Artık gümrük müşavirliği için bir okul olarak

advertisement
Artık gümrük müşavirliği için
bir okul olarak görülüyoruz
Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan ve aynı
zamanda Gümrük Müşaviri olarak görev yapan Kenan Güler ile etik ve uyum
yönetiminin önemini, şeffaf şirket yaklaşımının getirilerini ve OECD’ye “örnek
vaka” oluşlarının hikayesini konuştuk.
n Öncelikle firmanızı tanıyabilir
miyiz? Faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz?
Şirketimiz, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından yürütülen projeleri, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya
Gümrük Örgütü, AB Gümrük Mevzuatı (Union Customs Code/UCC) ile
Gümrük ve Dış Ticaret ile ilgili dünyadaki tüm gelişmeleri taslak aşamasından itibaren takip etmektedir.
Türkiye’nin “İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listelerine giren firmalar ile uluslararası firmaların da dahil olduğu yaklaşık 500 firmaya; bünyemizde bulunan 35 gümrük müşaviri, 142 gümrük müşavir
yardımcısı, 123 gümrük müşavir yardımcısı adayı ve 130 idarî olmak üzere toplamda 430 çalışan ile hizmet
vermekteyiz.
Merkezimiz, İstanbul’da yer almaktadır. Ayrıca İstanbul Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gümrük Müdürlüklerinde ve ülkemiz dış ticaretinin yapıldığı diğer
tüm önemli merkezlerde şubelerimiz mevcuttur.
Bildiğiniz üzere Endüstri 4.0, diğer adıyla 4. Endüstri Devrimi olarak
adlandırılan bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede IT departmanımız, uzman yazılımcı kadrosu ile
ihtiyaç duyulan tüm yazılımları kendi bünyesinde geliştirmekte; yatay ve
dikey özel yazılımlar ile müşterilerimize ISO 27001:2013 BGYS kapsamında güvenli bir şekilde entegre olabilmektedir.
n Kurumsal değerleriniz hakkında neler söylemek istersiniz? İş felse-
fenizi hangi yapı taşları üzerinde konumlandırıyorsunuz?
Global yaklaşımla birlikte üretim
ve tüketim süreçleri evrilmeye başladı.
Sürdürülebilir kalkınmaya paralel olarak yolsuzlukla mücadele etmek, etik
kurallara uyum sağlamak, yasal yükümlülükleri hakkıyla yerine getirmek,
insana yatırım yapmak, toplumların
gelişimine katkıda bulunmak, sosyal
konulara ve adaletsizliklere karşı bir
duruş geliştirmek öncelik kazandı. Biz
de kurumsal değerlerimizin temeline
bu kritik unsurları yerleştirdik.
Sloganı ‘’SMART EFFECTIVE CUSTOMS as it should be….’’ olan şirketimiz, Gümrük Müşavirliği mesleğinde
“olması gerektiği gibi’’ çalışmayı ilke
edinmiş ve tüm işlemlerini şeffaflık temellerine dayalı etik anlayışla sürdürmektedir. İşimizin felsefesini de bu anlayış oluşturmaktadır.
n Şeffaflık temellerine dayalı etik
bir anlayıştan bahsettiniz... Sektörünüzde etik ve uyum yönetimi konusu,
nasıl bir önem teşkil ediyor? Ticari faaliyetlerde dürüstlüğün somut getirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Etkin bir “Etik Yönetim Sistemi”, bir
şirketin sadece kendi iç dinamiklerinin kontrolünü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tedarikçilerinin ve hizmet
Etik ve uyum kültürünü
şirket DNA’mıza entegre
ederken aynı zamanda
OECD başarı öyküsünün
de tabanını hazırlıyorduk.
verdiği şirketlerin de uyum standartları içerisinde çalışıyor olmalarını gerektirir. Bu durum bile başlı başına kendi
risklerini barındırmaktadır. Gümrük
Müşavirliği gibi alanlarda “dolaylı temsilci” sıfatıyla hizmet vermek durumda kalan şirketler, bir yandan kendi
çalışanlarının iş görme kültürünü değiştirmeye çalışırken, bir yandan da iş
gördükleri kurumlar nezdinde bir itibar dengesi yakalama hedefindedir. Bu
şirketler, adına hizmet verecekleri firmalar konusunda da seçici olmak durumundadır.
Geliştirdikleri etik ve uyum yönetim sistemlerini iş yaşamlarında uygulayan, bu sayede ilgili tüm yasal düzenlemeler nezdinde hareket eden, tüm
kişi ve kurumlara hiçbir ayrım gözetmeksizin aynı mesafede duran, rekabet hukukuna saygılı, çıkar çatışmalarından uzak duran, çevreye saygılı, sosyal sorumluluk sahibi ve şeffaf şirketleri, “basiretli ve dürüst” şirketler olarak
tanımlayabiliriz. Bu şekilde ticaret yapanların sadece gümrük işlemleri alanında kısıtlı kalmayacak şekilde teşvik edilmesi ve sistemsel ayrıcalıklardan istifade edebilmelerinin sağlanması “dürüst davrandığı için kaybetme
endişesi” duygusunun azalmasında
önemli katkılar sağlayacaktır.
n Peki, siz etik ve uyum kültürünü
şirket DNA’nıza nasıl entegre ettiniz?
Öncelikle şirketimizde bir durum değerlendirmesi yaparak “etik ve
uyum yönetimi”ni oluşturmak üzere
Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ile çalışmalar başlattık. Etik ve uyumun tüm
ilke, politika ve prosedürleri yazılarak
şirketin kalite yönetim sistemine en-
tegre edildi. Çalışanlarımız “Yolsuzlukla Mücadele, Etik İlkelere Uyum ve İş
Etiği” eğitimlerine tabi tutuldu.
İstanbul’da Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development
- OECD) tarafından düzenlenen “OECD
Yolsuzlukla Mücadele Çalışma ve Danışma Kurulları” ve New York’ ta Birleşmiş Milletler nezdinde düzenlenen
“BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 10. Yıl
Dönümü Etkinliği”ne katıldık. Bu esnada yönetim kurulu üyelerimizi, hissedarlarımızı ve üst düzey yöneticilerimizi de içeren üç ay süreli TRACE denetim ve araştırmasını geçerek “TRACE
Sertifikası”nı aldık. 2016 yılında sertifikamızı yeniledik ve “Due Dilligence” raporumuzu güncelledik. Etik ve uyum
kültürünü şirket DNA’mıza entegre
ederken aynı zamanda OECD başarı öyküsünün de tabanını hazırlıyorduk.
n OECD, Güler Dinamik’i örnek vaka olarak gösterdi. Konuyla ilgili detayları öğrenebilir miyiz?
OECD Merkez Asya ve Doğu Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu İstanbul çalıştayında, şirketimizin yapısı ve çalışmaları gruba aktarıldı. Bu çalıştayda OECD Çalışma Grubu
üyelerinin dikkatini çeken çalışmalarımız, kurum tarafından bir başarı öyküsü olarak benimsendi. Yolsuzlukla Mücadele Çalışması kapsamında Etik ve Uyum Programı, FCPA, UK Bribery Act
ve Yolsuzlukla Mücadele Standartlarına Uyum ve iç denetim, kontrol mekanizmaları incelendi. Değerlendirme
süreci sonrasında, “B20 Gümrüklerde
Kolektif Eylem ile Yolsuzlukla Mücadele Rehberi” çalışması kapsamında örnek vaka olarak “Güler Dinamik Başarı Hikayesi” “Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia, OECD
2016’ da, “Integrity-building experience of Guler Dinamik Customs Consultancy Inc.” olarak yayınlandı.
En değerli sonuç, artık yolsuzlukla
mücadele girişimi ile çok iyi bilinen şirketimizin itibarıdır. Diğer bir kazanç ise
çalışanlarımızın mesleki bilgisinde, özgüveninde ve motivasyonundaki artıştır. Artık firmamız, gümrük müşavirliği
için bir okul olarak görülmektedir.
“En değerli sonuç, artık
yolsuzlukla mücadele
girişimi ile çok iyi bilinen
şirketimizin itibarıdır.”
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards