teog sınav sorusu din kültürü okyanus kolejleri

advertisement
DİN KÜLTÜRÜ
TEOG SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
DİN KÜLTÜRÜ
DİN KÜLTÜRÜ
1. Kader ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
Merhaba arkadaşlar benim bir kardeşim oldu, adını Kader koyduk. Kader kelimesinin anlamını aşağıdaki
seçenekler arasından bulmama
yardımcı olur musun?
1.
mez?
A) Kader Allah’ın ilim sıfatı ile ilgilidir.
B) Kader, Allah’ın kainatı ve ondaki her çeşit varlığı belli
bir düzen ve ölçüye göre idare ettiği ilahi bir kanundur.
C) Hem kadere inanıp hem de irade ortaya koymak kader inancına uymaz.
D) Her şeyin bir kaderi vardır.
A) Allah’ın canlılara verdiği nimetlerdir.
B) Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gecedir.
C) Doğum ile ölüm arasında geçen zamandır.
D) Allah’ın herşeyi bir ölçü ve düzene göre planlamasıdır.
2. İnsan, söz ve davranışlarında sorumluluk bilinciyle dav-
2. “İnsan, kendi özgürlük alanı içinde Allah’ın gönderdiği bil-
ranmalı, her zaman iyi ve doğru olanı tercih etmelidir.
İstemediği sonuç karşısında da “Kaderim böyleymiş.” diyerek sorumluluktan kaçmamalıdır.
Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hayatın Amacı
B) Özgürlüğün Serüveni
C) Akıl ve Düşüncenin Gücü
D) Özgür İrade ve Sorumluluk
A) İnsan özgürdür ve yaptıklarından sorumludur.
B) İnsan kendi tercihini kendisi yapar. “Kaderim böyleymiş, ne yapayım” diyerek sorumluluktan kurtulamaz
C) İnsanın kaderinde kötülük yapmak varsa, istemese de
yapar.
D) İnsan Allah!ın gönderdiği bilgileri dikkate almalıdır.
3. Allah’ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri
gileri dikkate almalıdır. İyi ve güzel olanı yapmalı, kötü ve
yanlıştan uzaklaşmalıdır. Yaptığı davranışlarda “Kaderim
böyle, ne yapayım.” Anlayışıyla hareket etmemeli, sahip
olduğu akıl, irade ve özgürlüğü iyi yönde kullanmalıdır.
Çünkü insan, yaptıklarından sorumludur ve bunların karşılığını görecektir.”
Bu parçadan hangisi çıkarılamaz?
ve zamanı gelince gerçekleşmesine ........... denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Kaza
C) Ecel
3. Allah’ın önceden planlayıp takdir ettiği şeyleri yeri ve za-
B) Rızık
D) Emek
manı geldiğinde yaratmasına ne ad verilir?
A) Şer
C) Kader
B) Hayır
D) Kaza
4. Murat : Isıtılan metaller genleşir.
Ayşe : Su, deniz seviyesinde ve belli basınç altında 100
ºC’de kaynar.
Sena : Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk
azalır.
Ahmet : Güneş, sahip olduğu çekim kuvvetiyle güneş sistemindeki gezegenleri yörüngelerinde tutar.
Evrendeki yasalarla ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek
konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Murat C) Sena 4. Aşağıda verilen şıklardan hangisi toplumsal yasaları örneklendirir nitelikte olmayan, farklı bir yasa kapsamında
değerlendirilebilir?
A) Adaletli bir yönetim şekli ve idaresi
B) Gelir dağılımının adil olduğu bir yaşantı
C) Kul hakkına sadakatin önemsenmesi
D) Hayvanlar arası bedensel yapı özellikleri
B) Ayşe
D) Ahmet
1
DİN KÜLTÜRÜ
TEOG SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
DİN KÜLTÜRÜ
DİN KÜLTÜRÜ
5. Hz. Muhammed müslümanları bir bedenin organlarına
5. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ya da toplum için
önemi açısından gruplandırılacak olursa aşağıdakilerden
hangisi bu gruplandırmanın dışında kalır?
benzetmiştir. Organlar arasındaki uyum, bedenin sağlıklı çalışmasını sağlar. Benzer şekilde, bireyler arasındaki
ilişkilerin güçlü olması da toplumun birlik ve beraberliğinikorur. Bundan dolayı İslam dini, insanlara ........................
öğütler.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Paylaşma ve yardımlaşma zengin ile fakir arasında
güçlü bir sevgi bağı kurar.
B) Paylaşmaya önem veren insan cimrilik, bencillik ve aç
gözlülük gibi duygulardan arınır.
C) Paylaşma ve yardımlaşma hasletine sahip olan insanda sevgi, dayanışma ve sorumluluk duyguları gelişir.
D) Paylaşma ve yardımlaşma insanın kişilik gelişimine ve
ahlakının olgunlaşmasına yardımcı olur.
A) ibadetleri zamanında yapmayı
B) yardımlaşma ve dayanışmayı
C) kader ve kazaya inanmayı
D) çalışma ve üretmeyi
6. Şam’da veba salgını olduğunu öğrenen Hz. Ömer şehre
6. Hz. Ömer’in bir şehre girerken “orada bulaşıcı bir hastalık
girmekten vazgeçer.
Ebu Ubeyde : “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diye
sorar.
Hz. Ömer : “Evet, Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyorum.” der.
Bu parçada verilmek istenen ana fikir aşağıdakilerden
hangisidir?
var” haberi üzerine şehre girmekten vazgeçmesi üzerine
etrafındakilerin: “Ey Ömer! Allah’ın kaderinden kaçılır
mı?” diye sorduklarında; Hz. Ömer’in: “Evet, Allah’ın
bir kaderinden Allah’ın diğer bir kaderine kaçıyorum”
şeklinde cevap vermesi bizi nasıl bir sonuca götürür?
A) Kendimizi bile bile tehlikeye atmamak doğru kader
anlayışının gereğidir.
B) Kaderde varsa o şey olur. Kaderden asla kaçmamak
gereklidir.
C) Her zaman içinde bulunduğumuz ortamı kabul etmemiz gerekir.
D) Yöneticiler kendilerini daha sıkı korumalıdırlar.
A) Veba bulaşıcı bir hastalıktır.
B) Hastalıklar Allah’ın takdiridir.
C) Allah her şeyi bilir, görür ve işitir.
D) Tercih etmek de tedbir almak da kaderdir.
7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi ecel ve ömür konusuna örnek değildir?
7. “Kırk yıl kıran olmuş, eceli gelen ölmüş.”
Atasözü ile aynı anlamdaki cümle hangi seçenekte doğru
A) “(Ey Resulüm!) Muhakkak ki sen yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem suresi, 4. ayet)
B) “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur.” (Rahman
suresi, 26. ayet)
C) “Allah’ın izni olmadan hiç kimse ölmez...” (Âl-i İmran
suresi, 145. ayet)
D) “Her can ölümü tadacaktır...” (Ankebut suresi, 57.
ayet)
verilmiştir?
A) İnsan, ecelinin ne zaman geleceğini bilemez.
B) Ecel, bir an bile ertelenemez.
C) Hiç kimse eceli gelmeden ölmez.
D) Her nefis ölümü tadacaktır.
2
DİN KÜLTÜRÜ
TEOG SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
DİN KÜLTÜRÜ
DİN KÜLTÜRÜ
8.
8. “Tevekkül, insanın bir sıkıntıyı aşmak, bir güçlüğü yen-
mek veya bir başarıya ulaşmak için her türlü çalışmayı
yapıp, gerekli önlemleri alması, daha sonra da Yüce
Allah’a güvenmesidir.”
Aşağıdaki ayetlerden hangisi “Tevekkülle” ilgilidir?
A) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle
işledikleriniz yüzündendir...”(Şura 30 )
B) “...kararını verdiğin zaman da artık Allah’a güven.”(Ali
İmran 159)
C) “Namaz kılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın
lütfundan isteyin...(Cuma 10)
D) “Ey İman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun...”(Maide 8)
Bu öğrencilerden hangisi tevekkül kavramını yanlış anlamıştır?
A) Fatih
C) Zeynep
9. “Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için
B) Naz
D) Burak
9. • “ Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik, ister şükredici
seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına
sapmış olur. Hiç bir günahkâr başkasının günah yükünü
üstlenmez...” ( İsra,15.ayet)
Buna göre yukarıda anlamı verilen ayetten hareketle
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Faydalı ve zararlı olanı seçmek, insanın iradesi
dışındadır.
B) Kişinin günahından dolayı bir başkası sorumlu tutulamaz.
C)Özgür irademizle yaptığımız tercihlerden sorumluyuz.
D)İyiliği ve kötülüğü seçmek bizim elimizdedir
olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)
• “ Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için
seçmiş olur...” (İsra suresi, 15. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadere teslimiyetin önemi
B) İnsanın mükemmel yaratıldığı
C) İnsanın tercihlerinde özgür olduğu
D) Rızkın çalışarak elde edilebileceği
10.
I.“Allah’a itaat edin. Peygambere de itaat edin. Yüz çe-
10. “Tevekkül, insanın bir sıkıntıyı aşmak, bir güçlüğü yen-
virirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır.” (Teğabun suresi, 12. ayet)
II.Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız
Allah’a dayanıp güvensinler.” (Teğabun suresi, 13.
ayet)
III.“Şüphesiz ki biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak
gönderdik.” (Fetih suresi, 8. ayet)
Yukarıdaki ayetlerin hangisinde tevekkülden bahsedilmektedir?
A) Yalnız I
C) I ve III
mek veya bir başarıya ulaşmak için her türlü çalışmayı
yapıp, gerekli önlemleri alması, daha sonra da Yüce
Allah’a güvenmesidir.”
Aşağıdaki ayetlerden hangisi “Tevekkülle” ilgilidir?
A) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle
işledikleriniz yüzündendir...”(Şura 30 )
B) “...kararını verdiğin zaman da artık Allah’a güven.”(Ali
İmran 159)
C) “Namaz kılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın
lütfundan isteyin...(Cuma 10)
D) “Ey İman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun...”(Maide 8)
B) Yalnız II
D) II ve III
3
DİN KÜLTÜRÜ
TEOG SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
DİN KÜLTÜRÜ
DİN KÜLTÜRÜ
11. “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula,
11. “O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için har-
carlar...” (Al-i İmran-134) ayetinden aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz?
yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz
(derler).” (İnsan suresi, 8-9. ayetler.)
Bu ayetlerde övgüyle bahsedilen güzel davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paylaşma
C) Sabır
A) İnsan, imkanları ölçüsünde de yardım edebilir.
B) Takva sahipleri mallarından infak ederler.
C) Yardımlaşma sadece refah içindeyken yapılır.
D) Paylaşmak için çok zengin olmak gerekmez.
B) Dürüstlük
D) Adalet
12. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangi-
12. İslam’a göre dini yükümlüllüğün birinci şartı nedir?
siyle ilgilidir?
A) Düşünmesi
C) Yürümesi
A) Okuma yazma bilmek
B) Akıl sahibi olmak
C) Erkek olmak
D) Zengin olmak
B) Konuşması
D) Beslenmesi
13. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıkları
13. Hz. Muhammed kendisinden para isteyen birine balta sa-
nı kazanmışlardır. Örneğin Hz. Davut demircilik, Hz. İsa
marangozluk, Hz. Muhammed de ticaret yapmıştır.
Bu paragrafta verilmek istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
tın aldırmış ve ormandan kuru dalları keserek satmasını
söylemiştir. Bu kişi de böyle yaparak para kazanmıştır.
Hz. Muhammed’in bu kişiye yol göstermesi İslamiyet’in
daha çok aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?
A) Meslek farklılıklarının önemli olduğu
B) Rızkın çalışarak elde edilmesi gerektiği
C) Allah’ın insanlara peygamber gönderdiği
D) Peygamberlerin diğer insanlardan farklı
olduğu
A) Ormanların önemi
B) Yardım etmenin önemi
C) İslam’da çalışmanın önemi
D) İnsanlara yol göstermek gerektiğini
4
DİN KÜLTÜRÜ
TEOG SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
DİN KÜLTÜRÜ
DİN KÜLTÜRÜ
14. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin emek ve rızık anla-
14. Yüce Allah tüm canlıları yaratmış, onların yaşamları-
yışını yansıtmaz?
A) Nimetlerin israf edilmesi haram kılınmıştır.
B) İnsanın rızkını helal yoldan elde etmesi
gerekir.
C) İnsan çalışmasa da Allah onun rızkını verecektir.
D) Çalışmadan kazanmak ve üretmeden tüketmek
doğru değildir.
nı sürdürebilmeleri için gerekli nimetleride var etmiştir.
..................., yiyecek ve içecek, Allah’ın tüm canlılara verdiği nimetler, yaşamak için gerekli olan herşey anlamına
gelir.
Bu paragrafda noktalı yere gelecek olan, tanımı verilmiş
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgürlük
B) Kader
C) Tevekkül
D) Rızık
15. “ Allah’tan başka ilah yoktur. O, hayat sahibidir ve diridir.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını
bilir. Kullar O’nun diledikleri dışında O’nun ilminden hiçbir
şeyi kuşatamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır.
Onları korumak O’na zor gelmez. O yücedir, büyüktür.”
(Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayette (Ayete’l - Kürsi) aşağıdakilerden hangisinden
söz edilmemiştir?
15. Ayete’l Kürsi’de aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı
yoktur?
A) Allah’ın her şeyi bildiğinden
B) Allah’tan başka ilah olmadığından
C) Peygamberlerin örnek alınması gerektiğinden
D) Yerde ve gökteki her şeyin Allah’a ait
olduğundan
A) Putlar ilah olarak kabul edilebilir mi?
B) İnsan her şeyi bilebilir mi?
C) Allah’ın uykuya ihtiyacı var mıdır?
D) Allah insanın içinden geçenleri bilir mi?
5
Download