PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ

advertisement
11.
KAVRAMA
Test
7
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
PSİKOLOJİ
ÜNİTE 2 : PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ
1. Phi Fenomeni, sabit olan nesnelerin belli bir aralıkta ve
hızlı bir biçimde sunulması sonucunda oluşan, gerçekte
olmayan bir hareket algısıdır. Arka arkaya gelen resim ya
da ışık noktaları birey için bir bütünsel birim olarak algılanmaktadır.
4. Duyumdan farklı olarak, algıyı; psikolojik yapı, toplumsal
koşullar ve değer yargıları, gibi pek çok unsur etkileyebilmektedir.
Parçada, anlatılan algısal duruma aşağıdakilerden
hangisi örnek olarak verilebilir?
A) Ani bir sese, herkesin dönüp bakması
B) Budist birinin, ineği kutsal olarak algılaması
A) Tren raylarının ufukta birleşiyormuş gibi algılanması
C) Aç olan birinin lokantaları daha önce algılaması
B) Farklı sürede ve yakın aralıklarla yanan 150 ışığın, bir
bütün algılanması
D) Bir sporcunun televizyonda spor haberlerine yönelmesi
E) Sınava hazırlanan öğrencinin, kitapçıda test kitaplarına yönelmesi
C) İki yüzün içinde yer alan siyah fonun önde algılanması
D) Kar yağdığında beyaz zemindeki siyah hayvanın kolay algılanması
5. LYS sürecinde öğrencilerden, zaman ilerledikçe şu yakınmaları duyabiliriz; “çok bunaldık, artık yeter…” bu söylemlerin arkasından ailesi ve öğretmenleri kendisine “bir süre
ara ver istersen” dediğinde, bu tavsiye bazıları için işe yarayabilir. Belli bir süre ara verdiğinde, çalışma isteğinde
tekrar artış gözlenebilir.Fakat bu durum genellenemez.
E) Havuzun dibindeki metal paranın renginin donuk algılanması
Buna göre dikkati etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi, farklı bir nitelik taşır?
A) Yaş
B) Cinsiyet
B) Bireyin sosyo-ekonomik çevresi, başarıda etkilidir.
C) Motivasyon süreci kişiden kişiye farklı sonuçlanabilir.
D) İhtiyaç arttıkça insanlarda güdülenme de artar.
E) Sınav başarısında dışsal motivasyon daha önemlidir.
C) İhtiyaç ve beklenti
D) Geçmiş yaşantılar
E) Uyarıcının şiddeti
6. Güdüler; sosyal ve fizyolojik kökenden kaynaklanmakla
birlikte, davranışlarımızı yönlendirebilmektedir.
3. Duyum, uyarıcının duyu organları aracılığı ile duyumsanmasıdır. Algı ise; alıcı hücrelerin, dış çevredeki fiziksel
enerjiyi, zihinde sinirsel enerjiye dönüştürmesiyle gerçekleşir. Zihin içinde bulunduğu durumda, beklentilerini, geçmiş
yaşantılarını, diğer duyu organlarından gelen başka duyuları, toplumsal ve kültürel etkenleri de hesaba katabilir.
Aşağıdakilerden hangisi duyum ile algı arasındaki bu
farklılığı ifade eder?
Parçada güdülenme ve başarı ilişkisi hakkında çıkarılabilecek temel yargı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireyin yaşı, motivasyon süresinde etkili olabilir.
MEB 2016 - 2017
2. Zihin; uyarıcıları önce fark eder, sonra pek çok uyarıcı arasından, amacına uygun olanları seçer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, algıya bir örnek
olamaz?
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç ve sonuç itibariyle diğerlerinden farklıdır?
A) Acıkma-Yemek yeme
B) Susuzluk-Su içme
C) Başarma-Ders çalışma
D) Hayatta kalma-Solunum
E) Yorgunluk-Uyku
7. Aşağıdakilerden hangisi güdülenmiş davranışın bir
özelliğini yansıtmaz?
A) Duyum fizyolojik, algı psikolojik bir süreçtir.
A) Bütün insanlarda aynı şekilde sonuçlanır.
B) Duyum beyin merkezli, algı duyu organı temellidir
B) Belli bir amaca dönük olarak yapılır.
C) Algı duyuma göre daha basit düzeylidir.
C) Güdülenmiş davranış sonuç odaklıdır.
D) Geçmiş yaşantılar algının temel belirleyicisidir.
D) Güdülenmiş davranış insanı aktifleştirir.
E) Uyarıcı, duyumda birebir alınır, algıda anlam verme
vardır.
E) Güdülenmiş davranış seçicidir.
11.
Test
7
SINIF
PSİKOLOJİ
ÜNİTE 2 : PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ
11. Kitapçılara gittiğimde, kitapseverlerle aynı havayı teneffüs
etmekten keyif alıyorum. Farklı türden yazılı eserler ayrı
bölümlerde tasniflenmiş ve her bölüme ilgi duyan pek çok
insan görebilirsiniz. Hatta bir süre sonra, kim hangi bölüme gidecek tahmin etmeye başlarsınız.
8. Fizyolojik güdülere birincil, sosyal güdülere ise ikincil güdüler adı verilir. Birincil güdüler hayati olmalarına karşın,
her zaman birincil öncelikli olmayabilir.
Aşağıdaki durumlardan hangisi sosyal güdülerin daha
öncelikli olduğu bir duruma örnek gösterilebilir?
A) Aç olan birinin, pis olsa da çöpten yiyecek alması
B) Susayan birinin, arkadaşının yarım şişe suyunu içmesi
Amaçlı davranış hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
A) İnsanların motivasyonu ve ilgisine bağlı olarak değişmektedir.
C) Uykusuz olan birinin, buna rağmen sınavına çalışması
D) Yorgun olan annenin, çocuğunu sırtından indirmesi
B) Aynı mekânda olan insanların hiçbir ortak özelliği bulunmamaktadır.
E) Aç olan birinin, marketten yiyecek çalması
C) Kitapçıda her tür kitap için ayrı bölüm oluşturmak, satışı arttırmaktadır.
9. Psikolojide bireyin ilgisini çeken ve onu davranışa sürükleyen uyarıcıya; özendirici uyarıcı adı verilir.Bu durum fizyolojik kökenli olmayıp, çevresel uyarıcıların bireyde çağrışımlar yaratarak, davranışa itmesiyle gerçekleşir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi özendirici uyarıcıya örnek verilebilir?
A) Oruç tutan birinin aç olmasına rağmen orucunu bozmaması
B) Aç olmadığı halde, pastanede otururken tatlı yeme isteğinin gelişmesi
C) Mülakat öncesi elbise seçimine daha fazla özen gösterilmesi
D) Tuttuğu takımının renklerini eşya seçiminde dikkate
alması
E) Bir annenin başarılı olması için çocuğunun öğretmeniyle diyalog halinde olması
10. Motivasyon; fizyolojik ve psikolojik süreçlerin etkileşim içine girerek, davranışı etkiler. Fizyolojik ve toplumsal kökenli gerçekleşen bu süreci, Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi
ile açıklasak da, konu aslına bakılırsa tartışmaya açıktır.
İnsan, duygu varlığı olarak sadece mekanik bir tepki sergilemez.
E) İnsan her yerde ve zamanda aynı davranışı sergilemektedir.
MEB 2016 - 2017
D) İnsanlar girdikleri ortamın gereğine göre davranışını
değiştirmektedir.
12. Ders başarısı düşük bir öğrencinin ailesi, bunun nedenini
çocuğunun arkadaş çevresine bağlamaktadır. Çocuklarıyla konuşup, okulunu değiştirmişler ve nihayet başarı düzeyini arttırmışlardır. Ancak çevresel koşulların değişmesi
başarı için tek neden midir? Eğer çocuk buna inanmasaydı başarılı olabilir miydi? Başarının sırrı, anne babanın çocukla empati kurması ve onun buna inanmasıdır.
Parçada anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumsuz çevre koşullarına rağmen de başarılı olmak
mümkündür.
B) Çocuğun sahip olduğu sosyo-ekomonik çevre başarılı
olmasını sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılmak istenen
temel düşüncedir?
C) Başarı anne babanın dışsal motivasyonuyla gerçekleşmiştir.
A) Güdülerin önceliği topluma, zamana ve kişiye göre
değişebilir.
D) Başarı ailenin ilgisinin yanında çocuğun buna inanması ve çalışmasıyla gerçekleşmiştir.
B) Maslow’un güdülenme piramidi tamamen hatalıdır.
E) Çocukların başarısız olmasının en önemli nedeni arkadaş çevresidir.
C) Toplumsal ve fizyolojik güdüler evrenseldir.
D) Fizyolojik güdüler davranışta daha belirleyicidir.
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
E) Davranışların nedenini anlamak zordur.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards