Akciğer abse

advertisement
Anaerobik akciğer infeksiyonları
ve
Piyojenik akciğer absesi
Doç. Dr. Gülfer Okumuş
İTF Göğüs Hastalıkları
Genellikle orofaringeal içeriğin alt havayollarına
aspire edilmesi
sonucu gelişirler.
Aspirasyon
Pnömoni
Nekrotizan
pnömoni
Abse
PATOFİZYOLOJİ
• Aşağı havayollarının glottik kapanma, öksürük refleksi gibi
normal koruyucu mekanizmalarının bozulması ile çok
miktarda mikro aspirasyonun inokülasyonu ile gelişir.
• Aspire edilen miktar ve pnömoni gelişimi arasında ↑
korelasyon var
Nekrozitan pnömoni :
Çapları iki cm.den küçük
multipl, hava-sıvı seviyeli
mikroabseler
Akciğer absesi :
Çapı iki cm.den büyük,
genellikle tek,bazen
birden fazla sayıda
hava-sıvı seviyesi
gösteren kavite
Nekrotizan pnömonide ayırıcı tanı..
1- Ampiyem
-Eşlik eden ampiyem veya abse bulunabilir
-Sınırları silik olabilir
-BT de iv kontrast madde verildikten sonra bile çevreleyen
bir duvar yapısı gözlenmez
2-Akciğer absesi
3-Parapnömonik efüzyon
4-Periferal kanser
5-Hiler/mediastinel adenopatiler
Bilateral, yer yer abseleşmeler gösteren
aspirasyon pnömonisi
Sağ üst alanda seviyeli abse, pnömonik infiltrasyon +
sol parahiler bronkopnömonik infiltrasyon ( bronkojen yayılım )
Piyojenik Akciğer Absesi
• Akciğer infeksiyonu sonrası ( sıklıkla pnömoni )
• akciğer parenkiminde destrüksiyon ve
• fokal cerahat birikimi
Predispozan faktörler
Aspirasyon riskini arttıran durumlar :
1. Alkolizm
2. Diabetes mellitus
3. Malnutrisyon
4. Kortikosteroid kullanımı
5. Travmalar
6. Bronşta obstrüksiyon yapan tümör, yabancı cisim
7. Diş hastalığı
8. Bilinç bulanıklığı
9. Pnömoniye sekonder
10. İmmünsüpresyon
Piyojenik akciğer absesi - Etyoloji
Anaerobik ( %60 )
• Peptostreptokoklar
• Füsobakteriler
• Bacterioides fragilis
Aerobik
• S.aureus
• Klebsiella
• Pseudomonas
• Enterokoklar
• Legionella
Piyojenik abse
Klinik bulgular :
Daha akut başlangıçlı
Başlangıçta genellikle pnömoni belirtileri vardır.
Bronşa açıldığında: ( ~ 10-15. günlerde)
- Aniden bol - pürülan balgam ( Vomik tarzda)
- Sıklıkla Hemoptizi
• Bronşiyal obstruksiyon staz ve infeksiyona yol
açar.
• Parenkimal nekroz bronşa açıldığında kavitasyon
• Havanın içeri girmesi ve nekrotik materyelin
dışarı atılması ile de hava-sıvı seviyesi görülür.
• Radyolojik olarak hava-sıvı seviyesi
Lober pnömoni + abse gelişimi
Sağ alt alanda pnömoni + abse gelişimi
Akciğer absesi ayırıcı tanısı ..
1-Nekrotik tümör
2-Kaviteli post obstrüktif pnömonit
3-İnfekte hava kisti
4-Mantar
5-Parazit infeksiyonları
6-Ampiyem
7-Septik emboli
8-Kaviteli romatoid nodül
9-Amiloidoz
10-Wegener granülomatozisi
11-Churg-Strauss
12-Bronkopulmoner sekestrasyon
Akciğer absesi ..
Primer infeksiyonlar dışında :
1- Pulmoner tromboemboliye bağlı infarktüs sahası,
veya malign bir tümörün nekrozu + infeksiyon
2- Kist hidatik kavitesinin infekte olması sonucu
gelişebilir.
Vaskülit .. (wegener….)
Malign Tm.
+ nekroz
+ infeksiyon
Bilgisayarlı tomografi
Malign tm + nekroz
İnfekte kist
Solda iki adet kist ( biri hava sıvı seviyeli )
Piyojenik abse / Semptomlar
• Ateş
• Öksürük
• Pürülan balgam
• Vomik tarzda balgam çıkarma
• Hemoptizi
• Bazen yan ağrısı
Laboratuvar bulguları
• Lökositoz
• Sedimentasyon artışı
• Anemi ( Kronik durumlarda )
Bronkoskopi !
Absenin Fizik muayene bulguları :
Absenin büyüklüğüne, lokalizasyonuna ve
abseyi çevreleyen pnömonik sahanın genişliğine
göre değişir.
Kronik durumlarda parmak çomaklaşması gelişebilir
Tanı
Anamnezde :
- Aspirasyon olasılığı / şüphesi
- Kötü kokulu balgam ( < % 50 )
- Subakut-kronik tablo
Gram boyamada : Bol PNL , mikst bakteri, kültür negatif
Aerop + Anaerop kültür !
•Transtorasik iğne aspirasyonu,
•Transtrakeal aspirasyon ,
•FOB + korunmuş fırçalama
•Ampiyem sıvısı
Anaerop etkili antibiyotiklerle tedavi
Penisilin 12-18 Milyon Ü / gün İ.V.
Ağır olgularda : Penisilin + Metronidazol- flagyl
- Klindamisin
- Ampisilin / sulbaktam İ.V. –alfasid,duocid
Bacterioides fragilis : % 50 beta laktamaz üretebilir !
Tedavi süresi : Uzun .............. !
Komplikasyonlar
•6 cm den büyük olması
• Antibiyotiğin ikinci haftasında ateş
• Ampiyem
• Bronkoplevral fistül
• Hemoptiziler
• Clubbing
• Bronşektazi
• Amiloidoz
Tedavi
 Mikst etyoloji olasılığı yüksek !
• Kültür-antibiyogram şart
Pnömonilere bağlı gelişen abselerde tedavi
• Pnömoninin toplum kökenli ,
•hastane kökenli olup olmadığına ,
• Risk faktörlerinin varlığına göre
.. uygun antibiyotik seçimi yapılır
Tedavi prensipleri
- Antibiyotikler başlangıçta mutlaka İ.V. kullanılmalı
-Olumlu cevap :
-ateşin düşmesi,
-kötü kokunun kaybı,
-balgamın miktarının azalması ,
-grafide abse sıvısının rezolüsyonu,
-abse kavitesinin küçülmesi / kaybolması
Bu dönemde ardışık tedaviye (oral ) geçilebilir
- Hastanın en az 2-3 hafta stabil olduğu görülene
kadar tedavi edilmelidir.
- Tedavi süresi 4-6 haftaya kadar uzayabilir !
Tedaviye cevap alınamayan durumlarda :
-Bronş obstrüksiyonu ,
-ampiyem komplikasyonu veya
-dirençli organizma olasılığı araştırılmalıdır.
-Bronkoskopik ve
-bilgisayarlı tomografik incelemeler
gerekebilir.
Akciğer absesi / ampiyem,fistül –
Cerrahi tedavi :
• Yeterli süre ve dozda uygun antibiyotik tedavisi ,
postüral drenaja rağmen yeterli sonuç alınamayan
hastalarda
• Büyük çaplı abse veya nekrotik sekellerde ,
• abondan hemoptizi ,
• ampiyem ,
• fistül ,
• hava kisti .
TEŞEKKÜRLER…….
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards