felsefe - İmes Yayınları

advertisement
ÜNİTE: Felsefeye Giriş
FELSEFE
Konu: Felsefeye Giriş - I
1.
3.
İnsanların düşünsel gelişimi önündeki en büyük
engel, doğrularının mutlak olduğuna inanmalarıdır. Böyle bir insan, bilgileri ne kadar derin, tecrübeleri ne kadar zengin olursa olsun, sonunda
yaşamın dinamikliği ve çok boyutluluğu karşısında düşünce ve bilgi fakiri haline gelecektir. Bu
nedenle “insan” olmaya aday her insan, bildiklerinin eksik ya da yanlış olabileceği düşüncesini
belleğinin bir köşesinde taşımakla işe başlamalıdır. İnsanları önyargılarının esiri ve bilgi bağnazı
olmaktan kurtaracak olan felsefedir.
A) Fikir dehalarının ortaya çıkmasında toplumsal koşullar etkilidir.
A) Evrensel doğruların anlaşılmasını sağlama
B) Bir felsefenin yerini diğerinin alması için eskisinin zamanla etkisini yitirmesi gerekir.
B) Yaşama uygulanabilirliği olan düşünceler geliştirme
E) Toplumsal gelişmenin önündeki engelleri kaldırma
2.
Doğu dünyasının en eski kültür ulusları da, bir
yandan, pratik hayatın zorlukları sonucunda elde
edilmiş, ayrı ayrı, tek tek bir yığın bilgilere, öte
yandan, evrenin bütünü hakkında, mitolojiye ve
fanteziye dayanan bazı genel görüşlere sahiptirler. Ancak felsefe bu kültürlerde değil evreni
kendi deneyim ve aklına başvurarak açıklamaya
çalışan Yunan filozofları ile başlatılır.
C)Filozofların toplum tarafından fark edilmeleri toplumun yaşadığı tehlike anlarında ortaya çıkar.
 İMES Eğitim Yayınları 
D)Toplumlar arasındaki önyargıların yıkılmasını
sağlama
Filozof zaman çarkında takoz gibidir. Filozofun
göründüğü zamanlar büyük tehlike anlarıdır.
Çark durmadan daha hızlı dönmeye başlayınca,
ancak o zaman felsefe yok olup giden felsefenin
yerini alır. Gel gelelim pek çok öne doğru fırlatılırlar, çünkü çağdaşlarının dikkati ancak yavaş
yavaş onlara yönelir. Kendi tehlikesinin bilincine
varan bir halk dehayı yaratır.
Bu parçaya göre felsefe ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Parçada felsefenin hangi işlevine yer verilmiştir?
C)Çok boyutlu ve eleştirel düşünme yeteneği
kazandırma
YGS
01
D)Aynı çağdaki diğer insanlar felsefeyi daha geriden takip ederler.
E) Filozof çağın güncel olaylarından uzak durdukça kendi sisteminde yetkinleşir.
4.
Yunanlılar esas itibariyle üç kabileden oluşmaktaydı. Ancak düşünce tarihi bakımından, en
önemli olanı İonia’lılardır. Felsefeyi denizci ve
tüccar olan bir millet olan İonia’lılar üretmişlerdir.
İonia’lıların kurduğu Antik Yunan Dünyası ilmin
beşiği olmuştur. “Bilgiyi başka bir çıkar gözetmeksizin yalnız bilmek için elde etme çabası,
ilkin İonia’lılarda doğmuştur.
Bu parçaya göre, felsefenin Yunan’da başlatılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Bilimin ve felsefenin doğuşunda İonia’lıların öne
çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanistan’da uygun ortamın ve düşünce özgürlüğünün bulunması
A) Bilgiye fayda gözetmeksizin bilmek amacıyla
yönelmeleri
B) Doğu kültürlerindeki evren açıklamalarının
evrenin bütününe yönelik olmayışı
B) Daha önce değinilmemiş konularda bilgi üretmeleri
C)Doğudaki mitoloji ve fanteziye dayalı açıklamaların yerini yunanda insan aklına dayalı
açıklamaların alması
C)Bilgileri belli bir sistem içinde sentezlemeleri
D)Milli birlik ve beraberliklerini bilimle kurmaya
çalışmaları
D)Yunan felsefe tarihi hakkında yazılı fragment
(parça) lerin daha zengin oluşu
E) Ticaretle
E) Yunan filozoflarının aynı zamanda fizik, geometri gibi bilimlerle de uğraşması
Felsefeye Giriş - I
5.
8.
Felsefenin soru sorma, sorgulama etkinliği olduğu söylenebilir. Felsefede sorular, bu sorulara verilen yanıtlardan daha önemlidir. Çünkü
felsefenin yanıtını aradığı sorular, İlk Çağ’dan
günümüze kadar hemen hemen değişmemiştir.
Oysa bu sorulara verilen yanıtlar, çağdan çağa,
düşünürden düşünüre farklılık gösterir.
Bu durum, felsefenin aşağıda verilen özelliklerinden hangisinin nedenini oluşturur?
Bu parçada felsefenin hangi işlevinden söz
edilmektedir?
A) Felsefe sistemli ve yöntemli düşünmeyi gerektirir.
B) Soyut konularla uğraşmak
C)Felsefe insan aklına ve mantığına dayanır.
C)Çelişkiye düşmemek
D)Felsefe gerçekliği bölmeden bütün halinde
açıklama çabasındadır.
D)Gözlemlere yer vermek
A) Halkın toplumsal ihtiyaç ve beklentilerinin
sözcüsü olma
B) Evrensel değerleri yaşama geçirme
C)İktidarları görüşleri doğrultusunda etkileme
D)Toplumsal değişmeyi hızlandırma
E) Yeni görüşler ortaya koymak
 İMES Eğitim Yayınları 
Uygar topluma geçişin dönüm noktası olan Fransız Devrimi’nin düşünsel temellerini atan filozoflar olmasaydı, bu devrimi gerçekleştiren halkın
bugün evrenselleşmiş değerleri yansıtan talepleri, dolayısıyla da Fransız Devrimi olmazdı.
Parçada felsefenin hangi işlevinin sözü edilmektedir?
9.
“Gençliğimin başlangıcından beri doğruları kavramaya susamış biriyim; ilkin kendi kendime şöyle dedim:
amacım işlerin doğrusunu anlayıp bilmek...”
Gazali’nin bu sözleri felsefenin daha çok
hangi özelliğine işaret eder?
A) Felsefe bitmemiş çözüme ulaşmamış konuları sorgular.
B) Felsefe doğruya ulaşma çabasıdır.
C)Felsefe bir değerler sistemi kurar.
D)Felsefe akla ve mantığa dayalı açıklamalar yapar.
E) Felsefe olguları bir bütün olarak ele alır.
10. Yetişkinleri bile etkilemeyi, bilinçaltına hitap et-
Aynı obje, farklı bilimlerin inceleme alanına girebilir.
Örneğin; insanın davranışlarını psikoloji, toplumsal yaşamını sosyoloji, hastalıklarını tıp bilimi konu edinir. Bu
bilimler arasındaki fark o konunun hangi boyutuyla ilgilendikleri ve ulaştıkları bilgileri hangi yolla elde ettikleridir.
meyi başaran reklam, çocukları, yetişme çağında olumsuz yönde etkileyerek oyuna, müziğe,
harekete ayırmaları gereken zamanı çalarak,
düşünsel ve duygusal gelişmeleri de olumsuz etkilemektedir. Çocuklar, reklam aracılığıyla kendilerine verilenleri düşünmeden kabullenmekte,
benimsemekte, eleştiri ve tartışma kabili-yetinden yoksun yetişmektedirler.
Parçaya göre, aynı konuyu ele alan bilimler
arasındaki farklılık nedir?
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Konunun ilgilendikleri boyutu ve kullandıkları
yöntem
A) Reklam, insanlara yeni ürünleri tanıtma işlevi görür.
B) Bilimsel ilkelere ne ölçüde bağlı kaldıkları
C)Konuyu sınırlandırılmış bir alanda ele almaları
C)Reklam, çocukları olumsuz yönde etkiler,
oyundan koparır.
D)Ulaştıkları sonuçların ne ölçüde uygulanabilir
olduğu
D)Çocukların zamanını çalan reklam, onların
gelişimlerine de zarar verir.
E) Bilgilerin ne ölçüde deneysel veya akıl yürütme yoluyla elde edildiği
E) Reklam insanların tutumları üzerinde önemli
bir etkiye sahiptir.
E) Toplumu aydınlatmak ve bilinçlendirme
7.
A) Düşünmeyi öğretmek
B) Felsefi bilgi birikir ancak ilerlemez.
E) Felsefe bütün insanlığın ortak malı olduğundan evrenseldir.
6.
Felsefenin en önemli sorunlarından biri öncelikle felsefenin kendisinin “ne olduğu” sorunudur. Felsefeyi anlamaya çalışırken yapılması gereken en doğru davranış tarih
boyunca kendilerine filozof denilen kişilerin yaptıkları işin
ne olduğuna bakmak olacaktır. Böyle bir bakış açısıyla
konuya bakıldığında ise filozofların farklı zamanlarda,
farklı kültürlerde, farklı amaçlar ve farklı işlevlerle somut
felsefeler ürettikleri görülmektedir.
B) Reklam, insanların düşünme yeteneğini köreltir.
Download