ortaokul temel dini bilgiler dersi (islam 1-2)

advertisement
ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
DİNLER TARİHİ DERSİ
Eski/Yeni Öğretim Programları
Fark Sunusu
Sunu Akışı
21.04.207
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
2
Programın Yapısı
Üniteler
Üniteler; dersin içeriği, diğer
derslerle ilgisi ve öğretim
hedefleri dikkate alınarak
oluşturulmuştur.
Öğretmenlerimizin programı
daha iyi uygulayabilmeleri için
üniteler alt konulara bölünerek
yapılandırılmıştır.
Konular
1. DİNLER TARİHİNE GİRİŞ
Ünite
Konular
Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar
Açıklamalar
1. Dinin Tanımı
2. Kurumsal Bir Yapı Olarak
Din
3. Dinin İnsan Hayatındaki
Yeri ve Önemi
4. Dinler Tarihinin Tanımı,
Konusu ve Metodu
5. Dinler Tarihinin Temel
Kaynakları
6. Dinleri Öğrenmenin İslam
Açısından Önemi
7. Dinlerin Coğrafi Dağılımı
Bu ünite sonunda öğrenciler;
1. Dinin tanımı ile ilgili farklı
görüşleri karşılaştırır.
2. Dini, özünü oluşturan unsurlar
bakımından açıklar.
3. Dinin insan hayatı açısından
önemini fark eder.
4. Dinler tarihinin tanımını,
konusunu ve metodunu
kavrar.
5. Dinler tarihinin temel
kaynaklarını tanır.
6. Dinler hakkında bilgi sahibi
olmanın İslam’ı anlamadaki
rolünü fark eder.
7. Dinlerin ortaya çıktığı ve
yayıldığı bölgeleri açıklar.
1. kazanım işlenirken Kur’an-ı Kerim’de
geçen “din” kavramının farklı anlamlarına
değinilecek; İslam âlimlerinin ve farklı
disiplinlerin din tanımlarına yer verilecektir.
5. kazanım işlenirken Dinler Tarihinin temel
kaynaklarından Birunî, Şehristanî ve İbn
Hazm gibi İslam düşünürlerinin eserleri ile
Osmanlı dönemindeki Tarih-i Edyan türü
eserlere yer verilecek; milel ve nihal
kavramlarına değinilecek; ayrıca Batı’daki
Dinler Tarihi çalışmalarından da kısaca
bahsedilecektir.
6. kazanım işlenirken Kur’an-ı Kerim ve
hadislerde geçen ehl-i kitap ile ilgili
ifadelerin doğru anlaşılmasında Dinler
Tarihinin önemine değinilecektir.
7. kazanım işlenirken dinlerin ortaya çıktığı
ve yayıldığı bölgeler harita üzerinde
gösterilecektir.
Konular; ünitenin ve temanın özelliğine
göre öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor gelişimleri göz önünde
bulundurularak onlara peygamber
sevgisini kazandıracak, dinî ve ahlaki
gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde
yapılandırılmıştır.
19.06.2017
Kazanımlar
Programların
en
önemli
unsuru
kazanımlardır. Kazanımlar; eğitim süreci
sonucunda öğrencilerin edinecekleri bilgi,
beceri, tutum ve değerleri ifade etmekte
olup öğrenme alanlarının özellikleri,
öğrencilerin gelişim düzeyleri ve konuların
muhtevası dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Açıklamalar
Açıklamalar kısmında,
ünite içinde özellikle
vurgulanması veya
sınırlandırılması gereken
hususlara yer verilmiştir.
Amaçlar
Beceriler:
• Araştırma ve sorgulama
becerisi
• Dinî terim ve kavramları doğru
ve yerinde kullanma becerisi
• Mekân, zaman ve kronolojiyi
algılama becerisi
• Temel dinî kaynakları tanıma ve
kullanma becerisi
Kavramlar:
Din, Tarih-i Edyan, ehl-i kitap,
milel, nihal.
Beceriler ve Kavramlar:
Beceri; öğrencilerde öğrenme süreci
içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve
yaşama
aktarılması
tasarlanan
kabiliyetlerdir.
Kavram; eşya, olgu veya olayların ortak
özelliklerini bir arada toplayarak bunları bir
ortak ad altında sınıflamaya tabi tutan
tasarımlardır.
3
3
Eski ve Yeni Programların Üniteleri, Kazanım Sayıları ve Süreleri
2010 Yılı Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi
2017 Yılı Dinler Tarihi Dersi Öğretim Programının
Öğretim Programının
Üniteleri, Kazanım Sayıları ve Süreleri
KAZANIM
DERS
SAYILARI
SAATİ
1.
Karşılaştırmalı Dinler Tarihine
Giriş
5
6
1.
2.
Dinin Mahiyeti
5
6
3.
Vahye Dayalı Dinler
19
16
4.
Hint ve Doğu Asya Dinleri
18
10
5.
Dinlerde İnanç
13
10
6.
Dinlerde İbadet ve İbadet Yerleri
9
10
7.
Dinlerde Temel Ahlak İlkeleri
8
6
8.
Dinî Çoğulculuk, Diyalog ve
Misyonerlik
8
8
85
72
ÜNİTELER
2010 yılı
Dinler Tarihi Dersi
Öğretim
Programından
üç ünite
eksiltilmiş;
kalan ünitelerin
adları
değiştirilmiştir.
TOPLAM
19.06.2017
Üniteleri, Kazanım Sayıları ve Süreleri
KAZANIM
DERS
SAYILARI
SAATİ
Dinler Tarihine Giriş
7
12
2.
İslamiyet
5
12
3.
Yahudilik ve Hristiyanlık
8
16
4.
Hint, Çin ve İran Dinleri
12
16
5.
Türkiye’de Bazı Dinî Gruplar
4
16
38
72
ÜNİTELER
TOPLAM
2017 yılı Dinler Tarihi Dersi
Öğretim Programında
kazanım sayısı 38’e
düşürülmüştür.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
4
Dinler Tarihi Dersi Öğretim Programında Neler Değişti? - I
Dersin Adı
«Karşılaştırmalı Dinler Tarihi»
19.06.2017
«Dinler Tarihi»
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
5
Dinler Tarihi Dersi Öğretim Programında Neler Değişti? - II
Kazanım
Sayıları
2010 yılı Dinler Tarihi
Dersi Öğretim
Programında toplam 85
kazanım bulunmaktaydı.
19.06.2017
Yeni programda kazanım sayısı
azaltılmıştır.
2017 yılı Dinler Tarihi Dersi Öğretim
Programında toplam 38 kazanım
bulunmaktadır.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
6
Dinler Tarihi Dersi Öğretim Programında Neler Değişti? - III
Ünite Sayısı
2010 yılı Dinler Tarihi Dersi
Öğretim Programında
toplam 8 ünite
bulunmaktaydı.
19.06.2017
2017 yılı Dinler Tarihi Dersi Öğretim
Programında ise toplam 5 ünite
bulunmaktadır. Yeni programda
ünite sayısı azaltılmıştır.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
7
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards