Antidisritmik İlaçlar Sınıf 1 İlaçlar Lidokain Lidokain Lidokain

advertisement
Antidisritmik İlaçlar
Sınıf 1 İlaçlar
Dr. Mutlu Kartal
Acil Tıp AD
Ekim 2009
Lidokain
• Sınıf 1 b antiaritmik ajan
• Hızlı sodyum kanallarını etkiler
• His purkinje otomatisitesini baskılar
• AV nodu etkilemez
• İskemik miyokarda geçişi iyidir
• VF eşiğini düşürür
Lidokain
• Vasküler yapıları ve konraktiliteyi
etkilemez
• IV yolla kullanılır
• 45 -90 saniyede etki başlar,
• Etki 10-20 dakika sürer
• Karaciğerde metabolize edilir
Lidokain-Endikasyon
• Ventriküler ektopi ve taşikardi tedavisinde
kullanılır
• Hemodinamik stabil VT’de ikincil ajan
• DOZ
– 1-1,5 mg/kg bolus
• 0,5-0,75 mg/kg tekrarlanabilir
– 1-4 mg/dk infüzyon
– Kalp ve karaciğer yetmezliğinde %50 azaltılır
– 24 saatten uzun verilirse toksisite oluşabilir
Lidokain-İstenmeyen Etki
• Santral etkiler
– Konuşmada bozulma, konfüzyon, bulantı,
vertigo, ataksi, kas seğirmeleri
– Ani bilinç değişikliği zehirlenmeyi
düşündürmeli
• Proaritmojenik etkisi var
– Profilaktik kullanılmaz
Propafenon
• Sodyum kanal blokeri, sınıf 1c
• Atriyal fibrilasyonda endike
– Kimyasal kardiyoversiyon sağlar
• Yapısal kalp hastalığı olanlarda dikkat
– Tercih edilmemeli
Propafenon
• DOZ
– Yeni başlangıçlı AF’de 450-600 mgr PO
• 6 saatte etki optimal
– 1-2 mg/kg IV 10 dakikada
– 1-2 mg/kg IV 2 saatte
• AV nodal iletiyi etkileyebilir
Propafenon
• Sol ventriküler yetmezliği presipite edebilir
• Proaritmojenik etkisi vardır
Diğer Sınıf 1 Ajanlar
• Prokainamid
– Sınıf 1a, sodyum kanal blokeri
– IV/IM kullanılabiliyor
– Stabil VT/geniş kompleks taşikardide etkilidir
– Ventrikül yetmezliğinde kullanılmamalı
– 20 mg/kg IV doz uygulanır
• Miyokardı deprese eder
• VT/VF/QT uzaması/VEV….. Yol açar
Diğer Sınıf 1 Ajanlar
• Flekainid
– Sınıf 1c sodyum kanal blokeri
– AF’nin kimyasal kardiyoversiyonunda etkili
– 2 mg/kg doz
– Yen etkisi çok
– Sık kullanılmıyor
Sınıf 2: Beta Blokerler
Genel Özellikler
• Çok çeşitli kullanım alanları var
• Katekolaminlerin etki gösterdiği beta
reseptörleri tutarak etki gösterirler
• Kardiyoselektif ajanlar akciğer hastalığı ya
da diyabeti olanlarda uygun seçenek
– Metoprolol, esmolol
Esmolol
•
•
•
•
•
•
•
Kısa etkili selektif beta 1 blokerdir
Miyokardı aşırı adrenerjik etkiden korur
SA nod otomatisitesini azaltır.
Parenteral kullanılır
1- 4 dakikada etki gösterir
Yarı ömrü 9 dakikadır
Karaciğerde elimine edilir
Esmolol
• Endikasyon
– SVT Æ AF, PSVT
– Akut miyokardiyal iskemide adrenerjik yanıtın
baskılanması
– Hipertansif acillerde adrenerjik yanıtın
Esmolol-Doz
• Yükleme 1 dakikada 500 mcgr yükleme
• Ardından 50 mcgr/kg/dakika 4 dakikda
• Hipertansiyonda yüklemeyi takiben
infüzyon
baskılanması
• Aort diseksiyonu, hemorajik inme.
Esmolol-İstenmeyen etki
• Hipotansiyona yol açar
– Destek tedavi yeterli olur
• Rebound hipertansiyona yol açabilir
• Wheezing, dispne, ral ve ronküse yol
açabilir
– Geçicidir, semptomatik tedavi yeterli.
