PowerPoint Sunusu

advertisement
Etnografik Araştırmalar
II. Tarihi Araştırmalar
III. Eylem Araştırması
IV. Olgubilim Çalışmaları
V. Kuram Oluşturma Çalışmaları
VI. Durum Çalışması
VII.Anlatı Araştırması
I.
Bir grubun davranışlarını doğrudan gözlemlemek
ve bu gözleme dayanarak bu gruba ilişkin bir
betimleme
yapmak
olarak
tanımlanmaktadır.
Etnografik araştırmada amaç grup üyeleriyle
doğrudan ilişki kurmak ve grubun kültürel
yapılarını ve bu yapıları oluşturan davranış ve
deneyimlerini açıklamaktır.
Dönemin dökümanları dikkatlice okunarak ya
da o zamanlar da yaşamış kişilerle
görüşmeler yapılarak odaklanılan problemle
ilgili olarak ‘‘ geçmişte ne oldu ’’ sorusuna
cevap arar.
Araştırmacı o dönemde neler yaşandığını
olabildiğince doğru bir şekilde anlamaya ve
bunun ne için olduğunu açıklamaya çalışır.
Eylem araştırması bundan önce gelen tüm
yöntemlerden iki temel açıdan farklılık
gösterir.
Birincisi , diğer insanlar, ortamlar ya da
durumlar ile ilgili genellemelere en az önem
veren araştırma olmasıdır.
İkincisi, çalışmanın sonuçlarından
etkilenebileceklerin yanı sıra deneklerin de
çalışamaya aktif katılımlarına önem
verilmektedir.
Cropley’e göre olgubilim çalışmaları farkında
olduğumuz ancak ayrıntılı bir anlayışa sahip
olmadığımız olgulara odaklanmaktadır.
Olgu bilim çalışmalarında veri kaynakları
araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu
olguyu yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır.
Kuram oluşturma çalışmaları,sistematik
olarak toplanan ve analiz edilen verilere
dayalı kuram geliştirme biçimidir.
Kuram oluşturma çalışmalarında veri toplama
ve analizi işlemleri birlikte yürütülür.
Elde edilne verilerin analizi ve ortaya çıkan
kavramların ve olguların doğası ,veri toplama
aracının esnek bir yapıya sahip olmasını ve
değişime açık olmasını gerektirir.
Durum çalışmları ,bilimsel sorulara cevap
aramada kullanılan ayırt edici bir yaklaşım
olarak görülmektedir.
Millan, durum çalışmalarını bir ya da daha
fazla olayın ,ortamın,sosyal grubun ya da
diğer birbirine bağlı sistemlerin
derinlemesine incelendiği yöntem olarak
tanımlanmaktadır.
Anlatı araştırmaları insanların bir konuya ve
ya duruma ilişkin deneyimlerini yaşamış
oldukları hikayeler ile inceler.
İnsanların yaşadıkları olayların ardışık olarak
düzenlenmesi ,bu olaylar arası ilişkilerin
kurulması ve böylece bu olayların belirli
hedef kitle için anlamlandırılması sağlanır.
I.
II.
III.
Betimsel Araştırmalar
İlişkisel Araştırma
Müdahale Araştırmları
Betimsel araştırmalar ,verilen bir durumu
olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde
tanımlar.
Eğitim alanında ki araştırmalarda en yaygın
betimsel araştırmalardır.
Etnografik ve tarihi yöntemler de yapıları
bakımından betimseldir.
Eğitim alanında ki araştırmacılar sadece
durumları ya da olayları betimlemenin
ötesinde bir şeyler yapmak istemektedir.
Örneğin; başarı konusunda ki
farklılıkların,öğretmenin davranışı,öğrencinin
alışkanlığı,öğrenci ilgileri ya da ebeveynlerin
tutumları ile ne şekilde ilişkili olduğunu
öğrenmek isterler.
Müdahale araştırmalarında ,belirli bir
yöntem ya da uygulamanın bir ya da daha
fazla sonucu etkilemesi beklenir.
Aynı zamanda tahminleri doğrulayarak ya da
doğrulamayarak sahip olunan genel bilgiye
katkıda bulunabilir.
Hangi yöntem olursa olsun,tüm araştırmacılar
bir dizi benzer etkinliği yerine getirirler.
Neredeyse tüm araştırma planları bir
problem cümlesi,birhipotez,tanımlar,literatür
eleştirisi,deneklerden oluşan bir
örneklem,testler ve zaman çizelgesi de dahil
olmak üzere izlenecek işlemlerin
tanımlanmasını içerir.
Deneyimli araştırmacılar çoğunlukla
araştırma planlarını geliştirirken bunların
birçoğunu eş zamanlı olarak göz önüne alır.

Bir araştırma literatür tarama ile başlar.
Literatür gözden geçirilirek problemle
ilgili önceki kuramsal ve görgül çalışmalar
belirlenir,içerikleri,sonuçları kısaca
özetlenir.

Literatür tarama ile desteklenerek
araştırmanın problemini tanımlar. Problem
cümlesi,problemin öncesine ilişkin bir
tanımlama ve bu konuda çalışma yapmaya
ilişkin bir gerekçe ile birlikte sunulmalıdır.

Araştırmanın problemi genellikle
hipotezler şeklinde ifade edilir. Çalışmaya
ilişkin hipotezler ,araştırılan değişkenler
arasında olması beklenen herhangi bir
ilişkiyi açık bir şekilde göstermelidir.

Araştırmanın problem ve hipotezlerini de göz
önünde bulundurarak araştırmada
kullanılacak olan desen belirlenir. Bu desen
nitel,nicel veya karışık desenli olabilir.

Çalışmanın örneklemi ve daha büyük grup ya
da tamamı açık bir şekilde açık bir şekilde
belirtilir. Örnekleme planı tanımlanmalıdır.

Veri toplamasında kullanılan ölçme
araçlarının her biri detaylı şekilde
tanımlanmalı ve neden kullanıldığına ilişkin
gerekçe belirtilmelidir.

Araştırmada toplanacak verilerin
araştırma soruları temel alınarak nasıl
analiz edileceği belirlenir.

Çalışmanın temel işlemleri araştırmacının
başlangıçtan sonuna kadar ne yapacağı
açıklanmalı ,kullanılacak tüm materyaller
belirtilmelidir.

Veri analizinde kullanılacak , hem betimleyici
hemde çıkarımsal her türlü istatiksel teknik
tanımlanmalıdır.

Veri analizi ile elde edilen bulguların
raporlaştırılmasıdır. Bu raporda tüm
maddelerin sonuçları ve literatüre katkı
getirebilecek öneriler yer almaktadır.
Bilim,evreni,toplumu ve insanı araştırma konusu
yapan gözleme,deneye ve akla dayanarak belli
aşamaların izlenmesi sonucu elde edilen
doğrulanabilir bilgilere ulaşılmasını sağlar.
Bilim insanları bilgiye ulaşmak için toplumsal ve
etik sorumlulukların bilincinde hareket ederler.
Etik, Türk Dil Kurumunun sözlüğünde uyulması
ve ya kaçınılması gereken davranışlar bütünü
olarak tanımlanmaktadır.
•
•
•
Etik davranış,araştırmacının etik ile ilgili
konulara duyarlı olmasından doğar.
Bilimsel toplum etik davraşını
pekiştirir,dürüstlüğü ve açıklığı vurgular.
Bilimde etik standartların iki kavramsal
esası vardır: ahlak ve bilim.





Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan
yaklaşımlar ; hakkaniyet ilkesi,insan
hakları,faydacılık ve bireyselliktir.
Hakkaniyet ilkesi,bütün kararların
tutarlı,tarafsız ve gerçeklere dayalı olması
üzerine odaklanmaktadır.
İnsan hakları, bireylerin varlığı,bütünlüğü ve
temel insan hakları üzerine odaklanır.
Faydacılık,herkes için en iyi olacak kararın
verilmesidir.
Bireysellik ilkesinde bireylerin temel
amacı,kişisel kazançlarını artırmaktır.










Dürüstlük
Dikkat
Açıklık
Özgürlük
Eğitim sorumluluğu
Toplumsal sorumluluk
Yasallık
Karşılıklı saygı
Verimlilik
Deneklere saygı

Bilim dünyasında emek verenlerin
gelenekleri,belirli standartlar ve değerli
ölçülerinin yanı sıra objektif
olma,dürüstlük,açık sözlülük ve mesleki
yönden üstün ahlaklı olma özelliklerini
taşımaları gerekmektedir.
Disiplinsiz araştırma
 Yinelenen yayın
 Sahtecilik,saptırma
 Uydurmacılık
 Aşırmacılık

Bireylere akademik aşamalarının
başlangıcında bilimsel araştırma eğitiminin ve
disiplinin verilmemesi
 Fazla sayıda yayın yapılması ile bilimde
saygınlığın her zaman artacağı yanılgısı
 Parasal destek alan kurumkarın aldıkları
maddi destekler ile hızla yayın yapmaya
zorlanması

Arastırmacıların eğitilmesi
 Araştırmacılar üzerindeki baskının azaltılması
 Mali baskının azaltılması

KAYNAKÇA : Eğitimde Bilimsel Araştırma
Yöntemleri / Doç.Dr.Mustafa METİN
Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği II
 Fundagül EBRET
 Şilan KILIÇ
 Hilal TOSUN
 Seda DUYMAZ
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz...
Sizin için yararlı olması dileklerimizle 
Download