T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve

advertisement
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03-'io J -,
Konu: Elmalı 1767 parsel UİP.
EXP02016
ANTALYA
OZ/02/2016
BAŞKANLIK MAKAMINA
Elmalı Belediye Meclisinin 02.10.2015 gün ve 92 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Bayındır Mahallesi, 1767 parselin enerji üretim alanı(güneş enerjisine dayalı elektrik üretim
santrali ve 10 m.'lik taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
Ekler:- îlçe Belediye Meclis Kararı
- 1/1000 ölç.UİP. fot.
* - Açıklama raporu
- 1/5000 NÎP fot.
A dres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat; M enekşe ALKAN
T e l : O 242 241 28 66
F ax : O 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr
E -posta: [email protected] antalva-bld.gov.tr
planlam [email protected] antalva.bel.tr
\
T.C.
ELMALI İLÇESİ
BELEDİYE MECLİS KARARI
YILI:2015
TARİHİ
:02/10/2015
NOSU
:92
MADDE
:03/b
KONU
:İlçenin Bayındır Mahallesi 1767 parsel nolu
Taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının
Yapılmasının görüşülmesi.
AYI: EKİM
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER :
Belediye Meclisi3elediye Başkanı Av. Ümit ÖZTEKİN, İsmail LÖK, Halit AKAR^Mehmet ÇETİN,
Ramazan ADIGÜZEL,Osman DURDEMİR,Alımet Fatih KAPLAN, Süleyman GEZEYİŞJEtdır AYHAN,
Ratıp ARIKAN, İsmail DEMİR, Kamuran ÜNAL, Fatih ÖZGÜR ‘ün iştirakleriyle,(Üyeler Halil
ÖZTURKJErdal Ramazan ALTACA,Salih ARI Bulunmadı)
Gündemin bu maddesini teşkil eden Belediye Meclisinin daha önceki gündemlerinde Belediye
Meclisince İmar Komisyonuna havale edilen îlçenin Baymdır Mahallesi mevkiinde bulunan 1767 parsel
nolu taşınmazm 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plammn yapılması konusu Belediye Meclisinin
02/10/2015 tarihinde saat 10.00’ da ki oturumunda gündeme gelmiş olup,
-îlçenin Bayındır Mahallesi mevkiinde bulunan 1767 parsel nolu taşınmazda Eneıji Üretim
Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)Kurulması için hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plammn yapılması konusu incelenerek,
İlçenin Bayındır Mahallesi mevkiinde bulunan 023.b.24.c-4-b pafta nolu YATAY= 494 000-494
400,DİKEY=40669500-4069900 koordinatları arasında yer alan 1767 parsel nolu taşınmaz için Eneıji
Üretim Alam(Güneş Eneıjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planmm 3194 Sayıh İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasma oy birliği ile
karar verildi.
Bu hususla ilgili işlemlerin uygulanması ve kararm bu açıklamalar doğrultusunda uygun
olduğunun oy birliği ile kesinleşmesinin kabulüne,Kararın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.
Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Mülkiye Amirliğine
sunulmasına ve ayrıca Belediye Meclisinin Çahşma Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Jmit O Z T E ]^
Belediye Başkam
Meclis Başkanı
ak Katibi
Ahmet Fatih KAPLAN
Meclis TutanakıKânbi
S
f ^ f * iJ 3 ; ‘ * S - a S * fe
i^ p g a | l p
3
i l i a
58^
\a is fS tW
^
--3^"
5m
- ‘^ :^
-î
^ir. ?
'
'': ^ -'
".
T.'ijgr--•
--r£^r: ■
--JsSîr:i3l::-^-r-
■yada temelsiz yapılar^ bu
.;;
■:.
-.“ j=L..
. . '" S i'
- î 'y -
......- _. a fe ı^ - y e r atâbifc'
fesi e r r ^
İ ” ‘v ':•
-
■•■;
-1-
- ,^ -
:sayılı Resmi Gazetede yayıfflanarak yiİferlüğa.airen ,
e g ^ r e t i j m e j l i ^ Yönetmelik Hüküıriİen^^^ . ^ . ^ . . .
:^r*' -
-
•-‘Ş i’'
•-•h.
iS - S :'.^ ':^ ’^ - •:
nenne..
gSggjf:
J Vs?Sl
-:
\ l"
■e
wm.
« t-
n
C
if ®
’-ŞTİsn^i
,:r;~
s
:ı
ANTALYA İÜ, ELMALI İLÇESİ, BAYINDIR M AHALLESİ, 1767 KADASTRO PARSELİ ENERJİ
ÜRETİM ALANI ( GÜNEŞ ERNERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAM A İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
l.PLANLAMA ALANININ GENELTANIMI:
Planlama alanı yaklaşık 2.8 ha olup , Elmalı îlçesi Bayındır Mahallesi sınırları içerisinde, 023-B-24C hali
hazır haritasında y=494 000, x=40 70 000 ile y=494 500, x= 40 69 500 koordinatları arasında
kalmaktadır.
■■
'
Harlta-1 Planlama Sahası uydu görüntüsü
1767 no lu kadastro parseli Korkuteli- Elmalı Karayolunun kuş uçuşu yaklaşık 2 km kuzey-batısında ,
mevcut Elmalı İlçe Merkezi ile Bayındır mahallesi yerleşim alanını bağlayan stabilize kadastro yolu
üzerinde yer almaktadır. Çevresindeki yerleşim alanları ile mesafesi ne bakıldığında İlçe merkezine
yaklaşık 3 km Bayındır mahallesi yerleşim alanına yine yaklaşık 3 k m , Gökpınar mahallesi yerleşim
alanına ise yaklaşık 2 km mesafede yer almaktadır.
Harita-2 Planlama Alanı Ulaşım Bağlantıları
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI:
Elmalı ilçesi Bayındır Mahallesi 1767 kadastro parseli üzerinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine
Dayalı Elektrik Santrali) kurulması amaçlanmıştır. Söz konusu talep üzerine yer seçim kararı verilirken
güneşlenme süreci ve üretimde verim lilik verileri esas alınmış bu doğrultuda resmi izinler
tamamlanmış ve planlama süreci başlatılmıştır.
2.1.PLANLAMA AMACINA YÖNELİK KRİTERLER VE ANALİZLER:
Yer seçim sürecinde ki önemli k rite rle r; Yıllık yağış miktarının düşük olm ası, bulutsuz ve sissiz bir
atmosfere sahip olması, hava kirliliğinin olmaması, Ormanlık ve ağaçlık bölgede yer almaması, rüzgar
hızının düşük olması ve yerleşim alanlarından uzak olması gibi temel kriterler aranmaktadır. Söz
konusu planlama sahası bu kriterleri sağlamaktadır.
Öncelikle ülkesel ve il ölçeğinde kriterler doğrultusunda yapılan tespitler aşağıdaki haritalarda
görülmektedir.
TÜRKİYE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ ATLASI {6EPA)
rTiflrtıApaO*«tlocCritfi Topt*mC,«*«
KVrt»•<:«<<
Harita-3 Türkiye Güneş Enerjisi Haritası
Harita-5 Antalya İli Güneş Enerjisi Haritası
Jt>.' 'AY
.3013
'
1 ____ ^
-11.01
. _ 1 _ _■» . S
F
7
^8
9
^0
!1
^2
-3-9İ --3İ 3.4, 4 4 - 7 9 ;__ 12fe.
14 1 r.'s
-O d i -1 S
■lo.o!
Tablo 1 Aylık Minimum Stcantık CCl
I
. ------
«TASYON «)%H0 aM^M«p»»<|fgEW
'r V A v
'
}
<»
5
*5
2013
_ J Ü . 1 g^ 20 71 2661 30Ö1
■
•____1
«
*0 ^ JŞ1__ i?.
36 3~! 3 b / ' 3 4 ^ 2 /7
23.2,_1ıj.b;
Tablo 2. Aylık Maksimum Sıcsk/ıK (*C)
!
'
AAk OtâKnna S»cak<.k l*C
■
"■
•YluıAY
••:
■’
’ 2 01 3 _____ ^ ? 6 r 4 8
3
4
ş ____ ’ f _____ ______ ^8__.
jıo j
12.2
IV S~ _21 6
2 3 ş ]_
_9____ 10.......... 11_ İ 2 _
, _19İ>1__ 12 B- 9 ’/
2.4
Tablo 3. Aylık Ortalama StcakiıR (”C)
^
A y it T Ö p ^ Csj?ı»Şi*rvro » ..«gl '.taSl
__ ______
-2
3
F
s=
..16.
it) .
1/
>/ ___
_ Jo
b
. .,=
..9
------ ' • -------1-;ai3 ~ 9>9ri3?'8' 165.3T241.'6’^~259.9.! ~325.<H 2âTÖİJftgJ^JOe Ş_?^5_J36J^
İY
y iO
I jiA
a /r _ ?
■!„
Taolo 4. Aylık Toplam Gûnejlenme Süresi (saat)
Av 'k MtJkivnuiT) R:uz(»r
u - ir A f iT p i T î iı ^
’ rlL»AY 1
?
tnofu /tn s^- . <* Ycwxi iyön mj<
.
‘3
4
5
S
■-----T s l ------İZ ^-.- Î 2 V ' T Ö T r 1 2 T
J0t3
/NNW
/WSW
/SSW1 /SSV.' /NIW
''.!2y
..
—
( ' * i ' S
V a V - i? I
'NN£
-
İÇ__ I " . _ 12
■İ2.3"1?C
_/NlNL':
93
.
22.0
’„.İN__W NW
/NF
Tablo 5. Aylık Maksimum Rüzgar Hızı (10 m.de) (m .seci ve Yönü (yön adı)
5 - >
«-■
.10. . ı - î _
!î
-
Tablo 6 Avhk Ortalama R ^^a j_ H j 2i J ^ s e c ^
Tablo -1 Elmalı İlçesi İklim verileri
2.2.GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİLMESİ MEVZUATI:
8.01.2011 Tarih ve 27809 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6094 sayılı
"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı kullanımına ilişkin Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. Maddesi gereği, 31.12.2013 tarihine kadar güneş enerjisine
dayalı üretim tesislerinin bağlanabileceği trafo merkezleri ve bağlantı kapasiteleri tespit edilmiştir.
Yasa ile 2013 yılma kadar güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulumu için 600 MVV'lık lisans
dağıtılacağı hükme bağlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 29 Mayıs 2012 tarihinde
yayımlanan duyuru ile lisans verilecek iller ve kapasiteleri belirlenmiştir. Lisans almak isteyen özel
veya tüzel kişiler, belirtilen bu illerde olmak ve kurulumu planlanan tesis arazisi sabitlenmiş olmak
kaydıyla, bu arazide en az 1 yıl süreli aletli güneş ölçümü yaptırmış olmak ve bu ölçüm sonuçları ile
birlikte 10-14.06.2013 tarihlerinde EPDKA' ya lisans başvurusunda bulunmak zorundadır. Söz konusu
yasal mevzuat 1767 kadastro parseli için yatırımcı firma tarafından yerine getirilm iştir.
Yine yasa çerçevesinde 21.07.2011 tarihinde çıkarılan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine
İlişkin Yönetmelik gereğince kurulu gücü 500 KW' a kadar lisans gerektirmeden üretim tesisi
kurulabilecektir. 30.03.2013 tarihinde yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında bu
sınır 1 MW 'a yükseltilmiştir. Lisanslı ve lisansız tüm üretim tesislerinden üretilen elektriğin 10 yıl
süresince 13,3 ABD para birimi cent/KW h üzerinden Kamu tarafından satın alınması hükme
bağlanmıştır.
2.3.LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YASAL SÜRECİ:
Yapılan yasal düzenlemeler sonucunda Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Tesisler i için
Lisansız Tesis kurmak isteyenler lM W 'a kadar üretim yapacak tesis kurabilirler.
Yasal mevzuat gereği söz konusu talep öncelikle abonesi olduğu yerel dağıtım firmasına yapılacak
başvuru sonucu enerji müsaadesi alması ve alman izinin yazılı tebliğinden itibaren 180 gün içerisinde
tesisin kurulumunun tamamlanarak TEDAŞ Genel Müdürlüğünce projeleri onaylanmış olarak, bağlantı
anlaşması ve geçici kabul yapılması için dağıtım Şirketine başvuruda bulunması gerekmektedir. Aksi
taktirde izin geçersiz olur, yeniden izin başvurusunda bulunmak gerekli olur.
Söz konusu yasal mevzuat planlama alanı için tamamlanmıştır.
3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIM VE KADASTROL DURUM:
Söz konusu plan lama alanı yerleşim alanlarından yeterli mesafede uzaklıkta olup, arazinin topoğrafık
yapısı kuzey-batı yönünden , güney doğu yönüne ortalama %10 eğimindedir.
BAYINDIR
/ /f
/ h
■-
. f ■
İh-
;
i.
ELlVtAU
Harita-6 Mevcut durum
4.PLANLAMA KARARLARI:
Planlama sahası ilgili Resmi Kurum görüşleri ve Plana Esas Jeolojik Etüt Raporu verileri doğrultusunda
Enerji Üretim Alanı ( Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sahası) olarak planlanmıştır.
Planlama alanı içerisinde toplam inşaat alanı 150m2 i ve Yençok=6,50m i geçmeyen ruhsata esas
olmak üzere Santral alanındaki üretime ilişkin tesisler ile bunların tamamlayıcı niteliğindeki alt yapı ve
üst yapı alanları /ihtiyaca yönelik yönetim binası, personel lojmanı gibi kullanım alanlarının yapımı ön
görülmüş, bunlar haricinde sökülüp takılabilir yada temelsiz ruhsata tabi olmayan tesisin üretim
ihtiyacına yönelik yapılar için bir sınırlandırma getirilmemiştir. Yine Enerji Üretim Alanı { Güneş
Enerjisi Elektrik Üretim Sahası) içerisinde oluşacak yapılaşama için yoldan ve komşu parsellerden en
az 5 er metrelik yapı yaklaşma sınırı oluşturulmuştur.
Yine ulaşım bağlantısı cephe aldığı Elmalı Merkez -Bayındır Mahallesi kadastro yolu üzerinden taşıt
ulaşımına olanak sağlayacak şekilde 10 m lik taşıt yolu olarak planlanmıştır.
Harita-7 Öneri durum
Hazırlanan Uygulama İmar Planı tarafınıza sunulmuş olup, gereğini saygılarımla arz ederim.
>tk(An, ,u
METROP'^!
İ n ş a a t is A , ;u!
Şınn,3iıMû ; ■: /.V.
C:
Tel5Fax^ 024 2 24.’
K ı-um larV .D
ı -
j -j d . ş t İ
•.
.-anV
, . -i;:;.A N T A L Y A
o20 046 0219
O d a S ic il ^io
gökçay
plancısı ^
İm a r P l ^
ZUScTÎSSS
ELM ALI İL Ç E S İ BA YIN D IR M A H A LLESİ
1767 K A D A STR O P A R S E L NAZIM İMAR PLANI
Ö LÇ E K ; 1/5000
KUZEY
â
V
GÖSTERİM
ooo
mm
GÜNEY
NAZIM PLAN ONAMA SİNİRİ
_____
ENERJİ ÜRETİM ALANI
(GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALI)
PLAN HÜKÜMLERİ
1- Tesisin teknik Özelliğine göre enerji ıjretimine yönelik dor^anım Enerji ve
Tabii Kaynakar Bakanlığınca onaylanacak avan projesindelselirlenecektir.
2-Planlama Aianı içerisinde ; Santral alanındaki üretime ilişkin tesisler ile
bunların tamamlayıcı niteliğindeki alt yapı ve üst yapı alanları ,ihtiyaca
yönelik yönetim binası, personel lojmanı gibi kullanım alanları yer alabilir.
Yenilenebilir Enerji Alanı içerisinde yapılaşma koşulları Aşağıdaki gibidir.
Toplam İnşaat aianı= 150m2,
Yençok=6,50m d ır.
Tesisin üretimi için gerekli olan sökülüp takılabilen yada temelsiz yapılar, bu
inşaat alanından sayılmaz.
3*02 Ekim 2013 gün ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmelik Hükümierine
göre uygulama yapılır.
4-2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 Sayılı Çevre kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine
uyulacak ve meri mevzuat çerçevesinde ön görülen gerekli izinler alınacak,
ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine
yönelik tedbirjere riayet edilecektir.
I
r
5-14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili Hükümlerine uyulacaktır.
6-31.12.2014 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği 21. Maddesindeki hükümlere uyulacaktır.
702.11 J9 8 6 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazetede yay-unlanan Hava Kalitesinin
Korunmas^ı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulacaktır.
8- Kanalizasyon atıklan kapalı sistem sızdırmaz fosseptik çukuruna bağlanacak
tesisten çıkacak katı ve sıvı atıklar hiçbir şekilde akarsulara yada çevreye
deşarj edilemez.
9- Ölçeği gereği bu planda gösterilemeyen kullanım kararları 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planında belirtilecektir.Söz konusu Uygulama İmar Planı ilgili
belediyelerince onanmadan Nazım İmar Planına göre ruhsatlandırma işlemi
yapılamaz.
10-28.09.2011 gün ve 102732 sayılı Genelge uyarınca 04.05.2015 tarihinde Çevre
ve Şehircilikj!_ Müdürlüğünce onaylanan Plana esas Jeolojik Htüt Raporuna göre
alt ölçekli plah çalışmaları ve uygulama işlemleri gerçekle^iril^cektir.
11Burada belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik
Hükümleri geçerlidir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards