TC SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı

advertisement
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - THSK KANSER DAtRE
BAŞKANLIĞI ■THSK KANSER DAÎRE
BAŞKANLIĞI EVRAK BİRİMİ
2 1 . 1 1 .2 0 1 3 1 3 :5 1 - 2 0 1 3 .5 6 7 9 .1 2 6 7 3 8 / 4 3 1 .0 1
T.C.
00000971258
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı
Kurunu
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı : 23776858/431-01
Konu: Ulusal K anser H aftası Kayıtçılık
Ve Tarama Eğitim leri
KURUM BAŞKA NLIĞIN A
Bir halk sağlığı sorunu olarak gündem deki yerini koruyan kanser, sebebi bilinen ölümler
sıralamasında kalp ve dam ar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almakta, öldürücülüğüyle
beraber tedavisindeki yüksek maliyet nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonom isinde çok ağır
kayıplara neden olmaktadır.
Kanser konusunda toplum da farkındalık sağlanm ası ve toplum bilincinin geliştirilmesi,
tütün kontrolü, dengeli beslenme, fiziksel aktivite, erken teşhis, palyatif bakım konularında bilgi
edinilmesi ve kanser kayıtçılığı, kanser taram aları konusunda il değerlendirilm elerinin yapılması
amaçlanmaktadır.
Bu nedenle 02-04 N isan 2014 tarihleri arasında A nkara’da Başkanlığım ız, Hacettepe
Üniversitesi, A nkara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi K anser Enstitüsü, D okuz Eylül Ü niversitesi K anser Enstitüsü, M ECC (Ortadoğu
Kanser K onsorsiyum u)-ASCO (A m erikan Kinik Onkologlar Derneği), U luslararası Kanser
Araştırm a Ajansı (IARC), Sağlıkta Umut V akfı ve Genç Birikim Derneği (G ençbirder) işbirliği ile
“U lusal Kanser H aftası K ayıtçılık ve Tarama Eğitim leri” düzenlenecektir.
Söz konusu toplantıya ülkem izden ve yurtdışından konuyla ilgili uzm anlar, Bakanlığımız
ve diğer Bakanlık temsilcileri, H alk Sağlığı M üdürlüğü personelleri, K anser Erken Teşhis, Tarama
ve Eğitim M erkezi (K ETEM ) sorumlu hekimleri ile diğer personellerin katılm ası planlanmaktadır.
M akam ınızca da uygun görüldüğü taktirde 02-04 N isan 2014 tarihleri arasında “Ulusal
Kanser H aftası K ayıtçılık ve Taram a Eğitim leri”nin A nkara’da düzenlenm esi ile illerden
toplantıya katılacak olan personelin yolluk, yevm iye, eğitim ile her tür kara-hava-deniz ulaşım
masraflarının ve diğer tüm giderlerinin, illerin 2014 yılı mali bütçesinin veya döner sermaye
bütçesinin ilgili harcam a kalem inden karşılanm ası hususunu;
Tensiplerinize arz ederim.
OLUR
Farkındayız. Kanseri Yeneceği/!
KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI Tel: 0 312 565 60 01
İlkiz sok. No: 4 Kat: 1-2 Sıhhiye-ANKARA
Faks: 0312 565 60 32
web: w w w. kanser, gov. tr
İletişim: N.ORAL Tcl:565 60 13
e-mail: kanser@ saelik.eov.tr
T.C.
SAĞLIK BA KA N LIĞ I
Strateji Geliştirm e Başkanlığı
Sayı : B.10.0.SG B.0.81.00.04 / 10-06 (1254) 1413
K onu : Eğitim Gideri
27.02.2008
....................VALİLİĞİNE
(İl Sağlık M üdürlüğü)
GENELGE
2 0 0 8 /16
Bakanlığım ıza bağlı kurumlarımızdan alınan yazılarda, firma, dernek, vakıf gibi
kuruluşlarca düzenlenen konferans, sempozyum, kurs gibi organizasyonlara katılan personelin
giderlerinin döner sermaye kaynaklarından karşılanıp karşılanamayacağı veya ne şekilde
ödeme yapılacağı görüşleri sıkça sorulmaktadır. D iğer taraftan bu tür organizasyonlar
sonucunda, katılımcıların konaklama, iaşe, gidiş-dönüş yol masrafları gibi giderlerin de katılım
ücretine dahil edilerek kurumlarımızdan yüklü miktarda katılım ücreti talep edildiği ve
kurumlarımızca da bu tutarların eğitim gideri adı altında karşılandığı duyumları alınmaktadır.
Bilindiği üzere, 106 sayılı “ Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine V erilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı
Kanun Gereğince İşletme, İdare ve M uhasebe İşlerine D air Y önetm elik” in D öner sermayenin
giderleri başlıklı 7 nci maddesinin “h” bendinde; “Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine
yönelik her türlü eğitim giderleri” şeklinde hüküm ile, yine anılan Yönetm eliğin H arcırahlar
ve zaruri m asraflar başlıklı 40. maddesinde;
veya müessesede vazifeli olup da döner
sermaye işleriyle tavzif edilmemiş olan personelden hizmet icabı döner sermaye işleri için
başka bir yere gönderilenlerin harcırahları Harcırah Kanunu ahkamına göre döner
sermayeden tediye olunur.” şeklinde hüküm yer almaktadır.
6245 Sayılı H arcırah K anunu’nun ilgili hüküm lerine bakıldığında ise, yurt içinde veya
dışında görevlendirilenlere geçici görev harcırahı olarak yol gideri ve yevmiye verileceği,
ayrıca yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirilenlere, belge bedelini
aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tam ına (bir gün için
bir gündelik tutarını aşmam ak üzere) kadar olan kısmının ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Bu nedenle yukarıda bahsedilen organizasyonlara katılması uygun görülen personele
anılan hükümler doğrultusunda ödeme yapılması, bu ödemelerin ise öncelikle genel bütçeden
ödenmesi gerekmektedir. Ancak genel bütçe ödeneklerinin yetersizliği durumunda yolluk,
gündelik ve konaklama giderleri yukarıda belirtildiği şekilde (eğitimden elde edilen bilgilerin
döner sermaye işlerine katkı sağlayacağı düşünülüyor ise) Yönetm eliğin 40. maddesi
doğrultusunda döner sermaye kaynaklarından da ödenebilecektir.
Bununla birlikte “iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması
veya yaptırılm ası”, kam u zararı sebebi olarak sayılmaktadır. D öner sermaye kaynaklarından
ödenmek üzere bu tür eğitim, kongre, konferans ve sempozyum gibi organizasyonlara katılım
için harcama yetkilisince giderlerin ayrıntısına ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra
görevlendirme yapılması, bu tür organizasyonlara katılım sonrası eğitim gideri adı altında
konaklama, yemek, yol vb. yersiz giderlerin ödenmesine ve kamu zararına sebebiyet
verilmemesi gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Mahmut Esat BOZKURT Caddesi
Umut Sk. No: 19 Kat 2 Kurtuluş / ANKARA
B : 0 (312) 458 51 35 S : 0 (312) 458 53 20
Ayrıntılı bilgi için irtibat:S.KAYA
T.C.
SAĞLIK BA KA N LIĞ I
Strateji Geliştirm e Başkanlığı
Sayı : B.10.0.SG B.0.81.00.04 / 10-06 (1254) 1413
K onu : Eğitim Gideri
27.02.2008
H arcam a yetkililerince giderlerin ayrıntısına ilişkin incelem ede ise, eğitim ücretine
dahil olan giderlerin piyasa fiyatlarına ve rayiç bedellere uygunluğu kontrol edilip, bedelleri
sorgulanarak yapılacaktır. Aynı zamanda, H arcam a yetkililerince görevlendirm e yapılmadan
önce bütçe im kânları da dikkate alınarak fayda-m aliyet analizi yapılacak, m aliyetlerinin uygun
bulunm ası halinde görevlendirm e yoluna gidilecektir.
H arcam a yetkilileri; her türlü kamu kaynağının elde edilm esi ve kullanılm asında
görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonom ik, verim li ve hukuka uygun olarak
elde edilm esinden, kullanılm asından, m uhasebeleştirilm esinden, raporlanm asından ve
kötüye kullanılm am ası için gerekli önlem lerin alınm asından sorum ludur ve yetkili
kılınmış m ercilere hesap verm ek zorundadır. Aksine hareket edecek harcam a yetkililerinin
yapılacak iç ve dış denetim ler sonrası ilgili m evzuat uyarınca mali, idari ve cezai
sorum luluğunun bulunacağı açıktır.
Bu itibarla; bahse konu organizasyonlara katılım ve görevlendirm eler konusunda
yukarda belirlenen açıklam alar doğrultusunda hareket edilmesi hususlarının İliniz dâhilindeki
döner sermayeli kurum ve kuruluşlara duyurulm asını önem le rica ederim.
Uzm. Dr. Orhan F. G ÜM RÜ KÇÜ O ĞLU
Bakan a.
M üsteşar
D AĞ ITIM
:
Gereği
:
-81 İl Valiliğine (İl Sağlık M üdürlüğü)
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Mahmut Esat BOZKURT Caddesi
Umut Sk. No: 19 Kat 2 Kurtuluş / ANKARA
B : 0 (312) 458 51 35 S : 0 (312) 458 53 20
B ilgi:
- Teftiş K urulu Başkanlığına
- H ukuk M üşavirliğine
Ayrıntılı bilgi için irtibat:S.KAYA
Download