(1-218. Sayılar) Fihrist TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

advertisement
(1-218. Sayılar) Fihrist
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Yazar Adı
KURTKAN- A. Bilgiseven
TDAV
SEVİNÇ, Necdet
SONGAR, Prof. Dr. Ayhan
ATASEVEN, Doç. Dr. Asaf
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
DOĞAN, Cahit
KALEŞİ, Prof. Dr. Hasan
YÜCEL, Erdem
KİEL, Prof. Dr. Michael
DURU, Yaşar
SEVİNÇ, Necdet
KADIRGALI, Turan
ATASEVEN, Doç. Dr. Asaf
BARKAN, Prof. Dr. Ö. Lütfü
JOHANSEN, Ulla
Sevinç, Nejdet
YÜCEL, Erdem
DEDE, Abdürrahim
SONGAR, Prof. Dr. Ayhan
MOLLA HÜSEYİN, Halit
DOĞAN, Cahit
DURU, Yaşar
Sevinç, Nejdet
ERSİN, Aydoğdu
BİLGİÇ, Prof. Dr. Emin
Yazgan, Prof. Dr. Turan
ATASEVEN, Doç. Dr. Asaf
WALKER, Warren S. Uysal,
Prof. Dr. Ahmet E. (Çeviren)
TABLI, Ahmet
JOHANSEN, Ulla – ELPE, Fikret (Çeviren)
TURNALI, Bilgin
ERTUĞRUL, Aziz
YÜCEL, Erdem
ÇETİN, Atilla
DOĞAN, Cahit
SEVİNÇ, Necdet
DURU, Yaşar
ERSİN, Aydoğdu
SEVİNÇ, Necdet
DURU, Yaşar
HINÇER, İhsan
JOHANSEN, Ulla ELPE, Fikret
ÇETİN, Atilla
DEDE, Abdürrahim
ERTUĞRUL, Aziz
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
DOĞAN, Cahit
SEYMEN, Mustafa
GARBİ TRAKYA
Müdafaa-i Hukuk Komitesi
ÖCAL, Safa
Yazının Adı
Bakınız Bilgiseven
Çıkarken
Kürtlerin Türklüğü Üzerine Notlar
Türkler ve Ruh Hekimliği
Anne Sütü Bankası
Mevcut Sosyal Güvenlik Sistemi Nedir? Millî Sosyal Güvenlik Sistemi Ne Olmalıdır
(Yaşar Duru’nun Mülakatı)
Türkiye’de Sendikalar ve Sendikacılık
XV. Asırda XVII. Asrın Nihayetine Kadar Yugoslav Topraklarında Şark Medeniyeti
Davutpaşa İskelesi ve Kamulaştırma
Gümülcine’deki Türk Anıtlarının İncelenmesi, Osmanlı Türk Mimarisinin Gelişmesindeki Yeri ve
Şimdiki Durumu
Dı Gel Ağlama (Hikâye)
Kurban (Şiir)
KİTABİYAT: Bizimkiler Yabancı Değiller (Vladimir Ardensky)
Hekimlerin Tam Gün Çalışma Meselesi
Feodal Düzen ve Osmanlı Tımarı
Türklerde Çadır Kültü: Alacık
İslâm’dan Önce Türk Tababeti
Galata Mevlevihanesi (Kulekapısı Mevlevihanesi)
Tarih ve Memleketim
Dostluk Üzerine Bir Sohbet
Batı Trakya Türklerinin Eğitim Sorunları
Türkiye’nin Enerji Meselesi
Beş Kuruş (Hikâye)
Lo...(Şiir)
Şarkılar Arasında Bir Gezinti
(Mülakat) Millî Kültür Politikamız
Güney-Doğu Anadolu Bölgesinde «Sağlık Hizmetleri»nin Bugünkü Durumu ve Gelişme Hedefleri
Veraset ve Terbiye
Bir Halk Destanı Olarak Dede Korkut Kitabı
1
1
1
1
1
Sayfa
0-0
3-4
5-40
41-46
47-50
51-62
1
1
1
1
63-72
73-129
130-139
140-154
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
155-158
159-162
163-177
1-3
4-28
29-44
45-62
63-83
83-109
110-113
114-137
138-162
163-167
168-168
169-172
V-XVI
1-28
29-32
33-40
Meslek Seçimi ve Psiko-Teknik
Güneydoğu Anadolu’nun Göçebe Çadırları
Haliç’e Dair
Bir Bulgar Türkoloğu, (RADOV) Penço Radioğlu ve Eserleri
Kasımpaşa Mevlevihanesi
Arşivlerimiz ve Önemi
Petrol Meselemizin Dünü
Anadolu İsyanlarının Sebepleri ve Bir Sebep Olarak: Milliyetçilik
Anadolu Türk Edebiyatında Realite
Türk’ü Söyler Türküler
Türklerin İslâmiyete Geçişini Kolaylaştıran Sebepler
Anadolu Türk Edebiyatında Din ve Tasavvuf Düşüncesi
Türklerde Yüzgörümlüğü ve Ağırlık
Altay Türklerinde At Eyeri
Başbakanlık Arşivi
Andartlık Hikâyeleri
20. Yüzyılda Yaşamış Bir Urfalı Şair: Abdi
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Eğitim Durumu ve Gelişme Hedefleri
Petrol Meselemiz
Yenisey Altay Türkleri
1922’de Batı Trakya’nın Coğrafi ve Ekonomik Durumu
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
41-46
47-53
54-66
67-75
76-86
87-97
98-163
164-188
189-202
203-206
5-30
31-54
55-56
57-67
68-89
90-97
98-103
104-162
163-208
5-27
28-39
Şeyh Edebali Hazretleri
5
40-55
1
Sayı
DEDE, Abdürrahim
ÇETİN, Atilla
DEDE, Abdürrahim
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
DEDE, Abdülhalim
DOĞAN, Cahit
MAKAL, Tahir Kutsi
KAYABEK, Mustafa
GERÇEKSÖZ, İsmail
FLORİAN, Tibor
ERSİN, Aydoğdu
DURU, Yaşar
ORHUNLU, Prof. Dr. Cengiz
HALAÇOĞLU, Dr. Yusuf
GARBİ TRAKYA
Müdafaa-i Hukuk Komitesi
DEDE, Abdürrahim
DEVLET, Prof. Dr. Nadir
TÜRKÖZ, Doç. Dr. İsmail Orhan
HASANDEDİÇ, Hivzi
YÜCEL, Erdem
SONGAR, Prof. Dr. Ayhan
ÖCAL, Safa
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
SEVİNÇ, Necdet
SABİT, Dr. Fuat
ÇETİN, Atilla
GÜNDAY, Dündar
ÖZBİL, Mehmet
MAKAL, Tahir Kutsi
KAYABEK, Mustafa
DEDE, Abdürrahim
İLKİN, Gılman
DURU, Yaşar
TDAV
TDAV
ÖZKOÇAK, Şevket
RYWKIN, Michael - TÜRKÖZ,
İsmail Orhan (Çeviren)
TUNÇ, Cengiz
HAFIZ, Nimetullah
KAPLAN, Prof. Dr. Mehmet
KUKAS, Y. – DEDE, Abdülhalim (Çeviren)
MAKAL, Tahir Kutsi
GÜNDÜZ, Aka
ŞERİFGİL, Enver, M.
DOĞAN, Cahit
GÖZE, Ergun
ÇETİN, Atilla
BELAYEV, V. - ERGÜN,
Ahmet Koray - USPENSKİ, V
DOĞAN, Fırat
SEVİNÇ, Necdet
NASRATTINOĞLU, İrfan Ünver
ERSOYLU, Dr. Halil
GÜLBAHAR, Şaban
KİTSİKİS, Prof. Dr. Dimitri
DEDE, Abdürrahim
KALEŞİ, Prof. Dr. Hasan
ULVİ, İzzet
MOLLOV, Dr. Rıza
Bulgaristan’ın Türklüğü Hakkında Bir Araştırma
Türkiye’de Önemli Arşivler ve Özellikleri
İbn Batuta’ya Göre Kırım Türklerinin Gelenek ve Görenekleri
Güneydoğu Anadolu’nun İşgücü Durumu ve Gelişme Hedefleri
Türkiye’nin Potansiyel Gücü
Petrol Meselemizin Geleceği
Aşık Veysel
Vatandır Öl Dediler (Şiir)
Terk-i Dünya Şiir
Türkler Arasında (Şiir)
Bir Dokun Bin Ah İşit
Başbakanlık Arşivi Kılavuzu, Atilla Çetin
Yunanistan’ın Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettiği Siyaset (1866-1885)
Yunanistan Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettiği Siyaset (1885-1918)
Batı Trakya’da Egemenlik Hakkı Kimde?
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
56-67
68-91
92-98
99-122
123-139
140-188
189-198
199
200
201
202-203
204-206
5-13
14-25
26-34
Batı Trakya’da Bir Türk Köyünün Ölümü: Kaşıkçılar
Dış Türklerde Büyük Nüfus Artışı
Kırım Türklerine Yapılan Zulüm Devam Etmektedir
Doğu Dillerinde Yazılan ve Mostar’daki Hersek Arşivinde Bulunan Bosna ve Hersek
Müslümanlarının Eserleri
Vakıf Üzerine ve Müzelik Eserleri
Delikanlılık Çağı Psikolojisi
Dursun Fakih
Sosyal Güvenlik Açısından Zekat
İslâm Öncesi Türk Hukuku
Anadolu Duygularından
Türkiye’de Arşiv Meseleleri Bunların Çözüm Yolları ve Bazı Teklifleri
Tahrir Defterleriyle Mukataa Defterleri Arasında Mukayese
Osmanlı Arşivlerine Göre Türkiye Petrolleri
Azerbaycan Türk Şairleri Türk Diline Sahip Çıkıyorlar
Ve Uzaktan Uzağa (Şiir)
Gözlerim (Şiir)
Beşinci Teker (Hikâye)
Mayın
Fihrist
Fihrist
Dünü Bugünü ve Geleceği ile Afganistan
Orta Asya ve Sovyet İnsan Gücü
6
6
6
6
35-40
41-51
52-72
73-90
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
91-108
109-116
117-130
131-160
161-184
185-188
189-206
207-212
213-222
223-228
229
230
231-246
247-250
251-254
255-258
5-19
20-47
Eski Türklerde Sosyo-Ekonomik Yapı Üzerine Bir Deneme
Yugoslavya’da Türk Destanları
İyi Vatandaş İyi İlkokuldan Yetişir
Atina Camileri
Türkistan Folkloruna Bakış
İntikam Türküsü (Şiir)
Toponimik Bir Araştırma: Göçler ve Yer Adları (Türkler, Pomaklar ve Bulgarlar)
Kapitülasyonların Siyasi ve İktisadi Sebepleri
Diplomasimizin Müesseseleri
Yabancı Arşivlerde Bulunan Osmanlı Arşiv Malzemeleri Yayınları ve Önemi
Türkmen Müziği (1)
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
48-60
61-67
68-69
70-72
73-79
80
81-126
127-166
167-183
184-199
200-241
Ermeni Meselesi ve Üç Milli Şehidimiz (1)
Eski Türklerde Kadın ve Aile Hukuku
Dr. Rıza Mollov’un Türk Kültürü ile İlgili Çalışmaları
Türk Dünyasının Folklor ve Etnoğrafyasında Süs Unsuru Olarak Kullanılan Bazı Kuşlar
Sultan III. Murad’ın Şiirleri
20. Asırda Karşılaştırmalı Türk-Yunan Tarihi
8
8
8
8
8
8
5-16
17-74
75-82
83-93
94-96
97-144
Arnavut Hikâyelerinde Türk Tesirleri
Yanık Mektup (Hikâye)
Klasik Türk Edebiyatının Özellikleri
8
8
8
145-162
163-168
169-203
2
KALAYCI, Salim
KARAMAĞARALI, Doç. Dr. Beyhan
KİEL, Prof. Dr. Michael
ELPE, Fikret (Çeviren)
MAKAL, Tahir Kutsi
DOĞAN, Fırat
SEVİNÇ, Necdet
DOĞAN, Cahit
MOLLOV, Dr. Rıza
AKDAĞ, Mehmet Zeki
TAN Nail
ASLAN, Dr. Haver
YÜCEL, Erdem
BOYEF Doç. Dr. Emil
SÜLEYMANOVA, Hayriye (Der)
BELAYEV, V. - V. A. UPSENSKİ
ERGÜN, Ahmet Koray (Çeviren)
HAKİM, Meryem
ÇETİN, Atilla
ÇETİN, Atilla
ESİN, Emel
GENÇ, Mehmet
ŞERİFGİL, Enver, M.
DEMİRHAN, Doç. Dr. Ayşegül
ERSOYLU, Dr. Halil
Miralay Saffet Bey
ÖZKÖMÜRCÜ, Doğan
ASLAN, Dr. Ahmet Ali
KARDEŞ, Mehmet
SEVİNÇ, Necdet
UYSAL, Prof. Dr. Ahmet Edip
YILDIZ, Yusuf
ÇETİN, Atilla
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BENNINGSEN, Alexandre
TÜRKÖZ, İsmail Orhan
ÖCAL, Ersin
ERSOYLU, Dr. Halil
GÜLENSOY, Doç. Dr. Tuncer
ERKAL, Prof. Dr. Mustafa
BÜYÜKTUĞRUL, Amiral Afif
DEMİRHAN, Doç. Dr. Ayşegül
KURTKAN, Prof. Dr. Amiran
AKDEMİR, Rıza
ERKAN, A. Emre (Çeviren)
FLEMİNG, Jackson (Yazan)
ALPTEKİN, Erkin
ŞAHİN, İlhan
ŞERİFGİL, Enver, M.
BÜYÜKTUĞRUL, Afif
KARDEŞ, Mehmet
ÇETİN, Atilla (Çeviren)
SPAHO, Fehim Dz. (Hazırlayan)
GÜLENSOY, Doç. Dr. Tuncer
NASRATTINOĞLU, İrfan Ünver
SAKAOĞLU, Doç. Dr. Saim
TANSEL, Fevziye A.
YÖRÜK, Dr. Ahmet
Kitabiyat: İvan Bogdanov- (Protobulgarlar, soy, etnik özellik, tarihi yok)
Türk Damgalarının Devamlılığı Hakkında
Sarı Saltık ve Erken Bektaşilik Üzerine Notlar
8
9
9
204-218
5-24
25-36
Dobruca Türkleri
Ermeni Meselesi ve Üç Milli Şehidimiz (2)
Anadolu Türk Devletlerinde Ticari-İktisadi Faaliyetler ve Osmanlı Sanayii
Atatürk Diyor ki,
Yunus Emre Hakkındaki Kayıtları
“Hasret” (Şiir)
Nasrettin Hoca Fıkralarından Kaynaklanan Atasözleri ve Deyimlerimiz
Azerbaycan Şiirinde Hiciv
İzmit’te Sultan Orhan Gazi Camii
Rodop Manileri (Ayrılık, Gurbet, Hasret)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
37-46
47-76
77-130
131-140
141-169
170
171-187
188-196
197-205
206-220
Türkmen Müziği (2)
9
221-236
Kazak Atasözleri
Romanya’da Bulunan Osmanlı Arşiv Malzemeleri Yayınları ve Önemi
Kitabiyat: Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Hazırlayan: İsmet Binark
Lâle Devrinde Türkistan İlhamı
18. Yüzyıla Ait Osmanlı mali Verilerinin İktisadi Faaliyetin Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği
Üzerine Bir Çalışma
Padişahın Hassa Davarları ve Uludağ Yaylakları
Türk Tıbbi Folklorunda Civanın Yeri
Türk Dili Üzerine Yazılmış İngilizce Gramerler
Karadeniz İzmit Körfezi Kanalı
9
9
9
10
10
237-242
243-248
249-256
5-32
33-77
10
10
10
10
78-108
109-113
114-142
143-151
Kars’ta ve Kuzey Azerbaycan’da Horaveller
Turizm Bakımından Tortum ve Tortum Folklorü
Köşk (Şiir)
İdeolojik Savaş ve Beyin Yıkama Tekniği
Azerbaycan Saz Şairleri (1)
Kitabiyat: Zakir Şakrî Efendi, Die İstanbuler Dervisch-Konvente und Ihre scheiche
(Mecmua-i Tekaya) Yayına Hazırlayan: Mehmet Serhan Tayşi ve Dr. Klaus Kreiser.
19. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda İşçi Sınıfının Doğuşu
Sovyet Müslümanları ve İslâm Dünyası
10
10
10
10
10
10
152-165
166-174
175
176-181
182-187
188-189
11
11
5-22
23-50
İstanbul Müzelerindeki Börklü Mezar Taşlar
Türk Dünyasının Düşünce Dil ve Edebiyatındaki Bazı Kuşlar
Anadolu’da Moğolca Yer Adları ve Rumeli’deki İzleri
Terörün Sosyolojik Analizi
Kıbrıs Adası Hangi Şartlarda İngilizlere Bırakıldı
Prehirtorik ve İlkçağlarda Tıp Tarihine Genel Bir Bakış ve Bu Çağlardan Kaynağını Alan Millî Bir İlâcımız
MESİR
Taassubu Önleyen İslamî Değer Hükümleri ve Sosyal Gelişme
“İsyanlar, Hüsranlar, Destanlar Ülkesi Polonya’nın Tarihine Bir Bakış”
Türk Toprakları İçin Mandalar
11
11
11
11
11
11
51-75
76-125
126-131
132-147
148-158
159-219
12
12
12
5-22
23-38
39-50
32 Sene Sonra Gördüğüm Doğu Türkistan
Batı Trakya Türklerine Yapılan Baskılar
Rumeli’de Eşkinci Yürükler
Global Stratejide Deniz Kuvvetleri
Tortum Tarihçesi
Saraybosna Müesseselerinde Muhafaza Edilen Türk Dilindeki Arşiv Malzemeleri
12
12
12
12
12
12
51-57
58-63
64-80
81-95
96-101
102-106
Folklor Çalışmalarının Anadolu Ağızlarının Derlenmesindeki Rolü
Halk Ozanlarında Vatan Sevgisi
Kıbrıs Bilmeceleri
Şehbenderzâde Ahmet Hilmi’nin Özdemir Mahlasıyla Yayınladığı Türklük-İslâm Birliği Mefkûresini
Müdafaa Ettiği Şiirler
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nüfus ve Yerleşme Durumu Gelişme Hedefleri
12
12
12
12
107-111
112-121
122-148
149-171
12
172-198
3
ATASEVEN, Doç. Dr. Asaf
Miralay Saffet Bey (Yazan)
ÖZKÖMÜRCÜ, Doğan (Çeviren)
ÜREKLİ, Muzaffer
TDAV
TDAV
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ASLAN, Dr. Haver
ÖZYURT, Dr. Hasan
BÜYÜKTUĞRUL, Amiral Afif
TAN, Nail
ERSOYLU, Dr. Halil
JAESCHKE, Golthard (Yazan)
ZAMANTILI, Hüseyin (Tercüme)
JAESCHKE, Gotthard (Yazan)
ZAMANTILI, Hüseyin (Tercüme)
ÇETİN, Atilla
ÇETİN, Atilla
TDAV
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
ESİN, Dr. Emel
ŞERİFGİL, Enver, M.
DEVLET, Nadir
CRITCHLOW, James (Yazan)
TÜRKÖZ, İsmail Orhan
ÇETİN, Atilla (Çeviren)
GAZİÇ, Leylâ (Hazırlayan)
YAKITAL, Emin
BRANDS, H. Wilfrid
ZAMANTILI, Hüseyin
SAKAOĞLU, Doç. Dr. Saim
HAYIT, Baymirza (Yazan)
ZAMANTILI, Hüseyin (Tercüme)
ERSOYLU, Dr. Halil
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
DEMİRHAN, Doç. Dr. Ayşegül
ŞERİFGİL, Enver, M.
YAKITAL, Emin
SALMAN, Dr. Hüseyin
ALPTEKİN, Erkin
ÇETİN, Atilla
SEZER, Emin
ÖZDEĞER, Dr. Hüseyin
ÖZDAĞ, Muzaffer
TÜLÜCÜ, Süleyman
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
BARUTÇU, Sema
ALPTEKİN, Dr. Ali Berat
YAKITAL, Emin
MERT, Özcan
ERKAL, Doç. Dr. Mustafa
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ŞERİFGİL, Enver, M.
KALKAN, Emir
DONUK, Dr. Abdulkadir
GÜLENSOY, Doç. Dr. Tuncer
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
ERSOYLU, Dr. Halil
HAYIT, Baymirza
Alkollü İçki ve Kadın
Bir Osmanlı Filosunun Sumatra Seferi
12
12
199-204
205-219
Kitabiyat, Dr. Mehmet Saray, Dünden Bugüne Afganistan
İndeks
İndeks
Cumhuriyetten Önce Yenileşme Hareketleri Ve Atatürk’te Milli Devlet Anlayışı
Azerbaycan Matbuatında Atatürk Sevgisi
Atatürk’ün İktisadî Görüşleri ve Uygulamaları
Denizlerde Atatürk
Atatürk ve Türk Halk Müziği
Atatürk’ün Verdiği-Koyduğu Bazı Adlar Soyadlar
Milliyetçiliğin ve Dinin İstiklâl Harbindeki Rolü
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
220-223
224-227
228-231
5-118
119-124
125-138
139-166
167-178
179-186
187-199
İslam’ın Ve Komünizmin İstiklâl Harbi’ndeki Rolü
13
200-207
Mustafa Kemal Paşa’nın Kavaim-i Nakdiye (Kâğıt Para) Hakkında Bir Raporu
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Sadarete Sunduğu Önemi Maruzatı
Dede Korkut Ağzıyla Atatürk
Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Meseleleri
Ferhunde Demler, Eski Alemler (Sadullah Paşa Yalısı Hakkında Araştırmalara Zeyl)
Rumeli’de Istabl-ı Amire Voynukları
Rusya Türklerinde Milliyetçilik (Türklük) Şuurunun Gelişmesi
Minareler ve Marx
13
13
13
14
14
14
14
14
208-210
211-217
218-220
5-111
112-136
137-147
148-160
161-179
Saraybosna’da Şark Yazmaları Kolleksiyonları
14
180-183
Gül Baba
Türk Lehçelerinde Yeni Kelimeler ve Istılahlar
14
14
184-188
189-202
Batı Trakya (Rodoplar) Karasu Vadisi’nden Göçen Türklerin Halk Edebiyatı
Çağdaş Özbek-Türk Edebiyatının Zirvede İki Şairi Kadiri ve Çolpan
14
15
203-231
5-16
Kutadgu Bilig’de Kur’an-ı Kerim Ayetlerinden İlhamlar
11.-18. Asırlarda Alman Edebiyatında Türk İmajının Değişmesi
Günlük Hayatta Çok Kullanılan Keyif Verici Bazı Maddelerin Türk Tıbbi Folklorundaki Yeri
(Alkol, Çay, Kahve ve Tütün)
Tarihten Görüntüler : XVI. Yüzyılda Rumeli Eyaletindeki Çingeneler
Sultan Osman III. Tahta Çıkışının Bildirilmesi İçin 1755 Yılında Lehistan Devletine Büyük Elçi Olarak
Gönderilen Ali Ağa’nın Bu Göreviyle İlgili Manzum Sefâretname
VII ve X. Asırlar Arasında Önemli Türk Boylarından Karluklar ve Karluk Devleti
Yeni Uygurca Sözlük
Romen Türkoloğu, Prof. Mihail Guboğlu’nun Türk Tarihi ve Kültürü Araştırmalarına Dair
Bibliyografya Denemesi
Mehmet Emin Yurdakul’un Mustafa Kemal Adlı Eseri Üzerine
XVI. Yüzyıl Tahrir Defterlerine Göre Antep’in Sosyal ve Ekonomik Durumu
Rus-Sovyet Tehdidi Önünde İslâm Dünyası ve Türkiye
Dîvânü Lûgat-it Türk’te «Kadın» İçin Kullanılan Sözler
Jacob Philipp Falmmerayer ve 19. Asır Osmanlı Türkiye’si
Çankırı Folklorunda Yaşayan Şamanizm Unsurları Üzerine Görüşler
Bulgaristan Türklerinden Derlenen Bir Masalın Motif ve Tıp Yapısı Varyantlarının Mukayesesi
Koyun Adaları Önündeki Deniz Harbi ve Sakız’ın Kurtarılışı
Kitabiyat: Ercüment Kuran- Atatürkçülük Üzerine Denemeler
Bazı Belgelerin Işığında Türk-Libya İlişkileri
Türk Tarihi Açısından Feodalizm Ve Asya Tipi Üretim Tarzı Üzerinde Bazı Tartışmalar
Kuruluşundan Cumhuriyete Kadar Ankara
Kayseri’ye Yerleşen Türk Toplulukları
Eski Türklerde Hükümdarın Vazifeleri ve Vasıfları
Anadolu ve Balkan Türk Masallarında Müşterek Tipler
Hasan Ağa’nın Asil Karısının Feryadı
Türk Dünyasının İnanç ve Yaşayışındaki Bazı Kuşlar
Bugünkü Türkistan
15
15
15
17-41
42-56
57-116
15
15
117-144
145-168
15
15
15
169-206
207-209
210-231
15
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
232-233
5-116
117-136
137-141
142-154
155-162
163-175
176-216
217-219
5-15
16-43
44-85
86-102
103-152
153-158
159-166
167-192
193-220
4
ASLAN, Dr. Haver
ÇETİN, Atilla
TAN, Nail
MERT, Özcan
MENGES, Karl H. - AYTAÇ, Prof. Dr. Kemal
AKA, Prof. Dr. İsmail
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
TAKAHASHI, Tadahisa
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÇETİN, Atilla
ULUÇAY, Batuhan
SARAY, Dr. Mehmet
TDAV
DOĞRU, Prof. Dr. Mecit
KALKAN, Emir
SALMAN, Doç. Dr. Hüseyin
ERSOYLU, Dr. Halil
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
ASLAN, Dr. Haver
POLAT, Nazım H.
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
ASLAN, Dr. Haver (Çeviren)
SÜLEYMAN, Prof. Dr. Hamid
BEYDİLLİ, Prof. Gulam Hüseyin
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
ERKAL, Doç. Dr. Mustafa
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
KERMAN, Doç. Dr. Zeynep
ÖZDEĞER, Dr. Hüseyin
BENNINGSEN, Prof. Alexandre
KIRIMLI, Hakan (Türkçeye Çev)
KOCAHANOĞLU, Osman Selim
REFİK, Ahmet
CIACHİR, Mihail (ÇAKIR)
TANSEL, Fevziye A.
HAYIT, Dr. Baymirza
DEVLET, Dr. Nâdir
ÇETİN, Atilla
BAYRAKTAR, Nimet
YÜCEL, Erdem
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
ÖZCAN, Dr. Abdülkadir
POLAT, Nazım H.
TÜRKÖZÜ, H. Kemal
SARAY, Dr. Mehmet
YAZICI, Dr. Nesimi
DEVLET, Dr. Nâdir
ASRAR, Dr. N. Ahmet (Yazan)
TÜLÜCÜ, Süleyman (Çeviren)
BARUTÇU, Sema
ALPTEKİN, Dr. Ali Berat
ASLAN, Dr. Haver
PINAR, Saadet
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
SARI, Yrd. Doç. Dr. Nil Akdeniz
BİGAYEV, R.I.-DANİLOV, P.A. –
Gagauzlar
Kitabiyat: Mehmet Efendi, Kafirlerin Cenneti, Yirmisekiz Mehmet
Efendi’nin Sefâretnâmesi, Os. terc. Julien Claude Galland.
Memleket Mesleği Geleneği ve Ankara’daki Durumu Üzerine Bir Araştırma
II. Mahmut Devrinde Anadolu ve Rumeli’nin Sosyal ve Ekonomik Durumu (1808-1839)
Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları
“Hazar Ötesi Türkmenlerinde Hayvancılık, Ziraat ve Yemekler”
Zrıny (Türk Dramı)
Türk-Japon Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1871-1945)
Türk Sosyolojisinde Milli Kültür Meselesi
Kitabiyat: Osmanlı Devletinde Tımar, XIV. Yüzyıl başlangıcından XVI. Yüzyıl Başlangıcına Kadar
Nicoara Beldieceana
Kitabiyat, Cemal Anadol, Tarihin Işığında Ermeni Dosyası
Atatürk ve Laiklik
Fihrist
Türkiye’de Kızılderili Dilinde Yer Adları ve Prototürk-Kızılderili İlişkisi
Afşarlar
XI. ve XII. Asrın İlk Yarısında Karluk Kabilesi ve Bugünkü İzleri
İlk ve Son Kurtuluş Savaşımız ve Nutuklar
Alman Romantik Şairi Johann Hebel’de (1760-1826) Türk Dünyası
Aruz Vezni ve Türkçe’miz
Yeni Nesil Tarafından Rübap Mecmasında Fecr-i Ati’ye Karşı Yürütülen
Mücadele
Türkiye’nin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Bazı Özellikleri
Babürler Devri Minyatür Sanatı
17
17
221-227
228-233
18
18
18
18
18
18
18
18
5-32
33-73
74-102
103-109
110-123
124-148
149-163
164-172
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
173-179
180-234
235-238
5-22
23-76
77-103
104-125
126-133
134-137
138-153
19
19
154-198
199-213
Üstad Şehriyar
Türkiye’de Sendikal Hareketler (Kısa Tarihçe)
Türk Dili Üzerine Bir Rapor
Prut Savaşıyla İlgili Almanca Bir Balad: “Katarina’nın Rüşveti”
Ahmet Vefik Paşa’nın Rumenlerle Olan Münasebetlerine Dair (II) Ahmet Vefik Paşa ve Kuleli
Vak’ası
Türk İktisat Tarihi Üzerine Bir Araştırma. Antep’te Pazar Ekonomisi
(16. Asırda Antep Pazarları ve Alınan Vergiler)
Sovyet Müslümanlarında Dinî İnanç: Bugünkü Durum
19
20
20
20
20
214-227
5-104
105-114
115-122
123-164
20
165-177
20
178-184
Kafkas Yollarında
20
185-207
Basarabyalı Gagauzların Tarihi
Türkçe’nin Sadeleştirilme ve Tasfiyesi
Sovyetler Birliği ve Hür Dünya Açısından Türkistan’ın Stratejik Önemi
Ruslaştırmada Kazan Türkleri Örneği
Osmanlı Devlet Arşivi’nin Kuruluşu ve Tasnif Çalışmaları
Yazma ve Basma Kütüphane Fihristleri
Kaybettiğimiz İstanbul
III. Haçlı Seferlerinde Anadolu’da Türkler Ve Almanlar Arasındaki
Çarpışmaları Konu Alan Almanca Bir Balad: Suab Darbesi
Keçeci-zade İzzet Molla ve II. Mahmud’a Bir Kasidesi
Hüseyin Rahmi’nin “Cadı” Romanlı Hakkında Münakaşalar
Türkmen Ülkesi (=Doğu Anadolu) Adı ve Emperyalizmin Etkileri
Doğumunun 65. Yılında Dr. Baymirza Hayıt, Hayatı ve Eserleri
Osmanlı Telgraf Fabrikası
“Lenin Bayrağı” Gazetesinin 25. Yılı ve Kırım Türk Kültürünün, Bugünkü Durumu
Hilafetin Osmanlılarca Geçişi İle İlgili Rivayetleri
20
21
21
21
21
21
21
208-243
5-77
78-86
87-95
96-126
127-159
160-169
21
21
21
21
22
22
22
22
170-176
177-186
187-216
217-230
9-68
69-81
82-90
91-100
Kül-Tigin Mi, Köl-Tigin Mi?
Köroğlu Hikâyesinin Bolu Beyi Kolundaki Millî ve Beynelmilel Motifler
Azerbaycan’da Dil Islahatının İlk Öncüleri
Kazak Folklorunda Ata Sözleri
19. Asır Alman Edebiyatında Türkiye
Osmanlılarda Tıphanenin Kuruluşuna Kadar Tıp Eğitimi
Orta Asya’da Yaşayan Gagauzların Folklorları Üzerine Bir Araştırma
22
22
22
22
22
22
22
101-104
105-124
125-134
135-142
143-151
152-182
183-195
5
UMAROV, M.U (Yazan)
GÜNGÖR, Dr. Harun (Çeviren)
ÇETİN, Atilla
TAYŞİ, Mehmet Serhan
ÖCAL, Safa
KIRIMLI, Hakan (Çeviren)
RAHMAN, Prof. Dr. Fazlur
SEYTMURATOVA, Ayşe (Yazan)
KIRIMLI, Hakan (Çeviren)
SALMAN, Doç. Dr. Hüseyin
FESHBACH, Murray (Yazan)
TÜRKÖZ, İsmail Orhan (Çev.)
ALPTEKİN, Dr. Ali Berat
SARAY, Dr. Mehmet
ÇETİN, Atilla
ÇETİN, Atilla
ÇETİN, Atilla
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
SİNANOĞLU, Prof. Dr. Oktay
KARAAĞAÇ, Günay (Çeviren)
POPPE, Nicholaus Jr.
MİRŞAN, Kâzım
SCHIMMEL, Prof. Dr. Annemaria
ÖZKAN, Senail (Çeviren)
ERSOYLU, Dr. Halil
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
AÇIKGÖZ, Halil
ÇETİN, Atilla
ÇETİN, Atilla
TDAV
TUNA, Dr. Osman Nedim
TÜRKÖZÜ, H. Kemal
KİTAPÇI, Doç. Dr. Zekeriya
ALTINTAŞ, Dr. Ayten
TÜLÜCÜ, Dr. Süleyman
ÇATIKKAŞ, Dr. M. Atâ
IŞIKPINAR, ERTÜRK M.
ÇETİN, Atilla
SEVİNÇ, Necdet
ŞİRELİ, Prof. Dr. Aykut F.
ALPTEKİN, Dr. Ali Berat
AYTAÇ, Prof. Dr. Kemal
WENDT, Dr. Heinz F.
DEVLET, Dr. Nadir (Çeviren)
SATTAROV, Gomer (Yazan)
YÜCEL, Erdem
ÇETİN, Atilla
ÇETİN, Atilla
TULUM, Prof. Dr. Mertol
YAVUZ, Doç. Dr. Kemal
TOPALOĞLU, Doç. Dr. Ahmed
AYAN, Hüseyin
AKTAŞ, Doç. Dr. Şerif
TÜLÜCÜ, Dr. Süleyman
ERSOYLU, Yard. Doç. Dr. Halil
YAVUZ, Orhan
GÖÇGÜN, Doç. Dr. Önder
BİRİNCİ, Dr. Nejat
ALPTEKİN, Dr. Ali Berat
KİTAP TANITMA: Osmanlı Yıllıkları (Salnameler ve Nevsallar) Hasan Duman
Şeyhü’l-İslâm Seyyit Feyzullah Efendi ve Feyziyye Medresesi
Türkler’de Yerleşim ve İlk Türk Şehitleri
Rusya’daki Türklerle Karşı Sovyet Politikasının Gelişimi (1917-1965)
22
23
23
23
196-199
9-100
101-138
139-166
Prof. Fazlur Rahman’ın “Rusya’daki Müslümanlara Karşı Sovyet
Politikasının Gelişimi (1917-1965)” Adlı Makalesi Hakkında
Karluklar’da Sosyal ve Kültürel Hayat
Sovyetler Birliği’nde Nüfus Çıkmazı ve Sosyal Yapıyı Koruma Güçlüğü
23
167-173
23
23
174-191
192-206
Türk Üniversitelerinde Yapılan Talebe Tezlerindeki Halk Hikayeleri Bibliyografyası
KİTAP TANITMA: Türk Milli Kültürü
KİTAP TANITMA: Batı’nın Doğu Politikası’nın Ahlâken İflası
KİTAP TANITMA: Kosova Gjate Shekujue XV. XVI. Dhe XVII
KİTAP TANITMA: Algeriens et Tunistiens dans L’Empire Ottoman de 1948 a 1914
Türklerde Atçılık ve Binicilik
Türkçe ve Japonca Arasındaki Benzerlikler
Rusça’daki Türkçe Kelimelerle İlgili Çalışmalara Bir Bakış
23
23
23
23
23
24
24
24
207-228
229-233
234-236
236-237
238
1-120
121-131
132-158
Kürtçe Kırmanc Sözü ve Türkçe’deki Yeri
Hindistan’da Türk Dili ve Edebiyatı
24
24
159-164
165-172
Fatih’in Şiir Dilindeki Atasözü ve Deyimler
Alman Şairi Heinrich Heine’de (1797-1856) Şark ve İslâmi Türk Dünyası
KİTAP TANITMA: “Panislâvizm ve Rus Milliyetçiliği”, Prof. Hans Kohn
KİTAP TANITMA: Cemal Anadol, Tarihin Işığında Ermeni Dosyası Ermeni Terörü
KİTAP TANITMA: Ermeni Terörü, Ermenian Teror, Terreur
Armeninienne, Armenischer Terrorismus, M. Ali Birant-İbrahim Erol Ataeri
Fihrist
Altay Dilleri Teorisi
Türkiye’de Sosyalist Ermenilerin Faaliyetleri ve Gerçekler
İslâmiyetin Asya Türk Medeniyetinin Beşiği Semerkant ve Havalisinde İlk Yayılışı
Divan-ı Lügatüt Türk’teki Tıbbî Bitkiler
“Dede Korkut Hikâyeleri”nin Kitap Hâlinde Neşirleri Üzerine
Türk Firdevsisi ve Süleymannâme-i Kebir
Selçuklularda ve Osmanlılarda Ruh Sağlığı Mimarisi
Kırım Hanlığının Tarihî Belgeler ve Bazı Yayınları Hakkında Kırım’ın Ruslar Tarafından İlhakının 200
Yılı (1783-1983) Münasebetiyle
Gaziantep’te Yeradları ve Türk Boyları, Türk Aşiretleri, Türk Oymakları
Türkiye’de Sanayileşme ve Belli Başlı Mes’eleleri
Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Aşıklar ve Aşık Edebiyatı ile İlgili Çalışmalar
Türk Dilleri
24
24
24
24
24
173-183
184-199
200-202
203-204
204
24
25
25
25
25
25
25
25
25
205-214
1-76
77-108
109-135
136-148
149-168
169-178
179-200
201-222
26
26
26
26
1-138
139-165
166-179
180-187
Yerli Coğrafî Adlar Sözlükçüğü
26
188-199
1982-83 Yıllarında Ayasofya’da Türk Sanatı Çalışmaları
KİTAP TANITMA: Çamlıca’dan Bakışlar
KİTAP TANITMA: Afyonkarahisar Masalları, Dr. M. S. Aygen, S. Bozok, H. Genç
Filolojik Çalışma ve Eski Metinlerin Neşri Üzerine Görüş ve Tenkitler
XIII-XVI. Asır Türk Yadigârlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir
Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri
Kur’an-ı Kerim’in İlk Türkçe Tercümeleri ve Cevâhiru’l Asdâf
Hâmizâde Celili’nin Leyla ve Mecnun’nu
Roman Olarak Hüsn-ü Aşk
Merhum Prof. Abdülkadir İnan’ın Bibliyografyasına Bazı İlâveler
Kutadgu Bilig’deki Arapça ve Farsça Kelimeler
Gevheri’nin Şiirleri, Gevheri’ye Ait Olan Şüpheli ve Yayınlanmamış Şiirleri
Yunus Emre’nin Şiirlerinde İyi Kötü Karşılaştırması
KİTAP TANITMA: Mir’at-ı Hakîkat Mahmut Celalettin Paşa
Meddah Behçet Mahir’in Hikâyelerinde Ata Sözleri
26
26
26
27
27
200-214
215-216
217
1-8
9-57
27
27
27
27
27
27
27
27
27
58-66
67-93
94-108
109-120
121-138
139-155
156-173
174-178
179-205
6
SEFİOLLİNA, F. S. - ZEKİYEV, M. Z.
AYAN, Hüseyin (Çeviren)
ÖZKAN, Mustafa
GÜNGÖR, Yard. Doç. Dr. Harun
KARAAĞAÇ, Günay (Çeviren)
POPPE, Nicholas (Yazan)
YÜCE, Doç. Dr. Nuri
ONK, Nizamettin
ARPAT, Atilla
BAUR, Wilhelm
KÜÇÜKSÜMER, Yaşar (Çeviren)
DEVLET, Dr. Nadir
ALTAY, Halife
KARDAŞ, Rıza
TOPARLI, Dr. Recep
ÖCAL, Safa
GÜLENSOY, Doç. Dr. Tuncer
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
SEFEROĞLU, Şükrü Kaya
TÜRER, Dr. Osman
GÜNGÖR, Dr. Harun (Çeviren)
HUSSEYNOV, R. A.
ÇETİN, Atilla
ÇETİN, Atilla
BEYAZ, Zekeriya
KAFESOĞLU, Prof. Dr. İbrahim
YİNANÇ, Doç. Dr. Refet
SARAY, Dr. Mehmet
ÇENELİ, İlhan (Çeviren)
RAMSTEDT, G. J. (Yazan)
KİTAPÇI, Doç. Dr. Zekeriya
YALVAÇ, Dr. Mehmet
ÇETİN, Atilla
İSEN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
TÜLÜCÜ, Dr. Süleyman
TÜLÜCÜ, Dr. Süleyman
AÇIKGÖZ, Halil
TDAV
KENESBAYOĞLU, İ. K. Başkanlığında
AHMEDOĞLU, F. Ş. BOLGANBAYOĞLU, E.
CANUZAKOĞLU T. ÇERKEŞ. G,
CUBANOĞLU E. İMAMBAYOĞLU
A; MAHMUDOĞLU,
A, MUSALDAYOĞLU E.
NURGAZİYMA D. TACİMURATOĞLU A.
tarafından hazırlanan
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
GUKASYAN, V. L.
YÜKSEL, Murat
GENÇER, Yard. Doç. Dr. Ali İhsan
ERKAL, Doç. Dr. Mustafa
ÖCAL, Safa
ÇETİN, Atilla
DİYARBEKİRLİ, Prof. Nejat
DİYARBEKİRLİ, Prof. Nejat
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
ÇAKMAKOĞLU, Alev.
ÖNGE, Doç. Dr. Yılmaz
BODUR, Fulya
Tatar Dilinin Sözlüğü (Tatar Tilinin Anlatmalı Sözliği)
27
206-221
Pendname-i Güvahideki Atasözleri
Gagauzların Hıristiyanlığı Kabulü ve İnanışlarındaki İslâmî Unsurlar Meselesi
Orta Moğolca’’daki Kelimeler
27
27
27
222-247
248-254
255-262
Türk Şivelerindeki Atasözlerinde Uygunluk
Göğçeli Aşık Elesker
Sinan Camilerinde Kutsal (Mistik) Boyutlar ve Modüller Düzeni
Yağ Metabolizması Bozuklukları ve Kronik Karaciğer Hastalıklarının Kısrak Sütü ile Tedavi
Denemeleri
Sovyetler Birliğindeki Türkleri Ruslaştırmada Yeni Adımlar
Kazak Türklerinde Aşık Kemiği ve Aşık Oyunları
Ziya Gökalp’in Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak Küçük Mecmua (1922-31)’ya Toplu Bakış
Çağatay Şairi Hafız Harezmi
Atatürk ve Millî Eğitim
Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır Yörelerinde Boy, Soy, Oymak ve Aşiret Adları Üzerine
Alman Şairi Heinrich Stieglitz 1803-1849 ve III. Selim Trajedisi 1803-1849
Rejiyonalist ve Düşündürdükleri
Osmanlı İmparatorluğunda Padişah-Tarikat Şeyhi Münasebetlerine Dair Tarihî Bir Örnek
Bir Süryani Metninde Goş Terimi
27
27
28
28
263-268
269-284
1-28
29-37
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
38-47
48-58
59-84
85-116
117-133
134-156
157-172
173-180
181-194
195-201
KİTAP TANITMA: Hıristiyanlaşan Türkler
KİTAP TANITMA: Etude Medieüales Et Patrımoine Turc. Fransa İlmi Araştırmalar Milli Merkezi
KİTAP TANITMA: Ebüleys Tefsiri
Millî Kültür-Siyaset İlişkisi
Fatih’in Türkçe İstanbil Fetihnâmesi
Azerî Türkleri
Kore Dilinin Yeri Üzerine 1939
28
28
28
29
29
29
29
202-210
204-210
211-213
1-17
18-23
24-40
41-51
Kuteybe B. Müslim Devrinde Aşağı Türkistan’ın Diğer Şehirlerinde İslâmiyet
Bilecik’te Düğün Adetleri
Fransız Türkologlarının Yayınladıkları “TURCİCA” (Türk Araştırmaları Dergisi)’nin Türk Kültürü ve
Tarihine Hizmetleri
Zagreb Bilimler Akademisinde Bulunan Elyazmaları
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
Fihrist
Kazak Tilinin Sözlüğü (Kazak Türkçesi Sözlüğü)
29
29
29
52-71
72-90
91-127
29
29
29
29
29
30
128-136
137-140
141-144
145-149
150-156
1-238
31
31
31
31
31
31
31
32
32
1-103
104-133
134-147
148-160
161-170
171-180
181-188
1-8
9-43
32
32
32
32
32
44-51
52-54
55-62
63-72
73-81
Eski Türklerde Şehircilik
Azerbaycan Dilinin Teşekkül Tarihine Dair Geydler
Kara Timurtaş-oğlu Umur Bey’in Bursa’da Vakfettiği Kitaplar ve VakıfKayıtları
Bahriye Meclisinin Kuruluşu ve Önemi
Halıda Müşahhaslaşan Kültür
Bilecik Orhan Gazi İmareti
Dergi Tanıtma: Archivum Ottomanicum
Pazırık Halısı
The Origin Of The Tradition Or Carpet Weaging Among Turkic Peoples And The Problem Or The
Origin of the Carpet Faund In Pazyrkyk In The Altai Region
Anadolu’daki Türk Halıcılığına Dair En Eski Tarihi Kayıtlar
The Earlies Historical Records On The Turkish Anatolian Carpers
Karakeçili Oymağı Halıları
Eğer Örtüsü Olarak Dokunmuş Konya Halıları
Karapınar Halıcılığı
7
AKYOLOĞLU, İsmail Hakkı
AYDIN, Mahir
SÖNMEZ, Yard. Doç. Dr. Zeki
SAMUK, Gonca
MÜLAYİM, Yard. Doç. Dr. Selçuk
AÇIKGÖZ, Halil
EREN, Muhittin Salih
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
KARDEŞ, Mehmet
SABAHİ, Tahir
KÖKLÜ, Nadi (Tercüme)
SABAHİ, Dr. Seyid Tahir
AKYÜZ, Hüseyin - DİLGER, Prof. Dr. Bernard
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
ERSOYLU, Yrd. Doç. Dr. Halil
ALASYA, Halil Fikret
GÜNGÖR, Yard. Doç. Dr. Harun
DEVLET, Dr. Nadir
SAKAOĞLU, Doç. Dr. Saim
KİTAPÇI, Doç. Dr. Zekeriya
ALPTEKİN, Dr. Ali Berat
KOÇAR, Dr. Çağatay
TÜLÜCÜ, Dr. Süleyman
ÇETİN, Atilla
YİNANÇ, Doç. Dr. Rafet
BAŞBUĞ, Hayri
GÖRGÜNAY, Prof. Dr. Neriman
ÜLKER, Hasan
DULKADİR, Hilmi
DEVLET, Yard. Doç. Dr. Nadir
GABAIN, A. V. (Yazan)
TOPARLI, Dr. Recep
BANG, W. - ÇENELİ, İlhan (Çev)
DOĞANAY, Doç. Dr. Hayati
ÖZEY, Araş. Gör. Ramazan
GÜVENÇ, Psk. Rahmi Oruç
TÖZÜM, Prof. Dr. Rüknettin
KAFESOĞLU, Prof. Dr. İbrahim
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Âmiran Kurtkan
ERÖZ, Prof. Dr. Mehmet
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
ERKAL, Prof. Dr. Mustafa E.
GÖKÇEN, Doç. Dr. Ahmet
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
GÜZELBEY, Cemil Cahit
DONUK, Doç. Dr. Abdulkadir
AKDOĞAN, Dr. Yaşar
ÖCAL, Safa
YALVAÇ, Öğr. Grv. Dr. Mehmet
ZAİM, Prof. Dr. Sabahattin
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
TÜRKÖZÜ, H. Kemal
ÖZBİLEN, Eşref Bengi
ANDREWS, By Peter Alford
AYAN, Dr. Gönül
TDAV
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
Bolu Çevresinde Terki (Türk Binit Takımı) Heybeleri
Terekemeler ve Terekemelerde Halı
Batı Anadolu Türk Halıcılığının 19. Yüzyıldaki Durumu Üzerine
Uşak Halıları’nın Dünü ve Bugünü
Kök Boyalar Üzerine Birkaç Not
“Türkçe’de Halı ve Halıcılık Terimleri”
Türk Halı ve Kilim Sanatı Üzerine Türkiye’de Yayınlanmış Araştırmaların Bibliyografyası
Ramazan Oğulları’na Dair Bazı Yeni Bilgiler
Ziya Gökalp’ın İktisadi Sosyolojiye Ait Kaynaklarında Bir İsim Düzeltmesi Hakkında Düşünceler
Verneh From Azerbaijan
Şahsevenlerde Verneh Tarzı
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
82-87
88-94
95-106
107-133
134-136
137-188
189-203
1-10
11-21
22-36
37-44
Uygurlar ve Onların Günümüzdeki Eğitim ve Öğretimleri
Avusturya’lı Diplomat Anton Von Prokesch-Osten (1795-1876) Ve Türkiye
Oğuz Han’ın Koyduğu Adlar
Niçin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?
Karamanlıca (Grek alfabesi ile Türkçe) Bir Kitabe
Topyekün Sürgününün 40. Yılı Münasebetiyle Kırım Türkleri’nin Sürgün Sonrası Faaliyetleri
Atasözleri ve Deyimlerimizdeki Yabancı Asıllı Kelimeleri Türkçeleştirebilir miyiz?
Orta Asya Arap Fetihlerinin Sosyal ve Dini Karakterleri
Türk Masallarında Yeni Tesbit Edilen Tipler
Türkistan Halk Edebiyatında Bilmece Türü
Kitap Tanıtma
Meşrutiyet Döneminde Arşivlerimize Ait Belgeler
XVI. Yüzyılda Söğüt ve Köyleri
Nevruz
İzmir Kemal Paşa Tahtacıları İle Yugoslavya’dan İzmir’e Gelen Göçmen Türkleri Gelenekli Gelin
Giysileri
Karaçay-Türk Düğünü’nden Bir Motif Algış
Yanlışlarımız
Beşbalık-Koçu Uygurları’nda Hasırlar, Halılar, Yolluklar
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
45-56
57-67
68-76
77-94
95-101
102-129
130-140
141-169
170-188
189-199
200-220
1-64
65-73
74-102
103-120
34
34
34
121-129
130-150
151-158
Türkçe’de Galatlar
Kan/Gan Eki Üzerine
Erzurum’da Oltu Taşı İşlemeciliği
Güzelyayla Köyü Yaylası
Varlık Alanında Türk İnsanı ve Türk Musikisi
Büyük Sosyolog Büyük Alim ve Büyük İnsan Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu
Bilge Kağan’ın Adı ve Lakabı
Selçuklu Tarihinde İğdişler
The Igdish In Seljukid History
Prof. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Bir Sosyoloğun Profili
Birlik Prensibi Ve Hukuk
Türk Topluluklarının Ölüm Adetleri Üzerine Bir Deneme
Millî Duyguların İktisattaki ve Çalışma Hayatındaki Yeri ve Önemi
Türk Sosyal İlim Hayatında Bir Zirve; Z. Fahri Fındıkoğlu
Vakıfların Ekonomik Yönü ve Vakıf Müesseselerinin İktisadi Tesirleri
Alman Şairler Holderlin, Müller ve Waiblinger’de Türk Yunan Münasebetleri
Bir Göç Hikâyesi ve Gaziantep Şer’i Mahkeme Sicilleri
Türkçe “İl” (Devlet) Deyimi Hakkında
“Beşir Çelebi, Eserleri ve Beşir Çelebi’ye Ait Olduğu Zannedilerek Yanlış Tanıtılan Bir Mukaddime”
Eski Türkler’de Yiyecek
Türk Milli Eğitiminde Sosyolojinin Yeri
Türk ve İslâm Dünyası Arasında İktisadî ve Kültürel İşbirliği
Max Weber, Günümüzde Ve Türkiye’de Weberci Görüşler
Dünkü ve Bugünkü Ermeni Terörizmi ve Düşündürdükleri
Sovyetler Birliği Türklerinin Berlin’deki Siyasi Yayınları
Tent Furnisnings And Rugs Of The Sahsvan of Azerbaycan
Lamiî Çelebi’nin Vâmık u Azrâsı
Fihrist
Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
159-174
175-181
182-203
204-215
216-221
1-3
4-8
9-23
24-27
28-41
42-55
56-68
69-79
80-85
86-98
99-115
116-136
137-144
145-160
161-213
214-232
233-268
1-158
159-172
173-187
188-208
209-211
212-221
1-99
8
ALP, İlker
CICHOCKI, Dariusz
ASLAN, Dr. Haver
SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati
BAŞBUĞ, Hayri
ÇATIKKAŞ, Yrd. Doç. Dr. M. Atâ
YÜCEL, Erdem
USLU, Necati Asım
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
YUVALI, Yard. Doç. Abdülkadir
ÇENELİ, İlhan (Çeviren)
POPPE, Nikolaus (Yazan)
ONUR, Yrd. Doç. Dr. Naci
Mc PHERSON Charlotte
LINDAU, Paul –
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
ÇETİN, Atilla
ÇETİN, Atilla
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
TÜRER, Dr. Osman
ALPTEKİN, Yard. Doç. Ali Berat
KARABORAN, Doç. Dr. H. Hilmi
CLARK, Miltond J.
