Atatürk Dönemi Dış Politika 2

advertisement
KAZ
AN
SINIF
IM
30
KAVRAMA
ST
TE
8.
TEST
Atatürk Dönemi Dış Politika 2
1. Lozan Antlaşması’ndan kalan ve dış politikada tekrar gündeme alınan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’nin aleyhine çözümlenmiştir?
4. I. Balkan Antantı
II. Sadabat Paktı
III. Musul Sorunu
IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
V. Milletler Cemiyetine üyelik
A) Boğazlar Sorunu
B) Hatay Meselesi
C) Yabancı Okullar Sorunu
D) Musul Sorunu
Türkiye, doğu ve batı sınırlarının güvenliğini sağlamak için yukarıda verilenlerden hangilerini gerçekleştirmiştir?
2. Mandater devlet olan Fransa’nın Suriye’den çekilmesinden sonra 1938’de kurulan bağımsız Hatay
Devleti’nin meclisi 23 Haziran 1939’da, Türkiye’ye katılma kararı almıştır.
Hatay devletinin bu kararı alması aşağıdakilerden
hangisini göstermez?
A) Türkiye ile birleşmek istediklerini
B) Hatay’da Türklerin çoğunlukta yaşadığını
C) Hatay ile Türkiye’nin benzer kültürel değerlere sahip
olduğunu
D) Fransa’nın dış politikada başarılı olduğunu
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I ve II
C) I, II ve V
B) I, II ve III
D) I, III, IV ve V
5. Türkiye ile İngiltere arasında 1926 yılında imzalanan
Ankara Anlaşması ile Musul ve çevresi İngiltere mandası altındaki Irak’a bırakıldı.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine aykırı olduğu söylenebilir?
A) Misakımilliye
B) Misakıiktisadiye
C) Ulusal egemenliğe
D) Uluslararası diplomasiye
6.
3. Türk Devleti boğazlar üzerindeki tam egemenlik
hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) Ankara Antlaşması(1926)
C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
D) Mudanya Barış Antlaşması
Yukarıdaki görsel dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi “1. Dönem” ile ilgili olamaz?
A) Musul Sorunu
B) Sadabat Paktı
C) Yabancı Okullar Sorunu
D) Dış Borçlar Sorunu
Î
TEST
30
Atatürk Dönemi Dış Politika 2
7. Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye ile Fransa arasında;
10. Atatürk; “Burada bulunan ve yüce meclisinizi oluşturan
kişiler yalnız Türk değildir, yalnız Çerkez değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden
İslam unsurlarıdır, samimi bir topluluktur” ifadelerini
kullanmıştır. Ardından “Musul ve Kerkük’ün milli sınırlar dahilinde olduğunu belirterek Kerkük’ün kuzeyinde
Türk ve Kürt’ün birlikte yaşadığını ifade etmiş, fakat
onları ayırmadığını onların korunmasını ve güvenliklerini sağlamaya çalıştığını, ayrıca uğraştığı milletin tek
bir miletten ibaret olmadığını” söylemiştir.
I. Musul Sorunu
II. Dış Borçlar
III. On İki Ada
IV. Yabancı Okullar
V. Nüfus Mübadelesi
konularının hangilerinde sorunlar yaşanmıştır?
A) I ve II
C) II, III ve IV
Atatürk’ün Musul ile ilgili söylediği sözlere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) II ve IV
D) II, IV ve V
8. Türkiye, yaklaşan II. Dünya Savaşı tehlikesine karşı;
I. Sadabat Paktı
II. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
III. Balkan Antantı
gelişmelerinden hangilerini gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
9. Türkiye, aşağıdaki dış politika gelişmelerinden
hangisini, ulusal bağımsızlığına aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili devletlerle görüşmeyi reddetmiştir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Musul’un milli sınırlar içinde olduğu
B) Musul’un Irak’a bırakıldığı
C) Musul ve Kerkük’te tek milletin yaşamadığı
D) Musul ve Kerkük’ü korumaya çalıştığı
11. Almanya ve İtalya’nın saldırgan bir politika izlemesi
ve I. Dünya Savaşı’nı kaybeden Almanya’nın Versay
Antlaşması’na uymaması nedeniyle Türkiye, bölgesinde bazı arayışlara girmiştir. Ayrıca komşularıyla antlaşmalar yaparak sınırlarını güven altına almak istemiştir.
Aşağıdaki devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan
önce Türkiye’nin gerçekleştirmiş olduğu barış ilişkilerinde yer almamıştır?
A) Bulgaristan
B) Afganistan
C) Irak
D) İran
12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşanan dış politika sorunlardan biri değildir?
A) Musul Sorunu
B) Hatay Sorunu
C) Nüfus Mübadelesi
D) Kıbrıs Sorunu
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Yabancı Okullar Sorunu
B) Musul Meselesini
C) Dış Borçlar Meselesi
D) Boğazlar Sorunu
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download