Uploaded by User12749

acil sağlık hizmetleri

advertisement
İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DERSİ VİZE ÇALIŞMA SORULARIM
İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DERSİ VİZE ÇALIŞMA SORULARIM
Sağlık bakanlığı ne zaman kurulmuştur?
 3 mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı kanun
İlk sağlık bakanı kimdir?
 Dr. Adnan Adıvar
Cumhuriyet dönemi ilk yazılı sağlık planı nedir?
 Birinci 10 yıllık milli sağlık planı
1923 sonrası sağlık bakanı kimdir?
 Dr. Refik saydam
Dr. Refik Saydam’ın çıkardığı hala yürürlükte olan
kanunlar nelerdir?
 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının
Tarzı İcrasına dair kanun
(1928)
 1593sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu (1930)
 Milli sağlık planı
Ülkemizin sağlık yapılanmasını etkileyen yasal
 Milli sağlık programı
metinler nelerdir?
İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DERSİVİZE1963
ÇALIŞMA
yılındaSORULARIM
başlamıştır.
Sağlıkta sosyalizasyon ne zaman başlamıştır? Nasıl
 Sağlık evleri, sağlık ocakları, ilçe ve il
yapılanmaya gidilmiştir?
hastaneleri şeklinde yapılanmıştır.
 Biyolojik kontol laboratuvarı
Refik saydam Hıfzıssıhha’nın yaptığı çalışmalar ?
 Aşı istasyonu
 Deri içi BCG aşısı
Ülkemizde boğmaca aşısının çıkışı?
 1948
Tıp mesleklerinin mevzuatları nelerdir?
Sağlık reformu hangi tarihte yürütüldü?
Sağlık reformunun ana bileşenleri nelerdir?
2003 yılı sağlık politikaları nelerdir?





 SGK yı tek çatı altında toplayıp ,genel sağlık
sigortasını kurmak
 1.basamak sağlık hizmetlerini aile hekimliği
çevresinde geliştirmek
 Hastanelerin özerk işletmelere dönüşü
 Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizm.
öncelik veren ,planlı denetleyici yapıya
kavuşması.
 Türkiye sağlıkta dönüşüm projesi





Türkiye sağlıkta dönüşüm programının hedefleri
nelerdir?




Sağlıkta dönüşüm projesiyle yapılan değişiklikler
nelerdir ?
Sağlıkta dönüşüm programının 8 tema etrafında
dönüşü ?
Birinci (1) basamak sağlık kuruluşları nelerdir?
İkinci(2) basamak sağlık kuruluşları nelerdir?
Üçüncü(3) basamak sağlık kuruluşu nedir?
Türk Tabipleri Birliği kanunu
Eczacılar ve eczaneler kanunu
Hemşirelik kanunu
Türk eczacıları birliği kanunu
1990
SB nın idari ve fonksiyonel açıdan yapılanışı
Aile hek. uygulamasına geçilmesi
Anne ve çocuk sağlığına özel önem verilmesi
Koruyucu aile hek. Yaygınlaştırılması
Tüm vatandaşl.genel sağlık sigort.
Kapsamında oluşu
Özel sektörün sağlık alanına yatırım
yapılması ve özendirilmesi
Sağlıkta e dönüşüm projesinin hayata geçişi
Sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi.
Sağlık kuruluşlarının tek çatıda toplanışı
 Sağlık sistemi yeniden organize olmuş
 Sağlık hizm.erişim kolaylaştırılmış















Planlayıcı ve denetleyici SB
Herkesi tek çatıda toplamak
Erişimi kolay, güleryüzlü hizmet
Etkili sevk zinciri
Yüksek motivasyonlu sağlık çalışanları
İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmesi
Aile hekimlikleri
Verem savaş dispanserleri
Ana -çocuk sağlığı ve aile planlaması
merkezi
Sağlık merkezi
SSK sağlık istasyonu ve dispanseri
Devlet hastaneleri
Özel dal hastaneleri
SSK hastaneleri
Resmi kurum hastaneleri
 Eğitim ve araştırma hastaneleri
 Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri
İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DERSİ VİZE ÇALIŞMA SORULARIM
 Üniversite hastaneleri
Sağlık bakanlığının görevi nedir?
Acil sağlık hizmetlerinin görevleri nelerdir?
112 acil sağlık hizmetleri daire başkanlığının
görevleri nelerdir?
Afet ve acil durum yönetimi
daire başkanlığının görevleri nelerdir?
 Halk sağlığını korumak ve geliştirmek
hastalık riskini azaltmak ve önlemek
 Teşhis tedavi ve rehabilite edici sağlık hizm.
Yürütmek
 Uluslararası öneme haiz halk sağlığı
risklerinin ülkeye girmesini önlemek
 Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin
geliştirilmesi
 Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar,
özel ürünler, uluslararası kontrole tabi
maddeler, kozmetikler, tıbbi cihazların
güvenli ve kaliteli şekilde piyasada
bulunması ve fiyatların belirlenmesi
 yurtsathında eşit kaliteli ve verimli hizmet
sunmak
 Sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek
 Hastane öncesi servisleri entegre etmek,
 faaliyetleri izlemek, değerlendirmek ,hasta
nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak
 kara ,hava ve deniz amb. Temin, tahsis sevk
ve idaresini sağlamak
 yurtdışında meydana gelen kazalarda
koordinasyonu sağlamak
 toplumda ilk yardım bilgi ve becerilerinin
gelişt.amacıyla eğitim faal. Planlamak ve
yürütmek.
 Personeller için eğitim prog. hazırlamak ve
uygulamak, tatbikat organizasyonları yapmak
 Haberleşme,ila.,tıbbi ve teknik malzemelere
yönelik planlama, dağıtım ve depolama
 Kara, hava deniz ve ambulans hizmetl. ile
çalışmada usul belirleme
 Ambulans ve acil sağlık araçlarının
standartlarını belirleme
 112 acil sağlık hizm. Uluslararası kalite
standartlarınca geliştirmek
 Acil sağlık hizmetlerince resmi, özel kurum
ve kuruluşları denetlemek ,il sağlık
müdürlüğünce denetimi sağlamak
 Afet, olağandışı ve acil durumlarla ilgili
gerekli planları yapmak
 Organizasyonu sağlamak
 İhtiyaçta ilgili birimlere temin etmek
 Afet ve olağandışı durumlarda il komutadan
24 saat sürekli olarak bilgi almak ve
değerlendirmek
 Toplu iskan, göç, mülteci kabulü gibi
durumlarda gerekli sağlık hizm. İle ilgili
işleri dairelerce iş birliğinde planlamak
 Afetlerde personel planı yapmak
İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DERSİ VİZE ÇALIŞMA SORULARIM
UMKE’nin diğer kurtarma ekiplerinden farkı?
UMKE neden kuruldu?
Crush sendromunun ortaya çıktığı zamanlar nelerdir?
 Umkeyi oluşturmak,onların ihtiyaçlarını
belirlemek ve teminatını sağlamak
 Medikal ekiplerin; yurt içi ve yurtdışı
meydana gelebilecek Acil ve afet
durumlarına aktif katılımı sağlamak
 Umke ye verilecek psikososyal desteğin planı
 Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer,
endüstriyel maddeler ile ilgili her tütlü kaza
saldırı sabotajda sunulan sğlk hizm. Planını
yapmak
 KBRN-E maddelerle ilgili sağlık müdahale
ekipleri personel,araç, hizmet belirlemek
 KBRN-E eğitim ihtiyaçl. Tespiti,planı
yapmak
 Personellei sağlık çalışanlarından oluşur.
 Resmi olark SB tarafından desteklenir.
 Gönüllülük esasına dayanır.
 Afete maruz kalan kişilere doğru ve çabuk
müdahale.
 Ölü ve yaralı sayılarını kabul edilebilir
rakamlara indirme.
 1999 depreminde yetersiz müdahale ve
sonucu oluşan crush sendromu
komplikasyonlarını en aza indirme






Michaelson vd.crush sendromunu nasıl tanımlar?

Umke ne zaman yapılandırılmaya başlandı?


UMKE’nin görevleri







Savaşlarda
madenlerde
göçüklerde
endüstri
trafik kazaları
Crush sendromunun gelişmesi için en az 4
saat süreli basınç altında kalmak gerektiğini
açıklar ve 372 depremzede ile ilgili
çalışmasında 1 saatte bile gelişebileceği
gösterilir.
17 Ağustos ve 12 kasım 1999 da meydana
gelen büyük depremler sonrası kurumların
acil durum ve afet konusunda yeniden
yapılanırılması,
Afette maruz kalmış kişilere doğru ve çabuk
müdahale
Ölü ve yaralı sayısını kabul edilebilir
rakamlara indirgeme
Triaj,
tıbbi müdahale
nakil hazırlıkları,
haberleşme,
kayıt,
yurtdışında ash da görev almak,
En kısa sürede medikal müdahale etmek ve
kurtarmak
İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DERSİ VİZE ÇALIŞMA SORULARIM
 kurtarılan kazazadeleri en kısa sürede acil
tedavi ünitelerine nakletmek ve görevlilere
teslim etmek
UMKE’ye kimler katılabilir?
Acil sağlık sisteminin tanımı nasıldır
Acil sağlık sisteminde temel amaç nedir?
Acil tıp sistemi kaç düzeyde örgütlenmiştir? Ve
bunlar nelerdir?
İsrail acil sağlık hizmeti?
İngiltere acil sağlık hizmeti?
Fransa acil sağlık hizmeti?
Almanya Acil sağlık hizmeti?
Çin acil sağlık hizmeti?
TR de acil tıp ne zaman gelişmeye başladı?
112 yi tek elde toplayan ülkeler hangileridir? Ve
neden?
1986 da Ankara, izmir, İstanbul da 077 telefon
numarasıyla ilk kez hastane öncesi acil sağlık hizmeti
veren servis neydi?
İstekli sağlık personelleri arasından seçilir. katılmak
için sağlık personeli olmak zorunluluğu vardır. Bu
personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına
göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitim ve
tatbikatlara katılır,gerektiğinde olağandışı olaylara
müdahale eder.kıyafetler kendi imkanlarınca
karşılanır.
Hastaların daha fazla zarar görmesini veya ölümü
engelleyebilmek için gerekli hızlı müdahale ve hızlı
karar vermeyi içeren sağlık hizmeti bölümüdür.
Hasta ve yaralılara en kısa zamanda en iyi acil bakımı
verebilmektir
4 düzeyde örgütlenmiştir.
 Temel ambulans asistanı
 Acil ambulans asistanı
 Kritik bakım Asistanı
 Acil tıp teknikeri
(2 ay+TYD)
( 3ay+ileri girişim)
(9ay,paramedik
( 3 yıllık program)
Askeri personel ve helikopterler sistemde kullanılır.
112, 999 ambulans ekipleri, paramedikler ve acil tıp
teknisyeninden oluşur. Motorlu ekipler yaygındır.
Hekimler ön plandadır. hekimler ve paramedikler
birlikte görev yaparlar.
En düşük düzeyden en ileri düzeye acil hizmeti verir
3 düzeyi vardır.
Ambulanslarda genellikle; paramedik ve kurtarma
ekipleri rol oynar.olay yerine ulaştığında tıbbi
yetkilerin olmadığı durumlarda; merkezden doktor
talep edilir.Bu doktorlar genelde hastanenin acil
servisinde çalışan; anestezi ve travma uzmanlarıdır.
Çinde paramedik mevcut değildir.Ambulans;
doktor,hemşire ve sürücüden oluşur.
1999 marmara depreminden sonra önemi arttı.




Hollanda
İzlanda
İsveç
Malta
Çünkü bu ülkelerde nüfus ve acil çağrı
sayılarının az olmasından kaynaklıdır.
Hızır Acil servisi
 1990 yılında İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin daveti ile TR’ ye gelen ABD
li acil tıp uzmanı olan Dr.John Fowler’in
İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DERSİ VİZE ÇALIŞMA SORULARIM
TR de Acil tıbbin gelişimi gerçek anlamda nasıl
oldu?
Acil tıp ın ayrı bir uzmanlık alanı seçildiği tarih ?
Ülke genelinde acil sağlık hizmetleri yönetiminden
sorumlu kişi kimdir?
Acil sağlık hizmetlerinin illerde kim tarafından
denetlenir?
İl ambulans servisinin sevk ve idaresi kim tarafından
yürütülür?
Olağandışı durumlarda gerekli hallerde kamu kurum
ve kuruluşlarına,özel hukuk tüzel kişilere ait
ambulans ve ekiplerin sevk ve idarei kim tarafından
yapılır?
Acil sağlık hizmetlerinde yer alan birimler nelerdir?
ASH ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ?
İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ?
HASTANE ACİL SERVİSLERİ?
DEÜ hastanesinin acil servisinde
çalışmasıyla olmuştur.
 1993, ayrıca DEÜ,Fırat üni de
acil tıp anabilim dalı kuruldu.
Acil sağlık hizmetleri GENEL müdürlüğü
Acil sağlık hizmetleri ŞUBE müdürlüğü
BAŞHEKİMLİK
BAŞHEKİMLİK






Acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü
İl ambulans servisi başhekimliği
Hastane acil servisleri
İl ambulans servisi başhekimlikleri
Komuta kontrol merkezi
ASH ile ilgili çalışmaları koordine etmek ,
planlamak
 İldeki ambulansların ruhsatlandırma,
denetimini yapmak
 Hastane acil servislerini koordine etmek ve
denetlemek
 İlk düzeyinde ilk yardım eğitimlerinin
verilmesini organize etmek
 İlk yardım eğitim merkezlerinin
ruhsatlandırılmasını ve denetimini yapmak
 İlk sağlık afet planlarını hazırlamak ve
uygulanmasının koordinasyonunı sağlamak
 ASH ile ilgili tüm verileri toplamak ve
değerlendirmek
 İl düzeyinde ambulans organizasyonunu
yapmak, yönlendirmek, uygulamak,
değerlendirmek
 Hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında
iş birliği sağlamak
 Merkezde ve istasyonda görev yapan
personelin hizmet içi eğitimi, sevki ve
idaresini yapmak
 Merkez ve istasyondaki malzemelerin temini,
kayıtı bakımı ve onarımını sağlamak
 Hizmetteki tüm kayıt ve istatistikleri tutan
personel bulundurmak
Acil tıbbi müdahale yamak,verilen hizmet ile ilgili
kayıt tutmak ve gerektiğinde doğrudan veya bağlı
olduğu kurum ve kuruluşları aracılığıyla merkeze geri
bildirim yapmak
İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DERSİ VİZE ÇALIŞMA SORULARIM
İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİKLERİ
KOMUTA KONTROL MERKEZİ (KKM)
KKM’nin görevleri nelerdir?
İstasyon nedir? Kaç tip istasyon vardır?
 24 saat kesintisiz ambulans hizmeti veren
 ihtiyaca göre birden fazla ekip ve ambulans
bulunduran
 baş hekimliğe bağlı
 kadrolu personeli olan
yukardaki özellikleri içine alan istasyon tipine
verilen ad nedir?
 1, 2 ve 3. basamak sağlık hizmetleriyle
entegre olarak çalışır.
 Hastane acil servisi ile entegre olan çalışana
(B1)
 1.basamak ile entegre olarak çalışana
(B2)
yukardaki özellikleri içine alan istasyon
tipine verilen ad nedir?
 İhtiyaca göre günün belli saatlerinde sadece
ambulans hizmeti verilen hizmettir
yukardaki özellikleri içine alan istasyon
tipine verilen ad nedir?
 KKM ve istasyonlar ile ambulans servisinin
tüm birimlerini ve personelini sevk ve idare
eder.
 Personel,bina araç ve malzemelerin
sağlanması amasıyla mali kaynak temini
yapar
 Planlama ve organizasyondan sorumludur
 Başhekimliğe bağlı olarak çalışır
İlin nüfusu, acil sağlık çağrıları, istasyon sayıları,
yeterli personel, teknik donanım ve yazılım altyapısı
ile uygun fiziki yapılarda kurulur.
 Çağrıları değerlendirir, yeterli sayıda sağlık
personellerini olay yerine yönlendirir
 Hizmet verilerini kayıt altına alır.Saklar ve
değerlendirir.
 İl düzeyinde kendisine bağlı istasyonların
hizmet araçlarını sevk ve idare eder.
 Hastaneler arası koordinasyonu sağlar ki
sevk sistemini düzenli yürütülmesini
hedefler.
 Yatak ,birimler ve Personel takibini yapar.
 Olağandışı olaylarda olay yerine yeterince
ambulans ve sağlık araçlarını yönlendirir.
 Gerektiğinde ildeki tüm ambulans ve özel
ambulans sevklerini gerçekleştirir
 İstasyon: ASH sunmak ve tıbbi müdahale de
bulunmak amacıyla kurulan birimlerdir.
 3 tip istasyon vardır;A,B,C
A TİPİ İSTASYON
B TİPİ İSTASYON
C TİPİ İSTASYON
İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DERSİ VİZE ÇALIŞMA SORULARIM
İstasyon yerlerinin belirlenmesindeki kriterler
İstasyonlarda kimler görev yapar?
İstasyonun görevleri nelerdir?
 Hizmet sunulması planan hedef nüfusun 50
bin kişi olması.
 Ulaşım imkanlarının güçlüğü
 Acil yardım gerektiren olayların sıklığı
 Trafik ve iş kazaları sayısı ve benzeri
olayların sıklığı
 Ash hakkında eğitim almış, sağlık ekibi
 tıbbi donanımlı ambulanslar
 Merkezin yaptığı yönlendirmelere göre
verilmesi gereken hizmeti usulünce yerine
getirmek
 Hizmetle ilgili kayıt tutmak
 Hizmetle ilgili tüm araç gereçleri hazır
bulundurmak, bakım onarım hususlarını
anında merkeze bildirmek
 Merkezin verdiği görevleri yerine getirmek
 Hizmetle ilgili araç gereçleri kullanıma hazır
bulundurmak
 İstasyona Doğrudan yapılan çağrıları
merkezin değerlendirmeine sunmak
İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DERSİ VİZE ÇALIŞMA SORULARIM
Download