SAY, Tansu (İngilizceden Çev.)
DOĞRU, Dr. A. Mecit
GÜNGÖR, Dr. Harun (Çeviren)
RINTCHEN, B. (Yazan)
COOK, Leslie
AKYOLOĞLU, İsmail Hakkı
TÜLÜCÜ, Dr. Süleyman
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
KAŞGARLI, Prof. Dr. Mehlika
Aktok
GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. Harun
SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati
GÖÇGÜN, Doç. Dr. Önder
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
ÖCAL, Safa
AYTAÇ, Prof. Dr. Kemal (Çev.)
HAZAİ, Prof. Dr. Georg (Yazan)
NASRATTINOĞLU, İrfan Ünver
ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. Ali Osman
KİTAPÇI, Doç. Dr. Zekeriya
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Amiran
Kurtkan
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
AYTAÇ, Prof. Dr. Kemal
BENNIGSEN, Prof. Alexandre de
HAYIT, Dr. Baymirza
DEVLET, Yrd. Doç. Dr. Nadir
ÇATIKKAŞ, Yrd. Doç. Dr. Atâ
BAŞBUĞ, Hayri
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Amiran Kurtkan
Mc PHERSON, Charlotte
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Çeviren)
Tarihte Türklerin Bulgarlaştırılması
Türk Mitolojisinden Kurt-Ana Motifine Dair
Milli Gururumuz
İslam Düşünürlerinin Yorumlanması ve Yorum Usul Ahlakı Üzerine
Doğu Anadolu Aşiretleri
Firdevsî-i Rumi’nin Sıranç-Name-i Firdevsi’si
Kıbrıs Belediyecilik Kongresinin Işığı Altında Eserlerinin Durumu ve Alınması Gereken Tedbirler
Türkçe’de Yalnız Göze Ait Deyimler
Eski Türk Devletlerinde Ağa Ünvanı
Sosyal Şiddet : 12 Eylül Öncesi Türk Toplumunun Anatomisi
Anadolu’nun Türkleşmesi ve Moğollar
Yakut Dili
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
100-116
117-130
131-137
138-159
160-185
186-198
199-230
1-57
58-66
67-89
90-101
102-112
Hamdullah Hamdi’nin Yusuf ve Züleyha’sındaki Bazı Milli Motifler
Pakistan’da ve Türkiye’de Afganlı Mülteciler Bugünkü Durumları
1900’lerde İzmir
38
38
38
113-127
128-147
148-181
KİTAP TANITMA: Bahriyede Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezaretinin Kuruluşu
(1789-1867) -Ali İhsan Gencer
KİTAP TANITMA: Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı (1873-1877)
Arslan Beygu
Sosyalist Çin’de Yeni Gelişmeler
Melâmiliğe Dair
Kul Mahmut
İki Eğreti Yerleşme Şekli “Banı” ve “Pey”
Kazaklar Hürriyete Nasıl Göç Etti?
38
182-185
38
39
39
39
39
39
39
185-187
1-10
11-24
25-51
53-82
83-104
105-129
Yukarı Kür Boylarının Yer Adları Üzerinde Bir Araştırma
Moğol ve Kazak Etnografyasından Örnekler
39
39
131-224
225-229
Yenilgiyi Kabul Etmeyen Millet: Afganistan
Bolu Çevresinde Yaşayan Türkmenlerin Milli Yemeği “Tutmaç Çorbası” ve Diğer Tarihi Türk
Yemekleri
Malazgirt Savaşına Katılan Türk Beylerinden Gevher-Âyîn ve Sav-Tegin
Akkoyunlular
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Tarihi İnanç Yapısı
39
39
231-245
247-251
39
40
40
253-259
1-38
39-75
Süryani Kaynaklarına Göre Türklerin Menşei Dini İnanış ve Adetleri
Gençlik ve Sahip Olma Duygusu
Mehmet Akif’e Göre “Mütefikkirler ve Din”
Alman Seyyahı Fürst Hermann Von Pückler-Musau Türkiye İntibaları
Bilecik Çatması (İpek Kadifesi)
Türk Dilleri
40
40
40
40
40
40
77-87
89-100
101-109
111-116
117-123
125-128
Âşıklık Geleneğinin Kuzey Azerbaycan’daki Durumu
Gençliğin Dünya Görüşü ve Terörizm
Türk Tarihinin İslâm Tarihi ile Birleşmesi ve Bütünleşmesi
Millî Eğitim Stratejimiz Nasıl Olmalıdır?
40
40
40
41
129-141
143-156
157-182
1-124
Afşarlar – İran’da Hüküm Sürmüş Bir Türk Hânedanı
Doğu Anadolu’nun Sosyal Yapısı
Çarlık Ve Sovyet Hakimiyeti Altındaki Türkler
41
41
41
125-133
135-158
159-181
Sovyetler Birliğinde İslâm Araştırmalarının Temayülleri
Tatar Şairi Tukay’ın 100. Yılı (1886-1913)
Türk Dili Lügatçiliği ve Bazı Türkçe Lügatlar
Aşiretlerimizde At Kültürü
Aslan El-Besâsirî, Abbasi Halifesi El Kaim Biemrullah ve Selçuklu Sultan Tuğrul Bey Devrinde
Muhim Roller Uygulamış Bir Türk Kumandanı
Türk-İslam Felsefesi Açısından Yaratılış Meselesi Karşısında İlim ve İslâmiyet
Karaçi’deki Afganlı Mülteciler Arasında Yapılmış Olan Bir Tıbbı Çalışma Üzerine
Türkler’in Asıl Yurdu
41
41
41
42
42
183-200
201-205
207-251
1-99
101-114
42
42
42
115-146
147-163
165-170
9
SAMOİJLOVİC, A.
ONK, Nizamettin
KURMUŞ, Ömer Saim
AÇIKGÖZ, Halil
AÇIKGÖZ, Halil
TDAV
KİTAPÇI, Doç. Dr. Zekeriya
ERKAL, Doç. Dr. Mustafa
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
ÜNAL, Mehmet Ali
ÖZEL, Oktay
POLAT, Dr. Nâzım H.
ÖZBİLEN, E. Bengi (Çeviren)
SPULER, Bertold
ANDREE, Richard
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
AÇIKGÖZ, Halil
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Amiran Kurtkan
EL-SABBAĞ Prof. Dr. Leylâ
TAHA, Ö. Tahsin
GÜNER, Dr. Agah Oktay
GÜNGÖR, Yard. Doç. Dr. Harun
DOĞANAY, Doç. Dr. Hayati
GREİFENHORST, Friedrich KRAELİTZ
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Çeviren)
AKTAN, Coşkun Can
ÇAKMAKOĞLU, Alev.
KARAMISIR, Sami
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
KAŞGARLI, Doç. Sultan Mahmut
ASLAN, Haver
KURBAN, İklil
ÇAYIRDAĞ, Mehmet
ÇATIKKAŞ, Yrd. Doç. Dr. Atâ
ÖCAL, Sefa
ÖZGÜL, Metin Kayahan
BURAN, Arş. Gör. Ahmet
DEMİRCİ, Kürşad
ÇETİN, Atilla
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
BİLGİSEVEN, Prof. Amiran Kurtkan
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÖZTUNA, Yılmaz
ÖKE, Doç. Dr. Mim Kemal
HAYIT, Dr. Baymirza
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
TAYŞİ, Mehmet Serhan
ALPTEKİN, Dr. Ali Berat
AÇIKGÖZ, Halil
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÖZKAYA, Prof. Dr. Yücel
ÇETİN, Atilla
Çıldırlı Aşık Şenlik ile Aşık Kılıççı Mustafa
Bursa Hakkında Yazılmış Kitaplar Bibliyografyası (Bir Deneme)
KİTAP TANITMA: Cenâp Şehâbettin’de Tenkit Dil, Sanat ve Edebiyat Hakkında Görüşleri,
Doç. Dr. Celal Tarakçı
Cenâb Şehâbeddin’de Tenkid
Fihrist
Hz. Peygamberin Hadislerinde Türkler
Gökalp Sosyolojisi ve Bir Tezin Düşündürdükleri
Selçuklular Devrinde Türk Beyleri
Molla Ahmed Peykerici ve Külliyesi Vakıfları
XV. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunda “Hariç Raiyyet”
Yahya Kemâl’in Dikkat Çekmemiş Bir Mektubu
Mülteci Rusya Türklerinin Uzak Şark’taki Durumu
42
42
42
171-184
185-245
247-249
42
42
43
43
43
43
43
43
43
247-249
251-258
1-109
111-132
133-144
145-157
159-171
173-177
179-184
Feldmareşal Helmut Von Molke’nin Türkiye Gezisi (1835-1839)
43
185-206
KİTAP TANITMA: “Millî Kültür Davamız”, Prof. Dr. Emin Bilgiç
Harizmşah Atsız
Arslan Hatun
Prof. Dr. Mehmet Eröz’e Göre, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik
Osmanlı İdaresinin İlk Devrinde Arap Ülkelerindeki Fikir Hayatının Yeniden Değerlendirilmesine
Doğru
Anadolu’yu Vatan Kılan Aşık Paşa
Seyyid Lokman ve Oğuz-nâmesi
Türkiye’nin Coğrafî Konum ve Millî Sınırları ile İlgili Bazı Meseleler
Tatar Hanı Murat Giray’ın 1683 Yılında Wienerneustadt’a Yolladığı Haraç Talepnamesi
43
44
44
44
44
207-210
1-7
8-13
15-45
47-71
44
44
44
73-90
91-103
105-154
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
155-164
165-173
175-179
181-230
1-4
5-7
8-9
11-24
25-36
37-44
45-55
57-84
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
85-96
97-184
185-212
213-216
217-220
221-224
9-46
47-68
69-93
85-113
115-128
129-147
149-162
163-213
215-236
237-240
9-12
13-22
23-72
73-84
85-109
Bir Vergi Tahsil Usulü Olarak “İkta Sistemi”
İçel Dokumaları
Harp Yönetimi ve Kalkınma Stratejisi Hakkında Düşünceler
Ak Sunkur Kasımüd-Devlet
Ak Sunkur Bursuki (Porsuki)
Ak Sunkur Ahmedili
Güney Doğu Anadolu Projesinin Sosyo-Kültürel Yönü
Uygur Türkçesinde Kelime Türetme Usûlleri Hakkında
Azerbaycan Türk Yurdu
Çağdaş Uygur Türkçesi
Timur, Yıldırım Bayezid’in Oğulları ve Bazı Beylikler Adına Basılan Akçelerden Kayseri Müzesi’ndeki
Bir Define
Mâni Kelimesi ve Mânilerimiz
Ertuğrul Gazi Türbesi ve Haziresinde Yatanlar
Yusuf Kâmil Paşa’nın Tercüme-i Telemak’ı
Bir Etimolojik Sözlük Denemesi
Hürriler (Eski Mezopotamya’da Asya Menşeli Bir Kavim)
KİTAP TANITMA: Osmanlı İmparatorluğunda Veba (1700-1850) Daniel Panzac.
Köroğlu, Kizir Oğlu Mustafa ve Demirci Oğlu İle İlgili Vesikalar
Türk-İslam Felsefesi Tarihinde Teoloji ve Teolojizm
Hüseyin Tosun: Bir İhtilâlcinin Profili
Osmanoğulları ve Türk Mûsikîsi
Hukuk-Tarih-Siyaset Üçgeninde “Kilikya Ermeni Krallığı” Polemiği
Türk Dünyasının Bazı İktisadi Meseleleri
“Osmanlı Hukukunda Gedik Hakkının Menşei ve Gedik Hakkıyla İlgili Ebussuud’un Bir Risalesi”
Millet Kütüphanesi’ndeki Eski Harfli Süreli Yayınlar Kataloğu
Azerbaycan Halk Hikayesi 2 (Han Çoban)
“Kutadgu Bilig ve Bir Çalışma”
Ahmet (882-?-903=1497) Ak Koyunlu Hükümdarlarından
Ağa Muhammet Şah (1154-1211=1714-1797) Kaçar Devleti’nin Kurucusu
1906-1907 Erzurum Hürriyet Ayaklanması İle İlgili Yeni Belgeler
III. Selim’in İmparatorluk Hakkındaki Bazı Hattı Hümayunları
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Arşivlerimize Ait Bazı Belgeler
10
ORALTAY, Hasan
TURAN, Ahmet
KARAMISIR, Sami
ÖZTÜRK, Nazif
HAFIZ, Dr. Abdüssettar
ÜNAL, Dr. Tahsin
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Ahmet
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
KARPAT, Prof. Dr. Kemâl H.
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BİLGİSEVEN, Prof. Amiran Kurtkan
DOĞRU, Dr. A. Mecit
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
DEVLET, Prof. Dr. Nâdir
ERTÜZÜN, Doç. Dr. Tevfik
ERKAL, Doç. Dr. Mustafa
TÜRKKAN, Dr. Reha Oğuz
ÇAYIRDAĞ, Mehmet
TÜLÜCÜ, Dr. Süleyman
AÇIKGÖZ, Halil
YETİŞ, Yrd. Doç. Dr. Kazım
YÜCEL, Erdem
ŞAHİN, İlhan
KURBAN, İklil
ÇETİN, Atilla
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
AKGÜNDÜZ, Yard. Doç. Dr. Ahmet
KARABORAN, Doç. Dr. H. Hilmi
YALVAÇ, Öğr. Grv. Mehmet
ÖZCAN, Yard. Doç. Ali Osman
AKSOY, Mustafa
ÜNAL, Mehmet Ali
KARPUZ, Yard. Doç. Dr. Haşim
ÖZEY, Dr. Ramazan
AKÇORA, Dr. Ergünöz
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Çeviren)
WİMBURS, S. Enders - WİXMAN, Ronald
CEBECİ, Dilâver
AÇIKGÖZ, Dr. Namık
ÖZTÜRK, Dr. Necdet
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
DEVLET, Dr. Nadir
AYBARS, Prof. Dr. Ergun
ÖZTÜRK, Nazif
CONQUEST, Robert, ÖZBİLEN, Eşref (Çeviren)
KAYA, Turhan
KOVALC, Dr. Gyöngyi
YILDIRIM, Vural (Tercüme)
ÖZCAN, Doç. Dr. Ali Osman
ONK, Nizamettin
ALASYA, H. Fikret
AÇIKGÖZ, Halil
ÖZTOPRAK, Fahrettin
YAKIT, Doç. Dr. İsmail
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
CÖHCE, Salim
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
AYTAÇ, Prof. Dr. Kemal
JYRKANKALLİO, P. (Yazan)
HAYIT, Dr. Baymirza
ALTINTAŞ, Yard. Doç. Dr. Ayten
DİAT, Frederique - DEVELİ,
Kazakistan Kazakların
Türk Şiirinde Nevruz
Siyasî Açıdan Türk-Yunan Münasebetleri
Osmanlı Düşünce Tarihi Çerçevesinde Molla Lütfi (2-900/1494)
Mustafa Çokay
Nurettin Bey (NURE SUFİ) Ermeni Değildir
KİTAP TANITMA: “Necati Aktaş, İsmer Binark, El-Arşifü’l Osmânî.”
XIX. Yüzyılda Çukurova’da İçtimai Hayat
Pan-İslâmizm ve İkinci Abdülhamid: Yanlış Bir Görüşün Düzeltilmesi
Türk-İslâm Sentezi Üzerine
Prof. Dr. Mehmet Eröz’e Göre, Atatürk, Milliyetçilik ve Doğu Anadolu
Kırım ve Maykop’un Yer Adları
Sosyal Siyaset Açısından Vakıflar
Kazak Türkleri’nin Ayaklanması
Milliyetçi İktisat Ekolü
“Yabancılaşma” ve “Anomi”ye Değişik Bakış Açıları
Türkler’in Ataları ve Türk Moğol İlişkileri Meselesi
Anadolu Selçuklu Şehirlerinde Basılan İlk İlhanlı Sikkeleri
Fârâbî Bibliyografyası”na Bazı İlâveler
KİTAP TANITMA: “Dost Elinden Gelen Turna”, Azerbaycan Hikayeleri Antolojisi, Yusuf Gedikli
Mehmet Akif’te Batı ve Batı Medeniyeti Meselesi
Pakistan’da İslâm Mimarisi ve Türk Sanatı İle Ortak Yönleri
XV. ve XVI. Yüzyılda Sofya-Filibe-Eski Zağra ve Tatar Pazarı’nın Nüfus ve İskân Durumu
Tarihi Roman “İz”
KİTAP TANITMA: Türk Denizcilik Araştırmaları, Doç. Dr. Ali İhsan Gencer
Selçuklular Devrinde Türk Beyleri III.
“İslam ve Osmanlı Hukukunda Rızayı Bozan Sebeplerden İkrah”
Folklor Açısından Doğu Anadolu Bölgesinde Köy Araştırmalarının Önemi
Malatya Mutfak Kültürü ve Yemekleri
Bir Kültür Ürünümüz: Korkuluklar
Bir “Kültür Kodu” Olarak “Yemlik”
Osmanlı İmparatorluğu’nda Müsâdere
Müzeler ve Araştırma
Dumlu Çevresinde Kom Yerleşmeleri
“Fırat Havzasında Ermeni Propagandası ve Mektuplar”
Osmanlı İpek Ticareti Madencilik ve Ziraatinde Yük (Himl)
47
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
111-129
131-186
187-201
203-222
223-229
231-242
243-244
9-12
13-37
39-57
59-66
67-141
143-150
151-162
163-174
175-178
179-184
185-190
191-208
209-212
213-236
237-248
249-256
257-261
263-264
11-16
17-42
43-56
57-82
83-90
91-94
95-112
113-118
119-126
127-150
151-170
Osmanlı Devletinde İhtisâb Ağalığı
“Riyazî’nin Eserinde Klasik Sanatlar”
Kazasker Vusûlî Mehmet Çelebi ve Selim-nâmesi
Gazneliler Devrinde Büyük Bir Türk Beyi: Harizm Valisi Altun Taş
Batı’da Rusya Türkleri İle İlgili Çalışmalar
Yakın Tarihimizde Anadolu Ayaklanmaları
Birgivî Mehmet Efendi’nin XVII. yüzyıl Osmanlı Dinî ve Siyasî Hayatı Üzerindeki Tesirleri
Kayıp Bir Halk Rusya Mesketyalıları
Irak Türkmen Şiirinde Hoyrat Geleneği
Osmanlı Uygulamalı Sanat Eserleri Açısından Macaristan’ın Balkarlar’la İlişkileri (XVI-XVII. yüzyıl)
49
49
50
50
50
50
50
50
50
50
171-220
221-235
9-108
109-115
117-126
127-166
167-181
183-188
189-200
201-212
Mehmet Akif’in Yaktığı Işık
Çıldırlı Aşık Şenlik Ve Narmanlı Aşık Sümmanî
Kıbrıs ve Milletlerarası Konferans
KİTAP TANITMA: Fusûsu’l Hikem, Tercüme ve Şerhi Dr. Mustafa Tahralı, Dr. Selçuk Eraydın
Fihrist
Ankaravi Mehmet Efendi Medresesi
Selçuklular Devrinde Türk Beyleri IV
Sıno Turcıca
Köylülük Şuuru Ve Ziraî Kalkınmanın Dinamikleri
Günümüzdeki Türk Kavimlerine Umumi Bir Bakış
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
213-217
219-244
245-256
257-262
263-286
9-42
43-51
53-84
85-104
105-128
20. Yüzyılda Türkistan’ın Milli ve Sovyet Devletlerinin Karakterleri
Eski Türk Kültüründe Hayat Ağacı ve Ölümsüzlük Otu
Olcay Süleymanov “Az ı ya”
51
51
51
129-141
143-156
157-174
11
Hayati (Tercüme)
ŞEKER, Yard. Doç. Dr. Mehmet
ÇAL, Halil
THOMSEN, K.
POLAT, Nazım
TÜLÜCÜ, Dr. Süleyman
NALBANDOĞLU, Muhiddin
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÇELEBİ, Celalettin B.
SEYİDOV, Mireli (Yazan)
YAVUZ, Dr. Orhan (Çeviren)
ÖNLER, Yrd. Doç. Dr. Zafer
UÇAR, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer
AKTAN, Coşkun Cem
AKÇORA, Dr. Ergünöz
ÖZTÜRK, Dr. Necdet
TURNALI, Bilgin
YILMAZÇELİK, Arş. Gör. İbrahim
TOPARLI, Yrd. Doç. Dr. Recep
YETİŞ, Yard. Doç. Dr. Kazım
YÜCE, Doç. Dr. Nuri
ARGUNŞAH, Mustafa
TANSEL, Fevziye Abdullah
HAYIT, Dr. Baymirza
MEMİŞ, Doç. Dr. Ekrem
TÜRKKAN, Dr. Reha Oğuz
AYDIN, Arş. Gör. Mahir
GÜNAY, Yrd. Doç. Dr. Selçuk
ASLAN, Dr. Hâver
KAŞGARLI, Doç. Sultan Mahmut
DEMİRCİ, Arş. Gör. Kürşad
ÖZGÜL, Metin Kayahan
ONK, Nizamettin
ECER, Dr. H. Ferhat, YILDIRIM, Okt. Arif
KOLCU, Hasan
DOĞANAY, Doç. Dr. Hayati
ÖZTÜRK, Dr. Necdet
ÖZEL, Sabahattin
SHİMİN, Geng - ÇAMLI, B.
McPHERSON C. C.
SHİMİN, Geng
GÖKALP, Mehmet
DUMAN, H. Harun
İNCE, Dr. Adnan
TEKİNER, Süleyman
YAVUZ, Dr. Orhan
ACAROĞLU, M. Türker
KOLCU, Hasan
ONK, Nizamettin
BOZYİĞİT, A. Esat
ÇETİN, Atilla
ÖZTOPRAK, Fahrettin
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ENGİN, Dr. Muhabay
ARGUNŞAH, Mustafa
AÇIKGÖZ, Namık
ERDEM, Dr. Sadık
İZGİ, Cevat
ÖZBALCI, Dr. Mustafa
Buhara’nın Memleketi Buhara’nın Bir Fethine Bakış : Taberî’nin Rivayetlerinin Değerlendirilmesi
Bürokrasimiz ve Eski Eserlerimiz: Acazede Hüseyin Paşa Yalısı
Türkçede Kapalı “E”
İhsan Raif Hanım
Kitap Tanıtma: Kurân’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar
KİTAP TANITMA: Osmanlı Devleti Tarihi
Abbasiler Devrinde Büyük Bir Türk: Tolun Oğulları Devleti’nin Kurucusu Ahmed
Doğu Anadolu’nun Tıbbı Folklor Açısından Sağlık-Hastalık Sistemi Üzerine Bir Araştırma
Mevlana’nın Sözleri ile Semâ
Gök, Ak ve Kara Renklerinin Eski İnançlarla Alâkası
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
175-182
183-192
193-196
197-210
211-214
215-216
9-18
19-27
29-31
33-52
XIV ve XV. yüzyıl Türkçe Tıp Kitaplarındaki Bitki adları Üzerine
Müslüman Devletlerde İktâ Sisteminin Temelleri
Osmanlı Tımar Sistemi’nin Malî Yönü
Çanakkale Muharebeleri ve Gazi Mustafa Kemal
Tunus’un Osmanlı Hakimiyetine Geçmesi
Son Araştırmalar Işığında Caferabat Tekkesi’nin Yeri
1840-1850 Yıllarında Harput
El-Kavanin ül Külliye Li Zabtil Lügatit Türkiyye (Şekil Bilgisi Özellikleri-İndeks)
Tanzimat Sonrasında Kullanılan Bazı Yeri Edebi Istılahlar
Kitap Tanıtma (Helga Venzlaff, Der İslamische Rosenkranz)
KİTAP TANITMA: Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dillerinde Fiiller
Muallim Nâcî’nin Sultân Abdü’l-Hamîd’e Sunduğu Ebu’s-Salâtîn Gâzî Ertuğrul Bey ve Târih-i
Salâtîn-i Âl-i Osman
Türkistan Terimi Üzerine
M.Ö. 3. Bin Yılında Anadolu’da Türkler
Türk Soyunun Sırrı
Vidin Bulgarlarının Rusya’ya Göç Ettirilmeleri
Hamidiye Hafif Süvari Alayları ve Erzurum
Azerbaycan Türk Yurdu
Uygur Şiirinde Aruz Vezni Hakkında
Japonca ile Türkçe’nin Münasebeti
Bir Ütopya Taslağı (Hayat-ı Muhayyel)
Nebi Hazri
Ahi Birlikleri ve Bir Belge
Bir Folklor Ürünü: Destan-ı Vidiniyye
Türkiye’nin Komşuları ve Yabancı Atlaslarda Türkiye
Osmanlı Tarihlerine Göre ilk Akçe
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Adapazarı ve İzmit Gezisi (12-24 Haziran 1922)
Uygur “Abhidharmakosa-Sâstra”sının Yakın Tarihte Ortaya Çıkan Bir Kitabesi Üzerine Yapılmış Bir
Araştırma
A Study of One Newly Discovered Folio Of The Uighur “Abhidharmakosa-Sâstra”
Yusufelili Aşık Pervani ve Bâde İçmesi
Tuhaf Bir Lügat: Miftah-ı Lisan
Divan Şiirinde Nahıl
Azerbaycan’ın Mağdur Dramaturgu Hüseyin Cavid
Türk Edebiyatında Cönkler, Hususiyetleri ve Dili
Azerbaycan Atasözleri ve Deyimleri
Zafer-name’ye Reddiyye ve Terkibiyye
Göğçeli Aşık Muhammed (Aras Boyu Saz Şairleri)
Keloğlan ve Masalları
KİTAP TANITMA: Mélanges Professeur Robert Mantran
Fihrist
Millet Olma Sürecinde Milli Kültürün Önemi
Alma-Ata Ayaklanmasından Sonra Geçen Bir Yıl
Şükrî-i Bitlîsî Selim-nâmesi ve Eserin Dili
Tahkiyevî Bir Metin Olarak Riyâzînin Sâkinâmesi
Mehmet Salih Yümnî Tezkire-i Şu’ara-ı Yümnî İnceleme-Tenkitli Metin
Türk Dil Bilimcisi Divriğli Mustafaoğlu Mehmet (1233-1383)
Yahyâ Kemâl’in Biyografisi ve Sanatkâr Mizacının Temelleri
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
53
53-61
63-67
69-78
79-101
103-113
115-122
123-142
143-196
197-202
203-205
207-210
9-22
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54
54
54
54
23-34
35-46
47-66
67-79
81-85
87-100
101-110
111-132
133-160
161-169
171-182
183-193
9-18
19-24
25-47
48-55
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
55
56-65
66-81
82-88
89-96
97-116
117-131
132-168
169-177
179-182
183-204
205-208
209-212
1-39
41-49
51-72
73-83
85-112
113-134
135-147
12
KARAKAŞ, Yrd. Doç. Dr. Şuayb
ÖZCAN, Doç. Dr. Abdülkadir
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Amiran Kurtkan
ARPAT, Atilla
ÖZTÜRK, Nazif
GÜVEN, Özbay
AYDIN, Mustafa
ALP, Dr. İlker
YETİŞ, Yrd. Doç. Dr. Kâzım
DOĞAN, Dr. Muhammed Nur
ONUR, Yrd. Doç. Dr. M. Naci
ASLAN, Yasin
BİRİNCİ, Ali
KANLIDERE, Ahmet
DEVLET, Doç. Dr. Nadir
AKGÜNDÜZ, Doç. Dr. Ahmet
SEFEROĞLU, Şükrü Kaya
ELİYAROV, Prof. Dr. Süleyman
ASLAN, Dr. Haver
AGİ, Ferit
GÖMEÇ, Sadettin
BOSTAN, M. Hanefi
OY, Aydın
GENÇ, Mehmet
YELTEN, Dr. Muhammet
HAMZA, Yusuf
KARAİSMAİLOĞLU, Dr. Adnan
GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. Harun
ERASLAN, Cezmi
ECKMANN, Janos
DOĞANAY, Doç. Dr. Hayati
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
YUVALI, Yrd. Doç. Abdülkadir
ARPAT, Atilla
ARPAT, Atilla
İRBEÇ, Dr. Yusuf Ziya
SOYER, Yılmaz
AGOSTAN, Dr. Gabor
ÖZDEMİR, Dr. Rifat
KAZVİNİ, Mirza Muhammet
UÇAR, Yrd. Doç. Dr. Şahin (Ter)
AKÇORA, Dr. Ergünöz
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
GÖKYAY, Orhan Şaik
KIRIMLI, Hakan
BAYAT, Doç. Dr. Ali Haydar
MERT, Hamdi
İZGÖER, Ahmet Zeki
KORO, Bedreddin
ŞEKER, Yard. Doç. Dr. Mehmet
DUMAN, H. Harun
ALPTEKİN, Yard. Doç. Dr. Ali
Berat ŞİMŞEK, Arş. Gör. Esma
ONK, Nizamettin
ER, Dr. İzzet
KÜÇÜK, Doç. Dr. Sabahattin
TAVKUL, Ufuk
ALASYA, Halil Fikret
Süleyman Nazif’in Eserleri
Osmanoğulları Hakkındaki Bazı “Varsayım”lara Dair
Türk-İslam Felsefesi Tarihinin “Açma” ve “Örtme” Kavramları
Davut Paşa Câmiinde Giriş Cephesi Düzeni
Suriye
Türkler’de Pehlivanlık
Gümüşhane Tarihi
Bulgaristan’ın Emperyalist Politikasında Yeni Bir Adım
Tanzimat Sonrası Belagat ve Rhetorique Kitaplarına Fransız Rhetorique Kitaplarının Tesirleri
XV. Yüzyıl Anadolu-Osmanlı Edebiyatının Tekâmülüne Toplu Bir Bakış
Harputlu İki Şâir: Hayrî ve Rahmî
Azerbaycan’da Defin Merasimleri ve Diğer Millî Cumhuriyetlerde Dini Vaziyet
Jön Türklüğün Tarihine Dair Dikkate Değer Bir Kitap Hakkında
Son Yıllarda Türkiye Hakkında Yapılan Sovyet Yayınları
Kırım Tatarlarında Çağdaş Kültürel Gelişmeler
Uygur Hukuku
Millî Mücadele Yıllarında Kürt “Türk-Ermeni İlişkileri”
Redaksiyamızın Poçtundan Dağlıg Garabağ; Uydurmalar ve Hegigetler
Rusya Azerbaycan’ı (1905-1920) Eserinin Düşündürdükleri
XIX. Y.Y.da Tatar Türkleri’nde Ceditçilik (Milli Yenileşme) Hareketi
Alayuntlu Türkmenleri
I. Dünya Savaşı Sırasında Ermenileri İskân Meselesi ve Bazı Gerçekler
Hayrabolulu Câferzâde Mehmet Tevfik ve Hayrabolu Monografisi
18. Yüzyılda Türkiye’den Fransa’ya Yapılan Pamuklu İhracatı İle İlgili Bir Araştırma Hakkında
Düşünceler
Şirvanlı Mahmud’un Hayatı ve Eserleri
Halil Rifat Paşa’nın “Manastır Vilâyeti Köylerinin Toplumsal Güvenliği Tüzüğü”
Türk Edebiyatı Kaynaklarından “Tuhfe-i Sâmi ve Altıncı Bölümünün Tercümesi”
“Acarî Kelimesi Üzerine”
KİTAP TANITMA: Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey
İslâmi Orta Asya Türk Edebî Dilinin Özellikleri
Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Bundan Kaynaklanan Dış Tehditler
İslâmî Kapitalizm Mi?
Moğollar’ın Yakındoğu Politikası ve İsmâiller’in Âkıbeti Üzerine Bazı Bilgiler
Davud Paşa Câmiinde Giriş Cephesi Düzeni
Mihrab Boyutlarında Sayı Sembolleri
Osmanlı Devletinin Dış Dünya İle Temasları Neticesi İktisadi ve İçtimaî Politikasında Oluşan
Değişiklikler
KİTAP TANITMA: Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi
Budin’de Osmanlı Medreseleri ve Müderrisleri
Ankara’da Eğitim ve Öğretim (1785-1840)
Hülâgu’nun Bağdad’ı Muhâsara Ettiği Sırada Abbasi Sarayında Bir Türkmen Beyi: Bercemü’l-Eyvâî
Süleyman Şah
Harput’ta 20. Yüzyıl Başlarına Kadar Türkler ile Ermeni ile Ermeni Toplumunun Sosyo-Ekonomik
Durumu ve Ermeni İsyanları
Türkiye’nin Doğuşu
Evliyâ Çelebi’de Süleymaniye Câmii
Sürgündeki Kırım Tatar Türklerine Yönelik Sovyet Eğitim ve Kültür Politikası (1944-1987)
Osmanlı İmparatorluğunda Hekimbaşı ve Hekimbaşılık
Osmanlı İdaresinde Şeyhülislamlık Müessesesi ve Önemi
Osmanlı İmparatorluğu Tarafından Avusturya’ya Verilen Ticârî İmtiyâzlara Dâir
Yugoslavya SFC’nin Kosova SÖB’nde Türk Dili Üzerine İlkokul ve Orta Okullarında Tarih Dersi Plan ve
Programlarında Türk Tarihinin Yeri
İbn Batuta’ya Göre Denizli’nin Sosyal ve İktisadî Hayatı
Anadolu Basını’nın Öncüsü Envar-ı Şarkiyye Gazetesi
Dede Korkut Hikâyelerinin Motif Yapısı
55
55
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
149-200
201-226
1-11
12-16
17-50
51-59
61-79
80-92
93-99
100-143
144-153
154-159
160-171
172-176
1-16
17-30
31-65
66-78
79-83
84-96
97-106
107-118
119-151
152-156
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
157-169
170-177
178-186
187-189
190-192
193-201
9-69
71-88
89-102
103-107
109-116
117-135
58
58
58
58
137-139
141-150
151-173
175-181
58
183-203
59
59
59
59
59
59
59
10-21
23-33
35-54
55-60
61-74
75-86
87-91
59
59
59
93-102
103-109
111-133
Mehemmed Hüseyin Şerhiyar: 1906-18.9.1988
Ziya Gökalp’in Bir Makalesi Münasebetiyle
Bâkî’nin Şiirlerinde Sosyal Hayatın İzleri
Karaçay-Malkar Dilinin Diyaletleri
Kıbrıs’ta Kayıplar Meselesi
59
59
59
59
59
135-141
143-151
153-166
167-172
173-183
13
TATCI, Mustafa
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. Nesimi
ANDİCAN, Doç. Dr. Ahat
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Âmiran Kurtkan
GUBOĞLU, Mihail P.
ELİYAROV, Süleyman
ASLAN, Dr. Haver
İNAN, Ahmet
YAVUZ, Doç. Dr. Kemal
ACAROĞLU, M. Türker
AÇIKGÖZ, Halil
KOLCU, Dr. Hasan
ÖZTOPRAK, Fahrettin
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
FEİERABEND, Rosalind L.
TÜRKDOĞAN Prof. Dr. Orhan
ERKAL, Dr. Mustafa E.
SALMAN, Doç. Dr. Hüseyin
LEE, Dr. Cemil -SOO, Dr. Hee
TÜRKMEN, Zekeriya
ÇORUHLU, Yaşar
GÖKDAĞ, Arş. Gör. Bilgehan A.
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
JABLONOWSKİ, Aleksander
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Çeviren)
ÖZDAĞ, Ümit (Tercüme)
WOODHEAD, Chrıstine
BAYRAM, Sadi
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
WURM, Stefan AKALIN, Mehmet
GÜL, Dr. Mustafa
ARPAT, Prof. Dr. Atilla
GÜNGÖR, Doç. Dr. Harun
YAKUPOĞLU, Murat
ATEŞ, İbrahim
ÖZTÜRK, Dr. Necdet
ATAMAN, Bekir Kemal
IRMAK, Yunus
ALPTEKİN, Yard. Doç. Ali Berat
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Ter.)
SPULER, Bertold (Yazan)
TÜLÜCÜ, Dr. Süleyman
SEFEROĞLU, Şükrü Kaya
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
SÜMER, Prof. Dr. Sabri
GUBOĞLU, Mihail P.
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Hikmet
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
ÖZBİLEN, Eşref Bengi
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
KABAKLI, Ahmet
ARIK, Doç. Dr. Feda Şamil
AKÇORA, Yard. Doç. Dr. Ergünöz
YUVALI, Yrd. Doç. Abdulkadir
GÜRBÜZ, Arş. Gör. Adnan
AŞAN, Muhammet Beşir
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
Kitap Tanıtma: Şeyhülislâm İbn Kemâl Sempozyumu (Tebliğler ve Tartışmalar)
Ali Rıza Paşa ve Mir’atü’l-Cezâyir Adlı Kitabı
Afganistan ve Türkler
Anadolu’daki Türk Oymakları Hakkında Araştırmalar
Terakki ve Tekamül
Prof. Protsieren (Baş-Papaz) Mihail Cıachir (M. Çakır) (1861-1938)’ın Ölümünün 50. Yılı
Münâsebetiyle
Buz Gırıldı mı?
Ermeni Genişleme Siyaseti ve Dağlık Karabağ
Samsun-Kayseri Demiryolu Yapım Sözleşmesi
Galat, Galatat ve Muînî’nin Dildeki Tasarrufları
Kuzey ve Güney Azerbaycan Üzerine Kaynaklar (1851-1980)
KİTAP TANITMA: Türk Onomastiği ile ilgili Bir Eser
KİTAP TANITMA: Divan De Kâ’imi
Fihrist
Selçuklular Devrinde Türk Beyleri
Şiddet Artışlarında Hükümetin Rolü
59
59
60
60
60
60
185-189
191-199
9-34
35-45
47-56
59-84
60
60
60
60
60
60
60
60
61
61
85-94
95-115
117-126
127-148
149-182
183-188
189-192
193-196
9-24
25-51
Some Socıo-Cultural Problems Of The Children of Turksh Workers Abroad
Sarı ve Kara Türgişler Meselesi
Kore Harbi (1950-1953) ve Kore’de İslamiyetin Yeniden Doğması
Makedonya Mes’elesi
Uygur Sanatı’nda Lotus
Kırgız Atasözleri
Celâli Takvimi
Litvanya Büyük Prensliğinin Güneydoğu’da Türkler ve Tatarlarla Olan Hududu
61
61
61
61
61
61
61
61
53-60
61-70
71-83
85-106
107-127
129-167
169-183
185-203
Pan-İslamizm’in Başarısızlığı
KİTAP TANITMA: Tuncer Baykara, Yatagan: Herşeyi İle “Tarihi Yaşatma Denemesi” (Studia Culturae
İslamicae, 21) VII+212 pp. Tokyo: Institate for the study of Languages and Cultures of, Asia Minor,
1984.
Kaynaklara Göre Güney-Doğu Anadolu’da Proto Türk İzleri
Avşarlar
Özbekçe
Bulgaristan’da Türk Nüfusu ve Uygulanan Baskılar
Szıgetvar Kentinde Alipaşa Camii Boyutlarında Sembolik Sayılar
Orta Asya’da Mani Dininin Yayılması ve Türk Kültürüne Etkisi
Polonya (Lehistan) Türkleri
Mimar Sinan Vakfı
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesindeki Tarihi Yazmalar
Arşivler Yoluyla Kültür Turizmi
Osmanlı İmparatorluğu’nda Martolos Teşkilatı Hakkında Bir Çalışma
Azerbaycan’da Tesbit Edilen Hayvan Masalları
1942’den Beri Rusya’daki Müslümanların Durumu
61
61
205-207
209-210
62
62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
9-118
119-137
139-186
187-194
195-198
199-213
215-231
9-128
129-175
177-183
185-190
191-206
207-211
Kitap Tanıtma : Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Târihi
Türkiye Cumhuriyetinin Yasal Bütünlüğü ve Siyasi Partilerin Tutumları
Türkiye’de Sosyal Antropolojinin Gelişimi
Doğu Türkistan’da Üretimi Artırmak Uğruna Çevreye ve Tabii Kaynaklara Yapılan Tahripler
Romanya’da Türkoloji Çalışmalarının Meseleleri, Sonuçları ve Gelişimleri (1948-1988)
Ramazan Oğlu Ahmet Bey (?-819=1412)
Tunus ve Civarında Yaşayan Türkçemiz
On iki Hayvanlı Türk Takvimi
Ermeni Meselesi Hakkında Amerika’da İki Değişik Görüş
Bahaeddin Hoca
Aziz Bahaeddin Ögel
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in Hayatı ve Eserleri
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in Hayatı
Ölümünün Birinci Yılı Münasebetiyle Hocam Prof. Dr. Bahaeddin Ögel (1924-1987)
Türk Kültür Tarihi Araştırmaları Öksüz Kaldı (Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in Ardından)
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel ve Türk Kültür Tarihçiliği Üzerine Bazı Düşünceler
Apa Hakkında
63
64
64
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
65
65
213-216
9-62
63-73
75-89
91-147
149-151
153-168
169-210
211-219
15-18
19-20
21-42
43-52
53-59
61-68
69-76
77-81
14
ELİYAROV, Prof. Dr. Süleyman
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar
SALMAN, Prof. Dr. Hüseyin
ŞEŞEN, Prof. Dr. Ramazan
BUHARALI, Doç. Dr. Eşref
KARPUZ, Doç. Dr. Haşim
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergünöz
DAĞTEKİN, Dr. Hüseyin
ŞİMŞEK, Arş. Gör. Esma
ALPTEKİN, Yard. Doç. Ali Berat
GÜNGÖR, Doç. Dr. Harun
GÖDE, Yard. Doç. Dr. Kemal
AGAR, Dr. M. Emin
KAL’A, Yard. Doç. Dr. Ahmet
ÇORUHLU, Yaşar
TAVKUL, Ufuk
TAŞAĞIL, Arş. Gör. Ahmet
TÜRKELİ, Cevat
KAYAYERLİ, Müjdat
ABBASOĞLU, Asif (HACIYEV)
GUBOĞLU, Prof. Dr. Mihail P.
KESKİN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
UÇ, Yrd. Doç. Dr. Himmet
DURAN, Dr. Bünyamin
YAVUZ, Dr. Orhan
TURNALI, Esin Yücel
TURNALI, A. Bilgin
TAŞ, Necati Fahri
KAVALCI, Osman
YILMAZ, Muammer
GÜLSEVİN, Gürer
KOLCU, Hasan
TEKİN, Mehmet
ÖKSÜZ, Prof. Dr. Enis
ÖZTOPRAK, Fahrettin
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÜZGÖR, Doç. Dr. Tahir
ÇALIŞKAN, Yaşar
İKİZ, M. Lütfi
AÇIKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Namık
SAFİ, Muhammet
ÇAVUŞ, Mehmet
KAL’A, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
AYDIN, Mehmet
AGAR, Dr. M. Emin
DURSUN, Dr. Davut
BAŞKAN, Seyfi
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
ELİYEVA, Prof. Dr. Dilara
KAŞGARLI, Doç. Sultan Mahmut
SENEMOĞLU, Yavuz
ADRİAN, Tertecel
YILMAZÇELİK, İbrahim
HEKİMOV, M. İ., DUYMAZ, Ali (Aktaran)
ARIKAN, Zeki
KURUKAFA, Vedat
ÖZEY, Yrd. Doç. Dr. Ramazan
ÇETİN, Doç. Dr. Atilla
TEMİZ, Suat
Kurddan Türeyiş Efsanesinin Tarihi Coğrafyasına Dair
Doğu Anadolu’nun Sosyo-Kültürel Meseleleri
Yeni Kaynakların Işığı Altında Merkez Efendi ve Hakkında Bazı Yanlışlıkların Düzeltilmesi
Toharistan Türk Yabguluğu
Selçuklulardan Önce Şam (Suriye ve Filistin) Diyarında Türklerin Rolü
Türklerde Matem Alâmetleri
Eskişehir Evlerinin Mimari Özellikleri
Van ve Çevresinde 19. Yüzyıl Sonu-20. Yüzyıl Başında Türk-Ermeni İlişkileri
Hüdavendigâr (Bursa) Livâsı Yer Adları Üzerine Kısa Bir Araştırma
Türk Destanlarının Motif Yapısı I
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
83-99
101-119
121-131
133-138
139-148
149-159
161-168
169-189
191-195
197-254
Bahaeddin Ögel’in Türk Dini Tarihine Katkıları
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’e Göre Türkler’de Devlet ve Devlet Başkanlığı
Kıpçakça’nın İki Dönemi Arasındaki Fonetik Ayrılıklar
Fütüvvet ve Ahiliğin Doğuşu
Leningrad Hermitage Müzesi ve Türk Sanatı
Karaçay-Malkar Kültüründe Şamanizmin İzleri
Kapgan Kağan Devrinde Gök-Türk-Çin Münasebetleri
Çin-Hun Evlilik İttifakları
Anadil Türkçe’nin Asya Kültür Tariindeki Yerine Lenguistik Açıdan Bir Bakış
Mesket Türklerinin Folkloru (Karib Kuşlar Ötende)
Tuna Boyundaki Kadı Sicilleri ve Bazı Defterler
Cumhuriyetin Kurucularında Millet ve Milliyetçilik
Malumat Mecmuası ve Muallim Naci Efendi
Konya Vilayetinde Kırsal Değişme (1870-1909)
Bilinmeyen Son Şairlerinden Biri: Âşık Cevâbî
Celvetîlik ve Bektâşiliği Birleştiren İlgi Çekici Bir Dal: Haşîmiyye Kolu ve Üsküdar’da Bandırmalı
Tekkesi
At Kültü
Gülşen-i Aşk’ta Sembolik Karakterler
Ahmet Vefik Paşa
Tığrak Samrak Üzerine
Uzuçeli İbrahim Zikri ve Bilinmeyen Bir Eseri
Hatay’da Türkmen Aşiret ve Oymaklarının Adını Taşıyan Köyler, Mahalleler
KİTAP TANITMA: (Erkal, M.E. “İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri; Belge Yayınları, Ankara 1990,
194 s.)
Fihrist
Tanzimat Ve Batılılaşma
Türkçe Dîvân Dîbâcelerine Dair
1876 Bulgar İhtilâline Ait Tahkikat Evrakı
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
255-260
261-265
267-272
273-282
283-302
303-306
307-320
321-328
329-339
341-357
9-29
31-67
69-76
77-86
87-109
111-120
66
66
66
66
66
66
66
121-133
135-142
143-159
161-165
167-185
187-191
193
66
67
67
67
194-197
9-19
21-72
73-126
67
67
67
67
67
67
67
67
127-138
139-161
163-180
181-187
189-190
191-198
199-202
203-215
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
9-17
19-43
45-62
63-84
85-89
91-118
119-128
129-135
137-162
163-190
191-193
194-197
Ahmed-i Hanî’nin Mem u Zîn Adlı Mesnevisi ve Klâsik Edebiyattaki Yeri
Osmanlılar’da İlmin Geri Kalış Sebepleri
Bulgaristan’da Türkçe Yer ve Yerleşim Adları
Gediklilerin Doğuşu ve Gedikli Esnafı
Orhon-Yenisey Abidelerinde Adlar
Kıpçakça’nın İki Dönemi Arasındaki Fonetik Ayrılıklar
KİTAP TANITMA: Shırın Akıner, İslamic Peoples of The Soviet Unıon
Başlangıcından 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Anadolu Mezar Taşları ve Karamanoğulları Devri Konya
Mezar Taşları Üzerine Bir İnceleme
Gök-Türkler’de Adlar
Köroğlu’nun Yeni El Yazma Nüshası
Uygur Türk Edebiyatının Tarihi Gelişmesi
Hıtay Sefâretnamesi Acâıb-ül-Letaif
XVI.-XVII. Asırlardaki Osmanlı-Romen İlişkilerine Dair Bilgiler
392 Numaralı Harput Şer’iyye Sicilinin Tanıtımı Ve Fihristi
Halk Mevsimleri ve Aşıklık Sanatı
1922 İzmir Yangınıyla İlgili Bir Rapor
Atasözlerinde Hayvanlar (Tespit, Tasnif, Tahlil)
Olukbaşı, Kızılca ve Dutağaç Köylerinde Kıl Çadır Dokumacılığı
KİTAP TANITMA: Türk-Arap İlişkileri İncelemeleri Yıllıkları
KİTAP TANITMA: Avelbek Konıratbay, Kazak Aposı Jane Turkologiya
15
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
ABDURRAHİMOĞLU, Erişah
SERİN, Doç. Dr. Vildan
ARPAT, Prof. Dr. Atilla
BİLGİN, Dr. A. Azmi
GEDİKLİ, Yusuf
OKUYUCU, Cihan
YATAK, Süleyman
MARTİN, Henry, ÖNKAL, Hakkı (Çeviren)
KOLCU, Dr. Hasan
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
DAĞTEKİN, Hüseyin
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar
TURNALI, A. Bilgin - YÜCEL, Esin
KURUKAFA, Vedat
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Hasan
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
KOCA, Yrd. Doç. Dr. Salim
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
AKSOY, Muammer
AHMETBEYOĞLU, Arş. Gör. Ali
MEMİŞOĞLU, Doç. Dr. Hüseyin
YUAN-XİN, Wang
AKTAN, Yrd. Doç. Coşkun Cem
HAMZA, Dr. Yusuf
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer
EFENDİYEVA, Prof. Dr. Türkan
ÖZEY, Yrd. Doç. Ramazan
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül
Demirhan
TURAN, Ahmet
ARGUNŞAH, Mustafa
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer
KARA, Mehmet
BAYRAM, Doç. Dr. Mikail
GÜLDAŞ, Dr. Ayhan
ACAROĞLU, M. Türker
SİLER, Abdurrahman
YILMAZÇELİK, Arş. Gör. İbrahim
ÇİÇEK, Kemal (Çeviren)
AÇIKGÖZ, Halil
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
İNALCIK, Halil (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Ter.)
ÖZCAN, Dr. Azmi
HAMZA, Dr. Yusuf
DURSUN, Dr. Davut
GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer
AKSOY, Mustafa
YATAK, Dr. Süleyman
ÇEVİK, Zeki (Hazırlayan)
KARABORAN, Prof. Dr. H. Hilmi
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Hasan
Safevî Tarihi İle İlgili İncelemeler I. ve II. Abbas Devirleri
İktisadî Zihniyetlerin Sistemler Üzerindeki Tesirleri
69
69
9-32
33-52
Rum Mehmet Paşa Camiinde Rum Parmağı
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Karışık Dil Unsurları Taşıyan Eserler ve Dil Özellikleri
Karabağ Hanlığının Tarihi ve Ahmet Bey Cavanşir
Muhlisi’nin Çerkes Yusuf Paşa’nın Basra Valiliği Dolayısı İle Yazdığı Seyahatname
Sadrızamlar ve Kapudan-ı Deryalar Hakkında Yazılan Biyografik Eserler
İslâm Sanatı
Divan Şairlerinin Hece Veznine Karşı Tavırları
Abbasi Hilâfetinde Örnek Bir Türk Anası: ŞAĞAP HATUN (Doğ. H. 264/Öl. 321/933)
Üniversitelerimizin Durumu Meseleleri Ve Geleceği Hakkında
Hüdavendigar Livası Yer Adlarının Tarih Bakımından Önemi
Folklorumuzda Üçlü Ölçülü Sözler (Üçlemeler)
İstanbul’da Az Bilinen Bazı Tekkelerin Yerlerine Dair Bir Araştırma (II)
Atasözleri, Deyimler Ve Bilmecelerde Geçen Hayvan Adlarının Zikredilişi, Çokluğu, Yüzdeleri
Üzerine Bir Deneme
Türk Eğitim Sistemi ve Öğretmen
Selçuklular Devrinde Türk Beyleri VI
Türkiye Selçuklu Devletinin Özellikleri
Muhafazakârlık Ve Liberalizm Üzerine Yeni Görüşler
Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Bazı Meseleler
Atilla Devrinde Hun-Doğu Roma Münasebetleri
Bulgarların Menşei ve Oluşmaları
Çin’deki Türk Dili Araştırmaları İle İlgili Bazı Sorunlar
Osmanlı İltizam Sistemi
1839-1876 Yılları Arasında Makedonya Slav Unsurunun Eğitim ve Kültür Hayatında Tanzimat
Islahatlarının Yankıları
Türk Bilim Tarihi Rumî-Milâdî ve Hicri Takvimlerinde Gün Adı Belirleme Meselesi
Doğu Anadolu Ağızlarında Görülen Bazı Fonetik ve Morfolojik Özelliklerin Altayistik Açıdan
Değerlendirilmesi
Millî Kültürün Oluşmasında Dil Kültürünün Yeri
Bozdoğan ve Çevresinde Bahçe Evleri
Hekim Zeynelâbidin Bin Halîl’in Şifâ Al-Fu’âd Adlı Eserinin Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bazı Orijinal
Sonuçlar
Batı Trakya ve Doğu Anadolu Köy Adları Üzerine Bir Mukayese
KİTAP TANITMA: Nadir Devlet, Çağdaş Türk Dünyası
Eyyubî Hükümdarı El-Melikül-Âdil ve Komşu Türk Hanedanları
Halk Kültürü-Kitle Kültürü Farklılaşması
Göktürk Anıtlarının Altayistik Açıdan Değerlendirilmesi
Kutadgu Bilig’de Kur’ân ve Hadisin Tesiri
Selçuklular Zamanında Tokat ve Malatya Yöresinin Fikrî ve Kültürel Yapısı ve Siyasî Boyutları
Fetret Devrindeki Şehzadeler Mücadelesini Anlatan İlk Manzum Vesika
Gagauzcada Takma Adlar, Soyadları, Yer Adları
İzmir İktisat Kongresi ve Türkiye’de Yerli Malı Anlayışı Üzerine
Cumhuriyet Sonrası Elazığ’da Tarım-Ticaret ve Sanayi (1923-1938)
KİTAP TANITMA: Haim Gerber, The Social Origins of the Modern Middle East.
KİTAP TANITMA: Aydil Erol; Şarkılarla, Şiirlerle, Türkülerle ve Tarihi Örneklerle Adlarımız
Selçuklular Devrinde Türk Beyleri VII
Osmanlı Metrolojisine Giriş
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
53-62
63-76
77-114
115-134
135-143
145-161
163-169
1-63
65-83
85-101
103-175
177-191
193-201
70
71
71
71
71
71
71
71
71
71
203-212
9-16
17-27
29-40
41-52
53-58
59-66
67-72
73-79
81-89
71
71
91-108
109-113
71
71
71
115-120
121-143
145-165
71
71
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
73
73
167-177
179-181
11-24
25-33
35-47
49-85
87-98
99-110
111-128
129-139
141-163
165-168
169-171
9-19
21-50
II. Abdülhamid Devrinde Osmanlı Şahbenderlerinin Hindistan’daki Faaliyetleri
1839-1876 Yılları Arasında Makedonya Slav Halkının Eğitim ve Kültür Hayatında Tanzimat’ın
Yankıları
Dinin Sosyolojik Anlamı ve Toplumsal İşlevleri
Doğu Anadolu Ağızlarında Görülen Bazı Fonetik ve Morfolojik Özelliklerin Altayistik Açıdan
Değerlendirilmesi
Başlık ve Mehir Kavramları Üstüne Bir Deneme
Ahmed Faik Bey ve Rize Mutasarrıflığı Hatıraları
Atatürkçü Düşüncede Özellik Taşıyan Önemli Yaklaşımlar (Milli Tarih-Milli Ahlak-Milli Eğitim)
Industrılızation Activities in Elazığ (Elazığ'da Endüstrileşme Faaliyetleri)
Değerler ve Bir Sosyal Kontrol Aracı Olarak Okul
73
73
51-54
55-66
73
73
67-79
81-85
73
73
73
73
73
87-90
91-109
111-127
129-154
155-164
16
AÇIKLAR, Adnan (Sadeleştiren)
ALİYEV, Doç. Dr. Alâaddin Mehmedoğlu
ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Hikmet
ÖZEN, Kutlu
NURULU, Mina Hanım
EKİNCİKLİ, Yrd. Doç. Mustafa
ALTSTADT, Audrey L.
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)
ALPTEKİN, Yard. Doç. Ali Berat
ŞİMŞEK, Arş. Gör. Esma
BAYRAM, Sadi
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
TÜRK, Dr. Vahit
AKSULU, Yard. Doç. Dr. Melek
İNALCIK, Halil, ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)
SEFEROĞLU, Şükrü Kaya
HAMZA, Yusuf
TOZLU, Doç. Dr. Necmettin
TEMİZ, Suat
MEHMEDOV, Alhan
GÖKDAĞ, B. Atsız (Aktaran)
ÖZCAN, Hüseyin
UÇ, Himmet
ÜLKER, Hasan
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Hasan
KARPUZ, Haşim
SEFEROĞLU, Şükrü Kaya
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
İRBEÇ, Yard. Doç. Dr. Yusuf Ziya
AKGÜNDÜZ, Yard. Doç. Hasan
ÖZTÜRK, Dr. Ayhan
ABDULLİN, Yahya
ÖNER, Mustafa (Türkiye Türkçesi)
ELİYEVA, Solmaz H.
KARAÖRS, M. Metin
ADRİAN, Tertecel
ARGUNŞAH, Mustafa
TEKİN, Emrullah
GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer
KURMUŞ, Ömer Saim
YALVAÇ, Mehmet
ÖZTOPRAK, Fahrettin
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Hasan
GÖRKEM, Dr. İsmail
CHERNİKOV, I. F.
KAYRA, Öğr. Gör. O. Kemal
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
AYHAN, Aydın
AKGÜNDÜZ, Yard. Doç. Hasan
KARABORAN, H. Hilmi
KARAHAN, Yrd. Doç. Dr. Kasım
YÜCEL, Erdem
ÖZTOPRAK, Fahrettin
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar
SAYDAM, Abdullah
Tabeli Mürekkep Cümlelerin Araştırılması Hakkında
73
165-168
XV. Asrın Başında Yazılmış Türkçe Bir Dini Eser: Münebbihü’r-Râkıdîn
Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri
Türk Menşeli Rus Lakabları
Türk İnanç ve Dini Hayatın Tarihi Seyri
Dağlık Karabağ-Azerbaycan SSC’Deki “KAVGA ODAĞI”
73
74
74
74
74
169-187
9-20
21-25
27-46
47-62
Kıbrıs Türk Masallarının Motif Tip Formel Yapısı
74
63-137
Ladik ve Seyyit Ahmedi Kebir er-Rıfai Hazretleri
Bilim Tarihi
KİTAP TANITMA: Nedret Mahmut, Enver Mahmut, Bozcigit (Dobruca Tatar Masalları 1. Kitap)
Cermen ve Türk Yaradılış Destanları Hakkında Mukayeseli Bir İnceleme
Osmanlı İpek Ticareti Madencilik ve Ziraatinde Yük (Himl)
Kültür Birliğine Yönelik Dış Yayınlara Dair
1908-1912 Yılları Arasında Makedonya’da Kurulan Ayrılıkçı Örgütler ve Osmanlı, Balkan ve Doğu
Federasyonu-Konfederasyonu Kurma İddiası
Ekonomik Gelişme Sorumluluk ve Eğitim
17/18 Aralık 1986 Kazakistan Olayları ve Celtoksan Şiiri
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Devrinde Edebiyat (1918-1920)
74
74
74
74
75
75
75
139-156
157-194
195-199
200-202
9-29
31-46
47-65
75
75
75
66-77
79-85
87-108
Abdulmalik Hilmi’nin Hayatı ve Divanının Tahlili
Klasikler Münakaşası
Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri
Yunus Emre’nin Eğitimci Kişiliği
Bibliyografya (Mehmet Bilgin, Sürmene Tarihi)
Kültür Birliğine Yönelik Dış Yayınlara Dair
Türklerde Tarih Boyunca Aşık
Osmanlı Devletinde, Milliyetçilik, Panislavizm, Osmancılık ve Türkiye
Cumhuriyetinin Kuruluşuna Etkileri
Türk ve Batı Eğitim Düşüncesinde İnsan Yetiştirmenin Değer Boyutu Üzerine Tarihi Bir Çözümleme
Şark Meselesi ve Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri
Çözülmemiş Düğümler (Tatar-Başkurt Meselesi Hakkında)
75
75
75
75
75
76
76
76
109-127
129-157
159-190
191-200
201-203
1-40
41-49
51-61
76
76
76
63-76
77-94
95-107
Orşun ve Songar (Sungur) Sözlerinin Etimolojisi Hakkında
76
109-113
Romen Tarihçisi Yan Nekulçe’nin Letopisetul Tarihi Moldovel (Boğdan
Vekayinamesi) Osmanlı Ordusunun 1672 Yılındaki Romanice Seferine Dair Birliği
Tuhfe-i Murâdi ve Dil Hususiyetleri
Ermeni Meselesiyle İlgili II. Abdulhamid’in Vambery’e Cevabi Bir İradesi
Moğolların Gizli Tarihi ve Altan Topçu’nun Türk Dili ve Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi
Bursa’da Basılan Kitaplar 1869-1928
(GAP) Güneydoğu Projesinin Adıyaman içinde Su Altında Kalacak Yerlerde Sosyolojik Bir Araştırma
Bir Tarihi Süreç İçinde Şeyh Bedreddin
Osmanlı Sultanlarının XVII. Asırda Orta Afrika Ülkeleri ile Askeri Ticari ve Siyasi İlişkileri
İnsanın Tarih Yapma Rolü ve Eğitim Geleneğinin Tarihi Temelleri
Türk Dünyasında Yas Törenleri ve Ağıtlar
Academician Agatangel Keyınsky-Researcher Of The History and Culture Of Turkey
Hüsam-ı Sahrâvi’nin Harnamesi
Haydarpaşa Fakültesi (1930-1933)nin Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bazı Orijinal Belgeler
Beylikler Devrinde İçtimaî-İktisadî Durum Dinî, Millî ve Kültür Faaliyetleri
Bilim Tarihi Kuramsal Hicrî Takvimdeki Artıklama Meselesi
İslam Ordularının İstanbul’a Fetih Teşebbüsleri ve Feth-i Mübin
Tarih Boyunca Çevresinin Eğitim, Bilim ve Kültür Merkezi Olarak Diyarbakır
Çemişgezek’de Mevkii Adları (Fırat Havzası)
Ürünlerimizin Pazarlanmasında Sovyetler Birliğindeki Türklerin Dağıtım Kanallarında Üstleneceği
Roller
Belgelerin Işığı Altında Ayasofya’nın Müze Oluşu İle İlgili Bazı Gerçekler
Fihrist
Şer’iye Sicilleri ve Tıp Tarihimiz Rıza Senetleri
Milli Mücadelede Trabzon
76
115-123
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
78
125-143
145-149
151-155
157-170
1-46
49-116
117-135
137-155
157-188
189-198
199-208
1-36
37-66
67-107
109-140
141-156
157-175
177-182
78
78
79
79
183-222
223-229
9-20
21-55
17
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergünöz
GÖKDAĞ, Bilgehan Atsız
MOĞOL, Dr. Hasan
POLAT, Yrd. Doç. Dr. Nâzım H.
DEVLET, Prof. Dr. Nadir
KURAN, Prof. Dr. Ercüment
GÜLTEPE, Necati
İSMAİLOĞLU, Cafer (CEFEROV)
KARAÖRS, M. Metin
ÖZTÜRK, Dr. Necdet
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
AKÇORA, Yard Doç. Dr. Ergünöz
ÜNLÜ, Prof. Dr. Selçuk
ÖZTÜRK, Yard. Doç. Ali Osman
SCHMİEDE, H. Achmed (Yazan)
GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer
KALAFAT, Yaşar
AKGÜNDÜZ, Yard. Doç. Dr. Hasan
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
AKALIN, Doç. Dr. Ş. H.
YAMAN, Ertuğrul
BURAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
OĞAN, Sinan
AYNURAL, Yard. Doç. Dr. Salih
TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BOSTAN, M. Hanefi
GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. Nevin
AKGÜNDÜZ, Yard. Doç. Dr. Hasan
NESİPZADE, Nesip
ELİYARLI, Prof. Dr. Süleyman
AYNURAL, Yrd. Doç. Dr. Salih
ALASLAN, Yrd. Doç. Dr. Hamdi
MOĞOL, Dr. Hasan
GÜLENSOY, Baybars
TATÇI, Mustafa
RZAYEV, Prof. Dr. N. M.
DİKİCİ, Yrd. Doç. Dr. Recep
HAMZA, Yusuf
GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. Nevin
BOSTAN, M. Hanefi
SEVİM, Sezai
GÜNŞEN, Ahmet
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya
ELİYEVA, S.H. - TAĞIYEVA, H. M.
AMİRASLANOV, İ. R., MEMMEDOV, H. S.
NECEFOV, H. N.
TAVKUL, Ufuk
YÜCEL, Erdem
TURAN, Ahmet
AÇIKGÖZ, Namık
TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BİLGİÇ, Prof. Dr. Emin
HAYIT, Dr. Baymirza
HAMZA, Doç. Dr. Yusuf
KAL’A, Doç. Dr. Ahmet
Vefatının 3. Yılında Çeşitli Yönleriyle Prof. Dr. Bahaeddin Ögel
Türkmen Atasözleri
Antalya’da İpek Üretimi
Edebiyatçı Jön Türklerde Şerafettin Mağmumi
Bütün Dünya Tatarları Kongresi
Türkiye’de Kürt Meselesi
KİTAP TANITMA: Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri (1687-1908 Yılları Arası), TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Nahçıvan Sözü
79
79
79
79
79
79
79
57-66
67-94
95-104
104-149
151-155
157-176
177-186
79
187-193
KİTAP TANITMA: Kore Savaşı Şehitlerinin Biyografileri, Genelkurmay Başkanlığı Yay.
Osmanlı Devleti Kurucusu Osman Gazi ve Devri ile İlgili Bazı Meseleler Hakkında Düşünceler
Türk Devletinin Bölünmez Bütünlüğü İçinde Milli Birlik ve Beraberliğin Önemi
Azerbaycan’ın Alman Edebiyatında Yankıları
Winnetou ve Kara Ben Nemsi-Bizim Kardeşlerimiz
79
80
80
80
80
195-196
9-26
27-47
49-55
57-60
Anadolu’yu Parçalamaya Yönelik İç ve Dış Süreli Yayınlar
80
61-83
Teşkilat ve İşleyiş Bakımından Osmanlı Medrese Sistemi “Klasik Dönem”
Türk Bilim Tarihi-Müneccimbaşı Takvimlerinde Tarihleme Yöntemleri
Şor Türkleri ve Şor Türkçesi
Eski Anadolu Türkçesi’nde Fiil Türetme Ekleri ve Fonksiyonları
Yunus’ta Hayvan Adları ve Fonksiyonları
Türk Dünyasının Beşerî ve İktisadî Coğrafyasına Genel Bir Bakış
18. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Kapan Tüccarları
Örnek Bir Valide Sultan: Şağap Hatun
Türk Modernleşme Modeli
Prof. Dr. Erol Güngör ve Türk Tarihi Hakkındaki Görüşleri
Büyük Adam Meselesine Sosyolojik Bir Yaklaşım
Tarihi Gelişim İçinde Türk Aile Düzeni ve Eğitim
Yeni Turan’ın Kurulması Bakımından Azerbaycan’ın Misyonu
Türk Dünyası Tarihçiliğinin Bazı Ortak Problemleri
XVIII. ve XIV. Yüzyıllarda İstanbul Değirmenci ve Fırıncıları Esnafının Nizamları
Ortadoğu’da Türk Askerî Devlet Varlığının İnkişafı
Osmanlı İdarî Yapısı İçerisinde XIX. Yüzyılın Başlarında Antalya Sancağı’nda İdarî Teşkilat
Türk Grafik Sanatının Kronolojik Gelişimi
Elmalı’lı Bir Mutasavvıf Şair: Ümmî Sinân Halvetî
Türk Dünyasının Ortak İlmi Terim Problemleri Üzerine
Yusufağa Kütüphanesi’ndeki Al-Mutavval ve Şerhlerinin Yazma Nüshaları
Atatürk ve Makedonya’da Yaşayan Türkler ve Azınlıklar
Fındıkoğlu Bibliyografyası’na İkinci Bir Ek
Osmanlı Devleti’nde Yol ve Haberleşme Sistemi
XVI. Yüzyılda Balıkesir Şehri ve Nüfusu Hakkında Bilgiler
Kırşehir’in Etnik Yapısı Üzerine Bir Araştırma
Melike Selçuka Hatun ve Türk Milli Kültürü
Azerbaycan Türkçesi’nde Kanatlı Sözler
Kristalografik Nakışlar
80
80
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82
82
82
85-97
99-120
121-138
139-166
167-194
195-206
207-214
215-218
9-34
35-46
47-82
83-96
97-103
105-109
111-122
123-144
145-158
159-177
179-188
189-192
193-218
9-27
29-62
63-67
69-81
83-102
103-146
147-151
153-163
Karaçay-Malkar’da Toplumsal Tabakalaşma Ve Sınıflar
Türk Sanatında Ağaç İşçiliği
“Rojname” Gazetesi ve Kürt Türkçesi
Mem-i Alan Üzerine Bir Deneme
KİTAP TANITMA: Bosna-Hersek Bibliyografyası Üzerine
Selçuklular Devrinde Ticaret
Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri
Rus-Sovyet Dünyasi İle Türk Âleminin Tarihte Münâsebetleri ve Komünizmin Âkıbeti Hakkında
Düşünceler
Vatanımızı Ziyaret Ettim
1839-1912 Yılları Arasında Makedonya Slav Halkının Ekonomik ve Siyasal Hayatında Tanzimatın
Yankıları
Osmanlı Devletinde Sanayileşmenin İlk Yıllarında Özel Fabrikalar
82
82
82
82
82
83
83
83
165-168
169-194
195-208
209-216
217-218
9-14
15-42
43-63
83
83
65-92
93-105
83
107-132
18
ÇINAR, Öğr. Gör. Ayşe
DİNÇER, Yrd. Doç. Dr. Füsun
YILMAZ, Öğr. Gör. Dr. Zahide
BEYOĞLU, Süleyman (YATAK)
GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer
MOĞOL, Dr. Hasan
ASLAN, A. B.
HÜSEYİNOV, Dr. Rauf
MAKAS, Yrd. Doç. Zeynelâbidîn
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
ÇINAR, Öğr. Gör. Ayşe
DİNÇER, Yrd. Doç. Dr. Füsun
YILMAZ, Öğr. Gör. Dr. Zahide
ARSLANTAŞ, Yüksel
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
BAYRAKTAR, Dr. Bayram
ACAROĞLU, M. Türker
ÖZKAN, Doç. Dr. Mustafa
İSMAİL, Doç. Zeyneş
ALİYEV, Doç. Dr. Mehmedoğlu Alâddin
AÇIKLAR, Adnan (Sadeleştiren)
TDAV
TDAV
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
AKGÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Hasan
MUHAMMETDİNOV, Rafael
YURTSEVER, Erk
TURAN, Ahmet
KOLCU, Dr. Hasan
ŞAŞAN, Faris (Aktaran)
BALA, Mehmedzade Mirza
HÜLAGÜ, Metin
ÇORUHLU, Dr. Yaşar
ÖZARSLAN, Metin
ÇETİN, Doç. Dr. Atilla
TANYERİ, Cansever
ATAŞ, Hayri
KARAHAN, Kemal
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ASMAZ, Ali
TÜRKÖZ, Ahmet
MUHAMMETDİNOV, Rafael
BUDAK, Dr. Aydın
İNAYET, Alimcan
SHİH-MİNG, Keng (Yazan)
TÜRKELİ, Cevat (Ter. ve Giriş)
HALİMOV, Doç. Dr. Nazar
TAYŞİ, Mehmet Serhan
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
HÜLAGÜ, Dr. M. Metin
KONUKÇU, Enver
ÇAKAR, Enver
ARSLAN, Dr. Ahmet Ali
AKDEMİR, Elif Su
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri
Batı Türkistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı (I)
83
133-172
Birinci Dünya Harbi Başlarında Hicaz’da Zahire Buhranı
Türk ve Kürt Atasözleri Üzerine
XIX. Asrın İlk Yarısında Antalya’da Vakıf Müessesesi
Dağlık Karabağ: Saptırılan Hakikatler-Körüklenen İhtirasler
Azerbaycan Tarihinin Kısa Özeti (Eski Devirlerden Günümüze Kadar)
Ermenistan’da Adları Değiştirilen Bazı Türk Yerleşim Yerleri Üzerine
XII. Yüzyılın Ortalarında Bağdat’ta Yapılan Bir Şenlik
Batı Türkistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı (II)
83
83
83
83
83
83
84
84
173-183
185-188
189-199
201-210
211-221
223-236
1-5
7-48
Osmanlılarda Tıp Eğitimi ve Sağlık Hizmetleri
Nesîli Takvimde Hz. Peygamber’in Doğumu ve Hicret Günleri
Osmanlı İmparatorluğunun Başkalaşım Sürecinde Ayvalık Şehri
Türkçe Ad ve Soyadı Alan Sofyalı Bulgarlar
Hoca Mes’ud (Hayatı ve Eserlerine Dair)
Kazak Halkının “Turmıs-Salt Cırları” (Hayat ve Töre Şarkıları) Hakkında
Tabeli Mürekkep Cümlelerin Araştırılması Hakkında
84
84
84
84
84
84
84
49-58
59-90
91-119
121-182
183-202
203-217
219-223
KİTAP TANITMA: Dr. Baymirza Hayit, Basmatschı
KİTAP TANITMA: Dr.Yaşar Kalafat, Şark Meselesi Şeyh Sait Olayı, Karakteri Dönemindeki İç ve Dış
Olaylar
Üniversitelerimizin Dünü-Bugünü Ve Geleceği Hakkında Bir Rapor
Eğitim Sorunlarına Tarihi Yaklaşımın Bilimsel Niteliği
“Bir”den “On”a Kadar Türk Sayı Adlarının Etimolojik Karşılaştırması Üzerine
Gün Adları ve 2000 Yılının Artıklanması
Kırım ve Doğu Anadolu Yer Adları Üzerine
Tarihçe-i Vuku’ât-ı Hersek (Hersek Vukû’âtının Târihçesi)
Ermeniler ve İran
84
84
225-232
233
85
85
85
85
85
85
85
8-34
35-57
58-68
69-88
89-135
136-163
164-183
85
85
85
85
85
184-197
198-213
214-222
223-226
227-228
85
229-230
85
231-232
86
86
10-25
26-38
86
86
86
86
86
39-59
60-64
65-67
68-69
70-92
86
86
86
86
86
86
86
86
86
93-96
97-122
123-149
150-161
162-189
190-202
203-213
214-217
218-220
İngiliz Belgelerinde Pan-İslamizm İle İlgili Bir Rapor
Batılılaşma Dönemi İstanbul Cami Mimarisinde Taçkapılar
Karahamza Manileri
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Faruk Sümer, Tirebolu Tarihi
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Ali Haydar Bayat, Azerbaycan’ın Yiğit Evladı Ali Bey Hüseyinzade
(Prof. Dr. Hüseyinzade Ali Turan) ve Türkiye’de Yayınladığı Eserleri
KİTAP TANITMA: René Grousset, Bozkır İmparatorluğu: Atilla-Cengiz Han-Timur -Erol Kaymak,
Sultan Galiyev ve Sömürgeler Enternasyonali -Kâmran İnan, Devlet İdaresi -Nezih Uzel,
Adriyatik’ten Çin’e Türk Dünyası
KİTAP TANITMA: Başbakanlık Devlet Arşivleri, Türkiye Dışındaki Türk
Vatandaşları Bibliyografyası Üzerine
Türk Demokrasi Modelinin Sosyal Yapısı Ve Eleştirisi
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Rusya’nın Ortadoğu Politikaları ve Bu Politikalar İçinde
Türkiye’nin Yeri
Milletlerarası Hükümet-Dışı Kuruluşlar ve Doğu Türkistan
Devlet İdeolojisinin Temelinde Tataristan Vatanperverliği Olmalıdır
Türkmen Türkçesinin Dialektolojik Atlası
Bazı Çince İsimlerin Telaffuzu Hakkında
“İdukkut Kao-Ch’ang Prensinin Üstün Hizmetleri” Hakkında Uygurca Taş Yazıt Üzerine Bir
Araştırma
Ürgenç’teki Eski Kültürel Abideler ve Restorasyonu
Seyyit Lokman Çelebi Kıyâfetül-İnsâniyye fî Şemâ’ili’l-Osmâniyye
Halk Takvimi
Kurtuluş Savaşının Son Yıllarında Gerçekleştirilmeğe Çalışılan “İslam Birleşmiş Milletleri”
Kara ve Akkoyunluların Yurdunda
Halep Sancağı Yer Adları Üzerine Bir Araştırma (1524-1525)
Azerbaycan’daki “Göyçek Fatma” Nağılının Zuni Kızılderili Kabilesindeki Varyantı
KİTAP TANITMA: Yok Olan Miras ve Kazanılan Geçmişimiz
KİTAP TANITMA: Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nahçıvan; Bakü, Gence, Şirvan, eki, Revan, Kuba, Hoy (1575-1918)
19
ARPAT, Atilla
ÇORUHLU, Yard. Doç. Dr. Yaşar
TEKİN, Emrullah
ADLER, Prof. Alexandre
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.) YUAN, Tsing
AKÇORAOĞLU, Yusuf, ŞAŞAN, Faris (Aktaran)
ATALAY, Bülent
ENGİN, Dr. İdris
TURAN, Ahmet
MOĞOL, Hasan
AŞAN, Yrd. Doç. Muhammed Beşir
KESEDAR, İhsan
AVANAS, Dr. Ahmet
DAVİD, Géza
TATÇI, Dr. Mustafa
BALOĞLU, Yard. Doç. Burhan
AYAN, Prof. Dr. Hüseyin
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
RAFIK, Abdülkerim,
SAMUR, Sebahattin (Çeviren)
HÜLAGÜ, Dr. M. Metin
KARADENİZ, Arş Gör. H. Basri
AÇIKGÖZ, Halil (Çeviren)
KURBATOV, Prof. Dr. Helif
TORMA, Dr. Jozsef
KARAÖRS, Yard. Doç. Dr. Metin
HACALOĞLU, Yücel
KAYAYERLİ, Müjdat
TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri
TANYERİ, Cansever
TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri
BEREKETLİOĞLU, Halil İbrahim
GÜNAY, Vehbi
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan
KLYAŞTORNIY, S.G. (St. Petersburg)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)
CANATAN, Yrd. Doç. Dr. Yaşar
ŞAŞMAZ, Yrd. Doç. Dr. Musa
GEDİK, Yrd. Doç. Dr. İlhan
ÖZSOY, Dr. H. Nasuf
CANATAN, Yard. Doç. Dr. Yaşar
ŞAŞMAZ, Dr. Musa – GEDİK, Dr. İlhan
CANATAN, Yrd. Doç. Dr. Yaşar
GEDİK, Yrd. Doç. Dr. İlhan
ŞAŞMAZ, Yrd. Doç. Dr. Musa
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergünöz
KÖSTÜKLÜ, Yrd. Doç. Dr. Nuri
MEMİŞ, Doç. Dr. Ekrem
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri
TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri
ENGİNÜN, İnci
AHMETBEYOĞLU, Ali
ÖZSOY, Dr. H. Nasuf
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
YILMAZÇELİK, Yrd. Doç. Dr. İbrahim
AKSOY, Dr. Musa
Şehzade Camiinde Kubbe ile Avlu ve Şadırvan Arasındaki İlişkiler
Türk Sanatında Görülen Hayvan Figürlerine “Gök” ve “Yer” Sembolizmi Açısından Bir Bakış
İngiliz Belgelerinde Türkler ve Türk Birliği
Rusya ve Türkistan Cumhuriyetleri
Yakup Beg (1820-1877) ve Çin Türkistanındaki Müslüman Ayaklanması
Türk, Cermen ve Slavların Münasebet-i Tarihiyeleri
Bosna-Hersek ve Türk-Yunan Münasebetlerinde Ege Hakimiyeti ve Nato Komuta Kontrol
Meselelerinin Tarihi Seyri
Siyasî Coğrafya’da Denizlerin Önemi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB)
Batı Trakya ve Doğu Anadolu Köy Adları Üzerine Bir Mukayese
Antalya’nın Fethi ve Türk Mührünün Vuruluşu
Van Yöresi Üzerine Yapılan Tarih Araştırmaları ve Bazı Düşünceler
Rumelihisar
Sivaslı Ali Kemalî ve Millî Mücadeleye Hizmeti
Maliye Tarihi Kaynağı Olarak Tımar Defterleri
Türk Edebiyatındaki Seğir-nâme ve Çin-Nâme Türlerinden Birer Örnek
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Mustafa E. Erkal, Etnik Tuzak
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, Saadet Asrında Türkler-İlk Türk Sahabe Tabiî ve Tebea
Tâbiileri
Değişme Sürecinde Güneydoğu
Türkiye-Suriye İlişkileri 1918-1926
87
87
87
87
87
87
87
9-16
17-42
43-50
51-57
59-87
89-102
103-111
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
113-122
123-133
135-146
147-169
171-209
211-221
223-236
237-242
243-244
245-246
88
88
9-30
31-72
İngiliz Belgelerinde Pan-Turanizm İle İlgili Bir Rapor
XVI. Yüzyıl Başlarında Ergani Sancağı’nda İdari Yapı
İdil-Çulman (Volga-Kama) Boylarında Ele Geçen Runik Kitabeler
88
88
88
73-98
99-103
104-113
Başkurt Türklerinin Büyüyle Tedavisi
Türk Cumhuriyetlerinde Ortak Bir Yazı Diline Doğru
Namdar Rahmi Karatay ve Mizahi Şiirleri
Alman Atasözlerinde Türk Atasözlerinin İzleri
KİTAP TANITMA: Musul-Kerkük İle İlgili Arşiv Belgeleri (1525-1919)
Türkiye Dışındaki Türklerin Türkiye’deki Dergicilik Faaliyetleri 1923-1945
KİTAP TANITMA: 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (007/1500), I. Kütahya, Karahisar-ı Sahip, Sultanönü, Hamit ve Ankara Livaları- 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/15581560)
KİTAP TANITMA: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün Yayınladığı Bir “Rehber” Üzerine
KİTAP TANITMA: Balkanlar
Evliyalar Şehri Bursa’nın Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Tıbbî Folklorumuz Bakımından Önemi
Runik Abidelerde Kıpçaklar
88
88
88
88
88
88
88
114-138
139-151
152-172
173-193
194-198
199-201
202-209
88
88
89
89
210-211
212-214
1-30
31-42
Türklerde Devlet Anlayışı
89
43-48
Türkiye’de El Halıcı İhracatı ve Ülke Ekonomisine Etkileri
Çanakkale Üzerine...
89
49-66
Abbasi Halifeliğinden Sonra Harzem Devletinin Durumu
89
89
67-73
74-86
Dünden Bugüne Bosna-Hersek
En Eski Çağlardan Günümüze Ortadoğu-Anadolu İlişkileri
89
89
87-105
106-157
Türk-İslâm Bilim Tarihi: Saatler
Hüseyin Nâzım Paşa ve Ermeni Olayları Tarihi
KİTAP TANITMA: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler 1915-1920
Sırat Köprüsü Sultan Galiyev
KİTAP TANITMA: Yard. Doç. Dr. Mustafa Safran, Yaşadıkları Sahalarda Yazılan Lûgatlara Göre
Kuman/Kıpçaklar’da Siyasî, İktisadî, Sosyal ve Kültürel Yaşayış
Türkiye’de Devalüasyon ve Devalüasyonun Enflasyon Üzerindeki Etkileri
Güneydoğu Anadolu Projesinin Sosyo-Kültürel Yönü
Şer’iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru Diyarbakır Şer’iyye Sicilleri
Arapça’nın Dilimizdeki Yeri ve Mahiyeti Üzerine Bir Methiyenin 1885 Yılında Sebep Olduğu Yeni Bir
89
89
89
89
89
158-205
206-210
211-216
217-222
223-225
90
90
90
90
9-21
23-40
41-62
63-75
20
HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Dr. Metin
HALİKOV, A. H.
EMİRHAN, Ravil
ÖNER, Mustafa (Türkiye Türkçesi)
ÇAKAR, Enver
ŞENTÜRK, Doç. Dr. Atillâ Ahmet
ASLAN, Mustafa
BABAYEV, Elhan
ŞENEL, Süleyman (Aktaran)
DUYGULU, Melih
DOSMANBETOV, S. Bakbergen
KÖSE, Metin - NAZARBAYEVA, Dina
AÇIKGÖZ, Halil
ÖNER, Mustafa
ATAŞ, Hayri
SERİN, Doç. Dr. Vildan
ARSLAN, Dr. Ahmet Ali
AY, Hakan
ERDEM, Yard. Doç. Dr. Sadık
GÜLENSOY, Baybars
ŞAŞAN, Faris
AYBARS, Şerafettin
AKÇA, Bayram
AKÇORA, Yard. Doç. Dr. Ergünöz
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Ter.)
PULLEYBLANK, Edwin G. (Yazan)
ŞİMŞİR, Sebahattin
KAYRA, Yrd. Doç. Osman Kemal
ORAZBAY, Dr. Muhtarhan
HAYIT, Dr. Baymirza
ATALAY, Bülent
CLARK, Edward C., TIZLAK, Yrd. Dr. Fahrettin
ÇAKAR, Enver
AYDIN, Bilgin
TAYŞİ, Mehmed Serhan
ÖZAV, Yard. Doç. Dr. Lütfi
KOLCU, Hasan
ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Ali Osman
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
ŞİMŞİR, Sebahattin
BAYRAM, Sadi
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
KARADENİZ, Basri
GURA, Prof. Dr. Viktor
MUHTAROĞLU, Dr. A. Faruk
KSYONDZIK, Dr. N. Natalya
ENGİN, Dr. Vahdettin (Çeviren)
İNALCIK, Halil
ÖNEL, Mehmet Naci
AÇIKGÖZ, Halil, GANİYEV, Prof. Dr. Fuad
BİLGİN, Dr. Azmi
SALİHOV, Ahat
AÇIKGÖZ, Halil
ŞİMŞİR, Nahide
Lisan Kavgası Daha
The Religious Propaganda And Relations With Islamic Nations During The Turkish War Of
Independence
Bolgar Halkı ve Anıng İsmi
Altın Ordu ve Vicdan Hürriyeti, Rusya ile Mukayeseli Şekilde
90
77-90
90
90
91-99
101-113
H. 931 (M. 1524-1525) Tarihli ve 125 Numaralı Halep İcmal Defterinin Tanıtımı ve Tahlili
Osmanlı Edebiyatında Felekler, Seyyare ve Sabiteler (Burçlar)
Âzeri İbrahim Çelebi (?-Hama 993 H./1585 M.)
Azerbaycan Millî Musıkı Aletleri
90
90
90
90
115-130
131-179
181-200
201-207
Trabzon Sürmene’den Derlenen Maniler ve Ezgiler
Kazakistan’ın Millî Yapılanması
90
90
209-218
219-224
KİTAP TANITMA: Başkurt Türkçesi’nin İzahlı Sözlüğü
KİTAP TANITMA: Sultan Galiyev ve “Sırat Köprüsü” (Renat Muhammedi)
KİTAP TANITMA: Ufuk Tavkul, Kafkasya Dağlılarında Hayat ve Kültür,
Karaçay-Malkar Türklerinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Değişme Üzerine Bir İnceleme, -Arslan Bulut,
Türklüğün Yeni Dünya Düzeni, -Şükrü Karaca, Ânestü Nârâ, -Zekeriya Türkmen, Osmanlı Meşrutiyetinde Ordu-Siyaset Çatışması
The Economic Transformation of the New Turkish States of the Former USSR-Benefits and Obstacles
Türkiye, Azerbaycan, Orta Asya Türk ve Kuzey Amerika Kızılderili Efsanelerinde “Kaplumbağa”
Montesquie, Vergiler ve İbni Haldun
İshak Çelebi’nin Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri
Kaya, Duvar Resimleri Fresk ve Balballarda Eski Türk Tipi Figürleri (Grafik Sanatı ve İnceleme)
Dimetoka’da Kanlı Bir Levha: Bulgar Vahşetlerinden
Bağkonak’ta Derlenen Maniler
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. İsmail Aka, Süvari Yüzbaşısı Ahmet, Türk İstiklal Harbi Başında Milli
Mücadele
Ermeni Terör Örgütlerinin Dünü, Bugünü ve PKK Örgütü ile İşbirliği
Tokuz Oğuz Problemi Hakkında Bazı Mülahazalar
90
90
90
225-228
229-230
231-232
91
91
91
91
91
91
91
91
7-57
59-88
89-97
99-120
121-137
139-152
153-166
167-168
92
92
1-14
15-23
92
92
92
92
92
92
92
92
92
24-37
38-52
53-72
73-81
82-95
96-111
112-121
122-151
152-167
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
168-186
187-191
192-201
202-242
243-254
255-257
258-259
1-44
45-77
79-144
Osmanlı İmparatorluğu
93
145-175
Romanya Türklerine Bakış
Türk Lehçelerine Analitik Morfoloji Meseleleri
Türk Edebiyatında Nasihatnâme ve Emre’nin Tercüme-i Pendnâme-i Attâr’ı
Ahmet Zeki Velidi Togan Bibliyografyası
KİTAP TANITMA: Tatar Folkloru I-II
KİTAP TANITMA: 3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanı
93
93
93
93
93
93
177-190
191-195
197-208
209-230
231-234
235-236
Mavera-yı Kafkasya’nın İstiklâli ve Azerbaycan Cumhuriyeti
Orhun Abidelerinde Sıfatlar, Sıfat Tamlamaları ve Bunlara Bağlı Bazı Açıklamalar
Tarihte Türkler ve “İpek Yolu”
Türk Ocakları Merkez Heyeti Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi Araştırmaları IV. İlmi Kongresi
Ölümünün 70. Yılında Fikir Otağımızın Orta Direği “Ziya Gökalp”
Osmanlı Sanayi İnkılâbı
983 Numaralı Tapu-Tahrir Defterine Göre 1523 Yılında Ayntap ve Birecik Sancakları
Meşihat Arşivinde Yeni Tasnif Olunan Siciller
Amasya Dârü’ş-Şifâ’sı Başhekimi Sabuncuoğlu Şerefettin B. Ali’nin “Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye”si ve
Bugüne Olan Mesajları
Oltu Bölgesinde Köy Yerleşme Şekilleri
İslâm Öncesi Türk Edebiyatında Vezin
Almanca İki Deyim (Alman kültüründe Türk imajı araştırmalarına bir katkı)
XVIII. Yüzyılda Güney Azerbaycan’da Derlenmiş Türk Atasözleri Kitabı (Emsâl-i Türkân)
Altmışlık Sayılama Yöntemi
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Asaf Koçman, Azerbaycan Coğrafyası
KİTAP TANITMA: TC. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Özel Vakıflar Dergisi Hakkında
Kabile Ve Aşiret Yapısı: Doğu ve Güneydoğu Modeli
XVI. Yüzyılın Başlarında Ergani Sancağı’nda Yerleşme ve Nüfus
Yakın ve Orda Doğu Ülkelerinin Bugünkü Durumu Hakkında Denemeler (Türkiye, Suudi Arabistan,
Pakistan, Afganistan)
21
ŞİMŞİR, Nahide
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Osman
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
ŞAŞAN, Faris
ATEŞ, Arş. Gör. Abdurrahman
GÖKSOY, Yrd. Doç. İsmail Hakkı
SELJUK, Dr. Affan
BAYÇORA, Solsan, ÜLKER, Hasan (Aktaran)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)
PRITSAK, O. (Yazan)
BUDAK, Dr. Aydın (Çeviren)
ARGUNŞAH, Mustafa (Çeviren)
DOERFER, Gerhard
GÖKALP, Mehmet
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ASMAZ, Ali
ULUSOY, Demet
NEMETH, J. (Budapeşte) (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercüme)
AMANJOLOV, Prof. Altay Serenulı
ATAŞ, Hayir (Hazırlayan)
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
BUHARALI, Doç. Dr. Eşref
GEDİKLİ, Yusuf
ARGUNŞAH, Mustafa (Çeviren)
BENZING, Johannes
ARSLANTAŞ, Yüksel
ERDOĞRU, Akif (Çeviren)
VEİHKEİN, Gilles
AKYOLOĞLU, İsmail Hakkı
DUYMAZ, Dr. Ali
BİCİK, Mehmet
YILMAZ, Dr. Hayrettin
KAVALCI, Uz. Osman
BEDİRHAN, Yaşar
EROL, Aydil
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÖZDAĞ, Muzaffer
ERDEMİR, Prof. Dr.Ayşegül Demirhan
ÖZTOPRAK, Fahrettin
ÇORUHLU, Yard. Doç. Dr. Yaşar
DANKOFF, Robert ÖZBİLEN, Eşref Bengi
ÖZTÜRK, Dr. Said
DOSMANBETOV, Prof. Dr. Bakbergen S.
NAZARBAYEVA, Dina (Çeviren)
TURSİNOVA, Nurgül (Çeviren)
ÖZTOPRAK, Fahrettin
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)
CZEGLEDY, K. (Yazan)
BALA, Mehmedzade Mirza
ŞAŞAN, Faris (Aktaran)
ÇİÇEK, Dr. Kemal
ÖZTÜRK, Yücel
KEZER, Ali
ERDEM, Yard. Doç. Dr. Sadık
KİTAP TANITMA: Bursalı Mehmet Tahir bin Rifat, Aydın Vilâyetine Mensûb Meşâyih, Ulemâ, Şuarâ,
Müverrihîn ve Etibbânın Terâcim-i Ahvâli
Günümüz Türk Sosyolojisinin Dinamikleri
Marksizm’in Ardından
PEÇENEKLER (IX.-XII. Yüzyıllarda Yaşamış Ünlü Bir Türk Eli)
Azerbaycan ve İnkılabı
Nadir Şah’ın Şahsiyeti ve Fikirleri
Osmanlı İmparatorluğu’nun Malay-Endonezya Takım Adalarındaki Müslüman Krallıklarla İlişkileri
93
237-238
94
94
94
94
94
94
1-45
47-60
61-67
69-91
93-110
111-121
Bin Yılların İçinde Karaçay
Polovetsler Ve Ruslar
94
94
123-151
153-169
Türkiye Türkçesinde Fiilin “Hıyal” Kipi
Kırım Tatarcası
94
94
171-175
177-203
Keşfî’nin Mevlid-i Nebevisi
KİTAP TANITMA: 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530), II, Bolu,
Kastamonu, Kengırı ve Koca-ili Livâları
Doğu Ve Güneydoğu Kimliği Hakkında Öneriler Ve Çözüm Yolları
Atatürk ve İnsan Hak ve Hürriyetleri
Sanat Eseri Nitelemesinde Siyasal Elit’in Rolü
Kavim Adı Olarak “Türk”
94
94
205-225
227-229
95
95
95
95
5-28
29-37
38-52
53-57
Kazakistan’da Yaşayan Gagauzlar’dan Derlenen Metinler
95
58-75
Ali Bey (Beğ): Son Dulkadır Beyi
Kıbrıs’ta İlk Türkler veya Kıbrıs’ın Memlük Hakimiyetine Girişi
Özbekistan Türkçesi-Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Terimleri Sözlükçüğü
Başkurt Türkçesi
95
95
95
95
76-81
82-120
121-126
127-142
Büyük Selçuklu Devleti ile Abbasi halifeliği Arasında İlk Münasebetler
İtalyanlar’dan Osmanlılar’a: Onaltıncı Yüzyılda Kuzey Karadeniz Kıyılarının Durumu
95
95
143-151
152-166
Bolu İli ve Çevresinde İlâhi Söyleme Geleneği ve Eski Anadolu Türkçesi Devrine Ait Cönklerde Yer
Alan İlâhiler
Nevruz Bey Hikâyesi
Danişmentnâme Destanı’nın Tahlili
Ubeydullah Bin Mes’ût Sadrışşeria, Hayatı, Eserleri ve Ta’dilu’l-Kelâm Adlı Eserinin Muhtevası
Na’t-ı Mevlânâ
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, Yeni İslam Tarihi ve Türkler
KİTAP TANITMA: Kemal Çapraz, Sürgünde Yeşeren Vatan -Sait Başer, Kutadgu Bilig’de Kut ve
Töre’den Sevgi Toplumuna
Türk Ailesinin Yapısı ve Tarihî Gelişimi
“Alevi Kimliği” Üzerine Bir Işık Huzmesi
Anadolu Türklerinde Geleneksel Drogların (İlâçların) Ticareti
Balkan Türkleri ve Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin -IUkok Platosunda Kazısı Yapılmış Üç Yeni Kurgan Hakkında Bir Kitap
Divânü Lûgati’t-Türk’te İskender Efsanesi
95
167-173
95
95
95
95
95
95
174-188
189-203
204-217
218-221
222-224
225
96
96
96
96
96
96
1-47
49-115
117-146
147-180
181-206
207-216
Siyasî ve Sosyo-Ekonomik Gelişimi İçerisinde Kadim Bir Anadolu Şehri Hades (Göynük)
Kazakistan’ın Kızılorda İlinde İstihdam (İstatistikî Araştırma)
96
97
217-228
9-13
Balkan Türkleri ve Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin -IIArap Edebiyatında Türklerden En Eski Bahisler
97
97
15-50
51-64
Azerbaycan Misak-ı Millisi
97
65-92
Osmanlı Tahrir Defterlerinin Kullanımında Görülen Bazı Problemler ve Metot Arayışları
XIII. ve XVII. Yüzyıllarda Karadeniz Ticareti
Yörükler
Neyli’nin Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri
97
97
97
97
93-111
113-136
137-152
153-193
22
KALAFAT, Dr. Yaşar
KILIÇ, Dr. Atabey
BUDAK, Aydın Dr.
AGAR, M. Emin
BİCİK, Mehmet
ALASLAN, Yard. Doç. Dr. Hamdi
AY, Hakan - EGELİ, Haluk
ŞAŞAN, Faris
TIZLAK, Yrd. Doç. Dr. Fahrettin
DİKİCİ, Doç. Dr. Recep
ÖZBİLEN, Eşref Bengi
SÇERBAK, Aleksandır M.
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
ÇORUHLU, Yard. Doç. Dr. Yaşar
DİKİCİ, Doç. Dr. Recep
ÖZTÜRK, Dr. Sait
ŞİMŞİR, Nahide
ŞENER, Murat
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BUHARALI, Doç. Dr. Eşref
TAMÇELİK, Soyalp M.
AKDİŞ, Dr. Muhammet
ŞİMŞİR, Sebahattin
KILIÇ, Dr. Atabey
KOWALSKİ, Tadeusz (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercme)
UZUN, Enver
ŞENER, Murat
ŞİMŞİR, Sebahattin
ÇINAR, A. Ergun
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
AKSOY, Dr. Mustafa
AKYOLOĞLU, Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı
ERDOĞRU, M. Akif (Çeviren)
SÜMER, Prof. Dr. Faruk
YILMAZ, Mustafa
AKA, Prof. Dr. İsmail
KALAFAT, Dr. Yaşar
GÖMEÇ, Yrd. Doç. Dr. Sadettin
ÖNER, Mustafa, VELİYEV, Prof. Dr. Fuat
TAŞAĞIL, Ahmet
BAYKARA, Prof. Dr. Tuncer
MEMİŞOĞLU, Ragıp
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya
ECSEDY, Hilda, ÖZBİLEN, Eşref Bengi
ERDEMİR, Prof. Dr.Ayşegül Demirhan
ALTINTAŞ, Doç. Dr. Ayten
ATAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
ÇORUHLU, Yard. Doç. Dr. Yaşar
ATALAY, Bülent
USLU, Mustafa
KAŞGARLI, Doç. Sultan Mahmut
YARDIMCI, Öğr. Grv. Mehmet
ÇAPA, Doç. Dr. Mesut
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergünöz
ŞAHİN, F. Şayan
Uluğ Türkistan’da Halk Sufizmi (Kırgızistan)
Mirzâ-zâdeler Ailesinin Kurucusu Mirzâ Mehmet Efendi
Türkmence’de -galı > -alı Zarf Fiili
Şimdiki Zaman Kipi
KİTAP TANITMA: “Milli Mücâdele Kolay Kazanılmadı”
İslâm Devletlerinde Vezirlik Müessesesine Genel Bir Bakış
Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO)’nün Gelişimi ve Geleceğe Yönelik Beklentiler
Azerbaycan
Osmanlı Maden İşletmeciliğinde Kanunnâmeden Nizamnâmeye Geçiş ve 1861 Tarihli Maden
Nizamnâmesi
İbn Acurrum ve El-Acurrumiye’si
Türkçe-Moğolca Söz Münâsebetleri Hakkında Bâzı Notlar (Altayistik Araştırmalarının Geleceği)
97
97
97
97
97
98
98
98
98
195-208
209-217
219-232
233-237
239-241
1-23
25-52
53-74
75-91
98
98
93-95
97-101
Hicrî ve Nesîli Günleri Rumî/Milâdî Günlere Çevirme Dökümleri
Türk Sanatında At Figürlerinin Sembolizmi
Es-Suyuti’nin Hulasa Fi’n-Nahv’inin Konya Yusuf Ağa Kütüphanesindeki Yazma Nüshası
Kitabiyat (XIV. Asırda Ayıntap Livası)
KİTAP TANITMA: Yd.P. Tğm. İbrahim Sorguç’un Anıları İstiklâl Harbi Hatıratı, Kaybolan Filistin, (Ya.
Haz./Yorumlayan Erdoğan Sorguç)
KİTAP TANITMA: Balkanlar’da Yunan Mezâlimi
Doğu Raporu Ve “Etnisiti”
İstahri ve İbn Havkal’ın Haritalarına Göre Maveraünnehr
Toprak Tavizinin Altında Yatan Gerçekler
Azerbaycan’da Bankacılık ve Mali Kurumlar
Ziya Bunyadov Bibliyografyası
Mirzâ-zâdeler Ailesinden Mustafa Efendi
Arap Edebiyatında Türklerden En Eski Bahisler
98
98
98
98
98
103-170
171-219
221-223
224-225
227-228
98
99
99
99
99
99
99
99
229-230
1-27
29-77
79-102
103-164
165-178
179-180
181-183
Ali Şir Nevaî Hakkında Rivayetler (Fuzulî Bayat) -IKİTAP TANITMA: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Başbakanlık Devlet Arşivleri
KİTAP TANITMA: Shırın Akıner, Sovyet Müslümanları
KİTAP TANITMA: Arşivcilik Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri
KİTAP TANITMA: 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566)
Faruk Sümer Hocamız
(Kendi Kaleminden) Prof. Dr. Faruk Sümer’in Hal Tercümesi
Eski Bir Kültür Kodu Olarak “Nevruz”
Kültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Kavramı
Türkmenlerin Işığı Prof. Dr. Faruk Sümer
Karaman-Oğulları (Karamanlılar)
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100
100
185-222
223-225
227-228
229-230
231-232
11-13
14-22
23-38
39-61
63-65
67-81
Bozkır’ın Eski Çağ Tarihi
Eflâkî’nin Menâkıbu’l-Ârifîn’inde Türkler ve Moğollar’a Dâir Bâzı Kayıtlar
Türk Adının İlahî Muhtevasına Dair
Eski Türklerde Siyasî Hakimiyet
Sibirya’da İslam
Çin Kaynaklarına Göre 840 Yılından Önce Kırgızlar
Türk’ün Yaşadığı Çevre
Boynuinceli Türkmenleri
Hz. Peygamber’in Hadislerine Göre Türkler’in Orta Doğu Misyonu ve Bağdat’ta İlk Türkler
Çin Menşeli Eski Türk Ünvanları
Hekimbaşı Salih Bin Nasrullah (?-1669)
Osmanlı İmparatorluğunda Hekimbaşılık Müessesesinin Yetkilerini Üzerine Alan Meclis: “Meclis-i
Umur-ı Tıbbıye”
Atatürk ve Güzel Sanatlar
Türk Kozmolojisi’nde Yer Alan Bazı Unsurların Türk Halılarındaki İzleri
Demokratikleşme Sürecimiz İçerisinde Anayasalarımıza Kısa Bir Bakış
Hikmet ve Zihniyet
Milliyetçi, Vatanperver Uygur Şairi Abduleziz Meksum Ezizi
Anadolu ve Dış Türkler Edebiyatlarında Ortak Bilmeceler
Kuzey Kafkas Cumhuriyeti’nin Rus Egemenliğine Girmesi Üzerine Trabzon’a Gelen Devlet Erkânı
Rusya’nın Kafkasya Siyaseti ve Geçmişten Günümüze Çeçenler
İzmir Basınına Göre Lozan Konferansı’nda Musul Meselesi
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
83-87
89-95
97-112
113-117
119-126
127-138
139-145
147-167
169-184
185-193
195-202
203-218
100
100
100
100
100
100
100
100
100
219-225
227-237
239-252
253-258
259-265
267-283
285-302
303-324
325-336
23
KÜÇÜK, Sait - ÖNAL, Mücahit
ŞAHİN, Erdal
ŞEN, Dr. Mesut
AKÇA, Bayram, AHMED, Kolağası (Çeviren)
MORAVCSİK, J., ÖZBİLEN, Eşref Bengi
DEVLET, Prof. Dr. Nadir
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ŞAŞAN, Faris
BÜNYATOV, Ziya (Çeviren)
RIZAYEVA, Vefa (Aktaran)
AKSOY, Dr. Mustafa
HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Dr. Metin
KURT, Dr. İsmail
DOĞAN, Levent
BUDAK, Dr. Aydın
ONK, Nizamettin
ATAŞ, Hayri
UZUN, Enver
KILIÇ, Yard. Doç. Dr. Atabey
AYDIN, Bilgin -KURT, Bilgin
ÖZAV, Yrd. Doç. Dr. Lütfi
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri
EROL, Aydil
YAZGAN, Prof. Dr. Turan
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
HATİPOĞLU, Yrd. Dr. Süleyman
UMAR, Arş. Gör. Ömer Osman
DEMİR, Abdullah
KALAFAT, Dr. Yaşar
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
COŞKUN, Dr. Volkan
MERCAN, Arş. Gör. Mehmet
ŞİMŞİR, Nahide
BOODBERG, A. Peter (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercme)
EYİCİL, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
ÖZCAN, Araş. Gör. Kemal
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
MARUF, Sinan
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan
DEĞER, Doç. Dr. Mebrure
İBRAHİMOV, Prof. Dr. Aydın
SOYKAN, Yard. Doç. Dr. Füsun
HAUSSİG, Wilhelm Hans (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercüme)
KLYAŞTORNIY, S. G.,
ATSIZ, Dr. Buğra (Tercüme)
COŞKUN, Dr. Volkan
TAYŞİ, Mehmet Serhan
ERDEM, Yrd. Doç. Dr. Sadık
DALKIRAN, Dr. Sayın
ÇETİN, Prof. Dr. Atilla
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri
KALAFAT, Dr. Yaşar
CİHAN, Dr. Ahmet
GEDİKLİ, Dr. Yusuf (Aktaran)
RIZVAN, Prof. Dr. Nazım
PRİTSAK, Omeljan (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercüme)
Oğuzlar Yaylağı Kağızman
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık –Prof. Dr.
Emine Gürsoy Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas
KİTAP TANITMA: Emine Gürsoy Naskali ve Gülden Sağol, 18. ve 19. Yüzyıl Türkmen Şiiri Antolojisi
KİTAP TANITMA: I. M. Mac Gahan Hive Seyahatnamesi ve Tarihi Musavver
Kavim Adı Olarak “Türk” Hakkında Bizanslı Hümanistlerin Görüşleri
Türkiye’de Tarih, Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Kırgızistan ve Manas Destanı
Kars’ta Bir Etnik Grup: Malakanlar
Zavallı Pomaklar
Atabeyler Devrinde Kültürel Hayat
100
100
337-342
343-349
100
100
101
101
101
101
101
351-357
359-361
9-12
13-17
19-33
35-46
47-52
Sosyal Tarih Açısından “Ev”, “Bark” ve “Evlilik”
Ahi Teşkilâtının İcra Ettiği Fonksiyonlar ve Cemiyet Üzerindeki Etkileri
İstanbul Para Vakıfları
Türkmenistan Türkçe’sinin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine
Hal İşligin -gaç, -geç Forması Türkmence’de -gaç/-geç Zarf-Fiil Eki
Halil Rıza Ulutürk
Prof. Dr. Altay Sersenulı Amanjolov’un Hayatı ve Eserleri
Ali Şir Nevaî Hakkında Rivayetler (Fuzulî Bayat) -IIMirzâ-zâde Ahmet Neylî ve Manzum Bir Mektubu
Üsküdar ve Çevresi Tarihin Yeni Kaynakları: Valide Camiinde Bulunan Siciller
Simav Depresyonu ve Çevresinde Geçici Yerleşme Şekilleri
KİTAP TANITMA: 6 Numaralı Mühimme Defteri’nin Tanıtım Yazısı
KİTAP TANITMA: Sebahattin Şimşir, Mehmet Emin Resulzâde’nin Türkiye’deki Hayatı, Faaliyetleri ve
Düşünceleri
KİTAP TANITMA: Bahtiyar Vahapzade, Gurup Düşünceleri
Türkiye’de Etnik Yerleşim Ve Kars
Atatürk Ve Hatay’ın Anavatana Katılması
Millî Mücadele Dönemi Türkiye-Suriye İlişkileri (1918-1923)
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Askerî Yönü ve Rusya’nın Askeri Politikaları ile Paralelliği
Özbekistan Halk Sufizmi
Osmanlı Malî Yılı
Özbek Türkçesinde Fiilleri Birleşik Yapan Yardımcı Fiiller
Sadrıâzam Ahmet Cevat Paşa’nın Karadağ Seyahatnamesi
Charles Robert Cockerell’in Seyahatleri
T’u-Chüeh Türkleri Hakkında Üç Not
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
53-56
57-64
65-96
97-119
121-128
129-145
147-158
159-191
193-204
205-215
217-231
233-235
237
101
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
239
8-11
12-23
25-39
40-51
53-65
67-128
129-139
141-166
167-176
177-188
İstiklâl Mahkemelerinde Yargılanan K. Maraşlılar
KİTAP TANITMA: Dr. Baybirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi
2000’li Yıllarda Türkiye’nin Sosyolojik Meseleleri
Osmanlı Döneminde Kerkük Şehri’nin Sosyal ve İktisadî Yapısı (1847-1908)
Prof. Dr. Besim Ömer’in “Tütün” Adlı Eserinin Türk Tıp Tarihi Açısından Önemi ve Bazı Sonuçlar
Dr. Gali Ata Ataç’ın “Tıb Fakültesi” Adlı Kitabına Göre Mekteb-i Tıbbiyenin İlk Yüzyılı
Türkmenistan: Çöl ve Turizm
102
102
103
103
103
103
103
189-233
235-242
9-14
15-43
45-52
53-72
73-106
İran Hudut Bölgelerinde İndocermen ve Altaylı Göçebe Kavimler
103
107-120
Doğu Türkistan ve Ordubalık Kağanları
103
121-124
Özbek Türkçesinde Ses Hadiseleri
Çelebi Halife
Dürri-i Yek-Çeşm ve Gazelleri
İbn Kemal’in Tembellik Düşüncesi Karşısında Mücadelesi
KİTAP TANITMA: Vakıflar Dergisi
KİTAP TANITMA: 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530), II; Bolu,
Kastamonu, Kengırı ve Koca-ili Livâları
Keleki’de Dört Gün Üç Gece ve Nahcıvan Halk İnançları
Modernleşme Açısından Günümüz Japonya’sında Eğitim Sisteminin Bazı Özellikleri
20. Asrın Evvellerinde Güney Azerbaycan Dramasında Türkçülük Meseleleri
103
103
103
103
103
103
125-130
131-164
165-203
205-210
211-212
213-215
104
104
104
9-32
33-83
85-92
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılışı
104
93-102
24
KAYHAN, Dr. Hüseyin
KARADENİZ, Dr. H. Basri
ÖZGÜR, Yüksel
DİKİCİ, Doç. Dr. Recep
COŞKUN, Dr. Volkan
DALKIRAN, Dr. Sayın
ŞAŞAN, Faris (Hazırlayan)
LÜTFİ, Behram (Muharrir)
ATSIZ, Dr. Buğra
VAN LOON, Hendrik Willem
EROL, Aydil
DOERFER, Gerhard
ECER, Dr. Ahmet Vehbi
İSHAKOV, Damir M.
DURAN, Dr. Hacı
ATALAY, Bülent
YAMADA, Nobuo
ÖZBİLEN, E. Bengi (Tercüme)
ISMAIL, Nilgün
KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Orhan
KARADENİZ, Dr. H. Basri
ŞAHİN, F. Şayan
HÜLAGÜ, Dr. Orhan
DEMİR, Necati
DOĞAN, Levent
BİCİK, Mehmet
ŞİMŞEK, Yrd. Doç. Dr. Esma
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. Hakkı
GÜNAY, Vehbi
ÖZTOPRAK, Fahrettin
GÖNÜLLÜ, Ali Rıza
EROL, Aydil
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar
KALAFAT, Dr. Yaşar
TULUM, Mertol
GENÇLER, Yrd. Doç. Dr. Ayhan
KARA, Abdulvahap
HESENLİ, Prof. Dr. Cemil
AKTAN, Doç. Dr. Ali
CİHAN, Dr. Ahmet
AÇIKGÖZ, Halil
ÇETİNKAYA, Nihat
HUDİYEV, Prof. Dr. Nizami
BEŞİROĞLU, Dr. Rehber
MATSUNAGA, Akira (Yazan)
BEŞİROĞLU, Dr. Rehber (Çev.)
KAYACAN, İsa
KALAFAT, Dr. Yaşar
SAĞIR, Yrd. Doç. Dr. Meral
BİCİK, Mehmet
ÖKSÜZ, Dr. Hikmet
GÖRKAŞ, İrfan
ŞARLI, Dr. Mahmut
BENZİNG, Prof. Dr. Johannes
COŞKUN, Dr. Volkan (Çeviren)
KURT, Dr. İsmail
AKIŞ, İbrahim
TDAV
ERSAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Irak Selçukluları Tarihi I. Kuruluşunda Sultan Mes’ud’un Saltanatının Sonuna Kadar (1119-1152)
Dulkadirli Beyliği Tarihine Kısa Bir Bakış
Tarihi Türk Yurdu Zengezur
A’işe El-Ba’uniye
Özbek Türkçesinde Edatlar
İbn-i Kemal’in Tılsımat Risalesi
Rumeli’nin Dertleri (KANLI KİTAP)
104
104
104
104
104
104
104
103-130
131-157
159-178
179-180
181-194
195-208
209-220
KİTAP TANITMA: Hendrik Willem Van Loon, Central Asia Reader, The Rediscover of History
104
221-226
KİTAP TANITMA: Ord. Prof. Dr. Gyula Nemeth, Vidin Türkleri, (Çev.: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel)
KİTAP TANITMA: Mustafa Uğurlu (Nâşir): Anonim. Münyetü’l-Guzât
KİTAP TANITMA: Yesevi Kültürü İle İlgili Önemli Bir Eser: Hazinî, Cevahirü’l-Ebrâr min Emvâc-ı Bihâr.
KİTAP TANITMA: Takdirname, Rafael F. Muhammetdinov’un “Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi (Osmanlı ve Rus İmparatorlukları, Türkiye, SSCB, BDT; XIX. yüzyılın 70. Yılları XX. yüzyılın 90. yılları)
Sosyolojik Düşünceye Dair
Gümrük Birliği’ne Girerken Tanzimat Fermanı’na Genel Bir Bakış
Türkler’in Asıl Yurdu
104
104
104
104
227-228
229-232
233-236
237-240
105
105
105
9-26
27-48
49-54
The Continuity of the Turk-Tatar Ethnic in the Romanian Space
1597 Tarihli Mufassal Yörük Defterine Göre Halep Türkmenleri
XIV. Yüzyılda Karye-i Nizip
Ertuğrul Faciası Şehitlerinin Aileleri İçin Girit Vilayetinde Toplanan Yardım
Millî Mücadele’de Bursa Vilayetindeki Yunan Vahşeti ve Öldürülen Türklerin İsimleri
Azerbaycan Türkçesinin Tarihî Geçmişi ve Bugünü
Türkmenistan Atasözleri (Nakıllar)
Barak Kültürü
Türk Folklor ve Halk Edebiyatında Elma
Günübirlik Rekreasyon Alanlarına Tipik Bir Örnek: Erzincan Ekşisu Yöresi
KİTAP TANITMA: Hicran Yusufoğlu, Osmanlı-Macar İlişkileri
KİTAP TANITMA: Gerilla ve Terörizm
KİTAP TANITMA: Dünden Bugüne Gagauzlar, Harun Güngör-Mustafa Argunşah
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Türk Tarihinin Sosyolojisi
Ali Bey Hüseyinzade ve En Önemli Yazılarından “Türkler Kimdir ve Kimlerden İbarettir” (1905)
Türk Ata’dan Günümüze Türk Kültür Kimliği
Elvan Çelebi’nin Menâkıbu’l-Kudsiyye Adlı Eserinin İkinci Baskısı Münasebetiyle -IIITarihî Seyir İçerisinde İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Yıllarında Çalışma Hayatı (1908-1923)
1986 Alma ata Ayaklanması Rus Düşmanlığı mı, Demokratik mi?
Eziz Gubaydulin Umumtürk Tarihinin Araşdırıcısı Kimi
Memlûk-Haçlı Münasebetleri
Günümüz Japonya’sında Aile İle İş Hayatı Arasındaki Kadın
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Altay Amanjıolov, Türki Filologiyası Jene Jazu Tarihi
KİTAP TANITMA: Iğdır Tarihi
KİTAP TANITMA: Azerbaycan Edebi Dili Tarihi
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
55-58
59-75
77-98
99-155
157-172
173-180
181-194
195-202
203-216
217-232
233-234
235-236
237-238
239
9-32
33-52
53-104
105-122
123-134
135-148
149-178
179-230
231-232
233-234
235-236
KİTAP TANITMA: Azerbaycan Türkçesi’nin Grammatikası
106
237
KİTAP TANITMA: Ahıska Türkleri
Türkmeneli/Erbil ve Halk Sufizmi
Sivas Yıldızeli İlçesi’ne Bağlı Çerkes Köylerinde Aile Yapısı, Akrabalık İlişkileri ve Evlenme Gelenekleri
Baraklar (Bir Türk Oymağının Tarihi)
Atatürk Döneminde Balkan Türkleri’nin Durumu
Mehmet Birgivî’nin İlm-i Ahlâk’ı
Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi’ndeki “Sad Kelime-i Ali Tercümesi” İle “Mie Kelime-i Ali Tercümesi”
Türkmen Edebiyatı
106
107
107
107
107
107
107
107
239-240
9-60
61-80
81-90
91-120
121-130
131-152
153-174
Muhasebe Defterine Göre Para Vakıfları
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali, Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu
KİTAP TANITMA: Nahçıvan Tarihi’nin Sahifeleri, Prof. Dr. Nizami Hudiyev, Vasif Talıbov, Prof. Dr. Feremez Maksudov, Abutalib Kasımov, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, İsa Habibbeyli, Çev.: Dr. Rehber Beşiroğlu
KİTAP TANITMA: Prof. Dr. Fikret Işıltan’a 80. Doğum Yılı Armağanı
107
107
107
175-230
231-232
233-235
107
237-239
25
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BAYRAKTAR, Sibel
KALAFAT, Dr. Yaşar
YILMAZ, Yard. Doç. Dr. Faruk
KARADENİZ, Dr. H. Basri
ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Sabri
BİNLER, Ziya Mehmet
TUZTAŞ, Talip (Çeviren)
SPECHT, Karl Gustav (Yazan)
ERMAN, Meral
ŞİMŞİR, Nahide
AKGÜNDÜZ, Prof. Dr. Ahmet
KALAFAT, Dr. Yaşar
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ALP, Doç. Dr. İlker
ERDEMİR, Doç. Dr. Ayşegül Demirhan
YILDIRIM, Neşide
CANATAN, Yrd. Doç. Dr. Yaşar
EYİCİL, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
DALKIRAN, Yrd. Doç. Dr. Sayın
AMBROS, Dankmar (Yazan)
TUZTAŞ, Talip (Çeviren)
KAYMAZ, Yrd. Doç. Dr. Zeki
DOĞAN, Levent
ÖZDARENDELİ, Çağrı
ARINÇ, Yard. Doç. Dr. Kenan
HACALOĞLU, Yücel
COŞKUN, Yrd. Doç. Dr. Recai
KOLCU, Yrd. Doç. Dr. Hasan
ERDEMİR, Prof. Dr.Ayşegül Demirhan
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. Hakkı
AKTAY, Doç. Dr. Nizamettin
DİKKAYA, Mehmet
DEMİR, Abdullah
OKUR, İbrahim
HESENLİ, Prof. Dr. Cemil
KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Atabey
TÜRKOĞLU, İsmail (Çeviren)
BİGİ, Musa Carullah (Yazan)
DİKİCİ, Doç. Dr. Recep
ÖZÇAM, Arş. Gör. Çimen
NECEFOĞLU, Dr. Hacali
GÜNDÜZ, Ahmet
TÜRKMEN, Zekeriya
ÖZTOPRAK, Fahrettin
BAYRAM, Sadi
GÜL, H. İbrahim
ÇOLAK, Filiz
TOPRAK, Seydi V.
GÜNDÜZ, Mehmet
HAMZAÇEBİ, Mehmet
MUHTAROGLU, Dr. Faruk
ÇEVİKEL, Nuri
ECSEDY, Hilda (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)
COŞKUN, Yard. Doç. Dr. Volkan
KAYRA, O. Kemal
Doğu Ve Güneydoğu Aşiret Ve Sosyo-Antropolojik Yaklaşımlar
Kerkük Ağzı ve Kerküklü Bir Türkmen Kocası
Vatan-İran-Turan Hattı ve Caferi Türklerinde Halk İnançları
Osmanlı Dış Borçlanmasının İlk Yirmi Yılı ve Sonuçlar
Atçeken Oymakları’nın Yurdlarına Yer Adları Ve Oymak Adlarının Yer Adı Olarak Verilmesi
Kargalı Tahtacı Alevi-Köyü
Türkiye’de Düğünler
Cemaat
108
108
108
108
108
108
108
108
9-22
23-32
33-100
101-113
115-152
153-176
177-246
247-250
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma: Mühimme Defteri
Kitap Tanıtma: Osmanlı Arşivinde Araştırma Yapacaklar İçin Rehber Bir Eser: Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyasat Yazısı Ve Tarihî Gelişimi
Anadolu Türk Halk Sufizminde Çerkezler
Akyazı (Sakarya) Çevresinde Bölge Araştırmaları
BDT (SSCB)deki Türkler
Karantina’nın Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bazı Belgeler
Sosyolojik Açıdan Tanzimat Ve Sonuçları
Türk Arap Münasebetlerinin Bozulmasında Batı Devletlerinin Etkileri
Maraş’ta ve Bazı Yerlerde 1856 Islahat Fermanına Tepki
İrşâdü’l-Mütehayyirîn
Cemiyet
108
108
108
251-252
253-254
255-256
109
109
109
109
109
109
109
109
109
9-28
29-36
37-48
49-58
59-72
73-80
81-110
111-122
123-130
109
109
109
109
109
109
131-166
167-171
173-182
183-208
209-216
217-234
109
110
110
110
235-240
9-18
19-32
33-42
110
110
110
110
110
110
43-56
57-66
67-71
73-82
83-104
105-114
110
110
110
110
115-120
121-162
163-216
217-230
110
110
111
111
111
111
111
111
111
111
231-240
241-287
9-18
19-26
27-42
43-56
57-80
81-96
97-131
133-152
111
153-170
111
111
171-174
175-192
Darende’de Konuşulan Gizli Dil : Hazeynce
Kırgızistan Türkçesi Dil Bilgisi Terimlerinin Türkiye Türkçesi’ndeki Karşılıkları
Eski Türkiye Türkçesi’ndeki Geçmiş Zaman
Ahlat’taki Doğal Barınaklar (Mağara Konutlar) ve Bazı Prehistorik Yerleşme İzleri
Resulzade’den Tanrıöver’e Mektuplar
1900 Sonrası Orta-Asya’da Ekonomik-Sosyal ve Siyasi Gelişmeler Hakkında İngilizce Yayınlanmış
Eserlerden Derlenmiş Bibliyografik Bir Çalışma
KİTAP TANITMA: Serveti Fünun’da Tenkit Üzerine
Sosyal Sigortalar Kurumunun Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bursa Bölge Hastahanesi
Turizm Potansiyeli Yönünden Eskişehir Sakarı Ilıca Kaplıcaları
(Türk Sendikacılığı) 2821 Sayılı Sendikalar Kanununda 4277 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve
Getirdikleri
Sosyalist Ekonomilerin Piyasa Ekonomisine Geçiş Sorunları
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Teşkilat Yapısının Teorik İncelenmesi
Sultan Galiev Romanından Kaos Teorisine Bir Gönderme
1918. İlin Yazı: Azerbaycan’da Ermeni Terörizmi ve Soykırımı
Mirzâ-zâdeler Ailesinden Şeyh Mehmed Efendi
Tarihin Unutulmuş Sahifeleri
Ebu’z-Ziyâ’nın Mecmûası’ndaki Arap Atasözleri
Türkiye Türkçesi İle İlgili Gramer Çalışmaları -Bibliyografya DenemesiKimya Terimleri Sözlüğü
H. 1035-1036 (M. 1625-1626) Tarihli 27 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicil Defterinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi
Donanma Mecmuasında Yer Alan Türk Denizcilik Tarihi İle İlgili Makaleler Bibliyografyası
Fihrist
Kültür Bakanlığı Tarihçesi, Millî Kültür, Günümüz Türkiyesi ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
Azerbaycan’da Kadın İşgücü ve İstihdamı Sorunları
Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı (1880-1940)
31 Mart Vak’ası
Divan-ı Hümâyun ve 1679 Tarihli Hükümlerden Karar Örnekleri
Osmanlı Devleti’nde Milletlerarası Antlaşmalar
Tarihin Gence Hafızası
1570-1571 Türk Fethi İle Kıbrıs’ta Meydana Gelen Toplumsal Değişim Hakkında Bir Tahlil Denemesi
6. Yüzyıl Türk İmparatorluğu’nda Kabile ve Kabile Cemiyeti
Özbekistan Türkçesinde Ses Uyumu
Orhun Abidelerinde Askeri Kelime ve Terimler
26
KALAFAT, Dr. Yaşar
MAKAS, Doç. Dr. Zeynelâbidin
SAPAN, Dr. Süheyl
ÖZTOPRAK, Fahrettin
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
CANATAN, Yrd. Doç. Dr. Yaşar
JEONG, Jaehun
AKAR, Ali
ÇEVİKEL, Nuri
KALAFAT, Dr. Yaşar
MUHTAROGLU, Dr. Faruk
ŞAHİN, F. Şayan
KURT, Dr. İsmail
HEKİMOV, M. İ. (Yazan)
DUYMAZ, Ali (Aktaran)
CİHAN, Dr. Ahmet
TUNCER, Dr. Hediye
KAYRA, O. Kemal
BOLATOVA, Şınar
COŞKUN, Yard. Doç. Dr. Volkan
AÇIKGÖZ, Halil
ÖNCEL, Doç. Dr. Öztan (Tanıtan)
KAHYA, Prof. Dr. Esin
ERDEMİR, Prof. Dr.Ayşegül Demirhan
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
KALAFAT, Dr. Yaşar
ÇORUHLU, Yrd. Doç. Dr. Yaşar
MUHTAROĞLU, Dr. Faruk
AYDIN, Mustafa
GÖKHAN, İlyas
KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Selami
HÜLAGU, Yrd. Doç. Dr. Orhan
SAY, Tansu
PRITSAK Omeljan (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)
TÜRKOĞLU, İsmail
KÜÇÜKYILDIZ, Aslan
OSMAN, Prof. Dr. Gıylaceddin
ORUÇ, Dr. Birsel (Aktaran)
MUHTAROĞLU, Dr. Faruk
KURTULUŞ, Doç. Dr. Berrak
ÜNAL, Ömer Faruk, ERDAL, Ayhan
ERBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Ali
KARAMAN, Yrd. Doç. Ramazan
BİNLER, Mehmet Ziya
HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Dr. Orhan
GÖLEN, Zafer
HACALOĞLU, Recep Albayrak
YAZICI, Doç. Dr. Hakkı
BAŞIBÜYÜK, Arş. Gör. Adem
ÖZSOY, Dr. Osman
MEMMEDOV, Yrd. Doç. Dr. Zahit
ŞAŞINA, Yrd. Doç. Dr. Nina
ÜNAL, Dr. Mustafa
COŞKUN, Yard. Doç. Dr. Volkan
TAS, A. Rona
İŞTİRYAKOVA, Leysen (Terc.)
AÇIKGÖZ, Halil (Tercüme-Hazır.)
AKALIN, Prof. Dr. Sami
KALAFAT, Dr. Yaşar
Nahçıvan Halk İnançlarında Edebiyat
Anadolu, Kafkasya ve Orta-Asya Masallarında Bitiş Formelleri
Arap Yarımadası Hakkında Seçilmiş Bir Bibliyografya Denemesi
Kitap Tanıtma : Dr. Alâeddin Yalçınkaya’nın Sömürgecilik-Pan-İslamizm Işığında Türkistan,
1856’dan Günümüze
Atatürk’ün Temel Felsefesi
20. Yüzyıl Başlarında Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan Bölgelerinde Türk Aleyhtarı Batı Politikası
Bir Çin Kaynağında Bulunan Türk At Damgaları Hakkında
Mirkatü’l-Cihât’ta Tarihî ve Destanî Unsurların Değerlendirilmesi
Fransız İhtilâli ve Kıbrıs
Azerbaycan Halk Sufizmi ve Lenkeran Folklor Müşaveresi
Tarihin Gence Hafızası – II Ertuğrul Faciası Şehitlerinin Aileleri İçin Ülkede Toplanılan Yardım
953/1546 Tarihli “İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri”ne Göre Para Vakıfları
Halk Mevsimleri ve Âşıklar Sanatı
111
111
111
111
193-206
207-226
227-236
237-240
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
9-12
13-21
23-32
33-40
41-60
61-86
87-108
109-152
153-180
181-190
Meiji Döneminde Modernleşme Girişimlerinde Araştırma ve Gözlem Gezileri İle Yurtdışı Eğitimin 112
Rolü
Kültür, Dil ve Ağız Üzerine
112
Kazakistan Türkçesiyle Göktürk Abidelerindeki Kelime ve Deyimlerin Benzerlikleri
112
191-204
205-208
209-216
Özbekistan Türkçesinde Ünlülerin Sınıflandırılması ve Ünlü Değişmeleri
Kitap Tanıtma (Yenisey Yazıtları Hakkında Bir Kitap Ve İlk Defa Neşredilen, Yeni Bulunmuş Üç Yazıt)
Kitap Tanıtma: Medicine In The Ottoman Empire (And Other Scientific Developments)
112
112
112
217-220
221-236
237-240
İş Ahlakı Sanayi İşçilerinin Sosyo-Kültürel Değerleri
Çuvaşistan-Başkurdistan-Tataristan
Kırım Arkeolojisi ve Sanatı (Başlangıcından Altınordu Devrine Kadar)
Tarihin Gence Hafızası - III Alman Seyyahı J. P. Fallmerayer’e Göre 1840’lı Yıllarda Giresun
1821-1823 Osmanlı-İran Savaşları ve Kayseri’ye Etkileri
Ermeni Propagandaları ve Almanya’nın Ermeni Politikası (1917-1918)
Mualifler Koalisyonu’ndan 31 Mart Vak’asına
Dilin Değişmesi Üzerine Bir Araştırma Bulgarlar
Çin Kaynaklarında Eski Türk Hükümdarlık Unvanları
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
9-68
69-88
89-130
131-158
159-166
167-174
175-192
193-204
205-214
215-222
XX. Yüzyılda Türk Dünyası Tarihi Bibliyografyası
Kitap Tanıtma: Nakışların Yaddaşı
Hun Tengrikutluğu ve Türk Şeceresi
113
113
114
223-238
239-240
9-37
Tarihin Gence Hafızası – IV Türk Cumhuriyetleri Pazarı
Azerbaycan’da Özelleştirme
Günümüz Fransa’sının Sosyo-Kültürel Yapısı ve Fransa’da Yaşayan Türkler
Dini ve Sosyal Bir Olay Olarak Şeyh Bedrettin Hareketi
Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde Evlenme Gelenekleri ve Görenekleri
1908 İhtilâli’nden Sonra Başlayan İhtilâflar
Meclis-i Umûmî’nin Bosna Hersek’teki İlk Çalışmaları
Borçalı Toponimleri
Tarihteki Önemini Kaybetmiş Yerleşmelere Bir Örnek : Kemah
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
39-59
61-63
65-80
81-92
93-104
105-122
123-134
135-142
143-170
171-192
Türk-Amerikan İlişkilerinin İlk Dönemi ve Amerika’daki İlk Tanıtım Faaliyetleri
Türk Cumhuriyetlerinde Bankacılık Sistemi ve Türkiye İle Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesinde Bankacılığın Önemi
Kutadgu Bilig ve Divanü Lügat-it Türk’deki Halk İnanışlarına Fenomenolojik Bir Bakış
Özbekistan Türkçesi’nde Ünsüzlerin Sınıflandırılması ve Ünsüz Değişmeleri
Doğu Türk “Runik” Yazısının Menşei ve Gelişmesi Hakkında
114
114
193-200
201-214
114
114
114
215-224
225-232
233-240
Türk Adbilim Araştırmaları- Türk Soyadı Yasası
Ufa Uluslar arası Türkiyat Kurultayı Ve İdil-Ural, Altay Türk İnançları
115
115
9-20
21-56
27
YILMAZ, Reha
ÖZSOY, Dr. Osman
YALÇINKAYA, Dr. Alâeddin
CİHAN, Dr. Ahmet
MUHTAROĞLU, Dr. Faruk
SARISAMAN, Yrd. Doç. Dr. Sadık
VÂTH, Gerhard,
ERSAN, Yard. Doç. Dr. Mehmet (Çev.)
TACİBAYEV, Raşit
BAKO, Cemal
BAYRAKTAR, F. Sibel
ORUÇ, Dr. Birsel
KAYA, Yrd. Doç. Dr. İdris Güven
ROSS, E. Denison
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercüme Eden)
DEMİRBİLEK, Salih
KAYA, Polat
KURTULUŞ, Doç. Dr. Berrak
KALAFAT, Dr. Yaşar
MINORSKY, V. (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)
MUHAMMEDOĞLU (Aliev), Prof. Dr. Saleh
MUHTAROĞLU, Dr. Faruk
GÜNDÜZ, Mehmet
TACİBAYEV, Raşid
BULUT, Yrd. Doç. Dr. İhsan
TUNCER, Dr. Hediye
AKDOĞAN, Dr. Yaşar
HAMZA, Melahat
KINIK, Mustafa
ÇANAKLI, Oktay
ERSAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
DAYANÇ, Yrd. Doç. Muharrem
KOÇAK, Mehmet Nurettin (Çev.)
YANARSÖNMEZ, Mesut
KILIÇ, Dr. Davut
AYGAN, Halil
GÖRKAŞ, İrfan
GÖNÜLLÜ, Ali Rıza
ARPAT, Atilla
MAKAS, Doç. Dr. Zeynelâbidin
AYBARS, Şerafettin
ORUÇ, Dr. Birsel
ECER, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ERDEMİR, Prof. Dr.Ayşegül Demirhan
YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. İsmail
MÜMTAZ, Hüseyin
BEDİRHAN, Yaşar
CLAUSON, Gerard (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)
GÖLEN, Zafer
KAYA, By Polat
NECEFOĞLU, Doç. Dr. Hacali
KAYA, Yrd. Doç. Dr. Bayram Ali
BODROGLIGETİ, Prof. Andras J. E.
TULUM, Dr. Mehmet Mâhur (Çev.)
YILMAZ, Dr. Engin
Kültürler Kavşağı Dağıstan’da Toplum İçi İlişkiler
Mustafa Kemal Paşa’nın Halkla Kurduğu İlişkiler Ve Bağımsızlık Konusunda Anadolu İnsanını Harekete Geçirmesi
Günümüzdeki Türkistan ve Orta Asya
Divan-ı Muhasebât (Sayıştay): Kuruluşu Teşekkül Devrindeki Fonksiyonları ve Hukukî Statüsüne Dair
Notlar
Tarihin Gence Hafızası – V Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İran Politikası ve Defa’-i İslâm Cemiyeti
Artuklu Beyliğinin Yönetimi
115
115
57-62
63-78
115
115
79-90
91-114
115
115
115
115-136
137-146
147-168
Kazak-Çin Petrol Anlaşması ve Yeni Oluşumlar
Sırbistan’da Bir Şehir Uijçe
Kutadgu Bilig’de Bulunma Hali Ekinin Üstlendiği Fonksiyonlar
Kazan Devlet Üniversitesi Fenni Kütüphanede (Yazma Eserler Kütüphanesi) Bulunan Türkçe Yazma
Eserler
Selanikli Âkif Efendi’nin Divanındaki Selânik Tekkeleri ile İlgili Beş Tarih Şiiri
Körösi Csoma SÂNDOR
115
115
115
115
169-176
177-180
181-192
193-220
115
115
221-227
229-236
Kitap Tanıtma : Anadolu’nun Türkleşmesi Sürecinde Kırşehir
Etruscan Numeral Names On The Tuscanıa Dıce
Meluncanlar
Giraylar’dan Cemiloğlu’larına Günümüz Kırım’ı Ve Kırım Tatar Türkleri Halk İnançları
Tamim İbn Bahr’ın Uygurlara Menşeine Dair
115
116
116
116
116
237-240
9-20
21-24
25-60
61-89
Azerbaycan Türklerinin Etnik Menşeine Dair Üç Ana Görüşün Eleştirisi
Tarihin Gence Hafızası – VI 97 Numaralı Mühimme Defteri ve Seçilmiş Hükümler
Kazakistan’da Rus Göçmenlerinin Yerleştirilmesi
Geçici Bir Yerleşme İken Sürekli Yerleşmeye Dönüşen Köy Yerleşmelerimize Yeni Bir Örnek: Şenkaya
Doluyan Köyü
Türk Yazı Dili Tarihinde Zarf-Fiillere Toplu Bir Bakış
Şeyhî Dîvanı’nı Tenkit; Germiyanlı Şeyhi ve Divânı İle İlgili Yanlışlıklar ve Eksiklikler
Makedon Dili ve Edebiyatında Türk Etkileri
Anadolu Selçuklu Dönemi Çinilerinde Figür
Cedvel-i Vüzerâ-yı Makâm
Düzeltme
Kitap Tanıtma : Millî Mücadele de Din Adamları
Buhara Tarihi : Ebû Bekir Muhammed Bin Cafer En-Narşahi
Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu Üstünde Bir Garip Kavga (İngiliz-İtalyan Mücadelesi)
XIX. Asırda İngiltere’nin Ortadoğu Politikasının Osmanlı Ermenilerine Yansıması
Osmanlı Toplumunda Sosyal Hayat
Köktürk Kitabelerinde Tanrı-İnsan Münasebetleri
Türk Halk İnançlarında Demir Motifi
Rum Mehmed Paşa Camiinde Bizans Parmağı ve Sayı Sembolizmi
Mani Tipli Azeri Bilmeceleri
Bilmece Nedir, Masallı Bilmeceler
İyail (Galimcan İbrahimov Dil ve Edebiyat Araştırmaları Enstitüsü) Arşivindeki Türkçe El Yazmaları
Kitap Tanıtma : Milli Mücadele’de Güney Cephesi Urfa
Erzincan Yöresi Alevileri
Asepsi ve Antisepsinin Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bazı Sonuçlar
Osmanlı Demiryolu Politikası ve Sonuçları
Trabzon Örneğinde Fetih ve Kurtuluş Kavramlarının İncelenmesi
Türk Tarihinde Hun-Çin Siyasi Mücadelelerinde İpek Yolu ve İpek Yolu Ticaretinin Oynadığı Rol
Türk, Moğol, Tunguz
116
116
116
116
116
91-104
105-138
139-152
153-159
161-189
116
116
116
116
116
116
116
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
118
118
118
118
118
118
191-194
195-206
207-212
213-218
219-226
227-232
233-235
9-80
81-87
89-97
99-109
111-122
123-128
129-136
137-152
153-178
179-237
239-240
9-24
25-48
49-53
55-66
67-80
81-96
Osmanlı Devleti’nde Islâhat Hareketleri ve Tanzimat
Etruscan / Turkish Connectıon Chapter II The Etruscan Orator Inscrıptıon
Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinde Eşsesli ve Eşköklü Kelimeler Sözlüğü
Azmî-zâde Hâletî Dîvânı’nda Atasözleri ve Deyimler
Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’ini Anlamak ve Yorumlamak
118
118
118
118
118
97-114
115-120
121-148
149-168
169-180
Gazavât-Nâme Tanımı, Tarihî Gelişimi, Kapsamı, Yeni Bir Tasnifi
118
181-184
28
YILDIRIM, Ali
AKAY, Dr. Asuman Ahmed
BAYKUZU, Tilla Deniz (Çeviren)
AKIŞ, İbrahim
GÜRSOY, Prof.Dr. Emine
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
KUTLU, Dr. Cemil
KADIOĞLU, Dr. Muhsin
CİHAN, Dr. Ahmet
HESENLİ, Prof. Cemil
YAVAN Cengiz (Aktaran)
KAYA, Polat
ÜNLÜ, Doç. Dr. Selçuk
YÜKSEL, Ayhan
MUHTAROĞLU, Dr. Faruk
BULUT, Yrd. Doç. Dr. İhsan
AKDOĞAN, Dr. Yaşar
OKUMUŞ, Salih
ŞİMŞİR, Nahide
TÜRK, Yrd. Doç. Dr. Vahit
KADIOĞLU, Muhsin
DAVİD, Geza (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)
AKAR, Dr. Şevket Kamil
İNAN, Kenan
DÖĞÜŞ, Dr. Selahattin
ABDULLAYEV, Muhammet
UZEL, Lokman
BAYATLI, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer
(Arapça’dan Çeviren ve Yorumlayan)
OKUMUŞ, Salih
AGAR, Yard. Doç. Dr. M. Emin
HESENLİ, Prof. Dr. Cemil
YAVAN, Cengiz (Aktaran)
HALİDOV, A. B. (Hazırlayan)
CELAL, Hayrat (Rusça’dan Ter.)
GENÇLER, Yrd. Doç. Dr. Ayhan
GÜLER, Doç. Dr. Nil
KADIOĞLU, Dr. Muhsin
TUZTAŞ, Dr. Talip
KALAFAT, Dr. Yaşar
UMAR, Arş. Gör. Ömer Osman
KAYA, Polat
PULLEYBLANK, E. G. (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Terc.)
YILMAZ, Muammer
CİHAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
GÜLPINAR, Canan
HESENLİ, Prof. Dr. Cemil (Yazan)
YAVAN, Cengiz (Aktaran)
ÇAVUŞ, Mehmet
ÖZTÜRK, Doç. Dr. Said
BEDİRHAN, Yaşar
KAYA, Polat
İZGÖER, Dr. Ahmet Zeki
ŞİMŞİR, Nahide
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Faruk
16. Yüzyıl Ümmî Şairlerinden Enverî ve Şiirleri
Süleymân-Nâmen Nesrinde Ahengi Sağlayan Ses ve Söz Unsurları
Kitap Tanıtma : Kazakların Soy, Damga Ve Uranları
Kitap Tanıtma : Gagauz Türkçesi Grameri’ne Dair
Kitap Tanıtma : Naskali
Türkiye’de Göçler, Sorunları ve Çözüm Yolları
Rusya Türkleri’nin I. Dünya Savaşı’nda Ruslar’a Esir Düşen Türk Askerlerine Yaptığı Yardımlar
AB’nin Deniz ve İçsu Yolu Taşımacılığı Politikasının Türkiye’ye Etkileri
Yükseköğrenimde ve Mesleğe Giriş Sürecinde Alternatif Düşünceler: Japon Modeli
Petrol Uğruna Mücadele Ve S. Kavtaradze’nin Tahran Seferi
118
118
118
118
118
119
119
119
119
119
185-216
217-228
229-234
235-236
237-239
5-24
25-49
51-66
67-71
73-90
Herıtage Central Asıa (Project year 2000) Connectıon Chapter III Readıng Of The Etruscan Pyrgı Tablets (A preliminary report)
Aleksandr Puskan 1829 Seferi’nde Erzurum
Trabzon Vilâyetinde Yer Adlarını ve İdâri Yapıyı Değiştirme Teşebbüsleri
Tarihin Gence Hafızası – VII Kökeni Termal Kaynaklara Dayanan Bir Yerleşme : Sivas-Sıcak Çermik
Yeni Bilgilerin Işığında Azerbaycanlı Ahmed Bin Şeyh-Zâde
Almas Yıldırım’ın Şiir Dünyası Üzerine Bir İnceleme
Kitap Tanıtma : Gezginlerin Gözüyle İzmir
Türkçe’de Şimdiki Zaman Kavramı Çekimleri ve Ekleri
Denizlerde Daha Emniyetli Bir Ulaştırma İçin Niçin Uluslararası Güvenlik Yönetimi Kodu
(ISM CODE)?
Arad ve Gyula Sancakbeyleri
119
91-124
119
119
119
119
119
119
119
120
120
125-160
161-172
173-186
187-208
209-218
219-234
235-236
9-47
49-53
120
55-70
19. Yüzyılda Edirne Eyaletine Bağlı Ahyolu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı
1831 Nolu Şer’iye Siciline Göre 17. Yüzyıl Ortalarında Trabzon Mülk Satışları
Osmanlı Hoşgörüsünün Kaynakları
Ubeydullah Han’ın Hayat ve İcadına Dair Malûmatlar
Kenasarı Kağan’ın Bağımsızlık Hareketi (Şimdiki Kazakeli Bölgesi 1837-1847)
Hollanda’lı Doğu Gezgini Dr. Leonart Raufolff’un Doğu Gezisi (Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin’e Doğru)
120
120
120
120
120
120
71-101
103-124
125-132
133-144
145-158
159-184
Almas Yıldırım’ın Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri
Kıpçak Türkçesi’nde İsim-Fiiller
Tebriz Ocak-Mart 1945
120
120
120
185-200
201-206
207-224
Tacaddin Bulgari’nin “Büyük Tiryak” İsimli Tıb Eseri
120
225-240
Türkiye’de İstihdamın Yapısal Açıdan Değerlendirilmesi
Türkiye’nin Uluslararası Deniz Taşımacılığında Öne Çıkan Limanlar
121
121
9-14
15-22
Sosyal Gelişme Açısından Türkiye’de “Yaygın Eğitim”in Önemi
Türk Halk İnançlarında Metodik Problemler – Erbil Nahcıvan ve Türkiye ÖrnekleriSuriye’de Kurulan Kuvayı Milliye Teşkilâtı ve Üyeleri
Herıtage Central Asıa (Project year 2000) “AK TENGIZ” The Dısappeared Ice Age Sea-Sıze Lake Of
Sıberıa
Çinliler’in Türkler’e Verdiği Adlar
121
121
121
121
23-80
81-86
87-96
97-148
121
149-154
XVII. Asırda Osmanlı İmparatorluğu’nun İdârî, Askerî Ve Mâlî Durumu
Osmanlı’da Modernleşme ve İlmiye Zümresi
18-19. Asır İslâm Dünyasındaki Islah Hareketleri
1945 Yılının Yazı: Moskova’nın Kararları ve Güney Azerbaycan
121
121
121
121
155-172
173-187
189-196
197-218
Aşık Fakiri Sındı’nın “Vidin” Destanı
Onaltıncı Yüzyılda Gölbaşı
Kitap Tanıtma
Herıtage Central Asıa (Proje year 2000) Carthagınıan / Phoenıcıan Turkısh Connectıon Chapter IV
Readıng Of The Etruscan Pyrgı Tablet C (Punıc)
Büyük Devlet Olmanın Sırrı ve Osmanlılar
Osmanlı-İngiliz Münasebetleri (1580-1838)
Dünya Ekonomik Bunalımı Döneminde Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Düyûn-u Umumiye
(1929-1934)
121
121
121
122
219-226
227-236
237-239
9-26
122
122
122
27-38
39-56
57-90
29
SEZGİN, Dr. Abdülkadir
YURTSEVEN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
ÖZÜÇETİN, Yaşar
ÖZGÜÇ, Özer S.
ŞARAFUTDİNOV, D., GAZZİTULLİN, İ.
CELAL, Hayrat – USLU, Yasin (Akt.)
YARDIMCI, İlhan
TURAN, Fikret
AKAR, Dr. Ali
HESENLİ, Prof. Dr. Cemil
YAVAN, Cengiz (Aktaran)
KOÇ, Aylin
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BEYOĞLU, Süleyman
ŞENGÜL, Abdullah
HESENLİ, Cemil (Yazan)
YAVAN, Cengiz (Aktaran)
KALKAN, Mustafa
KOCABAŞ, Süleyman
ONUR, M. Naci
KÜÇÜK, Yrd. Doç. Dr. Sabahattin
YORULMAZ, Osman
BUDAK, Dr. Aydın
ÇANAKLI, Oktay
YALÇIN, Seniha
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
AKSOY, Mustafa
ZAHİDOV, Doç. Dr. Abdulkadir
YUSUPOV, Prof. Dr. Erkin
UMUDOGLU, Vidadi (Yazan)
YAVAN, Cengiz (Aktaran)
TÜRKMEN, Dr. Zekeriya
KASIMOV, Musa (Yazan)
ADIGÜZEL, Hüseyin (Aktaran)
ALTUĞ, Arş. Gör. Giray Saynur
MERCAN, Dr. M. Salih
BAYRAKTAR, Dr. Hilmi
YILMAZ, Dr. Ali
TUNCAY, Suavi
ARSLANTAŞ, Yüksel
ALTINKAYNAK, Doç. Dr. Erdoğan
KENEBAY, Jumaş KÖSE, Metin (Aktaran)
MATSUNAGA, Prof. Dr. Akira
BEŞİROĞLU, Dr. Rehber (Aktaran)
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
SAĞIR, Yrd. Doç. Dr. Meral
KOÇAK, Dr. Kemal
BEŞİRLİ, Dr. Mehmet
KUTLU, Dr. Cemil
KALAFAT, Dr. Yaşar
ERDEMİR, Prof. Ayşegül Demirhan
ÖNCEL, Doç. Dr. Öztan
ELÇİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ömür
ARPAT, Atilla
ALTUĞ, Giray Saynur
TELLİOĞLU, İbrahim
UMUDOGLU, Vidadi (Yazan)
YAVAN, Cengiz (Aktaran)
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
Dînî Hayatımızda Son Elli Yıl Üzerine Tarihi ve Sosyolojik Bir Deneme
Avrupa Topluluğu Nedir?
Atatürk ve Türk Dünyası
Kazakistan Cumhuriyeti’nde Ormancılık ve Orman Köylüsünün Yerinde Kalkınması
Mirsaid Sultan-Galiyev
122
122
122
122
122
91-124
125-130
131-148
149-155
157-170
Kültür Köklerimiz Ata Sporlarımıza Toplu Bir Bakış
Bir Azerbaycan Halk Hikâyesi : Yahşı ve Aşığ ve Mani Türünün İşlenişi
Bir Dânişmendnâme Nüshası: Mirkâtü’l-Cihâd
Güney Azerbaycan : 1945 Yılının Sonbaharı
122
122
122
122
171-176
177-208
209-218
219-238
Kitap Tanıtma
Niçin Osmanlı Kimliği?
Birinci Dünya Savaşı’nda Trabzon (1914-1919)
Dünün Yorumundan Bugünkü Kosova Meselesine Bakış
Güney Azerbaycan : 1945 Yılının Sonbaharı
122
123
123
123
123
239-240
9-44
45-53
55-65
67-94
Sovyetler’in Askerî Harekât Bölgeleri, Türkistan, Deşt-i Kıpçak ve Kafkaslar’daki Jeo-Stratejik Unsurlar
Osmanlı Devleti’ni Bir Paylaşma Girişimi : Grek Projesi
Çanakkale Savaşları ve Ali Vahid’in Eseri
Bâki’nin Şiirlerinde Sosyal Hayatın İzleri
Kazakistan Kütüphanelerinde Bulunan Kazak Hanlığı Tarihi İle İlgili Rusça ve Kazak Türkçesi ile Yazılmış Eserlerin Tanıtımı ve Tahlili
Türkmence’deki Sıfat Fiiller ve Bunlardan Türeyen Fiil Şekilleri
Osmanzâde Ahmed Taib Efendi
Kitap Tanıtma : Anadolu’yu Özetleyen Bir Kitap : Atalar Sözü Yerde Kalmaz
Bir Sosyal Sistem Olarak Resmi Teori
Türkistan Türk Medeniyetinin İlk Sayfaları
123
123
123
123
123
95-142
143-148
149-164
165-179
181-224
123
123
123
124
124
225-228
229-234
235-240
9-30
31-54
Kuzey Azerbaycan’ın Çar Rusyası Tarafından İşgali ve Sömürgeciliğe Karşı Mücadele (1801-1826)
124
55-76
Mustafa Kemal Paşa’nın XI. Ordu Kıt’aları Müfettişi Olarak Samsun’a Çıkışı ve Meydana Gelen Gelişmeler
20. Asır Azerbaycan Tarihinde; 1920-1922 Yıllarındaki; Azerbaycan-Türkiye Diplomatik-Siyâsî
Alâkalar (İKİNCİ BÖLÜM)
Türkiye ve Dünyada Kırım İle İlgili Bilimsel Ve Aktüel Çalışmalar
18. Yüzyılda İngiltere’nin Rusya’ya Karşı Osmanlı Ve İran Arasında İttifak Oluşturma Çabaları
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Halep Eyaleti’nde Yabancı Devlet Konsolosluklarının “Himâyân” Suiistimalleri
XVI. Yüzyılda Bir Güney-Doğu Anadolu Kasabası : Rumkale Şehri
Sanat, Kültür ve İletişimin Sosyal Dokunun Oluşumuna Katkısı
Tasavvufun Doğuşunda Dış Tesirler Meselesi
Sûre ve Hadislerle Anlatım Esasına Dayalı Metinlerde Rüya
Kitap Tanıtma :Tanrı Dağının Tarlanbozı
Kitap Tanıtma : Azerbaycan Türkçesi’ni Müstakil Öğrenenler İçin Tokyo, 1999
124
77-111
124
113-146
124
124
124
147-173
175-185
187-195
124
124
124
124
124
124
197-208
209-221
223-232
233-241
243-245
247-248
21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Sosyolojisinin Dinamikleri
Kırsal Kesimde ve Kentte Alevilik
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarih Anlayışı
Alman Belgelerine Göre Ermeni Meselesi ve Avrupa Emperyalizmi, 1878-1896
Rusya’daki Türk Savaş Esirlerine Uygulanan Bolşevik Propaganda
Türk Halk İnançları Çalışmalarında Teori-Metot ve Karapapağ Türk Halk Ozanı Aşık Şenlik
Karanfil (Coryophyllus)in Türk Tıbbi Folklorundaki Yeri ve Bazı Bilimsel Sonuçlar
125
125
125
125
125
125
125
9-36
37-66
67-82
83-97
99-111
113-120
121-126
Selim II Türbesinin Tasarımında Ebced Hesabı ve Geometri
Hanlık Döneminde Kırım
Musul Kürtlerinin Kökeni Üzerine Bir İnceleme
Kuzey Azerbaycan’ın Çar Rusyası Tarafından İşgali ve Sömürgeciliğe Karşı Mücadele
125
125
125
125
127-140
141-176
177-183
185-201
Çin
125
203-238
30
AYBARS, Şerafettin
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
YANARSÖNMEZ, Mesut
GÜÇLÜAY, Sezgin
ÜNAL, Doç. Dr. Ömer Faruk
AÇIKGÖZ, Özkan
BİLGİN, Mehmet
KARA, Dr. Füsun
BEDİRHAN, Yaşar
KALAFAT, Dr. Yaşar
ÜSTÜNOVA, Kerime
COŞKUN, Yard. Doç. Dr. Volkan
MEMİŞOĞLU, Ragıp
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÖZSOY, İsmail
GENÇLER, Yrd. Doç. Dr. Ayhan
SAYDAM, Abdullah
ERDÖNMEZ, Celal
UMUDOĞLU, Vidadi (Yazan)
YAVAN, Cengiz (Aktaran)
HESENLİ, Cemil (Yazan)
ADIGÜZEL, Hüseyin (Aktaran)
SOLAK, İbrahim
ÇAVUŞEV, İsmail A.
BİNLER, Mehmet Ziya
MAT, Gülben
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
KOÇAK, Dr. Kemal
İLGEN, Dr. Abdulkadir
AYNURAL, Assoc. Prof. Dr. Salih
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
TAVKUL, Dr. Ufuk
GÜNDÜZ, Ahmet
KASIMOV, Dr. Musa (Yazan
ADIGÜZEL, Hüseyin (Aktaran)
UMUDOĞLU, Vidadi (Yazan)
YAVAN, Cengiz (Aktaran)
KUTLU, Dr. Cemil
YILDIRIM, Cemal
TEKCAN, Dr. Münevver
BUDAK, Yrd. Doç. Dr. Aydın
KALAFAT, Dr. Yaşar
VAHAPZADE, Bahtiyar
PEHLİVANLI, Kenan
KOÇOĞLU, Yasemin (Çeviren)
KOÇAK, Dr. Kemal
KAYADİBİ, Doç. Dr. Fahri
ÜÇIŞIK, Dr. Süheyla
KADIOĞLU, Dr. Muhsin
GÖRKAŞ, İrfan
ÇOLAK, Filiz
ERBAŞLI, Canan
GÖKTEPE, Dr. Cihat
AYNURAL, Doç. Dr. Salih
BEDİRHAN, Dr. Yaşar
UMUDOĞLU, Vidadi (Yazan)
YAVAN, Cengiz (Aktaran)
HACİYEVA, Galibe
GÜÇLÜAY, Sezgin
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
Kitap Tanıtma : Adlarımız
Türk Sosyolojisinde Yöntem Uygulamaları
Türk Dış Politikasında İtalya (1923-1939 Türk-İtalyan İlişkileri)
Tarihte Ticareti Etkileyen Unsurlar
Hazar’da Statü Tartışmaları
Din Değiştiren Türkler Benliklerini Yitirirlerken İslâm’a Girenler Nasıl Türk Olarak Kalabildiler?
Doğu Karadeniz Bölgesinin Etnik Tarihi Üzerine
Moskova’nın Özbekistan Türklerini Sovyetleştirme Çabaları
Selçuklular Devrinde Kafkaslarda Yetişen İlim Adamları ve İlme Hizmetleri
Nokus (Kırk Kız Destanı) Sempozyumu ve Karakalpak Türk Halk İnançları
Türkiye Türkçesi-Azerbaycan Türkçesi Dil Bilgisi Terimleri
Katledilen Özbek Şairleri
Kitap Tanıtma : İsmet Binark, Sâmiha Ayverdi Bibliyografyası
Osmanlı’da Sosyal Sistem
İslamiyet Öncesi ve İlk İslâm Topluluklarında Sosyal-Ekonomik Bulgular ve Gelişmeler
Türkiye’de 1960 Sonrası Uygulamaya Konulan Nüfus Politikasının Devamı Halinde Meydana Gelebilecek Olası Etkileri
Trabzon Sancağı’nın Tekâlif-i Örfiye Yükümlülüğü (1830-1840)
Tanzimat Devri’nde Koçgiri Aşireti’ni Islah Çalışmaları
1806-1813 Yılları Arasında Halkın Sömürgeciliğe Karşı Mücadelesi – Gülistan Anlaşması
125
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
127
127
127
239-240
9-18
19-33
35-52
53-78
79-88
89-150
151-156
157-166
167-181
183-224
225-234
235-240
9-22
23-58
59-68
127
127
127
69-102
103-113
115-138
Rusya Türkleri’nin Lideri Ali Merdan Bey Topçubaşı
127
139-155
Anadolu’da Nüfus Hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin İskan Politikası
Bulgaristan Türkleri’nde Çocuk Şiiri
Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde Evlenme Gelenekleri ve Görenekleri
Kitap Tanıtma : Süleyman Necati Güneri Hatıra Defteri
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Cumhuriyetten Günümüze Tarih Anlayışı
Osmanlı Toprak Mülkiyeti Anlayışının Teşekkülü ve Bunun Sosyal Tabakalaşma Üzerindeki Etkileri
Productıon Understandıng And Organızatıon Of The Ottoman Artısans In XVIII. And XIX. Centurıes
Mezopotamya’da Sümer Uygarlığı (I. Bölüm)
Kafkasya’da Hıristiyanlığın İzleri
Osmanlı Devleti’nde Yapılan Misyonerlik Faaliyetleri ve Ermeni Meselesinin Doğuşu, Gelişmesi
20. Asır Azerbaycan Tarihinde 1920-22 Yıllarındaki; Azerbaycan-Türkiye Diplomatik-Siyâsî Alâkalar
(II. Kısım)
Rusya ve İran’ın Yapmış Olduğu İki Muharebe Arasındaki Devirde Halkın Sömürgeciliğe Karşı
Mücadelesi
«Vladivostok-Asinara» Hattında 1030 Türk
Eski Türk İnançlarının İzleri Ve Ağrı
İngiltere’de Türk Dili Çalışmaları Ve Araştırmaları
Türkmen Türkçesi’nde Melim ve Nemelim Gelecek Zaman Ortak İşlikler Hakkında
Uluslar arası Türk Medeniyet Kongresi ve Kazakistan Gezi Notları İle Baksilik-Halk İnançları
Kitap Tanıtma : Ahlâk Ve Maneviyat Kitabı
Kitap Tanıtma : Türk Dünyası İle İlgili Yeni Bir Kitap Çıktı
Sosyal Araştırmalarda Ahlâki Yaklaşım
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarih Anlayışında Kurumlaşma
İsviçre’de Mesleki Eğitim ve Türk Gençlerinin Durumu
Türkiye’de Kurvaziyer Turizm
127
127
127
127
128
128
128
128
128
128
128
128
157-192
193-212
213-237
239-240
9-24
25-35
37-54
55-60
61-100
101-110
111-117
119-149
128
151-162
128
128
128
128
128
128
128
129
129
129
129
163-174
175-184
185-194
195-198
199-234
235-238
239
9-18
19-27
29-34
35-38
Afyonkarahisar Selçuklu Varlığı
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ulaşım Politikası
Batı Meselesi Karşısında Ahmet Mithat Efendi
Birinci Dünya Harbi’nde Şehid Olan Askerler Hakkında Bazı Değerlendirmeler
(Konya Örneğine Göre)
Bursa İhtisap Rüsumu (1829-1830)
Türk Tarihinde İpek Yolu Hâkimiyeti Mücadelesi ve Çin’in Türkistan’ı İlk İstila Projesi
2. İnzibatî Amirlik, İktisadî Zulüm ve Manevî Terör Azerbaycan Yeni İsyanlar Arefesinde
129
129
129
129
39-44
45-57
59-64
65-70
129
129
129
71-80
81-94
95-113
Tebriz Yer Adının Kaynağı
Ortaçağ’da Ticari Müesseseler (Bankalar, Birlikler, Şirketler)
Mezopotamya’da Sümer Uygarlığı (II. Bölüm)
129
129
129
115-119
121-128
129-189
31
BEKSAÇ, Doç. Dr. Engin
KALAFAT, Yaşar
CERİTOĞLU, Dr. Murat
KÜPELİ, Özer
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
YOLCU, Mehmet
KOÇAK, Yrd. Doç. Dr. Kemal
YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Naşide
ÇOMAKLI, Arş. Gör. Şafak Ertan
KARAKURT, Oktay
TACİBAYEV, Raşid
CİHAN, Doç. Dr. Ahmet
KALAFAT, Dr. Yaşar
MÜMTAZ, Hüseyin - ALBAY, Tarık
MANNANOV, B. RAHMANOĞLU, Serdar Muhammed
AÇIKGÖZ, Özkan
AYNURAL, Doç. Dr. Salih
GÖRKAŞ, İrfan
AYAN, Yrd. Doç. Dr. Ergin
ARSLAN, Arş. Gör. Hülya
ÇOLAK, Filiz
ÖZTÜRK, Prof. Dr. Necdet
ŞEHİRLİ, Dr. Y. Atila
KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Davut
MAKAS, Doç. Dr. Zeynelâbidin
ARIKAN, Sabri
BEYOĞLU, Doç. Dr. Süleyman
USTA, Veysel
ŞAFAK, Nurdan
KARACA, Yard. Doç. Dr. Ali
KILIÇKIRAN, Osman
AKÇORA, Doç. Dr. Ergünöz
KUTLU, Yrd. Doç. Dr. Cemil
BIYIKLI, Arş. Gör. Mustafa
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Durmuş
ABDULLA, Abbas
UMUDOĞL, Vidadi - YAVAN, Cengiz
HERGÜNER, Dr. Mustafa
YÜCEL, Muallâ Uydu
AKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Hayati
DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. H. Feyzullah
ÖZDEĞER, Dr. Mehtap
ALTINTAŞ, Prof. Dr. Ayten
DOĞAN, Uzm. Dr. Hanzade
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
AKSIN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
GÖK, Yrd. Doç. Dr. Yaşar
KUŞOĞLU, M. Oğuzhan
İLGEN, Dr. Abdulkadir
YAZICI, Doç. Dr. Hakkı
AKPINAR, Araş. Gör. Erdal
CURAYEV, Ziyaüddin, TEKİN, Feridun
ÖZDEMİR, Ahmet
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
TIZLAK, Doç. Dr. Fahrettin
ÖNTUĞ, Mustafa Murat
GASIMOV, Musa
Türk Dünyasında Geyik Sembolizmi
Dağıstan Halk İnançları
Aalı Tokombayev ve Kanduu Cıldar İsimli Manzumesi
Kitap Tanıtma : Prof.Dr. İsmail Aka Armağan
Zenginlik Kültürü ve Gecekondulaşma
İntiharlar
1998 İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Programı Genel Amaçlarının Değerlendirilmesi
(Alan Araştırması-Kastamonu Örneği)
Türkiye’de Aydın ve Demokrasi
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri ve Katma Protokül’ün Karşılıklı Yükümlülüklerine Analizi
Türkistan’ın Jeopolitiği
Tarihi Açıdan Hazar’ın Statüsü
Meıjı Japonya’sında ve Osmanlı Türkiye’sinde Modernleşmenin Dinamikleri
Kerkük Yöresi Türkmenleri ve Türkmen Halk İnançları
Kıbrıs’ın İlk Satışı
Özbek Diplomasisinin Tarihi Soruları
129
129
129
129
130
130
130
191-208
209-224
225-236
237-240
9-50
51-70
71-96
130
130
130
130
130
130
130
130
97-104
105-118
119-130
131-158
159-170
171-186
187-200
201-206
Türklerin İslâm’a Girişi Sürecinde Tasavvuf ve Melamilik Yorumu
18. Yüzyılın Sonunda İstanbul Esnafının Alım ve Satım Tekeli ve Gedik Hakkı
Zembilli Ali Efendi’nin Sufi Deveranını Açıklama Risalesi ve Türk Tefekkürüyle İlişkisi
Harezmşah Atsız’ın Divânından Çıkmış Bazı Münşeâtın Muhtevası
Kazak Türkçesi’ne İsim Çekimi Yalın Hal
Kitap Tanıtma: Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Dair Araştırmalar
Osmanlı’nın Gayrimüslimleri Bakışı
Bağımsız Ermeni Devleti’nin Kuruluş Çabaları ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler
Selçuklulara Kadar Anadolu’da Gregoryen Ermeni Kilisesi (M. 451-1100)
Ermenistan, Kars ve Iğdır’da Addaş Toponimler
Tercüman Gazetesi’nden Ermeni Meselesi
1915 Tehciri Hakkında Bazı Değerlendirmeler
Ağaoğlu Ahmed Beyin Ermeni Propagandalarının Mahiyeti Üzerine Bir Konferansı
Osmanlı Devleti’nden ABD’ye Ermeni Göçü (1860-1914) ve Ermeni Sorunu Üzerindeki Etkisi
Tehcire Giden Yolda Ermeni Meselesi’ne Bir Çözüm Projesi ve Reform Müfettişliği (1878-1915)
Soykırım İddialarına Vesile Olan Ve Ermenilerce Kullanılan Sahte Bir Belge Üzerine
Yaşayanların Dilinden ve Belgelerle Van ve Çevresindeki Ermenilerin Yaptığı Katliamlar
Ermenilerin Türk Savaş Esirlerine Yaptıkları Mezalim
Türk Tarihinde Ermeniler Ermeni İddiaları ve “Ermeni Sorunu” Gerçeği Bibliyografyası
“Ermeni Tehciri” Meselesi ve Uydurma İddialar
Ermeni Meselesi Veya Oğru Ele Bağırdı Doğrunun Bağrı Yarıldı
Kuzey Azerbaycan’ın İşgali
Montreux Sözleşmesi ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki Uygulaması
Rus Kaynaklarına Göre: Kuman-Kıpçakların Güney Rus Bozkırlarında Yaşadıkları Sahalar
Kırgızistan’da Tarihi, Kültürel, Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye-Kırgızistan İlişkileri
İktisat Tarihi Biliminin Tarih ve İktisat Bilimleri İle İlişkisi
16. Yüzyılda Vize Sancağının Demografik ve Ekonomik Yapısı
Osmanlı’da Esnaf Tabip ve Ahilik Teşkilatı İle İlişkisi
130
130
130
130
130
130
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
132
132
132
132
132
132
132
132
207-214
215-220
221-226
227-230
231-236
237-240
9-18
19-30
31-40
41-52
53-64
65-74
75-88
89-98
99-150
151-160
161-230
231-234
235-260
261-268
9-25
27-29
31-58
59-68
69-80
81-85
87-123
125-141
(H. 1324 – Rumi 1326) Miladi 1910 Tarihli Kırşehir Şer’iyye Sicil Defterinin Tanıtımı ve
Değerlendirilmesi
19. Yüzyılın Başlarında Bursa Şehir Esnafı
Tarihin Damgasını Taşıyan Köy: Süngütaşı (Zivin)
Müzikoloji Nedir?
Eski Türk Topluluklarında Kılık Kıyafet
Kelkit’in (Gümüşhane) Fonksiyonel Özellikleri
132
143-155
132
132
132
132
132
157-164
165-180
181-188
189-201
203-231
132
132
133
133
133
133
133
233-235
237-239
9-23
25-37
39-52
53-68
69-86
“el-Ahkâmü’s-Sultâniyye”nin Taşkent Nüshası
50. Sanat Yılında Ayhan İnal (Kitap Tanıtma)
Abbâsilerin Gelişme ve Yükselme Devrinde Türkistan’da İslâmiyet
Bozkır Göçebeleri Kimmerler ve İskitler
Osmanlı-Japon İlişkilerinin Başlangıcı ve Ertuğrul Faciası
Osmanlı Dönemi Uşak Medreseleri
Azerbaycan Arşivlerindeki Rus ve Ermeni Kaynaklarına İstinaden Ermeni Silahlı Gruplarının Hazırlanması ve Terör Yılları (1914-1917)
32
İLGEN, Dr. Abdulkadir
YALIN, Yrd. Doç. Dr. Seyfullah
KALAFAT, Dr. Yaşar
DÖĞÜŞ, Dr. Selahattin
AÇIKGÖZ, Özkan
KONA, Gamze Güngörmüş
ÖZCAN, Prof. Dr. Ali Osman
YÜCEL, Muallâ Uydu
GÜRLER, Yavuz
IDO, Shinji G.
HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Dr. Orhan
ASLANAPA, Prof. Dr. Oktay
TAVKUL, Dr. Ufuk
HERGÜNER, Dr. Mustafa
ÖZÜÇETİN, Yaşar
ÇOMAKLI, Şafak Ertan
FEDAKÂR, Cengiz
BAYBOSINOVA, U. M.
ÇELİK, Aydın
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
ALTAN, Dr. Selim
ERGÜZEL, M. Mehdi
MİRŞAN, Kâzım
SOLAK, Dr. Fahri
SCHMİEDE, H. Achmed
İNAL, Ayhan
NERİMANOĞLU, Prof. Dr. Kamil Veli
MİRŞAN, Kâzım
MİRŞAN, Kâzım
ÇAKIR, Coşkun
TUTSAK, Yrd. Doç. Dr. Sadiye
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
YETİŞGİN, Memet
DOĞRU, Deniz
AYAN, Yrd. Doç. Dr. Ergin
BALCI, Sami
İPEK, Yrd. Doç. Dr. Ali
ÇELİK, Dr. Aydın
ÖZÜÇETİN, Yaşar
MEHMETOV, Vügar
NECEFOĞLU, Doç. Dr. Hacali
KALAFAT, Dr. Yaşar
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
CİHAN, Doç. Dr. Ahmet
MİRŞAN, Kâzım
TALAS, Mustafa
TÜRKDOĞAN, Orhan
RIZA, Prof. Dr. Nurettin (Yazan)
YAVAN, Cengiz (Aktaran)
AYDIN, Ayhan
ERDÖNMEZ, Celâl
SELVİ, Yrd. Doç. Dr. Haluk
KAL’A, Doç. Dr. Ahmet
ISSAWI, Charles - İLGEN, Abdulkadir
KALAFAT, Dr. Yaşar
DEDEYEV, Bilal
ÖZAV, Lütfi
DİKER, Selahi
İNAL, Ayhan
Osmanlı Dönemi’nin Son Dönemlerinde, İzmir ve Kazalarında Ekonomik Gelişmeler
“Yedi Yargı” Tavke Han Kanunları
Etnik Sosyoloji Açısından Kars ve Kafkasya
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Ahiler’in Rolü
Türk İslamlaşmasının Tarihi-Toplumsal Seyri
Türkistan’da Siyasî ve Ekonomik Güç Mücadelesi ve Türkiye
Spor Felsefemiz ve Problemleri
Kazak Türkleri’nin Günümüzde Kutladıkları Toylar
Doğu Anadolu Ağızlarında Eski Türkçe’nin İzleri
Şimdiki Tacikçenin Sözdizimsel ve Şekilbilgisel Özellikleri : Niteleyici Tümceciği, Edilgen Çatı ve Süreklilik Görünüşü
Kitap Tanıtma
Academıcıans Of Kazan Orıgın Who Came To Turkey Through Atatürk’s Unıversıty Reform
Teröre Giden Yolda 1980 Öncesi Sol Gençlik Hareketleri
Kurtuluş Savaşında Karamürsel
Lozan Antlaşmasının Anlam ve Önemi
Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyete Türk Belediyeciliğinin Tarihsel Gelişimi
Kuzey Kafkasya ve Çeçenler
Seyhun Boyundaki İslamî Aydınlanma ve Edebî – Müziksel Etkileri
Körfez ve Uzak Doğu Ülkeleri Arasındaki Ticari Münasebetler ve Bu Münasebetlerin Orta Çağ
Medeniyetine Etkileri
Asur Devleti ve Uygarlığı
İran Tarihçiliğinin Gelişimi
Gelibolu-Karainebeyli Köyünde Halkın Bildiği Bitki İsimleri
Atasözleri ve Deyimlerimizdeki Söz Varlığı
Türkoloji Alanında Bazı Sorular ve Cevapları
Türkistan ve Kafkasya İle İlgili Türkçe Kitaplar Bibliyografyası
Türk Dilciliği Alanında Almanya’da Çıkan Yeni Kitaplar
Tarih Dergisi’nden Çarpıcı Bir Hikâye: Bozkurt Postu
Kitap Tanıtma
Çin Haberleri ve Türk Tarihi
Türk ve Çinli Takvimleri
Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Düzeninde Değişme: Nizam-Buhran-Islahat
Osmanlı Devrinden Cumhuriyet Türkiyesine Miras Kalan Ortaöğretim Kurumunun Gelişimi
XIX. Yüzyılın Sonlarında Avrupa’da ve Osmanlı Devleti’nde Türkçülük Hareketleri
Turkmen-Iranıan Relatıonship And The Anglo-Russian Rivalry, 1850-1900
1914-1916 Döneminde Osmanlı Devleti’nin Hicaz’daki Durumu
Fransisken Rahiplerin Moğollara Elçilik Seyahati Polonyalı Benedict’in Şifahi Raporu
Türkistan’daki Ceditçilik Hareketinin Rehberlerinden Mahmut Hoca Behdudî Üzerine
İlk İslamî Dönem Müslüman-Ermeni Münasebetleri
Fatımiler Döneminde Mısır’ın Ticari Münasebetleri
Tarih Araştırmalarında Malzemenin Kaynak Oluşu
Destani-Ahmet Harami Eserinin Sözdizimsel Özellikleri
Ortak Türkçe Açısından Kimya Terminolojisi
Anadolu Dedem Korkut Coğrafyasında Türk Uluları ve Mesajları
Bozkır Göçebeleri Kimmerler ve İskitler
Japonya’da Modernleşmenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Temelleri
Kitap Eleştirisi
Prof. Dr. Mehmet Eröz’e Göre Türkiye’de Yer Adları Meselesi
Avrupa Birliği Eşiğinde Türkiye ve Sorunları
Tahsilin Dili, Düşünce, Maneviyat ve Kültür
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
87-104
105-128
129-154
155-164
165-176
177-190
191-200
201-217
219-223
225-236
133
134
134
134
134
134
134
134
134
237-240
9-14
15-36
37-58
59-74
75-80
81-92
93-99
101-124
134
134
134
134
134
134
134
134
134
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
136
136
125-166
167-172
173-174
175-180
181-192
193-234
235-236
237-238
239-240
9-22
23-30
31-48
49-66
67-80
81-92
93-104
105-110
111-132
133-144
145-154
155-162
163-166
167-174
175-188
189-202
203-230
231-236
237-240
9-54
55-76
XIX. Yüzyıldan Cumhuriyet’e Kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki İsyanlar (I. Bölüm)
Tanzimat Sürecinde Taşradaki Adlî ve İdâri Boşlukların İstismarı: Milli Halil Bey Olayı
Milli Mücadelede Van’da Valiler Sorunu
Ahı Organızatıon And Guılds
Ibn Haldun’un Ekonomik Meselelerdeki Analizleri
Eskişehir ve Çevresi Ulucanlarında Eski Türk İnançlarının İzleri
Karabağ Hanlığı (1747-1822)
Sivaslı İlçesindeki Köy Yerleşmelerinin Coğrafi Özelliklerine Genel Bir Bakış
Türk Dili’nin Beş Bin Yılı Adlı Kitabımın K. Mirşan Tarafından Eleştirisi Üzerine
Türk Şiiri’nden Portreler
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
77-104
105-118
119-130
131-140
141-156
157-162
163-218
219-230
231-238
239-240
33
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
AKDAĞ, Yrd. Doç. Dr. Ömer
KARAKAŞ, Araş. Gör. Selim
AÇIKGÖZ, Özkan
BOOBEKOVA, Dr. Kadian
SÜMER, Dr. Kutluk Kağan
SOYLU, Dr. Hasbi
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
AYDIN, Ayhan
CANER, Cantürk
TOPSAKAL, İlyas
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya
YILMAZ, Salih
MİRŞAN, Kâzım
ÖZDEMİR, Ahmet
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
SÜMER, Dr. Kutluk Kağan
ARSLAN, Metin Murat
KARAKURT, Oktay
TAŞ, Kemaleddin
TAVKUL, Dr. Ufuk
AKDAĞ, Yrd. Doç. Dr. Ömer
AYDIN, Dr. Ayhan
SÖYLEMEZ, Yrd. Doç. Dr. Faruk
OKTAY, Dr. Hasan
MİRŞAN, Kâzım
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar
KAYMAZ, Zeki
ERGÜZEL, M. Mehdi
KIRBAÇ, Selçuk
ATAŞ, Hayri
TUNA, Osman Nedim
AGAR, Mehmet Emin
ASLAN, Mustafa
BAŞDAŞ, Cahit
BOZKAPLAN, Şerif Ali
COŞKUN, M. Volkan
DEMİR, Mehmet
ERGÜZEL, M. Mehdi
ERSOYLU, Halil
GÜLSEVİN, Gürer
KARADOĞAN, Ahmet
KARAKÖSE, Saadet
KAŞGARLI, Mahmut
KAYMAZ, Zeki
KIRBAÇ, Selçuk
KONSTANTİNOVA, İ. A.
(Çeviren: GÜMÜŞLÜ, Pavel)
MEHMEDOĞLU, Alâeddin
NÉMETH, Gyula, (Çeviren: NEMUTLU Özlem)
NYİRİ, T. Mária
ÖZÇELİK, Sadettin
ÖZKAN, Nevzat
SARITAŞ, Eyüp
SAVRAN, Hülya
SOFUOĞLU, Ebubekir
ŞAHİN, Hatice
ŞANLI, Cevdet
TULU, Sultan
YILDIZ, Osman
Toplum Yapısı ve Aydın Sınıfın Tarihsel Rolü
Cumhuriyet Fikrinin Tarihi Temelleri
137
137
9-34
35-48
“Türk Müslümanlığı”nın Kuramsal Çerçevesi ve Tarihi-Sosyolojik Olabilirliği
Karşılaştırmalı Eğitim Uygulaması: Kırgızistan ve Türk Eğitim Sistemleri Örneği
Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylığında Ekonomik Kriterler ve Türk Ekonomisinin Gerçekleri
Nükleer Enerji Gerçeği ve Türkiye
Balkanlarda Panslavizm Faaliyetleri ve Osmanlı Devletine Etkileri
İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Siyasi Gelişmeler (II. Bölüm)
Kutadgu Bilig’de Türk Yönetim Felsefesi
İdil (Volga) Bulgarlarının Kadim Tarihi
Hz. Peygamber’in Hadislerine Göre Gazneli Mahmud ve Onun Hind Seferleri
Karapapak Türkleri
Kitap Eleştirisi
Kitaplar Arasından
Medrese
Türkiye’nin Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları Açısından Küreselleşen Dünya Ekonomisi ve
Avrupa Birliği
Milli Güç ve Milletleşme Gerçeği
Türkiye’nin Jeopolitik ve Coğrafi Konumu’ndan Kaynaklanan Güç Unsurları
Millî Kültür ve Batılılaşma
Türkiye’de Toplumsal Kalkınma Sürecinde Köyden Kente Göç Sorunu ve Gecekondulaşma
İstiklal Savaşının İlk Safhasında Mitingler (Kasım 1918-Haziran 1919)
Mondros Mütarekesi’nden Cumhuriyet’e Kadar Kürtçülük Faaliyetleri
Osmanlı-Dulkadirli Siyasî ve Sosyal Münâsebetleri
Ermeni-Moğol İlişkileri ve Moğollar İle İlgili Ermeni Kaynakları Hakkında Bir Değerlendirme
Erken Türk Tarihi Türk Takvimi ve Orhun Yazıtları
İlk Atasözü Kitaplarımızdan Oğuznâme’nin Berlin Nüshası ve Feridun Nafiz Uzluk’un Bir Derlemesi
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna (1923-2001)
Çalışkan ve Güleryüzlü Bir Türklük Bilimcisi Osman Nedim Tuna’ya Dair
Hocam Prof. Dr. Osman Nedim Tuna
“Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse”
Sümerce Eski Türkçe
Yüksek Öğretimde Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Nedenleri
Nazîm Divanı’nda Atasözleri ve Deyimler
Kırgız Türkçesinde İkiz Ünlüler
Görmek, “İtaat Etmek”midir?
Türkçenin Öğretiminde Ses Bilgisi
Vikâye Tercümesinde Fiil Şekilleri
Türkçedeki İnsanî ve Meslekî Vasıflandırmalar Üzerine Bir Tasnif Denemesi
Sis Şiirinin Metin Örgüsüne, Çokluk Belirten Kelimelerin Kazandırdığı Güç
Bir Ünsüz Düşmesi Tipi Daha: Ünsüz Yitimi
Köktürkçedeki Ń Sesi Üzerine
Klasik Kültürümüzün Yaşayan Bir Unsuru Olarak “Sıra Geceleri”
Hogursur Altun ve Onun “Tura Koşuğı” Başlıklı Şiiri Hakkında
Hoca Ahmet Yesevî’nin Hikmetlerindeki Oğuz Türkçesi Unsurları
Dede Korkut Kitabı’nda “Kağan Aşlan”
Mançu-Tunguz, Moğol ve Türk Dillerinde “Ocak~Ev~Ulus” Söz Kompleksinin Niteliği Üzerine
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
138
138
49-60
61-76
77-90
91-104
105-116
117-137
139-144
145-200
201-214
215-226
227-238
239-240
9-34
35-64
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
65-88
89-100
101-105
107-119
121-137
139-174
175-196
197-217
219-226
227-240
19-24
25-28
29-30
31-40
41-47
49-52
53-66
67-74
75-86
87-89
91-96
97-119
121-132
133-136
137-140
141-150
151-154
155-162
163-170
171-180
Türkiye Türkçesindeki Cümle Öğelerine Yeni Bir Bakış (1. Makale)
Şaman Kelimesinin Kökeni Üzerine
Macaristan’da Türkolojinin Tarihi I
Örnekseme İle İlgili Terim, Tanım ve Tasnif Sorunu
Türk Dünyasının Edebî Müştereklerine Bir Bakış
Aşina She’er’ın Biyografisi Üzerine Bazı Notlar
Kazak Türkçesindeki Geçişli Ettirgen Filllerin Sıralı Kuralları Üzerine
Kanun-ı Esâsi’nin Neşrine En Birinci Sebep İşbu Fıkra Ahkâmı Olmuştur
Tezlik Fiilinin Dilimizde Gösterdiği Çeşitlikler
Gönen Ağızlarının Ses ve Şekil Özellikleri
Horasan Türkçesi’nde –Mag ve –Dıg Eklerinin İşlevi Üzerine
Halk Dilinde Mutfak Alet ve Gereç Adları
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
181-194
195-200
201-210
211-220
221-234
235-238
239-242
243-248
249-253
255-288
289-294
295-320
34
ÖZTÜRK, Necdet
SARPER, Yılmaz
AÇIKGÖZ, Özkan
ALKAN, Necmettin
YILMAZ, Salih
BEDİRHAN, Yrd. Doç. Dr. Yaşar
DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
ÖZDEĞER, Mehtap
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
GÖLEN, Dr. Zafer
KAMALOV, İlyas
ERDÖNMEZ, Celâl
GARİPAĞAOĞLU, Nuriye
BAYAT, Prof. Dr. Ali Haydar
KÜÇÜK, Salim
KESİK, Beyhan
TÜRKDOĞAN, Orhan
SÜMER, Kutluk Kağan
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
KİTAPÇI, Zekeriya
EKİNCİ, Abdullah
ÇELİK, Aydın
GARİPAĞAOĞLU, Nuriye KADIOĞLU, Muhsin - ÖZEY, Ramazan
KAMALOV, İlyas
DEVLET, Nadir
ÖZCAN, Kemal
ÇELEBİ, Ercan
YAĞCI, Şerife
KOCASAVAŞ, Yıldız
SADOĞLU, Hüseyin
SOYLU, Hasbi
GARİPAĞAOĞLU, Nuriye
HEYÉT, Cavad
BİLECİK, Fahrünnisa
BODROGLİGETİ, A.J.E.
TALAS, Mustafa
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
AKGÜR, A. Necati
KABACIK, Mehmet
SOYLU, Hasbi
ŞİMŞİR, Nahide
ATICI, Elif
DOĞAN, Süleyman
BOZKURT, Giray Saynur
MEHMEDOĞLU, Alâeddin
KOCASAVAŞ, Yıldız
TAVKUL, Ufuk
ACEHAN, Abdullah
ÖZTÜRK, Said
İNAL, Ayhan
TURAN, A. Nezihi
ZEYREK, Yunus
ZEYREK, Yunus
TÜRKDOĞAN, Orhan
ABAY, Ali Rıza
UMAR, Ömer Osman
TELLİOĞLU, İbrahim
ÖZDEMİR, Rıfat
Tarihçi ve Edebiyatçının Ortak Bazı Problemleri ve Çözüm Yolları Üzerine
Ulusal Hedef Ölçütleri Işığında Ab Üyeliği, İlhak ve Entegrasyon Seçenekleri Hakkında Bir İnceleme
Türk Müslümanlığı’nda İslam ile Bütünleşen Türk Kültür Motifleri
Alman Vorwärts Gazetesi’nin Gözüyle Ermeni Olayları ve Rusya-İngiltere Fransa İttifakı’nın Rolü
Kıpçak Türkleri ve Yerleştikleri Sahalar
Anadolu Nüfus Hareketleri ve Selçuklu Sultanlarının İskan Politikası
Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Türk Nüfusu
19. Yüzyılda Uşak Şehrinde Ekonomik ve Sosyal Hayat
Medrese
Türk-İslam Dünyası’nda Ateşli Silahların İlk Kullanımına Dair Bilgiler
Moğol İstilası ve Anadolu Kültürüne Tesirleri
Âyânlık’tan Kaza Müdürlüğü’ne Abdülcebbarzâdeler ve Yolsuzlukları
Çanakkale’de Hava Kirliliğini Doğuran Sebepler ve Etkili Olan Coğrafi Faktörler
Sûr-i Hıtânlara Düşürülen Tarihler [Târîh-i Sûr-i Hıtân’lar]
Talîm-i Kıraatta Yer Alan Atasözleri Üzerine Bir Araştırma ve Ölçünleştirme Sorunu
Muhibbî Divânı’nda Adâlet
Türk Toplum Yapısı
Phillips Eğrisinin Türk Ekonomisinde Kullanılabilirliğine Ampirik Bir Yaklaşım
Medrese / İstanbul Medreseleri
Hz. Muhammed’in Külli Risalet Davasında Müslüman Türklerin Manevi Yeri Hadiselerin Ortaya Koyduğu Bazı Gerçekler
Ortadoğu’da Ortaya Çıkan Heterodoks Akımların Tarihsel Arka Planı
Mısır’ın Müslümanlar Tarafından Fethini Kolaylaştıran Önemli Unsurlar
Kıta Sahanlığı Sorunu
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
141
141
141
141
11-16
17-26
27-42
43-52
53- 64
65-82
83-90
91-115
117-152
153-166
167-180
183-190
191-208
209-224
225-236
237-240
11-48
49-55
57-70
71-81
141
141
141
83-98
99-108
109-114
Altın Orda Devleti’nin Adı Üzerine
Kazan Hanlığı 450 Önce Yıkıldı
II. Dünya Savaşı Sırasında Sovyetler Birliği’nde Yaşanan Sürgün Hadiseleri
Gayr-i Rus Halkların Devlet İdarelerine İştiraki ve Yerlileştirme Meselesi
Klasik Türk Edebiyatı Geleneğinde Hikaye
Aynı Köke Dayalı, Unsurları İsim ve Fiil Olan İkilemeler
Rus Dil Politikaları ve Bugünkü Türk Lehçeleri
Yerleşme Coğrafyası Açısından Bir İnceleme; Malatya İlinde Bahçe Damları
Türkiye’den Sağlık Turizmine Bir Örnek: Sivas-Kangal Balıklı Çermik
(Fars Dilinden Tercüme Édeni Şikar Mesteli) Ağayi Éli Mürşüdüzadın «Azerbaycanlı Ziyalılar ve Onların Milli-Étnik Mensubuiyyeti» Adlı Kitabı Haggında Tengidi Géydler (Kayıtlar)
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
Türk Milli Bütünlüğünü Tehdit Eden Kültürel Meseleler
Medrese / İstanbul Medreseleri
Nesî’li Takvim
XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Baharat Ticareti
Türkiye’de Jeotermal Enerji Uygulamaları ve Kozaklı (Nevşehir) Örneği
XIX. Yüzyılda Karesi Sancağı’nda Kayapa Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Özellikleri
Ortaçağ İslam Tıbbında ve Türk Tıp Tarihinde Egzama Tedavisi
Azerbaycanlı Ünlü Türk Şair Nizami Gencevi ve Eserlerinin Eğitim ve Öğretim Açısından Tahlili
İsmail Bey Gaspıralı’nın Gün Doğdu Hikâyesi
Türkiye Türkçesinde Cümle Öğelerine Yeni Bir Bakış
Çağatay Metinlerinde Görülen La Hakkında
Karaçay-Malkar Türkçesinin Çerek (Yukarı Balkar) Diyalektinde Tesbit Edilen Ses Değişmeleri
Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi’ndeki El Yazması Eserler
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
Ömrünün Kemalinde Prof. Dr. Kırzıoğlu M. Fahrettin
Kırzıoğlu’nun Posof Hatıraları
Safevi Şiasından Ali Şiasına mı?
Kültür Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Kız Kaçırma Usulü İle Evlenmenin Sosyo-Kültürel Sebepleri
ve Sonuçları
Çanakkale Savaşının Önemi ve Sonuçları
Panaretos Kroniğinin Türklerle İlgili Bölümleri
Çeşitli Kültürlerde Zamanı Ölçme Faaliyetleri ve Bu Konuda Osmanlı Mahkemelerinin Uygulamaları
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
115-120
121-134
135-138
139-146
147-160
161-168
169-182
183-198
199-210
211-230
141
141
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
143
143
143
143
231-232
233-240
11-22
23-42
43-88
89-98
99-120
121-126
127-140
141-152
153-170
171-182
183-188
189-208
209-230
231-234
235-237
239-240
11-18
19-24
25-40
41-52
143
143
143
53-62
63-68
69-104
35
SEREN, Polina (Yazan) ARAS, Hayat (Aktaran)
GÜNDÜZ, Ahmet
ÇELİKDEMİR, Murat
EKİNCİ, Abdullah
ŞERİFOĞLU, Yasin
CERİTOĞLU, Murat
KUMARKIZI, Ayapbergenova Klara
YENİKALE, Ahmet
ZEYREK, Yunus
TOPSAKAL, İlyas
KÖSE, Metin
TOPSAKAL, İlyas
MAT, Gülben
ERTAN, Sema
TÜRKDOĞAN, Orhan
DURAN, Hacı
DOĞAN; Mehmet Sait
ŞAM, Emine Altunay
ÖZDEMİR, Rıfat
BAYATLI, Nilüfer
CANKARA, Yavuz - KEKEVİ, Serkan
HEKİMOĞLU, Vecihi Sefa Fuat
DEĞER, Mebrure
CEYLAN, Mehmet Akif
ES-SERHÂN, Muhyu Hilâl (Yazan) ÇELİK, Aydın (Çeviren)
ÇELEBİ, Ercan
TUTAR, Adem
TOPÇUOĞLU, Hayriye
ESBOSİN, Ergali
MAHDUM, Abid Nazar
İNAL, Ayhan
DEMİR, Mustafa
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya
DEMİR, Yard. Doç. Dr. Mehmet
YÜCE, Yard. Doç. Dr. Mehmet
ŞIVGIN, Doç, Dr. Hale
KOÇ, Arş. Gör. Ümit
BALCI, Dr. Ercüment
ÇOLAK, Filiz
UMAR, Yard. Doç. Dr. Ömer Osman
YILMAZ, Salih
DADAŞ, Yard. Doç. Dr. Cevdet
ERDEM, Prof. Dr. Sadık
KUŞOĞLU, M. Oğuzhan
HERKMEN, Dilek Birlik
----TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
DURAN, Doç. Dr. Hacı
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
ALTINTAŞ, Prof. Dr. Ayten
DOĞAN, Uzm Dr. Hanzade
BALCI, Dr. Ercüment
DOĞANAY, Yard. Doç. Dr. Rahmi
UMAR, Yard. Doç. Dr. Ömer Osman
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya
ÖZCAN, Dr. Kemal
Tsagaan-Nuur Tuvaları
143
105-112
Musul Sancağında Aşiretler ve Şekavetleri (1523-1575)
Osmanlı Devleti’nin Aşiretleri Rakka’ya İskân Etmek İstemesindeki Temel Sebepler
XIV. Yüzyılda Urfa ve Çevresinde Döğerler ve Milli Bütünlüğümüz İçersindeki Rolü
Kırgız Türkçesi Ağızlarındaki “da” Edatı Üzerine
Kırgız Türkçesindeki Edatların Yanaştıkları Sözlerin Durumlarına Göre Sınıflandırılması ve İşlevleri
Tıp Dalındaki Sesteş Kelimeler
Necâtî Bey’in “Kağıt” Redifli Gazeli Üzerinde Bir İnceleme
Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Bibliyografyası
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
İslam’da Bilim ve Bilimsel Gelişme
Kültürün Post Modern Toplumda Müteşebbis Davranışları Üzerindeki Etkisi
Türklerin Kültür ve Medeniyetler Arası Geçişin Tarihi Seyrindeki Rolü
Türk Tarihi Boyunca Laikliğin Aşamaları ve Atatürk Laikliği
Çeşitli Kültürlerde Zamanı Ölçme Faaliyetleri ve Bu Konuda Osmanlı Mahkemelerinin
Uygulamaları –IIXVI. Yüzyılda Basra Eyaleti’nin Osmanlı Devleti İçin Önemi
2004 Başkanlık Seçimleri ve Vladimir Putin
XIX. Yüzyılda Kazakistan’da Kültürel Gelişmeler
Sadrazam Ferhat Paşa’nın Vasiyyet-Name’si
Türkiye’de Dolu Yağışının Zararları ve Dolu Sigortası
Ribâtlar
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
144
144
144
144
144
113-139
141-154
155-164
165-167
169-188
189-192
193-198
199-228
229-230
231-232
233-236
237-238
239-240
11-18
19-28
29-46
47-58
59-90
144
144
144
144
144
144
91-104
105-120
121-130
131-148
149-160
161-182
8 Temmuz 1916 Tarihli Çar II. Nikola Fermanı ve Türkistan’da 1916 Yılı Genel Ayaklanması
XIX. Yüzyılın Sonlarında Adana Sancağında Müslümanlar ve Gayrimüslimler
“Çocuklarımıza Neşîdeler”den “Çocuklarımıza Şiirler”e Değişen Değerlerin Dildeki İzleri
Tanınmış Türk Dili Bilimcisi Ebu Hayyan’ın Çalışmaları Hakkında Birkaç Söz
Ömer Hayyam’ın Nevrûz-Nâme’si Hakkında
Kitap Tanıtma (Ahmet Güner Elgin’den Marmara Kitâbeleri)
Kitap Tanıtma
Ötüken Uygurları Arasında İslâmiyet
Ziya Gökalp’in Eğitim Hakkındaki Görüşleri
Kırgızistan’ın Dış Ticaret Yapısı ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme
Kanun-ı Esasiye Geçiş Süreci
Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Güherçile Madenlerinin İşletilmesi ve Barut İmalatı
Türkiye Madenleri: Maden Mühendisi Eduare Coulant’a Göre “Menâbi-i Ma’deniyemiz”
Bulgaristan Türkleri’nin Anavatana Göç Hareketi (1950-1951)
1923’te Şeyh Mahmud’la Özdemir’e Karşı Kuvvâ-yı Berriye ve Hava’iyenin Müşterek Harekâtı
Mûnis ve Agehi’nin “Firdevs-ü’l İkbâl” Adlı Eserlerinde Geçen Karakalpak – Hive Hanlığı
Münasebetlerine Dair Kayıtlar
Osmanlı Arşiv Belgelerine ,Göre Medhiyelere Verilen Ödül Çeşitleri ve Bir Örnek Olarak
II. Mahmud’a Takdim Edilen Esat Efendi’nin Kasidesi
XVII. – XIX. Yüzyıllarda Yaşamış Manisalı Divan Şâirleri
Ali Emîrî Yazma Eserler Bölümünde Adı Bilinmeyen Bir Güfte Mecmuâsı
Kitap Tanıtma
Şartname
Doğu ve Güneydoğu Aşiret-Kabile Yapısı ve Antropolojik Yaklaşımlar
Türkiye’de Himayecilik Eğilimlerinin Dini Yansımaları
Osmanlı Toplum Düzeni
Osmanlı Esnaf Tabibinin Ahlak Eğitimi ve Değerleri (Fütüvvetnamelere Göre)
144
144
144
144
144
144
144
145
145
145
145
145
145
145
145
145
183-195
197-206
207-219
221-226
227-232
233-234
235-240
9-38
39-50
51-69
71-78
79-92
93-112
113-132
133-150
151-180
145
181-189
145
145
145
145
146
146
146
146
191-215
217-234
235-237
239-240
11-34
35-42
43-58
59-84
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Batı Anadolu’da Mahalli Bir Fuar: Biga Sanayi ve Zirai Ürünler Sergisi
(7 Eylül – 7 Kasım 1916)
İngiliz İtilaf Komiseri Rawlinson’un Siyasi Misyonu ve İngiltere’nin Ankara İle İlişkilerindeki Rolü
Hatay ve Çevresinde Ermeniler’in Faaliyetleri
Dinler Arası Mücadelede Turfan Uygurları Çin Elçisi Wang Yande ve İslâm Gerçeği
Yakın Dönem Kırım Türk Tarihine Işık Tutan Bazı Arşiv Belgeleri (1954-1958 Yılları Arası)
146
85-106
146
146
146
146
107-120
121-142
143-164
165-172
36
KULOĞLU, Yard. Doç. Dr. Derya
ÇELEBİ, Ercan
TÜRKAN, Araş. Gör. Kadriye
ÜNLÜ, Prof. Dr. Selçuk (Aktaran)
YILMAZ, Salih
İNAL, Ayhan
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
KUBAT, Yard. Doç. Dr. Arif
AVCI, Doç. Dr. Mustafa
BOLAT, Arş. Gör. Necip
ALTINKAYNAK, Dr. Erdoğan
CİHAN, Doç. Dr. Ahmet
TALAS, Dr. Mustafa
ŞAM, Yard. Doç. Dr. Emine Altunay
ŞIVGIN, Doç. Dr. Hale
AYDINLI, Dr. Osman
ABAY, Doç. Dr. Ali Rıza
CEYLAN, Dr. Mehmet Akif
MAHDUM, Abid Nazar
KARA, Yard. Doç. Dr. Abdulvahap
AHMADİ, M.
ARIKAN, Sabri
YÜCE, Yard. Doç. Dr. Mehmet
KİTAPÇI, Yard. Doç. Dr. Hakan
CEYLAN, Dr. Mehmet Akif
AUELBEKOVA, Dr. Şınar
ÇAPRAZ, Hayri
KIRIMLI, Yard. Doç. Dr. Meryem
ŞIVGIN, Doç. Dr. Hale
ECER, Dr. A. Vehbi
AÇIKGÖZ, Özkan
AYDINKIZI, Doç. Dr. Ayten
BÜYÜKBAŞ, Yard. Doç. Dr. Hakkı
SÖYEGOV, Prof. Dr. Muratgeldi
OĞUZ, Gonca
TURAN, Doç. Dr. Kemal
DURBİLMEZ, Dr. Bayram
DOGAN, Dr. Süleyman
ARIKAN, Sabri
TURAN, Doç. Dr. Kemal
GÜNEŞ, Yard. Doç. Dr. Mustafa
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
ARSLANTAŞ, Dr. Yüksel
BİLGİLİ, Yard. Doç. Dr. Ali Sinan
ABAY, Doç. Dr. Ali Rıza
TAŞ, Yard. Doç. Dr. Kemaleddin
SELÇUK, Dr. Ali
ERDEMİR, Halil
KOÇ, Dr. Ümit
PYLE, Nancy S. (Yazan)
ÖZBİLEN, Eşref Bengi (Tercüme)
ŞAM, Yard. Doç. Dr. Emine Altunay
NYİRİ, Mária T.
YETİŞGİN, Prof. Dr. Memet
Ruhani Başkent Türkistan’da Faaliyet Gösteren Küçük İşletmeler İçin Bir Model Yaklaşımı:
Bir Köy Bir Ürün
Türkistan’da Rus Sömürü İdaresine Karşı İsyanlar: Abtabaçı Abdurrahman Bek ve Dükçi İşân İsyanları
“Dede Korkut Hikayeleri”nin Türkiye’de Basılan Kitap Halindeki Yayımları
Avusturya İmparatoriçesi Marıa Theresıa’nın Türk Evlatlığı
(Anna Marıa Königin’in Maceralı Hayat Hikâyesi)
Agehi’nin “Riyazu-D-Dovle” Adlı Eserinde Geçen Karakalpak Türklerine Dair Kayıtlar
Kitap Tanıtma
Osmanlı’da Siyasal Radikalleşme
Modern Türk Toplumunda Kadın ve Erkeklerle İlgili Çağdaş ve Geleneksel Görüşler
Hukuk Tarihimizde Hukuka Aykırı Deliller Sorunu: İşkence (Örf-i Maruf) Uygulaması
Osmanlı Devleti’nden Rusya’ya Göç Eden Bulgarlar (1860-1862)
Ukrayna-Kırım Notları: Urumlar
Osmanlı Kanunnnamelerinde Tuz ve Tuz Kültürü
Türk Modernleşmesinin Osmanlı Evresine Sosyolojik Bir Bakış
İngilizler’in Mısır’a Yerleşmesi ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın Raporu
Arnavutlara Mili Bilincin Gelişme Sürecine Yaşanan Siyasi Olaylar
Abbasiler’in İlk Döneminde (II./VIII. Asır) Mâverâünnehir’de Mübeyyiza Hareketi ve Bu Fırkanın
İslâm Dışı Diğer Sapık Mezheplerle Soğd Bölgesindeki Faaliyetleri
Göçmenlerin Şehir Algısı ve Şehirlileşmelerinin Gecikme Sebepleri (İstanbul Örneği)
Çamlıca Tepeleri (İstanbul) ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası; Yerleşmenin Gelişimi ve Mekansal Kullanımının Değişimi Konusunda Bir Araştırma
Mahdumkulu Ferâgi ve Tasavvuf
Ömer Özcan’ın “Türkistan Ateşi Mustafa Çokay’ın Hayatı ve Mücadelesi” İsimli Eserimizle İlgili Değerlendirmesinin Değerlendirilmesi
Kitap Tanıtma
Yirminci Yüzyıl Başlarındaki Kırgız Kazaklar’la İlgili Haberler
Kırgız Cumhuriyeti Vergi Kanununa Göre Ücret Matrahının Tespiti ve Vergilendirilmesi
Azerbaycan’da Faaliyet Gösteren Türk Girişimleri Araştırması
Türkiye’de Depremler ve Deprem Sigortasına Genel Bir Bakış
Kazaklarda ve Diğer Topluluklara Kiril Alfabesinin Kullandırılmasına Dair N.İ. İlminski’nin Düşünceleri
XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Rusya’da Kafkasya Çalışmaları
On Bir Asırlık Kültür Kuşağı: Türkiye İle Türkistan Cumhuriyetleri Arasındaki Kültürel ve Sosyal İlişkilerin Dünü, Bugünü ve Yarını
Kiliseler ve Mektepler Kanunu
Türkistan Türk Devletlerinde Vehhabi Yayılmacılığı
“Türk Müslümanlığı”nın En Belirgin Vasıfları
Oğuz Grubu Türk Dillerinde Fiilimsi Terkibler Konusu Üzerine Notlar
Rusya’nın Uzak Doğu Sınır Politikası
Nakşibendi Mutasavvıflık Zincirinin XVIII. – XIX. Yüzyıldaki Saygın Üstadı Halife Niyazkulu
Türkmenî
Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Sorunu
Türk – Alman Kültürel İlişkilerinin Gelişmesinde Yazar ve Bilim Adamlarının Katkısı
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
Tarihî Soru Girit Meselesi Denilen Siyasî Oyunun Son Perdesi Nasıl Oynandı Nasıl Kapandı? Kıbrıs’ınki
Nasıl Kapanacak?
Kurtuluş Savaşından Cumhuriyete Işık Veren Eğitimcilerimiz
Efe-Zeybek Kültürü ve Kütahya Türküleri
Bulgar Türkçesinden Anadolu’ya Kazınan Üç Kelime: Cağ, Kugar, Harani
Türkiye’de Tarih Anlayışının Değişmesi ve Arkeoloji Alanındaki Gelişmeler Üzerine Bazı Bilgiler
Türk Devlet Hiyedarşisinde Boy Beyi (Safevî ve Osmanlı Örnekleri)
Eğitim Toplum İlişkisi ve Türkiye Uygulamaları
Türk Sosyolojisinde Yerlici-Millî Bir Çizgi: Ziaeddin Fahri Fındıkoğlu
Mersin Tahtacıları
Türkiye’den Federal Almanya Cumhuriyeti’ne İşçi ve Beyin Göçü
XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda Değirmenler
Anadolu’Halka Ağırlıkları
146
173-180
146
146
146
181-188
189-212
213-230
146
146
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
231-238
239
11-32
33-44
45-76
77-86
87-98
99-106
107-116
117-130
131-152
153-162
147
147
163-172
173-204
147
147
205-220
221-236
147
148
148
148
148
148
148
148
237
11-50
51-64
65-86
87-106
107-114
115-124
125-132
148
148
148
148
148
148
133-146
147-158
159-178
179-186
187-204
205-208
148
148
148
148
149
209-226
227-232
233-236
237
11-48
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
49-56
57-66
67-90
91-100
101-128
129-146
147-156
157-166
167-180
181-190
191-200
Arnavutluk Birliği’nin Kurulması ve Derviş Paşa’nın Lâyihası
149
Oldukça Uzak Geçmişten Başlayarak 1996’ya Kadar Tarih Boyunca Türk-Macar İlişkileri’ne Kısa Bir Bakış 149
Russia’s Ruthless Behaviors Against The Turkmens During Russian Invasions İn Central Asia
149
201-210
211-222
223
37
UMAR, Yard. Doç. Ömer Osman
BALKAYA, İhsan Sabri
ÇELEBİ, Ercan
ŞAM, Yard. Doç. Dr. Emine Altunay
BOZKURT, Yard. Doç. Dr. Nurgül
ÖZTÜRK, Temel
ACAR, Dr. İbrahim Attila
DEMİR, Yard. Doç. Dr. Mehmet
ARPAT, Atilla
BALCI, Dr. Ercüment
ŞİMŞİR, Yard. Doç. Dr. Nahide
PAYDAŞ, Dr. Kâzım
GÜNEŞ, Doç. Dr. Ahmet
ERDEM, Prof. Dr. Sadık
MAHDUM, Dr. Abid N.
KARAKÖSE, Yard. Doç. Dr. Saadet
ŞİMŞİR, Dr. Sebahattin
UMAR, Yard. Doç. Dr. Ömer Osman
GÜLTEPE, Necati
MEMİŞOĞLU, Ragıp
TUTSAK, Sadiye
İPEK, Yard. Doç. Dr. Ali
AKGÜR, A. Necati
KARATAŞ, Dr. Mehmet
PAYDAŞ, Dr. Kâzım
UYAR, Doç. Dr. Mazlum
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
AYHAN, Prof. Dr. Ahmet
KOCADAŞ, Dr. Bekir
YAZICI, Yard. Doç. Dr. Nuri
YILDIZ, Yard. Doç. Dr. Abdulvahap
EKİNCİ, Yard. Doç. Dr. Abdullah
UMAR, Yard. Doç. Ömer Osman
KOPAR, Metin
PAYDAŞ, Dr. Kâzım
ACEHAN, Dr. Abdullah
GÜNEY, Dr. Fatma Şahan
KABACIK, Yard. Doç. Dr. Mehmet
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
ŞİMŞİR, Yard. Doç. Dr. Sebahattin
TAN, Nail
HAYİT, Dr. Baymirza
USTA, Veysel
VARDAR, Dr. Kadriye Figen
AKÖZ, Yard. Doç. Dr. Alaaddin
SOLAK, Dr. İbrahim
UMAR, Yard. Doç. Ömer Osman
TURAN, Doç. Dr. Kemal
ATICI, Dr. ATICI
ALICI, Yard. Doç. Dr. Lütfi
ÇETİN, Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova
ŞAMŞİDENOVA, Doç. Dr. F. M.
Tercüme : İSİNA, Dr. A.
GEDİKLİ, Dr. YUSUF
DİNÇER, Prof. Dr. F. İ
Atatürk ve Milliyetçilik
Balkanlardaki Gelişmelerin Işığı Altında Türk – Bulgar Münasebetlerinin Sosyal – Kültürel ve Ekonomik Boyutları (1913-1918)
Rusya ve Ermeni Meselesi
Derviş Paşa’nın Bosna-Hersek Vilayeti’nde Yapılan Askeri Düzenlemeye İlişkin Babıâli’ye Sunduğu
Layiha
Avusturya’nın Karadeniz Ticaretine Bakış (1788-1791 Osmanlı – Avusturya Savaşı Öncesi)
Kastamonu’da Fiyatlar (1700-1750)
Geçiş Ekonomisinin Kırılma Noktası: Kırgızistan’da Yatırım İklimi ve Makro Değerlendirmeler
Türkçe Öğretiminde Çok Anlamlığının Önemi
Zal Mahmud Paşa Türbesi’nde Mimar Sinan Hz. Muhammed ve Hz. İsa
1868 Tarihli Bir Bayındırlık Lâyihası: Konya – Silifke Yolunun Şoseye Çevrilmesi ve Bölgedeki Zeytin
Ormanlarını Islah Projesi
Gureba Hastahanesinden Devlet Hastanelerine Balıkesir Hastanahelerin Tarihçesi,
Moğol İstilasından Sonra Urfa ve Harran’a Yerleşen Harezmliler
Osmanlı Tahrir Defterleri ve Bunların Tarih Yazıcılığında Kullanımı Hakkında Bazı Düşünceler
XV. XVII. Yüzyıllarda Bolu’da Yaşamış Divan Şairleri,
Mahdumkulu Divanına Sonradan İlave Edilmiş Şiirler Hakkında Görüşler ve Konuyla İlgili bir Tercüme
Özbek Şairi II. Muhammed Rahimhan Feruz ve Divanı
Kitap Tanıtma, Cemil Hesenli, Güney Azerbaycan’da Sovet-Amerika-İngiltere Garıştırma
Atatürk’ün Milli Mücadele Döneminde İzlediği Dış Politika İlkeleri
Son Büyük Turan Devleti; Osmanlı
Halk Kültürü Araştırmacısı Sıtkı Soylu’nun Aziz Hatırasına, İçel Adının Değiştirilmesinin Düşündürdükleri ve İç-İl (İçel) Türkmenleri
Tereke Kayıtlarına Göre Uşak’ta Sosyal Hayat
Azerbaycan Adı Üzerine
Ay Takvimleri
Osmanlı Devleti’nde Fırat ve Dicle Nehirlerinde Taşımacılık
Mısırda Kurulmuş Bir Türk Devleti Olan Eyyûbiler’in Urfa Yöresindeki Hakimiyetleri
Irak ve İran Şiiliği
Günümüz Türk Aile Sistemi
Tekno Milliyetçilik ve Türkiye
İletişim Sosyolojisi Açısından Osmanlı Dönemi Ulaştırma – Haberleşme Kuruluşlarının Fonksiyonları
ve Önemi
Güçlü Devletler – Büyük Politikalar ve Türkiye
Ahmed Câm Nâmeki İle İlgili Şiir ve Menkıbelerde Sultan Sencer’in Şahsiyeti
Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesinin Tarihi Temelleri
Amerika Birleşik Devletlerinin Ermeni Politikası
Artuklular’ın Urfa ve Çevresindeki Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Türk Tarihindeki Önemi
Çok Yönlü Bir Kişi Olarak Süleyman Hüsnü Paşa
Bazı Çalı Meyveleri ile Üzümsü Meyvelerin Kuzey – Batı Türk Lehçelerine Has İsimleri
Mustafa Kemal Paşa ve Dönemin Devlet Adamlarının Tehcir Konusundaki Sözlerinin Çarpıtılması ve
Gerçekler
Tetrarchi Yontuları
Birinci Dünya Savaşında Varşova’nın Almanlar Tarafından Ele Geçirilmesinin Balıkesir’deki Yankıları
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
İşgal Yıllarında Trabzon’da Yapılan Çalışmalar ve Rusya’ya Götürülen Eserler
İstanbul’da Bulunan XIX. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşlarının Plastik Açıdan Değerlendirilmesi
Dulkadirliği Beyliği’nin Osmanlı Devletine İlhakı ve Sonrasında Çıkan İsyanlar
Mahmut Şevket Paşa Suikastı
Becker’in Son Dönemi Osmanlı – Türk Eğitim Reformuna Dair Görüşleri Üzerine
Mev’ud Hüküm: Türk Edebiyatında Hasta-Hekim İlişkisinin Tıp Etiği Açısından Değerlendirilmesi
Üzerine Bir Çalışma
Klâsik Türk Edebiyatında Sosyal Tenkit Örnekleri Olarak “Yuf Redifli” Şiirler
Tatar Türklerinin Mevsimlerle İlgili Gelenekleri
Kıpçakların Türk Halklarının Etnogenezindeki Rolü
Kuman Adının Kökeni ve Anlamı
İstanbul’daki Özel Belgeli Konaklama İşletmelerinin Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
38
150
11-24
150
150
25-38
39-48
150
150
150
150
150
150
49-60
61-70
71-84
85-94
95-102
103-106
150
150
150
150
150
150
150
150
151
151
107-144
145-154
155-164
165-184
185-204
205-218
219-236
237-240
11-32
33-70
151
151
151
151
151
151
151
152
152
71-104
105-126
127-160
161-208
209-216
217-226
227-240
11-52
53-74
152
152
75-88
89-110
152
152
152
152
152
152
111-118
119-134
135-146
147-158
159- 178
179-184
152
152
152
152
152
153
153
185-196
197-228
229-232
233-236
237-240
11-24
25-40
153
153
153
41-50
51-92
93-98
153
153
153
99-108
109-122
123-142
153
153
143-148
149-180
ERTUĞRAL, Yard. Doç. Dr. S. M.
BÜYÜKBAŞ, Hakkı
ANNABERDİYEV, Ahmet
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÜNÜVAR, Yard. Doç. Süleyman
GÜLMEZ, Yard. Doç. Nurettin
ÜSTÜNER, Ali Cengiz
SAYDAM, Doç. Dr. Abdullah
ÖKSÜZ, Dr. Melek
BAKIRCI, Dr. Nedim
ÖZTÜRK, Prof. Dr. Mustafa
CENGİZ, Hasan Ali
AKSU, Levent
AKYÜZ, Dr. Jülide
TAŞĞIN, Dr. Ahmet
ARPAT, Atilla
DEMİREL, Doç. Dr. Mustafa
ŞİMŞİR, Dr. Sebahattin
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
OGAN, Sinan
SAYDAM, Prof. Dr. Abdullah
GÜNEŞ, Prof. Dr. Ahmet
PAYDAŞ, Dr. Kazım
EKİNCİ, Yard. Doç. Dr. Abdullah
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya
BAYATLI, Yard. Doç. Dr. Nilüfer
ABBASOVA, Aygün
DOĞAN, Yard. Doç. Dr. Orhan
GÜNEŞ, Yard. Doç. Dr. Mustafa
CİHAN, Doç. Dr. Ahmet
ERDEM, Prof. Dr. Sadık
TOPSAKAL, İlyas
AKDAĞLI, A. Nihat
DEMİR, Yard. Doç. Dr. Mehmet
EYİCİL, Doç. Dr. Ahmet
TELLİOĞLU, Yard. Doç. İbrahim
İPEK, Yard. Doç. Dr. Ali
PAYDAŞ, Dr. Kâzım
KARA, Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap
YALIN, Yard. Doç. Dr. Seyfullah
DOĞAN, Yard. Doç.Dr. Süleyman
NAKİBOĞLU, Yard. Doç. Dr. Sadi
EKİNCİ, Yard. Doç. Dr. İlhan
KÖKEBAYEVA, Doç. Dr. G.K.
İSİNA, Dr. Almagül
ŞAHİN, Köksal
AKSULU, Dr. N.Melek
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
YİĞİT, Hülya
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali
TALAS, Dr. Mustafa
URAL, Yrd. Doç. Dr. Selçuk
AKDAĞ, Yrd. Doç. Dr. Ömer
CEYLAN, Dr. Mehmet Akif
TERZİOĞLU, Ayşe
ULUSOY, Belkıs - YEŞİLOT, Okan
ABBOSOVA, Aygün
TURANLI, Doç. Dr. Ferhat
AYDIN, Mustafa
Çin Ekonomik Reform Politikası ve Sonuçları
Mangışlak’tan Horasan’a Türkmen Eli
Alevî – Bektaşî’lerde Norm ve Statü Dağılımı
Cumhuriyet, Atatürk ve Millî Egemenlik
Manisa ve Çevresinde Sivil Direnişin Doğmasını Hazırlayan Ortam
Osmanlı Mirası
Trabzon’da Cemaatler Arası İlişkiler ve Din Değiştirme Olayları (1794-1850)
Ahmed Vasıf Efendi’nin İspanya Hakkındaki Görüşleri
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun Türk Dünyası Destanları Üzerine Araştırmaları
Osmanlı Belgelerinde Nevruz
Girit’te Türklere Karşı Uygulanan Göçe Zorlama Politikaları
Atatürk Dönemi (1923-1938) Nüfus ve Aile Yapıları
XIX. Yüzyılda Rusya’dan Yapılan Göçler ve Kars-Sarıkamış Çevresinde Yaşanan Muhacir Hareketleri
Geri Dönüş: Yezidilerde Ölüm
Barbaros Hayrettin Paşa Türbesinin Tasarımı
Kemâl Paşazâde ve Yusuf u Zeliha’sı
Kitap Tanıtma
Tanzimat: Proto-Tip Batılılaşma ve Günümüze Yansımaları
NGO Devrimleri ve Avrasya’da ABD-TÜRKİYE Rekabeti
Türk Toplumunda Cemaatler Arası İlişkiler ve İhtida Olayları: Trabzon Örneği (1794-1850)
Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Oğuz Han
Kutalmışoğulları’nın Urfa ve Havalisine Gelmeleri ve Bu Hadisenin Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşuna Önemi
Türkiye Selçuklu Devleti’nin Deniz Hakimiyetinin Tesiri ve Denizcilikte Kurumsallaşma Çabaları
Hazarlar Hakkında Yeni Tarihi Gerçekler+
XVI. Yüzyılda Güney Irak’ta Lahsa Eyaleti ve Osmanlı Hakimiyeti
Azerbaycan Arazisindeki “Ermenilerin” Kökeni
Tevkel Han Dönemi (1582-1598) Kazak Hanlığının Siyasî Durumu
Klâsik Türk Kültürü Açısından Yahya Kemal
Diyarbakır’da Ölüm Sonrasında Gerçekleştirilen Taziye Geleneği ve Seremoniler
XVIII. ve XIX. Yüzyılda Bolu’da Yaşamış Divan Şairleri
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
Kitap Tanıtma
Afşin Ashab-ı Kehf
Musul’daki Türk Varlığı ve Milletler Cemiyeti’nin Bölge İle İlgili Raporu
Azerbaycan Tarihine Giriş
Büyük Selçuklu Devleti Kumandanlarından Urfa Fatihi Bozan Bey
Yeni Bilgi ve Belgeler Işığında, Cemal Paşa’nın Son Günleri ve Ölümü
Kazakistan ve Kazak Tarihine Dair Rusça Eserler Bibliyografyası – I (Çarlık Dönemi)
Eğitim ve Öğretimde Öğretmen-Öğrneci İletişiminin Püf Noktaları
Kırgız Türkçesinde Ekleşmiş +day Edatı Üzerine Bir İnceleme
Osmanlı Devleti’nde Bazı Nehir ve Göllerde Vapur İşletme Teşebbüsleri
1920-1940 Yılları Arasında Türk Asıllı Mültecilerin Avrupa’daki Faaliyetleri
Eski Türklerde Merkezi İdare
20. Yüzyıl Öncesi Türk ve Avrupalı Kadın
Kemalist Sistem Sonrası Ulus-Devlet
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Ortaya Çıkan Genç (Yeni) Osmanlılar ve Önemli
Şahsiyetleri
Ekonomik ve Sosyal Açıdan Selçuklu Kervansaray Vakıfları
Türk Şamanizminin Kaynağına Doğru
Mehmet Eröz Sosyolojisinde Türk Töresi, Türk Göçebeliği ve Göçebe Teşkilatlanmaları
I. Dünya Savaşı Sonrası Ermeni Muhacirlerin Doğu Vilayetleri’nde İskânı
Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Zihniyet ve Batı Avrupa’daki Merkantilist Düşünce
Eskişehir Tarımında Kadın İşgücü
I. Balkan Savaşı ve Edirne’nin Bulgarlar Tarafından İşgali
Avrasya Coğrafyasında Rusya-ABD Nüfuz Mücadelesi
Rusya’nın Doğu Politikasında Azerbaycan (XVIII. Yüzyıl)
XVII. Yüzyıl Türk Kaynaklarına Göre Osmanlı-Lehistan-Ukrayna İlişkileri
Kafkas Savaşları Esnasında “İmâm-ı Hâdis” Kimliği Problemi (1812-1825)
39
153
153
153
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
155
155
155
155
155
181-192
193-226
227-240
11-24
25-38
39-52
53-80
81-106
107-118
119-136
137-144
145-162
163-178
179-194
195-204
205-208
209-238
239-240
11-32
33-46
47-72
73-90
91-98
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
99-110
111-164
165-174
175-178
179-192
193-200
201-216
217-230
231-232
233-234
235-240
11-28
29-40
41-74
75-82
83-92
93-166
167-180
181-184
185-204
205-210
156
156
157
157
211-224
225-240
11-40
41-66
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
67-76
77-92
93-114
115-128
129-146
147-160
161-180
181-196
197-204
205-210
211-216
ÇELİK, Aydın
GARİPAĞAOĞLU, Prof. Dr. Nuriye
TALAS, Dr. Mustafa
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran
KOPAR, Dr. Metin
AKSU, Levent
KIRPIK, Yrd. Doç. Dr. Cevdet
ÖZSOY, Doç. Dr. Osman
AVCI, Doç. Dr. Mustafa
YETİŞGİN, Yrd. Doç. Dr. Memet
TOPAL, Okt. Dr. Coşkun
PEKER, Dr. Selçuk
ÜNER, Dr. Mehmet Emin
BAYATLI, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer
BOZKURT, Yard. Doç. Dr. Nurgül
DEMİREL, Mustafa
TOPSAKAL, İlyas
ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. Asım
ADA, Dr. Turhan
AKSU, Levent
KARA, Yrd. Doç. Dr. Füsun
BAL, Dr. Mehmet Suat
OKUR, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
KÜÇÜKUĞURLU, Arş. Gör. Murat
ÇOĞ, Dr. Mehmet
ÜNER, Dr. Mehmet Emin
GÜNEŞ, Doç. Dr. Ahmet
ÜÇÜNCÜ, Yrd. Doç. Dr. Kemal
ŞAHİN, Dr. Erdal
SAY, Yrd. Doç. Dr. Ömer
SAYDAM, Doç. Dr. Abdullah
CİHAN, Doç. Dr. Ahmet
KILDIROĞLU, Mehmet
BÜYÜKBAŞ, Hakkı
KEREM, Fatih
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
TALAS, Dr. Mustafa
GÖKÇE, Prof. Dr. Orhan
AKGÜN, Yrd. Doç. Dr. Birol
YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Süreyya
GÜLMEZ, Yrd. Doç. Nurettin
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
OKUR, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
ÇALIŞKAN, Ülkü
AKSU, Levent
ADA, Dr. Turhan
TOPSAKAL, İlyas
SAY, Yrd. Doç. Dr. Ömer
BİLGİN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sıtkı
YEŞİLOT, Dr. Okan
UMDU, Dr. Ünsal
KARAÖRS, Prof. Dr. M. Metin
ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Birsel Oruç
DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Candemir
ÇAYA, Dr. Sinan
ÜÇÜNCÜ, Dr. Kemal
GÜNER, Doç. Süleyman Sırrı
Körfez ve Uzak Doğu Ülkeleri Arasındaki Ticari Münasebetler ve Bu Münasebetlerin Orta Çağ Medeniyetine Etkileri
Türkiye’nin Hava Kalitesinin Belirlenmesinde, Yanma Süresi ve Yakıt Kalitesinin Önemi
Tehcir’den Önce Osmanlı’da Ermeni Nüfusu ve Zorunlu Sevk ve İskânın Uygulanması Üzerine
ABD Başkan’ı W.Wilson ve Türkiye-Ermenistan Sınırı
Ermeni Meselesinde Rusya’nın Genel Politikası
Mustafa Kemal Atatürk’ün Devletçilik İlkesi ve İktisadi Devletçilik Politikası
Loncadan Cemiyete Osmanlı Hamal Teşkilatlarında Değişim
Tarihte İlk Diplomatik Dostluk ve Tanıtım Gemisi: Ertuğrul
Töre Cinayetlerinin Tarihi Kökenleri
Ondokuzuncu Asırda Avrupalı’nın Gözüyle Türk İmajı
Sovyet Rusya’nın Güney Kafkasya Siyaseti ve Makû’nun İşgali
Ereğli (Konya) Havalisi Bekdikleriyle İlgili Demografik ve Etnografik Bazı Tespitler
Osmanlı-Akkoyunlu Hakimiyet Mücadelesinde Karamanoğulları’nın Rolü
Osmanlı Döneminde Bağdad Valileri (1534-1917)
Osmanlı Devleti’nde Hamallar
İbrahim Tennuri’nin Gülzar-ı Ma’nevi’si ve Dil Özellikleri
Kitap Tanıtma
Kıtalar Ölçeğinde Türkiye’nin Özel Konumu ve Beraberinde Getirdiği Yükümlülükler
Türkiye’de Anayasa Hareketleri
Türk Milli Eğitim Sisteminde Yabancı Dille Eğitim ve Öğretim Meselesinin Ortaya Çıkarttığı Genel Sonuçlar ve Dilin Tanımı, Kavramı ve Önemi
Küreselleşme Sürecinde Batı Türkistan Cumhuriyetleri ve Türkiye
Türk Saltanat Veraseti Usulû ve Türkiye Selçuklu Devleti’nde Uygulanışı
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Trabzon-Erzurum Ticari İlişkileri
Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Cihad Anlayışı
XVII. Yüzyılda Osmanlı İskân Politikasının Bir Örneği: Urfa Yöresine Yerleştirilen Aşiretler
Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Oğuz Han
Dede Korkut Hikâyelerinden Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu Üzerine Bir Yorum
Batı Sibirya Tatarlarının Hayatını Konu Edinen İlk Roman: İrteş Tanları
Kimlik, Devlet, Uluslar arası İlişkiler Çerçevesinde Küreselleşme ve Sofistlerin Dünyası
Vakıf Kaynaklarının Zamanaşımından Korunması: Trabzon Hatuniye Vakfı Örneği
Dini Dogmatizm, Değişen Kültür ve Sokak Çocukları: Diyarbakır’da Demografik Veriler ve Bazı Gözlemler
Tarihî Kaynaklarda Kırgız Adı ve Anlamı
Şangay İşbirliği Örgütü
Kitap Tanıtma
İstanbul’da Gecekondu Kimliği
Mehmet Eröz Sosyolojisi’nde Türk Ailesi
Değişen Dünya Politikasında Türkiye’nin Rolü: 11 Eylül’ün Getirdiği Fırsatlar, Riskler ve Tehditler
Özelleştirme, Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları ve Sorunları
Mondros Mütarekesi Süresince Batı Anadolu’da Osmanlı-Azınlık İlişkileri
1789 Fransız İhtilali Fikirleri ve Osmanlı Devleti’nin Osmanlı İmparatorluğu’nda Yayılması ve Balkanlardaki İsyanlar
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin Bilinmeyen Bir Raporu
Kurtuluş Savaşında Türk-Sovyet Rusya İlişkileri
Atatürk Dönemi (1923-1938) Para ve Kambiyo Politikası
Türkiye’de ve Avrupa’da Biyografya
Hazar Kağanlığı Döneminde İdil Boyunda Sosyal ve Dini Yapı
Bireyselleşme Bağlamında Ekonomik Gelişmeler ve Sosyal Değişmeler
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Uzak Şark Türkleri’nin Sovyet Esareti Altına Düşmesi ve Ayaz İshaki’nin
Siyasi Mücadelesi
Karabağ Savaşının Mağdur ve Sessiz Şahitleri
Kaplanotu (Doronicum) Bitkisinin Türkiye’deki Yayılış ve Kullanım Alanları
“Osmanlıca” mı, “Osmanlı Türkçesi” mi?
Eski Türkçe’deki T-‘li Kelimelerin TürkiyeTürkçe’ndeki İkili Şekilleri
Mehmet Zihnî ve Türklere Arapça Öğretim Yöntemi Üzerine
Lisanın Bazı Psiko-Kültürel Veçheleri
İrşâd ve Tebliğe Bağlı İcrâ: Türk Sözlü Kültür Geleneği Bağlamında Türk Tekke Edebiyatı
Kitap Tanıtma
40
157
217-240
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
159
159
159
11-26
27-36
37-48
49-60
61-94
95-108
109-118
119-144
145-158
159-166
167-174
175-188
189-202
203-216
217-238
239-240
11-20
21-36
37-66
159
159
159
67-74
75-100
101-116
159
159
159
159
159
159
159
159
117-124
125-144
145-154
155-164
165-172
173-182
183-194
195-206
159
159
159
160
160
160
207-216
217-238
239-240
11-18
19-24
25-36
160
160
160
37-46
47-66
67-82
160
160
160
160
160
160
160
83-92
93-110
111-132
133-142
143-150
151-160
161-168
160
160
160
160
160
160
160
160
169-176
177-182
183-190
191-196
197-218
219-224
225-236
237-239
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergünöz
FEDAKAR, Cengiz
OKKAR, Yrd. Doç. Dr. Remziye
ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Aydın
GÜNDÜZ, Yrd. Doç.Dr. Ahmet
ATAMAN, Dr. Ahmet Doğan
KARA, Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap
HERGÜNER, Dr. Mustafa
SAY, Yrd. Doç. Dr. Ömer
KIRPIK, Yrd. Doç. Dr. Cevdet
Cengiz Yrd. Doç. Dr. Recep
Cihan Doç. Dr. Ahmet
Anadolu'dan Azerbaycan'a Ermenilerin Türklere Yaptığı Katliam (Azerbaycan-Karabağ-Hocalı )
Azerbaycan 'ın İşgal Edilen Toprakları ( Karabağ )
Şark Meselesi
Hısn-ı Keyfa Artukluları
Rusya'nın Türk İllerinde Yayılması ve Osmanlı Devleti’ne Yapılan Türk Göçleri
Çanakkale Savaşlarında Kullanılan Hastane Gemilerimiz
Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde 15. Yılında Yeni Bin Dönem Başlıyor
İkinci Dünya Savaşında Denizcilik Faaliyetlerimiz
Bilgi Sosyolojisi Bağlamında Toplumsal Gelişmelerin Analitik Boyutu ve Demokrasi
Osmanlı Devleti'nde Faaliyet Gösteren Yabancı Şirketlerde Kıyafet Meselesi
Estetikleşen Estetikleştirilen Birey/Kadın
Kırgızistan'da Dini Bilinçlenme Trendinin Yükselmesi, Dindarlaşmanın Toplumsal Tezahürleri: Güney
Kırgızistan'da Celalabat Kenti Örneklemi
KARAKÖSE, Yrd. Doç. Dr. Saadet
Cem Sultan'ın Hayat Çizgisi ve Duygularının Divan'ına Yansıması
YEŞİLOT, Dr. Okan
Rusya Türklerinin İlk Türkçe Gazetesi: Ekinci
ÇAYIRDAĞ, Mehmet
Kayseri Kapalı Çarşısı
BİNARK, İsmet
Kitap Tanıtma
KARAGÜR, Nesrin Sarıahmetoğlu
Kitap Tanıtma
AYHAN, Şükrü Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitim Süresinin Artırılmasının Mesleki Eğitim Merkezlerine Olan
TURAN, Doç. Dr. Kemal
Etkisinin Değerlendirilmesi
OKKAR, Yrd. Doç. Dr. Remziye
Boğazlar Meselesi
ERDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Halil - ERDEMİR, Yrd. Birliktelikler Dünyasında Türk Dış Politika Alternatiflerinden Batı Asya İletişim ve Gelişim Grubu ProDoç. Dr.Hatice P.
jesi
TOPAL, Yrd. Doç. Dr. Çoşkun
Ankara-Moskova İlişkileri Ve Rus Diplomatik Heyetlerinin Faaliyetleri
KOÇ, Dr. Ümit
XVI. Yüzyıl Anadolusu'nda Top Dökümü, Gülle Ve Fındık Yapımı
YÜCE, Doç. Dr. Mehmet
Kırgız Türklerinin Ulusal Kimlik Politikası
MEMİŞOĞLU, Prof. Dr. Hüseyin
Bulgaristan'da "Türk Muallimler Birliği"nin Kuruluşunun 100. Yıldönümü Ve Çalışmaları
ÜNAL, Yrd. Doç. Dr. Fatih
Rusya'nın Misyonerlik Politikaları Ve İdil-Ural Türklerinden Hıristiyan Türk Cemaati "Nogaybaklar"
KARA, Yrd. Doç. Dr. Füsun
XV. Yüzyılda Özbekler
YORULMAZ, Yrd. Doç.Dr. Osman
Harezmşah Kanglıları/Kanklıları (Etkileri, Rolleri ve Akıbetleri)
ŞERİFOĞLU, Araş. Gör. Yasin
Kırgız Türkçesinde -Bay/ -Bey Zarf -Fiili Üzerine Bir İnceleme
AKGÜR, Dr. A. Necati
Güneş Takvimleri
UMDU, Yrd. Doç. Dr. Ünsal
Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren 4 Fare Kulağı (Pilosella) Bitkisinin Kullanım Alanları ve
Dış Morfolojik Özellikleri
GÜNER, Doç. Dr. Süleyman Sırrı
Kitap Tanıtma
ÇELEBİ, Ercan
Cumhuriyet Dönemi İktidar Muhalefet Çatışmasına Bir Örnek: Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti’nin
Kaldırılmasına Dair Tartışmalar ve Vekâletin Kaldırılması
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
Ting-Ling, Tiele, Teleüt, Töles, Telengit (Telenggit), Kil, Kiş, Kemek, Heftalit Talış, As, Az, Aors, Wusun (Usun), Ti ve Sair Türk Kavimlerinin Etimolojileri Yahut Kürk Hayvanlarının Adlarıyla Anılan Türk
Etnonimleri
KOCADAŞ, Dr. Bekir
İletişim Sosyolojisi Açısından Cumhuriyet Dönemi Ulaştırma – Haberleşme Kurumlarının Fonksiyonları ve Önemi
Türkiye’de Güreş Sporunun Popülaritesi ve Seçilmiş Bazı Spor Branşları ile Karşılaştırması
TÜRKMEN, Yrd. Doç.Dr. Mehmet
İMAMOĞLU, Prof. Dr. Osman
ZİYAGİL, Prof. Dr. M. Akif
GÜNGÖR, Araş. Gör. Burhan
YARDIMCI, Dr. Mehmet Emin
XVI. Yüzyılda Üsküp Şehri
ÖZLÜ, Yrd. Doç. Dr. Zeynel
Terekeler Işığında Göynük’te Konutlarda Mekan Düzenlemesi
YÜCE, Doç. Dr. Mehmet
Türkistan’da Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Maliye Politikası
CİHAN, Doç. Dr. Ahmet
Kolhoz Sisteminin Geleneksel Değerlerin Korunmasındaki Rolü: Güney Kırgızistan Örneği
ÜSTÜN, Yrd. Doç. Dr. İsmail Sefa
Bağdat Eyaletindeki Atebâtlara Gelen Şii Ziyaretçiler (19. YY. – 20. YY. Başları)
ÇİFTÇİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. İsmail
Anadolu Beylikleri Döneminde İlmî ve Kültürel Rekabet
EKİNCİ, Yard. Doç. Dr. Abdullah
Selçukluların İslam Dünyasındaki Heterodoks Hareketlerle (İsma’ilî – Karmatî) Mücadelesi
ULUCAN, Mehmet
Lisân-ı Sıbyân (Çocuk Dili) Şiirleri, Dil Edinimi ve Çocuk Edebiyatı
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
Malatya Yöresi Aşiretleri
CANKARA, Pınar Özden
Karadeniz Çıkmazında Kırım Türkleri’nin Geleceği
KESİCİ, A. Kayyum
ŞAHİN, Yard. Doç. Dr. Naci
Sultan Veled’in Eserlerine Göre Anadolu’da Devlet Hayatı Üzerine Bir Tetkik
ÖKSÜZ, Doç. Dr. Hikmet
Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Deniz Kuvvetleri’nin Durumu ve Milli Mücadele’ye Katkıları
ALKAN, Yrd. Doç. Dr. Necmettin
Alman Kamuoyuna Göre II. Abdülhamid Devrindeki Ermeni Olaylarının Nedenleri
41
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
11-38
39-48
49-62
63-70
71-82
83-90
91-98
99-120
121-130
131-138
139-172
173-186
161
161
161
161
161
162
187-202
203-218
219-226
227-230
231-240
11-18
162
162
19-40
41-54
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
55-62
63-74
75-88
89-116
117-142
143-150
151-172
173-178
179-230
231-234
162
163
235-240
11-15
163
27-60
163
61-76
163
77-94
163
163
163
163
163
163
163
163
164
164
95-102
103-142
143-158
159-168
169-189
191-202
203-222
223-240
11-17
19-40
164
164
164
41-54
55-74
75-98
ÜNAL, Yard. Doç. Dr. Fatih
PAYDAŞ, Yard. Doç. Dr. Kâzım
GÜNDÜZ, Dr. Samettin, AYDIN, Yunus
ŞİMŞİR, Yard. Doç. Dr. Nahide
CİHAN, Doç. Dr. Ahmet
ÖZSOY, Doç. Dr. Osman
SAY, Yrd. Doç. Dr. Ömer
DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Kürşad
UYAR, Doç. Dr. Mazlum
TATAR, Dr. Özcan
ÇAPAN, Okt. Fatma
AYAN, Yrd. Doç. Dr. Ergin
AZAR, Arş. Gör. Dr. Birol
AYDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Erdal
YORULMAZ, Yrd. Doç.Dr. Osman
KABACIK, Mehmet
KOPAR, Dr. Metin
GÖKHAN, Yrd. Doç. Dr. İlyas
ÖZDEĞER, Doç. Dr. Mehtap
GÜLMEZ, Yrd. Doç. Dr. Nurettin
ATİLLA, Öğr. Gör. Resul
TALAS, Dr. Mustafa
GEDİKLİ, Yusuf
ÜÇÜNCÜ, Kemal
EROL, Aydil
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
TALAS, Dr.Mustafa
ALKAN, Dr.Mustafa
ALPASLAN, KALAFAT, Tutku, Dilem
TÜRKMEN, Mehmet
METE, Berna, Öğr. Gör
TÜRKMEN, Leyla, Okt
NARİN, Yrd. Doç. Dr. Müslüme
ŞÜKÜROV, Qiyas
ÇEVİK, Yrd. Doç. Dr. Mehmet,
SAMETOĞLU, Dr. Fettah,
BALTACIOĞLU, Dr, Şahmeran,
YORULMAZ, Yrd.Doç.Dr. Osman
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Metin
HAYKIR, Yavuz Arş. Gör
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
KİTAPÇI, Prof. Dr. Zekeriya
CAN, Yard. Doç. Dr. Selman
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
ZAL, Dr. Ünal
BOEKCH, Katrin (Münih)
Çev: AYDIN, Mustafa
ÖLMEZ, Dr. Adem
AKTAŞ, Doç. Dr. Hayati
BUNTÜRK, Dr. Seyfettin
AYDINLI, Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim
ZENGİN, Dr. Eyüp
SELÇUK, Yard. Doç. Dr. Hava
KADIOĞLU, Dr. Muhsin
KADIOĞLU, Dr. Muhsin
ŞAHİN, Yard. Doç. Dr. Naci
Ruslara Karşı Karasakal (Sultan Beybulat) Önderliğinde Ortaya Çıkan Başkurt Ayaklanması (17391740)
Baysungur Döneminden Şah İsmail’in Ortaya Çıkışına Kadar Ak-Koyunlular’ın Safevîler İle Olan Münasebetleri
İslam’da Vakıf Müessesesi: Selçuklu ve Osmanlılarda Vakıflar
XVIII. Yüzyılda Zağanos Paşa’nın Balıkesir’deki Vakıfları Hakkında Notlar
Geleneksel Sistemin Modernize Edilme Sürecinde Osmanlı Devleti İle Dış Dünya Arasında Gerçekleştirilen Hediyeleşme
Kamuoyunun Basın Aracılığıyla Manipülasyonu ve Medya Siyaset İlişkileri Üzerine Tartışmalar
Devlet, Birey ve Toplum İlişkilerinin Modern Referansları
Hıristiyan Misyonu Nasıl Başladı, İsa Apokaliptik Bir Peygamber mi?
İran Meşrûtiyeti (1905-1906) ve Gizli Cemiyetler
8 Numaralı Antakya Şer’iyye Sicilinin H.1178-1179 (M.1764-1766) Tanıtımı ve Fihristi
Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Sürecinde Millî Kalkınma Partisi
Selçuklular’ın Oğuz-Türkmen Siyaseti
Bektaşîlik ve Alevîliğin Tarihî Arka Plânı ve XIII. Yüzyılda Anadolu’nun Genel Bir Görünümü
Oltu Şûrâ Hükümeti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri
Moğol İstilasına Kadar Kanglılar / Kanklılar
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nin Baharat Ticareti
Ermeni Meselesinde İngiltere
Memluk Devleti’nin Kilikya Ermenileri İle Siyasî İlişkileri
Mardin’de Toprakların Mülkiyeti ve Tasarruf Tarzları (XVI. Yüzyılın İlk Yarısında)
1844-1845 Tarihli Temettuat Defterine Göre Çobanisa Köyü
164
99-117
164
119-129
164
164
164
131-137
139-146
147-159
164
164
164
164
164
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
161-170
171-178
179-198
199-216
217-240
11-22
23-33
35-49
51-68
69-88
89-100
101-116
117-158
159-180
181-194
165
165
165
195-199
201-209
211-222
165
166
166
166
166
166
223-239
11-52
53-66
67-84
85-94
95-108
Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesinde Enerji Kaynaklarının Önemi
İlk Kıvılcım: 6-10 Şubat 1905 Bakü Olayları
Kafkas – İslam Ordusu Teşkilatı ve Nuri Paşa’nın Kafkasya’daki Faaliyetleri
Savaş Sonrası Bugünkü Afganistan’da Sağlık Hizmetlerinin Durumu
Ana Çizgileriyle Osmanlı Padişahları
Karasakal (Bay-Bulat) Şeceresi, Başkurt – Kazak Tarihindeki Rolü
Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler 2: Karaton Şahıs İsminin Menşeyi ve Manası
Kişi ve İşaret Zamirlerine Gelen –GA(N) / -GE(N) Yaklaşma Hallerine Üzerine
Elazığ (Elaziz) Halkevi Altan Dergisi Bibliyografyası
Kitap Tanıtma: Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri
Kimlik-Göç-Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği
Mahmud El-Kaşgari’yi Yetiştiren Kaşgar Uygur Çevresi ve Kaşgari’ye Göre Müslüman Türk Realitesi
XIX. Yüzyıl Mimarları ve Ermeniler
Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler – 3 Yabgu Ünvanının Mana ve Menşeyi
Türk Kültüründe “Ok”ların Taşıdığı Anlamlar ve “Okumak” Fiilinin Ortaya Çıkışı Üzerine
Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Rusya ve Balkan Devletleri
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
167
167
167
167
167
167
109-126
127-142
143-150
151-156
157-166
167-194
195-202
203-210
211-238
239-240
11-27
29-38
39-47
49-68
69-82
83-104
Tanzîmat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar Osmanlı Târih Yazıcılığı ve Yeni Yaklaşımlar
Güney Kafkasya’da Güç Mücadelesi ve Ahıska Türkleri’nin ABD’ye Göçü
167
167
105-128
129-142
Sürdürülebilir Kentleşme Olgusu ve Azerbaycan
167
143-158
XVII. Yüzyılda Osmanlı Ordusunda Kayseri’den Lojistik Destek
The Oppurtunities Of Cruise Tourism In The World And Turkiye
Dünya’da ve Türkiye’de Kurvaziyer Turizm Fırsatları
Tarihi Coğrafyada Antalya’da Yer Adları Üzerine Bir Tetkik
167
167
167
167
159-174
175-181
183-190
191-206
Milli Kültürümüzün Dil Meselesi
Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler –1: Balamir Kelimesinin Menşeyi ve Manası
Anadolu ve Balkanların Fethi Sürecinde Türkmen Boylarının Hazar Ötesinden Taşıdığı Sözlü Kültürün
İşlevi
Âsûde Bahar Ülkesi – Ölüm ve Gömülmeyle İlgili Söyleşiler
Tarihsel Bir Yaklaşım: Ponto(u)s Kültürü
Türk – Ermeni İlişkileri Üzerine Tarihsel-Sosyolojik Bir Araştırma
Osmanlı Vakıf Sisteminde Bozulma Üzerine Bazı Düşünceler
Türk Grafik Sanatının Kimliğine Dair
Geçmişten Günümüze Türklerde Kök Böri /Ulak Tartış / Buz Kaçi /
Torpak Tartış/ Kökpar Oyunu.
42
AÇIK, Yard. Doç. Dr. Fatma
SARKANBAYEVA, Kairiya
ÖZDEĞER, Doç. Dr. Mehtap
ÇETİN, Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
UZUN, (Baboğlu) Mehmet
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
DOĞAN, Dr. Enfel
BIYIKLI, Yard. Doç. Dr. Mustafa
ZENGİN, Dr. Eyüp, ÖZTAŞ, Dr. Cemal
AKKUŞ, Arş. Gör. Yakup
ÇEVİKEL, Doç. Dr. Nuri
TOPAL, Yard. Doç. Dr. Coşkun
YİĞİT, Yard. Doç. Dr. Ahmet
SAMETOĞLU, Dr. Fettah
MEMMEDOV, Yard. Doç. Dr. Kurban
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
KOPAR, Dr. Metin
AKSU, Levent
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
ŞEN, Dr. Serkan
HEKİMOĞLU, Vecihi Sefa Fuat
MEMİŞOĞLU, Prof. Dr. Hüseyin
KOKYBASSOVA, Gülnar
ÇAYA, Dr. Sinan
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÖKSÜZ, Doç. Dr. Hikmet
ŞENER, Yard. Doç. Dr. Sefer
ÇELEBİ, Yard. Doç. Dr. Ercan
YILDIRIM, Arş. Gör. Bülent
NURASHEVA, Kulyanda
LUTFULLAEVA, Rano
KAZANBAEVA, Zhanar
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
SARITAŞ, Yard. Doç. Dr. Süheyla
YORAN, Emine
YÖRÜK, Yard. Doç. Dr. Doğan
ÜÇÜNCÜ, Yard. Doç. Dr. Kemal
TULİBAYEVA, Prof. Dr. Juldyz
Çev: ŞİLİBEKOVA, Aygerim
KIRPIK, Yard. Doç. Dr. Cevdet
AKYÜZ, Dr. Jülide
USTA, Öğr. Gör. Dr. Aydın
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÖZDEĞER, Doç. Dr. Mehtap
ARIKAN, Sabri
ESMAGAMBETOV, Bulat-Batyr
KAMALIEVA, Dr. Alsu
NAKİBOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sadi H.
KÖK, Yrd. Doç. Dr. Abdullah
HAYKIR, Arş. Gör. Yavuz
BAYRAKTAR, Yrd. Doç. Dr. Kaya
SÖYLEMEZ, Yrd. Doç. Dr. Faruk
HALICI, Yrd. Doç. Dr. Şaduman
AKGÜN, Engin
ÜLGEN, Yrd. Doç. Dr. Aygün
Üniversiteli Özbek Gençlerinin Yaşama Bakışları
Jüsipbek Aymavıtov’un Siyasî ve Edebî Şahsiyeti
Güneydoğu Anadolu Bereketli Hilal Bölgesinde Tahıl Üretimi (16. Yüzyılda)
Kitap Tanıtma “Ayaz İshaki’nin Muhacirlikteki İcadı”
“Cumhuriyet” Mitingleri ve Toplumsal Boyutları
Kuruluşundan Günümüze Türk Ocağı Şubeleri
Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler -4 T’ou-man, Mo-Tu (Mete) ve Mo-Ho-Tou-Lo Şahıs
Adlarının Mana ve Menşeyi
Kınalızade Ali Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Türkçe Kaleme Alınmış İlk Ahlâk Kitabı: Ahlâk-ı Alâî
Kronoloji / Zamanbilimi ve Tarih Metodu ve Araştırma Yöntemlerindeki Yeri
Kırsal Kalkınma ve Kırsal Yoksulluk
Çağdaş İktisadi Düşüncede Sol Perspektifler (Asya Tipi Üretim Tarzı, Bağımlılık Kuramı, Modern
Dünya Sistemi Teorisi)
Onaltıncı Yüzyılda Osmanlı Devleti, Akdeniz Dünyası ve Kıbrıs’ın Fethi
Soğuk Savaş Öncesi Dönemde Türkiye’nin Afganistan Faaliyetleri
XVII. Yüzyıl Antep Şer’iye Sicillerinden Sosyal ve Ekonomik Hayat
Afganistan’da Taliban Güçlerine Karşı Mücadelede Nato Birliklerinin Durumu
20. Yüzyılın Başlarında Güney Kafkasya’da Sosyal, Siyasi Durum ve İran Devrimi’nin Bölgeye Etkisi
Eski Mısır Takvimi ve Kronoloji
Antep’in Kurtuluşunda Ermeni Fransız İşbirliği
Milli Mücadele Yıllarında Sağlanan İç ve Dış Mâli Yardımlar
Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler -5 Hiung-nu-Hun-Kun Kavim Adının Köken ve Anlamı
Vasmer’in Rusça’nın Etimolojik Sözlüğüne Göre Türkçe’den Rusça’ya Geçmiş Sözcükler
Bütün Rusya Müslümünları Kongresi (01-11 Mayıs 1917)
Bulgaristan’ın Vidin Şehrinde Halil ve İbrahim İkiz Kardeşlerin Kurdukları Kültür Vakfı ve Onun “Şefkat” Kıraathanesi
Kazakistan’da Yapılan Ahmet Baytursınoğlu’yla İlgili Çalışmalar
Almanya’da Doksanlı Yılların Irkçı Tırmanışları
Türk Burjuvazisi Üzerine Bazı Yaklaşımlar
Amerikan Belgelerinde Türk Ocakları’nın Faaliyetleri (1927-1928)
Osmanlı Sanayileşme Süreci ve Bu Süreçte Özel Girişimin Rolü
Türkistan Basın Tarihinin Boyutları (1870-2007)
Bir Rum Gazetecinin II. Abdülhamid ve Ermeni Meselesi Hakkındaki Düşünceleri
Irregularity Of Regional Development: Scientific Approach To Typology
Analysis Of Tendencies And Contradictions Of Economic Rise Of Kazakhstan’s Regions
Formation Of Risk Management And Riksy Bank Strategies Of Second Level
Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler -6 Eskam ve Atakam Şahıs İsimlerinin Menşe ve Anlamı
Bursa’da Bir Sanat Köprüsü: “Irgandı”
167
167
167
167
168
168
168
207-218
219-223
225-236
237-240
11-30
31-50
51-72
168
168
168
168
73-88
89-105
107-132
133-158
168
168
168
168
168
169
169
169
169
159-178
179-190
191-214
215-232
233-240
9-72
73-92
93-128
129-146
169
169
169
147-192
193-204
205-220
169
169
170
170
170
170
170
170
170
170
170
221-229
231-239
7-28
29-38
39-69
71-88
89-99
101-107
109-114
115-120
121-132
170
133-142
1843 Tarihli Cizye Defteri’ne Göre Aksaray Kazası’ndaki Gayrimüslimler
170
Trabzon Yöresi Sözlü Kültür / Tarih Malzemesinin Trabzon Tarihi Araştırmaları İçin Kaynak Olarak 170
Durumu ve Önemi
Sayram Evliyaları
170
143-160
161-174
Propaganda ve Provokasyon: Müslüman Kıyafetiyle Terörist Ermeni Eylemi
19. Yüzyılda Osmanlı Gayr-i Müslim Reayasının Statüsündeki Değişimler
Ortaçağ İslam Dünyasının Kuzey Ülkeleriyle Ticari Münasebetleri
21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Sosyolojisinin Dinamikleri
Kıbrıs'ta Mali Kaynaklı Bir İsyan Girişimi : Muhassıl Çil Osman Ağa Vak'ası ve Tahkikatı (1764-1765)
İkinci Dünya Savaşı'nda Kırım Türkleri'nin Karşılaştığı Meseleler
Use Of Not Parametrical Criteria At Irreversible Compression Of The Data
20. Yüzyılın Başlarında Tatar Edebiyatı'nı Etkileyen Akımlar
Türkçe'de Ünlü Uyumu ve Türkiye Türkçe'si Ağızlarında Ünlü Uyumunun Bozulması
Hakaniye Türkçesi Kur'an Çevirileri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi
Elazığ (Elaziz) Halkevi Yayınları ve Altan Dergisi
1844 Yılı Temettuat Sayımlarına Göre Çorlu'nun Sosyo-Ekonomik Yapısı
XVI. Yüzyılda Pağnik Nahiyesi
Türk Ocaklarının Yeniden Açılışı ve Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Beyannamesi
Şamanist Türk Halklarında Kurban Sungusu ve Kendisine Kurban Sunulan Varlıklar
Mısır'da Tolunoğulları Dönemi (868-905) Türk Kültürü ve Mimarlığı
191-208
209-220
221-240
7-46
47-68
69-82
83-88
89-94
95-106
107-120
121-170
171-200
201-240
7-20
21-32
33-45
43
170
170
170
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
172
172
172
175-190
EFE, Hasan
GÖKHAN, Yrd. Doç. Dr. İlyas
ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Zafer
BAYRAKTAR, Yrd. Doç. Dr. Hilmi
DÖĞÜŞ, Yrd. Doç. Dr. Selahattin
OKTAY, Yrd. Doç. Dr. Elif Yüksel
Kayıhanlılarda Saru Batu Savcı Bey'in Riyaseti Meselesi
Maraş Haçlı Senyörlüğü
Türkiye İle Yunanistan Arasında İmzalanan 'Samimi Anlaşma Misakı' (14 Eylül 1933) ve Yankıları
Girit'ten Adana Vilayeti'ne Yapılan Göç ve İskanlar
Osmanlılar Döneminde Sivas'ta Türkmen İsyanları (Klasik Çağ)
SSCB Döneminde Türk Cumhuriyetlerinde Uygulanan Dil Politikalarının Bağımsızlıktan Sonraki Etkileri ve Dile Yönelik Reformlar
ÖZBAY, Ekrem
Çarlık ve Sovyet Rusya'sının Türkistan Eğitim Politikasında Türkmenistan Örneği
İLGEN, Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir
Parvus Efendi : Kozmopolit Bir Yahudi Enternasyonalisti
TALAS, Dr. Mustafa
Bölgelerarası Dengesizlik ve Son Teşvik Yasası (Malatya Örneği)
SARITAŞ, Yrd. Doç. Dr. Süheyla
Bir Yerel Pazar Örneğinde Halk Bilimi Açık Hava Müzeciliğine Bakış: Hanımeli Pazarı
KALAFAT, Dr. Yaşar
4. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu ve Bazı Gözlemler (03-07 Aralık 2007 /
Zagreb)
SELÇUK, Yrd. Doç. Dr. Hava
XVII. Yüzyılda Kayseri ve Çevresindeki Türkmen Oymakları
YILMAZ, Dr. Meşkure
İran Türkleri
ÇOMAKLI, Yrd. Doç. Dr. Şafak Ertan
Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. Yüzyıl Mali Bunalımının Ekonomik Politik Analizi
AYAN, Yrd. Doç. Dr. Ergin
Büyük Selçuklu Sultanlarının Siyasi Evlilikleri
ÖLMEZ, Dr. Adem
1909 Adana Ermeni Olayları
ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Zafer
Türk-Yunan Savaşları Sırasında Kıbrıs Rumlarının Tutumu
GÜZEL, Araş. Gör. Simla
Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Azerbaycan'da Özelleştirme Uygulamaları
SADYBEKOV, Mahmud Abdisamatulu; SAR- On A Certain Method Of Choosing A Basis In The Root Subspace Of Linear Operators In The Hilbert
SENBİ Abdijahan Manapulu
Space
KALMENOV, Tınısbek Şaripulu; SAYDBEKOV Biorthogonal Expansions In Case With Regular Boundary-Value Problems For Second-Order DiffeMahmud Abdisamatulu; SARSENBİ Abdija- rential Equatinos
han Manapulu
ESKİKURT, Adnan; GARİPAĞAOĞLU, Nuriye İç-Doğu Anadolu Bölgeleri Geçişinde Derbent Yerleşmelerine Bir Örnek: Alacahan Derbendi
KAŞGARLI, Prof. Dr. S. Mahmut
Uygur Türkçesindeki “La” Edatı Üzerine
ERCAN, Okt. Dr. Özlem
Baki Divanı'ndaki Müzeyyel Gazeller
DALDAL, H. Feyza
Kitap Tanıtma : Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
Osmanlı'ya “Tarihselci” Bakış Açısı
POLAT, Araş. Gör. Ü. Gülsüm
Basının Yaklaşımındaki Değişim: Varlık Vergisi Örneği
ERTÜRK, Dr. Yaşar
19 Mayıs 1919'un Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi
EZER, Yrd. Doç. Dr. Feyzullah
Milli Mücadele Döneminde TBMM Tarafından Çıkarılan Mali Kanunlar (1920-1921)
ERKAN, Araş. Gör. Serdar
Mısır'da Kurulan Türk Devletleri
KOPAR, Yrd. Doç. Dr. Metin
Moğol İstilası Sonrası Anadolu Selçuklu Devletinde Paranın Seyri
BALCI, Yrd. Doç. Dr. Ercüment
Osmanlı Panayırları İçin Bir Envanter Denemesi
TOK, Yrd. Doç. Dr. Özen
XIV. Yüzyılda Timur'a Karşı Orta Doğu'da İttifak Teşebbüsleri
TOPAL, Yrd. Doç. Dr. Coşkun
Mirza Küçük Han Hareketi ve İran'da İngiliz-Rus Rekabeti
Kazakistan'daki Kesintisiz Pedagojik Eğitim Sistemi ve Bunun Yönetim Düzeniyle İlgili Meseleler
MOMINBAYEV, Prof. Dr. B.K.;
SAYLIBAYEV Prof. Dr. B.A.;
Aktaran: DOĞAN, Oğuz
ZHAKESHOVA, Aiymzhan
Regulation Of Natural Monopolistic Organizations In Transportation
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler – 7: Hun Türkleri'ndeki Chü-Ch'ü, Yen-Chih, ChuanChü Yen-Chih, Hsü-Lü Chüan-Chü, T'u-Ch'i (T'o-k'i, Tuşı) Unvanlarının Köken ve Anlamları
DURAN, Prof. Dr. Hacı
Muhayyel Ermeni Soykırım İkonasının Kurbanı Olarak Türkler
ÜLGEN, Yrd. Doç. Dr. Aygün
Türk Milli Kültürünü Yaşatan Sanatlar
ÜNÜVAR, Yrd. Doç.Dr. Süleyman
Atatürk'ün Halkçılık İlkesi ve Anayasalarımız
SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Osman
Milliyetçiliğin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri
MİKAİL, Uzm. Hasan
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Gayrimüslimlerin Hukuki Statüleri
BAL, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Suat
Anadolu'dan Balkanlara Yapılan İlk Müslüman Türk Göçü ve İskanı (H. 662 / M. 1263-1264)
ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Naci
Sultan Veled'in Eserlerine Göre Türkiye Selçukluları'nda Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Hayat Üzerine
Bir Tetkik
EROL, Dr. Emine
Osmanlı Devleti'nde Aydınlatma Uygulamaları ve Verilen İmtiyazlar (1850-1914)
OSPANALİYEVA, Bibigül
Kazak Türklerinde Destan Kavramı ve Narkız Destanı
DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Süleyman
Kitap Tanıtma
BİLGİSEVEN, Prof. Dr. Amiran Kurtkan
Türk-İslam Felsefesi Tarihinin “Vatan ve Sıla” Kavramları
ERKAL, Prof. Dr. Mustafa E.
Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven
ARSLANTÜRK, Prof. Dr. Zeki - KONUK, Savaş Milli-İnşacı Türk Sosyolojisi ve Amiran Kurtkan Bilgiseven'in Din Sosyolojisi Anlayışı
KAYA, Doç. Dr. Kamil
Amiran Kurtkan'ın Düşünce Sisteminde Din ve Sosyal Bütünleşme
AKSOY, Dr. Mustafa
Sosyal Bilimlerde Kültür Kavramı ve Amiran Kurtkan Bilgiseven'in Kültür Kavramı Hakkındaki Eleştirisi
44
172
172
172
172
172
172
47-70
71-106
107-128
129-144
145-174
175-192
172
172
173
173
173
193-210
211-240
7-20
21-28
29-40
173
173
173
173
173
173
173
173
41-62
63-83
85-108
109-128
129-138
139-150
151-170
171-178
173
179-183
173
173
173
173
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
185-210
211-216
217-232
233-240
7-32
33-60
61-82
83-98
99-122
123-136
137-170
171-186
187-194
195-200
174
174
201-206
207-239
175
175
175
175
7-36
37-60
61-76
77-108
175
175
175
109-136
137-170
171-200
175
175
175
176
176
176
176
176
201-224
225-234
235-240
11-14
15-18
19-55
57-68
69-74
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
TAŞDELEN, Prof. Dr. H. Musa
DURAN, Prof. Dr. Hacı
DOĞAN, Prof. Dr. Cihangir
ABAY, Prof. Dr. Ali Rıza
YILMAZÇOBAN, Dr. Muhsin
KALAFAT, Dr. Yaşar
TOPAL, Yrd. Doç. Dr. Coşkun
YILDIZ, Fatih
KARADOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Sabri YEŞİLORMAN, Mehtap
ÖZKUL, Yrd. Doç. Dr. Osman - HAZIR, Mesut
SAY, Yrd. Doç. Dr. Ömer
KOPTAEVA, Gulzhamal
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan
MEMİŞOĞLU, Prof. Dr. Hüseyin
GEMİCİ, Dr. Nurettin
KÖÇER, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
ÇİFTÇİOĞLU, Yrd. Doç.Dr. İsmail
YILMAZ, Dr. Salih
ERKAN, Serdar
KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Ümit
MAMİYEV, Doç. Aşırali
ULUTAŞ, Yrd. Doç. Dr. İsmail
UZUN, Dr. Hakan
UZUN (BABOĞLU), Mehmet
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
POLAT, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz
AKGÜNDÜZ, Prof. Dr. Hasan
SOYSAL, Mahmut Enes
ŞAHİN, Dr. Köksal
BEŞİRLİ, Doç. Dr. Hayati
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
SELÇUK, Dr. Ali
ARSLAN, Zehra
KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Ümit
KUŞÇU, Dr. Veysel
AKSIN, Doç. Dr. Ahmet
TATAR, Yrd. Doç. Dr. Özcan
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Salih
YASA, Nihat
DOĞAN, Prof. Dr. Cihangir
GÜLMUHAMMET, Hasan P.
COŞKUN, Doç. Dr. M. Volkan
KEMİKSİZ, Ömer
AVCI, Yrd. Doç. Dr. Yusuf, TÜZEL, Sait
UMAR, Doç. Dr. Ömer Osman
AKÇORA, Yrd. Doç. Dr. Ergünöz
TOPAL, Yrd. Doç. Dr. Coşkun
TOPSAKAL, Dr. İlyas
BAKAR, Yrd. Doç. Dr. Bülent
ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Zafer
DEMİR, Doç. Dr. Mustafa
ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Temel
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Metin
Terör ve Şiddete Karşı Güneydoğu İçin Öneriler
Türk Kimliğinin Kökeni Üzerine
Öğretmen ve Öğrenci Rollerinin Yeni Eğitim Teknolojileri Karşısındaki Konumu
Türkiye'de Yaşlılık ve Kurum Bakımı
Bakıma Muhtaçlık Sorunu, Bakım Hizmetleri ve Bakım Elemanı İhtiyacı
Aile Kurumu ve Türk Ailesinde Bütünlükçü Yapı
Avaraklarda Halk İnançları
Mütareke Sonrası İstanbul'da Rus Mülteciler
Nihal Atsız'ın Romanlarının İdeolojik Arka Planı
Seçim Coğrafyası Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisinin Kullanımı: 2007 Referandumu Örneğinde Tematik Harita Analizleri
Küresel Sorunlar ve İnsanlığın Geleceği
Uzmanlaşmanın Küresel Yansımaları ve Yönetim
Perspective Models Of Economical Strategy Of Textile Companies
Arşiv Belgeleri Işığında Türklerde Hekim Görevlerine Ait Gelişmelere Genel Bir Bakış
Türk Yazı Devriminin 80. Yıldönümü Münasebetiyle Türk Yazı Devrimi’nin Bulgaristan Türklerine
Yansıması
İbnülemin Mahmud Kemal İnal ve Devrindeki Tarihçilerle Tarihi Hakikatler ve Olaylar Karşısında Doğru
Tavır Alma Konusunda Münakaşaları
Afganistan’ın Yenileşme Çabasında Atatürk’ün Düşüncelerinin Rolü
Sultan Veled’in Mevlevîliği Teşkilâtlandırma ve Yayma Çabaları
Ermenistan Cumhuriyeti’nde Okutulan 10. Sınıf Tarih Ders Kitabında Türkler Aleyhine İfadeler ve
Sözde Ermeni Soykırımı
Fransız İhtilali ve Etkileri
Ortaçağlardan XVI. Yüzyıl Sonlarına Tekstil Boyacılığında İdari Yapılanma ve Üretim Standartları
Kırgız Türkçesinde Kişinin Karakterini Bildiren Deyimler Üzerine
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
75-100
101-108
109-120
121-142
143-152
153-168
169-172
173-182
183-202
203-222
176
176
176
177
177
223-240
241-248
249-256
7-36
37-64
177
65-80
177
177
177
81-92
93-110
111-130
177
177
177
131-160
161-186
187-194
24 Nisan 2004’te Yapılan Annan Planı Oylama Sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum
Basınına Yansımaları
Türk Ocakları ve 1928 Arap Alfabesinden Latin Alfabesine Geçiş
Türk Alevilik Sisteminde Yeni Oluşumlar
Azerbaycan Karabağ’ında Ermeni Terörüne Maruz Kalan Gazeteciler
Geleneksel Osmanlı Kamu Düzeninde İlmiye Kesiminin Ekonomik Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme
Siyasal Tarihimizde “Kuvâ-yı Milliye” Tabirini Kullanan İlk Cemiyet: (Milli Kongre)
Küreselleşen Kitle Kültürü (Popüler Kültür) Milli Kimlik ve Kültürlerin Yerini Alabilir Mi?
177
195-214
177
178
178
178
215-236
7-30
31-43
45-54
178
178
55-72
73-82
Kızılderili ve Türk Kültüründe Hayat Ağacı
Evci Alevilerinin Ölüm İle İlgili İnanış ve Uygulamaları
Trabzon Türk Ocağı’nın Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri
Doğu Akdeniz Ticaretinde Bir Dönemin Adı: Halep (1548-1675)
178
178
178
178
83-100
101-110
111-134
135-152
1941 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicilinin H. 1205-1206 (M. 1790-1792) Tanıtımı ve Fihristi
178
153-176
Viranşehir (Safranbolu) Mütesellimi Haydutoğlu Mehmet Bey
178
177-188
Kazak Türklerinde Konukseverlik ve Konuk Ağırlama
Elam, Kas ve Türk Kültürü Arasındaki Paralellikler ve Türk Kültürünün Eskiliği
Yapılandırıcı Yaklaşım Yöntem ve Teknikleriyle Türkçe Dersi İşlenişi
178
178
178
189-204
205-222
223-230
Bengütaşlardaki Söz Diziminin Anlama Katkısı
Atatürk ve Çağdaşlaşma
Kıbrıs Türk’ünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam
İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Mısır Kamuoyu
13-26 Haziran 1910 Tarihinde Kazan’da Yapılan Misyonerlik Kurultayında Ortodoksluğu Koruma Konulu Oturumların Tutanaklarına Göre Kilise Öğretmen Okulları Hakkında Tartışmaları
Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya’ya Esir Düşen Türk Askerleri: “Rusya’daki Üserâmız Hakkında
Ma’lûmât”
İspanya İç Savaşı Sırasında İki İspanyol Ticaret Gemisinin Bozcaada Açıklarında Batırılması
Selçuklularda Eğitim Teşkilatı
Trabzon Ambar Emini Osman Ağa’nın Terekesi (1741-1743)
Çuvaşlar’da Anlatılan Keloğlan (Kukşa İvan / Yıvan) Masalları
178
179
179
179
179
231-240
7-34
35-62
63-70
71-84
179
85-104
179
179
179
179
105-115
117-130
131-144
145-180
45
MAHMUDOVA, Şelale
ÖZÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. Yusuf
ATMACA, Arş. Gör. Emine
TAŞ, Dr. Hakan
KOÇKUZU, A. Halim
ÜNÜVAR, Yrd. Doç.Dr. Süleyman
TELLİOĞLU, Doç. Dr. İbrahim
TOPDEMİR, Dr. Ramazan
ERKAN, Serdar
GEMİCİ, Dr. Nurettin
GÖKMEN, Yrd. Doç. Dr. Ertan
AÇIKSES, Doç. Dr. Erdal
GÜR, Ebru
İPEK, Yrd. Doç. Dr. Ali
KAYA, Dr. Mehmet
URAL, Doç. Dr. Selçuk
YILDIZ, Dr. Murat
ERER, Arş. Gör. Sezer, ATICI, Uz. Dr. Elif
ŞAHİN, Dr. Erdal
ULUERLER, Sıtkı
ÇAPAR, Okt. Fatma
DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Süleyman
ÖKSÜZ, Yrd. Doç. Dr. Melek
AÇIKSES, Doç. Dr. Erdal, CANKUT, Ayhan
OCAK, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
YILDIZ, Dr. Murat
ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Temel
KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Ümit
HASANOV, Dr. Zaur
KÖK, Yrd. Doç. Dr. Abdullah
ÜŞENMEZ, Arş. Gör. Emek
KAMALIEVA, Yrd. Doç. Dr. Alsu
UMAR, Doç. Dr. Ömer Osman
TALAS, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
OĞUZ, Arş. Gör. Dr. Mustafa
YAVUZER, Yrd. Doç. Dr. Hasan
ÇELİK, Arş. Gör. Fikret
ŞAHİN, Arş. Gör. Kamil
BEDİRHAN, Yrd. Doç. Dr. Yaşar
YENİDÜNYA, Dr. Süheyla
YILDIZ, Dr. Murat
CEYLAN, Doç. Dr. Mehmet Akif
CENİKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Gökhan
BÜYÜKAKKAŞ, Dr. Ahmet
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Fazlı
ÖNER, Doç. Dr. Oya Levendoğlu
ALTUN, Prof. Dr. Altun
ORTAYLI, Prof. Dr. İlber
GÖZE, Ergun
BARIŞTA, Prof. Dr. H. Örcün
ÇORUHLU, Prof. Dr. Yaşar
DİYARBEKİRLİ, Prof. Dr. Nejat
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül
ERER, Dr. Sezer
GÖMEÇ, Prof. Dr. Saadettin
İHSANOĞLU, Prof. Dr. Ekmeleddin
MAHİR, Prof. Dr. Banu
TAPAN, Prof. Dr. Mete
BAYHAN, Doç. Dr. Ahmet Ali
BAYKUZU, Doç. Dr. Tilla Deniz
Aliağa Kürçaylı’nın “İlahi Komedya” Çevirisi
İbrahim Salahov’un Kelime Dünyasına Bir Bakış
Antalya’nın Korkuteli İlçesi Ağzının Standart Türkçe’den Farklı Şekil Bilgisi Özellikleri
Mecmû’a-i Nezâ’ir’de, Yayınlanmış Divanlarda Bulunmayan Gazeller -IKitap Tanıtma: Çar İskitler
Atatürk’ün Türk Gençliğine Bakışı ve Gençliğin Eğitimine Verdiği Önem
Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Karadeniz Türk Tarihi Araştırmalarına Katkıları
Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Tarihî Romanları Üzerine
Hoca Ahmet Yesevi ve Türk Düşünce Tarihi İçerisindeki Yeri
Namık Kemâl’in Ahmed Midhat Efendi’yle Olan Fikri Ayrılıklarının Ortaya Çıkışı ve Sebebleri
Kırkağaç Kazası Eğitim Kurumları
Türkiye İle ABD Arasında Yapılan 17 Şubat 1927 Tarihli Modus Vivendi
179
179
179
179
179
180
180
180
180
180
180
180
181-190
191-200
201-226
227-237
239-240
7-18
19-38
39-46
47-64
65-85
87-100
101-128
Sultan Alp Arslan Dönemi Türk-Gürcü Münasebetleri
İran Türkleri
Türk Basınında Kafkasya (1917-1918 Yılları Arasında Kafkasya’da Yaşanan Gelişmeler)
Osmanlı Devleti’nde Topun Savaş Dışında Bazı Kullanım Alanları
Şifâü’l-Eskâm ve Devâü’l-Âlâm’da Mumyalama
Tatar Türkçesinde Uk / Ük Kuvvetlendirme Edatı
71 Numaralı Amasya Şer’iyye Sicili’nin H. 1234-1236 (M. 1818-1821) Tanıtımı ve Fihristi
Türk Tarih Tezi ve Atatürk
Zorunlu Eğitime Geçişte İlköğretim’de Mekân ve Planlama Eksikliği ve Çözüm Yolları
Giresun Basınında “Trablusgarp Savaşı” ve Toplanan Yardımlar
Kıbrıs Meselesini Doğuran Sebepler, Megali İdea ve Enosis
Selçuklu Hâkimiyeti Karşısında Oluşan Şiî (Bâtınî) – Haçlı İttifakı ve Doğurduğu Sonuçlar
Sancak Kanunnamelerine Göre Osmanlı Toplumunda Ekonomik Yapı
(İnebahtı, Rodos ve Diyarbakır Örnekleri)
Yeniçağda Sefere Giden Osmanlı Ordusunda Top Sevkiyatı
Avrupa’da Yaşayan Teknik ve Teknolojik Gelişmeler Çerçevesinde Klasik Dönem Osmanlı Ülkesinde
Gümüş Üretimi ve Sikke Darbı
İskitlerin ve Hunların (Hsiung-Nu) Dininde Kutsal Kılıç Kültü
Türkçe İlk Kur’an Çevirilerinde Türlü ‘Cennet’ler Üzerine
Karahanlı Türkçesindeki Yazım Farklılıkları Hakkında
1930’lu Yıllarda Tatar Edebiyatı
Atatürk ve Milli Egemenlik
Atatürk Dönemi Kültür Politikaları
İttihat ve Terakki’nin Kuruluşu ve İlk Fikir Ayrılıkları
Amerikan Siyasetinde Türkler
XX. Yüzyılın Sonunda Kapitalizmin Tekrar Yükselişinde Önemli Bir Etken: Küreselleşme
180
180
180
180
180
180
180
181
181
181
181
181
181
129-136
137-148
149-180
181-194
195-202
203-214
215-239
7-22
23-34
35-68
69-94
95-110
111-134
181
181
135-152
153-170
181
181
181
181
182
182
182
182
182
171-180
181-212
213-226
229-240
7-30
31-44
45-58
59-84
85-104
Ortadoğu ve Kafkaslarda Dini ve Siyasi Teröre Karşı Selçuklu Sultanlarının Uyguladıkları Politikalar
XIX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Bağdat’ta Kölemen Hâkimiyetini Kaldırma Teşebbüsleri
Bostancıbaşı Kayığı ve Bu Kayığın İşlevi
Eskigediz’de (Kütahya) Bazı Coğrafi Gözlemler
Kazak Türklerinde Yaş Dönümü İnanç ve Gelenekleri
XVI. Yüzyıla Kadar Azerbaycan Edebiyatı Emîr Hidayetu’llah ve Divanı
Celal Esad Arseven’in Mûsikî Çalışmaları Üstüne
182
182
182
182
182
182
182
105-118
119-164
165-172
173-186
187-204
205-218
219-240
Oktay Aslanapa’yı Anlamak
Prof. Dr. Oktay Aslanapa
Prof. Dr. Oktay Aslanapa
Türk Tekstil Sanatlarını Süsleyen Konulardan Bazı Motifler
Yeni Dönem Kars / Ani Kazıları 2006-2009 Yılı Çalışmalarına Kısa Bir Bakış
Doğu Türkistan Uygur Eli Seyahat Notları III
Ünlü Türk Hekimi Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet, Şark Çıbanı Hakkındaki Kitabı ve Türk Tıp Tarihindeki
Yeri
Türkiye-Türk Cumhuriyeti İlişkilerine Genel Bir Bakış
Darülfünun’da İlmî Araştırma Nosyonunun Doğuşu ve Gelişmesi
Osmanlı Minyatürlerinde Savaş, Kuşatma ve Çıkarma
Korumacılık ve Uygarlık
Erzurum’dan Figürlü Bir Tas Üzerine
Bir Hun Başkenti: T’ung-Wan Ch’eng
183
183
183
183
183
183
183
15-17
19-20
21-23
25-46
47-86
87-99
101-158
183
183
183
183
183
183
159-176
177-194
195-219
221-222
223-246
247-262
46
BORAN, Doç. Dr. Ali
KÖROĞLU, Doç. Dr. Gülgün
NEMLİOĞLU, Doç. Dr. Candan
ÖZGÜMÜŞ, Doç. Dr. Üzlifat
VATANDAŞ, Doç. Dr. Celalettin
AYTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Osman
ÇORUHLU, Yrd. Doç. Dr. Tülin
SARITAŞ, Yrd. Doç. Dr. Eyüp
SEÇGİN, Yrd. Doç. Dr. Nuri
TEZCAN, Yrd. Doç. Dr. Gülsen
TÜRKMEN, Yrd. Doç. Dr. Nalan
TÜRKMEN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Zekiye
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. Nurcan
YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. İrfan
OKTAY, Arş. Gör. J. Özlem
ULUDAŞ, Burcu Alarslan
YAVAŞ, Öğr. Gör. Dr. Doğan
ÇALIKUŞU, Eser
JEPBAROW, Rejepmurat
ARGAÇ, Nuri
GÜZEL, Prof. Dr. Abdurrahman
ŞAHİN, Aslı Çandarlı
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
TÜRKKAHRAMAN, Prof. Dr. Mimar
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Ensar
İZGÖER, Dr. Ahmet Zeki
ÖZKAN, Yrd. Doç.Dr. Selim Hilmi
GÜLMEZ, Doç. Dr. Nurettin
ATTİLA, Öğr. Gör. Resul
KALAFAT, Dr. Yaşar
MAHDUM, Yrd. Doç. Dr. Abid Nazar
KAMALIEVA, Yrd. Doç. Dr. Alsu
GÜLÜM, Yrd. Doç. Dr. Kamile
GÖMEÇ, Prof. Dr. Saadettin
TURISBEK, Prof. Dr. Rakımjan
TURUMBETOVA, Janagul
YİĞİT, Yrd. Doç. Dr. Ali Ata
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
GÖZÜTOK, Doç. Dr. Şakir
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
NAZIR, Yrd. Doç. Dr. Bayram
KUZUCU, Arş. Gör. Serhat
YILDIZ, Dr. Fatih
KARABULUT, Yrd. Doç. Dr.
Mustafa
AKSOY, Yrd. Doç. Numan Durak
MEMMEDALİYEVA, Sevil Neriman
YAVAN, Cengiz
YÜCE, Doç. Dr. Mehmet
KILIÇ, Öğr. Gör. Dr. Sibel
RAHMAN, Yrd. Doç. Dr. Abdurehim
ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Namık
ÇETİNOĞLU, Oğuz
SOSYAL, Mahmut Enes
OKKAR, Yrd. Doç. Dr. Remziye
KARABULUT, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
ERTÜRK, Dr. Yaşar
KALAFAT, Dr. Yaşar
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Samettin
Şam Emeviye Camisi’ne Türkler’in Katkıları
Bizans-Venedik İlişkileri ve Venedik’e Götürülen Bizans Eserleri
Osmanlı Dârüşşifâları’nın Bahçe Düzeni ve Tıp Bilimine Katkıları
Surname Camları
Türkiye’de Aile Yapısı ve Değişimi
Çoruh Vadisi Deriner Baraj Alanında Bulunan Kültür Varlıkları
Askeri Kültür Varlıklarında Türk-Macar İlişkileri
Hunlarda Müzik Aletleri ve Eğlence Kültürü
Ahlat’ın Tarihi Topografyası ve Kent Kimliğinin Oluşumu
İslam Tasvir Sanatında İkonografik Çözümleme
Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nden Bir Örnek: Kadıköy Şehremaneti Binası
Dünden Bugüne Türk Toplumlarında Çevgen/Çöğen/Çevgan/Polo Oyununa Genel Bakış
Kubad Abad Sarayı Kazılarında (1981-2004) Bulunan Cam Bilezikler
Prof. Dr. Oktay Aslanapa ve Anadolu’daki Türk Dönemi Kazıları
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Yeni Tespit Edilen Dört Osmanlı Camisi
Erken Devir Türk Sanatı’nda Grifon Figürünün Sembolizmi
Türkistan’dan Osmanlıya Türk Kadınının Saç Tuvaletleri
Bursa Yeşil Camide Yapılan Onarımlar
Bursa Irgandı Köprüsü
Eski Merv’deki “Köşk” Yapısı
Kilimlerde Oğuz Boy Ongunları ve Sürümleri
Kitap Tanıtma ve Değerlendirme: Bir Hüznün Tarihi Sarıkamış
Kitap Tanıtma: Sovyet Tarihçiliği Nazarında Türk Dünyası
Günümüzde Güneydoğu ve Sorunları
Zihniyet ve Türk Toplumunda Zihniyet Değişimi Problemi
Mehmet Eröz’ün Metodolojisi Üzerine Bir Çalışma
İktisadî Gelişmede Diplomasi Faktörü ve Ahmet Cevdet Paşa
Osmanlı İdaresinde Telafer
Tanzimat Başlarında Selendi’nin Sosyo-Ekonomik Durumu
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
184
184
184
184
184
184
263-292
293-303
305-323
325-330
331-386
387-413
415-428
429-441
443-450
451-458
459-478
479-492
493-504
505-524
525-540
541-562
563-588
589-598
599-610
611-616
617-632
633-652
653-655
7-35
37-54
55-66
67-78
79-94
95-121
Halk İnançları İle Bektaşiliğin Yakın Ortadoğu Türevleri
Kıyamet Konulu Tarihi Belirsiz Bir Mesnevi: Destân-ı Arasât
Çağdaş Tatar Şiirinde İdeolojik Yaklaşımların Tükenişi ve Hasan Tufan
Türk Atasözlerinin Coğrafya Öğretiminde Kullanılması
Bogaç Han Hikâyesinin Kırgız-Hakaslardaki Bir Yansıması
Yabancı Araştırmacıların Gözünde Kazak Edebiyatı
184
184
184
184
184
184
123-147
149-184
185-204
205-215
217-228
229-238
Kitap Tanıtma: Enis Behçet Koryürek’ten Budapeşte’ye Mektuplar
İslam’da Bilimsel Gelişme ve Günümüze Sorunları
İslâm Medeniyetinin Öncü Eğitim Kurumları: Nişabur Medreseleri
XIX. Yüzyılda Osmanlı Devlet Hayatında Rol Oynayan Üç Büyük Devlet Adamı: Mustafa Reşit, Ali ve
Fuat Paşalar
Londra Sefiri Mehmed Emin Paşa’nın Felemenk (Hollanda) İzlenimleri
II. Katerina Dönemi Osmanlı-Rus İlişkilerinde Kırım
Cemil Meriç ve Sosyoloji
Tanzimat Dönemi Romanlarında Eğlence Hayatı, Âdâb-ı Muâşeret ve
Kılık-Kıyafet
Eski Türk Toplumunda Kadının Sosyal Statüsü
Türk Kaynaklarında Azerbaycan’ın Kadın Yazarları
184
185
185
185
239-240
7-32
33-64
65-93
185
185
185
185
95-106
107-118
119-132
133-148
185
185
149-166
167-174
185
185
185
185
185
186
175-198
199-217
219-222
223-236
237-240
7-52
186
186
186
186
186
53-74
75-88
89-114
115-129
131-148
Türkistan Birliği Fikrinin Tarihsel Gelişimi ve Gerçekleşebilirliği
Türkistan Takılarının Plastik Bakımdan Genel Değerlendirmesi ve Takı Analizi Örneklemesi: Âşik”
Yabancı Dillerin Uygur Dili Fonem Sistemine Etkisi
Tutak’lı Şair Abdulkadir Bedirbeyoğlu ve Gamgüder’den Deyişler
Kitap Tanıtma: Yaman Arıkan / Bizim Yunus
Müdafaa-ı Hukuk ve Kuvâ-yı Millîye Hareketi, Tarihi Erzurum Kongresi ve Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum
Kongresi’nde Yaptığı Açılış Konuşması
Çarsancak Tarihi
“Paris’te Bir Türk” ve “Jön Türk” Romanlarında Kültür ve Medeniyete Bakış
Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı
Karşılaştırmalı Ürdün Türk Halk İnançları
Türkiye’de Göç ve Buna Bağlı Olarak “Gecekondu Ağalığı” Olgusu
47
AYDIN, Öğr. Gör. Yunus
AYDOĞMUŞOĞLU, Arş. Gör. Cihat
AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Numan Durak
TATAR, Yrd. Doç. Dr. Özcan
ÜÇÜNCÜ, Dr. Uğur
SOĞUKÖMEROĞULLARI, Mehmet
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÜNSAL, Yrd. Doç. Dr. Şamil
GÖKSU, Cebrail
GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
ÖZEÇOĞLU, Dr. Halil
KARAOĞLU, Dr. Ömer
KARABULUT, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
YILMAZ, Dr. Ozan
CEYLAN, Doç. Dr. Mehmet Akif
AYDEMİR, Adem
KOÇ, Dr. Dinçer
KADIOĞLU, Dr. Muhsin
BAKAR, Yrd. Doç. Dr. Bülent
ÇELİK, Arş. Gör. Haydar Seçkin
AKGÜNDÜZ, Prof. Dr. Hasan
ÇELİK, Arş. Gör. Recep
KOÇ, Dr. Aylin
KÖK, Yrd. Doç. Dr. Abdullah
BESLİ, Dr. Ertan
SALİHOVA, Dr. Südabe
SALMANOVA, Metanet
ACEHAN, Dr. Abdullah
ÇELİK, Doç. Dr. Aydın, GÜLER, Önder
AYAN, Doç. Dr. Ergin
DODANGEH, Abdollah
AKGÜR, Dr. Müh. A. Necati
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
ERTÜRK, Dr. Yaşar
HASANKIZI, Doç. Dr. Almaz
YAVAN, Cengiz
POYRAZ, Dr. Emel
YAVUZER, Yrd. Doç. Dr. Hasan
AYDEMİR, Adem
EKİNCİ, Doç. Dr. Abdullah
HALİLOV, Toğrul, YAVAN, Cengiz
CEYLAN, Kutalmış Emre
KILINÇER, Özlem
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
KARAÖRS, Prof. Dr. M. Metin
BEKMAGANBETOV, Şanjarhan
KOKYBASSOVA, Gülnar
EKŞİ, Öğr. Gör. Pelin
COŞAR, A. Mevhibe
SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
UMAR, Doç. Dr. Ömer Osman
ALPTERİN, Cahit
KADIOĞLU, Dr. Muhsin
İSPİRLİ, Yrd. Doç. Serhan Alkan
KELEŞ, Yrd. Doç. Dr. Bahattin
VATANSEVER, Arş. Gör. Erhan
KOÇ, Dr. Dinçer
ÇAYA, Dr. Sinan
ŞİMŞİR, Yrd. Doç. Dr. Nahide
Şah Abbas (1587-1629) Zamanında İsfahan
Osmanlı Devletinde Kadınların Şer’i Mahkemeleri Kullanması (Kayseri Örneği)
1941 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicilinde Yer Alan Nikah Kayıtları
Koçzade Mehmet Şükrü Bey ve Fikir Hayatı
Ali Canip Yöntem’in Millî Edebiyat Görüşleri
Türk Toplum Yapısı ve “Etnikleşme”
Milli Güç, Bileşenleri ve Vasıtaları
Gölbaşı Halk Kültüründe Halk İnanışlarının Eski Türk İnançları Bağlamında Değerlendirilmesi
Ankara-Polatlı İlçesi Hakkında Bilgiler
II. Abdülhamid Devrinde Gayrimüslimlerin Eğitimlerine Dair Yayımlanmamış İki Belge
“Türk Yurdu”nda İlginç Bir Misafir: Parvus Efendi ve Osmanlı İktisat-Maliyesi
Tanzimat Dönemi’nde Osmanlının Yenileşme Sürecine Bir Bakış
Şiraz’dan Trabzon’a Bir Kültür Köprüsü Murtaza Trabzonî ve Urfî Şerhleri
Myriokephalon Savaşı’nın Yeri Konusuna Coğrafi Bir Yaklaşım
Ötüken ve Ötüken Adı Üzerine
Nümizmatik Verilere Göre X. Yüzyılda İdil Bulgar Emirleri
Turan Yazgan’la Düne Seyahat, Bugünden Sohbet ve Yarınları Düşünmek
Cumhuriyet Dönemi’nde Atatürk’ün İlk İstanbul Ziyareti (1 Temmuz – 30 Eylül 1927)
Kutadgu Bilig’de Halk Devlet İlişkileri: Karşılaştırmalı Bir Bakış
Türk Dünyasında Eğitim İşbirliğinin Tarihsel Bağlamı: Semerkand Mektebi ve İstanbul Mektebi
Batı Trakya Türklerinin Müftülük Sorunu ve Mehmet Emin Ağa
Hastalık İsimlerinde Örtmece
Hakaniye Müelliflerinin Eserlerinde Peygamber
Eski ve Orta Türkçe İle İlgili Etimoloji Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde Öğrenci Memnuniyeti İle
İlgili Bir Alan Araştırması
Refii Cevat Ulunay ve Alemdar Gazetesi
Altın Ordu İmparatorluğu
Kafkasya ve Türkistan’da Küresel Paylaşım Politikalarına Dönemsel Bir Bakış
Fahreddîn Mubârekşâh’ın Şecere-yi Ensâb İsimli Eserinin Türkçe Tercümesi
Yıl, Gün, Saat Hesaplamaları
Osmanlı’da Kent Soylular ve Atıf Sistemleri
Anadolu’da Milli Mücadeleyi Engelleme Girişimleri (19 Mayıs 1919-11 Eylül 1919)
Kuşçubaşı Eşref Sencer Bey ve Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
Muhaceretteki Araştırmalara Konu Olan Halk İsyanları İle İlgili Folklorik Eserler
186
186
186
186
186
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
188
188
188
188
188
188
188
188
149-164
165-176
177-199
201-222
223-240
9-26
27-50
51-80
81-90
91-104
105-124
125-138
139-158
159-196
197-222
223-236
237-240
9-36
37-50
51-62
63-76
77-94
95-100
101-106
107-118
188
188
188
188
188
189
189
189
189
119-138
139-162
163-194
195-222
223-239
9-72
73-100
101-126
127-134
Tanzimat’tan Önce Osmanlı Modernleşmesi
Amerika’daki Türkler ve Kendilerine Götürülen Din Hizmetleri
Dede Korkut Oğuzları’ndaki Kam Oğullarına Dair
Tolunoğullarının Heterodoks Hareketlerle (İsma’ilî-Karmatî) Mücadelesi
Nahçıvan Bölgesinde Son Tunç-Erken Demir Çağının Boya Bezemeli Kapları
Türk Mallarının Yabancı Tüketiciler Tarafından Olumlu Değerlendirilmesinin Sebepleri: Rus ve Alman Tüketiciler Üzerinde Bir Saha Araştırması
Kitap Tanıtma
Toplumsal Hareketler Olarak “Celali” Ayaklanmaları ve Günümüz Yansımaları
Âşık Paşa ve Alî Şîr Nevâyî’de Türkçe Sevgisi ve Türkçenin Gücü
Dil Sesleri ve Onların Genetik Doğası Hakkında Yeni Bir Bakış
189
189
189
189
189
189
135-158
159-183
185-204
205-214
215-221
223-238
189
190
190
190
239-240
9-38
39-60
61-66
Altay Dillerinde Dönüşlülük Eki
Kitâbu’l-İdrâk Li-Lisânü’l Etrâk’ın Söz Varlığının Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri
Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliğine Tayini
İngiliz Mandası Döneminde Filistin’e Yahudi Göçleri
Ülkemizdeki Tatarlar ve Kökenleri
Dünya Denizlerinde Korsanlık
Aşk Mektupları ve Teknoloji
Selçuklu Medreseleri İle Memlûk Medreselerine Genel Bir Bakış
Türkistan’a Seyahat Eden Avrupalı Seyyahlar
Sultan III. Murad’ın Leh Kralı Stephan Batory’e Mektubu
Millî Müdafaa Mefhumu Üzerine
Kitap Tanıtma
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
67-78
79-94
95-106
107-148
149-160
161-180
181-194
195-208
209-214
215-226
227-234
235-236
48
BAYIRLI, Mehmet Ali
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
TOPSAKAL, Araş. Gör. Dr. İlyas
ÜNER, Dr. Mehmet Emin
YILMAZ, Dr. Metin
KARA, Doç. Dr. Füsun
GÖKSU, Yrd. Doç. Dr. Erkan
GÜLMUHAMMET, Hasan
HASAN, Dr. Nadirhan
BAYRAK, Yrd. Doç. Dr. Özcan
KARAKUŞ, Araş. Gör. Dr. Neslihan
ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Emin
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
DOĞAN, Doç. Dr. Orhan
YILDIZ, Doç. Dr. Habib
KARAKÖY, Dr. Çağatay
GÜÇLÜAY, Yrd. Doç. Dr. Sezgin
ÇAPAN, Okt. Fatma
ARSLAN, Okt. Zehra
HASANOVA, Samire
GÜRSU, Yrd. Doç. Dr.
ÇERİBAŞ, Dr. Mehmet
ADA, Yrd. Doç. Dr. Turhan
DOĞAN, Doç. Dr. Candemir
DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Süleyman
BESLİ, Dr. Ertan
ÇELİK, Alperen
KARA, Doç. Dr. Abdulvahap
VURAL, Yrd. Doç. Dr. Feyzan Göher
AKIŞ, Yrd. Doç. Dr. İbrahim
ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. Selim
GENÇ, Dr. Elif Süreyya
GÜLMEZ, Doç. Dr. Nurettin
POYRAZ, Dr. Emel
ÖZGER, Yrd. Doç. Dr. Yunus
KÖSE, İsmail
ADA, Yrd. Doç. Dr. Turhan
BEKBOSSYNOV, Ermek
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. Orhan
AYDOĞMUŞOĞLU, Arş. Gör. Dr. Cihat
NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Dr. Aslıhan
GÜNEŞ, Hakan
ZHUMAGULOV, Prof. Dr. Kalkaman
İSİNA, Dr. Almagül
YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. İrfan
ADA, Yrd. Doç. Dr. Turhan
ÇAKMAK, Aydın
ALPTEKİN, Cahit
DEVECİ, Yrd. Doç. Dr. Mutlu
ADIGÜZEL, Yrd. Doç. Dr. Niyazi
ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Metin
SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet
EKİNCİ, Doç. Dr. Abdullah
İÇEL, Yrd. Doç. Dr. Hatice
ERASLAN, Yrd. Doç. Dr. Levent
ÇAKICI, Arş. Gör. Derya
Kitap Tanıtma
Kırsal Kalkınma Modelleri: Doğu ve Güneydoğu Gerçeği
Batı ve Orta Sibirya’nın Ruslar Tarafından İşgali (17. Yüzyıl)
Osmanlı Yönetiminin İlk Yıllarında Diyarbekir Eyaleti’nin İdarî Yapılanmasında Siird Sancağı
Orhun Yazıtlarının Söz Varlığı İle Çuvaşçanın Söz Varlığının Fonetik Açısından Karşılaştırılması
Hokand Hanlığının Ekonomik Durumu
Alptegin: Köle Pazarından Gazne Tahtına
Elamlılarda, İrani Kavimlerde ve Türklerde Saltanat Veraseti Usulü: Kardeş Taht Tevarüsü Geleneği
Çağatay Şairi Azim Hâce ve Hikmet’leri
Siyasi ve Sosyal Düzen Karşısında Tevfik Fikret
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yeterliliği Üzerine Bir Örnek Çalışma (Toplum Hayatı Teması
Örneği)
Kazak Türkleri ve Kazakistan İle İlgili Türkçe Çalışmalar Bibliyografyası (1923 - 2010) (Kitaplar - Makaleler - Bildiriler)
Zenginlik - Yoksulluk Kültürü Kutuplaşması
Abılay Han’ın Kazak Halkının Bağımsızlığı İçin Çin ve Çarlık Rusya Arasında Yürüttüğü Diplomatik
İlişkiler
Geçiş Ekonomilerinde Maliye Politikası Uygulamaları: Türkistan Ülkeleri Örneği
190
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
237-240
9-36
37-52
53-64
65-84
85-96
97-116
117-136
137-144
145-164
165-182
191
183-240
192
192
9-64
65-92
192
93-120
Peçenek - Bizans Siyasi İlişkileri
192
121-138
27 Mayıs Darbesinin Trabzon’da Yansımaları ve DP Trabzon Milletvekillerinin İfadeleri
Mehmedağa Şahtahtılı ve XIX. Yüzyıl Türkiyesi
Kanunî Sultan Süleyman Han Çin Yazılan İki Mersiyenin Karşılaştırılması
Erlik’ten Şökli Melik’e Türk Destanlarında Düşman Unsurlar ve Dede Korkut Boylarında Kâfirler
Edebi ve Felsefi Yönüyle “Genç” Rıza Tevfik
Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi - Çeviri Yöntemi ve Çağdaş Yabancı Dil Öğretiminde Vazgeçilemezlik Nedenleri
Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinin Etimoloji Çalışmaları Üzerine Dilbilimsel Bir Yöntem Denemesi
Kitap Tanıtma
Türk Dünyasında İşbirliği Sürecinde Ortak Dil ve Alfabenin Önemi
Türk Kültürünün Önemli Değeri Karagöz ve Karagöz Müziği
Mehmet Akif Ersoy ve Türklük
Atatürk’ün Türk Tarih Tezi ve Türk Milletine Yüklediği Sorumluluk
Türkiye’de Modernleşme ve Bürokrasi
1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Tanzimat Dönemi Çağdaşlaşma Çabaları
Sultan Abdülmecid’in Cezayir-i Bahr-i Sefîd (Akdeniz Adaları) Gezisi
(1 Haziran 1850-24 Haziran 1850)
Amerikan Arşiv Belgelerinde Türk-Emerikan İlişkilerinin Başlaması, 1830 Tarihli Ticaret ve Seyrüsefayin Antlaşması
I. Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemindeki Felsefi-Edebi Etkinlikleriyle Rıza Tevfik
Birleşmiş Milletler Sisteminde Dini Ekstremizmle Mücadelede Uluslararası Hukuk Sorunları
Afganistan’ın Bağımsızlığını kazanmasında Mahmud Tarzî ve Sirâcü’l-Ahbâr Gazetesinin Rolü
Şah Abbas (1587-1629) Dönemi Safevi-Gürcü Münasebetleri
Amaç: Adam Smith’i Anlamak; Araç: Faiz Kavramı ve Osmanlı Örneği
192
192
192
192
192
192
139-152
153-160
161-194
195-210
211-218
219-228
192
192
193
193
193
193
193
193
193
193
229-236
237-240
9-18
19-34
35-46
47-60
61-70
71-90
91-120
121-144
193
145-188
193
193
193
193
194
189-194
195-206
207-230
231-240
9-24
Batı’daki Hun İmparatorluğu Tarihi
194
25-36
Cizre’deki Tarihi Köprüler Üzerine Bir Değerlendirme
I. Dünya Savaşı Sürecindeki Politik Kimliği ile Rıza Tevfik
Ortadoğu’da Yaşanan Önemli Bir Sorun: Süveyş Bunalımı ve Türkiye
Kaynaklar Işığında Sultan Vahidettin
Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Millî Bilinç Üzerine
19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Şair Bir Vali Bir Memur ve Önemli Bir Eser: Riyâz-ı Belde-i Edirne
“Er Esim/Eşim Destanı Bağlamında Destan-Tarih İlişkisi ve Destanın Oluşumu
Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Hey’et-i Merkeziyesi Karar Kayıt Defteri (14 Ağustos 1919 – 23 Ocak 1920)
İslam Şehrinde Mistik Bir Kavram: Mecma’-ül Bahr
Deyimlerin Metaforik Yapısı
Eğitim Temalı Bilimsel Dergilerin İncelenmesi
194
194
194
194
194
194
194
194
37-54
55-68
69-98
99-128
129-146
147-154
155-168
169-196
194
194
194
197-206
207-216
217-238
49
KARAÖRS, Prof. Dr. M. Metin
HERGÜNER, Doç. Dr. Mustafa
ÇAYA, Dr. Sinan
KARABULUT, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
ÜŞENMEZ, Dr. Emek
VURAL, Yrd. Doç. Dr. Feyzan Göher
ERDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Halil
AŞKIN, Dr. Cevdet
YETİŞGİN, Doç. Dr. Memet
ADA, Yrd. Doç. Dr. Turhan
AYDEMİR, Adem
ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Tunçay
TOPDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ramazan
RAYMAN, Prof. Dr. Hayrettin
ABDUJAPAROVNA, Aliya Ospanova
GÜLMUHAMMET, Dr. Hasan
KAŞGARLI, Raile Abdülvahit
TAŞKAYA, Dr. Arzu Baykara
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÖZTAŞ, Dr. Cemal
TAŞ, Yrd. Doç. Dr. Ali
KULSARİEVA, Prof. Dr. Aktolkyn
SÜLEYMENOVA, Yıldız
KANAGATOVA, Doç. Dr. Almagul
BAYRAKTAR, Yrd. Doç. Gökhan
YAZICI, Öğr. Gör. Ahmet
TAŞGİT, Muhammet Sıddık
YENİBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Hasan
BESLİ, Yrd. Doç. Dr. Ertan
İBRAHİMOVA, Dr. Gülzar
KASIMOV, Ramiz
ÖĞER, Yrd. Doç. Dr. Adem
GÖKÇE, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
BAYRAM, Dr. Bülent
ÇERİBAŞ, Dr. Mehmet
RÜSTEMOVA, Aygün
KARAÖRS, Prof. Dr. M. Metin
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BAYRAMOL, Eray
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan
ÖZTAŞ, Dr. Cemal
TOPSAKAL, Yrd. Doç. Dr. İlyas
DOĞRUYOL, Yrd. Doç. Dr. Adnan
BAYAR, Dr. Muharrem
ULUERLER, Yrd. Doç. Dr. Sıtkı
ALPTEKİN, Cahit
AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Musa
AKIŞ, Yrd. Doç. Dr. İbrahim
AKSOY, Başak
BAYRAM, Dr. Bülent
ULUTAŞ, Yrd. Doç. Dr. İsmail
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Emin
ERBİLEN, Yrd. Doç. Dr. Süheyla Üçışık
ERTÜRK, Dr. Yaşar
KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Dinçer
BAŞTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Sadettin
YAVAŞ, Yrd. Doç. Dr. Alptekin
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Temelleri
Atatürk Döneminde Denizciliğimiz
Atatürk’ün Selânik Özlemi
Ahmet Kutsi Tecer, Türk Halk Bilimine Katkısı ve Koçyiğit Köroğlu’na Bir Bakış
Türkmen-Özbek Ortak Edebî Muhiti Olarak Harezim-Köhne Ürgenç
XVII. Yüzyıldan Günümüze Türk Kadın Bestecilerinin Eserlerinde Geleneksel Türk Sanat Müziği Makamları
Türk Siyasetinde Bir Yahudi: Nesim Masliah
Ermeni Tehcirinin Siyasi ve Sosyolojik Boyutu ve Türkiye
İki Avrupalı Gezginin Bakış Açısı İle On Dokuzuncu Yüzyıl Ortalarında Osmanlı Devleti
II. Meşrutiyet Dönemine Girilirken Rıza Tevfik’in Politik Yaklaşımları
Eski Bir Yaşıtlar Teşkilâtı Olan ‘Kurdaşlık’ ve Günümüze Etkilerine Dair
Balkan Yarımadası’ndan Anadolu’ya Türk Göçlerinin Lalapaşa Nüfusu Üzerindeki Etkileri ve Dağılışı
Roman Kahramanı Olan Türk Hükümdarları
Mağcan Cumabayev’in Şiir Dünyası
Rus Kaynaklarında Birinci Haçlı Seferine Bir Değerlendirme
Elamlılarda, İranî Kavimlerde ve Türklerde Kut Anlayışı ve Kökeni Meselesi
Çin Kaynaklarında Kaşgar
Kitap Tanıtma
Güneydoğu Halkları: Zazalar-Kürtler ve Kimlik Yapıları
Hızlı Kentleşme Sürecinde Kırsal Kalkınma ve Kırsal Kalkınma Politikaları
Türk Yönetim Tarzının Tarihsel Arka Planı
Eski Türk Kozmogonisinin Kültürel Antropolojik Temeli
195
195
195
195
195
195
9-22
23-40
41-48
49-68
69-78
79-92
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
196
196
196
196
93-108
109-120
121-136
137-146
147-170
171-186
187-200
201-212
213-218
219-230
231-238
239-240
9-40
41-58
59-82
83-96
Osmanlı Kültüründe Huzur Güreşleri
196
97-104
Selçuklular Döneminde Sivil Mevlid Merasimleri
Türk Dilinde Niteleme İşlevli Yan Cümlelerin İşlevci, Bağımsal ve Üretici-Dönüşümsel Kuramlar İle
Çözümlemesi
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Döneminde Kadınların Eğitimi ve Edebi Muhit
Celil Memmedkuluzade Sanatkârlığında Küçük Adam Tipi ve Halkın Meselelerinin İfadesi
Uygur Türkleri Arasında 19. Yüzyılda Yetişmiş Bir Tarihçi ve Şair: Molla Musa Sayramî
Eugene Schuyler’in Kazaklarla İlgili İzlenimleri
Çuvaş Edebiyatında “İstanbul Şehrinin Kuruluşu” Manzumesi ve Onun Kaynakları Üzerine
Manas Destanı’nın Sagımbay Orozbakov Varyantında Aidiyet Duygusu ve Türk Kimliği
Cumhuriyet Dönemi Türk Nesrinde Halk Karakteri
Kitap Tanıtma: Altaylardan Hira’ya Türk-İslam Dostluğu
Cumhuriyet İdeolojisi mi?
