T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel

advertisement
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı: 84492432 / 6587
Konu: Yapı Denetimi
01 AĞUSTOS 2013
.................... VALİLİĞİNE
Genelge No:2013/27
İlgi: a) 12.11.2001 tarih ve 555 sayılı mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Genelgesi.
b) 30.03.2005 tarih ve 725 sayılı mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Genelgesi.
Zaman içerisinde gerek 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile ikincil
mevzuatında gerek ise uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle Bakanlığımızın
yayınladığı ilgi (a) ve (b) Genelgelerimiz birleştirilerek yeniden düzenlenmiş ve söz konusu
genelgelerimizde yer alan hususlara ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.
1- Yapı Ruhsatı almak üzere yapılacak müracaatla imar mevzuatı gereğince idareye
verilmesi gereken belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler verilecektir.
a- Yapı denetim sistemi çıktısı olan yapıya ilişkin bilgi formu (Aslı),
b- Yapı denetim firması ile yapı sahibi arasında imzalanan yapı denetimi hizmet
sözleşmesi (Aslı),
c- Yapı denetim kuruluşunca yapının denetimini üstlendiğine dair taahhütname (Aslı),
ç- Yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair
makbuz (Aslı),
d- Yönetmelik eki proje kontrol formları (Aslı),
e- Yapı denetim kuruluşunun izin belgesinin fotokopisi ve Yibf de görevli denetçilerin
denetçi belge fotokopileri,
f- Yapı denetim kuruluşunun yetkili müdürünün imza sirküsünün fotokopisi,
g- Yapı müteahhitliğini üstlenen gerçek veya tüzel kişiliğin yetki belge numarası.
2- Yapı denetim kuruluşlarının proje ve yapım işini denetleyecekleri, yapı
ruhsatlarının yapı denetim kuruluşu ile ilgili bölümünün, kuruluşu temsilen, ortakları veya
kuruluşça yetkili kılınmış inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi veya
mimar olan personeli tarafından imzalanması gerekir.
3- İlgili idareler yapı denetim kuruluşlarınca uygunluk görüşü verilmemiş hiçbir zemin
etüt raporu ve projeyi (Mimari, statik, tesisat) kabul etmeyecektir.
4- İdareler ruhsat talebinde bulunulan yapının ilgili “Tebliğ”de açıklanan gruba uygun
seçilip, seçilmediğini kontrol edecek ve ruhsat işlemlerini buna göre sonuçlandıracaktır.
5- Bazı idarelerce, Yapı denetim kuruluşlarından vize ücreti, denetim ücreti vs. gibi
değişik isimler altında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yönetmelikte yer
almayan ücretler talep edilmektedir. İdarelerin ancak hizmet verdikleri konularda, kanun ve
yönetmeliklerde öngörülen harçları almaları mümkündür. Bu doğrultuda ilgili idareler
tarafından yapı denetim kuruluşlarından vize ücreti, aslı gibidir, hakediş onay ücreti, denetim
ücreti gibi isimler altında ücret istenmesi yasalara aykırıdır. Suç teşkil eden bu uygulamalara,
idarelerce son verilmesi gerekmektedir.
Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen / ANKARA
E-posta: [email protected]
Tel: 0 312 474 28 28
Faks: 0 312 474 28 39
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı: 84492432 / 6587
Konu: Yapı Denetimi
01 AĞUSTOS 2013
6- Zemin etüt raporları ve projeler (mimari, statik, tesisat) yapı denetim kuruluşları
tarafından kontrol edilip, mesuliyeti üstlenildiğinden, idareler bu projelerin ve raporların Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
istisnalar hariç ayrıca başka bir kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulması şartını
aramayacaklardır.
7- Laboratuvar deney raporlarına kesinlikle yapılan deneye ait bilgisayar çıktısı
eklenecektir.
8- Kanun’un 2 nci maddesinin (b) bendinde “……bu yapıya ilişkin bilgileri yapı
ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek.” hükmü yer
almaktadır. Yapıya ilişkin bilgiler ulusal yapı denetim sistemi üzerinde yapı denetim
kuruluşları tarafından girilmekte olup, YİBF’e ait bilgilerin doğruluğundan sorumlu olan ilgili
idaresince bu bilgiler kontrol edilerek ruhsat düzenlenmesini müteakip YİBF’e ilişkin ruhsat
onayı işlemi sistem üzerinde yapılmaktadır. Yapıya ilişkin bilgiler sistem üzerinden
Bakanlığımızca görülmekte olduğundan söz konusu yapıya ilişkin bilgilerin ayrıca
Bakanlığımıza bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.
Uygulamaların yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda gerçekleştirilmesinin
sağlanması için, Genelgenin iliniz dâhilindeki yapı ruhsatı düzenleyen tüm kurumlara, il yapı
denetim komisyonlarının asil ve yedek üyelerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde yapı
denetimi konusunda görev yapan ilgili personele, Bakanlığımızdan izin belgesi alan
laboratuvar kuruluşlarına ve yapı denetim kuruluşlarına, imza karşılığı tebliğ edilmesi
hususlarında bilgilerinizi gereğini önemle rica ederim.
Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan
Dağıtım:
81 İl Valiliği
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
…/…/2013
…/…/2013
…/…/2013
…/…/2013
…/…/2013
…/…/2013
…/…/2013
Yük.Mimar
Şb.Md.V.
Dai.Bşk.
Gnl.Md.Yrd.V.
Gnl.Md.V.
Müsteşar Yrd.
Müsteşar
:G.YORULMAZ
:M.PALTUN
:A.T.ACAR
:M.AKINBİNGÖL
:K.KAYIHAN
:M.DEMİRTAŞ
:E.TIRAŞ
Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen / ANKARA
E-posta: [email protected]
Tel: 0 312 474 28 28
Faks: 0 312 474 28 39
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards