kalp hastalıklarında semptomlar - e

advertisement
KALP HASTALIKLARINDA
SEMPTOMLAR
1- Dispne:
- LV doluş basıncındaki artışa ve pulmoner konjesyona bağlı
- Kardiyak kökenli dispne daima eforla ↑ istirahatle ↓
- Sol KY, MD ve MY gibi hastalıklarda
- Kalp yetersizliğinde en sık belirti
2- Ortopne:
- Dispnenin ileri şekli, hasta yattığı zaman nefesi daralır, oturunca düzelir. Hasta
oturarak uyumak zorunda kalır (YASTIK SAYISI?)
- Sıklıkla sol kalp yetersizliğinin belirtisi
- Platipne: Sol atriyal miksomalarda hasta yatarken rahat, ayaktayken dispneik
olabilir (Ayaktayken yer çekimi ile miksomanın LV inflow’u tıkaması)
3- Paroksismal Noktürnal Dispne (PND):
- Hastanın gece uykusundan nefes darlığı ile uyanması, gece venöz dönüşün artmasına bağlı meydana gelen pulmoner konjesyon
- PND KKY en spesifik semptomu
Ortopne; Sırt üstü yatmakla alt ekstremite ve splenik yataktaki kan kalbe gelir,
yetmezlikteki sol ventrikül bu ekstra kanı pompalamakta yetersiz kalır, pulmoner
kapiller basınç yükselir, intertestiyel ödem meydana gelir, hava yolu direnci artar,
akciğer kompliyansı azalır ve dispne meydana gelir.
Ortopne, PND’nin aksine, uyanıkken ve sırt üstü yatınca bir-iki dakika içinde
meydana gelir. Ortopne kalp yetmezliğine özgü değildir. Vital kapasitenin düşük olduğu
KOAH, astım, ileri asit ve büyük plevral effüzyon gibi klinik tablolarda da ortopne
görülebilir. Ortopnesi olan hastalar daha rahat nefes alabilmek için yüksek yastıkla
yatarlar. İleri aşamalarda oturur pozisyonda uyurlar.
PND gece uykudan nefes darlığı ve boğulma issi ile uyanılmasıdır. Öksürük ve
bronş mukozasının konjesyonuna bağlı gelişen bronkospazm nedeniyle wheezing de
görülebilir. Genellikle uyuduktan birkaç saat sonra meydana gelir. Ortopnede hasta
oturur oturmaz rahatlarken PND’de hastanın rahatlaması uzun (30 dakika veya daha
uzun) zaman alır.
Mekanizma?; Gündüz saatlerinde yer çekimi etkisi ile alt ekstremitede toplanan
sıvının gece yatınca yavaş yavaş rezorbe olması neticesi venöz kan dönüşünün
artması, (2) Uyku sırasında sol ventrikülün adrenerjik desteğini azalması, (3) Solunum
merkezinin normal noktürnal depresyonu. Bu faktörlerin etkisi ile yattıktan birkaç saat
sonra pulmoner konjesyon meydana gelir ve hasta nefes darlığı, boğulma hissi ile uyanır.
e-yandal
4 DAHİLİYE
4- Hemoptizi:
- MD’de. Pulmoner HT bağlı venöz konjesyon
- Kardiyak hastalıklar ve kapak hastalıkları içinde en sık hemoptiziye yol açan MD!
5- Göğüs ağrısı:
- KAH, miyokardit, perikardit veya aort anevrizmasında
- Koroner kalp hastalığının en önemli belirtisi
- Diyabetik hastalarda sessiz iskemi!
6- Halsizlik ve yorgunluk:
- Atım volümünün azalmasına bağlı, en sık KKY ve AD
7- Çarpıntı:
- Hastanın kalp atımlarını hissetmesidir. Aritmiler ve güçlü kontraksiyonlar, çarpıntı şeklinde hissedilir.
Göğüs Ağrısının Klinik Sınıflandırılması
Tipik angina (kesin)
Aşağıdaki özelliklerden üçü bulunur:
Karakteristik kalite ve sürekli substernal göğüs ağrısı
Eforla ya da duygusal stresle ortaya çıkar
İstirahat ve/veya GÜN ile geçer.
Atipik angina (olası)
Yukarıdaki özelliklerden ikisi vardır
Kardiyak olmayan göğüs
ağrısı
Yukarıdaki özelliklerden biri vardır veya hiçbiri
yoktur
Kanada Kardiyovasküler Derneği’ne Göre Angina Şiddetinin
Sınıflandırılması
Sınıf
Semptomların Düzeyi
Sınıf I
Olağan aktivite anginaya neden olmaz
Sınıf II
Sadece ağır ya da hızlı veya uzun süreli zorlanmayla angina
Olağan aktivitede hafifçe kısıtlanma
Hızlı şekilde yürüme ya da merviden çıkmada, yokuş yukarı veya
yemekten sonra yürürken; soğuk havada, duygusal stres altında veya
sadece uyandıktan sonraki birkaç saat içinde angina
Sınıf III
Olağan fiziksel aktivitede belirgin kısıtlanma
Normal koşullarda birkaç blok yürümeyle, bir kat merdiven çıkmayla ya
da düz yolda, normal hızda yürürken angina
Sınıf IV
e-yandal
Rahatsızlık ortaya çıkmadan hiçbir fiziksel aktivite yapamama veya
istirahatte angina
KARDİYOLOJİ 5
8- Noktüri:
- KKY’de gece yatınca venöz dönüşün artmasına bağlı
9- Zayıflama:
- KAH, KKY ve mezenter arter iskemisine bağlı: Kardiyak kaşeksi
10- İmpotans:
- Abdominal aort aterosklerozunda (Lerich sendromu)
- KAH tedavisinde kullanılan B-blokerlerin yan etkisi
11- Senkop:
- Senkobun en sık nedeni vazovagal (kardiyonörojenik)
- AD, AY, HOCM, Sol atriyal miksoma, PD, HSS, VT ve AV bloklarda da
12- Siyanoz:
- KKY’de periferik, KOAH’ta santral
Siyanoz
ƒƒ Redükte hemoglobinin 5 gr/dl’nin üzerinde
ƒƒ Santral siyanozun en sık nedeni KOAH
ƒƒ Periferik siyanozun en sık nedeni Raynaud
ƒƒ Santral siyanoz yapan nedenler : sekonder polisitemi yapan nedenler
ƒƒ Siyanoz ile gelen hastada ayırıcı tanı için AKG;
ƒƒ P02 düşük santral, normal periferik
ƒƒ P02 normal primer, düşük sekonder polisitemi
Siyanozun Özellikleri
Özellik
Santral Siyanoz
Periferik Siyanoz
1. PO2
Düşük
Normal
2. Mukozalarda siyanoz
Var
Yok
3. Uçlarında siyanoz
Var (sıcak)
Var (soğuk)
4. Etyoloji
KOAH (en sık)
Raynoud fenomeni (en sık)
Sağ-sol şantlı kalp
hastalıkları
Düşük kalp debisi
Anstabil hemoglobinopatiler
Şok
Yüksek rakım
Artiriyel tıkanıklık venöz
dolaşım bozuk. Periferik
vazokonstruk.
Polisitemi
Soğuk hava
e-yandal
6 DAHİLİYE
Venöz Pulsasyon
BVD arttıran nedenler:
- Sağ KY
- Konstriktif perikardit
- Kalp tamponadı
- Artmış dolaşım hacmi
- VCS tıkanıklığı (a,c,v dalgaları yok)
1 sec
R
150
ART
0
15
CVP
a
c
h
v
x
y
CVP trasesinin EKG ve arter trasesi ile ilişkisi
Superior
vena kava
Aorta
Sol pulmoner arterler
Sol pulmoner
venler
Sağ
atriyum
Sol atriyum
Triküspit
kapak
Mitral kapak
Kordae
tendineae
Papiller
kaslar
Sol ventrikül
İnferior vena kava
Pulmoner Sağ ventrikül
kapak
Kalbin anatomisi
e-yandal
KARDİYOLOJİ 7
h dalgası: y inişinin en alt noktasını takiben, a dalgası öncesine kadar sürede atriyum
veya ventrikülllerin yavaş doluşu– “diastasis” dönemi
“a” Dalgası
ƒƒ Diyastol sonunda atriyum kasılması
ƒƒ Belirgin a dalgasının görüldüğü durumlar:
ƒƒ Atriyumun kasıldığı sırada karşısında direnç:
-TD
- Sağ atriyal miksoma
- Pulmoner darlık veya pulmoner HT
- Prematüre atriyal depolarizasyon
- Kalıcı pacemaker varlığı
- Sağ ventrikül kompliyansının azalması
- Ventriküler ekstra sistol
- Cannon a dalgası Tipik olarak A-V tam blokta (kapalı triküspit kapağa karşı kasılan
sağ atriyum)
a dalgasının kaybolduğu durumlar:
-AF
- Ebstein anomalisi
- VCS sendromu
Venöz Pulsasyon
x inişi:
- Sistolle birlikte sağ atriyum gevşemesi ve trikuspit kapağın ventriküle doğru sarkması
- Konstriktif perikardit ve kardiyak tamponatta belirgin; RV dilatasyonunda küçük
v dalgası:
- Ventrikül sistolü devam ederken kapalı trikuspit kapağa karşı pasif sağ atrium dolması ile oluşur ve a dalgasından daha küçüktür!
- TY ve pulmoner HT’de belirgin
y inişi:
- Diyastolün başlamasıyla triküspit kapağın açılıp kanın hızla RV’ye geçmesi ve RA
basınç düşmesi
y inişinin belirginleştiği durumlar:
- Erken diyastolde hızlı ve derin y inişi: Ciddi TY
- Keskin y inişi, derin y çukuru ve başlangıç seviyesine hızlı bir çıkış: Konstriktif
perikardit, Tamponad veya ciddi RV yetmezliği
Yavaş y inişi:
- RV dolumunun engellenmesi
-TD
- Sağ atriyal miksoma
c dalgası:
- RV sistolü sırasında triküspid kapağın hafifçe atriyuma bombeleşmesi (klinik önemi Ø !)
e-yandal
Download