Mı Meclisi B : 53 dır`dı. Aslında, Papa sessiz gelip, istediği

advertisement
Mı Meclisi
B : 53
dır'dı. Aslında, Papa sessiz gelip, istediği kilisede ayin
yapar ve gider. Bu gayet normaldir. Ama, ne hikmet­
se devlet erkânı ayaklandı, layık olmadığı ilgiyi ve
saygıyı kendisine gösterdi. Bu hususa üzüldüğümüzü
beyan ediyoruz.
1976 yılında İstanbul'da Yedinci İslahı Konferansı
toplanmıştı. Bu toplantıya 5ö'ye yakın Müslüman ül•kenin temsilcİisi göldi ve gittiler. Bu insanlara Papaya
gösterilen ilgi ve saygı gösterilmedi. Hatta Sayın Dev­
let Başkanımız, İslam Konferansı yapıldığı sırada
yurt içi gezisine çıktı. Şimdi soruyoruz, bizim Diya­
net İşleri Başkanımız Hıristiyan ülkelerden birisine
gitse, acaba bizim gösterdiğimiz ilgi ve saygıyı göre­
bilir mi? Göreceğini zannetmiyoruz. Çünkü, bugüne
'kadar iktidarlar din adamlarımızı ikinci sınıf vatan­
daş olarak kabul etmişlerdir. Hatta bugünkü Adalet
Partisi Hükümetinin daha önceki görev yapmış bir
Devlet Bakanı Diyanet İşleri Başkanı için, «Benim
tapu müdürüm seviyesinde bir kimtsedir» diye sıradan
bir memur olarak kaibul etmiştir. Bu zihniyetten an­
cak, İslam alimlerine değil, Hıristiyan papalarına
saygı ve hürmet beklenir. Bunu gören Hıristiyan ale­
mi de, biziim din alimlerimize itibar etmezler.
Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere turizmde neler
yapılması hakkındaki düşüncelerimizin bazılarını kı­
saca arz ediyoruz:
a) Gerek iç ve gerekse dış turizm için yeni bir
düzenlemeye gidilmesi, mevcut tesislerin ıslah edil­
mesi gerekir.
b) Kurulacak turistik tesisler İslama uygun olma­
lı, her türlü ihtiyaca cevap vermelidir. Sahil ve orman­
lara tatil köyleri kurulmalıdır. Konuklama tesisleri­
nin kurulmasına hız verilmelidir.
c) Turizm altyapı tesisleri, süratle yol, su ve
elektrik vesair gibi ihtiyaçlar kurulmalıdır.
d) Ayasofya Müzelikten çıkarılıp cami olarak
İbadete açılmalı, Topkapı Sarayındaki Mukaddes
Emanetlerin ziyaretleri kolaylaştırılmalıdır.
e) Kurulacak tesisleri tamamen Türk İş adam­
larına kurdurmalı, bu hususta gerekli kredi Turizm
Bankası vasrtasiyle sağlanmalıdır. Yabancı sermayeye
(kurdurulmamalıdır.
Bu arada Halk Partisinin turizm hakkındaki yan­
lış düşüncesini de tenkit ediyoruz. Cumhuriyet Halk
Partisi yıllarca yabancı sermaye düşmanlığı yapar­
ken, sömürüden bahsederken, iktidara geldiğinde Dör­
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planına turizm hedefleri
diye koyduğu bölümde, aynen; «Yabancı turizm ya­
tırımcıları sermaye paylarına bakılmaksızın özendiri-
25 . 2. . 1980
O :4
lece'kitir. İstetme aşamasında önemli ölçüde döviz gir­
disi sağlayacak yabancı işleticilerin, ülkedeki turistik
tesislerin işletmesine izin verilecek» deniliyor.
Değerli arkadaşlarım, bu nasıl iştir? Yurdumuzda
10 milyon işsiz varken, bu Cumhuriyet Halk Partisi
turistik tesisleri kurma ve işletmesini yabancı şirketle­
re nasıl peşkeş çeker. Muhalefette söylediklerinin
tam tersini iktidarında yapıyorlar. Yabancı uyruklu
personel çalıştırılmasında kolaylık sağlanacakmış.
Cumhuriyet Halk Partisinin Dördüncü Beş Yıllık
Planında turizm kalkınması, gelişmesi hakkındaki
görüşleri budur. Peki, bize böyle tesislerin ne fay­
dası olacak? Kazanılan para yurt dışına gideceğine
göre, biz onların bekçiliğini ve hizmetçiliğini mi ya­
pacağız? Bu sakat düşüncelere tamamen karşıyız.
Bültün tesislerimizin kendi insanlarımız tarafından
kurulmasını ve işletilmesini istiyoruz.
'Sayın milletvekilleri, şimdiye kadar Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı yurt dışına 21 adet tanıtma büro­
su açmıştır. Bu açılan bürolarda yalnız 4 tane Müs­
lüman ülkelere, diğer 17 tanesi ise Müslüman olma­
yan ülkelere açılmıştır. Bu tatbikat bizce yanöş ve
noksandır.; Bugün dünyada 50 den fazla Müslüman
ülke var. Biz buralardan turistin gelmesini arzu edi­
yoruz. Asıl tanıtma bürolarının bu ülkelerde açılması
lazım geliricen, maalesef, buralara 4 tanesinin dışında
açılmamıştır. Sayın Bakandan rica ediyoruz, Müslü­
man ülkelerin hepsine tanıtma büroları açılması için
çalışsınlar. Sayın Bakanımızın Müslüman ülkelerle
'ilişkilerini takip ediyoruz ve bu hizmetlerinden dola­
yı da kendilerine teşekkür ediyoruz.
Buralara lisan bilen, öhliyetlİ, bizi gerçekten ora­
larda temsil edecek inanç ve ahlak yapısına sahip
k'ihıseleri göndersinler.: Bu suretle ülkemiz doğru ve
tam olarak tanıtılsın. O zaman göreceksiniz, İslam
ülkelerinden çok sayıda turist memleketimizi görmek
için geleceklerdir.
Ortadoğuda bir çıban başı olan İsrail'le turizm
münasebetlerinin kesilmesi ve Tel-Aviv'e açılan ta­
nıtma bürosunun kapatılmasını Milli Selâmet Partisi
olarak tavsiye ediyoruz.
Sayın milletvekilleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
Bütçesine konan 2 765 826 000 Türk Liralık öde­
nekle hiçbir şey yapılamayacağı kanaatindeyiz. Bu da
gösteriyor ki, turizm bakımından 1980 yılı da heba
olmuş bir yıl olacaktır.
BAŞKAN — Sayın Erdal, süreniz geçti, rica ede­
yim, lütfen.
124 —
Download