Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi • Kasım

advertisement
CSR Turkey
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi • Kasım-Aralık 2013 • Sayı: 12 • ISSN 2147-6179
KSS ri
e
leşil
y
ö
S
Nilgün Keleş
Sosyal sorumlu davranmamayı
anormal görüyoruz
Sertrans Logistics Genel Müdürü Nilgün Keleş
ile şirketin sosyal sorumluluk algısı ve projelerini
konuştuk.
Kuruluşunuz ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)
ilişkisi üzerine neler söylersiniz?
Kurumsal sosyal sorumluluk, firmamızı 1989’da 30
m2’lik bir ofiste sıfırdan başlayarak kurduğumuz
ilk yıldan itibaren, Sertrans Logistics’in var oluş
nedeni ile ve iş yapış kültürüyle iç içe geçmiş bir
kavram. Operasyonel süreçlerimizi sürdürülebilirlik
yaklaşımına göre yapılandırırken, bir yandan da
başta ülkemizin geleceği olan çocuklarımız olmak
üzere, gençlerimize ve bilhassa kız öğrencilerimize
destek olmak üzere projeler gerçekleştiriyoruz.
Açıkçası ilk günden bu yana büyüklüğümüz,
gelirimiz ne olursa olsun, bu alanlarda üstümüze
düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda
bir an bile tereddüt etmedik. Bunun olmamasını
anormal görüyoruz.
Projelerinizi kurgularken baz aldığınız alanlar/
konular nelerdir?
KSS proje ve uygulamalarımızı kurgularken
öncelikle eğitim, sağlık, çevre ve spor konularına
16
öncelik veriyoruz. Eğitim alanında ÇYDD ile
beraber Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yaklaşık
500 kız öğrenicinin ilkokuldan üniversiteye uzanan
eğitimlerine verdiğimiz katkı bizim için ayrı bir
anlam taşıyor. Yine aynı alanda, TOÇEV ve NTV
radyonun önderliğinde, 2006-2007 ve 2007-2008
eğitim-öğretim yılında, okullar açılırken öğrencilerin
sevinçlerine ve umutlarına destek olmaya çalıştık.
Yatılı ilköğretim bölge okullarında, zor koşullarda
eğitimini sürdüren çocuklarımıza ‘eğitim setleri’ni
ulaştırdık. Diğer yandan, kimsesiz çocukların
bakımı için Koruncuk Vakfı ile yürüttüğümüz
Bolluca Çocuk Köyü destek projesi ise hala devam
ediyor. Uzun yıllar LÖSEV’le yürüttüğümüz lösemili
çocuklara destek projemiz ve böbrek yetmezliği
olan hastalara destek vermek üzere Türk Böbrek
Vakfı ile yürüttüğümüz çalışmalarımız sağlık
alanındaki projelerimizden bazıları. Spor alanındaki
çalışmalarımıza ise ilk olarak 2006 yılında başladık.
Artvin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Artvin
Kafkasor yaylasında, 30 gönüllü ve 80 engelli genç
ile bir araya geldik. Engelli gençler için, çeşitli spor
aktivitelerinin yanında, müzik terapisi, dans, ilk
yardım, İngilizce, el sanatları eğitimlerinin yer aldığı
bir kamp projesine destek olduk. Kamp programı
içinde, çevre gezilerine ve grup oyunlarına da yer
verildi. Yine sporla ilgili olarak geçtiğimiz yıllarda,
22 ülkeden 176 bisikletçinin katılımıyla 47.’si
düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na
lojistik hizmet sağlayıcısı olarak sponsor olduk.
Bu projelerin yanı sıra ‘sürdürülebilirlik’ konusunu
hep çok önemsedik. Sertrans Logistics olarak
tüm faaliyetlerimizi “Yeşil Lojistik” uygulamaları
çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.
Güncel proje/projeleriniz nelerdir? Hedef ve
sonuçlarına ilişkin bilgi verir misiniz?
Koruncuk Vakfı ile yürüttüğümüz Bolluca Çocuk
Köyü destek projemiz hala devam ediyor. Bolluca
Çocuk Köyü, Korunmaya Muhtaç Çocukları
(Koruncuklar) topluma kazandırmak amacıyla
hayata geçirilmiş büyük bir sosyal sorumluluk
projesi. İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi, Bolluca
Köyü sınırları içinde yer alan bu ilk Türk çocuk
köyünün sakinleri ‘Koruncuklara’ ihtiyaç duydukları
tüm konularda destek vermeye çalışıyoruz.
gereği kabul görmüş, çevreye en az zararı veren
motorlara sahip. Öte yandan, tüm araçlarımızın,
üretici firmalarının yetkili temsilcileri tarafından
düzenli olarak ses ve egzoz emisyon testlerine tabi
tutularak kontrolleri yapılıyor. Ayrıca araçlarımızda,
nitrojen oksit gibi zararlı egzoz gazlarını su
buharı ve zararsız nitrojene dönüştüren sentetik
üre solüsyon kullanılıyor. Araçların iç ve dış
temizliğinde kullanılan malzemelerin dahi çevre
dostu olmasına büyük özen gösteriyoruz. Yine
araçlarımızın dış temizliğinde kullanılan suları
ise, hiçbir şekilde toprağa karıştırmadan ayrı bir
depoda muhafaza ediyor ve bunları Belediye ve
İSKİ yetkililerince belirlenmiş atık su tanklarına
boşaltıyoruz. LAS-DER’le olan işbirliğimiz
çerçevesinde de, araçlarımızda kullanılmış ve ömrü
tamamlanmış lastikleri geri dönüşüme vererek,
doğaya karışmadan yeniden geri kazanılmasını
sağlıyoruz. Bu kapsamda 2011 - 2013 yılları
arasında LAS-DER’e geri kazanım için verilmiş
toplam lastiğimiz 12.280 kg oldu.
Sertrans olarak, tüm faaliyetlerimizde doğal
Sektörde bir ilk olan “yeşil bina” uygulamamızdan
kaynaklarımızı koruyarak, lojistik faaliyetlerimizin
da bahsetmek isterim. Ekosisteme duyarlı yapılar
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza
olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş ‘yeşil bina’lar
indirgemeye çalışarak yarınlara bugünden
enerji tüketiminde
daha temiz ve
yüzde 24-50,
yaşanılabilir bir
CO2 salınımında
dünya bırakmayı
Eşitlik Bildirgesi’ni kurumumuz
yüzde 33-39, su
hedefliyoruz.
adına
imzalayarak
cinsiyet
tüketiminde yüzde 40
Sertrans Logistics
ve atıklarda yüzde
temelli ayrımcılığın ortadan
olarak tüm
70’e varan bir düşüş
faaliyetlerimizi
kaldırılmasına yönelik
sağlıyor. Biz Sertrans
“Yeşil Lojistik”
Logistics olarak,
belirlenen ilkelere uyacağımız,
uygulamaları
Hadımköy’deki 42.500
çerçevesinde
bu ilkelerin yaygınlaştırılması
m2 arazi üzerine
gerçekleştiriyoruz.
kurulu yeni lojistik
konusunda
öncü
olacağımız
Karbon ayak izimizi
merkezimizi ‘yeşil
ölçüyor ve küresel
konusunda söz verdik.
bina’ olarak inşa ettik.
ısınmaya sebep
Merkezimiz, inşaat
olan en temel sera
planlarından başlayarak enerji modellemesinden,
gazı karbondioksitin çevreye salınımının azaltması
günışığı simülasyonuna varıncaya dek tamamen
için projeler üretip uyguluyoruz. Bunların başında,
ekosisteme uyumlu hale getirilerek tamamlandı.
karayolu kullanımı yerine çoklu taşıma modellerine,
Dünyada LEED sertifikasyonu olarak bilinen “yeşil
yani multimodal taşımacılığa ağırlık vermek
bina” sertifikamız için de, merkezi Amerika’da
geliyor. Örneğin 2012 yılında, bir önceki yıla oranla
bulunan US Green Building Council’a gerekli
karayolu kullanımını yüzde 38 oranında azaltarak
müracaatlarımızı yapmış bulunuyoruz. Binamızın
ve Ro-Ro kullanımına ağırlık vererek, hem yakıt
LEED sertifikasını almasıyla, lojistik sektöründe
tasarrufu sağladık hem de karbondioksit salınımını
bir ilk olacak. Bulunduğumuz topluma, insana,
azaltmış olduk. Böylece sadece 2012 yılında
bizden sonraki nesillere ve yaşadığımız dünyaya
yaklaşık 10.000 ağaçlık bir ormanın yok olmasını
karşı sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda
önlemiş olduk.
liderlik etmenin mutluluğunu ve huzurunu
yaşayacağız.
Diğer yandan, zorunlu karayolu faaliyetlerimiz
için öz mal araç filomuzun tamamının, AB’nin
Co2 emisyon standartlarına uygun olarak Euro/5
ve Euro/6 normlarında olmasına büyük önem
veriyoruz. Filomuz, uluslararası standartlar
Yeni dönemde KSS anlamında nasıl ilerleyeceksiniz?
Kız çocuklarının eğitimi alanındaki çalışmalarımız
devam edecek. Diğer yandan çalışmayan
17
Sahip olduğumuz yüksek kadın çalışan oranıyla,
hem iş dünyasında hem de lojistik sektöründe öncü
bir rol üstleniyoruz. Kadın çalışanlarımıza pozitif
ayrımcılık yapıyor, “kadın dostu” insan kaynakları
uygulamalarıyla da kadın çalışanlarımızın
hayatlarını kolaylaştırıyoruz.
Sertrans olarak “insan” değerini referans alarak tüm
çalışanlarına “işte fırsat eşitliği sağlama” prensibiyle
hareket ediyoruz. Kadın çalışanları teşvik etmek
amacıyla Dünya Ekonomik Forumu (DEF)
işbirliğiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından yürütülen bir platform olan “İşte Eşitlik
Platformu”na katılarak, Türkiye’de iş dünyasındaki
ve ekonomik alandaki cinsiyet uçurumunu en aza
indirmek üzere harekete geçtik. Platformda yer alan
şirketler, ülkedeki ekonomik cinsiyet uçurumunu 3
yılda yüzde 10’a kadar azaltmayı amaçlıyor. İşte
Eşitlik Bildirgesi’ni kurumumuz adına imzalayarak
cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına
yönelik belirlenen ilkelere uyacağımız ve ülkemiz
genelinde bu ilkelerin yaygınlaştırılması konusunda
öncü olacağımız konusunda söz verdik.
Hangi sektörde olursak olalım unutmamalıyız ki
en önce Türkiye’nin ekonomik refahı, hedeflerine
çok daha hızlı ve emin bir şekilde ilerleyebilmesi,
hemen akabinde hepimizin özlemini çektiği barış
ve huzur ortamının kalıcı olarak oluşması ve de
demokrasimizin olgunlaşması için kadınların iş
hayatında ve üst düzey pozisyonlarda yer alması
gerekiyor. Ataerkil düşüncelerimizi değiştirmek
üzere çaba göstermeye başlayarak ilk adımı
atabiliriz.
Bu kapsamda kadın, erkek çalışanlarımız arasında
cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik
ve refahlarını sağlıyoruz. Kadınların iş gücüne
katılımını özel olarak destekliyoruz, eşit işe eşit
ücret politikası ile hareket ederek takipçisi oluyoruz,
eğitim politikaları oluşturuyor, kadınların katılımına
özel olarak dikkat ediyoruz, aile-iş-yaşam dengesini
koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını
oluşturuyoruz.
kadınların iş hayatında yer almasına yönelik
projeler üzerinde çalışıyoruz.
Eklemek istedikleriniz?
Lojistik sektöründe tepe yönetici konumunda bir
kadının yer aldığı birkaç şirketten biriyiz, Sertrans
Lojistics olarak kuruluşumuzdan bu yana kadın
çalışanlarımızı hep destekledik ve desteklemeye
devam edeceğiz. Bu anlamda bir rol model
olmaktan dolayı çok mutluyum.
18
Download