Ücretsiz Örnek

advertisement
ÜNİTE:1
Felsefe Nedir?
ÜNİTE:2
Epistemoloji
ÜNİTE:3
Metafizik
ÜNİTE:4
Bilim Felsefesi
ÜNİTE:5
1
Etik
ÜNİTE:6
Siyaset Felsefesi
ÜNİTE:7
Estetik
ÜNİTE:8
Eğitim Felsefesi
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1
Dersin Adı : Felsefe
Dersin Kodu : FEL207U
Dersin Dönemi :Güz
2
Dersin Kredisi :4
Dersin Soru Sayısı : 20
Ara Sınav Sorumlu Üniteler : 1-4
Dönem Sonu Sınavı Sorumlu Üniteleri: 1-8
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 2
ÜNİTE:1
Dualarınıza dikkat
edin.
Gerçekleşebilirler.
Felsefe Nedir?
ÖRNEK SORU:
Aşağıdakilerden hangisi metafizik varlığı ifade eder?
A - İnsan üstü yeteneklerle hissedilen varlık türüdür.
B - "Sayı" ve "ispat" gibi matematiksel nesnelerin genel adıdır.
Emerson
C - Var olmak için diğer var olanlara ihtiyaç duymayan varlıktır.
D - Duyularla algılanmayan ancak metafizik yargılar son ucunda
var olması gerektiğine inanılan varlık türüdür.
E - Hiçbir varlığa yüklenmeyen varlık türüdür.
Doğru Cevap:D
Felsefenin bilgelikle olan ilişkisini açıklamak.
Felsefe, etimolojik kökeni ya da sözcük anlamıyla “bilgelik
sevgisi”, “bilgelik arayışı” anlamına gelir. Felsefenin aradığı
bilgelik çok şey bilme, malumatfuruş olma anlamına gelmediği
gibi, bilge kişi de doğallıkla “bilgili kişi” anlamına gelmez. Bilge
kişi, tefekkür içinde olan, olup bitenlerin gerisindeki gerçek
nedenleri bulmaya çalışan, hayatı doğru kavrayan, hemen her şey
üzerine kuşatıcı bir kavrayış geliştirmiş, düşünsel bir açıklığa ve
zihinsel olgunluğa sahip kimse olmak durumundadır. Sokrates'e
göre felsefe bir eleştiri ve sorgulama, karşılıklı tartışma faaliyetidir.
Thales'in, Batı felsefesinin ilk filozofu olarak kabul edilmesinin en
önemli nedeni, onun "doğal olayların, oğa üstü güç ve nedenlerle
değil de doğal nedenlerle açıklanması gerektiği" kabulüdür.
Karl Marx'a göre, "Filozoflar dünyayı anlamak değil, değiştirmeyi
amaçlamalıdır."
J. W. Von Goethe'ye göre, "Üç bin yılın hesabını göremeyen
karanlıkta yolunu bulamaz, günü gününe aşar ancak."
Konfüçyüs felsefesi: Toplumsal ve politik sorunlarla, doğru ve adil
yönetim gibi konularda, aile ve emaat değerleriyle ilgili olmuştur.
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 3
3
İlkçağ Doğu Felsefesinin doğayla, varolan şeylerin yapısı ve özüyle ilgilenmemiş olmasının nedeni, rıetafizik
veya varlık felsefesiyle meşgul olmamalarıdır. Thomas Hobbes'e göre, "Gördüğü olayların nedenlerini
araştırmak insanın doğasına özgüdür. Bazıları iaha çok araştırır, bazıları daha az ama herkes kendi iyi ya da
kötü kaderinin nedenlerini araştıracak kadar neraklıdır." O, dahası sahip olduğu entelektüel kavrayış ve
zihinsel olgunluğu eylemlerine ve hayatına yansıtmış kâmil bir insandır.
Felsefenin veya onun bilinen ve yaygın kabul gören şekli olarak Batı felsefesinin doğuşunun ancak
muthostan logosa geçiş yoluyla olabileceğini açıklamak.
Felsefe ya da Batı’da felsefe, efsane ya da mitolojik açıklamadan logosa yani rasyonel açıklamaya geçişle
başlamıştır. R. W. Emerson'a göre, "Tanrı her zihne, kişinin gerçeklik ile rahat bir yaşam arasında kendi
tercihini yapması için imkan sunar; bunlardan hangisini seçeceği insana kalmış bir şeydir. Ama o ikisini birden
asla seçemez." Felsefe, Grekçe philosophia sözcüğünden gelmektedir. Phileo (sevmek) ve Sophia (bilgelik)
sözcüklerinden türetilmiş olup bilgelik sevgisi veya bilgelik arayışı anlamını taşır. Bilge kişi, tefekkür içinde
olan, olup bitenlerin gerisindeki gerçek nedenleri bulmaya çalışan, hayatı doğru kavrayan, hemen herşey
üzerinde kuşatıcı bir kavrayış geliştirmiş, düşünsel bir açıklığa ve zihinsel olgunluğa sahip, sahip olduğu
kavrayış ve zihinsel olgunluğu eylemlerine ve yaşamına yansıtmış kamil bir insandır. İçinde yaşanılan dünyayı
anlama ve açıklama çabası, insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliktir. Bu çaba, bilim, din, sanat ve felsefe
olmak üzere dört biçimde gerçekleşir. Bu disiplinlerin ortak yönü, algısal görünüşlerin ötesine geçerek kalıcı
gerçeğe erişme çabasıdır.
