miyokardın iskemik sorunlarına yaklaşım

advertisement
MİYOKARDIN İSKEMİK
SORUNLARINA YAKLAŞIM
Akut Koroner Sendrom
• ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMI)
• ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü (NSTEMI)
• Kararsız angina pektoris (KA)
Tanı
• Semptomlar (angina veya ilişkili semptomlar)
• EKG
• Kardiyak enzimler
Troponinler (cTnT ,cTnI )
CK-MB
Yoğun bakımda yatakbaşı ekokardiyografi
Göğüs ağrısı ayırıcı tanı
•
•
•
•
•
•
•
Aort diseksiyonu
Perikardit
GIS hastalıkları
Pulmoner emboli
Pleura hastalıkları
Pnömotoraks
Göğüs duvarına ait ağrılar
ATİPİK SEMPTOMLARDA OLABİLİR
EKG BULGULARI
• ST ELEVASYONU
2 veya daha fazla ardışık derivasyonda ≥ 0.1 mV
(V 1,2,3’ de ≥ 0.2 mV )
• YENİ GELİŞMİŞ SOL DAL BLOĞU
• ST ELEVASYONU OLMAYAN HASTALARDA
ST segment depresyonu
T dalga değişiklikleri
• Q DALGASI
KARDİYAK ENZİMLER
• Kardiyak troponinler (T ve I)
3-12 saate ↑, 14.güne kadar kalır.
• CK-MB
3-12 saatte ↑, 24 saatte peak, 48-72 saatte
normale döner.
En az iki ölçümde ↑, veya bir ölçümde normalin 2
katı artması
• Diğerleri (myoglobin, LDH, SGOT)
Kardiyak Enzimler
Ayırıcı Tanı
• CK yükselmesi :
cerrahi , kas hasarı , travma , şok, myokardit
• Troponin yükselmesi :
myokardit , sepsis , pulmoner emboli
kronik böbrek yetmezliği
Tedavi
En hızlı şekilde revaskülarizasyon sağlanmalı
İlk 12 saat içerisinde
• STEMI
Trombolitik tedavi
Perkütan koroner girişim (PKG)
• NSTEMI-KA
Medikal tedavi
Yüksek riskli grupta erken PKG
Trombolitik Tedavi
Kontrendikasyonlar
Kesin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
aktif kanama
bir ay içinde GIS kanaması
aort diseksiyonu şüphesi
yakın dönemde kafa travması
intrakraniyal neoplasm
hemorajik stroke öyküsü
6 ay içinde iskemik stroke
2 hafta içinde major cerrahi
Kanama bozuklukları
Göreceli
•
•
•
•
•
•
•
TA≥ 180/110 mmHg
aktif peptik ülser
gebelik
travmatik KPR sonrası
ileri KC yetmezliği
6 ay içinde TİA
oral antikoagülan alıyor olmak
Daha önce streptokinaz almışşsa aynı
ajan tekrar verilmez.
Trombolitik Tedavi
• tPA (actilyse)
15 mg bolus, 50 mg/30dk, 35 mg/60dk
• Streptokinaz
1.5 milyon ünite/ 60 dk
• Diğer (ürokinaz, TNK-tPA )
Perkütan Koroner Girişim (PKG)
PTCA/Stent
• Bazı merkezlerde MI ’da primer PKG rutin
Trombolitik kontrendike olan tüm hastalara uygulanır
Kardiyojenik şoktaki hastalara
Refrakter angina, reinfarktüs
Kalp yetmezliği
• Donanımlı ve tecrübeli merkez olması şart
• İlk 90 dk içerisinde uygulanmalı
EKG
Oksijen (4 lt/dk ,sat>%90)
Asetilsalisilik asit 300 mg
Nitrogliserin (SL , IV)
Morfin (3-5 mg IV)
STEMI,LBBB
Trombolitik Tedavi:
kontrendikasyon yoksa
semptom süresi<3 saat ise
PKG >90 dk’da mümkünse
Perkütan girişim:
merkez uygunsa
trombolitik kontrendike
90 dk içinde mümkünse
kardiyojenik şokta
NSTEMI-KA
Erken invazif Konservatif veya
strateji
elektif invazif
(PKG)
strateji
Heparin(UFH veya LMWH), Clopidogrel, Gp IIb/IIIA reseptör blokerleri
Beta bloker , ACE inhibitörleri , Statinler
AKS ’de kullanılan ilaçlar
•
•
•
•
•
•
•
Nitratlar
Aspirin
Klopidogrel
Heparin (UFH , LMWH )
Beta blokerler
ACE inhibitörleri
Statinler
NİTROGLİSERİN IV
Kan basıncı monitorizasyonu ile doz titrasyonu
• IV nitrogliserin 10 µg/dk başlanıp titre edilir
• İlk 24-48 saatte
-geniş anterior MI
- refrakter veya rekürran angina
- hipertansiyon
- konjestif kalp yetmezlikli hastalar
•
Kan basıncı<90 mmHg
Sildenafil almış olanlar
RV infarktüsü olanlarda kullanılmaz
AKS ’de kullanılan ilaçlar
Morfin
3-5 mg IV gerekirse ek doz
Oksijen
Tüm hastalara ilk saatler içerisinde
Saturasyonu <90% olanlara
Konjesyonu olanlara
Antiplatelet ajanlar
ASA
Tüm hastalara 300 mg çiğneme
Sonrasında 80-300 mg/gün oral idame
Clopidogrel
300 mg yükleme dozu , 75 mg/gün idame
GP II b/IIIa inhibitörleri (tirofiban )
NSTEMI-KA yüksek riskli grupta kullanılabilir
Heparin
•
•
•
•
•
tPA kullanılan hastalar (IV heparin en az 48 saat)
Streptokinaz alanlarda (SC)
Taburcu olana kadar (~ 7 gün , SC devam)
PKG uygulanan hastalarda IV
Sistemik emboli riski yüksek hastalar
(AF, LV trombüs)
Heparin
UFH
60 ü/kg bolus (max 4000 ü)
12 ü/kg/saat infüzyon ( max 1000 ü/saat)
aPTT 50-70 sn tutulur
LMWH ( Enoxaparin )
100 IU /kg x 2 dozda SC
PTT monitorizasyonu gerekmez
Heparine bağlı trombositopeni nadir
KBY hastalarında doz azaltılır
NSTEMI-KA da tercih edilir
Beta blokerler
Metoprolol
• 5 mg IV bolus , 15 mg dek çıkılabilir
4 x 25 mg veya 50 mg PO başlanır
2x50-100 mg idame edilir
• Mortalite,reinfarktüs , rüptür, VF riskini azaltır
• AV blok , bradikardi ,hipotansiyon,ağır KKY
ciddi reaktif havayolu hastalığında kullanılmaz
ACE inhibitörleri
• Mortaliteyi azaltır
• Düşük dozlarda başla , titre et
• Özellikle akut anterior MI , kalp yetmezliği
olanlarda
• KB<100 mmHg olanlarda kullanılmaz
• Angiotensin reseptör blokerleri alternatif
AKS ’de kullanılan ilaçlar
Statinler
24 saat içerisinde başla
Antiaritmikler
Proflaktik olarak kullanılmaz
Ca antagonistleri
•
•
•
MI da kullanılmazlar
Beta bloker kullanılamayan hastalar
Beta bloker ve nitrat kullanılmasına rağmen semptomları kontrol
edilemeyen hastalar
• Kontrolsüz hipertansiyon
Kısa etkili dihidropiridinler (nifedipine) kullanılmaz , verapamil
kullanılabilir
MI’da Pace endikasyonları
GEÇİCİ PACE
• Semptomatik bradikardi
(atropine cevapsız)
• Asistoli
• Bilateral BBB (alterne)
• Bifasiküler ve 1. derece
blok
• 2. derece AV blok (Mobitz
Tip II)
KALICI PACE
• 2.derece AV blok ve BBB
• AV tam blok
• Semptomatik AV blok
Monitorizasyon
Hemodinamik monitorizasyon
• Ciddi konjestif kalp yetmezliği, pulmoner ödem
• Kardiyojenik şok
• Akut MI mekanik komplikasyonları
İntraarteriel basınç monitorizasyonu
• Ciddi hipotansiyon
• Vazopressör ajan alan hastalar
İntra-aortik balon
• Kardiyojenik şokta revaskülarizasyon öncesi
stabilizasyon
• Akut MI mekanik komplikasyonları
• Refrakter post MI angina
Koroner anjiyografi endikasyonları
• Post MI angina (spontan veya minimal efor ile)
• Hemodinamik instabilite
• Akut MY, VSD veya LV anevrizması nedeniyle
cerrahiye gitmeden önce
• LV fonksiyon bozukluğu
Cerrahi endikasyonları
Anjiyografide koroner damar anatomisi uygunsa
•
•
•
•
•
PKG başarısız olduğunda (nadir)
Refrakter ağrı
Hemodinamik instabilite varlığı
Mekanik komplikasyonlarda
VSD, MV cerrahisi
Download