Komisyon MALİYE ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN

advertisement
Komisyon
MALİYE ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ
ISBN 978-605-364-578-8
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
3. Baskı: Ekim 2013, Ankara
Dizgi-Grafik Tasarım: Cemal İnceoğlu
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle / ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
E-ileti: [email protected]
Maliye
Maliye Teorisi - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin özelliklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Test - 1
5.
Kamu kesiminde kâr elde etme amacı yoktur.
Kamu kesiminde siyasal kararlar esas alınır.
Kamu kesiminin işleyişinde temel görev piyasaya
düşer ve tüm önemli kararlar piyasanın işleyişine
bağlı olarak belirlenir.
Kamu kesiminde devlet adına karar alan ve uygulayanlar değişik hareket imkânlarına ve değişik
araçlara sahiptirler.
Kamu kesiminde zor kullanma mevcuttur.
A)
B)
C)
D)
E)
6.
2.
I. Kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması
II. Ekonomik istikrarın sağlanması
III. Gelir dağılımında adaletin sağlanması
IV. Bölgesel dengesizlikle mücadele
Yukarıdakilerden hangisi Richard Musgrave’e göre
kamu kesimin yeni fonksiyonları arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
7.
Yalnız IV
I ve II
II ve III
III ve IV
I, II ve III
A)
B)
C)
D)
E)
Politik mübadele
Metodolojik bireyselcilik
Maximand ilkesi
Rasyonalite ilkesi
Sıçrama hipotezi
B) Marshall
C) Keynes
E) Rawls
Tarafsız Maliye Kuramının temel alındığı görüşe
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
Kamusal malların üretimi
Dışsallıklar
Doğal tekeller
Tam rekabetten sapmalar
Özel malların üretimi
Aşağıdaki kamu harcamalarının artışını açıklayan
kuramların hangisinde kararların temelinde birey
tercihleri yer almaktadır?
Toplumsal refah artışının, ancak toplumdaki refahı
en kötü durumdaki bireyin refahının artmasına bağlı
olduğunu söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Pigou
D)
E)
9.
4.
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi rasyonalite ile ilgili
olarak, devletin piyasada üretilmesi mümkün olmayan mal ve hizmetler üretmesi gerektiği görüşünü
ileri sürmüştür?
A) Wicksell
Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomik faaliyette bulunma nedenlerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Buchanan, Downs ve Tullock
Pigou, Smith ve Ricardo
Peacock, Wiseman ve Adams
Niskanen, Nitti ve Adams
Ricardo, Nitti, Marshall
A) Musgrave
B) Pigou
C) Peacock
D) Buchanan
E) Samuelson
8.
3.
Demokrasi ile yönetilen bir ülkede hükümetler kendi
yaşam sürelerini, seçmenlerin de kendi gerçek gelirlerini maksimum kılma çabası içinde olduğu görüşü kime aittir?
Denk bütçe politikası savunulmaktadır.
Borçlanmaya karşı çıkılmıştır.
Temel varsayımları ücret ve fiyatın esnek olmamasıdır.
Bu görüşe göre ekonomide tam rekabet koşulları
geçerlidir.
Ekonomiye müdahale edilmemelidir. Ancak müdahale edilmesi gerekiyorsa para politikası araçları
kullanılmalıdır.
Modern maliye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Faiz tasarruf sahiplerinin likiditelerinden vazgeçmelerinin bedelidir.
Faiz, para arzı ile para talebin kesiştiği noktada
oluşur.
Devlet süzgeç bir devlettir.
Devlet faaliyetleri her zaman özel faaliyetlerden
verimsizdir.
Devletin müdahalesi önemlidir.
Maliye Teorisi - 1
Test - 1
10. Keynesyen görüş ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Borçlanma normal bir gelir kaynağıdır.
Kamu harcamaları önemli politika aracı olarak kullanılır.
Devlet müdahalesine karşıdır.
Bütçenin açık verebileceğini savunur.
Tarafsız vergi ve kamu harcaması olamayacağını
ileri sürer.
A)
B)
C)
D)
E)
Ekonomik büyüme
Ekonomik kalkınma
Ekonomik istikrar
Gelir dağılımında adalet
Bireysel ihtiyaçları karşılama
15. Kamusal ihtiyaçların kıt kaynaklarla ilişkisi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?
11. Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen görüş ile ilgili
olarak doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
14. Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomik faaliyetlerinin temel amaçlarından değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tarafsız maliye kuramını savunur.
Devletin ekonomiye müdahale etmesini savunur.
Kamu harcamalarının azaltılmasını savunur.
Borçlanmaya gidilmemesini savunur.
Vergilerin tarafsız olmasını savunur.
Fiyatlandırma süreci
Piyasa işleyişi
Özel ekonomi
Firmalar
Bütçe
16. Bir ekonomide üretim faktörlerinin tamamıyla devlet
tarafından kontrol edildiği hangi mal ve hizmetlerin
ne kadar üretileceğini ve nasıl dağıtılacağını devletin belirlediği model aşağıdakilerden hangisi olabilir?
12. Keynes’e göre, ekonominin istihdam düzeyini belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam gelir düzeyi
B) Faiz oranı
C) Fiyat ve ücretlerin düzeyi
D) Mal ve hizmetler için olan toplam talep düzeyi
E) Kamu harcamaları
1. C
Gelir dağılımında adaleti sağlamak
Ekonomik istikrarı sağlamak
Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak
Ödemeler dengesini sağlamak
Kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak
2. A
3. E
4. B
5. A
6.B
7. E
8. C
Serbest Piyasa Sistemi
B)
C)
Liberal Ekonomi Sistemi
Karma Ekonomi Sistemi
D)
E)
Kumanda Ekonomisi
Kapitalist Ekonomi Modeli
17. Devletin piyasa dengesizliklerinden kaynaklanan
enflasyon, deflasyon, işsizlik ve cari işlemlerdeki
açık veya fazlalarla mücadele etmesi, aşağıdaki
makro ekonomik amaçlardan hangisini ifade eder?
13. Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
9. D
A)
B)
Ekonomik istikrar
Gelir dağılımı
C)
D)
Kaynak tahsisi
Sosyal fayda maksimizasyonu
E)
İktisadi büyüme
10. C
11. B
12. D
13. E
14. E 15. E
16. D
17. A
Maliye
Maliye Teorisi - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının nedenlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
2.
Ekonomik büyüme ve kalkınma
Gelir dağılımında adaletin sağlanması
Ekonomik istikrarı sağlama
Kaynak tahsisinde etkinliği sağlama
Ödemeler dengesini sağlama
7.
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel maliye ile ilgili
olup, her devlet faaliyetinin milli geliri azaltıcı veya
artırıcı etkilerini inceleyen yaklaşımdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Hukuki yaklaşım
Ekonomik yaklaşım
Refah yaklaşımı
Değişim yaklaşımı
Gelir yaklaşımı
Aşağıdakilerden hangisi kamusal ihtiyaçların giderilmesinde siyasi organların karar verici olmasının
temel nedenidir?
8.
Aşağıdakilerden hangisi mali olayların gerçek hayatta nasıl oluştuğunu, bu olayları etkileyen unsurların
neler olduğunu bulmaya çalışan yaklaşımdır?
A) Pozitif yaklaşım
B) Normatif yaklaşım
C) Hukuki yaklaşım
D) Ekonomik yaklaşım
E) Kurumsal yaklaşım
Aşağıdakilerden hangisi özel ihtiyaçlarla kıt kaynaklar arasındaki ilişkiyi gerçekleştirir?
A)
B)
C)
D)
E)
5.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yaklaşım için
doğru bir ifadedir?
A) Kamu maliyesi ile ilgili konuların ekonomik yönden
incelenmesine yöneliktir.
B) Vergiler kamu hizmetlerinin bedeli olarak kabul edilir.
C) Kamu faaliyetlerinin kanuni ve idari yönlerini inceler.
D) Devlet faaliyetlerinin milli geliri azaltıcı ve arttırıcı etkilerini inceler.
E) Kamu maliyesi aracılığıyla toplum refahının maksimize edilmesini öngörür.
Dışsallıklar
Tam kamusal mallar
Yarı kamusal mallar
Asimetrik enformasyon
Özel mal ve hizmetler
A) Bireylerin kamusal ihtiyaçlara olan taleplerini açıklamak istememeleri
B) Bireylerin özel mal ve hizmetlere olan taleplerini
açıklamak istememeleri
C) Firmaların üretim faktörlerine olan taleplerini açıklamak istememeleri
D) Bireylerin lüks tüketim mallarını talep etme istekleri
E) Firmaların kar amacı gütmeleri
4.
6.
Piyasa başarısızlıkları arasında değerlendirilen dışsallık kamu maliyesinin hangi amacına ters düşmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
Test - 2
Politik süreç
Bütçeleme
Kamu ekonomisi
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Piyasa işleyişi
Vergileri, sunulan kamu hizmetlerinin bedeli olarak
kabul eden yaklaşım hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Gelir yaklaşımı
Yapısal yaklaşım
Kurumsal yaklaşım
Değişim yaklaşımı
Refah yaklaşımı
9.
J. Tinbergen’in piyasa ekonomisi ve devlet konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapitalist bir ekonomide kamu kesimine yer yoktur
ve olmamalıdır.
B) Ekonomik faaliyetlerin tamamı piyasaya bırakılmalı
ve piyasada üretilemeyecek olan hizmetler devlet
kontrolünde, ama yine özel kesim tarafından sunulmalıdır.
C) Her ekonomide en azından milli savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üreten bir kamu kesimi mevcuttur ve bu durum ekonominin esas yapısının kapitalist özelliğe sahip olmasına engel değildir.
D) Milli savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üreten
bir kamu kesiminin varlığı ekonominin kapitalist yapısını bozar ve onları piyasadan uzaklaştırır.
E) Her ekonomide en azından milli savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üreten bir kamu kesimi mevcut
olduğundan hiçbir ekonomi kapitalist özelliğe sahip
değildir.
Maliye Teorisi - 2
Test - 2
10. Kamu maliyesi ile ilgili konuların ekonomik açıdan
incelenmesine yönelik olup, kaynak dağılımında ve
kullanımında etkinlik, devlet faaliyetlerinin etkinliği
gibi hususlar üzerinde duran geleneksel yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
13. Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesini açıklamak
için kullanılan günümüzdeki yaklaşımlar arasında
yer alan iktisadi yaklaşımın öncüleri arasında sayılamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Refah yaklaşımı
Hukuk yaklaşımı
İktisadi yaklaşım
Yapısal yaklaşım
Kurumsal yaklaşım
11. Aşağıdakilerden hangisi Refah Yaklaşımı açısından
doğru bir ifadedir?
A) Fransa ve İtalya’da çeşitli bilim adamları tarafından
ileriye sürülmüş bir yaklaşım olup vergileri kamu
hizmetlerinin bedeli olarak kabul etmektedir.
B) Devlet faaliyetlerinin optimum düzeyinin piyasa
ekonomisine benzer bir şekilde ve vergilerin (fiyatların) üretilen devlet hizmetlerinin marjinal maliyetine
eşit olduğu noktada oluşacağını belirtmektedir.
C) Fonksiyonel maliye ile ilgili olup her devlet faaliyetinin milli geliri azaltıcı ve arttırıcı etkileri incelenmektedir.
D) Kamu maliyesi aracılığı ile toplum refahının maksimize edilmesini öngörmekte olup kimsenin durumundan fedakarlık yapılmaksızın toplum refahının
arttırılması amaçlanmaktadır.
E) Kamu faaliyetlerinin ekonomik analizinin yapılması
ve benzeri çalışmaları kapsayan yaklaşımdır.
A. G. Pigou
R. Musgrave
E. Lindahl
K. Wicksell
E. Allix
14. Bir ekonomik birimin faaliyeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde fiyat dışı bir yolla, dolaylı olarak görülen olumlu veya olumsuz etkilere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Gelir etkisi
Dışsallık
İkame etkisi
Nötr vergi politikası
İktisadi gelişme
15. Elma bahçesinin sahibinin yanında bulunan bal
üreticisini olumlu yönde etkilemesi aşağıdaki dışsallık türlerinden hangisine örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tüketiciden tüketiciye pozitif dışsallık
Tüketiciden üreticiye pozitif dışsallık
Üreticiden tüketiciye pozitif dışsallık
Üreticiden üreticiye pozitif dışsallık
Tüketiciden üreticiye negatif dışsallık
12. Aşağıdakilerden hangisi Hukuki Yaklaşımla ilgili
yanlış bir ifadedir?
A) Alman ve Fransız ekolünün yaklaşım şeklidir.
B) Siyasi ve idari sistem içinde kamu maliyesinin temel
fonksiyonları üzerinde durulmaktadır.
C) Bu yaklaşıma göre kamu tüzel kişileri anayasayla
kendilerine yüklenmiş olan fonksiyonları gerçekleştirmek için harcama yapmak durumundadırlar.
D) Bu yaklaşıma göre, yapılan harcamaların hangi
kaynaktan ve hangi usullerle sağlanacağı ile toplumsal mali yük uygulamalarının toplum kesimleri
arasında adil bir şekilde dağılımının nasıl gerçekleştirileceği konuları ağırlık kazanmaktadır.
E) Devlet faaliyetlerinin optimum düzeyinin piyasa
ekonomisine benzer bir şekilde ve vergilerin (fiyatların) üretilen devlet hizmetlerinin marjinal maliyetine
eşit olduğu noktada oluşacağını belirtmektedir.
1. E
2. D
3. A
4. E
5. D
6. C
7. E
8. A
16. Dışsal zarar ortaya çıktığında kaynak tahsisi açısından aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Kaynaklar dışsal maliyeti olan mala daha fazla tahsis edilecektir.
B) Kaynaklar dışsal maliyeti olan mala daha az tahsis
edilecektir.
C) Dışsal maliyeti olan mala aşırı talep olacaktır.
D) Dışsal maliyeti olan mala eksik talep olacaktır.
E) Eksik istihdam gerçekleşecektir.
9. C
10. D
11. D
12. E
13. E
14. B 15. D
16. A
Download