Muthos: Dünyada meydana gelen olayları mitolojik yani doğaüstü nedenlerle açıklayan efsane anlamındadır.
Logos: Bilim, akıl ve rasyonel açıklama anlamına gelir. Felsefenin ortaya çıkışı Muthos'dan Logos'a geçiş ile
sağlanmıştır. Muthosun açıklaması veya mitolojik açıklama tekil olaylar üzerine bir açıklama olup doğaüstü
nedenlere dayanır. Üstelik bu açıklama test edilebilir veya sorgulanabilir olmayıp olduğu gibi benimsenir.
Oysa logosa dayalı açıklama, genel ve akla dayalı bir açıklama olup onda doğal olaylar doğal nedenlerle
açıklanır. Bilim ve felsefeye özgü bu tür bir rasyonel açıklama, sorgulanıp sınanabilir bir açıklamadır.
Felsefenin sunduğu sorular ikinci düzey sorular ya da "büyük sorular"dır, verdiği yanıt ya da açıklamalarda
ikinci düzey açıklamalardır.
Nedensellik: Birbirine neden ve sonuç olarak bağlanan iki olay, durum, olgu ve özellik arasındaki sabit ve
sürekli ilişkidir. Bu konuyu ele alan düşünürlerin bazıları Aristoteles, David Hume ve 1. Kant'tır.
William Blake: "Kendi kanatlarıyla uçamayan hiçbir kuşun yükseğe çıkamayacağını" söyleyerek, insan
yaşamını büyük sorulara başkaları nın verdiği yanıtlarla yönlendirip anlamlandıramayacağını belirtir.
Felsefenin kurucu boyutu: Felsefenin dış dünyadaki çokluğu veya görünüşleri bir teori ya da kuşatıcı bir
açıklama yoluyla anlamlandırmaya çalışmasıdır. Bu boyut felsefenin ilk başlangıcından itibaren çeşitli
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 4
4
biçimlerde karşımıza çıkan "klasik felsefe" anlayışını temsil eder. O, sorgusuz sualsiz benimsenmek yerine,
mantıksal yapısı ele alınarak tartışılıp değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Demek ki dünyaya ve onda olup
bitenlere dair logosa dayalı bir açıklama bilim ve felsefenin özsel özelliği olmak durumundadır.
Felsefenin bilim, din ve sanat gibi disiplinlerle olan ortaklığım ve farklılıklarım ayırt etmek.
İnsan, diğer bütün canlılardan aynı zamanda ruhsal bir varlık olmasıyla farklılık gösterir. Bu özelliği
dolayısıyla o, sadece görünüşleri algılamakla yetinmeyip görünüşlerin ötesine geçerek dünyayı anlamaya ve
anlamlandırmaya çalışır.
Felsefenin analitik boyutu: Felsefenin, kavramları çözümleyip, zihinsel bulanıklık ve belirsizlikleri c tadan
kaldırma, akıl yürütmelerin mantıksal yapısını açıklamaya çalışan boyutudur.
Felsefenin analitik ve kurucu boyutu arasındaki ilişkiyi olabilecek en açık biçimlerde gören düşünı lerden biri
Sokrates, diğeri Descartes'tir.
Felsefenin eleştirel boyutu: Felsefenin kavram ve teorilerini arka planıyla, dayanaklarını, örtülü aı lamlarını
ortaya çıkarmaya çalışan boyutudur.
Sokrates'e göre, "irdelenmemiş, sorguya çekilmemiş bir hayat yaşamaya değmez."
Epistemoloji: Bilgi felsefesidir. Felsefenin bilgiyi genel olarak ele alan, bilgiyle ilgili problemleri araşt ran,
5
bilginin kaynağını, doğasını, doğruluğunu, sınırlarını inceleyen dalıdır.
Dil felsefesi: Dilin kökenini, yapısını, anlam problemini ele alan felsefe dalıdır.
Felsefeyi bir eleştiri ve sorgulama etkinliği, bir tartışma faaliyeti olarak anlayıp, neredeyse bütün b hayatını
insanlarla felsefe tartışarak geçirmiş olan Yunanlı düşünür Sokrates'tir.
Bilim felsefesi: Bilimin doğasına ve özellikle yöntemlerine, kavramlarına, ön kabullerine ve bilimi diğer
disiplinler içindeki yerine ilişkin araştırmalardan meydana gelen, kısacası bilimi konu alan felsef disiplinidir.
İnsan bu anlama ve anlamlandırma etkinliğini bilim, din, felsefe ve sanat üzerinden gerçekleştirir. Demek ki
bu dört disiplin arasındaki ortaklık, hepsinin de dünyayı anlamlandırma çabası sergilemeleridir. Fakat onlar,
insanın ruhsal varlığının farklı yönlerine dayanırlar. Örneğin din insanın inanma istemine, sanat hayal gücüne,
bilim ve felsefe ise aklına dayanır. Bilim ile felsefe arasındaki farklılık bilimsel doğruların nesnel olup
kanıtlama ve ispata dayandıkları yerde, felsefi düşünce ve iddiaların büyük ölçüde öznel bir çabanın eseri
olmaları ve gerekçelendirmeye dayanmalarından kaynaklanır.
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 5
Download