EK-1 ÜYTE MERKEZİ RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ

advertisement
EK-1
ÜYTE MERKEZİ RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
EVRAK ADI VE AÇIKLAMASI
1
Merkez işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği
merkezin/sağlık kuruluşunun adını, açık adresini ve merkezin
açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı
başvuru dilekçesi,
2
Özel hastanelerde, Bakanlıktan merkez için alınan ruhsata
esas proje, kamu ve üniversite hastanelerinde en az 1/100
ölçekli, binanın tümüne ait kesit ve cephelerin gösterildiği
proje, müellifi ve çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik
edilecek üç takım ozalit kopya halinde hazırlanan kat
planları,
3
Merkezlerde görevlendirilecek personele ilişkin olarak;
a) Personel isimleri ve çalışacakları alanlar,
b) Diploma, uzmanlık belgesi ve sertifikalarının aslı
veya Müdürlükçe onaylı örneği,
c) Adli sicil kaydı beyanları,
ç) Hekimler için tabip odası kayıt belgesi,
d) ÜYTE ünite sorumlusu ve ÜYTE laboratuvarı
sorumlusunun
sertifika
tarihinden
sonra
ÜYTE
merkezlerinde çalıştığı süreyi gösterir merkezin bulunduğu
ilin müdürlüğünden alınmış belge, sertifika tarihinden
itibaren iki yıl merkezde çalışılmamış olması halinde
tazeleme eğitimi aldığına dair belge,
4
Merkezde kullanılacak araç ve gereçleri gösterir liste (EK-7)
5
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre tıbbi atıkların
bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme,
6
Bakanlıkça ruhsatlandırılmış biyokimya laboratuvarının
bulunduğuna veya Bakanlıkça ruhsatlandırılmış biyokimya
laboratuvarıyla yapılan sözleşme,
7
Erişkin ve yenidoğan yoğunbakım yatağının bulunduğunu
gösterir belge, (Faaliyet İzin Belgesi Örneği)
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
Evrağın
Uygunluğunun
Tespiti
İl Sağlık
Müdürlüğü
Evrağın
Uygunluğunun
Tespiti
UYGUN
UYGUN
8
Merkezde tam donanımlı acil yardım ambulansı
bulunduruluyor ise, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre alınmış Ambulans
Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans
hizmeti sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise,
Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin ve hizmet
sözleşmesinin aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği;
Yönetmeliğe uygun ambulans hizmetinin karşılandığına dair
müdürlük onaylı belgenin sureti,
9
İtfaiye Raporu
10
Şirket Sahipliğinin imza sirküleri
11
Bakanlıktan ön izin belgesi
İlçe Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi
Adı ve Soyadı:
Tarih:
İmza:
İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi
Adı ve Soyadı:
Tarih:
İmza:
EK-7
MERKEZLERDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ
A) Embriyoloji laboratuvarı:
1. Laminar flow hood (yüzeyi ısıtmalı),
2. İnkübatör (en az 2 adet ve CO2, O2 kontrollü),
3. Mikroskoplar;
a) Stereoskopik (diseksiyon) Mikroskop (laminar flow hooda monte edilmiş ve alttan
aydınlatması olan, en az iki adet),
b) İnverted Mikroskop.
4. Çok gözlü laboratuvar tüpü ısıtıcısı (en az üç adet),
5. Buzdolabı ve dondurucusu
6. PHmetre,
7. Laboratuvar tipi termometre,
8. Mikropipetler,
9. Kültür için gerekli ve yeterli miktarda steril sarf malzemesi,
10. Embriyo transferi için gerekli alet ve steril sarf malzemesi,
11. Mikromaniplatör sistemi (İnvert mikroskoba yerleştirilmiş ve yüzeyi ısıtıcılı),
12. Toksik gaz filtreleme sistemi,
13. İnkübatör Alarm Sistemi,
14. Oda ısısını gösteren laboratuvar tipi termometre,
15. Sıvı azot tankları (depo, embriyo, yedek tankları),
16. Dondurma ve çözme işleminde gerekli olan donanım ve malzemeler.
B) Androloji Laboratuvarı:
1.Faz kontrast ataçmanlı standart laboratuvar mikroskobu,
2.Laboratuvar tipi santrifüj,
3.Sperm sayımı için gerekli standart ölçüm aletleri,
4.Buzdolabı,
5.İnkübatör,
6.Laminar flow hood,
7.Taşınabilir ısıtıcılı tabla.
Download