KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.10.2013 Cuma

advertisement
KONAK BELEDİYE MECLİSİ
04.10.2013
Cuma Saat:18.00
GÜNDEM
(01.10.2013 tarihli gündemin devamı)
1-Meclisin açılışı
2-Mecliste verilen önergeler
1-(181/13)-06.08.2012 tarih ve 144/2012 sayılı meclis kararı hk. (Meclis
Üyesi)
2-(182/13)-Okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi projesi hk.(Dış İlişkiler Md.)
3-Komisyonlardan gelen raporlar.
1-(73/13)-Mehmet Ali Akman Mahallesi, 4/6 sokak üzerindeki park alanında
bölge regülatörü yeri belirlenmesi talebi hakkındaki İmar- Çevre
Komisyonu raporu.
2-(107/13)-Alsancak Liman Arkası Halkapınar-Salhane kesimi 1489 ada, 1012-27 parsellerin “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine
yönelik plan değişikliği talebi hakkındaki İmar-Sağlık-Hukuk
Komisyonu raporu.
3-(139/13)-187 ada, 47 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar
planı değişikliği talebi hakkındaki İmar Komisyonu raporu.
4-(153/13)-Alsancak Mahallesi, 1291 ada, 7-8-9-15-16 parsellerde Nazım
İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli plan değişikliği yapılması
hakkındaki İmar Komisyonu raporu.
5-(165/13)-“Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak
belirlenen Kuruçay Mahallesi içinde kalan 7’ha.’lık alanda
bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin harca esas değer
üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılıpyapılmayacağı hakkındaki Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonu
raporu.
6-(166/13)-Umurbey Mahallesi, 3169 ada, 177 ve 179 parsellerde bulunan su
kulesi ve deposunun tescil gösteriminin 1/1000 ölçekli planlara
işlenmesi hakkındaki İmar Komisyonu raporu.
1/5
04.10.2013
Cuma Saat:18.00
(01.10.2013 tarihli gündemden sonra sonuçlanan önergeler)
7-(170/13)-Belediyemizin İzmir İlçe Belediyeleri Turizm Gıda Organizasyon
Reklam Yayıncılık ve Ticaret Anonim Şirketinde (İZBAŞ)
bulunan 3.816 hisseye karşılık 3.816,00.-TL değerindeki payın
Bornova Belediyesi tarafından hisse payı karşılığında alınması
hakkındaki Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
8-(177/13)-Belediyemize ait Gürçeşme Mahallesi 41963 ada, 173 m2
yüzölçümlü 5 parsel sayılı taşınmazın imar affından yararlanan
hak sahibine satışı hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.
4-Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
1-(146/09)-İlçemiz mahallelerinin birleştirilmesi ile ilgili işlemin 5393 sayılı
Belediye Kanununa göre değerlendirilmesi hk. (Hukuk
Komisyonu)
2-(109/12)-Güneşli Mahallesi, 6944 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği
talebi hk. (İmar Komisyonu)
3-(171/12)-Obezite ile mücadele ve obeziteyi önleme hk.(Sağlık- Gündem
21- Esnaf- Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu)
4-(172/12)-Hizmet binası yapılması hk.(İmar- Hukuk- Plan ve BütçeKentsel Dönüşüm Komisyonu)
5-(230/12)-Halkapınar Mahallesi 8502 ada, 13234 m2 yüzölçümlü 1 parsel
sayılı taşınmazdaki 1736/6617 oranındaki hisseye karşılık gelen
Belediyemize ait 3472 m2.lik hissenin diğer hissedar adına satışı
hk.(Plan ve Bütçe- Hukuk- İmar Komisyonu)
6-(32/13)-İzmir Masterler Atletizm Kulübü Derneği’nin 19.Avrupa
Veteranlar Atletizm Şampiyonasına ilişkin talebi hk. (Spor- Plan
ve Bütçe- Turizm Komisyonu)
7-(49/13)-Kadınlar ve çocuklar için konuk evleri yapılması hk.(İmar- Plan
ve Bütçe- Hukuk- Gündem 21- Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu)
8-(50/13)-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tuvaletler hk.(Turizm- EsnafTarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma- Sağlık- Kadın Erkek
Eşitliği- Kentsel Dönüşüm- İmar- Engelliler Komisyonu)
9-(67/13)-İnançlar müzesi kurulması hk. (Hukuk- Plan ve Bütçe- Gündem
21- Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma- Turizm Komisyonu)
2/5
04.10.2013
Cuma Saat:18.00
10-(80/13)-Sierra Leone’nin Freetown Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi
kurulması hk.(Hukuk Komisyonu)
11-(88/13)-Meslek edindirme ve beceri kursları hk.(Burs ve Eğitim- Kadın
Erkek Eşitliği-Engelliler-Turizm-Gündem 21 Komisyonu)
12-(94/13)-Cengiz Topel Mahallesi, 1186/7 Sokak ile 1186/11 Sokaklarda
bulunan parka “Ahmet PİRİŞTİNA” isminin verilmesi
hk.(Gündem 21- Çevre- Hukuk Komisyonu)
13-(105/13)-Eski Baro Başkanı Av. Noyan ÖZKAN isminin bir parka
verilmesi hk. (Gündem 21- Çevre- Hukuk Komisyonu)
14-(106/13)-Kadıoğlu Hanının istimlak ve restore edilerek Kültür Sanat
