Slayt Başlığı Yok

advertisement
KONUMUZ
BİLİM FELSEFESİ
BİLİM FELSEFESİ
BİLİM FELSEFESİ; Bilmin ortaya koyduğu
kuram, yasa ve bunlara ait olayları inceler
Felsefe , bilim felsefesi aracılığıyla bilimler
üzerinde düşünme ve bilimin mantığını oluşturma
gereğini duymuştur.
BİLİM FELSEFESİ HANGİ SORULARA CEVAP ARAR.
Bilimsel bilgi yığılan bilgi midir?
Bilimsel bilgi yasaları nelerdir?
Bilimsel bilgi hangi yöntemlerle elde edilir?
Bilimsel bilgi geçerliliği var mıdır?
BİLİM TARİHİ SÜRECİNDEKİ GELİŞİMLERİ
İlk Uygar. Felsefe.
Mısır
Babil
İlk
uyg.MÖ 3000
Dicle Fırat Nil
Sümer
Matematik
Matematik
Çivi yazısı
Geometri
Geometri
Hayvancılık
Astronomi
Tıp
Astronomi
360 C. 1D=60 S
Tarım
Alan hesabı
BİLİM TARİHİ SÜRECİNDEKİ GELİŞİMLERİ
Mısır.
Eski Yunan
Matematik
Thales
Sümer-
Platon
Babil
Tıp - mumya
Astronomi
Geometri
Aristoteles
Öklit
Orta Çağ
Dinsel
doğma
İslam dünyası
Farabi
İbn Sina
Harizmi
Rönesans
Yeniden
doğuş
Bacon
Kopernik
Newton
Einsteine
BİLİME FARKLI YAKLAŞIMLAR
ÜRÜN OLARAK BİLİM
Yeni
pozitivizmimin bilim
anlayışı
Bilimsel sonuçlar birer orandır.
Felsefe bunları gelş. sür.
anlamaya çalışır.
Mantıksal analizlerini yapar.
Gerçek yöntem tektir.
Bilim ilerleyen süreçtir.
Felsefe içindeki metafizik
kavramlar ayıklanmalı
ETKİNLİK OLARAK BİLİM
Bilim
Mat
adamları sübjektifliği..
ve fizik yönt. Yetersizliği
Bilimler
birikerek ilerlemez..
Bilimler
paradiğmal oluş. ilerler..
Örn:İlkçağda
Newton,
Değerler
Her
Aristo ,Yeniçağda
günümüzde kuantum fiz.
sisteminden kopuş....
çağda farklı paradiğ. var...
Bilimsel
gel evrimleşerek oluşur.
BİLİMİN ÖZELLİKLERİ
Bilim ilerleyen bir süreçtir.
Bilim herkese açıktır.
Bilimsel bilgi nesneldir.
 Bilim dinamiktir.
Bilimsel bilgi tutarlıdır.
Bilim seçicidir.
Bilimlerde öngörüler vardır.
Bilimsel Yöntem
Bilim adamı olup bitenleri dikkatle
gözlemleyerek topladıkları olguları sınıflar,
bildiklerini diğer olgular ışığında
yorumlar.Yeni gözlem verilerine
başvurarak kuram ya da genellemelerini
test eder.Test edilen kuram olgulara uygun
düşerse kabul edilir.Ters düşerse düzeltilir
ya da açıklayıcı yeni bir kuram oluşturulur.
BİLİMSEL YÖNTEM AŞAMALARI
 1.Gözlem ve deney yoluyla olaylar
belirlenir.
 2.Olgular sınıflandırılır.
 3.Olgulara dayanarak genellemeleri
açıklamaya yönelik kuramlar
oluşturulur.
 4.Yeni gözlem ve kuramların
doğruluğu yordanır.
BİLİM NEDİR
Bilim, kökü ilk uygarlıklarda olan deneyim ve bilgi
birikimidir.
Bilim, belli bir kültürel ortamda çıkan kimi üstün
ve yetenekli seçkinlerin öğrenme ve araştırma
tutkusu......
Bilim ,üretim ve bölüşüme bağlı bir gelişmedir.
Bilim adamı topladığını balarısı gibi yapıcı bir
etkinlik içinde olmalıdır...
 Buldum .....Buldum..
ArSimet
Problem çözme coşkusu
 Bana bir dayanak gösterin
dünyayı yerinden
oynatayım
.
Einstaine
Bilimde atılım gücü
BİLİMİN DEĞERİ
Bilimin Teknolojik değeri
Öncelikle insan yaşamını
kolaylaştırmakta ve
güvenliğini sağlamaktadır.
Modernleşmenin şartı
Bilimin Entelk. değeri
Bilimin Ahlaki değeri
Dünya barışı için ve
Bilmin kullanılma
dünyayı daha yaşanabilir
amacına göre
hale getirmek için..
değişir
Diğer Tüm Ders Konularında Hazırlanmış Slaytlar İçin:
www.slaytyerim.com
Download