milli güvenlik konseyi tutanak dergisi

advertisement
CÎLT : 6
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
TUTANAK DERGİSİ
••
m
101 inci Birleşim
14 Nisan 1982
Çarşamba
İÇİNDEKİLER
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SU­
NUŞLARI
Sayfa
500:501
501
1. — Sayıştayda açık bulunan üyelikler
hakkında Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek­
reterliği tezkeresi. (3/169)
501:502
III. — KANUN TASARI VE TEKLİF­
LERİ
502
1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka­
bul Olunan Metni' ve Millî Güvenlik Konse­
yi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D.
Meclisi : 1/111; M. G. Konseyi : 1/351) (D.
Meclisi S. Sayısı : 73; M. G. Konseyi S. Sa­
yısı : 396)
502:504
2. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun
81 inci Maddesinin İkinci Bendinin Değiştiırilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danış­
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Rapo­
ru. (D. Meclisi : 1/411; M. G. Konseyi :
1/288) (D. Meclisi S. Sayısı : 2; M. G. Kon­
seyi S. Sayısı: 319)
504:506
Sayfa
3. — Yükseköğretim Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesine Daiir Kanun Tek­
lifinim Danışma Meclisince Kabul Olunan
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko­
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/2)2; M. G.
Konseyi : 2/89) (D. Meclisi S. Sayısı : 101;
506:523
M. G. Konseyi S. Sayısı : 393)
4. _ 1479 ısayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin De­
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Geçici Mad­
deler Eklenmesine Daiir Kanun Tasarısının
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve
Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş
ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Mec­
lisi : 1/140; M. G. Konseyi : 1/365) (D. Mec­
lisi S. Sayısı : 102; M. G. Konseyi S. Sayısı :
395)
523:524
5. — 6831 Sayılı Orman Kanununun De­
ğişik 34 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak­
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisin­
ce Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik
Konseyi 'İhtisas Kom'isyonu Raporu. (D. Mec-
M. G. Konseyi
14 . 4
B : 101
Sayfa
lisi : 1/57; M. G. Konseyi : 1/347) (D. Mec­
lisi S. Sayısı : 66; M. G. Konseyi S. Sayısı :
392)
534:536
6. — Tü-Tikıiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
islam Konferansı Örgütü Arasında^ İslam Ül­
keleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştır­
ma ve Eğitim Merkezinin Ankara'da Kurul­
ması Halkkında Anlaşmamın Onaylanması­
nın Uygun Bulunduğunla Dair Kanun Tasarı­
sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met­
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis­
yonu Raporu. (D. Meclisi : 1/2; M. G. Kon­
seyi : 1/346) (D. Meclisi S. Sayısı : 61; M.
G. Konseyi S. Sayısı : 376)
536:538
7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
İslam Konferansı Örgütü Arasında islam Ta­
rihi, Sanatı ve Kültürü Araştırma Merkezi­
nin istanbul'da Kurulması HaMcında Anlaş­
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisin­
ce Ka'bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec­
lisi : 1/1; M. G. Konseyi : 1/350) (D. Mec­
lisi S. Sayısı : 70; M. G. Konseyi S. Sayısı :
391)
538:539
8. — «Dünya Kültürel ve Doğal Mirası­
nın Korunmasına Daliır Sözleşme» ye Türki-
İ982
O:1
Sayfa
ye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bu­
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısının Danış­
ma Meclis'ince Kabul Olunan Metni ve Millî
Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Rapo­
ru. (D. Meclisi : 1/51; M. G. Konseyi :
1/340) (D. Meclisi S. Sayısı : 60; M. G. Kon­
seyi S. Sayısı: 375)
539:540
9. — Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/221) (S.
Sayısı : 278 ve 278'e 1 inci Ek)
540:559
10. — Çocuk Mahkemelerinin Kurulu­
şu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında­
ki 2253 Sayılı Kanunun İlgasına Dair Kanun
Teklifinin Danışma 'Meclisince Reddolunan
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko­
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/13; M. G.
Konseyi : 2/87) (D. Meclisi S. Sayısı : 81; M.
G. Konseyi S. Sayısı : 381)
559:560
11. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun
Bazı Maddeleriınlin Değiştirilmesine ve Bu
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi­
ne Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclistincs Kabul Olunan Metni ve Millî Güven­
lik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D.
Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D.
Meclisi S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sa­
yısı : 394)
561:563
»>••«
I. — GEÇEN ' UTANAK ÖZETİ
26 Mart 1982 Cuma
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka­
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Ka­
mına Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Halkkında
Kanun Teklifi. (2/78) (S. Sayısı : 388) ve
Fikri Arıkan ile Kemal özdemir Haklarındaki
ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Ada­
let Komisyonu Raporu. (3/155) (S. Sayısı : 379) ile;
Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlere ve
Bunlarla Ilgtili Kişilere Uygulanacaik Ceza Hüküm­
leri Hakkında. (1/364) S. Sayısı : 389),
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu­
nun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Ka-
nuna Biır Geçici Madde Eklenmesine Dair. (1/355)
(S. Sayısı : 3«4),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Somali De­
mokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekono­
mik ve Teknik işbirliği Anlaşmasının Onaylanması­
nın Uygun Bulunduğuna Dair. (1/360) (S. Sayısı :
387),
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Somali De­
mokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür
Anlaşmasının Onaylammaisının Uygun Bulunduğuna
Dair. (1/356) (S. Sayısı : 386),
Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhu­
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî
— 500 —
M. G. Konseyi
B : 101
Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair. (1/337) (S. Sayısı : 385),
Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine ilişkin Av­
rupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun­
duğuna Dair. (1/341) (S. Sayısı : 382),
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cum­
huriyeti Arasında Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yar­
dım ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair. (1/344)
(S. Sayısı : 383);
••»•
14 . 4 . 1982
0:1
'Kanun tasarıları kabul edildi.
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son-.
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 18.10'
da son verildi.
Necdet ÜRUĞ
Orgeneral
Millî Güvenlik Konseyi
Genel Sekreteri
ı m>9<m
•<•••
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.10
BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı)
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K.K.K. ve Millî GüvenUk Konseyi Üyesi)
Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv.K.K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi)
Oramiral Nejat TÜMER (Dz.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi)
Orgeneral Sedat CELASUN (J.Gn.K. ve MiUî Güvenlik Konseyi Üyesi)
BAŞKAN — M-ilılî Güvenlik Konseyinin 101 inci BMeşimini açıyorum.
II. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI
/. — Sayıştay da açık bulunan üyelikler hakkında
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği tezkere­
si. (3/169)
BAŞKAN —• Gündemimizin Sunuşlar kısmında,
Sayıştayda açık bulunan üyelikler hakkında Millî
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin bir tezkere­
si mevcut. Bu tezkereyi ve eki listeyi, okuttuktan
sonra oyunuza sunacağım.
Tezkereyi okuyunuz efendim.
Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına
ilgi : Sayıştay Başkanlığının 26 Mart 1982 gün
ve 440 - 40793 - 1255
1. Sayıştay'da açık bulunan on üyelik için Sa­
yıştay Genel Kurulunda 15 - 19 Mart 1982 tarih­
lerinde yapılan oylamalarla, yedisi Sayıştay mensup­
larına, üçü de Maliye Bakanlığına alît almak üzere,
her boş üyelik için ilki kat hesabıyla yirmi aday sap­
tanmış, işlem dosyası üye seçimi yapılmak üzere ilgi
yazı ekinde gönderilmiştir.
2. 'Sayıştay Kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri,
üyelerim, bu adaylar arasından T. B. M. M. Bütçe
Karma Komisyonunca gizli oyla seçilmesini, seçim
sonuçlarının Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
Genel Kurullarının onayına sunulmasını, onaylama
işleminin en geç ilki ay içerisinde tamamlanmasını,
aksi takdirde Bütçe Karma Komisyonu kararının
kesinleşeceğinü düzenlemektedir.
Bilindiği gibi T. B. M. M. Bütçe Karma Komis­
yonu T. C. Anayasası'nın 94 üncü maddesi uyarınca
otuzbeş Milletvekilli ile onbeş Cumhuriyet Senatosu
üyesinden oluşmakta idi. Şu aın böyle bir komisyo­
nun varlığı söz konusu değildir.
3. 2324 Sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Ka­
nun ile 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanu­
nun 2 ncı maddelerinde; Türkiye Büyük 'Millet Mec­
lisine, Millet Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna
iilişkin görevler ve yetkiler Millî Güvenlik Konseyi­
ne ait bulunmaktadır. Nitekim 12 Haziran 1981 tari-
— 501 *- •
M. G. Konseyi
14 . 4 . 1982
B ; 101
hi iitibariylte açık olamı Sayıştay üyelikleri seçimleri
Millî Güvenlik Konseyinin 3 Eylül 1981 tarihli 70
inci birleşimimde yapılmıştı.
4. Uygun görüldüğünde :
a) Boş bulunan üyeliklere seçim yapılmasını,
b) Sayıştay Genel Kurulunca seçlen adayların
sicillerini, niteliklerimi ve gurup kontenjanlarını 'in­
celeyerek kanunun öngördüğü koşul ve seçilme yeter­
liklerine sahip olup olmadıklarımı bel'irten bir rapor
hazırlamak üzere ekli listede belirtilen personelden
oluşan geçici bir komisyon kurulmasını,
Arz ve tekilf ederim.
Necdet ÜRUĞ
Orgeneral'
Millî Güvenlik Konseyi
Genıel Sekreteri
O : 1
BU :
1. Personel listesi :
2000 - 01-404/82 sayılı yazı ekidir.
1.
2.
3.
4.
Em. Tuğa. Hüsnü KÜÇÜKAHMEr
Hâk. Tuğg. Muzaffer BAŞKAYNAK
Hv.fTuğg. Sinan BlLGE
Hâk. Alb. Edip GÜLTEKİN
BAŞKAN — Okunan bu tezkere üzerinde söz
almak isteyen var mı?.. Yoktur.
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin bu
ıtezkeresini, listesiyle beraber oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Konseyimizin bu kararına göre, gerekli işlemler
yapılacak ve hazırlanacak rapor Konseyimize bilahara
sunulacaktır.
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarı­
sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve
Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu
Raporu. (D. Meclisi : 1/111; M. G. Konseyi : 1/351)
(D. Meclisi S. Sayısı : 73; M. G. Konseyi S. Sayısı :
396) (1)
BAŞKAN — Gündemlimize göre, kanun tasarı ve
tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz.
Gündemin birinci sırasında, 1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu­
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma
Komisyonu Raporu yer alıyor.
Bu rapor 396 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır.
Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Bakanlık
Temsilcisi yerlerini almışlardır.
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı­
yorum.
Komisyon Başkanı Başkaynak, izahat vermek üze­
re, sözü size bırakıyorum efendim.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) —
Sayın Başkanım, Hükümet tarafından hazırlanan 1402
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 mcı maddesinin (b)
bendinin değiştirilmesiyle, aynı kanunun ek 2 ve ek
(1) 396 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
5 inci maddelerindeki «Yüksek Savcılar Kurulu» ve
«Yüksek Hâkimler Kurulu» deyimlerinin, «Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu tarzında değiştirilmesine
ilişkin kanun tasarısı Danışma Meclisinden geçerek
Komisyonumuza kadar gelmiş bulunmaktadır.
Komisyonumuz konuyu incelemiş ve ilke olarak,
1402 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (b) bendi­
min değişikliğine mahal olmadığına, zira bu değişikli­
ğin Harcırah Kanununda vaki değişiklikle zaten yeri­
me getirilmiş bulunduğuna karar vermiştir. Dolayısıy­
la, bu maddenin metinden çıkarılması veya reddini
talep ediyoruz. Çünkü, biz 11.12.1981 tarih 2562 sa­
yılı Kanunun 3 üncü maddesiyle deyimler tarifinde
özellikle bir başka mahalden geçici görevle gelen ki­
şilerin belediye vasıtalarından istifade etmesi veya bun­
ların, birliğin veya o müessesenin resmî araçlarından
faydalanması koşuluyla harcırah almayacaklarını hük­
me bağlamıştık. Dolayısıyla, bu maddeye gerek yokıtur.
Burada bir değişiklik daha gelmektedir. Lojman­
dan istifade edenler de harcırah almasın diye bir mües­
sese gelmiştir; fakat biz Komisyon olarak bunun da
ilkesine ıkarşı gelmeyi düşündük ve raporumuzu o
tarzda düzenledik. Çünkü, özellikle bu hizmetleri ya­
pan kişiler sıkıyönetim mahkemelerinde veya sıkıyö­
netimin karargâh ve kıtalarında görev almaktadırlar.
Bir yerde, lojman müessesesi kendilerimin güvence al­
tına alınmasını da amaçladığı için, lojmanda oturan
— 502 —
M. G. Konseyi
B : 101
kistinin harcırah almaması halinde mağdur olacağı ka­
naatine vardık. Komisyonumuzun kararı, bunun red­
di yönündedir.
Takdir Yüksek Heyetinizindir.
2 nci maddeyi benimsemiş bulunuyoruz. Çünkü
biz, 1402 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde, sıkı­
yönetimde sivil savcıların görev almasını; ek 5 inci
maddesinde de, mahkemelerde sivil hâkimlerin görev
almasını öngörmüştük. Ancak, atama sistemi o tarihte
Yüksek Savcılar Kuruluna ve Yüksek Hâkimler Ku­
ruluna aitti. Bilahara çıkarılan bir yasayla Yüksek
Savcılar Kurulu ve Yüksek Hâkimler Kurulu lağve­
dilip, onun yerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku­
rulu ikame edildiği için, onu benimsemiş bulunuyoruz.
Yüksek takdirlerinize arz ederim.
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim.
Yalnız, bu 1 inci maddemin reddedilmesinin sebep­
lerinden birisi de, zannediyorum şu olsa gerek : Loj­
man verildiği takdirde geçici görev yolluğu verilmeme­
si prensip olarak kabul edilirse, o takdirde, orduevinde kalana da vermemek lazım. Çünkü, bugün orduevinde kalan bir kişi de, ancak o lojmana verdiği kadar
para verir. O halde, lojmanda oturmayıp da orduevinde otursa, o zaman alacak; lojmanda oturursa alma­
yacak. Kaldı ki, lojmana oturur; fakat evi yine başka
bir yerdedir. Geçici görevle gelmiştir; ailesini arada
sırada getirir götürür; çocukları başka bir yerdedir.
Şimdi bunun kabahati nedir lojmanda oturuyor diye?
Emniyeti bakımından biz onu veriyoruz, yoksa başka
şeyden değil; korunması sağlansın diye veriyoruz. Bu
bakımdan da o maddenin çıkarılması doğru olur.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) —
Sayın Başkanım, lojman müessesesi başka, harcırah
müessesesi başka; birbirine denk değil. Bir devlet me­
muru lojmanda otururken geçici görevle bir başka yere
gittiği zaman harcırah alır; ama sıkıyönetimde oldu­
ğu zaman, lojmanda oturuyorsunuz, geçici görevle va­
zifeli bulunduğunuz zaman almıyorsunuz diye bir il­
keyi benimsemek olanağı yok. Kaldı ki, biz bunlara
lojmanları güvence altında bulunsunlar diye veriyoruz,
özellikle. Bu maksadını aşmış olur.
Arz ederim.
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is­
teyen var mıi?.. Yoktur.
(Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka­
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yalnız, 1 inci maddeye geçmeden evvel, Millî Gü­
venlik Konseyi Genel Sekreterimizin 1 inci madde
— 503
14 . 4 . 1982
O : 1
olarak girmesini teklif ettikleri bir önergesi var, ev­
vela bu önergeyi okutuyorum :
Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısında aşağıdaki
maddenin, birinci madde olarak kabulünü arz ve teklif ederim.
Necdet ÜRUĞ
Orgeneral
Millî Güvenlilk Konseyi
Genel Sekreteri
MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu­
nun 18 inci maddesine aşağıdaki (o) ve (p) bentleri
eklenmiştir.
o) Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde Askerî
Savcı; sanığın kimliğini, suç teşkil eden eylemin neden
ibaret bulunduğunu ve kanunî unsurları ile uygulan­
ması istenen kanun maddelerini belirtmek sureti ile
iddianameyi özetleyerek okuyabilir.
p) Çok sanıklı davalarda sanıklardan bir kısmı­
nın duruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bulunmu­
yorsa, duruşmanın bu oturumlarının yokluklarında
yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak bu
sanukların yokluklarında yapılan duruşmalarda ken­
dileriyle ilgili bir durum ortaya çıktığı takdirde, ilgili
oldukları söz ve işlerin esaslı noktaları müteakip du­
ruşmalarda kendilerine bildirilir.
Duruşma hazırlığı safhasında da sanık sayısının
fazla olmasından dolayı, mahkeme kıdemli hâkimi,
sanıklardan <bir kısmını sonraki duruşmaya çağırtabilir.
BAŞKAN — Komisyon bu konu hakkında iza­
hatta bulunacak mı?..
Buyurun.
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) —
Sayın Başkanım, 353 sayılı Askerî Yargılama Usulü
Kanununun 115 inci maddesi, sanıklar hakkında dü­
zenlenmiş bulunan iddianamenin duruşmada okunma­
sını emredici niteliktedir; fakat özellikle örgütsel ve
çok sanıklı davalarda iddianameler bin sayfayı aş­
maktadır ve bu bin sayfanın okunması uzun zaman
almaktadır. Kaldı ki, bir sanık hakkında son soruştur­
manın açılması, iddianamenin sanığa tebliği ile te­
kemmül eder. Sanıklara zaten iddianameler dağıtıl­
mış, tebliğ edilmiş ve aradan da bir haftalık bir süre
geçmiştir. Her samk, kendi hakkındaki iddianamede
kendisine isnat edilen suçu bilmek durumundadır. Hem
zamandan tasarruf, hem gereksiz yere durusmalann
uzamasını önlemek için, zaten sanıklar tarafından bi­
linen (iddianamelerin savcı tarafından özetlenmesini
M. G. Konseyi
B : 101
(isnat edilen suçun, eylemine uyan kanun maddesini
belirtmek suretiyle özetlenmesini) amaçlamaktadır.
Bu sebeple, 18 inci maddeye eklenen (o) fıkrasını Ko­
misyon olarak aynen benimsiyoruz.
Sayın Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri
Orgeneral Necdet Ürüğ, aynı önergesinin (p) fıkrası
ile, ayrıca, çok sanıklı davalarda, - örneğin bini aşkın,
iki bin civarında, sekiz yüz, beş yüz, dört yüz, hatta
on sanıklı da olabilir, çünkü 1 numaralı sanığın sor­
gusu üç gün, dört gün sürebilir ve düğer sanıkları da
ilgilendirmeyehilir, veya bir sanık hakkındaki itham
edilen delillerin okunması uzun zaman alabilir ve di­
ğer sanıklardan da hiç söz edilmeyebilir - gereksiz yere
diğer sanıkların da salonu işgal etmelerini önlemeyi
amaçlamaktadır. O duruşmaya sadece konu ile ilgili
olan sanıkların gelmesi, diğerlerinin icabet etmemesi
öngörülmektedir; ama, duruşmanın devamı süresince
salonda bulunmayan sanık hakkında bir beyanda bu­
lunulmuş veya bir delil ikame edilmiş ise, müteakip
celselerde o sanığın da çağırılarak, «Daha önceki şu
tarih, şu sayılı celsede sizin hakkınızda böyle bir
beyanda bulunulmuş idi, şu şahit böyle söylemiş id'i
veya şöyle bir yazılı belge gelmişti; buna karşı ne di­
yorsunuz?» denmesi amaçlanmaktadır.
Kaldı ki, gerek 353 sayılı Kanun, gerek 1402 sa­
yılı Kanun düzenlenirken beşyüzü, bini aşkın sanıklı
dosyaların geleceği düşünülememişti. Gayet doğal ki,
hem zamandan kazanmak, 'hem davalara sürat kazan­
dırmak amacıyla düşünülmüştür, örneğin, en basitin­
den, bir günde ancak beşyüz kişinin hüviyeti tespit
edilebilir. Hüviyet tespitinde kendisine bir hafta son­
ra sıra gelecek kişinin de gereksiz yere en son sırada
oturup uzun zaman beklemesini de önlemek amacıyla
getirilmiştir.
Komisyonumuz önergeye aynen katılmaktadır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Duruşma hâkimi de dosyayı daha
dikkatli tetkik etmek zorunda kalacaktır; kimleri ça­
ğırıp, kimleri çağırmayacağına karar vermesi için da­
ha evvelden iyice tetkik etme fırsatını da bulmuş ola­
caktır. Bu faydası da var.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) —
Sayın Başkanım, 353 sayılı Kanunun 117 nci mad­
desinde, duruşma kıdemli hâkiminin bu yetkisi vardır;
ama genelde bunu kullanmamaktadırlar. Bu yetkiyi
kullanması kendisine emredilmektedir. Kimleri çağı­
racağını, kimleri çağırmayacağını tespit edecek ve du­
ruşmadan önce de duruşma hazırlık safhası dosyası­
14 . 4 . 1982
0:1
na hâkim olacaktır. Bir de bu iyiliği var bunun her­
halde.
BAŞKAN — Peki efendim.
Önerge üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci madde olarak bu önerge yer alacaktır.
Bundan sonra gelen madde, 2 nci madde olacak­
tır, onu okutuyorum :
MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu­
nun Ek - 2 nci ve Ek 5 indi maddelerinde yazılı «Yük­
sek Savcılar Kurulu» ve «Yüksek Hâkimler Kurulu»
deyimleri «Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu»
olarak değiştirilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is­
teyen var mı?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür­
lüğe girer.
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is­
teyen?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir*
4 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür. ,
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak
isteyen?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 81 inci
Maddesinin İkinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkın­
da Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko­
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/41; M. G. Konse­
yi : 1/288) (D. Meclisi S. Sayısı : 2; M. G. Konseyi
S .Sayısı: 319) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi­
yoruz.
İkinci sırada, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun
81 inci Maddesinin İkinci Bendinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka­
fi)
— 504 —
319 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.,
M. G. Konseyi
14 . 4 . 1982
B : 101
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet
Komisyonu Raporu yer almaktadır.
Bu rapor 319 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır.
Adalet Komisyonu Başkanı ve Sayın Bakan ve
Temsilcisi yerlerini almışlardır.
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı­
yorum ve ilk sözü Komisyona bırakıyorum.
Buyurun.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Daıiresi Başkanı) — Sayın Başkanım, 1136 sayılı Avukatlık
Kanununun 81 inci maddesi, avukatların levhaya ka­
yıtlarını ve avukatlık levhasına kaydolan kişilerin 1000
ila 3000 lira arasında kayıt ücreti ödemelerini; yine
avukatların, yıllık aidat olarak da her yıl 600 ila 1800
lira arasında para ödemelerimi öngörmektedir.
Hükümet, Avukatlık Kanununun çok eski yıllar­
da çıktığını, son düzenlemenin 1978 yılında yapıldığını,
bu miktara iblağ edildiğini, bunun dahi kâfi gelme­
diğini öngörerek bir tasarı hazırlamış bulunuyor.
Konu, Danışma Meclisinde aynen benimsenmiş,
Yüksek Huzurunuza kadar gelmiştir. Biz de Komisyon
olarak tetkik ettik; tasarıyı aynen benimsedik.
Tasarı özellikle şunu ifade etmektedir: Yüksek
malumları olduğu üzere, dört yıl hâkimlik ve savcı­
lık yapan kişiler ile avukatlık stajını bitiren kişiler
barolara müracaatla, avukat levhasına yazılması koşulu
ile, avukatlık yapabilirler. Halen var olan 1000 ila
3000 liralık kayıt ücreti yeni gelen tasarı ile 3000 ila
10 000 lira arasında bir meblağa ilave edilmektedir.
Yine avukatların halen 600 ila 1800 lira olan yıllık
aidat ücreti de yeni gelen tasarı ile 1200 ila 6 000 lira
arasındadır. Bu miktarlar üzerinde' oynama yetkisi
de barolara bırakılmıştır. Biz tasarıyı aynen benimse­
miş bulunuyoruz.
Takdirlerinize arz ederim.
BAŞKAN — Bu paralar, ıtabiî, müvekkillerinden
çıkacak, avukatlık ücretine ilave yapacaktır.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire­
si Başkanı) — Bunları giderlerine yazıyorlarmış, ya­
rısını da Devlet ödüyor maalesef.
BAŞKAN — Peki.
Buyursunlar efendim.
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa­
yın Başkanım, müsaade ederseniz arz edeyim.
Türkiye'de baro adedi 61'dir; avukat sayısı 23 000.
Bunlardan 19 000'i erkek avukat, 4153'ü de bayan.
O : 1
Şimdi, uygulamada, barolar genel kurulları, bu
miktarları kendileri ayarlıyorlardı, hatta bir yerde
şahsa göre 50 000 lira falan aldıkları da vardı.
Biz, bu bir disiplin altına alınsın, yasa ile ıtespit edil­
sin dedik. Amaç, biraz da o ve bir de bu aidat kâfi
gelmiyordu gerçekten. Bu kanunun amacı bu doğrul­
tudadır.
Arz ediyorum efendim.
BAŞKAN — Peki.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire­
si Başkanı) — Sayın Başkanım, bu rakamlar 1978'de
buraya gelmiş, 1982'de bir daha geliyor bu iş için, ile­
ri tarihte...
BAŞKAN — Böyle sabit rakam olduğu sürece
mütemadiyen gelecek. Yalnız bu kanunda değil, bü­
tün (kanunlarda... Hatta, bunu önlemek için Bakan­
lar Kuruluna, 2 misline, 3 misline artırma yetkisini
falan veriyoruz; burada o da yok; verilmemiş oluyor.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire­
si Başkanı) — Tabiî, avukatlar bunu gider hanesine
kaydettikleri için, vergilerinden düşüyorlar; dolayısıy­
la bunun yarısını ödüyorlar aslında, yarısını da ver­
giden düşüyorlar, Devletten tahsil ediyorlar.
BAŞKAN — Evet.
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen arkadaşı­
mız var mı efendim?.. Yoktur.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka­
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 81 nci Madde­
sinin İkinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Tasarısı
MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun
81 nci maddesinin 2174 sayılı Kanunla değişik ikinci
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«2. Levhaya yazılacak avukat adaylarının giriş
keseneğini, adaylar arasında ayırım yapılmaksızın,
en az üç bin, en çok on bin; levhada yazılı avukat­
ların yıllık keseneğini en az binikiyüz, en çok altıbin
lira arasında tespit etmek ve bunların ödeneceği ta­
rihleri belirtmek.»
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı?.. Yoktur.
— 5Û5 -
M. G. Konseyi
B : 101
Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyen­
ler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü­
rürlüğe girer.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak
isteyen?.. Yoktur.
Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyen­
ler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü­
rütür.
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak
isteyen?.. Yoktur.
Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyen­
ler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oyluyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddele­
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Danışma Mec­
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon­
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/22;
M. G. Konseyi : 2/89) (D. Meclisi S. Sayısı : 101;
M. G. Konseyi S. Sayısı : 393) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge­
çiyoruz.
Üçüncü sırada, Yüksek öğretim Kanununun Ba­
zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ba­
zı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer
almaktadır.
Bu rapor 393 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır.
İhtisas Komisyonu Başkanı, Sayın Bakan ve il­
gili arkadaşlar yerlerini almışlardır.
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo­
rum ve çok kısa bir izahatta bulunmak üzere ilk
sözü Komisyona bırakıyorum.
Buyursunlar.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, malumları,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü
maddesinde, ceza kovuşturulmasınm normal usulle­
re göre yapılması belirtilmişti. Türk kamu hukukun­
da, memurların, memurluk görevinden doğan ve me­
murluk görevini yerine getirmeleri sırasında işlenen
(1) 393 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
14 . 4 . 1982
O :1
suçlarda, yargılanmalarından önceki devrede özel
bir kovuşturma usulüne tabi olmaları bir zorunluluk
olarak ortaya çıkmış ve 4 Şubat 1329 tarihinde de
Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun kabul
edilmiştir.
Bu normal usulde de, bu Memurin Muhakematı
Kanununun uygulanması düşünülmekte idi. Ancak, Da­
nıştay Genel Kurulunda alınan bir kararla, bundan
sonra, öğretim üyelerinin ve üniversite mensupları­
nın, sanki devlet memuru sayılmayacak gibi bir ka­
rar alınıp, normal' usullere tabi tutulup normal mah­
kemelere gönderilmesi karşısında, bu 53 üncü mad­
denin (c) fıkrasının değiştirilmesi gereği hâsıl olmuş
ve bu kanun teklifi bu nedenle hazırlanarak zatı âli­
lerine, tensiplerine sunulmaktadır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim.
Tasarının tümü üzerinde başka söz almak iste­
yen arkadaşımız var mı efendim?.. Yoktur.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oyluyorum: Kabul eden­
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yalnız 1 inci maddeyi okutmadan evvel, buraya
tadili istenen kanun numarasının niçin yazılmadığını
öğrenmek istiyorum. Yani, kanun başlığının «2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddeleri­
nin Değiştirilmesine ve bu Kanuna Bazı Maddeler
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» olması lazım.
Kanun numarasını yazmakta fayda var. Çünkü,
şimdiye kadar yaptığımız tadil tekliflerini hep öyle
yaptık.
KURMAY YARBAY M. SELİM OKÇAY (İh­
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, gerek
Yargıtayla, gerek Başbakanlık Kanunlar Kararlar
Dairesi Genel Müdürlüğü ile görüştük uygulamada
konunun adının bir yazı ile başlamasının uygun ola­
cağı; rakamla yazıldığı takdirde, yerine koyarken
güçlükle karşılaşılabileceği; bu nedenle, usul olarak
kanun isminin böyle; yazıldığı; ama ondan sonra
gelen maddede rakamla başlaması esas olduğu ifa­
de edildi. Biz de hep bu şekilde düzenledik.
BAŞKAN — Bundan sonra öyle bir karar aldı­
nız mı?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Hayır.
Benim kişisel yargım...
BAŞKAN — Şimdi bakın, bundan sonra, «1479
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun Değiştiril­
mesi Hakkında Kanun Tasarısı şeklinde yazılmış.
—*• 50w —-
M. G. Konseyi
14 . 4 . 1982
B : 101
Çünkü, kanun, düsturde evvela numarasına göre
aranır, ismine göre aranır, değil mi? Konusuna göre, çeşit çeşit arama usulleri vardır: Kütüphaneden
bir eser ararken yazarına göre aranır, ismine göre
aranır, konusuna göre aramr...
O bakımdan, kolaylık verir, numarasının olma­
sı. Şimdiye kadar hepsi öyle, bundan sonra gelen
öyle: Buyurun; 6831 sayılı «Orman Kanunu» diye
başlıyor başlık.
Bence, -şimdiye kadarki yaptığımız bütün uygulamalarda da öyle idi-, «2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine»...
diye başlaması lazım.
O şekilde 1 inci maddeyi okutuyorum :
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Baza Madde­
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Madde­
ler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu­
nunun 53 üncü maddesinin c fıkrası aşağıdaki şe­
kilde değiştirilmiştir :
c. Ceza soruşturması usulü :
Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri
ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu
ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve
kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar
hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.
(1) İlk soruşturma :
|
I
I
I
I
I
I
i
I
I
O : 1
(c) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul
yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan
yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve
yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkın­
da, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen
rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul,
(d) öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yük­
sekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim ku­
rulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik ku­
rul.
(e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ta­
bi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il ida­
re kurulu,
Karar verir.
(f) Yükseköğretim Kurulu ile üniversite yöne­
tim kurullarınca oluşturulacak kurullarda görevlen­
dirilecek asıl ve yedek üyeler bir yıl için seçilirler.
Süresi sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
(3) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına ka­
rar verecek kurullar üye tamsayısı ile toplanır. Ku­
rullara ilk soruşturmayı yapmış olan üyeler ile hak­
I
larında karar verilecek üyeler katılamazlar. Noksan­
I
lar yedek üyelerle tamamlanır. Diğer hususlarda bu
Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır.
I
I
I
I
Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin
katılmadığı, Millî Eğitim Bakanının başkanlığındaki
bir toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden
teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca, diğerleri
için, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer
disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır.
öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların, hakkında soruşturma yapılacak öğretim elemanının akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
(2) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına;
(a) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve Üyeleri
ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve
üyeleri hakkında Danıştayın 2 nci Dairesi,
(b) Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile
üst kuruluş genel sekreterleri hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik
kurul.
I
I
I
I
I
i
I
I
(4) Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim
Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Da­
nıştayın 2 nci Dairesinde verilen lüzum-u muhakeme
kararına itiraz ile men-i muhakeme kararlarının ken­
diliğinden incelenmesi Danıştayın İdari İşler Kuru­
luna aittir. Diğer kurullarca verilen lüzum-u muha­
keme kararına ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i
muhakeme kararları kendiliğinden Danıştay 2 nci
Dairesince incelenerek karara bağlanır. Lüzum-u
muhakemesi kesinleşen Yükseköğretim Kurulu ve
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyele­
rinin yargılanması Yargıtay ilgili ceza dairesine, tem­
yiz incelemesi Ceza Genel Kuruluna, diğer görevli­
lerin yargılanmaları suçun işlendiği yer adliye mah­
kemelerine aittir.
(5) Değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işle­
meleri halinde soruşturma usulü ve yetkili yargıla­
ma mercii görev itibariyle üst dereceliye göre tayin
olunur.
(6) Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve rektör­
lerin 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memur­
lar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usu­
lüne Dair Kanun kapsamına giren suçlarından do­
layı yapılacak ceza soruşturmasında yukarıda belir­
tilen ceza kovuşturması. usulü tatbik edilir. Bunlar
— sm
M. G. Konseyi
B : 101
dışında kalan tüm görevliler için 1609 sayılı Bazı
Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkın­
da Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun hüküm­
leri uygulanır.
1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar
ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne
Dair Kanun kapsamına giren suçlarından dolayı ka­
nunî kovuşturma için gereken izin, Yükseköğretim
Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kuru­
lu Başkan ve üyeleri ve bu kuruluşların (Üniversite­
lerarası Kurul memurları dahil) memurları hakkın­
da Yükseköğretim Kurulu Başkanından, üniversite
yöneticileri ve öğretim elemanları ile memurlar hak­
kında üniversite rektörlerinden alınır.
(7) Anayasada yer alan temel hak ve hürriyet­
leri, ideolojik amaçlarla devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve
mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasa­
da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksa­
dıyla işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar, öğren­
me ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı ola­
rak kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma
düzenini bozan, boykot, işgal, engelleme, bunları teş­
vik ve tahrik, anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin
suçlar hakkında ve ağır cezayı gerektiren suçüstü
hallerinde, yukarıda yazılı usuller uygulanmaz; bu
hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet -Savcısı doğru­
dan yapar.
(8) Bu kanunda yer almamış hususlarda 4 Şu­
bat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında
Kanun hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Okunan 1 inci madde üzerinde ko­
misyonun bir izahatı olacak mı efendim?
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (îhtisas
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesine (c)
fıkrası olarak girecek bu 1 inci bentle «ilk soruş­
turma» düzenlenmiştir. Buna göre, Yükseköğretim
Kurulu Başkanı için, Millî Eğitim Bakanı...
BAŞKAN — Onları okuduk. Bunlara ilave ede­
ceğiz, yani esbabı mucibe olarak göstereceğiniz baş­
ka bir şey var mı?
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Memurin
Muhakematı Hakkında Kanuna paralel bir düzen­
leme bu madde ile getirilmiştir. Malumları, yüksek­
öğretim mensuplarının atamaları ve diğer hakları
konusunda, Devlet Memurları Kanunuyla bir fark­
lılık var, Memurin Muhakematı Hakkında Kanun,
14 . 4 . 1982
0:1
tümüyle onlara uygulanamaz; atamalarındaki değişikliklerler nedeniyle uygulanamıyor. Bu nedenle
böyle bir düzenleme yapılması gereği hâsıl oldu ve
bu düzenlemeler. Memurin Muhakematı Hakkında
kanuna paralel yapılmıştır.
Nitekim son fıkrada da, teferruatlı olmasın diye,
bu kanunda yer almamış hususlarda Memurin Mu­
hakematı Hakkında Kanuna atıf yapılmıştır.
BAŞKAN — Bir de, Danışma Meclisinin kabul
ettiği metinde, sizin 7 nci fıkra yok. Ona lüzum ha­
sıl oldu herhalde... «Anayasada yer alan temel hak
ve hürriyetleri, ideolojik amaçlarla Devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü» diye, değil mi?..
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Başkanım. Da­
nışma Meclisinin gelen metinde daha muğlak bir
şekilde idi. Aynı şekilde, Danışma Meclisinin met­
ninde 9 uncu fıkra olarak geçmektedir. Biraz daha
genişletilerek.
BAŞKAN — Yalnız, onda boykot, işgal vesaire
hiç sayılmıyordu.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu üyesi) — Onlar yoktu. Bunlar getiril­
mek suretiyle biraz daha sarih hale getirilmiştir.
BAŞKAN — Evet.
Yalnız, ben bir iki şeyi öğrenmek istiyorum. Bu
(c) fıkrası, ceza soruşturmasında:
1. «İlk soruşturmada, Yükseköğretim Kurulu Baş­
kanı için, kendisinin katılmadığı, Millî Eğitim Ba­
kanının başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğre­
tim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en az üç ki­
şilik bir kurulca, diğerleri için, Yükseköğretim Ku­
rulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğ­
rudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda soruş­
turmacı tarafından yapılır» diyor.
'Burada, «doğrudan» da Yükseköğretim Kurulu
Başkanının kendisi ve diğer disiplin amirinin kendi­
sini mi kastediyorsunuz?
Doğrudan doğruya ya kendisi yapacak veya uy­
gun sayıda kişi seçecek gene kendisi; Yükseköğretim
Kurulu Başkanı, ve diğer disiplin amirleri veya on­
lara yaptırtacak. Bu mudur anlayışı? Onun için, tav­
zih edilsin diye sordum.
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım,
burada amaçlanan, buyurduğunuz gibi, evvela disip­
lin amirleri maddenin (a) fıkrasında sıralı olarak dü­
zenlenmiş.
— 508 —
M. G. Konseyi
B : 101
Bu maddede de, disiplin amirlerinin bu soruştur­
mayı başlatabilecekleri ve soruşturmayı bizzat ken­
dileri yapabilecekleri gibi, görevlendirecekleri perso­
nele de yaptırabilecekleri vurgulanmaktadır.
Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanı hakkında­
ki yapılacak soruşturma, behemahal kurulca olacak.
BAŞKAN — O ayrı, ben oraya kadar bir şey
sormadım.' «Diğerleri» diye başlıyor ya, onu sordum.
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas Komisyonu Üyesi) — Diğerleri hak­
kında, buyurduğunuz gibi, doğrudan doğruya disip­
lin amiri bizzat kendisi soruşturmayı yapabileceği gi­
bi, görevlendireceği kişiler marifetiyle de yaptırabile­
cektir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Onun artık takdirine kalmış.
HÂKİM TUĞGENERAL
MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, kanun tasarısı, konuyu aslında kademeli
bir sistem içinde almış : Yükseköğretim Kurulu Üye­
leriyle, Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerini bir sta­
tü içerisine; bunun dışındakiler bir başka statü içe­
risine, bunun altındakiler bir başka statü içerisine
alınmış; Yükseköğretim Kurulunda öğretim elemanı
olmayanlar da normal prosedür içinde düşünülmüş.
Tabiî ki, YÖK Başkanı, rektör veya dekan doğ­
rudan veya görevlendireceği kişiler tarafından ilk so­
ruşturmayı yapmakla görevli kılıyor bu konuda.
BAŞKAN — Şimdi bir de, yazış şekli bakımın­
dan bir şey soracağım.
11 inci sayfadaki, «Yükseköğretim Denetleme Ku­
rulu Başkan ve üyeleri, bu kuruluşların, (kerre içeri­
sinde) (Üniversitelerarası Kurul memurları dahil) me­
murları» şeklinde yazılmış. Halbuki, «... bu kuruluş­
ların memurları» deyip, ondan sonra kerreyi açıp,
(Üniversitelerarası kurul memurları dahil) demek da­
ha doğru olmaz mı?., «ve bu kuruluşların memur­
ları...». Evvela, «memurları» demek lazım, ondan
sonra kerreyi açmak lazım. Çünkü, kerre işareti dai­
ma kendinden önce geleni izah eder, kimler ona da­
hildir diye.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bir yazım ha­
tası var. Buyurduğunuz gibi olacak.
BAŞKAN — O halde, oraya onu koyalım : «Bu
kuruluşların memurları»; ondan sonra kerre açılacak,
(Üniversitelerarası Kurul memurları dahil) hakkın­
da...
Benim soracağım bu kadardı.
14 . 4 . 1982
O : 1
Şimdi, 1 inci madde üzerinde başfca söz almak
isteyen var mı?..
Buyursunlar efendim Sayın Ersin.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim,
1 inci maddenin 7 nci fıkrasında, «... huzur ve çalış­
ma düzenini bozan, boykot, işgal, engelleme, bunları
teşvik: ve tahrik, 'anarşik ve ideolojik olaylara Mis­
ktin suçlar hakkımda ve ağır cezayı gerektiren suç­
üstü halterinde yukarıda yazılı usuller uygulanmaz;
bu haillerde kovuşturmayı Currihuriyet Savcısı doğ­
rudan yapar» deritonök'tedk.
Yapmadığı takdirde, bu giM halende Yükseköğ­
retimi Kumlunun savcıya t>ir müracaatı olması hu­
susunda maddeye' Wir açıiklaıma .gerekir mi gerekmez
mli, savcı böyle doğrudan ibik kovuşturmaya geç­
mezse?...
BAŞKAN — Evet, buyursunlar,;
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKÎN (İhtisas Komliisyonu Üyesıi) — Suç ihbarları sav­
cılıklara ya ilgili makamlar tarafından intikal ettiril­
mek suretiyle veyahut haber alıma suretiyle vakıi olur
ve ıbıiır suç ihbarım alan Cumhuri'yet savcısı genel­
de soruşturma yapmaya hem yetkilidir, hem1 görevılidk; bu, görevimin icabıdır.
Ancak mıemur muhakematına tabi olan kişiler
hakkındaki soraştarmıalar, beli prosedürler aşıldıktan
'sonra savcılık makamıma 'intikali eder. Burada sayı­
ları suçlarda, Memurin Muhakematı Hakkında Kanu­
nun ve bu kanunun öngördüğü prosedürlere gerek
kalmadan Cumhuriyet savcısının doğrudan doğruya
talkilbat yapacağı vurgulanmak istenilmiştir. Cumhu­
riyet savcısının, suç ihbarına rağmen, görevini1 yap­
maması düşünülmemiş idi ve böyle bir hal vukuun­
da da elbette) ki, onun da bağlı bulunduğu ımafcaml'ar vardır, 'bu «makamlarca suç takipsiz kalmaya­
caktır.
BAŞKAN — Hâk'imıler Savcılar Yüksek Kurulu.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Zaten
Sayım Başkanım, Cumhuriyet savcıüarınm bütünü
•ister 'bu kanun kapsamına giren İbişlerini suç işle­
mesi olsun, ister üçüncü şahıslarım olsun, mruıtlak'a
soruşturma yapmakla yükümlüler. Görevlerini ihmal
ederler, suiistimal ederlerse, hakkımda gerek! işlem
yapılır.
Burada sade ve sade yukarıdaki aşamalara tabî
olmaksızın 'bu suçları işleyen kişiler hakkında sav­
cının re'sen el koyacağı...
BAŞKAN — Yani, önce kurul teşekkül1 etsin,
| iönlar soruşturma yapsın, ondan sonra mahkemeye
— 509. —
M. G. Konseyi
B : 101
intikali etsin değil 'de, direkt olarak savcılık buna d
atsın şeklinde 'düşünülüyor.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK '(İhtisas Komıiısyonu Başkanı) - Zaten
1609 sayılı Kanunda da buna benzer hüküm var Sayın
Başkanım. Bazı suçlar var ki, Memurin Muhaikematı
HaMcında Kanuna tabi olmaksızın re'sen' el koymayı
IgerekttİTiir. Buraların arasında, özelikle, Anayasamızın
124 üncü maddesi - ki, bu aşağı yukarı 1402 sayılı Ka­
nunun kapsamına güren suçları vurguluyor - kapsa­
mına giren hallerde «Memurin Muhakemat Hakkın­
da Kanuna tabi olmayacaksınız, öbür memurlar için,
üniversite öğretim üyeleri için ve bu konuda üniver­
site yüksek kurullarında görevli bulunan üyeler için
engelleyici herhangi bir ön hazırlık soruşturması dü­
şünülmüyor Re'sen, Cumhuriyet savcıları el koyacak
ve hakkınızda kamu davası ikame edilecek» diye,
öncelik veriyor bu konulara; bu suçları işleyenlerin
soruşturmasına öncelik veriyor arz ederim. Ama, sav­
cı bunu suistimal etmez mi? Eder; ama onun gereği
ayrıdır tabiî.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim
bu soruyu, bunum 'birçok misallerini gördüğümüz
iiçjin arz ettim. 'Böyle fair durum tekrar olursa, yanü
Yükseköğretim Kurulu bunun üzerinde dursun mu?
Yani «'Savcı doğrudan açmıyor; o halde oen de 'bir
şey yapmıyorum» mu diyecek?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK '(İhtisas Komisyonu Başlkanı) — Sayın
Başkanım, tabiî bu konunun Yükseköğretim Kurutmunca takip edileceği gayet doğaldır. Çünkü, kendli
emri altında bulunan kişilerden bir tanesi ibu suçu
işlemiş, kendisi de suç duyurusunda bulunmuş ve akibeinıi ıtaik'ip edecek, hakkımda idarî işlem de yapa­
cak ayrıca. Relktör duyurmuş; savcı 'bir şey yapmanıazhk ederse, takipçisi, orası olacaktır gayet tabiî.
Onu, suç duyurusunda bulunan kişinin, gayet doğal
Ifci, takip etme (imkânı ve sorumluluğu var. örneğin,
ıfcamutanliar, askerî mahkemeye bir sanığı sevk ettUfeterıinde,' özellikle böyle suçları lişl'eyenilıer haikkında
sık sık adlî müşavirinden ve savcısından bilgi alırlar.
©AŞKAN — Zaten böyle bir olay, boykot, işgal
olmuşsa, 'gazeteye falian da intikal etmiştir o. Yani
ite rektörlüğü veya dekanı 'beklıeyecek değildir o.
Buma muttali Olur otaaz Cumhuriyet savcısının, derhal el atması lazım.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK {İhtisas Komisyonu Başkanı) — Büyük
ol'ay^
14 . 4 . 1982
O : 1
BAŞKAN — Tabiî, büyük olay,
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, kanun met­
ni, rektörlere ve dekanlara bu konuda, eğitimin bu
suretle aksamadan yürütülmesine uygun gerekli ted­
birleri alması sorumluluğunu vermiştir ve bu işlerin
olmaması bakımından rektör ve dekan birinci de­
recede sorumludurlar; ister istemez savcıya bildir­
mek zorundadırlar.
BAŞKAN — Hayır; o bildirmese dahi, gazeteler
bunu yazar yazmaz onu ihbar kabul eder, savcı ve
derhal kovuşturmaya başlar.
HÂKİM TUĞGENERAL
MUZAFFER BAŞ­
KANI (İhtisas Komisyonu Başkan) — Sayın Başka­
nım, bu gibi bir olay olmuşsa mutlaka güvenlik kuv­
vetlerinin bilgisi olacak ister istemez. Sıkıyönetimde
ise sıkıyönetimin veya normal düzende ise polisin
mutlaka bu konuda bilgisi olacak, savcının bilgisi
olacak, mutlaka mesele duyulacak; ama rektör, YÖK
Başkanı, dekan mutlaka da bunun takipçisi olacak­
tır herhalde.
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?..
Buyursunlar Sayın Millî Eğitim Bakanı.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM —
Sayın Başkanım, ben yeni madde üzerinde, müsaade
ederseniz, maruzatta bulunmak istiyorum.
7 nci fıkra, görüldüğü gibi, «Anayasada yer alan
temel hak ve hürriyetleri, ideolojik amaçlarla...» diye
başlayıp devam ediyor. «Amaç» kavramı, tabiî, çok
derine gidebiliyor. Bugün ülkemizin ıstırap duyduğu
konuların yalnız ideolojik değil, anarşik amacı var,
bölücülük amacı var... Altta nitekim, «anarşik ve
ideolojik» diye son cümlelerde bu geçebiliyor.
O halde, amaçlar bunlar olduğuna göre, eğer ten­
sip edilirse, burada yalnız ideolojik amaç değil, «... bö­
lücülük, anarşik ve ideolojik amaçlarla, Devletin, ül­
kesi ve milletin bölünmez bütünlüğünü veya...» diye­
rek devam edebilirsek, öyle sanıyorum amaç sağla­
nabilecek. Zaten, madde, bu amaca dayalı olarak
açıklamayı, devam edip, verebiliyor. Bu «ideoloji»
nin önüne veya arka kısmına «bölücülük» kelimesi­
nin ilavesiyle bölücülüğün, anarşik ve ideolojik amaç­
ların tümünün kapsanabileceğini düşünüyorum.
Tensiplerinize arz ediyorum.
BAŞKAN — Ne diyorsunuz?
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEK'İN (İhtisas Komisyonu Üyesi) — İdeolojik amaç­
larla suç işlenmesi hali, ceza mevzuatımıza girmiş bir
husustur. Türk Ceza Kanununun birçok maddelerin-
M. G. Konseyi
B : 101
de, suçun ideolojik amaçla işlenmiş olması hali ayrı
olarak vasıflandırılmış ve cezalandırılma sistemi de
ona göre düzenlenmiştir.
Ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununumuzun ek 1 inci maddesi ile burada bahsi geçen fık­
ra arasında da tam bir paralellik, başlangıcı itiba­
riyle tam bir paralellik bulunmaktadır. Ceza Muha­
kemeleri Usulü Kanununa eklenen ek 1 inci madde­
de de aynen, «Anayasada yer alan temel hak ve hür­
riyetleri ideolojik amaçlarla devletin ülkesi ve mil­
letin bölünmez bütünlüğü veya dil, ırk, sınıf, din
mezhep ayrılığına dayanan, niteliği Anayasada belir­
tilen, Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla iş­
lenen suçlar» ibaresi bulunmaktadır ve uygulamada
da bu madde oturmuş bulunmaktadır.
O nedenle, farklı bir ifade, yanlış anlamalara, yan­
lış yorumlara neden olabilir. O bakımdan, aynen mu­
hafaza edilmesinde yarar gördüğümüzü arz ederim.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, «ideolojik»
kelimesinin konmasının sebebi şudur : Talebeler ara­
sında herhangi bir sebepten dolayı kavga çıkabilir.
Bu kavga bazen ideolojik olabilir, örgütsel görüş fark­
larından dolayı olabilir; bazen de, iki arkadaş ara­
sında veya iki grup arasında bir kavga çıkar; ama bu,
ideolojik değildir.
Binaenaleyh, «ideolojik olaylara ilişkin suçlar
hakkında» diye tasrih etmemizin sebebi, ideolojik
suçlarla, diğer adi suçları ayırabilmektir. Adi suç şek­
linde, mesela bir kız için yahut başka sebepten do­
layı, mesela sınıfta yer almak için kavga edebilir­
ler. Aşağıdaki «ideoloji» kelimesinin konmasının se­
bebi, yukarıdakilerini bundan ayırmaktır. Bu dikkati
celp için yukarıda sayılan nedenler1, zaten tamamen
ideolojiktir; ırk, din, dil, sınıf, mezhep ayırımı; bun­
lar ideolojiktir.
BAŞKAN — Evet, buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM —
Sağolun Sayın Başkanım.
Efendim, bölücülük sözleri ve anarşi, malumları,
esas, son yılların ortaya çıkardığı ve ülkede özellik­
le ıstırap olan şeydir. Doğuda bir üniversite ve fa­
külte düşünelim : Bölücülüğe doğru giden hocalar
çıkabilecektir, öğrenciler çıkabilecektir ve gerçekten
oradaki olayların niteliği belki bölücülüğe yönelik
olabilecektir.
Eğer, «ideolojik» sözü hem bölücülüğü, hem anar­
şik olayları -ki anarşi diye aşağıda geçiyor- karşılı­
yorsa, bölücülük için o zaman benim bir maruzatım
olmayacaktır.
— 511
14 . 4 . 1982
O:1
BAŞKAN — Efendim, ben şöyle diyeceğim, şöyle
okusak : «Anayasada yer alan temel hak ve hürri­
yetleri» - ideolojik amaçlarla değil, siliyorum
onu - devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü­
ğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına
dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuri­
yeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen...» Zaten
söyleniyor, sonda maksadı geliyor zaten; «ideolojik
amaç» demeye ne lüzum var yukarıda? Hangi amaç­
la olursa olsun... «Anayasada yer alan temel hak ve
hürriyetleri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü veya dil, ırk ... ortadan kaldırmak mak­
sadıyla işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar, öğ­
renme ve öğretme hürriyetini doğrudan ve dolaylı
olarak kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalış­
ma düzenini bozan, boykot, işgal, engelleme...» diye
devam ediyor.
Orada, ideolojik amaçlı mıdır, değil midir diye
niye kendimizi bağlayalım, dediği gibi, Millî Eğitim
Bakanımızın? Zaten sonunda, «ortadan kaldırmak
maksadıyla» diyor. Maksat, amaç aynı değil mi za­
ten?
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik
Konseyi Genel Sekreteri) — Bu ideolojik amaç, Ana­
yasadaki temel hak ve hürriyetlerle ilgili; bunun kal­
dırılmasına ilişkin.
BAŞKAN — Zaten niçin kaldırıl-r o?
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ideolojik amaç­
larla da kaldırmayabilir. Kastî olarak ideolojik amacı
olmayan...
BAŞKAN — Bu 1973 yılında çıkan o kanunda yer
almıştır diye şimdi bunu koymazsak, ters bir durum
olur mu?
HÂKÎM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Anayasada yer alan te­
mel hak ve hürriyetler arasında birçok hürriyet var.
örneğin, kişi hürriyeti, eşyasının aranılmazlığı, sırla­
rının saklanması, mektuplarnın okunmazlığı gibi...
Bir öğretim görevlisi veya bir memur, görev sıra­
sında, bir diğer kişi hakkında bu suçlardan herhangi
birisini işleyebilir ve bunu ideolojik amaç dışında,
şahsî iğbirarından dolayı veya başka saiklerle işleye­
bilir.
O nedenle, ideolojik amaçlarla temel hak ve hür­
riyetleri ortadan kaldırmaya yönelik ise bu fiili, bu­
nun hakkında doğrudan doğruya takibat yapılsın. Di­
ğeri adi bir suç olur; adi suçlarda ise normal prosedür
uygulansın düşüncesi ile bu hüküm konulmuştur ve
bu tür suçların soruşturmalarında da, yine, sürat ka-
M. G. Konseyi
B : 101
14 . 4 . 1982
O : 1
BAŞKAN — Hayır, o konuyu alt kısımda belirti­
yor.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu daha
geniş, hepsini içeriyor.
BAŞKAN — O zaman, örneğin, evine gelinip eş­
yasının aranması, mektubunun açılıp okunması da
ona girer. Onun için, «ideolojik amaçlı olacak» diyor;
«temel hak ve hürriyetlerin ortadan kaldırılması» di­
yor.
«Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü­
ğünü...» Bölücülüğe giriyor.
HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Zaten
bunun bünyesinde ideolojik amaç vardır. s
zandırılma bakımından, ilk soruşturmaya tabi olmala­
rına rağmen, yani Ceza Muhakemeleri Usulü Ka­
nunu yönünden ağır cezalı sayılarak ilk soruşturma
yapılması gereken hususlarda ideolojik amaçla işle­
nilmiş ise, bunlarda ilk soruşturma yapılmaz. Bu amaç­
la işlenmiş olan suçların takibine sürat kazandırmak
bakımından, istenilen bilgiler muhataplarınca 7 gün
içerisinde bildirilmek durumundadır. İdeolojik amaçla
işlenmesiyle, diğer adi amaçlarla basit suç şeklinde
işlenmesi arasında farklılıklar var. O nedenle, «ide­
olojik» ibaresi...
BAŞKAN — «ideolojik amaçlarla» kelimeleri, bu
kısm, Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetlere
mi aittir?
HÂKIM KIDEMLI ALBAY EDIP GÜLTEKIN
(ihtisas Komisyonu Üyesi) — Onlarla birlikte, dev­
letin, ülkesi, milletiyle bütünlüğünü de kapsamakta­
dır.
BAŞKAN — Hepsinde de aynı o. Yani, «Anayasa­
da yer alan temel hak ve hürriyetleri, ideolojik amaç­
larla devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü­
ğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına da­
yanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti
de ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlar.» de­
miş.
Binaenaleyh, o, «ideolojik amaçlarla» yalnız te­
mel hak ve hürriyetleri değil, benim anladığım; Ana­
yasada yer alan temel hak ve hürriyetleri hangi şe­
kilde kaldırırsa kaldırsın, Cumhuriyet Savcısı ele ala­
caktır. Ondan sonra, «ideolojik amaçlarla devletin ül­
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü...» falan kal­
dırmak istiyorsa... Eğer o «ideolojik amaçlarla» iba­
resi yukarı kısma ait ise, o zaman o «ideolojik amaç­
larla» ibaresini yukarı kısma almak lazım.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik
Konseyi Genel Sekreteri) — Devletin ideolojik ama­
cı yok ki efendim... Devleti ortadan kaldırmanın bir
ideolojik... Böyle bir şey olmaz tabiî.
BAŞKAN — Yanlış yazılmış o zaman.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik
Konseyi Genel Sekreteri) — Gayet tabiî efendim.
«ideolojik amaçlar» ibaresi yukarıya ait efendim.
BAŞKAN — «ideolojik amaçlarla Anayasada yer
alan temel hak ve hürriyetleri» demek lazım o za­
man.
MILLÎ EĞITIM BAKANI HASAN SAĞLAM —
Evet, alt kısımda bahsediyor; tabiî, amacını gösteri­
yor.
BAŞKAN — Tabiî siz onu, burada olunca, «ide­
olojik amaçlarla devletin ülkesi ve milletiyle bölün­
mez...» diyorsunuz. O, yukarıya ait.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM —
Yukarıya ait olunca uygun olabiliyor.
BAŞKAN — O zaman, «ideolojik amaçlarla» de­
yimi en baş kısma gelecek.
7 nci fıkrayı bu şekliyle yeniden okutuyorum :
Çünkü, amaç başa gelir.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman
daha daral yor mana. Yalnız «ideolojik amaçlara» gi­
bi dayanır, bölücülük vesaire girmeyebilir; o zaman
daha da daralır mesele.
(7) ideolojik amaçlarla Anayasada yer alan te­
mel hak ve hürriyetleri, devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve
mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada
belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıy-
BAŞKAN — Zaten var onda, onun altında devam
ediyor.
Binaenaleyh, «ideolojik amaçlarla Anayasada yer
alan temel hak ve hürriyetleri, devletin ülkesi ve mil­
letiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din
ve mezhep ayrılığına dayanarak nitelikleri Anayasa­
da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksa­
dıyla işlenen suçlarla, bunlara irtibatlı suçlar...» Eğer
o, «ideolojik amaçlarla» deyimi oraya gelirse, olur.
HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — «İdeolo­
jik amaçlarla» deyimi yukarıya gelirse, «Anayasada
yer alan temel hak ve hürriyetleri...»
BAŞKAN — «Temel hak ve hürriyetleri» var;
onu ortadan kaldırmak istiyor.
HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Ondan
sonra, virgülden sonra gelen müstakil oluyor.
BAŞKAN — Orada bölücülük giriyor onun içine.
512 —
M. G. Konseyi
B : 101
la işlenen suçlarla, bunlara irtibatlı suçlar, öğrenme
ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak
kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma dü­
zenini bozan, boykot, işgal, engelleme, bunları teş­
vik ve tahrik, anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suç­
lar hakkında ve ağır cezayı gerektiren suçüstü hal­
lerinde yukarıda yazılı usuller uygulanmaz; bu hal­
lerde kovuşturmayı Cumhuriyet Savcısı doğrudan ya­
par.
BAŞKAN — Tamam. «... ve ağır cezayı gerek­
tiren..» ayrı bir şey o değil mi? Oraya kadar geldi,
«ilişkin suçlar hakkında ve ağır cezayı gerektiren
suçüstü hallerinde...» Yukarıkilerin ağır cezayı gerek­
tirmesi değil, ayrıca bir ağır cezayı gerektiren başka
bir suç varsa ve suçüstü hallerinde de gene Cum­
huriyet savcısı el atacak.
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bu ibare birçok ka­
nunumuzda var; Hâkimler Savcılar Kanununda da
halen, yani haklarındaki takibat özel usule tabi olan
kişiler hakkında bu hüküm halen mevcut.
Buyurduğunuz gibi, onlarla hiç ilgisi olmadan,
ağır cezalı suçüstü hallerinde doğrudan doğruya ta­
kibat yapılabilecek.
BAŞKAN — Adam öldürmüş, bıçaklamış...
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Yukarıdakilerden ayrı.
BAŞKAN — Tabiî, ondan ayrı.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bir tereddütü gidermek için şöyle olabilir : İdeolojik olay­
lara ilişkin suçlar ile ağır cezayı gerektiren...
BAŞKAN — Orada onun için sordum, zapta geç­
sin diye.
«... suçlar hakkında ve...» Sanki ağır cezayı da
gerektiriyormuş...
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, o zaman, eğer tereddütü gidermek istiyor­
sak, şöyle de diyebiliriz : «... tahrik, anarşik ve ide­
olojik olaylara ilişkin suçlar ile ağır cezayı gerekti­
ren suçüstü hallerinde...» Böyle dediğimiz zaman
ayırmış oluruz. Tatbikatçı, belki ileride, yukarıya bağ­
lantılı diye düşünebilir.
BAŞKAN — O zaman daha iyi olur.
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — O
zaman cümle tutmuyor.
14.4.1982
0:1
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — «... suç­
ları ve...» dersek yine aynı şey olur.
BAŞKAN — Niye «ile» olunca olmuyor? «... iliş­
kin suçlar ile ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde
yukarıda yazlı hükümler uygulanır.»
Cümlede bir bozukluk olmuyor.
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) —
«suçlar uygulanmaz» oluyor orada kesersek. Ayrı ay­
rı iki şey; suçlar hakkında uygulanmaz sadece.
BAŞKAN — Hayır, «suçlar ile şu şu şu...» «yu­
karıdaki suçlar ile ağır cezayı gerektiren suç halle­
rinde yukarıdaki yazılı hükümler uygulanmaz». Bo­
zulmaz cümle.
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bozul­
maz.
ORHAN DÜLGERLER — (Kanunlar Müdürü)
— «uygulanmaz.» iki cümleye dair efendim.
BAŞKAN — Evet efendim.
«Suçlara ilişkin suçlar». Suçlara demektir o.
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bura­
da esas olan, usullerdir efendim.
BAŞKAN — Tabiî, usuller, yazılı usuller.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî,
burada usullerin uygulanması mevzubahis. İkisinde
de ona göre aşılır.
BAŞKAN — Evet, yazılı usuller uygulanmaz. Ola­
bilir o.
«Suçlar ile...»
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Cumhu­
riyet savcısına bırakıyoruz.
BAŞKAN — «...suçlar ile ağır cezayı gerektiren
suçüstü hallerinde yukarıda yazılı usuller uygulanmaz.»
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM —
O zaman oraya bir virgül de koyabiliriz Sayın Baş­
kanım: «... hallerinde, yukarıda yazılı usuller uygulan­
maz.»
BAŞKAN — Tabiî, «... hallerinde...»; oraya bir
virgül lazım, «yukarda yazılı usuller uygulanmaz.
Bu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet savcısı doğru­
dan yapar.»
Aynı maddeyi tekrar okutuyorum :
(7) ideolojik amaçlarla Anayasada yer alan te­
mel hak ve hürriyetleri, devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mez­
hep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada be­
lirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla
— 513 —
M. G. Konseyi
B : 101
işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar, öğrenme ve
öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kisıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalşma düzenini bozan, boykot, işgal, engelleme, bunları teşvik
ve tahrik, anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suç­
lar ile ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde, yukarıda yazılı usuller uygulanmaz; bu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet Savcısı doğrudan yapar.
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak isteyen başka arkadaşımız var mı?.. Yoktur.
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
14 . 4 . 1982
O : 1
I zı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi»ne aşa­
I ğıdaki maddenin eklenmesini arz ederim.
I
Nurettin ERSİN
I
Orgeneral
K. K. K. ve Millî
I
Güvenlik Konseyi Üyesi
I
Madde 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu­
nun 7 nci maddesinin (1) fıkrası aşağıdaki şekilde de­
I ğiştirilmiştir :
I
1. Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve
I karara bağlamak, öğretim elemanlarından bu ka­
I nunda öngörülen görevleri yerine getirmekte yetersiz­
I liği görülenler ile bu kanunla belirlenen yükseköğre­
timin amaç, anailkeleri ve öngördüğü düzene aykırı
harekette bulunanları rektörün önerisi üzerine veya
doğrudan
yükseköğretim kurumları ile ilişiklerini kes­
I
mek veya denenmek üzere başka bir üniversiteye ata­
mak.
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu­
nunun 56 ncı maddesinin (f) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
f. Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversi­
telerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bun­
ların bakım ve onarımlarında 1050 sayılı Muhasebe-i
G E R E K Ç E
Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile 2490 sayılı
Artırma ve Eksiltme ve thale Kanunu hükümleri uy­
Tüm yükseköğretimi bir bütünlük içerisinde dü­
gulanmaz.
I zenleyen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla bir
Yükseköğretim Kurulu teşekkül ettirilmiş bulunmak­
BAŞKAN — Zannediyorum, bunda geçen sefer
bir şey unutulmuştu; o ilave edildi, değil mi?
I tadır. Kanun yeni bir sistem ve anlayış getirdiğinden
önceki sistemin bir uzantısı olarak bu kanuna aykırı
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (thtisas
tutum ve davranışlar içerisinde bulunan öğretim ele­
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Malî Hüküm­
manlarının görevlerini yerine getirmelerini sağlamak
ler bölümünde, Kanunda, 56 ncı maddenin (f) fıkra­
üzere Yükseköğretim Kurulunu daha etkin bir organ
sında üniversitelere bu verilmişti; yükseköğretim üst I haline getirmek amacıyla bu madde hazırlanmıştır.
kuruluşları için de ihtiyaç belirdi.
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü arkadaş'mızın
«Yükseköğretim üst kuruluşlarının» da ibaresinin
bunun üzerinde söyleyeceği bir şey var mı?
buraya ilavesini tensiplerine arz için getirdik.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (thtisas
BAŞKAN — Yükseköğretim Kurumu için mese­
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, malumları üze­
la şimdi bir site yapılıyor, binası yapılıyor; onu kim
re, 7 nci madde, Yükseköğretim Kurulunun görevle­
yapacak? Üniversite yaparsa, dahil değil; bu yapar­
rini tadat etmektedir. Ayrıca, Yükseköğretim Kanu­
sa dahil olacak. Olmaz tabiî... O zaman böyle bir
nunun 42 nci maddesi, bilimsel denetimin, bölümden
şey aklımıza gelmemişti.
itibaren Yükseköğretim Kuruluna kadar nasıl yapı­
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
lacağını belirlemiş ve yetersizliklerin Yükseköğretim
Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Başkanım.
Kuruluna bildirilmesini amaçlamıştır. Ancak, şimdi
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak
gerekçede de sunulduğu gibi, bu yetersizliklere ne gi­
isteyen var mı efendim?.. Yoktur.
I bi işlemler yapılacağı kanunda tadat edilmemiş. Bu
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
nedenle, hem bu yetersizlikleri, bilimsel yetersizlik­
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
leri görülenler, hem de kanunun öğretim üyelerine
3 üncü madde olarak Kara Kuvvetleri Komutanı­
verdiği görev ve sorumlulukların yapılmaması halin­
mızın bir önergesi var; okutuyorum :
de bu görevlerin nasıl yapılacağını tadat etmek için
Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmaktadır.
Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Görüşülmekte olan «Yükseköğretim Kanununun
Arz ederim.
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ba- I
BAŞKAN — Bakanımızın bir diyeceği var mı?
— 514
M. G. Konseyi
B : 101
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM —
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bir noktaya te­
mas etmek istiyorum.
En sonda, «bir üniversiteye atamak» deniyor. Üniversiteye değil de, eğer tensip ederseniz, «yükseköğretim kurumuna» demekte fayda var. Çünkü, üniversitenin içindedir; ama bunun çeşitli bölümleri de var;
yüksekokul, fakülte ve enstitüsü gibi... Her ne kadar
üniversitenin içinde görülüyorsa da, bir kanunun da
ismine uygun düşebileceği cihetle, «bir yükseköğretim
kurumuna atamak» şeklinde değiştirilirse uygun olur
diye düşünüyorum.
Arz ederim.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder mi­
siniz Sayın Başkanım?
BAŞKAN — Buyurun.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zapta geçmesi bakı­
mından arz ediyorum.
Bu şekilde profesör, doçent payesine yükselmiş
kişilerin nakil, tayin ve atamaları ve ilişkilerinin kesilmesi normal usuller çerçevesinde cereyan edecek­
tir. Yoksa, doğrudan doğruya YÖK Başkanının ya­
hut YÖK Heyetinin imzasıyla olacak işler değildir.
BAŞKAN — Ama bu onu kapsıyor.
14 . 4 . 1982
O : 1
I duğu cihetle, bunun da onu kapsadığı anlamına gel­
diği cihetle böyle konuldu.
BAŞKAN — Ama açıklamakta fayda var.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Açıkla­
I
I nırsa tabiî daha da iyi olur.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
I
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gene efendim başka
bir yerde aynı şekilde vardır; oraya yazılmıştı galiba.
I
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Usulüne
uygun.
I
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
I lik Konseyi Genel Sekreteri) — Aynı ibareler zapta
kaydedilsin diye arz ediyorum; ama uygun görülü­
yorsa, «usulüne göre»...
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aynı şe­
yi tartştık dün.
BAŞKAN — O zaman şöyle olacak : «önerisi
üzerine veya doğrudan yükseköğretim kurumları ile
ilişiklerini usulüne göre kesmek veya denenmek üze­
I re başka bir yükseköğretim kurumuna atamak.»
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Usulüne
I
göre»yi
daha sonra alsak? «... kesmek veya..»
I
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman efendim,
«Normal usulüne göre» demiştik.
BAŞKAN — O da dahil olunca, bunu başa koy­
mak lazım. O zaman şöyle oluyor : «... üzerine veya
doğrudan yükseköğretim kurumu ile normal usulüne
göre ilişiklerini kesmek veya denenmek üzere başka
bir yükseköğretim kurumuna atamak.»
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî, bu, umumî
şeylere aykırıdır efendim : Devlet yönetim sistemine
aykırıdır. Bu, tamamen Devlet Başkanının yetkisidir,
Eğer, «Yükseköğretim Kurumuna atamak»tan ev­
malumunuz. Bu yetkiler devredilir; ancak bu şekilde- I
vel gelirse, kesmek de değil de, sanki atama yalnız
ki tayin ve ilişki kesme, yani birisinin emekliliğini
usulüne göre olacakmış manası çıkıyor.
istiyoruz demektir; yahut vazifeden atılmasını gerek­
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «... kes­
tiriyor ilişik kesme. Binaenaleyh, bu, umumî hüküm­
mek veya denenmek üzere normal usulle başka bir
ler çerçevesinde...
yükseköğretim kurumuna atamak.»
BAŞKAN — O halde oraya bir şey koymak la­
zım : Yükseköğretim kurumları ile genel usuller çer­
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik
çevesinde...
I Konseyi Genel Sekreteri) — «... doğrudan veya nor­
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
mal usule göre...» Doğrudan nasıl oluyorsa, normal
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. Za­
usulüne göre burada.
ten onu ifade eder herhalde. Zapta geçmesi bakımın­
BAŞKAN — Evet, oraya da konabilir : «Rektörün
dan söylüyorum. Lüzum görüyorsanız, bunun hatalı
önerisi üzerine veya doğrudan normal usulüne göre
tarafı bu olabilir efendim.
yükseköğretim kurumlan ile ilişiklerini kesmek veya
Arz ederim.
denenmek üzere başka bir yükseköğretim kurumuna
BAŞKAN — Oradaki ilişkilerini doğrudan doğru­
atamak.»
ya keser, bu kanun böyle çıkarsa.
Oraya koyarsak daha iyi.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu hu­
Şimdi (1) fıkrasını bir daha okuyunuz efendim.
sus Komisyonda tartışıldı. Bunun, diğer maddede
(1) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak
esas itibariyle tayine esas alındığı, prensip böyle ol- | ve karara bağlamak, öğretim elemanlarından bu ka— 515
M. G. Konseyi
B : 101
nunda öngörülen görevleri yerine getirmekte yeter­
sizliği görülenler ile bu kanunla belirlenen yükseköğ­
retimin amaç, anailkeleri ve öngördüğü düzene aykırı
harekette bulunanları rektörün önerisi üzerine veya
doğrudan normal usulüne göre yükseköğretim kurum­
ları ile ilişiklerini kesmek veya denenmek üzere baş­
ka bir yükseköğretim kurumuna atamak.
BAŞKAN — Yani doğrudan doğruya kendisi yap­
mayacak, usulü ne ise, teklifini yapacak. Kabul edi­
lir veya edilmez; o ayrı.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bakanlık kararname­
yi hazırlayacak, yüksek tasdike gelecek.
BAŞKAN — Bu öneri üzerinde başka söz almak
isteyen var mı?.. Yoktur.
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden­
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
O halde 3 üncü madde olarak bu önerge girecek­
tir.
Bir de 4 üncü madde ile ilgili olarak Hava Kuv­
vetleri Komutanımız ve Millî Güvenlik Konseyi Üye­
si Tahsin Şahinkaya'nın bir önergesi var, onu okutu­
yorum :
Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Görüşülmekte olan «Yükseköğretim Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi»ne
aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ederim.
Tahsin ŞAHINKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Millî
Güvenlik Konseyi üyesi
MADDE 4. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu­
nunun 16 ncı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şe­
kilde değiştirilmiştir :
a. Atanması : Fakültenin ve birimlerinin temsil­
cisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden
veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim
Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile
atamr. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.
Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak
üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en
çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.
Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için
atanır.
Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcı­
larından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni bir dekan atanır.
— 516
14 . 4 . 1982
O : 1
GEREKÇE
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ncı mad­
desi, fakülte dekanının fakültenin aylıklı profesörleri
arasından atanmasını öngörmektedir. Gerek profesör­
lerin fakültelerdeki dağılımlarının düzeltilmesinin za­
man alması ve gerekse yeni kurulacak fakültelerin
bu ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlanması ne­
denleriyle fakülte dekanlarının üniversite içinden ve­
ya dışından atanmasına imkân vermek maksadıyla bu
madde düzenlenmiştir.
BAŞKAN — Bu «dışından» hükmü yoktu; onu
getiriyor, değil mi?
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (ihtisas
Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Başkanım. Kanu­
nun 16 ncı maddesi, fakülte dekanlarının atanmasını
düzenliyordu ve fakültenin aylıklı profesörlerinden
biri olmasını öngörüyordu. Tabiî, yeni düzenleme ne­
deniyle bazı fakültelerimizde olamayacağı malumları.
BAŞKAN — Elastikiyet getirir.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas
Komisyonu Üyesi) — Elastikiyet getiriyor. İçinden
ve dışından olmak kaydıyla, yetenekli, başka yerdeki
fakülte dekanlığı yapabilecek profesörlerin bu görev­
lere atanmalarına imkân sağlıyor.
Katıldığımızı arz ederim.
BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste­
yen var mı efendim?.. Yoktur.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 üncü madde olarak da bu şimdi okuduğumuz
önerge yer alacaktır.
5 inci madde olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı
ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat
Tümer'in bir önergesi var; şimdi onu okutuyorum :
Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Görüşülmekte olan «Yükseköğretim Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» ne
aşağıdaki maddenin eklenmesini ve 2547 sayılı Yük­
seköğretim Kanununun 60 inci madde başlığının «Ku­
rumlara Dönüş» şeklinde değiştirilmesini arz ederim.
Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Millî Güvenlik
Konseyi Üyesi
Madde 5. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu­
nun 60 inci maddesine aşağıdaki (c) fıkrası eklen­
miştir :
c) Yükseköğretim Kurulu veya Yükseköğretim
Denetleme Kurulu Başkan ve üyeliklerine, rektör ve
M. G. Konseyi
B : 101
O :1
dikkate alınarak» deniliyor. Halbuki biz, kadrosu dik­
kate alınmadan dönülmesini esas aldık. «Dikkate alı­
narak» dedik mi, olmaz. «Kadro, meslek, unvan ve
sıfatları dikkate alınarak, ayrıldıkları tarihten itibaren
kendi kurumlarına dönüşleri yapılır.»
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Dikkate alınarak»
dersek daha iyi olur.
BAŞKAN — Daha mı iyi olur?..
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O sıfatını muhafa­
za edecektir; ayrıca da, mesela altı yıl hizmet ettiyse,
altı yıldaki kıdemliliği kademelerinde dikkate alınır.
«Dikkate alınmaz» denirse, gittiği yerde hangi ma­
hal boş ise oraya verebilirler; böyle bir tehlike var.
Bu da isabetli olacaktır.
dekanlıklara yükseköğretim kurumları ile bir kamu
görevinde iken seçilenlerden, süresini tamamlayarak
yeniden seçilmemeleri sebebiyle ayrılanların, bu gö­
revlerinde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve bu­
na göre aylık ve dereceleri yükseltilmek, kadro, mes­
lek, unvan ve sıfatları dikkate alınarak ayrıldıkları ta­
rihten itibaren kendi kurumlarına dönüşleri yapılır.
GEREKÇE
Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denet­
leme Kurulunun Başkan ve üyelikleri ile rektör ve
dekanlıklara herhangi bir kamu görevinde iken seçi­
lenlerin bu görevlerini tamamladıklarında tekrar ken­
di kamu kurumlarına dönebilmelerini sağlamak ama­
cıyla bu madde metni hazırlanmıştır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun sadece
Yükseköğretim kurumlarına dönüşü düzenleyen 60 in­
ci maddesine kamu kurumlarına dönüşü düzenleyen
bu fıkranın eklenmesinden dolayı, «Yükseköğretim
Kurumlarına Dönüş» başlığı ifadesinin daha geniş
kapsamlı olması bakımından «Kurumlara Dönüş»
şeklinde değiştirmesi öngörülmektedir.
BAŞKAN — Kadrosunu
orada daire başkanıydı; dört,
tekrar geriye döndü diyelim.
lığını şimdi başka birisi işgal
mi olacak?
BAŞKAN — Evet biz şunu sağladık : Dışarıdan
bir rektör veya dekan atarsak, yahut ta rektör veya
profesör dışarıda bir görev alırsa, tekrar dönmek
isterse üniversiteye, dönebiliyor; fakat dışarıdan bi­
risini atarsak üniversiteye veya YÖK'e, o seçilmediği
zaman tekrar kendi görevine dönemiyor. Onu koy­
mamıştık; boşluk kalıyordu. Yargıtaydan olabilir,
Danıştaydan olabilir, Sayıştaydan olabilir, başka bir
üniversiteden olabilir, valilerden olabilir. Pekâlâ, tek­
rar muayyen süre sonra bir daha seçilmedi; ne ola­
cak? Onun bulunduğu yerin kadrosu doldurulmuş
olacak, boşta kalacak. Kimse gelmek istemez. Bu ba­
kımdan, iyi düşünülmüş bir şeydir bu.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mülî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «YÖK'e seçildikleri
vakit, eski memuriyetleriyle ilişkisi kesilir» diyor. İlişkinin tekrar devamını sağlayacak bir maddedir.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım gerek Yükseköğretim Kurulu, gerek Denetleme Kurulu, gerek rektör ve dekan üniversite
öğretim üyelerinden olacağı gibi, dışarıdan da ola­
bilir. Bunların memuriyetlerinin devamını öngörüyoruz da, dönmelerini öngörmüyoruz. Tabiî sıfatlarını
saklı tutmak; kadrolarını, kadro boşluğu aranmaksızın...
14 . 4 . 1982
I
I
I
I
I
I
I
BAŞKAN — Yalnız, burada en son cümlede, «de- I
rece yükseltilmek, kadro, meslek, unvan ve sıfatları J
— 517
esas alırsak ve mesela
beş sene burada çalıştı,
Oradaki daire başkan­
ediyor, öbürü yerinden
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Daire
başkanı olarak oraya dönemez orada birisi varsa;
ama derece ve kademesi dikkate alınacak, sıfat ve­
rilecek.
BAŞKAN — Derece ve kademesi olur; ama kad­
rosu da dikkate alınırsa, onu oradan kovalar o; «Ben
buraya geldim, sen git» der.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederseniz,
Sayın Vecdi Gönül idareci olduklarından, bize açık­
lamada bulunabilirler.
BAŞKAN — Buyursunlar.
VECDİ GÖNÜL — (Yükseköğretim Kurulu
Üyesi) — Sayın Başkanım, müsaadenizle arz edeyim.
Buradaki «kadro» kelimesi statüyü ifade ediyor
zannediyorum. Yoksa kadronun mahfuz tutulacağına
dair bir işaret yok. Geldiği kadroya emsal bir kad­
roya dönmek kastedildiğini zannediyorum; yoksa,
ayrıldığı kadroya geleceğini ifade etmiyor. Malumuâliniz, vaktiyle kadrosuz tayini düzenleyen 657 sayılı
Kanunun milletvekilleriyle ilgili bir hükmü vardı :
Kadro olmaksızın tayin edilirler ve kadro tasarru­
fundan açık maaşı alırlardı. Bu da öngörülmüyor.
Yeni hazırlanan 657 sayılı Kanunda bu müessese
zannediyorum kaldırılacaktır, edinilen bilgiye göre.
Kadro yokluğu halinde bir başka kadroya tayin ola­
bilir diye düşünüyorum. O kadar da teferruatlı dü-
M. G. Konseyi
B : 101
zenlenirse, belki bazı uygun olmayan durumlar or­
taya çıkabilir.
Arz ederim. .
BAŞKAN — «Kadro» kelimesini buradan çıkarır­
sak, bu iş düzelir gibi geliyor bana.
«... Hesaba katılmak ve buna göre aylık ve de­
rece yükseltilmek, meslek, unvan ve sıfatları dikkate
alınarak ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumla­
rına dönüşleri yapılır.»
«Kadro» dersek, «kadrodaki yeri dikkate alına­
rak» dersek, oraya muhakkak verilmesi gerekebilir.
Dava açarsa ve «Benim kadromu bana tekrar verin»
derse, alır.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kadro dere­
cesinin üzerine çıkacak.
BAŞKAN — öyle olacak artık. O parayı alacak;
ama orada önceden daire başkanı idi; ama artık daire
başkanı olarak gidemeyecek. Tekrar bir daha daire
başkanlığına seçilebilir; ama o süre içerisinde, döner
dönmez o daire başkanlığına gitmeyecek; öyle ola­
cak.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Daha ziyade valiler,
Danıştay ve Yargıtaydan gelen üyeler için bahis ko­
nusu. Onların kadroları dondurulmuş. Yalnız valiler
için pek sakıncası yok, merkez valisi filan olur. Da­
nıştay ve Yargıtay için, Muzaffer Paşa'nın söylediği,
yedek kadrolar daima açık bulunabilir. Açık bulu­
nan yerlere, «dördü bulmadıkça tayin yapılmaz»
diyoruz ya; binaenaleyh, «Bu hükümden faydaıianmak suretiyle, bu ihtiyaç kapanır» denildi.
Yalnız, «kadro» kelimesi acaba sizde ne gibi bir
endişe yaratıyor «kadro» kelimesinin
muhafazası
açısından?.
BAŞKAN — Diyelim ki, 2 noi Daire Başkanı idi
- gerçi unvanda onun 'içerisine girer - kadroya işgal
ederken geldi; o kadro ve makam dört beş sene boş
kalmaz; onun yerine birisini seçtiler. Bu da tekrar
oraya döndüğü zaman, oradaki arkadaşını oradan
atabilir : «Ben daire başkanıydım, yine bana dalire
başkanı kadrosu verin» d'iyecek.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreterli) — «Hak 'iddiasında bu­
lunur» diyorsunuz.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Kadro»
demezseniz, bu sefer daha aşağı kadroda bir yere
vermeye kalkarlarsa?.
BAŞKAN — Üye olacak.
14 . 4 . 1982
O : 1
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM
— Sayın Başkanımı, müsaade eder m'isiniz?..
BAŞKAN — Buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM
— Sayın Başkanım, Silâhlı Kuvvetlerdeki kadro ile,
dışarıda kullanılan kadrolar arasındaki farklılıktan
doğuyordu. Mesela, bizim Millî Eğitim'de var; 1 inci
derece (kadro diyoruz, 3 ve 4 üncü dereceye atan­
mış devam ediyor, derecesi o; fakat kadrosu 1 inci
derece. Şimdi, emekli olunca 1 imci derece kadro, 4
üncü derece kadroya dönüyor ve 4 üncü dereceden
emekli oluyor. 1 indi dereceye çıkmışsa, gelirken ora­
ya 1 inci derecede görünüyorsa, onu aynen muhafaza
etsin anlamında kullanılıyor ve o şekilde intibakı
yapılıyor,
BAŞKAN — Onu kapsıyorsa bu, mesele yok.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM
— Onu kapsıyor bu. Esas kendi kadrosu daire baş­
kanı ise, onu muhafaza anlamını taşımıyor bu.
BAŞKAN — Yukarıda, «buna göre aylık ve de­
receleri yükseltillmek» dedik.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM
— Sayın Başkanım, müsaadenizle şunu da ilave et­
mek istiyorum : Bu kadrosuna, bizim anladığımız
kadroya dönüşünün olması için de, «kurumlarına»
diyor. Buna göre, nereye olsa, bir yere atayacaklar­
dır; ama o bilinen kadroya, ,açık tutulmuş şeklinde
kabul edilen kadroya değil, bu bizim anladığımız
kadroya değil, kurumuna atayacak ve kendisinin o
kadroyu muhafaza ettiği yer neresi üse, 1 inci derece
ise 1 'inci dereceden bir yer verecektir.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Şöyle
de düşünülebilir : «Meslek, unvan ve sıfatları dikka­
te alınarak, ayrıldıkları tarihten itibaren kendi ku­
rumlarına, boş kadro koşulu aranmaksızın dönüşleri
yapılır» denilebilir.
BAŞKAN — O Zaman oradan «kadro» kelime­
sini silip, buraya koymak lazım. O zaman daha an­
laşılır olur. ©en de aynı şeyi söyledim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM
— Sayın Başkanım, onu muhafaza edelim efendim,
eğer muhafaza etmek 'istiyorsak. O zaman, benlim arz
ettiğim şekilde kadro muhafaza edilmez. 3 üncü de­
recede ise, yine 3 üncü dereceye döner.
BAŞKAN — Esasında vardır da; ama oılmaya da
bilir. Çünkü dört tane boşalınca ancak, oraya seçim
yapılıyor. Muhakkak bir boşluk vardır; ama dördü­
nün de dolu olduğu zaman da olabilir. Denk gelir
— 518 —
M. G. Konseyi
B : 101
ve «Biz senü nereye verelim?» derler; o dairenin üye
sayısı 4 Üken «Üye sayısını 5,'e çıkaralım» derler ve
dairenin üye sayısı 5 olur.
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Çünkü
seçim bitmiştir; bunun da buradan bu tarafa dönme­
si gerekmektedir. «Yer yok» diyebilirler.
BAŞKAN — Yeni bir kadro ihdas edilmeyecek;
bu, kadrosuz olarak orada duracak. Sonra boşaldığı
zaman mesele kalmaz; yine aynı kadro seviyesi tu­
tulur.
ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Mü­
saade eder misiniz?.
• BAŞKAN — Buyurun.
ORGENERAL TAHStN ŞAHtNKAYA — Bu­
rada dikkatimizden kaçıyor galiba; yani yazış bakı­
mından arz etmek istiyorum : «ayiıik ve derecelerin
yükseltüknek» dedikten sonra, cümlenin son tarafı
uymuyor. Şöyle ki : «Yükseltilmek, kadro, meslek,
unvan ve sıfatları dikkate alınarak, ayrıldıkları tarih­
ten itibaren kendi kurumlarına boş kadro koşulu
aıranmalksızın dönüşleri yapılır,»
'Buraya «suretiyle» gibi bir kelime ilavesi gereki­
yor
BAŞKAN — «Dereceleri yükseltilmiş olarak.»
ORGENERAL TAHStN ŞAHtNKAYA — Ve­
yahut uygun görürseniz şöyle yapalım : «Bu görev­
lerinde geçirdikleri süreler hesaba. katılmaık ve buna
göre aylık ve dereoelerü yükseltilmek, kadro, meslek,
unvan ve sıfatları dikkate alınmak suretiyle ayrıldık­
ları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro
koşulu aıranmalksızın dönüşleri yapılır.»
«Yükseltilmiş olarak» yahut «yükseltilerek» de
olabilir,
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü­
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yükseltilmek
ve» dersek, «ve» kdıimesini koyarsak galiba karşı­
layacak : «Yükseltilmek ve meslek, unvan ve sıfat­
ları dikkate alınarak ayrıldıkları tarihten itibaren
'kendi ıkurumlarına dönüşleri yapılır.»
ORGENERAL TAHStN ŞAHtNKAYA — O
da olabilir.
BAŞKAN — Sadece «yükseltilmek» olmuyor.
ORGENERAL TAHStN ŞAHtNKAYA — Ol­
muyor efendim, «yükseltilmek» orayı çok aksatıyor.
BAŞKAN — «Yükseltilmiş olarak», «yükseltile­
rek»
ORGENERAL TAHStN ŞAHtNKAYA — «Yük­
seltilmek suretiyle» en iylisi.
14 . 4 . 1982
O : 1
BAŞKAN — «Yükseltilmek suretiyle, meslek,
unvan ve sıfatları dikkate alınarak ayrıldıkları tarih­
ten 'itibaren kendi kurumlarına boş kadro koşulu
aranmaksızın dönüşleri yapılır.»
ORGENERAL TAHStN ŞAHtNKAYA — Evet,
o zaman daha düzgün oluyor.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü­
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî, bu ihtiyaç
varsa. Birinci derecenin son kademesinden gitmişse
artık yükseleceği yer yok tabiî.
BAŞKAN — Yok tabiî, o da var.
Öyleyse bu cümleyi başka türlü yapalım.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü­
venlik Konseyi Genel Sekreteri!) — Sekiz sene görev
yapmıştır, seçilmemiştir. Bunun için, yani ihtiyaç var­
sa bu yapılacaktır; bir yükselme yofk. Eğer düşük
kademeden gütmişse, orada geçirdiği hizmeti, tekrar
döndüğünde nazarı itibara alınsın deniyor. Çünkü
maaş farkı, değişik, malumunuz : Devlet memurluğu
maaşını bırakıyor, özel bir statüden maaş alıyor,
YÖK'ten. Bu hizmeti biter bitmez, aslî maaşına gelecek*
'BAŞKAN — Eski maaşına gelecek.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Aslî maaşına gele­
cek; ama orada altı sene yahut sekiz sene geçmiş­
tir. Bunlar, eğer varsa 'ihtiyaç, o zaman konacaktır.
Yoksa, birinci derecenin son hademesine gitmişse,
zaten yükselemez.
BAŞKAN — Onlar zaten yükselemez, yükseltilemeZi
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Hakla­
rını muhafaza ederek» demek kâfi.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İhtiyaç, yani' statü­
sü gerektiriyorsa bu yapılacak.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Boş kad­
ro aranmaksızın hakları da...
BAŞKAN — Onu oraya koymaya gerek yok ben­
ce. En son dereceye gelmişse, onun artıik başka de­
recesi yok ki.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bazıları da düşük
dereceden gidiyor.
BAŞKAN — Düşük dereceden varsa, o zaman
yükseltilecek.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani herkes için
yapılacak değil, statüsü gerektiriyorsa yapılmalı.
M. G. Konseyi
B : İM
BAŞKAN — Değil, evet.
Şimdi, yeni sekiyle önergeydi tekrar okutuyo­
rum..*
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) —
Sayın Başkanım, başlığı da kapsadığı için, izin ve­
rirseniz çerçeveyi de değişik biçimde arz edeceğim.
BAŞKAN — Evet, okuyunuz.
MADDE 5. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka­
nununun 60 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki sekilide
değiştirilmiş ve (c) Fıkrası dMenım'iştir :
Kurumlara Dönüş :
MADDE 60. —
c) Yükseköğretim Kurulu veya Yükseköğ­
retim Kurulu Başkan ve üyeliklerine,
rektör
ve dekanlıklara, Yükseköğretim kururumları ile
bir kamu görevinde iken seçilenlerden, süresi­
ni taımamlayarak yeniden seçilmemeleri sebebiy­
le ayrılanların, bu görevlerinde geçirdikleri süreler
hesaba katılmak ve buna göre aylık ve dereceleri
yükseltilmek suretiyle meslek, unvan ve sıfatları dik­
kate alınarak ayrıldıkları tarihten itibaren kendi ku­
rumlarına boş kadro koşulu araramaksızın dönüşleri
yapılır.
BAŞKAN — Tamam,
'Başka söz almak istiyen?.. Yoktur.
Bu önergeyi oyluyorum : Kabul edenler... Et­
meyenler... Kabul ediılimıiştir.
Simidi, 5 inci madde olarak bu yer alacaktır.
6 ncı madde olarak, Jandarma Genel Komutanı
ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Sedat Celasun'un
bir önergesi var; onu okutuyorum :
Milî Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Görüşülmekte olan «Yükseköğretim Kanununun
Bazı Maddelerinin Değilştirıilımesiine ve Bu Kanuna
Bazı 'Maddeler Eklenmesine Daiır Kanun Telklifi»ne
aşağıdaki madden'in eklenmesirti arz ederim.
Sedat CELASUN
Orgeneral
J. Gn. K. ve Millî
Güvenlik Konseyi Üyesi
MADDE 6. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu­
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir :
EK MADDE 1. — Üniversite rektörleri, fakül­
te dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile
bunların yardımcıları ve bölüm başkanları, bu kanun­
da belirtilen süreleri dolmadan, tayinlerindeki usule
uygun olarak görevlerimden alınabilirler.
14 . 4 . 1982
O : l
GEREKÇE :
Bu madde belli sürelerle atanan üniversite yöne­
ticilerinin görevleri sona ermeden, tayinlerindeki
usule uygun olarak görevden alınabilmel erlini düzen­
lemektedir.
BAŞKAN — Evet, bu önerge üzerinde söyleyece­
ğiniz bir şey var mı?
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti­
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, malum­
ları, üniversite rektörleri, fakülte dekanları, enstitü
ve yüksekokul1 müdürleri ile bölüm başkanları ve
yardımcılarının tayin prosedürleri çeşitlıi maddelerde
ayrı ayrı belirlenmekte; bu gereği her maddede vur­
gulamak çok daha değişik maddelere giriş yapmayı
gerektirecek; böyle bir ek madde halinde olması tü­
münü 'kapsayacaktır.
Katıldığnmızı arz ederim.
'BAŞKAN — Bakan] iğimizin diyeceği var mı
efendim?..
Buyursunlar,
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM
—Müsaade ederseniz Sayın Başkanım.
«Alınabilirler» diye belki çok geniş tutulmuş.
Eğer kabul buyurulursa, «gerektiğinde görevlerinden
alınabilirler» diye olursa ifadesi daha belirleniyor.
BAŞKAN — «Gerektiğinde.»
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkamtm, «gerektiğin­
de» konusu, belki ileride «nasıl gerekir, 'nasıl gerek­
mez?» gibi çeşitli meseleleri de beraberinde getirir
diye düşünerek, başlangıçta) böyle bir tereddüt oldu­
ğunu, olabileceğini, doğabileceğini tensiplerine arz
ediyorum,
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM
— Bir nedenii olması lazım tabiî. Özür dilerim; ama
ben, bir de, canı isterse alınabilir gibi bir hava ge­
tirdiği için, dedim. Tensip edilirse, bir gereği olması
lazım; bir gereğe, bir sebebe dayanmasında yarar var
diye düşündüm. Onun için tensiplerinize arz ediyo­
rum,
'BAŞKAN — «Süreleri dalmadan gerektiğinde...»
Oraya koymak lazım onu... «... dolmadan gerektiğin­
de tayinlerindeki usule uygun olarak görevlerinden
alınabilirler.»
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM
— Evet olabilir.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, müsaadenizle ... İdare Hukukunun genel
M. G. Konseyi
B : 101
İkesüdir : Atamadaki usule göre herkes aynı yöntem­
le geri alınabilir.
BAŞKAN — Bir sebebi olacak tabiî.
HÂKİM T U Ğ G E N E R A L MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Ama
mutlaka vardır. Biz buraya «gerektiği» dediğimiz za­
man, geri alırken mutlaka bir gerekçe söyleme 'ihti­
yacını duyar idare.
BAŞKAN — Yanü koymaya'lım diyorsunuz.
B A K İ M TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Koyma­
yalım; idareyi tartıştırır.
ORGENERAL NECDET Ü R U Ğ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gereğini belki- ifa­
de etmemek lüzumu da hâsıl olabilir.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkam)' — B'izim
Silahlı Kuvvetlerde, özellikle 926 ve 657 sayılı Ka­
nunda, «Atamadâ'ki usule göre geri alınabilir» der.
BAŞKAN — Usul neyse, aynı usuldür.
H Â K Î M T U Ğ G E N E R A L MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Katiyen
söylemez.
BAŞKAN — Evet.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM
— Sayın Başkanım, «görülen lüzum üzerine» deyimi
çok kullanılıyor. Bilmem, ben öyle anlıyorum. Sonra
bu kanun dışarıda, her tarafta elden ele geçecek.
Yani, âdeta, «hiç bir gerelkçe göstermeden herkes
alınahiliyormuş» gibi yanlış bir tefsire, yoruma uğ­
ramasın diye düşündüm; ama tensiplerinize bağlı.
Arz ederim.
BAŞKAN — Bir gerek olmadan alınması da
mümkün değildir, zannederim. Eğer gereksiz alın­
mışsa, dava açar, kazanır.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM
— İstismar edilebilir diye düşünüyorum. Birçok üni­
versite, tabiî bu arada rektörler ve dekanlar, şüphe­
siz diyecekler ki : «Hiç bir şey olmadan dia demek
ki alabiliyorlar.» Bazı yanlış tefsirlere ve anımsama­
lara neden olabilir.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Vuzuhu
halinde.
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Be­
nim fikrim, faydası var, evet.
BAŞKAN — Var; süz de uygun buluyorsunuz?
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ge­
rekli buluyorum.
14 . 4 . 1982
O : 1
ORGENERAL NECDET Ü R U Ğ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim bazı şeyıler olabilir.
BAŞKAN — Olabilir; ama bu da çok suiistima­
le yol açar.
ORGENERAL NECDET Ü R U Ğ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu ibare
aynen burada değil, biraz evvel Muzaffer Başjkaynak
Paşamızın ifade ettiği gibi, bizim 926 sayılı Kanun­
da geçti.
BAŞKAN — Biziimle hiç kıyaslamayın, biz as­
keriz bunlar bizde bambaşka şeylerdir.
MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM
—Sayın Başkanım, üniversite çevresi çok hassas; is­
tendiği zaman alınıyor, istenmediği zaman alınmı­
yor gibi bir şey olmasın.
'BAŞKAN — Efendim şu olur : Eğer biz bu gö­
revden alınaibilme hükmünü koymazsak, «Nasıl olsa
şu kadar sene süre ite buraya atandım» diyebilir va­
zifesini yapmaz, gelmez, gitmez. Bu gibi gerekler
gösterilerek, daha evvelden de görevden alınabile­
ceğini bilsin; üniversite veya faikülte birçok hadise
çıkıyor, hiç alakadar olmuyor, üst makamlara bil­
dirmiyor. Bunları bilmesi gerekli. Bunlar olmazsa
nasıl alacağız?.
Ek madde l'i bu şekliyle okutuyorum :
Ek Madde 1. — Üniversite rektörleri, faikülte de­
kanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların
yardımcıları ve bölüm başkanları, gerektiğinde bu
kanunda belirtilen süreleri dolmadan tayinlerindeki
usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler.
BAŞKAN — Önerge sahibi de bu şekli uygun bu­
luyor mu efendim?
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Uygun
dur Sayın 'Başkanım.
BAŞKAN — Önerge üzerinde başka söz almak
isteyen?.. Yoktur.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı madde olarak da bu önerge yer alacaktır.
.HÂK'IM T U Ğ G E N E R A L MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, müsaade ederseniz usul hakkında söz is­
tiyorum i
BAŞKAN — Buyursunlar.
H Â K İ M T U Ğ G E N E R A L MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, daha önce 1 inci madde ile kabul buyur­
duğunuz 53 üncü madde vardı; 2 nci çerçeve madde
— 521 —
M. G. Konseyi
B : 101
ile de kabul buyurduğunuz 56 ncı madde vardı. On­
ları görüştükten sorur a 3 üncü madde üle 7 ndi, 4 üncü
madde ile de 16 ncı madde de değişiklik yaptık. Şim­
di çerçeve maddelerde de değişiklik gerekiyor.
BAŞKAN — Hangi çerçeve maddeyi değiştire­
ceğiz?.*
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — 7 nci
madde, 1 inci madde olacaik; çerçeve 1 dinci madde­
nin gereği olacaka
BAŞKAN — 7 nci madde yok; ondan sonra ge­
çici maddelere geliyoruz.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — 3 üncü
madde olarak 7 nci maddede değişiklik yaptınız.
BAŞKAN — Eski kanunun 7 nci maddesini?..
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Evet Sa­
yın Başkanım.
Çerçeve 4 ile de 16 ncı maddede değişiklik yap­
tık. Halbuki, 53 ve 56 ncı maddeyi kabul ettikten
sonra, 7 ile 16 ncı maddede değişiklik yaptık. Kaldı
ki, başta 7 ve 16 görüşülecekti, sonradan 53 ve 56
ncı maddeye geçecektik.
Tensip buyurursanız, çerçeve maddelerden 7 nci
maddeyi değiştiren 1 inci madde, 16 ncı maddeyi de­
ğiştirene 2 nci madde, 53 üncü maddeyi değiştirene 3
üncü madde, 56 ncı maddeyi değiştirene 4 üncü mad­
de, 60 inci maddeyi değiştirene 5 inci madde diyelim.
BAŞKAN — Var mı öyle bir önergeniz?.
HÂKİM TUĞGENERAL
MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Hayır
Sayın Başkanım, yok; ben arz ediyorum.
BAŞKAN — O sıraya göre de bu çerçeve mad­
delerinin numaralanması lazım.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Evet
efendim: 7 nci madde değişikliği l'de, 16 ncı madde
2'de, 53 üncü madde 3'te, 56 ncı madde 4'te, 60 inci
madde de 5 inci maddede değişmiş olacak.
Arz ederim.
BAŞKAN — Bu öneri üzerinde söz almak iste­
yen var mı efendim? Yoktur.
öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buna göre düzeltilecektir.
Geçici madde l'i okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce açılmış kamu davaları ile sonuç— 522
14 . 4 . 1982
O : 1
lanmış soruşturma işlemleri geçerli olup, bulunduğu
aşamadan itibaren uygulamaya devam olunur.
Sonuçlanmamış soruşturmalara bulunduğu safha­
dan itibaren bu kanun hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz
almak isteyen var mı?. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 2'yi okuyunuz.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile Yükseköğre­
tim Kurulunun yapacağı her türlü satın alma, satma,
keşfettirme, proje yaptırma, montaj, kiraya verme ve
kiralama ile ilgili işlerden 1050 sayılı Muhasebe-i
Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile 2490 sayılı
Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu uygulanmaz
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı
madde (f) fıkrasında ve yukarıda sayılan işlerde 1609
sayılı Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve Görevleri Ka­
nunu hükümlerine tabi olmaksızın Yükseköğretim
Kurulu, bünyesinde oluşturacağı bir birimle bu iş­
lerle ilgili faaliyetleri yürütür.
Uygulanacak usul ve esaslar Yükseköğretim Ku­
rulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Bu yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Yük­
seköğretim Kurulunun yukarıda sayılan işleri için 7
Haziran 1980 gün ve 17010 sayılı Resmî Gazetede ya­
yınlanan «Üniversitelerarası Giriş Sınavı Kayıt Üc­
retleri Fonu Alım-Satım, Kiralama, Harcama ve İha­
le Yönetmeliği» uygulanır. Anılan
yönetmelikteki
«ita Amiri» ifadesi yerine «Yükseköğretim Kurulu
Başkanı», «Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yer­
leştirme Merkezi Yönetim Kurulu» ifadesi yerine
«Yükseköğretim Kurulu», «fon» ifadesi yerine de
«Yükseköğretim Kurulu Bütçe ödenekleri ve diğer
malî olanakları» ifadeleri kullanılır.
.BAŞKAN — Bu uygulama yönetmelik çıkıncaya
kadar, değil mi?
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Tabiî orada adapte etmıek üçin o
dfadeler kullanılıyor. Bir de yapacağı YÖK sitesi için,
beş senelik bir süre ile, bu yetkiye sahip olması; iste­
niyor.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Üyesi) —• Evet, Sayın Başkanım.
Biraz önce arz ettiğimiz 56 net maddenin (f) fık­
rasında sadece inşaat, makine, teçhizat ve bunların
bakım ve onarımı vardı. Malumları, geçici süre için
M. G. Konseyi
B : 101
14 . 4 .1982
MADDE 7, — Bu kanun yayımı tarihinde yürür­
lüğe girer.
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is­
teyen?. Yoktur.
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler..,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8 inci maddeyi okuyunuz.
Yürütme :
MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü­
rütür.
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak
isteyen?. Yoktur.
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler..,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Öğleden sonra saat 14.00'te tekrar toplanmak üze­
re birleşime iki saat ara veriyorum.
proje yaptırma, montaj, kiraya verme, satma ve sa­
tın alma hususlarında inşaatın ve.,.,
BAŞKAN — Beş senede bitmedi, altıncı seneye
sirayet ett|. Altıncı sene ne olacak, 2490'a mı tabi
olacak
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Kom'isyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, biraz önce
sunulan 4 üncü madde ile değiştirdiğimiz 56 ncı mad­
denin (f) fıkrasında o husus zaten yerini bulmuş,
2490'a ve 1050 sayılı Muhasebe-î Umumiye Kanunu­
na tabi olmadığı belirtilmişti; sürekliliği orada var.
Bu geçici süre içine sadece satın alma, satma, keşfet­
tirme gibi konular girmektedir.,
BAŞKAN — Geçidi 2 nci madde üzerinde söz
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur,.
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir,
Yürürlük maddesi olan 7 nci maddeyi okuyunuz.
Yürürlük :
••»•
<
O : 2
Kapanma Saati : 12.00
»
•
<
»
•<•••
İKİNCİ OTURUM
<
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam)
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (K.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi)
Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi)
Oramiral Nejat TÜMER (Dz.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi)
Orgeneral Sedat CELASUN (J.Gn.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi)
BAŞKAN — 2 nci Oturumu açıyorum.
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
4. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka­
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu
Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka­
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik,
İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Mecli­
si : 1/140; M. G. Konseyi : 1/365) (D. Meclisi S. Sa­
yısı : 102, M. G. Konseyi S. Sayısı : 395) (1)
(1) 395 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
BAŞKAN — Gündemimizin
gelmiş bulunuyoruz.
dördüncü sırasına
Dördüncü sırada, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkâr­
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril­
mesine ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklen­
mesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisin­
ce Kabul Edilen Metni ve Millî Güvenlik Konseyi
Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Ra­
poru yer almaktadır.
— 523 —
M. G. Konseyi
B : 101
Bu rapor, 395 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmış­
tı.
Sosyal Güvenlik, îş ve işçi ilişkileri Komisyonu
Başkanı ve Sayın Bakan ve ilgili arkadaşları yerlerini
almışlardır.
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo­
rum ve Komisyon sözcüsünden kısa bir izahat ver­
mesini istiyorum.
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi ilişkileri Komisyo­
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu kanun tasarısı
Danışma Meclisimizin Malî İşler, İktisadî işler ve
Sosyal işler Komisyonunda, bilahara Genel Kurul­
da görüşülerek kabul edilmiş ve huzurunuza sevk
edilmiştir.
Komisyonumuz, Danışma
Meclisinden
geçen
metni benimsemekle birlikte, madde gerekçelerinde
belirtilen ve esasa müteallik olmayan, ancak uygula­
mada tereddütleri giderecek şekilde bazı ilaveler ve
şeklî değişiklikler yapmıştır.
Bu tasarı, genel olarak şunları ihtiva etmektedir:
Bağ - Kur'dan emekli olanların emekli aylıklarına
% 25 - '% 32 arasında net artış sağlamaktadır. Bu
artış sağlanırken Bağ - Kur üyelerinin primlerinde
bir yükselme yapılmayacaktır. Ancak, Bağ - Kur'un
prim tahsilatını artırıcı ve hızlandırıcı önlemler geti­
rilmiştir.
Bilindiği üzere, Bağ - Kur'dan aylık alanlara 1981
yılında da % 40'lık bir artış yapılmıştı1.!
Ayrıca, sigortalı, sayılanlarla sigortalı sayılmayan­
lar açıklığa kavuşturulmuş ve bu husus tatbikatta
tereddüte yer verilmeyecek şekilde tasarıya dere edil­
miştir.,
Yine bu tasarıyla, dernek kayıtlarından ziyade,
devlet kayıtlarına itibar edilmesi sağlanarak, kendi
nam ve hesabına çalışanlardan bazılarının meslek ku­
ruluşlarına kayıtlı olmaması veya çalışmalarına son
verenlerin kayıtlarının silinmemesi gibi sebeplerle
bazılarının hak sahibi olamamaları ve bazılarının ise
bu meslekî kuruluşlar kanalıyla haksız menfaat sağ­
lamaları önlenmiştir.
Öte yandan, Bağ - Kur avukatının bulunmadığı
yer ve zamanlarda, Kurumun en büyük amirinin ic­
ra ve yargı daireleri nezdinde yetkili kılınması sure­
tiyle, Bağ - Kur menfaatlerinin korunması sağlan­
maktadır.
Keza, Bağ - Kur'da 10 yıllık hizmet borçlanması
yaparak diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına geçen­
lerin, Bağ - Kur sistemine göre daha fazla menfaat
— 524
14 . 4 . 1982
O : 2
sağladıkları ve Bağ - Kur'a çok külfet yükledikleri
ve bunların miktarının her gün arttığı bilinmekteydi,
Hakkı müktesepler korunarak, bu kanunun yürürlü­
ğe girişini müteakip başka sosyal güvenlik kuruluş­
larına geçenler için hizmet borçlanması sayılmaya­
caktır; ancak, Bağ - Kur'da hizmet borçlanması de­
vam edecektir. Bağ - Kur tahsilatını hızlandırmak
için de, 1981 ve önceki yıllarda ödenmeyen primlerin,
1982 yılında ödendiği takdirde, vergi matrahından
düşülmesi sağlanmış olacaktır.
Genel hatları itibariyle, sunduğumuz tasarı bun­
ları kapsamaktadır,
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı
efendim?.. Yok.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler.,,. Kabul edilmiştir.
il inci maddeyi okuyunuz.
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna
Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı
MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 5 inci mad­
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve za­
manlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesin­
de; Genel Müdür, icra ve yargı mercileri nezdindeki
temsil yetkisini Kurumun o yerdeki en yüksek ami­
rine devredebilir,.
BAŞKAN — Danışma Meclisinden gelen metne
icra merciini de ilave ettiniz, değil mi?
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi ilişkileri Komis­
yonu Başkanı) — İcra merciini ilave ettiğimiz gibi,
Danışma Meclisinden gelen metinde «yargı mercileıindeki temsil yetkisinin,.,» deniyordu. Halbuki yar­
gı mercilerinde temsile iştirak edilmiyor; yargıçlar­
dan birisi Bağ - Kur'lu değil. Bu yanlış anlama orta­
dan kalksın diye, «icra ve yargı mercileri nezdinde­
ki temsil yetkisini.,» şeklinde metni değiştirmiş ol­
duk.
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak
isteyen?.. Yok.
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir.
M. G. Konseyi
B : 101
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin bir
önergesi vardır, okutuyorum :'
Millî Güvenik Konseyi Başkanlığına
Görüşülmekte olan BAĞ - KUR Kanunu ile il­
gili olarak, Yönetim Kurulunun 9 olan üye sayısı­
nın 5'e düşürülmesi, Genel Kurulun 3, yılda bir top­
lanması ve Yönetim Kurulu üyeliğinde kalış süresi­
nin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasında; sağlıklı ve sürat­
li karar alma ve diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Yönetim Kurulları ile paralellik sağlama yönünden
fayda mülahaza edilmektedir.
Bu nedenle; söz konusu Kanunun 8, 9, 11 ve 12
nci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesini bir
Geçici Madde eklenerek, madde numaralarının buna
göre yeniden düzenlenmesini Millî Güvenlik Konse­
yi Yasama Görevleri îç Tüzüğünün 13 üncü Madde­
si uyarınca arz ve teklif ederim. 14 Nisan 1982
Necdet ÜRUĞ
Orgeneral
Millî Güvenlik Konseyi
Genel Sekreteri
MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde de­
ğiştirilmiştir.
Yönetim Kurulunun teşekkülü :
MADDE 8. — Yönetim Kurulu bir karar organı
olup Kurumun en yüksek yönetim ve karar yetki­
sini, sorumluluğunu taşır.
Yönetim Kurulu bir başkan ile 4 üyeden teşekkül
eder. Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır.
Bir üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Maliye
Bakanının, önerisi üzerine müşterek kararla atanır.
Sigortalıları temsil edecek iki üye, bağlı bulundukları
en yüksek meslek kuruluşlarınca gösterilecek ikişer
aday arasından Genel Kurulca seçilir.
Müşterek kararla atanacak üyelerde Genel Mü­
dür ve yardımcılarının haiz olması gereken şartlar
aranır.
Sigortalılar arasından Yönetim Kuruluna seçilen
üyenin sigortalılık niteliğinin kalkması halinde Yö­
netim Kurulu üyeliği ancak seçildiği devre sonuna
kadar devam eder.
Sigortalıları temsil eden asil üyeliklerin boşalma­
sı halinde, en çok oy almış olandan başlamak üze­
re, yedek üyeler sırasıyla Yönetim Kuruluna katılmak
üzere göreve çağırılır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilir­
ler. . Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi bir
— 525
14 . 4 . 1982
O : 2
nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yer­
leri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bu­
lunan yedekleri getirilmek suretiyle doldurulur. Bu
şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin görev
süresini tamamlarlar.
Gerekçesi : Bu Madde ile Kanunun 8 inci Mad­
desinde düzenlenen Yönetim Kurulunun Genel Mü­
dür Başkanlığında, bir Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
bir Maliye Bakanlığı ile Sigortalıları temsilen iki üye
olmak üzere beş kişiden teşekkülü öngörmüştür.
Böylece daha sağlıklı ve süratli karar alınması
imkânı sağlanmış, ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu
Yönetim Kurulu ile paralellik sağlanmıştır.
Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süre­
leri iki yıldan üç yıla çıkarılmak suretiyle bu ba­
kımdan da T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta­
lar Kurumu Yönetim Kurulları üyeleriyle eşitlik sağ­
lanmıştır.
BAŞKAN — Evet, daha evvel Sosyal Sigortalar
Kurumu Yönetim Kurulu üye sayısını 5'e indirmiş­
tik, görev süresi de 3 seneydi; onunla bir paralellik
sağlanmış oluyor.
Önerge ile teklif edilen 2 nci madde üzerinde - ki
kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapıyor - Ko­
misyonun bir diyeceği var mı?
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komis­
yon Başkanı) — Sayın Başkanım, bu suretle daha
sağlıklı ve daha süratli karar alınabileceğine inanı­
yoruz. Yönetim süresinin üç yıla çıkarılmasını da el­
zem görüyoruz. Zira bu üç yıl, hazırladığı çalışma
programını uygulayıp, sonucunu, hesabını genel ku­
rula verme imkânını sağlayan bir süredir.
BAŞKAN — Üye sayısı eskiden 9 idi; işçi ke­
siminden 4, hükümetten 4, 1 tane de genel müdür.
Şimdi işçi kesiminden 2, hükümetten 2 üye katılıyor
ve nispet bakımından bir fark olmuyor. Kaldı ki, bi­
zim aldığımız genel prensip kararma göre, yönetim
kurulu üyelikleri bütün kuruluşlarda aynı olacak; ki­
misi 9, kimisi 7, kimisi 5, kimisi 11 üyeli olmasın,
dedik. Bu konuda Bakanımızın görüşü nedir?.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE —
Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Teklif edilen 2 nci madde üzerinde
söz almak isteyen var mı?.. Yoktur.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
O halde bu önerge 2 nci madde olarak kanuna
girecektir.
M. G. Konseyi
B : 101
Şimdi Genel Sekreterimizin önergesinin ekinde ya­
zılı 3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Toplantı ve Karar Sayısı :
Madde 9. — Yönetim Kurulu en az üç üye ile
toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğun­
luğu ile alınır.
BAŞKAN — Üye sayısını 5'e indirince bunda
da bir değişiklik yapmak gerekti; eskiden 5 üye ile
toplanırdı, şimdi 3 üye ile toplanacak.
3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var
mı?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Genel Sekreterimizin önergesinin ekinde yazılı 4
üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 11 inci mad­
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­
miştir.
Bu maddenin (a) fıkrasında yazılı bulunan üyele­
rin görev süreleri üç yıl olup yeniden seçilebilirler.
Üyelik niteliğini yitirenlerin Genel Kurul üyeliği kal­
kar ve yedekleri asıllarının görev sürelerini tamam­
lar.
BAŞKAN — Gerçi 2 nci maddede ve 8 inci mad­
dede yaptığımız değişiklikte bunlardan bahsettik,
ama, 11 indi maddenin 3 üncü fıkrasında da geçtiği
için burada da bir değişiklik yapmak gerekti.
Bu 4 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var
mı?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir.
Genel Sekreterimizin önergesinin ekinde yazılı 5
inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 12 nci mad­
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Toplantı Ni­
sabı :
Madde 12. — Genel Kurul üç yılda bir en geç
Mayıs ayı sonuna kadar Sosyal Güvenlik Bakanının
çağırışı üzerine toplanır. Sosyal Güvenlik Bakanı ge­
rekli görürse Kurulu olağanüstü toplantılara çağırabil'ir. Toplantı için yeter sayı, üye tamsayısının salt
çoğunluğudur.
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı efendim?.. Yoktur.
-
14 . 4 . 1982
O : 2
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Önergeyle kanuna ilavesi teklif edilen 2, 3, 4 ve
5 inci maddeler kabul edilmiş oldu.
6 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Kanunun Amacı, Sigortalı Sayılanlar ve Sayılma­
yanlar :
Madde 24. — Aşağıda sayılan sigortalılar hak­
kında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Ka­
nunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağ­
lanır.
I. — Sigortalı sayılanlar :
Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanıla­
rak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dı­
şında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışanlardan;
a) Esnaf ve sanatkârlar, tüccar, sanayici ve bor­
sa ajan ve acenteleri, mimar ve mühendisler, sigorta
prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabibler, vete­
rinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticarî kazanç
veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya
götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
b) Kolektif şirketlerin ortakları,
c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve ko­
manditer ortakları,
d) Limitet şirketlerin ortakları,
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şir­
ketlerin komandite ortakları,
f) Donatma iştirakleri ortaklan,
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yöne­
tim kurulu üyesi olan ortakları,
h) Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak ça­
lışmakla beraber gelir vergisinden muaf olanlardan
kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun
olarak kayıtlı olanlar,
Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.
II. — Sigortalı sayılmayanlar :
Bu Kanunun uygulanmasında;
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar,
ıb) Yabancı uyruklular,
c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye daya­
nılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ve­
ya kesenek ödeyenlerle hu tür kuruluşlardan malul­
lük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezJik
526 —
M. G. Konseyi
B : 101
geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için
talepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya
Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli
(kişimi işgöremezlik geliri alanlar hariç),
d) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait iş­
leri yapanlar hariç),
Sigortalı sayılmazlar.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun bir
diyeceği var mı efendim?
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi ilişkileri Komisyo­
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu madde esas iti­
bariyle kanunun kapsamını genişletmemiştir. Ancak,
mevcut 24 üncü maddede anlayış birliği olmadığın­
dan tatbikatda büyük zorluklar ve ihtilaflar doğuru­
yordu. Hükümet tasarısında bu husus anlaşılır şekil­
de yeniden düzenlenmiş; sigortalı sayılanlarla sayıl­
mayanlar çok açık bir dille ifade edilmiştir. Bu çok
zorunludur; zira, Bağ - Kur, zorunlu sosyal sigorta­
dır. Burada sayılanların hepsi, Bağ - Kur'a üye ol­
mak mecburiyetinde olan kişilerdir. Bu bakımdan
maddenin açıklığa kavuşturulması gerekmekteydi.
Komisyonumuzda yapılan değişiklik, kanunun
amaç ve kapsamını ihtiva eden madde başlığını, «Ka­
nunun Amacı, Sigortalı Sayılanlar ve Sayılmayanlar».
şeklinde düzenlemeden ibarettir.
Arz ederim.
14 . 4 . 1982
O:2
MADDE 7. — 1479 sayılı Kamumun! 2229 sayılı
Kanuınllıa değişlik 25 timci maddesi aşağıdaki şekilde değüştinütaiştıiir.ı
Silgortalıikğın Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
Madde 125. — 24 üncü maddeye göre sigortalı sayılanlaırdan gelir vergisi mükellefi olanlar, tmıükellefiyetitai ıbasjlanıgıç tarihimden, gelir vergis'iınden muaf
olanlar da kanunla kurulu meslek kuruluşlarına ka­
yıt offldulkian taırtihıten itibaren kendiiğliındetnı bu Kanu­
nla göre sigortalı sıayılırlar.
!Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülük­
leri sıîgontiall sayıldıkları tarihte başlar.;
24 üncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan;
a) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefi­
yetlerini! ıgerekltiıren faaliyetlerine son verdikleri,
ib) Gelir vergisinden; muaf olanların, kanunla
kurulu meslek kuruluşlarındaki! üye kayıtlarının si­
lindiği,
c) TC Emekli Sandığına tabi' olarak çalışmaya
başlayanlarım, emekli keseneğü kesilmeye 'başladığı,
d) Şirketlerle ilgisi kalmayanlarım, çalışmalarıma
som verdikleri veya ilgililerimi kesildiği,
e) İflasım'a karar verilmiş olan tasfiye halindeki
özel lişletmeler ile şliırket ortaklarınım, özel işletmenim
'veya şiİTikıetiın mahkemece tasfiyesine karar verildiği,
Tarihten itibaren sigortalılıkları sona eren
'BAŞKAN — Oraya ayrı, oraya ayrı mı ola­
cak?
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN '(SosyaıI Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komis­
yonu Başkanı) — Hayır, efendimi, tek olacak?
BAŞKAN — 6 ncı madde üz^riınde söz almak is­
teyen var mı?... Yoktur.
tBu Kamuna göre sigortalı sayılanlardan; bu si­
gortalılıklarınım devamı süresince, aynı zamanda hizım'eıt akdi ile çalışanlarım, Bağ - Kur sigortalılıkları
devam eder. 'Bunlar kanunla ve kanunların verdiği
yetkiye dayanılarak kurulu diğer sosyal güvenlik fcuruluşları kapsamına giremezler.
IBAŞKAN — 7 nci madide üzerinde Komisyonun
bir açıklaması olacak mı?
'PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komis­
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, halen yürürlükte
olan 25 indi maddede yapılan önemli değişiklik, bağ­
lı 'oldukları derneklerin kayıtlarımdan ziyade, devle­
tin kayıtlarımla iıtiibar ederelk sigortalılar hakkımda
işlenı yapmayı öngörmekte ve düzenleme bumu içer­
mektedir. Nitekim, daha evvel 'de 'arz ettiğim üze­
re, zarardide olanlar veya haksız menfaat temin edenler var İdi'. Bu şekli ile, mükellef damlarım sigortaliıklarımım başlangıcı, bitiş daha geçeri mesnetlere
dayanılarak! tespit edilecekltir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Bitmeyenler,.. Kabul edilmiştik.
7 ınoi tnaddeyii okutuyorum:
İBu tasarının son paragrafında, çift sigortalılık endişesiıni önlemek üzere, Danışma Meclislimden gelen
metinde Komisyonumuz değişiklik yapmıştır.; Şöyle
BAŞKAN — Sigortalı sayılamilaır arasında anonimi
şirlkeıierlira kurucu ortakları ve yönetüm kumlu üyesi
•olan ortakları da var. Bir kişi aynı zamanda hem
laoanliım ştoketin kurucu ortağı hem de esnaf, sanat­
kâr, itiüecar, sanayici v.s. ise, tilki yerde birdenı ola­
bilecek mü?
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenilk, İş ve İşçi İlişkileri Komis­
yonu Başkamı) — Hayır efendlim; esnaf, sanatkâr da
olsa, anonimi şiırketio ortağı veya üyesii de olsa,
Bağ - Kürtün üyesidir*
_ 527 _
M. G. Konseyi
B : 101
Ikû: Kemdi nam ve hesabıma çalışan ve Bağ - Kur üıyeBli odan Ibliır serbeslt meslielk erbabı Bağ - Kur'a sigarıtaMılk süresıi içellisinde ıbülr Ibaşıfca yerde de ıhlizmet
ialkdi ille çalışır iıse, hem Hükümet taısaraın'da, hem
Danışma Meclisi önerisinde, Bağ - Kur ısigortaMığıınını devamı öngönillmlüıştüri; Burada, Ihlizmet akdü iie
çalışanlar 506 sayılı Sosyal Sigortaları Kanununa gö­
re Sigortanın da mecburî lüyesıi dldutoklarıından, tat­
bikatta ibiır yanlıış anlama, onlardan da ihir prim kes­
me endişesi zuhur etmiştir, Komisyonumuz son fık­
rada .yaptığı dteğişlilkİMerifd buinu açıklığa kavuştur­
muştur.!
BAŞKAN — Bakanlığımızın bu madde hakkın­
da ibir diyeceği var mı?
SOSYAL GÜVENLİK
BAKANI SADIK Sİ­
DE — Mutabıkız Sayım Başkanımı.
[
Bu tmadde ibiır karışıklığı ıda oritaldan kaldıracak.
özelikle kamyoncularda çok silk rastladığımız 'bir
olaydır; bir 'kimsenin kamyon sahibi 'ise Bağ - Kur'a,
ücreltle çalışıyorsa Sigortaya kaydolması lazım; fa­
kat, Sigortaya kaydolması hailimde işveren primıi öde­
yecektir. Bunun iiçlin, kamyon sahipleri, 'işçi gibi çalış­
tırdıkları şoförleri ©ağ - Kur'a dahil ediyorlardı;
hu ıda ıtabiî şoförün (aleyhine oluyordu. Bu madde
i e ibu karışık durumu da önlleyeceğimıizıiı umuyorum.
Arz edenimi
'BAŞKAN — Teşekkür ederiimL
Şimdiye Ikadar, kayıtların ıtutulmasıinı vesaliresıiîn)i, dernek yapıyordu; ışimdü Ibunların kayıtlarını 'dev­
let ıtu'tacaik. Onlarını 'nasıl ıdevredileceğli vesairesli yöoetmeli'kle tespiit edüecefc, değil oıii?
SOSYAL GÜVENLİK
BAKANI SADIK Sİ­
DE — Evet;
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis­
yonu Başkanı) — Bağ - Kur 'bunları (belediyelerden,
vergi dairelerinden soracak. Vergi daireleri ve !bdedliyeler ide bu cevabî ıbiılıgileri 'Bağ - Kur'a vermek zo­
runda (kalaoalk, hu ıkaibul huyuraoağıınız kanunla;
ama vergi dairelerinde kaydı olmayan veya vergi mü­
kellefi olmayan Bağ - Kur üyeleri için 'de yüne dernek
kayıtlarunia 'itibar edilecek.
BAŞKAN — Eğer munta2am tutulmuşsa, der­
neklerde bir karışıklık yoksa tabiî.
7 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?..
Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler....Kabul edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum :
14 . 4 . 1982
O : 2
MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir
Yazılma :
Madde 26. — Sigortalı olmak hak ve yükümlü­
lüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz. Bu Kanuna
göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarih­
ten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma başvura­
rak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar.
I. - Vergi daireleri ve kanunla kurulmuş meslek
kuruluşları;
a) Sigorta kapsamına giren mükellefleri veya
üyelerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten,
ıb) Sonradan mükellefiyeti tescil edilenleri veya
üye kaydolunanları tescil ve kayıt tarihinden,
c) Mükellefiyeti terkin edilen veya üyelik kaydı
silinenleri ise bu tarihten,
İtibaren üç ay içinde Kuruma bildirmekle yüküm­
lüdürler. Ayrıca belediye, özel idare ve diğer kamu
kuruluşları sigortalılığa esas olacak bilgileri Bağ Kur'un isteği üzerine vermek zorundadırlar.
Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, sigortalı­
lıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde Ku­
ruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanlar hakkında,
Kurumca resen tescil işlemi yapılır.
II. - Sigortalıların kayıt ve tescil veya resen tes­
cil işlemlerinde;
a) Gelir Vergisi mükellefi olanlar için vergi dai­
resi kayıtları,
b) Gelir Vergisinden muaf olanlar için kanunla
kurulu meslek kuruluşu kayıtları,
c) Belediye, özel idare ve diğer kamu kuruluşla­
rının Bağ - Kur'un isteği üzerine vermek zorunda
oldukları bilgiler,
Esas alınır.
Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümle­
rini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hü­
kümler konulamaz.
Sigortalıların başvurma usulleri ile uymak zorun­
da oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönet­
melikle düzenlenir. Bu yönetmeliğin bildirim ve giriş
bildirgelerinin onaylanmasına ilişkin hükümleri hak­
kında İçişleri, Maliye ve Ticaret 'bakanlıklarının da
görüşleri alınır.
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde Komisyonun
bir açıklaması olacak mı?.
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo­
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, 8 inci maddeye gö-
— 528 —
M. G. Konseyi
B : 101
re sigortalılığın başlangıç ve bitişlerine ilişkin kayıt­
larda, devlet kayıtlarına itibar edilecektir. Bilindiği
üzere, meslekî kuruluşlardan da devletten de kayıtlar
alınacak ve bunlar kayıtlarını Bağ - Kur'a vermek
zorunda olacaklar. Bu düzenleme ile, haksız menfaat
edinme veya mağdur olma keyfiyeti ortadan kaldırı­
lacaktır. Danışma Meclisi, bunu, Hükümet tasarısın­
daki 4 üncü maddenin (c) fıkrasının son paragrafına
eklemiş; «'Ayrıca belediye, özel idare ve diğer kamu
kuruluşları sigortalılığa esas olacak bilgileri Bağ Kur'un isteği üzerine vermek zorundadırlar»! diye hü­
küm de getirmiştir. Bu şekliyle, işlemlerde sürat ve
doğruluk sağlanacaktır.
Komisyonumuz bu maddede numaralama siste­
minde anlaşılır bir düzenleme getirmiştir: (a), '(b),
(c) tekrar (a), (b), (c) diye başlayan bölümleri rakam­
la I, II şeklinde ayırarak yeni bir düzenlemeye git­
miştir. Bir de, içişleri Bakanlığı ile ilgili kayıtlar ve
müesseseler olduğu için, yönetmeliğin yapılmasında
görüşü alınmak üzere içişleri Bakanlığı da ilave et­
miştir.
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is­
teyen var mı efendim?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilm'iştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum :
MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi iş­
te çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına girenler,
îş Kanununa göre tespit edilmiş ve tescil tarihinde
geçerli asgarî günlük ücretin aylık tutarının karşılığı
olan basamaktan daha düşük basamak seçemezler.
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak
isteyen?..
Buyurun.
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komis­
yonu Başkanı) — Bu maddede, diğer sosyal güven­
lik kuruluşlarından Bağ-Kur'a geçenler, örneğin, hiz­
met akdi ile çalışan bir kişi, o işten ayrılmış, serma­
ye sahibi olmuş, esnaf olmuş ise, bu örnek üzere
getirilmiştir. Hükümet tasarısında, «Asgarî ücretin
altında bir basamak seçemezler» şeklinde idi. Da­
nışma Meclisinde, «tş Kanununa göre asgarî ücret»
diye bir açıklık getirilmiş; Komisyonumuzda bu da
yeterli görülmeyerek, «Bağ-Kur'a tescil edildiği ta­
14 . 4 . 1982
O : 2
rihteki geçerli tş Kanununa göre asgarî ücret» şek­
linde tashih edilmiş ve daha açıklık getirilmiştir.
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz
almak isteyen?.. Yoktur.
Bu maddeyi de oyluyorum: Kabul edenler... Et­
meyenler... Kabul edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum :
MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sa­
yılı Kanunla değişik 70 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Şu kadar ki, zamanaşımı nedeniyle primi Öden­
meyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu
süreler için herhangi bir sigorta yardımı yapılmaz,
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak
isteyen?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
11 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 11. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı
Kanunula ilave edilen ek geçici 4 üncü maddenin 3
üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıdaki hükümler uyarınca borçlanılmış veya
borçlanılacak süreler, bu fıkrada yapılan değişikliğin
yürürlüğe girdiği tarihten sonra; diğer sosyal güven­
lik kanunlarına tabi bir işe ilk defa veya tekrar gire­
rek tescil edilmiş olanların 5.1.1961 tarih ve 228 sa­
yılı Kanunu ile ek ve tadillerine göre birleştirilecek
hizmetlerine dahil edilemez. Dikkate alınmayan sü­
relere ait borçlanma primleri; talep halinde sigorta­
lı veya mirasçılarına geri verilir.
BAŞKAN — 11 inci maddde üzerinde bir izaha­
tınız olacak mı?
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve işçi İlişkileri Komis­
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu oldukça önem­
li bir madde. 2229 sayılı Kanun çıktığında, 40 yaşını
geçmiş kadınlara ve 45 yaşını geçmiş erkeklere on
yıl geriye doğru borçlanma hakkı tanıyor ve bu
borçlanma Bağ-Kur'da devam ediyor idi. Yalnız,
uygulamada görüldü ki, Bağ-Kur'a borçlananlar di­
ğer sosyal güvenlik kuruluşlarına da geçiyorlar, do­
kuz on gün veya birkaç yıl çalıştıktan sonra emekli
oluyorlar, bu suretle, Sosyal Sigortadan çok düşük
primle çok yüksek bir nema sağlayabiliyorlar idi.
Bu Bağ-Kur, kendi üyesine ödediğinin daha üstün­
de, Sosyal Sigortadan emekli olduğu için, Sosyal
Sigortanın ödediğini de o kısım karşılığı olanı BağKur ödüyor idi. Bu, kanunun iyi niyetli şeklinden
— 529 —
M. G. Konseyi
B : 101
şahsî menfaat sağlama ve kötüye kullanmayı önle­
mek için getirilmiş bir maddedir.
Hükümet tasarısında, borçlanma hususunun bu
kanunun yürürlüğe girişinden itibaren kaldırılması
istenmiştir. Danışma Meclisindeki müzakerelerde ise
bu borçlanmanın geçiş tarihine kadar sürdürülmesi
arzu edilmiş; fakat yine bir boşluk kaldığı görülmüş­
tür. Çünkü, geçiş, üç-beş sene evvelinden de, üç ay
evvelinden de varittir veya mümkündür; asıl olan,
hizmet akdiyle çalışmaktır; gerisi, primin cezasıdır.
Bu kanun, Danışma Meclisinin kabul ettiği şekilde
yürürlüğe girdiği takdirde, kötü niyetli kişiler, «Ben,
üç ay evvel de hizmet akdiyle çalışıyordum» diye
primlerinin cezasını öder kanunun getirmek istedik­
lerinden yine de kurtulabilirler idi.
Komisyonumuz burada tescil tarihini öngörmek
suretiyle, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tes­
cilli olanlara borçlanma hakkı tanımıştır. Bu suretle,
Bağ-Kur'dan hizmet borçlanması 'devam edecektir.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bağ-Kur'da borçlanmasını yaptırmış diğer sosyal güvenlik
kuruluşlarına geçmiş ve tescil ettirmişler için de -ki
müracaatta bunlarla ilgili halen 14 bin dosya var­
dır- geçerli olacaktır; ama, bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten sonra geçeceklerin, kanun hüküm­
lerini dikkate alıp, menfaatlerini ona göre gözetme­
leri gerekecektir.
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı efendim?..
Buyurun.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE
— Sayın Başkanım, müzakere etmekte olduğumuz bu
madde Sigorta Kanununun sigorta maddesi oluyor.
Borçlanma konusu şimdiye kadar gerçekten istismar
edilmiştir. Kurum üzerinde, 2423 sayılı Kanunla yap­
tığımız ıslahata başladığımız güne kadar emekliliği
kuşkulu 110 bin civarında dosya vardı, ki bunlardan
70 bine yakını, eğer iyi tetkik edilirse, emeklilikleri
bile iptal edilecek derecede zayıf ve garip 'borçlanma
olayları idi. Şimdi, 228 sayılı Kanun, Bakanlığımız­
da, genel borçlanma !ile alakalı olarak yeniden ted­
vir ediliyor. Bununla irtibatlı olarak, maddenin Ko­
misyonca bu şekilde düzenlenmiş olması, Kurumun
geleceğini daha sağlam hale getirecek, hepsinden ön­
de de bizim ısrarla gözettiğimiz nimet - külfet den­
gesi sağlanacak, vermeden almak, almadan vermek
gibi, bu açık kapıları kapamış olacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
14 . 4 . 1982
O : 2
11 inci madde üzerinde başka söz isteyen?., Yok­
tur.
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler.,. Etmeyen­
ler.,. Kabul edilmiştir,
12 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 12. — 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı
Kanunla ilave edilen ek geçici 9 uncu madde aşağı­
daki şekilde değiştirilmiştir.
(Ek Geçici Madde 9. — Bu Kanuna göre bağlan­
mış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigor­
tası aylıklarının hesabında 1 . 3 , 1982 tarihinden
31 . i 2 . 1982 tarihine kadar aşağıdaki basamaklar
esas tutulur.
ıBirinci Basamak
İkinci Basamak
Üçüncü Biasamak
Dörüncü Basamak
Beşinci Basamak
.Altıncı Basamak
Yedinci Basamak
Sekizinci Basamak
Dokuzuncu Basamak
Onuncu Basamak
Onbirinci Basamak
Onikinci Basamak
5.410
5.470
5.540
5.710
6.380
7,310
8.640
9.630
10.800
12.420
14.110
16.170
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşürken bahset­
tiğiniz % 25 ile % 32 arasındaki zam bu madde ile
ve bu suretle sağlanmış oluyor.
Peki, 31.12.1982'den sonra ne olacak?
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi ilişkileri Komisyo­
nu Başkanı) — 31.12.1982'den sonra devamlı madde­
lerimiz yürürlüğe girecektir.
BAŞKAN — O zamana kadar olan kısım düzen­
lenecek o halde.
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi ilişkileri Komisyo­
nu Başkanı) — Evet.
2423 sayılı Kanun, 6 Mart 1981'de yürürlüğe ko­
nulmuş idi. O tarihte Bağ - Kur'un aktüaryel duru­
mu oldukça tehlikeli ve çok zayıf idi, Buna rağmen,
aktüaryel durumun. 1985'e kadar zorlaması sonucu,
bu tablo ile emekli maaşı bağlanmasını önermiş idik;
fakat yapılan kanunun, Bağ - Kur'un düzenlemesine
etkinliği ile Kurumun 1981'de 12 milyar liralık bir
varlığa kavuşacağı düşünülmüş idi. Sayın Bakan da­
ha detaylı bilgi verirler. Bağ - Kur bugün dahada iyi
duruma gelmiştir.
M. G. Konseyi
B : 101
Bir de, bu kanunla önerdiğimiz tahsilatı artırıcı
ve hızlandırıcı önlemle/le, Bağ - Kur'un bu aktüaryel yapısının bozulmayacağını görüyoruz. Bu tiımkânlar içerisinde -eğer lütuf buyurulur kabul edilirse üyelerine % 25 ile % 32 arasında bir artış sağlanmış
oluyor.
BAŞKAN — 1982'den sonra yine aynen bunu
mu almaya devam edecek, yoksa bundan çok mu
alacak?
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, îş ve işçi İlişkileri Komisyo­
nu Başkanı) — Hayır, madde devamlı olacak.
BAŞKAN — O zaman ne kadar alacak?
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE
— Sayın Başkanım, bu madde, Hükümetten geldiği
şekliyle komisyonlarda muhafaza edilmiş ve böyle
olması da icap ederdi. iEk geçici 9 uncu madde, 2423
sayılı Kanunla başlattığımız ıslahatın iki yıl içerisin­
de tamamlanmasını öngörmektedir. Bu madde,
31.12.1982 tarihinde yürürlükten kalkacak; yerine,
anakanunun 50 nci maddesinde öngörülen basamak­
lar ve onun katsayı ile çarpımından elde edilecek ra­
kamlara göre işlem yapılacaktır..
Az evvel Sayın Komisyon Başkanının söylediği
hususu hatırlayacaktanız efendim; huzurlarınıza gel­
diğimiz zaman Bağ - Kur'u ıslah etmenin ve gitmek­
te olduğu uçurumdan kurtarmanın şartlarını ortaya
koyduğumuzda, değerli ilgilerinizle alınan kararlarla
bu Kurum, 31.12.1981'e kadar 12 milyarın üstünde
bugünkü tarihle de, -elimde son rakam şudur, se­
vinçle söylüyorum- 17 282 000 000 Mra para varlı­
ğına sahip oldu. 22 Eylül 1980 tarihi itibariyle 1 147
000 000 lira açıktan, bugün 17 282 000 000 lira para
varlığına ulaşmak, değerli ilginizle sağlanmış bir so­
nuçtur.
Şimdi, ek geçici madde 9 yürürlükten kalktığında,
aynen Sosyal Sigortalarda yaptığımız düzenleme gibi,
sistem otomatik işlemeye başlayacaktır.
BAŞKAN — Ondan sonra artık bu geçici mad­
de yürürlükten kalkacak.
12 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?..
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
13 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 13. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
geçici maddeler ilave edilmiştir.
Sigortalılık Niteliğini Kaybedenler Hakkında Ya­
pılacak İşlemler :
EK GEÇİCİ MADDE 12. — î . 10 . 1972 ta­
rihinden itibaren, kanunla kurulu meslek kuruluşla— 531
14 . 4 . 1982
O : 2
rina kayıtlı olmakla beraber; bu kuruluşların kayıt­
larının geçersizliği sebebiyle Kurumca sigortalı sa­
yılmayanlar, bu süreler içinde kendileri nam ve he­
sabına bağımsız çalışmaları sonucu gelir vergisi mü­
kellefi iseler sigortalılıkları geçerli sayılır. Vergi mü­
kellefi olmamaları halinde, ise, bu Kanunun yürür­
lüğe girdiği tarihe kadar Kuruma kayıt ve tescilli bu­
lunulan süreler isteğe bağlı sigortalılık süresi olarak
değerlendirilir.
BAŞKAN — Ek geçici 12 nci madde üzerinde
söz almak isteyen var mı?,.
Buyurun.,
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo­
nu Başkanı) — Bu tasarıdan önde Bağ - Kur üyelik­
leri, bağlı bulunduğu meslekî kuruluşların kayıtlarıy­
la sağlanabiliyor idi.
Meslekî kuruluşların ülkemizdeki kayıtlarının ne
derece bozulduğu veya tefessüh ettiği malumlarıdır.
Bunların içerisinde bazı meslekî kuruluşların hata­
sından, bazı vatandaşlarımız da mağdur duruma ge­
liyorlar idi..
Bunların mağduriyetini önlemek için, eğer bu va­
tandaşlarımız vergi kayıtlarından tespit edilirse, Bağ
Kur üyelikleri tekrar sağlanabilecek. Yalnız, Danış­
ma Meclisinden «vergi mükellefi» deyimi geçmiş­
tir. Vergi mükellefiyeti oldukça geniş kapsamlı ol­
duğu için, Komisyonumuz bunu «gelir vergisi mü­
kellefi» olarak tashih etmiştir.
- BAŞKAN — Peki efendim.
Ek geçici 12 nci madde üzerinde başka söz al­
mak isteyen var mı?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..
Etmeyenler... Kabul edilmiştir,
Ek geçici 13 üncü maddeyi okutuyorum :
Tescilini Yaptırmayanlar Hakkında Yapılacak İş­
lemler :
EK GEÇİCİ MADDE 13. — 1479 sayılı Kanun
ve aynı Kanunda değişiklik yapan kanunlara göre
sigortalılık niteliği taşıdıkları halde bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yap­
tırmamış olanların her türlü hak ve mükellefiyetleri
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başlar.
Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak
kayıt ve tescilli bulunmak kaydı ile, 1 . 10 . 1972
tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka­
dar vergi dairelerine kayıtlı olarak kendi nam ve he­
sabına bağımsız çahştıkliarmı belgeleyen sigortalılar
belgeledikleri süreyi borçlanabilirler,
M. G. Konseyi
B : 101
14 . 4 . 1982
O : 2
Kesenek ve prim borçları cebrî icra yoluyla tah­
Borçlanma primleri sigortalının bulunduğu basa­
sil edilen sigortalılar bu madde hükmünden yararla­
mak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre
namazlar.
hesaplanarak defaten veya bu Kanunun yürürlük ta­
BAŞKAN — Ek geçici 14 üncü madde üzerinde
rihinden itibaren en geç iki yıl içinde ödenir, Bu sü- ı
söz almak isteyen var mı?.. Yoktur,
re içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmet­
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden­
ten sayılmaz.
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir,
Borçlanma talebi bu Kanunun yürürlük tarihin­
Kabul edilmiş bulunan ek geçici 12; ek geçici
den itibaren bir yıl içinde Kuruma yazılı olarak ya­
13, ek geçici 14 üncü maddelere bağlı olarak çerçeve
pılır ve bu süre içinde vergi dairelerince verilecek
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden­
belgelerle tevsik edilir.
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, Genel Sekreterimizin önergesinin ekinde '
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme
yazılı Geçici Maddeyi okutuyorum :
kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar
GEÇÎCt MADDE. — Bu Kanun yürürlüğe gir­
gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hüküm­
diği tarihte Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üye­
lere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Kurumun
lerinin görevleri sona erer.
bu yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve ka­
Ancak bunlardan sigortalıları temsil eden üyele­
nunî faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir.
rin
görevleri ilk Genel Kurula kadar ve ataman üye­
BAŞKAN — Ek geçici 13 üncü madde üzerinde
lerin ise bu Kanuna göre atamalar yapılıncaya kadar
söz almak isteyen var mı?.,
devam eder.
Buyurun.
BAŞKAN — önerge ile verilen bu geçici madde
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
üzerinde söz almak isteyen var mı?..
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo­
Buyurun Sayın Bakan.
nu Başkanı) — Ek geçici 13 üncü madde, nevama,
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE —
bir af maddesi talebimizdir. Bağ - Kur'un zorunlu
Sayın Başkanım, tam yeri burası değil; ama bir hu­
sigortalısı olması gerektiği halde tescil yaptıramayan
susun bilinmesinde yarar umduğum için kaydetmek­
vatandaşlarımız için bir af ve tabiî bir de borçlanma
te fayda buluyorum. Şöyle ki : Bağ-Kur Genel Kuru­
getirilmektedir. Buna aykırı
olanlar, yanlış belge
lu esnaf, sanatkâr ve bağımsız çalışanların temsilci­
tanzim edenler için de karşılığında bir cezaî madde
lerinden teşekkül ediyor. Burada ekseriyet, yüzde yetönerilmektedir.
mişbeş civarında esnaftadır; onların galebe çaldığı
Bu bir gerçektir ki, ülkemizde, 1972 yılında çı­
bir kongredir, onların hâkimiyetindedir. Beş kişilik
kan Bağ - Kur Kanununa rağmen, beklenilen oran­
yönetim kurulunun ikisi, her zaman esnaftan gösteri­
da Bağ - Kur sigortalıları tescil edilememişlerdir. Bu
lecek temsilcilerle doldurulacaktır. Halbuki, önümüz­
şekliyle, gerçek zorunlu sigortalıların tescili, teşviki
deki yılbaşından itibaren, ki bu ayın 26'sında ilk çer­
ve de affı sağlanmış olacaktın
çeveyi Sosyal Güvenlik Kuruluna sunma imkânımız
BAŞKAN — Ek geçici 13 üncü madde üzerinde
olacak, komisyonlar çalışmalarını bitireceklerdir.
başka söz almak isteyen var mı ... Yoktur.
Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların da
Ek geçici 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo­
sigortaya alınması mevzubahis. Kendi nam ve he­
rum : Kıabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş­
sabına çalışanlar, bağımsız çalışanlar grubundadır,
tir.
Bağ-Kur'la ilişkileri kurulacaktır.
Ek geçici 14 üncü maddeyi okutuyorum :
Eski Prim Borçlarının Gider Olarak Gösterilmesi:
Yönetim Kuruluna gelecek kişilerde bu dengeyi
nasıl sağlayabiliriz? Çok düşündük aramızda; kanu­
EK GEÇİCİ MADDE 14. — 1479 sayılı Kanu­
na koyacak bir hüküm, bir düzenleyici madde bula­
nun 2229 ve 2423 sayılı Kanunlarla değişik 49 uncu
madık. Görevleri sona erecek, kongreye kadar as­
maddesine göre 1981 ve daha önceki yıllara ait ola­
rak tahakkuk edip de ödenmemiş olan kesenek ve kıda kalacak ve kongrede yenileri seçilecek bu kişi­
ler için böyle bir endişe taşıyoruz. Bunu bilgilerini­
prim borçlarını 1982 yılı sonuna kadar kendiliğinden
ze arz ederim efendim.
ödeyen sigortalılar ödedikleri bu kesenek ve primle­
rinin tamamını 1982 yılı gelir vergisi uygulamasında
BAŞKAN — Onu biz de konuştuk; ama, yönet­
gider olarak gösterebilirler,
{ melikle halledilemez mi o?
M. G. Konseyi
B : 101
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis­
yonu Başkanı) — Yönetmelikle halli, delegelerin tes­
piti ile mümkün olur. Halihazır yönetmelikte, her
birinin üç delege ile katılması öngörülmüştür; ama
bu da temsil gücüne aykırıdır, örneğin, 1 000 üyesi
olan, üç delege ile katılırken; diğerleri 5 000 üyeye
bir delege getiriyorlar.
Yönetmelikle, daha az kitleyi temsil eden mes­
lekî kuruluşlar için delege miktarını artırmakla, on­
ların genel kuruldaki delegasyonunu çoğaltmak sure­
tiyle, yönetim kuruluna seçilmede etkinliği sağlana­
bilir; ama bunun bir çarpık yanı; üye ne kadar ise,
delege ona mümasil olmalıdır. Bu yönetmelikle da­
ha fazla oynandığı takdirde, sanıyorum bu şekilde
haklı bir tepki ile karşı karşıya gelinebilir.
Burada seçim, Genel Kurula bırakılmıştır. Eğer
yarın kendi nam ve hesabına çalışan çiftçiler ile es­
naf, sanatkâr dışındaki diğer bağımsız çalışanlar %
49-5 l'i bulurlarsa, bu sefer iki üyeyi de onlar se­
çerler; esnaf ve sanatkârlar dışarıda kalabilir. Tabiî,
zaman ne gösterir, bunu kati ifade edemem: fakat
halihazır durum için yüzde 75'ini kapsayan esnaf ve
sanatkârların temsilcilerinin girmesi elbet mümkün­
dür. örneğin, eczacı birliğinden çok güçlü bir. kişi,
esnafın, sanatkârın da reyini alsın seçilsin; mümkün
ama, zayıf bir ihtimaldir.
Burada şunu da ifade etmek istiyorum : Elbet
azınlığın da korunması gereklidir ve diğer yasaları­
mız bunu (Ticaret Kanununda vesairede) korumuş­
tur. Burada azınlığın korunması için, «bir üye, esnaf
ve sanatkârlardan; bir üye, diğer bağımsız çalışan­
lardan» şeklinde kanuna bir hüküm getirildiği tak­
dirde yüzde 75 bir üye ile, yüzde 25 bir üye ile tem­
silini kanun öngörmüş olacaktır.
Takdirlerinize arz ederim.
BAŞKAN — Efendim, bu, partilerde de böyle
değil mi? Baraj koyuyorlar, şu kadar rey almamışsa
parti seçime bile giremiyor; bu da ona benziyor. O
hususta artık kendi aralarında anlaşırlar; yani bu
yüzde 75 nispeti, yarın tarımda çalışanlar da bu işe
girince, değişecektir. Eğer ileride bunun bir mahzu­
ru çıkarsa, belki bir fıkralık, bir maddelik bir hü­
kümle bu düzeltilebilir. Bu mahzur şimdi de var; dört,
üye idi, dördünü de seçebilirdi yine esnaf ve sanat­
kârlar, değil mi?
Binaenaleyh bu mahzur, iki ile dört olması ara­
sındaki farktan dolayı değil; bir tarafın fazla güçlü
olmasından dolayıdır.
— 533
14 . 4 . 1982
O : 2
Teklif edilen bu geçici madde üzerinde başka söz
almak isteyen var mı?
Buyurun.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞİDB —
tzin verirseniz Sayın Başkanım, bir ufacık nokta kal­
mış. Şimdi Sayın Genel Müdürüm işaretlediler; sayı
dört iken üçü esnaftan biri odalardan olacak şekilde
düzenleniyordu. Şimdi o kalktı- sadece iki olduğuna
göre, bu düzenlemede zorluk ortaya çıkıyor, az ev­
vel belirttiğimiz şekilde.
Arz ederim.
BAŞKAN — Her hal şeklinin kendisine göre bir
mahzuru vardır. Odalardan olan aday kendisini ka­
bul ettirirse, belki o, iki aday içerisine girer, bir on­
dan, bir ondan olur. Zaten odalar da onların namına
çalışmıyor mu? Onların namına çalışan bir kurum.
Başka söz isteyen var mı efendim?.. Yoktur.
Bu geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi madde 14'ü okutuyorum :
Yürürlük :
MADDE 14. — Bu Kanunun 12 nci maddesi
"1 Mart 1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde, diğer maddeleri de yayımı tarihinde yü­
rürlüğe girer.
BAŞKAN — 1 Mart 1982'den itibaren yürürlüğe
koyuşumuzun sebebi nedir?
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo­
nu Başkanı) — Bu yapılacak zamların 1 marttan ge­
çerli olmasıdır.
BAŞKAN — Zatert orada da öyle idi; 1 Mart
1982 ile 31 Aralık 1982 arasında, değil mi?
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR­
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo­
nu Başkanı) — Evet.
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste­
yen?.. Yok.
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
15 inci maddeyi okutuyorum :
Yürütme :
MADDE 15. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak
isteyen?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
M. G. Konseyi
B : 101
14 . 4 . 1982
O : 2
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul
Tarım ve Orman Bakanlığınca uygunluğu onaylanmış
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
sanayi kuruluşu bulunanların birim fiyat (Vahidi fi­
Teşekkür ederim.
yat) usulü 'ile kes'ip satış (istif yerlerine taşıdıkları "ke­
restelik tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı
5. — 6831 sayılı Orman Kanununun Değişik
yüzde yİrmibeşine (% 25) kadar, istedikleri takdirde,
34 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
bu sanayi kuruluşlarında 'işlenmesi şartıyla, kendileri­
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met­
ne satış istif yerlerinden maliyet bedelli 'ile satılır.
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu
Raporu. (D. Meclisi : 1/57; M. G. Konseyi : 1/347)
Devlet Ormanlarında üretim işlerinde çalışan tüm
(D. Meclisi S. Sayısı :•- 66; M. G. Konseyi S. Sayısı : gerçek ve tüzelkişilerce kesilip satış istif-yerlerine ta­
392) (1)
şınması neticesinde ortaya çıkan yapacak ve yakacak
ürün üstüihfcakı (Hakediş Bedelli), yüzde iiiki (% 2) faz­
BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasına ge­
lasıyla istihkak sahiplerine Tarım ve Orman Bakan­
çiyoruz.
lığınca ödenir.
Beşinci sırada, 6831 sayılı Orman Kanununun
Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlanaDeğişik 34 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın­
biİlmek
için kesme ve taşıma işinin birim fiyaıt (Vahi­
da Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul
di
fiyat)
kararı ve şartnamedeki sürelere ve esaslara
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko­
uygun olarak yapılması şarttır.»
misyonunun Raporu yer almaktadır.
BAŞKAN — Bu kooperatiflerin kendi kurdukla­
Bu rapor, 392 sayı ile basılıp dağıtılmıştır.
rı
fabrikalarda
kullanmak kaydıyle •% 25'ine kada­
İhtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci­
rını
veriyoruz.
Bunun
orada kullanıp kullanılmadığı­
leri yerlerini almışlardır.
nın
kontrolü
nasıl
yapılıyor?
Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum.
ÖMER ÖZEL (Taırıtm ve Orman Bakanlığı Tem­
Söz almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur.
silcisi)
— Sayın Başkanım, o aldıkları malları götü­
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
rürken
nakliye tezkeresi denen bir tezkere kesilir ve
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum :
o
civarda,
kapıda orman muhafaza memurları var­
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
dır, onu kontrol ederler, başka bir yere götürmesi
1 inci maddeyi okutuyorum :
mümkün olmaz.
6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 34 üncü Mad­
BAŞKAN — Zor bir şey ama bu.
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
ÖMER
ÖZEL (Taırım ve Orman Bakanlığı TemMADDE 1. — '6831 sayılı Orman Kanununun
s'
i
lcüai)
—
Zor;
fakat kontrol edilebiffilr.
14.6.1975 tarihli, ve 1906 sayılı Kanunla değişik 34
BAŞKAN
—
Eğer oradaki! kontrol memuruyla
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
anlaşmışsa, onu alır başka yere gönderir.
«Madde 34. — Sınırları içlinde Devlet Ormanı bu­
ÖMER ÖZEL (Taırım ve Orman Bakanlığı Tem­
lunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı ola­
silcisi)
— Evet, o mümkün olabilir.
rak ıJkaımet eden gerçek kişilerin veya sınırları 'içinde
BAŞKAN
— Hatta evvela fabrikaya sokar, son­
Devlet Ormanı bulunan köy ve kasabaların herbirinra
fabrikadan
çıkarır.
de hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan Or­
- ÖMER ÖZEL (Taırım ve Orman Bakanlığı Tem­
man Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin Balta­
silcisi)
— Maalesef mümkün olabiliyor; ama bu, ko­
lık Ormanlarından birim fiyat (Vahidli fiyaıt) usulü
operatiflerde
az olur; daha ziyade özel sektörde olur.
'ile kes'ip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odun­
özel
sektördekiler
makineli tabancalıdır, muhafaza
ların yüzde seksenline ('% 80) kadarı idarece tayin edi­
memurundak'i
normal
tabancadır; icabında müsade­
lecek süre içinde, istedikleri takdirde kendilerine ma­
mede, kaçırıp götürebilirler. Yalnız, kooperatiflerde
liyet bedeli üzerinden veriıl'iır. Ancak, bu oran Tarım
o pek olmaz efendim; çünkü 80 - 100 kişinin ortak
ve Orman Bakanlığınca taşınma imkânı olmayan
olduğu
bir kuruluşta pek bahis mevzuu olmaz.
bölge ve bölgelerde yüzde yüze (% 100) kadar artı­
BAŞKAN — 1 inci» madde üzerinde başka söz is­
rılabilir.
teyen?...
Yukarıda nitelikleri belirtilen Orman Köylerini
Buyurun.
Kalkındırma Kooperatiflerinden, kendilerine ait veya
en az yüzde ellibir (% 51) payına ortak oldukları ve
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL {İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Sayın 'Başkanım, Sayın Ta­
(1) 392 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
rım ve Orman Bakanımız son metni düzenledikten
— 534
M. G. Konseyi
B : 101
sonra kendileri gelemedi, bir hususu zatı âlilerine ar­
zı bize ilettiler.
Malumları, bu ı% 80% % lOO'e çıkarılmasında
«taşıma 'imkânı olmayan bölgelerde» demiştik. Tek­
lifleri : «depolama ve taşıtma imkânı olmayan böl­
gelerde» . şeklindedir. Bu suretle tarifi daha kolay
olur,
'BAŞKAN — Dünkü konuşmada siz «yalnız ta­
şıma imkânı olmayan» dediniz; onun için...
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — «Taşıma, deyince, iköylünün
taşıması da giriyor» diye ikaz ettiler bizi.
Tensiplerine arz ederim.
BAŞKAN — «Tarım ve Orman Bakanlığınca ta­
şıtma ve depolama imkânı olmayan bölge ve bölge­
lerde yüzde yüze (% 100) kadar artırılabilir.»
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, yine Sayın
Tarım ve Orman Bakanımız arz ediyorlar; malumları,
«% 2 fazlasıyla, istihkak sahiplerine Tarım ve Orman
Bakanlığınca ödenir» 'deniyordu. Buna da, «Tarım ve
Orman Bakanlığınca» değil, «idarece» desek? Orman
Genel Müdürlüğü katma bütçeli bir idaredir; Tarım
ve Orman Bakanlığı da aynı görevi yürütebilir, hiçbir
fark yok; ama «idarece» demek daha rahatlatıcı olur
diye zatı âlilerine sunmamızı rica ettiler.
BAŞKAN — Bunda bir fark yok.
ÖMER ÖZEL (Tarım ve Orman Bakanlığı Tem­
silcisi) •— Efendim, bunda büyük fark var. Çünkü,
bu iş doğrudan doğruya mahallî teşkilattaki bölge şefi
tarafından orada yapılır; Ankara'ya, Orman Umum
Müdürlüğüne dahi gelmez. Şimdi, «Tarım ve Orman
Bakanlığı» dediğimiz zaman yanlış anlamalara meydan
verir. Doğrudan doğruya, hatta «istihkakı kesen idare­
ce» demek daha iyi idi; bunları bölge şefi yapar, en
alt kademedeki kimse.
BAŞKAN — «İstihkak sahiplerine idarece ödenir.»
ÖMER ÖZEL (Tarım ve Orman Bakanlığı Tem­
silcisi) — Evet, öyle denirse daha uygun olur.
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok.
Şimdi o halde, bu 4 üncü maddenin 1 inci fıkrasın­
da son cümle, «Ancak, bu oran Tarım ve Orman
Bakanlığınca taşıtma ve depolama imkânı olmayan
bölge ve bölgelerde yüzde yüze (% 100) )kadar artı­
rılabilir» şeklinde olacak.
3 üncü fıkrasının sonundaki, «Tarım ve Orman
Bakanlığınca» silinecek, «idarece ödenir» şeklinde
yazılacak.
Bunun üzerinde başka söz isteyen?..
14.4.1982
0:2
Buyurun Oramiral Tümer.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Burada idare­
ce dendiği zaman, acaba diğer devlet sektörünü ihtiva
eder mi? Mesela Maliyeye mi giderler? Binaenaleyh,
acaba, «Tarım ve Orman Bakanlığının o bölgedeki teş­
kilatınca ödenir» dense, daha açıklık kazanmaz mı?
ÖMER ÖZEL (Tarım ve Orman Bakanlığı Tem­
silcisi) — Eğer öyle bir anlama geliyorsa efendim,
doğrudan doğruya «orman idaresince ödenir» demek
daha açık olur. Çünkü, istihkakı kesen zaten bölge şe­
fidir; Maliye ile hiçbir alakası yok.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «İdare» deyin­
ce efendim, neyin idaresi?..
BAŞKAN — «Hazinece» demek lazım.
ÖMER ÖZEL (Tarım ve Orman Bakanlığı Tem­
silcisi) — İsterseniz, «Orman İdaresi» diyebiliriz; Sa­
yın Paşam endişe ediyorlarsa.
BAŞKAN — Eski kanunda ne idi?
ÖMER ÖZEL (Tarım ve Orman Bakanlığı Tem­
silcisi) — Bu yoktu efendim; bunu siz emrettiniz.
«İstihkak sahiplerine Orman İdaresince ödenir»
diyelim. Çünkü, asıl istihkakı kesen bölge şefidir, or­
man idaresidir. Bu % 2'yi de otomatikman o kese­
cek, ödeyecek; başka bir şey anlaşılmaz.
BAŞKAN — Parası yoksa zaten buradan ona gön­
derilir.
ÖMER ÖZEL (Tarım ve Orman Bakanlığı Tem­
silcisi) — Öyle bir şey bahis mevzu olmaz efendim.
BAŞKAN — «Orman İdaresince» diye düzeltelim
efendim.
Başka söz isteyen?.. Yoktur.
linçi maddeyi 34 üncü maddeyi değiştiren bu
çerçeve maddesini, bu iki değişiklikle birlikte oyları­
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Şimdi bir geçici madde var; yalnız, başlıkta bu yok;
başlıkta yalnız «34 üncü Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Tasarısı» deniyor.
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) —
Anakanuna yollamıyoruz efendim, onun için; bu ka­
nunun geçici maddesidir.
BAŞKAN — Geçici maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun çerçeve 1 inci
maddesiyle değiştirilen, 6831 sayılı Orman Kanununun
34 üncü maddesinin 2 noi fıkrasıyla getirilen, koopera­
tiflerin sanayi kuruluşu kurma şartı, bu Kanunun yü­
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle aran­
maz.
BAŞKAN — Hükümetimiz de buna katılıyor mu?
M. G. Konseyi
B : 101
ÖMER ÖZEL (Tarım ve Orman Bakanlığı Tem­
silcisi) — Katılıyoruz efendim. Haddi zatında bunu
Danışma Meclisinde ilave ettik, bir geçiş süre, aramak
Hazımdı.
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yoktur.
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden­
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür­
lüğe girer.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?..
Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teşekkür ederim.
ÖMER ÖZEL (Tarım ve Orman Bakanlığı Tem­
silcisi) — Memleket ormancılığına büyük yarar sağ­
layacaktır. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Peki. Sağolun.
6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ue İslam
Konferansı Örgütü Arasında İslam Ülkeleri İstatis­
tik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Mer­
kezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met­
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu
Raporu. (D. Meclisi : 1/2; M. G. Konseyi : 1/346)
(D. Meclisi S. Sayısı : 61; M. G. Konseyi S. Sayısı :
376) (1)
~ BAŞKAN — Gündemimizin altıncı sırasına geçi­
yoruz.
Altıncı sırada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
islam Konferansı Örgütü Arasında îslam Ülkeleri İs­
tatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim
Merkezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaş­
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka­
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu
Raporu yer almaktadır.
(1) 376 S. Sayılı Basmayazt Tutanağa eklidir.
14.4.1982
0:2
Bu rapor 376 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır.
İhtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci­
leri yerlerini almışlardır.
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı­
yorum.
Kısa bir izahatta bulunmak üzere sözü, Dışişleri
Bakanlığı Temsilcisi arkadaşıma bırakıyorum; bu an­
laşma hakkında bize bilgi verirlerse memnun oluruz.
İSMET BİRSEL (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) —
Sayın Başkanım, konunun İslam Konferansı çerçe­
vesinde, malum olduğu gibi, bir ekonomik boyutu
var. İslam Istatistikî Merkezinin çalışmaları, bir ne­
vi bu ekonomik boyutunda yapılması gereken faa­
liyetleri besleyen bir organ oluyor; bütün İslam ül­
kelerindeki ekonomik verileri toplamak, bu veriler­
den hareketle neler yapılabileceğini ortaya koymak ve
eğitmek, eleman yetiştirmek...
İslam Konferansının 1976 senesinde İstanbul'da­
ki toplantısı sırasında, Türkiye olarak, bizde de böy­
le bir teşkilatın kurulmasını düşündük ve bir teklifte
bulunduk; böyle bir merkez Türkiye'de bulunsun,
biz de bundan istifade edelim dedik. Nitekim bu te­
şebbüs çok faydalı oldu; 1976'da bu karar alındık­
tan sonra Trablusgarp'da yapılan 2 nci İslam Kon­
feransında, böyle bir teşkilatın Türkiye'de kurul­
ması onaylandı ve faaliyete geçti; faaliyete geçme­
siyle de İslam ülkeleriyle neler yapabileceğimizi gör­
dük ve bu şekilde bize yararlı tarafları oldu. Bu
merkezin halen 29 personeli vardır; bunların çoğu
Türktür, iki tane Pakistanlı, bir tane Tunuslu, bir
Bengaldeşli vardır. Bunlar, İslam Konferansı çer­
çevesinde yapılmakta olan bütün ekonomik faali­
yetlerde bize yardımcı olmakta, doküman hazırla­
makta ve İslam Konferansı çerçevesindeki çeşitli
faaliyetlerde bu kuruluş için şu veya bu alanda bir
etüt yapılması istendiği zaman, bu etüdü hatırlamak­
tadırlar.
Ayrıca, Türkiye olarak, bu kuruluşun 1981 yılı
bütçesine, 60 bin dolar karşılığı Türk lirası katkı­
mız olmuştur. Buna karşılık da Merkezin 2 milyon
dolar olan bütçesi Türkiye'ye giriyor. Yani Merke­
zin Türkiye'de bulunmasının bir nevi döviz bakımın­
dan da yararlı bir tarafı vardır.
BAŞKAN — Bu giren 2 milyon dolar bize mi
geliyor, yoksa Teşkilata mı?
İSMET BİRSEL (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi)
— Teşkilatın bütçesidir efendim. Fakat buradaki
personel, ücretlerini teşkilatın bütçesinden dolar kar-
— 536 —
M. G. Konseyi
B : 101
şılığı Türk parası olarak alıyor ve bizim bütçemize
bir nevi döviz girdisi oluyor.
BAŞKAN — Peki, bu onaylanmadığı halde na­
sıl yürürlüğe girdi?
İSMET BİRSEL (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi)
— Efendim sanıyorum bu bir Bakanlar Kurulu Ka­
rarıdır. Yani bu Merkez Türkiye'de 1978 senesinde
çalışmaya başlamıştır. Uzun süre bu iş hukuken formalize edilmeye çalışıldı; önce İslam Konferansı
statüsünün onaylanması üzerinde duruldu; ondan
sonra bu statünün onaylanmasıyla, Anayasa bakı­
mından, mahzurlarının ortaya çıkabileceği düşünül­
dü. Daha sonra ise, «Türkiye'de bir yerleşme anlaş­
ması, yani Türkiye Hükümeti ile İslam Konferansı
sekreteryası arasında «accordeciate» tabir ettiğimiz
bir yerleşme anlaşması çerçevesinde bu işi halleder­
sek bu hukukî olacaktır» düşüncesiyle hareket edilli ve bu şekilde biraz gecikmeler oldu.
BAŞKAN — Bu anlaşma o zamanki Meclisler­
de gündeme girmedi mi?
İSMET BİRSEL (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi)
— Hatırlamıyorum o tarihlerde ne olduğunu.
BAŞKAN — Sizde var mı bunun geçmişi hak­
kında bir bilgi? Yani niye 1976 dan bugüne kadar
kalmış?
SEDAT TÜZÜNER (M.G.K. Yasama Sekrete­
ri) — Yeni imzalandı efendim, 1981 de.
BAŞKAN — Ama ilk karar 1976 da alınmış.
İSMET BİRSEL (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi)
— Fiilen 1978 de yürürlüğe girdi, faaliyete geçti.
Yani, anlaşma olarak değil, anlaşmayla imzalandı.
BAŞKAN — Yani, anlaşma imzalanmadan yü­
rürlüğe girmiş oldu.
İSMET BİRSEL (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi)
— Evet fiilen çalışıyor; fakat tabiatıyla bunun do­
kunulmazlıkları var. CENTO Anlaşması tipinde bir
anlaşma yapıldı. Bütün bunların hukukî bir çerçe­
veye oturtulması için bu anlaşma imzalandı.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri) — 1977 de Bakanlar
Kurulu kararıyla.
BAŞKAN — Yani, Bakanlar Kurulu kararıyla
yapıldı.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 1978 de de teşkilat­
lanma oldu.
BAŞKAN — Peki.
14 . 4 . 1982
O : 2
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?..
ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Müsaade eder
misiniz?
BAŞKAN — Buyursunlar.
ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu
anlaşmanın 10 ncu maddesinde, çalışanları katego­
rilere ayırmışlar. Belki bu kanunla ilgili değil, ama
burada birinci kategori olarak, «Merkezde çalışan
görevliler ve bağışıklıklar bakımından aşağıda belir­
tilen üç kategoriye ayrılır. Direktör, Direktör Yar­
dımcıları, Uzmanlar» diyor. Bunun arkasından ge­
len madde 11 de de, birinci kategoriye girenlere, bir
yabancı diplomatik misyonda görevli şahıslara ait
bütün hakları tanımışlar. Mesela, «döviz ve kambi­
yo kısıtlamaları bakımından benzeri derecedeki dip­
lomatik personele tanınan aynı kolaylıklar» deni­
yor.
d) Kısmında da «... bir adet özel binek otomo­
bilin diplomatik bağışıklıklarla ithal edebilirler.»
gibi, diğer Türk personeline, başka yerlerde çalışan
diğer Vatandaşlara uygulanamayacak bir ayrıcalık
tanınmış,
Bunun mahzuru: Bu fırsattan istifadeyle, bilhas­
sa uzman kadrosuna girmiş olanlar -direktör ve yar­
dımcıları için söylemiyorum- şu 10 uncu, 11 inci
maddelerden istifade ederek, iyi veya kötü muhtelif
maksatlarla her istediği zaman yurt dışına istediği
şekilde çıkar ve yurt dışından da otomobil ithal
eder. Bunun acaba bir mahzuru olmaz mı?
BAŞKAN — Yalnız maddenin başında açıklık
var: «Türk uyruklular dışında...»
ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Var mı öyle
bir kayıt? Ben 10 uncu maddeden itibaren almıştım.
BAŞKAN — 11 inci maddenin başına baktığı­
mız zaman «Merkezde Türk uyruklular dışında sü­
rekli görev yapan personel aşağıda belirlenen ayrı­
calık ve bağışıklıklardan yararlanır» deniyor. Yani
Türk personel hariç.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Tamam efen­
dim.
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak
isteyen var mı?.. Yoktur.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir...
1 inci maddeyi okutuyorum :
— 537 —
M. G. Konseyi
B : 101
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferan­
sı örgütü Arasında tslam Ülkeleri İstatistik, Ekono­
mik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin An­
kara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylan­
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
MADDE 1. — 16.5.1981 tarihinde Cidde'de im­
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam
Konferansı Örgütü Arasında İslam Ülkeleri İstatis­
tik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Mer­
kezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşma»'nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is­
teyen var mı?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü­
rürlüğe girer.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is­
teyen var mı?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak
isteyen var mı?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam
Konferansı Örgütü Arasında İslam Tarihi, Sanatı ve
Kültürü Araştırma Merkezinin İstanbul'da Kurulma­
sı Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu­
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Mecli­
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvelik Kon­
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/1;
M. G. Konseyi : 1/350) (D. Meclisi S. Sayısı : 70;
M. G. Konseyi S. Sayısı : 391) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin yedinci sırasına ge­
çiyoruz.
Yedinci sırada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İslam Konferansı Örgütü Arasında İslam Tarihi,
(1) 391 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
— 538
14 . 4 . 1982
O : 2
Sanatı ve Kültürü Araştırma Merkezinin İstanbul'da
Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danış­
ma Meclisince kabul olunan metni ve Millî Güven­
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer almak­
tadır.
Bu rapor 391 Sıra Sayısı ile basılıp dağıtılmıştır.
ihtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci­
leri yerlerini almışlardır.
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo­
rum.
Söz almak isteyen var mı efendim?..
Yine bu anlaşmanın içeriği hakkında Dışişleri Ba­
kanlığı Temsilcimiz bize kısa bir izahatta bulunurlar
mı?
İSMET BİRSEL (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi)
— Sayın Başkanım; bu Anlaşma, biraz evvel onay­
lanmış bulunan Anlaşmanın aynısıdır. Yani CENTO'
daki sistemi burada da uyguladık. Ancak, tabiatıyla
bunun hedefleri ve amacı değişik oluyor.
Kültür Merkezinin istanbul'da kurulmasını, 1976
yılındaki tslam Konferansında biz önermiştik. Bu ka­
rarın kesinleşmesi 1977 tarihinde yapılan konferans­
ta gerçekleşti ve bundan sonra da yine aynı tipteki
bir anlaşma ile, istanbul'da fiilen çalışmaya başlamış
olan merkezin hukuken de geçerli olabileceğini ger­
çekleştiren anlaşmayı imzalamış olduk.
Buradaki personel sayısı istatistik Enstitüsününkinden biraz daha az; 17 Türk, 1 Pakistan'lı, 2 Tu­
nuslu çalışıyor ve esasen tslam dünyasındaki kültü­
rün zenginliği yanında, Türkiye'de olması hasebiyle,
istanbul'daki tslam sanatı üzerinde araştırmalarda bu­
lunmakla, bizim islam ülkeleriyle olan kültürel iliş­
kilerimize de katkıda bulunacak bir vazife görmek­
tedir.
BAŞKAN — Komisyonun tümü üzerinde ayrıca
söyleyeceği, ilave edeceği bir şey var mı efendim?..
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCtL (ihtisas
Komisyonu Başkanı) — Hayır Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Peki efendim.
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen?.. Yok­
tur.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oyluyorum.
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. '
1 inci maddeyi okuyunuz efendim.
Kabul eden­
M. G. Konseyi
B : 101
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı
örgütü Arasında İslam Tarihi, Sanatı ve Kültürü
Araştırma Merkezinin İstanbul'da Kurulması Hakkın­
da Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 16.5.1981 tarihinde Cidde'de im­
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile islam
Konferansı Örgütü Arasında îslam Tarihi, Sanatı ve
Kültürü Araştırma Merkezinin îstanbulda Kurulma­
sı Hakkında Anlaşma» nın onaylanması uygun bu­
lunmuştur.
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı?.. Yoktur.
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen­
ler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü­
rürlüğe girer.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is­
teyen?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür,
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak
isteyen?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8. -— «Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Ko­
runmasına Dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriyeti­
nin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka­
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyo­
nu Raporu. (D. Meclisi : 1/51; M. G. Koneyi :
1/340) (D. Meclisi S. Sayısı : 60; M. G. Koneyi S.
Sayısı: 375) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin sekizinci sırasına geçi­
yoruz.
Gündemimizin sekizinci sırasında Dünya Kültürel
Ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye
Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulun­
duğu Hakkında Kanun. Tasarısının Danışma Meclisin­
ce Kabul Edilen metni ve Millî Güvenlik Konseyinin
İhtisas Komisyonu Raporu yer almaktadır.
(1) 375 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
14 . 4 . 1982
O :2
Bu rapor 175 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır.
İhtisas Komisyonu Başkam ve Bakanlık temsilcileri
yerlerindedirler.
Kanun tasarısının tümü üaetefade görüşme açı­
yorum ve açıklama için i k sözü Koımıi&yan Başka­
nına veriyorum.
Buyurun.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İh­
tisas Komisyonu Başkam) — Sayın Başkamta, 3'8
maddeden oluşan bu Sözleşmeye göre, tarihî sanat ve­
ya bilimsel bakımdan istisnaî değer taşıyan anıtlar,
külliyeler, tabiî güzellik bakımından değerli olan sitler, tabiat mirası sayılmakta ve bu mirasın milletler­
arasında muhafazası için bir milletlerarası işbirliği ve
yardım sisteminin kurulması bu anlaşma ile öngörül­
mektedir.
Kurulacak olan Dünya mirası Komitesi Sözleşme­
ye dahil devletlerin topraklarında bulunan bu kültür
ve tabiat mirası varlıkların bir envanterini hazırlaya­
cak; «Dünya Kültürel ve Tabiat Mirasının Korunmıası
Fonu» adlı bir fondan ilgili devlete, bahse konu bu
mirasın korunması, muhafaza edilmesi, değerlendiril­
mesi ve gerektiğinde ihyası için gerekli eleman sağ­
lamak; az faüzlıe, faizsiz veya uzun vade 'ile ödene­
bilecek maddî yardım ve istisnaî hallerde de karşılık­
sız para vermek gibi yardımlarda bulunacak bir ku­
ruluştur. Bu fona üye ülkeler iki yılda bir UNESCO'
nun mutad bütçesine yaptıkları katkının % 1 nispe­
tini geçmeyecek bir aidat da ödeyeceklerdir.
Teşkilatın merkezi halen Paris'tedir ve faaldir. Teş­
kilatta üç temsilcimiz görev yapmaktadır, iki yılda
bir buraya 6 000 dolar ödememiz gerekmektedir.
En son, Dışişleri Bakanlığından aldığımız bilgiye
göre, 53 ülke bu sözleşmeyi onaylamıştır ve bu yaz
ayları içinde teşkilatın Göreme, İstanbul için 78 mil­
yon dolarlık yardım yapma temayülü vardır ve bu
toplantıya Dışişleri Bakanlığından ilgililer katılacaktır.
Anlaşma onaylanmadığı takdirde bu yaz 78 milyon
dolarlık bir yardım alınabilmesi ümit edilmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Peki.
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efen­
dim?.. Yoktur.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka­
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci Maddeyi okuyunuz.
— 539 —
M. G. Konseyi
B : 101
«Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına
Dair Sözleşme»'ye Türkiye Cumhuriyetinin Katılma­
sının Uygun Bulunduğu Hakkındaki Kanun Tasarısı.
MADDE 1. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Kuromu (UNESCO)'nuii XVII nci Ge­
nel Kurulu tarafından 16 Kısım 1972 tarihinde kabul
edilmiş bulunan «Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının
Korunmasına Dair Sözleşme»'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin katılması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is­
teyen?... Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okuyunuz.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür­
lüğe girer.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste­
yen?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okuyunuz.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is­
teyen?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teşekkür ederim,
9. — Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada­
let Komisyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278 ve
278'e 1 inci Ek) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin dokuzuncu sırasına
geçiyoruz.
Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı, Millî Gü­
venlik Konseyinin 2 . 10 . 1981 tarihli 74 üncü Bir­
leşiminin gündeminde 278 Sıra Sayısı ile yer almış,
tasarının 27 nci maddesine kadarki maddeleri kabul
edilmiş, 27 ve müteakip maddeler ise yeniden düzen­
lenmek üzere Komisyona iade edilmişti.
Komisyonun yeniden hazırlamış olduğu rapor
278'e 1 inci Ek Sıra Sayısı ile basılıp dağıtılmıştır.
(1) 278 S. Sayılı Basmayazı 2 . 10 . 1981 tarihli
74 üncü Birleşim Tutanağına,
278'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı bu Tutanağa
eklidir.
14 . 4 . 1982
O :2
Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci­
leri yerlerini almışlardır.
Komisyonun yeniden düzenlediği 27 nci maddeyi
okutuyorum:
BEŞİNCİ BÖLÜM
özlük Hakları
İkinci Görev Aylığı :
MADDE 27. — 26 nci maddede belirtilen görev­
lere atanacak olan öğretim üyeleri veya yardımcı­
larının bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık
ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci gö­
rev aylığı verilir.
BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı?.. Yoktur.
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen­
ler... Kabul edilmiştir.
28 inci maddeyi okuyunuz.
Fark Tazminatı :
MADDE 28. — Yükseköğretim Kurumu öğretim
Üyesi veya yardımcısı iken Adlî Tıp Kurumunda bir
göreve asaleten atanan öğretim elemanlarına Adlî
Tıp Kurumundaki görevleri nedeniyle ödenen malî
haklar, Yükseköğretim Kurumundaki toplam malî
haklardan az olduğu takdirde, aradaki fark ayrıca
tazminat olarak ödenir.
BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı?..
Buyurun.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, bu maddeyi Komisyon olarak biz getir­
miş bulunuyoruz. Üniversite öğretim üyelerinden Ad­
lî Tıp Kurumuna daimî görevle geçmek isteyenler,
kadrolu geçmek isteyenler, üniversitede almakta bu­
lundukları özlük haklarını bir daha almama koşulu
ile buraya gelecekleri için, aradaki farkı alsınlar diye
bu madde getirildi.
BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde başka söz
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
29 uncu maddeyi okutuyorum :
ALTINCI BÖLÜM
Adlî Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi
Kurumun fşletme Şekli, Döner Sermaye :
MADDE 29. — Adlî Tıp Kurumu, bu Kanun­
da öngörülen hizmetleri yerine getirmek için döner
sermayeli işletmeler kurar.
— 540 —
M. G. Konseyi
B : 101
Döner sermayeli işletmeler için, Kuruma yirmi
milyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu mik­
tar, gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu Kararı
ile iki katına kadar artırılabilir.
Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine konu­
lacak ödeneklerle, Hazinece verilecek ayni yardımlar,
döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar,
bağış ve yardımlardan teşekkül eder.
Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağlı
kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.
Hazinece döner sermaye işletmelerine verile­
cek malların bedelleri sermayeye mahsup edilir.
Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden do­
ğan kârlar, işletmenin ödenmiş sermayesi, bu madde­
nin ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye mik­
tarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.
Ödenmiş sermaye bu miktarı bulduktan sonra
kârlar, müteakip malî yılın altıncı ay sonuna kadar
mal sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir.
Süresinde mal sandığına yatırılmayan kârlar işletme­
nin sorumlu sayman ve ita amirlerinden veya bu
görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacakla­
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil
edilir.
Döner sermayeden: 657 sayılı. Devlet Memurları
Kanununun değişik 4 üncü maddesine göre döner ser­
maye işletmelerinin çalıştırılacak memurları ve toplu
sözleşmelerden doğan diğer haklan, döner sermaye
ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin giderler. Harcırah
Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum per­
soneline yapılacak ödemeler dışında hiç bir ödeme
yapılmaz.
Döner sermaye işleri; 1050 sayılı Muhasebei Umu­
miye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve
İhale Kanunlarının hükümlerine ve sarftan önce Sa­
yıştay denetimine bağlı değildir.
Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir
ve giderler için malî yılı izleyen dört ay içinde düzen­
lenecek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleriyle bir­
likte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onay­
lı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakan­
lığına gönderilir.
Döner sermayeli işletmelerin alım satım, ihale ve
işletme faaliyetleri ile kasa usulleri Maliye ve Ada­
let bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esasları­
na göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin ya­
pacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yö­
netmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin so­
rumlu saymanları Maliye Bakanlığınca atanır. Say­
14 . 4 . 1982
O : 2
manlıkta görevlendirilecek diğer memurlar başkanlık­
ça atanır.
BAŞKAN — İlk olarak verilen 20 milyon lira,
neye göre hesap edilerek verildi?
HÂKİM TUĞGENERAL
MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, Hükümetten bu tarzda geldi.
BAŞKAN — Anladım; ama Hükümet bunu aca­
ba bir istatistik! bilgiden mi çıkardı? Niye 10 veya 15
milyon değil de, 20 milyon lira? Sonradan bu meb­
lağ, döner sermaye kârlarından geriye ödenecek mi?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır.
BAŞKAN — Bugün halen yürürlükte olan mev­
zuata göre, bir sene içerisinde bu Adlî Tıp Kuru­
munun sarf ettiği para ne kadar? 20 milyon lira ba­
na biraz çok geldi de, onun için soruyorum.
ŞEMSİ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
Sayın Başkanım, bu seneki bütçemiz 269 milyon li­
raya yakın. Bu rakama maaşlar dahildir.
BAŞKAN — Maaşlar o. Döner sermayeden tabiî
maaş vermiyoruz.
ŞEMSÎ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
Vermeyeceğiz tabiî. İlk defa uyguluyoruz Sayın Baş­
kanım bunu. O zaman bu miktarı Komisyonda uygun
gördüler; fakat bir belirli kıstası mevcut değildir. Dö­
ner sermaye kuruluşlarında belirli bir miktar serma­
ye olarak veriliyordu, bizim için bu miktar 20 mil­
yon olarak hesap edildi. Ben bunun bir kıstası oldu­
ğunu zannetmiyorum.
HÂKİM TUĞGENERAL
MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, bu döner sermayede çalışacak memurlar
ve işçiler var; bunların ücretleri buradan ödenecek.
20 milyon liralık döner sermaye, Öyle zannediyorum
ki yeterlidir. Hükümet konuyu bu tarzda getirdiği
için. biz üzerinde hiç durmadık. Maliye Bakanlığının
bir hesabına dayalı getirdiğini varsaydık.
BAŞKAN — Şimdi buradan ödediniz, 20 milyo­
nun geliri bunu karşılamadı diyelim. Her sene bu pa­
ra erir. Eğer orada çalışan işçiler, maaşlarını bura­
dan alacaksa, bu para erir.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 20 mil­
yonu biz sermaye olarak işleteceğiz, kârlarım dağıtı­
ma tabi tutacağız.
BAŞKAN — Adamı işçi olarak aldın, onunla bir
sözleşme yaptın ve ona bir maaş ödemek mecburiyetindesin. Kârı o kadar tutmuyorsa nereden öde­
yeceksin?...
— 541 —
M. G. Konseyi
B : 101
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş­
kanım, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre,
buraya sözleşmeli olarak devlet memuru da, işçi de
alacaklar. Zannediyorum ki, 657 sayılı Kanunun kap­
samına giren bu tür personele Devlet ödeme yapacak.
Bir de burada, artan zamanlarını değerlendirmek
için fazla çalışmaları var. O çalışmalar nedeniyle
kendilerine bir munzam ücret ödenecek; ama kâr ol­
duğu takdirde bu ödemeyi yapacaklar, olmadığı tak­
dirde ödeme yapılamayacak.
Döner sermayede çalışanların dışında, bu kurum­
da çalışanlar için bir kâr söz konusu olduğu zaman
onlara da bu dağıtım yapılacak.
Maliye Bakanlığı Temsilcisi bu konuda daha ge­
niş bilgi verecekler efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
RUSUHİ ECEVÎTOĞLU (Adalet
Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başka­
nım, döner sermayelerle ilgili bu sermaye rakamla­
rının tespitinde çok kaba hesap yöntemleri kullanırız.
Daha çok, günlük Ve yıllık gelişmelerin seyrine göre
bu sermayeyi biz bütçe imkânlarını da ıdikkate ala­
rak peyderpey verme eğilimindeyizdir. Tümü ile 20
milyon lirayı döner sermaye olarak vermeyi, ilk yıl
için döner sermaye tahsisi diye bir prensibi, peşinen
kabullenmeyiz. Kurumun malî raporları bu sermayenin
gelişme seyrini bize 'belirler. Özellikle enflasyon dö­
nemlerinde sınırlı ve belli bir marj içerisinde rakam­
ları tutmak eğilimimiz uygulama yönünden gerekli
oluyor Sayın Başkanım.
Döner sermayenin kârları malî yıl sonunda, ser­
maye tamamlandıktan sonra Hazineye tekrar geri dön­
meye 'başlar. Esasen döner sermayelerin zarar etmesi
ve erimesi şeklinde bir uygulama fiilen olmamaktadır.
Çünkü, döner sermayelerde çalıştırılacak görevlilerin
sayıları ve kadroları bir hayli kısıtlı tutulur.
Döner sermayede çalışacak insanlar olarak da bu­
gün için düşünebildiğimiz kadrolar, döner sermayenin
saymanı ve tahakkuk memuru ile belkide veznedardan
ibarettir. Bu nedenle, birkaç kişi için ödenecek ücretin
döner sermayeyi bitirmesi ya da sona erdirmesi şek­
linde bir düşüncenin olacağını sanmıyorum efendim.
BAŞKAN — Bir senede bu döner sermaye ne
kazanır?.. 20 milyon lira sermaye ile kurulan bir ku­
ruluş 'bir sene sonunda ne kazanır? Tahmini olarak
istiyorum.
RUSUHÎ ECEVİTOĞLU (Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş— 542
14 . 4 . 1982
O : 2
kanım, bunu yapılacak hizmetin tarifleri belirleyecek­
tir.
BAŞKAN — 10 milyon getirir mi?..
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Fazla getirir Sayın Başkanım.
Müsaade ederseniz arz edeyim.
Sayın Başkanım, bugün bizim Adlî Tıbba senede
50 - 60 bin iş intikal eder. Eğer bu işleri biz 1 000 lira
olarak değerlendirirsek ki onun çok daha üzerinde
olacaktır o zaman yalnız 1 000 lira üzerinden bir
hesap, sonucu 60 milyonluk kârla meseleye yaklaşmak
mümkün olacaktır. Şöyle efendim : Adlî Tıbba iki
yönden iş gelir; birincisi, ceza davaları nedeniyle iş
geliyor; ikincisi de, hukuk davaları nedeniyle iş geliyor.
Ceza davalarından gelen işleri şu şekilde sıralayabi­
liriz :
1) Verilen raporlar arasında mübayenet vardır:
Bir rapor 10 gündür, diğer rapor 15 gündür.
Yüksek malumları, Türk Ceza Kanununun 456
ncı maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, 10 güne kadar
raporla tevsik edilen bir suç ikaJİ, 2 aydan 6 aya kadar
hapis cezasını gerektirir. Buna karşılık bu rapor 11
gün olduğu zaman bu ceza 6 ayın üzerine çıkar.
Bu rapor 20 gün olduğu zaman ceza da 2 senenin
üzerine çılkar. Bilhassa adlî tıbba gellen konu »budur.
Bunun geliş nedenlerimden ıhir tanesi şudur: «Ha­
yatî tehlike vardır» der ibu durumda cezası 2 sene­
den başlar; sonra döner, 10 günlük rapor verir.
Şimdi; hayatî tehlike vardır denince, cezası 2 yıl­
dan başlayan bir eylem de var demektir. «10 gün­
lük iş ve gücünden ıkaHır» şelklimdekli ıraporun cezası
2 aydan ıbaşlayan bir eylemdir ve takibi şikâyete bağ­
lıdır.
v Diğer bir ikonu : Yüzde saıbiıt eser meydana geıtirmİışıtir veya getirmemiştir. Simidi 'bir yara vardır,
iş ve gücünden kalma niteliğinde belirlenir; ama bu
çehrede ise, bunun sabit ©ser mahiyetinde ollup ol­
madığı Adılî Tı'bba geîir. Bu ilki rapor arasımda veya
bizatihi Ikendi raporu arasında müıbayenıet vardır.
Diğer bir Ikonu: Adlî Tıbba silah muayeneleri
gelir. Bir mermi çekirdeği veya boş kovam budmuşuzdur. Bu hangi tabancadan atılmıştır? Bunlar araştı­
rılır.! Sonra senetiler gelir; hem hukuktan, hem ceza­
dan, babalılk davası nedeniyle. .3
BAŞKAN — Sayın Kâşifoğlu, benim öğrenmek
istediğim şu: Bu 20 milyon lira ıkâfi mi gelir, fazla
mı geîir, noksan mı gelir?
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Global bir rakamıdır, bir nüve
M. G. Konseyi
14 . 4 . 1982
B : 1
oluşturmak içim verilen ibdr paradır.: Yakın tarihte
Yargıtay döner sermayesi için de böyle bir rakamı
kabul edilmiştir. Aslında bizim ilk başta böyle bir
(rakama ihıtfiıyacıımîz var; ama, daha sonra görülecektir iki, kesimlikle döner sermaye Devlete büyük katkı
sağlayacaktır. Birer maaş tutarımda yetkililere para
versek dahli, çok büyülk imikân sağlayacaktır efen­
dim.
Omıu iarz ediyorum:
BAŞKAN — Peki
Buyurun Başkaynakv
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayım
Başkanım, bir ayda 9 172 olay meydana geldi. Ad­
lî Tıbba intikal eden her olayda muayyen bir üc­
ret lalacakları için bumdan böyle, gerek hulkulk dava­
sı, gerekse ceza davası konularımda para teraküm
edecektik. Bu 20 milyon lira, aslımda döner sermaye­
de bazı alet, edevat almak içim, bazı müesseseleri kur­
mak içimdin,.
BAŞKAN — Omum içim lazım1 tabiî.
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Koımisyomu Başkamı) — Kârı
2)0 miillyomu aştığı zaman Hazineye gönderecektir.
Kendi' sermayesiyle kendi kendini
döndürecektir;
'ama döner sermaye müessesesiınıi kurmak önemli bir
mevzudur.
BAŞKAN — Evet,
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven­
lik Konseyi Gem©1! Sdkreteri) — Müsaade eder misi­
niz efendim?
BAŞKAN — Buyurum.:
ORGENERAL NECDET JÜRUĞ (Milî Güven­
ildik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben döner sermaye­
nin bu endişeyle verildiğine kani değilim.. Şu ba­
kımdan: Çünkü, 'bu müessese devlet hizmetini yerine
getiriyor; diğer müesseseler ve diğer üniversiteler
döner sermayesinden taımaımen farklıdır.
Alet, edevattan (bahsettiler... Alet, edevatı Devlet
alıyor ve veriyor o kuruma.
BAŞKAN — Bütçeden veremez mi onu?
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (M'MÎ Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten1 öyle efendim,
bütçeden veriyor. Binaenaleyh, devlet hizmetimi bum­
dan 'böyle bu müessese para ile yapacak halbuki bu­
güne kadar bedava yapılıyordu. Binaenaleyh, kuru­
ma bugün ayda 9 'btim tane olay geliyorsa, bin Ira­
dan 9 milyon lira kadar para terakümü vardır.
BAŞKAN — Sermayeye niye ihtiyaç var? Yenü
bir fabrika kurmuyoruz.
O : 2
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sermayeye lüzum
yok efendim, öbür tarafta, mesela bir marangozha­
ne kuruluyor, ıtaımamen kendi kontrolünün dışında
yeni bir ünite kuruyor, daha başka bir proje büro­
su açıyor. Onlar içim lazım olabilir; ama bunun nesi
eksik?
BAŞKAN — Ne alınacak bu 20 milyon lira ile
şimdi?
IPeki, alet, edevat veya müesseseye lazım 'olacak
diğer malzemeler şimdiki mevzuata göre bütçeden alı­
namaz mı?
RUSUHÎ ECEVİTOĞLU (Adalet Komisyonu
Üyesi, Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, mü­
saade ederseniz ben bu konuyu açıklamaya çalışa­
yım.
Bugüne kadarkıi M'Zmetler, bildiğiniz üzere, kamu
hizmeti biçimlinde ücretsiz karşılanıyor ve kurumum
hizmetlerini finanse ediyordu. Bugün getirilen yeni
sisıtemde ise, tüm bu hizmetlerin' bir tarife üzerin­
den yapılması öngörülmektedir. Bu hizmetlerin ya­
pılabilmesi liçim gerekli hammadde, laboratuvar mal­
zemesi vesaıireniin artık ücret karşılığı yapılacak hiz­
metim maliyetine etki eden her türlü unsurum bede1'iırDin döner sermayeden ödenmesi; karşılığında yapı­
lan hizmetin ise, döner sermayeye gelir olarak gel­
mesi prensibimi getirmiş oluyoruz. Burada döner sörmayenliın işleyişi tamamiyle bu prensip üzerime yürü­
yecektir.
Döner sermaye, kamu hizmetime yönelik konuılarda, suçüstü ödeneğinden; hukuk davalarında ise
hizmetim bedeli ilgililer tarafından, taraflarca karşı­
lanmış olacak.
Getirilen sistemin işleyişi modeli kabaca budur
efendim.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Skreteri) — Yalnız, 1982 yılı
için adlî tıbbim bütçesi kesMeşmdştâr. 269 milyar
lira tutturdular baştan. Binaenaleyh, bütün ihtiyaç­
ları düşünülmüştür. Kamu hizmetini yürütecek şe­
kilde, Devlet, bütçesini vermiştir.
Binaenaleyh, 1982 Yılı sonuna kadar bütün işleri­
ni yapacak paraları, ödenekleri, hammaddesi, aleti
edevatı hepsi vardır.
Binaenaleyh, 1982 senesi için, «ilk kuruluş anlayı­
şı» içinde 20 milyon liralık bir ödenek vermek doğ­
ru değildir.. Bütçede nereye konacağını kendileri de
bilmiyorlar; bir proje de yok. ihtiyaçlarını belirten
— 543 —
M. G. Konseyi
B : 101
bir proje getirsinler; tetkik edelim, projeden sonra
bunu takdim edelim.
BAŞKAN — Bana da garip geldi, onun için sor­
dum.
Evet Kâşifoğlu.
KEMALETTIN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, müsaade eder­
seniz konuyu bir başka açıdan arz edeyim.
Hukuk davalarında davacı, davasını ispat sade­
dinde her türlü masrafı yapmakla mükelleftir. Eğer
dava bir keşfi gerektiriyorsa, keşif masrafı yapar ve
hâkim keşfe gider. Eğer dava bir bilirkişi inceleme­
sini gerektiriyorsa, bilirkişi için parasını yatırır.
Şimdi, hukuk davası açıldı; bir senedin sahteliği
ısöz konusu, Eğer bunu 'biz dışarıdan ibsîtr kişiye ince­
letirsek, senedin kıymetine göre 5 bin, 10 bin; "100
bin lira bilirkişi ücreti ödüyoruz; ama bu Adlî Tıp
müessesesine geldiği zaman, Adlî Tıp müessesesi bu
tür bir işlemi kesinlikle bu zamana kadar bedava ya­
pıyordu. Bu hizmet hukuk davalarında; babalık da­
vasında kanın tespiti şeklinde olabilir, başka şekilde
de olabilir.
Kaldı ki, şimdi biz buraya bir de trafik şubesi
açtık. Şimdi tarfiğin bir cezaî yönü var, bir de hu­
kukî yönü var. Cezaî yönü ceza mahkemelerinde
görülecek; ama, tazminat yönü mutlaka ve mutlaka
hukuk mahkemelerinde çözümlenecek, işin tazminat
yönü itibariyle bir aracın hasar görmesi meselesin­
de, kıymet kaybının tespitinde dışarıdan bir bilir­
kişi seçilecek; bu bilirkişiye para verilecek; ama bu
Adlî Tıbba intikal ettiği zaman, kesinlikle bir para
alınmayacak.
Bir de, müsaade ederseniz, ceza konusunu arz
edeyim. Ceza davalarında, başlangıçta tüm masraf­
ları Devlet Suçüstü ödeneğinden karşılar; keşif yapı­
lır, otopsi yapılır, bilirkişi incelemesine tabidir; ama
sonundk o kişinin o suçu işlediği sabit olursa, tüm
mahkeme masraflarını biz o kişiden alırız. Bu usul
bugün askerî mahkemelerde de böyledir, ceza mah­
kemelerinde de böyledir. Ceza davaları için global
bir rakam verilecektir ve sonunda mahkûm olduğu
zaman ne kadar masraf yapılmışsa kendisinden alı­
nacaktır. Mesela, bunun tabancası muayene edilmiş­
tir, atışa elverişlidir veya bu kurşun bu tabancadan
çıkmıştır. Sonunda mahkûm olurken, bunun için Adlî
Tıp bir «sarf kararı» yazacak ve bu masrafları ken­
disi ödeyecektir; «... şu kadar da mahkûmiyetine» ve
«... şu kadar da mahkeme masrafına» diye karar veri­
lecektir.
14 . 4 . 1982
O : 2
BAŞKAN — Şimdi bu Kanunu çıkarmadık ka­
bul edelim. Bu sene içerisinde gelecek bütün davaları
görecek bütçeye sahip mi Adlî Tıp müessesesi?
KEMALETTIN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Tamamen sahip.
BAŞKAN — Sahip.
Şimdi, mühim olan, bu kişilerden parayı almak
Eskiden bu hizmetler bedava yapılıyordu. O halde
sermayeye niye ihtiyaç var?
KEMALETTIN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Şimdi onu arz edeyim efen­
dim. Eğer biz döner sermayede çalışan bütün me­
murların maaşlarını devlet bütçesinden karşılarsak,
buna hiç ihtiyaç yok efendim.
BAŞKAN — Bu sene için bütçesi çıkmış.
Ne zamandan itibaren yürürlüğe girdi bu madde?
KEMALETTIN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — 20 milyon lira verildiği anda,
biz döner sermaye memuru atarsak, döner sermaye
memuru parasını döner sermayeden alacaktır. Başlan­
gıçta bir para birikimi olmadığına göre, bunun maa­
şını ne şekilde ödeyeceğiz?
BAŞKAN — Döner sermaye ile çalışan kurum
yalnız burası değil ki? Kamunun fabrikaları var,
orada da döner sermaye var, bütçeden ödenir. Ayrıca
ona döner sermayeden gelen paranın bir kısmı veri­
lir, diğeri Hazineye yatar. Yani illa orada çalışanın
parasının döner sermayeden ödeneceğine dair böyle
bir kanun yok.
KEMALETTIN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) —Evet efendim.
BAŞKAN — Söyledikleriniz, 1983'ten sonra olsa,
dediğinizi kabul edeceğim; ama 1982 bütçesi çıkmış;
şimdi 20 milyon sermayeyi de verdik... Bu Kanun yü­
rürlüğe girer girmez burada çalışanlara biz Hazine­
den para veremeyecek miyiz?.
KEMALETTIN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi). — Hayır Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Olur mu? Kanunu daha yeni çıktı,
kâra da geçmedi Kurum.
KEMALETTÎN ALI KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Orada yeterli bir düzeye gel­
meden, kesinlikle, müessese mensuplarına bir şey
vermemiz söz konusu değil efendim.
BAŞKAN — Yani buradan, döner sermayeden
vermemiz mümkün değil?.
KEMALETTÎN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Hayır, mümkün değil efendim.
— 544 —
M. G. Konseyi
B : 101
BAŞKAN — O halde, bu sermayeye ne gerek
var?.. Sembolik olarak bir milyon lira diyelim mese­
la; ondan sonra, önümüzdeki sene 1983 senesine ka­
dar belki bu gelen paralar döner sermayede birikir;
oradan ödenir.
Bu konuda Maliye Temsilcisi ne diyor?
RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Adalet- Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Bu yıl döner
sermaye için ayrılmış herhangi bir ödenek esasen mev­
cut bulunmamaktadır.
Bunun içerisinden hizmet karşılığı ücretler alına­
caktır. Biz, döner sçrmaye uygulamalarında bu ra­
kamları bütçeye hemen ödenek olarak koyup, ku­
rumlara ödemeyiz. Kurumun malî planını görmedik­
çe, bütçeye herhangi bir ödenek talebini huzurlarını­
za getirmeyiz efendim.
O nedenle, 20 milyon liranın ilk yıl için hemen
bu kuruma sermaye olarak getirilmesi söz konusu
değil. Esasen 1983 bütçe yılı ile ilgili olarak getire­
cekleri malî planı inceleyeceğiz ve ödenek tekliflerini
huzurunuza daha sonra getireceğiz. Bu rakam 800
bin de olabilir, 1 milyon 200 bin de olabilir.
BAŞKAN — O halde siz şimdi 20 milyon öde­
meyeceksiniz?
RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Ödemeyece­
ğiz efendim.
BAŞKAN — O halde ne diye yazıyoruz öyle?
RUSUHt ECEVİTOĞLU (Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, bu
döner sermaye sisteminin yapısında var olan, Devle­
te paranın ne zaman geri döneceğini belirleyen rakam­
dır. 20 milyon liraya ulaşıncaya kadar o para Dev­
lete dönmez; o rakamı aştığı zaman hâsılat Devlete
döner. Onu belirleyen rakam olduğu için Sayın Baş­
kanım, bu şekilde limit koyarız.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka­
nım, müsaade eder misiniz?..
BAŞKAN — Buyursunlar.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bun­
dan sonra gelecek ve «Kurum Personeline Yapılacak
Ödeme» başlıklı bir maddemiz daha var. Bu madde­
de tahmin ediyorum biraz açıklayıcı bir ifade bu­
lunuyor.
Gerçi Maliye Bakanlığı Temsilcisi, «Bunu ver­
meyeceğiz» diyor; ama «20 milyon tahsis edilir» di­
ye bu madde çıkarsa, hemen birinci ayda, söylendiği
gibi 9 milyonluk bir hesabı size getirirler ve bu he­
sabı siz incelediğiniz zaman, «Demek ki, çok kârlı
14 . 4 . 1982
O : 2
bir çalışmadır, diyerek 20 milyonun bir kısmını mut­
laka vermek durumunda kalacaksınız ve onu aldık­
ları takdirde ancak, döner sermayeden çalışan perso­
neline ikinci aylığı verme olanağına kavuşacaklar.
Tahmin ediyorum 20 milyonun verilmesi nedenle­
rinden bir tanesi de budur; ama tavana bugün için 20
milyon da, 10 milyon da, 30 milyon da denebilir;
bu miktar yükseldikçe oraya varana kadar hizmet
devam edecek, ondan sonra, Devlet, parasını geri al­
maya başlayacaktır. «10 milyon» denirse, 10 milyona
ulaşır ulaşmaz tekrar parasını geri almaya başlaya­
caktır.
Binaenaleyh, buradaki hüküm ikinci maaşı vere­
bilmek için bir nevi döner sermaye birikimini sağ­
lıyor.
BAŞKAN — Hayır, hepsini birden vermiyorsa me­
sele yok zaten.
RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Böyle bir
prensibimiz yoktur zaten efendim.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kanun çıktık­
tan sonra sizin prensibiniz geçmez ki. Kanun «20
milyon» dediyse, normal hesaplarını gösterdikleri za­
man mutlaka vermek mecburiyetindesiniz; kanunun
maddesi öyle çünkü.
RUSUHt ECEVİTOĞLU (Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Müsaade eder
misiniz efendim?
30 uncu maddede, «döner sermaye gelirleri ye­
terli olmak şartıyla» şeklinde, ödemeye imkân verici
bir mekanizma var efendim.
BAŞKAN — Bir de «Bakanlar Kurulu kararı ile
iki katına kadar yükseltilebilir» dedik. «10 milyon»
deyince, o iki katı artırılırsa işte 20 milyon eder.
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Tamam Sayın Başkanım.
BAŞKAN — 20 milyon çok geldi bana. Çünkü
yapılan bir hizmettir; yeniden bir şey kurmuyoruz,
mevcut sistem var; çalışanları var, aletleri var, susu
var, busu var. Eğer bu ileride kâfi gelmezse, Bakan­
lar Kurulu iki katı daha artırır, 30 milyona çıkar.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 30 uncu
maddede...
BAŞKAN — İkinci maaşı'verebilmek için o.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İkinci maaşı mutlak
bir mecburiyet haline getirmişler. Halbuki, döner ser­
mayeden ikinci maaş verilmesi mutlak mecburiyet
— 545 —
I
M. G. Konseyi
B : 101
değildir. Evvela YÖK'te yaptığımız gibi ihtiyacının
% 50'si kârdan Kuruma verilir, geri kalanı bir maaşa
kadar yahut iki maaşa kadar ikramiye olarak verilebilir. Yoksa, «döner sermayenin tümü mutlak surette memurlara ikinci bir maaş olarak verilir» şekünde bir kayıt yer almamıştır burada, mutlaka müessese kendi ihtiyacı için evvela bir kısmını ayıracaktır, geri kalan ne kadarsa efendim, bir maaş mı, yarım maaş mı, iki maaş mı, o kadarı ödenir; ama
YÖK'te azamî iki maaş olabilir; belki yarım maaş
olacaktır birinci sene.
Bu itibarla efendim, 30 uncu madde ile 29 uncu
madde arasında paralellik kurulması lazım.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
BAŞKAN — O hususu 30 uncu maddede konusaçağız.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim.
Mutlak bir maaş hakkı değildir bu; yani «mutlak ikinci maaşı döner sermayeden alacak» diye böyle
bir kayıt koyamayız efendim.
BAŞKAN — Bu i k sermaye için ben 10 milyon
yeter diyorum, bunu kurumun ihtiyacını karşılar görüyorum.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, burada bir hususu kısaca arz etmek istiyorum.
Hukuk davalarında masraflar haksız çıkan taraftan alınır. Ceza davalarında böyle değildir. Tabiî,
kamu davası olduğu için, mahkûm ettiğimiz kişiden
mahkeme masraflarını alamayız. Burada yepyeni bir
müessese getiriyoruz. Şimdi Adlî Tıbba gitmeden,
mahal mahkemesi, mahallinden tespit ettiği bir
bilirkişiye bu dosyayı vermişse, bilirkişi ücretini taraftan alıyor; ama Adlî Tıbba gittiği zaman bu usul
çalışmıyordu. Bunu getiriyor bu sistem aslında.
I
I
BAŞKAN — Ben de, sermayesi o kadar çok olmasın diyorum.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Buyurduğunuz gibi, bu sene sermayeye aslında hiç ihtiyacı yok. Çünkü, döner sermaye düşünülmeksizin kendi bütçesi neticelenmiştir. Bütçesi bu hizmeti yapacak kapasitededir bu yıl için; ama gelecek sene döner sermaye dikkate alınarak bir miktar daha az
para konacaktır oraya.
Buyurduğunuz gibi, 10 milyon denildiği takdirde
-zaten kendi hizmetini 1982 yılında görecektir- müessese bir kere, ihdas edilmiş olur. 10 milyonu Ma-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
]
14 . 4 . 1982
O :2
üye Bakanlığı sanıyorum ki, bu sene vermez, kendi
kârları da 10 milyona gelince orada durur.
Sayın Genel Sekreter Orgeneral Üruğ'un söyle­
diği doğrudur. Çünkü biz, Üniversite Yasasında %
50 sini Hazineye, % 50 sini kişilere dağıtıyorduk;
kalan bu % 50 sini ikinci maaşı dağıtmaya kâfi ge­
liyorsa iki maaş olarak ödüyorduk.
BAŞKAN — Onu 30 uncu maddede konuşacağız.
O halde bunu, «Döner sermayeyi işletmesi için
kuruma 10 milyon lira» diye değiştireceğiz, 20 mil­
yon değil, «10 milyon lira döner sermaye tahsis
edilmiştir» diyeceğiz.
29 ncu madde üzerinde başka söz almak isteyen
var mı?.. Yoktur.
O halde bu değişiklikle 20 milyonun 10 milyon
olarak değiştirilmesi ile maddeyi oylarınıza sunuyo­
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş­
tir.
3Ü uncu maddeyi okutuyorum:
Kurum Personeline Yapılacak Ödeme :
MADDE 30. — Döner Sermaye gelirleri yeterli
olmak şartı ile, kurum personeline; çalışma şartla­
rına, hizmetin niteliklerine, teknik hususiyetlere ve
diğer özelliklere göre yönetmelikte tespit edilecek
esaslar dahilinde her ay bir aylık maaş tutarını geç­
memek üzere ödeme yapılır.
İkinci görev aylığı almak suretiyle çalışanlar, Ad­
lî Tıp Kurumunun döner sermayesinden yararlana­
mazlar.
BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak
isteyen?..
Buyurun Sayın Üruğ.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi efendim, mi­
sal olarak arz edeyim. YÖK Kanununa şu hükmü
koymuştuk Sayın Başkanım: «Her eğitim-öğretim,
araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile il­
gili öğretim üyelerinin katkısı ile toplanan döner
sermaye gelirlerinin en az yarısı o kuruluş veya bi­
rimin araç-gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ay­
rılır. Geri kalan gelirden o birimde görevli öğretim
üyeleri yararlanırlar., Ancak, her öğretim üyesinin
döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda
alacağı maaş, yanödeme ve tazminat toplamının iki
katını geçemez.»
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — İki katı çok fazla.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, o tabiî on­
lara göre yapılmış bir düzenleme.
M. G. Konseyi
B : 101
14 . 4 . 1982
O : 3
ini dersek daha iyi olur. Çarçur olmasından korku­
yorum efendim.
BAŞKAN — Bu sefer, bir şeye ihtiyacı yokken
fazladan bir alet daha alır, % 25 ini sarf etmek için.
ŞEMSİ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
O bakımdan % 25'i uygundur gibi geliyor bana.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, o fon birikir
efendim. Burada mesela YÖK te dş aynı şeyi söy­
ledik; «sarf edilmeyenler gelecek yılın döner serma­
yesine ilave edilir» dedik.
BAŞKAN — Tamam öyle olur.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Binaenaleyh, gele­
cek yıl daha büyük bir alet alırlar efendim.
ŞEMSİ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
Olur o zaman.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade
ederseniz buna paralel düzenleyelim.
BAŞKAN — Evet.
Birleşime 15 dakika ara veriyorum efendim.
KEMALETTIN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Düzelteyim isterseniz efendim.
BAŞKAN — Bu döner sermayeden yalnız maaş
konmuş buraya. Esas, müesseseye ne alınacak?
KEMALETTIN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tabiî bura­
da yönetmeliğe bırakılmış o konu, yönetmelik dü­
zenlenirken bu esas alınabilirdi, ama kanunla bu­
nun belirlenmesinde zannediyorum ki, büyük yarar
olacak. Çünkü, bu konuda yönetmelik çıkacak efen­
dim. Ne şekilde, kime ne kadar ödenecek? Bu ke­
sinlikle Bakanlığımızın çıkartacağı bir yönetmelikle
vurgulanacak; ama Sayın Genel Sekreterimizin vur­
guladığı husus, hiç olmazsa bir paralellik sağlayabi­
lir, o yüzden biz, Hükümet olarak katılıyoruz.
Müsaade ederseniz maddeyi alalım efendim.
BAŞKAN — Orada belki, «% 50 si» denmez.
Çünkü, üniversiteyle bu, paralel değildir; üniversite­
de birçok laboratuvarlar yapılıyor, dershaneler ya­
pılıyor... Bilmiyorum, sizde de buna ihtiyaç var mı
% 50 sini sarf edecek kadar?
ŞEMSİ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
Sayın Başkanım, % 50 si biraz fazla gelir; «% 25»
Kapanma Saati : 16.00
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 16.40
BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı)
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (K.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi)
Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi)
Oramiral Nejat TÜMER (Dz.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi)
Orgeneral Sedat CELASUN (J.Gn.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi)
m
BAŞKAN — Üçüncü Oturumu açıyorum.
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
9. — Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada­
let Komisyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278
ve 278'e 1 inci Ek)
BAŞKAN — Gündemimizin dokuzuncu sırasında
yer alan Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısının 30
uncu maddesinde kalmıştık; kurum personeline ya­
pılacak ödeme maddesini görüşüyorduk.
Bu madde hakkında bir önerge var. Millî Gü­
venlik Konseyi Genel Sekreterliğinin bu önergesini
okutuyorum :
Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 30 uncu maddenin aşağıdaki
şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederim.
Necdet ÜRUĞ
Orgeneral
Millî Güvenlik Konseyi
Genel Sekreteri
Madde 30. — Döner sermaye gelirlerinin % 25'i
Adlî Tıp Kurumu ve birimlerinin malzeme, araç, ge­
reç, araştırma ve döner sermayede görevli personel
— 547 —
M. G. Konseyi
B : 101
giderlerine ayrılır. Gelirin geri kalan kısmı Adlî Tıp
Kurumunda ve 'birimlerinde görevli personele; çalış­
ma şartlarına, hizmet niteliklerine, teknik hususiyet­
lere ve diğer özelliklere göre yönetmelikte tespit edi­
lecek esaslar dahilinde her ay almakta olduğu maaş,
yanödeme ve tazminat toplamının bir katına kadar
ödeme yapılır. Artan gelir Hazineye irat kaydedilir.
ikinci görev aylığı almak suretiyle çalışanlar, Ad­
lî Tıp Kurumunun döner sermayesinden yararlana­
mazla^
BAŞKAN — «% 25'i Adlî Tıp Kurumunun ve
birimlerinin malzeme, araç, gereç, araştırma ve dö­
ner sermayedeki görevli personel giderlerine ayrılır»
deniliyor.
Bu görevli personel kaç kişi olacak?
ORGENERAL NECDET ÜRUG (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onlar birkaç kişi
efendim.
BAŞKAN — Az mı?..
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Muhasebeci falan,
birkaç kişi efendim.
BAŞKAN — Yani, buradan verilebilir.
ŞEMSÎ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
Verilir efendim.
BAŞKAN — Tamam. Bu uygulama daha yeni
başladığı için verilemezse, hu sefer muhasebeciye Ha­
zine de ödemez; açıkta kalırlar; onun için söyledim.
iki, üç kişiyse, mesele yok. % 25'ini diyelim, %
25'ine kadar mı diyelim?..
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «% 25'i» dedik efen­
dim.
BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is­
teyen var mı, efendim?.. Yoktur.
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden­
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
30 uncu madde olarak bu önerge konacaktır.
31 inci maddeyi okutuyorum :
YEDÎNCt BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Diğer Adlî Ekspertiz Kurumlan :
MADDE 31. — Yükseköğretim Kurumları veya
birimleri, adlî tıp mevzuatı çerçevesinde adlî tıp olay­
larında ve diğer adlî konularda Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununa göre resmî bilirkişi sayılır. Bu bi­
rim ve kliniklerde tetkik edilecek adlî tıp ile ilgili iş­
ler yönetmelikte belirlenir.
14 . 4 . 1982
O : 3
BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı?..
HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sa­
yın Başkanım, 2547 sayılı YÖK Kanununun 38 inci
maddesi de böyle bir hüküm koymuştur. Bunun
asıl yeri burasıdır, hem oradakiler kendilerini görev­
li kabul edecekler, hem de burası orayı görevli kıla­
cak.
BAŞKAN — Evet, bu çılkmadığı iç'in onu oraya
koymuştuk. Esas yeri burası.
31 inci madde üzerinde söz almak isteyen var
mı?.. Yoktur.
31 inci maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Et­
meyenler... Kabul edilmiştir.
32 nci maddeyi okutuyorum :
Adalet Bakanlığı Hesabına Burslu Öğrenci Okut
ma :
MADDE 32. — Adalet Bakanlığı hesabına Aulî
Tıp Kurumuna adlî tabip ve uzman yetiştirmek üze­
re, yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiy­
le yükseköğrenim yaptırılabilir.
Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak
öğrencilerin sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrenci­
lere emsallerine ödenen 'bursun iki katı oranında burs
ödenir. Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olan­
lar, Adlî Tıp Kurumlarındaki uzmanlık ve ihtisas
imtihanlarına tabi tutulmadan asistanlık (araştırma
görevlisi) kadrolarına atanırlar.
BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı?.. Yoktur.
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
33 üncü maddeyi okutuyorum :
Adlî Tıp ihtisas Dairelerinde Uzman Yetiştiril­
mesi :
MADDE 33. — Adlî Tıp ihtisas Dairelerinde,
bu ihtisas daireleri ile ilgili uzman ve diğer eleman­
lar yönetmeliklerde gösterilen esaslara uygun olarak
yetiştirilir.
BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak
isteyen var mı?.. Yoktur.
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
34 üncü maddeyi okutuyorum :
Vergi Bağışıklığı :
MADDE 34. — Adlî Tıp Kurumu tarafından öğ­
retim, eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen veya
bağış yoluyla gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza,
I
M. G. Konseyi
B : 101
malzeme ve kitaplar vergi, resim ve harçlardan mu­
aftır.
BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak
isteyen var mı?..
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu,
YÖK Kanununda da var Sayın Başkanım. Yalnız,
Hükümet metninde «diğer her türlü eşya», ibaresi
kullanılmıştı; biz çıkarttık.
BAŞKAN — «... Bağış yoluyla da gelse», denili­
yor. Yalnız, bu bağış bazen kötü maksatla da kulla­
nılıyor. Adamın elinde bir araıcı var, başı derde gir­
miş, hemen bağışlayıveriyor, kurtarıyor yakayı. Bun­
lar birkaç defa oldu.
Gerçi, burada bağış için ajraç yok; ama alet var,
makine var, cihaz var. Niye, «bağış»'ı koyduk biz
'buraya? Yalnız «ithal ediien»ı deseydik.
Maliye Bakanlığı Temsilcisi arkadaşımız ne di­
yor? Bağış konusunda böyle söylediğim şekilde suiis­
timaller oluyor mu?
RUSUHt ECEVİTOĞLU (Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim,
oluyor. Maalesef birtakım istismar kapıları var bu­
nun; ama kurum temsilcileri jbu konuda bağış olabi­
leceğini, 'bu şekilde teçhizatlajıabileceklerini ifade et­
tikleri için uygun gördük. Bfışka bir mülahazamız
olmadı efendim.
BAŞKAN — YÖK Kanununa koyduk mu biz bu
bağışı?
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Var Sayın Başka­
nım. Diğer üniversitelerin, dışarıdaki üniversitelerin
içtüzüklerinde bu gibi şeyler var; Adlî Tıbba da onun
için konulmuştur.
RUSUHt ECEVİTOĞLU (Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş­
kanım, affedersiniz, bir şey eklemek istiyorum : Bu
bağış konusu başka finans kaynaklarıyla 'beraber götürülürse, ilginç istismarlar görüyoruz. Örneğin, bazı
dernekler aracılığıyla fiilen ödeme yapıyorlar, bağış
yapan insanlara; o insan d& o kuruma sanki bağış
yapmış gibi, işlemleri sonuçlandırıyor. Öyle bir yay­
gın uygulamayı 1978 yılında tespit etmiştik; kulla­
nılmasını arzu etmediğimiz, pıodel itibariyle bir hayli
büyük araçlar edinmişti kamu. öyle bir şey izlemiş­
tik efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
ŞEMSİ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Di­
ğer adlî tıp kuruluşlarıyla, yurt dışındaki, Avrupa'
14 . 4 . 1982
O : 3
daki ve Amerika'daki adlî tıp kuruluşlarıyla ilgili te­
maslarımızda, bize bazı alet ve edevatları bağış yolu
ile vereceklerini vaat etmişlerdi ve böyle bir anlaş­
mamız da vardh Şimdi bunlar bize bağış yolu ile
gelmezse, onları alamayız.
BAŞKAN — Tabiî, öyle mukabil müesseselerden
gelenler doğru da, benim kastettiğim, bizim vatan­
daşların yaptığı bağışlar.
ŞEMSİ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Za­
ten Adlî Tıbba ne bağış edecek efendim? Onun ara­
bası var, her şeyi var.
BAŞKAN — Zaten araç yok burada : «... İthal
edilen veya bağış yolu ile gelen makine, alet ve ci­
hazlarla, ecza, malzeme ve kitap.» Buraya araç kon­
mamış.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Öğretim, eğitim
ve inceleme maksadıyla»; bu amaçlara matuf ola­
cak bağış.
BAŞKAN — Buyursunlar.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen­
dim, bağış konusu, kamu kuruluşları için genellikle
uygulanmayan bir konudur. Mesela Silahlı Kuvvet­
ler, bakanlıklar bağış alamıyorlar, alamazlar; biz ala­
madık. Vakıfların zaten, yasalarında, yönetmeliklerin­
de hüküm mevcut olduğundan onlar alıyorlar; fa­
kat üniversitelerle beraber çalışan Adlî Tıp için özel­
lik varsa bilmiyorum; ama kamu kuruluşları için
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 'bilecektir, bağış kabul
edilmez; ama bu herhangi bir yasada yazılı mı, değil
midir, onu da bilmiyorum ve devamlı surette, bu,
kabul edilmiyor.
BAŞKAN — Vakıflara yapıyorlar.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Vakıflar­
da var; bağış zaten oraya dayalı.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, kendi özel yasalarında bağış kabul ede­
ceği yazılı ise alıyor, değilse alamıyor. Özel yasasına
göre bu mümkün oluyor.
BAŞKAN — Buyurun.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kıbrıs
Harekâtında Adana Hastanesinin Başhekimine geti­
rilen aletleri, Hastane Başhekimi alamadan geri çe­
virdi; «alamam»ı diyor.
BAŞKAN — Evet.
Başka, 34 üncü madde üzerinde söz almak iste­
yen?.. Yoktur.
— 549 —
M. G. Konseyi
B : 101
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
35 inci maddeyi okutuyorum :
Mecburî Hizmet :
MADDE 35. — Adlî Tıp Kurumunda ihtisas ve
uzmanlıklarını tamamlayanlar Adalet Bakanlığının
göstereceği yerlerde dört yıl görev yapmakla yüküm­
lüdürler. Bu yükümlülüklerini tamamlamadan görev­
den ayrılanlar 21.8.1981 tarihli ve 2514 sayılı Kanu­
nun 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen
mecburî hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve
sanatlarını icra edemezler.
Adlî Tıp Kurumu dışında ihtisas ve uzmanlıkları­
nı tamamlayıp atananların bu kurumda uzman ola­
rak geçen çalışma sürelerinin yarısı 2514 sayılı Ka­
nunda belirtilen devlet hizmeti yükümlülüğünden sa­
yılır.
Adalet Bakanlığından burs alarak veya herhangi
bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini
tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen
mecburî hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır.
BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde Komisyo­
nun bir diyeceği var mı?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, !bu 2514 sayılı Kanun, hekimlere mecbu­
rî hizmet yükümlülüğü getirmiş idi; ona paralel bir
düzenleme yapılıyor: Ya burada yapacaksınız mec­
burî hizmetinizi veya orada yapacaksınız, ama bu­
radaki mecburî hizmetinizi noksan yaparsanız, gidip
orada tamamlamadıkça mesleğinizi icra edemezsiniz.
Dışarıda ihtisasını yapıp da bu müesseseye ge­
lenlere de, «Burada çalıştığınız sürenin yarısı ancak
2514 sayılı Kanunla - ki mecburî hizmete sayılır orada öngörülen mecburî hizmetin iki katını burada
yapacaksınız»' diyoruz. Maksat, buraya bağlamış ol­
mak.
Şunu arz edeyim : Adlî Tıp mütehassıslığı dışa­
rıda geçerli olmadığından, muayenehane açma ola­
nakları da bulunmadığından, buraya ilgi ve iltifat az
oluyor. Sırf buraya cazibeyi artırmak için getirilmiş­
tir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Başka, 35 inci madde üzerinde söz
almak isteyen?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
36 nci maddeyi okutuyorum :
14 . 4 . 1982
O : 3
Yönetmelik :
MADDE 36. — Bu Kanunda sözü edilen yönet­
melikler, Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca
Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde çıkarılır.
BAŞKAN — «Bu Kanunda sözü edilen yönetme­
likler» deniyor. Hangi maddede, «yönetmelik» de­
mişse, onunla mı bağlı kalacak? veya lüzum hâsıl
olursa başka maddelere de atıf yapmak gerekirse ne
olacak?
HÂKIM
TUĞGENERAL
M U Z A F F E R BAŞ­
K A Y N A K (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu ka­
nunun öngördüğü yönetmelikleri çıkarabileceği gibi;
uygulama ile ilgili olarak, bu kanun olmasa dahi za­
ten Anayasamızın 113 üncü maddesi var; ona göre
de yine yönetmelik çıkarma yetkileri var.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle bir şey koya­
lım : «Bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelik­
leri» diyelim.
BAŞKAN — Tabiî; «bu kanunda sözü edilen»
deyince, sanki hangi maddede geçmişse, yalnız on­
lara anlaşılır. Halbuki başka bir madde ile ilgili bir
yönetmelik çıkarmak da gerekebilir.
ŞEMSÎ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
Hizmetiçi eğitimi yapmak istiyorum efendim burada
laborantlara. Dolayısıyla bir yönetmeliğe paralel ola­
cak.
KlEMALETTlN ALÎKÂŞÎPOĞLU (Adafet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — «Bu kanunun uygulanmasına
ilişkin yönetmelikler» olabilir.
BAŞKAN — Şimdi öyle okuyunuz efendim.
«Bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik­
ler Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde Maliye
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca Kanu­
nun yayımını izleyen 6 ay içinde çıkarılır.»
BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz almak
isteyen?..
Buyurun.
A. CEMAL GÖĞÜS (Adalet Komisyonu Üyesi Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ben
maddenin eski şekli ile kalmasından yanayım. Bura­
da, bu kanunda sözü edilen yerlerde 6 ay içinde yö­
netmelik çıkarılması zorunlu hale getiriliyor. Diğer
konularda bir seyyaliyet veriliyor. Bir sene içerisinde
de bir yönetmeliğe ihtiyaç duyulabilir ve ondan son­
ra da çıkarılabilir. Bu bakımdan, madde eski şekli
ile kalsın.
— 550 —
M. G. Konseyi
B : 101
BAŞKAN — Gene çıkarılır.
Buyurun.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdi,
Anayasamız, «kanunların öngördüğü yönetmelikler
çıkarılır» der; bunlar, kanunun öngördüğü yönetme'Mlklerdür; ama bu yasada öngörütaeyen, ıkanunıun (iş­
lerliğine ait bazı yönetmelikler varsa, onlara mani bir
hal yok; Anayasamız açık o konuda.
BAŞKAN — Çünkü, bu kanunun maddelerinin
uygulanması ile ilgilidir bu yönetmelik, daha detaylandırır. Kanun her şeyi yazmaz. «Tüzük» dememiş,
«yönetmelik» demiş. Binaenaleyh, bu kanunun uygu­
lanmasına ilişkin hangi maddesi ise, nerede geçmiş
ise, geçmemiş, zikretmemiş isek dahi, «yönetmelik
yapılır» dememişsek dahi, yine de yazabiliriz, öbür
türlü, sizin dediğiniz gibi yaparsak, bu kanunda sö­
zü edilen, hangi maddede geçmişse, yönetmeliğe atıf
yapmışsa yalnız onu yazabilirsiniz.
HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko­
misyonu Üyesi) — Müsaade eder misiniz Sayın Baş­
kanım? Bu kanunda sözü edilenler emri yönetmelik.
Bu emri yönetmelikler 6 ay içinde çıkarılacak; ama
bü arada emri yönetmeliklerin dışında, uygulama yö­
netmeliklerinin çıkarılmasına da mani değil. Eğer bu
şekilde dersek, o emri yönetmeliklerin de, uygulama
yönetmeliklerinin de 6 ay içinde çıkarılması hükmü
gelmiş olur.
BAŞKAN — Çıkarsın.
HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko­
misyonu Üyesi) — Ama 6 aydan sonra uygulama
ile ilgili bir yönetmelik ihtiyacı duyulursa, o zaman
ne yapılacaktır?
BAŞKAN — Yine çıkarır.
HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko­
misyonu Üyesi) — Yine çıkarabilir; ama tereddüt
doğar.
BAŞKAN — öyle şey olur mu? Biz yönetmelik­
leri değiştirmiyor muyuz, yeni ilaveler yapmıyor mu­
yuz? Kanun mu çıkarıyoruz onun için?
HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko­
misyonu Üyesi) — Bu kanunda bahsedilen yönet­
meliklere de «uygulama yönetmelikleri» diyelim. Bir
emri yönetmelikler var, bir de uygulama yönetmelik­
leri var.
BAŞKAN — Hep böyle yaptık biz şimdiye ka­
dar, yani bugüne kadar bütün yönetmelik maddeleri
bu şekildedir. Hatta saymışızdır; «filan maddede, fi­
lan maddede» ve «uygulamasından çıkanlar» demi— 551
14 . 4 . 1982
O : 3
sizdir. Onu altı ayda, ötekisi bir senede diye böyle
bir şey yapmadık.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, «Bu kanunun emrettiği yönetmelikler 6
ay içinde çıkarılır» dersek, 6 aydan sonra çıkarılma­
dığı zaman, bu kanunun işleyişi ile ilgili bir yönetme­
lik daha gerekir ise, hiçbir mani hal yok.
BAŞKAN — Hiç yok tabiî, öyle şey olur mu?
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU — Sa­
yın Başkanım, bir husus daha var: Eğer değiştirilerek
kabul edilecek olursa, iç uygulama ile çıkarılacak yö­
netmelikler dahil koordineli şekilde çıkması lazım,
yani hem Maliyenin, hem de Sağlık ve Sosyal Yar­
dım Bakanlığının iç yönetmeliklerini çıkartırken bu­
na lüzum yok. Halbuki, yetkideki şekliyle çıkarsa, 6
ay içerisinde çıkması lazım gelenler çıkartılır, diğer­
lerini Adlî Tıp kendiliğinden yürürlüğe koyar, diğer­
leriyle koordine etmeden.
Onun için, Hükümetten gelen şekliyle metnin ka­
bul edilmesinde isabet olacak efendim.
BAŞKAN — Hükümetten bu şekilde mi geldi?
TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK
(Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet.
BAŞKAN — Peki. O zaman bunun ilk okunduğu
şekliyle bir daha okutuyorum :
Yönetmelik;
Madde 36. — Bu kanunda sözü edilen yönetme­
likler, Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde Ma­
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca ka­
nunun yayımını izleyen altı ay içinde çıkarılır.
HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Adalet Ko­
misyonu Üyesi) — Bu belli yönetmelikler, Bakanlığı
ve kurumu ilgilendirdiği için...
BAŞKAN — Peki. Esasında maddeleri saysaydınız daha iyi idi, «filan maddedir, filan maddedir» di­
ye; ama tabiî ötekileri daha evvel görüştük.
KEMALETTIN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bunun arka­
sına, «Bunun dışında kalan ve bu kanunun uygula­
masına ilişkin yönetmelikler Adalet Bakanlığınca çı­
kartılın) denmesi lazım.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Demesek de olur,
yetki var zaten.
BAŞKAN — Efendim, başka söz almak isteyen?..
Yoktur.
36 ncı maddeyi bu şekliyle (son okunan şekliyle)
oylarnııza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
M. G. Konseyi
B : 101
1982
O : 3
Geçici madde l'i okutuyorum :
37 nci maddeyi okutuyorum :
Yürürlükten Kaldırılan Kanun :
MADDE 37. — 11 Temmuz 1953 tarihli 6119
sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kal­
dırılmıştır.
BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı?.. Yoktur.
Maddeyi oyluyorum
ler... Kabul edilmiştir.
14 . 4
Kabul edenler... Etmeyen-
GEÇİCİ MADDE 1. — Adlî Tıp Kurumunun
mevcut kadroları iptal edilmiş ve yerine genel kadro
kanunu çıkıncaya kadar bu Kanuna bağlı ek cetvel­
deki kadrolar ihdas edilmiştir.
Halen Mecliste ve kurumda çalışmakta olan bü­
tün personel; uzmanlıklarına ve sair özelliklerine uy­
gun yeni görevlerine atanırlar.
BAŞKAN — Cetveli okutuyorum :
Ek Cetvel
Sınıfı
Unvanı
Adedi
Ek Gösterge
1
1
li
500
500
400
I. Derece
GÎH
»
»
SHS
»
»
»
»
Av. H.
THS
Kurum Başkanı,
Kurum Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Daire Tabibi
İhtisas Kurulu Üyesi
ihtisas Dairesi Uzmanı
Uzman
Adlî Tabip (Adlî Tıp Şube Md)
Avukat
Uzman
32
24
35
10
I
25
II. Derece
SHS
»
»
THS
»
Eczacı
Uzman
Adlî Tabip (Adlî Tıp Şube Md)
Uzman
Grafoloji Uzmanı
1
18
6
12
/\
III. Derece
SHS
»
GÎH
»
THS
»
Uzman
Adlî Tabip (Adlî Tıp Şube Md.)
Bütçe ve Muhasebe Md.
Dosya ve Arşiv Müdürü
Uzman
Grafoloji Uzmanı
25
4
1
1
20
3
Döner Sermaye Saymanı
Uzman
Grafoloji Uzmanı
Astronom
Uzman
1
25
IV. Derece
GİH
SHS
THS
»
aı
2
20
552
100
ioo
M. G. Konseyi
B : 101
14 . 4 . 1982
Unvanı
Sınıfı
Adedi
V. Derece
SHS
»
»
»
»
Raportör
Uzman
Adlî Tabip
Asistan
Hemşire
GİH
»
TÖS
»
»
»
Personel Müdürü
Şef
Elektrik Mühendisi
Uzman
Astronom
Grafoloji Uzmanı
2'
(1
15
4
5
VI. Derece
!SHS
»
GİH
»
THS
Asistan (Araştırma Görevlisi)
Laborant
Şef
Memur
Kimya Mühendisi
'20
3
(2
6
10
VII. Derece
SHS
GİH
»
YHS
»
»
Hemşire
Memur
Şef
Odacı
Laborant Yardımcısı
Otopsi Teknisyeni
8
4
2
VIII. Derece
SHS
GİH
»
»
»
»
»
YHS
»
»
»
Hemşire
Veznedar
Mutemet
Daktilo
Memur
Şef
Silah Muayene Memuru
Aşçı
Otopsi Teknisyeni
Odacı
Laborant Yardıması
5
1
1
2
8
4
6
3
4
8
4
IX. Derece
SHS
GÎH
»
»
»
YHS
»
Hemşire
Emanet Memuru
Memur
Daktilo
Şcför
Laborant Yardımcısı
Odacı
4
5
8
3
5
15
10
10
20
10
'10
2
1
?
1
5
3
— 553 —
O :3
Ek Gösterge
M. G. Konseyi
Sınıfı
B : 101
14 . 4 . 1982
Adedi
Unvanı
X. Derece
GİH
»
»
»
»
»
»
Sekreter
Daktilo
Memur
Silah Muayene Memuru
Santral Memuru
Şoför
Gardiyan
4
20
20
10
4
10
10
X. Derece
YHS
»
»
»
»
»
Laborant Yardımcısı
Hastabakıcı
Teknisyen Yardımcısı
Otopsi Teknisyeni
Odacı
Bekçi
20
20
16
10
5
5
XI. Derece
GÎH
»
»
YHS
»
»
»
»
Emanet Memuru
Memur
Daktilo
Aşçı Yardımcısı
Bekçi
Odacı
Hastabakıcı
Teknisyen Yardımcısı
2
10
10
5
10
30
Odacı
Hastabakıcı
20
10
Odacı
30
XII. ]Derece
YHS
»
XIII. Derece
YHS
t
5
— 554 —
O : 3
Ek Gösterge
M. G. Konseyi
B : 101
BAŞKAN — Odacıların adedi ne kadardır?
HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Adalet Ko­
misyonu Üyesi) — 121 kişi Sayın Başkanım.
BAŞKAN — 121 odacı. Bunları çıkarıp, diğerle­
rini toplarsak kaç kişi?
KBMALETT1N ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, toplamı 812 kişi.
Şimdiki kadrosu.
BAŞKAN — 812'den 121'i düşelim, 690 diyelim.
690 kişiye 121 odacı. Demek ki, 6 kişiye bir odacı,
hatta 5 kişiye.
ŞEMSİ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
Sayın Başkanım, çok mu gördünüz?
BAŞKAN — Çok.
ŞEMSÎ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
Bu grup, «odacı, kapıcı ve hademe» ismi altında top­
landı. Biz şimdi odacılara da yer sildiriyoruz, kapı
bekletiyoruz, dışarıdaki alışverişleri veyahut da diğer
hizmetleri de yaptırıyoruz, dosya taşıtıyoruz; Yani,
hademenin yapacağı işi de bunlara yaptırıyoruz. Çün­
kü, bize Maliye Bakanlığından -kadro kanununda
da esası böyle imiş, ben bilmiyordum- «hepsini odacı
ismi altında toplayalım ve görevleri siz ona göre tak­
sim eder kimisine kapıcılık, kimisine odacılık, kimi­
sine de hademe görevi yaptırırsınız» dediler. Onun
için bunların sayısı böyle çoğaldı. Mesela, bulaşık­
çılar, garsonlar, kimyasal maddeleri yıkayanlar, laboratuvardaki alet, edevatları yıkayan kişiler hep
«odacı» adı altında çalıştırdığımız kişilerdir.
BAŞKAN — Öyle mi? Yani müstahdem alamı­
yorlar mı öbür türlü?
RUSUHİ ECEVİTOĞLU
(Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş­
kanım, bu hizmetleri yapan kişilerin tek bir kadro
unvanı altında birleştirilmesi düşünülüyordu; genel
kadro kanunu da bu espri altında hazırlandı; bu me­
tin 'hazırlanırken de aynı espriden hareketle, «odacı»
kavramı altında bunlar toparlandı efendim.
BAŞKAN — İyi ama, adam odacı, veya hade­
me; başka iş yaptırılıyor veya laborantın yanında
çalıştırılıyor; «Ben bunu yapmam» derse ne olacak?
RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye 'Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş­
kanım, aslında onların görev, çalışma yönetmelikle­
rinde, ne yapıp, ne yapmayacaklarının tasrih edil­
mesi lazım; bilahara çıkacak çalışma yönetmelikle­
rinde bunlar tasrih edilebilir efendim.
KEMALETT1N ALİKÂŞÎFOÖLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ben size es­
14 . 4 , 1982
O : 3
kisini arz edeyim müsaade ederseniz. Mesela, ütücü
vardı, çamaşırcı vardı, kaloriferci vardı...
BAŞKAN — Niye yok bunlar şimdi?
KEMALETT1N ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeceğim efendim. Sant­
ral memuru, terzi, bulaşıkçı, bahçıvan.... Bu unvan­
ları kaldırmış. Eski kadrolarımız burada efendim;
eski kadrolarımızın toplamı da 812'dir.
BAŞKAN — 812 kişi. Neden bu kadar fazla? 200
kişi, birden % 30 artıyor?
ŞEMSİ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
Kurum çok genişledi Sayın Başkanım. Şimdi Soğukçeşme Rüştiyesinin biliyorsunuz yerini; Cerrahpaşa
içerisinde, 3 bloktan ibaret, 4 katlı; laboratuvarlan
çok geniş bir kurum açılıyor ve en basiti 15 yataklı
müşahedehanemiz 70 yatağa çıkıyor, takviye ile 100
yatak oluyor efendim.
KEMALETT1N ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Ayrıca arz edeyim; eskiden
daire, bir meclis, dört de şube şeklinde çalı­
şıyordu. Halbuki kabul buyurduğunuz şekliyle, beş
tane meclis oluştu efendim.
Ayrıca, bizde fizik vardı, morg vardı, müşahede
vardı, bir de otopsi vardı. Halbuki, buraya trafik de
girdi, buraya biyoloji de girdi, bunların şubeleri de
girdi. Tabiî, unvanda da bir birlik ve beraberliğe gi­
dince, ütücü kalkınca ve diğer unvanlar kalkınca,
burada sayı da yükseldi.
BAŞKAN — Evvelce ütücü vardı, maaşım ala­
mıyor mu idi?
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Hayır, alıyor efendim.
BAŞKAN — Şimdi neden ütücü koymuyoruz?
Onu anlamadım.
RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Adalet
Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş­
kanım, kamuda çok sayıda kadro unvanı ile karşı
karşıyayız. Bu kadroların izlenmesi ve takibinde bu
kadro unvanlarında belli bir standarda gitme fikri,
öteden beri yaygın olan bir düşünce.
Biz yeni kadro kanun tasarısında bunun ilk adım­
larını atma çabası içine girdik ve bu çabanın, özel­
likle yardımcı hizmetlerle ilgili bölümü bu kavram
altında yardımcı hizmetlileri birleştirme şeklinde te­
celli etti.
Aynı şeyleri memurlar açısından da yaptık : Me­
murun, masada yaptığı işin cinsine göre şu memuru,
bu memuru diye ayırdık.
Çok sayıda unvanla karşı karşıyayız. Bu, gerek
ücret taleplerinde, gerekse bunların izlenmesinde bir-
— 555 —
M. G. Konseyi
B : 101
takım güçlükler getirmektedir beraberinde.
Bu çalışmanın bir ürünü olarak, sayılan o per­
soneli odacı kavramında birleştirerek huzurunuza ge­
tirmiş bulunuyoruz.
ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — «Yar­
dımcı hizmetler» desek olmaz mı?
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, o, bir sınıfı belirliyor;
bu sınıftaki görevlileri mümkün olduğu kadar az un­
van altında topluyoruz. Bu genel idarî hizmetler için
de geçerli olan bir çalışmanın sonucu efendim.
BAŞKAN — Bunu, şimdiye kadar müesseseler
şu jekilde uyguluyordu : Mesela, berber kadrosu yok,
odacı diye alıyor, berber hizmetinde kullanıyor; bu
böyleydi.
Bunlar lüzumsuz şeyler. Şimdi, burada da, odacı
diye alacak; belki berber de lazım; berber kadrosu
yok şimdi burada.
ŞEMSÎ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
Evvelce varmış efendim.
BAŞKAN — Hayır, şimdi kadroda yok berber.
Berber lazım; odacılığı kabul eder mi berber?..
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ben rakam çı­
kartıyorum :
Santral memuru 4, terzi 6, ütücü 6, çamaşırcı 6,
kaloriferci 5, bulaşıkçı 6, garson 10, aşçı yamağı 6.
Yani bunlar, bu tarafa, hademe kadrosuna ilave edi­
lince, 49 tutuyor.
BAŞKAN — Ne bilecekler, bunun kaç tanesi bu­
laşıkçı olacak, kaç tanesi ütücü olacak?..
KEMALETTİN ALlKÂŞlFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Onu kendisi bilecek artık. Tek­
lifimiz böyleydi; fakat bunlar birleşti. Teklif burada
efendim...
BAŞKAN — Bundan sonra bütün yardımcı hiz­
metler de böyle mi gelecek?
ŞEMSİ GÖK (Adalet Bakanlığı Temsilcisi) —
Böyle gelecek efendim.
BAŞKAN — Odacı diye gelecek..
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Hizmetli» dersek
daha makbul olur.
BAŞKAN — Evet, «hizmetli» denebilir.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hademe
tabiri var ya eskiden, hizmetli.
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Bunların hepsi yardımcı hiz­
metler sınıfına dahil; ama bir de unvan belirlemesi
lazım.
14 . 4 . 1982
O : 3
BAŞKAN — Odacı yerine kerre içerisinde (hiz­
metli) desek?..
RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Olur efen­
dim, zaten kadro kanunu geliyor. Zannediyorum bu
geçici bir düzenleme olacak efendim; bundan sonra
huzurunuza gelecek metin ile bu ortadan fiilen kalka­
cak ve o geçici düzenlemede son şeklini almış ola­
cak efendim.
BAŞKAN — Ne zaman gelecek?
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, şimdi, görül­
düğü gibi, bu, geçici maddede düzenleniyor. Geçici
maddede de vurgulandığı gibi, bu kadrolar, Genel
Kadro Kanunu yürürlüğe girinceye kadar yürürlükte
kalacak, Genel Kadro Kanunu, unvanlarıyla birlikte
geleceği için, bu cetvel tamamiyle yürürlükten kalk­
mış olacak efendim.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hükü­
metten gelen kanun tasarısında, Adalet Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığı beraber bir cetvel düzenleyeceklerdi.
BAŞKAN — Biz de baktık, yoktu; «getirecek» de­
diniz.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yoktu;
«getireceğiz» dediler, bunu getirdiler ve bize izah­
ları da, «ütücü, kaloriferci, aşçı yamağı, bahçıvan
hizmetlerinin bir bütün olarak bundın böyle, Genel
Kadro Kanununda da, odacı, diye gösterildiği için»
böyle bir uygulamaya gidildiğini söylediler.
Buyurduğunuz gibi, «odacı» nın lügat manası,
bahçıvan değildir; ütücü hiç değildir, aşçı yamağı hiç
değildir. İzin verirseniz, «odacı» nın yanına, paran­
tez içinde (hizmetli) diyelim.
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ GÜNGÖR
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bir
de, 657 sayılı Yasa yardımcı hizmetler sınıfının hangi
hizmetlerde kullanılabileceğini belirtmiş; müsaade
ederseniz arz edeyim.
«Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her tür­
lü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat
sahiplerini karşılamak, yol göstermek, hizmet yerlerini
temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak
veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak
veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların
ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hiz­
metleri yapmak veya kurumlarda, çarşı veya mahalle­
lerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahiz-
— 556 —
M. G. Konseyi
B : 101
metlere yardımcı mahiyette görevlerde her kurumun
özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üze­
re ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa
ile görevli bulunanlardan, 4 üncü maddenin (d) ben­
dinde tanımlananların dışında kalanları kapsar» de­
mektedir.
BAŞKAN — Burada da ayırmış yardımcı 'hiz­
metler sınıfımı; «odacı» demiş, «laborant yardımcısı»
demiş, «otopsi 'teknisyeni» demiş...
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Hizmetlerini de bura­
da saymış, efendim.
BAŞKAN — Hizmetlerini saymış ama odacı 'ol­
muyor işte burada. Odacı, odaya bakan, ıtem'izleyen,
git şuradan şunu getir dediğimiz İbişidir odacı; bah­
çıvan değildir, bulaşılkçı değildir, üıtücü değildir, 'ka­
loriferci değildir. Onun [için, oraya «hizmetli1» de­
mekte fayda var. Bundan sonra çıkacak (kadro ıkanunıunıda onu öyle yapalım.
RUSUHÎ ECEVİTOĞLU
(Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisii) — Müsaade
©derseniz («hizmetli») diyelim. «Hizmetli» ikavramı daha ziyade işle ilgili kullanılan bir teknik tabi­
dir. Parantez içinde (hizmetli) dersek daha iyi olur.
'BAŞKAN — Şimdi, 1 'inci derecede genel sekre­
tere 'kadar ek gösterge verdik. Sağlık 'hizmetleri sını­
fından daire tabibi vardı bir tane, o da 1 inci dere­
ce; ona vermedlilk.
Şimdi aşağıya geliyorum; 3 üncü derecede bütçe
ve muhasebe müdürüne 100 ek gösterge verdik; dos­
ya ve arşiv müdürüne de 100 ek gösterge verdik;
neden?
KEMALETTÎN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Başkanım,
2595 sayılı Kanunla, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 43 üncü maddesi değişti, o yürüdüğe gir­
di. Orada, hatırlanacağı gibi, genel idare hizmetleri
sınıfında kalan tüm hizmetlerin ek göstergeleri bu
kanunla 'belirlendi.
BAŞKAN — 3 üncü dereceye kadar veriliyor
orada.
KEMALETTÎN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Evet.
O bakımdan, sağlık hizmetlerinde 7 ve ve 8 imci
dereceden başlıyor Sayın Başkanım; teknik hizmetler­
de 7 ve 8 inci dereceden başlıyor; diğerlerinde 3 üncü
ve 4 üncü dereceden başlıyor. Ö husus kanunda var;
isterseniz Sayın Generalim onu size hemen arz et­
sin.,
14 . 4 . 1982
O : 3
BAŞKAN — Bir yanlışlık yapmayalım ama...
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — (Adalet Komisyonu Başkanı) — Ha­
yır.
KEMALETTÎN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Genel idare hizmetleri sınıfı
ise, Genel Kadro Kanununa atıf yapmıştı. Genel
Kadro Kanunu da çıkmadığı için, biz 'burada genel
idare hizmetleri sınıfıma dahil 'olanlar için ek gös­
terge getiriyoruz.
Arz ederim efendim.
ıHÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞıKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın
'Başkanım, halen yürürlükte bulunan 2595 sayılı Ka­
nuna göre, genel idare hizmetleri için şöyle diyor.
«a) Kadroları genel idare hizmetleri sınıfına da­
hil olanlar için kadro kanununun ekli cetvellerde gö­
rev unvanlarımın karşısındaki rakamların...» iki, bun­
lar halen kurum başkam, kurum başkan yardımcısı,
genel sekreter için 500, 500, 400; halen uygulamala­
rı böyle olduğundan 'bunu buraya getirdiler. Genel
Kadro Kanunu çıktığı zaman bu rakamlar buradan
silinecektıiır.
Bunun dışındakiler için, özellikle teknik hizmet­
ler için, elimizde bulunan yasanın ilgili hükümleri,
sağlık hizmetleri için ellimizde bulunan yasanın ilgili
hükümlerii ek gösterge olarak kendilerine uygulanacafctır.
Bu genel idarî hizmetlerde, öylle zannediyorum
ıkii, bütçe ve muhasebe müdürü ile dosya ve arşiv
müdürünün ek göstergesi yoktur, Kadro Kanıununda. Sırf yararlansınlar diye onları da 'buraya getir­
miş oldular.
İleride kadro kanunu geldiği zaman, onların ek
göstergeleri orada ne olacaksa, bunlar da burada
yürürlükten kaflkımış olacak.
BAŞKAN — Bu dosya ve arşiv müdürlüğünde
çalışan diğer personele «memur» diyoruz, değil mi?
O müdürün yanında çalışanların 'ismi memur oluyor;
diğerleri gibi 7 nci derecede, 8 inci derecede falan
diye orada gösteriliyor.
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu 'Başkam Sayın
Başkanım, şöyle idi efendim: Teknik hizmetleri, sağ­
lık hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, avukat­
lık hizmetleri, din hizmetleri, emniyet hizmetleri...
'BAŞKAN — Hayır, hayır, onu sormadım ben.
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bunlara
ek gösterge var, bunun dışında yok.
— 557 —
M. G. Konseyi
B : 101
BAŞKAN — Biliyorum <da, sumun için sordum:
Dosya ve 'arşiv müdürü bir tane, 100 «de gösterge
verdliık, Bu adam emekli oldu; bunun yedine öyle »biirisini geçireceğiz Ikıi, 4 üncü dereceden bir (memur ola­
cak^ 4 üncü derecede biç memur yok genel hizmet­
lerde 5 inci derecede şef var. 5'ten şimdi 3'e geçirece­
ğiz bunu. 4 üncü dereceye çünkü hiç memur koyma­
mışız. Her derece memur olacak ki, onu oraya soka­
bilelim.
KEMALETTlN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Başkanım.
Şimdi, Devlet Memurları Kanununun 68 nci mad­
desi burada imdadımıza yetişir efendim. Devlet Me­
murları Kanununun 68 nci maddesine göre, yükseköğ­
renim görme şartıyla, 7 yıllık hizmeti olanların 3 ve
4 üncü derecelere, 10 yıllık hizmeti olanların ise 1 ve
2 nci derecelere yükselme imkânları vardı. Bu deği­
şiklikle, o, biraz daha yükseltildi; 9 sene, 10 sene, 11
sene, 12 sene oldu.
O bakımdan, 5 'inci derecedeki bir kişi bu seviye­
de ve yüksek tahsilli ise, bunu biz doğrudan doğruya
3 üncü dereceye alabiliriz.
BAŞKAN — Niye alayım?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu, istisnasıdır. Bir de, orada birisini 15 yıl hizmet ettikten
sonra 2 nci dereceye getiriyorduk, 15 yıl hizmet ver­
memişse götüremiyoruz.
BAŞKAN — Çünkü memur ancak 6 ncı dereceden
başlıyor.
KEMALETTlN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sonra 1 ve 4 üncü dereceler
unvanlı kadrolar olduğu için, Maliyeye bu teklifle git­
tiğimiz zaman, «Efendim, unvanlı kadro istedik» de­
diler. Unvanlıları da başka türlü yapamadık. Unvanlı
kadro olmayınca, birden bire, işaret buyurulduğu gi­
bi, 3 üncü dereceden 5*e düştü efendim.
RUSUHl ECEVlTOĞLU (Adalet Komisyonu
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsiloisi) — Aslında, dö­
ner sermaye saymanı olarak bütçe muhasebe müdür­
lüğüne atanacak kişi, 4 üncü derecede döner sermaye
saymanı olabilir; döner sermaye saymanının yerine de
daha aşağı derecelerden şefler ve müdürler atanabilir.
BAŞKAN — Bu çok sakat bir şey; ama bundan
sonra dikkat etmek lazım. Bu geçici başka; ama kadro
kanunu yapılırken bunlara çok dikkat etmek lazım.
Sonra çok aksaklıklar getirir. Mesela 2 nci derecede
eczası var bir tane, 3 üncü derecede eczacı yok, 4 ün­
14 . 4 . 1982
O : 3
cü derecede eczacı yok, 5 inci derecede eczacı yok,
6 ncı derecede yok, 7 nci derecede yok Yerine nere­
den bulacağız, eczacı ayrılırsa? Geleceğiz, doğrudan
doğruya da 2 nci dereceye oturtturacağız, bulacağımız
eczacıyı.
KEMALETTlN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsiloisi) — Ancak dışarıdan naklen alaca­
ğız.
BAŞKAN — Sözleşmeli mi alınacak?
KEMALETTlN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) Hayır efendim, bir başka yerden,
naklen gelecek.
BAŞKAN — Başka bir devlet sektöründen bu
dereceye uyan birisini alacağız.
Ben eczacıyı, alırım, o 7 noi, 8 inci dereceden işe
girer, 1 inci dereceye kadar çıkar yahut 2 nci dere­
ceye kadar çıkar. Böyle unvan koyunca, derecesini
de koyunca, eli kolu bağlanır bir müessesenin.
KEMALETTlN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tabiî şimdiki
çalışanların müktesepleri de esas alınmak suretiyle
kadro konmuş.
BAŞKAN —İşte ondan, orada çalışanların mük­
tesebi esas alınmış. Bundan sonra yeni alınacaklar ne
olacak?
KEMALETTlN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — O takdirde, eczacılık kadrosu
da ister istemez çoğalacak, ona da ihtiyacı yok aslında.
BAŞKAN — Onun için başka bir sistem bulmalı.
Senesine göre yükselmiyor mu bu?
KEMALETTlN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — O zaman askerî sistemi getir­
mek lazım. Kadro ile beraber yükselmek.
BAŞKAN — Bunun gibi bir sistem koymak lazım.
Başka bir yerde hiç eczacı yok; ne 9 uncu dereceden,
ne 7'den, ne 6'dan, hiç yok.
KEMALETTlN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu durum ta­
mamen Genel Kadro Kanununun çıkmamasından ne­
şet ediyor. Şimdi bazı meslek gruplarının kadrolarını
biz her yıl bütçe kanunu ile karşılıyabiliriz. Örnek :
Hâkim ve savcılar. Bu yıl 'içerisinde kim, ne terfi ede­
cekse, onu biliyorum, bununla beraber geliyorum,
bütçe kanununda o kadroyu istiyorum; ama Genel
Kadro Kanunu da her yıl bütçe kanunuyla çıkması
lazım olan bir kanundu. Maalesef 13.7.1979 tarihinde
çıkmasına rağmen, her sene bu geriye itildi. Bütçe
— 558 —
M. G. Konseyi
B : 101
kanunuyla beraber Genel Kadro Kanunu da Yasama
Meclisine sunulacaktı; Yasama Meclisine sunarken
•de her müessese o yıl içerisinde terfi edecek memur­
ların durumunu gözeterek, kadrosunu ona göre iste­
yecekti, Genel Kadro Kanunu eğer her yıl işler bir
hale gelirse, bu işaret buyurduğunuz tıkanıklık ke­
sinlikle giderilecektir.
BAŞKAN — O kanun geldiği zaman konuşuruz
onun üzerinde.
Bu geçici 1 inci madde üzerinde başka söz almak
isteyen var mı efendim?.. Yoktur.
Geçici madde l'i oyluyorum : Kabul edenler... Et­
meyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 2'yi okuyunuz.
GEÇÎCİ MADDE 2. — Yeni yönetmelikler çıka­
rılıncaya kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu
kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.
BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerimde söz
almak isteyen?.. Yoktur.
Bu maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etme­
yenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi 38 inci maddeyi okuyunuz.
Yürürlük :
MADDE 38. — Bu Kanun yayımını takip eden
aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak
isteyen?.. Yoktur.
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen­
ler... Kabul edilmiştir.
39 uncu maddeyi okuyunuz.
Yürütme :
MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 39 uncu madde üzerimde söz almak
isteyen?.. Yoktur.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oyluyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teşekkür ederim.
10. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev
ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 2253 Sayılı Ka­
nunun İlgasına Dair Kanun Teklifinin Danışma Mec­
lisince Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik Konse­
yi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/13;
M. G. Konseyi : 2/87) (D. Meclisi S. Sayısı : 81;
M. G. Konseyi S. Sayısı : 381) (1)
(1) 381 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir.
14 . 4 . 1982
O : 3
BAŞKAN — Gündemimizin onuncu sırasında, Ço­
cuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama
Usulleri Hakkındaki 2253 sayılı Kanunun ilgasına Dair
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Reddolunan
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu
Raporu yer almaktadır.
Bu rapor 381 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır.
Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci­
leri yerlerini almışlardır.
Bu kanun teklif inin tümü Danışma Meclisimde red­
dedilmiştir.
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu da
teklifin reddini uygun görmüştür.
Teklifin reddine dair Komisyon raporunu okutu­
yorum.
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 4 Mart 1982
tarihli 63 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla
reddedilen, Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY
ve 10 arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu,
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 2253 sayılı
Kanunun ilgasına Dair Kanun Teklifi, gerekçesi Ko­
misyonumuzca incelendi.
Kanun teklifinin gerekçesinde, kaldırılması istenen
2253 sayılı Kanunun Anayasada değişiklik yapılması
ile uygulama alanı bulabileceği, eğitim okulları, gö­
zetim enstitüleri, sosyal yardım büroları gibi yan ku­
ruluşların olmadığı, çocukların işlediği suçların iki
ayrı mahkemeye tevdiinin uygulama ve doktrine ters
düştüğü, yeterli hâkim, psikolog ve pedogog gibi uz­
manların bulunmadığı, büyük maddî sorun getirdiği,
15-18 yaş grubuna giren çocukları kapsamadığı ileri
sürülmektedir.
Hazırlanması ve Meclislerden geçirilmesi, uzun
zaman ve emek harcanmasını gerektiren 2253 sayılı
Kanundaki noksanların ve boşlukların giderilmesi her
zaman için mümkündür. Kanunum işlerlik kazanma­
sında rol oynayacak yan kuruluşların, uzman perso­
nelin zamanla kurulması, yetiştirilmesi imkân dahilin­
dedir. Kanunun kapsamını1" genişletilmesi, dışında ka­
lanların Şümulüne alınması da mümkündür. Teklifin
gerekçesinde belirtilen hususlar, iyi ve güzel niyetlerle
hazırlanmış ve çıkarılmış 'bir kanunun yürürlükten
kaldırılmasını gerektirir nitelikte ve yeterlikte görülme­
miştir.
Açıklanan sebeplerle, Danışma Meclisi Üyesi Fe­
j ridun GÜRAY ve on arkadaşı tarafından hazırlanıp,
— 559
M. G. Konseyi
B : 101
sunulan Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve
Yargılama Usulleri Hakkındaki 2253 sayılı Kanunun
İlgasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzca benamsenmeyip, reddi cihetine gidilmiştir.
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.
Başkan
ZeHci GÜNGÖR
H. Hâk. Kd. Albay
Üye
İlhan KÖSEOĞLU
Hâk. Kd. Albay
Üye
Ahmet Cemâl GÖĞÜS
Adalet Bakanlığı
Kanunlar Gn. Md. Tet. Hâkimi
BAŞKAN — Bu rapor üzerinde söz almak iste­
yen var mı?..
Hatırlarsanız, bu Çocuk Mahkemeleri Kanunu
konuşulurken Adalet Bakanlığımız, bunun büyük bir
boşluğu dolduracağını, bütün dünyada bunun uygu­
landığını, bizde henüz daha uygulanmadığını ifade
etmişlerdi. Hatta, o uygulama tarihi de bir sene uza­
tıldı ve o arada çıkarıldı.
Şimdi, «Bunun uygulanması mümkün değildir»
deyip, bu Çocuk Mahkemelerini kaldırmak hiç doğ­
ru değil bence de. lOnun içinde aksak taraflar varsa,
Komisyon Raporunda da belirtildiği gibi, onlar gi­
derilir; uzman lazımsa uzman bulunur; ama bunlar
bulanamıyor diye kanunu ortadan kaldırmak doğ­
ru değildir. Çünkü, bütün dünyada tatbik edilen bir
uygulamadır bu.
Buyurun Sayın Başkaynak.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar
Dairesi Başkanı) — Zaten hükümet ile vaki müzake­
relerimizde, bu çalışmanın içinde bulunduklarını,
yani gerekli uzmanın tedariki safhasında olduklarını,
hâkimleri atama safhasında olduklarını, bazı mah­
kemelere bu konuda yetki verme aşamasında bulun­
duklarını ve konunun, ilgili müesseselerini de hazır­
lamakta olduklarını ifade ettiler. Kanun zaten 1 Ha­
ziran 1982'de uygulamaya geçecek idi. Henüz uy­
gulanmasına geçilmemiş olan bir yasanın, uygulan­
mayabilir» gerekçesiyle ortadan kaldırılması düşü­
nülemez.
Takdirlerinize arz ederim efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
14 . 4 . 1982
O : 3
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Danışma
Meclisi Genel Kurulunun müzakerelerinde Hükü­
meti bendeniz temsil ediyordum. Kendilerine örnek­
ler verdim; Cumhuriyetin ilk ilanında adalet teşki­
latının 4 daireli temyiz mahkemesi, 76 istinaf mah­
kemesi, 375 bidayet mahkemesi ve 19 sulh mahke­
mesinden ibaretti. Yine, Büyük Atatürk, bu yargı
müessesesini kurmakta asla tereddüt etmemiştir.
İkincisi; yan müesseseler kurulmamaıştır. O hal­
de bu mahkemeye de ihtiyaç yoktur.
Ceza Kanunumuz 1926'da kabul ©dildi; onun 53
üncü maddesi «11 yaşını bitirmeyen bir çocuğa ce­
za verilmez» der; ama işlediği suçun cezası bir yılın
üzerinde ise, ana, baba ve tayin edilecek vasiye tes­
lim yanında, bu işlerle görevlendirilmiş devlet mü­
essesesine de .yatırılmasına ilişkin bir madde de var­
dır; ama 1926'dan bu yana böyle bir müessesenin
kurulmamasına rağmen, yargı halen görevdedir. Ay­
nı konu 647'de de vardır, aynı konu Medenî Ka­
nunun 273 üncü maddesinde de vardır.
Öyle zannediyoruz ki, bu mahkemelerin kurulu­
şu, İKonseyimizin ve Hükümetimizin yardımları ile
mutlaka ve mutlaka gerçekleşecektir. Yan müesse­
seler de zaten ıbeş yıllık bir süre içinde tamamlana­
caktır.
Bu arada sizin de temas buyurduğunuz gibi, baş­
langıçta süre aldık, daha sonra da huzurunuza getir­
diğimiz bir kanunla, bu kanunun aksayan 20 mad­
desini değiştirdik ve dolayısıyla Sayın Komisyon
Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Haziran ayında
belki mükemmel bir şekilde değil; ama bir 'başlan­
gıç olarak bu müesseseler, bu mahkemeler, daha çok
yetkili hâkimlerce görev yapmak suretiyle meseleye
çözüm getireceklerdir.
En önemli husus, suça yönelen çocuklara adliye­
ce el atılması, onların kısmen de olsa korunması,
muhitinin değiştirilmesi, daha iyi bir ortam hazırlanılmasına çalışılmasıdır.
Saygıyla arz ederim.
BAŞKAN — Bu konu üzerinde başka söz al­
mak isteyen?.. Yoktur.
O halde, bu teklifin reddine dair Komisyon Ra­
porunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et­
meyenler... Kabul edilmiştir.
Binaenaleyh, kanun teklifi Konseyimizce redde­
dilmiş ve düşmüştür.
— 560 —
M. G. Konseyi
B : 101
/ / . — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı­
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu
Raporu.
(D. Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Mec­
lisi S. Sayısı : 87: M. G. Konseyi S. Sayısı : 394) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin onbirinci sırasında,
1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Mad­
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yer almaktadır.
Bu rapor 394 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır.
Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsil­
cileri yerlerindedir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo­
rum ve ilk sözü, izahatta bulunmak üzere Komis­
yon Başkanı Muzaffer Başkaynak'a bırakıyorum.
Buyurun efendim.
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, halen yürürlükte bulunan Yargıtay Ka­
nunu elli küsur maddeyi geçmektedir. Sekiz veya on
yıldan beri uygulamada görülen aksaklıklar ve bazı
boşlukları doldurma amacıyla otuzu aşkın maddeyi
değiştiren Kanun tasarısı Danışma Meclisine gitmiş
ve orada da benimsenerek Komisyonumuza kadar
gelmiş bulunmaktadır.
özellikle, gelen Kanun teklifinde, Yargıtay kuru­
luşuna yeni organların ilave edilmesi, 1 inci Başkan­
lık Divanı üyelerinin çoğaltılması, yönetim kurulu
üyelerinin çoğaltılması; dairelerin, özellikle ceza ve
hukuk dairelerinin görevlerinin yeni baştan ele alın­
ması; Yargıtaya seçilecek hâkimlerin nitelikleri ve
yine Hukuk Genel Kurulu, Ceza Genel Kurullarının
terekküp tarzı, Büyük Genel Kurulun terekküp tar­
zı ve Büyük Genel Kuruluna Cumhuriyet Başsav­
cısının katılması -oy kullanmama koşuluyla- adlî yı­
lın başlaması, adlî yılın açılması ve onur üyelikleri
gibi özel hükümler ifade etmektedir.
Komisyonumuz, Danışma Meclisinden gelen me­
tinle ve özellikle Hükümetten gelen metinle bağımlı
olduğu için, diğer maddelere de yansıması lazım ge­
len bazı hususlar vardı, o konulara hiç eğilemedik;
ama Danışma Meclisinden gelen metni büyük ölçü-
(1) 394 S. Sayılı Basmayazı
Tutanağa
eklidir.
14 . 4 . 1982
O : 3
de değişikliğe tabi tutarak yüksek huzurlarınıza ka­
dar getirmiş bulunuyoruz.
Yalnız, elli maddelik bir kanunun otuz madde­
sini aşkın bir değişiklik gelince, kanunun bütünün­
de bir uyarlılık sağlama, bizim için zor oldu, bir
uyarlılık temin edemedik.
Benim, genel ilkeleri itibariyle arz edeceğim bun­
lardan ibarettir. Maddelere geçildiğinde gerekli tek­
nik izahatta bulunacağım.
Arz ederim.
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim.
Bu göreve başladığımız zaman vergi kanunları
geldiğinde, aynı konu ile karşı karşıya kalmıştık.
Vergi kanunlarında muazzam bir değişiklik vardı,
büyük bir paket halinde. O zaman demiştik ki, bu
kadar değişiklik olan bir kanunu yeniden yazalım,
yeniden çıkaralım; ama o tarihte zamana sahip de­
ğildik; yılbaşına kadar yetiştirilmesi lazım gelen bir
kanundu. Yetiştirilemediği için onu o haliyle kabul
etmek zorunda kaldık.
Ancak, demin işaret ettiğiniz gibi, zaten 52 mad­
de olan bir kanunun otuz küsur maddesi değişince,
bunu yeniden yazmak ve «eski kanun yürürlükten
kaldırılmıştır; bu, yerine konulmuştur, demek çok
daha geçerli olur ve bu suretle tatbikatçılara da bü­
yük kolaylık sağlamış oluruz. Hiç olmazsa yeni bir
kanun çıkar.
Kaldı ki, diğer maddelerle ilgili bazı kısımlarda
Danıştayla paralellik de kurulamamış, bazı tabirler­
de. tşin acelesi de yok; Yargıtay çalışıyor, Yargıtayın bir sıkıntısı da yok; böyle bir sıkıntı içerisinde
de değil; daha zamanımız da var.
O halde, ben, bunun Komisyona iade edilerek,
Komisyonda bu yönde inceleme yapılmasını ve ilgili
Bakanlıkla, Yargıtay'la temas kurularak diğer otuz
maddenin de buna dahil edilmesi suretiyle topunun
birden değiştirilmesinin uygun olacağını düşünüyo­
rum.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Müsaa­
de ederseniz, birkaç cümle daha arz etmek istiyo­
rum.
Biz Danıştayı yepyeni bir müessese olarak dü­
zenledik; Birinci Başkanın, başkanvekillerinin, daire
başkanlarının, Başkanlar Kurulunun, Yüksek Disip­
lin Kurulunun görevlerini ve yetkilerini orada vur­
guladık; fakat aynı ilkeleri buraya getirmek isteme­
mize rağmen o ilgili maddeler önümüze gelmemiş
olduğu için, aynı ilkeleri benimseyen bir kanun dü-
— 561 —
M. G. Konseyi
B : 101
zenlemesinden mahrum olduk. Evvela, Danıştayla
bir uyum sağlama olanağımız olmadı. Maddelerde
gerekli düzenlemeleri yapmış olmamıza rağmen, önü­
müze kadar gelmemiş bulunan diğer maddelerde de
değişiklik ihtiyacı duyduk, onlara da el atamadık.
Dolayısıyla, kabul buyurduğunuz takdirde onları da
değiştirme imkânımız olacak. Diğer maddelerle uyum
sağlamakta sıkıntı çekiliyor. Onu arz ederim, bir.
İkincisi: Buradaki kelimeleri Türkçeleştiriyoruz;
ama bir başka maddedeki kelimeler bir başka dille
yazılı olduğu için, bunu okuyan kişi, «Burada kanun
koyucunun başka maksadı öbür maddede başka
maksadı var galiba; aynı kelimeyi kullanmamış di­
yebilir.
BAŞKAN — Onu kullansanız, bu sefer de der­
ler ki, «Bu devirde bu tabir kullanılır mı?»
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Orada
sıkıntı çektik.
Yüksek takdirlerinize arz ederim efendim.
BAŞKAN — Ben, bunun bu yönüyle Komisyon­
da bir defa daha ele alınmasını oylarınıza sunaca­
ğım.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Müsaa­
de buyursanız, usul hakkında da arzım olacak.
Bu Kanunda maddeler bütünüyle değişmiyor, ba­
zı maddeler değişiyor, bazı maddeler de ilaveler ge­
tiriyor. önümüze gelmeyen fıkralar, bentler halen
yürürlükte kaldı. Tensip buyurulursa, bu tasarıyı
bize verirseniz, Hükümet yepyeni bir Kanun tasa­
rısıyla önümüze gelir ise, gelmeyen maddeleri de ora­
ya ithal etmek koşuluyla rahatlıkla bir düzenleme
yapabiliriz. Aksi halde, gelmeyen maddeleri getirir­
se bütünüyle, bunların içinde bazı fıkralar ve bent­
ler de değişiklik olduğundan bunların hepsine bir­
den yine el atamayız.
BAŞKAN — Bunlar da dahil, hepsi birden ye­
niden ele alınacak, yeniden hazırlanacak. O bakım­
dan, Komisyona iadesini oylayacağım şimdi. Ben bu
tasarının komisyona iade edilmesini oylarınıza su­
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil­
miştir.
Binaenaleyh bu kanun tasarısı tümüyle komisyo­
na iade edilmiştir ve demin serdedilen sebepleri de
giderecek bir kanun hazırlanmasını Komisyondan
bekleyeceğiz.
KEMALETTİN ALrKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, emrinizi tam
14 . 4 . 1982
O : 3
olarak almak istiyorum. Yani, biz şimdi Yargıtay
Kanunu diyeceğiz; 1 inci maddeden itibaren Sayın
Başkanımızı ve Yargıtay dairelerini yeni baştan mı
ele alacağız.
BAŞKAN — Tabiî yeniden ele alınacak. Mesela;
«Birinci Başkan» diyor; «İkinci Başkan» yok bura­
da.
KEMALETTİN ALfKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Bütünüyle. Çünkü, bir kısmı
Danışma Meclisinden geçti; ama geçen maddeler
de dahil, ele alınacak. Biz yeni tasarı hazırlayacağız,
Başkanlığa sunacağız, Danışma Meclisinde görüşüle­
cek, Komisyonda görüşülecek, Genel Kurulda görü­
şülecek, huzurunuza gelecek. Yani, biz bütünüyle,
yeniden hazırlayacağız.
BAŞKAN — Bütünüyle hazırlayacaksınız. Bütü­
nüyle tabiî; o geri kalan maddelerle değil; hepsi bir­
den yeniden hazırlanacak. Tabirler, o birbirine uyma­
yan kısımlar da giderilmiş olarak, yeniden ele alına­
cak.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — örneğin,
Yüksek Disiplin Kurulu, yerine bir başka maddede
Haysiyet Divanı kelimesi geçiyor. Burada Haysiyet
Divanı demek mecburiyetinde kaldııc. Şimdi tekrar
bakıyoruz; Yüksek Disiplin Kurulu; Danıştay Kanu­
nuna bakıyoruz; «Yüksek Disiplin Kurulu»; Yüksek
İdare Mahkemesi Kanununa bakıyoruz; «Yüksek Di­
siplin Kurulu» demişiz. Buradaki; «Yüksek Haysiyet
Divanı» başka bir müessese imiş gibi anlaşılıyor.
BAŞKAN — Evet, öyle yapacağız. Acelesi de
yok.
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Eskiden şöyleydi efendim :
Tasarı veya teklifin reddedilmesi halinde bir yıl sü­
reyle, İçtüzüğe göre, aynı konuda bir kanun tasarısı
veya teklifi yapılamıyordu.
Artık bu reddedilmiş olmuyor, Komisyona iade
ediliyor; dolayısıyla bize de talimatınız tam oluyor.
Biz şimdi Sayın Başkan, Başkan Yardımcısı ve daire
başkanlarımızın da yardımıyla huzurunuza yepyeni
bir tasarıyla çıkarız.
BAŞKAN — Evet.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Danışma Meclisinden
geçmiştir; burada Komisyona iade edilmiştir Komis­
yon kendi içinde çalışmalarını yürütecektir; Hükümet,
Yargıtay ve bizim Komisyon müştereken çalışma ya­
pacaktır; başka çaresi yok. Hükümet, tasarıyı, bu-
— 562 —
M. G. Konseyi
B : 101
raya geldikten sonra çekemez, Danışma Meclisinden
geçmiştir çünkü.
BAŞKAN — Öteki maddeleri biz burada ilave
edeceğiz.
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Öyle mi efendim?
, ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî, o öyle olacak.
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) —
Bir de Sayın Başkanım, bekleme suretiyle olabilir.
İzin verirseniz arz edeyim.
Hazırlanacak yeni bir tasarıyı Danışma Meclisin­
den geçirmek suretiyle gelmesini Komisyonumuz bek­
leyebilir. Gelen metinle birleştirir o zaman. Zaman
müsaitse bu da bir alternatif.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Beklemesi lazım, yeni
bir tasarıyı hazırlaması için.
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — O konuda tam yetkinizi alalım.
Şimdi, getirilmeyen bir teklifte İçtüzükte bir - iki
müşkülümüz oldu Sayın Başkanım; mesela 1402 sa­
yılı Kanunda oldu.
BAŞKAN — Ama bunda çok değişecek madde
var. Onun için, Komisyonda beklerken, yeniden bir
tasarıyı Hükümetten getirtmek mümkün olabilir.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — En do­
ğalı : Bunu biz burada bekletirken, tasarıyı tümüyle
Danışma Meclisinden geçirmek. Fakat, bu uzun za­
man alacak ise, bize getirilen maddeleri biz burada
tutalım; getirilmeyenleri Danışma Meclisinden geçirsinler; sonra ikisini birleştirdim.
BAŞKAN — O daha iyi. Tekrar onları birleşti­
rirsiniz.
35 maddesi değişti, geriye 17 madde kaldı. O 17
madde de hazırlanır Hükümette, Danışma Meclisine
gönderilir; bu, Komisyonda bekler. O 17 madde de
oradan geldikten sonra, burada tümüne birden biz
istediğimiz şekli veririz.
14 . 4 . 1982
O : 3
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, sadece bir ko­
nuda, müsamahanıza sığınarak arz ediyorum, bazı
maddeler bütünüyle değiştirilmiş vaziyette; bazıların­
da ise fıkra değişikliği vardır.
BAŞKAN — Olsun, o mühim değil; onu biz bu­
rada gideririz.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Diyelim
ki, 3 üncü maddenin 5 inci fıkrasında bir değişiklik
var; diğer 4 fıkraya burada girebiliriz.
BAŞKAN — Onu yaparız.
Bir madde değil ki; çok, 17, 18 madde.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 51 mad­
denin değiştirilmesiyle ilgili bize bir metin gelirse,
1730 sayılı Kanunu tamamen yürürlükten kaldırıp, ye­
rine yeni bir metin koyarız.
BAŞKAN — Yeni bir Yargıtay Kanunu haline
gelecektir.
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Şimdi bütünüyle mi gelsin?
BAŞKAN — Hayır hayır, gelmeyenler hazırlana­
cak, o 17 madde.
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba­
kanlığı Temsilcisi) — Bir de şu var; fıkra değişikli­
ği yaptığımız metinlere de dokunalım mı, dokunma­
yalım mı?
BAŞKAN — Mesela, bir madde beş fıkradan iba­
rettir. Onun bir fıkrasına dokundunuz, dört fıkrasına
dokunmadınız. Ona dokunsanız da olur, dokunmasanız da olur.
Teşekkür ederim.
Bugün görüşülecek başka konu olmadığından, bir­
leşimi, bilahara tespit edilecek gün ve saatte toplan­
mak üzere kapatıyorum.
Teşekkür ederim.
— 563 —
Kapanma saati : 17.48
[İLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
GÜNDEMİ
1Ö!İ İNCİ BİRLEŞİM
14 Nisan 1982 Çarşamba
Saat : 10.00
I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI
I. — Sayıştayda açıik bulunan üyelikler hattında
Milî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği tezkere­
s i (3/169)
II. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİ
1. — 1402 Sayılı Siikıyönetim Kanununum Bazı
Maddelerinim (Değiştirilmesine İlişkim Kanun Tasarı sımra Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve
Millî Güvenlik Konseyi Milli Savunma Komisyonu
Raporu. (D. Meclisi : 1/111; M. G. Konseyi ; 1/351)
'(D. Mec!» S. Sayısı : 73; M. G. Konseyi S. Sayısı :
396)
2. — 1136 Sayılı Avulkatlılk Kanununun 81 linçi
Maddesinin 'İkinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkın­
da Kanun Tasarısının Danışma Meclisince' Kabul
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko­
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/41; M. G. Konse­
yi : 1/288) (D.: Meclisi S. Sayısı : 2; M. G. Konseyi
S, Sayısı : 319)
3. — Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddele­
rimin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinim Danışma Mec­
lisince Kabul Olunan Metni ve Milî Güvenliık Kon­
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D.: Meclisi : 2/22;
M. G. Konseyi : 2/89) (D. Meclisi S. Sayısı : 101;
M. G. Konseyi S. Sayısı : 393)
4. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkâdar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka­
nununun Bazı Maddelerinin DeğişfiMlmesine ve Bu
Kanuna Bk Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka­
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan
Metni ve Millî Güvenliık Konseyi Sosyal Güvenlik,
İş ve lîşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Mecli­
si : 1/140; M. G. Konseyi : 1/365) (D, Meclisi S, Sa­
yısı : 1102; M. G. Konseyi S. Sayısı : 395)
5. — 6831 Sayılı Orman Kanununun Değişilk
34 üncü Maddesıinin Değiştirilmesi Halkkmda Kanun
Tasarısının Danışma Meclisince Ka'bul Olunan Met­
ini ve Millî Güvenlik Konseyi Komlisyonu İhtisas Ra­
poru. ıflD. Meclisi : 1/57; M. G, Konseyi : 1/347) OD.
Meclisi S. Sayısı : 66; M. G. Konseyi S. Sayısı :
392)
6i — Türltoiye Cuimhuriyeti Hülkümeti ile Is'iam
Konferansı Örgütü Arasında İslam Ülkeleri Istaitistiik, Ekonomıik vö Sosyal Araştırma ve Eğitim MerIkeZinıim Anıkara'da Kurulması Hakkında Anlaşma­
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka­
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyo­
nu Raporu, (D. Meclisi : 1/2; M. G. Konseyi :
1/346) (D. Meclisi S. Sayısı : 61; M. G. Konseyi
S. Sayısı : 376)
7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti lile İslam
Konferansı Örgütü Arasında İslam Tarihi, Sanatı ve
Kültürü Araştırma Merikeziınin İstanbul'da Kurulma­
sı Hattında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygum Bu­
lunduğuma Daiır Kanun Tasarısının Danışma Mecli­
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon­
seyi İhtisas Komlisyonu Raporu. (D. Meclisli : 1/1;
Mi G. Konseyi : 1/350) (D. Meclisi S. Sayısı : 70;
MH G. Konseyi S. Sayısı : 391)
8. — «Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Ko­
runmasına Dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriyeti­
nin Katılmıasımım Uygun Bulunduğu Hattında Ka­
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan
Metni ve M'iffî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyo­
nu Raporu., ı(D. Meclisli : 1/51; M. G. Konseyi :
1/340) (D. Meclisi S. Sayısı : 60; M. G. Konseyi
S, Sayısı : 375)
9. — Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada­
let Komisyonu Raporu. (1/221) (S, Sayısı : 278 ve
278'e l1 indi Bk)
10. — Çocuik Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev
ve Yargılama Usulleri Haifckımdalkİ 2253 Sayılı Ka­
nunun İlgasına Daiır Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve Millî Güvenliık Konse­
yi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/13;
M. OA Konseyi : 2/87) (D. Meclisi S. Sayan : 81;
M. G< Konseyi S. Sayısı : 381)
11. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bk ve
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı­
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve
Devamı arkada
MİM Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu.
(D. Meclisi : 1/10; M, G. Konseyi : 1/363) <D. Mec­
lisi S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394)
İ 2. — Bazı Vergi Kanonlarımda ve Tahsilatın
Hızlandırılması Ha'klkındalkıi Kanunda Değişiklik Yapiılması HaJkıkımda Kanun Tasarısı ve Büıtçe - - Plan
Komisyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 292)
13. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235)
14. — Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka­
nunu Tasarısı. (1/236)
....>...
15. — Hakimliler ve Savcılar Kanunu Tasarısı.
(1/262)
16.; — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka­
nunu Teklifi, (2/82)
17, — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
Bazı Maddelerinıin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen­
mesi Hakkımda Kanun Tasarısı. (1/251)
18. — 1475 Sayılı iş Kanununun Bazı Maddele­
rinıin Değiştid'lmesii Hakkında Kanun Tasarısı,
(1/269)
!>»©-<•
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
S. Sayısı : 396
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme­
sine İlişkin Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met­
ni ve Milli Güvenlik Konseyi Milli Savunma Komisyonu Raporu.
(D. Meclisi : 1/111; M. G. Konseyi : 1/351)
(Danışına Meclisli S. Sayısı : 73)
TC
Danışma Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü : 06-408 (i 1111) 01-973
22 Şubat 1982
Konu : IKanun Tasarısı.
lM!İLL!t GÜVENLİK (KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 Şubat 1982 tarihli 57 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile
kabul edilen, 14012 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Sadi IRMAK
Danışma Meclisi (Başkamı
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : KKTD1101-1145107123
29 Aralık 1981
IDAMISMIA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkan Sığımıza arzı Bakanlar Kurutaca 21*12.1981terfihindekararlaştunlan «1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerimin DeğiştMnıesline tfflişkfaı Kanun Tasarısı»
İte gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
BÜlend ULUSU
Başbakan
—1—
GENEL GEREKÇE
1402 sayılı Kanunun 26/b maddesi gereğince, sıkıyönetim komutanlığı emrine atanan veya sıkıyönetim
komutanlığında görev alan personelin eski görev yerleri ile ilişkileri kesilmemekte ve bunlara 6245 sayılı Ka­
nuna göre yolluk ve yevmiyeleri verilmektedir.
Sıkıyönetim hali, mahiyeti itibariyle geçici bir yönetim olduğundan bu düzenleme yerinde olmakla bera­
ber yolluk ve yevmiye ödenmesinde adil olmayan uygulamalara da yol açmaktadır.
Bu konuda öncelikle eski görev yerlerdi sıkıyönetim görevini yaptıkları şehir içinde fakat belediye hudut­
ları dışında olan personelin durumunun dile getirilmesi gerekmektedir. Bu personelle belediye hudutları için­
de görevli olan personel arasında mesaiye gidiş - geliş yönünden hiçbir fark bulunmamakta, hatta evi veya
lojmanının bulunduğu mahal itibariyle sıkıyönetim görevini yaptığı yere, asıl görev yerine göre daha kolay­
lıkla gidip gelebilmektedir. iBuna mukabil bir de geçici' görev yevmiyesi alması hem personel arasında eşitsiz­
lik hem de huzursuzluk yaratmaktadır. Örneğin, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına, Etimesgut'taki ve Mürtetfteki birliklerden atanan personele geçici görev yevmiyesi verilmektedir. Oysa bu personel asıl görev yer­
lerine nazaran sıkıyönetim görev yerine daha kısa zamanda ve rahatlıkla gidip gelebilmektedirler. Sıkıyöne­
tim görevi nedeniyle ek bir maddi külfete girmemektedirler. Yani Ankara'da diğer karargâh ve birliklerden
atanan görevlilerle aralarında hiçbir faırfc buluınraaimaktadır. Buna mukabil geçici görev yolluğu ve yevmiyesi
almak suretiyle ayrıcalıklı bir durum kazanmaktadırlar.
İkinci olarak sıkıyönetim komutanlığı karargâhının bulunduğu şehir dışından yapılan atamalardaki adil
olmayan durum açıklanacaktır.
Bazı personel ya daha başlangıçta bu durumda olmakta ya da sıkıyönetim görevlini sürdürürken asıl gö­
rev yeri itibariyle yapılan atamalar dolayısıyla bu durumu sonradan kazanmaktadır.
İlke olarak asıl görev yerleri, sıkıyönetim görevini yaptıkları şehir dışında olanlara geçici görev yolluğu
ve yevmiyesi verilmesi uygun görülmektedir. Ancak, bu personelden birçoğu evlerini ve ailelerini sıkıyöne­
tim görevini yaptıkları şehire naklederek kendilerine tahsis edilen lojmanda veya kendilerine ait ya da kira­
ladıkları evlerde birlikte oturmaktadırlar. Asıl görev yerleri ile ilişkileri sadece özlük hakları (maaş vesair
istihkakları gibi) yönünden devam etmektedir. Hatta sıkıyönetim görevini yaptıkları şehir (içindeki bir görevde
iken sonradan asıl görev yerleri değiştirilenler sadece kâğıt üzerinde yeni asıl görev yerlerine katılmakta ev­
lerini ve ailelerini nakletmedikleri, aile düzenlerinde en ufak bir değişiklik meydana gelmediği halde geçici
görev yevmiyesi almaya başlamaktadırlar. Bunlar ile aynı şehir içinde olup da sıkıyönetim görevini yapan per­
sonel arasında da hiçbir fark bulunmamaktadır. Personelin bir kısmının ise asıl görev yerleri sıkıyönetim gö­
revini yaptıkları şehir dışında olmasına ve kendilerine tahsis edilen lojmanlar da bu şehir dışında olmasına
rağmen lojmanlar sıkıyönetim görev mahalline servis araçları ile gidip ıgelinebilen bir uzaklıkta olduğu için
şehir içinde oturan personel durumunu kazanmaktadırlar. Örneğin Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlığın­
da görevli ve başka yerden atanan personelin bir kısmına Karamürsel'de lojman tahsis edilmiştir. Bu perso­
nel de aynen yukarıda belirtilmeye çalışılan personel durumunu kazandığından bunlara da yevmiye verilme­
mesi gerektiği düşünülmektedir.
Açıklanan bu uygulamalar personel arasında yarattığı eşitsizlik ve huzursuzluk nedeniyle hizmeti olumsuz
yönde etkilemektedir. Ancak, diğer yerlerden atanan personelden sıkıyönetim hizmetini yaptıkları şehir içinde
veya servis 'araçlarıyla gidilip gelinebilen uzaklıktaki mahallerde lojmandan istifade etmeyenlere görev yevmiyesi
verilmesi uygun görülmektedir.
Bu nedenle Tasarının 1 nci maddesi ile, sıkıyönetim komutanlıklarına aynı şehir içinden atanan personele
asıl görev yerleri belediye hudutları dışında dahi olsa yolluk ve yevmiye ödenmemesi, asıl görev yerleri sıkı­
yönetim görevini yaptıkları şehir 'dışında olanlardan ise sıkıyönetim görevini yaptıkları şehir içinde veya serviı
araçları ile gidip gelinebilen uzaklıktaki mahallerde lojmandan istifade edenlere yevmiye verilmemesi amaçlan­
maktadır.
Tasarının ikinci maddesi ile 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile getirilen düzen­
lemeler doğrultusunda 1402 sayılı Kanunun Ek - 2 ve Bk - 5 nci maddelerinde düzeltmeler yapılmaktadır.
Milli Güvenlik Konseyi
S, Sayısı : 396
—3—
MAODE GflBitEKÇELEıRİ
Madde li — Bu madde ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26/lb Ibendi değiştirümektedir. Bu deği­
şiklik ile görevli bulunulan şehir içinde (olanlar ile diğer yerlerden atananlardan sıkıyönetimi görevinin ya­
pıldığı şehir içinde veya servis araçları ile gidip gelinebilen uzaifcülktaıki mahallerde lojmandan istifade eden­
lere yevmiye verilmeyeceği hıiükme bağlanmıştır. Sıkıyönetim hizmetinin devamlılık arz etmesi nedeniyle başlka
yerlerden geçici görevle' sıkıyönetim görevinin bulunduğu şehre gelen personelin çoğunun evini taşıyarak
lojmana girmesi nedeniyle (bu kişilere geçici görev yolluğu ödemenin bir anlama kalmamıştır. Asıl görev yeri
sılkıyönetim hizmetinin bulunduğu şehirde bulunan personelle dışardan gelip evini sıkıyönetim görevinin (bu­
lunduğu şehre taşıyan personel arasında mali eşitsizlikler meydana gelmiştir. Bu uygulamanın personel arasın­
da eşitsizlik ve huzursuzluk yaratması nedeniyle hizmet olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca eski görev
yerleri sıkıyönetim görevini, yaptıkları şehir içinde fakat belediye hudutları dışında olan personelde mesaiye
gidiş geliş yönünden hiçbir ek bir mali Ikülfete girmedikleri halde geçici görev yevmiyesi almaları bu per­
soneli ayrıcalıklı bir duruma sokmuştur. Diğer personele iaralannda eşitsizlikler doğmuştur. Bu nedenlerle
personel arasındaki eşitsizliği (kaldırmak için bu Kanun maddesinde değişiklik yapma zarureti doğmuştur.
Madde 2. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile getirilen düzenlemeler doğruDbusonda 1402 sayılı Kanunun Ek - 2 ve1 Ek - 5 nci maddelerinde yer alan «Yüksek (Hâkimler Kurulu» ve
«Yüksek Savcılar Kurulu» deyimleri bu kuruluşlarını (kaldırılması nedenliyle Kanuni dayanaktan yoksun kal­
dığından bu maddelerde yer alan Ibu deyimler «Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu» olarak değiştirilmiştir^
Madde 3. — Bu madde yürürlük maddesidir.
IMadde 4. — Bu madde yürütme maddesidir;
Milli Güvenlik Konseyi
S. Sayısı : 396
—î —
MÜH Savunma Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
Milli Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/351
Karar No. : 48
13 Nisan 1982
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYt BAŞKANLIĞINA
1402 sayılı Sıkıyönetimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Takamı ve gerek çesi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de (katılmasıyla Komisyonumuzda görüşülmüştün
Tasarının Danışma Meclisinden 'geçen şekliyle tümü görüşülerek benimsendikten sonra madldelıerin görü­
şülmesine geçilmiştir.:
Tasarının 1 nci maddesi ile Sıkıyönetim görevlerini asıl memuriyet mahallerinıde veyahut bu mahallere
belediye veya kurum taşıt araçlarıyla gidilip gelinelbilen yerlerde yapanlar yönünden mıevcuit ayrıcalıkların
ortadan kaldırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Ancak 6245 sayılı Harcırah Kanununda 11.12.1981 gün
ve 2562 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere ve özellikle 3 ncü makide <ig) Ibenldinlde ifadesini bulan «memu­
riyet mıahali» tarifi ile düzenlenmesi istenen durumun Harcırah Kanunundaki hu değişiklikle sağlandığı ve
yeni bir 'düzenlemeye gerek bulunmadığı,
Bu maddenin 2 nci fıkrasında yapılan yeni düzenlemede; Sıkıyönetimi görevi yaptıkları yerlere diğer yerleriden atananlardan, görev yaptıkları şehir içimde veya servis araçlarıyla gidilip gelinelbilen ydrlerdeki lojman­
lardan istifade edenlere yevmiye verilmeyeceğine ilişkin hükmün yer aldığı,
Harcırah Kanunu hükümleri gereğince ilke olarak asıl görev yerleri, (Sıkıyönetim ıgorevini yaptıkları şehir
dışında olanlara geçici görev yolluğu ve yevmiyesi verilmesi gerektiğinle göre, sadece* lojmandan istifadenin
(buna eangel olımaimıası gerekmektedir. Zira lojmandan istifadede, hizmetin özelliği ve ağırlığı emniyet ve ko­
ruma yönünden önemli ıgilbi hususlar öncelik arz etmektedir. IBu hakanlardan Iböyle Ibir düzenlömenih ayrıca
personel yönünden uygum olmayacağı,
Görüşüne vanlldığındao (bu madldenıim reddline,
Tasarının 2 nci maddesiyle getirilen hususa ilişkin 'boşluk 13.5.1981 gün ve 2461 sayılı Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun1 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasıyla doldurultmıuşsa da 1402 sayılı Ka­
nunda mevcut ibarelerin düzeltilmesine ilişkin bu maddenin bininci madde olarak ve yürürlük ile yürütmeye
ilişkin 3 ve 4 ncü maddelerin de 2 ve 3 ncü madde olarak aynen hetoiım&emmesine,
Komisyonumuzca karar verilmiş olup kanun tasarısı ve raporumuz Milli Güvenlik Konseyine saygı ile
arz olunur.
Başkan
Muzaffer BAŞK AY NAK
Hâk. Tuğgeneral
Üye
İsmet ONUR
Hâk. Kd. Albay
Üye
Ersin ESEROL
Hâk. Yarbay
Milli Güvenlik Konseyi
Üye
Feridun BALATLIOĞLU
Hâk. Kd. Albay
Üye
Tevfik ODMAN
Dz. Hâk. Önyüzbaşı
S. Sayısı : 396
—6 —
HÜKÜMETJN
TEKLİFİ
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
'MIADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş­
tirilmiştir.
«b — Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya sıkıyönetim komutanlığında görev alan subay, askeri
memur, astsubay ve sivil personelin eski görev yerleri ile ilişkileri kesilmez. Bunlara Ö245 sayılı Kanun esas­
larına göre yolluk ve yevmiyeleri verilir. Bunlar hakkında anılan Kanunun 15 ve 41 nci maddeleri hüküm­
leri uygulanmaz.
Ancak, Sıkıyönetim görevlerini asıl memuriyet mahallerinde yahut bu mahallere (belediye veya kurum ta­
şıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerde yapanlar ile, diğer yerlerden atananlardan Sıkıyönetim görevlerini
yaptıkları şelhir içinde veya servis araçları ile gidilip gelindblilen uzaklıktaki mahallerde lojmandan istifade
edenlere yevmiye verilmez.»
MİAIDDE 2. — 14Û2 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek 2 nci ve Ek 5 nci maddelerinde yazılı «Yüksek
Savcılar Kurulu» ve «Yüksek Hâkimler Kurulu» deyimleri «Hâkimler ve Salvolar Yüksek Kurulu» olarak de­
ğiştirilmiştir.
'MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer,
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
'21,1)2,1981
Başbakan
B* Ulusu
Devlet Bak. - Başbakan
Devlet Bak. - Başbakan
Yrd,
Y«i<
Devlet Balkanı
Devlet Balkanı
Z, Baykara
J« özd
Prof. Dr. 1. Öztrak
M. özgünes
Devlet Balkanı
Adalet Bakanı
Millli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Prof, Dr. M. N. özdaş
C. Menteş
Ü. H. Bayülken
S, Çetlner
Dışişleri Bakanı V.
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Prof. Dr. L Öztrak
K. Erdem
H.t Sağlam
Dn T. Önrtp
Ticaret Bakanı V.
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı
Ulaştırma Bakanı
K. Erdem
Prof. Dr. N. Ayanoğlu
R. Baturalp
N. Özgür
Tarım ve Orman (Balkanı
Çalışına Balkanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bak.
Prof. Dr. S. Özbek
Prof. Dr. T. Esener
Ş. Kocatopçu
S. Bingöl
Turizm ve Tanıı'tmia Bakanı İmar ve İskân Baklanı
Köy İşleri ve Kbop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı
/., Evliyaoğlu
Dr, Ş, Tüten
M. R. Güney
V. özgül
Sosyal Güvenlik Balkanı
Kültür Bakanı V,
S. Side
1. Evliyaoğlu
Milli Güvenlik Konseyi
S. Sayısı : 396
—7
DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU 'METNİ
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 'Bazı Maddele­
rinin Değiştirilmeme İlişkin Kamım Tasarısı
1402 Sayıfa Sduıyömettim Kanununun Bazı Mad­
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasana.
MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu­
nun 26 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
k<lb) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan ve­
ya sıkıyönetim komutanlığında görev alan subay, as­
keri memur, astsubay ve sivil personelin eski görev
yerleri ile ilişkileri kesilmez. Bunlara 6245 saydı Ka­
nun esaslarına göre yolluk ve yevmiyeleri verilir.
Bunlar hakkında anılan Kanunun 15 nci maddesi
Hükmü uygulanmaz,
Ancak, Sıkıyönetim görevlerini asıl memuriyet
mahallerinde yahut bu mahallere belediye veya ku­
rum taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerde ya­
panlara veya diğer yerlerden atananlardan Sıkıyönetim
görevlerini yaptıkları şehir içinde veya servis araçla­
rı ile gidilip gelinebilen uzaklıktaki mahallerde loj­
mandan istifade edenlere yevmiye verilmez.»
MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu­
nun Ek - 2 nci ve Ek 5 nci maddelerinde yazılı «Yük­
sek Savcılar Kurulu» ve «Yüksek Hâkimler Kurulu»
deyimleri '«Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu»
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 2 nci
maddesii 1 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür­
lüğe girer,
MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 3 ncü
maddesi 2 ndi madde olarak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
'
MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 4 ncü
maddesi 3 ncü madde olarak aynen ıkalbul edilmiş­
tir.
*•»•
Milü Güvenlik Konseyi
S. Sayısı : 396
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
S. Sayısı: 319
Avukatlık Kanununun 81 nci Maddesinin İkinci Bendinin Değiş­
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul
Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu
Raporu. ÇD. Meclisi : 1/41; M. G. Konseyi : 1/288)
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 2)
TC
Danışma Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliği
Kanunlar Md. : 06-91 {1/41) 01 -267-01-843
Konu : (Kamum Tasarısı.
15 Aralık 1981
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14 Aralık 1981 tarJMli 17 nci Birleşiminde görüşülerek 'işaret oyu ile
kabul ediJen, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 81 nci Maddesinin İkinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur.
Geçeğini arz ederim.
Sadi İRMAK
Danışma Meclisi Başkam
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 101-752/01251
MİLLİ
9 Şubat 1981
GÜVENLİK
KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanhğınıza arzı Bakamlar Kurulunca 2 . 2 . 1981 tarihinde ka­
rarlaştırılan «AvukatMc Kanununun 81 nci Maddesinin İkinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Tasan»» (ile gerekçesi «kil olarak gönderilmiştir.
Gereğini emirlerine arz ederim.
BiUend ULUSU
Başhakan
GEREKÇE
1İ13I6 sayılı Aivulkaitlıtk Kanunıunun Baro Genel Kunıtoım görevleri ile ilgilli 811 inci mıaddesinlin «Levhada
yazılı avukatlardan alınacak giri§ keseneği ile yıllık keseneğin ırıöik'tarı ve bunların ödeneceği tarihleri 'belirt­
mek», şeklinde dtiızentlenımıiş olan ikinci !benıt hükmünün, keseneklere bir sınırlama 'konıuiSmaımış olması ge­
rekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 3 . 2 . 1977 tarih ve 1976/54-1977/8 sayılı kararıyla iptal edilmesi üze­
rine, bu yasal boşluk 1978 yılında çıkarılan 2174 sayılı Yasa ile doldurularak baro giriş kesenekleri ve yıllık
— 2 —
keseneklerim lall't ve üsit sınırları belirlenmıiş olmakla beraber, bu düızenlemıe, aradan geçen süre içinde hızla
değişen ve ağırlaşan ekonomik durumun gerisimde kalmış bulunmaktadır,
(Baroların ve Türkiye Baroları Birliğinin işlevlerini yerime getirmek bakımıddaın gelir kaynağı oilan ve
üyelerden alınan giriş keseneği ile yıllık keseneklerin bu sebeple artırılması zorunluluğu doğmuş bulunmak­
tadır..
Adalet Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
Adalet Komisyonu
Esas No : 1/288
Karar No : 38
U Ocak 1982
MÎLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisi Gendi Kurulunum 14 Aralık 1981 Itarihlli 17 mdi Birleşiminde görüşüiierdk kabul edlilen
1136 sayılı Avulkaitllılk 'Kanunun/un 81 ncli ımıaldldeis'iniin ikinci Ibendiıriim değiştirilmesi hakkında Kanun Tasarı­
sının Danışıma Meclisince k'albul 'edilen matırıH Koımıiıs yonuımuızoa inıodlemip görüşiüldü.
1136 ısayllı Avukatlık Kanunumun 81 mdi ımaiddeisi «Levhada yazılı avükalfclardan alınacak ıgiriş keseneği
ifte yıllılk keseneğim miktarı ve bunların ödeneceği tariMeri IbdM'eme...» yetkisini «iBardlanm Geneli KutrulTa»
vartmıi§(tii. Amöalk Anayasa ,Mıa!hkamıeıs(i, 3 . 2 . 1977 gün ve 'Es : 1976/54, K : 1977/8 sayılı kararıyla
«...Avukatlık Yasasının yukarıda açıklaman kuralılarıma göre 'baroya yazılacak avulkaltltarım giriş ve yıllık kese­
nek ödemeleri zorunlu bulunduğu ve bu durumun da Anayasanın 61 mcii maddesin'im 2 neti fıkrası çerçevesi
içerisine gftren bir tür mali yüküm mliöalüğıimde olduğu kuşkusuzdur. Anayasanın ısiöz konusu. 61 -mel ırnaddesMn
2 mdi fıkrası kuralına göre, resıilm ve 'harçlar ve 'benzeri mali yükümder ancak yasıa ile konulur. Böylece Ana­
yasa, her tüülü maili yükümün yaisa ilefcommaisıgerekeceği kuralını düzenlerken ıglüttüğü amaç Ikeyfi ve sı­
nırsız ölçülere dayalı (bir uygulamaya yer verdimeımösi lilkdsimin Ikorumimaisıfdır. ıBir yasanın maili Ibir yükümün
yalnızca konusunu 'beli ederek İlgililere yükıletlümıesttıme izin verme'si, o (mali yükümün yasa ile konulduğumu
kabul etmıek için geçerli 'bir neden sayılamaz. Mali yükümlerin, matrah ve oranları tarh ve tahakkuku, tahslill ve yömteimteri, yaptırımları, (zamanaşımı gibi çeşitli yönleri vardır. 'Bütün bu yönleriyle mal yüküm ya­
sada açık ;bir ibüçilmlde ve ydfcerinee 'öelM'enımıeirniş ise bu duru/m klşülerİn /toplumsal ve .ekonomik güçlerini) ve
haltlta töm/ell ıhakiarıını loluımfsuiz yönde etklilıayecdk keyfi' uygulamalara ydl açabilir.. Bu mıddenlerflddir ki, kişilere
yüklenecek yükümlerin 'beli başlı öğelerinim açık Ibir 'biçimde ve kaslin çizgileriyle yasalarda gösterilmesi
gerekir...» dliyerdk iptal etmiştir.
Bu iptal kararıyla ortaya çıkan boşluk 2174 sayılı Kanunla ıgUderilirken ıgirfiş keseneğinin alt ısımın en az
1 000 lira, üsit ısınırı da en çdk 3 000 lira, yıllık kesene jgiın alt sınırı en az 600 üra, 'üst ısımın da en çolk 1 800
lira dlaralk dortdurulımuşltur. Ancak, ısınırları belliden'iniş kesendklerden elde edilen ibaro gelrilerinıin kılsa
sürede gdlüişmölerlın gerisinde kailldığı, >barolaırca üst sınır dan kesenek atanmasına rağmen çaiıştırfdıklları persone­
lin üoreitllarini dahi ödeyemez durulma düştükleri gerekçesiyle, levhaya yazılacak avukat adaylarımdan giriş
keseneği olarak en az 3 000, en çdk 10 000 Levhada yazılı avukaltlaon yılık keseneğimin de ©n az 1 200, en
çok 6 000 lira olmasını amaçlayan kanun 'tasarısı, Devlete her hangi ihir yük getirmemektedliır. Bu itibarla
Anayasal birer mesl'dk kuruluşu odan barolar üllıe Türkiye Barolar Birliğinim maili iilmıkânlıa/rının artırılmasına ilişkin Danışma Meclisline© kabul edilen meıtıin Ko mlisyonumuzca da aynen Iben'ilmsenm'işftiiır.
Milli Güvenlik Konseyinin İtakdir ve tensiplerime arz diunur.
ıBaşkan
Mustafa ŞAHİN
Hâkim Aflfaay
'Üye
İlhan KÖSEOĞLU,
Hâkim Albay
Milli Güvenlik Konseyi
Üye
Sait REZAKİ
Adalet Bakanlığı
Kan, Pln. Araş. Gn. Md. flüğü
BaşmüşavM
(S, Sayısı :' 319)
/
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Avukatlık Kamununım 81 mâ Maddesinin îküıci BeaıdMn
Değiştirilmesi Hakkında Kamun Tasarısı
MIAJDDE 1. — 1136 sayılliı lAvulkatliılk Kaınunuraun 81 ndi ımıaiddestiııliın 2174 sayılı Kanıurila döğişjk (iUckıcti 'bendi
aşağudalkii şdküde ıdegişdûııillmüş'tir.
«2- levlhaıya yazılacak avulkat adaylarının giriş keseneğini, adaylar aıraısınlda ayınım yapılmaksızın, en az
üçbün, ıen çolk onlbiin; 'levhada yazılı avulkaltiların yıl lifle 'keseneğinü en az ıhiriJkıiyüz, ©n çolk altıJbiın İna ara­
sımda tespût dunelk ve bunların ödeneceği tarihleri beflirtaııelk.;»
MADDE 2. — (Bu Kanun yayımı tariiihtade yürür llüğe gıkıer.
MADDE 3. — IBu Kanonu Balkanlar Kuruttu yürültür.
Milli Güvenlik Konseyi
(Sy Sayısı : 319)
— 5—
DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN
1136 Sayrii Avukatlık Kanununun 81 ndi Madde­
sinin İkinci Bendliniin DegişitUnıeisii Hakkında Kanun
Tasana
1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 81 ndi Maddefi&nlin
Ikîncı Bendinin Değiştirihnesti Hakkında Kanını
Tasanı»
MADDE 1.—1136 sayılı Avukatlık Kanununun
81 nci maddesinin. 2174 sayılı Kanunla değişik ikinci
bendi aşağıdaki şekilde değiştinilrnıiıştir.
MADDE 1. — Danışma Meclisinin 1 nci Madde­
si aynen kabul edilmiştir.
wc2* Levhaya yazılacak avukat adaylarının giriş
keseneğini, adaylar arasında ayırım yapılmaksızın,
en az üç bin, en çok on bin; levhada yazılı avukat­
ların yıllık keseneğini en az binikiyüz, en çok altıbin
lira arasında tespit etmek ve bunların ödeneceği ta­
rihleri belirtmek,»
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür­
lüğe girer.
MADDE 2. — Danışma Meclisinin 2 nci Mad­
desi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3, — Bu Kamunu Bakanlar Kurulu yü­
rütür.
MADDE 3. — Danışma Meclisinin 3 ncü Mad­
desi aynen kabul edilmiştir,
)>9<i
Milli Güvenlik Konseyi
(S, Sayısı : 319)
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
S. Sayısı : 393
Yükseköğretim Kanununun 53 ncü Madde (c) Fıkrasının Değiş­
tirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve
Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi :
2 / 2 2 ; M. G. Konseyi : 2 / 8 9 )
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 101)
TC
Danışma Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü : 06-784 (2/22) 00542
18 Mart 1982
Konu : Ramın Teklifi
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 17 Mart 1982 tarihli 68 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile ka­
bul edilen, Deniz Kuvvetleri Komutam ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TÜMER'in, Yük­
seköğretim Kanununun 53 ncü Madde (c) Fıkrasının Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Eklen­
mesine Dair Kanun Teklifi ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Sadi İRMAK
Danışma Meclisi Başkanı
22 Şubat 1982
DANIŞMA MECLÎSt (BAŞKANLIĞINA
«Yükseköğretim Kanununun 53 ncü maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad­
deler eklenmesine dair kanun teklifi» ve gerekçesi ek'te sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi
— 2—
G E R E K Ç E
Türk Kamu Hukukunda, memurların memurluk görevinden doğan veya memurluk görevini yerine getir­
meleri sırasında işlenen suçlarda, yangılanmalarından önceki devrede, özel 'bir koğuşturma usulüne taıbi ol­
maları bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış ve 4 Şubat 1329 tarihinde «Memurin Muihakematı Hakkındaki
Kanun» kalbul edilmiştir. Bu kabil suçlarda özel koğuşturma usulüne olan ihtiyaç, 657 sayılı Devlet Memur­
ları Kanununun 24 ncü maddesinde de teyiden belirtilmiştir. Bu gereklilik; idari bağımsızlığın korunması,
Devlet işlerinin selametle yürütülmesi, memur suçlarının anlaşılmasının ihtisası gerektirmesi gibi başlıca üç
sdbebe dayanmaktadır. Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kurumları görevlileri de yaptıkları işin ni­
teliği, taJbi oldukları hizmet rejimi ve taşıdıkları sıfatlar sebebiyle genelde birer devlet memurudurlar. Şu hale
göre, diğer memurlar için belirtilen ve özel koğuşturma usulünü zorunlu kılan gerekçeler bu görevliler için de
geçerlidir.
Çıkarılan 21547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 ncü maddesinin c fıkrası hükmü ile kapsamına giren
görevlilerin ceza koğuşturması usulü bakımından diğer memurların taJbi olduğu umumi hükümlere taJbi olması
esası 'benimsenmiştir. Ancak, Memurin Muihakematı Hakkındaki Kanunda öngörülen memuriyet unvan, sta­
tü ve atama şekil ve mercileri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda benimsenen unvan, statü, şekil ve
merciler arasında parelellik 'bulunmaması, 'bu 'hükmün uygulanmasında zorluklar doğurmuştur. 'Bu nedenle
53 ncü maddenin c fıkrası kaldırılmış ve yerine, memurin muihakematı (ha'kkındakî Kanuna 'benzer bir düzen­
leme getirilmiştir.
Geçici bir madde ile getirilen usul hükümlerinin geçmişe yürümesi önlenmiştir. Diğer 'bir ek madde ile,
Yükseköğretim üst kuruluşlarının, yapacakları her türlü satın alma, satma, keşfettirme, inşaat, montaj, onarım,
bakım, kiraya verme ve 'kiralama ile ilgili işlerinde, 1050 sayılı 'Mulhasefoe-i Umumiye Kanununun 135 nci mad­
desi ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanununa tabi olmamaları sağlanmıştır.
Kanun teklifi bu gerekçelerle hazırlanmıştır.
İM A D O E
GEREKÇELERİ
Madde 1. — Teklifin ibirinci maddesiyle 6 Kasım U981 gün ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53
ncü madde c fıkrası kaldırılmış ve aşağıda'ki ıgerekçe ile yeni metin hazırlanmıştır :
Yeni fıkra ile, diğer devlet memurlarının ta'bi oldukları özel ceza koğuşturma usulüne paralel 'bir şe­
kilde 2547 sayılı kanun kapsamına giren görevliler için özel ceza koğuşturması usulü düzenlenmektedir, önce,
kapsama alınan görevliler ve fiiller açıklanmalkta, sonra 2547 sayılı kanunun getirdiği disiplin amirliği ve kur­
duğu kurullardan da yararlanılarak usul hükümlerinin işleyişi sağlanmaktadır. Bu düzenlemede yer almamış
olan süre vt». gibi hususlarda Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanacağı ta'biidir.
Fıkranın (6) nci bendi ile, bu görevlilerin 15.3.1930 tarih ve 1609 sayılı kanun kapsamına giren suç iddiala­
rının koğuşturulaibilmesi için gereken izin konusu açıklığa kavuşturulmuştur.
Madde 2. — 6 Kasım 1981 gün ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen 1 nci madde ile Yük­
seköğretim üst kuruluşlarına yapacakları her türlü satın alma, satma, 'keşfettirme, inşaat, montaj, onarım,
bakım, kiraya verme ve kiralama île ilgili işlerde kolaylıklar sağlanmaktadır.
Madde 3. — Geçici madde hükmü, düzenlenen usul hükümlerinin geçmişe yürümesini önlemektedir.
Madde 4. — Bu madde ile kanunun yürürlük tarihi düzenlenmektedir.
Madde 5. — Bu madde ile 'bu kanunun yürütülmesiyle Bakanlar Kurulu görevlendirilmektedir.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 393)
—3—
İhtisas Komisyofau Raporu
TC
Mitli Güvenlik Konseyi
ihtisas Komisyonu
Esas No. : 2/89
Karar No. : 93
8 Nisan .1982
MtLlA GÜVBNUK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orarniiral Nejat TÜMEJR tarafından ha­
zırlanan •«4.1H1.19811 gün ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 ncü Maddesinin (c) Fıkrasının Değiş­
tirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi», ilgüıi temsilcilerin katılmasıyla
Komisyonumuzda görüşülmüştür.
Danışma Meclisi Genel Kurulunca
metninin esasına sadık kalındığı ancak
Danışma Meclisince kabul edilen metin
ışığında, benimsediği metin tasviplerinize
kabul edilen metin Komisyonumuzca tekrar incelendiğinde, Itekliıf
bazı ayrımtıüarda değişiklik .yapıldığı anlaşılmıştır. Komisyonumuzun,
üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, aşağıda arz edilen gerekçeler
arz edilmiştir:
1. 2547 sayılı Kanunun 53 ncü madde (c) fıkrasını değiştiren >1 midi madde ile illgüıi olarak;
a) Disiplin amirlerinin soruşturma açtırma yetkisini muhafaza etmek amacıyla, gerek Memurin Muhakemalt Kanununun 2 nci Maddesinde tahkikatın' bizzat veya bilvasıta yapılması öngörüldüğünden ve ge­
rekse Danışma 'Mecİsimih kabul ettiği metnin son kısmında da bu şekilde benimsendiği için, buna paralel bir
düzenleme yapılmıştır. Ayını şekilde soruşturmacı adedinin tayininin de disiplin âmirleri yetkisi içerisinde ol­
ması ve soruşturmacı temininde sıkıntı duyulmaması işin kıdemce üstünlük aranmaması gerektiği düşünülmüş­
tür,
b) Yükseköğretim Kurul Başkam hakkında yapılacak hazırlık soruşturmasının (ilk soruşturmanın), ken­
disinin katılmayacağı ve Mili Eğitim Bakamının; başkanlığında yapılacak bir toplantıda, Yükseköğretim Ku­
rulu Üyelerinden teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca yapılmasının daha yararlı olacağı, değerlendi­
rilmektedir.
c) 15.5.1930 tarih ve 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve
Muhakeme Usulüne Dair Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Rek­
törlerin, bu kanunun öngördüğü izni veren merciler olmaları sebebiyle, kapsam dışında tutulmaları gerek­
tiği, düşünülmekttediir,
d) Kanunda yer almayan diğer hususlar için 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Kanununa
atıfta bulunulmuş ve itiraz ile ilgili hususlarda bu kanunda yeterli hükümler bulunduğu, değerlendirİllmıiş'tir.
2< Yükseköğretim Kanununun 56 nci madde (f) fıkrasında Üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile
ilgili işlerle bunlarım bakım ve onarımlarında 1050 sayıh Muhasebe-i Umumîye Kanununun 135 inci maddesi
ile 2490 sayılı Aritırma ve Eksiltme ve 'İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı, hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle, Yükseköğretim üst kuruluşlarının bu tür işlemleri için, yeni bir madde eklenmesine (gerek olma­
dığı, sadece bu fıkranın başına «Yükseköğretim' üst kuruluşları» ibaresinin eklenmesinin daha uygun olacağı
değerlendirilmektedir.,
3, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği tarih ile bu kanun teklifinin yürürlüğe gire­
ceği tarih arasında açılmış olan kamu davalarınım da geçerli olmasını ve bulunduğu safhadan İtibaren bu
kanun hükümlerine tabi kılınmasım sağlamak için, Geçici 1 nci maddenin, bu kanunun geçici maddesi olması
gerektiği düşünülmüştür.,
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 393)
4. 2547 sayılı Kanunla yeni teşekkül ettirilen Yükseköğretim Kurulunun kısa sürede fiziki imkânlara ka­
vuşturulması için geçici olarak bazı istisnai hükümler getirilmesi düşünülerek, Geçici 2 nci madde hazırlan­
mıştır.
5. Komisyon metninde, bir maddenin daha değişikliği öngörüldüğünden kanun ıtekliıfinıin adının «Yüksek­
öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka­
nun Teklifi» şeklinde değiştirilmesi tasviplerine arz olunur.,
Komilsyon metni bu düşüncelerle hazırlanmış ölüp tensiplerine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Muzaffer BAŞKAYNAK
Hâk. Tuğg.
Üye
Hüsnü KÜÇÜKAHMET
İEm. Tuğa,
Cumhur EVCİL
Kur. Alb.
Üye
Haşmet YURT AL
Mly. Kd. Alb.
Üye
Edip GÜLTEKÎN
Hâk. Kd. Alb.
Üye
Kemal YILMAZ
Kur. Alb.
Üye
M. Selim OKÇAY
Kur. Yb.
Milli Güvenlik Konseyi
Üye
Necati ERTÜRK
Kur. Yb.
(S, Sayısı : 393)
lÜye
_ 6—
T0KLİF
Yükseköğretim Kanununun 53 ncü Madde (c) Fıkrasının Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
Maddeler
MAıDDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde de­
ğiştirilmiştir :
«c) Ceza Soruşturması Usulü :
Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumlan yöneticilerinin, kadrolu
ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi memurlarının görevleri dolayısı ile ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hak­
kında ilk soruşturma, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya
görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır. Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin
edilmesi halinde, bunların sanığın akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır.
Yükseköğretim Kurulu ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri hakkında soruşturma Yükseköğretim
Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en az üç kişilik bir heyetçe yapılır.
(1) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına :
Yükseköğretim Kurulu ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri hakkında Danıştayın 2 nci dairesi,
Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında Yükseköğretim
rulu,
Ku­
Üniversite yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları; enstitü ve yüksekokul mü­
dürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün başkanlığında rektör yardımcıla­
rından oluşan kurul,
Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında Üniversite Yönetim Kurulu,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında mahal itibariyle yetkili il idare kurulu, ka­
rar verir.
(2) Soruşturmayı yapmış üyeler o kurul toplantısına üye sıfatı ile katılamazlar. Rektörün başkanlığında
rektör yardımcılarından oluşan kurul, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 61 nci maddesi hükmüne göre
toplanır ve karar alır. Oyların eşitliği halinde çoğunluk, başkanın bulunduğu tarafta sayılır.
(3) Danıştayın 2 nci dairesince verilen lüzumu muhakeme kararma itiraz ile meni muhakeme kararları­
nın kendiliğinden incelenmesi Danıştayın idari işler Kuruluna aittir. Diğer kurullarca verilen lüzumu mu­
hakeme kararına ilgililerce yapılacak itiraz ile meni muhakeme kararları kendiliğinden Danıştay 2 nci Daire­
since incelenerek karara bağlanır. Lüzumu muhakemesi kesinleşen Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim
Denetleme Kurulu üyeleri ile rektörlerin yargılanması Yargıtay ilgili ceza dairesine, temyiz incelemesi Ceza
Genel Kuruluna, diğer görevlilerin yargılanmaları mahalli adli mahkemelere aittir.
(4) Değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri hafinde soruşturma usulü ve yetkili yargılama mercii
üst dereceli 'görevliye göre tayin olunur.
(5) Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye isnat olunan iddiaları bildirerek savunmasını alır;
lüzum gördükleri kimseleri yeminle dinler, konu ile ilgili bilgi ve belgeleri toplar ve sübut delillerini tespit
ederler. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişiler sorulan hususlara cevap vermek ve diğer
istekleri yerine getirmek zorundadırlar.
(6) Yukarıda belirtilen görevlilerin 15.5.1930 tarih ve 1609 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarından do­
layı kovuşturma için gereken izin,
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 393)
DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ
METİN
Yükseköğretim Kanununun 53 ncü Maddesi (c) Fık­
rasının Değiştirilmesine ve Ayna Kanuna Bir Ek
Madde ite Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair
Kanun Teklifi
Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş­
tirilmesine ve Bu Kanuna Bazı (Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu­
nunun 53 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekil­
de değiştirlmıiştir.
MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu­
nunun 53 ncü maddesinin c fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
«c. Ceza Soruşturması Usulü :
Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri
ile yükseköğretim kurumlan yöneticilerimin, kadro­
lu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuru­
luş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanu­
nuna taibi memurlarının, görevleri dolayısıyla ya da
görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen
suçlar hakkında;
(1) İlk Soruşturma :
c. Ceza soruşturması usulü :
Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri
ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu
ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve
kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ta­
bi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görev­
lerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar
hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır :
(1) İlk soruşturma :
(a) Yükseköğretim Kurulu Başkanı hakkında,
Devlet Denetleme Kurulu tarafından görevlendirile­
cek en az üç soruşturmacı,
(b) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Yükseköğre­
tim Denetleme 'Kurulu ve Üniversitelerarası Kuru­
lun başkan ve üyeleri, rektör ve rektör yardımcıları
ve üst kuruluşların genel sekreterleriyle diğer memur­
ları hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanınca gö­
revlendirilecek bir veya üç soruşturmacı,
(c) Dekan, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri,
enstitü ve yüksekokul müdürleri ve üniversitenin ge­
nel sekreteri ile diğer memurları hakkında rektör ta­
rafından görevlendirilecek 'bir veya üç soruşturmacı,
(d) Öğretim yardımcıları ile fakülte, enstitü ve
yüksekokul sekreterleri ve bu kuruluşların diğer me­
murları hakkında görev yaptıkları fakülte dekanı,
enstitü veya yüksekokul müdürlerince görevlendirile­
cek bir veya üç soruşturmacı,
Tarafından yürütülür.
Üst makamlar kendilerine intikal eden ceza so­
ruşturması ile ilgili konuları yukarıda sayılan yetki­
lilere intikal ettirebilecekleri gibi doğrudan doğruya
da soruşturmacı tayin edebilirler.
Yukarıdaki hükümlere göre, öğretim elemanların­
dan soruşturmacı görevlendirilmesi halinde, bunla­
rın, hakkımda soruşturma yapılacak öğretim elema­
nıyla aynı unvanda ise daha kıdemlisi olması veya
daha üst akademik unvana sahip bulunması şarttır.
Milli Güvenlik Konseyi
Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin
katıiknadığı, Milli Eğitim Bakanının başkanlığındaki bir
toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil
edilecek en az üç kişilik bir kurulca, düğerleri için,
Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disip­
lin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uy­
gun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır.
Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edil­
mesi 'halinde, bunların, hakkında soruşturma yapıla­
cak öğretim elemanının akademik unvanına veya da­
ha üsıt akademik unvana sahip olmaları şarttır.
(2) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına;
(a) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üye­
leri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve
üyeleri hakkında Danuştayın 2 nci Dairesi,
(ıb) Üniversite rektörleri, rektör yardımcıla­
rı ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında, Yük­
seköğretim Kumlu üyelerinden teşkil edilecek üç ki­
şilik kuruU
(c) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksek­
okul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve de­
kan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve
yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında,
rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rek­
tör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul,
(d) Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve
yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim
kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik ku­
rul,
(S. Sayısı : 393)
—8—
(Teklif)
(a) Yükseköğretim Denetleme Kumlu üyeleri ile Yükseköğretim üst kuruluş memurları için Yükseköğ­
retim Kurulu Başkanından,
(b) Üniversite yöneticileri ve öğretim elemanları ile memurları için Üniversite rektörlerinden,
Alınır,
Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile rektörler hakkında 1609 sayılı Kanun hükümleri uygulan­
maz.
(7) Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik rejim, nitelikleri Anayasada yazılı Cumhuri­
yet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliği ile ilgili bulunan suçların ve suçluların kovuşturulmasında yukarıda yazılı usuller uygulanmaz. Bu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet Savcısı resen yapar.
(8). Yükseköğretim üst kuruluşlarına seçilen
turması kendi kanunlarına tabidir.»
ve kurumları ile ilişikleri kesilmeyen üyelerin ceza soruş­
Milli Güvenlik Konseyi
(S, Sayısı : 393)
9—
(Danışma Meclisinim Kabul Ettiği Metin)
|
(2) Son Soruşturmanın Açılıp Açılmamasına :
(a) Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim De­
netleme Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun 'baş­
kanları ve üyeleri ile üniversite rektörleri ve rektör
yardımcıları 'hakkında Danıştayın yetkili dairesi,
(b) Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri, fakülte
dekanları ve dekan yardımcıları ile üst kuruluşlar
genel sekreterleri hakkında Yükseköğretim Kurulu,
(c) Öğretim elemanları, enstitü ve yüksekokul
müdürleri ve yardımcıları, üniversite genel sekreter­
leri ile, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri
hakkında Üniversite Yönetim Kurulu,
(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
memurlar hakkında mahal itibariyle yetkili ti İdare
Kurulu, karar verir.
(3) Soruşturmayı yapmış olan üyeler kurul top­
lantısına üye sıfatıyla katılamazlar.
I
Kurullar, bu kanunun 61 nci maddesi hükmüne I
göre toplanır ve karar verirler. Oyların eşitliği ha­
linde çoğunluk, başkanın bulunduğu tarafta sayılır. I
(4) Danıştayın yetkili dairesince verilen lüzumu
I
muhakeme kararlarının itiraz üzenine, men'i muha-,
keme kararlarının kendiliğinden incelenmesi Danış­
tayın idari İşler Kuruluna aittir. Diğer kurullarca
I
Verilen lüzumu muhakeme kararları itiraz üzerine,
I
men'i muhakeme kararları kendiliğinden Danıştayın
yetkili dairesince incelenerek karara bağlanır.
I
(5) Lüzumu muhakemesi kesinleşen Yükseköğ­ I
retim Kurulu, Yükseköğretim Denetleme Kurulu ve
Üniversitelerarası Kurulun başkanları ve üyeleri ile
rektör ve rektör yardımcılarının yargılanması Yargıtayın ilgili ceza dairesine, temyiz incelemesi Ceza
Genel Kuruluna, diğer görevlilerin yargılanmaları
suçun işlendiği yer Adliye mahkemelerine aittir.
(6) Değişik statüdeki kişilerta birlikte suç işle­
meleri halinde soruşturma usulü ve yetkili yargı mer­
cii üst dereceli görevliye göre tayin olunur.
(İhtisas Komisyonunun teklif (ettiği metin)
(e)' 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il
idare kurulu,
karar' verir.
(f) Yükseköğretim Kurulu ile üniversite yö­
netim kurullarınca oluşturulacak kurullarda görevlen­
dirilecek asıl ve yedek üyeler bir yıl için seçilirler.
Süresi sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkün­
dür.
(3) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar
verecek kurullar üye tamsayısı ile toplanır. Kurulla­
ra İlk soruşturmayı yapmış >olan üyeler ile hak­
larında karar verilecek üyeler katılamazlar. Noksan­
lar yedek üyelerle tamamlanır. Diğer hususlarda bu
Kanunun 61 nci maddesi hükümleri uygulanır.
(4) Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim De­
netleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danışta­
yın 2 nci Dairesinde verilen lüzum-u muhakeme ka­
rarına itiraz ile men-i muhakeme kararlarının kendi­
liğinden incelenmesi Danıştayın İdari İşler Kuruluna
aittir. Diğer kurullarca verilen lüzum-u muhakeme
kararına ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i muha­
keme kararları kendiliğinden Danıştay 2 nci Dairesince incelenerek karara bağlanır. Lüzum-u muhakemesi
kesinleşen Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim
Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin yargılanması
Yargıtay ilgili ceza dairesine, temyiz incelemesi Ce­
za Genel Kuruluna, diğer görevlilerin yargılanmaları suçun işlendiği yer adliye mahkemelerine aittir.
(5) Değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işle­
meleri halinde soruşturma usulü ve yetkili yargılama mercii görev itibariyle üst dereceliye göre tayin
olunur.
(6) Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve rektör­
lerin 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memur­
lar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usu­
lüne Dalir Kanun kapsamıma giren suçlarından do­
layı yapılacak ceza soruşturmasında yukarıda belirti­
len ceza kovuşturması usulü tatbik edilir. Bunlar dı­
şında kalan tülm görevliler için 1609 sayılı Bazı Cü­
rümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında
Taiküp ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun hüküm­
leri uygulanır.
1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar
(7) Soruşturma yapmakla görevlendirilenler; il­ I
giliye isnat olunan iddiaları bildirerek savunmasını
ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne
alır, dinlenmesine gerek gördükleri kimseleri yemin­
Dair Kanun kapsamına giren suçlarımdan dolayı kale dinler, konu ile ilgili bilgi ve belgeleri toplar ve I nuni kovuşturma için gereken izin, Yükseköğretim
subut delillerini tespit ederler.
I Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme KuruMilli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 393)
- 10 —
(Teklif)
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir :
«Mali Kolaylık :
EK MADDE 1. — Yükseköğretim üst kuruluşlannın yapacakları her türlü satmalma, satma, keşfettirme,
inşaat, montaj, onaıım, bakım, kiraya verme #e ikrralama ile ilgili işlerde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 ısayılı Artırma ve Eksiltme ve îhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Uygulanacak usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak %ir yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir :
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 393)
11 —
(Danışma Meclisinin' Kaibul Ettiği Metin)
ı
(İhtisas Komisyonunun teklif ettiiğü metin)
Bütün daire, kurum ve kuruluşlar Me gerçek ve I lu Başkan ve üyeleri ve bu kuruluşların (Üniversitetüzelkişiler, sorulan hususlara, cevap vermek ve diğer I lerarası Kurul memurları dahil) memurları hakkında
I Yükseköğretim Kurulu Başkanından, üniversite yöistekleri yerine getirmek zorundadırlar.
I neticileri ve öğretim elemanları ile memurlar hakkın(8) Yukarıda belirtilen görevlilerin, 15.5.1930 ta­
I da üniversite rektörlerinden alınır,
rih ve 1609 sayılı Kanun kapsatalım güren suçların­
I
ı(7) Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri,
dan dolayı kanuni kovuşturma için gereken izin,
I ideolojik amaçlarla devletin ülkesi ve milletiyle 'böYükseköğretim Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri
I lünmez 'bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep
tile yükseköğretim üst kuruluş memurları için Yük­
I ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen
seköğretim Kurulu Başkanından; üniversite yönetiI Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen
cilerü ve öğretim demaınlan i e memurları için, üni­
I suçlarla bunlara irtibatlı suçlar, öğrenme ve öğretme
versite rektörlerinden alınır.
I hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan,
(9) Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür I kurumların sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozan,
demokratik rejim, nitelikleri Anayasada yazılı Cum­
'boykot, işgal, engelleme, bunları teşvik ve tahrik,
huriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Dev­
anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suçlar hakkında
let güvenliği ile ilgili bulunan suçların ve suçluların I ve ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde yukarıda
kovuşturulmasında yukarıda yazılı usuller uygulan­ I yazılı usuller uygulanmaz; !bu hallerde kovuşturmayı
maz. Bu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet Savcısı I Cumhuriyet Savcısı doğrudan yapar.
resen yapar.
I
(8) Bu kanunda yer almamış hususlarda 4 Şubat
(10) Yükseköğretim üst kuruluşlarına seçilen ve I 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun
kurumlan ile ilişikleri kesilmeyen üıyelerün ceza so­ I hükümleri uygulanır.
ruşturması kendi kanunlarıma tabidir.
(11) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen itirazlar
için süre kararların tebliğinden itibaren beş gündür.»
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu­
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir :
IMADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu­
nunun 56 ncı madde (f) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş­
tirilmiştir :
f. Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversi­
telerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bun­
ların bakım ve onarımlarında 1050 sayılı Muhasebe-i
Umumiye Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı
Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanunu hükümleri uy­
gulanmaz.
EK MADDE — «Yükseköğretim üst kuruluşları­
nın yapacakları her türlü satın alma, satma, keşfet­
tirme, inşaat, montaj, onarım, bakım, kiraya verme
ve kiralama ile ilgili işlerde 1050 sayılı Muhasebe-i
Umuımiiye Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sa­
yılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümle­
ri uygulanmaz.
Uygulanacak usul ve esaslar Yükseköğretim Ku­
rulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenlrr.»
MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu­
nuna aşağıdaki geçici 29 ncu madde eklenmiştir :
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 393)
— 12 —
(Teklif)
EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kamu davaları ile ya­
pılmakta olan soruşturma işlemleri geldiği safhaya kadar geçerlidir.
Sonuçlanmamış soruşturmalara bulunduğu safhadan itibaren bu Kanun hükümleri uygulanır.
Yürürlük :
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 5. — Şu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 393)
— 13
(Danışma Meclisinin' Kabul Ettiği Metin)
(İhtisas Komisyonıufflun teklif lefitiği metin)
GEÇİCİ MADDE 29. — Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce açılmış kamu daıvaları ile yapıl­
makta olan soruşturma işlemleri geldiği safhaya ka­
dar geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 1, — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce açılmış kamu davaları ile sonuç­
lanmış soruşturma işlemleri geçerli olup, bulunduğu
aşamadan itibaren uygulamaya devam olunur.
Sonuçlanmamış soruşturmalara bulunduğu safha­
dan itibaren bu Kanun hükümleri uygulanır.
(Sonuçlanmamış soruşturmalara bulunduğu safiha­
dan itibaren hu kanun hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 'beş yıl süre 'ile Yükseköğretim
Kurulunun yapacağı her türlü satın alma, satma, keş­
fettirme, proje yaptırma, montaj, kiraya verme ve ki­
ralama ile ilgili işlerden 1050 sayılı Mu)hasebe-i Umu­
miye Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı Ar­
tırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu uygulanmaz ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı madde
(f) fıkrasında ve yukarıda sayılan işlerde 1609 sayılı
Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve Görevleri Kanunu
hükümlerine talbi olmaksızın Yükseköğretim Kurulu,
bünyesinde oluşturacağı 'bir birimle bu işlerle ilgili
faaliyetleri yürütür.
Uygulanacak usul ve esaslar Yükseköğretim Ku­
rulunca çıkarılacak ibir yönetmelikle düzenlenir.
'Bu yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Yüksek­
öğretim Kurulunun yukarıda sayılan işleri için 7 Ha­
ziran 1980 gün ve 17010 sayılı Resmi Gazetede ya­
yınlanan «Üniversitelerarası Giriş Sınavı Kayıt Üc­
retleri Fonu Alım-Satım, Kiralama, Harcama ve İhale
Yönetmeliği» uygulanır. Anılan yönetmelikteki «îta
Amiri» ifadesi yerine «Yükseköğretim Kurulu Baş
kanı», «Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleş
tirme Merkezi Yönetim Kurulu» ifadesi yerine «Yük
seköğretim Kurulu», «fon» ifadesi yerine de «Yük
seköğretim Kurulu Bütçe ödenekleri ve diğer mali
olanakları» ifadeleri kullanılır.
Yürürlük :
Yürürlük :
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür­
lüğe girer,
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yü­
rürlüğe girer.
Yürütme :
Yürütme :
MADDE 4. — IBu kanunu Bakanlar Kurulu yü­
rütür.
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü­
rütür.
«•»>
Milli Güvenlik Konseyi
{S. Sayısı : 393)
I
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
S. Sayısı : 395
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş­
tirilmesine Bir Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu
Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı­
sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik
Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu.
(D. Meclisi : 1/140; M. G. Konseyi : 1/365)
(D. Meclîsi S. Sayısı : 102)
TC
Danışma Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü : 06 - 634
(1/140)01-316
23 Mart 1982
Konu : Kanun Tasarısı.
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 22 Mart 1982 tarihlî 70 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile
kabul edilen, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka­
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Sadi IRMAK
Danışma Meclisi Başkanı
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : 18/101 -1164/01336
3 Şubat 1982
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.1.1982 tarihinde
kararlaştırılan «1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Bülend ULUSU
Başbakan
— 2—
1479 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGOR­
TALAR KURUMU KANUNUNUN DAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE, BİR MADDENİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE BU KANUNA EK GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE
DAİR KANUN TASARISININ GEREKÇELERİ
I — GENEL GEREKÇE :
1479 sayılı Bağ - Kur Kanununu tadil eden 2423 sayılı Kanunla Bağ - Kur'dan malullük ve yaşlılık ay­
lığı alan sigortalılarla (hak sahiplerinin aylıklarına 1981 yılı içinde ortalama % 40 oranında artış yapılmıştır.
Sözü edilen 2423 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile 1479 sayılı Kanuna ilave edilen ek geçici 9 ncu
maddeye göre 1.3.1981-31.12.1982 tarihleri arasında 22 ay süreyle geçerli tablo ile Bağ - Kur tarafından
ödenecek aylıklar ve aynı Kanunun Ek 7 noi maddesiyle de sosyal yardım zammı 1.0Ö0,— lira olarak sabit
tutulmuştur. Buna göre Kanunda bir tadilata gidilmemesi halinde, Bağ - Kur tarafından bağlanan aylıklar­
da 1982 yılında herhangi bir artma mümkün olmamaktadır.
Bu itibarla, 1982 yılında Devlet memurları ile TC Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan ay­
lık alanların aylıklarında yapılması düşünülen % 25 oranındaki artışa paralel olarak, Bağ - Kur'dan aylık
alanların ayliklarında da artış 'sağlanabilmesi için 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı Kanunla eklenen 9 ncu mad­
dede değişiklik yapılması yoluna gidilmektedir.
Diğer Kurumlara geçişi teşvik eden ve Bağ - Kur'un büyük maddi külfetlere girmesine yol açan 10 yıl­
lık borçlanma hakkı da bu Kanunla kaldırimaktadır.
Ayrıca, Kurum avukatı bulunmayan bölge ve şubelerde bu yüzden meydana gelen boşluğu doldurmak
için Kurumun o yerdeki en yüksek ünite amiirine Genel Müdürün yetki verebilmesini teminen 1479 sayılı
Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmiştir.
Diğer taraftan Bağ - Kur uygulaması, Kanun gereği, 10 yıla yakın bir zamandır meslek kuruluşlarının
kayıtları esas alınmak suretiyle yürütülmüştür. Ancak meslek kuruluşu kayıtlarının sağlıklı olmaması, çok
sayıda meslek kuruluşunun bulunması, kendi nam ve hesabına çalışanlardan bir çok kişinin bu kuruluşlara
kayıtlı olmaması, çalışmalarına son verenlerin kayıtlarının silinmemesi gibi sebeplerle bazı vatandaşların halk
sahibi olamamaları, bazılarının da meslek kuruluşları kanalıyla haksız menfaatler sağlamak istemleri gibi
sonuçlarla karşılaşılmaktadır.
Belirtilen sakıncaların mümkün olduğu ölçüde giderilmesini teminen sigortalılığın başlangıç ve sona eri­
şinin tespitinde vergi mükellefi olanlar için vergi kayıtları, vergi mükellefiyeti olmayanların da usulüne
uygun olarak tutulmuş meslek kuruluşu kayıtlanma esas alınması öngörülmektedir.
Öte yandan, 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 70 nci maddesine .bir fıkra eklenmek sure­
tiyle, zaman aşımı nedeniyle Kurumun prim tahsil edemediği sürelerin sigortalılara hak olarak verilmemesi
hükmü getirilmektedir.
1479 sayılı Kanuna ilave edilen ek igeçic'i 14 ncü madde ile de; gönüllü ödemeleri teşvik bakımlından,
1981 ve daha önceki yıllara ait prim borçlarını 1982 yılı içinde kendiliğinden ödeyen sigortalılara, ödedik­
leri bu borçlarını 1982 yılı vergi matrahından düşebilmelerine imkân sağlanmaktadır.
II — MADDE GEREKÇELERİ :
Madde 1. — Bu fıikra ile, Kurum avukatı bulunmayan yerlerde ve zamanlarda Kurum halklarının kay­
bını önlemek için, Kurumun mahallindeki en yüksek amirine mahkeme, icra daireleri ve diğer mercilerde,
Kurumu temsil yetkisi verilmesi amaçlanmıştır.
Madde 2. — Yapılan yeni düzenleme ile bağımsız çalışanlardan gerçek veya götürü usulde vergilendiri­
len ticari veya serbest meslek kazancı sahibi gelir vergisi mükelleflerinin vergi kayıtları, vergiden muaf olan­
ların da meslek kuruluşu kayıtları esas alınmak suretiyle sigortalı sayılacakları esası benimsenerek kanun
kapsamına giren ve girmeyen kimseler açıklığa kavuşturulmuştur. Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek
kazancı sahiplerinin tarif ve tasniflerinde Gelir Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden yararlanıl­
masının gerekeceği tabiidir.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı :' 395)
—3—
Madde 3. — Maddede yapılan yeni düzenleme ile gelir vergisi mükellefi olanlar 'için mükellefiyetin baş­
langıç tarihi, vergiden muaf olanlar için Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihi sigortalılığın baş­
langıcı olarak esas alınmış ve sigortalılığın sona eriş tarihleri açıkça belirtilmiştir.
Madde 4. — Bağ - Kur uygulaması, Kanun gereği, 1Q yıla yakın bir zamandır sadece meslek kuruluşu
kayıtları esas alınmak suretiyle yürütülmüştür.
Ancak, meslek kuruluşu kayıtlarının sağlıklı tutulmaması, çok fazla sayıda meslek kuruluşunun bulunma­
sı, kendi nam ve hesabıma çalışanların bir çoğunun bu kuruluşlara kayıtlı olmaması, diğer taraftan çalış­
malarına son verenlerin kayıtlarının devam etmesi gibi sebeplerle bazı vatandaşların hak sahibi olamamaları,
bazılarının da meslek kuruluşları kanalıyla haksız menfaatler sağlamak istemeleri gibi sonuçlarla karşılaşıl­
maktadır.
Bu nevi hatalı işlemlerin önlenmesi için sigortalılığın başlangıcı ve suna erişinin tespitinde vergi mükel­
lefi olanlar için vergi kayıtları, vergiden muaf olanlar için ise usulüne uygun olarak tutulmuş meslek kuru­
luşu kayıtları esas alınmıştır.
Madde 5. — Diğer Kurum ve sandıklara tabi işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına girenlerle il­
gili yazışmalardan uzun süre sonuç alınamamakta, dolayısıyla sigortalıların seçmeleri gereken basamağın
tespit edilememesi nedeniyle prim ödemelerini aksatmaları ve bazı haklarının kaybolmasına sebebiyet veril­
mektedir.
Fıkrada yapılan değişiklikle işlemlerde sürat sağlanması ve sigortalıların bazı haklarının kaybolmasının
önlenmesi amacı güdülmüşltür.
Madde 6. — IMeri hükümlere göre zaman aşımına uğrayan primlerle ilgili olarak Kurumu, prim tahsil
edemediği süreleri sigortalılara hak olarak verme durumundadır.
Sosyal Güvenlik Ibir nimet - külfet dengesine dayandığından zaman aşımı iddiasıyla primi tahsil edileme­
yen sürelerin hizmetten sayılmaması, dolayısıyla sigortalılara karşılıksız Ibir hâk verilmemesi öngörülmüştür.
'Madde 7. —-> 1241213 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile 1479 sayılı Kanuna ilave edilen ek geçici 9 ncu
maddeye ıgöre 1.3.19811 — 3İ1J1İ2.1982 tarihleri arasında '22 ay süreyle geçerli tablo ile Bağ - Kur tarafından
ödenecek aylıklar ve aynı Kanunun Eik 7 nci maddesiyle de sosyal yardım zammı 1.000.— lira olarak salbit
tutulmuştur. Buna ıgöre Kanunda bir tadilata gidilmemesli halinde ©ağ - Kur tarafından bağlanan aylıklarda
19*S2 yılında da herhangi Ibir artma mümkün olmamaklaidırj!
İBu itibarla, 1982 yılında Devlet memurları ile T.C. Emekli Sandığı ive Sosyal Sigortalar Kurumundan ay­
lık alanların aylıklarında yapılması düşünülen % 25 artışa paralel olara'k, Bağ - Kuradan aylık alanların ay­
laklarında da aynı oranda artış sağlanabilmesi için halen ödenmekte olan 1.000.— lira tutarındaki sosyal yar­
dım zammı sabit tutularak 1479 sayılı Kanuna 24213 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 9 nou maddenin yeni­
den düzenlenmesi yoluna gidilmiştir.
İMadde 8. — IBağ - Kur Kanununa 2229 sayılı Kanunla ilave edilmiş olan ek geçici 4 ncü madde ile is­
teğe bağlı sigortalılara borçlanma imkânı verilmiştir.
IMedburi sigortalıların (borçlanma hakkından yararlanamamalarına rağmen 10 yıllık 'borçlanma yapan İs­
teğe bağlı sigortalılar, borçlanma yapamayan sigortalıların 10 yılda gelebildikleri no'ktaya 'bir anda gelebil­
mekte ve daha evvel emeklilik hakkını kazanmaktadırlar. Buna göre, Kurum kısa sürede emekli aylığı öde­
meye başladığı gibi borçlanma yapmayan sigortalıların 10 yıl süreyle ödettikleri primden elde edilen nema
kadar zarara uğramaktadır. Kaldıki, borçlanma primleri defaten ödenebildiği gibi, borçlanma tarihinden iti­
baren yıllı'k eşit taksitler halintte 3 yıl içinde de ödenebilmektedir.
Diğer taraftan, Bağ - Kur'a düşüik basamak üzerinden 'borçlanmak suretiyle cüzi Ibir primle 10 yıl sigor­
talılık süresi kazananlardan çoğu, durumlarına göre ya borçlanmanın akabinde, ya da Bağ - Kur'a 5 yıla
yakın bir süre daha prim ödeyerek 'bir başka sosyal güvenlik kuruluşuna {daha ziyade Sosyal Sigortalar Ku­
rumuna) geçmek suretiyle Bağ - Kur'un hayli yüksek bir maddi külfete maruz kalmasına sebep onmaktadır­
lar. Çünkü gidilen sosyal güvenlik kuruluşunun bağladığı aylık Bağ - Kur'un ibağladığı aylığa göre hem da­
ha yüksek ve hem de aylık hissesi kurumlarda geçen hizmet süresine göre taksim edilmektedir,
Milli GülvenÜk! Konseyi
(S.: Sayısı ? 395)
—4—
Kaldıki, esas sosyal yardıma muhtaç kimseler böyle 'bir borçlanma imkânından faydalanmak şuuruna ve
imkânına gereği kadar sahip 'bulunmadıklarından madde ile varılmak istenen gayeye de ulaşılamamıştır.
'Belirtilen durumlar muvacehesinde maddenin yürürlükten kaldırılması yoluna gidilmektedir.
, Madde 9 :
Elk Geçici Madde 12. — Meslek kuruluşları kayıtlarına 'istinaden kapsama alınmakla beraber bu kuru­
luşların kayıtlarının geçersizliği sebebiyle bu Kanuna göre silgortalılıkları iptal edilenlerden vergi mükellefi
olanların sigortalı sayılacakları hükmü getirilmiştir,
Kik Geçici Madde 13. — Meslek kuruluşlarının, Kanun kapsamına girecek üyeleri ile kaydı silinenleri sü­
resi içinde Kuruma bildirmemeleri, Ibir kişinin birden fazla meslek kuruluşunda kaydının 'bulunması, kayıt­
larının sağlıksız olması, üyelerinin kaydolduğu ve kayıtlarının silindiği tarihlerin kayden tespitinin müm­
kün olamaması, derneklerde kaydı bulunan üyelerin adreslerinde bulunamaması gilbi nedenlerle Kanunun
uygulanmaya başlandığı 1.1IC|J1972 tarihinden beri uzun 'bir süre geçmesine rağmen resen tescil mekanizması
işletilememiştir. Diğer taraftan 'bu durum bilhassa ölen kişilerin hak sahiplerince meslek kuruluşları kanalıy­
la Kurum aleyhine istismar edilmek istenmiştir.
'Bu itibarla, bu madde ile vergi mükellefi olmadıkları halde 1479 sayılı Kanun ve 1479 sayılı Kanunda
'değişiklik yapan kanunlara göre meslek kuruluşlarına kayıtlı 'bulunanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihe kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların her türlü borç ve yükümlülükleri ile haklarının bu Ka­
nunun yürürlüğe girdiği tarihten M'baren bu Kanun hükümlerine göre başlatılması amaçlanmıştır.
Ancak fi .il0.1972 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi mükellefi olduğunu 1 yıl
içinde tevsik edecek sigortalılara bu süreyi borçlana'bSlme imkânı verilerek mağduriyetleri önlenmek istenmiş­
tir.
Ek Geçici Madde 1)4. — Bağ - Kur uygulamaya geceli -9 nou yılını henüz tamamlamamış olan yeni bir
kuruluştur. Sigortalılarına kendislini tanıtma, kabul ettirme ve onlar için Ibir umut ve güven kaynağı olma
özelliklerini yeni yeni kazanmaya başlamaktadır.
Prim tahsilatında son iki yılda sağlanan büyük gelişmeye rağmen, 894,000i sigortalı Kuruma çeşitli mik­
tarlarda borçlu bulunmaktadırlar. Bu borçların toplamı, 5 milyar lira gibi önemli bir meblâğa ulaşmakta­
dır.
1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesinin son fıkrasında sigortalıların öde­
dikleri kesenek ve primlere atıfla «Bu kesenek ve primlerun tümü vergi uygulamasında gider olarak göste­
rilebilir» denilmekte idi. Bu hükme göre bütün primler süre kaydına tabi olmaksızın ödendiği yılda vergi uy­
gulamasında gider olarak gösterilehiliyordü.
Ancak, yılı içerisinde prim ödemeyi teşvik bakımından 2423 sayılı Kanun ile kesenek ve primlerin vergi
uygulamasında gider olarak gösterilebilmesi için ait olduğu yıl içerisinde ödeme şartı getirtilmiştir. Bu dü­
zenlemenin olumlu sonuçları alınmaya başlanılmıştır. Bununla beraber, prim borçlarının İcra yoluyla taki­
binde Kurumun yeterli teşkilâta sahip olamaması, tatmin edici sonuçlara varmayı engellemektedir.
Bu itibarla, 1479 sayılı Kanuna ilave edlilen bu ek geçici madde ile Maliye Bakanlığının tahsilatın 'hız­
landırılması uygulamasına benzer bir uygulama ile gönüllü Ödemelerin teşvik edilmesi maksadıyla 1981 ve
önceki yıllara ait olupta ödenmemiş olan kesenek ve primlerim' 1982 yılı sonuna kadar kendiliğinden öde­
yen sigortalılara ödedikleri bu borçlarım bir defaya mahsus olmak üzere 1982 yılı vergi matrahından in­
direbilmeleri imkânı getirilmektedir,
Madde 10, 111. — Kanunun yürürlük tarihi ve yürütme organı gösterilmiştfir.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı :< 395)
_ 5 —
BAĞ - KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİ VE YENİ AYLIKLARIN MUKAYESESİ
û% 25 ZAM YAPILMASI HALİNDE)
|% 2!5 zamlı tasarıya göre1
Yürürlükte olan Ikianuna göre
Basamalklar
1
2
3
4
5
'6
7
8
9
10
11
' 12
Gösterge
3 750
3 800
3 850
4 000
4 600
5 40Üİ
6 500
7 350
8 350
9 650
11 000
12 65CI
Aylıklar
Sosyal
yardım
z.
<i% 70)
2
2
2
2
3
3
4
5
5
6
7
8
625
660
695
800
220
780
550
145
845
755
700
855
1
1
1
1
1
000!
0001
000
000
000
ı ooq
1 000
ı ooo;
1
1
1
1
000
000
000
000
Ede
geçen
3
3
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
625
660
695
800
220
780
550
145
845
755
700
855
Gösterge
5 050
5 1110
5 1170
5 360
6 1110
7 1H0
8 480
9 540
10 800
12 420
14 110
16 170
Aylıklar Sosyal
\% 70) yard. z.
3
3
3
3
4
4
5
6
7
8
9
11
535
577
619
752
277
977
936
678
560
694
877
319
1 000
1 OOO
1 000
ı ooa
1 000
1 000
1 000
ı ocıo
H 000
1 000
1 000
1 000
Artış
Ele
geçen
4 5135
4 577
4 619
4 752
5 277
5 977
6 936
7 678
8 560
9 694
10 877
12 319
Farkı
(TL.)
91101
1
1
1
1
1
1
2
2
917
924
952
057
197
386
533
715
939
177
464
\% si
25,10
25,05
25,00
25,05
25,05
25,04
24,97
24,95
25,05
25,00!
25,02
25,00
NOT : 1. Bağlanacak aylıklarda prim ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için, oranlarda % 1 indirim yapılır.
2. Bağlanacak aylıklarda prim ödenen 25 yıldan fazla her tam yıl için, oranlarda'% 1 artırma yapılır.
M i l Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı t1 395)
~ 6—
BAĞ - KUR GENEL' MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİ VE YENİ AYLIKLARIN MUKAYESESİ
(%, 25'lN ÜZERİMDE ZAM YAPILMASI HALİNDE)'
'% 25 zamlı tasarıya; göre
Yürürlükte olan kanuna: gföre
Basamaikliar
1!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gösterge
3 750
3 800
3 850
. 4 000
4 600
5 400
6 500
7 350
8 350
9 650
11! 000
12 65Ü
Aylıklar
(% 70)
2
2
2
2
3
3
4
5
5
6
7
8
Sosyal
yardım z.
625
660
695
800
220 ,
780
550
145
845
755
700
855
1 000
T 000
11 000,
l 000
1 000
1 000
1' 000
1 000
1' 0001
1 000
1 000
1 000
Ele
geçen
3.
3
3
3
4
4'
5
6
6
7
8
9
Aylıklar
Gösterge
625
660
695
800
220
780
550
145
845
755
700
855
5
5
5
5
'6
7
8
9
10
12
14
16
410
470
540
710
380
3H0
640
630
800
420
110
170
(% 70)
3
3
3
3
4
5
6
6
7
'8
9
11'
Sosyali
yard. z.
787
829
878
997
466
İH 7
048
741!
560
694'
877
319
Ortalama )%» si
Artış
Ele
geçen
V 000 4 787
1 000 4 829
1! '000 4 878
1 000 4 997
l1 000 5 466
1 000 6 117
'1 000 7 048
1 000 7 741'
1 000 8 560
1 000 9 694
1 000 110 877
1 000 12 319
Farkı
(TL.)
1
1
1
1
İl'
1
li
1
1
I
2
2
162
169
183
197
246
337
498
596
715
939
177
464
% si
32,06
311,94
32,02
31,50
29,53
27,97
26,99
25,97
25,05
25,00
25,02
25,00
27,22
28,17
7V07*: 7. Bağlanacak aylıklarda prim ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için, oranlarda % 1 indirim yapılır.
2i Bağlanacak aylıklarda prim ödenen 25 yıldan fazla her tam yıl için, oranlarda % 1 artırma yapılır.
Artış farkı toplamı
3. Ortalama artış % si : a)
X 1000=27,22
Yürürlükteki Kanuna göre ele geçen toplam
Artış % leri toplamı
b)
^ 28,17
12
4. Zammın Yükü • 11 568 430 000 X % 27,22 3 148 926 646 TL., On Aylık : 2 624 105 538 TL.
Milli Güvenlik' Konseyi
(S. Sayısı :ı 395)
— 7—
30 .. 12 , 1981
DAĞ - KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİ VE YENİ AYLIKLARIN MUKAYESESİ
(SOSYAL YARDIM ZAMMI HARİÇ TUTULARAK YAPILAN MUKAYESE)
Yürürlükte ola,n!
Kanuna göre
Zamlı tasarıya göre
Aylıklar
Basamaklar
Gösterge
11
a
3
4
'5
6
7
8
9
10
11
12
3 750
3 80Ö
3 850
4 ooa
4
,5
6
7
8
9
11
12
600
400
500
350
350
650
000
650
l(% 70)
2
2
2
2
3
3
4
5
5
6
7
8
625
660
695
800
220
780
550
145
845
755
700
855
Gösterge
5
S
5
5
6
7
8
9
10
12
14
16
410
470
540
710
380
310
640
630
800
420
110
170
Aylıklar
ı(%- 70)
3
3
3
3
4
5
6
6
7
8
9
11
Artış.
Farkı
'(TL.)
787
829
878
997
466
117
048
741
560
694
877
319
1!
1,
1
11
1
1
1
1
1
2
2
% si
162
169
183
197
246
337
498
596
715
939
177
464
Ortalama artış % si:
44,27
43,95
43,90
42,75
38,70
35,37
32,92
31,02
29,34
28,70
28J27
27,83
32,99
35,59
NOT : 1. Bağlanacak aylıklarda prim ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için, oranlarda % 1 indirim yapılır.
2. Bağlanacak aylıklarda prim ödenen 25 yıldan fazla her tam yıl için, oranlarda % 1 artırma yapılır.
Artış farkı toplamı
3. Ortalama artış % si : a)
X 100 = 32,99
Yürürlükteki Kanuna göre aylık toplamı
Artış % leri toplamı
= 35,59
b)
12
4. Zammın yükü : 9 591 189 000 X % 32,99 = 3 164 133 251 TL.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı :< 395)
On aylık : 2 636 777 709 TL.
DAĞ - KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1982 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE KABUL EDİLMESİ MUHTEMEL
KURUM GİDERLERİNDE MEYDANA GELECEK ARTIŞ
1982 YILI BÜTÇE GİDERLERİ {000)
(Mevcut Mevzuata göre)
Tahsis giderleri
11 568 430
Personel
giderleri
1 273 960
Diğer
giderleri
690 333
KA
MUHTEMEL KATSAYI ARTIŞINA
GÖRE GİDERLER (000)
Tahsis
giderler (+)
11 568 430
Personel
giderleri
1 397 110
Diğer
giderler
690 333
(+) : 2423 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 1.3.1981 - 31.12.1982 tarihleri arasında 22 ay süre ile g
halinde BAĞ = KUR tarafından yapılan 1982 yılı tahsis giderlerinde herhangi bir artma mümkün o
o
1982 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE KABUL EDİLMESİ MUHTEMEL K
BAĞ - KUR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAK SURETİYLE KURUM EM
RINDA % 25'LÎK ARTIŞ SAĞLANIRSA KURUM GİDERLERİNDE MEYDANA
eri
Sayısı v 395)
1982 YILI BÜTÇE GİDERLERİ (000)
(Mevcut Mevzuata göre)
MUHTEMEL KATSAYI ARTIŞINA
GÖRE GİDERLER (000)
Tahsis giderleri
Personel
giderleri
Diğer
giderleri
Tahsis giderleri
(% 25'Mk artışla)
Personel
giderleri
Diğer
giderleri
1
2
3
4
5
6
11 568 430
1 273 960
690 333
14 460 538
1 397 110
690 333
% 25'lik Artış : 11 568 430 000 + (11 568 430 000 X % 25 = 2 892 107 500) = 14 460 537 500 TL.
NOT : Hesaplama yıllık olup on aylık tahsis giderleri 13 968 430 000 TL. tahsis gideri farkı ise 2,4 milyar
—9—
BAĞ - KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Prim Gelirleri ile Tahsis Giderleri Mukayesesi
(Aylıklara Zam Yapılması Hafinde)
Aylık ©ağlanan Sigortalı
Sayısıı
ıPrian TahisilaU (000)
Yıllar
1
1982
Katsayı
2
30
Normal
Geçmiş
yıiıardan
alacalfc
Toplam
(3 + 4)
Yâ içinde
aylığa giren
Kümülatlîf
Tahsis
giderleri
<000)
3
4
5
6
7
8
16 145 655
500 000 16 645 655
28 500
Farfc (000)
(5 — 8)
171 643 13 968 430 + 2 67J7 225
(X)
14 192 536 + 2 453 119
1983
32
20 784 993
1 000 000 21 784 993
19 5«2
191 225 23 522 461 — 1 737 468
1984
34
24 706 882
1 250 000 25 956 882
17 474
208 699 27 771 1711 — 1 814 289
1985
36
30 813 902
1 250 000 32 063 902
16 380
225 079 32 107 737 —
43 835
NOT : 1. Tahsis giderlerine toptan ödemeler dahil değildir.
2. Prim tahsilatının 1982 yılında % 65, 1983 yılında % 70, 1984 ve 1985 yıllarında ise % 75 ora­
nında gerçekleşeceği varsayılmıştır.
(X) 3. Kurumun 1982 Bütçesinde tahsis giderleri 11 568 430 000 lira olarak hesaplanmıştır. 1 Mart 1982'
den itibaren zam yapıldığında 10 aylık zamlı ödemeyle birlikte 1982 yılı tahsis giderleri;
a) Her basamağa % 25 zam yapılması halinde 13 968 430 TL. dır.
b) Ortalama % 27,22 zam yapılması halinde 14 192 536000 TL. dır.
4. 1.1.1983'ten itibaren bağlanacak aylıklar prime esas olan gelir basamakları üzerinden hesaplana­
cağından 1982 yılında yapılacak zam 1982'den sonraki yıllardaki tahsis giderlerine tesir etmemek­
tedir.
Mili OıÜvenlik Konseyi
(S, Sayısı :• 395)
— 10 —
Sosyal Güvenlik, îş ye İşçi İlişik ileri Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
Genel Sekreterliği
Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri
Komisyonu
Esas No, : 1/365
Karar No. : 8
Kayıt No. : 2200-12/82
6 Nisan 1982
MiLLt GÜVENLIK KONSEYI BAŞKANLIĞINA
Hükümetçe (hazırlanan, ve Danışma Meclisinde görüşülerek kabul edilen «11479 Sayılı Esnaf ve Sanatkâr­
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
Bir Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı» (Komisyonumuzda ilgililerin katılması ile görüşülmüştür.
İKamisyonumuz; Danışma Meclisinden geçen metni benimsemekle birlikte madde gerekçelerinde belirtilen
ve esasa müteallik olmayan, ancak uygulamada tereddütleri giderecek, bazı ilaveler ve şekli değişiklikler yap­
mıştır.
Ancak, 1479 Sayılı 'Kanuna, 2229 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Geçici 4 ncü Maddenin Hükümet Tasarısın­
da kaldırılması önerildiği ıhalde Danışma Meclisinde bu teklifin yerine; borçlanılarak geçen '10 yıllık Sigortalılık
süresinin, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren diğer Sosyal Güvenlik (Kuruluşlarınca yapılacak hizmet bir­
leştirmelerinde dikkate alınmayacağı şeklinde önerilmesi ve bu değişikliğe rağmen Tasarının isminde değişiklik
yapılmaması nedeniyle Komisyonumuzca tasarının isminin «1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım­
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu (Kanuna Ek
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» olarak değiştirilmesi benimsenmiş, aynı madde muhte­
vasında yapılan değişiklikle, bir 'defaya mahsus olmak üzere Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Kanunla Ku­
rulu Sosyal Güvenlik (Kuruluşlarına ilk defa veya tekrar tescili yapılmış olanların hizmet birleştirmelerinde
Bağ-ıKur'a borçlanmış oldukları sürenin dikkate alınması -sağlanmıştır.
Daha önceki yıllara ait olarak tahakkuk edip de ödenmemiş olan kesenek ve prim borçlarının 19Sİ2 yıiı
sonuna kadar kendiliğinden ödenmesi halinde, bu kesenek ve primlerin 19S2 yılı gelir vergisi uygulamasında
gider olarak gösterilmesi hususunda Milli Güvenlik Konseyi Bütçe ve Maliye Komisyonunun olumlu 'görüşleri
alınmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Danışma Meclisince kabul edilmiş olan metne, Bağ4Kur'un prim alacaklarının takibi ile ilgili
olarak icra dairelerinde herhangi bir güçlükle karşılaşılmaması için «İcra» dairelerinin de dahil edilmesi uygun
görülmüştür.
Madde 2. — Maddenin matlabı olan «Kanunun amaç ve kapsamı» ifadesinin, madde metnini tam karşı­
lamadığı görülmüştür. IBu itibarla muhtevaya daha uygun olarak madde matlabının «Kanunun amacı, sigorta­
lı sayılanlar ve sayılmayanlar» şeklinde düzenlenmesi suretiyle madde benimsenmiştir.
Madde 3. — Madde; son fıkrası daha açık ve anlaşılır şekilde yeniden düzenlenerek benimsenmiştir.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı :! 395)
'Madde 4. — İSigortalılığa esas olacak bilgiler, belediyeler, özel idareler ve diğer kamu kurulanlarından da
istenilebileceğinden, tescille ilgili işlemler konusunda hazırlanacak yönetmelik üzerinde lîçişleri Bakanlığının gö­
rüşünün de alınmasının uygun olacağı düşünülerek, maddenin son fıkrası; görüşü alınacak bakanlıklar ara­
sında «İçişleri Bakanlığının da dahil edilmesi suretiyle benimsenmiş, şekil Ve ifade değişiklikleri yapılmıştır.
Madde 5. — Madde, tescil tarihindeki asgari ücretin esas alınacağı
Danışma Meclisinden 'geldiği şekilde benimsenmiştir.
hususuna açıklık
getirilmek suretiyle
(Madde 6. — IMaddenin daha açık ve anlaşılır olması için «İddiası ileri sürülerek» ifadesi yerine «nedeniyle»
ifadesinin konulması suretiyle benimsenmesi uygun görülmüştür.
Madde 7. — Sosyal 'güvenliklerinin sağlanmasında gecikilmiş ileri yaştaki bir kesimin kayıplarını telafi et­
mek ve BağflCur normlarına göre sosyal güvenliklerini sağlamak maksadı ile isteğe bağlı sigortalılara 10 yıllık
borçlanma imkânı tanınmıştır. Ancak, uygulamada ıBağ-IKur'dan az bir parayla 10 yıllık hizmet borçlanması
yapılarak Bağ-JKur'un verdiğinden, daha fazla menfaatler veren diğer sosyal güvenlik kurumlarına geçildiği
görülmektedir. Bu durumda hikmetin tamamına yakını iBağ-/Kur'da geçtiği için bağlanan aylıktaki \Bağ-Kur his­
sesi Bağ-IKur tarafındanbağlanacakaylıktan çok yüksek olmakta ve diğer sosyal güvenlik kurumları da prim
almaksızın aylık bağlananın ve yakınlarının sağlık hizmetlerinin külfetini yüklenmektedir. Ayrıca IBağ-İKur
tarafından ödenmekte olan sosyal yardım zammından 1 500 TL. ve 2 500 TL. daha fazla sosyal yardım zam­
mı ödenmektedir.
Bu itibarla Bağ-(Kur'a tabi isteğe bağlı sigortalı olarak borçlanılmış ve bundan sonra borçlanılacak süre­
lerin, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca aylık bağlanması halinde hizmet birleştirilmesine dahil edilmemesi
suretiyle diğer kurumlara kaymaların ve bu suretle borçlanma müessesesinin kurumların aleyhine işlemesinin
önlenmesi düşünülmüştür. "Buna göre isteğe bağlı sigortalı olarak ıBağ^Kur'a borçlanıp 1479 sayılı Kanuna ekle­
nen ek geçici 4 ncü maddenin son fıkrasında yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra diğer sosyal
güvenlik kuruluşlarına tabi bir işe ilk defa veya tekrar girerek tescili yapılanların, Bağ-Kur'a isteğe bağlı sigor­
talı olarak borçlandıkları sürelerinin o kurumlarca, 228 ve 1İ214 sayılı Kanunlara göre birleştirilecek h'izmetlere
dahil edilmemesi uygun görülmüştür. Ancak bu fıkrada yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesine kadar, mevcut
hükümlere 'göre, kanunların tanıdığı haklardan yararlanmak suretiyle Bağ-Kur'a tabi isteğe bağlı sigortalı olarak
10 yıl borçlanma yapmış ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce diğer sosyal güvenlik kurumları kap­
samına girerek tescilini yaptırmış olanların müktesep hakları mahfuz tutulmuştur. Böylece, borçlanılan sürele­
rin diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca yapılacak hizmet 'birleştirilmelerinde dikkate alınıp alınmamasının tespiti
için o kuruluşlara en son geçişin tescil tarihinin esas alınması uygun görülmüştür. Bağ-JCur sigortalılığı sona
erdirilerek «tik» veya «En son tescilli geçiş» tarihi, bu fıkradaki değişikliğin yürürlük tarihinden önce ise borç­
lanılan süreler birleştirilecek hizmetler dahil edilecek, sonra ise dahil edilmeyecektir.
Tahsis anında dikkate alınmayan 'borçlanma primleri, talep halinde sigortalı veya mirasçılarına geri verile­
cektir.
Danışma (Meclisince kabul edilen 8 nci madde, yukarıdaki açıklamaları kapsayacak şekilde yeniden düzenlen­
miş ve 1479 sayılı IKanunun madde sıralamasına paralel şekilde 7 nci madde olarak benimsenmiştir.
(Madde 8. — Danışma Meclisince kabul edilen 7 nci madde, 8 nci madde olarak aynen benimsenmiştir.
Madde 9. — IBu maddeye bağlı Ek Geçici 12 nci madde metninde yer alan «Vergi mükellefi» ifadesinin,
açıklık kazandırılması bakımından «Kendileri nam ve Hesabına bağımsız çalışmaları sonucu gelir vergisi mü­
kellefi» olarak değiştirilmesi yerinde görülmüştür.
Ek Geçici Madde '13. — Madde, borçlanmadan yararlanacakları, borçlanma primlerinin en geç ödeneceği
süreyi, zamanında primi ödenmeyen süreler için uygulanacak işlemi ve borçlanma için tanınan süreyi açıkça
belirleyecek, uygulamada kolaylık ve eşitlik sağlayacak şekilde düzenlenerek benimsenmiştir.
lEk Geçici Madde 14. —1479 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi hem 21229 ve hemde 2423 ^y^ Kanunla tadil
edildiğinden, madde metninde her iki Kanun numarasının da yer alması ve «Vergi uygulamasına açıklık ka­
zandırılması bakımından «Gelir vergisi uygulaması» şeklinde düzenlenmesi sağlanmıştır.
Milli Güvenlik Konseyi
,-. XS< Sayısı : 395)
— 12 —
Madde 10 ve 11. — Madde lO'daki 7 nci madde 8 nci madde -olarak: d«igi^iitewş, İH m>i madde aytuen benim*e«îti't?tir.
'Mi-Mi- Güjvenfljic «Konseyinin onayiaraıa arz olmaur.
TMt SARGİN
Prs. Kd. Al'b.
Üye
ErberkİNAM
Dz. ö& Aib.
Üye
Faer/ KAYNAKD&MİR
Üye
tf*e
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Mtifteşarı
TM^r«/ AĞAR
Sosyal" Otiveûtik ^Baücafllığı
(Müsteşar Yardımcısı
Üye
Attan TURAN
Bağ*ur Genel Müdürü
MHli OüvonJik Konseyi
Nuri ERNAM
Sosyal Sigortalar Kuramu
Genel M^idür ®a$ya*dımcısı
-Üye
Necmettin ÖNEL
TCBraekli Sandî|ı
Genel Müdür Yrd.
(S. Sayısı :i 3*5)
— 14 —
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Bir Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,
Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde, Ge­
nel IMüdür, temsil yetkisini Kurumun o yerdeki en yüksek amirine devredebilir.
MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de­
ğiştirilmiştir.
Kanunun Amaç ve Kapsamı :
Madde 24. •— Aşağıda sayılan sigortalılar hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda ya­
zılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır.
- I - Sigortalı Sayılanlar :
Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında
kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan­
lardan;
a) Esnaf ve sanatkâr, tüccar, sanayici ve borsa ajan ve acentaları, mimar ve mühendisler, sigorta pro­
düktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticari kazanç veya
serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya igötürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
fa) Kollektif şirketlerin ortakları,
c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
d) Limited şirketlerin ortakları,
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
f) Donatma iştirakleri ortakları,
g) Anonim şirketlerin kurucu ortaklan ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
fa) Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmakla beraber vergiden muaf olanlardan kanunla ku­
rulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,
Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.
II - Sigortalı sayılmayanlar :
Aşağıda yazılı kimseler bu Kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar.
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar,
b) Yabancı uyruklular,
c) Kanunla veya Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya
kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgörmezlik geliri al­
makta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya Sosyal
Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi işgörmezlik geliri alanlar hariç),
d) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç.)
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 395)
— 15 —
DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
/METİN
SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ
KOMİSYONUINİUN KABUL ETTİĞİ METİN
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek
Geçici Maddeler ^Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun
Bazı Maddelerinin DeğiştırUmesüne ve Bu Kanuna
Ek Geçici Maddeler Eklenmelime Dair Kanun
Tasarısı
.MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 5 nci madde­
sine aşağıdaki fıkra ektenrnişıtıir.
.Kurum avukatının! bulunmadığı yerlerde ve za­
manlarda bunlara ait görenlerin yerine getirilmesin­
de; Genel Müdür, yargı mercilıerindeki temsil yetki­
sini kurumun o yerdeki en yüksek amirine deivredetoülıir.
MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 5 nci mad­
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.Kurum avukatının 'bulunmadığı yerlerde ve za­
manlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesin­
de; Genel Müdür, icra ve yargı mercileri nezdindeki
temsil yetkisini Kurumun o yerdeki en yüksek ami­
rine devredebilin
MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 22:29 sayılı
Kanunla değişik 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 24 noü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Kanunun Amaç ve Kapsamı:
.Madde 24. — Aşağıda sayılan sigortalılar hakkın­
da malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda
yazılı sarflarla sosyal sigorta yardımları sağlanır.
I. — Sigortalı sayılanlar :
Kanunla ve kanunların) verdiği yetkiye dayanıla­
rak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsaimı dı­
şında kalan ve herhangi bir işverene hizm'et akdi ile
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışanlardan;
a) Esnaf ve sanatkâr, tüccar, sanayici ve borsa
ajan ve acenteleri, mimar ve mühendisler, sigorta pro­
düktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, veteriner­
ler, gümrük komisyoncuları gibi ticari kazanç veya
serbest meslek kazancı dolaylısıyla gerçek veya gö­
türü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
b) Kolektif şirketlerin ortakları,
c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve ko­
manditer ortakları,
d) ILimitet şirketlerin ortaklan,
le) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şir­
ketlerin komandite ortakları,
f) Donatma iştirakleri ortaklan,
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yöne­
tim kurulu üyesi olan ortakları,
h) Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak ça­
lışmakla beraber vergiden muaf olanlardan kanunla
Milli Güvenlik Konseyi
Kanunun Amacı, Sigortalı Sayılanlar ve Sayılma­
yanlar :
Madde 24. — Aşağıda sayılan sigortalılar hak­
kında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Ka­
nunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağ­
lanın
I. — Sigortalı sayılanları :
(Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanıla­
rak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dı­
şında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile
'bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışanlardan;
a)' lEsnaf ve sanatkârlar, tüccar, sanayici ve bor­
sa ajan ve acenteleri, mimar ve mühendisler, sigorta
prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabibler, vete­
rinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticari kazanç
veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya
götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
Ib) Kolektif şirketlerin ortakları,
ıc) Adi Komandit şirketlerin komandite ve ko­
manditer ortakları,
d) Limitet şirketlerin ortaklan,
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şir­
ketlerin komandite ortakları,
\i) Donatma iştirakleri ortakları,
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yöne­
tim kurulu üyesi olan ortakları,
(h) Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak ça­
lışmakla beraber gelir vergisinden muaf olanlardan
(S. Sayısı : 395)
— 16 —
(HtUcümettoı Tekftifi)
MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde de­
ğiştirilmiştir.
Sigortalılığın Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
Madde 25. — 24 ncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiye­
tin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlar da Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt olduk­
ları tarihten itibaren kendiliğinden bu Kanuna göre «sigortalı» sayılırlar.
Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülükleri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar.
24 ncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan :
a) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri,
b) Gelir vergisinden muaf olanların, Kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silindiği,
c) TC Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı,
d) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği,
e) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının özel işletmenin
veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği,
Tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer.
Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışsalar dahi BıAĞ - KUR sigorta­
lılıkları sona ermez.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 395)
— 17 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Sosyal Güvenlik îş Ve İşçi İlişkileri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
faurulu meslek kuruluştanım usulüne uygun olarak
kayıltlı olanlar,
/bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.
II. — Sigortalı sayılmayanılar :
Aşağıda yazılı kıknıseler bu Kanunun uygulan­
masında sigortalı sayılmazlar.
la) 18 yaşını doldurmaouş olanlar,
ib) Yabancı uyruklular,,
c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye daya­
nılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ve­
ya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malul­
lük veya yaşlılık aylığı ile daJimi tam işgörmezlıik ge­
liri almakta olanlar, aylılk veya gelir bağlanması için
talepte bulunmuş oHanlar (Dul ve yetim aylığı veya
Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli
kısmi işgörmezlik gelIM alanlar hariç),
d) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait iş­
leri yapanlar hariç).
kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun
olarak kayıtlı olanlar,
tou Kanuna göre sigortalı sayılırlar.
II, — Sigortalı sayılmayanlar :
'Bu Kanunun uygulanmasında;
a) ıl8 yaşını doldurmamış olanlar,
h) Yabancı uyruklular,
c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye da­
yanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim
veya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan ma­
lullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması
için talepte 'bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı
veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sü­
rekli kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç),
d) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait iş.eri yapanlar hariç),
ısigortalı sayılmadan
MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 25 midi maddesi aşağııdakli şekilde de­
ğiştirilmiştir.
MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde de­
ğiştirilmiştir*
Sigortalılığın Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
Madde 25. — 24 noü maddeye göre sigortalı sa
yılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükelle­
fiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf
olanlar da Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına ka­
yıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden bu Ka­
nuna göre «sigortalı» sayılırlar.
Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülük­
leri sigortala sayıldıkları tarihte başlar.
!24 ncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan;
a) Gelıir vergisi mükellefi olanların, mükellefi­
yetlerini gerektiren faaliyetlıerinıe son verdikleri,
;b) Gelir vergisinden muaf olanların, Kanunla
kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının si­
lindiği,
c) TC Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya
başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı,
•d) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına
sön verdikleri veya ügilıerMn kesildiği,
le) İflasına karar verilmiş otan tasfiye halindeki
özel fişletmeler ile şirket ortaklanma özel işletmenin
veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği,
Tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer.
Milli Güvenlik, Konseyi
Sigortalılığın Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
'Madde 25. — 24 n'Cü maddeye göre sigortalı sa­
yılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükelle­
fiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf
olanlar da kanunla kurulu meslek kuruluşlarına ka­
yıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden bu Kanu­
na göre sigortalı sayılırlar.
IBu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülük­
leri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar.
124 ncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan;
a) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefi­
yetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri,
to) Gelir vergisinden muaf olanların, kanunla
kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının si­
lindiği,
c) T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya
başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı,
d) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına
Son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği,
e) iflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki
özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin
veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği,
tarihten itibaren sigortalıiıiklan sona erer.
(S. Sayısı : 395)
— 18 —
(Hü'küraetm Teklifi)
MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de­
ğiştirilmiştir.
Yazılma :
Madde 26. — Sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz.
Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma
başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar.
Vergi daireleri ile Kanunla kurulmuş meslek kuruluşları;
a) Sigorta kapsamına giren mükellefleri veya üyelerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten,
b) Sonradan mükellefiyeti tescil edilenleri veya üye kaydolunanları tescil ve kayıt tarihinden,
c) Mükellefiyeti terkin edilen veya üyelik ikaydı silinenleri ise bu tarihten,
İtibaren üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma
kayıt ve tescillerini yaptırmayanlar hakkında, Kurumca resen tescil işlemi yapılır.
Sigortalıların kayıt ve tescil veya resen tescil işlemlerinde :
a) Gelir Vergisi mükellefi olanlar için vergi dairesi kayıtları»
b) Gelir Vergisinden muaf olanlar için Kanunla kurulu meslek kuruluşu kayıtları,
c) Ayrıca belediye, özel idare ve diğer kamu kuruluşlarının vermek zorunda oldukları bilgiler,
Esas alınır.
'
Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlülüklerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hü­
kümler konulamaz.
Sigortalıların başvurma usulleri ile uymak zorunda oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönetmelikle
düzenlenir. Bu yönetmeliğin bildirim ve giriş bildirgelerinin onaylanmasına ilişkin hükümleri hakkında Maliye
ve Ticaret bakanlıklarının da görüşü alınır.
Milli Güvenlik Konseyi
{S. Sayısı >
: 395)
— 19 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
{Sosyal Güvenlik İş' ve işçi İlişkileri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
,Bu kanuna göre sügortailı saydamların, Bağ - Kur
sigortalılığı devam ettiği süne 'içinde aynı zamanda
hizmet akdi ile de çalışsalar dahi Bağ - Kur sigortakıhiküan sona erimez.
Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan; bu si­
gortalılıklarının devamı süresince, aynı zamanda hiz­
met akdi ile çalışanların, Bağ - Kur sigortalılıkları
devam eder. Bunlar kanunla ve kanunların verdiği
yetkiye dayanılarak ıkurulu diğer sosyal güvenlik ku­
ruluşları kapsamına giremezler.
MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 26 neı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir,
Yazılma :
Yazılma :
.Madde 26. — Sigortalı olmak hak ve yükümlülü­
ğünden vazgeçilemez vefcaçımılamaız.Bu kanuna gö­
re sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten
itibaren en geç üç ay içinde Kuruma başvurarak ka­
yıt ve tescillerini yaptırmak: zorundadırlar.
Vergi daireleri ile kanunla kurulmuş meslek ku­
ruluşları;
Madde 26. — Sigortalı olmak hak ve yükümlü­
lüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz. Bu Kanuna
göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarih­
ten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma başvura­
rak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar.
I. - Vergi daireleri ve ıkanunla kurulmuş meslek
kuruluşları;
a) Sigorta kapsamına giren mükellefleri veya
üyelerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten,
lb) Sonradan mükellefiyeti tescil edilenleri veya
üye kaydolunanları tesdil ve kayıt tarihinden,
c) Mükellefiyeti terkin edilen veya üyelik kaydı
silinenleri ise bu tarihten, itibaren üç ay içinde Ku­
ruma bildirmekle yükümlüdürler. Ayrıca belediye,
özel idare ve diğer kamu kuruluşları sigortalılığa esas
olacak bilgileri Bağ - Kur'un isteği üzerine vermek
zorundadırlar.
a) Sigorta kapsamına giren mükellefleri veya üye­
lerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten,
b) Sonradan mükellefiyeti tescil edilenleri veya
üye kaydolunanları tescil ve kayıt tarihinden,
c) Mükellefiyeti terkin edilen veya üyelik kaydı
silinenleri ise bu tarihten,
itibaren üç ay içinde Kuruma bildirmekle yüküm­
lüdürler. Ayrıca belediye, özel idare ve diğer kamu
(kuruluşları sigortalılığa esas olacak bilgileri Bağ Kur'un isteği üzerine vermek zorundadırlar.
Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, sigorta­
lılıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde
Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanlar hakkın­
da, Kurumca resen tesdil işlemi yapılır,
Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, sigortalı­
lıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde Ku­
ruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanlar hakkında,
Kurumca resen tescil işlemi yapılır.
II. - Sigortalıların kayıt ve tescil veya resen tes­
cil işlemlerinde;
a) Gelir Vergisi mükellefi olanlar için vergi dai­
resi kayıtları,
iSigortalıllann kayıt ve tescil veya resen tescil iş­
lemlerinde :
a) Gelir Vergisi mükellefi olanlar için vergi dai­
resi kayıtlan,
b) Gelir Vergisinden muaf olanlar için Kanunla
kurulu meslek kuruluşu kayıtları,
c) Ayrıca belediye, özel idare ve diğer kamu ku­
ruluşlarının vermek zorunda oldukları bilgiler, esas
ahnır.
Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlü­
lüklerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda
hükümler konulamaz.
Milli Güvenlik Konseyi
b) Gelir Vergisinden muaf olanlar için kanunla
kurulu meslek kuruluşu kayıtları,
c) Belediye, özel idare ve diğer kamu kuruluşla­
rının Bağ -. Kur'un isteği üzerine vermek zorunda
oldukları bilgiler,
esas alınır.
Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümleri­
ni azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hü­
kümler konulamaz.
(S. Sayısı :• 395)
— 20 —
(Hükümetini Telklifi)
MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 51 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağı­
daki şekilde değiştirilmiştir.
Ancak diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi işte çalıştıktan sorara BAĞ - KUR kapsamına girenler, cari
günlük en az ücretin aylık tutarının karşılığı olan basamaktan daha düşük basamak seçemezler.
MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 70 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek­
lenmiştir.
Şu kadar ki, zamanaşımı iddiası ileri sürülerek primi ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz
ve bu süreler için herhangi bir sigorta yardımı yapılmaz.
MADDE 7. — 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı Kanunla ilave edilen ek geçici 9 ncu madde aşağıdaki şe­
kilde değiştirilmiştir.
Mili! Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 395)
— 21 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Sosyal Güvenlik İş ve işçi İlişkileri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Sigortalıların başvurma usulleri ile uymak zorun­
da oldukları esaslar ve tescille ilgili 'işlemler yönetme­
likle düzenlenir. Bu yönetmeliğin bildirim ve giriş bil­
dirgelerinin onaylanmasına ilişkin hükümleri hakkın­
da Maliye ve Ticaret bakanlıklarının da görüşü alınır.
Sigortalıların başvurma usulleri ile uymak zorun­
da oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönet­
melikle düzenlenir. Bu yönetmeliğin bildirim ve giriş
bildirgelerinin onaylanmasına ilişkin hükümleri hak­
kında İçişleri, Maliye ve Ticaret bakanlıklarının da
görüşleri alınır.
MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 51 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşa­
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ancak, diğer Sosyal Güvenlik Kanunlarına tabi
işte çalıştıktan sonra BAĞ - KUR kapsamına giren­
ler, îş Kanununa göre tespit edilmiş asgari günlük
ücretin aylık tutarının karşılığı olan basamaktan daha
düşük basamak seçemezler.
MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 51 nci maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi işte
çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına girenler,
îş Kanununa göre tespit edilmiş ve tescil tarihinde
geçerli asgari günlük ücretin aylık tutarının karşılığı
olan basamaktan daha düşük basamaık seçemezler.
MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 70 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
§u kadar ki, zamanaşımı iddiası ileni sürülerek
primi ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sa­
yılmaz ve bu süreler için herhangi bir sigorta yardımı
yapılmaz,
MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı
Kanunla değişik 70 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
Şu kadar ki, zamanaşımı nedeniyle primi ödenme­
yen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu sü­
reler için herhangi bir sigorta yardımı yapılmaz.
MADDE 7. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı
Kanunda ilave edilen ek geçici 4 ncü maddenin 3 ncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıdaki 'hükümler uyarınca borçlanılmış veya
borçlanılacak süreler, bu fıkrada yapılan değişikliğin
yürürlüğe girdiği tarihten sonra; diğer sosyal güven­
lik kanunlarına tabi ibir işe ilk defa veya tekrar gire­
rek tescil edilmiş olanların 5.1.1961 tarih ve 228 sa­
yılı Kanun ile ek ve tadillerine göre birleştirilecek
hizmetlerine dahil edilemez. Dikkate alınmayan süre­
lere ait borçlanma primleri; talep halinde sigortalı
veya mirasçılarına geri verilir.
MADDE 7. — 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı
Kanunla ilave edilen ek geçici 9 ncu madde aşağı­
daki şekilde değiştirilmiştir.
Milli Güvenlik Konseyi
MADDE 8. — 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı
Kanunla ilave edilen ek geçici 9 ncu madde aşağı­
daki şekilde değiştirilmiştir.
{S. Sayısı : 395)
_ 22 —
(Hükümötito TeMifi)
Ek Geçici Madde i). •— Bu Kanuna göre bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ay­
lıklarının hesabında 1 . 3 . 1982'den 31 . 12 . 1982 tarihine kadar aşağıdaki basamaklar esas tutulur,
Birinci basamak
İkinci basamak
Üçüncü basamak
Dördüncü basamak
Beşinci basamak
Altıncı basamak
Yedinci basamak
Sekizinci basamak
Dokuzuncu basamak
Onuncu basamak
Onibirinei basamak
Onikinci basamak
5.410
5.470
5.540
5.710
6.380
7.310
8.640
9.630
10.800
112.420
14.110
16.170
Yürürlükten Kaldırılan Madde :
MADDE 8. — 2229 sayılı Kanunla 1479 sayılı Kanuna ilave edilen ek geçici 4 ncü madde yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler ilave edilmiştir.
Sigortalılık Niteliğini Kaybedenler Hakkında Yapılacak İşlemler :
BK GEÇİCİ MADDE 12. — 1.10.1972 tarihinden itibaren kanunla kurulu, meslek kuruluşlarına ka­
yıtlı olmakla beraber, bu kuruluşların kayıtlarının geçersizliği sebebiyle Kurumca sigortalı sayılmayanlar,
bu süreler içinde vergi mükellefi iseler sigortalılıklan geçerli sayılır. Vergi mükellefi olmamaları halinde ise,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kuruma kayıt ve tescilli bulunulan süreler isteğe bağlı sigorta­
lılık süresi olarak değerlendirilir.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 395)
— 23 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Ek Geçici Madde 9. — Bu Kanuna göre bağlan­
mış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigor­
tası aylıklarının hesabında 1.3.1982'den 31.12.1982
tarihine kadar aşağıdaki basamaklar esas tutulur.
Birinci Basamak
5.410
İkinci Basamak
5.470
Üçüncü Basamak
5.540
Dördüncü Basamak
5.710
Beşinci Basamak
6.380
Altıncı Basamak
7.310
Yedinci Basamak
8.640
Sekizinci Basamak
9.630
Dokuzuncu Basamak
10.800
Onuncu Basamak
12.420
Onbirinci Basamak
14.110
Onikinci Basamak
16.170
Ek Geçici Madde 9. — Bu Kanuna göre bağlan­
mış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta­
sı aylıklarının hesabında 1.3.1982 tarihinden 31.12.1982
tarihine kadar aşağıdaki basamaklar esas tutulur.
Birinci Basamak
5.410
İkinci Basamak
5.470
Üçüncü Basamak
5.540
Dördüncü Basamak
5.710
Beşinci Basamak
6.380
Altıncı Basamak
7.310
Yedinci Basamak
8.640
Sekizinci Basamak
9.630
Dokuzuncu Basamak
10.800
Onuncu Basamak
12.420
Onbirinci Basamak
14i 110
Onikinci Basamak
16.170
MADDE 8. — 2229 sayılı Kanunla 1479 sayılı
Kanuna ilave edilen ek geçici 4 ncü maddenin 3 ncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıdaki hükümler uyarınca bu Kanunun yü­
rürlüğe girdiği tarihe kadar borçlanılarak kazanılmış
10 yıllık hizmet süreleri, bu Kanunun yürürlüğe gir­
diği tarihten itibaren diğer sosyal güvenlik kurumlan
statüsüne geçişe ait hizmet birleştirmesi isteklerinde
dikkate alınmaz. Ödenmiş primler istek halinde geri
verilir.
MADDE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
geçici maddeler eklenmiştir.
.MADDE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
geçici maddeler ilave edilmiştir.
Sigortalılık Niteliğini Kaybedenler Hakkında Ya­
pılacak İşlemler :
Sigortalılık Niteliğini Kaybedenler Hakkında Ya­
pılacak İşlemler :
EK GEÇİCİ MADDE 12. — 1.10.1972 tarihin­
den itibaren kanunla kurulu meslek kuruluşlarına ka­
yıtlı olmakla beraber, hu kuruluşların kayıtlarının
geçersizliği sebebiyle Kurumca sigortalı sayılmayan­
lar, bu süreler içinde vergi mükellefi iseler sigortalı­
lıkları geçerli sayılır. Vergi mükellefi olmamaları ha­
linde ise, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
Kuruma kayıt ve tescilli bulunulan süreler isteğe bağ­
lı sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.
EK GEÇİCİ MADDE 12. — 1 . 10 . 1972 ta­
rihinden itibaren, kanunla kurulu meslek kuruluş­
larına kayıtlı olmakla beraber; bu kuruluşların ka­
yıtlarının geçersizliği sebebiyle Kurumca sigortalı
sayılmayanlar, ıbu süreler İçinde kendileri nam ve
hesabına bağımsız çalışmaları sonucu gelir vergisi
mükellefi iseler sigortalılıkları geçerli sayılır. Vergi
mükellefi otoamıaları halinde ise, bu Kanunun yü­
rürlüğe girdiği tarihe kadar Kuruma kayıt ve tes­
cilli bulunulan süreler isteğe bağlı sigortalılık sü­
resi olarak değerlendirilir.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı :' 395)
— 24 —
(Hükümetin Teklifi)
Tescilim
Yaptırmayanlar Hakkında
Yapılacak İşlemler :
EK GEÇİCİ MADDE 13. — 1479 sayılı Kanun ve aynı Kanunda değişiklik yapan kanunlara göre sigor­
talılık niteliğini taşıdıkları halde bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan­
ların her türlü hak ve mükellefiyetleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başlar.
Şu kadar ki, Ibu Kanuna göre kayıt ve tescilli bulunmak kaydı ile, 1 . 10. 1972 tarihinden bu Kanunun yü­
rürlüğe girdiği tarilhe îkadar vergi dairelerine kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalıştıklarını
belgeleyen sigortalılar belgeledikleri süreyi borçlanıabilirler.
Borçlanma primleri sigortalının bulunduğu basamak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre he­
saplanarak defaten veya iki yıl içinde yıllık eşit taksitler halinde ödenir.
Borçlanmaya esas alınacak eski çalışma süreleri, bu Kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir.
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme karan ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar ge­
rekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Kurumun bu
yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir.
Eski Prim Borçlarının Gider Olarak Gösterilmesi :
EK GEÇİCİ MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesine göre
1981 ve daha önceki yıllara ait olarak tahakkuk edip de ödenmemiş olan kesenek ve prim borçlarını 1982
yılı sonuna kadar kendiliğinden ödeyen sigortalılar, ödedikleri bu kesenek ve primlerinin tamamını 1982 yılı
vergi uygulamasında gider olarak gösterebilirler.
Kesenek ve prim borçları cebri icra yoluyla tahsil edilen sigortalılar bu madde hükmünden yararlana­
mazlar.
Milli Güvenlik Konseyi
'{S. Sayısı :• 395)
25 —
(Danışma MecEsinin Kabul Ettiği Metin)
(Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Tescilini Yaptırmayanlar Hakkında Yapılacak İş­
lemler :
Tescilini Yaptırmayanlar Hakkında Yapılacak İş­
lemler :
EK GEÇİCİ MADDE 13. — 1479 sayılı Ka­
nun ve aynı Kanunda değişiklik yapan kanunlara gö­
re sigortalılık niteliğini taşıdıkları halde bu Kanun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yap­
tırmamış olanların her türlü hak ve mükellefiyetleri
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başlar.
Ancak, bu Kanuna göre kayıt ve tescilli bulun­
mak kaydı ile, 1.10.1972 tarihinden bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi dairelerine ka­
yıtlı olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalış­
tıklarını belgeleyen sigortalılar belgeledikleri süreyi
borçlanabilirler.
EK GEÇİCİ MADDE '13. — 1479 sayılı Kanun
ve aynı Kanunda değişiklik yapan kanunlara göre
sigortalılık niteliği taşıdıkları halde bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yap­
tırmamış olanların her türlü hak ve mükellefiyetleri
bu Kanunun 'yürürlüğe girdiği tarihte başlar.
Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak
kayıt ve tescilli bulunmak kaydı İle, 1 . 10 . 197İ2
tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka­
dar vergi dairelerine kayıtlı olarak kendi nam ve
hesabına bağımsız çalıştılklannı belgeleyen sigortalılar
belgeledikleri süreyi borçlanabilirler.
Borçlanma primleri sigortalının bulunduğu basa­
mak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre
hesaplanarak defaten veya iki yıl içinde Yönetim
Kurulunca tespit edilecek tarihte yıllık eşit taksitler
halinde ödenir.
Borçlanma primleri sigortalının bulunduğu basa­
mak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre
hesaplanarak defaten veya bu Kanunun yürürlük
tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ödenir. Bu
süre içinde primi ödenmeyen - borçlanma süreleri
hizmetten ısayılmaz.
Borçlanmaya esas alınacak eski çalışma süreleri,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir
yıl içinde vergi dairelerince verilecek belgelerle tev­
sik edilir.
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme
kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar
gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hü­
kümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Ku­
rumun bu yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası
ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir.
IBorçlamma talebi bu Kanunun yürürlük tarihin­
den itibaren bir yıl içinde Kuruma yazılı olarak ya­
pılır ve bu süre içinde vergi dairelerince verilecek bel­
gelerle tevsik edilir.
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme
kararı ile tesbit edildiği takdirde, gerek sigortalılar
gerekse belgeyi düzenleyenler hakkımda genel hüküm­
lere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Kuru­
mun bu yüzden uğrayacağı zararlar '% 50 fazlası ve
kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir,
Eski Prim Borçlarının Gider Olarak Gösterilmesi :
Eski \Prim Borçlarının Gider Olarak Gösterilmesi:
EK GEÇtCt MADDE 14. — 1479 sayılı Kanu­
nun 2229 sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesine
göre 1981 ve daha önceki yıllara ait olarak tahakkuk
edip de ödenmemiş olan kesenek ve prim borçlarını
1982 yülı sonuna kadar kendiliğinden ödeyen sigor­
talılar, ödedikleri bu kesenek ve primlerinin tamamı­
nı 1982 yılı vergi uygulamasında gider olarak gös­
terebilirler.
EK GEÇİCİ MADDE 14. — 1479 sayılı Kanu­
nun 2229 ve 2423 sayılı Kanunlarla değişik 49 ncu
maddesine göre 1981 ve daha önceki yıllara ait ola­
rak tahakkuk edip de ödenmemiş olan kesenek ve
prim borçlarını 1982 yılı sonuna kadar kendiliğinden
ödeyen sigortalılar ödedikleri bu kesenek ve primle­
rinin tamamını 1982 yılı gelir vergisi uygulamasın­
da gider olarak gösterebilirler.
(Kesenek ve prim borçları cebri icra yoîuyla
tahsil edilen sigortalılar bu madde hükmünden ya­
rarlanamazlar.
Kesenek ve prim borçları cebri icra yoluyla tahsil
edilen sigortalılar bu madde hükmünden yararlana­
mazlar.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 395)
— 26 —
(Hükümetin Teklifi)
Yürürlük :
MADDE 10. — Bu Kamın yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kuruiı yürütür.
28 . 1 . 1982
Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara
Devlet Bafcaını V.
Başbakan Yardımcısı
K. Erdem
Devlet Bakam
Prof. Dr. 1. Öztrak
Devlet Bakam
Af. özgüneş
Devlet Bakanı
Prof. Dr. M. N. Özdaş
Adalet Bakanı
C. Menteş
Milli Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken
içişleri Bakam
S. Çetiner
Dışişleri Bakanı
/. Türkmen
Maliye Bakam
K. Erdem
Milli Eğitim Bakanı
H. Sağlam
Bayındırlık Bakanı
Dr, T.. Önalp
Ticaret Bakam
K. Cantürk
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı
Prof. Dr. K. Kılıçturgay
Gümrük ve Tekel Bakam
Prof. Dr. A. Bozer
Ulaştırma Bakam
N. özgür
Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek
Çalışma Bakam
Prof. Dr. T, Esener
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
M. Turgut
Kültür ve Turizm Bakanı
/. Evliyaoğlu
tmar ve iskân Bakanı
Dr, Ş. Tüten
Köy işleri ve Kop. Bak.
M. R., Güney
Sosyal Güvenlik Bakam
S. Side
Milli Güvenlik Konseyi
(S, Sayısı :< 395)
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
F. İlkel
Gençlik ve Spor Bakanı
V. Özgül
27 —
(Danışma Meclisinin Kabul Bttiği Metin)
I (Sosyal Güvenlik tş ve îşçi İlişkileri Komisyonunun
Kalbul Ettiği Metin)
Yürürlük :
Yürürlük :
IMADDE 10. — Bu Kanunun 8 nci maddesi
MADDE 10. — Bu Kanunun 7 ııci maddesi 1 Mart j
1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; I 1 Mart 1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
diğer maddeleri de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. I tarihinde; diğer maddeleri de yayımı tarihinde yü­
rürlüğe girer.
I
Yürütme :
MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Milli Güvenlik Konseyi
Yürütme :
(MADDE M. — Danışma Meclisi Metninin 11
inci maddesi aynen kalbul edilmiştir.
<SS Sayısı : 395)
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
S. Sayısı : 392
6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 34 ncü Maddesinin De­
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka­
bul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu
Raporu. (D. Meclisi : 1/57; M. G. Konseyi : î / 3 4 7 )
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 66)
TC
Danışma Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü : 06-107
(1/57) 01-283
12 Şubat 1982
Konu : Kanun Tasarısı.
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11.2.1982 tarihli 53 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul
edilen, 6831 sayılı Orman Kanununun Değişik 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı
ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Sadi IRMAK
Danışma Meclisi Başkam
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : 101-725/07754
19 Ocak 1981
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.1.1981 tarihin­
de kararlaştuılan «6831 saydı Orman Kanununun Değişik 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka­
non Tasansı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini emirlerine arz ederim.
Bülend ULUSU
Başbakan
— 2—
GENEL GEREKÇE
I - Yürürlükteki 6831 sayılı Yasanın 14.6.1975 gün ve 1906 sayılı Yasa ile değiştirilen 34 ncü maddesin­
deki aksaklıklar :
Değişik 34 ncü Madde : Sınırları içinde Devlet Ormanı bulunan köy ve kasaba halkının veya o bölgedeki
orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin, tahsisli olsun olmasın, vahidi fiyat usulü ile :
(A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, kerestelik tomrukların 10 (on) metreküpü geçmemek üzere % 25
(Yüzde yirrnibeş) ine rastlayan kesme ve taşıma istihkak tutanları % 30 (Yüzde otuz) fazlasıyla «İstihkak
sahiplerine ödenir» hükmünü getirmektedir.
Ormancılık, ekonomik icaplara göre çalışan bir açık saha lişletmesidir. Kalkınma planı ilkelerine göre za­
manında, bol ve ucuz mal üretip yurt ekonomisine katkıda bulunması başlıca görevidir. Fıkra, işi alan köy­
lünün işini zamanında yapıp yapmadığına bakmadan % 30 fazla istihkak ödenmesini amirdir. Bu hüküm ida­
re tile köylüler arasında sonsuz ihtilaflara sebebiyet vermekte ve muhasebe işlemlerinde karışıklık yaratmak­
tadır. istihsal ve taşıma işini (şartnameye konacak maddelerle) istenilen şekilde ve zamanında yapanlara prim
vermek suretiyle istihsalin idari yönden disipline edilmesi mümkün olduğundan (A) bendinin Yasadan çıka­
rılması gerekmektedir.
(B) Bendinde ise : «Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların 10 (on) metreküpü geç­
memek üzere % 25 (Yüzde yirrnibeş) ine kadarı için, (ilgili orman işletmesinin satış istif yerlerinin, kereste­
likfoimrulklarıaja;ilt 'bir yıl önceki genel ortalama maliyet bedeli ile yine bir yıl önceki artırmalı satışlar genel
ortalaması arasındaki fark, Orman İdaresince yılı hesabından naklen istihkak sahiplerine ödenir» hükmünü
getirmektedir.
Bu bent uygulamada (A) bendine kıyasla daha büyük sorunlar çıkarmaktadır. Bir yıl önceki genel or­
talama maliyetin ye artırmalı satışlar genel ortalamalarımın hesaplanıpafradaki farkın bulunması çök kere müm­
kün olmamakta, muhasebe hataları yapılmaktadır. Maliyet bedeli ile açık artırma ortalamaları arasında fark
olmayan senelerde kesip - taşıma işini yapanlara bedel farkı ödenememekte veya cüzi bir fark ödenmektedir.
Üretici 'genellikle kaliteli mal kesip - taşıdığını bu nedenle kendisine fazla farkı bedel ödemesini istemektedir.
'(A) bendinde izah edildiği üzere kesme ve satış istif yerlerine taşıma (işini şartnameye konacak süre
içimde yapanlara prim verilmesi suretiyle köylünün faydalandırılması daha etkili bir yöntemdir. Sonsuz karı­
şıklık ve ihtilaflara neden olan (B) bendinin de Yasadan çıkarılması gereklidir.
<(C) Bendi 1 nci fıkrası ise «Ayrıca; vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerime taşıdıkları odun ve kö­
mür ile ziraat alet ve araba imaline ve çeşitli el sanatlarına ve meyve, sebze ambalajcılığında kullanılabilen
sanayi odunlarınım '% 100 ((Yüzde yüz) üne kadarı idarece tayin edilecek müddet içinde listedikleri takdirde
kendilerine maliyet 'bedellerji ile arttırmaısız olarak verilebilir» hükmünü getirmiştir.
Bu fıkra uygulamasının koru ormanlarının büyük ölçüde tahribine sebep olduğu tespit edilmiştir. Daha
fazla ve piyasada allıcısı bulunan yakacak odun üretmek gayreti ile köylünün kerestelik emvali (Tomruk-direk
- sanayi odunu) parçalayarak oduna çevirdiği her yerde açıkça belirlenmiştir.
Yakacak odun zaruri bir ihtiyaç maddesidir. Fakir 'halkın; askeri birlik, okul gibi resmi kuruluşların ya­
kacak odunu ucuza temin etmesi amaçtır. Ancak bu fıkra ile yakacak odunun hemen hemen tamamı istih­
sal ve taşımayı yapanların eline geçmekte, oradan aracılara ve bilahara spekülatörlere intikal etmektedir. Ya­
kacak odunu kesip satış istif yerlerine taşıyan köylüden çok ucuza alınan odunlar fahiş fiyatlarla tüketi­
ciye intikal etmektedir. «Yüzde yüze kadar verilebilir» hükmü yüzde yüze kadar alacağız şeklinde tefsir edi­
lerek bu gayeye ulaşmak için idareye çeşitli yönlerden baskı yapılmaktadır.
Bunun sonucu olarak Devletin ormanından elde edilen yakacak odunlara Devlet sahip çıkamamakta as­
keri birlik, okullar ve diğer kamu kuruluşlarının odun ihtiyacını karşılayamaz duruma gelmektedir.
Koru ormanlarının tahripten korunması için bu fıkrada değişiklik yapılması gerekmektedir.
Yüzde yüze kadar verilmesi öngörülen sanayi odunları dünyanın her yerinde kâğıtlık ve endüstriyel odun
olarak kullanılmaktadır. Sanayi odunu endüstrisi için çok önemli bir hammaddedir. Sanayi odunlarının terM'iü Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 392)
— 3 —
cilhan SBKA'ya verilerek katma değeri yüksek kâğıda çevrilmesi yurt ekonomisi için zorunludur. Bu nedenle
idarenin sanayi odunlarına da salhip çıkması gerekir.
(C) 'bendinin ikinci fıkrası : «Sınırları içinde Devlet Ormanı bulunan köyler halkının çoğunluğu tarafın­
dan kurulan, onman köylerini kalkındırma kooperatiflerince kesilip, satış istif yerlerine taşınan kerestelik
tomrukların % 25 (Yüzde yirmibeş) ine, sair orman mallarının yüzde yüzüne kadarı, istedikleri takdirde bu
kooperatiflere sa'tıış istif yerlerinden maliyet bedeli ile artırmasız olarak satılabilir» hükmünü getirmiştir.
Ormancılıkta en önde gelen işler orman yetiştirme, ağaçlama, imar bakım işleri olup kesme - taşıma son
iştir. Kesme - taşıma sonunda elde edilen haklar böl kazanç getirdiğinden suni ve nakıs kuruluşlu koopera­
tifler çoğalmış, üretken ve ekonomiye katkıda 'bulunması gereken bu kooperatifler ismi ne olursa olsun bir
aracı olmaktan ileri gidememişlerdir.
Daha fazla kerestelik tomruk veya sair orman malı alabilmek için yüksek değerli malları istihsal sırasında
daîha düşük değerli mala çevirip Devletin zarara sokulduğu görülmektedir. Bu fıkranın da bazı değişikliklere
talbii tutulması gerekir,
(C) bendi son fıkrası ise «Bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal edilemeyeceği anla­
şılan yerlerde ve zamanlarda Ibu gibi aletlerin taslak halinde orman idaresi imal edebilir,» hükmünü getir­
miştir.
Hemen hemen bütün orman kanunlarında mevcut olan hüküm şimdiye kadar biç çalışmamıştır. Dolayı­
sıyla maddeden çıkarılması isabetli olacaktır.
Ormancılık Anaplanı yapacak ve yakacak üretim hedeflerini seneler itibariyle tespit etmiş ve yakacak
odun miktarının her sene azaltılarak bu odunların endüstriye aktarılmasını öngörmüştür. Türkiye'de 34 ncü
maddedeki hükümlerin uygulanması ve bu maddenin suiistimali nedeniyle bugün planın tam tersi olmakta,
yakacak ddun miktarı her sene artarak endüstriyel odun azalmaktadır,
Kalkınma Planı İkinci Beşyıl 1968 - 1972 Dönemi 1972 İcra Planı :
Konu ve tedbirler 117 nci maddiesi ile Orman Bakanlığına; «6831 sayılı Orman Kanununun 3ü, 32, 33,
34, 35, 36 ve 39 neu maddeleri ile orman köylülerine sağlanmış bulunan çeşitli intifa (haklarının günün ger­
çeklerine ve rasyonel orman işletmeciliği ilkesine uyacak şekilde değiştirilmesini öngören çalışmaları prog­
ram döneminde tamamlama» görevini vermiş ise de bu görev yerine getirilememiş, rasyonel orman 'işletme­
ciliği ile 'hiçbir ilişkisi bulunmayan 1906 sayılı Yasa ile 6831/34 madde değiştirilmiş, bu maddenin uygulan­
ması Devlet ormanlarının, Devletin ve fakir halkın aleyhine olmuştur.
II. — Ormancılık amaplanı ve Kalkınma planının 1972 lictfa planı 1(1:7 No.lu tedbir ışığı altımda yenıiden
hazırlaman değişik madde taslağı ile :
Sınırları içinde Devlet Ormanı bulunan köy ve Kasabalardaki gerçek kişilerle belirli şartları haiz koope­
ratiflerin vahidi fiyat usulü ile Baltalık Ormanlarında:ı kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların
yüzde seksenline kadarı kenldilıerine verilecektir.
Koru ormanlarıından elde edilecek odunlar idaremin elinde kalacak, bu odunlar Askeri Mriliklıer, Okullar,
diğer kamu kuruluşları ile Belediyelere normal fiyatla satılacak, aracı ve spekülatörler ortadan kaldırıla­
caktır.
Sanayi odunlarıma da idare salhip çıkarak bunları kâğıt, lif - yonga ve benzeri sanayiye intikal ettirebile­
cektir.
İkinci fıkra ise : Belirlenen şarjlarla kurulacak ve hakiki üretici niteliğindeki Orman Köylerini Kalkındır­
ma Kooperatiflerinden, kendilerime ait veya en az % 51 payına ortak oldukları ve Tarım ve Orman Bakan­
lığınca Orman Ürünleri Sanayi Planlaması ilkellerine uygunluğu onaylanmış Sanayi Kuruluşu bulunanlara bu
şamayı kuruluşlarında işlemek şartıyla, vahidi fiyatla kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomruk­
larla sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmi beşlinin verilmesi öngörülmektedir.
Bu fıkra ile hakiki üretici kooperatlifler desteklenmiş, bunlara sanayi odunu da saıtnlarak ambalaj, ziraat
aletleri yapmaları sağlanmış olacaktır. Artan sanayi odunları da endüstriye tabslis ediecekıtir.,
.Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 392,)
_ 4 —
İhtisas Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
İhtisas Komisyonu
Esas No. : 1/347,
Karar No, : 92
7 Nisan 1982
'
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
6831 sayılı Orman Kanununun 1906 sayılı Kanunla Değişik 34 ncü maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Tasarısı, ilgili {temsilcilerin de iştirakiyle Komisyonumuzda müzakere edilmiştir.
Devlet ormanlarının daha verimli bir şekilde işletilmesini, koru ormanlarının korunmasını ve orman
ürünlerini işleyebilecek sanayi kuruluşuna sahip orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin teşvik edil­
mesini öngören Tasarı Komisyonumuzca genellikle uygun bulunmuştur. Ancak, Kanunun 34 ncü maddesinin
İl noi fıkrasının A ve B bentleriyle orman köylüsüne verilen % 30 istihkak fazlası ve 'bedel farkının bu Tasa­
rı ile kaldırılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmiş ve «Devlet Ormanlarında üretim işlerinde çalışan
tüm gerçek ve tüzelkişilerce kesilip istif yerlerine taşınan yapacak ve yakacak ürün istihkakı (Hakediş Be­
deli) yüzde iki (% 2) fazlasıyla ödenir» ibaresinin Tasarıya 'ilave edilmesi yararlı mütalaa: edilmiştir. Yline
aynı Kanunun 34 ncü maddesi c Ibendi ile orman köylülerine, baltalık ormanlardan yüzde yüze (% 100) ka­
dar verilen yakacak odun hakkının, yüzde seksenle (% 80) kesin olarak sınırlandırılması uygun görülmemiş,
ancak maden ocağı ve telefon direği ihtiyacı ile planlananın dışında odun ihtiyacı çıkan illerin ihtiyacının
karşılanması açısınidan, kanuna bir elastikiyet 'getirilerek, bu hakkın yüzde seksenden (% 80) yüzde yüze
(% 100) Tarım ve Orman Bakanlığının Kararı ile artırılması öngörülmüştür. Kanunun uygulama elastikiye­
tine ilaveten Türkiye Ormanlarının bölgelere göre özellikle yol ve (taşıma imkânları bakımından ayrı ayrı ka­
rakter taşımasından dolayı, ormanları tahripten korumak yanında sosyal yaşam seviyesi düşük olan orman köy­
lülerine, gerektiğinde orman marifetiyle devlet desteğinin artırılması düşünüldüğünden yüzde seksenden (% 80)
yüZde yüze (% 100) kadar uygulamalar için bölge/bölgeler kavramı ortaya konmuştur. Ayrıca Danışma Mec­
lisinden gelen metin içerisindeki rakamsal İfadeler bazan yazı ile bazan da rakamla ifade edildiğinden kanun
metninin anlaşılmasında birlik ve beraberliği sağlamak, iherhanigi bir yanlış anlamaya meydan vermemek için
rakamsal ibareler hem yazı ile /nemde rakam ile ifade edilmişltir. Danışma Meclisi Genel Kurulunda Tasarı­
ya ilave edilen ve sanayi kuruluşu olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerimi sanayi kuruluşu kur­
maları için 1 yıl süre Itanıyan Geçici Madde de Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir.
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur..
Komisyon" Başkanı
Cumhur EVCÎL
Kur< Alb.,
Proje Yetkilisi
Günay CİNSEL
(Kur.; Alb.
Üye
Ahmet ÖZTEKER
Kur, Bnfo.
Üye
Tahsin EKİNCİ
ıMîy, Bnb<
Üya
Kemal SAATÇİ
Tarım Bakanlığı
Temsilcisi
Üye
Abdülkadir KARADUMAN
Maliye Bakanlığı
Temsilcisi
Mıillii Güvenlik Konseyi
\(S, Sasym : 3#2)
—6—
HÜKÜMETTİN TEKLİFİ
6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 34 indi Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 683,1 sayılı Orman Kanununun ıl4.6d975 tarihli ve 1906 sayılı Kanunla değişik 34 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştin
«Madde 34., — Sınırları içiride Devlet Ormanı bulunan Köy ve Kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı ola­
rak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet Ormanı bulunan Köy ve Kasabaların her bi­
rinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinim Baltalık
Ormanlarından vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde seksenine
kadarı idarece tayin edilecek süre içinde, istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilebilir
Yukarıda nitelikleri belirtilen Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinden, kendilerine ait veya enaz
)% 5(1 payına ortak oldukları ve Tarım ve Orman Bakanlığınca Orman Ürünleri Sanayi Planlaması ilkele­
rine uygunluğu onaylanmış Sanayi Kuruluşu bulunanların vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşı­
dıkları kerestelik tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmlbeşine kadarı, istedikleri takdir­
de, ıbu Sanayi Kuruluşlarında işlenmesi şartıyla, kendilerine satış istif yerlerinden Maliyet Bedeli ile satıla­
bilir/
Yukarıdaki fıkralarda yazılı 'haklardan yararlanaıbilmek için kesme ve taşıma işinin vahidi fiyat kararı ve
Şartnamedeki sürelere ve esaslara uygun olarak yapılması şarttır.»
-Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 392)
\
DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
İHTİSAS KOMİSYONUNUN
METİN
6831 Sayılı Onman Kanununun Değişlik 34 ncü Maddeslnin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Tasarısı
6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 34 ncü Mad­
desinin Değiştirilmesi Hakkında Konun Tasarısı
MIADDE l. — 683' 1 sayılı Orman İKanununun
14.ı6.!1975 tarihli ve T906 sayılı Kanunla değişik 34
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1. — 683'1 sayüı Orman Kanununun
14.6.1975 tarihli ve 1906 sayılı Kanunla değişlik 34 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«IMadde 34. — Sınırları içinde Devlet Ormanı
bulunan Köy ve Kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı
olarak ikâmet eden gerçek (kişilerin, veya sınırları içinde'
Devlet Ormanı bulunan Köy ve Kasabaların her bi­
rinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan
Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin Bal­
talık Ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü
ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odun­
ların yüzde seksenine kadarı idarece tayin edilecek sü­
re içinde, istedikleri takdirde kendilerine maliyet be­
deli üzerinden verilir.
«Madde 34. — Sınırlan içinde Devlet Ormanı bu­
lunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı ola­
rak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde
Devlet Ormanı bulunan köy ve kasabalarım herbirinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan Or­
man Köylerini Kalkındarma Kooperaiüiflerinin Balta­
lık Ormanlarından birim fiyat (Vahidi fiyat) usulü
ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odun­
ların yüzde seksenine (% 80) kadarı idarece tayin edi­
lecek süre içinde, istedikleri takdirde kendilerine ma­
liyet bedeli üzerinden verilir. Ancak, bu oran Tarım ve
Orman Bakanlığınca taşınma imkânı olmayan bölge
ve bölgelerde yüzde yüze ı(% ılOO) kadar artırılabilir.
Yukarıda nitelikleri belirtilen orman köylerini kal­
kındırma kooperatiflerinden, kendilerine ait veya en
az % 51 payına ortak oldukları ve Tarım ve Orman
Bakanlığınca uygunluğu onaylanmış sanayi kuruluşu
bulunanların birim fiyat ı(va!hidi fiyat) usulü ile kesip
satış istif yerlerine ta'şıdıkları kerestelik tomrukların
ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine ka­
darı, istedikleri takdirde, bu sanayi kuruluşlarında iş­
lenmesi şartıyla, kendilerine satış istif yerlerinden ma­
liyet bedeli ile satılır.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlana­
bilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat '(Va­
hidi fiyat) kararı ve şartnamedeki sürelere ve esas­
lara uygun olarak yapılması şarttır.»
TEKLİF (ETTİĞİ
Yukarıda nitelikleri belirtilen Orman Köylerini
Kalkındırma Kooperatiflerinden, kendilerine ait veya
en az yüzde ellibir i(% 51) payına ortak oldukları ve
Tarım ve Orman İBakanlığınca uygunluğu onaylanmış
sanayi kuruluşu bulunanların birim fiyat (Vahidi fi­
yat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları ke­
restelik tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı
yüzde yirmibeşine (% 25) kadar, istedikleri takdirde,
bu sanayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla, kendileri­
ne satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile satılır.
Devlet Ormanlarında üretim işlerinde çalışan tüm
gerçek ve tüzelkişilerce kesilip satış istif yerlerine ta" sınması neticesinde ortaya çıkan yapacak ve yakacak
ürün istihkakı l(Hakediş Bedeli), yüzde iki ı(% 2) faz­
lasıyla istihkak sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlı­
ğınca ödenir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlana­
bilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat (Vahidi
fiyat) kararı ve şartnamedeki sürelere ve esaslara uy­
gun olarak yapılması şarttır.»
GEÇİCİ MADDE — <Bu Kanunun çerçeve 1 nci
maddesiyle değiştirilen, 68311 sayılı Orman Kanununun
34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasıyla getirilen, koopera­
tiflerin sanayi kuruluşu kurma şartı, bu Kanunun yü­
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle aran­
maz.
GEÇİCİ MADDE — Danışma Meclisimin kabul
ettiği metnin Geçici Maddesinin aynen muhafazası.
Milli Güvenlik Ko nseyi
(S. Sayısı : 392)
_
g ~
(Hükümetin Teklifi)
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. • Bu Kanun hükümlerini 'Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bak. - Başbakan
Yrd.
Z. Baykara
Devlet Bak. - Başbakan
Yrd, V.
Z. Baykara
Devlet Bakam
Prof. Dr. t. Öztrak
Devlet Bakam
M. özgüneş
Devlet Bakam
Prof. Dr. M. N. özdas
Adalet Bakanı
C. Menteş
Milli Savunma Bakam
t). H. Bayülken
içişleri Bakanı
S. Çetiner
Dışişleri Bakam
/. Türkmen
Maliye Bakam
K. Erdem
Mili Eğitim Bakanı
H. Sağlam
Bayındırlık Bakam
Dr. T. Önalp
Ticaret Bakam
K., Cantürk,
Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam
Prof. Dr. N. Ayanoğlu
R. Baturalp
Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek
Çalışma Bakanı
Prof. Dr.ı T. Esener
Turizm ve Tanıtma Bakam
/. Evliyaoğlu
tmar ve İskân Bakam
Dr. Ş. Tüten
Köy İşleri ve Koop. Bakam
M. R. Güney
Sosyal Güvenlik Bakam
S< Side
Kültür Bakam
C. Baban
Ulaştırma Bakanı
M, Özgür
Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
$,, Kocaîopçu
S. Bingöl
MM. Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 392)
Gençlik ve Spor Bakam
V. özgül
— 9—
(İhtisas Komıisyonunun teklif ettiği metin)
(Danışma Meclisinin Kalbul Ettiği Metin)
MADDE 2.
İliğe girer.
Bu Kamın yayımı torihıinde yürür-
MADDE 2. — Dantşmıa Meclisinin kabul ettiği
matnin İlkine1! Maddesinin aynen muhafazası.
MADDE 3.
Kurulu yürüttür.
Bu Kamun hüMimierini Bailcanİar
MADDE 3. — Danışma Meclisinin kabul ettiği
rrteltnıiın Üçüncü Maddesinin aynen muhafazası.
^m^
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 392)
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
S. Sayısı : 376
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslâm Konferansı örgütü Ara­
sında İslâm Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma
ve Eğitim Merkezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşma­
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı­
sın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ye Milli Güvenlik
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 'Meclisi : 1/2; 'M. G. Kon­
seyi :1/346)
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 6%)
TC
Danı$ma Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü : 06-214M (1/2) 01-110
1.1 Şubat 1982
Ktonu : (Kanun Tasarısı.
MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ CÎENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma Meclisi Genel Kuruhı'mın 10.2.1982 tarihli 52 ıtei Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi­
len, Tülkiye Cumhuriyeti 'Hükümeti İle İslam -Konferansı örgütü Arasında İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik
ve Sosyal Araştırına ve Eğitim Merkezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uy­
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ekte stundmuştur.
Gereğini arzederim.
Sadi IRMAK
Danışma Meclisi Başkanı
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : K:K.T:D.pl01-917f06}39
4 Kasım 1981
DANIŞMA İMBCLM 1B&ŞKANL1Ğ1NA
Djşisjeri Bakanlığınca haarlanan ve Başkanlığınıza arzı JBakanlar Kurulunca 30,10x1981 tarihinde kararlaş­
tırılan «Turidye Cumhuriyet Hükümeti İle İslam Konferansı Örgütü granada İslam Ülkeleri İstatistik, Ekono­
mik Ve Sosyal Araştırma Ye Eğitim Merkezinin Ankara'da kurulması Hakkında Antaşmanm Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı» ile gerekçesi,ekji,olarak gönderihn&tir.
Gereğini emirlerine arzederim.
Bülend UlUSU
Başbakan
_ 2—
G E R E K Ç E
'Bilindiği gibi, İslam Konferansı Örgütünün ekonomik alandaki çalışmalarını yönlendirmek ve istatistik
derlenmesi, dış ticaret, tarım, sanayi ve işgücü alanlarında dalha yüksek düzeyde bir işbirliği ortamı yaratmak
amacıyla bir İslam Ülkeleri tstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin Ankara'da ku­
rulması, 1İ2-15 Mayıs 1976 tarihleri arasımda İstanbul'da 'toplanan Yedinci İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları
Konferansında Türkiye tarafından önerilmiş ve 1:6-2 Mayııs 1977 tarihlerinde Tripoli'de toplanan Sekizinci
İslam Ülkeleri Dışişleri Balkanları Konferansında 2/8-E sayılı kararla kalbul edilmiş ve dalha sonra TC Bakanlar Kurulunun 28.12.1977 tarih, 7/14549 sayılı kararı ile de çalışması onaylanan Merkez, 1978 Haziran'ındıa
kurularak faaliyete başlamıştır.*
Merkez, çalışmalarını özellikle İslam 'Konferansına üye olan 42 ülke ekonomisiyle ilgili ekonomik verileri
derlemek, ibu istatistiki bilgileri bir dıata bankasında toplayarak kullanıma açık bulundurmak ve 'bu 'verilere
dayanarak İslam Ülkeleri arasımda dış ticarettin gefliştirilmesıi, ortak yatırım projelerinin oluşturulması, 'tarım, sa­
nayi, finans ve Ihizmöfiler alanında işbMiğinin geliştirilmesi ve teknik sahalarda eğitim yapılması alanlarında
yoğunlaştırmıştır.,
IBu çok yönlü çalışmanın başarıyla yürütülmesi için, İslam Konferansı ıSekreteryasının bir alt kuruluşu olan
Merkeze uluslararaisı bir hüviyet kazandırılması gerekli olmuştur. 'Merkezin yönetim ilkelerini, İslam Konfe­
ransına üye ülkeler temsilcilerinden oluşan bir Genel Kurul ve Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Ku­
rulu 'belirlemektedir. Merkezde, icradan sorumlu bir direktör ile direktör yardımcıları, uzmanlar ve uzman
yardımcılarıyla idari personelden oluşan uluslararası bir kadro görev yapmaktadır. Bu yapısıyla Merkez, ta­
mamen uluslararası !bir nitelik 'taşımaktadır.
Merkez kurulduktan sonra, CENTO ve 'benizleri örgütler için olduğu gilbi, bu Merkezde çaluşaınların hukuki
ıdunuımılarını saptayacak ıbir Anlaşmanın hazırlanması için çailışmailara başlanmıştır. Dışişleri Bakanlığının öncü­
lüğünde, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından sürdü­
rülen çalışmalar konuyla ilgili hukuk danışmanlarının görüşleriyle son biçimini almıştır. Ekli olarak sunulan bu
Anlaşma lı7 Maiyıs 1981 günü Cidde'de Türkiye 'Cumhuriyeti Büyüketlçi&iyle, İslam oKniferansı Genel Sekreteri
arasında 'imzalanmıştır.
Anılaşmanın asıl yapışım aşağıda özetlenen anakbnular içinde toplamak ımümlkünldür :
1. Merkezin 'hukuki kişiliği, sahip olduğu ayrıcalık ve dokunulmazlıklar;
2. Merkez adına hareket idden ve uluslararası memur sıfatım taşıyan personelin faydalanacağı ayrıcalık
ve dokunulmazlıklar;
3. Merkezin veya Merkez personelinin taraf olacağı anlaşmazlıkların çözümü.
Anlaşmanın ikinci maddesi ilse Merkezim hukuki kişiliğini tanımlamaktadır. Üçüncü ila sekizinci maddeler,
Merkezin, malları, binaları, belgeleri, fonları ve gelirlerine sağlanan ayrıcalık ve dokunulmazlıkları belirle­
mektedir. Bu maddelerde sağlanan kolaylıklar, ülkemizde görev yapan 'diğer yabancı ıraisyomlara genellikle ta­
nınan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar düzeyindedir,
Anlaşmanın, dokuzuncu ila ondördüncü maddesi Merkezide görev yapan uluslararası memurlara sağlanan
ayrıcalık ve ıdolkıunulmazlikları saptamaktaldır. Merkezin direktör, direktör yardımcıları ve uzmanlarına onıblirinci maddede sağlanan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, ülkemizdeki yabancı misyonlarda görev yapan diplbımatlara tanınanlara eşittir. Merkezde bu görevlere getirilecek olanlar, kendi üJkelerindle, Dışişleri Bakanlıkları
veya dışarıya diplomatik unvanı haiz memur gönderen Bakanlıklar mensuplarıdır ve böylece Merkezde görev­
lendirilen 'bu kişilerin 'durumları, temslcililklerinde çalışan moslekdaşlarıyla aynı olmaktadır. Merkezde görev
yapacak uzman yardımcılarıyla idari ve teknik personele 'tanınan sınırlı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar yabancı
müsyonlardaki diplomat olmayan görevlilerin düzeyindedir.
'Bu arada, Anlaşmanın onüçüncü maddesindie, Merkezde çalışan 'görevlilerin vergiden bağışık tutulmaları
konusundaki hüküm uyarınca, Merkezde görev yapan Türk personeli de vergi dışında tutulmaktadır. Yalnızca
Türk vatandaşı memurların vergi ödemek durumunda kalmaları : (<1) Merkez giderlerinin üye ülkeler arasında
önceden saptanmış oranlara göre paylaşılması, (2) Aynı görevdeki uluslararası memurların eşit maaş atoaları
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 376)
— 3 —
ilkeleriyle bağdaşmayacaktır. Böyle "bir durum, üye ülkelerin Merkeze yaptıkları ödemelerin harcanhıa&uıdain
vergi alınması gibi, uluslararası taahhütlere ters düşen bir durum yaratacaktır, ©u bakımdan, daha önce
CENTO'da olduğu gibi, Merkezide çalışan Türk vatandaşı personelin de gelir vergisinden bağışık tutuflmaılan
önjgörüflmıüştlür,
Anlaşmanın iııcdeomesinden 'görüleceği Üzere, Anlaşma, uluslararası bir niteliği olan Merkez ile personelinin
görevlerini kolaylıkla yerine getirebilmeleri amacını gütmekte, ve tanınan hak, dokunulmazlıklar ve kolaylık^lar da Türk Hükümetinin CENTO Sekreteryası ve personeline taaııdığınıdan farklı buluınımamaktadır.
İhtisas Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
İhtisas Komisyonu
Esas No. : 1/346
Karar No. : 85
<12 Mart 1982
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisi Genel Kurulunun
10.2.1982 tarihli 52 Birleşiminde görüşülerek açık oy ile aynen ka­
bul edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı örgülü Arasında İslam Ülkeleri İstatistik,
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin AnkaraMa Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onay­
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı», komisyonumuzda incelenmiştin
İslam Konferansı Örgütü'nün ekonomik alandaki çalışmalarını yönlendirmek ve istatistik derlenmesi,
dışticaret, tarım, sanayi ve işgücü alanlarında daha yüksek düzeyde bir işbirliği ortamı yaratmak amacıy­
la bir İslam Ülkeleri Istatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin Ankara'da kurul­
ması 12 - 15 MAYIS 1976 tarihleri arasında İstanbul'da toplanan Yedinci İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları
Konferansında Türkiye tarafından önerilmiş ve 16 - 20 MAYİS 1977 tarihlerinde Tripoli'de toplanan
Sekizinci İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansında karara bağlanmış ve T.C. Bakanlar Kurulu­
nun 28J12.1977 tarih 7/14549 sayılı kararı ile de onaylanmış, 1978 Haziranında Merkez faaliyete geçmiştir.
İslam Konferansı Sekreteryasının bir alt kuruluşu olan Merkezin yönetim ilkelerini, üye ülkeler tem­
silcilerinden oluşan bir Genel Kurul ve Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu belirlenmektedir.
Merkez uluslararası bir nitelik taşımaktadır.
17 MAYIS 1981 günü Cidde'de İslam Konferansı Genel Sekreteri Me Cidde Büyükelçimiz arasında im­
zalanmış olan ve 20 maddeden ibaret bulunan Anlaşmanın onaylanmasını ekonomik kalkınmamıza sağla­
yacağı katkılar dolayısıyla olumlu mütalaa eden komisyonumuz, Danışma Meclisince kabul edilen metnin
tümünü uygun görerek maddelerin görüşmesine geçmiştir,
Danışma Meclisince kabul edilen metnin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri yerinde görülerek
komisyonumuzca
aynen benimsenmiştir,.
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur,
Başkan
Cumhur EVCİL
Kur, Alto,
Üye
Kemal YILMAZ
Kur, Alto.
Üy«
Dinçer İNCE
Kur, Yb,
Üye
Taner UZUN AY
Dz. Kur, Yb.
(Üye
İsmet BİRSEL
Dışişleri Bakanlığı
Milletlerarası Ekonomik
'İşler Dairesi Başkanı
Üye
Erkut ONART
Dışişleri Bakanlığı
Hukuk İşleri Daire
IBşk, Yrd,
Milli GüVenİk Konseyi
(S, Sayısı : 376)
— 4—
HÜKÜMETIN TBKLIFÎ
DANIŞMA MECLİSİNİN
KABUL ETTİĞİ METİN
İHTİSAS KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İslam Konferansı örgütü Ara­
sında İslam Ülkeleri İstatistik,
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve
Eğitim Merkezinin Ankara'da Ku­
rulması Hakkında Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulundu­
ğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İslam Konferansı örgütü Ara­
sında İslam Ülkeleri İstatistik,
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve
Eğitim Merkezinin Ankara'da Ku­
rulması Hakkında Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulundu­
ğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile İslam Konferansı Örgütü Ara­
sında İslam Ülkeleri İstatistik,
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve
Eğitim Merkezinin Ankara'da Ku­
rulması Hakkında Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulundu­
ğuna Dair Kanun Tasarısı.
MADDE 1. — 16.5.1981 ıtarinihımıde Cidde'de imzalanan «Tür­
küye Cuımıhıuriyöti Hükümeti jile
İslam Konferansı örgütü Arasın­
da İstan ÜlıbellıeriflaHaıtöstrk,Ekonomıik ve Sosyal Araştırana ve Eği­
tim Merkezinim Ankara'da Kurulıma'sı HaMcımlda Anlaşmaıa'nın onıaylammaısı uygun toJurarnuştur.
.MADDE 1. — 1,6.5.198,1 ItariiMADDE 1. — Danışıma Mec­
rihinlde Oidde^de iimzallanaın «Tür­ lisince kalbul «dilleri 1 mci madde
kiye Gumlhurîiyeıti Hükümetli life aynen muhafaza «dimtiştlir.
îıslaım Konferansı örgütü Arasın­
da îsLam ÜMceflıeri IsMistik, Elkonomlik ve Sosıyal Ataışltırma ve Eği­
tim Menkezinıiın Ankara'da Kurultması Hakkımda Anlaşma^nın onay-v
lanmaisı uygun buffiunırnuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun ya- !
/MADDE 2. — 'Danışma MecMADDE 2. — Bu Kanun yia- ;
yımı tarihinde yürürlüğe girer.
Msin©e:kabul ödMen 2 nıci madde
yırnı tas»iMınıde yürürlüğe girer.
aynen -muhaifaza edilmıiştlir.
/MADDE 3. — Bu Kanun Mikümlerinü Balkanlar Kumlu -yürüıtür.
MADDE 3. — Bu Kamun tolü(MADDE 3. — Danışma ıMıec.kümlıerini Batoanlar Kurulu yüıîülCür. isiıaae kabul edilen 3 ncü madde
.ajyaen
Başbakan
30 . 10 . 1081
B. Ulusu
Devlet Bak. - Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bak. - Başbakan
Devlet Bakanı
Prof.
Dr.
1.
Öztrak
YroL
Yrd.
M. Özgüneş
Z. Baykara
T, ÖzaJ
Milli Savunma Bakam
Adalet Bakanı
Devlet Bakam
İçişleri Bakam
Ü, H. Boyutken
C. frfenteş
Prof. Dr. M. İV. Özdaş
S. Çetiner
Milli Eğitim Bakanı
Maliliye Balkanı
/Dışıi'şllefi Bakanı
Bayındırlık Bakanı
H. Sağlam
K. Erdem
/. Türkmen
Dr. T. önalp
Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı
Ticaret Bakam
Ulaştırma Bakam
Prof. Dr. N. Ayanoğlu
R. Baturalp
K. Cantürk
İV. özgür
Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
Çaüşma Bakam
Tarım ve Orman Bakanı
Ş. Kocatopçu
Prof. Dr. S. Özbek
Prof. Dr. T. Esener
•X Bingöl
Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı
Dr. Ş. Tüten
M. R. Güney
/. Evliyaoğlu
V. >Özgül
Kültür Bakanı
Sosyal Güvenlik Bakanı
5. Side
C. Baban
MEi GüVenülk Konseyi
(S. Sayısı : 3?6)
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
S. Sayısı : 391
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı örgütü Ara­
sında İslam Tarihi, Sanatı ve Kültürü Araştırma Merkezinin
İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince
Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komis­
yonu Raporu. (D. Meclisi : 1/1; M. G. Konseyi : 1/350)
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 70)
TC
Danışma Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü : 06-215-42 (lll)/01-109
Konu : Kanun Tasarısı
17 Şubat 1932
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Şubat 1982 tarihli 55 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile ka­
bul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı örgütü Arasında İslam Tarihi, Sanatı ve
Kültürü Araştırma Merkezinin İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu­
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Sadi IRMAK
Danışma Meclisi Başkam
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi Başkanlığı
Sayı : K. K, T. D. /101 -984/06371
4 Kasım 1981
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30 . 10 . 1981 tarihinde ka­
rarlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütü Arasında İslam Tarihi, Sanatı ve
Kültürü Araştırma Merkezinin İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmama Onaylanmasının Uygun Bu­
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini emirlerine arz ederim.;
Bülend ULUSU
Başbakan
—2 I - GENEL GEREKÇE :
Bilindiği gibi, İslam Konferansı Örgütünce, tarih, sanat ve kültür alanında çalışmalar ve araştırmalar yap­
mak, bu konularda ülkeler arasında -bir işbirliği ortamı meydana getirmek amacıyla, bir İslam Tarih, Sanat
ve Kültürü Araştırma Merkezinin İstanbul'da kurulması, 12 - '15 Mayıs 1976 tarihleri arasında İstanbul'da
toplanan Yedinci İslam Ülkeleri Dışişleri (Bakanları Konferansında Delegasyonumuz tarafından önerilmiş
ve 24 - 28 Nisan 1978 tarihleri arasında Dakar'da toplanan Dokuzuncu İslam Ülkeleri 'Dışişleri Bakanları
Konferansında 1/9-C sayılı kararla kabul edilmiş ve daha sonra TC Bakanlar Kurulunun 7.12.1979 tarih
ve 7/li84l6,5 sayılı kararı ile merkez faaliyete geçmiştir.
Anılan Merkezin amacı İslam Kültür değerlerini tespit ederek, konferansa üye ülkeler arasında bu konu­
larda karşılıklı işbirliği imkânlarını geliştirmek, tarih ve kültür alanlarında mevcut yanlış anlamaları ortadan
kaldırmak ve İslam medeniyetinin diğer medeniyetlere olan katkısını bilimsel yöntemlerle araştırmaktır. Mer­
kez, bu işlevini yerine getirirken, İstanbul'un İslam Tarih ve Sanatında işgal ettiği müstesna yerin bir kez daha
vurgulanacağı kuşkusuzdur.ı
İslam Tarih, Sanatı ve Kültürünü Araştırma Merkezi bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere, çeşitli İslam
ülkelerine mensup bilim adamlarını, aydınları ve yazarları bir araya getirecek; İslam ülkelerinin üniversite­
leri ile araştırma merkezleri arasındaki bağları (güçlendirecek ve kongre ve seminerler düzenleyecektir.
Bu çok yönlü çalışmanın başarı ile yürütülmesi için, İslam Konferansı Sekretaryasının bir alt kuruluşu
olan Merkeze uluslararası bir hüviyet kazandırılması gerekli olmuştur .Merkezin çalışmalarını İslam Konfe­
ransına üye ülkelerden aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dokuz ülke temsilcilerinden oluşan bir Yönetim
Kurulu yönetmektedir. Merkezde icradan sorumlu bir Genel Direktör ile Direktör yardımcıları, uzmanlar
ve uzman yardımcıları ile idari personelden oluşan uluslararası bir kadro görev yapmaktadır.
Merkez kurulduktan sonra, CENTO ve benzeri örgütler için olduğu gibi, bu İMerkezde çalışanların hu­
kuki durumlarını saptayacak bir Anlaşmanın hazırlanması için de ilgili Bakanlık ve kuruluşların katılmasıyla
yürütülen çalışmaların sonucunda son şeklini bulan ve ekli olarak sunulan Anlaşma 17 Mayıs 1981 günü Cid­
de'de, Cidde Büyükelçimizle, İslam Konferansı Genel Sekreteri arasında imzalanmıştır.
II - ANLAŞMANIN (MADDELERİNİN GEREKÇESİ :
Anlaşmanın anayapısını aşağıda özetlenen anakonular içinde toplayabiliriz :
h IMerkezin hukuki kişiliği, sahip olduğu ayrıcalık ve dokunulmazlıklar;
2. Merkez adına hareket eden ve uluslararası memur sıfatını taşıyan personelin faydalanacağı ayrıcalık
ve dokunulmazlıklar;
3. Merkezin veya Merkez personelinin taraf olacağı anlaşmazlıkların çözümü, Anlaşmanın birinci mad­
desi Anlaşma metninde kısaltılmış olarak kullanılan deyimleri açıklamaktadır. Anlaşmanın ikinci maddesi
Merkezin hukuki kişiliğini tanımlamaktadır. Üçüncü ile sekizinci maddeler, Merkezin malları, binaları, bel­
geleri, fonları ve gelirlerine sağlanan ayrıcalık ve dokunulmazlıkları belirlemektedir. Bu maddelerle Merkeze
sağlanan kolaylıklar ülkemizde görev yapan diğer yabancı misyonlara, genellikle, tanınan ayrıcalık ve do­
kunulmazlıklar düzeyindedir.
Anlaşmanın dokuzuncu ile ondördüncü maddeleri Merkezde görev yapan uluslararası memurlara sağlanan
ayrıcalık ve dokunulmazlıkları saptamaktadır. Merkezin Türk uyruklu olmayan direktör, direktör yardım­
cıları ve uzmanlarına onbirinci maddede sağlanan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar ülkemizdeki yabancı misyon­
larda gör av yapan diplomatlara tanınanlara eşittir. Merkezde bu görevlere getirilecek olanlar kendi ülkelerin­
de, Dışişleri Bakanlıkları veya dışarıya diplomatik unvanı haiz memur gönderen bakanlıklar mensuplarıdır ve
böylece Merkezde görevlendirilen bu kişilerin durumları, temsilciliklerinde çalışan meslektaşlarıyla aynı ol­
maktadır. Merkezde görev yapacak uzman yardımcılarıyla idari ve teknik personele tanınan sınırlı ayrıca­
lık ve dokunulmazlıklar yabancı misyonlardaki diplomat olmayan görevlilerin düzeyindedir.
Bu arada, Anlaşmanın onüçüncü maddesinde, Merkezde çalışan görevlilerin vergiden bağışık tutulmaları
hususundaki hüküm uyarınca, Merkezde görev yapan Türk personeli de vergi dışında tutulmaktadır. Türk
vatandaşı memurların Vergi ödemek durumunda kalmaları : (1) Merkez giderlerinin üye ülkeler arasında ön­
ceden saptanmış oranlara göre paylaşılması, (2) Aynı görevdeki uluslararası memurların eşit maaş almaları
Milli GüVenlik Konseyi
(S. Sayısı : 391)
ilkeleriyle 'bağdaşmayacaktır. Böyle bir durum, üye ülkelerin iMerkeze yaptıkları ödemelerin harcanmasından
vergi alınması gibi uluslararası taahhütlere ter's düşen bir durum yaratacaktır. Bu bakımdan, daha önce CENTO teşkilatının kuruluşunda olduğu gibi, Merkezde çalışan Türk vatandaşı personelin de gelir vergisinden
bağışık tutulmaları öngörülmüştür.
İncelenmesinden de görüleceği üzere, Anlaşma, uluslararası niteliği olan Merkez ile, bu kuruluşun persone­
linin görevlerini kolaylıkla yerine getirebilmeleri amacını gütmekte ve tanınan hak, dokunulmazlıklar ve ko­
laylıklar da Türk Hükümetinin GENTO Sekretaryası ve personeline tanıdığından farklı bulunmamaktadır.
İhtisas Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
İhtisas Komisyonu
Esas No. : 1/350
Karar No. : 91
5 Nisan 1982
MlLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Şubat 1982 tarihinde yapılan 55 n'ci birleşiminde görüşülerek açık
oylama netlicesi aynen kabul edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütü Arasında
İslam Tarihi, Sanatı ve Kültürü Araştırma Merkezinin İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onay­
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda incelenmiştir.
İslam Konferansı Örgütünce tarih, sanat ve kültür aDanında çalışma ve araştırmalar yapmak, bu konu­
larda ülkeler arasında işbirliği ortamı meydana getirmek amacıyla bir İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştır­
ma Merkezinin İstanbul'da kurulması Yedinci İslam Ülkeleri Dışişleri Bakamları Konferansında Delegasyo­
numuz tarafından önerilmiş ve Merkez; Balkanlar Kurulunun 7.12.1979 gün ve 7/18465 sayılı Kararı ile fâa­
liyete geçiriliştir.
Bahsekonu Merkezin amacı; İslam Kültür değerlerini tespit ederek üye ülkeler arasında bu konularda
karşılıklı işbirliği imkânılarını geliştirmek tarih ve kültür alanlarında mevcut yanlış anlamaları ortadan kal­
dırmak ve İslam medeniyetimin diğer medeniyetlere olan katkısını bilimsel yöntemlerle araştırmaktır.
İslam Tarih, Sanatı ve Kültürünü Araştırma Merkezi bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere, çeşitli İslam
ülkelerine mensup bilim adamlarını, aydınları ve yazarları bir araya getirecek kongre ve seminerler düzenle­
yecektir.
Anlaşma; Merkezin amaçları doğrultusunda işlevini yerine getirirken İstanbul'un İslam Tarih ve sanatın­
da işgal ettiği yerin bir kez daha vurgulanmasına imkân sağlaması açısından faydalı olacağı düşüncesiyle,
komissyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir.
Danışma Meclisince kabul edilen metnin tümünü olumlu bulan komisyonumuz maddelerin müzakeresine
geçmiştir.
Danışma Meclisince kabul edilen metnin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri yerinde görülerek komlisyönumuzca ay­
nen benimısenmiştir.
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.
Başkan
Cumhur EVCİL
Kur. Alb.
Orhan AKA
Dışişleri Bakanlığı
Kültür İşleri Daire Bşk.
Üye
Kemal YILMAZ
Kur. Alb.
Üye
Taner UZUN AY
Dz. Kur, Yrb.
Siret YAZLAK
Milli Eğitim Bakanlığı
Dış İlişkiler ve Yurt Dışı
Eğitimi Genel Müdürü
Milli Güvenlik Konseyi
Necip
İNCELER
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bakanlık Müşaviri
İ(S. Sayısı : 391)
_ 4—
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
DANIŞMA MECLİSİNİN
KABUL ETTİĞİ METİN
İHTİSAS KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
İslam Konferansı örgütü Arasın­
da İslam Tarihi, Sanatı ve Kültü­
rü Araştırına Merkezinin İstanbul'
da Kurulması Hakkında Anlaşma­
nın Onaylanmasının Uygun Bulun­
duğuna Dair Kanun Tasarısı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
İslam Konferansı örgütü Arasın­
da İslam Tarihi, Sanatı ve Kültü­
rü Araştırma Merkezinin İstanbul*
da Kurulması Hakkında Anlaşma­
nın Onaylanmasının Uygun Bulun­
duğuna Dair Kanun Tasarısı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ite
İslam Konferansı örgütü Arasın­
da İslam Tarihi, Sanatı ve Kültü­
rü Araştırma Merkezinin İstanbul'
da Kurulması Hakkında Anlaşma­
nın Onaylanmasının Uygun Bulun­
duğuna Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 16.5,1981 tariIhinlde Ciddeldle imzalanan «Tütfkiye Cufmhuriiıye'tli Hiiklüimletü ile İsılalm Konlferanlsı Örgütü Arasında
tolalm Tarihi, Sanatı ve Kütünü
Araştırıma Merkebinin İstanbul'da
Kuruılmaisı Halklkinda Anlaşma»
mn oma/yîantaası uygun bulunmuş­
tur.
MADDE 1. — 16.5.1981 tari­
hinde Cidde'de imzalanan «Türki­
ye Cumlhuriyetli Hükümetli ile isla'm Konferansı Örigütü Arasında
islam Tarihi, Sanatı ve Kül'tiürü
Araşltırtoa Merkeziiriin İstanbul'da
Kurulması Hakkında Anlaşma»
rain onaylanması uygun buluntmuşıtur.
MADDE 1. — Danışma MeclisimoeS kalbul edilen 1 nci madde­
nin aynen muhafazası.
'MADDE 2.: — Bu Kanun yayı­
mı tarihlinde yürürlüğe girer.
MADDE 2. — Bu Kanun ya­
yımı tarihinde yürüdüğe girer.
MADDE 2.: — Danışıma Mecli­
since kalbul edilen 2 nci maddenin
aynen muıhafaza'sı.
MADDE 3. — Bu Kanun hüIkümferini Bakanlar Kurulu yürü­
tür.
MADDE 3, — Bu Kanun hü­
kümlerini Balkanlar Kurulu yürü­
tür. •
MADDE 3.; — Danışıma Mecli­
since kabul edüllen 3 nicü maddenin
aynen muhafazası.
Başbakan
B. Ulusu
30 . 10 . 1981
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara
Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
T, Özal
Devlet Bakanı
Prof. Dr. M, N. Özdaş
Adalet Bakanı
C. Menteş
Dışişleri Balkanı
/. Türkmen
Maliye Bakanı
K. Erdem
Ticaret Bakanı
K. Cantürk
Devlet Bakam
Prof. Dr. t Öztrak
Milli Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken
Milli Eğitim Bakam
H. Sağlam
Sağlık ve Sos, Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam
ProU Drt N._ Ayanoğlu
R. Baturdp
Devlet Bakam
M. özgüneş
İçişleri Bakam
S. Çetiner
Bayındırlık Bakam
Dn TL Önalp
Ulaştırma Bakam
İV. özgür
Tarım ve Orman Bakam
Prof. Dr., S. Özbek
Çalışma Bakanı
Prof., DK r^ Esener
Sanayi ve Tek. Bakanı
Ş. Kocatopçu
Enerji ve Tabii Kay.
Bakanı
S. Bingöl
Turizm ve Tanıtına Bakam
İ. Evliyaoğlu
İmar ve İskân Bakam
Dr. Ş. Tüten
Köy İş. ve Koop. Bakam
M. R. Güney
Gençlik ve Spor Bakam
V, özgül
Sosyal Güvenlik Bakanı
S. Side
Kültür Bakanı
C. Baban
•«
1
^«ı»
Milli Güvenlik Konseyi
l(S. Sayısı : 391)
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
S. Sayısı : 375
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleş­
meye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan
Metni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu.
(D. Meclisi : 1/51; M. G. Konseyi : 1/340)
(Danışma Meclisi S. Sayın : 60)
TC
Danışma Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü : 06-101 (1/51) 01-277
10 Şubat 1982
'
Konu : Kanun Tasarısı.
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışına Meclisi Genel Kurulunun 9.2.1982 tarihli 51 nci Birleşiminde görüşülerek acık oy ile kabul edi­
len, «Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriyetinin Katıl­
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Sadi İRMAK
Danışma Meclisi Başkanı
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi Başkanlığı
Sayı : 112-531/06882
17 Eylül 1980
Konu : Kanun Tasarıları.
IMİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ »BAŞKANLIĞINA
İlgi : 30,9.1980 tarihli ve 101-603/06639 sayılı yazımız*
Ekli listede konuları ve eski Millet Meclisi Başkanlığına sunukıs tarih ve sayılan belirtilen Kanun Tasa­
rdan Bakanlar Kurulunca benimsenınişth^
Konseyin onayına sunulmak üzere andan Kanun Taşanlarının isleme konulmasını arz ederim.
Bülend ULUSU
— 2 —
L İSTE
Tünküye Cumhuriyeti Hükümeti ilıö Amıerilka Birfcşilk iDevMlbri Hükümetleri
Arasında Kuzey Atlantik Ariaşmasınıın II. ve III. Malddıelteflin'e Uygun Olarak
Savunma ve Ekonomik Alanında İşbirliğinde Bulunulmasına E>air Anlaşma ile
Burularla İlgili Tamamlayıcı Anlaşmaların ve Uygulama Anılaşmalarımın Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
24.4,1980
101 - 554
02065
Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Halkikımda Kamun Tasarısı.
2.jl!l.,1978
101 - 327
08695
Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararlarım Tanınmasınla ve TeırtfMne ]
kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dalir Kanon Tasarısı.
26.6.1979
101 - 426
03512
Nafaka Yükümlülüğüne Uygu'lanacalk Kanuna Dair Sözleşmenin Onaylanması­
nın Uygun Bıılunduğuna İlişiklin Kanun Tasarısı.!
26J6.1979
101 - 123
03512
Türikliye Cumhuriyeti Hüküımieti ilte İspanya Devleti ©üMiırnefti Arasanda THava
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuma llişkiim Kamın
Tasarlısı.
23,7.1979
101 - 444
04949
Uydular Aracılığı ile Deniz Hafberleşmesi Uluslararası Tteşkialtı (INMARSAT)
Sözleşmesi ve lşlötane Anılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarlısı.
15.1.1980
112 - 348
01025
16 Şulbat 1976 tarihimde Barselona'da ImızaÜanam Akdenilziin Kirlenmeye Karşı
Korunmasına Ait Sözleşme ile İki Protokol ve" Eklerinim Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun TasiarasL;
13.2.1979
101 - 393
10678
Ulusilararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına llişlkün Sözleşmienin1 Onaylanmasının Uy­
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
5.6.1979
101 - 425
03512
Vasiyet Tasarruflarının Biçimime Miskin Kanun Çalışmaları Kıonusuıntiia "Sözteşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Halkıkınıdla Kamuım Tasarısı.
1İ7.8.1978
101 - 79
.27276
Mili Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı- : 375)
— 3—
LİSTE
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Koa-unmaısma Dair Sözleşmeye Türkiye
Cuımlhuıiiyetinin Kaıtılknıasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
15,14980
lûjl - 521
08255
ÇocuMaran ve Gençkîrtin Sanayide !tşeflBlvenilşlülklerİYönlünden Sağlık Muayenıeaînıe Talbi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmeslindn Onaylanmasınan Uygun Bulunduğu Halkflcımdia Kanun Tasarısı.
7.HİJİ977
101 • 87
07166
1971 Fsikotrop Miaddeterli Sözleşmesine Katıfaaimızın Uygun Bulunduğu Hak­
kımda Kanımı Tasarısı,
3HJİİ2J979
101 - 511
08092
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hulklümetli Arasın­
da 14 Ağustos 1979 Tarihinde Ankara'da tmızalaınaın KüıMiir Anlaşmasının Onaylaınımasınıiın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.:
6j2.'1980
lOft - 526
01290
TürMye Cumhuriyeti Hükiüımteltii l e Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal Askıeıti Hükümeti Arasında Kültür Anılaşmasının Uygun Bulunduğu Hakkın­
da Kanun Tasansıs
22,5.(1980
101 - 561
04193
Tûrkiiye Cumhuriyeti HükuttıidEL l e Madezya Hükümeti Arasında 13 Şulbat 1977
Tarihinde Ankara'da İmzaHanan Kültür Anjlaışmıasanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasamsiti
6.2.1980
101 - 525
01291
Mili Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 375)
—4—
GEREJKjÇE
Birleşmiş Milletler Eğitim, 'Bilim ve Kültür IKurumu ı(UNBSOO)'nun 17 Ekim - 2fl Kasım 1972 tarihleri
arasında Paris'te yapılan X|VH nıdi dönem toplantısında ımiüzakere edilen «Dünya Kültürel ve Doğal Var­
lığının Korunmasına Dair Sözleşme» 16 Kasım /l972 tarihinde UNESCO'nun 17 noi Genel Kurulu tarafın­
dan kabul edilmiştir,
(Kültür ve Sanat eserleri günümüzde sa'dece alışılagelmiş bozulma sebepleriyle tfeğil fakat bu sebepleri
daha 'da ağırlaştıran sosyal ve ekonomik hayattaki gelişme ile gittikçe daha çok talhrip olma tehdidi altında
'bulunmaktadır. Ayrıca 'bu kültürel ve «sanat mirasının korunması milli seviyede, o ülkenin ekonomik ilmi
ve teknik imkânlarının sınırları çerçevesinde genellikle tam olarak yerine getirflemelrnektedir.
»UNESCO teşkilatı bu anlaşma ile, bu tek ve yerine bir başkasının konması mümkün olmayan kültür ve
tabiat 'varlıklarının Ihangi millete ait olursa olsun, bütün dünya için fonem arzettiğine inanarak, bu Varlıkla­
ra sahip ülkenin ifaaliyetlerini etkili bir şekilde tamamlayacak kollekt'iıf bir yardımda bulunmayı ve Jsitisnai
evrensel değer taşıyan kültür ve tabiat mirasının korunmasına bütün milletlerarası camianın katılmasını ön­
görmektedir.
'Bu Sözleşmeye göre tarihi 'sanat veya bilimsel bakımdan istisnai -evrensel 'değer taşıyan anıtlar, külliyeler,
estetik veya bilimsel bakım'dan istisnai evrensel bir değer taşıyan fiziki 'veya biyolojik formasyonlar veya bu
formasyonlar tarafın'dan meydana getirilmiş tabii anıtlar, bilim konservasyon veya tabii güzellik bakımından
evrensel 'değer taşıyan tabii sütler ve son derece mahdut talbii bölgeler «Tabiat Mirası» sayılmakta Ve bu
mirasın milletlerarası muhafazaısı için bir (milletlerarası işbirliği ve yardım sÜstemi kurulması öngörülmekte­
dir. Bu sözleşme çerçevesinde kurulacak Dünya Mirası Komitesi, sözleşmeye dahil Devletlerin topraklarında
bulunan kültür ve tabiat miras varliklarinıtı bir envanterini, istisnai evrensel 'değere ısah'ip gördüğü varlıkların
listesini «Dünya Miras Listesi» olarak hazırlayacak ve «Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması
Fonu» adlı bir fondan, ilgili .devlete bah'sek'onu tabiat mirasının korunması, muhafazası,
değerleridirilmesi
ve ihyası için gerekli eleman sağlamak, eleman yetiştirmek, ilgili devletin elin»de bulunmayan veya satım alamıyacağı teçhizat sağlamak, az faizle, faizsiz veya uzun va'de ile ödenebilecek ma'ddi yardım, 'istisnai hallerde
ise karşılıksız para vermek gibi yardımlarda Ibulunaoaktır,
(Halihazırda UNEISCO tarafından Dünya'daki tarihi zenginliklerin listesi yapılmaktadır. Tarihi ve doğal
özvarlığı açısından dünya ülkeleri arasında listen'in ön sıralarında yer alması gereken ülkemiz de 'sözleşmeyi
onaylayan ülkelerin yararlandığı yukarıda bahsekbnu İrnkânlartian yararlanabilecektir. 1973 yılında çıkan
Eski Eserler Yasası 'da doğal ve kültürel varlıkların korunması kbnu'sunlda önlemler ve yatırımlar öngörmek­
tedir. ©u önlemlerin uluslararası bir düzeyde alınabilmesi için sözleşmeye taraf olmakta büyük fayda görül­
mektedir.
iSözkonusu «(Sözleşmenin» Türkiye Cumhuriyetinin anılan sözleşmeye katılmasının onaylanması için Tür­
kiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi Bakanlar Kurulunun yüksek takdirine sunuDur.
Mili Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 375)
— 5 —
İhtisas Komisyonu Rapora
TC
Milli Güvenlik Konseyi
İhtisas Komisyonu
Esas No. : 11340
Karar No. : 84
12. Mart 1982
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 . 2 . 1982 tarihli 511 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile aynen
kabul edilen «Dünya Kültürel 've Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti­
nin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı», komisyonumuzfda incelenmiştir.
Tasarının gerekçesin'de de geniş bir şekilde açiklandılğı üzere;
Ili6 Kasım 1972 tarihinde UINlESOO'nun Genel Kurulunca kabul ddilen bu sözleşmeye göre; tarihi sanat
veya bilimsel bakıımdan 'istisnai evrensel bir 'değer taşıyan fizikti veya biyolojik formasyonlar tarafın'dan mey­
dana getiriîmiş tabii anıtlar, tabii sinler, tabii bölgeler tabiat mirası sayılmakta, o ülkenin ekonomik, teknik
ve ilimi 'imkânlarının sınırlı olması nedeniyle, bu mirasın korunması için uluslararası işbirliği Ve yardım
sistemi kurutması öngörülmektedir,
IBu Sözleşme çerçevesinde kurulacak Dünya Miras (Komitesi, Dünya Miras Listesini 'hazırlayacak ive Dün­
ya Kültür ve Tabiat Mirasımın Korunması Ftonundan Sözleşmeye katılan ilgili Devlete eleman temini, az
faizli maddi yardın veya karşılıksız para vermek gibi yardımlarda bulunacaktır.
1710 Sayılı Eski iEserler Kanunu doğal ve kültürel varlıklarımızın korunması konusunda bazı önlemler
ve yatırımları öngörmektedir. IBu önlemılerin uluslararası bir düzeyde alınabilmesi içiin 'de Sözleşmeye taraf
olmak 'büyük fayda mütalaa öden komisyonumuz Danışma Meclisince kabul edilen metnin tümünü olumlu
bularak maddelerin müzakeresine geçmiştir,
Danışma Meclisince kabul edilen metnin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri uygun 'görülerek aynen benimlsenmiiştir.
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.
Başkan
Cumhur EVCİL
Kur- Alb.
Üye
Kemal YILMAZ
Kur. Alb.
Üye
Dinçer İNCE
Kur, Yrb.
Üye
Taner UZUN AY
Dz. Kur. Yrb.
Üye
Orhan AKA
Dışişleri Bakanlığı1
Kültür İşleri Dairesi.
Üye
Gürcan TÜRKOĞLU
Dışişleri Bakanlığı
III. Kâtip
Üye
Mehmet KON AY
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Daire Başkanı
Milli Güvenlik Konseyi
Üye
İsmet ÜLKE
KfüTtür ve Turizm Bakanlığı
Daire Bşk. Yrd.
(S. Sayısı : 375)
~ 6—
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
DANIŞMA MECLİSİNİN
KABUL ETTİĞİ METİN
İHTİSAS KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METlN
«Dünya Kültürel ve Doğal Mira­
sının Korunmasına Dair Sözleşme»'ye Türkiye Cumhuriyetinin
Katılmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı
«Dünya Kültürel ve Doğal Mira­
sının Korunmasına Dair Sözleş­
m e c e Türkiye Cumhuriyetinin
Katılmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı.
«Dünya Kültürel ve Doğal Mira­
sının Korunmasına Dair Sözleşme»'ye Türkiye Cumhuriyetinin
Katılmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı.
(MADDE 1. — Birleşmiş Milfetfer Eğitin, Biim ve Külltür Ku­
rumu (UNESCO)'nun XVII nci
Genel Kurulu ıtarafından lı6 K&ısıım 1972 ıtaırtihindie ikalbul, ediılmıiş
bulunan «Dünya Kültürel ve Do­
ğal Mlirasının Korunımaisıınıa Dair
SözÜeşnııe»'ye Türkiye Cunılhuriyetii'nlin kaıtıfllması uygun bulunımuşıtur.
MADDE 1. — Birleşmiş Milist­
iler Eğitim, Bilim ve Külltür Ku­
rumu (UNESCO)'nun XVII nci
Genel Kurulu tarafımdan lı6 Ka­
sım 1972 tarihlinde kabul edilmiş
bulunan «Dünya Kültürel ve Doğaj Mirasının Korunmasına Diaıir
Sö2dieşıme»'ye Türküye Cumhuniyötii'nin Ikafaltaıa'si uygun bulunmuş­
tur.
ıMADDE 1. — Danışma Meclıiisönoe kabul edıilien 1 noi madde
aynen muhafaza edilmiştir.
MADDE 2. — Bu Kamun ya­
yımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 2. — Bu Kamun ya­
yımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 2. — Danışma Mec­
lisince ıkalbuıl edilen 2 nci madde
aynen muhafaza edilmiştir.
MADDE 3> — Bu Kanun hükümterinıi Bakanlar Kurulu yürü*ür<
MADDE 3,. — Bu Kanun hü­
kümlerini Bakanlıar Kurulu yürü­
tün
MADDE 3. — Danışma Mec­
lisince kabul edilen 3 ncü madde
aynen muhafaza edilmiştir.
\
H
• « • ^
Milli Güvenlik Konseyi
»«
ı(S. Sayısı : 375)
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
S. Sayısı : 278'e 1 nci Ek
Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.
(1/221)
Adalet Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
Addet Komisyonu
Esas No. : 1/221
Karar No._ : 52
13 Nisan 1982
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Mili Güvenlik Konseyinin 2.10.1981 .tarihli 74 ncü Birleşiminde Komisyonumuza incelenmek üzere iade
edilen Adi Tıp Kurumu Kanunu Tasarısının 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Geçici 1, Geçici
2, yürürlük ve yülrültme maddeleri ilgili (bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle yeniden müzakere edilmiştir.
Tasarının;
27 nci maddesi aynen ıtienümsenmiş ancak, «öğretim üyeleri ve" yardımcıları» deyimi «öğretim üyeleri
veya yaıidımıcjları» şeklinde dlüzdtUmiştir.
28 nci maddesi Komisyonumuzca benimsenmeyerek tasan metinden çıkarılmış ancak, farlk tazminatı mad­
de 'başlığı altında yükseköğrenim 'kurumu öğretim üyesi veya yardımcısı iken Adli Tıp Kurumundaki görev­
lere devamüı şekilde' atanacak olanlara ödenecek mali halk toplamı Yükseköğrenim Kurumundaiki mali hafcları<ndan az olduğu takdirde farkım tazminat olarak ödenmesi kalbul edilimiştir.
29 ncu maddesi, metinden çıkarılmıştır. Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre her yıl Adli
Tıp Kurumunda çalışan personele verilecek iş güçlüğü, iş riski ve Itemininıdöki güçlük zamları kararnamelerle
belirl©nmekltdd!ir.J
30 ncu maddesi 29 ncu madde olarak aynen kalbul edlilmliştir.
31 nci maddesi, 30 ncu madde olarak aynen kalbul edilmiş, ayrıca Ibu maddeye 'bir fıkra eklenmek suretiyle
ilkinci görev aylığı alanların kurumun döner sermayesinden yararlanamayacaklarına dair açıklık getirilmiş­
tir.
32 nci maddesi, 31 nci madde olarak YÖK Kanunundaki hükümlere paralel biçimde yeniden düzenlenîiîiiştkg
33 ncü maddesi 32 nci madde olarak aynen benimsenmiş, ancalk madde metnindeki
minden sonra YÖK Kanunundaki «araştırma görevlisi» kelimeleri ilave edilmiştir.
«asistanlık» deyi­
34 ncü maddesi, 33 ncü madde olarak aynen kabul edÜlmiştkv
35 nci maddesi, 34 ncü maldde olarak düzenlemeye talbi tutulmuştur.,
36 nci maddesi, 35 nci madde olarak yeniden düzenlenerek maddeye (bir fıkra eklbnmiştirj
37 nci maddesi, 36 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir.
38 nci ımıaddesi, 37 nci maldde olarak. aynen kalbul edi'llmıişlti^
Geçici '1 nci maddesi yeniden düzenlenerek Kanuna kadro cetveli eklenmiştir,,
Geçici 2 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir.
_ 2—
Yüı^Jüifc başlığı atadaki 39 ncu maddesi, 38 nci madde olarak ve Kanunun yayımı tarilhinıi izleyen ay
başından itibaren yürürlüğe gireceği vurgulanmıştır.
Yürütmeyle ilgili 40 ncı malddesi, 39 ncu made olaralk aynenfcalbüleâikri^üri
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur,
Başkan
Muzaffer BAŞKAYNAK
Hâkim Tuğgeneral
Üye
Zeki GÜNGÖR
Hâkim Alb.
Üye
Rusuhi ECEVİTOĞLU
Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Dairesi
'Milli Güvenlik Konseyi
(S, Sayısı : 278'e 1 nci Ek)
Üye
A. Cemal GÖĞÜS
Adalet Bakanlığı
Kanunlar Dairesi
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
[BEŞİNCİ IBÖLÜM
Özlük Haklan
İkinci Görev Aylığı :
MADDE 27. — 26 mcı maddede belirtilen görevlere atanacak olan öğretim üyeleri ve yardımcılarıının bağ­
lı bulundukları ikurutodan aldıkları aylık ve ödenekleri 'kesilmez.; Kendilerine ayrıca ikinci görev aylığı verilüij
Ödenek :
MADDE 28.: — Adli Tıp Kurumu Başkan ve Yardımcısı, İhtisas Kurulları ıBaişkan ve üyeleri ve rapor­
törler, Adli Tıp Kurumu Grup Yöneticileri, İhtisas Daire Başkanları, Adli Tıp Şube Müdürleri, Adli ta­
bipler, (kimyagerler, eczacı ve doktorlar, silah muayene uzmanları, 'balistik uzmanları, silah muayene me­
murları, grafoloji ve dokltolosköpi uzmanları, ışınlar bilim uzmanları, trafik vö klimatoloji, astronomi uz­
manları, psikolog ve biyolog, mikrobiyologlara almakta ol'dukllan aylıklarının ibrü't tutarının yüzde ellisi
nispetinde ödenek.' verilir .ı
Kanuni izinlerimi kullananlar ile yurt içinde ve yurt dışında geçici bir görevle başka tarafa gönderilen­
ler ve vazifeleri icabı görevlerinden ayrılanlar dışında her ne sebep ve suretle olursa olsun görevi başında
bulunmayanlara görevlerinden ayrı bulundukları müddetçe hiç bir ödeme yapılmaz.
Hastalık; sebebiyle görevi başıma gelemeyenlere, tedavi kurumlarımda yattıkları süre hariç olmak
kaydıyla Ibu yüzden görevlerimden ayrı kaldıkları günlerin bir takvim yılımda toplam 60 günü geçmemek
üzere ödeme yapılır. Ancak görevi sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma sonucu alı­
nan hastalık izinlerinde ödeme yapılmasına devam ölünür,
Geçici yetki ile başka bir yere gönderilenlere yukarıdaki ödeme kendi kadrolarına göre yapılır.
Bu ödemeye hak veren göreve atananlar, göreve başlama tarihinde, denece' yükselmesi ye kademe ilerle­
mesi yapanlar, yükselime ve ilerleme tarihlerini izleyen aybaşından itibaren bu ödemeye hak kazanırlar.
Yan Ödeme :
MADDE 29, — Adli Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcıları, İhtisas Daireleri Başkan ve üyele­
ri, Raportörler, Şube Müdürleri 'Ve Yardımcıları, bölüm şefleri, uzmanlar, Adli Tabipler, Asi'sltanlar, Kim­
yagerler, 'Psikologlar, Eczacılar, Doktorlar, Biyoliog-Balkteriyolog, Diş Tabipleri ve İhtisas şubelerinde çalı­
şan teknik elemanlar, Adli Tababet Şube" Müdürleri, sağlık hizmetleri sınıfına dahil ele'manlar; bu sınıflar
için diğer (kanunlar ve Ikararmameler uyarınca yararlandıkları mali haklara ilave olarak her yıl bütçe ka­
nunları veya ıkararnamelerle kabul edilen iş güçlüğü iş riski ive teminindeki güçlük zaımlarından yararlanır­
lar.
ALTINCI BÖLÜM
Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi
Kurumun İşletme Şekli, Döner Sermaye :
MADDE 30. — Adli Tıp Kurumu, bu Kanunda öngörülen hizmetleri yerine getirmek için döner serma­
yeli işletmeler kurar.
Döner sermayeli işletmeler için, Kuruma yirrrîi mi/yon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar,
gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile iki katına kadar artırılabilir.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 278'e 1 nci Ek)
-. 5 —
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
BEŞtNCİ BÖLÜM
Özlük Hakları
İkinci Görev Aylığı :
MADDE 27. — 26 ncı maddede belirtilen görevlere atanacak olan öğretim üyeleri veya yardımcılarının
bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine aynca ikinci görev aylığı
verilir,
Fark Tazminatı :
MADDE 28. — Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyesi veya yardımcısı iken Adli Tıp Kurumunda bir
göreve asaleten atanan öğretim elemanlarına Adli Tıp Kurumundaki görevleri nedeniyle ödenen mali hak­
lar, Yükseköğretim Kurumundaki toplam mali haklardan az olduğu takdirde, arada'ki fark ayrıca tazminat
olarak ödenir.
ALTINCI BÖLÜM
Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye îşleünesti
Kurumun İşletme Şekli, Döner Sermaye :
MADDE 29. —• Tasarının 30 ncu maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 2?8'e 1 nci Ek)
—6—
(Hükümetin Teklifi)
Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle, Hazinece verlilecek ayni yardımlar,
döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar bağış ve yardımlardan teşekkül eder.
'Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı lirnti'te bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir,
Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsup edilir.
Döner sermaye (işletmelerinin faaliyetlerinden doğan kârlar, işletmenin ödenmiş sermayesi, bu maddenin
ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.
Ödenmiş sermaye ıbu miktarı bulduktan sonra kârlar, müteakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal
sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süresinde mal sandığına yatırılmayan kârlar (işletmenin sorum­
lu sayman ve ita amirlerinden veya bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu­
lü Hak'kında Kanuna göre tahsil edilir..
Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü maddesine göre döner ser­
maye işletmelerinin çalıştırılacaik memurları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer İrakları, döner sermaye
ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum perso­
neline yapılacak ödemeler dışında hiç bir ödeme yapılmaz.
Döner sermaye işleri; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu iie 2490 sayılı Artırana ve Eksiltme ve İha­
le Kanunlarının hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay denetimine bağlı değildir.
Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenle­
necek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleriyle 'birlikte Sayıştay
Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı
birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
Döner sermayeli işletmelerin alım satım, ihale ve işletme faaliyetleri ile kasa usulleri Maliye ve Adalet
bakanlıklarınca hazırlanaca'k yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapacaklan
hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerine sorumlu sayman­
ları Maliye 'Bakanlığınca atanır. Saymanlıkta görevlendirilecek diğer memurlar başkanlıkça atanır.
Kurum Personeline Yapılacak Ödeme :
MADDE 31. — Döner sermaye gelirleri yeterli olmak şartı ile, kurum personeline; çalışına şartlarına,
hizmetin niteliklerine, teknik hususiyetlere ve diğer özelliklere göre yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahi­
linde her ay bir aylık maaş tutarını geçmemek üzere ödeme yapılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Diğer Adli Ekspertiz Kurumları :
MADDE 32. — Ünüvefsite bulunan şehirlerdeki Adli Tıp ve Kimya Enstitüleri ile Sinir ve Ruh Hastalıkları 'Klinikleri de, bu şehirlerdeki adli olaylardan dolayı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre bilirkişi
sayılır. Bu enstitü ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıpla 'ilgili işler 34 ncü maddede çıkarılması, öngörülen yö-.
netaıelik ile saptanır.
Adalet Bakanlığı Hesabına Burslu Öğrenci Okutma •'
İMAIDDE 33. — Adalet'Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna adli tabip ve
yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yaptırılabilir,
uzman yetiştirmek üzere,
'Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere em­
sallerinle ödenen bursun iki katı oranında burs ödenir. Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar, Adli
Tıp Kurumlarındaki uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına, tabi tutulmadan asistanlık kadrolarına atanırlar.
Milli Güvenlik: Konseyi
(S. Sayısı : 278'e 1 nci Ek)
—7—
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Kurum Personeline Yapılacak Ödeme :
MADDE 30. — Döner Sermaye gelirleri yeterli olmak şartı ile, kurum personeline; çalışma şartlarına,
hizmetin niteliklerine, teknik hususiyetlere ve diğer özelliklere göre yönetmelikte tespit edilecek esaslar da­
hilinde her ay bir aylık maaş tutarını geçmemek üzere ödeme yapılır,
İkinci görev aylığı almak suretiyle çalışanlar, Adli Tıp Kurumunun döner sermayesinden yararlanamaz­
lar
YBDÎNCl BÖLÜM
Çeşidi Hükümler
Diğer Adli Ekspertiz Kurumları :
.
MADDE 3İ1. — Yükseköğretim Kurumları veya birimleri, adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olay­
larında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılır. Bu bi­
rim ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıp ile ilgili işler yönetmelikte belirlenir.
Adalet Bakanlığı
Hesabına Burslu Öğrenci Okutma :
IMADDE 32. — Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp (Kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirmek üze­
re, yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yaptırılabilir^
Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrenci­
lere emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs ödenir.. Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olan­
lar, Adli Tıp Kurumlarındaki uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına tabi tutulmadan asistanlık (araştırma gö­
revlisi) kadrolarına atanırlar.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 278'e 1 nci Ek)
(Hükümetin Teklifi)
Adli Tıp İhtisas Dairelerinde Uzman Yetiştirilmesi:
MADDE 34. — Adli Tıp İhtisas Dairelerinde, bu ihtisas daireleri ile 'ilgili uzman ve diğer elematnlar yö­
netmelikte gösterilen esaslara uygun olarak yetiştirilir.
Vergi Bağışıklığı •'
MADDE 35. — Adli Tıp (Kurumu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen veya ba­
ğış yoluyla gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza ve malzeme, kitap ve diğer her türlü eşya, vergi, resim ve
harçlardan muaftır.
Mecburi Hizmet •'
MADDE 36. — Adli Tıp Kurumunda ihtisas ve uzmanlıklarını tamarnlayanlar Adalet Bakanlığının göste­
receği yerlerde dört yıl görev yapmakla yükümlüdürler,, ıBu yükümlülüklerini tamamlamadan görevden ayrılan­
lar 2 / 1 . 8 . 1981 tarihli ve 25ıl4 sayılı Kanunun 2 noi maddesinin 4 ncü fıkrasında belirtilen mecburi (hizmet
süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını icra edemezler.
Adalet Bakanlığından burs alarak veya 'herhangi bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini ta­
mamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır.
Yönetmelik :
MADDE 37. — IBu IKanunda sözü edilen yönetmelikler, Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde Maliye
ve Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlıklarınca Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde çıkarılır.
Yürürlükten KaldırÜan Kanun :
MADDE 38. — M Temmuz !1053 tarihli Ö1İ19 sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldırılmış­
tır.
GEÇtCt MADDE 1. — Bu iKanuna göre Adli Tıp Kurumu kurularak ilgililerin kadroları temin ve atan­
maları yapılıncaya kadar eski Adli Tıp Müessesesi ve Meclisi görevine devam eder.
Halen mecliste ve kurumda çalışmakta olan bütün personel, lüzumlu kadroların temininden itibaren en
geç üç ay içinde, uzmanlıklarına ve sair özelliklerine uygun yemi görevlerine atanırlar.
GEÇtOt MADDE 2. — 'Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin
kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 278'e 1 nci Ek)
bu
— 9—
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Adli Tıp İhtisas Dairelerinde Uzman Yetiştirilmesi:
MADDE 33. — Tasarının 34 ncü maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştin
Vergi Bağışıklığı :
MADDE 34, — Adli Tıp Kurumu tarafından öğretim,, eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen veya
bağış yoluyla gelen makine; alet ve cihazlarla, ecza, malzeme ve kitaplar vergi, resim ve harçlardan muaf­
tır,
Mecburi Hizmet :
MADDE 35- — Adli Tıp Kurumunda ihtisas ve uzmanlıklarına tamamlayanlar Adalet Bakanlığının gös­
tereceği yerlerde dört yıl görev yapmakla yükümlüdürler., Bu yükümlülüklerini tamamlamadan görevden
ayrılanlar 21.8.11981 tarihli ve 25114 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkirasuıda belirtilen mecburi
hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını icra edemezler.
Adli Tıp Kurumu dışında ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayıp atananların bu kurumda uzman olarak
geçen çalışma sürelerinin yarısı 2514 sayılı Kanunda belirtilen deıvlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.
Adalet Bakanlığından burs alarak veya herhangi bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini
tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır.
Yönetmelik :
MADDE 36. .— Tasarının 37 nci maddesi 36 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Yürürlükten Kaldırılan Kanun :
MADDE 37. — Tasarının 38 nci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir*
GEÇlOt MADDE 1. — Adli Tm Kurumunun mevcut kadroları iptal edilmiş ve yerine genel kadro ka­
nunu çıkıncaya kadar bu Kanuna bağlı ekli cetveldeki kadrolar ihdas edilmiştin
Halen mecliste ve kurumda çalışmakta olan bütün personel; uzmanlıklarına ve sair özelliklerine uygun
yeni görevlerine atanırlar.
OEÇtOt 'MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 278*e 1 nci Ek)
— 10 —
(Hükümetin Teklifi)
Yürürlük
MAODE 39, — ıBu Kanunun mali hükümleri 1982 mali yıl başından
tarihinde yürürlüğe girer.
itibaren diğer hükümleri
yayımı
Yürütme :
MİADDE 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
14 . 8.1981
B. Ulusu
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Z, Baykara
Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
Devlet Baklanı
Prof. Dr, M., İV, özdaş
Adalet Bakanı
C. Menîeş
Dışişleri Balkanı
/. Türkmen
Maliye Bakam
K. Erdem
T, özal
Devlet Bakam
Prof. Dr. V Öztrak
Milli Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken
Devlet Bakanı
M. özgüneş
İçişleri Bakam
S. Çetiner
Milli Eğitim Bakam
H. Sağlam
Bayındırlık Bakam
Dr, T, Önalp
Ticaret Bakam
K. Cantürk
Sağük ve Sos, Yrd. Bakam
Prof. Dr. N, Ayanoğlu
Gümrük ve Tekel Bakam
R., Baturalp
Ulaştırma Bakanı
N.. özgür
Tarım ve Orman Bakanı
Prof.. Dr. S. Özbek
Çalışma Bakam
Prof. Dr, T, Esener
Sanayi ve Tek. Bakanı
S. Kocatopçu
Enerji ve Talbi'i Kay.
Bakanı
S. Bingöl
Turizm ve Tanıtma Bakanı
t Evliyaoğlu
tmar ve İskân Bakam
Dr. Ş. Tüten
Köy îş. ve Koop. Bakam
M, R. Güney
Gençlik ve Spor Bakanı
V. Özgül
Sosyal Güvenlik Bakam
Si §ide
Kültür Bakanı
d Baban
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 278'e 1 nci Ek)
— İl —
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Yürürlük :
MADDE 38. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer,
Yürütme :
MADDE 39. — Tasarının 40 ncı maddesi 39 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 278'e 1 nci Ek)
— 12 —
Ek 'Cetvel
Unvanı
Sınıfı
I. Derece
GİH
J»
i»
SHS
1»
1»
1»
p
Av. H.
THS
Adedi
1
1
Kurum Başkanı
Kurum Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Daire TaM'bi
îlhtisas Kurulu Üyesi
İhtisas Dairesi Uzmanı
Uzman'
AdH Tabtib (Adli Tıp Şube Md)
Avukat
Uzman
1
32
24
35
10
1
25
Eczacı
Uzman
Adli Talbiıb (Adli Tıp Şube Md)
Uzman
Grafoloji Uzmanı
1
18
6
12
2
Uzman
Adli Tabib (Adli Tıp Şube Md)
Bütçe ve 'Muhasebe M d.
Dosya ve Arşiv Müdürü
Uzman
Grafoloji Uzmanı
25
4
1
1
20
3
Döner Sermaye Saymanı
Uzman
Grafoloji Uzmanı
Astronom
Uzman
1
25
3
2
20
il'
Bk Gösterge
,
500
500
400
II. Derece
SHS
1»
i»
THS
)»
,
III. Derece
SHS
1»
GİH
i»
THS
I»
100
100
IV. Derece
GÎH
SHS
THS
P
P
V. Derece
SHS
J»
I»
1»
• p
GÎH
1»
THS
i»
I»
P
Raportör
Uzman
Adli Ta'bi'b
Asistan
Hemşire
' Personel1 Müdürü
Şef
Elektrik Mühendisi
Uzman1
Astronom
Grafoloji Uzmanı
Milli Güvenlik Konseyi
10
20
10
10
2
1
2
1
15
4
5
(S. Sayısı : 278'e 1 nci Ek)
— 13 —
Unvanı
Sınıfı
VI. Derece
SHS
»
OlH
ı»
THS
Asistan (Araştırma GörevMsi)
Lalborant
Şef
Memur
Kimya Mühendisi
.Adedi
Ek Gösterge
20
3
2
6
10
VII. Derece
SHS
GİH
»
YHS
1»
1»
Hemşire
Memur
Şef
Odacı
Laborant Yardımcısı
Otopsi Teknisyeni
1
5
3
s
4
i,
VIII. Derece
SHS
GİH
»
»
ı»
1»
1»
YHS
»
»
»
Hemşire
Veznedar
Mutemet
Daktilo
Memur
Şef
Silaih Muayene Memuru
Aşçt
Otopsi Teknisyeni
Odacı
Lalborant Yardımcısı
5
1
1
2
8
4
6
3
4
8
4
IX. Derece
SHS
GİH
»
»
»
YHS
»
Hemşire
Emanet Memuru
Memur
Daktilo»
Şoför
Laborant Yardımcısı
Odacı
4
5
8
3
5
15
10
Sekreter
•Daktilo
Memur
Silaih Muayene Memuru
Santral Memuru
Şoför
Gardiyan
4
20
20
10
4
10
10
•
X. Derece
GİH
»
»
»
»
»
»
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 278'e 1 nci Ek)
14
X. Derece
YHS
»
»
»
»
»
Adedi
Unvanı
Sınıfı
Ek Gösterge
2a
Laborant Yardımcısı
Hastabakıcı
Teknisyen Yardımcısı
Otopsi Teknisyeni
Odacı
Bekçi
2ût
116
10
15
5
XI. Derece
GİH
»
»
YHS
»
»
»
»
Emanet Memuru
Memur
Daktilo
Aşçı Yardımcısı
Bekçi
Odacı
Hastabakıcı
Teknisyen Yardımcısı
2
10
10
<
10
30
1
s
Odacı
Hastabakıcı
20
10
XII. Derece
YHS
»
XIII. Derece
YHS
30
Odacı
>«•»-
Milli Güvenlik Konseyi
<t$t Sayısı : 278'e 1 nci Ek)
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
S. Sayısı : 381
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri
Hakkındaki 2253 Sayılı Kanunun İlgasına Dair Kanun Teklifinin
Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/13; M. G. Konseyi :
2/87)
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 81)
TC
Danışma Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü : 06-433
(2/13) 01-20
15 Marti982
Konu : Kanun Teklifi.
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Daraçma Meclisi Genel Kunduran 4 Mart 1982 ferikti *6& neti B«4««HBÛıde ^«Miterek işaM* oyu ile red­
dedilen, Danışma Meclisi Üye» Feridun* Güray ve lft arkadaştan, Çoeıfc Mahkemekıiinin KumJyçu» Gö­
rev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 2253 saydı Kanunun İlgasına Dair Kanun Teklifi «kte tuımhnuştur.
GeregMnarz: ederim.
Sadi IRMAK
Damşma Meclisi Başkam
Danışma Meclîsi Başjctmtıjınııı
2253 sayılı Çocuk Malî-kemeleriam Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun ilga­
sına dair olan kanun teklifi ekli okrak aunulknuşitıır.
Gereğine delâletleri saygıyla arz olunur.
Feridun GÜRAY
Enis MURAT OĞLU
Turhan GÜVEN
Yılmaz ÖZMAN
î. Doğan GÜRBÜZ
H. Erdoğan GÜREL
Fikri DEVRİMSEL
R. Adli ONMUŞ
B. Sami DAÇE
Özer GÜRBÜZ
Hamdi AÇAN
_ 2—
G E R E K Ç E
2253 sayılı Çocuk Mahkemelerimin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun 7.11.1979
tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve bir yıl sonra yürürlüğe girmesi 46 ncı maddesi ile kabul edilmiştir.
12.11.1980 tarih ve 2340, sayılı Kanunla. yürürlük tarihi bir yıl daha geri atılmış ve son olarak da 6.11.1981
tarih ve 2552 sayılı Kanun 'ile üçüncü kez yürürlük tarihi 1.6.1982 olarak beMrlenmişjtlir.
Kanun, 1979 yılının çocuklara armağan edilmesi sebebiyle yeterince hazırlık yapılmadan TBMM'ne sevkedlmiş ve bir cemile olarak Çocuk Yılında kanunlaşması sağlanmıştır. Ancak, yapısındaki elverişsizlikler
nedeni ile (bir türlü yürürlüğe konamamıştır.
Kanunun uygulamada başarı kazanması mümkün değildir.
Zira;
1. Ülkemizde Çocuk Mahkemeleri kurulabilmesi Anayasada değişillöllilk yapılması ile" mümkün olabil­
mektedir. Meslekten olmayan kişilerin ihtisas mahkemelerinde üye suratı ile görev alabilmeleri hakkında Ana­
yasada açık hüküm bulunmasını gerektirmektedir, tşçi ve işveren temsilcilerinin katılmaları ile 5521 sayılı
Kanun gereği kurulan îş Mahkemelerinin Anayasa Mahkemesinin 13.4.1971 tarih ve 1971/38 say* Kararı ile
iptal edilmesi karşısında, Çocuk Mahkemelerinin kurulması için Anayasanın yürürlüğe girmesini beklemek
gerelklmektedir.
2. Çocuk Mahkemeleri ileni ülkelerdeki benzerleri gibi kurulsalar dahi, başarılı olabilmeleri için daha
önceden yan kuruluşlarının teşki edilmesi gerekmektedir. En azından, yeniden eğitini' okulları, gözetim
enstitüleri, sosyal yardım büroları, sosyal yardım alanında yetişmiş elemanları olmayan Çocuk Mahkeme­
lerinin başarılı olmaları düşünülemez. Çünkü, çocuk suçluluğunda amaç sadece suç işleyenler olmayıp, suç
işlemesi Umulan kişilerin de topluma kazandırılması gerçeğidir. Yurdumuzdaki gençlik sorununun temelinde
yatanda bu konunun ihmal edilmişliğidir. Bu kabil müesseselerin süratle gdiştirilmesi gerekirken 6.11.1981 ta­
rih ve 2552 sayılı Kanunun geçici maddesi i e Adalet Bakanlığında mevcut Çocuk Eğitim, Islâh ve infaz İş­
leri Genel Müdürlüğünün kaldırılması da, bu kabil maihkemeler ifle yan Ikuruluşlarınm ülkemiz için lüks
olduğu anlamını tebarüz ettirmektedir. •
3. Çocukların işledikleri suçlarda yargılamanın iki ayrı mahkemeye tevdii ve tek hakimli mahkeme ih­
dası uygulama ve dolktrine tamamen ters düşmektedir. Ayrıca, henüz ilerimde dahi iş, ticaret ve trafik mah­
kemesi kurulamayan yurdumuzda her ilçede tek hakimli bir Çocuk Mahkemesi ve her ilde de ağır ceza sevi­
yesinde bir Çocuk Mahkemesiı 'kurulması herhalde imkânsız bulunmaktadır.
4. Üç hâkimden oluşan Çocuk Mahkemesinin özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesinden farklı olmayacağı
izahtan varestedir. Bünyesinde psikolog ve pedagog gibi uzmanların bulunmadığı bu kabil mahkemelerin diğerierlinden MçMr farkı bulunmadığı 'aşikârdır. 1 500 civarında hâkim ve savcı kadrosunun münhal bulundu­
ğu bir zamanda kanunun yürürlüğe girmesinde kamu yararı mevcut bulunmamaktadır. Yürürlüğe girmesi
halinde ise ydttki verilmek suretiyle bu işlerinde normal mahkemelere götürüleceği bilinmektedir. Yenilik
getirmeyecek bir kanunun yürürlüğe girmesi adalet ekonomisi açısından da sakınca arz edecektir.
5. Asflolan Çocuk Mahkemelerinin genel mıalhkemelerden ayrı bir yerde kurulması, polis ve jandarmanın
bu kişilerden el çekmesidir. Henüz Adli Zabıta örgütünü dahi kuramayan ülkemiz içlin Çocuk Mahkemeleri
büyük maddi sorunlar getirmektedir. Bugünkü bütçe imkânları ile mevcut adliyeler içinde dahi bu organi­
zasyonu gerçekîeşjtkımek güçlük arz etmektedir.
6. Çocuk Mahkemeleri Kanunu 15 yaşımdan küçükleri kapsamına atmakla konuya ters yaklaşımda bu­
lunmuş ve bünyesine almak zorunda olduğu 15-18 yaş arasindakileri yetki alanı dışında bırakmıştır. Böy­
lece Ikanun kendi kendini inkâr eder duruma düşmüştür.
Sonuç olarak,"
Bünyesinde psikolog, pedagog gibi uzmanları olmayan, normal mahkemelerden hiçbir farkı bulunmayan,
gayri reşitlerin tümüne hitap etmeyen, batı ülkelerdeki benzerlerine tamamen ters düşen, yanlış yaklaşımla
kurulan ve iki yıl geçmesine rağmen yürürlüğe giremeyen, alt yapısı niteliğindeki yan kuruluşları düzenlen­
meyen, sadece ülkemizde Çocuk Mahkemeleri var görüşüne cevap verebilen 2253 sayılı Kanunun, Anayasa­
nın yürüdüğe girmesinden sonra ele alınıp yeniden tatbikat ve doktrine uygun şekilde tamamen değiştirilerek
düzenlenmesi zaruri bulunduğundan, henüz yürürlüğe girmeden ilgası gerekmektedir.
(Milli Gülvenik Konseyi
(S. Sayısı : 381)
—3—
MADDE GEREKÇELERİ
1. Birinci maddenin gerekçesi genel gerekçede izah edilmiştir.
2. îkinci madde yürüdük ile ilgilidir.
3. Üçüncü madde yürütme ile ilgilidir.
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 2253
Sayılı Kanunun İlgasına
Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 2253 sayılı Çocuk MahkemelerininKuruluşu, Görev ve Yargılama
Kanun ilga edilmiştir.
Usulleri Hakkındaki
MADDE 2. — Bu 'Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Adalet Komisyonu Raporu
TC
Danışma Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/13
Karar No. : 26
22 Şubat 1982
DANIŞMA MECLİS! BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisi Üyesi S. Feridun Güray ve on arkadaşı tarafından imzalanıp Yüksek 'Başkanlığınıza su­
nulan Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 2253 sayılı Kanunun
ilgasına Dair Kanun Töklifi ve gerekçesi Komisyonumuzun bir Adaleit Bakanlığı temsilcisinin de iştiraki ile
yapılan toplantısında incelenip görüşüldü.
Söz konusu Kanun Teklifinin gerekçesinde Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usul­
leri Hakkındaki 2253 sayılı Kanunun kaldırılması gereğine neden olarak; meslekten olmayan kimselerin mah­
keme üyesi olmalarına Anayasa hükümlerinin engel teşkil ettiği, hu mahkemelerin kurulmasının Kanunun
amacının gerçekleşmesi 'bakımından yeterli olmadığı, amacın gerçekleşebilmesi için, önceden eğitim okulları,
gözetim enstitüleri, sosyal yardım bürolan gibi 'birtakım kuruluşlara gerek bulunduğu, diğer yandan çocuk
mahkemelerinin kurulması için yeterli sayıda hâkim bulunmadığı, adli zabıtanın henüz kurulmadığı, yü­
rürlükte bulunan Kanunun 15 - 18 yaş grubuna dahil çocukları kapsamı içerisine almadığı hususları ileri
sürülmüştür.
2253 sayılı Kanun Adalet Bakanlığında uzun incelemeler sonucu titizlikle hazırlanmış bir Kanun olup
Meclislerimizden çıkarılması için uzun zaman ve büyük bir çaba harcanmıştır. Söz konusu Kanun hükümlerin­
de belirtilen mahkemeler ve diğer tesisler henüz kurulmadığı için Kanunun uygulaması bir yıl için ertelenmiş
bulunmaktadır. Bunumla beraber söz konusu Kanunun ilgası hakkındaki Kanun Teklifinde gösterilen nedenler
aşağıda gösterilen sebeplerle yerinde görülmemiştir.
1. Hazırlanması ve Meclislerimizden geçirilmesi uzun bir zaman ve yoğun çabalar harcanmasını gerek­
tirmiş olan bu geniş kapsamlı Kanunun aksayan hükümlerinin her zaman için ıslahı mümkün bulunmakta
olup, söz konusu Kanunda öngörülen çocuk mahkemelerine hâkimlik mesleği dışında uzman üyelerin atana­
bilmeleri için yeni hazırlanmakta olan Anayasamıza gerekli hükümlerin konulması da imkân dahilindedir.
2i Kanunun bütün hükümlerinin işlemesi için kurulması gerekli olan tesislerin peyderpey kurulması da
mümkün bulunmaktadır.
Miffi Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 381)
_ 4 —
3^ Çocuk mahkemelerinin kurulması için gerekli hâkimlerin bulunmasında bugün için var olan güçlük
geçici olup, bu engelin kısa bir süre isonra aşılması ve yeterli hâkimlerin temin edilmesi de imkân dahilin­
dedir.
4, (Adli zabıtanın henüz kurulmamış olması da söz konusu Kanunun uygulanması için engel teşkil etme­
yecektir.
5. 15 - 18 yaş grubuna dahil çocukların Kanunun kapsamına alınması ufak bir kanun değişikliği ile her
zaman için mümkün bulunduğundan bu husus da Kanunun ilgası için ciddi bir neden olarak kabul edilme­
miştir.
Sonuç : Adalet Bakanlığı temsilcisi tarafından da iştirak olunan yukarıda açıklanan nedenler karşısında
Danışma 'Meclisi Üyesi S. Feridun Güray ve on arkadaşı tarafından Yüce Başkanlığınıza sunulan Çocuk
Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun İlgasına Dair Kanun Teklifi­
nin tümünün reddine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Enis MURAT OĞLU
Sözcü
Muhalifim.
İbrahim BARANGİL
Üye
Rıfat BAY AZ İT
Başkan
M. Fevzi UYGUN ER
Başkanvekili
Serda KURTOĞLU
Kâtip
Karşıyım.
(Karşı oy gerekçesi eklidir.)
Alâeddin AKSOY
Üye
Bulunmadı.
Necip BİLGE
Üye
Bekir Sami D AÇ E
Üye
Muhalifim.
Halil ERTEM
Üye
Necdet GEBOLOĞLU
Üye
Halil GELENDOST
Üye
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK
Üye
S. Feridun GÜRAY
Üye
Muhalifim.
İsa VARDAL
Üye
Şerafettin YARKIN
Üye
KARŞI OY GEREKÇESİ
2253 sayılı Çocuk iMahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun, aşağıda
açıklanan nedenlerle, ilgası gerektiği düşüncesindeyim:
1. Şu nedenlerle Kanun ölü doğmuş bir kanundur :
a) Sosyal Devletin en önemli görevlerinden biri çocukların yetiştirilmesi alanında yerini almaktır.
— Devlet sağlıklı çocuk doğumunu sağlayacak imkânları yaratır.
— Aile içinde çocuğun gereği gibi beslenip büyütülmesi için velayet ve vesayet müesseselerini düzenler ve
işleyişini sağlar.
— Aileden yoksun veya kötü yapıdaki aile içinde doğmuş çocukları aile dışındaki ailelere yerleştirir, çocuk
koruma müesseseleri kurar, buralara yerleştirir; onların gereği gibi büyümelerini, yetişmelerini sağlayacak im­
kândan oluşturur ve onları kontrolü altında tutar.
— Suç işlemeye eğilimli olanlar için özel eğitim kurumları oluşturur ve işletir. Bu kurumlarda bulunan
çocukları kurumdan çıktıktan sonra da takip eder..
Mili Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 381)
_ 5—
— Suç işleyenleri özel olarak kurulmuş mahkemelerde özel usule bağlı olarak yargılar. Mahkemece va­
rılacak sonuca göre çocukları aile yanına veya özel infaz müesseselerine yerleştirir. Islah ve sonra da takip
eder.
Görülüyor ki, suçlu çocukların yargılanması işi, çocuk korunmasının en son halkasını oluşturmakta ve
Devlete düşen sosyal görevin bir halkasını teşkil etmektedir. Devlet, önce çocuğun gereği gibi yetişip büyü­
mesi için gerekli aile içi ve aile dışı tedbirleri almadan suç işleyen çocukları yargılamayı düşünemez. Çünkü
kaza istisnai bir fonksiyondur ve niteliği gereği çocuk suçluluğunda, öncesi, yargılama ve özel infaz içiçedir.
Çocukların korunmasına ilişkin önlemler alınmadan ve gerekli kurumlar oluşturulmadan mahkemeleri dü­
zenlemek hiçbir işe yaramaz.
2253 sayılı Kanun, Dünya Çocuk Yılında sırf «Bizde çocuk mahkemesi var» denmek için tedvir edilmiş
şekli bir kanundur. Bu nedenle ilgası gerekir.
b) Bizde mahkemeye, suçlu çocuğu tespit edip getirecek; onu yargılayacak, infazı sağlayacak çocuk po­
lisi, çocuk hâkimi, probeşör, asistan sosyal yoktur. Ço cuk infaz ve ıslah kurumları gerçek anlamıyla yoktur.
Vesayet kurumu gerçek ve tam anlamıyla, 1926'dan 'bugüne kadar işldtilmediği gibi gerekli kurumlar da he­
nüz loloşturulmamtştır. Bunları oluşturacak mali imkânlar da mevcut değildir. Bu durum karşısında Kanunun
işler hale gelmesini 'beklemek 'imkânsızdır. Kanun bu nedenle ide ölü doğmuş, 'bir kanundur.
c) 172.1982 günlü Başbakanlık tezkeresindeki görüşlerim isabetine kani değiliz., Önce Kanunum vazı son­
ra 'bu Kanunun gerektirdiği kurumların oluşturulması ve gerekli düzeltmelerin zaman içinde yapılması son
derece yanlış bir tultum'dur. Çocuk Mahkemeleri Kanunu çocukların korunması probleminin en son kajtidır,
Nasıl temeli ve katları Olmayan bir 'binaya son kat inşaalsı imkânsız ise, 2253 sayılı Kanuna alt kurumlar
imişaası ve ona gerekli restorasyonlarla hayatiyet kazandırılmasi da imlkânsızdır. Kanunun niteliği ıbu imkân­
sızlığın kesin olduğunu ortaya koyar. Bu nedenle de kanun ölü doğmuş bir Kanundur.
d) Komisyonda 'bir kısım üyeler Kanunun terbiyevi fonksiyonu Olduğundan söz etmişlerdir. Kanunlar,
iralde mulhtaıriye'tilnin geniş uygulama alanı 'bulduğu hallerde terbiyevi fonksiyon İfa ederler. Kanun ihtiyaç
doğmadığı halde 'bir müesseseyi düzenler ve zaman içinde fertler ıserbest iradeleri ile bu •düzenlemeyi ihtiyaç­
ları ölçüsün'de uygulatmaya başlar. Zaman ile kanun oturur. Peşinen yapılan kanun bu ıhaMie terbiyevi fonk­
siyon iıfa etmektedir.,
Oysa ki, kamu hukukunda 'bu Ihal'de reform kanunları yapılır. Reform, bir alamda yeni düzenlemenin ge­
rektirdiği bütün kurumların Devlet elliyle gereği gibi kurulmasıyla yapılabilir, Reform, mahiyetti icabı anidir.
Zaman içimde tedrici reform olmıaz. O halde, 2253 sayılı Kanun 'bir reform kanunu değildir. Kamu Hukuku
Kanunu olduğu içimi Ibu Kanundan terbiyevi bir fonksiyon 'beklemek de Kanunun niteliğiyle çelişiktik, hayal­
dir. Bu nedenle de Kanun öllü 'doğlmuş bir Kanundur. Yürürlüğünü erteleyerek ona hayatiyeit kazandırmak
imkânı yoktur.,
2. Kanunun uygulairnaya sokulması son derece sakımcalidır.
Klasiik kolluk kuvvetiyle takip edilecek, karakollarda evraka bağlanarak cübbe değiştiren ve özel formas­
yondan mahrum ceza veya hukuk hakimlerince adliyelerde soruşturulacak korunmaya muhatç çocuklar hak­
kında varılacak hükümlerin yetersiz ıslahevlerinde infazı ve 'buralardan1 çıktıktan sonra çocukların takipten
yoksun bırakılması hiçbir olumlu sonuç veremez.,
(Bu, Kanunun uygulamasında görev yapan memur ve hâkimleri som derece zor duruma düşürür. İnan­
/
madan görev yapanlar zaman ile dejenere olurlar ve bu yol halkın adalete olan genel güveni sarsılır.,
Uygulayıcılar Kanunun işıletilrnıesiinin güçlüğü karşısında görevlerini yapma yerine Kanunun konusuna
giren çocukları ya görm'emezllliktıen gelecekler veya bu gibileri kenldi anlayışları çerçevesinde tedip ve tehdit
yoluma gideceklerdir. Böylece Kamum yamımda sübjektif bir uygulama belirecektir.. Kanunun uygulamasını
klomtroia; görevlilerin uygulayıcılar hakkımda görüşecekleri tahkikat ise (işi- büsbütün soyı&uzlaştıracak, ihtilaf­
ları artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Gerekli organlardan yoksunı mefluç bir kimse najsıl alile ve cemiryelt için huzursuzluk kaynağı olur ise, mefluç kanunlar da toplum ve (uygulayıcılar içim huzursuzluk kay-,
nağı ve yemi, ihtilafiarım anası olurlar. Bu nedenle İde Kanunum yürürlükltem kaldırılması gerekir.
3; Yemi bir düzenleme getirilimedi'kçe önceki Kanun ytürürlülklten kaldırılamaz 'prensibi 2253 sayılı Ka­
nun içim geçerli olama|z.
Milli Güvenlik Konseyi
(Ş. Sayısı : 381)
—6—
2253 sayılı (Kanun ölü doğmuş, yürürlüğe sokulmamış ve sokulması 'da mümkün olmayan bir Kanundur,
Ertelemelerle 'de hayatiyet kazanamaz. ©u yüzden gerçekte yürürlüğü olmayan bir Kanun için yürüdükten
kaldırılmak ancak şeklen düşünülebilir.
Getirten kanun teklifi ile Ibu şdkil prosedürü işletilmek istenmiştir ki, Ibunda îsabeit ve zorunluk gördüğüm
dilheltle teklifin reddine karşıyım.
Hükümet 'için yapılacak iş, batıkta, ısrar yerine, mali ve malddi imkânların oluşturulmasıyla beraber işlerliği
olan bir düzenleme götürmektir.
23.2.1982
Serda KURTOĞLU
Danışma Meclisi
Adalet Komisyonu Üyesi
Adalet Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/87
Karar No. : 49
22 Mart 1982
ıMtLLtt GÜVENLJİÎK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA'
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 4 Mart 1982 tarihli 63 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla
'reddedilen, Danışıma Meclisli 'Üyesi Feridun GÜiRlAY ve 10 arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu,
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 2253 (Sayılı Kanunun İlgasına Dair Kanun Teklifi, gerekçesi Ko­
misyonumuzca 'incelendi,
(Kanun teklif'iniıı gerekçesinde, kaldırılması istenen '2253 sayılı Kanunun (Anayasa'da değişiklik yapılması
'ile uygulama alanı bulabileceği, eğitim okulları, gözetim enstitüleri, sosyal yardım büroları gibi yan kuruluş­
ların olmadığı, çocukların işlediği suçların iki ayrı mahkemeye tevdiinin uygulama ve doktrine ters düş­
tüğü, yeterli hâkim, psikolog ve pedogog gibi uzmanların bulunmadığı, büyük maddi sorun getirdiği, 15-18
yaş grubuna giren çocukları kapsamadığı ileri sürülmektedir.,
Hazırlanması Ve Meclislerden geçirilmesi, uzun zaman ve emek harcanmasını gerektiren 2253 sayılı Ka­
nundaki noksanların ve 'boşlukların giderilmesi her zaman için mümkündür. Kanunun işlerlik kazanmasında
röl oynayacak yan kuruluşların, uzman personelin zamanla kurulması, yetiştirilmesi limkân dahilindedir. Ka­
nunun kapsamının genişletilmesi, dışında kalanların Şümulüne alınması da mümkündür. Teklifin gerekçe­
sinde belirtilen hususlar, iyi ve güzel niyetlerle hazırlanmış ve çıkarılmış bir kanunun yürürlükten kaldırılma­
sını gerektirir nitelikte ve yeterlikte görütaemiştiir.,
Açıklanan sebeplerle, Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜİRAY ve on arkadaşı tarafından hazırlanıp,
sunulan Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 2253 Sayılı Kanunun
ll'lgasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzca benimsenmeyip, reddi cihetine gidilmiştir,
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.,
(Başkan
Zeki GÜNGÖR
HV. Hâk. Kd. Albay
Üye
İlhan KÖSEOĞLU
üzk. Kd. AUbay
Milli Güvenlik Konseyi
'Üye
Ahmet Cemâl GÖĞÜS
Adalet Bakanlığı
Kanunlar Gn, Md. Tet. Hâkimi
(S. Sayısı : 381)
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
S. Sayısı : 394
1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril­
mesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve
Milli Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi :
1/10; M. G. Konseyi : 1/353)
(D. Meclisi S. Sayısı : 87)
TC
Daruşma Meclisi
Genel Sekreterliği
16 Mart 1982
Kanunlar Müdürlüğü : 06-60 (1/10) 01-236
Konu : Kanun Tasarısı,
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma (Meclisi Genel Kumlunum 15 Mart 11982 tarihli 67 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile
kalbul edilen, 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştihlilmesiine ve Bu Kanuna Ek ve Ge­
çidi Maddieler EMemm^ine Dair Kanun Tasarısı ekte (Sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Sadi IRMAK
Danışma Meclisi Başkanı
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 101-826/03440
,
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ
21 Eylül 1981
BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığınca hazırlaman ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14 . 9 . 1981 tarihlinde kararlaştn-ıtan «1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı İMaddeîednlin Değiştirilmesine ve 'Bu Kanuna Ek ve Geçici
Maddeler EMenmeısine Dalir Kanun Tasarısı» İle gerekçesi ekli olarak gönderlmiştîr.
Gereğimi ennirlerine arz ederim.
Bülend ULUSU
_ 2—
GENEL GEREKÇE
1.6.1973 tarihinde yürürlüğe giren 16.5.1973 gün ve 1730 sayılı Yargıtay Kanunu yedi yılı aşkın bir sü­
reden beri uygulanmaktadır. Bu süredeki uygulama ile Kanunda verimli ve düzenli çalışmayı zorlaştıran bir­
takım boşlukların bulunduğu ve aksamalar yaratan hükümlerin olduğu meydana çıkmıştır. Kanunun uygula­
mada görülen boşluklarının doldurulması ve aksaklıkların giderilmesi yönlerinden duyulan gereksinme ile bu
tasarı hazırlanmıştır.
Tasarı ile getirilen başlıca yenilikler şunlardır :
1. Yargıtay Kuruluşuna yeni organlar olarak, Yayın Kurulu, Tabiplik, Eğitim ve Sosyal îşler Müdürlü­
ğü üniteleri eklenmiştir.
2. 'Birinci Başkanlık Divanı üyeleri sayısı yedeklerle birlikte altı iken onikiye çıkarılmış, bunlardan dört
asıl, iki yedeğin ikinci Başkan ve dört asıl, iki yedeğin de Yargıtay üyelerinden olması öngörülmüş, Birinci
Başkanlık Divanına seçilecek Yargıtay üyelerinin dört yıllık kıdemi olması, bir seçim dönemi geçmeden ye­
niden seçilmesinin caiz olmaması, toplantı ve karar yeter sayısının belirlenmesi gibi yeni esaslar getirilmiştir.
3. Yargıtay Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerle birlikte altıdan sekize çıkarılmış ve Kurula biri asıl
diğeri yedek olmak üzere iki ikinci Başkan dahil edilmiş, üyelerin Birinci Başkanlık Divanınca ad çekmek
suretiyle belli edilmesi yerine Başkanlar Kurulunca seçilmesi ilkesi benimsenmiştir.
4. Dairelerin görevleri, uzmanlık ilkesi gözönünde bulundurularak iş dengesini sağlayacak şekilde yeni­
den düzenlenmiş ve dairelerin görevlerini belirlemede uygulanacak ilkeler de madde metnine konulmuştur.
5. Cumhuriyet Başsavcısının bazı hallerde Ceza Genel Kuruluna oy kullanmamak koşuluyla katılması­
na olanak sağlanmış, Hukuk ve Ceza Genel Kuruluna katılmak zorunda olanların mazeretsiz katılmamaları
ya da geç katılmak suretiyle kurulların toplanamamasına yahut çalışmaya başlamasının gecikmesine neden ol­
maları hâlinde haklarında işlem yapılması öngörülmüştür.
6. Haysiyet Divanı, Birinci Başkanın başkanlığında Cumhuriyet Başsavcısı ile her dairenin başkan ve
üyeleri arasından ad çekme ile belirlenecek birer kişiden oluşurken, sekizi Hukuk ve dördü de Ceza Daireleri
başkanlarından olmak üzere, asıl üyelerinin onikisinin ikinci Başkan olması sağlanmıştır.
7. Yargıtay daireleri ve kurullarında, temyiz incelemesi için gelen dosyaların öncelikle usuli eksikler yö­
nünden ön incelemeye tabi tutulması zorunluğu getirilmiş ve daireler ile genel kurulların başkan ve üyelerinin
reddedilemeyecekleri ancak, HTJMK'un 28 ve 29 ncu maddelerindeki hallerin varlığında başkan ve üyesinin
o işin müzakeresinde bulunmaması ve karara katılamaması ilkesi benimsenmiştir.
8. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile içtihadı Birleştirme Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında karar ye­
ter sayısı ilk müzakere için 2/3, ikinci müzakere için yarıdan bir fazla iken, yeni düzenleme ile birinci ve
ikinci müzakere için 2/3 ve üçüncü müzakere için yarıdan bir fazla çoğunluk haline getirilmiştir.
9. Yargıtay Birinci 'Başkanı, Birinci Başkan vekilleri, İkinci Başkanları ve Cumhuriyet Başsavcısının bu
görevlerinden çekilmiş sayılacağı haller düzenlenmiştir.
10. Yargıtayda boş üyelik sayısı dördü bulduğunda, yetkili Kurulun dördüncü üyeliğin boşalmasını izleyen
üç ay içinde seçim yapması zorunluğu getirilmiştir.
11. Birinci 'Başkan, Birinci Başkan vekilleri, ikinci başkanlar ve Cumhuriyet Başsavcısının seçimlerinde,
seçime başlayabilmek için hazır bulunacaklarla, seçilme yeter sayısının ne olduğu açıklığa kavuşturulmuş,
kilitleme halinde yeni seçimin koşulları ve hiç aday çıkmaması halinde Birinci Başkanlık Divanınca aday gös­
terilme esasları belirlenmiş ayrıca boşalma durumunda 15 günlük seçim süresi adli araverme içinde biti­
yorsa, adli aravermenin bitiminden sonraki 15 gün içinde seçimin yapılmasına olanak sağlanmıştır.
12. Adli araverme sırasında, Hukuk Genel Kuruluna yapılan tehiri icra istemlerinin nöbetçi Hukuk Dai­
resince incelenerek karara bağlanması sağlanmak suretiyle bir boşluk doldurulmuştur.
13. Adalet yılının açılışında seçim yasağının uygulanmayacağı yeni hüküm olarak getirilmiştir.
14. Yargıtay üyelerinin dış ülkelere gönderilmesi yeni esaslara bağlanmış ve bütçeye konulacak ödenek
bakımından sınırlama kaldırılmıştır.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
—3—
MADDELERİN GEREKÇESİ
Tasarıda yer alan maddelerle Yargıtay Kanunu maddelerinde yapılan değişikliklerin gerekçeleri, madde
sırasına göre aşağıda sunulmuştur.
ikinci Madde : Kuruluşu düzenleyen bu maddenin içine, halen Yargıtay bünyesinde bulunan Yayın işleri
Müdürlüğü, Tasnif Kurulu ve tasan ile kurulması öngörülen Yayın Kurulu, Tabiplik ve Eğitim ve Sosyal
işler Müdürlüğü de katılmak suretiyle madde sevk amacına uygun hale getirilmiştir.
Altıncı Madde : Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen 3 ncü bentle, Genel Kurul Başkan­
larının asli görevlerinden olan verilen kararları yazması belirtilmiş ve ayrıca Daire Kurullarında olduğu gibi
kendi yazmayacağı kararları kurul üyelerinden birine yazdırabilmesi olanağı sağlanmış ve yazılan kararlardan
ilgili dairelere birer örnek gönderilmesi, dairelerin kendi bozma kararlarına karşı mahkemelerce direnme ka­
rarı verilmesi üzerine Genel Kurulca verilen kararı gerekçesiyle birlikte öğrenmek suretiyle, aynı konularda
vereceği kararı saptaması imkânı verilmiştir.
Sekizinci Madde : a) Kanunun 9 ncu maddesinde belirlendiği üzere, yeni gelen üyelerin çalışacakları
daireleri belli etmek, zorunluk halinde ikinci Başkan ve üyelerin dairelerini değiştirmek, tetkik hâkimlerinin
çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek, Yargıtay
Başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyelerinin disiplin veya kriminel cezayı gerektiren eylem ve
işlemleri nedeniyle haklarında gerekli ön ve ilk soruşturmaları yaptırarak bu konularda karar vermek ve ay­
rıca içtihadı birleştirme yoluna gidip gitmemek hususunda karar mercii olmak gibi Yargıtayın fonksiyonunun
yerine getirilmesinde en önemli ve etkin yönetim görev ve yetkisine haiz bulunduğu kuşkusuz olan Birinci
Başkanlık Divanının oluşum şeklinin de, hem görev ve yetkisinin önem Ve etkinliğiyle uygun hale getirilmesi
hem de temsilin yaygınlaştırılması bakımlarından üye sayısı,. ikisi ikinci Başkan olan dört asıl ve iki yedek
olmak üzere altı iken dördü ikinci Başkan olan sekiz asıl ve ikisi ikinci 'Başkan dört yedek olmak üzere onikiye çıkarılmıştır.
b) Divanın yeni oluşum tarzı ile ikinci Başkan olan üyelerin yedeklerinin başkan olması benimsenerek, Di­
vandaki, İkinci Başkan ve üyeler arasındaki dengenin korunması sağlanmıştır.
c) Asıl ve yedek üyelerin yarısının hukuk ve diğer yarısının da ceza dairelerinden Büyük Genel Kurulca
seçilmesi ilkesi korunmuştur.
d) Maddenin beşinci fıkrası hükmü, kurul halinde çalışan, Divanın toplantı ve karar yeter sayısının be­
lirlenmesi zorunluğuyla madde metnine alınmıştır.
Dokuzuncu Madde : Yargıtay bünyesinde raportörlük kalmadığından 3 ncü bentten raportör deyimi çı­
kartılmış ve 4 ncü bentte yapılan değişiklikle de disiplin işlemini düzenleyen 23 ncü ve suçlarla ingili incele­
me, soruşturma ve kovuşturmayı düzenleyen 42 nci maddede hazırlık soruşturmasına yer verilmemiş olması
ve Divanca bu konularda yapılacak ilk işlemin bu maddelerde inceleme olarak belirtilmiş bulunması nedenle­
riyle, (ihzari soruşturma) deyimi yerine (ön soruşturma) deyimi getirilmiş ve bu suretle uygulamadaki yanlış­
lıkların giderilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ön soruşturma yapacak kimsenin, genel ilkeye uygunluğu sağlamak
için, hakkında soruşturma yapılacak kimseden kıdemli olması koşulu da getirilmiştir.
Yürürlükteki maddenin son fıkrası hükmü, niteliği itibariyle, 8 nci maddede yer alması gerektiğinden bu
maddeye aktarılarak madde metninden çıkarılmıştır.
Onüçüncü Madde : Bu maddede yapılan değişiklikle, dairelerin görevleri tevazünü sağlayacak şekilde ye­
niden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ayrıca, daireler arasındaki görev (iş alanı) uyuşmazlıklarını en aza in­
dirme amacı da güdülmüş ve ceza dairelerinde olduğu gibi hukuk dairelerinin görevlerini (iş alanlarını) ta­
yinde uygulanacak ilkeler dahi madde metnine alınmıştır.
Onaltıncı Madde : Birinci fıkrada yapılan değişiklikle, her daireden Genel Kurullara katılacak kişi sayısı
beşle sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama, her daire kurulunun bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden
oluşmasının doğal sonucu olduktan gayri, genel kurullarda bozma kararı tartışılan dairenin bütün üyeleriyle
(bazı dairelerde dokuz kişiyi bulmaktadır) katılması halindeki oy sayısı bakımından etkinliğini de bertaraf ede­
cektir.
MİM Güvenlik: Konseyi
(S. Sayısı :. 394)
—4—
Cumhuriyet Başsavcısının itiraz ettiği daire kararlarının Ceza Genel Kurulundaki müzakeresine oy kullan­
mamak koşuluyla katılarak düşüncelerini açıklamasına olanak veren yeni hüküm, hem daire ve Cumhuriyet
Başsavcılığı görüşlerinin karşılıklı açıklanması bakımından dengeyi sağlayacak ve hem de Kurulun daha isa­
betle karar vermesine neden olacaktır.
Cumhuriyet Başsavcısının oy kullanamaması, Kurulun üyesi olunamamasının doğal sonucudur.
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmanın daire başkanları ve Yargıtay üyelerinin başta gelen görevle­
rinden olduğunun hükme bağlanması, Yargıtay İç Yönetmeliğindeki hükmün kanuna aktarılmasından ibarettir
ve kurullara katılmanın zorunluğunu vurgulama amacına yöneliktir.
Bu maddedeki diğer bir değişiklikle, Genel Kurullara, katılmak zorunda olan Başkan ve üyelerin bu zorunluğa mazeretsiz olarak uymayıp, kurulların toplanmamasına veya geç toplanmasına neden olmaları halin­
de durumun Kurul Başkanınca bir yazı ile Birinci Başkanlığa duyurulmasıdır. Bu suretle, Birinci Başkanlığın
ilgili hakkında görevin aksatılması yönünden gereğinin yapılması için yetkili merciler önünde girişimlerde bu­
lunulması olanak içine sokulmuştur.
Onyedinci Madde : Maddenin birinci bendinin yürürlükteki metninde yer alan (kesin olarak) deyimi, Ge­
nel Kurulların kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilmesine olanak veren hükümlerinin bu madde hük­
mü ile değiştirilmesinin söz konusu olmaması nedeniyle (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322/5 ve Hu­
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440 ncı maddeleri hükmü) bu deyimin madde metninden çıkartılma­
sını gerektirmektedir.
Maddenin diğer * bentlerinde yapılan değişiklikler redaksiyon ile ilgilidir.
Maddeye yeni eklenen ikinci fıkra hükmü, uygulamadaki boşluğu doldurmak için getirilmiştir. Her ne
kadar bu hususlar Yargıtay tç Yönetmeliğindeki hükümler ile düzenlenmiş ise de, bu hükümlerin kanuni
dayanağı bulunmadığından söz edilerek, Genel Kurullarda zaman zaman çeşitli uygulamalara gidildiği gö­
rülmüştür. Bu fıkra hükmü ile kanuni dayanağa kavuşturulan Genel Kurullardaki çalışma yöntem ve usulleri
sağlam esaslara bağlanmış ve îç Yönetmelik dışı çeşitli uygulamalara gidilmesi önlenmiş olacaktır. Bu husus­
ların kanunla düzenlenmesine gidilmemesi de, uygulamada görülecek aksaklıkların îç Yönetmelikteki deği­
şikliklerle süratle gidilmesini olanaklı kılmak nedeniyledir.
Onsekizinci Madde : Bu maddede yapılan değişiklik, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının zamanında top­
lanmasını sağlayacak 16 ncı maddedeki yaptırım hükmünün Büyük Genel Kurul toplantılarına da uygulan­
masına yöneliktir. Diğer değişiklikler redaksiyona ilişkindir.
Yirminci Madde : 20 nci maddeye eklenen fıkra ile İçtihadı Birleştirme Kurullarına, müzakere konusu
olan sorunu başka bir görüjle karara bağlayabilmek serbestliği tanınmıştır. Bu suretle niteliği itibariyle yo­
rumdan ibaret olan ve mahkemeleri bağlayan içtihadı birleştirme kararlarının daha isabetli sonuca bağlanması
sağlanmış olacaktır.
Yirmibir ve Yirmiikinci Maddeler : Yirmiıbirinci maddede yer alması gereken yirmiikinci maddenin iki, üç
ve dördüncü fıkraları hükümleri bu maddeden çıkarılarak yirmibirinci maddeye alınmış ve her iki maddede
değişikliğe bu zorunlukla gidilmiştir.
Yirmibirinci maddede yalnız 'Başkanlar Kurulundan söz edilmiş, Hukuk ve Ceza Başkanlar Kuruluna yer
verilmemiştir. Oysa, Başkanlar Kurulunun görevlerini düzenleyen yirmiikinci maddenin 1 nci bendinde Hu­
kuk ve Ceza Başkanlar Kurulundan söz edilmiştir. Bu kurullarda var olduğuna göre, bunların kuruluşları­
nın da yirmibirinci maddede düzenlenmesi gerekmiştir. Ayrıca Birinci Başkan ve Başkan vekillerinin bulunma­
ması halinde Kurul Başkanlığının en kıdemli daire başkanı tarafından yapılması hükmü eklenmiş, Hukuk ve
Ceza Başkanlar Kurullarında Birinci Başkanın bulunmadığında, o kurula Başkanlık edecek başkanvekili de yok­
sa diğer başkanvekili başkanlık edecektir. Eklenen son fıkra her kurulda geçerli genel kuralın tekrarından iba­
rettir.
Yirmiüçüncü Madde : 23 ncü maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Haysiyet Divanının oluşum
şekli değiştirilmiştir. Divana birinci başkanvekillerinden kıdemli olanı, sekiz hukuk ve dört ceza dairesi başka­
nı katılmış ve oniki üyesi de başkanları katılmayan dairelerden birer üye ile tamamlanmıştır.
MM Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı > 394)
— 5—
.
Değişik üçüncü fıkra, Haysiyet Divanının asıl ve yedek üyelerinin ne suretle belirleneceğini düzenlemiş­
tir.
Dördüncü fıkra, Haysiyet Divanının toplantı ve karar yeter sayısıyla ilgilidir ve açıktır.
Onikinci fıkra, itiraz üzerine verilecek kararların hiyerarşik yönden kesinliği yönünden, bu kararlar aley­
hine Danıştaya gidilemeyeceğini de belirtmek ve hüküm altına almak için değiştirilmiştir.
Yirmidördüncü Madde : Üçüncü fıkra, Yazı işleri Müdürlüğüne atanmada tercih sırasını yeniden belirle­
mek için değiştirilmiştir. '
Sekizinci fıkrada yapılan değişiklik, sınav koşulu aranmayacaklar arasına Adalet Yüksekokulları mezun­
larının da katılmasından ibarettir.
YirmıialtHicı Madde : 26 ncı maddeye eklenen üç ve dördüncü fıkralarla, dairelere gelen dosyaların ön in­
celemeye tabi tutulmaları ve ön inceleme sonunda esasına girilmeyecek dosyaların daire kurulunca öncelikle
incelenerek karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler, Yargıtay îç Yönetmeliğinde de vardı ve
uygulamaya geçirilmişti. Bu defa kanun hükümleri haline getirilmiştir.
„
Beşinci. fıkra üç ve dördüncü fıkra hükümlerinin Hukuk ve Ceza Genel kurulları çalışmalarında da kıyasen uygulanacağım düzenlemiştir.
Altıncı fıkra ile, daireler ve genel kurulların başkan ve üyelerinin reddedilemeyeceği hükmü getirilmiştir.
Gerçekten, Yargıtay Daire ve Genel Kurullarının Başkan ve üyelerinin reddedileceklerine dair usul kanun­
larında bir hüküm olmamasına rağmen bu müessese işlemekte idi. Bu fıkra, her yönüyle bir bakıma kanuni
durumu teyit etmektedir. Retlerini gerektiren haller varsa, yüksek mahkeme üyeliği seviyesine gelmiş bir
yüksek hâkimin o işin müzakeresinde bulunamayacağı ve kararına katılmayacağı doğal olmakla beraber fıkra
metnine alınmıştır.
Yirmisekizinci Madde : İkinci fıkrasında yapılan değişiklikle, özel dairelerde duruşmaya katılmış olmak
mutlak olarak genel kurullarda bulunmamayı gerektirmeyecek ancak, duruşmaya katılmak, hükmü etkileye­
cek hukuki işlemler o oturumlarda yapılmışsa genel kurullarda bulunmamayı gerektirecek, aksi halde genel
kurullarda bulunulacaktır.
Maddenin üçüncü fıkrası yeni bir hükümdür. Ve Yargıtay îç Yönetmeliğinin altıncı maddesinde yer alan
hükmün kanuna aktarılmasından ibarettir. Genel kurullardaki duruşmalarda bulunarak tarafların veya vekil­
lerinin sözlü açıklamalarını dinleyen Başkan ve üyelerin çoğunluğunun, hükümdeki istisnalar dışında, o işin
görüşülmesinin yapıldığı toplantılarda bulunmaları zorunluğu, duruşmanın değerlendirilmesi ve isabetli sonu­
ca varılmasında etkinliği sağlamak amacına yöneliktir.
Yirmidokuzuncu Madde : Maddenin son fıkrası hükmü aynen korunmuş yürürlükteki metnin ikinci fıkrası
üçüncü fıkra yapılmış, bu fıkradaki karar yeter sayısında değişikliğe gidilmiş ve maddeye ikinci ve beşinci fık­
ra olarak iki yeni hüküm eklenmiştir.
Birinci fıkrada yapılan değişiklik, Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlarının en az yarısından bir fazlasının
Kurula katılmasını zorunlu kılmak şeklinde olmuştur. Bu suretle, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki baş­
kanlar yeter sayısı İçtihadı Birleştirme Genel Kurulları için de benimsenmiş ve maddeler arasında uyum sağ­
lanmıştır.
Eklenen ikinci fıkra hükmü ile, Kurula katılacak başkanlar sayısı (ki üçte ikidir) diğer başkanlarla dol­
durulmak mümkün oldukça, gelmeyen başkanın dairesindeki en kıdemli üye ile doldurulamayacağı esası be­
nimsenmiştir. Bu suretle, niteliği itibariyle, yorum kararı olan ve mahkemelerdeki bütün derdest davalar ba­
kımından uyulması zorunlu bulunan İçtihadı Birleştirme kararlarının başkanların katılmasıyla daha üst dü­
zeyde tartışılarak sonuca ulaşılması sağlanmış olacaktır.
Eski iki, yeni üçüncü fıkrada yapılan değişiklik, ilk iki toplantı için karar yeter sayısının üçte ikiye çıka­
rılmasıdır. Bu değişiklikle kararların büyük çoğunlukla çıkması olanak içine girecektir.
Yeni olan beşinci fıkra hükmü, İçtihadı Birleştirme Genel Kurullarına katılmayı sağlamak amacıyla geti­
rilmiş olup, Yargıtay îç Yönetmeliğindeki hükmün kanuna aktarılmasından ibarettir.
Mili Güvenlik Konsey]
(S. Sayısı : 394)
—6—
Otuzbirinci Madde : Birinci fıkrada yapılan değişiklikle, Birinci Başkanlık Divanına üye seçilebilmek için
dört yıl Yargıtay üyeliği yapmış olmak koşulu getirilmiştir. Birinci Başkanlık Divanının 9 ncu maddede sa­
yılan görevlerinin Yargıtaym yönetimi bakımından önemi kuşkusuzdur. Bu itibarla, görevlerinin önemi gereği
Divana seçilecek üyelerin de 4 yıl Yargıtay Üyeliği yapmış olması zorunlu görülmüştür. Bu sürenin en az süre
olduğu doğaldır. Sürelerin hesap tarzı da fıkraya son cümle olarak eklenmiştir.
İkinci fıkra, görev yapamayacak duruma gelen fakat kendiliğinden seçildiği görevden çekilmeyenlerin bu
görevden çekilmiş sayılması koşullarını düzenlemiştir.
Yıl içinde Yargıtay üyeliğinden emeklilik, ölüm, istifa gibi nedenlerle boşalmalar olmakla ve bu boşalma­
lar nedeniyle bazan daireler, kurul oluşturamayacak duruma düşmektedirler. Buna karşılık şimdiye kadarki
uygulama Yüksek Hâkimler Kurulunun yılda bir defa seçim yapması sonucu Yargıtayda işler aksamakta ya­
hut zorlukla yürütülmektedir. Bu aksaklığı gidermek amacıyla üçüncü fıkra hükmü getirilmiştir.
Dördüncü fıkra olan yürürlükteki metinde ikinci fıkrada yapılan değişiklikle, yer değiştirme cezasından
hafif olan uyarma ve kınama cezasını almış olmak seçilmeye engel sayılmamıştır. Genellikle hâkimlik ve Cum­
huriyet Savcılığı görevlerinin ilk yıllarında alındığı gözlenen uyarma ve kınama disiplin cezalarını almış olmak,
eylemlerinin hafifliği de gözönünde bulundurularak Yargıtay üyeliğine seçilmeye engel sayılmaktan çıkarılmış­
tır. Bu disiplin cezalarını gerektiren eylemlerin ağır görülmesi halinde, Yüksek Hâkimler Kurulunun seçimdeki
tercihini kullanarak seçmemesi de daima mümkündür.
Otuzüçüncü Madde : Birinci Başkanlık Divanının kuruluşunu düzenleyen sekizinci maddede yapılan de­
ğişikliğin doğal sonucu olarak birinci fıkrada değişiklik yapılmıştır. Ayrıca aday çıkmaması yahut yeteri kadar
aday olmaması halinde Başkanlar Kurulunca seçileceklerin üç katı aday gösterilmesi benimsenmiştir.
Başkanlık Divanının görevi yönetimine ilişkin olduğundan, asıl görevleri yargısal olan Başkan ve üyelerin
devamlı bu görevde kalarak yıpranmamaları için ikinci fıkrada yapılan değişiklikle üyelerin bir seçim dönemi
geçmeden yeniden seçilmeleri önlenmiştir.
Yeni olan üçüncü fıkra hükmü ile, Divan üyeliğinin boşalması halinde, boşalan üyelik için onbeş gün için­
de seçim yapılması ve seçilen üyenin üyelik süresi düzenlenmiştir.
Otuzbeşinci Madde : Birinci ve ikinci fıkrada yapılan değişiklik, Yüksek Hâkimler Kurulunun tetkik hâ­
kimliğine atama yapmada yahut bu görevde çalışmak üzere geçici yetki vermeden önce, Yargıtayın bu ko­
nudaki gereksinmesini bilen Birinci Başkanlık Divanının görüşünü almak zorunluğunda olduğunun eklen­
mesinden ibarettir.
Üçüncü ve dördüncü fıkralar yenidir. Üçüncü fıkra ile, tetkik hâkimliğine atanan yahut geçici yetki ve­
rilenlerin Yargıtay dışında bir göreve atanmaları ve dördüncü fıkra ile de, terfie esas olacak fiş doldurulması
düzenlenmiştir.
Otuzdokuzuncu Madde : Otuzddkuzuncu maddenin 4 ncü bendinde yapılan değişiklik, (katılmak) sözcüğü­
nün yerine (bulunmak) sözcüğünün kullanılmasından ibaret olup, bulunmak deyimi yapılan işin niteliğine
daha uygundur.
Kırkikinci Madde : 42 nci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle özel kanunlarda görevleriyle il­
gili veya kişisel suçları bakımından Yargıtay Başkanı ve üyeleri durumunda bulundukları belirtilen (Anayasa
Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, Danıştay Başkan ve üyeleri, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek idare Mahkemesi,
Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşar, Genel müdürleri ve Teftiş Kurulu Başkanı gibi)
kimseler ile Yüksek Hâkimler Kurulu başkanları, asıl ve yedek üyeleri de fıkra metnine alınmış ve uygula­
madaki duraksamalar giderilmiştir.
Beşinci fıkrada yapılan değişiklikle, Birinci Başkanlık Divanının evrakı tamamlaması metinden çıkarılmış­
tır. Bu değişiklik, karar merciinin soruşturma yapandan ayrı olmasının doğal sonucudur.
.Altıncı fıkradaki değişiklik redaksiyonla ilgilidir.
Yedinci fıkrada yapılan değişiklikle, Ceza Genel Kurulu kararına sanığın itirazı halinde, bu kurulun en
az ondokuz kişi ile değil Ceza Daireleri Kurullarının yeri her daireden bir başkan, dört üye olmak üzere en
az kırkaltı kişi ile toplanarak evrak üzerinde inceleme yapacağı hükme bağlanmıştır. Bu suretle sanık için
kuvvetli bir güvence sağlanmıştır.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
—1 —
Kırkdördüncü Madde : Yargıtay kuruluşu içinde yeni bir organ olarak alınan yayın' kurulunun kuruluş
ve görevlerini düzenleyen yeni bir maddedir. Madde metni açıklama yapmayı gerektirmeyecek açıklıktadır.
Kırkbeşinci Madde : Kanunun 44 ncü maddesinin ikinci fıkrası ile 46 ncı maddesi hükümlerini içermek­
tedir. Maddeye, tasnif kurulunun kuruluşundan başka görevleri de alınmıştır. Karar örneklerinin Yayın Mü.
dürlüğüne göndertilmesi görevi ikinci başkanlara verilmiş ve Birinci Başkana da bu konuda denetleme yetkisi
tanınmıştır. Bu suretle karar örneklerinin daha titizlikle ve güncelliğini kaybetmeden Yayın Müdürlüğüne in­
tikali sağlanmış olacaktır.
Maddenin beşinci fıkrası Yargıtay Kararlar Dergisinin çıkmaya başlamasıyla Adalet Bakanlığınca çıkar­
tılan Resmi Kararlar Dergisinin yayınlanmasına son verilmesi sonucu olarak tcra ve tflas Kanununun 14 ncü
maddesinin son fıkrasında yer alan, Yargıtay İcra ve tflas Dairesince verilen kararların bu maddedeki esas­
lara uygun olarak yayınlanmasının Yargıtayca yapılacağını düzenlemek amacıyla getirilmiştir. Yayınlanacak
kararların emsal niteliğinde bulunanlar olacağı doğaldır.
Kırkaltıncı Madde : Kanunun 44 ncü maddesinin birinci fıkrasıyla 45 nci maddesindeki hükümleri içer­
mektedir. Yapılan değişiklik, Yayın Müdürünün görevlerinin daha detaylı olarak gösterilip sıralanmasından
ibarettir.
Kırksekizinci Madde : 48 nci maddeye eklenen fıkra ile, Döner Sermaye işletmesinin Yönetim Kurulu
Başkanlığı çözüme kavuşturulmuş ve genel sekreterin başkan olacağı hükme bağlanmıştır.
Kırkdokuzuncu Madde : 49 ncu maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, adli araverme süresince
çalışmayan Hukuk Kuruluna yapılan tarihi icra istemlerinin karara bağlanması nöbetçi hukuk dairesine ve­
rilmiş ve bu suretle kanundaki önemli bir boşluk doldurularak büyük bir gereksinme giderilmiştir.
Ellinci Madde : Madde metninden raportörler sözcüğünün çıkartılması yapılan değişikliktir.
Ellikinci Madde : Maddenin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, Adalet yılının açılışında Bi­
rinci Başkanın söylev vereceği ve söylev ve gündem konusunda Başkanlar Kurulunun görüşünün alınacağı hük­
me bağlanmıştır. Fıkranın ikinci cümlesi, Adalet Yılının açılış töreninin yapılmasına seçim yasaklarının uy­
gulanmaması için getirilmiştir. Yargıltayın bağımsızlığı ve politika ile ilgisinin bulunmaması gerçeği karşı­
sında seçim yasağı nedeniyle Adalet yılının açılış töreninin yapılmaması anlamsız kaldığından bu hükmün
eklenmesinin yerinde olacağı düşünülmüştür.
Elliüçüncü Madde : Yargıtay dairelerinin görevleri Kanunun 13 ncü maddesinde belirtilmiş ve 22 nci
maddesinin 2 nci bendiyle de, Başkanlar Kurulunun takvim yılı başında toplanarak, daireler arasında iş
dengesini sağlamak bakımından bir kısım işleri başka daireye vereceği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm­
ler karşısında bir takvim yılı içinde dairelerin görevleri hem Kanunun 13 ncü maddesi ve hem de Başkanlaı
Kurulu kararı ile 'belirleneceğinden Hukuk Dairelerine gönderilecek dosyalar için bu hususların gözetilmesini
sağlamak yönünden maddeye gerekli eklemeler yapılmıştır,
Ellibeşinci Madde : Gönderildikleri sürenin kısalığı nedeniyle Yargıtay üyelerinin dış ülkelerde bilimsel
araştırmalar yapması olanaksız bulunduğundan, birinci fıkradan (bilimsel araştırmalar yapmak) dizesi çıkar­
tılmıştır.
İkinci fıkrada yapılan değişiklikle, gönderileceklerin niteliklerinin tespiti yönetmeliğe bırakümışken madde
metnine alınmıştır. Her yıl ortalama 1 5 - 2 0 üyenin yenilendiği Yargıtay da yeni gelenler 4 - 5 yıllık za­
man dilimi içinde çoğunlukta olduklarından, yurt dışına gönderilecekler için yapılan ad çekmede genellikle
bunların adı çıkmakta ve yıllarca Yargıtay çalışmalarına emek vermiş kıdemli üyelerin emekli olmalarına
kadar yurt dışına gönderilmeleri mümkün olamamaktadır. Ayrıca, yeni gelen üyelerin Yargıtay çalışmala­
rına uyum sağlamaları için gerekli süre geçmeden mesleki incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına gitme­
leri gönderilme amacına da uygun düşmemektedir. Bu nedenlerle, yurt dışına gönderilmede altı yıllık Yargı­
tay üyeliği kıdeminin aranmasının yerinde olacağı düşünülmüş ve bu husus madde metnine alınmıştır.
Üçüncü fıkranın yeniden düzenlenmesiyle de, Yargıtay bütçesine her yıl en çok :beş üye için ödenek ko­
nulabilir sınırlaması kaldırılarak yeteri kadar ödenek konulacağı hükmü getirilmiştir. Bu suretle, Yargıtay
Mili Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
— 8—
yetkili kurullarının uygun göreceği miktarda dış ülkelere üye gönderilmesine olanak sağlanmış olacaktır.
Uygun görülecek miktarın /bütçe olanakları gözönünde tutularak saptanacağı doğaldır.
Son fıkrada yapılan değişiklikle, kullanılacak yabancı dili bilen Yargıtay üyelerinin uluslararası kuruluş­
larda Türkiye'yi ıtemsil etmek üzere görevlendirilebilmeleri olanağı sağlanmıştır.
EK MADDELERİN GEREKÇELERİ
ıBu madde ile Yargıtay Kanununa dört yeni madde eklendiğinden her maddenin gerekçesi, maddelerin
kanundaki numarasına göre yazılmıştır.
Ek Birinci Madde : Şimdiye kadar eylemli olarak Yargıtay bünyesinde doktorluk, lalboratuvar ve fizik
tedavi üniteleri bulunduğu halde Yargıtay Kanununda bunlara yer verilmemiştir. İkinci maddede yapılan de­
ğişikliğin doğal sonucu olarak bu ünitenin düzenlenmesi için yeni olan ıbu madde (Yargıtay Tabipliği) ke­
nar başlığı ile getirilmiştir.
Yargıtay Tabipliği, Yargıtayın sağlık hizmetlerini yürütecek, fa'boratuvar, fizik tedavi, göz, diş ve diğer sağ­
lık ünitelerinden oluşacaktır. Türkiye'nin Orta, Güney, Doğu, Güneydoğu ve Kuzey bölgelerinin hastane ge­
reksinmesini de karşılamak durumunda bulunan Ankara'daki Devlet ve Ünıiversite hastanelerinde muayene ve
tedavinin güçlüğü gözönünde bulundurulduğunda böyle bir ünitenin Yargıtay bünyesi içinde bulunmasının
yararı ve zorunluğu kendiliğinden ortaya çıkar.
i
'Memleketimizdeki sağlık personeli açığı ve mevcut personelin de serbest çalışma koşullarının çekiciliği
karşısında, Birinci Başkanlığa sözleşme ile uzman tabip, tabip ve diğer uzman sağlık personeli çalıştırmak yet­
kisinin verilmesinde de zorunluk görülmüştür.
Ek İkinci Madde : Yeni bir ünite olarak Yargıtay bünyesine alman Eğitim ve Sosyal işleri Müdürlüğü­
nün kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen bu madde yeni hüküm olarak Yargıtay Kanununa eklenmiştir.
Adalet hizmetinde çalışanların staj, kurs ve adaylık gibi meslek öncesi eğitimlerinin, <bu hizmetin istenilen
düzeyde yürütülmesinde yeterli olmadığı uygulamanın ortaya çıkardığı bir gerçektir. Ayrıca, bünyeleri, gö­
rüş ve düşünceleri süratle değişen günümüz toplumlarının sosyal gereksinmeleri de, istihdam politikasında
meslek içi eğitimin gerekliliğini önplana çıkarmakla kalmamış, zorunlu hale getirilmiştir. Eğitimin tesissiz
yürütülmesi de mümkün bulunmadığına göre, Eğitim ve Sosyal işler Müdürlüğünün düzenlenmesi gereği kar­
şısında maddedeki hükümler kanuna alınmıştır.
Eğitim ve sosyal işlerin içeriği de kapsamının genişliği, işleyişi ile ilgili hususların detaylı olarak iç Yö­
netmelikte düzenlenmesini zorunlu kıldığından üçüncü fıkra hükmü ıbu amaçla getirilmiştir.
Ek Üçüncü Madde : 1730 sayılı Yargıtay Kanununun yürürlüğe girmesini izleyen her yıl yapılmakta olan
tören ve emekli olanlara verilen armağanlara kanuni dayanak sağlamak amacıyla madde düzenlenmiştir.
izahatı gerektirmeyecek açıklıktadır.
Ek Dördüncü Madde : Yargıtay Başkan ve üyelerinin duruşmalarda ve törenlerde taşıyacakları giysilerin
özellik ve şekilleri bu madde gereğince, Yargıtay iç Yönetmeliği ile düzenlenecek ve bu giysilerin gideri
bütçeden karşılanacaktır. Bu niteliği itibariyle giysilerin demirbaş olacağı doğaldır.
Geçici Madde : Bu başlık altında yer alan üç geçici madde, tasarıyla getirilen yeni hükümlerin uygulana­
cağı yöntemi ve süreleri belirlemektedir.
Tasarının 34 ncü maddesi yürürlük ve 35 nci maddesi ise yürütme ile ilgilidir.
Miti Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
— 9—
Adalet Komisyonu Rapora
TC
Milli Güvenlik Konseyi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/363
Karar No. : 51
12 Nisan 1982
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen «1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca,
yetkili temsilcilerin iştirak ettiği toplantıda incelenmiş, tümü benimsendikten sonra maddelerin müzakeresine
geçilmiştir.
Tasarının 10, 13, 16, 18, 25, 27, 30 ncu maddeleri Danışma Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği şekil­
de aynen benimsenmiştir.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 2 nci maddesine ilişkin 1 nci maddesi yeniden düzenlenmiş ve Yargıtay
kuruluşuna dahil olan bütün başkanlıklar, daireler, kurullar, Başsavcılık, kalemler ile idari birimlere yer ve­
rilmiştir.
Tasarının 2 nci maddesiyle 6 nci maddede yapılmak istenen değişiklik, ilgisi dikkate alınarak 5 nci madde­
nin 2 nci bendine aktarılmış ve ayrıca Komisyonumuzca resen 3 ncü bentte de değişiklik yapılarak, iç yönet­
melikteki bir hüküm yasallaştırılmıştır.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 7 nci ve 8 nci maddelere ilişkin 3 ve 4 ncü madde metinleri, içeriğine dokunulmaksızın düzenlemeye tabi tutulmuştur.
Tasarının 5 nci maddesinde değişiklik yapılmış ve 1730 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 1 nci fıkra 4 ncü
bendinden «Bunlar durumunda planlar» ibaresi çıkarılmıştır. Çünkü; esasen bu kişilerin kim olduğu özel ka­
nunlarında belirtilmiştir.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine ilişkin 6 nci maddesinde yer alan Hukuk ve Ceza Dai­
releri A - B harfleriyle iki bölüme ayrılmış, «yargılamaları Yargıtaya ait olan hâkim, savcı ve memurların»
kelimelerine açıklık getirilmiştir.
Tasarının 7 nci maddesinde değişiklik yapılmış, 1730 sayılı Kanunun 16 nci maddesi yeniden düzenlen­
miş, madde başına oluşum fıkrası ilave edilmiş, 2 nci fıkrasında; içtihadı birleştirme toplantıları ile diğer
toplantılardaki toplanma nisabı ayrılmış, böylece içtihadı birleştirme toplantılarına fazla üye katılması sağlan­
mıştır. Ayrıca son fıkrasındaki «toplanmasına» kelimesi «toplanamaması» sökünde değiştirilmiştir.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 17 nci maddesine ilişkin 8 nci maddesindeki «Kanunen onlar durumunda
bulunan» kelimeleri çıkarılmış, bunun yerine «yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtay Genel Kurulla­
rına verilen» ibaresi ilave edilmiştir.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 18 nci maddesine ilişkin 9 ncu maddesinde değişiklik yapılmış, Başkanlar
Kurulu ile ilgili kısım çıkarılmış, «yargı» kelimesi ilave edilerek açıklık getirilmiştir.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 21 nci maddesine ilişkin 11 nci maddesi, kanun tekniğine uydurulmuştur.
Son fıkrasındaki atıf maddeleri düzeltilmiştir.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 22 nci maddesine ilişkin 12 nci maddesinde üç Başkanlar Kurulunun
görevi ayrı ayrı fıkralar halinde düzenlenmiştir. Ayrıca 1 nci fıkranın (b) bendine «takvim yılı başında» ke­
limeleri ilave edilmiştir,
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine ilişkin 14 ncü madde metninin içeriğine dokunulma­
mış, açıklık getirilmesi amacıyla düzenlemeye tabi tutulmuştur.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 26 nci maddesine ilişkin 15 nci maddesindeki «Daireler» kelimesi «dai­
relerin» «ve» kelimesi «veya» olarak düzeltilmiştir.
Mili Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
— 10 —
Tasarının, 1730 sayılı 'Kanunun 28 nci maddesine ilişkin 17 nci maddesi, tasarının 8 nci maddesinde ya­
pılan değişikliğe paralel olarak düzenlemeye tabi tutulmuş, bu maddede yer alan ve 8 nci maddede de bu­
lunan ibareler kaldırılmış, iç yönetmelikte yer alan karar nisabı madde metnine ithal edilmiştir.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 31 nci maddesine ilişkin 19 ncu maddesi değiştirilmiş, 4 ncü fıkranın
3 ncü bendinde yer alan disiplin cezası almamış olma, hükmü metinden çıkarılmıştır.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 33 ncü maddesine ilişkin 20 nci maddesinin ilk fıkrasında yer alan ve
oluşumla ilgili 8 nci maddenin tekrarı olan ifadeler çıkarılmış ve seçimlerin uzamaması sağlanmıştır.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 35 nci maddesine ilişkin 21 nci maddesi değiştirilmiş, tetkik hâkimi ata­
nabilmek için beş yıl yeterli görülmüştür. Hâkimler Kanununda yer alan ve olması gereken son üç fıkra me­
tinden çıkarılmıştır.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 42 nci maddesine ilişkin 22 nci maddesinden «ve bunlar durumunda olan­
lar» kelimeleri çıkarılmıştır. Çünkü bu konuda özel kanunlar mevcuttur.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 44 ncü maddesine ilişkin 23 ncü maddesine açıklık getirilmiştir.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 45 nci maddesine ilişkin 24 ncü maddesinde değişiklik yapılmış ve daire
•başkanlarının gerekirse özetsiz karar göndermelerine imkân sağlanmış, bu gibi kararların özetini çıkarma gö­
revi Tasnif Kuruluna verilmiştir.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 48 nci maddesine ilişkin 26 ncı maddesinde değişiklik yapılmamış, yal­
nızca yeniden düzenlenmiştir.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 50 nci maddesine ilişkin 28 nci maddesine «Başsavcı Yardımcıları» ilave
edilmiştir.
,
'
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 52 nci maddesine ilişkin 29 ncu maddesinin madde başlığı değiştirilmiş,
metin yeniden düzenlenmişti:.
Tasarının, 1730 sayılı Kanunun 55 nci maddesine ilişkin 31 nci maddesi 3 ncü fıkrasına YÖK Kanunu
paralelinde ilave yapılmıştır.
'
Tasarının, 1.730 sayılı Kanuna 4 ek madde eklenmesine ilişkin 32 nci maddesi içeriğine dokunulmaksızın
düzenlemeye tabi tutulmuştur.
Tasarının, bu Kanuna ilişkin 4 geçici maddeye 1 geçici madde daha ilave edilerek yeniden düzenleme
yapılmıştır.
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.
Muzaffer BAŞKAYNAK
Haklim Tuğgeneral
Zeki GÜNGÖR
Hv. Hâk. Kd. Alb.
ismet ONUR
Hâk. Kd. Alb.
Edip GÜLTEKÎN
Hâk. Kd. Alb.
tlhan KÖSEOĞLU
Hâk. Kd. Alb.
Tevfik ODMAN
Dz. Ön. Yzb.
A. Cemâl GÖĞÜS
Adalet Bak. Kanunlar D.
Turgut UYGUR
Yargıtay D. Bşk.
Doç. Burhan GÜRDOĞAN
Hukuk Fakültesi
Atillâ SAV
T. Barolar Birliği
Mili Güvenlik! Konseyi
(S. Sayısı : 394)
— 11 —
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunıaı Ek ve Geçici Maddeler
Eklenmesine Daür Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Kuruluş :
Madde 2. — Yargıtay, Birinci Başkanlık, Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Daireler, Cumhu­
riyet Başsavcılığı, Yayın Kurulu, Yayın İşleri Müdürlüğü, Tasnif Kurulu, Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlü­
ğü ile kalemlerden oluşur.»
V
MADDE 2. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 3 ncü
bent eklenmiştir :
«3. 'Başkanlık yaptığı Genel Kurulda verilen kararları yazmak veya Kurul üyelerinden birine yazdır­
mak ve yazılan kararlardan ilgili dairelere örnek göndermek.»
MADDE 3. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
«Genel Sekreterin izin, hastalık gibi nedenlerle görevinde bulunamayacağı hallerde, Birinci Başkan geçici
olarak bir Yargıtay üyesini Genel Sekreter olarak görevlendirir.»
MADDE 4. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Birinci Başkanlık Divanı :
Madde 8. — Birinci Başkanlık Divanı, Birinci Başkanın başkanlığında dördü İkinci Başkan, dördü de
Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl ve ikisi İkinci Başkan ve ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört ye­
dek üyeden oluşur.
Bunlardan
İki asıl İkinci Başkan ile bir yedek İkinci Başkan ve iki asıl üye ile bir yedek üye hukuk dairelerinden;
iki asıl İkinci Başkan ile bir yedek İkinci Başkan ve iki asıl üye ile bir yedek üye ceza dairelerinden ol­
mak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir.
Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez.
Mazereti halinde Birinci Başkana kıdemli Başkan Vekili, kıdemli Başkan Vekiline diğer Başkan Vekili
vekillik eder. Birinci Başkan ile vekillerinin bulunmaması ihalinde Birinci Başkana vekâlet eden İkinci Baş­
kan Divanın başkanlık görevini yerine getirir. Asıl üyelerden birinin Divana katılamaması halinde noksan­
lık, katılamayanın yedeği ile tamamlanır.
Birinci Başkanlık Divanı, üye tamsayısıyla toplanır ve,kararları çoğunlukla verir.
Birinci Başkanlık Divanı üyeleri kendileri ile ilgili kararlarda Birinci Başkanlık Divanına katılamazlar.»
MADDE 5. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Birinci Başkanlık Divanının Görevleri :
Madde 9. — Birinci Başkanlık Divanının görevleri şunlardır :
1. Yeni gelen üyelerin, dairelerin iş durumu ve ihtiyaçları gözönünde tutularak yerlerini belli etmek,
2. Zorunluk hallerinde İkinci Başkan ve üyelerin dairelerini değiştirmek,
3. Yargıtay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve gerek­
tiğinde yerlerini değiştirmek,
4. Yargıtay Birinci Başkanı, Başkan Vekilleri, İkinci Başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve
bunlar durumunda olanların hâkimlik vakar ve şerefine ve kişisel haysiyetlerine dokunan ya da görev gerek­
lerine uymayan ihtiyari eylem ve davranışlarına, kişisel ve görevle ilgili suçlarından dolayı önsoruşturmanın,
bir İkinci Başkan veya üye tarafından yapılması gerektiği takdirde, hakkında soruşturma yapılacak olandan
Mili Güvenlik Konseyi
<S, Sayısı : 394)
— 12 —
kıdemli olması koşulu ile bu görevliyi belli etmek, (Şu
turmayı, kendisine en yakın kıdemli Başkan veya üye
5. Yetkili merciin neresi olduğu bildirilmemiş olan
6. Bu veya başka kanunlarla verilen diğer işleri
kadar ki, kıdemli ya da eşit kıdemli yok ise önsoruşyapar.)
yönetim işlerinin yerini belli etmek veya yapmak,
görmek.
MADDE 6. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Dairelerin Görevleri :
Madde 13. — Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, hukuk dairelerinden :
Birincisi : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşın­
maz mallar hakkında Hazinenin açtığı davalara ait asliye mahkemelerinden verilen, ikinci, beşinci, altıncı, ye­
dinci, sekizinci, onikinci ve ondördüncü hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,
İkincisi : Medeni Kanunun birinci, ikinci ve üçüncü kitapları ve özel kanunlarla düzenlenmiş olan şa­
hıs, aile ve miras hukukuna ilişkin davalarla, meslek kuruluşları ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan
ve kuruluş kanunlarına göre Dernekler Hukuku hükümlerinin uygulanmasını gerektiren davalara ve 274 sayılı
Sendikalar Kanununda yer alan işçi ve işveren sendikaları, federasyon ve konfederasyonları Genel Kurulları­
nın toplantıya çağrılması ve kayyum tayinine, çağrı heyeti 'teşkiline ve Genel Kurulların verdiği kararların ip­
taline ilişkin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,
Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip de ikinci, beşinci, altıncı, sekizinci, onbirinci, onikinci ondörğan hediyelerin geri alınması ve tazminat davalarına şında kalan hüküm ve kararlarla nişan bozmadan dodüncü ve onbeşinci hukuk dairelerinin görevleri dive sulh ve asliye mahkemelerinden verilen işgal1 tazma. natı ile ilgili her türlü hükürn ve kararları,
Dördüncüsü : Asliye mahkemelerinden verilip de haksız eylemden, genel ve özel kanunlardan doğan
ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve kararlarla, hâkim reddi ve ondördüncü hukuk
dairesinin görevi dışında kalan yargı yeri belirtilmesi işlerini,
Beşincisi : Her türlü kamulaştırma kanunları ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ilişkin uyuşmaz­
lıklara kamulaştırılmaksızın el koymadan doğan bütün uyuşmazlıklara ilişkin olarak sulh ve asliye mah­
kemelerinden verilen ve tazminatla ilgili davalarla kaldırılmış 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
ile ilgili hüküm ve kararları,
Altıncısı : Vakfa ilişkin hüküm ve kararlarla asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de şuf'a iştira ve
vefa haklarına paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksim ve şüyuunun gideril­
mesi davalarına asliye ve sulh ve ticaret mahkemelerinden verilipde kira bağıtından doğan tahliye davalarına
tahliye ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına nüfus kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilme­
si, öz ve soyadının değiştirilmesine ilişkin hüküm ve kararları,
Yedincisi ': 766 sayılı Tapulama Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan tapulama mahkemeleri tara­
fından verilen hüküm ve kararları,
Sekizincisi : Zilyetliğe dayanüarak taşınmaz malların aynı hakkında açılan davalara ilişkin asliye ve sulh
mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarla taşınmaz malların iktisabı zaman aşımıyla tesciline ilişkin ola­
rak verilip de ondördüncü hukuk dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararları,
Dokuzuncusu : 1475 sayılı îş Kanunu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi
Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki İlişkileri Dü­
zenleyen Kanunla, Deniz İş Kanunundan doğan uyuşmazlıklara değinen, onuncu hukuk dairesinin görevi dı­
şında kalan Ve iş mahkemelerinden verilmiş olan hüküm ve kararları,
Onuncu'su ': 506 ısayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım­
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan 'doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak iş mahkemele­
rinden verilen hüküm Ve kararları,
OnbirincM : Türk Ticaret Kanunu ve onun diğer kanunlarda yer almasına rağmen ticari hüküm say­
dığı kuralların uygulanmasından doğan ve ticari dava sayılan uyuşmazlıklara ilişkin olarak asliye ve sulh
mahkemelerinden verilen ve üçüncü, dördüncü, onikinci, onütoüncü ve onbeşinci hukuk dairelerinin görevi
dışında kalan hüküm ve kararları,
Mili Güvenlik Konseyi
<S. Sayısı : 394)
— 13 —
Onikincisi : İcra ve İflâs Kanununun uygulanmasından doğan itiraz ve şikâyetler dolayısıyla icra tet­
kik mercilerinden verilen, onüçüncü ve onbeşinci hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve ka­
rarları, şüyuun satış suretiyle giderilmesine ilişkin işlemlere karşı yöneltilecek itiraz ve şikâyetler sonunda
sulh mahkemelerinden verilen kararları, mahkemelerden verilmiş iflâs ve konkordatoya ilişkin hüküm ve
kararları, tcra ve İflas Kanununun 142, 151, 235 neti maddelerine ilişkin davalar ve şikâyetler sonunda ve­
rilen hüküm ve kararları, icra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Kanununun,
99 ncu maddesine değinen ihalenin feshi isteği hakkında verilen kararlar ile aynı Kanunun 60 ncı maddesi­
ne göre verilen ceza kararlarını, özel kanunların görevlendirilmesi nedeniyle icra tetkik mercilerinden İcra
ve îflâs Kanunu hükümleri uyarınca verilen ve diğer dairelerin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,
Onüçüncüsü : Haksız iktisaptan ve geçerli olup olmadığına katılmaksızın Borçlar Kanununun ikinci kıs­
mında düzenlenmiş olan sözleşmelerle, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan ve İl nei ve 15 nci
hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan ve asliye mahkemelerinden verilen kararlar ile alacağın tenbihi ve
borcun nakli işlemlerinden doğan her türlü davalara ilişkin olarak asliye mahkemelerinden verilen ve onbirinci hukuk dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararlan,
Ondördüncüsü : Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletlin hüküm ve tasarrufu altında­
ki taşınmaz mallar hakkında hazinenin açtığı davalara ait sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla
mülkiyetten gayri ayni haklara ilişkin olup da asiye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlara,
kaynaklara, özel ve genel sulara, kamu mallarından mera, yaylak, kışlak, davaları ve şahsi haklara daya­
nan taşınmaz ile ilgili davalara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla
ferman ve 'hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle iptal davaları ile ilgili hüküm ve kararları ve
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Kanuna dayanıla­
rak görevlendirilen aslîye mahkemelerince verilen hüküm ve kararları, ayrıca şahıslarla orman idaresi ara­
sında açılan itiraz, iptal, ve el atmanın önlenmesi ile ilgili olarak sulh ve asliye mahkemelerinden verilen da­
valara ilişkin hüküm ve kararlarla 5520 sayılı Kanuna göre açılan tapuda sınır ve yüzölçümü ve tapuda isim
ve soyadı düzeltilmesine ilişkin hüküm ve kararlara, taşınmaz mallar »hukukuna ilişkin davalarda yargı ye­
rinin belli edilmesi işlerini,
OnbeşincM : İşin niteliğine ve tarafların sıfatına bakılmaksızın bütün İstisna sözleşmelerinden ve okut­
ma ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak kanundan^veya sözleşmeden doğan her türlü davalar hakkında
sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla icra tetkik mercilerinden genel hükümler çer­
çevesinde verilen istihkak, İcra ve İflâs Kanununun 277 - 280 nci maddesi hükümlerine değinen iptal davala­
rına ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunundan doğan ve 12 nci Hukuk Dairesinin gö­
revi dışında kalan sulh ve asliye mahkemelerinden verilen her türlü hüküm ve kararları
İnceler ve karara bağlarlar.
Hukuk Dairelerinin görevlerini tayinde dava dilekçesinde uyuşmazlık konusu olarak belirtilen hukuki
ilişikli asıldır.
Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasındaki hukuki 'ilişkinin aslına değil de, bu hukuki ilişkiden
doğan diğer isteklere ilişkin ise, temyiz incelemesi asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararların incelemekle
görevli dairece yapılır.
Bir davada birkaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık sbzkonüsu ise, temyiz incelemesi uyuş­
mazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen dairece yapılır.
Bir davada uyuşmazlık konusu hukuki ilişki birkaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye ya­
hut biliden ziyade közleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa temyiz incelemesli, bunlardan Borçlar Kanunundaki
özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır.
Bu közleşme ile ilgili alacak ve tazminat davalarının temyiz incelemesi yapmakla görevli daire, bu sözleş­
me türüne 'ilişkin tespit davalarını temyiz incelemesi yapmakla da görevlidir.
Bir dava dosyasının incelenerek eksikliklerinin giderilmesinden sonra geri çevrilmesi için mahalline gön­
derilmesi ya da duruşmasının yapılmış olması o dosyanın görevli daireye gönderilmesine engel teşkil et­
mez.
Milli Güvenlik Konseyi
' (S. Sayısı : 394)
— 14 —
İl mahkemelerinde görülen ve hâkimlerin mesuliyetine ilişkin bulunan tazminat davalarında verilen hü­
küm ve kararların temyiz incelemeisi, esas davaya ailt hükmü incelemekle görevli Yargıtay Dairesince ya­
pılır. Bu kural, hakemlerce verilen kararların ve 'hâkemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve karar­
ların incelenmesinde de aynen uygulanır. Ebniye Kanunu, 2510 sayılı iskân Kanunu ve kaldırılmış 4753
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkânı bulunma­
yan durumlarda açılan tazminat davaları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 1'86 ncı maddesi
hükmünden yararlanılarak tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların tem­
yiz incelemesi ayın uyuşmazlığını inceleyecek dairece yapılır.
iCeza DalMerinden :
'Birincisi : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dokuzuncu babında yer alan ölüm, ağır hapis ve on
seneden fazla hapis ve kamu hizmetlerinden daimi olarak yasaklik cezalarını gerektiren ve diğer dairelerin
görevlerine girmeyen Cürümlere alt hüküm ve kararları,
ikincisi : Sulh ceza mahkemelerinden Türk Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dairelerin görevlerine
girmeyen suçlara ait hüküm ve kararları,
Üçüncüsü : Orman Kanunu gereğince açılmış ceza davaları sonunda verilen hüküm ve kararları ve am­
menin emniyeti içlin dava nakli ve Türk Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ma Müteallik Kanunun
36 ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya verilmiş yargı yeri belirtme konularınıt
Dördüncüsü : Türk Ceza Kanununun 456/3 ncü maddesine giren cürümlerden dolayı verilen hüküm
ve kararlarla diğer ceza dairelerinlinı görevleri dışında kalan hüküm ve kararlan,
iReşincifsi : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabımın üçüncü babının birinci, ikinci ve üçüncü fasıllarında
ve aynı kanunun 403 ila 410 ncu maddelerinde ve sekizinci babında yazılı suçlara ilişkin hüküm ve karar­
ları,
Altıncısı : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının üçüncü ve dördüncü fasıllarında ve
onuncu babı ile 5917 sayılı kanunda yazılı hususlara ait hüküm ve kararları,
Yedincisi : Memurların kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artından suçlarına ilişkin
hüküm ve kararlarla özel kanunlarda yazılı olup da diğer dairelerin görevlerine girmeyen suçlara ilişkin hü­
küm ve kararları,
Sekizincisi : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babında yazılı olup da altıncı Ceza Dairesin'in görevine gireni suçlar ayrık olmak üzere aynı kitabın iki, üç, dört, altı ve yedinci bablarında yer alan1 ağır
cezalı cürümler ile beşinci babtaki suçlar, Türk Ceza Kamununum 179, 468, 470 ve 473 ncü maddelerinde
yaziı suçlarla 61136 sayılı Altes! Silahlar ve Bıçaklar Hakkındakfi Kamum ile 17i sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşllerli Hürriyeitfi ve 6187 sayılı Vicdan ve Toplantı HürriydtMn Korunması Kanunlarıma, 298 sayılı Se­
çimlerin Telmel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkımdaki Kamuma ve Askeri Ceza Kanununun 131 nci
mladdesii ile sevkedİem ateşi silahlarla IgiM suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
Dokuzuncusu : Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlar, aynı kanunun 383
ve 389 ncu maddelerine giren suçlara, 455 ve 459, 536 ve 537 nci maddelerine giren suçlarla 1475 sayılı İş,
506 sayılı Sosyal Sigortalar, 274 sayılı Sendikalar, 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hakkında­
ki Kanunlara, 1630 sayılı Dernekler Kamunu, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkındaki Ka­
nuna, 2113 sayılı Vergi Usul, 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa giren suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
'inceler ve karara bağlan
466 sayılı Kamum Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakıkındaki Kanuna
göre verilen kararlar, esas konuları itibariyle hangi ceza dairesinin! görevime giriyorsa o ceza dairesinde ince­
lenir ve karara bağlanır.
Yargılanmaları Yargıtaya ait olan hâkim, savcı ve memurların davaları fiilin niteliğine göre benzeri fi­
illere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıkacak kararlarım temyiz
yoluyla 'incelenmesi de Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu kadar ki, asıl davayı gören daire kurulu mensup­
ları Ceza Genel Kuruluna katılamazlar.
Mili Güvenlik Konseyi
(S, Sayısı : 394)
Hüküm veren daire, Ceza Genel Kurulu kararına uymayarak kemdi kararında İsrar etmesi hainde Ceza
Genel Kurulunca verilecek ieinci karar kesin olup, ilgili dairece uyulması zorunludur.
Ceza dairelerinin görevlerinin tayininde davadaki tavsif esas alınır.
Muhtelif suçlara ait davalarda en ağırını incelemeye yetkili daire görevlidir. Temyizi halinde bunlardan sa­
dece temyiz isteğine konu olanlar nazara alınır.
MADDE 7. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 16, ncı maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir :
«Hukuk ve Ceza Kurulları :
Madde 16. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları, bu kurullara bağlı daireler sayısının en az iki katı üye ile
toplanır. Genel Kurulara Daire Başkanlarının en az yarısından bir fazlasını ve Başkanlarının katıldığı dai­
relerden bir, katılmadığı! dairelerden İki üyenin katılması zorunludur. Ancak, Kurullara her daireden beşten
fazla kişi katılamaz.
Ceza Genel Kuruluna, itiraz ettiği konularla sınırlı olmak ve oy kullanmamak koşuluyla görüşünü bildir­
mek üzere Cumhuriyet Başsavcısı da bizzat katılabilir.
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındak'i Başkanlar yeter Sayısı Başkanların mazereti halinde aynı dairenin
kıdemli üyesi ile doldurulur.
Hukuk ve Ceza Kurullarına katılmak, Daire Başkanları ve Yargıitay üyelerinin başta gelen görevlerin­
dendir,
Yargıtay Birinci Başkanının başkanlık etmediği ya da bulunmadığı zamanlarda Hukuk Genel Kuruluna
hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna 'ise, ceza dairelerinden seçilmiş olanı Birinci Başkan Vekili baş­
kanlık eder.
'Birinci Başkanla belli kurulda onun yerimi tutacak olan Başkanvekilinin bulunmaması halimde diğer
Başkanvekili, onun da bulunmaması halinde o toplantıya katılmış olan' Daire Başkanlarından en kıdemlisi
başkanlık görevini yapar.
îcra ve İflas Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Ku­
rulunda incelenmesi sırasında ilgili dairemin Başkan ve en az iki üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır.
Genel Kurullara katılmak zorunda olan Başkan ve üyelerin katılmamaları veya geç katılmak suretiyle
Kurullarının toplanamamasına yahut çalışmaya başlamasının gecikmesine neden olmaları hallinde, Genel Ku­
rul 'Başkanları durumu Birinci Başkanlığa yazı ile bildirir.»
MADDE 8. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görevleri :
Madde 17. — Hukuk ve Ceza Kurullarının görevleri şunlardır :
1< Yargıtay Dairelerinin bozma kararlarına karşı direnmeye dair verilen mahkeme kararlarını incele­
yerek karar vermek,
2ı Yargıtay Dairelerinden biri;
a) Yerleşmiş içtihadından dönmek isterse,
b) IBenzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa,
c) Hukuk Daireleri arasında ya da Ceza Daireleri arasında içtidah uyuşmazlıkları bulunursa bunları
içtihadların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak bağlanmak,
3. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlar durumunda bulunan 'kimselere aît davaları ilk mah­
keme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararların
temyiz ve Mlraz yoluyla incelenmesini yapmak,
'4, Bu ve başka kanunlarla verilen düğer görevleri yapmak'.
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında görüşmelerinin yönetliimli, çalışma, saatleri, Genel Kurullarda görüş­
meler sonunda oylama ve karar, Genel Kurularda ön sorun ve öncelikle karara bağlanacak hususlar, Genel
Kurullarda kararın çıkmış sayılması, Genel Kurulların gündemi ve Genel Kurularda görüşmeler, kanun hü­
kümleri çerçevesinde Yargıtay iç Yönetmeliği ile düzenlenir.
Mili Güvenlik Konseyi
<S, Sayısı : 394)
— 16 —
MADDE 9, — 1730ı Sayiı Yargılt&y Kanununun 18 nci rnaSdkfesi aşağıdalkli şektild'e değişürlmiiştliir :
«Yargıtay Büyük Genel Kurulu :
Madde 18, — Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Birinci Başkanın başkanlığında, Başkan vekilleri, İkinci Baş­
kanlarla Cumhuriyet Başsavcısı ve üyelerden oluşur.
Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Büyük Genel Kurula Başkan vekillerinden kıdemli olanı; o da
yoksa diğer Başkan vekili başkanlık eder. Başkan vekillerimin de bulunmaması halinde - Başkan görevini, top­
tancıda bulunan en .kıdemli ikinci Başkan yapar.
16 nci maddenin son fıkrası hükmü Yargıtay Büyük Genel Kuruluna katılmayan veya geç katılanlar
hakkında da uygulanır.»
MADDE 10. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
«İçtihadı Birleştirme Kurulları, Genel Kurullar ya da dairelerin kararlarındaki gerekçe ve görüşlerle
bağlı olmaksızın sonunu başka bir görüşle karara bağlayabilirler.»
MADDE 11. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun'21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Başkanlar Kurulları :
Madde 21. — Başkanlar Kuruları, Birinci Başkan ile Birinci Başkan vekilleri ve daireler Başkanların­
dan;
Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, Birinci Başkan ile Hukuk Dairelerinden seçilen Başkan vekili ve Hu­
kuk Daireleri Başkanlarından;
Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, Birinci Başkan ile Ceza Dairelerinden seçilen Başkan vekili ve Ceza
Daireleri Başkanlarından;
Oluşur.
'Birimci Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanlar Kurulunun başkanlık görevi, Birinci Başkan vekille­
rinden kıdemlisi tarafından, onun da bulunmaması halinde diğer Başkan vekili tarafından, onun da bulun­
maması halinde lise Kurula katılanı en kıdemli Daire Başkanı tarafımdan yerine getirilir,
Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanları Kurularıhda (Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde hukuk dairele­
rinden seçilen Birinci Başkan vekili Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunda, Ceza Dairelerinden seçilen Bi­
rinci Başkan vekili Ceza Daireleri Başkanlar Kurulundan, bunlardan birinin bulunmaması halinde diğer Bi­
rinci Başkan vekilli, onun da bulunmaması halinde ise Kurulların Başkanlık görevi Kurullara katılan en kı­
demli daire başkanları tarafından yapılır.
Mazeretleri olmadıkça Başkanlar, Başkanlar Kurulu ile Hukuk ve Ceza Başkanlar Kurullarına katılmak
zorundadırlar,
Baş/kanların mazeretleri halinde o dairenin kıdemli üyesi Başkanlar Kurulu ile Hukuk ve Ceza Başkan­
lar Kurullarına katılırlar.
Başkanlar, şahıslarıyla ilgili konuların konuşulduğu Başkanlar Kuruluna katılamazlar.
Oylamanın şekli kurullarca 'belirlenir. Ancak 22 nci maddenin 2 ve 4 sayılı bentlerinde öngörülen hu­
suslara ilişkin oylama gizli yapılır.»
MADDE 12. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Başkanlar Kurullarının Görevleri :
ıBaşkanlar Kurullarının görevleri şunilardır :
1. Hukuk ve Ceza Daireleri arasında meydana gelen görev (İş alanı) uyuşmazlıklarını kesin karara bağ­
lamak, fili veya hukuki imkansızlık sebebiyle bir dairenin görevine giren işe bakamaması halinde bir başka
daireyi görevlendirmek, (Şu 'kadar iki, Ceza Daireleri arasındaki görev uyuşmazlıkları Ceza Daireleri Baş­
kanlar Kurulu ve Hukuk Daireleri arasındaki görev uyuşmazlıkları! da Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu
tarafından karara bağlanır.)
Mili Güvenlik Konseyi
<S. Sayısı : 394)
— 17 —
2* Dairelerden birinin yıl içinde gelen isleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve dai­
reler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse takvim yılı başında toplanıp bir kısım işleri
başka daireye vermek,
3. içtihadı Birleştirme görüşmelerine ve kararla in alınmasına ilişkin olarak ilke kararları almak,
4. 'Bu ve başka kanunlarla verilen diğer işleri görmek.»
MADDE 13. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 23 ncü maddesinin 2 nci, 3 ncü, 4 ncü ve 12 ıici fık­
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
İkinci fıkranın değişik şekli:
«Haysiyet Divanı, Yargıltay Birinci Başkanının başkanlığında Başkan vekillerinden kıdemli olanı, Cum­
huriyet Başsavcısı sekiz Hukuk ve dört Ceza Dairesi Başkanları ile Başkanlarınmı katılmadığı dairelerden
birer üyenin katılmasıyla oluşur.»
Üçüncü fıkranın değişik şekli:
«Haysiyet Divanına! toplanması gerektiğinde, Kurula katılacak Başkanlardan sekizi Hukuk Daireleri
Başkanları, dördü Ceza Daireleri Başkanları ve kalanı da Başkanları Katılmayacak olan dairelerin üyeleri
arasından, her daireden' bir üye olmak üzere, Birinci Başkanlık Divanınca ad çekme suretiyle asıl üye ola­
rak belli edilir. Ön ve ilk soruşturma yapanlarla birinci Başkanlık Divanında görevli olup karara katılan
asıl ve yedek ikinci Başkan ve üyeler ad" çekmeye dahil edilmez. Haysiyet Divanının yedek üyeleri, geriye ka­
lan Başkanlarla bunların daireleri dışındaki dairelerden birer üye olmak üzere Birinci Başkanlık Divanınca
ad çekme suretiyle belirlenir. Yedeklerin Divana katılma sırası tç Yönetmelikle düzenlenir.»
Dördüncü fıkramın değişik şekli:
«Haysiyet Divanı üye tam sayısı ile toplanır. Ve üçte iki çoğunlukla
salt çoğunluk yeterlidir. Oylama gizli yapılır.»
karar verir. Üçüncü oylamada
OniMnci fıkranın değişik şekli :
«Bu kararlar aleyhine ilgili, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konunun bir defa daha incelen­
mesini Haysiyet Divanından isteyebilir. İtiraz üzerine inceleme evrak üzerinde yapılır, İtiraz yerinde görü­
lürse, ceza tümü ile kaldırılır yada değiştirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aley­
hine başka bir mercie başvurulamaz.»
MADDE 14. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 24 ncü maddesinin 3 ncü ve 8 nci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.:
Üçüncü fıkranın değişik şekli:
«Yazı işleri Müdürlüğüne atanmada öncelikle hukuk fakültesi mezunları tercih edilir. Hukuk fakülteleri
mezunu bulunmadığı takdirde Adalet Yüksek Okulları mezunları, bunlardan başvuranlar olmadığı takdirde
diğer fakülte ve yüksekokullar mezunları, bunlar dahi bulunmadığı takdirde lise veya ticaret liseleri mezun­
ları olmak yahut en az beş yıl süre ile Yazı İşleri Müdür Yardımcılığı veya ilk dereceli mahkemelerde aynı
süre ile başkâtiplik yapmış olmak zorunludur.»
Sekizinci f ücranın değişik şekli:
«Yarışma sınavında kazananlar başarı sırasına göre bir çizelge ile tesbit olunarak en üst derecede başa­
rı kazananlardan başlamak üzere, sırasıyla atama yapılır. Hukuk Fakülteleri mezunları ile Adalet Yüksek­
okulları mezunları için sınav koşulu aranmaz.»
MADDE 15. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 26 nci maddesinin son fıkrası kaldırılmış ve maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir >
Eklenen fıkralar :
«Yargııtay incelemesi için dairelere gelen dosyalar bekletilmeksizin aidiyet, temyiz kabiliyetinin bulunup
bulunmadığı, temyiz isteminim süresi içinde olup olmadığı, temyiz şartı vesair usüli eksiklikler yönlerinden
bir ön incelemeye tabi tutulur.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
— 18 —
Ön inceleme sırasında, temiyiz incelemesinin başka daireye a'ıt olduğu, temyiz kabüîyetinlin bulunmadığı,
temyiz isteminin süresi içinde olmadığı, temyiz şartının yerine getirilmediği veya sair usuli eksiklikler bulun­
duğu saptanan dosyalar daire Kurulunca öncelikle incelenip ve karara bağlanır,
Yukarıdaki fıkralar hükümleri Hukuk ve Ceza Genel Kurulları çalışmalarında da uygulanır.,
Daireler ve Genel Kurulların Başkan ve üyeleri, tarafsız kalamıyacakları kanisim haklı kılan hallerin var­
lığı iddiasıyla reddolunabilirler. Red konusundaki istemler, reddedilen Başkan veya üye katılmaksızın ilgili
daire veya Genel Kurullarca incelenerek kesin olarak karara bağlanır. Red şahsidir. Daire veya Kurulların
toplantılarını engelleyen toplu red istemleri dinlenmez.»
MADDE 16. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Çalışması :
Madde 28. —Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 16 ncı maddede yazılı şekilde toplanır. Toplantıda bulu­
nanların Üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Ancak, birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaz ise,
İkinci toplantıda bulunanların yarıdan fazlası ile karar verilir,,
özel dairenin ilk mahkeme karan olarak verdiği kararın temyiz veya itiraz yolu ile incelenmesinde özel
dairelerden duruşmaya katılıp da hükme müessir olacak hukuki işlemlerin yapıldığı oturumda bulunmuş
veya karara katılmış olanlar Genel Kurullarda bulunamazlar.
Bir işin duruşmasında bulunmuş olan Başkan ve üyelerin çoğunluğunun!, Kurul kadrolarında değişiklik, için
veya hastalık gîbi nedenler dışında o işin görüşülmesinin yapıldığı kurullarda yer alması zorunludur.
Taraflarım sözlü açıklamalarının dinlenmiş olduğu işlerde o gün dosya incelen/ip karara varılaımadığı tak­
dirde .sonraki toplantıda yenideni d'inlenmeierine ihtiyaç olmaksızın kâğıtların okunması ile yetinilir.»
MADDE 17. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 29 neu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Çalışması :
Madde 29., — Yargıtay Büyük Genel Kurulu,- dairelerinden her birinin mevcudu beş itibar edilerek
toplamının en az ,üçte ikisi ile toplanır. Şukadar ki, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun toplanabilmesi için Ce­
za Genel Kuruluna katılması zorunlu üye sayısının yarısı kadar Ceza Dairesi üyesinin ve Hukuk ve Ceza
Daireleri Başkanlarının en az yarısından bir fazlasının hazır bulunması şarttır,
Başkanlar yeter sayısı diğer Başkanlarla doldurulmak mümkün oldukça en kıdemli üye ile dolldurulamıaz.
Yargıtay Büyük Genel Kurulu, toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğu ile karar verir. Ancak, birin­
ci ve ikinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü toplantıda bulunanların salt Çoğunluğuyla ye­
timlik.
Toplantı yeter sayısı bakımından özel hükümler sakilidir.
Büyük Genel Kurul ve İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun toplantı günlerinde ve müzakerele­
rinin devamı süresince bütün daireler, Hukuk İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun toplantı günlerimde ve
müzakerelerin devamı süresince Hukuk Daireleri ve Ceza İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun toplantı
günlerinde ve müzakerelerinin devamı süresince de ceza daireleri, Kurul olarak çalışamazlar.»!
(MADDE 18. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Yargıtay Başkan ve Üyelerinin Nitelikleri :
Madde 31. — Yargıtay Birinci Başkam ve Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için sekiz yıl, Yargıtay Bi­
rinci Başkanvekili ve İkinci Başkanı seçilebilmek için altı yıl,. Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine seçilebil­
mek için de dört yıl .süre ile Yargıtay üyeliği yapmış olmak zloruniludu/r. Bu süreler, Yargıtay üyeliği görevi­
ne başlama tarihinden hesaplanır.
Birinci Başkan ve Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkan vekili ile İkinci Başkanlar, göirevle ayrılmaları
halleri ile adli araverme ve yıllık ve mazeret itainleri dışında bir yıl içinde aralıksız altı ay veya bir iseçim
Milli Güvenlik Konseyi
<S. Sayısı : 394)
— 19 —
döneminde seçildiği günden itibaren toplam iki yıl görev yapamadaarsa, Yargıtay üyeliğine halel gelmemek
üzere bu görevlerinden çekilmiş sayılırlar.
Yargitayda boşalan üyelik sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten başlamak üzere
en geç üç ay içinde boş »üyelikler için seçim yapılması zorunludur. Bu seçimde Yargıtay Birinci (Başkanlık
Divanı ihtiyaç 'durumunu yetkili kurula duyurur.
Yargıtay üyeliğine seçilebiteek için :
1. IBMnci sınıifa ayrıldıktan sonra en az altı yıl geçirilmiş ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nite­
likleri yitirmemiş bulunmak,
% Hâkimlik vakar ve onuruna dokunan kişisel haysiyet ve itibarı kuran ya da görevle ilgili herhangi
bir suçtan (aıfifa uğramış olsalar bile) kesin olarak hüküm giymemiş olmak,
3. Yer değiştirme cezasına çarptırılmamış olmak,
Gereklidir.»)
MAODE 19. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 33 nıcü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirillmıiştir :
«Birinci Başkanlık Divanı Seçimi :
Madde 33. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla, Hukuk
ve Ceza Dairelerinden adaylığını koyanlar arasında ikişer asıl ve birer yedek olmak üzere üçer İkinci Baş­
kan ile ikişer asıl ve birer yedek olmak"üzere üçer üyeyi Birinci Başkanlık Divanı üyeliği için seçer. Seçilecek
olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması mümkündür. Aday çıkmadı­
ğı ya da yeter sayıda başvurmadığı takdirde Bakanlar Kurulu tarafıridan gizili oyla ve oy çokluğu ile adaylar
dışında seçilebileceklerin üç katı olarak gösterilecek adaylar arasında 312 nci madde hükümleri uyarınca se­
çim yapılır.
IBirinci ıBaşkanlık Divanına seçilenlerin görev süresi iki yıl olup bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçile­
mezler.
'Birinci Başkandık Divanı üyeliğine seçilen ikinci Başkan ve üyelerin seçim .süresi dolmadan bu sıfatları
değiştiğinde' Divan üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.
IBirinci ıBaşkanlık Divanı üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde onbeş gün içinde boşalan
üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye boşalan üyeliğin süresini doldurur.»»
MADDE 20, — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 35 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Tetkik Hâkimleri :
Madde 35. — Yargitayda yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur. Tetkik hâkimleri, meslekte en az beş
yılını doldurmuş hâkimler arasından yetkili kurullarca atanır. Atamalarda ıBirinci Başkanlık Divanının gö­
rüşü alınır.
Atamanın gecikeceği ve tetkik hâkimime ihtiyacın Zorunlu bulunduğu hallerde, münhal bulunan tetkik
hâkimliği kadrolarına, bu kadrolara atanmak niteliğine sahip hâkimlere yetkili kurulca geçici yetki verile­
bilir.
Yukarıdaki Ifıkralaır uyarınca atanan veya görevlendirilen tetkik hâkimleri, kurul veya Daire Başkanımın
gösterdiği lüzum ve ıBirinci Başkanlık Divanının karan üzerine yetkili IKurulca Yargıtay dışında bir göreve
atanırlar.
Tetkik hâkimleri için sınılf ve derece ayrımı yapılmaksızın iki yılda bir, çalıştıkları kurum ve daire baş­
kanları tarafından bir fiş doldurulur,
Tetkik Hâkimlerimin yükseltilmderiride, Hâkimler Kanununun 39 ncu maddesinde yazılı niteliklerle bir­
likte çalıştıkları kurum veya Daire Başkanlarınım düşüncelerini belirten belgeler de gözönünde tutulur.
Tetkik hâkimlerinin Yargıtay hizmetlerinde geçirdikleri süreler hâkimlik mesleğinde geçmiş sayılır.»
MADDE 21. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 39 ncu maddesinin 4 sayılı bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmıiştir:
«4 ncü Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanun onlar durumunda bulunanların kişisel suçlarından dolayı
açılan kamu davalarının duruşmalarında bulunmak,»
0>6e : ısıfos 'S)
jAa&uooı ^rasArjO IJEW
— 20 —
(MAODE 22. — 17*30 sayılı Yargıtay Kanununum 42 nci maddesinin 1 nci 5 nci, 6 ncı ve 7 nci fıılcraları
aşağı'daki şekil/de değiştirilmiştir..
Birinci Fıkranın Değişik Şekli .*
«Yargıtay .Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, tkttnci Başkanları, üyeleri ve bunlar durumunda bulunanlar
ile Cumhuriyet Başsavcısının görevleri ile ilgili veya kişisel suçlarınJdan dolayı ulaklarında soruşturma yapı­
labilmesi, birinci Başkanlık Divanının kararına bağlıdır.
Ancak, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinin hazırlık ve ilk soraşıturmalsı genel hükümileri tabidir.»
5 nci fikramın değişik şekli:
«Birinci Başkanlık Divanı; incelediği evrakı eksik bulursa soruşturmayı yapan Başkama tamamlattırır.»
6 ncı fıkranın değişik şekli:
«Son soruşturmanın açılmasına gerek görmiediği takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına, aksi halde
son soruşturmanın (açılmasına karar verir. Ve görevle ilgili suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda
yargıtay ceza genel kuruluna teMdi olunmak üzere dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Evrakın
işlemiden kaldırılmasınla dair verilen kararlar kesindir.»
7 nci fıkrasının değişik şekli 3
«Sanık, ceza ıgenel. kurulunca verilen karara karşı te'flh'İm veya tebliğ tarihiniden itibaren On beş gün için­
de 'itiraz edebilir. İtiraz, her ceza dairesinin başkanı ile dörder üyesinin katılmasıyla oluşacak kuralıda evrak
üzerinde incelenerek kesin olarak karara bağlanır.»
.MADDE 23. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
«Yayın Kurulunun Kuruluş ve Görevleri:
İMaldde 44. — Yayın Kurulu, yayın işleri ile ilgili konulanda gerekli kararları vermek ve düzenli aralık­
larla toplanıp çalışmak üzene, Bininci Başikanlı'k Divanınca Yargıtay üyeleri arasından seçilir dört kişi ile
taisnif kurulu başkanınldan oluşur. Kurul, kendi üyelerinden birini gizli oyla başkanlığa seçer üyelerin seçim
sırası dört yıldır. Ve aynı kişiler yeniden seçilebilirler. Bu kurulun görevleri şunlardır :
a) Yargıtay Dergisinin yılın hangi aylarında ne şekilde çıkarılması gerektiği ve derginin nitelikleri
hakkında her adli yılın başında Eylül ayı içerisinde ilke kararları almak ve getirilmek üzere Birinci Başkanlığa
duyurmak,
b) Yargıtay Dergisine yayınlanmak üzere gönderilen makale, çeviri, inceleme, derleme ve tanıtma yazı­
ları ile yayınlanması isteneni eserleri inceleyerek yayınlanıp yayımlanmıyacağı ve yayımlama koşulları hakkın­
da karar vermek,
c) Yargıtay'dakli kitaplıiklar için Yayın işleri Müdürlüğünce satınaluımasında yarar görülen kitapları
saptamak,
d) Yabancı dillerde yazılmış eserlerle yabancı mahkeme içtihadlarınidan hangilerinin Türkçeye çevrilme­
si gerektiğini saptamak,
e) IBirinci Başkanlık Divanınca yayınla illgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.
Yayın Kurulu Başkan ve üyelerinin bu görevleri yargı görevlerinin bırakılmasını ve dairelerden ayrılma­
larını gerektirmez,
Yayın Kurulunun verdiği kararların uygullanıma'sı, özelli kararların zamanında düzenli olarak yayınlan­
ması koşulu ile sınırlı olmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğü birimi üzerinde yayın Kurulu Başkanının gö­
zetimi ve denetıiimi yetkisi vardır.»
MADDE 24. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 45 nci makfldesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
«Tasnif Kurulu ve Görevleri İle Karar örneklerinin Verilmesi :
(Madde 45. — Kararların taisnaıfi işleri, Birinci Başkanlık Di'vanı tarafından görevlendirilecek bir Yargı­
tay üyesinin başkanlığında yeteri kadar tetkik hâkimlerinden oluşan tasnif Kurulu tarafından yapılır.
Tasnif Kurulu Başkanı dört yıl ,çin görevlendirilir. Süre bitiminde yeniden görevlenıdirilebüir.
MM GüVenük Konseyi
(S. Sayısı : 394)
— 21 —
Bu Kurulun görevleri şunlardır:
a) 4 ncü fıkra hükmüne göre Yayın îşleri Müdürlüğünden verilen kararları tasnif ötmek,
b) Uygulanacak tasnif ilkelerini ve yöntemlerini, yapacağı inceleme ve araştırmalarla bilime uygun ola­
rak saptamak.
Birinci Başkanvekillleri ile İkinci Başkanlar, Genel Kurullardan ve dairelerden verilen ve yayınlanmasın­
da yarar gördükleri kararlardan iki örneğinli, özetleriyle birlikte kararların verildiği tarihten başlayarak en
geç bir ay içinde Yayın îşleri Müdürlüğüne gönderilmelerini sağlamakla görevlidirler. Birinci Başkan bu
görevin gereği gibi yerine getirilmesini denetler. Gönderilen kararların özetleriyle birlikte aynen yayınlan­
ması zorunludur.
icra ve İflas Kanununun 14 ncü maddesinin son fıkrası hükmü bu madde doğrultusunda uygulanır.»
MADDE 25. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
46 ncı maddesü aşağıdaki şekilde değiştirmiştir :
«Yayın İşleri Müdürlüğü ve Görevleri :
Madde 46. — Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü, Yargıitay kuruluşu içerisinde Birinci Başkanlığa bağlı ol­
mak üzere yükseköğrenim yapmış bir müdürün yönetiminde yeteri kadar müdür yardımcısı ve memurlardan
oluşur.
Yayın İşleri Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır :
a) Tasnif Kurulunca tasnif edilen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul ve daire kararlarını kanun,
tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat maddelerine göre kartlara geçirmek ve fihristlerini yapmak,
b) Kararları ve özetlerini fihristleriyle, resmi külliyat olarak teselsül eden ciltler halinde yayınlamak,
c) Yayın Kurulunca Türkçe'ye çevrilmesi saptanan yabancı dillerde yazılmış kitaplarla kararların çeviri
ve yayın işlerini yürütmek,
d) Yayın Kurulunca saptanan kitapları satın almak,
e) Yargıtay'daki dosyalama arşiv ve benzeri işlerle ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
f) Yayınların dağıtım ve satımı ile ilgili bütün işlemleri yapmak,
g) Yayın Kurulunun yayımla ilgili konularda aldığı kararları yerine getirmek.»
MADDE 26. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 48 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
«Döner Sermaye İstetmesi Yönetim Kurulu Genel Sekreterin başkanlığında kurulur. Döner sermaye iş­
letmesinin işlemleri her mali yıl sonunda Birinci Başkanlıkça denetlenir.»
MADDE 27. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 49 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de­
ğiştirilmiştir :
ı«Yargıtay'da adli araverme sırasında dava ve işleri görmek için biri hukuk, biri ceza olmak üzere iki
nöbetçi daire kurulur. Hukuk Genel Kuruluna yapılan tehiri icra istemleri nöbetçi hukuk dairesince incele­
nerek karara bağlanır.»
MADDE 28. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Yargıtay İç Yönetmeliği :
Madde 50. — Yargıtay'daki Kurulların ve üyelerin, tetkik hâkimleri ile diğer personelin bu kanunda gös­
terilmeyen ve bu kanuna aykırı düşmeyen görev ve yetkileriyle çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutula­
cak defterler, kullanılacak basılı kâğıtlar, kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay İç Yönetmeliğinde düzen­
lenir. Yargıtay iç düzeninin ve bu kanunun uygulamasını iç yönetmelik sağlar.»
MADDE 29. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Adalet Yılının Açılması :
Madde 52. — Her Adalet Yılı, Ankara'da Yargıtay Birinci Başkanının söylevi ile açılır. Seçim yasakları,
Adalet Yılının açılış törenlerine engel olmaz.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
__ 22 —
Birinci Başkanın yokluğunda bu görev, Birinci BaşkanveMMednin kıdemlisi tarafımdan yerine getirilir,
Açılış söylevinin metni ve tören gündemi üzerinde daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır.»
MADDE 30. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 53 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Hukuk Dava Dosyalarının Yargıtay'a Gönderilmesi :
Madde 53. — Adliye mahkemelerinden Yargıtay Hukuk Dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üzere
gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen daire ismi ile bağlı kalınmaksızın mahkeme
hâkimi tarafından Başkanlar Kurulunun bu konuda yayınlanan kararları da gözetilmek suretiyle bu ka­
nunun 13 ncü maddesinde belirtilen görevli daireye gönderilmesi sağlanır.»
MADDE 31. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununum1 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Dış Ülkelerde Mesleki İnceleme ve Görevlendirme :
Madde 55. — Yargıtay üyeleri, mesleki incelemelerde bulunmak için aylık ve ödenekleri, gerçek yol gi­
derleri ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçmemek üzere Birinci Başkanlar Kurulu kararı ile dış ülkelere
gönderilebilir.
Bu maksatla yurt dışına gönderilecekler, en az altı yıl Yargıtay üyeliği yapmış olan istekli
üyeler anasından Birinci Başkanlık Divanınca ad çekmek suretiyle belli edilir.
Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konulur.
Başkan ve
Yargıtay üyeleri, ulusal ve uluslararası kongre ve konferans ve bilimsel toplantılara davet edildiklerinde
veya katılmak üzere görevlendirildiklerinde, gerekli izin Birinci Başkanlık Divanınca verilebilir.»
MADDE 32. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir :
«Yargıtay Tabipliği :
EK MADDE 1. — Yargıtay Sağlık Hizmetleri, Yargıtay Tabipliğince yürütülür.
Yargıtay Tabipliği; labaratuvar, fizik tedavi, göz, diş ve diğer sağlık ünitelerinden oluşur.
Birinci Başkanlık, sözleşme ile uzman taibip, tabip ve sağlık uzmanı çalıştırmaya yetkilidir.
Yargıtay Tabipliğinin çalışma ve işleyişi yapılacak iç yönetmelikte belirtilir.»
«Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü :
EK MADDE 2. — Yargıtay personelinin meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri ve kurulacak tesislerin
yönetimi bir müdürün başkanlığında yeteri kadar müdür yardımcısı, memur ve hizmetliden oluşan Eğitim
ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce yürütülür.
Eğitime tabi tutulacakların tespiti, eğitim süresi, eğitim programı, eğitimde görev alacakların nitelikleri
ve bunlara ilişkin diğer hususlar iç yönetmelikte belirlenir.»
«Onur Günü :
EK MADDE 3. — Her yılın 13 Temmuzuna rastlayan gün Yargıtay Onur günüdür.
O yıl içinde emekliye ayrılmış olan Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkan Vekilleri, İkinci Başkanlar,
Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay üyeleri onuruna Birinci Başkanlıkça tensip edilecek yerde düzenlenecek
gecede kendilerine törenle onur belgesi ile geçmiş hizmetlerinin onurunu simgeleyen birer armağan verilir.
Bu amaçla yapılacak tören ile armağanların giderini karşılamak üzere her yıl Bütçe Kanununa yeterli öde­
nek konulur.»
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
— 23 —
«Kıyafet :
EK MADDE 4. — Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkan Vekilleri, İkinci Başkanları, Cumhuriyet Baş­
savcısı ve Yargıtay üyelerinin duruşmalarda ve törenlerde taşıyacakları giysilerin özellikleri ve şekilleri
Yargıtay tç Yönetmeliği ile düzenlenir.
Bu konuda her yıl bütçeye gerekli ödemek konulur.»
MADDE 33. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununa aşağıdaki geçici maddeler ilave edilmiştir :
«GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden bir ay sonra, Birinci Başkanlık Divanı­
nın asıl ve yedek üyeleriyle Yönetim Kurulunun ad çekme ile belli edilen asıl ve yedek üyelerinin görevi sona
erer,
Birinci Başkanlık Divanının asıl ve yedek üyelerinin Yargıtay Büyük Genel Kurulunca ve Yönetim Ku­
rulunun Cumhuriyet Başsavcısı ve Genel Sekreteri dışında kalan asıl ve yedek üyelerinin Başkanlar Kuru­
lunca seçilmeleri bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır.»
.«GEÇİCİ MADDE 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar görevleri (iş alanları) değiştirilen
dairelere gelmiş olan işler eski dairelerince incelenip karara bağlanır. Bu işlere ait tavzih ve karar düzeltme
istekleri de eski dairelerince incelenip karara bağlanır.»
«GEÇİCİ MADDE 14. — Yargıtay İç Yönetmeliğinin 53 ve 54 ncü maddeleri hükümleri gereğince Bi­
rinci Başkanlık Divanınca seçilmiş olan Yayın Kurulu üyeleri İle özetleme ve Tasnif Kurulu Başkanının gö­
revleri bu kanunun yürürlüğe girmesinden bir ay sonra sona erer.
Yayın Kurulu üyeleriyle Tasnif Kurulu Başkanının Birinci Başkanlık Divanınca seçilmeleri, Bu Kamunun
yürürlük tarihinden itibaren bir ay- içinde yapılır.»
Yürürlük :
MADDE 34. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 35. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
B. Ulusu
14 . 9 . 1981
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
T. Özal
Devlet Bakam
Prof. Dr. î. Öztrak
Devlet Bakanı
Prof. Dr. M. N. Özdas
Adalet Bakanı
C. Mentes
Milli Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken
Dışişleri Bakanı
/. Türkmen
Maliye Bakanı
K. Erdem
Milli Eğitim Bakanı
H. Sağlam
Ticaret Bakanı
K. Cantürk
Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı
Prof. Dr. N. Ayanoğlu
Gümrük ve Tekel Bakanı
R. Baturalp
Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek
Çalışma Bakam
Prof. Dr. T. Esener
Turizm ve Tanıtma Bakam
/. Evliyaoğlu
İmar ve îskân Bakanı
Dr. Ş. Tüten
Köy İş. ve Koop. Bakam
M. R. Güney
Sosyal Güvenlik Bakanı
S. Side
Kültür Bakam V.
/. Evliyaoğlu
Milli Güvenlik Konseyi
Devlet Bakanı
M. Özgüneş
İçişleri Bakam
S. Çetiner
Bayındırlık Bakanı
Dr. T. Önalp
Ulaştırma Bakanı
N. özgür
Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
Ş. Kocatopçu
S. Bingöl
<S. Sayısı : 394)
Gençlik ve Spor Bakanı
V. Özgül
- 2 4 -
DANIŞMA MECLÎSİNİN
KABUL ETTİĞİ METİN
I
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN
1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Dazı Maddelerinin
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçidi Madde­
ler Eklenmesine Dair Kamun Tasarısı
173tt Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
MADDE 1. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Kuruluş :
«Kuruluş :
Madde 2. — Yargıtay; Birinci Başkanlık, Birinci
Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Daireler, Cumhu­
riyet Başsavcılığı, Yayın Kurulu, Yayın İşleri Müdür­
lüğü, Tasnif Kurulu, Tabiplik, Eğitim ve Sosyal İşler
Müdürlüğü ile kalemlerden oluşur.»
Madde 2. — Yargıtay; Birinci Başkanlık, Birinci
Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, daireler, Hukuk
ve Ceza Genel Kurulları, Büyük Genel Kurul, Baş­
kanlar Kurulu, Haysiyet Divanı, Cumhuriyet Başsav­
cılığı ve kalemler ile idari birimlerden oluşur.»
MADİDE 2. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 3 noü bent
eklenmiştir -.*
«3. — Başkanlık yaptığı Genel Kurulda verilen
karadan yazmak veya Kurul üyelerinden birine yaz­
dırmak ve yazılan kararlardan ilgili dairelere örnekler
göndermek.»
MADDE 2. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
5 nci maddesinin 2 ve 3 ncü bentleri aşağıdaki şekil­
de değiştirilmiştir.
«2. Kurullara Başkanlık etmak; Başkanlık yap­
tığı genel kurulda, kendi yazmayacağı kararların han­
gi üye tarafından yazılacağını belli etmek ve yazılan
kararlardan ilgili dairelere örnekler göndermek.
3. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak
zorunda olan İkinci Başkanları belli' etmek, Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu
amaçla uygun göreceği tedbirleri almak.»
MADDE 3. — '1730 sayılı Yargıtay Kanununun
7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
«Genel Sekreterin izin, hastalık gibi nedenlerle gö­
revinde bulunamayacağı hallerde, Birinci Başkan bir
Yargıtay üyesini geçici Genel Sekreter olarak görev­
lendirir.»
MADDE 3. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«Birinci Başkan, Genel Sekreterin izinli veya özür­
lü olması hallerinde bir Yargıtay üyesini geçici ola­
rak görevlendirir.»
MADDE 4. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
MADDE 4. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Birinci Başkanlık Divanı :
«Birinci Başkanlık Divanı :
Madde 8. — Birinci Başkanlık Divanı, Birinci Baş­
kanın başkanlığında dördü İkinci Başkan, dördü de
Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz, asıl ve ikisi İkinci
Başkan ve ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört yedek
üyeden oluşur.
Bunlardan :
İki asıl İkinci Başkan ile 'bir yedek ikinci Başkan
ve iki asıl üye ile bir yedek üye hukuk dairelerinden;
iki asıl İkinci Başkan ile bir yedek İkinci Başkan ve
iki asıl üye ile bir yedek üye ceza dairelerinden olmak
üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir. BirinMilli Güvenlik Konseyi
Madde 8. — Birinci Başkanlık Divanı; Birinci
Başkanın başkanlığında dördü İkinci Başkan, dördü
de Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl ve ikisi
İkinci Başkan ve İkisi Yargıtay üyesi olmak üzere
dört yedek üyeden oluşur.
Bunlardan :
İki asıl İkinci Başkan İle bir yedek İkinci Başkan ve
iki asıl üye ile bir yedek üye hukuk dairelerinden;
iki asıl ikinci Başkan ile bir yedek İkinci Başkan
ve iki asıl üye ile bir yedek üye ceza dairelerinden
olmak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca se(S. Sayısı : 394)
— 25
(Danışma Meclisinsin Kalbul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
ci Başkanlık Divanı üyeliğine aynı daireden birden
fazla kimse seçilemez.
Mazereti halinde .Birinci Başkana kıdemli Başkanvekili, kıdemli Başkanvekiline diğer Başkanvekili ve­
killik eder. Birinci «Başkan ile vekillerinin bulunma­
ması halinde Birinci Başkana vekâlet eden ikinci Baş­
kan, Divanın başkanlık görevini yerine getirir. Asıl üye­
lerden birinin Divana katılmaması halinde noksandık,
katılamayanın yedeği ile tamamlanır.
Birinci Başkanlık Dîvanı, üye tamsayısıyla topla­
nır ve kararlarını çoğunlukla verir.
Birinci Başkanlık Divanı üyeleri kendileri ile ilgili
konularda Divan toplantılarına katılamazlar.»
çilir. Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine aynı dai­
reden birden fazla ıkimse seçilemez.
'Birinci Başkanın izinli veya özürlü olması hal­
lerinde Başkanvekili, O'nun da izinli ve özürü
halinde diğer Başkanvekili Divana Başkanlık eder.
Birinci Başkan ile vekillerinin bulunmaması halinde
Birinci Başkana vekalet eden İkinci Başkan Diva­
nın başkanlık görevini yerine getirir. Asıl üyelerden
birinin Divana (katılmaması halinde noksanlık, katı­
lamayanın yedeği ile tamamlanır.
Birinci Başkanlık Divanı, üye tam sayısıyla top­
lanır ve kararlarını çoğunlukla verir.
Birinci Başkanlık Divanı üyeleri kendileri ile ilgili
konularda Divan toplantılarına katılamazlar.»
MADDE 5. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
MADDE 5. — il 730 sayılı Yargıtay Kanununun
> ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Birinci Başkanlık Divanının Görevleri :
«Birinci Başkanlık Divanının Görevleri :
Madde 9. — (Birinci Başkanlık Divanının görevle­
ri şunlardır :
Madde 9. — Birinci Başkanlık Divanının görev­
leri şunlardır:
il.- Yeni gelen üyelerin yerlerini dairelerin iş du­
rumu ve ihtiyaçları gözönünıde tutularak belli etmek,
2. Zorunluluk hallerinde ikinci Başkan ve üyele­
rin dairelerini değiştirmek,
1„ Yeni gelen üyelerin yerlerini dairelerin iş du­
rumu ve ihtiyaçları gözönünde tutularak belli etmek,
% Zorunlu hallerde ikinci başkam ve üyelerin
dairelerini değiştirmek,
3. Yargıtay tetkik hâkimlerinin çalışacakları dai­
releri, (kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve ge­
rektiğinde yerlerini değiştirmek,
3, Yargıtay tetkik hâkimlerinin çalışacakları dai­
releri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve
gerektiğinde yerlerini değiştirmek,
4. Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanveklleri, İkin­
ci Başkanlara ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı,
Cumhuriyet Başsavcı vekili ve bunlar durumunda
olanların hâkimlik vakar ve şerefine ve kişisel haysi­
yetlerine dokunan ya da görev gereklerine uygun düş­
meyen ihtiyari eylem Ve davranışlarından, kişisel ve
görevle ilgili suçlarından dolayı ön soruşturmanın, bir
ikinci Başkan veya üye tarafından yapılması gerek­
tiği takdirde, hakkında soruşturma yapılacak olandan
kıdemli olması koşulu ile bu görevliyi belli etmek, <Şu
kadar k'i, kıdemli ya da eşit kıdemli yok ise ön soruştur­
mayı, kendisine en yakın kıdemli Başkan veya üye ya­
par.)
4, Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri,
ikinci Başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsav­
cısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili olanların hâkimlik
vakar ve onuruna ve kişisel haysiyetlerine dokunan
ya da görev gereklerine uygun düşmeyen ihtiyari
eylem ve davranışlarından, kişisel ve görevle ilgili
suçlarından dolayı ön soruşturmanın, bir İkinci
Başkan veya üye tarafından yapılması gerektiği tak­
dirde, (hakkımda soruşturma yapılacak olandan kı­
demli olması koşulu ile bu görevliyi belli etmek, (Şu
kadar iki, kıdemli ya da eşit kıdemli yok ise ön
soruşturmayı, kendisine en yakın kıdemli Başkan
veya üye yapar.)
5. Yetkili merciin neresi olduğu bildirilmemiş
olan yönetim işlerinin yerini belli etmek veya bu işle­
ri yapmak,
6. IBu veya başka kanunlarla verilen diğer işleri
görmek.
5İ Yetkili merciin neresi olduğu bildirilmemiş
olan yönetim işlerinin yerini belli etmek veya bu
işleri yapmak,
ı6< Bu veya başka kanunlarla verilen diğer işleri
görmek.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
— 26 —
(Danışma Meclisinin Kaibül Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MADDE 6. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
MADDE 6. — 1730 sayılı .Yargıtay Kanununun
13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Dairelerin Görevleri :
«Dairelerin Görevleri :
.Dördüncü Hukuk Dairesi: Asliye mahkemelerince
verilen haksız eylemden, genel ve özel kanunlardan
doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan
hüküm ve kararlarla, hâkim reddi ve ondördüncü hu­
kuk dairesinin görevi dışında kalan yargı yeri belirtil­
mesi işlerini,
Madde 13. — Özel Kanonlarda başkaca hüküm
bulunmadığı takdirde,
A) Hukuk Dairelerinden :
Birinci Hukuk Dairesi : Taşınmaz mallara ilişkim
mülkiyet hakkına veya devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmaz mallar hakkında Hazinenin açtığıı
davalara ait asliye mahkemıelerinden verilen, ikinci,
beşinci, aJlItıncı, yedinci, sekizinci, onlikinei ve ondör­
düncü hukuk daiirelerinin görevleri dışında kalan hü­
küm ve kararları,
(İkinci Hukuk Dairesi : Medeni Kanunun birinci,
ikinci ve üçüncü kitapları ve özel kanunlarla 'düzen­
lenmiş olan şahıs, aile ve miras hukukuna ilişkin
davalarla, meslek kuruluşları ve 'bu kuruluşlarla üyelleri arasında çıkan ve kuruluş kanunlarına göre der­
nekler hukuku hükümlerinin uygulanmasını gerekti­
ren davalara ve 274 sayılı Sendikallar Kanununda yer
alan işçi ve işveren sendikaları, federasyon ve kon­
federasyonları genel kurullarının toplantıya çağınlması ve kayyım tayinine, çağrı heyeti teşkiline ve ge­
nel kurulların verdiği kararların iptallinıe ilişkin ola­
rak asiliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm
ve kararlan,
Üçüncü Hukuk Dairesi : Sulh mahkemelerinden
verilip de ikinci, beşinci, altıncı, sekizinci, onbirinci,
onikindi, ondördüncü ve onfbeşiinci hukuk dairelerinin
görevleri dışında kalan hüküm ve kararlarla nişan
bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazmi­
nat davalarına ve kaynaklara, özel ve genel sulara
ilişkin davalara sulh ve asliye mahkemelerinden veri­
len işgal tazminatı ilıe ilgili her türlü hüküm ve ka­
rarları,
Dördüncü Hukuk Dairesi : Asiliye mahkemelerin­
ce verilen haksız eylemden, genel ve özel kanunlar­
dan doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışın­
da kalıan hüküm ve kararlarla, hâkim reddi ve on­
dördüncü hukuk dairesinin görevi dışında kalan yar­
gı yeri belirtilmesi işlerini,
Beşinci Hukuk Dairesi : Her türlü kamulaştırma
kanunları ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa iliş­
kin uyuşmazlıklar ve kamulaştiırilmaksızın el koyma­
dan doğan 'bütün uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklar
nedeniyle sulh ve asliye mahkemelerinden verilen taz-
'Beşinci Hukuk Dairesi : Her türlü kamulaştırma
kanunları ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa iliş­
kin uyuşmazlıklar ve kamulıaştırıltoakısızın elkoymadan doğan bütün uyuşmazliklar ve bu uvuşmazlııklar nedeniyle sulh ve asliye mahkemelerinden veri-
Madde 13. — Özel kanunlarda başkaca hüküm bu­
lunmadığı takdirde, Hukuk Dairelerinden :
Birinci Hukuk ©adresi : Taşınmaz mallara ilişkin
mülkiyet hakkına veya devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmaz mallar hakkında hazinenin açtığı
davalara ait asliye mahkemelerinden verilen, ikinci, be­
şinci, altıncı, yedinci, sekizinci, onikinci ve ondördün­
cü hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm
ve kararları,
fenci Hukuk Dairesi : Medeni Kanunun birinci,
ikinci ve üçüncü kitapları ve özel kanunlarla düzenlen­
miş olan şahıs, aile ve miras hukukuna ilişkin 'dava­
larla, meslek kuruluşları ve bu kuruluşlarla üyeleri ara­
sında çıkan ve kuruluş kanunlarına göre dernekler
hukuku hükümlerinin uygulanmasını gerektiren dava­
lara ve 274 sayılı Sendikalar Kanununda yer alan işçi
ve işveren sendikaları, federasyon ve konfederasyonla­
rı Genel Kurullarının toplantıya çağırılması ve kayyuım
tayinine, çağrı heyeti teşkiline ve Genel Kurulların
verdiği kararların iptaline ilişkin olarak asliye ve sulh
mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları.
Üçüncü Hukuk Dairesi : Sulh mahkemelerinden
verilip de ikinci, beşinci, altıncı, sekizinci, onbirinci,
onikinci, ondördüncü ve onibeşinoi hukuk dairelerinin
görevleri dışında kalan hüküm ve kararlarla nişan
bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazmi­
nat davalarına ve kaynaklara özel ve genel sulara iliş-1
kin davalara sulh ve asliye mahkemelerinden verilen
işgal tazminatı ile ilgili her türlü hüküm ve kararlan,
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
— 27
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin)
minat kararlarıyla yürürlükten kaldırılmış olan 4753
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan doğan
uyuşmazlıklarla 'ilgili, hüküm ve kararlarj,
İlen tazminat kararlarıyla yürürlükten kaldırılmış olan
4753, sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan
doğan uyuşmazlıklarla ilgili hüküm ve kararlan,
'Altıncı Hukuk Dairesi : Vakfa ilişkin hüküm ve
kararlarla asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de
şufa iştira ve vefa halklarına paydaşlar veya miras­
çılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksim ve
şüyuunum giderilmesi davalarına, asliye ve sulh ve
ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağıtından
doğan tahliye davalarına tahliye davasıyla birlikte gö­
rülen kira karşılığı ve tazminat davalarına nüfus kü­
tüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi, öz ve soyadının
değiştirilmesi davalarına Miskin hüküm ve kararları,
Altıncı Hukuk Dairesi : Vakfa ilişkin hüküm ve
kararlarla asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de
şuf'a, iştira ve vefa haklarına paydaşlar veya miras­
çılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksim ve
şüyuunum giderilmesi davalarına, asliye ve sulh ve
ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağırtımdan
doğan tahliye davalarına, tahliye davasıyla birlikte
görülen kira karşılığı ve tazmlinat davalarına, nüfus
kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi, öz ve soya­
dının değiştirilmesi davalarına İlişkin hüküm ve ka­
rarları,
Yedinci Hukuk Dairesi : 766 sayılı Tapulama Ka­
nununun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan tapulama
mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları,
Sekizinci Hukuk Dairesi : Zilyetliğe dayanılarak
taşınmaz malların aynı hakkında açılan davalara iliş­
kin asliye ve sulh mahkemelerince yerilen hüküm ve
kararlarla taşınmaz malların 'iktisabi zaman aşımıyla
tesciline ilişkin olarak verilip de ondördüncü hukuk
dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararları,
Yedinci Hukuk Dairesi : 766 saydı Tapulama Ka­
nununun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan tapulama
mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları,
Sekizinci Hukuk Dairesi : Zilyetliğe dayanılarak
taşınmaz malların aynı hakkında açılan davalara
ilişkin asliye ve sulh mahkemelerince verilen hüküm
ve kararlarla taşınımaz malların iktjsaıbi zamanaşımıyla tesciline 'ilişkin olarak verilip de on/dördüncü
hukuk daıiresıinıin görevi dışında kalan hüküm ve ka­
rarları,,
Dokuzuncu Hukuk Dairesi : 1475 sayılı tş Kanu­
nu, 274 sayılı sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı 'Basın
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar
Arasındaki
ilişkileri Düzenleyen Kanunla, Denk tş Kanunundan
doğan uyuşmazlıklara değinen, onuncu hukuk daire-'
sinin görevi dışında kalan ve iş mahkemelerinden ve­
rilmiş olan hüküm ve kararları,
Dokuzuncu Hukuk Dairesi : 1475 sayılı Hş Kanu­
nu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu.
tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasın­
daki îılişkileri Düzenleyen Kanunla, Deniz tş Kanu­
nundan doğan uyuşmazlıklara değinen, onuncu hu­
kuk dairesinin görevi dışında kalan ve iş mahkeme'
lerinden verilmiş olan hüküm ve kararları,
Onuncu Hukuk Dairesi : 506 sayılı Sosyal Sigor­
talar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru­
mu Kanunundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak
iş mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,
Onuncu Hukuk Dairesi : 506 sayılı Sosyal Sigor­
talar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku­
rumu Kanunundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin ola­
rak iş mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,
Onbirinci Hukuk Dairesi : Türk Ticaret Kanunu
ile hu Kanunun diğer kanunlarda yer almasına rağ­
men ticari hüküm saydığı kuralların uygulanmasın­
dan doğan ve ticari dava sayılan uyuşmazlıklara iliş­
kin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen ve
üçüncü, dördüncü, onikinci, onüçüncü ve onbeşinci
hukuk dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve ka­
rarları,
Onıbirincd Hukuk Dairesi : Türk Ticaret Kanunu
ile bu Kanunun diğer kanunlarda yer aSmasına rağ­
men ticari hüküm saydığı kuralların uygulanmasın­
dan doğan ve ticari dava sayılan uyuşmazlıklara Mis­
kin olarak asliye ve sulh malhkemelerinden verilen
ve üçüncü, dördüncü, onikinci, onüçüncü ve onbe­
şinci hukuk dairelerinin görevli dışında kalan hüküm
ve kararları,
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
— 28 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin)
Onikinci Hukuk Dairesi : İcra ve İflas Kanununun
uygulanmasından doğan itiraz ve şikayetler dolayı­
sıyla icra tetkik mercilerinden verilen, onüçüncü ve
onbeşinci hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan
hüküm ve kararları şüyuun satış suretiyle giderilme­
sine ilişkin işlemlere karşı yöneltilecek itiraz ve şi­
kayetler sonunda sulh mahkemelerinden verilen ka­
rarları, mahkemelerden verilmiş iflas ve konkordato­
ya ilişkin hüküm ve kararları, İcra ve iflas Kanunu­
nun 142, 151, 235 nci maddelerine ilişkin davalar ve
şikayetler sonunda verilen hüküm ve kararları, icra
tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Kanununun 99 ncu maddesine göre ve­
rilen ihalenin feshine dair kararlar ile aynı kanunun
60 ncı maddesine göre verilen ceza kararlarını, özel ka­
nunların görevlendirmesi nedeniyle icra tetkik merci­
lerinden İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca ve­
rilen ve diğer dairelerin görevleri dışında kalan hü­
küm ve kararları,
lOnıikincıi Hukuk Dairesi : İcra ve İflas Kanumuwun uygulanmasından doğan itiraz ve şikâyetler do­
layısıyla 'icra tetkik mercilerinden verilen, onüçüncü
ve onbeşinci hukuk dairelerinin görevileri dışımda ka­
lan hüıküm ve kararları, şüyuum satış suretiyle gide­
rilmesine ilişkin 'işlemlere karşı yönelllfcilecek itiraz ve
şikâyetler sonunda sulh mahkemelerinden verilen ka­
rarları, mahkemelerden verilmiş iflas ve konkordato­
ya 'ilişkin hüküm ve kararları, İcra ve İflâs Kanu­
nunun 142, 151, 23'5 nci maddelerine ilişkin davalar
ve şikâyetler sonunda verilen hüküm ve kararları, ic­
ra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacakla­
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 99 uncu mad­
desine göre verilen ihalenin feshine dair kararlar ile
aynı kanunun 60 ncı maddesine göre verilen ceza ka­
rarlarını, özel kanunların görevlendirmesi nedeniyle
icra tetkik mercilerinden İcra ve İflas Kanunu hü­
kümleri uyarınca verilen ve diğer dairelerin görev­
leri dışında kalan hüküm ve kararları,
Onüçüncü Hukuk Dairesi : Haksız iktisaptan ve
geçerli olup olmadığına bakılmaksızın Borçlar Kanu­
nunun ikinci kısmında düzenlenmiş olan sözleşmeler­
le, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan
ve onbirinci ve onbeşinci hukuk dairelerinin görevleri
dışında kalan ve asliye mahkemelerinden verilen ka­
rarlar ile alacağın temliki ve borcun nakli işlemlerin­
den doğan her türlü davalara ilişkin olarak asliye
mahkemelerinden verilen ve onbirinci hukuk dairesi­
nin görevi dışında kalan hüküm ve kararları.
lOnüçüncü Hukuk Dairesi : Haksız iktisaptan ve
geçerli olup olmadığına bakılmaksızın Borçlar Ka­
nununun ikinci kısmında düzenlenmiş olan sözleş­
melerle, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden
doğan ve onhirinci ve onbeşinci hukuk dairelerinin
görevleri dışında kalan ve asliye mahkemelerinden
verilen kararlar ile alacağın temliki ve 'borcun nakli
işlemlerinden doğan her türlü davalara ilişkin olarak
asliye mahkemelerinden verilen ve on'birinci hukuk
dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararları,
lOndördüncü Hukuk Dairesi : Taşınmaz mallara
ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin hüküm ve ta­
sarrufu altındaki taşınmaz mallar hakkında hazinenin
açtığı davalara ait sulh mahkemelerinden verilen hü­
küm ve kararlarla mülkiyetten gayri ayni haklara iliş­
kin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden veri­
len hüküm ve kararlara, kamu mallarından mer'a, yay­
lak, kışlak, davalarına ve şahsi haklara dayanan taşın­
maz ile ilgili davalara ilişkin olup da asliye ve sulh
mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla ferman
ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniy­
le açılan iptal davaları ile ilgili hüküm ve kararları ve
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun
27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Kanuna da­
yanılarak görevlendirilen asliye mahkemelerince veri­
len hüküm ve kararlan, ayrıca şahıslarla orman ida­
resi arasında açılan itiraz, iptal ve el atmanın önlen­
mesi ile ilgili olarak sulh ve asliye mahkemelerinden
lOndördüncü Hukuk Dairesi : Taşınmaz mallara
ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin hüküm ve ta­
sarrufu altındaki taşınmaz mallar hakkında hazine­
nin açtığı davalara ait sulh mahkemelerinden veri­
len hüküm ve kararlarla mülkiyetten gayrı ayni hak­
lara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden
verilen hüküm ve kararlara, kamu mallarından mera,
yaylak, kışlak davalarına ve şahsi haklara dayanan
taşınmaz ile ilgili davalara ilişkin olup da asliye ve
sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla
ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteli­
ği nedeniyle açılan iptal davaları ile ilgili hüküm ve
kararları ve 261:3 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri
Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı
Kanuna dayanılarak görevlendirilen asliye mahkeme­
lerince verilen hüküm ve kararları, ayrıca şahıslarla
orman idaresi arasında açılan itiraz, iptal ve elatmanın önlenmesi ile ilgili olarak sulh ve asliye mahke-
Milli Güvenlik Konseyi
(S, 'Sayısı : 394)
— 29 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
verilen davalara ilişkin hüküm ve kararlarla 5520 sayılı
Kanuna göre açılan tapuda sınır ve yüzölçümü ve
tapuda isim ve soyadı düzeltilmesine ilişkin hüküm
ve kararları, taşınmaz mallar hukukuna ilişkin dava­
larda yargı yerinin belli edilmesi işlerini,
melerinden verilen davalara ilişkin hüküm ve karar­
larla 5520 sayılı Kanuna göre açılan tapuda sınır ve
yüzölçümü ve tapuda isim ve soyadı düzeltilmesine
ilişkin hüküm ve kararları, taşınmaz mallar hukuku­
na ilişkin davalarda yargı yerinin belli edilmesi iş­
lerini»
Onbeşinci Hukuk Dairesi : İşin niteliğine ve taraf­
ların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleşmele­
rinden ve okutma ve yetiştirme giderleri ile ilgili ola­
rak kanundan veya sözleşmeden doğan her türlü da­
valar hakkında sulh ve asliye mahkemelerinden veri­
len hüküm ve kararlarla icra tetkik mercilerinden ge­
nel hükümler çerçevesinde verilen istihkak, tcra ve if­
las Kanununun 277 - 280 nci maddesi hükümlerine
değinen iptal davalarına ve 6183 sayılı Amme Alacak­
larının Tahsili Usulü Kanunundan doğan ve 12 nci
Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan sulh ve asliye
mahkemelerinden verilen her türlü hüküm ve karar­
ları,
înceler ve karara bağlarlar,
'Onbeşinci Hukuk Dairesi : İşin niteliğine ve ta­
raflarım sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleş­
melerinden! ve okutma ve yetiştirme giderleri ile il­
gili olarak kanundan veya sözleşmeden doğan her
türlü davalar hakkında sulh ve asliye mahkemelerin­
den verilen hüküm ve kararlarla icra tetkik mercile­
rinden genel hükümler çerçevesinde verilen istihkak,
tcra ve İflas Kanununun 277 - 280 nci maddesi hü­
kümlerine değinen iptal davalarına ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun­
dan doğan ve onikinci hukuk dairesinin görevi dışın­
da kalan sulh ve asliye mahkemelerinden verilen her
türlü hüküm ve kararları,
İnceler ve karara bağlarlar.
Hukuk dairelerinin görevlerini tayinde mahkeme
kararında belirtilen hukuki tavsif asıldır.
Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasın­
daki hukuki ilişkinin aslına değil de, bu hukuki iliş­
kiden doğan diğer isteklerle ilgili ise, temyiz incele­
mesi asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları in­
celemekle görevli dairece yapılır.
Bir davada birkaç hukuk dairesinin görevine gi­
ren uyuşmazlık sözkonusu ise, temyiz incelemesi, uyuş­
mazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve ka­
rarları inceleyen dairece yapılır.
Bir davada uyuşmazlık konusu hukuki ilişki bir­
kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye
yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı daya­
nıyorsa temyiz incelemesi, bunlardan Borçlar Kanu­
nundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hü­
küm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır.
Hukuk dairelerinin görevlerini tayinde mahkeme
kararında belirtilen hukuki tavsif asıldır,
Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasın­
daki hukuki ilişkinin aslına değil de, bu hukuki iliş­
kiden doğan diğer isteklerle ilgili ise, temyiz incele­
mesi asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları in­
celemekle görevli dairece yapılır.
iBir davada birkaç hukuk dairesinin görevine gi­
ren uyuşmazlık sözkonusu ise, temyiz incelemesi,
uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm
ve kararları inceleyen dairece yapılır.
İBir davada uyuşmazlık konusu hukuki ilişki bir­
kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşrrîeye
yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı da­
yanıyorsa temyiz incelemesi, bunlardan Borçlar Ka­
nunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait
hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapı­
lı/,
Bir sözleşme ile ilgili alacak ve tazminat davala­
rının temyiz incelemesini yapmakla görevli daire, bu
sözleşme türüne ilişkin tespit davalarının temyiz in­
celemesini yapmakla da görevlidir,
Bu sözleşme ile ilgili alacak ve tazminat davala­
rının temyiz incelemesini yapmakla görevli daire, bu
sözleşme türüne ilişkin tespit davalarının temyiz in­
celemesini yapmakla da görevlidir.
'Bir dava dosyasının incelenerek eksikliklerinin gi­
derilmesinden sonra geri çevrilmesi için mahalline
gönderilmesi ya da duruşmasının yapılmış olması o
dosyanın görevli daireye gönderilmesine engel teşkil
etmez.
Mili Güvenlik Konseyi
İBir dava dosyasının incelenerek eksikliklerinin
giderilmesinden sonra geri çevrilmesi için mahalline
gönderilmesi ya da duruşmasının yapılmış olması o
dosyanın görevli daireye gönderilmesine engel teşkil
etmez.
(S. Sayısı : 394)
— 30
(Danışma Meclisinin! Kabul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin)
ti mahkemelerinde görülen ve hâkimlerin mesuli­
yetine ilişkin bulunan tazminat davalarında verilen
hüküm ve kararların temyiz incelemesi, esas davaya
ait hükmü incelemekle görevli Yargıtay Dairesince
yapılır. ıBu'kural, hakemlerce verilen kararların ve
hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve
kararların incelenmesinde de aynen uygulanır. Ebniye
Kanunu, 2510 sayılı İskân Kanunu ve yürürlükten
kaldırılmış 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka­
nunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılma­
sı imkânı bulunmayan durumlarda açılan tazminat
davaları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
186 ncı maddesi hükmünden yararlanılarak tazmina­
ta dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm
ve kararların temyiz incelemesi ayın uyuşmazlığını
inceleyecek dairece yapılır.
İl mahkemelerinde görülen ve hakimlerin mesu­
liyetine İlişkin bulunan tazminat davalarında verilen
hüküm ve kararların temyiz incelemesi, esas davaya
ait hükmü incelemekle görevli Yargıtay Dairesince
yapılır. Bu kural, hakemlerce verilen kararların ve
hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve
kararların incelenmesinde de aynen uygulanır. Bbni­
ye Kanunu, 2510 sayılı iskân Kanunu ve yürürlük­
ten kaldırılmış 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma
Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açıl­
ması imkânı bulunmayan durumlarda açılan tazmi­
nat davaları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu­
nunun 186 ncı maddesi hükmünden yararlanılarak
tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak ve­
rilen hüküm ve kararlarını temyiz incelemesi ayın
uyuşmazlığını inceleyecek dairece yapılır.
Ceza Dairelerinden :
B) Ceza Dairelerinden :
Birinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun ikin­
ci kitabının dokuzuncu babında yer alan ölüm, ağır
hapis ve on seneden fazla hapis ve kamu hizmetle­
rinden daimi olarak yasaklik cezalarını gerektiren ve
diğer dairelerin görevlerine girmeyen cürümlere ait
hüküm ve kararları,
Birinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun
ikinci kitabının dokuzuncu babında yer alan ölüm,
ağır hapis ve on seneden fazla hapis ve kamu hizmet­
lerinden daimi olarak yasaklik cezalarını gerektiren
ve diğer dairelerin görevlerine girmeyen cürümlere
ait hüküm ve kararları,
İkinci Ceza Dairesi : Sulh ceza mahkemelerin­
den Türk Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dai­
relerin görevlerine girmeyen suçlara ait hüküm ve ka­
rarları,
ikinci Ceza Dairesi : Sulh ceza mahkemelerinden
Türk Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dairelerin
görevlerine girmeyen suçlara ait hüküm ve kararüan,
Üçüncü Ceza Dairesi : Orman Kanunu gereğin­
ce açılmış ceza davaları sonunda verilen hüküm ve
kararlan ve ammenin emniyeti için dava nakli ve
Türk Ceza Kanununun 'Mevkii Meriyete Vazma Mü­
teallik Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya verilmiş yargı yeri belirtme konularını,
Üçüncü Ceza Dairesi : Orman Kanunu gereğince
açılmış ceza davaları sonunda verilen hüküm ve ka­
rarları ve ammenin emniyeti için dava, nakli ve Ceza
Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ına Müteallik Ka­
nunun 316 ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya verilmiş
yargı yeri belirtme konularını,
Dördüncü Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun
456/3 ncü maddesine giren cürümlerden dolayı veri­
len hüküm ve kararlarla diğer ceza dairelerinin görev­
leri dışında kalan hüküm ve kararları,
Dördüncü Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun
456/3 ncü maddesine giren cürümlerden dolayı veri­
len hüküm ve kararlarla diğer ceza dairelerinin gö­
revleri dışında kalan hüküm ye kararları,
Beşinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun
ikinci kitabının üçüncü babının birinci, ikinci ve üçün­
cü fasıllarında ve aynı Kanunun 403 ila 410 ncu mad­
delerinde ve sekizinci babında yazılı suçlara ilişkin hü­
küm ve kararları, -
Beşinci Ceza, Dairesi : Türk Ceza Kanununun
ikinci kitabının üçüncü babının birinci, ikinci ve
üçüncü fasıllarında ve 'aynı Kanunun 403 ila 410 ncu
maddelerinde ve sekizinci babında yazılı suçlara iliş­
kin hüküm ve kararları,
Altıncı Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun
ikinci kitabının altıncı babının üçüncü ve dördüncü
Altıncı Ceza Dairesi : Türk Ceza, Kanununun
ikinci kitabının altıncı babının üçüncü ve dördüncü
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
31 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metim)
fasıllarında ve onuncu babı ile 5917 sayılı Kanunda
yazılı hususlara ait hüküm ve kararları,
Yedinci Ceza Dairesi : Memurların kaçakçılık hü­
kümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan
suçlarına ilişkin hüküm ve kararlarla özel kanunlar­
da yazılı olup da diğer dairelerin görevlerine girmeyen
suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
fasıllarında ve onuncu babı ile 59117 sayılı Kanunda
yazılı hususlara ait hüküm, ve 'kararları,
Yedinci Ceza Dairesi : Memurların kaçakçılık
hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan
suçlarına ilişkin hüküm ve kararlarla özel kanunlar-1
da yazılı olup da diğer dairelerin görevlerine girme­
yen suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
Sekizinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun
ikinci kitabının altıncı babında yazılı olup da altıncı
Ceza Dairesinin görevine giren suçlar ayrık olmak
üzere aynı kitabın iki, üç, dört, altı ve yedinci bablarında yer alan ağır cezalı cürümler ile beşinci babtaki suçlar, Türk Ceza Kanununun 179, 468, 470 ve
473 ncü maddelerinde yazılı suçlarla 6136 sayılı Ateş­
li Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ile 171 sa­
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve
6187 sayılı Vicdan ve Toplantı Hürriyetinin Korun­
ması Kanunlarına, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü­
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna
ve Askeri Ceza Kanununun 131 nci maddesi ile sevkedilen ateşli silahlarla ilgili suçlara ilişkin hüküm ve
kararları,
Sekizinci Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun
ikinci kitabının altıncı babında yazılı olup da Altıncı
Ceza Dairesinin görevine giren suçlar ayrık olimak
üzere aynı kitabın iki, üç, dört, altı ve yedinci bablarında yer alan 'ağır cezalı cürümler ile ibeşinci babtaki suçlar, Türk Ceza Kanununun il 79, 468, 470 vö
473 ncü maddelerinde yazılı suçlarla Öl3 6 sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ile
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti ve
6187 'sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korun­
ması Kanunlarına, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü­
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna ve
Askeri Ceza Kanununun 131 nci maddesi ile sevkedilen ateşli silahlarla iligili suçlara ilişkin hüküm ve/
kararları,
Dokuzuncu Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanununun
ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlar, aynı Ka­
nunun 383 ve 3'89 ncu maddelerine giren suçlara, 455
ve 459, 536 ve 537 nci maddelerine giren suçlarla
1475 sayılı tş, 506 sayılı Sosyal Sigortalar, 274 sayılı
Sendikalar, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Hakkındaki Kanunlara, 1630 sayılı Der­
nekler Kanunu, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen
Suçlar Hakkındaki Kanuna, 213 sayılı Vergi Usul,
1710 sayılı Eski Eserler Kanununa giren suçlara iliş­
kin hüküm ve kararları,
İnceler ve karara bağlar
Dokuzuncu Ceza Dairesi : Türk Ceza Kanunu­
nun ikinci kitabının birinci ba'bında yazılı suçlar, ay­
nı Kanunun 383 ve 389 ncu maddelerine giren suç­
lara, 455 ve 459, 536 ve 537 nci maddelerine giren
suçlarla 1475 sayılı iş, 506 sayılı Sosyal Sigortalar, 274
sayılı Sendikalar, '275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev
ve Lokavt Hakkındaki Kanunlara, 1630 sayılı Der­
nekler Kanunu, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine Iışlenen
Suçlar Hakkındaki Kanuna, '213 sayılı Vergi Usul,
1710 sayılı Eski Eserler Kanununa giren suçlara iliş­
kin hükülm ve kararları,
inceler ve karara bağlarlar.
466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutukla­
nan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkındaki Ka­
nuna göre verilen kararlar, esas konuları itibariyle
hangi ceza dairesinin görevine giriyorsa o ceza daire­
sinde incelenir ve karara bağlanır.
466 sayılı Kanım Dışı Yakalanan veya Tutukla­
nan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanuna
göre verilen kararlar, esas konuları itibariyle hangi
ceza dairesinin görevine giriyorsa o ceza dairesinde
incelenir ve karara bağlanır.
Yargılanmaları Yargıtaya ait olan hâkim, savcı
ve memurların davaları fiilin niteliğine göre benzeri
fiillere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan
daireye ve bu dairelerden çıkacak kararların temyiz
yoluyla incelenmesi de Ceza Genel Kuruluna aittir.
Şu kadar ki, asıl davayı gören daire kurulu mensup­
ları Ceza Genel Kuruluna katılamazlar.
Yagılama görevi özel kanunlarınca Yargıtaya ve­
rilen kişilerin davaları fiilin niteliğine göre benzeri
fiillere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan
daiireye ve bu dairelerden çıkacak kararların temyiz
yoluyla incelenmesi de Ceza Genel Kuruluna aittir.
Şu kadar ki, asıl davayı gören daire kurulu men­
supları Ceza Genel Kuruluna katılamazlar.
Milli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
(Danışma Meclisinin Kabul Elttiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Hüküm veren daire, Ceza Genel Kurulu kararı­
na uymayarak kendi kararında ısrar etmesi halinde
Ceza Genel Kurulunca verilecek ikinci karar kesin
olup, ilgili dairece uyulması zorunludur.
Ceza dairelerinin görevlerinin tayininde davadaki
tavsif esas alınır.
Muhtelif suçlara ait davalarda en ağırını inceleme­
ye yetkili daire görevlidir. Temyizi halinde bunlar»
dan sadece temyiz isteğine konu olanlar nazara alı­
nır.
Hüküm veren daire, Ceza Genel Kurulu kararına
uymayarak kendi kararında ısrar etmesli halinde Ceza
Genel Kurulunca verilecek ikinci karar kesin olup,
ilgili dairece uyulması zorunludur.
Ceza dairelerinin görevlerinin tayininde, davadaki
tavsif esas alınır.
'Muhtelif suçlara ait davalarda en ağırını incele­
meye yetkili daire görevlidir. Temyizi halinde bun­
lardan sadece temyiz isteğine konu olanlar nazara
alınır.
MADDE 7. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7. — 173(0 sayılı Yargıtay Kanununun
16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Hukuk ve Ceza Genel Kurulları :
«Hukuk ve Ceza Genel Kurulları:
Madde 16. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları,
bu kurullara bağlı daireler sayısının en az iki katı
üye ile toplanır. Genel Kurullara Daire (Başkanları­
nın en az yarısından bir fazlasını ve Başkanlarının
katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki
üyenin katılması zorunludur. Ancak, Kurullara her
daireden beşten fazla kişi katılamaz.
Ceza Genel Kuruluna, itiraz ettiği konularla sı­
nırlı olmak ve oy kullanmamak koşuluyla görüşünü
bildirmek üzere Cumhuriyet Başsavcısı veya Cum­
huriyet Başsavcı Vekili bizzat katılabilir.
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki Başkanlar
yetersayısı Başkanların mazereti halinde aynı daire­
nin kıdemli üyesi ile doldurulur.
Madde 16. — Hukuk Genel Kurulu; hukuk dai­
relerinin başkanları ile üyelerinden, Ceza Genel Ku­
rulu; ceza dairelerinin başkanları ile üyelerinden olu­
şur.
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak, Dai­
re Başkanları ve Yargıtay üyelerinin başta gelen gö­
revlerindendir.
Yargıtay Birinci Başkanının başkanlık etmediği ya
da bulunmadığı zamanlarda Hukuk Genel Kurulu­
na hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise,
ceza dairelerinden seçilmiş olan Birinci Başkanvekili
başkanlık eder.
Ceza Genel Kuruluna, itiraz ettiği konularla sı­
nırlı olmak ve. oy kullanmamak koşuluyla görüsünü
bildirmek üzere Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuri­
yet ıBaşsavcı Vekili bizzat katılabilir.
Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tuta­
cak olan Başkanvekilinin bulunmaması halinde diğer
Başkanvekili, onunda bulunmaması halinde o toplan­
tıya katılmış olan Daire Başkanlarından en kıdem­
lisi başkanlık görevini yapar,
Yargıtay Birinci Başkanının başkanlık etmediği ya
da bulunmadığı zamanlarda Hukuk Genel Kuruluna
hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise, ceza
dairelerinden seçilmiş olan Birinci Başkanvekili baş­
kanlık eder.
İcra ve İflas Kanunundaki ceza hükümlerinin
uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel
Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin Baş­
kan ve en az iki üyesi de Ceza Genel Kuruluna ka­
tılır,
İBİrinci 'Başkanla bellü kurulda onun yerini tutacak
olan ıBaşkanvekilinin bulunmaması halinde diğer Baş­
kanvekili, onun da bulunmaması halinde o toplantı­
ya katılmış olan Daire Başkanlarından en kıdemlisi
başkanlık görevini yapar,
Milli Güvenlik Konseyi
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının İçtihadı Birleş­
tirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her
birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az
yarısından bir fazla üyenin, diğer toplantılarında; her
daireden beşten fazla üyenin katılmaması koşulu ile bu
kurullara bağlı daire sayısının en az iki katı üyenin
bulunması zorunludur. Bu toplantılarda daire başkan­
larının en az yarısından bir fazlasının ve başkanla­
rının katıldığı dairelerden bir, katılmadığı daiirelerden
iki üyenin bulunması da gereklidir.
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki Başkanlar
yeter sayısı, Başkanların izinli veya özürlü olması ha­
linde aynı dairenin kıdemli üyesi ile doldurulur.
(S. Sayısı : 394)
— 33 —
(Danışma MecBsinin Kabul Ettiği Metin)
i
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
llcra ve İflâs Kanunundaki ceza hükümlerinin uy­
Genel Kurullara katılmak zorunda olan Başkan
gulanmasına (ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Ku­
ve üyelerin katılmamaları veya geç katılmak sure­
rulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin Başkan
tiyle Kurulların toplanmasına yahut çalışmaya baş­
lamasının gecikmesine neden olmaları halinde, Genel I ve en az iki üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır.
Genel Kurullara katılmak zorunda olan Başkan ve
Kurul Başkanları durumu Birinci Başkanlığa yazı ile
üyelerin katılmamaları veya geç katılmak suretiyle
bildirir.»
I Kurulların toplanamamasına yahut çalışmaya başlaI masının gecikmesine neden olmaları halinde, Genel
I Kurul Baslkanları durumu Birinci Başkanlığa yazı ile
bildirir.»
IMADDE 8. —- 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Görevleri : I
Madde 17. — Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının
görevleri şunlardır :
1. Yargıtay Dairelerinin bozma kararlarına kar­
şı mahkemelerce verilen direnme kararlarını incele­
yerek karar vermek,
2. Yargıtay Dairelerinden biri;
a) Yerleşmiş içtihadından dönmek isterse;
b) 'Benzer (olaylarda ibirbirine uymayan kararlar
vdrmiş bulunursa,
c) Hukuk Daireleri arasında ya da Ceza Dai­
releri arasında içtdhaıd uyuşmazlıkları bulunursa,
IBunları içtihadların lbiriıe#rilimiesi yoluyla kesin
olarak karara bağlamak,
3. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile (kanunen onlar
duruımunkla bulunan kimselere aıit davalar ilk mah­
keme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilik mah­
keme olarak özeli dairelerce verilen hüküm ve karar­
larını temyiz ve liltiraz yoluyla incelemesini yapmak,
4. IBu ,ve başka kanunlarla verilen diğer görev­
leri yapmak.-*
Hukuk ve Ceza Genel Kurularında, görüşmele­
rini ıgüwdem!i, yönetimi, çalışma gün ve saatleri, oy­
lama Ve karar, ön sorun ye öncelikle karara bağlamacak (hususlar, kararın çıkmış sayılması, kanun hüktömferi çerçeivesinda Yargıtay iç Yönetmeliği ile dftzenlenlir.,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
r
«Hukuk ve Ceza \Genel Kurullarının Görevleri ;
Madde 17. — Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının
görevleri şunlardır :
1. Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı
mahkemelerce verilen direnme kararlarım inceleyerek karar vermek,
ı2, Yargıtay dâlirelerinden biri;
a) Yerleşmiş içtihadından dönmek isterse,
Ib) 'Benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar
vermiş bulunursa,
c) Hukuk Daireleri arasında ya da Ceza Daire­
leri arasında içtihad uyuşmazlıkları bulunursa,
iBunları içtihadlarm birleştirilmesi! yoluyla kesin
olarak karara bağlamak,
3, Yargıtay Başkan ve üyeleri ile yargılama gö­
revi,. özel kanunlarınca Yargıtay Genel Kurullarına
verilen kişilere ait davaları ilk mahkeme olarak gör­
mek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel
dairelerce verilen hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelemesini yapmak,
4. Bu ve başka kananlarla verilen diğer görevleri
yapmak,
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak zo­
runda olan Başkan ve üyelerin belli edilmesi, görüşmelerin gündemli, yönetimi, çalışma gün ve saatleri,
oylama ve karar, ön sorun ve öncelikle karara bağlanacak hususlar, kararın çıkmış sayılması, kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay îçyönetmeliğı ile düzenlenir.
MADDE 9£ r— 173ıÖ sayılı Yargıtay Kanununun
MADDE 9. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
1<8 nci maddesine aşağıdaki ilki fıkra eklenmliştir,
I 18 nci maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.
ı«16 nci maddenin «ıon fıkrası hükmü Yargıtay I
«16 nci maddenin son fıkrası hükmü Yargıtay
Büyük Genel Kuruluma katılmayan veya geç katı­
Büyük Genel Kuruluna katılmayan veya geç katılanlar hakkında da uygulanır.
I lanlar hakkında da uygulanır.
Mili Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 394)
34 (Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
I
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun idari nitelikte-_
Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Başkanlar Ku­ I
rallarının idari nitelikteki Kararları klesin olup, Ibu I ki kararları kesin olup, bu kararlar aleyhine başka
'kararlar aleyhine (başka (bir merde ibaş vurulara az.» I bir yargı merciine başvurulamaz.»
MADDE 10. — Danışma Meclisi metninin 10 ncu
IMADDE 10. — ,1730 saydı Yargıtay Kanununun I
I maddesi aynen kabul edilmiştir.
20 nci maddesine aşağıdaki fılkra eklenimliştir.
«ilçtühaldı Birieştirme Kurulları, Genel Kurulların
'Veya dairelerin Ikarariarıındaki gerekçe' ve görüşlerle
'bağlı olmaksızın florunu başka Ibir görüşle Ikarara bağ­
layabilirler.]»
IMİADDE 11. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişitirüılîmiştir :
MADDE 11. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Başkanlar Kurulları :
«Başkanlar Kurulları :
İMadlde 21. — Başkanlar Kurulları, Birinci Baş­
kan lile- Birinci Başkanivekilleri ve daireler başkanlarandanı;'
Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, Birinci Baş­
kan lile Hukuk Dairelerinden seçilen Başkanvekili ve
Hulkulk Daireleri Başkanlarından;
Madde 21. — Başkanlar Kurulları;
1. Başkanlar Kurulu, Birinci Başkan ile Birinci
Başkanvekilleri ve daire başkanlarından,
2. Hukuk daireleri Başkanlar Kurulu, Birinci
Başkan ile Hukuk Dairelerinden seçilen Başkanvekili
ve Hukuk Daireleri Başkanlarından,
Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, Birinci Başkan
ile Ceza Dairelerinden seçilen Başkanvekili ve Ce­
za Daireleri Balkanlarından;
Oluşur.,
(Birinci Başkanın (bulunmadığı hallerde Başkan­
lar Kurulunun başkanlık ıgörevi, Birinci BaŞkanvekillerinden .kıdemlisi tarafından, onun da bulunma­
ması halinde1 diğer Başkanlvekili tarafından, onun da
bulunmaması halinde lise Kurula katılan en kıdemli
Daire Başkanı tarafından yerine getirilir.
3. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, Birinci Baş­
kan lile Ceza Dairelerinden seçilen Başkanvekili ve
Ceza Daireleri Başkanlarından,
Oluşur.
(Hulkulk 've 'Ceza Daireleri Başkanları Kurulların­
da Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde 'hukuk dai­
relerinden seçilen Birinci Başkanvekili, Hukuk Daire­
leri Baştanlar Kurulunda, Ceza Dairelerinden seçi­
len Birinci Başkartvekii, Ceza Daireleri Başkanlar
Kurulunda, bunlardan birinlin bulunmaması halinde
d'iğer Birinci Başkanlvekili, tonun da bulunmaması ha­
linde ise Kuraların Bıaşkanlık ıgöreüvi Kurullara ka­
tılan en kıdemli daire başkanları tarafından yapı­
lır,
Başkanlar, mazeretleri olmadıkça, Başkanlar Ku­
rulu, ile Hukuk ive Ceza Başkanlar Kurularına ka­
tılmak Borandadırlar.;
IBaşkanlann mazeretleri halinde o dairenin kı­
demi üyesi Başkanlar Kurulu (ile Hukuk ve Ceza
Başkanları Kurullarına katılırlar.
Milli Güvenlik1 Konseyi
Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanlar
Kurulunun başkanlık görevi, birinci başkanvekillerinden kıdemlisi tarafından, onun da bulunmaması ha­
linde diğer Başkanvekili tarafından, onun da bulun­
maması halinde ise Kurula katılan en kıdemli Daire
Başkanı tarafından yerine getirilir.
Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlar Kurullarında
Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde hukuk dairele­
rinden seçilen Birinci Başkanvekili, Hukuk Daireleri
Başkanlar Kurulunda, Ceza Dairelerinden seçilen Bi­
rinci Başkanvekili, Ceza Daireleri Başkanlar Kurulun­
da, bunlardan birinin bulunmaması halinde diğer Bi­
rinci Başkanvekili, onun da bulunmaması halinde ise
Kurulların Başkanlık görevi Kurullara katılan en kı­
demli daire başkanları tarafından yapılır.
Başkanlar, özürleri olmadıkça, Başkanlar Kurulu
ile Hukuk ve Ceza Başkanlar Kurullarına katılmak
zorundadırlar.
Başkanların özürleri halinde o dairenin kıdemli
üyesi Başkanlar Kurulu ile Hukuk ve Ceza Başkan­
lar Kurullarına katılırlar,
(S. Sayısı :. 394)
— 35
(Danışma Meclisinin! Kabul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
IBaşkanlar, .şalhıslarıyîa ilgili ikonaların görüşüldü­
ğü Başkanlar Kuırulıuına katiamazlar,!
Oylamamın şdkli ilgili 'kurullarca belirlenir. An­
cak 22 nci maddenin 2 ve 4 sayılı benlerimde önıgörüleın hususlara lilişkin oylama gizli yapılır.»
Başkanlar, şahıslarıyla ilgili konuların görüşüldü­
ğü Başkanlar Kuruluna katılamazlar.
Oylamanın şekli ilgili kurullarca belirlenir. Ancak
22 nci maddenin (l/b) ve (d) sayılı bentlerinde öngö­
rülen hususlara ilişkin oylama gizli yapılır.»
MADDE 12. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
212 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 12. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
22 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Başkanlar Kurullarının Görevleri :
Madde 22. — Başkanlar Kurularının görevleri şun­
lardır :
b Hukuk ve Ceza Daireleri arasında meydana
gelen görev ı(tş bölümü) uyuşmazlıklarını kesin kara­
ra bağlamıak, fiili veya hukuki iimikânsızlılk'sdbeibd'yliebir
dairenin ıgörevine giren işe bakamaması 'halinde bir
Ibaşlka daireyi görevliendinmelk (Şu îkadar ki, Ceza
Dairelileri 'arasındaki görev uyuşmazlıkları Ceza DaireIferi iBaışkanlar Kurulu ve Hulkü'k Daireleri arasın­
daki görev uyuşmazlıkları da Hukuk Daireleri Baş­
kanlar Kurulu tarafından karara Ibağlanır.),
2. Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri nor­
mal eaflişımıa ile 'karşılanamayacak oranda artmış ve
daireler arasında iş 'bakımından bir dengesizlik mey­
dana gelmişse bir kısım işleri başka daireye vermek,
3v iîçtihadı birleştirme görüşmelerime ve karar­
larım alınmasınla ilişkin olarak ilke kararları almak,
4. Birimci 'Başkanlık Divanı ile Yönetim Kurulu
kararlarına kaırşı yapılan itirazları kesin olarak ka­
rara bağlamak (Bu takdirde karara katılan divan Üye­
si îkinci Başkanlar, Kurula katılamaz ve eksiklikler o
dairenin kıdemli üyeleri ile tamamlanır.),
5j Bu ve başka kanunlarla verilen diğer işleri
görmek.1
İBaşkanlar Kurullarının İtiraz üzerine veya doğru­
dan doğruya 'verdikleri kararlar kesin oliup, bu ka­
rarları aleyhine başka bir mercie ıbaşvurul'amaz.»
IMAİDDE 13, — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
23 neti maddesinin 2 inci, 3 ncü,,4 mcü ve 12 nci fık­
raları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(«Haysiyet Divanı, Yargıtay Birinci Başkanının
başkanlığında Baişkanveikitlerinden kıdemli olanı,
Mili Güvenlik Konseyi
«Başkanlar Kurullarının Görevleri :
Madde 22. — Başkanlar Kurullarının görevleri;
1. Başkanlar Kurulunun Görevleri :
a) Hukuk ve Ceza Daireleri arasında meydana
gelen görev (iş bölümü) uyuşmazlıklarını kesin ka­
rara bağlamak, fiili veya hukuki imkânsızlık sebebiy­
le bir dairenin görevine giren işe bakamaması halin­
de bir başka daireyi görevlendirmek,
b) Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri nor­
mal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve
daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik mey­
dana gelmişse takvim yılı başında toplanıp bir kı­
sım işleri başka daireye vermek,
c) içtihadı Birleştirme görüşmelerine ve karar­
ların alınmasına ilişkin olarak ilke kararları almak,
d) Birinci Başkanlık Divanı ile Yönetim Kurulu
kararlarına karşı yapılan itirazları kesin olarak kara­
ra bağlamak, (Bu takdirde karara katılan divan üyesi
İkinci Başkanlar, Kurula katılamaz ve eksiklikler o
dairenin kıdemli üyeleri ile tamamlanır.)
e) Bu ve başka kanunlarla verilen diğer işleri
görmektir.
2. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunun Göre­
vi :
Hukuk daireleri arasında meydana çıkan uyuş­
mazlııkları karara bağlamaktır.
3. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun Görevi :
Ceza daireleri arasında meydana çıkan uyuşmaz­
lıkları karara bağlamaktır.
Başkanlar Kurullarının itiraz üzerine veya doğru­
dan doğruya verdikleri bütün kararlar kesin olup, bu
kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvuru­
lamaz,
MADDE 13. — Danışma Meclisi metninin 13 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
(S, Sayısı : 394)
— 36
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metlin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Cumhuriyet Başsavcısı, sekiz Hukuk ve dört Ceza
Dairesi Başkanları iıle Başkanlarının katılımadığı da­
irelerden birer Üyenin katılmasıyla oluşur.»
«Haysiyet Divanının töplartmıaisı gerektiğinde, Ku­
rula katılacak Başkanlardan sekizi Hukuk Daireleri
Başkanları, dördü Ceza Daireleri Balkanları ve ka­
lana da Başkanları katıflmayacak olan dairelerin üyeieni araSınidam, her daireden (bir üye olımak üzere,
Birimci Başkanlık Divanınca ald çökme suretiyle asıl
Üye ,olaralk' belli edil'ir. Ön ve ilk soruşturma yapan­
larla bininci Başkanlık Divanında görevli olup ka­
rara Ikaltrlan asil1 ve yedek İkinci Başkan ve üyeler
ad çökmeye dahil edilimlez. Haysti'yet Divanımın .ye­
dek üyeleri, geriye Ifcalan Başkanlarla »bunların daire­
leri dışındaki dairelerden ıbirer üye olmak üzere Bi­
ninci Başkanlık Divanınca ad çekime suretiyle belirleniir.. Yedeklerin Divana katılma sırası İç Yönetaelikle düzenlenir.,»*
«Haysiyet Divanı üye tam sayısı ile 'toplanır ve
üçte iki çoğunlukla karar verir. Üçüncü oylamada
sail't çoğunluk yeterlidir. Oylama gizili yapılır.»
«©u kararlar aleyhine tdbliği tarihinden itibaren
önfbeş gün içimde Başkanlar Kuruluna itiraz edilebi­
lir. (tüirazım incölönmiesinde karara katılan Haysiyet
Divanı üyesi İkinci Balkanlar Kurula katılamaz ve
Eksiklikler o dairelerin kıdemli üyeleri ile talmaımılamur.) İtiraz üzerinle inceleme evrak; üzerinde yapılır.
Iıtiralz yerinde görülürse ceza tümüyle kalldirılır ya
da değiştirilir.»
MADDE 14. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
'24 ncü maddesinin 3 ncü -ve 8 nci fıkraları aşağıdaîki şekilde değiştirillmiştir.v
«Yazı İşleri Müdürlüğüne
atanmada Öncelikle
Hukuk Fakültesi mezunları tercih edilir. Hukuk Fa­
külteleri mezunu bulunmadığı takdirde Adalet Yülksekoküllan mezunları, ıbumlardan (başvuranlar olma­
dığı takdirde diğer fakülte ve yüksekokullar mezun­
ları, ibunlar dalh'i 'bulunmadığı takdirde lise veya ti­
caret iseleri ,mezunlan olmak, yahut en az 'beş yıl
süre ille Yazı İşleri Müdür Yardımcılığı veya ilk derecdli mahkemelerde aynı süre ile başkâtiplik yapmış
olimak zorunludur.»1
«Yarışma sınavında kazananlar başarı sırasına
göre tür çizelge ile tespit olunarak en üst derecede
kazaimnlardam baişlamak üzere sırasıyla atama ya­
pılır.»
Mili Güvenlik Konseyi
MADDE 14. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
24 ncü maddesinin 3 ncü ve 8 nci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
«Yazıişleri Müdürlüğüne, öncelikle Hukuk Fakül­
tesi mezunları; bunlardan müracaat eden olmadığı
takdirde sırasıyla Adalet Yüksekokulu, fakülte, yük­
sekokul, lise veya ticaret lisesi mezunları, yahut en
az beş yıl Yaznişleri Müdür Yardımcılığı veya ilk de­
receli mahkemelerde aynı süre başkâtiplik yapmış
olanlar atanır.»
«Yarışma sınavında kazananlar başarı sırasına
göre bir çizelge ile tespit olunarak en üst derecede
kazananlardan başlamak üzere sırasıyla atama yapı­
lır.»
(S. Sayısı : 394)
37-(Danışma Meclisinin Kalbul Ettiği Metin)
I
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MAİDOE 15, — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
MADDE 15. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
26 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de26 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde degifğ^tirilmiştür.!
I ıtirimişltir.
«Daireler ve Genel Kurulların Başkan ve üye­
leri, tarafsız kalamayacakları kanısını haklı kılan
hallerin varlığı iddiasıyla reddolunalbil'irler. Ret hu­
susundaki istemler, reddedilen Balkan veya üye ka­
tılmaksızın ilgili daire veya genel kurullarca incele­
nerek kesin karara 'bağlanır. Ret şahsidir. Daire ve
kuruların toplantılarını engelleyen toplu ret istem­
leri dıinlenemıez,»
«Dairelerin veya Genel Kurulların Başkan ve üye­
leri, tarafsız kalamayacakları kanisim haklı kılan hal­
terin varlığı iddiasıyla reddblunafoiMrleır. Ret husu­
sundaki istemler, reddedilen Başkan veya üye katıl*
malksızın Igilıi daire veya genel kurullarca incelene­
rek kesin karara bağlanır. Ret şahsidir. Daire ve ku­
rulların toplantıfennı engelteyen toplu ret istemleri
dinllenıemez.»
ıMAIDDE 16. — 1730 .sayılı Yargıtay Kanununun
27 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
«Yargıtay incelemesi için dairelere gelen dosya­
lar 'bekletilmeksizin aidiyet, temyiz kabilyetinin bu­
lunup bulunmadığı, temyiz isteminin süresi içinde
olup olmadığı, temyiz şartı vesair usulî eksiklikler
yönlerinden bir ön incelemeye tafci tutulur.
MADDE 16. — Danışma MetiMsi metninin 16 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir,
Ön İİnıceleme sırasında, temyiz incelemesinin baş­
ka daireye ait olduğu, temiyiz kabiliyetinin bulun­
madığı, temyiz ^teminin süresi içimde olmadığı, tem­
yiz şartının yerine getirilmediği veya sair usul eksik­
likler (bulunduğu saptanan dosyalar dairece öncelik­
le incelenip karana bağlanıp
Yukarıdaki ifıkralar hükümleri Hukuk ve Ceza
Genel Kurulları çalışmalarında da uygulanır.»
'MAİDDE 17. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
28 nci maddesi aşağıdaki şekilde" değiştirilmiştir.
«Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Çalışması :
ıMadde 28. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları
16 ncı maddede yazılı şekilde toplanır. Toplantıda
(bulunanların üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. An­
cak, (birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaz
ise, ikinci toplantıda bulunanların yarıdan fazlası
ile karar <veriir.:
Özel dairenin ilk mahkeme kararı olarak verdiği
kararın temiyiz veya itiraz yolu ile incelenmesinde
özel dairelerden duruşmaya katılıp da bükme müessir
olarak hukuki işlemlerin yapıldığı oturumda bulun­
muş veya karara katılmış olanlar genel kurullarda
bulunamazlar.
(Bir işin duruşmasında (bulunimuş olan başkan ve
üyelerin Çoğunluğumun, Kurul kadrolarında değişik­
lik, izin veya hastalık gilbi nedenler dışında o işin göMilli Güvenlik Konseyi
MADDE 17. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Çalışması :
Madde 28. — Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 16
ncı maddede yazılı şekilde toplanır. Toplantıda bulu­
nanların üçte ikisinin oyu ile karar verilir. Birinci top­
lantıda üçte iki oy çoğunluğu sağlanamazsa ikinci top­
lantıda bulunanların salt oy çokluğu ile karar verilir.
Ancak içtihadı birleştirme toplantılarında birinci ve
ikinci toplantıda Üçte iki çoğunluğu sağlanamazsa
üçüncü toplantıdakilerin salt oy çoğunluğu yeterlidir.
Özel dairenin ilk mahkeme kararı alarak verdifti
kararın temyiz veya itiraz yolu ile inc^lıenrnmnde
özel dairelerden duruşmaya katılıp da hükme mües­
sir olarak hukuki işlemlerin yapıldığı oturumda buılunmuş veya karara katılmış olanlar genel kurular­
da buliunamaızlar.
(S. Sayısı : 394)
— 38 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul' Ettiği Metin)
rüşülımıesinin yapıldığı (kurullarda yer alması zorun­
ludur.
Tarafların sözlü açıklamalarının dinlenmiş oldu­
ğu işlerde o gün dosya incelenip karara varılamadığı takdirde" sonraki toplantıda yeniden dinlenme­
lerine İhtiyaç otaaksızın kâğıtların okunması ile yetinilir.»
Bir işin duruşmasınıda bulunmuş olan başkan ve
üyelerin çoğunluğunun, Kurul kadrolarında değişik­
lik, izin veya hastalık gibi nedenler dışında o işin gö­
rüşülmesinin yapıldığı kurullarda yer alması zorun­
ludur ,
Tararların sözlü açılamalarının dinlienimiş oldu­
ğu işlerde o gün dosya incelıenıip karara varılıamadığı
takdirde sıonraki toplantıda yeniden dinlenmelerine
ihtiyaç olmaksızın kâğıtların okunıması ile yetlinilir.:»
MADDE 18, — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
29 ncu maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir :
,MADDE 18. — Danışma Meclisi
noi maddesi aynen kabul edilmiştir.
metninin 18
«Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Çalışması :
Madde 29. — Yargıtay Büyülk Genel Kurulu,
dairelerden her (birinin mevcudu ibeış itibar edilerek
toplamının en az üçte ikisi ile toplanır. Şu kadar iki,
Yargıtay 'Büyük Genel Korulunun
toplanabilmesi
için Ceza Genel Kuruluna IkatıÜması zorunlu üye sa­
yısının yarısı kadar Geza Dairesi üyesinin ve Hukuk
ve Ceza Daireleri başkanlarının en az yarısından bir
fazlasının hazır bulunması şarttır,;
(Başkanlar yeter sayısı, diğer başkanlarHa doldu­
rulmak mümkün oldukça, en kıdemli üye üt dolduruIamaZüi
Yargıtay Büyük Genel Kurulu, toplantıda bulu­
nanların üçte ilki çoğunluğu ile karar verir. Ancak,
•birinci ve ikinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz
lise, üçündü toplantıda 'bulunanların salt çoğunluğuy­
la yetinilir.
Toplantı yeter sayısı bakımından özel hükümler
saklıdır,
(Büyük Genel Kurul ve içtihadı Birleştirme Bü­
yük Genel Kurulunun toplantı günlerinde ve müza­
kerelerinin devamı süresince bütün daireler, Hukuk
İçtihadı 'Birleştirme Genel Kurulunun toplantı gün­
lerimde ve müzakerelerinin devamı süresince Hulkuk
Daireleri ve Ceza İçtihadı Birieştirrne! Genel Kuru­
lunun toplantı günlerinde ve müzakerelerinin devamı
süresince de ceza daireleri, Kurul olaralk çalışamaz­
lar.»)
MADDE 19. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
31 nei maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir.
MADDE 19. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Yargıtay Başkan ve Üyelerinin Nitelikleri :
«Yargıtay Başkan ve Üyelerinin Nitelikleri :
Madde 31. — Yargıtay Birinci Başkanı ve CumIhuriyet Başsavcısı seçilelbilm'dk için en az sekiz yıl,
Madde 31. —.Yargıtay Birinci Başkan ve Cum­
huriyet Başsavcısı seçilebilmek içlin en az sekiz yıl,
Milli Güvenlik Konseyi
(S, Sayısı : 394)
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
I
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Yargıtay Birinci Başkanvekiileri, İkinci Başkana ve
Yargıtay Birinci Başkanivekilleri, ikinci Başkanı ve
Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için en az
CurnlhuriyeJt Başsavcuvekili seçilebilmek için en az
akı yıl, Birinci Başkanlık Divanı üyeliğime seçillebilaltı yıl, Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine seçilebil­
mek için de en az dört yılı süre ile Yargıtay üyelüği
mek için de en az dört yıl süre ile Yangıtay üyeliği
yapmış olmak zorunludur. Bu süreler, Yargıtay üye­
yapmış olmak zorunludur. Bu süreliler, Yargıtay üye­
liği, görevine Ibaşlama tarihinden hesaplanır.
liği görevine başlama tarihlinden hesaplanır.
Birinci Başkan ve Cumhuriyet Başsavcısı, Bkimci
Birinci Başkan ve Cumihuriyet Başsavcısı, Birinci
Başkanivekilleri İkinci Başkanları ile Cumhuriyet Baş- j
Başkanvekiileri İkinci Başkanları ile Cumhuriyet Baş­
savcıvekili ıgönevie ayrılma halleri ile adli araverme,
savcı vekilli görevle ayrılma halteri ile adli araver­
yıllık ve mazeret izinleri dışında bir yıl içinde ara­
me, yıllık ve mazeret izinleri dışında bir yıl içinde
lıksız altı ay veya fek seçim döneminde seçildiği gün­
aralıksız altı ay veya bir seçim döneminde seçildiği
den itibaren toplam bir yıl ıgörev yapamazlarsa, Yar­
günden itibaren toplam bir yıl görev yapamazlarsa,
gıtay üyeliğine halel gelmemek üzere bu görevle­
bu görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Ancak, Yangıtay
rinden çekilmiş sayılırlar.
Üyeliği görevleri devam eder.
Yargıtayda Iboşalan üyelik sayısı dördü bulunca,
Yargıtayda boş olan üyelik sayısı döndü bulunca,
dördündü üyeliğin Iboşaldığı tarihten haşlamak üzere
dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten başlamak üze­
en geç üç ay içinde 'boş üyelikler için seçim yapıl­
re en geç üç ay içinde boş üyelliıkHer için seçim yapıl­
amam zorunludur. Yangıtay Bininci Başkanlık Divanıaması zorunludur. Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı
ihtiyaç durumunu yetkili 'kurula duyurur.
ihtiyaç durumunu yetkii kurula duyurur.
Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için;
Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için :
l.: Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl
1. Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl
geçinilmiş ve (birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nite­
geçirilmiş
ve birinoi sınıfa ayrılmayı gerektiren niitelikleri yitirmemiş bulunmak,
'
M
kleri
yitirmıemliş
bulunmak,
2.: Hâkimlik valkar ve şerefine dokunan 'kişisel
haysiyet ve iltilbarı kıran ya da görevle ilgili herhan­
2. Hâkimlik vakar ve şerefine dokunan kişisel
gi Ibir suçtan (affa uğramış olsalar (bile), kesin ola­
haysiyet ve itibarı kıran ya da görevte ilıgili herhangi
rak hüküm giymemiş olmak,
bir suçtan (affa uğramış olsalar bile) kesin olarak
-.3. İkinci bentte yazılı nitelikteki eylemlerden
hüküm giymemiş ollmak,
dolayı disiplin cezası almamış olmak,
3. Yer değiştirme cezası aHmamış olmak,
4. Yer değiştinme' cezası almamış olmak,
Gereklidir.»
Gereklidir.»
MADDE 20. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Birinci Başkanlık Divanı Seçimi:
.MADDE 20. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«.Birinci Başkanlık Divanı Seçimi:
Madde 33. — Birinci Başkanlık Divanına seçile­
Madde 33. — Yargıtay Büyük Genel Kurulu üye
cek olanların tamamının bir oy pusulasında gösteril­
tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla, Hukuk
mesi suretiyle oy kullanılması mümkündür. Aday
ve Ceza Dairelerinden adaylığını koyanlar arasından
ikişer asıl ve birer yedek olmak üzere üçer, İkinci ı çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takBaşkan ile ikişer asıl ve birer yedek olmak üzere üçer j dirde Başkanlar Kurulu tarafından gizi oyla ve oy
çokluğu ile adaylar dışından seçilebileceklerin üç
üyeyi Birinci Başkanlık Divanı üyeliği için seçer, Se­
çilecek olanların tamamının 'bir oy pusulasında gös­ I katı aday gösterilir. Seçimler 32 nci madde hükümleri
uyarınca yapılır.
terilmesi suretiyle oy kullanılması mümkündür. Aday
Birinci Başkanlık Divanına seçilenlerin görev sü­
çıkmadığı ya da yeter sayıda Ibaşjvuru olmadığı tak­
nesi
iki yıl olup bir seçim dönemi geçmeden yeniden
dirde Başkanlar Kurulu tarafından gizli oyla ve oy
seçilemezler.
çokluğu ile adaylar dışında seçilebileceklerin üç katı
Milli Güvenlik Konseyi
(S, Sayısı : 394)
40 —
'
(Danışma Meclisinin: Kalbul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
olarak gösterilecek adaylar arasından 32 nci madde
hükümleri uyarınca seçim yapılır.
'Birinci Başkanlık Divanına seçilenlerin görev sü­
resi iki yıl olup bir seçim dönemi geçmeden yeniden
seçilemezler.
Birinci Başkanlık Divanı üyeliğine seçilen İkinci
Başkan ve üyelerin seçim süresi dolmadan bu sıfatla­
rı değiştiğinde Divan üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.
'Birinci Başkanlık Divanı üyeliğinin herhangi bir
nedenle boşalması halinde oribeş gün içinde boşalan
üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye boşalan üye­
liğin süresini doldurur.'
Birinci Başkanlık Divanı uıyeMğine «©çilem İkinci
Başkan ve üyelerin seçim süresi dolmadan bu sıfat­
ları değiştiğinde Divan üyeliğinden ayrılmış sayikrılar.<
ıBirinci Başkanlık Divanı üyeliğinin herhanıgi bir
medenılle boşalması hallinde onlbeş gün 'içinde.boşalan
üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye boşalan üye­
liğin sürasüni tamamlar,»
MADDE 21. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 21. — 1730 saıyılli Yargıtay Kanununun
35 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Tetkik Hâkimleri :
«Tetkik Hâkimleri :
Madde 35. —• Yargıtayda yeteri kadar tetkik hâ­
kimi bulunur. Tetkik hâkimleri meslekte fiilen en az
sekiz yılını doldurmuş hâkimler arasından yetkili Ku­
rulca atanır. Atamalarda Birinci Başkanlık Divanının
görüşü alınır.
Atamanın gecikeceği ve tetkik hâkimine ihtiyacın
zorunlu Ibulunduğu hallerde münhal bulunan tetkik
hâkimliği kadrolarına, bu kadrolara atanmak niteli­
ğine sahip hâkimlere yetkili kurulca geçici yetki ve­
rilebilir.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca atanan veya görevlen­
dirilen tetkik hâkimleri, kurul veya daire başkanının
gösterdiği lüzum ve Birinci Başkanlık Divanının ka­
rarı üzerine yetkili kurulca Yargıtay dışında bir gö­
reve atanırlar.
Madde 35. — Yargıtayda yeteri kadar tetk'ik hâ­
kimi bulunur. Tetkik hâkimleri meslekte fiilen en az
beş yılını doldurmuş hâkimler arasından Birinci Baş­
kanlık Divanının görüşü ahniarak yetkili Kurulca ata­
nı/,
Atamanın gecikeceği ve tetkik hâkimine ihtiyacın
zorunlu bulunduğu hallerde boş bulunan tetkik hâ­
kimliği kadrolarına, 'bu kadrolara atanmak niteliğine
sahip hâkimler yetkili Kurulca geçici yetki ile görevlendirilebilirler<
Yukarıdaki fıkralar uyarınca atanan veya görev­
lendirilen tetkik hâkimleri, kurul veya daire başka­
nının gösterdiği lüzum ve Birinci Başkanlık Divanı­
nın kararı üzerine yetkili Kurulca Yargıtay dışında
bir göreve atanırlar.
Tetkik hâkimleri için sınıf ve derece ayrımı ya­
pılmaksızın iki yılda (bir çalıştıkları kurul veya daire
'başkanları tarafından bir sicil fişi düzenlenir.
Tetkik 'hâkimlerinin yükseltilmelerinde, Hâkimler
Kanununun 39 ncu maddesinde yazılı nitelikler ile
birlikte çalıştıkları Kurul veya daire başkanlarının
düşüncelerini belirten belgeler de gözönünde tutulur.
Tetkik hâkimlerinin Yargıtay hizmetlerinde geçir­
dikleri süreler hâkimlik mesleğinde geçmiş sayılır.
MADDE 22. — 11730 sayılı Yargıtay Kanununun
42 nci maddesinin 1 nci, 5 nci, 6 nci ve 7 nci fıkra­
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
« Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanve'killeri, İkin­
ci Başkanları, üyeleri ve bunlar durumunda bulunan­
lar ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı
Miili Güvenlik Konseyi
MADDE 22, — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
42 nci maddesinin 1 nci, 5 nci, 6 nci ve 7 nci fıkra­
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ı«Yargıtay Birinci Başkanı, Başfcanıveki'lleri, tkinci Başkanları, üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cum­
huriyet Başsavcı vekilinin görevleri ile ilgili veya ki<S.: Sayısı : 394)
— 41 —
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
vekilinin görevleri ile ilgili veya kişisel suçlarından
dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi, Bininci
Başkanlık Divanının kararına bağlıdır.
Ancak, ağır cezayı gerektiren suçüstü faallerinin
hazırlık ve ilk soruşturması genel hükümlere tabidir.»
«(Birinci Başkanlık Divanı; incelediği evrakı eksik
bulursa Soruşturmayı yapan Başkana tamamlattırır.»
«Sanık, Ceza Genel Kurulunca verilen karara kar­
şı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün
içinde itiraz edebilir. İtiraz, her ceza dairesinin baş­
kanı iîe dörder üyesinin katılmasıyla oluşacak kurul­
da evrak üzerinde incelenerek kesin olarak karara 'bağlanır.
şisel suçlarından dolayı haklarmda soruşturma yapı­
labilmesi, Birinci Başkanlık Divanının kararına bağ­
lıdır. Ancak, ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri­
nin hazırlık ve ilk soruşturması genel hükümlere ta­
bidir.»
«Birinci Başkanlık Divanı; incelediği evrakı ek­
sik bulursa soruşturmayı yapan Başkana tamamlat­
tım*.»
«Son soruşturmanın açılmasına gerek görmediği
takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına, aksi halde
son soruşturmanın açılmasına karar verir ve görevle
ilgili suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlar­
da Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak
üzere dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.)
Evrakın işlemden kaldırılmasına dair verilen karar­
lar kesindir.»
ı«Sanik, Ceza Genel Kurulunca verilen karara
karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş
gün içinde itiraz edebilir. İtiraz, her ceza dairesinin
başkanı ile dörder üyesinin katılmasıyla oluşacak ku­
ı rulda evrak üzerinde incelenerek kesin olarak karara
bağlanır.»
MAIDDE 23. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İMADDE 23. — 1730 sayılı Yargıtay 'Kanununun
44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
»«Son soruşturmanın açılmasına gerek görmediği
takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına, aksi halde
son soruşturmanın açılmasına karar verir ve görevle
ilgili suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlar­
da Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak üze­
re dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Evra­
kın işlemden kaldırılmasına dair verilen kararlar ke­
sindir.»
Yayın Kurulunun Kuruluş ve Görevleri •:
Madde 44. — Yayın Kurulu, yayın işleri ile ilgili
kbnularda gerekli kararları vermek ve düzenli ara­
lıklarla toplanıp çalışmak üzere, Birinci Başkanlık Di­
vanınca Yargıtay üyeleri arasından seçilir dört 'kişi ile
tasnif kurulu başkanından oluşur. Kurul, kendi üyele­
rinden birini gizli oyla başkanlığa seçer üyelerin seçim
süresi dört yıldır. Ve aynı kişiler yeniden seçilebilirler. \
IBu kurulun görevleri îç Yönetmelikte gösterilir.
Yayın Kurulu Başkan ve üyelerinin îç Yönetme­
likte gösterilecek görevleri, yargı görevlerinin bırakıl­
masını ve dairelerden ayrılmasını gerektirmez.
«Yayın Kurulunun Kuruluş ve Görevleri :
Madde 44. — Yayın Kurulu, yayın işleri ile ilgili
konularda gerekli kararları vermek ve düzenli aralık­
larla toplanıp çalışmak üzere, Birinci Başkanlık Di­
vanınca Yargıtay üyeleri arasından seçilen dört üye
ile tasnif kurulu başkanından oluşur. Kurul, kendi
üyelerinden birini gizli oyla başkanlığa seçer. Üyele­
rin seçim süresi dört yıldır. Aynı kişiler yeniden se­
çilebilirler,
Yayın Kurulu Başkan ve üyelerinin, bu görevle­
ri yargı görevlerinin devam etmesine engel olmaz.
Yaym Kurulu Başkanının, Yayın Kurulunun ver­
diği
kararların uygulanması, kurul ve daire kararla­
Yayın Kurulunun verdiği kararların uygulanması,
rının
zamanında düzenli olarak yayımlanması koşu­
özelli ^kararların zamanında düzenli olarak yayınlan­
lu
ile
sınırlı olmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğü bi­
ması koşulu ile sınırlı olmak üzere Yayın İşleri Mü- |
dürîüğü birimi üzerinde Yayın Kurulu Başkanının gö- I rimi üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır.
zetim ve denetim yetkisi vardır.
Bu Kurulun görevleri İç Yönetmelikte gösterilir.
Milli Güvenlik Konseyi
(S, Sayısı : 394)
_ 42 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MADDE 24. — dı730 sayılı Yargıtay Kanununun
45 nci maddesi aşağıdakli şekilde değiştirilmiştir :
IMADDE 24. —> 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Karar Örneklerinin Verilmesi, Tasnif Kurulu ve
Görevleri :
«Karar Örneklerinin Verilmesi, Tasnif Kurulu ve
Görevleri :
Madde 45. — Birinci Başkanve'killeri ile İkinci
Başkanlar, Genel Kurullardan ve dairelerden verilen
ve yayınlanmasında yarar gördükleri kararlardan iki
örneğini, özetleriyle birlikte 'kararların verildiği tariihlten "başlayarak en geç ibir ay içinde Yayın İşleri
Müdürlüğüne gönderilmelerini sağlamakla görevlidir­
ler. iBirinci Başkan Ibu görevin gereği gibi yerine 'ge­
tirilmesini denetler. Gönderilen kararların özetleriyle
'birlikte aynen yayınlanması zorunludur.
Kararların tasnifi işleri, Birinci Başkanlık Divanı
tarafından 'görevlendirilecek bir Yargıtay üyesinin 'baş­
kanlığında yeteri kadar tetkik hâkimlerinden oluşan
Tasnif Kurulu tarafından yapılır,
Tasnif Kurulu Başkanı dört yıl için görevlendiri­
lir. Süre bitiminde yeniden görevlendirilebilir.
Bu Kurulun görevleri şunlardır :
a) 1 nci fıkra hükmüne göre Yayın tşleri Mü­
dürlüğünden verilen karadan tasnif etmek,
b) Uygulanacak tasnif ilkelerini ve yöntemleri­
ni, yapacağı inceleme ve araştırmalarla 'bilime uygun
olarak saptamak.
İcra ve İflas Kanununun 14 ncü maddesinin son
fıkrası hükmü ıbu madde doğrultusunda uygulanır.»
iMadde 45. — Birinci Başkanvekilleri ile İkinci
Başkanlar, Genel Kurullardan ve dairelerden verilen
ve emsal teşkil eden kararlardan iki örneğini, gere­
kirse özetleriyle birlikte kararların verildiği tarihten
başlayarak en geç bir ay içinde Yayın İşleri Müdür­
lüğüne gönderilmelerini sağlamakla görevlidirler. Bi­
rinci Başkan bu görevin gereği gibi yerine getirilme­
sini denetler. Gönderilen kararların özetleriyle birlik­
te aynen yayınlanması zorunludur.
Bu Kurulun görevleri şunlardır:
a) 1 nci fıkra hükmüne göre Yayın İşleri Mü­
dürlüğünden verilen kararları tasnif etmek, daire ve
kurullarınca özetlenmeyen kararlan özetlemek,
b) Uygulanacak tasnif ilkelerini ve yöntemleri­
ni, yapacağı inceleme ve araştırmalarla bilime uygun
olarak saptamak-»
MADDE 25. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
46 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
IMADDE 25. — Danışma Meclisi metninin 25 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
'Kararların tasnifi işleri, Birinci Başkanlık Divanı
tarafından görevlendirilecek bir Yargıtay üyesinin
başkanlığında yeteri kadar tetkik hâkimlerinden olu­
şan Tasnif Kurulu tarafından yapılın
Tasnif Kurulu 'Başkanı dört yıl için görevlendiri­
lir, Süre 'bitiminde yeniden görevlendirilebilir.
Yayın İsleri Müdürlüğü ve Görevleri :
Madde 46. — Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü,
Yargıtay kuruluşu içerisinde Birinci Başkanlığa bağlı
olmak üzere yükseköğrenim yapmış bir müdürün yö­
netiminde yeteri kadar müdür yardımcısı ve memur­
lardan oluşur. Bu müdürlüğün görevleri tç Yönetme­
likte gösterilir.
MADDE 26. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
48 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
«Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu, Ge­
nel Sekreterin başkanlığında kurulur. Döner serma­
ye işletmesinin işlemleri her mali yıl sonunda Birinci
Başkanlıkça denetlenir.^
Milli Güvenlik Konseyi
IMADDE 26. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
48 nci maddesinin 1 nci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir,
.«Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu, Ge­
nel Sekreterin başkanlığında kurulur. Döner serma­
ye işletmesinin işlemleri her mali yıl sonunda Birin­
ci Başkanlıkça denetlenir.».
(S.. Sayısı : 394)
— 43 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MADDE 27. —- 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
49 ncu maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir .
«Yargıtayda adli araverme sırasında dava ve iş­
leri görmek için biri hukuk, biri ceza almak üzere
iki nöbetçi daire kurulur. Hukuk Genel Kuruluna
yapılan tehiri icra istemleri nöbetçi hukuk dairesin­
ce incelenerek karara bağlanır.»\
'MADDE 27. — Danışma Meclisi metninin 27 nci
maddesi aynen kabul edilmiştin
MADDE 28. -— 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
(MADDE 28, — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Yargıtay İç Yönetmeliği :
«Yargıtay İç Yönetmeliği:
Madde 50. — Yargıtay'daki kurulların ve üyele­
rin, tetkik hâkimleri ile diğer personelin bu Kanun­
da gösterilmeyen ve bu Kanuna aykırı düşmeyen gö­
rev ve yetkileriyle çalışma usulleri, seçimlerin yöne­
timi, tutulacak defterler, kullanılacak basılı kâğıtlar,
kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay tç Yönetme­
liğinde düzenlenir. Yargıtay iç düzenini ve bu Ka­
nunun uygulanmasını İç Yönetmelik sağlar.»,
Madde 50. — Yargıtaydaki kurulların, üyelerin,
tetkik hâkimleri ve Başsavcı yardımcıları ile diğer
personelin görev ve yetkileri, çalışma usulleri, seçim­
lerin yöntemi, tutulacak defterler, kullanılacak basılı
kağıtlar ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar tç Yönetmelikle düzenlenir.»
MADDE 29. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş'tir.
(MADDE 2(9. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Adalet Yılının Açılması :
«Adli Yılın Açılışı :
Madde 52. — Her Adalet Yılı, Ankara'da Yargı­
tay Birinci Başkanının konuşması ile açılır. Seçim
yasakları, Adalet Yılının açılış törenlerine engel olmaz<
Birinci Başkanın yokluğunda bu görev, Birinci
Başkanvekillerinin kıdemlisi tarafından yerine getiri­
lir.
Açılış konuşmasının metni ve tören gündemi üze­
rinde daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi
alınır.^
Madde 52. — Her Adli Yıl, Ankara'da bir tören­
le açılır., Yargıtay Birinci Başkanı bir konuşma ya­
par. Seçim yasakları Adli Yıl açılış törenlerine engel
olmaz,
MADDE 30. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 30. — Danışma Meclisi metninin 30 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.
Açılış konuşmasının metni ve tören gündemi üze­
rinde daha önceden 'Başkanlar Kurulunun düşüncesi
alınırt
'Birinci Başkanın yokluğunda bu görev, Birinci
Başkanvekillerinin kıdemlisi tarafından yerine getiri­
lir.»
«Hukuk Dava Dosyalarının Yargıtaya Gönderil­
mesi :
Madde 53. — Adliye (mahkemelerinden Yargıtay
Hukuk Dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üze­
re gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesin­
de gösterilen daire ismi ile bağlı kalınmaksızın mah­
keme hâkimi tarafından Başkanlar Kurulunun bu ko­
nuda yayınlanan kararları da gözetilmek suretiyle bu
Milli Güvenlik Konsı
(S, Sayısı : 394)
44 —
(Danışma Meclisinin! Kabul Bittiği Metin)
I
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Kanunun 13 ncü maddesinde belirtilen görevli daire­
ye gönderilmesi sağlanır.»;
MADDE 31. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
IMADDE 31. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun
55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
I 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir .
«Dış Ülkelerde Mesleki İnceleme ve Görevlendir­
me :
«Dış Ülkelerde Mesleki İnceleme ve Görevlen­
dirme :
Madde 55. — Yargıtay üyeleri, mesleki incele­
melerde (bulunmak için aylıık ve ödenekleri, yol gi­
derleri ve gündelikleri verilmek ve 'bir yılı geçmemek
üzere Birinci Başkanlık Divanı kararı ile dış ülkelere
gönderilebilir.
Yurt dışma gönderilecek Yargıtay Birinci Başka­
nı-, Birinci Başkanvekilleri, İkinci Başkanları, Cum­
huriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yar­
gıtay üyelerinin seçimleri ile diğer esaslar hazırlana­
cak tç Yönetmelikle düzenlenir.
Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl yeteri ka­
dar ödenek konulur.
Yargıtay üyeleri, ulusal ve uluslararası kongre ve
konferans ve bilimsel toplantılara davet edildiklerin­
de veya katılmak üzere görevlendirildiklerinde, ge­
rekli izin Birinci Başkanlık Divanınca verilebilir.»
Madde 55. — Yargıtay üyeleri, mesleki inceleme­
lerde bulunmak için aylık ve ödenekleri, gerçek yol
giderleri ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçme­
mek üzere Birinci Başkanlık Divanı kararı ile dış ül­
kelere gönderilebilir. Bu amaçla Yargıtay bütçesine
her yıl yeteri kadar ödenek konulur.
Yurt dışına gönderilecek Yargıtay Birinci Baş­
kanı, Birinci Başkanvekilleri, ikinci Başkanları, Cum­
huriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yar­
gıtay üyelerinin seçimleri ile diğer esaslar hazırlana­
cak iç Yönetmelikle düzenlenir.
Yargıtay üyelerine yolluk almaksızın yurt içinde
ve dışında, kongre, konferans, seminer ve benzeri bi­
limsel toplantılara katılmalarına ve bilimsel araştır­
ma ve inceleme yapmalarına Birinci 'Başkanlık Diva­
nınca izin verilebilir.»
MADDE 32. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununa
aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
IMADDE 32. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununa
aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
«Yargıtay Tabipliği :
«Sağlık Müdürlüğü :
EK MADDE 1. — Yargıtay Sağlık hizmetleri
Yargıtay tabipliğince yürütülür.
Yargıtay tabipliği; iç hastalıklar, fizik tedavi ve
laıboratuvar ünitelerinden oluşur.
Birinci Başkanlık, sadece iç hastalıkları, fizik te­
davi uzmanı olarak sözleşmeli eleman çalıştırabilir.
Yargıtay tabipliğinin çalışma ve işleyişi yapılacak
Yönetmelikte belirtilir.»!
«Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü :
EK MADDE 1. — Yargıtay Sağlık hizmetleri,
Sağlık Müdürlüğünce yürütülür.
Sağlık Müdürlüğü; tç hastalıkları, fizik tedavi ve
laboratuvar ünitelerinden oluşur.
Birinci Başkanlık, atama yapılamadığı takdirde
içhastalıkları ile fizik tedavi uzmanını sözleşmeli peısonel olarak çalıştırabilir.
Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü :
(EK MADDE 2. — Yargıtay Personelinin mes­
EK MADDE 2. — Yargıtay Personelinin meslek
lek
öncesi ve meslek içi eğitimleri ve kurulacak te­
öncesi ve meslek içi eğitimleri ve kurulacak tesisle­
rin yönetimi bir müdürün başkanlığında yeteri kadar - sislerin yönetimi bir müdürün başkanlığında yeteri
kadar müdür yardımcısı, memur ve hizmetliden olu­
müdür yardımcısı, memur ve hizmetliden oluşan Eği­
şan Eğitim ve Sosyal işler Müdürlüğünce yürütülür.
tim ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülür.
Eğitime tabi tutulacakların tespiti, eğitim süresi,
Eğitime tabi tutulacakların tespiti, eğitim süresi,
eğitim
programı eğitimde görev alacakların nitelikle­
eğitim programı eğitimde görev alacakların nitelikle­
ri
ve
bunlara
ilişkin diğer hususlar tç Yönetmelikte
ri ve bunlara ilişkin diğer hususlar tç Yönetmelikte
belirlenir.»!
belirlenir.»
i
Milli Güvenlik Konseyi
{S, Sayısı : 394)
45 —
I
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
«Onur Günü :
Onur Günü :
EK MADDE 3. — Her yılın 13 Temmuzuna rastEK MADDE 3. — Her yılın 13 Temmuz tarihi­
I llayan gün Yargıtay Onur Günüdür.
ne rastlayan gün, Yargıtay Onur Günüdür.
O dönem içinde emekliye ayrılmış olan Yargıtay
Yapılacak ıtören ile ilgili hususlar içyönetmelikte
I Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekiileri, İkinci Başbelirlenir,
I kanlar, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet BaşsavI ciivekili ve Yargıtay üyeleri onuruna Bininci BaşkanI lık'ça tensip edilecek yerde düzenlenecek gecede kenI dilerine törenle onur belgesi ile geçmiş hizmetlerinin
I onurunu simgeleyen birer armağan verilir.
I
Bu amaçla yapılacak tören ile armağanların gi­
derini karşılamak üzere her yıl Bütçe Kanununa ye­
terli ödenek konulur.»,
«Kıyafet :
Kıyafet :
EK MADDE 4. — Yargıtay Birinci Başkanı, BiEK MADDE 4. — Yargıtay Birinci Başkanı, Bi­
I
rinci
Başkanvekiileri, İkinci Başkanları, Cumhuriyet
rinci Başkanvekilleri, İkinci Başkanları, Cumhuriyet
Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcuvekllü ve Yargıtay
Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yargıtay üye­
üyelerinin duruşmalarda ve «örenlerde giyecekleri
lerinin duruşmalarda ve törenlerde taşıyacakları giy­
resmi kıyafetlerin özellikleri ve şekilleri Yargıtay İç
silerin özellikleri ve şekilleri Yargıtay İçyönetmeliği
Yönetmeliği ile düzenlenir.
ile düzenlenir.
Bu konuda her yıl bütçeye gerekli ödenek konu­
lur.»!
MADDE 33. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununa
aşağıdaki geçici maddeler ilave edilmiştir.
«GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Kanunun yürürlü­
ğe girmesinden bir ay sonra, Birinci Başkanlık Diva­
nının asıl ve yedek üyeleriyle Yönetim Kurulunun
ad çekme ile belli edilen asıl ve yedek üyelerinin gö­
revi sona erer.
Birinci Başkanlık Dîvanının asıl ve yedek üyeleri­
nin Yargıtay Büyük Genel Kurulunca ve Yönetim
Kurulunun Cumhuriyet Başsavcısı ve Genel Sekreteri
dışında kalan asıl ve yedek üyelerinin Başkanlar Ku­
rulunca seçilmeleri bu Kanunun yürürdük tarihinden
itibaren bir ay içinde yapılır.»
MADDE 33. — Bu
maddeler eklenmiştir.
Kanuna
aşağıdaki
geçici
«GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlü­
ğe girdiği tarihten bir ay sonra, Birinci Başkanlık
Divanının asıl ve yedek üyelerinin görevi sona erer.
Yargıitay Büyük Genel Kurulunca, Birinci Baş­
kanlık Divanının asıl ve yedek üyelerinin seçimleri
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir
ay içinde yapılır. Ancak, seçimler yapılıncaya kadar
Birinci Başkanlık Divanının asıl ve yedek üyelerinin
I görevi devam eder.»
«GEÇİCİ MADDE 13. — Bu Kanunun yürür­
lüğe girdiği tarihe kadar görevleri (iş alanları) değiş­
tirilen dairelere gelmiş olan işler eski dairelerince in­
celenip karara bağlanır. Bu işlere ait tavzih ve karar
düzeltme istökl'eri de eski dairelerince incelenip karara
bağlanır.»
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte görevleri (iş alanları) değiştirilen dai­
relerce gelmiş olan işler eski dairelerince incelenip
karara bağlanır. Bu işlere ait tavzih ve 'karar düzelt­
me istekleri de eski dairelerince incelenip karara bağ­
lanır.»»
«GEÇİCİ MADDE 14. — Yargıtay İçyönetmeliğinin 53 ve 54 ncü maddeleri hükümleri gereğince
Birinci Başkanlık Divanınca seçilmiş olan Yayın Ku-
GEÇİCİ MADDE 3. — Birinci Başkanlık Diva­
nınca Yayın Kurulu üyeleriyle Tasnif Kurulu Başka­
nınım seçimleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
Milli Güvenlik Konseyi
(S, Sayısı : 394)
— 46 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
rulu üyeleri ile özetleme ve Tasnif Kurulu Başkanı­
nın görevleri 'bu Kanunun yürürlüğe girmesinden bir
ay sonra sona erer.
Yayın Kurulu üyeleriyle Tasnif Kurulu Başkanı­
nın Birinci Başkanlık Divanınca seçilmeleri, bu Ka­
munun yürürlük tarihinden itibaren bir ay liçinde ya­
pılır.»
ten itibaren bir ay içinde yapılır. Ancak, seçimler
yapılıncaya Jcadar Yayın Kurulu üyeleriyle, Özetleme
ve Tasnif Kurulu Başkanının görevleri devam eder.»
'«GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanunun yürür­
lüğe girdiği ıtarihte Yargıtayda tetkik hâkimi olarak
görev yapmakta bulunanlar için 35 nci maddede ön­
görülen sekiz yıl fiilen hâkimlik yapmış olma şartı
aranmaz.»
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte Yargıtayda tetkik hâkimi dlarak gö­
rev yapmakta bulunanlar için 35 net maddede öngö­
rülen beş yıl fiilen hâkimlik yapmış olma şartı aran­
maz.»*
GEÇİCİ MADDE 5. — Şef unvanı, bu Kanun
ile Yazı İşleri Müdür Yardımcısı olarak değiştiri­
lenlerin yeni unvanları yanödeme kararnamesinde
yer alıncaya kadar, eski unvanları üzerimden yan­
ödeme almaya devam ederler.»*
Yürürlük :
Yürürlük :
MADDE 34. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü­
rürlüğe girer.
MADDE 34. — Danışma Meclisi metninin 34
ncü maddesi aynen kalbül edilmiştir.
Yürütme .-
Yürütme :
MADDE 35. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
MADDE 35. — Danışma Meclisi metninin 35
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
>>-e-«
Milli Güvenlik' Konseyi
(Sx Sayısı : 394)
Download