Merkezi olarak kullanılması hk. (İmar- Hukuk- Tarihsel ve
Kültürel Değerleri Koruma- Plan ve Bütçe- Kentsel DönüşümÇevre- Turizm Komisyonu)
15-(109/13)-İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli
vatandaşlarımızın çocuk ve gençleri ile semt merkezlerindeki
genç ve çocukların sosyal faaliyetlere katılımının sağlanması
hk.(Plan ve Bütçe-Hukuk-Gündem 21-Burs ve Eğitim- Sağlık
Komisyonu)
16-(114/13)-Trafo yeri belirlenmesine ilişkin meclis kararlarının gereği
iş/işlemler hk. (İmar-Hukuk-Çevre Komisyonu)
17-(124/13)-İzmir, 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
25.05.2012 tarih 526 sayılı kararı ile tescillenen İmariye
Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının 1/1000 ölçekli
imar planına işlenmesine yönelik plan değişikliği hk. (İmarHukuk –Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonu)
18-(130/13)-1552 ada, 4 parselde bulunan tescilli köşk hk. (İmar – Hukuk
Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonu)
19-(136/13)-İzmir’de yaşayan emeklilere semt evleri ve semt lokalleri
yapılması hk. (Kadın Erkek Eşitliği- Gündem 21- İmar- Hukuk –
Plan ve Bütçe Komisyonu)
20-(147/13)-Belediyemize ait İnciraltı Mahallesi 2734 ada, 1 nolu parsel,
2257 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile 1548 ada 1 nolu parselde
100977/766918 hisseye karşılık gelen 633,59 m2 hisse için
alınan meclis kararında Büyükşehir Belediyesine devrinin bedelli
mi, bedelsiz mi yapılacağı hk.(Hukuk Komisyonu)
21-(152/13)-12.10.2004 tarihinden önce yapılan işyerlerine işletme ruhsatı
verilmesi hk.(İmar- Hukuk- Esnaf Komisyonu)
3/5
04.10.2013
Cuma Saat:18.00
22-(154/13)-Güneşli Mahallesi, 6901 ada, 1 parselin “Özel Sağlık Tesisi
Alanı” olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli plan
değişikliği talebi hk. (İmar-Sağlık-Hukuk Komisyonu)
23-(157/13)-Mülkiyeti Belediyemize ait Gürçeşme Mahallesi, 41899 ada 15
parsel ve 41918 ada 31 parsel, İmariye Mahallesi 41545 ada 13
parsel, Güney Mahallesi 40990 ada 17 parsel, Gültepe
Mahallesi 38004 ada 5 parsel, Alsancak Mahallesi 7652 ada 1
parsel ve 7649 ada 1 parsel, 2.Süleymaniye Mahallesi 135 ada
77 parsel A blok zemin kat 21 nolu bağımsız bölüm, Göztepe
Mahallesi 845 ada 34 parsel zemin kat 17 nolu bağımsız
bölüm, 2.Karantina Mahallesi 769 ada 14 parsel zemin kat 28
nolu bağımsız bölüm taşınmazların TEDAŞ Genel
Müdürlüğü’ne bedelsiz devrinin yapılıp-yapılmayacağı hk.
(Hukuk-İmar-Plan ve Bütçe Komisyonu)
24-(158/13)-Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğindeki
değişiklik hk. (Hukuk Komisyonu)
25-(167/13)-Alsancak Mahallesi, 1125 ada, 1 parselin kullanım kararının
“Kültür ve Sanat Amaçlı Eğitim Öğretim Alanı” olarak
düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk.
(İmar-Hukuk-Burs ve Eğitim Komisyonu)
(01.10.2013 tarihinde komisyonlara gönderilen önergeler)
26-(169/13)-Alsancak Liman Arkası Halkapınar kesimi uygulama imar planı
kapsamında 8511 ada ile 8512 ada arasındaki yaya yolunun
kaydırılmasına yönelik plan değişikliği hk.(İmar-Çevre
Komisyonu)
27-(171/13)-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
Merbel A.Ş.’nin diğer dört ortağına ait 340 adet hissenin
Belediyemizce devir alınması hk.(Hukuk-Plan ve Bütçe
Komisyonu)
28-(172/13)-Üçkuyular Mahallesi 2915 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın
2010-2014 yılları arası ek imar programına alınması hk.(İmar
Komisyonu)
29-(174/13)-Gültepe Mahallesi 43075 ada, 385 m2 yüzölçümlü, 4 parsel
sayılı taşınmazdaki 163/385 hisseye karşılık gelen Belediyemize
ait 163 m2.lik hissenin diğer hissedar adına satışı hk. (Hukuk
Komisyonu)
4/5
04.10.2013
Cuma Saat:18.00
30-(176/13)-Güney Mahallesi 43196 ada, 91 m2 yüzölçümlü, 4 parsel
sayılı taşınmazdaki 43/91 hisseye karşılık gelen Belediyemize ait
43 m2.lik hissenin diğer hissedar adına satışı hk. (Hukuk
Komisyonu)
31-(178/13)-Belediyemiz 2014 yılı Performans Programı hk. (Plan ve Bütçe
Komisyonu)
32-(179/13)-Belediyemiz 2014 Mali yılı ve izleyen iki yıl Gelir-Gider
Bütçesi, Denge Kararnamesi ve Ekli Tarife Cetvelleri hk.(Plan
ve Bütçe Komisyonu)
33-(180/13)-2013 Mali Yılı Bütçesinden listede belirtilen tertiplere Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesine göre
aktarma yapılması hk.(Plan ve Bütçe Komisyonu)
5- Dilek ve öneriler.
6- Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
7- Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.
5/5
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards