BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE

advertisement
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (Taslak)
BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERİN
SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe aşağıdaki madde 10/A eklenmiştir.
“MADDE 10/A- (1) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca “Beşinci Grup - Zarar Niteliğindeki
Krediler” altında sınıflandırılan finansal varlıkların teminatlar ile karşılanamayan kısmı, bu
grupta sınıflandırılmalarını takip eden ilk raporlama döneminden (ara dönem veya yıl sonu
raporlama dönemi) itibaren en geç bir yıl içinde “Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı
Türkiye Finansal Raporlama Standardı kapsamında aktiften silinir.
(2) Tahsil imkânı kalmayan finansal varlıkların bu maddenin birinci fıkrası
kapsamında aktiften silinmesi bir muhasebe uygulamasıdır ve alacak hakkından vazgeçilmesi
sonucunu doğurmaz.”
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bankalar 1/1/2018 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmelik
hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı yürütür.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards