Modernleşmenin Dayanılmaz Cazibesi ve Büyüme Fetişi

advertisement
Modernleşmenin
Dayanılmaz Cazibesi
ve Büyüme Fetişi
Bengi Akbulut
Fikret Adaman
Politik Ekoloji Çalışma Grubu
“Bir ü lke ne kadar fazla elektrik tü ketiyorsa o ü lke o
kadar gü çlü dü r, kalkınmada o denli sü ratle ilerliyor
demektir. Demek ki fabrikalarımızdaki çarklar
işliyor, demek ki işletmelerimizdeki ü retim artıyor,
demek ki konutlardaki tü ketimi artıyor, demek ki
ü lkenin tamamında teknoloji daha da yaygınlaşıyor.
Dü nyanın ileri, gelişmiş devletlerinde atılan
kontrollü ve akıllı adımlarla bü yü k açıkları onlar
kapadılar ve sıkıntılarını giderdiler. İnşallah biz de
bu sıkıntıyı gidereceğiz. Onun için, biz şimdi yeni bir
adım atıyoruz; ‘Su akar Tü rk bakar’ anlayışını, ‘Su
akar Tü rk yapar’ anlayışıyla değiştiriyoruz ve bu
açığı da inşallah kapatıyoruz.”
Zamansallıktan Azade
Modernleşme Takıntısı
• “Batı”yı yakalamak ve modernleşmek; büyümeye
biçilen öncelikli rol
• Toplumsal ve çevresel maliyetlerin ertelenmesi
• Siyasi hayatta büyümenin/kalkınmanın tartışmasız
hakimiyeti—kalkınmaya
alternatiflerdense
kalkınmanın alternatif yolları
• Devlet-toplum ilişkilerinin kuruluş biçimi; devletin
varlığını ve hakimiyetini meşru kılma yolu, kolektif
çıkar
• Salt baskı deği rıza ile kurulan hakimiyetin aracı
• Farklı toplumsal taleplerin bertaraf edilmesi ve
rızanın maddi imtiyazlarla sağlamlaştırılması
“GAP sevgisi Tü rkiye sevgisidir. GAP, Tü rkiye
birliğinin çimentosudur; cumhuriyetin en bü yü k
projesidir. (…) Bir mü hendislik projesini aşan bir
olaydır. (…) İnsanları, mutlu yapma kavgası vardır.
Olay, sadece suları ırmaklardan alıp, ovalara
götü rme olayı değildir. O, olayın bir parçasıdır.
Bunun içerisinde insanların eğitilmesi vardır;
insanların yeni bir dü nyaya, yeni dü nyanın şartları
için hazırlanması vardır.
“İstikrar Sürsün, Türkiye
Büyüsün”
• Modernleşme/büyümeye kökten bağlılık ve agresif
operasyonalizasyonu: inşaat ve enerji
sektörlerinin lokomotifliği
• Farklı bir sermaye grubunun mobilize edilmesi ve
İslam’ın yeniden yorumlanması
• Modernleşme/büyümeciliğin mekansal yansımaları
son derece baskın: doğanın sermayeleştirilmesi,
kamusal alanın çitlenmesi, kentsel talan ve
“çılgın” projeler
• Geniş tabanlı bir takdir: modernleşme idealinin en
etkin cisimleşmeleri
• Rızanın yeniden üretimi: rant dağıtımı ve sermaye
birikiminin olduğu kadar toplumsal tahayyülün
rolü, muhalefetin itibarsızlaştırılması
Başka Bir Kalkınma Mümkün
(mü?)
“bü yü -me-me, sadece aynı şeyi daha az yapmak gibi niceliksel
bir mesele değil, aynı zamanda ve daha da önemlisi, değerlerin
paradigmatik olarak yeniden dü zenlenmesi, özellikle toplumsal
ve ekolojik değerlerin yeniden doğrulanması ve ekonominin
yeniden siyasîleşmesi meselesi... Bü yü -me-me, daha az ü retmek
ve tü ketmek gibi niceliksel bir mesele olmak yerine, egemen
ekonomik dü şü nceden daha radikal bir kopuş başlatmak için öne
sü rü len bir araç”
• Teknik değil aslen siyasî bir mesele; ekonomiyi toplum ve
doğaya içkinleştirecek bir yeniden tanımlama
• Gü ç eşitsizlikleriyle şekillenmiş siyasi-ekonomik alanda
gerçekleşmesi gereken, politize bir süreç: “kazananlarıyla” ve
“kaybedenleriyle”, ekonomi-çevre-toplum ilişkilerinde temel
bir kayma
Başka Bir Kalkınma Mümkün
(mü?)
• Türkiye’de bü yü mecilik ü zerinden kalkınma:
devletin kendini kurma ve meşrulaştırma
pratiklerinin kökeninde ve toplumsal tahayyüle
hakim
• Ekonomik bü yü me ü zerinden kalkınmaya
bağlılık, ekonomik / maddi sorunların ötesinde,
devlet-toplum ilişkisinin tarihsel olarak nasıl
kurulduğu ve şekillendiğiyle ilgili
• Büyüme fetişinden arındırılmış bir kalkınmayı
sadece hayata geçirmek değil tahayyül ve arzu
edebilmek için devlet-toplum ilişkilerinde radikal
bir yeniden düzenleme
Download