DENEY NO: 14 SER -PARALEL DEVRELER N D RENC

advertisement
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
DENEY NO: 14
SERİ-PARALEL DEVRELERİN DİRENCİ
AMAÇ
1. Seri-paralel karma olarak bağlanmış dirençlerin bulunduğu devrede RT toplam direncin
bulunması.
2. Özel akım gereksinimleri için Seri-paralel karma bir devre tasarımı yapmak.
MALZEME LİSTESİ
1. Sayısal ölçü aleti (FLUKE45 multimeter)
2. 0-15V ayarlı DC güç kaynağı
3. Dirençler: 330Ω, 470Ω, 560Ω, 1.2KΩ, 2.2KΩ, 3.3KΩ, 4.7KΩ, 10 KΩ (½ W’lık, %5
toleranslı dirençler)
iŞLEM BASAMAKLARI
1. Her bir direncin değerini ölçüp Tablo 14-1’e kaydedin.
2. Şekil 14-8(a) de görüldüğü gibi dirençleri bağlayıp,A ve D ( RT ) ile B ve C( RBC ) arasındaki
direnç değerlerini ölçüp tablo 14-2’ye kaydediniz.
3. Tablo 14-2 deki hesaplanan değerler bölümündeki ilk satırı
•
RT (a) R1 , RBC , R3 dirençlerinin ölçülen değerlerini kullanarak A-D arasındaki toplam
direnç
•
RBC
değerini hesaplayınız.
Temel bilgilerinizi kullanarak R2 ve
R4 dirençlerinin paralel direnç
kombinasyonunu hesaplayınız. Hesaplamalarınız için tablo 14-1’deki ölçülen direnç
değerlerini kullanınız.
•
RT (b) RBC direncinin hesaplanan değeri ile R1 ve R3 ’ün ölçülen değerini kullanarak
A-D arasındaki toplam direnç değerini hesaplayınız.
4. Dirençleri şekil 14-8(b)’de gösterildiği gibi bağlayınız. 2. ve 3. adımlardaki prosedürleri
kullanarak tablo 14-2’nin ikinci satırını doldurunuz.
DENEY NO14-EGT- 1 -
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
5. Dirençleri şekil 14-9(a)’da gösterildiği gibi bağlayınız. A ve G ( RT ),B ve C( RBC ) ve D ve F
( RDF ) arasındaki direnç değerlerini ölçünüz. Ölçülen değerleri tablo 14-2’nin 3. satırına
kaydediniz.
6. Tablo 14-2’nin 3. satırının hesaplanan değerler bölümünü aşağıdaki bilgilere göre
doldurunuz.
•
RT (a) R1 , RBC , R3 , RDF , R8 dirençlerinin ölçülen değerleri ile A-D arasındaki toplam
direnci hesaplayınız.
•
RBC
Temel bilgilerinizi kullanarak
R2 ve R4 dirençlerinin paralel direnç
kombinasyonunu hesaplayınız. Hesaplamalarınız için tablo 14-1’deki ölçülen direnç
değerlerini kullanınız.
•
RT (b) R1 , R3 , R8 ’in ölçülen değerleri ile RBC ve RDF ’nin hesaplanan değerlerini
kullanarak A-G arasındaki toplam direnci hesaplayınız.
7. Dirençleri şekil 14-9(b)’deki gibi bağlayınız. 5. ve 6. adımlardaki prosedürleri kullanarak
tablo 14-2’nin 4. satırını doldurunuz.
8. Devrede enerji yokken ve S1 anahtarı açıkken şekil 14-10’da gösterilen devreyi kurunuz.
Devreye enerji uygulayıp VPS = 15V ’a ayarlayınız.
9. S1 anahtarını kapatınız. R1 , R2 üzerindeki B-E( VBE ),A-E( V AE ),C-D( VCD ),B-F( VBF ) noktaları
arasındaki gerilim değerlerini ölçerek tablo 14-3’e kaydediniz.
10. Elinizdeki dört direncin okunan değerlerini kullanarak, 10 Voltluk gerilim altında anakol
akımı yaklaşık 5mA olacak şekilde seri-paralel kombinasyonlu devre tasarlayınız. Tüm
hesaplamalarınızı devrenin direncini bulmak için kullanınız.
DENEY NO14-EGT- 2 -
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
11. Devrede enerji yokken ve S1 anahtarı açıkken 10. adımda tasarladığınız devreyi kurunuz.
RT (toplam direnç) ölçünüz. S1 anahtarını kapatınız. VPS ve I T ’yi ölçünüz. Tablo 14-4’teki
tüm değerleri ölçerek kaydediniz.
DENEY NO14-EGT- 3 -
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
SORULAR
1. Seri-Paralel devrelerin toplam dirençlerini bulmakta kullanılan kuralları açıklayınız?
2. Ohmmetre ile devredeki direnci ölçmeden önce devrenin enerjisini kesmek niçin önemlidir?
Açıklayınız?
3. Seri-Paralel devrelerde direncin değeri ölçüleceği zaman direncin bir bacağı niçin devreden
sökülür? Açıklayınız.
DENEY NO14-EGT- 4 -
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
4. Seri-Paralel devrelerdeki toplam direnç hakkında tablo 14-1’deki değerler neyi doğruluyor
açıklayınız?
5. Seri-Paralel devrelerdeki her bir direncin akımını bulmak için hangi değerlerin ölçülmesi
gerekmektedir?
6. Şekil 14-7’yi inceleyiniz. Eğer I 2 akımı R2 ’den I 4,5 akımları R4 , R5 ’den ve I T akımı anakol
üzerinden geçen akımlar ise I 2 R2 , I 2 R3 , I 4,5 ( R4 + R5 ) ve I T RT ilişki nedir? Açıklayınız?
7. 6.soruyu inceleyiniz. Tablo 14-2’deki değerler sizin cevabınızı destekliyor mu? Açıklayınız?
DENEY NO14-EGT- 5 -
Download