Metoprolol
• Selektif beta 1 bloker
• Oral ve parenteral etkili
• IV Etkisi 5 dakikada başlar, yarılanma ömrü 12
saate kadar varır
• Karaciğerde metabolize edilir
Metoprolol
• Endikasyonları
Metoprolol
• DOZ
– AMI’da adrenerjik yanıtın baskılanması için
– Hipertansif acil tedavisinde adjuvan
• Adrenerjik yanıtı baskılar
• Aort diseksiyonu
– PSVT, AF’de hız kısıtlamak amacıyla
• Oral antihipertansif ajan olarak kullanımı
sınırlı
• ASKH’da kalp hızını istenilen seviyede
tutmak için kullanılır
Metoprolol
– AMI
• 5 mgr IV yavaş
• İstenen yanıt alınamadıysa iki doz daha
tekrarlanabilir
• Oral 50-100 mg/BID
– Hız Kontrolü
• 5 mg IV yavaş
– Hipertansiyon
• 5 mg IV yavaş, tekrarlanabilir
• Uzamış etkileri nedeniyle esmolol daha iyi bir
seçenek
Propranalol
• Non selektif beta bloker
• DİKKAT
– Ciddi bradikardi, 2.-3. AV blok, ciddi sol
yetmezlik, hipotansiyon durumunda
kullanılmamalıdır
– Diğer antihipertansifleri potansiyelize edebilir
– Bronkospazma yol açabilir
• Parenteral formu bizde yok
• Hipertiroidiye bağlı taşikardinin tedavisinde
oldukça iyi bir ajan
• IV başka bir ajanla hız kontrolü sonrası oral yolla
devam edilebilir
Sotalol
• Non selektif beta bloker
• Potensi yüksek, seyrek kullanılır
• Dirençli ventriküler disritmilerin tedavisinde
endike.
• Oral 80 mg x 2, alındıktan 3 saat sonra optimal
etki oluşur
• Hipotansiyon ve QT uzamasına yol açabilir
Sınıf 3 Antiaritmikler
Amiodaron
Amiodaron
• Sınıf 3 antiaritmik, sodyum kanal blokeri
• Karaciğerde elimine edilir
• Refrakter periyodu uzatır, SA nodu yavaşlatır
• Yarı ömrü 50 güne kadar çıkabilir
• AV nod ve purkinje sisteminde iletimi yavaşlatır
– Redistiribüsyona uğrar
• Aksesuar yolak varsa iletimi yavaşlatır
– Oral tedavide maksimal etki 1-5 ayda görülür
• IV verildikten sonra birkaç dakikada etki gösterir
Amiodaron
• Endikasyon
– VF/Nabızsız VT
– Nabızlı VT
– Atriyal
fibrilasyon/flutter
• Hız kontrolü, kimyasal
kardiyoversiyon
– Aksesuar yola bağlı
taşiaritmiler
– Geniş kompleks
taşikardiler
• Doz
– VF/VT(Nabızsız)
• 300 mgr IV %5 dx, 2030 mlt ile puşe
• 5 dakika sonra 150 mgr
tekrarlanabilir
– Nabızlı VT/Geniş QRS
tkk, diğer ritim
bozuklukları
• 150 mgr %5 dx 100 mlt
içinde , 10 dakikada
• 2,2gr /24 saat dozu
aşmamalıdır.
Amiodaron
• İstenmeyen Etkiler
– IV kullanım sonrası hipotansiyon, bradikardi
olabilir
– Nadiren asistoli
• Kronik kullanımı daha sorunlu
– Pulmoner fibrozis, hepatotoksiste
– Proaritmik etkisi var
– Tiroid fonksiyonlarını bozar
– Warfarin metabolizmasını azaltır
Diltiazem-Farmakokinetik
• Yavaş kalsiyum
Sınıf 4 İlaçlar
Kalsiyum Kanal Blokerleri
kanallarını bloke eder
• AV nodal ileti yavaşlar,
refrakter periyod uzar
• Miyokardiyal oksijen
tüketimini azaltır
• SA noda etkisi yoktur
• Hipotansiyona yol açabilir
• IV yolla 2-3 dakikada
etkisi başlar
• Pik yanıt 7 dakikayı
bulabilir
• Etkisi 1-3 saat sürer
• Hepatik yolla inaktive
metabolitlerine dönüşür
Diltiazem
Endikasyonlar
Doz
• PSVT
• 0,25 mg/kg yükleme
Diltiazem
• İstenmeyen Etkiler
• AF hız kontrolü
– Max 20 mg
– Hipotansiyon, bradikardi
• Oral preparatlar
– 0,35 mg/kg tekrarlanabil
– Anjina, asistoli, kalp yetmezliği
(Max 25 mg)
vazospastik anjinada
• İnfüzyon 5 mg/saat
etkin
• Oral yolla antihipertansif
– Günde 2, normal
preparatlar için
etki 14 günde optimal olur
– Başağrısı, bulantı-kusma
– Uykuya eğilim, depresyon
– Karaciğer enzimlerinde geçici yükselme
– Günde tek ,SR preparatlar
Verapamil
Verapamil
Etkiler
Farmakokinetik
Endikasyon
Doz
• Kalsiyum kanal blokeri
• IV yolla 5 dakikada etkisi
• PSVT
• PSVT
• Kardiyak iletiyi yavaşlatır
• AV nodal iletiyi yavaşlatır
başlar
• 20 dakikada maksimum
etki
• SA nodu nadiren
etkileyerek bloke eder
• Re entriyi inhibe eder
• Oral yolla 2 saatte etki
başlar
• Eliminasyon 2-8 saatte
• Karaciğerden elimine olur
• AF/flutter’da hız kontrolü
– IV 5-10 mgr 2 dakikada
– Yarı doz altta yatan
• Oral preparat
hastalığı olanlarda daha
hipertansiyon,
güvenli
vazospastik anjina
• AKSESUAR YOL VARSA
KULLANILMAMALI
• Oral profilaksi
– 240-480 mgr/gün
• Anjina
– 240-480 mgr/gün dörde böl
Verapamil
• İstenmeyen etkiler
– Hipotansiyon, bradikardi
– Kalp yetmezliği
– Kabızlık, sersemlik, uykuya eğilim
– Antihipertansif ajnlarla beraber kullanımına
dikkat
Diğer Ajanlar
Adenozin
Etkiler
• Geçici negatif inotrop,
kronotrop etkiler
• SA ve AV noda etkili
– Geçici blok yapar
• Antegrad WPW üzerinde
Adenozin
Farmakokinetik
Endikasyon
Doz
• 20-30 saniyede etki
• SVT
• 6 mgr IV hızlı puşe
gösterir
– Ardından 20 mlt sf hızla
• PSVT
verilir
• 90 saniyede etki biter
• Etki yoksa 12 mgr IV
• Deaminasyonla hızla
puşe
elimine edilir
etkili değil
• Etki yoksa 12 mgr IV
• Yavaş verilirse,
puşe
vazodilatör etki gösterir
Adenozin
İstenmeyen Etki
Kullanılmamalı
• İlaca bağlı taşikardide
• 2.-3. AV blokta
• GEBELERDE
KULLANILABİ
KULLANILABİLİR
• Kısa etkilidir
• Yan etkiler kısa sürer
• Bulantı-kusma
• Hücre içine kalsiyum girer,
potasyum çıkar
• Başağrısı, kızarma
• Refrakter periyodu uzatır
• Kalanı karaciğerden
safraya salınır
• Atriyal fibrilasyonda kronik
• IV 10-15 mcgr/kg
kullanılmıyor
• Rentran SVT’de alternatif
olabilir
• Atriyal dokuda daha etkin
• %80’i böbreklerden atılır
• Yarı ömrü 2 gün
• Oral etki 6 saatte başlar
Digoksin-İstenmeyen Etkiler
Doz
• Kalp yetmezliğinde artık
• IV verilirse 30 dakikada
etki başlar
• NaK ATPaz inhibisyonu
• Pik etki 1,5-4 saatte
Endikasyon
1,5 saatte optimal görürüz
Farmakokinetik
• Sınıfsız
• Buna bağlı Na Ca pompa
aktivasyonu
Digoksin
• IV kullanılırsa etkiyi ancak
Etkiler
• Dispne, bayılma
• VEV, hiptansiyon
hız kontrolü
Digoksin
– Alternatif 0,75-1,5 mgr IV
• ½, ¼, ¼
– Oral tedavi başlanmalı
• 0,125 mg/gün
• Karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal
• Ritim bozuklukları
– Bradikardi, AV blok, ventriküler aritmiler
• Toksisite
– Başağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı,
– Bilinç değişikliği,
– VEV, PAT, bradikardi, AV blok, VF
– Hipokalemi toksisite olasılığını artırır
Magnezyum
Doz
Etkiler
• Na K ATPaz pompasını
inhibe eder
• 1-4 gr 100 mlt % 5 dx
içine 20-60 dakikada
• Mutlak refrakter periyodu
uzatır
• Kardiyak arrest durmunda
1-2 gr % 5 dx içinde, 1-2
dakikada
• Etkisi IV yolla hemen
başlar, 30 dakika sürer
• Torsades de pointes ve
dirençli VF’de akla
gelmeli
Diğer
İbutilide
• Sınıf 3 antiaritmik
• Aksiyon potansiyeli
süresini artırır
• AF’nin medikal
• Hiotansiyon yaratabilir
kardiyoversiyonunda
• Bulantı, MSS depresyonu
yapabilir
etkilidir
Özet
• Tüm antiartimikler proaritmiktir
• Antiaritmiklerin çoğu hipotansiftir
• Antaritmik uygularken monitörizasyon gereklidir
• Antiaritmik kullanırken yan etkilere karşı
önlemler alınmalıdır
• Her ritim bozukluğu için ilk ve ikinci seçenekler
hazır olmalı ve iyi bilinmelidir
• 1 mg IV
Dofetilide
• Sınıf 3 antiaritmik
• AF’de kardiyoversiyon
için kullanılır
• QT uzaması varsa
kontrendike
• Yalnozca oral formu var
Download