Atatürk’ün Sovyet Coğrafyasındaki Türkler İle İlgili Politikaları
İstanbul’dan Üç Ünlü Hekim’in (Mustafa Münif Paşa, İhsan Sami ve Saim Ali Dilemre) Üç Eseri ve
Yorumlamalar
Kırsal Kalkınma ve Kadın
XVIII. Century in Russia: A Newbaptism Office and Their Activities
Diyarbekir Eyaletinde Yaşayan Karakeçili Yörük Aşiretinin Tarihi ve Kültür Hayatı
196
196
105-114
115-124
196
196
196
196
196
196
196
196
197
197
197
125-134
135-144
145-154
155-172
173-200
201-228
229-236
237-240
9-38
39-52
53-70
197
197
197
71-92
93-102
103-124
197
197
197
197
125-140
141-156
157-182
183-206
197
207-226
197
198
198
198
198
198
198
198
227-240
9-26
27-50
51-64
65-92
93-110
111-124
125-142
Osmanlı-Safevî İlişkilerindeki Temel Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme
Edirne’de Osmanlı Sarayları ve Saray-ı Cedide-i Amire
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkçenin Geçirdiği Aşamalar
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten “Yabancı Dilim Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” Ders
Kitaplarında Türk İmgesi
Çuvaş Edebiyatında Folklor-Edebiyat İlişkisine Bir Örnek: Mihail Fedorov’un “Arşuri” Manzumesi ve
Arşuriler
Gagavuz Türkçesi Söz Diziminde Yabancı Dillerden Etkilenmeler Üzerine Bir Değerlendirme
Kimlik Yırtılması Ya Da Bilinç Kararması
Rusya Türklerinin Balkan Savaşlarına Tepkileri ve Osmanlı’ya Maddi-Manevi Katkıları
Türk Dünyası Coğrafyası ve Araştırma Konuları
I. Dünya Savaşında Galiçya Cephesinde Türk Ordusunun Katıldığı Muharebeler
Süryanî Tarihçisi Efesli John (Ioann Ephesus)’un Gök-Türkler ve Avarlar Hakkında Verdiği Bilgiler
Klasik Çağ Osmanlı-Arap İlişkileri Üzerine Dört Yemen Beylerbeyi: Yönetimsel Bir Bakış
Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Metal Eserler (Bıçaklar)
50
QULİYEV, Oqtay
FURAT, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Zişan
YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Hatip
ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. Selim
IŞIK, Dr. Neşe
LKHUNDEV, Ganbat
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
EZER, Yrd. Doç. Dr. Feyzullah
PAYDAŞ, Doç. Dr. Kazım
BAŞKAN, Yrd. Doç. Dr. Yahya
SAVAŞ, Salih
TOKATLI, Doç. Dr. Suzan
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan
GELEKÇİ, Öğr. Gör. Seyfettin
YOLCU, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali
HASANKIZI, Doç. Dr. Almaz YAVAN Cengiz (Aktaran)
VURAL, Dr. Timur
YETİŞGİN, Doç. Dr. Memet
YILDIRIM, Araş. Gör. Kürşat
ANZERLİOGLU, Doç. Dr. Yonca
UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Berna Türkdoğan
HÜSEYNİKLİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül
MURAT, Dr. Turgay
KARACAGİL, Dr. Ö. Kürşad
ÇAYA, Dr. Sinan
ESER, Feridun
DEVECİ, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman
RAYMAN, Prof. Dr. Hayrettin
AYDEMİR, Adem
CİHAN, Dr. Araş. Gör. Nazlı
IŞIK, Yrd. Doç. Dr. Neşe
DENİZ, Arş. Gör. Mehmet -SEZER, Doç. Dr.
Adem -İNEL, Arş. Gör. Yusuf
BAYRAKTAR, Doç. Dr. Gökhan -ERKMEN, Doç.
Dr. Nurtekin -AKA, Arş. Gör. Serkan T.
AKIŞ, İbrahim
KARA, Doç. Dr. Füsun
ÖZBAY, Ekrem
AYTAÇ, Ahmet
İZGÖER, Dr. Ahmet Zeki
BİLGİN, Dr. Taner
BİBER, Araş. Gör. Tuğba Eray
AYDEMİR, Adem
GÜLMEZ, Doç. Dr. Nurettin
ERSOY, Yrd. Doç. Dr. Ersan
POYRAZ, Yrd. Doç. Dr. Emel
ÖZKAN, Dr. Ali
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BAŞ, Yrd. Doç. Dr. Yaşar
YAŞA, Yrd. Doç. Dr. Recep
EZER, Yrd. Doç. Dr. Feyzullah
KARADEMİR, Dr. Kemal
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan
AKSOY, Sosyolog Dr. Mustafa
Azerbaycan’da Gösteriş Tüketimi
Nüvvâb Okullarının Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
Osmanlı Yenileşme Döneminde Cizre’de Eğitim
Çanakkale Destanı, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy
Macaristan’daki Manevî Sembolümüz Gül Baba ve Gül Baba Hakkındaki Efsanelerden “Derviş
Baba’nın Gülleri” Adlı Efsanenin Çözümlenmesi
“Moğolların Gizli Tarihi”nde Geçen Ant İçmekle İlgili Bazı Gelenekler
Türk Kültüründe Cemaatleşme ve Toplumsal Boyutları
1929 Dünya Ekonomik Krizi Öncesi Atatürk Dönemi Türk Ekonomisi (1923-1929)
Osmanlılara Sığınmış Önemli Bir Ak-Koyunlu Şahzâdesi: Uğurlu Mehmed Bey
Karamanoğlu Mehmed Bey ve Türkçe Meselesi
Nâbî Dîvânında Geçen ve Günümüz Türkiye Türkçesinde Farklı Anlamlarda Kullanılabilen Arap Kökenli Kelimeler
Irak Türkmen Türkçesinde Dönüşlülük Zamiri
Arşiv Belgleri Işıgında Geçmişten Günümüze Bazı Aktariye Çarşılarının Gelişimi ve Yorumlamalar
Dede Korkut ve Asan Kaygı’da Danışman Ozan / Akın Tipi
Köroğlu Destanı’nın Arap Reyhan Kolu Üzerine Bir İnceleme
Azerbaycan’ın Sürgün Aydınlarının Kadın Âşıklarla İlgili Araştırmaları
198
198
198
198
198
143-150
151-176
177-194
195-208
209-230
198
199
199
199
199
199
231-240
11-30
31-40
41-53
55-64
65-82
199
199
199
199
199
83-92
93-116
117-148
149-160
161-172
Bir Mehter Çalgısı Olarak Davul
Yakın Çağ Türkistan Tarihi Araştırmalarında Batılı Kaynakların Yeri
Çin’in Bozkırlı Kavimlerle Mücadele Siyaseti ve Stratejisi: Juan-Juan’lar Misâli (Milâdî III-VI. Yüzyıl)
Emniyet Genel Müdürlüğü Arşiv Belgilerindi Sürgündeki Osmanlı Hanedanı (1924-1931)
Karabağ Sorununa Dair Belgeler: Cebrayıl Rayonu Örneği
Karaman Beylerbeyliği’ndeki Konar-Göçerlerin İdari Yapısı (1500-1522)
Mısır’da Nasır Dönemi Arap Milliyetçiliğinin Bölge Yönetimlerine Etkisi
Balkan Savaşlarında Osmanlı devletinde Havacılık Faaliyetleri
Muharebe Şartlarında Ruh Hâlleri
Sosyolojik Açıdan Osmanlı Dönemi Ermeni Örgütlenmeleri ve Komitacılık Hareketleri
Ağaç Öy: Türkmen Çadırı
Büyük Türkmen Mahtumkulu’nun Şiiri, Şairliği (1730-1780)
Türkçede Artzamanlı Sözvarlığı Boyutuyla: ‘Yok’ ve ‘Çok’ Kelimeleri Üzerine
Türkçe Ders Kitaplarının Değerler Bağlamında Tarihsel Gelişimi
Türk Masal Kahramanlarının Yolculuktan Olgunluğa Değişim Süreci
Uşak İlinde Kültürel ve Sportif Amaçlı Yapılan Atçılık ve Sorunları
199
199
199
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
173-186
187-224
225-240
9-23
25-36
37-54
55-72
73-90
91-97
99-108
109-124
125-132
133-168
169-184
185-202
203-230
Aba Güreşi, Geçmişi ve Günümüze Yansıması
200
231-240
201
201
201
201
11-13
13-23
25-60
61-70
71-88
201
201
201
201
201
201
201
202
202
202
202
89-98
99-128
129-154
155-170
171-184
185-211
213-240
9-21
23-53
55-88
89-98
202
202
99-112
113-128
202
129-146
202
147-160
Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Özgeçmişi
Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde Kolektifleştirme
Çarlık ve Bolşevik Ruslarına Karşı Türkmenistan Türklerinin Bağımsızlık Mücadelesi
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Dokuma Fabrikaları ve Atölyeler İle Alakalı Belgelere Dair
1912 Balkan Savaşı Sonrası Rumeli’den Yapılan Göçler Sebebiyle İstanbul’da Görülen Salgın Hastalıklar ve su kaynaklarının Korunması
İstanbul’un İşgali Sonrası Eskişehir’in ve Bilecik’in İngiliz İşgalinden Kurtarılması
Kızılay Arşiv Belgelerine Göre 1940-1942 Yılları Arasında Türkiye’den Yunanistan’a Yardımlar
Türkçede Artzamanlı sözvarlığı Boyutuyla: ‘Yazuk / Yazık’ Kelimesi ve Soydaşları Üzerine
Eşkıyalıktan Vatanseverliğe: Efeler
Geçmişten Günümüze Türk Toplumunun Yaşayan Mimarları: Ahiler
Avrupa Birliği’nin Kürt Sorunundaki Kamu Diplomasisi
Türk Gelenek ve Göreneklerinin Arnavutluk’ta Bazı Yansımaları
Yakın Kültür Tarihimizin Büyük Toplumsal Aktörü: Turan Yazgan
Türk Toplumunda Aydın Özdeşleşmesi ve Ulusal Değerlerin Dışlanması
Kiğı sancak Beyleri, Eşkıyalık ve Sosyal Düzeni Sağlama Çabalırı (1514-1852)
Ak Koyunlular Devrinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yaşayan Ermenilerin Dini, Sosyal
ve Ekonomik Durumu
II. İnönü Savaşı’nın İkmal ve İaşesi
Türkiye-Azerbaycan İlişkilerindeki Tarihsel Boyut ve Azerbaycan’da Bulunan Türk Şehitlikleri (Gözlem ve Değerlendirmeler)
Arşiv Belgeleri ve Orijinal Dökümanlar Işığında Türk Tıp Tarihinde Sağlıkla İlgili Yardımlaşmalar ve
Yorumlamalar
Kültür Sosyoloji Bağlamında Kimlik Pazarında Kültürel Kimlik
51
SABIR, Prof. Dr. Murat –
İSİNA, Çev. Dr. Almagül
TOKUŞ, Öğr. Gör. Ömer
KALAFAT, Dr. Yaşar - ÇETİN, Nagihan
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
(BABOĞLU), UZUN, Mehmet
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ERKAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sedat
BAKİ, Öğr. Gör. Yasemin
KARAKUŞ, Yrd. Doç. Dr. Neslihan
ÖZKAN, Dr. Ali
BOZKURT, Dr. Celil
GİDER, Okt. Mahmut
TİRYAKİ, Arş. Gör. Sırrı
ARAL, Öğr. Gör. Beyza
TDAV
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Erdemir
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Zehra
AYDOĞMUŞOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Cihat
DOĞAN, Dr. Şahin
ÖZBAY, Ekrem
MADEN, Rukiye
YILDIRIM, Arş. Gör. Kürşat
SÖYLEMEZ, Doç. Dr. Faruk
İPEK, Doç. Dr. Ali
KARABULUT, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
TDAV
KARA, Doç. Dr. Füsun
ÜNSAL, Yrd. Doç. Dr. Şamil
ÇELİKKAYA, Doç. Dr. Ali
ZEYREK, Yrd. Doç. Dr. Suat
AKMAN, Dr. Halil
BOZKURT, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman
ŞENER, Dr. Bülent
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Meşkure
KAYA, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
GÖNENÇ, Senem
BIYIK, Ali
OSMANOVNA, Susanna Mustafayeva
TDAV Arşivi
ATLIĞ, Prof. Dr. Nevzat
TAŞDURMAZ, Prof. Dr. Ramazan
KUTAL, Prof. Dr. Metin
ÇANDARLIOĞLU, Prof. Dr. Gülçin
GÖKÇEN, Prof. Dr. Ahmet Mucip
DEMİRCİ, Dr. Nefi
YILMAZ, Prof. Dr. Durali
RÜSTEMHANLI, Tenzile
ÇAKMAKÇI, Prof. Dr. Lütfü
SEZEN, Prof. Dr. Yümni
DONUK, Prof. Dr. Abdülkadir
ÖZTEK, Prof. Dr. İbrahim
ALPER, Prof. Dr. Yusuf
SEYMEN, Prof. Dr. Recep
SEZER, Yrd. Doç. Dr. Emin
AKSOY, Dr. Mustafa
YILDIRIM, Saadet Pınar
SEZGİN, Dr. Abdülkadir
YAKIT, Prof. Dr. İsmail
Yazılı Anıtlardaki Kazak dilinin Tarihi Süreci
202
161-168
Halep Hamdanîleri Sarayında bulunan Filozof, İlim Adamları ve Şairler
Türk Kültür Coğrafyasında At İle İlgili İnanışlar
Bulgar Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler -1: Bulgar Türklerinin Onogur ve Onogundur Kabile Adlarının Etimolojileri
Arap Alfabesi İle Türkçe Yazılamaz
Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Kültürel Boyutları
Kore Savaşı ve Kore’de Türk Tugayı (25 Haziran 1950 – 6 Temmuz 1953)
Mevlânâ’nın Mesnevîsi’nde Yer Alan Fıkraların Türkçe Eğitiminde Kullanılması
202
202
202
169-186
187-202
203-222
202
203
203
203
223-238
9-44
45-76
77-108
Kıbrıs Mücadelesinde Kumsal Katliamı ve Nihat İlhan
Milliyetçi Bir Mücadele Adamı Kemal Fedai Coşkuner ve Fedai Dergisi
Şeyhülislâm Yahyâ Divânı’nda Su
Urartu Madenciliğinin Kökenleri
İsmi Bilinen Bir Uygur Prensesinin Bezeklik IX. Tapınakta Bulunan Resmi Üzerine
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İktisadi İşletmesi 2013 Yılı Yayın Listesi
Arşiv Belgeleri ve Bazı Dökümanlar Işığında Hamidiye Suları’nın Türk Tıp Tarihi Açısından Önemi ve
Yorumlamalar
Siyasilerin Beyanatları Çerçevesinde 27 Mayıs Darbesine Gidiş Süreci (27 Ekim 1957-27 Mayıs 1960)
Şah Abbas (1587-1629) Zamanında Safevi Devlet Teşkilâtı’nda Yapılan Düzenlemeler
I. Petro’nun Hazar Seferi ve 18. Yy. Rus-Azerbaycan İlişkilerine Dair Bazı Belgeler
Çarlık ve Bolşevik Ruslarının Türkmenistan’da Uyguladığı Din Politikası ve Türkistan Örneği
Kıbrıslı Türklerin Kurduğu Direniş Örgütleri ve Dr. Fazıl Küçük
Yen T’ieh Lun’da Bir Tartışma (I): Çin Genişlemeli mi? (M.Ö. 81)
Osmanlılarda Konargöçer-Yerleşik Münasebetleri Üzerine Bir Değerlendirme
Trabzon’un Ortaçağda Ticaretteki Yerine Bir Bakış
Milli Edebiyat Döneminin Poetikasında Psikolojik Temayüller
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İktisadi İşletmesi 2013 Yılı Yayın Listesi
1917 Bolşevik İhtilâli’ndeki Hayal Kırıklığı ve Türkistan Türkleri
Atatürk’ün Bakış Açısı Çerçevesinde Türk-İran İlişkilerinin Kısa Bir Değerlendirmesi
Kazakistan Vergi Sistemine Genel Bir Bakış
Atatürk’ün Yaşamında Rumeli’nin İzlerini Aramak
203
203
203
203
203
203
204
109-150
151-190
191-210
211-226
227-238
239-240
9-32
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
205
205
205
205
33-82
83-104
105-130
131-168
169-188
189-200
201-214
215-224
225-238
239-240
9-24
25-42
43-64
65-82
Başlıca İtilaf Devletleri İle “Ermenistan” Arasında İmzalanan Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
1963-1964 Kıbrıs Krizi: Türk Dış Politikası Tarihinde Askerî, Siyasal ve Hukuksal Boyutlarıyla Bir
Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması
Kutup(suz!) Dünyada Türkistan’ın Jeopolitiği ve Giderek Artan Önemi
Rusya’nın Ermeni Meselesindeki Yeri ve Önemi
Kastamonu Mebûsu İsmail Mahir Efendi’nin Eğitime Dair Görüşleri
Dulkadir Devletine Ait İzler: Kayseri Sarıoğlan ve Sivas Gemerek Örneğiyle
Sevinç Çokum’un “Hilal Görününce” Romanında Kırım ve Kırım Türklerinin Tarihi
Fotoğraflar
Turan Hocamızın Ardından
Prof. Dr. Turan Yazgan
Tanıdığım En Büyük İdealist: Prof. Dr. Turan Yazgan
İpek Yolu
Prof. Dr. Turan Yazgan: Türk Mefkûreci
Turan’dan Turan Hoca Uçtu
Prof. Dr. Turan Yazgan’ı Yazmak
Türk Dünyası’nın Manevi Kaybı Turan Hocamız
Türk Dünyası’nın Yeri Doldurulamaz İki Aksakalı
Turan Yazgan’ın Ardından Din-Milliyet-Siyaset
Türkiye’de Türk Dünyası Üzerine Çalışanlar
Ulu Bilgemiz, Aksakalımız: Turan Yazgan
Bir Bilim Adamı ve Akademisyen Olarak Hocam Prof. Dr. Turan Yazgan
Hocam Turan Yazgan
Sevdâmın Sembolü Turan Yazgan Ağabeyim
Hocam Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Temel Sosyal Düşüncesi
Turan Ata’m…
Turan Yazgan Türkiye ve Türk Dünyasında Dinî Hayat
Türk Dünyası’nın Dede Korkut’u: Prof. Dr. Turan Yazgan
205
205
83-102
103-136
205
205
205
205
205
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
137-154
155-182
183-208
209-224
225-240
15-32
33-34
35-41
43-45
47-52
53-59
61-62
63-64
65-66
67-70
71-76
77-82
83-86
87-93
95-96
97-100
101-108
109-110
111-116
117-122
52
YÜCE, Prof. Dr. Mehmet
YAZGAN, Karahan
İLGEN, Doç. Dr. Abdulkadir
KAYNAR, Doç. Dr. İbrahim
ŞİMŞİR, Doç. Dr. Nahide
ŞİMŞİR, Doç. Dr. Sebahattin
ACAR, Yrd. Doç. Dr. Aykut
CENGİZ, Oğuzhan
ŞAHİN, Ahmet
DİKKANAT, Seval
DEMİRHAN, Mustafa Lütfi
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ERKAL, Prof. Dr. Mustafa E.
ÖZBAŞ, Prof. Dr. Emin
ÖZTÜRK, Prof. Dr. Necdet
DEMİREL, Prof. Dr. Mustafa
GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer
KARAÖRS, Prof. Dr. M. Metin
ERGAN, Prof. Dr. Nevin Güngör
TAŞAĞIL, Prof. Dr. Ahmet
TÜRK, Prof. Dr. Vahit
BALCI, Prof. Dr. Yusuf
GÖMEÇ, Prof. Dr. Saadettin Yağmur
YÜCE, Prof. Dr. Mehmet
ÖZKAN, Prof. Dr. Nevzat
SÜMER, Doç. Dr. Kutluk Kağan
EMEKSİZ, Doç. Dr. Abdulkadir
DOĞAN, Doç. Dr. Süleyman
KADIOĞLU, Dr. Muhsin
ULUTAŞ, Yrd. Doç. Dr. İsmail
AKIŞ, Yrd. Doç. Dr. İbrahim
AHMETBEYOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ali
HÜLÂGÜ, Yrd. Doç. Dr. Orhan
YILDIRIM, Araş. Gör. Kürşat
TAN, Nail
ÇETİNOĞLU, Oğuz
ALPTEKİN, Cahit
GÜLTEK, Dr. Nermin
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
BEYOĞLU, Prof. Dr. Süleyman
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan
ATALAY, Yrd. Doç. Dr. Bülent
ÜNSAL, Yrd. Doç. Dr. Şamil
ÜLGEN, Yrd. Doç. Dr. Aygün
POLAT, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
YELTEN, Prof. Dr. Muhammet
ÖZTÜRK, Prof. Dr. Necdet
YÜCE, Prof. Dr. Mehmet
TOKATLI, Prof. Dr. Ümit
TAŞĞIN, Prof. Dr. Ahmet
DURBİLMEZ, Doç. Dr. Bayram
ŞAHİN, Doç. Dr. Erdal
ASLAN, Doç. Dr. Birsel Oruç
ÖGER, Yrd. Doç. Dr. Adem
ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali
ŞERİFOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Yasin
Sevgili Hocam: Mekânın Cennet Olsun
Babam Turan Yazgan
Bir Türkmen Kocası: Turan Hoca
Ulu Çınar: Prof. Dr. Turan Yazgan
Türkistan Aşıkı: Prof. Dr. Turan Yazgan
Turan Diyarı ve Almatı’da Yaşadığım Dört Yıl
Turan Hocamızı Anarken: Bir Calal-Abad Portresi
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Turan Yazgan Hoca
Türk Dünyası’nın Aksakallı Âbide Şahsiyeti
Dostluğu İle Öğrencilik Yıllarımdan Unutamadığım Bir İsim… Közhan Yazgan
Bir Avuçtular
Güneydoğu’da Alt Kimlikler ve Toplumsal Dinamikleri
Paylaştırılamayan Bir Değer: Egemenlik
Türkiye’nin Kalkınması İçin İtici Güç Olan Enerjiye Toplu Bakış
14. – 15. Yüzyılda Batı’nın Türk Korkusu
Râhatü’l-Kulûb (Kalpleri Rahatlatan)
Emir Kalkan’ın “Gül Ayinleri” Adlı Eserindeki “Atasözleri-Deyimler ve Mahallî Sözler”
Türk’e Mecbursunuz !
Turan Yazgan’ın Türk Kültür Tarihindeki Yeri
Shih-Pi Kagan’ın Suei İmparatorluğu’nu Kuşatmasının Çin Tarihine Etkileri
Türkçede Soru Kavramı ve Kadı Burhaneddin Divanı’nda mI ile Kurulan Soru Yapıları
Bilgi Toplumunun Gerektirdiği Yenilikçi İnsangücü Yetiştirmenin Yolu: Sınavlardaki Soruların Mahiyetini Değiştirerek Ezberci Eğitimden Analitik Eğitime Geçiş
Yeni Yüzyıla Girerken Türk Cumhuriyetleri
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Kırgızistan’daki Eğitim Faaliyetleri Üzerinde Bir Değerlendirme
Türk Dili ve Latin Alfabesi
Süregelen Sömürünün Ekonomisi: Yabancı Sermaye Girişi ve Dış Ticaret Açısından Türk Cumhuriyetlerinin Sektörel Değerlendirilmesi
Dedem Korkut’un Saklı Kalmış Bir Hikâyesi
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Türk Dünyası İçin Yaptığı Hizmetler
Türk Coğrafyasındaki İktisadi Kaynaklara Stratejik bir Yaklaşım ve Prof. Dr. Turan Yazgan
Kazakistan’da Yaşayan Gagauz Türkleri ve Dilleri Üzerine
Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Bakış Açısı İle Türk Dünyası’nın Alfabe Birliği Meselesi
Romalı Tarihçi Olympiodorus’un Türk Tarihi Bakımından Önemi
Lozan Barış Antlaşması’na Göre Türk Devleti
Doğu Türkistan’da Erken Saka Kültür Çevresi
Türk Dünyası Destan Zenginliği ve Türkmen Destanları Üzerine
Bilge Alperen: Prof. Dr. Turan Yazgan
Ongutların (Öngütler) Kökenleri Hakkında Kaynaklar ve Sha-T’O-Ongut Akrabalığı Üzerine
Araştırmalar
Turan Yazgan ve Müzik
Sosyal Tarih Açısından Osmanlı’ya Yeni Açılımlar
Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlığa Getirilmesi
Ord. Prof. Dr. Tevfik Salim Sağlam ve Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan’ın Lekeli Tifo Hakkındaki
Yazılarının Türk Tıp Tarihi Açısından Önemi ve Yorumlamalar
Mahreci Balkan Bozgunu’ndan Miracı Millî Mücadeleye Türk Milliyetçiliğine Misaller
Millî Güvenliğimizin Milletlerarası ve Küresel Boyutları
Romanya’nın Dobruca Bölgesi’ndeki Bazı Osmanlı Mimarlık Eserleri
Kültürün Yansıması Olarak Okul İsimleri (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği)
Hazreti Mevlâna’nın Tesirinde Muhammet İkbal ve Çağdaşı Mehmet Akif
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı’da Meşveret Kültürü
Kırgızistan’da 2010 Yılında Yaşanan Çatışmanın Anatomisi
Çeviri – Yazı Üzerine Bir Not
Diyarbakır Türkmen Alevilerinde Musahip Erkânı
Tatar Hatını Niler Kürmiy’de Evlenme Kültürü
Türkiye Türkçesi İle Tatar Türkçesinde Parayla İlgili Deyimler ve Bunların Anlam Bilimsel
Karşılaştırılması
Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesi’ndeki Benzer Atasözleri
Divanü Lügati’t-Türk ve Uygur Sözlü Kültüründe İskender Zülkarneyn
Anadolu, Kafkasya, Orta Asya Türk ve Amerika Yerlı Kızılderili Halk Edebiyatlarında “Tulparlar”
Türkiye Türkçesi İle Kırgız Türkçesi’ndeki Deyimlerin Anlam Ağından Hareketle Sevinmek-Mutluluk
İlişkisi
53
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
123-124
125-128
129-131
133-134
135-137
139-142
143-152
153-154
155-164
165
167
169-184
185-192
193-208
209-216
217-226
227-234
235-252
253-286
287-297
299-304
305-316
206
206
206
206
317-330
331-350
351-362
363-378
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
379-396
397-422
423-438
439-446
447-450
451-456
457-468
469-478
479-482
483-488
489-510
206
207
207
207
511-512
13-40
41-52
53-86
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
87-106
107-118
119-138
139-168
169-180
181-192
193-200
201-204
205-226
227-260
261-280
207
207
207
207
281-290
291-305
307-320
321-334
DURGUT, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
Litvanya Tatarlarına Ait Elyazmalarında Bulunan Türkçe Metinlerin Dil Özellikleri:
“Miraçname” Esnasında
ÜLGEN, Yrd. Doç. Dr. Erol
Çanakkale Zaferi’nin Türk Edebiyatındaki Yankıları
GÜRSU, Yrd. Doç. Dr. Uğur
Lügat-ı Bulgarî’de Görülen Ses Hadiseleri
KARATAŞ, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Yanışların Adlandırılma Yolları
AKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Hakkı
Pozitif Psikoloji Bağlamında Türk Kültüründe Yaşamın Anlamı ve Yaşam Doyumunun Analizi:
ŞİMŞEK, Dr. Bnb. Eylem
Neşet Ertaş Türküleri Örneği
GELEKÇİ, Öğr. Gör. Seyfettin
Türk Dünyası Âşıklık Geleneğinin İki Ustası: Arstanbek Buylaş Uulu ve Âşık Şenlik
KARACAGİL, Arş. Gör. Dr. Ö. Kürşad
Bir Yunan Gizli Cemiyeti: Kordos
BABOĞLU, Mehmet Uzun
Bursa Türk Ocağı Kuruluşu’nun 100. Yıldönümü Münasebetiyle Yeni Belgelerle Bursa Türk Ocağı
ÇETİN, Prof. Dr. Atilla
Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın Ardından
KOCAOĞLU, Prof. Dr. Timur
Emir Timur’un Portresi: Togan’dan Günümüze Tarihçilerin Değişik Yorumları
ÖZDEĞER, Prof. Dr. Mehtap
XVI. Yüzyılda Pınarhisar Kazası Ve Vakıfları
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
Sırderya Ve Sırderya’nın Tarihi Adları Olan Oraksartes, Danu Tanais, Yak-Sartes, Silis, Yinçü Ügüz,
Ögüz, Seyhun İle Ceyhun, Seyhan, Ceyhan, Ceyhan; Sıt, Sirab Nehir Adlarının Etimolojisi
İLGEN, Doç. Dr. Abdulkadir
Bosna
ACAR,Doç.Dr. Kenan
Başkurt Türkçesindeki Eski Türkçe Bazı Fonetik Eğilimler
GENÇLER, Doç. Dr. Ayhan
Düzensiz Göç Hareketliliğinde Türkiye: Avrupa Birliği’ne Bir Geçiş Bölgesi Olarak Trakya
YILDIRIM, Mehmet Töre- TAŞKIN, Deniz-DE- Çalışanın İşte Var Olamaması Üzerinde Öznel İyilik Halinin Etkisi
MİRBİLEK, Prof. Dr. Tunç
KOTAN, Alparslan
Osmanlı Sanayisinin Çöküşü
DOĞAN, Dr. Şahin
Adolf Petroviç Berje Ve Önemi İstiklal Mücadelesi Tarihine Bir Bakış
MUSTAFAYEV, Doç.Dr. Beşir
Kuzey Azerbaycan’ın İkinci İstiklal Mücadelesi Tarihine Bir Bakış
AYAN, Doç. Dr. Ergin
Yeniden Bağımsızlık Çağında Kırgızistan Ve Rusya: Çakışan Ve Çatışan Dış Siyaset
ULU, Yrd. Doç. Dr. Cafer
Atatürk Döneminde Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları: İstanbul Ve Ankara Örneği (1925-1938)
BAYRAM, Sadi
Birinci Cihan Savaşı’nın Kritik Günlerinde Bahriye Nazırı Ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın
Talebi Üzerine Alman Yüzbaşı Wiegand’ın Orta-Doğu Asar-ı Atika Genel Müfettişliğine Tayini
KAYGANA, Yrd. Doç. Dr., Mehmetİdeal Hükümdar Tasviri Olarak Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesi
BALABAN,. Yrd. Doç . Dr. Tuğrul
AKÇORA, Yrd. Doç.Dr Ergünöz
Atatürk’ün 1937 Yılında Yapmış Olduğu Doğu Anadolu Gezisinin Sosyal, Ekonomik, Siyasi ve
Kültürel Sonuçları ( Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Sivrice Ve Pertek)
YÜKSEL, Ayhan
Giresun’da Evlendirme Kampanyası (1864)
AKBULUT, Dr. İlhan
160. Yıldönümünde Kırım Savaşı
AKSU, Dr. Levent
İktisat Ekollerinin İktisadi Büyüme Konusundaki Düşünceleri Ve Modellerinin Analizi
CANKARA, Arş. Gör. Pınar Özden
Immanuel Kant’ın ‘‘Ebedi Barış Üzerine Felsefi Denemeler’’ Adlı Eserinin Uluslararası İlişkiler
Disiplini Açısından Söylem Analizi
ÇETİNKAYA, Melek – İLTER, Berfu
Ticari Fuarlara Katılımın Yenilikçi Değer Zinciri İle Yenilik Yönelimli Yönetsel Ve Finansal
Uygulamalar Üzerindeki Etkisi
YOLCU, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali
Kalgay Dergisinin Kırım Türkleri Folklorunun Derlenmesi, Yayımlanması Ve İncelenmesindeki Yeri
AKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. HakkıPozitif Psikoloji Bağlamında Türk Kültüründe Yaşamın Anlamı Ve Yaşam Doyumunun Analizi:
ŞİMŞEK, Dr. Bnb. Eylem
Neşet Ertaş Türküleri Örneği
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
Anadolu Kültüründe Antik Türklük Profili
İLGEN, Prof. Dr. Abdülkadir
Bir Modern Çağ Tasarımı Olarak İslamcılık
PAYDAŞ, Prof. Dr. Kazım
Moğol İstilasından Sonra Hısn Keyfa
GÜNEŞ, Doç. Dr. Mustafa
Klasik Türk Edebiyatında Mazmun Üzerine Bazı Düşünceler
AKIŞ, Yrd. Doç.Dr İbrahimRomanya’da Türkçenin Dünü Bugünü
STEFAN, Cristina Anamarina
GÜRSU, Yrd. Doç.Dr. Uğur
Kitab-ı Bosnevi İlmihal’de Geçen Tğrkçe Kelime Ve Ekler
ÜST, Yrd Doç. Dr. Sibel
Eski Türk Edebiyatı Geleneği Oluşumunun Türk Dili Tarihi Açısından Değerlendirilmesi
ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. Selim
Çanakkale Cephesi Zaferi Ve Sonuçları
KOZAN, Yrd. Doç. Dr AliKesikbaş Destanı Ve Türk Kültüründe Kesikbaş’a Dair Yeni Bulgular
ÇELİK, Mehmet Yusuf
DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Metin
Rızaeddin Fahreddin’in Edebi Eserlerinde Osmanlı Yazı Dilinin Tesiriyle Fiilimsi Eklerinin Zenginliği
ZEYREK, Yrd.Do. Dr. SuatMeşrutiyet Devri Tarih Yazımında İhmal Edilmiş Bir Kaynak: Donanma Mecmuası (1326-1334)
KARAMAN Yrd Doç. Dr. Suat
BAYKUZU, Doç.Dr. Tilla Deniz
Kitap Tanıtma: Sarı Uygurlar Ve Kansu Bölgesi Kabileleri
TATAR, Prof. Dr. Hüsniye Canbay
Anadolu Mayasından Türkistan Mayasına Türk Kimliği
PALALI, Yrd. Doç.Dr İlhan
İlk Dönemlerden Osmanlı Devleti’nin Sonuna Kadar Diyarbakır’ın Nüfusu Ve Etnik Yapısı
MUTLU, Yrd. Doç. Dr. Cengiz
Doğu Sorunu Çerçevesinde Balkan Savaşlarının Felsefi Ve Kültürel Arka Planı
TOLKUN, Doç.Dr. Selahittin
Orta Güney Türk Lehçelerinde Kullanılan Aq Qılmak Ve Aq Olmaq/Bolmaq İle Türkiye Türkçesindeki
Ah Etmek, Ah Almak, Eh Etmek Deyimleri Üzerine
ULUERLER, Yrd. Doç. Dr. Sıtkı
Safevi Devleti’nin Yıkılışa Gidiş Sürecinde Osmanlı’nın Tutumu Ve Rusya İle İttifak Kurmasının
54
207
335-344
207
207
207
207
345-356
357-372
373-388
389-420
207
207
207
208
208
208
208
421-450
451-464
465-480
13 -18
19-38
39-80
81-100
208
208
208
208
101-121
123-142
143-162
163-178
208
208
208
208
208
179-200
201-218
219- 228
229-248
249- 276
208
208
277-288
289-301
208
303-322
208
208
208
208
323-332
333-350
351-392
393-410
208
411-436
208
208
437-448
449- 480
209
209
209
209
209
9-56
57-71
73-88
89-100
101-127
209
209
209
209
129- 150
151- 162
163-176
177-207
209
209
209-218
219- 238
209
210
210
210
210
239-240
9-28
29-48
49-84
85-96
210
97-122
ÖZCAN, Yrd. Doç.Dr. Selim
BAKAR, Doç. Dr. Bülent
HALİLOV, Dr. Toğrul-YAVAN, Cengiz
VARDAR, Yrd. Doç.Dr. Kadriye Figen
BABOĞLU, Mehmet Uzun
YILDIRIM, Araş. Gör. Kürşat
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Erdemir
DOĞRUYOL, Yrd. Doç. Dr. Adnan
ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Zehra
ÖNAL, Yrd. Doç. Dr. Buket
MEHMETOĞLU, Arş. Gör. Dilara
ÖZKAN, Dr. Ali
TOLKUN, Doç. Dr. Selahittin
AKIŞ, Yrd. Doç. Dr. İbrahim
ALLANİYAZOVA, Mekhirban
AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Musa
ÇEVİK, Doç. Dr. Mehmet
HAYKIR, Yrd. Doç. Dr. Yavuz
ADA, Yrd. Doç. Dr. Turhan
DOĞAN, Doç. Dr. Süleyman
ÜREKLİ, Prof. Dr. Fatma
HERGÜNER, Doç. Dr. Mustafa
KÖSE, Yrd. Doç. Dr. İsmail
DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Ayhan
BAŞKAN, Yrd. Doç. Dr. Yahya
ULUERLER, Yrd. Doç. Dr. Sıtkı
KADIOĞLU, Doç. Dr. Yahya
YILMAZ, Murat
ÖZEÇOĞLU, Dr. Halil
YAZICI, Yrd. Doç. Dr. Nuri
ATAŞ, Hayri
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
KARA, Prof. Dr. Abdulvahap
SÜMER, Doç. Dr. Kutluk Kağan
ŞİMŞİR, Doç. Dr. Nahide
AKIŞ, Yrd. Doç. Dr. İbrahim
ANDRİİENKO, Daria
AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Musa
ÖNCÜ, Yrd. Doç. Dr. Ali Servet
ÜNÜVAR, Yrd. Doç. Dr. Süleyman
KÜÇÜKDURMAZ, Alper
ZEREN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
YILDIRIM, Arş. Gör. Kürşat
KARAKÖSE, Dr. Nejdet
ASLAN, Mahir
KOBOTARİAN (AZEROĞLU), Dr. Nabi
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan
ÖZDEĞER, Prof. Dr. Mehtap
ÇEREZCİ, Arş. Gör. Dr. J. Özlem Oktay
YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Bülent
AĞARI, Doç. Dr. Murat
Anlamı (1722-1724)
Lozan Barışına Giden Yolun Başlangıcı: Amasya Tamimi
İkinci Dünya Savaşı’nda İstanbul’da Lekeli Humma (Tifüs) İle Mücadele
Nahçıvan’ın Erken Demir Çağı Kültürü
Çinili Köşk’te Görülen Timurlu Çini Sanatı Etkileri
İstanbul Türk Ocağı’nın Musiki İle İlgili Kitapları-Broşürleri-Konserleri-Müsamereleri-BalolarıDavetiyeleri Ve Programları
Kitap Tanıtma: İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü
20. Yüzyıl Başlarında Dr. Salahaddin Ali’nin Deniz Banyoları ve Deniz Hamamları Adlı Kitabı
Üzerine Yorumlamalar
Türk İktisat Tarihi Açısından Bir Anadolu Selçuklu Dönemi Vakfiyesi ve Mülknamesi:
“Hacı İbrahim Sultan Vakfı ve Zaviyesi”
Demokrat Parti’nin Muhalif Siyasetçilerinden Trabzon Milletvekili Hüseyin Sabri Dilek
Putin Rusyası’nın Orta Doğu Politikasında Suriye’nin Yeri ve Önemi
210
210
210
210
210
123-136
137-178
179-187
189-205
207-236
210
211
237-239
9-34
211
35-58
211
211
59-78
79-98
Milli Şef Döneminde Türk-Arnavut İlişkileri (1939-1945)
Sovyet Zulmüne Uğrayan Özbek Şairi Usman Nasir
Özbekistan’da Türkiye Türkçesi Öğretimine Genel Bir Bakış
211
211
211
99-138
139-146
147-172
İstiklâl Savaşı’nın Perde Arkası Kahramanları ve Edebiyatçı İlişkisi
Elazığ Basınına Göre Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Elazığ’da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
(1925-1932)
Atatürk’ün Düşünce Yapısını Şekillendiren Unsurlar
Kitap Tanıtma: Sömürülen Vatan Türkistan
Osmanlıda Saray Ressamlığı ve Batılı Ressamların İstihdamı (19. Yüzyıl)
Midhat Paşa ve Ortadoğu
Woodrow Wilson’un Ermeni Hamiliği Teşebbüsü ve Ermenistan Görevine Giden General Harbord
Askeri Kurulu
Osmanlı Dönemi’nde Balkanlarda Bir Tüfek Üretim Merkezi: Kalkandelen (Tetova)
Osmanlılar (Yıldırım Bâyezid Dönemi) ve Bizans İmparatoru II. Manuel
İran Şahı II. Tahmasb’ın Siyasi Faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’ne Etkileri ve III. Ahmed Saltanatının
Son Bulması
Alaşehir-Eşme Tren İstasyonları Arasındaki Demiryolu Güzergâhında Etkili Olan Doğal Çevre
Faktörleri
Nihâl Atsız-Turan Yazgan Örneğinde Türk Dünyası Birliği Düşüncesi
Modernleşme Sürecinde İzmir’de Rumların Eğitiminde Sembol Bir Kurum: Evangeliki Okulu
Ahiret Kültürü (Ünye Mezarlıkları ve Mezar Taşları Üzerine Bir İnceleme)
Gence’den İstanbul’a Muhacerette Bir Âlim: Selim Refik Refi’oğlu ve Çalışmaları
Kuzey Kafkasya Hun Türkçesi Üzerinde Araştırma ve İncelemeler 1:
Barsil ~ Barsel, Bursula Kavim Adları, Kuzey Kafkasya Hunlarının Başkenti Varaç’an, Aras
Güneyindeki Varasan Şehir Adları; Tuna Bulgar Türklerindeki Presiyan Şahıs Adı; Barsan, Barsak ~
Barsuk, Varsak Boy Adlarının Köken ve Anlamları?
Türkistan’da I. Dünya Savaşı’nın Etkileri ve Türk Sovyet Cumhuriyetlerinin Oluşumu
Kırım Türklerinin Nüfus Hareketleri ve Demografik Yapısı
Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre Edremit Kazası Rum Nüfusu (XIX. ve XX. Yüzyıllar)
Ukrayna’da Türkçe Öğretimi
211
211
173-194
195-226
211
211
212
212
212
227-238
239-240
9-32
33-52
53-88
212
212
212
89-112
113-126
127-148
212
149-162
212
212
212
212
212
163-176
177-194
195-210
211-220
221-240
213
213
213
213
9-26
27-40
41-58
59-72
Birinci Dünya Savaşı’nın Evveliyatı ve Gerekçeleri
Demokrat Parti Dönemi Türkiye-İtalya İlişkileri
Saimbeyli (Haçin)’de Misyonerlik ve Kadın Misyonerler
213
213
213
73-112
113-142
143-162
Türk Tarihi’nde Dunhuang’ın Önemi
213
163-180
İkinci Dünya Savaşı Esnasında Soyvet Rusya’daki Türklerin Bağımsızlığı İçin Nuri Paşa’nın
(Killigil) Faaliyetleri ve Alman Yetkililerle Görüşmesi
1783 Kırım’ın Rusya’ya İlhakı Sürecinde II. Katerina’nın Yunun Projesi ve Önemi
Türk Dünyasının Uzun Manzum ve Mensur Destanı: Şikâri Destanı
Günümüz Türk Toplumunun Sorunları ve Çözüm Yolları
İstanbul’un İaşe ve Malzeme İkmalinde Vize Sancağı’nın Yeri ve Önemi (XVI. – XVII. Yüzyıllar)
Türk Sanatında Yırtıcı Dört Ayaklı Hayvan – Toynaklı Hayvan Mücadele Sahnesi Üzerine
Resmi Nüfus Sayımlarına Göre Bulgaristan’da Türk Nüfusu (1878-1934)
Kazvinî’nin Âsâr’ında Türkler, Devletleri, Şehirleri ve Kültürleri Hakkında Bilgiler
213
181-220
213
213
214
214
214
214
214
221-230
231-240
9-40
41-64
65-92
93-108
109-140
55
YILDIRIM, Dr. Kürşat
BOZKURT, Yrd. Doç. Dr. Celil
VURGUN, Dr. Seda Yılmaz
VURAL, Doç. Dr. Feyzan Göher
GÜNEŞ, Doç. Dr. Mustafa
NUHOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mualla Murat
ÖZTÜRK, Elida
ÇEVİK, Doç. Dr. Mehmet
ÇELOĞLU, Arş. Gör. Yavuz Selim
BOZAN, Yrd. Doç. Dr. Oktay
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Meşkure
KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Dinçer
YILDIRIM, Dr. Kürşat
KOCASAVAŞ, Prof. Dr. Yıldız
YAZ, Ezgi
ASLAN, Doç. Dr. Ahmet Ali
ÇALEN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaan
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
TATAR, Prof. Dr. Hüsniye Canbay
TATAR, Prof. Dr. Taner
DOĞRUCAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih
ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Namık
TEMİZ, Öğr. Gör. Gülay
ÇANDARLIOĞLU, Prof. Dr. Gülçin
KARA, Yrd. Doç. Dr. Gülnar
BAZ, Yrd. Doç. Dr. Ferit
ARSLAN, Dr. Gürbüz
KOÇ, Doç. Dr. Ümit
ÇAYA, Dr. Sinan
ZAL, Yrd. Doç. Dr. Ünal
GÖRENTAŞ, Arş. Gör. Itır Aladağ
FIRAT, Yrd. Doç. Dr. Meral
DOĞRUCAN, Dr. Ayşegül
AKSOY, Doç. Dr. Numan Durak
PATOĞLU, Emrah Berkant
ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Murat
AYNURAL, Prof. Dr. Salih
YILDIRIM, Dr. Kürşat
ÇAPAN, Yrd. Doç. Dr. Fatma
ÇAKMAK, Doç. Dr. Zafer
VURGUN, Yrd. Doç. Dr. Seda
AKBULAEV, Dr. Nurhodja
SALİHOVA, Dr. Südabe
ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem
MUTLU, Yrd. Doç. Dr. Cengiz
MURAT, Yrd. Doç. Dr. Turgay
İLHAN, Dr. Metin
GÜVELOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kurt
ADA, Yrd. Doç. Dr. Turhan
GEDİKLİ, Dr. Yusuf
DURAN, Prof. Dr. Hacı
AKTER, Dr. Ahmet
Juan-Juan’ların Dili Üzerine – I
Bursa Türk Ocağı ve Faaliyetleri (1913-1931)
XVIII. Yüzyılın İlk Yarısından XX. Yüzyılın İlk Yarısına Kadar Türkistan’da Kadın
Manas Destanında “Davul”un Kullanım Alanlarına Göstergebilimsel Bir Bakış
Yahya Kemal’in Gözüyle Klasik Türk Kültürü ve Edebiyatı
Türk Dilinde Kapı Kavramının Algılanışı
214
214
214
214
214
214
141-148
149-186
187-200
201-216
217-228
229-240
Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Ordusunun İaşe Temini
215
9-34
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısından Birinci Dünya Savaşı Sonuna Kadar Samsun ve Çevresinde
Türk-Ermeni İlişkileri
Atatürk’ün İlk Sivil Başvekili Celal Bayar Devletçi miydi? (1937-1939)
Rus İşgalinden Evvel Hive Hanlığı’na Gelen Rus Asker ve Elçileri
Juan-Juan’ların Dili Üzerine – II
Jack London ve Eserlerinde Alkol Bağımlılığı
215
35-64
215
215
215
215
65-82
83-108
109-118
119-132
215
133-152
215
215
153-166
167-192
215
193-206
215
215
207-220
221-228
215
216
216
229-240
9-18
19-36
216
37-48
216
216
49-66
67-94
216
216
216
95-100
101-126
127-162
216
216
216
163-184
185-198
199-218
216
216
217
217
217
217
217
217
219-236
237-240
9-20
21-40
41-52
53-64
65-76
77-90
217
217
217
217
217
217
217
91-120
121-142
143-166
167-184
185-200
201-218
219-240
218
218
9-38
39-50
Ahıska Türkleri’nin Vadedilmeyen Amerika Topraklarına Zoraki Sürgünü:
Yaşanan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Zorluklar
Kimlik Meselesi Bağlamında Ziya Gökalp Merkezli Bir Ömer Seyfettin Okuması
IV. – V. Yüzyıllarda Kafkasya Hunlarından ve Kafkasya’daki Diğer Türk Kavimlerinden Kalan
Sözcüklerin Köken ve Anlamları
Türk Dünyası(nın) Bayramı: Nevruz
Türk Mitolojisi, Türk Felsefesinin Öncülü Olabilir mi?
Kültürel İşlevleri Bağlamında Masallar ve Bu Bağlamda “Şahmaran” Masalının Metin
Çözümlenmesi
Anadolu’da Doğal Malzemeyle Oynanan Geleneksel Çocuk Oyunları
Türk Tarihinde Andronovo Kültürü
Hunlar Tarafından Kurulan Önceki Zhao veya Han Zhao Devleti Hükümdarlarının
Biyografileri (Jin Sülalesi Tarihi’ne Göre)
Herodotos’un Sözde Kimmer İç Savaşı ve İskitler’le Lydialılar’ın Arka Plânında Kimmerler’e
Değinmesi
Şükrü Saraçoğlu’nun Milli Mücadele’deki Konumu Hakkında Bir Tartışma
Pirlepe’de Zirai Üretime İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler (1455-1544)
(Tapu-Tahrir Defterlerine Göre)
Kırım Harbi (1853-1856) ve Siyasal Seğirdimleri
Sosyolojik Yansımalar Açısından Gurbannazar Ezizow Mektupları
Ulusal Mahkemeler Önünde Yabancı Kamu Hukukunun Uygulanması Sorunu:
Türkiye Örneği
Türkiye’de Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunları ve Özerk Gelir İdaresi
Türk-İslam Düşüncesi Açısından Manevi Kalkınma
Eski Türk Mitolojisinde Renklerin Günümüz Anadolu’suna Yansıması. Gaziantep Örneği
Klasik Türk Şiirinde İstanbul’dan ve Halkından Şikâyet
Kitap Tanıtma: Dillerin Şifresi : Dr. Yusuf Gedikli’nin Sıra Dışı Kitabı
Güçlü Bir Türkiye ve Türk Dünyası
Wu Gong Seyahatnâmesi
Avrupa Hun Devleti’nin Büyük Hükümdarı Attila’ya Suikast Girişimi
Osmanlı Devleti’nin İtalya’ya Sipariş Ettiği Drama Kruvazörü ve Akıbeti
Hazar Ötesi Türkmenlerinde Sosyo-Kültürel Hayat
Turizm Sektörünün Kırgızistan’ın Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi:
Var Analizi Yaklaşımı
Avrupa Örgütleri Nezdinde Gökçeada’nın Bir Azınlık Sorun Alanı Olarak Yapılandırılması
Balkan Savaşlarının Ayak Sesleri: Koçana Olayları
1946 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti’nin Tutumu
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Tarihi Tasfiye: Eminsu Olayı
Rize’de Cumhuriyet Bayramı’nın Yıldönümü Kutlamaları (1936-1941)
Atatürk ve Türk Milliyetçiliği
436-682 Arasında Kuzey Kafkasya Hun Beyliğinden ve Hazar Türklerinden Alban Tarihi’nin
Kaydettiği Türkçe Sözcükler
İslam Dünyasında İdeolojiler, Etnik Aidiyetler ve Terör
Türkiye’nin Garantörlük Hakları Konusunda Bir Değerlendirme
56
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Özgür
ERDEMİR, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan
KOÇAK, Yrd. Doç. Dr. Kürşat
DAMLIBAĞ, Yrd. Doç. Dr. Fatih
EZER, Yrd. Doç. Dr. Feyzullah
BAKIRCI, Doç. Dr. Nedim
GÜNEŞ, Doç. Dr. Mustafa
DENİZ, Dr. Şefaattin
DOĞAN, Doç. Dr. Süleyman
ACAR, Esra
COLDOŞBAYEV, Doç. Dr. Anvar
TANSÜ, Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre
GÜVENÇ, Baran
BOZAN, Yrd. Doç. Dr. Oktay
Tanzimat Dönemi Şehir Tarihi Çalışmaları Üzerine Bir Deneme
Türk Tıp Tarihinde 20. Yüzyıl Başlarında Yalova Kaplıcaları Hakkında Yorumlamalar
Bozkır Kültüründe Bronz’un (Tunç) Ortaya Çıkışı ve İşlenip Yayılması
Sanayileşme Sürecinde Osmanlı Devleti’nde Toplumsal Refah
Mütareke Dönemi Türkiye’de Tarım ve Sanayi
Türk Masalları Üzerine
Yûnus Emre ve Eşrefoğlu Rûmî’nin Şiirlerinde Şeker
Sultan II. Mahmud’a Ait İki Vakıf Eser: Arabacılar Kışlası ve Nusretiye Camileri
Türkistan Milli Özgürlük Mücadelesinde Dedehan Hasan’ın Yeri ve Önemi
218
218
218
218
218
218
218
218
218
51-82
83-102
103-116
117-132
133-142
143-154
155-162
163-178
179-196
Kırgızların Şecerelerindeki İsimler
Eski Türk Mitolojisinde Hayvan Motifleri Üzerine Düşünceler
218
218
197-202
203-218
Diyarbakır Vilayeti’nde 1894-1895 Kolera Salgını ve Etkileri
218
219-240
57
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards