WIXL 86

advertisement
Kullanma Kýlavuzu
ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ
Ýçindekiler
TR
Türkçe
Montaj, 2-3
Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2
Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3
Ýlk Yýkama Devri, 3
Teknik Veriler, 3
Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý :4-5
Kontrol Paneli, 4
Göstergeler, 5
Baþlangýç ve Programlama : 6
Kýsaca : Programlamaya baþlamak, 6
Program Tablosu, 6
Özel Ayarlar: 7
Yýkama Derecesini Ayarlama, 7
Devir hýzýný Ayarlama, 7
Fonksiyonlar, 7
Deterjanlar ve Çamaþýrlar: 8
Deterjan Bölmesi, 8
Beyazlatma Devri, 8
Çamaþýrlarýn Hazýrlanmasý, 8
Özel Çamaþýrlar, 8
Uyarýlar ve Öneriler : 9
Genel Güvenlik, 9
Boþaltým, 9
Enerji Tasarrufu ve Çevre Koruma, 9
Temizlik ve Bakým: 10
Suyu ve Elektriði Kapatmak, 10
Temizleme, 10
Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi, 10
Makinenizin Kapý ve Tamburunun Korunmasý, 10
Pompanýn Temizlenmesi, 10
Su giriþ hortumunun Kontrolü, 10
Sorunlar ve Çözümleri: 11
Teknik Servis: 12
Servis Çaðýrmadan Önce, 12
TR
Montaj
TR
! Bu kýlavuzu gelecekte de kullanmak için güvenli bir
yerde saklayýnýz. Cihaz satýldýðý veya el deðiþtirdiði
zaman; yeni sahibinin de kullaným ve özelliklerinden
haberdar olabilmesi için kýlavuzu cihazla birlikte teslim
ediniz.
! Talimatlar montaj, kullaným ve güvenlik konusunda
çok önemli bilgiler içerdiði için dikkatlice okuyunuz .
Ambalajýn Açýlmasý ve Makinenin Seviye
Ayarý
Ambalajýn Açýlmasý
1. Makinenin ambalajýný açýn.
2. Makinenin taþýma esnasýnda hasar alýp almadýðýný
kontrol edin. Eðer hasarlýysa kurmayýn ve satýcýnýza
iade edin.
3. Cihazýnýzýn
arkasýnda bulunan 4
emniyet vidasýný ve ara
halkayý çýkarýn. (Þekle
bakýnýz)
4. Emniyet vidalarýnýn çýkarýldýðý delikleri, cihazla
birlikte verilmiþ olan plastik týpalarla kapatýn.
5. Cihazýnýzýn arkasýnda, sað alt kýsýmda bulunan, 3
delikli bölmeye cihazla birlikte teslim edilen fiþi monte
edin.
6. Makinenizin baþka bir yere taþýnmasý durumunda
kullanýlabilmek üzere bütün parçalarý saklayýn.
! Ambalaj malzemeleri çocuklarýn oynamasý için
deðildir.
Seviye Ayarý
1. Cihazýnýzý, duvar, dolap veya herhangi baþka bir
eþyayla temas etmeyecek þekilde, düz bir zemin
üzerine yerleþtirin.
2. Eðer zemin düzgün
deðilse, dengeyi ön
ayaklarý gevþeterek veya
sýkarak ayarlayýn. (Þekle
bakýnýz) Tezgaha göre
olan eðim açýsý 2°’yi
geçmemelidir.
Cihazýnýzýn seviyesini doðru þekilde ayarlamak ;
titreþim oluþumunu engeller. Böylelikle çalýþma
esnasýnda daha az gürültü oluþur. Eðer makine, bir
halýnýn üzerinde duruyorsa hava dolaþýmýnýn
engellenmemiþ olmasýna dikkat edin.
Elektrik ve Su Baðlantýlarý
Su giriþ Hortumunun Baðlanmasý
1. A kapaðýný giriþ
hortumunun sonuna
takýn ve 3/4" bir musluða
baðlayýn.(Þekle bakýn)
Baðlantýyý yapmadan
evvel birikmiþ tortu ve
kirlerin akmasý için suyu
akýtýn.
2. Su giriþ hortumunun
diðer ucunu, cihazýnýzýn
sað arka üst köþede
bulunan soðuk su giriþ
kýsmýna monte edin.
3. Hortumda bir bükülme veya kýrýlma olmadýðýna emin
olun.
! Su basýncý sýradaki sayfada belirtilen teknik detaylara
uygun olmalýdýr.
! Su giriþ hortumu yeterince uzun deðilse uzman bir
tamirciye ya da yetkili servise baþvurun.
Boþaltma Hortumunun Baðlanmasý
1. Boþaltma
hortumunda katlanmalar
ve bükülmeler
olmamasýna dikkat
ederek, 65 ile 100cm
arasý yükseklikteki,
duvardaki drenaja
yerleþtirin.
TR
! Uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayýnýz.
! Güç saðlayýcý kablo asla bükülmemeli ve baský altýnda
olmamalýdýr.
! Güç saðlayýcý kablo sadece yetkili teknik servis
tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Dikkat! Bu kurallara uyulmadýðý durumlarda üretici
firma herhangi bir sorumluluk almayacaktýr.
2. Alternatif olarak
hortumu küvet ya da
lavabonun kenarýna,
musluða sabitleyerek
(þekle bakýnýz)
yerleþtirebilirsiniz.
Hortumun açýk ucu
suyun içinde
olmamalýdýr.
! Hortumun uzatýlmasý gerektiðinde ek parçanýn çapý
orijinal olanla ayný çapta olmalý ve 150 cm.yi
geçmemelidir.
Ýlk yýkama devri
Makine kurulduktan sonra ve ilk yýkamanýzý yapmadan
önce, çamaþýr ve deterjan koymadan, 90 derecede ön
yýkamasýz olarak çalýþtýrýnýz.
Teknik detaylar tablosu
Elektrik Baðlantýsý
Model
Cihazýnýzýn elektrik baðlantýsýný yapmadan evvel
aþaðýdaki noktalarý kontrol ediniz:
! Elektrik prizi, topraklanmýþ ve yürürlükteki
normlara uygun olmalýdýr;
Boyutlarý
en: 59.5 cm
yükseklik: 85 cm
derinlik: 56.5 cm
Kapasite
1 ila 6 kg arasý
Elektrik
baðlantýlarý
Gerilim 220/230 Volt 50 Hz.
Çektiði maksimum güç 1850 Watt
Su baðlantýlarý
Maksimum basýnç 1 MPa (10 bar)
Minimum basýnç 0.05 MPa (0.5 bar)
Tambur kapasitesi 52 litre
Santrifüj hýzý
800 devir/dakikaya kadar
! Priz cihazýn maksimum gücüne ve teknik detaylar
tablosunda belirtilen ölçülere uygun olmalýdýr
(saðdaki tabloya bakýnýz);
! Þebeke gerilimi veri levhasýndaki aralýklar ve
teknik detaylar tablosunda verilen deðerler
içerisinde olmalýdýr (saðdaki tabloya bakýnýz);
! Priz, makine fiþine uygun olmalýdýr. Eðer fiþ ve priz
Kontrol programlarýnýn
Program 2; Sýcaklýk 60°C; 6 kg.
IEC düzenlemesi
Yük ile
456'ya uygunluðu
uyumlu deðilse fiþi ya da prizi deðiþtirin.
! Makine, üzeri kapalý olsa bile açýk alanlara monte
edilemez. Zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý
son derece tehlikelidir.
! Makine monte edildikten sonra elektrik prizi
kolayca ulaþýlabilir konumda olmalýdýr.
Bu cihaz aþaðýdaki E.E.C.
standartlarýna uygundur:
- 19/02/73 tarihli 73/23/EEC
(Alçak gerilim) ve ilgili deðiþiklikler
- 03/05/89 tarihli 89/336/EEC
(Elektromanyetik Uyumluluk) ve
ilgili deðiþiklikler
-200296/CE
Çamaþýr Makinenizin Tanýmý
Kontrol Paneli
TR
Gösterge
Lambalarý
SEÇENEK
Düðmeleri
AÇMA/KAPAMA MAKÝNE
KAPAÐI KÝLÝTLÝ
gösterge lambasý
AÇMA/KAPAMA
Düðmesi
PROGRAM
Çevirme Düðmesi
BAÞLANGIÇ/ÝPTAL
Düðmesi
Deterjan Gözü
DEVÝR HIZI
Çevirme Düðmesi
SICAKLIK
Çevirme Düðmesi
Deterjan Gözü : Deterjan ve yumuþatýcý koymak
için (sayfa 8)
SICAKLIK çevirme düðmeleri: Sýcaklýðý ya da soðuk
suda yýkama devrini seçmek için (bakýnýz sayfa.7).
Gösterge lambalarý: Hangi yýkama programýnýn
devrede olduðunu gösterir. Geçerli yýkama devrinin
gösterge ýþýðý yanýk durumdadýr. Ertelenmiþ
baþlangýç ayarlanmýþsa, programýn sonuna kadar
kalan zaman bu göstergede görünecektir (bakýnýz
sayfa.5)
START/RESET düðmesi: Programlarý baþlatmak ya
da yanlýþ ayarlama durumunda en baþa dönmek için.
DEVÝR HIZI çevirme düðmesi: Devir hýzýný
ayarlamak ya da tamamen devreden çýkarmak için
(bakýnýz sayfa.7).
ON/OFF: Çamaþýr makinesini açýp kapatmak için.
Program çevirme düðmesi: Yýkama programlarýný
seçmek için. Düðme yýkama boyunca basýlý
kalacaktýr.
SEÇENEK düðmeleri: Mümkün olan fonksiyonlarý
seçmek için. Seçili fonksiyonla ilgili düðme yanýk
kalacaktýr.
ON-OFF/DOOR LOCK uyarý lambasý: Çamaþýr
makinesinin açýk olup olmadýðýný ve kapýnýn açýlabilir
olduðunu anlamak için.(bakýnýz sayfa 5 )
LEDS / Gösterge Lambalarý
Gösterge lambalarý birçok önemli bilgi içerir. Bunlardan
bazýlarý:
Zaman Erteleme:
Eðer Zaman Erteleme seçeneði ayarlandýysa (bakýnýz
sayfa.7); ertelemeyi gösteren lamba yanýp sönmeye
baþlayacaktýr.
Program devam ediyor lambasý:
Bu ýþýklar seçilen programýn devam ettiðini
göstermek için yanar. Program baþladýðýnda ilk
aþamayý gösteren ýþýk yanar ve ilerledikçe de ilgili
ýþýklar yanmaya devam eder :
Ön yýkama
Yýkama
Durulama
Sýkma
Not: Boþaltma sýrasýnda yýkama devrini gösteren
uyarý lambasý yanýk durumda olacaktýr.
Süre geçtikçe, kalan zamaný gösteren lamba yanýp
sönmeye devam edecektir.
Erteleme süresi tamamlandýðýnda yanýp sönen ýþýk
duracak ve programlanan seçenek devreye girecektir.
Seçenek Düðmeleri
Seçenek düðmeleri de gösterge lambalarý gibi
çalýþmaktadýrlar. Bir fonksiyon seçildiðinde ilgili
düðme yanacaktýr.
Seçilen fonksiyon ayarlanan programla uyumsuz
olduðunda, düðme yanýp söner ve fonksiyon
devreye girmez.
Eðer seçtiðiniz fonksiyon önceden seçtiðinizle
uyumsuzsa, en son seçilen fonksiyon devreye
girecektir.
ON-OFF/DOOR LOCK gösterge lambasý:
Bu gösterge lambasýnýn yanýk olmasý durumunda, cihazýn kapýsý, yanlýþlýkla açýlma durumunu önlemek için
kilitlenir; herhangi bir hasarý önlemek için cihazýn kapýsýný açmadan önce GÖSTERGE LAMBASININ nýn yanýp
sönmesini bekleyiniz.
! ON-OFF/DOOR LOCK ýþýðýnýn diðer bir uyarý ýþýðýyla yanmasý bir anormalliðe iþarettir. Bu durumda teknik servisi
çaðýrýn.
TR
Baþlangýç ve Programlar
Kýsaca: Bir programý baþlatmak
TR
1.
2.
3.
4.
5. Devir hýzýný ayarlayýn (bakýnýz sayfa.7).
6. Deterjan ve yumuþatýcý koyun (bakýnýz sayfa.8).
ON/OFF düðmesine en az 2 saniye basarak çamaþýr
7. START/RESET düðmesine en az 2 saniye basarak
makinenizi açýn. Bütün uyarý ýþýklarý birkaç saniye için
programý baþlatýn.
yanacak, bunun sonrasýnda ON-OFF/DOOR LOCK ýþýðý
8. Program bittiðinde ON-OFF/DOOR LOCK uyarý ýþýðý
yanýp sönmeye baþlayacaktýr. ON/OFF ýþýðý yanýk kalacaktýr.
kapýnýn açýlabileceðini haber vermek için yanýp
Çamaþýrlarýnýzý makinenin içine koyun ve makinenin kapýsýný
sönmeye baþlayacaktýr. Çamaþýrlarýnýzý çýkartýn ve
kapatýn.
makinenin kapýsýný tamburun tamamen kurumasý
Program seçim düðmesini çevirerek istediðiniz programý
için aralýk býrakýn.
ON/OFF düðmesine basarak
seçin.
çamaþýr makinenizi kapatýn. ON/OFF uyarý ýþýðý
Yýkama sýcaklýðýný ayarlayýn (bakýnýz sayfa.7).
sönecektir.
Program Tablosu
Kumaþ türü ve
kirlilik derecesi
Program
düðmesi
Sýcaklýk
Deterjan
Ön
yýkama
Ana
yýkama
Yumuþatýcý
Leke Çýkarma/
beyazlatma
Program
süresi
(dakika)
Yýkama programý tanýmý
Standard
Çok fazla kirli beyazlar
(çarþaflar, masa örtüleri, vs)
Hassas/Normal
Yýkama, durulama, ara ve son
sýkma programý
Çok kirli beyazlar ve
sabit renkliler
Hassas/Normal
Yýkama, durulama, ara ve son
sýkma programý
Çok kirli beyazlar ve
narin renkliler
Hassas/Normal
Yýkama, durulama, ara ve son
sýkma programý
Az kirli beyazlar ve narin
renkliler (gömlek, eþofman vs.)
Hassas/Normal
Yýkama, durulama, ara ve son
sýkma programý
Çok kirli sabit renkliler
(bebek çarþaflarý vs.)
Hassas
Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici
ya da hassas sýkma programý
Çok kirli sabit renkliler
(bebek çarþaflarý vs.)
Hassas
Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici
ya da hassas sýkma programý
Hassas renkliler (her türlü
az kirli giysiler)
Hassas
Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici
ya da hassas sýkma programý
Yünlüler
Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici
ya da hassas sýkma programý
Çok hassas kumaþlar
(tül perde, ipek vs.)
Yýkama, durulama, kýrýþýk önleyici
ya da boþaltma programý
TIME FOR YOU PROGRAMLARI
Çok kirli beyazlar ve sabit
renkliler
Yýkama, durulama, ara ve son
sýkma programý
Az kirli beyazlar ve hassas
renkliler (tshirtler, eþofmanlar)
Yýkama, durulama, ara ve son
sýkma programý
Hassas renkliler (tüm az kirli
çamaþýrlar)
Yýkama, durulama, ve hassas
sýkma programý
Hassas renkliler (tüm az kirli
çamaþýrlar)
Yýkama, durulama, ve hassas
sýkma programý
SPOR Programlarý
Soðuk su ile yýkama (deterjansýz),
Yýkama, durulama, ve hassas sýkma
programý
Yýkama, durulama, ara ve
son sýkma programý
Spor ayakkabýlar
(maksimum 2 çift)
Spor giysiler
KISMÝ PROGRAMLAR
Durulama programlarý
Hassas/Normal
Durulama ve sýkma programlarý
Sýkma programý
Boþaltma ve sýkma programý
Boþaltma
Boþaltma
Notlar
- 8 ve 9 numaralý programlar için 3.5 kg üzerinde çamaþýr konulmasýný önermemekteyiz.
- 13 numaralý program için, 2 kg üzerinde çamaþýr konulmasýný önermemekteyiz.
- Kýrýþýk önleme programý için arka sayfadaki Kolay Ütü bölümüne bakýnýz (sýradaki sayfa). Tablodaki bilgiler yönlendirici olup süreler
yaklaþýk olarak verilmiþtir.
Özel Program
Günlük program (sentetikler için program 11), kýsa sürede az kirli çamaþýrlarýn yýkanmasý için tasarlanmýþtýr: sadece 30 dakika sürer ve
hem zaman hem enerji tasarrufu yapmanýzý saðlar. Bu programý ayarlayarak (30 derecede prog.11) ipek ve yünlüler hariç farklý
kumaþlarý bir arada yýkayabilirsiniz. Maksimum yük 3 kg. olmalýdýr.
Sývý deterjan kullanmanýzý öneriyoruz
Özel Ayarlar
Sýcaklýðý Ayarlamak
TEMPERATURE ayar düðmesini çevirerek istediðiniz yýkama sýcaklýðýný seçebilirsiniz (6. sayfadaki program
tablosuna bakýnýz). Sýcaklýk düþürülebilir, hatta soðuk suyla yýkama ( ) bile yapýlabilir.
Devir hýzýný ayarlamak
SPIN SPEED ayar düðmesini çevirerek seçilen program için uygun devir hýzýný ayarlayýnýz. Her program için
maksimum devirler þöyledir:
Program
Pamuklular
Sentetikler
Yünlüler
Ýpek
Max. Devir hýzý
800 rpm
800 rpm
600 rpm
0
Devir hýzý,
düðmesine basýlarak, düþürülebilir ya da santrifüj tamamen devreden çýkarýlabilir. Çamaþýr
makinesi, seçtiðiniz programýn maksimumundan yüksek bir santrifüj hýzý ayarlamanýzý, otomatik olarak
engelleyecektir.
Fonksiyonlar
Bir fonksiyonu çalýþtýrmak için:
1. Aþaðýdaki tabloya göre dilediðiniz fonksiyonla ilgili düðmeye basýnýz.
2. Basýlan düðme yanýk hale geldiðinde fonksiyon çalýþmaya baþlayacaktýr.
Uyarý: Hýzlý yanýp sönen gösterge ýþýðý o fonksiyonun seçilemeyeceði anlamýna gelir.
Fonksiyon
adý
Zaman
Erteleme
Ön yýkama
Leke
Çýkarma
Easy iron/
Kolay ütü
Uyumlu
programlar
Etkisi
Komutlar
Yýkama baþlangýcýný
9 saate kadar
erteleyebilir
Ýstenilen erteleme zamaný görünene kadar düðmeye arka arkaya basýnýz.
Düðmeye 5. kere basýldýðýnda erteleme devreden çýkacaktýr.
Hepsi
Not: Start/Reset düðmesine bastýktan sonra erteleme süresini sadece
azaltabilirsiniz.
Ön-Yýkama
yapmanýza olanak
saðlar.
Özel yýkama ve Yün programlarý haricinde bütün programlarla
kullanýlabilir. (bakýnýz sayfa 6)
Zorlu lekeleri
çýkarmak üzere
tasarlanmýþ beyazl
atma programý
Lütfen çamaþýr suyunu ekstra bölme 4'e eklemeyi unutmayýnýz. (sayfa 8) 2, 3, 4, 5,
Durulama
Bu seçenek kolay ütü ile uyumlu deðildir.
Bu seçenek
çamaþýrlardaki
kýrýþýklýðýn miktarýný
azaltarak daha
kolay ütülenmelerini
saðlar.
Bu program ayarlandýðý zaman, 4,5,6,7 numaralý programlar çamaþýrlarý
ýslak býrakýr (kýrýþmaya karþý) ve durulama
safhasýnýn lambasý yanar.
3, 4, 5, 6, 7,
- Programý sonlandýrmak için START/RESET düðmesine basýnýz.
8, 9, 10,
- Boþaltma devresini tek baþýna çalýþtýrmak için,
sembolünü gösteren
Durulama
düðmeyi ayarladýktan sonra START/RESET düðmesine basýn.
- Bu Fonksiyon, Leke Çýkarma fonksiyonuyla birlikte çalýþmaya uygun deðildir.
TR
Deterjanlar ve çamaþýrlar
TR
Deterjan Gözü
Deterjaný doðru dozda kullanmak yýkama sonucunun
daha iyi olmasýnda etkilidir. Fazla deterjan kullanmak
verimli bir yýkama saðlamayacaðý gibi hem cihazýnýzýn
iç kýsmýnda tortu oluþmasýna hem de çevrenin
kirlenmesine neden olur.
Deterjan gözünü açýn
ve deterjanla
yumuþatýcýyý þu þekilde
yerleþtirin :
Ekstra 4. bölme kullanýldýðý zaman ön yýkama
programýnýn kullanýlma olasýlýðý ortadan kalkmaktadýr.
Ek olarak, Beyazlatma Programý 7 numaralý program
ile (ipekliler) ve günlük program ile
çalýþtýrýlamamaktadýr.
Çamaþýrlarýnýzýn Hazýrlanmasý
! Çamaþýrlarýnýzý þu þekilde gruplayýn
!
!
1. Bölme : Ön-yýkama için deterjan gözü (toz)
Deterjaný eklemeden evvel, ekstra 4.bölmenin
çýkarýldýðýndan emin olun.
2. Bölme : Yýkama programý için deterjan (toz veya
sývý)
Sývý deterjan yýkama programýný baþlatmadan evvel
dökülmelidir.
3. Bölme : Yumuþatýcý Gözü
Yumuþatýcýyý bölmeye eklerken seviye çizgisini
geçmemesine dikkat edilmelidir.
Ekstra 4. Bölme : Çamaþýr Suyu/ Aðartýcý
! Elde yýkamaya uygun deterjan kullanmayýnýz. Bu
deterjanlar kullanýldýðý zaman çok fazla köpük
oluþmasýna neden olurlar.
Beyazlatma Programý
! Normal çamaþýr suyu/aðartýcý, dayanýklý beyazlarla,
renkliler için uygun olan çamaþýr suyu/aðartýcý
renkli, sentetik ve yün çamaþýrlarla kullanýlmalýdýr.
Ekstra 4. bölmeyi, 1.
bölmenin içine yerleþtirin.
Çamaþýr suyunu/aðartýcý
eklerken, orta pivot
kýsmýnda belirtilen (þekle
bakýnýz ) maksimum
seviyeyi geçmemesine
dikkat edin.
Beyazlatma devresini tek baþýna çalýþtýrmak için;
çamaþýr suyunu/aðartýcý ekstra 4. bölmeye yerleþtirin ve
durulama
programýný ayarlayýn. Yýkama devresi
içinde bu programý kullanabilmek için, deterjan ve
yumuþatýcýyý ekleyin, istenilen programý seçtikten sonra
“Leke Çýkarma” seçeneðini aktif hale getirin. (bakýnýz
sayfa 7)
- kumaþ türü/etikette belirtilen özellikler
- renkler: beyazlarla renklileri birbirinden ayýrýn.
Tüm cepleri boþaltýn ve gevþek durumdaki
düðmeleri kontrol edin.
Aþaðýdaki çamaþýrlarýn kuru haldeki aðýrlýk limitlerini
geçmeyin:
Dayanýklý kumaþlar: maksimum 6 kg.
Sentetik kumaþlar: maksimum 2,5 kg.
Hassas kumaþlar: maksimum 2 kg.
Yünlüler: maksimum 1 kg.
Çamaþýrlarýnýzýn aðýrlýðý ne kadardýr ?
1 çarþaf
1 yastýk kýlýfý
1 masa örtüsü
1 bornoz
1 havlu
400 - 500gr
150 - 200gr
400 - 500 gr
900 - 1200gr
150 - 250gr
Özel Çamaþýrlar
Perdeler : Perdeleri katlayýp, bir yastýk kýlýfý veya filenin
içine yerleþtirin. Cihazýn alabileceði yükün yarýsýný
aþmayacak þekilde ayrý ayrý yýkayýnýz. Sýkma devresini
içermeyen 7 numaralý programý kullanýnýz.
Özel Anoraklar ve Rüzgarlýklar : Kaz ve ördek tüyü
anoraklar makinede yýkanmaya uygundur.
Çamaþýrlarý ters-düz ettikten sonra, maksimum 2-3
kilo olacak þekilde makineye yerleþtirin, hassas
Uyarý ve Öneriler
! Bu çamaþýr makinesi uygulamadaki uluslar arasý
güvenlik standartlarýna uygun olarak tasarlanmýþtýr.
Ekli bilgiler sizin güvenliðiniz için verilmiþ
olduðundan dikkatlice okumanýzý öneririz.
Genel güvenlik
! Bu makine profesyonel olmayan, ev kullanýmý için
tasarlanmýþtýr ve bu özelliði deðiþtirilmemelidir.
! Yalnýzca yetiþkinler tarafýndan kullanýlmalý ve bu
kýlavuzdaki talimatlara tam olarak uyulmalýdýr.
! Yalýnayakken ya da ýslak veya nemli ellerinizle
makineye asla dokunmayýn.
! Makinenin priz baðlantýsýný kesmek için asla
kordonundan çekmeyin, fiþin kendisini tutarak
prizden çýkartýn.
! Makine çalýþýrken deterjan gözünü açmayýn.
! Makine çalýþýrken boþaltma suyunu asla
ellemeyin. Çünkü bu su yüksek sýcaklýkta olabilir.
! Çamaþýr makinesinin kapaðýný asla zorlamayýn.
Kapaðýn zorlanmasý, makine çalýþýrken yanlýþlýkla
açýlmasýný önleyici kilide zarar verebilir.
! Arýza halinde onarým yapmak için iç parçalara
hiçbir þekilde dokunmaya kalkýþmayýn.
! Makine çalýþýrken çocuklarý her zaman uzakta
tutun.
! Yýkama programlarý devam ederken kapaðý aþýrý
ýsýnabilir.
! Eðer taþýnmasý gerekiyorsa, iki ya da üç kiþi
tarafýndan çok büyük dikkatle tutularak
taþýnmalýdýr. Bunu tek baþýnýza yapmayý asla
denemeyin. Çünkü bu cihaz oldukça aðýrdýr.
! Çamaþýr makinesine çamaþýrlarý koymadan önce
tamburun boþ olmasýna dikkat edin.
Tüm ürünlerin üzerinde; ayrý toplama hükümlerini
hatýrlatmak amacýyla üstünde çarpý iþareti olan sepet
sembolü verilmiþtir. Makinenin tasfiye edilmesi
konusunda daha geniþ bilgi almak için müþteri
hizmetleri veya satýþ noktalarýna baþvurulmasý
gerekir.
! Makinenizi elden çýkaracaðýnýz zaman: hurdaya
verilmeden önce elektrik kordonunu kesin ve
cihazýn kapýsýný çýkartýn.
Enerji tasarrufu ve çevre koruma
Çevre dostu teknoloji
Makinenizin kapýsýndan baktýðýnýzda çok az miktarda
su görüyorsanýz bu, Indesit'in en son teknolojisi
sayesindedir. Makinenizin en iyi sonuçlarý
verebilmesi için gerekenin yarýsýndan daha az su
yeterlidir: bu çevreyi koruma adýna ulaþýlmýþ bir
amaçtýr.
Deterjan, su, enerji ve zaman tasarrufu
! Tavsiye edilen maksimum yükleme kapasitesini
kullanarak enerji, su, deterjan ve zaman tasarrufu
saðlayýn. 2 yarým yük yerine 1 tam kapasite
kullanarak enerjiden %50 tasarruf edin.
! Ön yýkama sadece çok kirli çamaþýrlar için
gereklidir. Ön yýkamayý seçmeyerek deterjan,
zaman, su ve enerji tüketiminden %5 ila 15
arasýnda tasarruf saðlayabilirsiniz.
! Sýcak su ile yýkama zorunluluðunu azaltmak için
lekeleri, yýkama yapmadan önce, suya yatýrýp
kurutun ya da leke çýkarýcý programýný uygulayýn.
90 yerine 60°C'de ya da 60 yerine 40°C'de yýkama
programýný seçerek %50'ye varan oranlarda enerji
tasarrufu saðlayýn.
! Ýsraftan kaçýnmak ve çevreyi korumak için
çamaþýrlarýnýzýn miktarý ve kirlilik derecesiyle su
sertliðine göre uygun miktarda deterjan kullanýn:
biyolojik zararlarý olmasýnýn yanýnda deterjanlarýn
doðanýn dengesini bozmak gibi bir özelliði de
vardýr. Bunun yanýnda yumuþatýcýyý da mümkün
olduðunca az kullanmalýsýnýz.
! Çamaþýr makinenizi öðleden sonra saatlerinden
Atýklarýn tasfiye edilmesi
! Eski elektrikli cihazlarýn tasfiye edilmesi
Elektrik ve elektronik cihazlarýn atýklarýný
deðerlendirme 2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi
direktifinde; beyaz eþyalarýn kentsel katý atýk genel
yöntemi ile tasfiye edilmemesi öngörülmüþtür.
Kullanýlmayan cihazlarýn, madde geri kazaným ve
geri dönüþüm oranýný en yüksek seviyeye
yükseltmek, çevre ve insan saðlýðýna olasý zararlarý
engellemek için ayrý ayrý toplanmasý gerekir.
sabah erken saatlere kadar kullanýrsanýz genel
elektrik sisteminin fazla yüklenmemesine katkýda
bulunmuþ olursunuz. Zaman Erteleme Opsiyonu
(bakýnýz sayfa 7) yýkama devrelerinizi
düzenlemenize yardýmcý olmaktadýr.
! Eðer çamaþýrlarýnýz ayrý bir kurutucuda
kuruyacaksa, yüksek devirli sýkma yapýnýz.
Çamaþýrlar ne kadar az ýslak olursa kurutma
sürecinde o kadar zaman ve enerji tasarrufu
yaparsýnýz.
TR
Makinenizin bakým ve onarýmý
TR
Elektrik akýmýný kesmek
Pompanýn temizlenmesi
! Her yýkamadan sonra makineye baðlý olan musluðu
Çamaþýr makinesini pompasý kendini temizleyen bir
özelliðe sahip olup ayrýca temizlik gerektirmez. Fakat
düðme, bozuk para gibi küçük eþyalarýn, pompanýn
alt bölümünde bulunan ve pompayý koruyan filtreye
düþtüðü zaman yapýlmasý gerekenler aþaðýda
belirtilmiþtir.
kapatýn. Bu makinenizin su sistemini koruyacaðý gibi
kaçaklarý da önleyecektir.
! Tüm temizleme ve onarým iþlemlerinde cihazýnýzý
fiþten çekiniz.
! Yýkama devresinin bitmiþ olup olmadýðýný kontrol
ediniz ve fiþi çekiniz.
Cihazýnýzýn Temizliði
Çamaþýr makinenizin dýþ kýsmý ve plastik kýsýmlarý ýlýk
sabunlu suyla ýslatýlmýþ yumuþak bir bezle
temizlenebilmektedir. Aþýndýrýcý veya çözücü
temizleyiciler kullanmayýn.
Deterjan Gözünün Temizlenmesi
Deterjan gözünü dýþarý
doðru çekerek
çýkarýnýz. (bakýnýz þekil)
Suyun altýnda yýkayýn.
Bu iþlem sýk sýk
yapýlmalýdýr.
Filtrede iþlem yapabilmek için:
1. Çamaþýr makinesinin
ön kapama panelini, bir
tornavida vasýtasýyla
çýkarýnýz (þekle bakýnýz)
2. Filtre kapaðýný saatin
ters yönünde çevirerek
sökünüz (þekle bakýnýz).
Bir miktar su sýzýntýsý
olabilir, bu normaldir.
Cihazýnýzýn kapýsý ve tamburun bakýmý
! Kötü kokularýn oluþmasýný engellemek için
cihazýnýzýn kapýsýný her zaman aralýk býrakýnýz.
3. Ýçini iyice temizleyiniz
4. Kapaðý tornavida vasýtasýyla tekrar takýnýz
5. Panoyu tekrar yerine takýnýz ve týrnaklarý yerine
yerleþtirdiðinizden emin olduktan sonra panoyu
makineye doðru itiniz.
Su giriþ hortumunun kontrol edilmesi
Su giriþ hortumunu en az senede bir kez kontrol
edin. Herhangi bir çatlak gördüðünüzde hortumu
hemen deðiþtirin: yýkama sýrasýnda hortumdaki su
basýncý çok yükseldiði için küçük çatlaklar her an
yarýk haline gelebilirler.
! Asla daha önce kullanýlmýþ hortumlarý kullanmayýn.
Sorunlar ve Çözümleri
Çamaþýr makinenizin çalýþmadýðý durumda, teknik servis çaðýrmadan (bakýnýz servis) önce mutlaka aþaðýdaki
noktalarý gözden geçirin.
Problem
Muhtemel Neden / Çözüm
Çamaþýr makinesi
çalýþmaya baþlamýyor.
Cihazýn fiþi takýlmamýþ olabilir.
Bir elektrik kesintisi olabilir.
Yýkama devri
baþlamýyor.
Cihazýn kapýsý düzgün kapanmamýþ olabilir.
ON/OFF düðmesine basýlmamýþ olabilir.
START/RESET düðmesine basýlmamýþ olabilir
Musluk açýlmamýþ olabilir.
Zaman Erteleme özelliði ayarlanmýþ olabilir. (bakýnýz sayfa 7)
Makine su almýyor.
Su giriþ hortumu musluða baðlý olmayabilir.
Hortum bükülmüþ olabilir.
Musluk açýlmamýþ olabilir.
Su kesintisi olabilir
Su basýncý yetersiz olabilir.
START/RESET düðmesine basýlmamýþ olabilir
Makine sürekli su alýp
boþaltýyor.
TR
Boþaltma hortumu 65-100 cm yükseklikte olmayabilir. (bakýnýz
sayfa.3)
Hortumun açýk ucu su içinde olabilir (bakýnýz sayfa 3)
Duvardaki drenaj sisteminin borusu daha geniþ olmayabilir. Sorun
tüm bu kontrollerden sonra devam ediyorsa, su baðlantýsýný kesin ve
teknik yardým isteyin. Eðer apartmanýn üst katlarýnda oturuyorsanýz,
drenaj sorunu olabilir. Bu sorunu çözmek için özel bir valf gerekir.
Makine boþaltma ve sýkma
yapmýyor.
Boþaltma iþleminin manuel yapýlmasýný gerektiren bir program olabilir
(bakýnýz sayfa.6)
Kolay ütü seçeneði aktif olabilir. Programý tamamlamak için
START/RESET düðmesine basýnýz.
Boþaltma hortumu bükülmüþ olabilir. (montaj bölümüne bakýnýz)
Drenaj borusu týkanmýþ olabilir.
Makine sýkma programýnda
aþýrý sarsýlýyor.
Yan cývatalar düzgün çýkartýlmamýþtýr (bakýnýz sayfa2)
Makine düz bir zeminde,dengeli deðildir (bakýnýz sayfa.2)
Makine ile duvar ya da dolap arasýnda yeterince mesafe bulunmamaktadýr
(bakýnýz sayfa.2)
Makine su sýzdýrýyor.
Su giriþ hortumu düzgün sýkýþtýrýlmamýþtýr (bakýnýz sf.2)
Deterjan gözünde týkanýklýk olabilir (bakýnýz sf.10)
Boþaltma hortumu yerine düzgün oturmamýþtýr (bakýnýz sayfa.3)
ON-OFF/DOOR LOCK ve en az bir
uyarý ýþýðý daha ayný zamanda
hýzlýca yanýp sönüyor.
Bir anormallik göstergesi olduðundan teknik servis çaðýrýn.
Çok fazla köpük oluyor.
Deterjanýnýz çamaþýr makinesine uygun olmayabilir (üzerinde “otomatik
makine içindir” ya da “elde yýkama ve makine yýkamalarý içindir” gibi
açýklamalara bakýn).
Çok fazla deterjan kullanmýþ olabilirsiniz.
Servis
TR
Yetkili servis çaðýrmadan önce:
! Problemin kendi kendinize çözüp çözemeyeceðinizi kontrol edin. (bakýnýz sayfa 11)
! Problemin çözülüp çözülmediðini kontrol etmek için programý tekrardan baþlatýn.
! Eðer çözülmemiþse, garanti belgenizde telefon numaralarý bulunan Yetkili Servislerden birini arayýn.
! Daima, yetkili servis görevlilerinin yardýmýný isteyin.
Teknik servise aþaðýdakiler hakkýnda bilgi verin:
! Problemin türü
! Makinenizin modeli (Mod)
! Seri Numarasý (S/N)
Bu bilgiler makinenin arkasýndaki veri etiketinde yer almaktadýr.
Cihazýn ömrü 10 yýldýr.
Download