Programın Yapısı Akaid Dersi Öğretim Programı

advertisement
AKAİD DERSİ
Öğretim Programı Tanıtım Sunusu
Sunu Akışı
21.04.207
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
2
Programın Yapısı
Akaid Dersi Öğretim Programı”;
 Üniteler,
 Konular,
 Kazanımlar/Öğrenme Çıktıları,
 Açıklamalar,
 Beceri ve Kavramlar şeklinde yapılandırılmıştır.
Programda İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve muamelat alanında ait temel konular,
üniteler şeklinde yapılandırılmıştır.
19.06.2017
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
3
Programın Yapısı
Konular; ünitenin ve
temanın özelliğine göre
öğrencilerin bilişsel,
duyuşsal ve psikomotor
gelişimleri göz önünde
bulundurularak onlara
peygamber sevgisini
kazandıracak, dinî ve ahlaki
gelişimlerine katkı
sağlayacak ve sünnet
kültürü kazandıracak
şekilde yapılandırılmıştır.
Ünite
Konular
Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar
1.
Dinin Kaynağı
Bu ünite sonunda öğrenciler;
2.
Akaidin Tanımı, Konusu ve
1.
Amacı
3.
4.
Dinin kaynağını ayet ve hadislerle
temellendirir.
İslam Akaidinin Temel
2.
Özellikleri
1. AKAİD İLMİ
Konular
Akaid ilminin tanımını, konusunu ve
amacını açıklar.
İslam Akaidinin Kaynakları
3.
İslam akaidinin temel özelliklerini
kavrar.
4.
İslam akaidinin kaynaklarını açıklar.
Açıklamalar
Amaçlar
Ünite sonunda Akaid ile ilgili Türkçe olarak yazılan
veya Türkçeye tercüme edilen eserlerden en az
beş tanesi kısaca tanıtılacaktır.
1.
kazanım
işlenirken
fıtrat
kavramına
değinilecek, İslam âlimlerine göre dinin
tanımı verilecek, İslam’ın Hz. Âdem’den
Peygamber Efendimize kadar gelen bütün
peygamberlerin tebliğ ettiği din olduğu
vurgulanacaktır.
3.
kazanım
işlenirken
ilgili
ayet
ve
hadislerden örnekler verilecek ve vahyi
anlamada selim aklın önemi vurgulanacaktır.
Beceriler:
•
•
Araştırma ve sorgulama becerisi
Dinî metinleri anlama ve
yorumlama becerisi
•
Dinî terim ve kavramları doğru ve
yerinde kullanma becerisi
•
Temel dinî kaynakları tanıma ve
kullanma becerisi
Kavramlar:
Din, İslam, itikad, akaid, fıtrat.
4. kazanım işlenirken İslam akaidinin Kur’an
ve sünnet merkezli bir inanç sistemi
olduğuna vurgu yapılacaktır. Ayrıca İslam
Üniteler
Üniteler; dersin içeriği,
diğer derslerle ilgisi ve
öğretim hedefleri dikkate
alınarak oluşturulmuştur.
Öğretmenlerimizin
programı daha iyi
uygulayabilmeleri için
üniteler alt konulara
bölünerek yapılandırılmıştır.
19.06.2017
akaidi alanında yapılan ilk çalışmalara kısaca
değinilecektir.
Kazanımlar
Programların en önemli unsuru
kazanımlardır. Kazanımlar; eğitim süreci
sonucunda öğrencilerin edinecekleri bilgi,
beceri, tutum ve değerleri ifade etmekte
olup öğrenme alanlarının özellikleri,
öğrencilerin gelişim düzeyleri ve konuların
muhtevası dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Açıklamalar
Açıklamalar kısmında, ünite içinde
özellikle vurgulanması veya
sınırlandırılması gereken hususlara
yer verilmiştir.
Beceriler
Beceri; öğrencilerde öğrenme
süreci içerisinde kazanılması,
geliştirilmesi ve yaşama
aktarılması tasarlanan
kabiliyetlerdir.
4
4
Akaid Dersi Öğretim Programının Üniteleri, Kazanım Sayıları ve
Süreleri
ÜNİTELER
DERS
SAATİ
1.
Akaid İlmi
4
8
2.
İman ve Mahiyeti
6
10
3.
Allah’a İman
6
10
4.
Meleklere İman
5
6
5.
Peygamberlere ve Kitaplara İman
8
14
6.
Ahirete İman
4
12
7.
Kader ve Kazaya İman
5
12
38
72
TOPLAM
19.06.2017
KAZANIM
SAYILARI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
5
Akaid Dersi Öğretim Programının Ünite ve Konuları
1. ÜNİTE
1. AKAİD İLMİ
2. ÜNİTE
3. ÜNİTE
4. ÜNİTE
5. ÜNİTE
6. ÜNİTE
7. ÜNİTE
İMAN VE MAHİYETİ
ALLAH’A İMAN
MELEKLERE İMAN
PEYGAMBERLERE VE
KİTAPLARA İMAN
AHİRETE İMAN
KADER VE KAZAYA İMAN
1.
Konusu ve Amacı
3. İslam Akaidinin
2. İman Amel
Arasındaki İlişki
2. Allah İnancının Fıtriliği 2. Meleklerin
3. Allah’ın Varlığı ve
Görevleri
Temel Özellikleri
4. İslam Akaidinin
3. İmanın Geçerli
Olmasının Şartları
Birliği
4. Allah’ın İsimleri
3. Meleklere İmanın
İnsana
Peygamberler
1.4. Peygamberler ve Tevhid
4. İnanç Bakımından
İnsanlar
5. Allah’ın Sıfatları
5.1. Zâtî Sıfatlar
Kazandırdıkları
4. Kur’an-ı Kerim’e
Mücadelesi
1.5. Peygamberlere İmanın
Göre Cinler
5. Kur’an-ı Kerim’e
İnsana Kazandırdıkları
2. Peygamberlere Gönderilen
Kaynakları
İman ve İmanın
Mahiyeti
4.1. Mümin
4.2. Münafık
4.3.Kâfir
1.
Allah’a İman ve İslam
Akaidindeki Yeri
5.2. Subûti
Sıfatlar
6. Allah’a İmanın İnsana
Kazandırdıkları
1.
Meleklerin Varlığı
ve Mahiyeti
Göre Şeytanlar
1.2. Peygamberlerin Özellikleri
1.3. Kur’ an’da Adı Geçen
Kitaplar
3.
3.1. Tevrat
3.2. Zebur
3.3. İncil
3.4. Kur’an-ı Kerim
3.5. Kitaplara İmanın İnsana
Kazandırdıkları
19.06.2017
1. Kader ve Kaza
2. Kader ve Kaza İnancının Kur’an
ve Hadislerdeki Temelleri
Varlığının Delilleri
3.
İnsan Kader İlişkisi
3. Ahiret Hayatının Safhaları
3.1. Akıl
3.1. Berzah Âlemi
3.2. İrade
3.2. Kıyamet
3.3. Sorumluluk
3.3. Ba’s
4. Kaderle İlişkilendirilen Bazı
3.4. Mahşer, Hesap ve
Kavramlar
Mizan
4.1. Ecel
3.5. Sırat
4.2. Rızık
3.6. Cennet ve Cehennem
4.3. Afet
4.4. Sağlık ve Hastalık
1. Ahirete İmanın
4.5. Başarı ve Başarısızlık
Hayatımıza Etkileri
4.6. Dua ve Tevekkül
4.7. Sabır, Teslimiyet ve
Rıza
4.8. Hayr ve Şer
4.9. Hidayet ve Dalalet
1. Dünya Hayatı ve Ahiret
1. Nübüvvet, Risalet ve Vahiy
1.1. Peygamberlere Olan İhtiyaç 2. Ahiret Hayatının
1. Dinin Kaynağı
2. Akaidin Tanımı,
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
6
2014 Akaid Dersi Öğretim Programının Ünite ve Konuları
19.06.2017
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
7
Akaid Dersi Öğretim Programında Neler Değişti?
AKAİD DERSİ 2017 ÖĞRETİM PROGRAMI
AKAİD DERSİ 2014 ÖĞRETİM PROGRAMI
ÜNİTELER
KAZANIM
SAYILARI
DERS
SAATİ
1.
Akaid ve Kelam İlmi
5
8
2.
İman
7
10
3.
Allah’a İman
5
4.
Meleklere İman
5.
ÜNİTELER
KAZANIM
SAYILARI
DERS
SAATİ
1.
Akaid İlmi
4
8
2.
İman ve Mahiyeti
6
10
10
3.
Allah’a İman
6
10
5
8
4.
Meleklere İman
5
6
Peygamberlere ve Kitaplara İman
14
12
5.
Peygamberlere ve Kitaplara İman
8
14
6.
Ahirete İman
11
12
6.
Ahirete İman
4
12
7.
Kader ve Kazaya İman
11
12
7.
Kader ve Kazaya İman
5
12
58
72
38
72
TOPLAM
19.06.2017
TOPLAM
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
8
Akaid Dersi Öğretim Programında Neler Değişti?
2014’de yapılan öğretim
programında Akaid dersi
Kelam dersi ile birlikte
idi.
19.06.2017
2017’de yapılan öğretim
programında Akaid dersi
müstakil bir ders oldu.
2012’de 58 olan kazanım
sayısı 2017’de 38’e
indirilerek program
sadeleştirilmiştir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
9
Akaid Dersi Öğretim Programında Neler Değişti?
2014’deki programda yer
alan Kelam dersi konuları
programdan çıkarılmıştır.
19.06.2017
Programda inanç ile ilgili
güncel konulara da yer
verilmiştir.
2017 öğretim programında
imanın şartlarını oluşturan
konuların her biri II. üniteden
itibaren farklı üniteler hâlinde
detaylı olarak işlenmiştir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
10
Akaid Dersi Öğretim Programında Neler Değişti?
AKAİD İLMİ ünitesi
işlenilirken İslam akaidi
alanında yapılan ilk
çalışmalara da
değinilmiştir.
19.06.2017
AKAİD İLMİ ünitesinde
İslam Akaidini farklı
kılan özellikler
çıkarılarak konular
sadeleştirilmiştir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
11
Akaid Dersi Öğretim Programında Neler Değişti?
İMAN ünitesi İMAN VE MAHİYETİ şeklinde değiştirilerek öğrencilerin sorgulama ve düşünme
becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
MELEKLERE İMAN ünitesi işlenilirken gözle görülmeyen varlıklar hakkındaki batıl inançlara da
değinilmiştir.
19.06.2017
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
12
Akaid Dersi Öğretim Programında Neler Değişti?
KADER VE KAZAYA İMAN ünitesi işlenirken en temel kavramlar esas alınarak konular
seyreltilmiştir.
MELEKLERE İMAN ünitesi işlenilirken gözle görülmeyen varlıklar hakkındaki batıl inançlara da
değinilmiştir.
19.06.2017
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
13
Akaid Dersi Öğretim Programında Neler Değişti?
PEYGAMBERLERE
VE KİTAPLARA
İMAN ünitesi
işlenirken konulara
19.06.2017
“Peygamberler ve
Tevhid Mücadelesi
“ konusu
eklenmiştir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
14
TEŞEKKÜR EDERİZ…
Download