İÇİNDEKİLER 1. Giriş Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Çalışma

advertisement
İÇİNDEKİLER
1. Giriş
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. Çalışma Ziyaretinin Amacı ve Hedefleri
4
2.1
Çalışma Ziyaretinin Amacı
4
2.2
Özel hedefler
4
3. Çalışma Ziyareti Hazırlığı
3.1.
3.2.
3.3.
Gerekli Bilgiler
Çalışma Ziyaretinin yeri ve zamanlaması
Hazırlık Prosedürü
4. Program
______4
4
6
6
9
4.1.
Katılımcılar
11
4.2
Ziyaret edilen ev sahibi kurumların irtibat bilgileri
12
5. Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Özeti
18
6. Çalışma Ziyaretinin Çıktısı/Etkisi
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
6.1
Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı (DEL NI)
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
6.2.
IBEC
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
6.3
Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu
48
6.4
Invest Northern Ireland
63
6.5
İrlanda Cumhuriyeti İstihdam Ajansı
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
7.
Katılımcıların Çalışma Ziyaretine İlişkin Değerlendirmesi
8.
Sonuç
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
EKLER
75
1. Giriş
Çalışma ziyareti, bu Operasyonun 4. SONUÇ: İstihdam politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliği
politikasına doğru özellikle İŞKUR personeli ve ilgili paydaşlar arasında hassasiyetin artırılması
sonucunun elde edilmesine yönelik bir faaliyet olarak organize edilmiştir.
Çalışma ziyareti, 4. Faaliyetin ve bu faaliyetin alt faaliyeti olan 4.1: 4 Çalışma Ziyareti Organize
Edilmesi faaliyetinin bir çıktısıdır.
Bu sonuç alanı, çalışma ziyaretleri aracılığıyla know-how aktarımı ve farkındalık artırma kampanyası
aracılığıyla merkezi ve yerel seviyede bulunan İŞKUR personeli ve diğer paydaşlar için doğrudan
uygulanacak kapasite geliştirme tedbirlerini kapsamaktadır.
Dört adet çalışma ziyaretinin organize edilmesi planlanmaktadır: Birinci çalışma ziyareti “know-how”
elde edilmesini ve elde edilen “know-how” bilgilerinin kadınların istihdamı üzerine Türk ve AB
stratejilerini yansıtan bir pilot AİPP Modelinin tasarlanması açısından kullanılmasını amaçlamaktadır;
ikinci çalışma ziyareti ise özellikle İŞKUR İş Danışmanlarının yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla iş
danışmanlığı uygulamasının incelenmesini amaçlayacaktır; üçüncü çalışma ziyareti tasarlanan AİPP
Modelinin uygulanmasına ilişkin tatbiki konulara ilişkin ileri seviye araştırma yapılması amacıyla AİPP
Modelinin test edilmesi esnasında gerçekleştirilecektir; projenin sonunda gerçekleştirilecek dördüncü
ve Son çalışma ziyareti ise sosyal/beşeri gelişim operasyonlarının yönetiminde gerçekleştirilen AB
uygulamaları hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilecektir.
Bu rapor söz konusu Operasyon kapsamı altında gerçekleştirilen birinci çalışma ziyareti hakkında bilgi
vermektedir. Türkiye’de gerçekleştirilen mevcut uygulamaların gözlemlenmesine ve AB tarafından
uygulanan toplumsal cinsiyete duyarlı AİPP uygulamalarının değerlendirilmesine dayalı olarak Kuzey
İrlanda (Birleşik Krallık) ve İrlanda Cumhuriyeti ev sahibi ülkeler olarak seçilmiştir.
 İstihdam politikalarında ve kadınların işgücü piyasasına erişimini artıran hizmetlerde toplumsal
cinsiyet ve eşitlik politikalarına ilişkin iyi uygulamalar;
 Kadın istihdamının teşvik edilmesi amacıyla kamu istihdam kurumu ve diğer paydaşlar arasında
istihdam programlarının geliştirilmesi ve uygulanması açısından iyi ortaklık yaklaşımları;
 Kadınların işgücüne katılımını artırmayı hedefleyen istihdam tedbirleri açısından farkındalık artırma
kampanyalarına ilişkin iyi uygulamalar.
AB bünyesinde kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum sektörü arasında en gelişmiş ortaklık
yaklaşımını en iyi şekilde temsil etmeleri nedeniyle yukarıda bahsi geçen iki ev sahibi ülke seçilmiştir.
Ev sahibi kurumlar (Kuzey İrlanda’da (Birleşik Krallık) 11 adet ve İrlanda Cumhuriyetinde 9 adet),
Türkiye’de AİPP Modelinin geliştirilmesi üzerine kurulan Görev Gücüne katılacak olan paydaş kurumlar
benzeri kurumları temsil edecek şekilde seçilmiştir.
Çalışma ziyareti katılımcıları, ana paydaşlar arasında kurulmuş olan ortaklıklara dayalı olarak Türkiye’de
yeni bir AİPP Modelinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sürecinde elde edilen AB “know-how”
bilgilerinin yaygınlaştırılması ve paylaşılması amacıyla İŞKUR ve yerel paydaşların merkez ve taşra
teşkilatından seçilmiştir.
Söz konusu iki ülkeye gerçekleştirilen çalışma ziyareti ülkeler arasında minimal 3 saatlik seyahatler
gerçekleştirilecek şekilde bir haftalık bir süre zarfında gerçekleştirilmiştir, bu düzenleme katılımcıların
görevleri başında olmaması ile temsil edilen fırsat maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesine ve tek bir
ortak ziyaret kapsamında iki adet AB en iyi uygulama örneğinin karşılaştırmalı olarak incelenmesinden
elde edilen faydaların azami seviyeye çıkartılmasına imkan tanımıştır.
İlgili referans materyalleri içeren Çalışma Ziyareti Kiti (ekte sunulmaktadır), çalışma ziyaretinden elde
edilen faydaların azami seviyeye çıkartılması amacıyla katılımcılara ziyaret öncesinde dağıtılarak
katılımcılar ziyarete hazırlanmıştır;
Çalışma ziyaretleri esnasında teknik ve lojistik yardım sağlayan Yüklenici çalışma ziyareti
programlarının tatmin edici şekilde hayata geçirilmesine ilişkin organizasyon ile ilgili ve teknik
sorumlulukları üstlenmiştir.
Katılımcıların tamamı ziyaret öncesinde ve esnasında konuya ilişkin bilgilendirilmiş ve katılımcılara ev
sahibi kurumlarda tartışmalara katılma ve sorular sorma imkanı tanınmıştır. Benzer katılımcı kurumlar
ve ev sahibi teşkilatlar arasında karşılıklı irtibatlar tesis edilmesi amacıyla bağlantılar kurulmasının
yolları aranmıştır. Çalışma ziyaretine ilişkin değerlendirmeleri, öğrenilen dersler ve elde edilen “knowhow” bilgilerinin uygulanmasına ilişkin tavsiyelere dair katılımcıların geri bildirimini almak amacıyla
katılımcılara bir Çalışma Ziyareti Anket Soru Formu dağıtılmıştır (anket soru formları Ek bölümünde
sunulmaktadır).
Tercüme donanımı da dahil olmak üzere simültane ve ardıl tercüme hizmeti sağlanmıştır.
Ekip Lideri, ülkeye ve ev sahibi teşkilata karşı bir bilgi kaynağı olarak hareket etmiş ve ev sahibi
kurumlar tarafından ilgili bilgilerin basılı kopya ve elektronik kopya olarak temin edilmesine yönelik
görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu bilgiler sonrasında derlenip düzenlenmiş ve elektronik kopyalar daha
sonra İŞKUR personeline ve yerel paydaşlara dağıtılmak üzere Çalışma Ziyareti Raporuna ek olarak
eklenmiştir.
2. Çalışma Ziyareti Amacı ve Hedefleri
2.1
Çalışma Ziyaretinin Amacı
Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesi amacıyla İŞKUR ve ilgili paydaşların
kapasitelerinin geliştirilmesi.
2.2
Özel hedefler
Yerel paydaşlar arasındaki ortaklıklara dayalı olarak toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikalarına duyarlı
AİPP’lerin geliştirilmesine ilişkin AB “know-how” bilgilerinin elde edilmesi.
3. Çalışma Ziyareti Hazırlığı
3.1.
Gerekli Bilgiler
TDE tarafından beş bölgede - Erzurum, Van, Gaziantep, Trabzon ve Çorum - kadınların işgücüne
katılımına ilişkin güncel durumun analiz edilmesi amacıyla gerçekleştirilen planlı ziyaretlerin bir sonucu
olarak, işgücü piyasasına giren kadınlara nasıl yardımcı olunması gerektiği hakkındaki yaygın görüşün
ve sıklıkla tekrar edilen tavsiyelerin İŞKUR kurumunun aşağıda belirtilen hususları yerine getirmesi ile
ilgili olduğu ortaya çıkmıştır:

Yardıma muhtaç mahallelerde daha fazla şubenin açılması;

Alışveriş Merkezlerinde/Mağazalarında bilgilendirme noktalarının açılması;

İstihdam programlarına katılıma ilişkin koşulların (özellikle de yaş sınırlarının) yeniden
tanımlanması;

Göçmen kadınlar ile kullanıcı ile dost bir etkileşim tesis edilmesi;

Sosyal Yardım Görevlileri için daha fazla eğitim kursunun geliştirilmesi (ailelere evlerinde
yardımcı olunması amacıyla);

Aktif istihdam tedbirleri işverenlere daha fazla teşvik sağlamalıdır;

Küçük ölçekli işletmelerin (50 çalışana kadar) gelişiminin teşvik edilmesi ve engelli
vatandaşların işe alınmasının zorunlu hale getirilmesi ve çalışanlar için tatil izinlerinin
uygulanması;

İstihdam tedbirlerinin temizlik ve güvenlik işlerinin alt yükleniciye verilmesi hususunu teşvik
etmesi gerekmektedir;

Usulsüzlük kontrolünün güçlendirilmesi;

Ayrımcılığa yol açan koşulların (yaş sınırları, kayıt) İŞKUR istihdam programlarından
çıkartılması;

Göçmen ve uzun süredir aktif olmayan kadınlar İŞKUR kurumunun kullanıcı dostu bir kurum
olmamasından dolayı İŞKUR hizmetleri ile irtibata geçmekten çekinmektedir;

İŞKUR bünyesine kayıt olma süreci uzun zaman almaktadır, kullanıcılar ilgili bilgileri
bulamamakta ve kayıtsız kalmaya devam etmektedir;

İŞKUR eğitim kurslarının sonucunda bir işe yerleştirme olmamaktadır;

İŞKUR ilgili işler sağlamamaktadır ve kadınlar iş arayışlarını arkadaşları ve yakınları aracılığıyla
gerçekleştirmeyi tercih etmektedir.
Pilot bölgelerde yer alan yerel STK’ların ve paydaşların göçmen ve aktif olmayan kadınların işgücü
piyasasına girmesi sürecine yardımcı olunmasına yönelik teşebbüsler gerçekleştirdikleri olgusu spesifik
kadın gruplarına istihdam hizmetinin sunulmasının kamu istihdam kurumu ile sivil toplum kuruluşlarının
müşterek çaba sarf etmesini gerektiren bir konuyu temsil ettiğini göstermektedir.
KİD Projesi, toplumsal cinsiyete karşı duyarlı bir bölgesel kalkınma politikasının geliştirilmesi ve İŞKUR
ile Bölgesel Kalınma Ajansı ve yerel STK’lar dahil olmak üzere İİMEK’lerin yerel paydaş üyeleri arasında
daha yakın bir işbirliği tesis edilmesi açısından bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de
uygulanan Kalkınma Ajansları Hibe Programı, seçilen bölge içerisinde kadınların işgücü piyasasına
katılımının artırılması için gerekli olan koşulların yaratılması için gerek duyulan şekliyle bölgesel
ihtiyaçlar ve sorunlar doğrultusunda önceliklerini tespit etmeleri açısından AB Hibe Programları ile
benzerlik göstermektedir.
Bu sonuçlar bakımından Ekip Lideri nüfusun daha az istihdam edilebilir kısmına (düşük vasıflı, daha
önceden çalışma deneyimi olmayan, engelliler, vb.) ücretsiz yardım temin edilmesi amacıyla her ülkede
kamu istihdam kurumu mevcut durumdayken özel istihdam kuruluşlarının ise istihdam anlamında
tercih ve talep edilen profesyoneller açısından “kafa avcılığı” yapmak için ücret karşılığında çalışan
kurumlar olarak mevcut olduğunu farklı fırsatlarda (toplantılar (OKB, paydaşlar, AYT) ve raporlar)
vurgulamayı gerekli görmüştür. Hükümetlerin muhtelif nedenlerden dolayı kamu istihdam kurumunun
kapasitesinin artırılmasına ne kadar yatırım yaptığından bağımsız olarak istihdam tedbirleri asla tam
anlamıyla nüfusun belirli bir grubuna (gruplarına) yönelik olmamıştır. Bu nedenden dolayı, AB kamu
istihdam kurumları toplumsal seviyede çok daha etkili ve düşük maliyetli istihdam hizmeti sunabilmek
amacıyla hedef grupları daha iyi anlayan ve bu gruplara daha iyi erişimi olan yerel kuruluşlar ile alt
sözleşmeler akdetmek suretiyle spesifik hedef gruplarına alternatif hizmet sunumu uygulamasını
kullanmaktadır.
Bu bağlamda, Ekip Lideri Faydalanıcıya Türkiye’de NUTS II bölgelerinde yer alan kadınların işgücü
piyasasına katılımını artırmak için ilgili model olarak dikkate aldığı Kuzey İrlanda’da (Birleşik Krallık)
uygulanan Yerel istihdam Ara Kuruluşu: (LEMIS) uygulamasını sunmuştur.
Ev sahibi ülkeler, istihdam edilebilirliğin, girişimciliğin, intibak yeteneğinin, eşit imkanların, ve esnek
güvenliğin artırılması amacıyla Avrupa İstihdam Stratejisi hedeflerine referansta bulunarak ve AİPP’nin
türü uyarınca Toplumsal cinsiyete duyarlı AİPP’lerde iyi AB uygulamalarının Değerlendirilmesi esasına
dayalı olarak seçilmiştir: - İş eşleştirme, Rehberlik ve Danışmanlık; İşgücü piyasası eğitimi; “Özellikle
risk gruplarının” (yeniden) istihdamını hedefleyen programlar; İstihdam sübvansiyonları; İstihdam
Ortaklığı.
Türkiye’de toplumsal cinsiyete duyarlı AİPP’lerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar bir Görev Gücünün
oluşturulması ve görev gücü üyelerinin istihdam ortaklığı esasına dayalı olarak toplumsal cinsiyete
duyarlı AİPP’lerin geliştirilmesi sürecinde “know-how” elde edilmesi amacıyla iki AB ülkesine - Birleşik
Krallık (Kuzey İrlanda) ve İrlanda Cumhuriyeti - gerçekleştirilen bir Çalışma Ziyaretine katılmaları ile
başlamıştır.
3.2.
Çalışma Ziyaretinin yeri ve zamanlaması
Çalışma ziyareti katılımcıların görevleri başında olmaması ile temsil edilen fırsat maliyetlerinin asgari
seviyeye indirilmesi amacıyla 5 gün (6 ila 10 Şubat 2012 tarihleri arasında) sürmüştür. Çalışma ziyareti,
toplumsal cinsiyete duyarlı AİPP üzerine karşılaştırmalı ve daha geniş kapsamlı bir “know-how” elde
edilmesi amacıyla iki ülkede - Kuzey İrlanda (Birleşik Krallık) ve İrlanda Cumhuriyeti gerçekleştirilmiştir. Ev sahibi ülkeler, Ekip Liderinin Yerel İstihdam Ara Kurumunun (LEMİS) Kuzey
İrlanda’da (Birleşik Krallık) gerçekleştirdiği uygulamalara ilişkin bir rapor sunduğu bir örnek olarak
istihdam ortaklığı konusunda en iyi AB uygulamalarına sahip ülkeler olarak Ekip Lideri tarafından teklif
edilmiştir, ve İnceleme Gezisi programı Kuzey İrlanda’da bulunan bazı LEMİS kurumlarına ve İrlanda
Cumhuriyetinde ortaklık esasına dayalı olarak işlev gösteren bazı Yerel İstihdam Kurumlarına (YİK)
yapılan ziyaretleri de kapsamaktadır. Bu iki ülkenin seçilmesine yol açan başlıca kriterler söz konusu bu
iki ülkenin aşağıda belirtilen hususları gözler önüne serebilecek olmasıdır:
 Düşük istihdam edilebilirliğe sahip (gerekli yeteneği bulunmayan, aktif olmayan, göçmen, engelli
ve bekar ebeveyn) kadınların işgücü piyasasına erişiminin artırılması için AİPP’nin uygulanması;
 Yerel istihdam ortaklığına ilişkin iyi uygulamalar;
 İşte cinsiyet eşitliği ve eşit imkanların teşvik edilmesine yönelik iyi uygulamalar;
 İstihdam hizmetlerinin ve AİPP’lerin pazarlanması ve teşvik edilmesine yönelik iyi uygulamalar;
 Toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikası geliştirme ve bütçe hazırlama süreçlerine yönelik iyi
uygulamalar;
 Ev sahibi ülkenin çalışma ziyareti esnasında “know-how” sağlama, AİPP geliştirme ve deneme
kabiliyeti.
3.3.
Hazırlık Prosedürü
Katılımcı Listesi üzerinde OKB ve Ekip Lideri tarafından ortak bir mutabakata varılmıştır ve bu listeye
Görev Gücünün aday gösterilen üyelerinin dahil edilmesine karar verilmiştir; İŞKUR merkez ve il
müdürlüklerinden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden, İpek Yolu Kalkınma Ajansından (Gaziantep), Milli Eğitim
Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden, ve AİPP Modelinin geliştirilmesi amacıyla elde
edilen “know-how” bilgilerinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla TESK’ten gelen üst düzey
personel.
Ekip Lideri, Yüklenici ve OKB tarafından onaylanmak üzere ev sahibi kurumun kısa bir açıklamasını ve
görüşülecek başlıca tartışma konularını içeren bir Tanıtıcı Çalışma Ziyareti Programı sunmuştur.
Tanıtıcı Program, Ekip Liderinin ev sahibi kurumların uygulamalarına ile Türk katılımcıların ilgi
alanlarına aşina olmasına dayalı olarak ev sahibi kurumlar ile gerçekleştirilen yoğun istişare (e-posta
yazışmaları ve telefon görüşmeleri) sonrasında son şeklini almıştır. Ekip Lideri, ev sahibi kurumlar ile
sunumu gerçekleştirilecek konular, toplantıların şekli (seminerler, yan ziyaretler, resmi olmayan
müzakereler), teslim edilecek olan bilgilendirme materyalleri (sunumlar, basılı yayınlar, elektronik
kopyalar, kılavuzlar, Araç Kiti, örnek eğitim müfredatı, iş raporları, yasal dokümanlar, strateji
makaleleri, vb.) üzerinde mutabakata varmıştır. Program simültane tercüme için gerekli donanım
kullanılarak gerçekleştirilecek ve bütün gün sürecek bir tanıtıcı seminerin ardından sonraki günlerde
gerçekleştirilecek saha ziyaretlerini kapsamaktadır. Tercümanın metin hakkında bilgi almasını sağlamak
ve akıcı bir simültane tercüme yapmasına imkan tanımak amacıyla ev sahibi kurumlar sunumlarını
ziyaret öncesinde temin etmiştir.
Çalışma ziyareti öncesinde katılımcıları çalışma ziyaretinin organizasyon, teknik ve kavramsal yönleri amaç, beklenen çıktılar, katılımcıların çalışma ziyareti esnasında ve sonrasında elde edilen “know-how”
bilgilerinin yayılması konusundaki sorumlulukları, farklı paydaş kuruluşların temsilcilerinin geziye dahil
edilmesinin ve eşdeğer ev sahibi kuruluşların seçilmesinin altın dayatan neden konusunda
bilgilendirmenin yanı sıra katılımcılara çalışma/soruşturulacak alanlar ve tercih edilen seyahat
düzenlemeleri konusunda danışmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Çalışma ziyareti öncesinde Ekip Lideri ilgili eğitim ve referans materyallerinin ziyaret öncesinde
dağıtılması suretiyle çalışma ziyaretinden elde edilecek faydaların azami seviyeye çıkartılması amacıyla
Türkçe olarak hazırlanmış bir Çalışma Ziyareti Kiti hazırlamış ve katılımcıların tamamına dağıtmıştır. Bu
Kit, ev sahibi kuruluşların her birisinde çalışma yapılacak alanlar, ev sahibi kurumun adresi, web
sayfası ve irtibat sorumlusu ile Gündem ve Katılımcı Listesi hakkında bilgilerden, Belfast ve Dublin
şehirleri hakkında genel bilgilerden, şehir merkezi haritalarından, bir not defterinden, bir kalemden ve
Çalışma Ziyareti Kiti elektronik versiyonunu içeren bir taşınabilir bellekten oluşmaktadır.
Ev sahibi kurumlar (Kuzey İrlanda’da (Birleşik Krallık) 11 adet ve İrlanda Cumhuriyetinde 9 adet),
Türkiye’de bulunan paydaş kurumlar benzeri kurumları ve özellikle de Türkiye’de AİPP Modelinin
geliştirilmesi üzerine kurulan Görev Gücüne katılacak olan paydaş kurumlar benzeri kurumları temsil
edecek şekilde seçilmiştir. Bu bakımdan Birleşik Krallık Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı,
Shankill İş Yardım Ofisi, LEMIS, GEMS Kuzey İrlanda ve FAS, Ulusal İstihdam ve Yardım Kurumu
(NEES), İstihdam Hizmeti Kurumu, Güney Batı istihdam Kurumu, Canal Communities LES, ve İrlanda
Cumhuriyetinde St. Andrews Kaynak Merkezi İŞKUR Merkez ve İl Müdürlüğüne ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne karşılık gelmektedir; Springvale Eğitim
Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne karşılık gelmektedir, ASF
Projesi OKB ile ilgilidir; İrlanda Ticaret ve İşverenler Konfederasyonu (IBEC) TESK’e karşılık
gelmektedir; Cinsiyet eşitliği Birimi NI, Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu, Eşitlik Kurumu ve İrlanda
Ulusal Kadınlar Konseyi Türkiye’de Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüne karşılık gelmektedir; Invest NI
İpek Yolu Kalkınma Ajansına (Gaziantep) karşılık gelmektedir. Ev sahibi kurumlar gerekli konuların
tamamı üzerine sunumlar hazırlamış ve bunun yanı sıra gerekli bütün konularda basılı kopya ve
elektronik kopya (taşınabilir bellek ve CD üzerinde) olarak materyaller temin etmiştir.
Ekip Lideri tarafından bir Çalışma Ziyareti Değerlendirme Formu hazırlanmış ve katılımcıların tamamına
dağıtılmıştır. Bu formlar katılımcılar tarafından çalışma ziyaretinin organizasyonu, öğrenilen dersler ve
Türkiye’de toplumsal cinsiyete duyarlı AİPP Modelinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi bakımından
İŞKUR ile farklı paydaşların işbirliği yapabileceği olası alanlara ilişkin geri bildirim sağlayacak şekilde
doldurulmuştur (bu form Ekte yer almaktadır). Ekip Lideri tarafından ev sahibi kurum tarafından
yapılan sunumların ve verilen materyallerin tamamı (ekte sunulmuştur) ile Ekip Lideri tarafından
hazırlanan materyallerin tamamını (Çalışma Ziyareti Kiti, Çalışma Ziyareti Değerlendirme Formu ve
Katılımcılar tarafından doldurulan anket soru formlarının kopyaları) kapsayan bir Çalışma Ziyareti
Raporu hazırlamıştır.
OKB’nin talebi üzerine, anahtar konumda olmayan bir Çalışma Ziyareti Uzmanının görevlendirilmesi ile
ilgili düzenleme iptal edilmiş ve Ekip Lideri organizasyonla (erişimin görüşülmesi, tartışılacak olan
konular ve gündem hakkında mutabakat sağlanması, vize davetinin alınması, otellerin, uçuşların,
restoranların, tercüme donanımının, etkinlik ulaşımının, vb. belirlenmesi) ilgili her hususu kapsayacak
şekilde İnceleme Gezisinin tatmin edici bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik organizasyon ve teknik
konular ile ilgili bütün sorumluluğu üstlenmiştir. Seyahat düzenlemeleri (oteller, uçuşlar, ulaşım,
tercüme donanımı) Türkiye’deki Seyahat Acentesi ‘Libra’ tarafından sonuçlandırılmıştır.
Orijinal programın uygulanma sürecinin herhangi bir şekilde tehlikeye düşmemesini sağlamak amacıyla
seyahat esnasında katılımcılara teknik ve lojistik yardım sağlamak amacıyla Yüklenicinin çekirdek
personelinden bir üye (Mali Sorumlu) Çalışma Ziyaretine katılmıştır.
Yerel tercümanların işe alınması yerine iki adet KİP/KİD (yarı-zamanlı) projesi tercümanının
görevlendirilmesi ve bu tercümanlara önceden sunumların tamamının verilmesi ve tercümanların
terminolojiye ve katılımcılar ile ilgili gerekli bilgilere zaten aşina olmaları nedeniyle tercüme sürecini
hızlandırmış, doğru konularda sorular yöneltilmesini sağlamış ve boş vakitleri esnasında da katılımcılara
yardımları sayesinde oldukça verimli bir uygulama olduğunu kanıtlamıştır.
4.
Program
Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’ne Gerçekleştirilen KİD Çalışma Ziyareti Programı
Pazartesi
6.2.2012
Kuzey İrlanda
Kurum/Konular
09.00- - 13.00
İstihdam ve
Öğretim Bakanlığı
(DEL) - Kuzey
İrlanda İstihdam
Kurumu
09:00- 09:30
Varış&Tanışma
Colum Boyle
09:30 -10:00
Bölgesel
Operasyonlar –
Müşteri Hizmetleri
Lorna Thompson
10:00- 10:45
İşveren Katılımı
&Pazarlama
Roisin Sloan
10:45 - 11:00
Çay/Kahve
11:00 - 11:30
Yerel İstihdam
Aracılık Kurumu
(LEMIS)
Salı
7.2.2012
Kuzey İrlanda
Kurum/Konular
09.00- 10.30
Kuzey Belfast İş
Merkezi
- Gloucester House)
09:00 - 10:00
İş Merkezi (Kuzey
Belfast)
Lydia McAleenan/
Kieran McArdle
10:00- 10:30
DEL NI (Konferans
Salonu, Gloucester
House)
ES Eğitim
Yöntemlerine Genel
Bakış
Anne McCloskey
11:00 - 12:00
Shankill İş Sosyal
Yardımlar Ofisi Ken
Brown/
Kate Rice
Sam Bailie
Çarşamba
8.2.2012
Kuzey İrlanda
Kurum/Konular
9.00 – 11.00
GEMS Kuzey İrlanda
Limited
9.00
Çay/Kahve
(Belfast Belediye
Binası)
Hoş Geldiniz
Meclis Üyesi Jim
Rodgers OBE,
GEMS NI Direktörü
Perşembe
9.02.2012
İrlanda Cumhuriyeti
Kurum/Konular
09.00 -10.30
Ulusal İstihdam ve
Salahiyet Kurumu
(NEES)
Hizmetler/Programla
r
Cuma
10.2.2012
İrlanda Cumhuriyeti
Kurum/Konular
09.00-10.15
İrlanda Ulusal Kadın
Konseyi (NWCI)
10.30 11.45
Eşitlik Otoritesi
10.45 – 11.45
İstihdam Hizmet Ofisi
9.10 – 9.30
Belfast Şehrine
istihdam ve beceri
getirmek
9.30 – 10.45
HARTE Programı
(istihdam ortaklığı)
11.30 – 12.30
Springvale
Learning
Özel kâr amacı
gütmeyen toplum
temelli büyük bir
eğitim sunucusu
11:30- 12:00
İşe Adımlar
John Mallon
12:00- 12:30
Engelli İstihdam
Hizmeti
Terry Park
12:30- 13:00
Kuzey İrlanda
İşgücü Piyasası
Dave Rodgers
Öğle Yemeği
13:00 – 13:45
Öğle Yemeği
12.15 -13.15
Öğle Yemeği
12.30- 13.45
Öğle Yemeği
12.00-13.00
Öğle Yemeği
12.00- 13.00
13:45 -14.15
Beceriler Stratejisi
13.30 – 15.30
14.00-15.00
Yerel İstihdam
Invest NI
Sian McCleave
Aracılık Kurumu
Sharon Polson
(LEMIS)
(Adrian Hack DEL)
14:15- 14:45
Ashton
Careers/Apprenticeships
Merkez, Kuzey
Anna Cooke
Belfast
15:00
Adelaide House’a
14:45 - 15:45
transfer
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
15:30 - 17:00
Birimi OFM/DFM Eileen ASF Projesi
15:15
Sung
Marie Cullen
Çay/Kahve
(Rogan Room)
15:45 - 16:00
Adelaide House’den
15:15 - 15:45
transfer
DEL
Pazarlama/Tanıtım
16:00 - 17:30
Paddy Murphy/
Kuzey İrlanda Eşitlik
Chris Lennon
Komisyonu
Marie McSorley
15:45 - 16:00
Kapanış ziyareti
Colum Boyle
Dr Farry
19.00-19.30
Belfast Belediye
Binası’na ziyaret
1945-21.45
Resmi akşam yemeği
(6 -10 Şubat 2012)
Dublin’e hareket
13.15 – 14.30
Kanal Toplulukları
LES
13.15-14.30
The Irish
İrlanda İşletme ve
İşverenler
MartinaKonfederasyonu
Brennan/
(IBEC)
Kate Rice, Sam Bailie/
15.00 – 17.00
St. Andrews
Toplum Kaynağı
Merkezi
ve
Güney Batı İstihdam
Kurumu
20.00 21.00
Resmi akşam yemeği
1 15.00-17.00
Dublin Kalkınma
Paktı
4.1. Katılımcılar
Ad-soyad
Kurum
Pozisyon
Telefon/e-posta
T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı- İşgücü
Teftiş Kurulu
Kıdemli İşgücü
Piyasası Müfettişi
(+90505) 624-0610 /
[email protected]
Türkiye İş Kurumu /İŞKUR
İstihdam Stratejileri
Şube Genel Müdürü
(+90) )505 925-2438 /
[email protected]
Türkiye İş Kurumu /İŞKUR
İstihdam Stratejileri
Şube Müdürü
(+90) 0533 719-4233 /
[email protected]
Türkiye Is Kurumu/İŞKUR
Erzurum İl Müdürlüğü)
İl Müdürü
(+90537) 213-3913 /
[email protected]
Türkiye İş Kurumu Çorum
İl Müdürlüğü)
İl Müdürü
(+90) 0537 027-1948 /
[email protected]
(Gaziantep İpekyolu
Kalkınma Ajansı)
Kıdemli Uzman
(+90) 0533 488-8001 /
[email protected]
T.C. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Çocuk
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Uzman Araştırmacı
(+90) 0506 908-1208 /
[email protected]
Eğitim ve Planlama
Müdürü
(+90) 312 418-3269, 0505
7120150 / [email protected]
Hayatboyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü
“Baba Destek
Programı Eğitimi”
Sorumlusu
(+90) 0505 728-6018 /
[email protected]
Yeliz Filiz
T.C. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü/KSGM
Aile ve Sosyal
Politikalar Uzmanı
Hayati Körpe
WYG International /WYG
Türkiye
İşgücü Piyasası
Analizi Kilit Uzmanı
WYG
WYG
WYG
WYG
Takım Lideri
Proje Yönetimi &
Finans
Faruk Sahin
Nuran Ersoy
Nazan
Kahraman
Münir Aktepe
Zafer Eyvaz
Hatice Serap
Özen
Kenan Civan
Ersin
Artantaş
Mehmet Sait
Demir
Anna
Vidinova
Zvezdelina
Dabi
Ozlem Boztas
Nur Banu
Uğurlu
Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları
Konfederasyonu/TESK)
T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı/MEB –
International (UK) /
Türkiye
International (UK) /
Türkiye
WYG Türkiye
Tercüman
WYG Türkiye
Tercüman
İşgücü Piyasası
Analizi Kilit Uzmanı
(+90) 0535 468-7637 /
[email protected]
(+90) 0532 7362414 /
[email protected]
et
(+90) 312 231 5233 /
anna.vidinova@kadinistihdami.
net
+90 (312) 219 77 55 /
[email protected]
(+90) 0542 256-4483 /
[email protected]
(90537) 96266 96 /
[email protected]
4.2
Ziyaret edilen ev sahibi kurumların irtibat bilgileri
Kurumun adı
Adresi
İrtibat Sorumlusu
Adelaide House, 39-49
Adelaide Street,
Kate Rise
Kuzey İrlanda (Birleşik Krallık)
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı
(DEL NI)
Tel. 0044 (028) 9072 6795
BELFAST, BT2 8FD, UK
Tel: 0044 (028) 9025 7809,
e-mail [email protected]
Fax: 0044 (028) 9025 7888,
http://www.delni.gov.uk
Dr. Farry
DEL NI
Bakan
Colum Boyle
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Direktör
Siobhan Logue
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Yardımcı Direktör
Lorna Thompson
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Bölge Müdürü
Roisin Sloan
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Yönetici - İşverenlerin Katılımı
Sam Bailie (LEMIS)
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Yönetici - LEMIS
Damian McCann (LEMIS)
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Yönetici - LEMIS
John Mallon
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Yönetici - İşe Atılan Adımlar.
Terry Park
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Engelli İstihdamı Bölüm Başkanı
Lydia McAleenan
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Yönetici - Kuzey Belfast İş Bulma Merkezi
Anne McCloskey
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Bölgesel Eğitim ve Kalkınma Bölüm Başkanı
Shauna Robinson
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Yönetici - Bölgesel Eğitim ve Kalkınma Bölümü
Ken Brown
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Yönetici - Shankill İş ve Sosyal Yardım Ofisi
Carol McCabe
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Stratejik Planlama Şubesi Başkanı
Kate Rice
DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı
Yönetici - Stratejik Planlama Şubesi
Dave Rogers
DEL - Analitik Hizmetler
Analitik Hizmetler Bölüm Başkanı
Anne Cooke
DEL - Yetenekler ve Endüstri Departmanı
Yönetici - Eğitim programları
Sian McCleave
DEL - Yetenekler ve Endüstri Departmanı
Yönetici - Yetenekler Politikası
Martina Brennan
DEL - Kariyer Hizmetleri Operasyonları
Yönetici - Kariyer
Marie Cullen
DEL - Avrupa Sosyal Fonu İdareProje
Kurumu
Görevlisi
Paddy Murphy
DEL - Basın Ofisi
Kıdemli Enformasyon Görevlisi
Chris Lennon
DEL - Basın Ofisi
Yardımcı Enformasyon Görevlisi
Cinsiyet Eşitliği Birimi,
OFMDFM
Castle Buildings
Stormont
BELFAST
Ms Eileen Sung
Politika Baş Görevlisi
Eşitlik ve Strateji Müdürlüğü
Tel: 0044 (028) 90 528194
BT4 3SR
UK
Tel: 0044 (028) 90 528194
www.ofmdfmni.gov.uk
Kuzey İrlanda Eşitlik
Komisyonu
Equality House
7 - 9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Tel: 0044 (028) 90 500 600
Danışma Merkezi : 028 90
890 890
www.equalityni.org
e-mail:
[email protected]
Louise Conlon.
Tel: 0044 (028) 90 500 600
e-mail:
[email protected]
Mary McSorley
e-mail: [email protected]
Kuzey Belfast İş Bulma
Merkezi
Gloucester House
Lydia McAleenan
57 Chichester Street
Tel: 0044 (028) 9025 2366
Belfast
Pauline Huges- Ekip Lideri
BT1 4RA
‘Pathways’
Tel: 0044 (028) 9025 2366
Tel: 0044 28 9025 2233
http://www.delni.gov.uk
e-mail:
[email protected]
Shankill İş ve Sosyal
Yardımlar Ofisi
15-25 Snugville Street
Ken Brown
BELFAST
Tel: 0044 (028) 9025 1456
BT13 1PP
Kate Rice
Tel: 0044 (028) 9025 1456
Tel. 0044 (028) 9072 6795
http://www.delni.gov.uk
Springvale Eğitim
200 Springfield Road
Belfast
BT12 7DB
Maria Webb
Tel: 0044 (028) 90 242362
Tel: 0044 ( 028) 90242362
http://www.springvalelear
ning.com/
Cep telefonu: 0044 (0)
7592889135
İş Geliştirme Lideri
e-mail:
[email protected]
GEMS North Ireland Limited
2nd Floor, Ascot House
Susan Russam
24-31 Shaftesbury Square
Genel Müdür
Belfast
Mobile T: 0044 (0) 7831130307
BT2 7DB
UK
Tel: 0044 (028) 9033 2313
Fax: 0044 (0) 28 9032 9662
www.gemsni.org.uk
Invest NI
email: [email protected]
Bedford Street.
Sharon Polson
Yönetici
Bölgesel İş Ekibi,
Belfast
Tel: +44 (028) 9069 8160
BT2 7ES.
UK
Cep Telefonu: 0044 ( 0)
7903 018362
email: [email protected]
Bedford Square,
Tel: 0044 (028) 9069 8000
Cep telefonu: 028 9069
8585
Karen Wilson
www.investni.com
Tel: 0044(0) 28 9069 8272
e-mail:
[email protected]
Ashton Merkezi
5 Churchill Street
Patrick Boyle
BELFAST, BT15 2BP
Eğitim ve İstihdam Kurumu Başkanı
e-mail:[email protected]
tel. 0044(0) 289074 2255
www.ashtoncentre.com
Belediye Binası
Belfast, BT1 5GS
Great Room Restoranı
16 Skipper Street Belfast NI
BT1 2DZ
The Merchant Oteli
Tel: 0044 (0) 28 90262717
Tel: 0044 (0) 28 9023 4888
Tel: 0044 (0) 90262717
İrlanda Cumhuriyeti
Ulusal İstihdam ve Sosyal
Yardım Kurumu (NEES).
Dublin Merkez Ofisi
Frances Talbot
Parnell Street 197-99
Müdür Yardımcısı
Tel: 00353 (01) 6124854
İstihdam Hizmetleri
http://www.welfare.ie
Cep telefonu: 00 353 (0) 86
8550013
e-mail
[email protected]
FAS Eğitim Merkezi
Popintree Industrial Estate,
Mary Beggan
Jamestown Road
Baş Görevli
Finglas
Sosyal Koruma Bakanlığı
Dublin 11
Tel: 00353 (01) 6055804
Tel: 00353 (01) 6055804
e-mail
İrlanda Ulusal Kadınlar
Konseyi
http://www.fas.ie
[email protected]
2-3 Parnell Square
Orla O’Connor
East Dublin 1, Ireland
Tel: +353 (01) 8787248,
Fax: +353 (01) 8787301,
Politika Direktörü
http://www.nwci.ie
Cep Telefonu: 00353 (0) 87 648
3516
e-mail: [email protected]
Eşitlik Kurumu
2, Clonmel St.
Linda Finnan
Dublin 2.
Genel Müdür Kişisel Asistanı,
Tel: +353 (01) 4173336
Tel: 00353 (01)-4173358
e-mail:
http://www.equality.ie
'[email protected]
Renee X. Dempsey
Genel Müdür
e-mail: [email protected]
Dublin İstihdam Paktı
22 Great Strand St.
Dublin 1
Tel.: +353-1-8788900
Finuala McGuinness
www.dublinpact.ie
Dublin İç Şehir İstihdam Hizmetleri
DEP/LES Koordinatörü
Cep Telefonu: 00353 (0)
876308760
e-mail: [email protected]
www.localemploymentservices.ie
Philip O'Connor
Genel Müdür:
Cep Telefonu: +353-87-2768718
e-mail: [email protected]
IBEC
Confederation House
84/86 Lower Baggot Street
Dublin 2
Tel: 00353 (01) 605 1500
Fax: (01) 638 1500
Kara McGann
Politika Yöneticisi
Tel: 00353 (0)1 605 1636
Fax: 00353 (0) 1 638 1636
E-mail: [email protected]
http://www.ibec.ie
Canal Yerel İstihdam
Hizmeti Ağı
Goldenbridge Integrated
Complex
St Vincent Street West
Inchicore
Dublin 8
Tel: 00353 (01) 4537229
Evelyn Lane
Koordinatör
Tel: 00353 (01) 4537229
Cep Telefonu: 00353 (0)
879816497
e-mail: [email protected]
www.localemploymentserv
ices.ie
St. Andrews Kaynak Merkezi
Oliver St. John Gogarty
Restoranı
114-116 Pearse Street
Dublin 2
Tel: 00353 (0)1 6771930
Jim Hargis
www.localemploymentserv
ices.ie
Tel: 00353 (0)1 6771930
Gogartys Fleet
Street/Anglesea Street
Temple bar, Dublin
Müdür
e-mail: [email protected]
5. Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Özeti
Pazartesi:

6.2.2012
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Kuzey İrlanda (DEL NI)
Tarafından sunulan konular üzerine seminer seansı:
Sunum yapılan konular: - DEL NI Tanıtımı; Faydalanıcılara Sağlanan Bölgesel Operasyonlar/
Hizmetler; İşveren Katılımı ve Pazarlama; Yerel İstihdam Ara Hizmeti (LEMIS) ; AİPP “İşe
Atılan Adımlar”; Engelli İstihdam Kurumu; Kuzey İrlanda İşgücü Piyasası;

Kuzey İrlanda Başbakanlık ve Başbakan Yardımcısına bağlı Cinsiyet Eşitliği Birimi
(OFMDFM) ‘NI - Cinsiyet eşitliği bakımından AB ve uluslararası yükümlülüklere uyum üzerine
sunum;

STK ‘SAW’ - STK SAW tarafından kadın göçmenlere gayret etmeleri, yetenekler geliştirmeleri
ve eğitimlere katılmaları konusunda yardım sağlanması üzerine sunum ve STK SEEDS
tarafından ihtilafların çözümü, göçmen işçilerin hakları, vatandaşlık ve küresel eğitim üzerine
eğitim verilmesi konularında sunum.
Çalışma ziyaretleri:

Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu
Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu (EC NI) tavsiye ve uygulama aracılığıyla fırsat eşitliğinin teşvik
edilmesinden sorumludur. İşverenlerin istihdam eşitliği konusunda bilgilere, rehberliğe ve desteğe
erişim sağlamaları amacıyla tasarlanmış “İşveren Odağı” web sitesini inceleyin;
Farklı hizmet sağlayıcılar için Eşitlik Girişimleri/programları üzerine tartışma. Eşitlik kanununa ilişkin
farkındalığın artırılmasına ilişkin yöntemlere ilişkin tartışma. Adil İstihdam İzleme Raporunun
hazırlanmasına ilişkin tartışma. Hükümetlerden toplanan bilgileri bir araya getiren NISRA Eşitlik Web
Sitesine ilişkin tartışma.
Salı: 7. 2. 2012
İnceleme Ziyareti:

Kuzey Belfast İş Bulma Merkezi - iş merkezlerinin AİPP’lerin hayata geçirilmesine ilişkin
sorumluluklarını, AİPP’nin tanıtılma ve istihdam hizmetlerinin pazarlanma yöntemlerini,
işverenler ile çalışmalarını, iş danışmanlarının iş yükünü, iş kulüplerinin çalışmalarını, hedef
grupları, sosyal yardım hizmeti sunumunu gözlemlemek ve tartışmak. İş danışmanlığı ve
kariyer rehberliği yöntemlerini incelemek, işverenler için destek hizmetlerini, işsizler için açılan
destek hattının ve bilgilendirme stantlarının çalışmasını incelemek;

Shankill İş ve Sosyal Yardım Ofisi - İş Bulma Merkezlerinin Sosyal Yardım Ofisleri ile
birleştirilmesinin gerekçesini ve bu kurumların işsizlere hizmet sunulmasındaki yeni işlevini
tartışmak.

Yerel İstihdam Ara Hizmeti (LEMIS) -hedeflenen girişimlerin, öncelikli faydalanıcıların,
finansman ve konum kriterlerinin, hizmet sağlayıcıların, işverenler ile irtibatın, öncelikli
faydalanıcılar ile çalışma yöntemlerinin, Paydaş Forumunun sorumluluğunun gözlemlenmesi
ve tartışılması için Ashton Merkezine ziyaret.

ASF Projesi - istihdam programlarının ve ASF kapsamında finanse edilen projelerin
gözlemlenmesi ve tartışılması.
Çarşamba: 8. 2. 2012
 GEMS Kuzey İrlanda Limited ve Kuzey İrlanda Meclis Üyesi Jim Rodgers OBE Belfast Şehrine istihdam ve yeteneklerin getirilmesi ve HARTE Programı (eğitim ve
istihdam) üzerine sunumlar;
 Springvale Eğitim Kurumuna dayalı eğitim hizmeti sağlayıcıları - İşsiz kadınlar için
toplum kökenli eğitim programları üzerine sunum, eğitim programının etkilerinin
tartışılması amacıyla programa katılan kadın katılımcılar ile toplantı;
 Invest NI (Girişim, Ticaret ve Yatırım Bakanlığının bir bölümü olan kalkınma Ajansı) - yeni ve
mevcut işletmelere yapılan desteğin, kriterlerin ve Invest NI Faydalanıcısı haline gelmenin
faydalarının, Invest NI Faydalanıcısı olmaya hak kazanamayanlara sunulan desteğin, başlangıç
öncesi ve başlangıç aşamalarında olan bireyler için uygulanan “Go For It” girişiminin, Invest
NI yerel ve küresel ofis ağının, ‘Yardım Masası’ tesislerinin, ve yatırımcılar için
uygulanan mali teşviklerin, İş Bilgilendirme Merkezinin (www.nibusinessinfo.co.uk)
sunduğu hizmetlerin tartışılması. DEL NI ile bir iş kurma aşamasında sosyal girişimcilere,
kadınlara ve etnik azınlıklara destek veren Ortaklık Teşebbüslerinin , Girişimciliğin Eğitim
Sistemine dahil edilmesine ilişkin Ortaklıklar, ve yeteneklerin geliştirilmesine ilişkin Ortaklıklar
konularının tartışılması;
 DEL NI - DEL Pazarlama/tanıtım konusunda sunum, DEL NI Başkanı Daimi Sekreter Dr
Stephen Farry ile Kuzey İrlanda’da istihdam, DEL’in işverenler ve yerel ortaklar ile ilişkisi
konularında toplantı ve görüşme.
Perşembe: 9.2.2012
İnceleme Ziyareti
 Ulusal İstihdam ve Sosyal Yardım Kurumu (NEES) - hizmetlerinin/programlarının,
istihdam programlarının, Toplum İstihdam/İş Girişimleri, Yaşam Boyu Öğrenme
(Ticari İşletmelere/İş Sahibi Kişilere e-Kolej Hizmetleri - (Yeterlilik Geliştirme
Programı, Kişiler üzerinden Mükemmellik, İnşaat Girişimleri - Güvenli Geçiş),
istihdam konusunda farkındalığın desteklenmesi için hibeler, Ücret Sübvansiyonu
Planı Destekli İstihdam konularının görüşülmesi;
 İstihdam Hizmeti Ofisi - ofis yerleşimini gözlemlemek ve Kayıt, Bilgilendirme,
Rehberlik, Tavsiye, İş Arayan Kişiler için Yönlendirme, İşsiz Kişiler için İstihdam
Eylem Planı bakımından istihdam hizmetlerinin sunumunun görüşülmesi;
 Canal Communities Ortaklığı (KİK) - dezavantajlı gruplar, sosyal dışlanma ve uzun süreli
işsizlik konularına hitap etmek üzere programlarla uğraşan yerel bir kalkınma şirketinin çalışma
ilkelerinin incelenmesi ve görüşülmesi;
 St. Andrews Kaynak Merkezi (KİK) - bir sivil toplum kuruluşu ile dezavantajlı ve düşük
istihdam edilebilirliğe sahip kişiler açısından hizmet sunmak amacıyla kamu istihdam kurumu
(FAS) tarafından nasıl sözleşme akdedildiğinin ve bu kuruluşun tam aile desteğini nasıl temin
ettiğinin görüşülmesi;

Güney Batı istihdam Kurumu (LES) - yerel KİK tarafından gerçekleştirilen işlemlerin
mizacını ve yerel seviyede karşılaşılan zorlukları ve istihdam hizmetlerinin sunulmasında yerel
olarak yerleşik bir kuruluşun ne kadar önemli olduğunu vurgulayan işletme modeline ilişkin
sunum. İnceleme gezisi katılımcılarının Dublin şehrinin şehir içi denetimlerinden
öğrenebilecekleri aktarılabilir öğrenme ve bilgi birikimi değişimi konusunda tavsiyeler.
Cuma: 10.02.2012
İnceleme Ziyareti:
 İrlanda Ulusal Kadınlar Konseyi (NWCI) - Hükümetin kadın haklarının ve kadınların
şimdiye kadar elde ettiği kazançların korunması amacıyla Bütçe kapsamında dikkate alması
gereken eylemleri düzenleyen NWCI ‘2010 Bütçesi Öncesi İbraz' belgesinin görüşülmesi.
Bakım işinin erkekler ve kadınlar arasında paylaştırılmasını hedefleyen NWCI
‘Bakım
çalışması’ girişiminin ve ücretli doğum izni ve babalar için ücretli doğum izni verilmesine
yönelik 'Erişilebilir bir çocuk bakım modeli' başlıklı NWCI kampanyasının görüşülmesi.
İşverenler tarafımdan hem erkeklerin hem de kadınların iş ve aile yaşamlarını
birleştirebilmesini kolaylaştıran esnek iş uygulamalarına ilişkin NWCI tavsiyelerinin
görüşülmesi. Çocuk bakıcılarına Çocuk Bakıcısı Ödeneği ve Çocuk Bakıcısı Yardımı şeklinde
elektronik ödemeler yapılmasına yönelik NWCI tavsiyelerinin görüşülmesi.
 Eşitlik Kurumu - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Biriminin İrlanda’da işgücü piyasasına
katılım ve istihdam konularında engellerle karşılaşan spesifik gruplar açısından işgücü piyasası
boşluklarını nasıl ele aldığı ve eşitliğin teşvik edilmesi ve çeşitliliğin barındırılması amacıyla
ayırımcılık ile mücadele edilmesi amacıyla kapasitelerinin güçlendirilmesi suretiyle mesleki
eğitim ve öğretim hizmeti sağlayıcılarının ve işgücü piyasası programları uygulayıcılarının ve
küçük ve orta ölçekli işletmelerin bünyesindeki kurumsal değişimin nasıl desteklendiği
konularının görüşülmesi. Hizmet sağlayıcıların hizmetlerini cinsiyet eşitliğini destekler niteliğe
getirmelerine imkan tanıyan Eşitlik Faydaları Aracının görüşülmesi. İşyeri Çeşitlilik
İnisiyatifi 2011’in görüşülmesi;
 İrlanda Ticaret ve İşverenler Konfederasyonu (IBEC) - toplumsal cinsiyet ile ilgili çeşitli
inisiyatiflerin, araçların ve kaynakların görüşülmesi ve IBEC’in kadınların istihdama
kazandırılmasına yönelik konularda çalışmalar gerçekleştirmek üzere FAS ve Yerel İstihdam
Hizmeti sağlayıcıları ile kurulan ortaklık dahil olmak üzere muhtelif Hükümet ve işveren
gruplarında görevlendirilmesinin tartışılması.
 Dublin Kalkınma Paktı - dört stratejik politika alanında uygulanan politika inisiyatiflerinin ve
pilot programların ve istihdam ve kalkınma sorunlarının üstesinden gelinmesi amacıyla ABdestekli inisiyatifin görüşülmesi.
6. Çalışma Ziyaretinin Çıktısı/Etkisi
Bu bölüm ev sahibi kuruluşların bazılarının uygulamalarını özetlemektedir. Ev sahibi kuruluşlar ve
uygulamaları hakkında genel bilgiler Ek kısımda yer alan Çalışma Ziyareti Kiti içerisinde temin
edilmiştir.
Öğrenilen Derslere ilişkin bilgiler Ek kısımda yer almaktadır.
Ev sahibi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen sunumların yanı sıra bu kuruluşlar tarafından temin
edilen ilgili diğer dokümanların kopyaları Ek kısım içerisinde ZIP klasörü içerisinde ve CD’de yer
almaktadır.
Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı (DEL NI)
Kuzey İrlanda Ekonomisi ve İşgücü Piyasası… bazı güncel perspektifler
Kuzey İrlanda: Türkiye
Kuzey İrlanda Türkiye
Yüzölçümü
13,400 km2
783,600 km2
Nüfusu
1.7m
73.7m
Doğum Oranı (/1,000)
14
17
Tarımda istihdam edilen %
%3
%25
İşsizlik oranı
%5
%8
İstihdam Oranı (15 - 64)
%66
%43
Kuzey İrlanda İşgücü Piyasası - İşsizlik

Kuzey İrlanda işsizlik oranı - % 6,8

Birleşik Krallık - %8,3

İrlanda Cumhuriyeti - %14,3

AB - % 9,8; Avrupa Bölgesi - % 10,3
Ekim-Kasım 2011 İtibarıyla Veriler
Kaynak: NISRA
Eurostat tanımları
Ekonomik Durgunluğun İşsizlik oranı üzerindeki etkisi

Hem ILO hem de İddia Sahibi Sayımı esasına dayalı olarak gözlemlenen şekilde ekonomik
durgunluğun başlangıcından itibaren ciddi bir şekilde artış göstermiştir.

Kuzey İrlanda bu ekonomik durgunluktan bir bütün olarak Birleşik Krallıktan (ya da diğer
herhangi bir Birleşik Krallık bölgesinden) daha kötü etkilenmiştir.

JSA (İş Arama Ödeneği)’dan faydalanan kişilerin sayısı şu anda yaklaşık olarak 61,000 kişi
civarındadır - bu rakam 2007 yılının en düşük rakamından (22,000) neredeyse üç kat daha
fazladır.
İşsizlik

İş Arama Ödeneği başvuruları kısmen kötü durumdaki işgücü piyasası koşulları nedeniyle ve
kısmen de diğer sosyal yardımların (esas olarak İş Göremezlik Yardımı, İstihdam ve Destek
Ödeneği ve Gelir desteği) sona erdirilmesi nedeniyle hemen hemen kesinlikle daha da
yükselecek ve muhtemelen 80,000 civarına çıkacaktır.

Geçtiğimiz yıl içerisinde İş Arama Ödeneği başvurularının yaklaşık 3.000 kişi artması tamamen
kadınlara atfedilen bir durumdur. Sosyal yardımlarda yapılan değişiklikler bu duruma
neredeyse kesin bir katkıda bulunmuştur.

Gençler arasındaki işsizlik gittikçe daha ciddi bir sorun haline gelmektedir - 18-24 yaş arası
gençlerdeki işsizlik oranı günümüzde neredeyse %20 oranındadır - 20,000 kişi (Ekim-Kasım
2011, LFS) - ki bu oran genel nüfusun yaklaşık %12 oranına karşılık gelmektedir.

İş Arama Ödeneği talebinde bulunan yaklaşık olarak 18,000 genç bulunmaktadır - bu rakam
2007 yılında İş Arama Ödeneği talebinde bulunan kişi sayısına yaklaşık olarak eşittir.

İşsizlik bütün yaş gruplarını etkilemektedir. Bu durum özellikle yaşlılarda (>45 yaş) bir sorun
teşkil etmektedir.
Kadınların İşgücü Piyasasındaki Pozisyonu

Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların istihdam edilme ihtimali daha düşüktür - kadınların
istihdam oranı %64 iken bu oran erkeklerde %72’dir. Ancak, erkeklerle kadınların istihdam
oranları bir süredir birbirine yaklaşmaktadır.

Kadın işçilerin yarı zamanlı çalışması daha muhtemeldir - erkeklerin sadece %6 oranı yarı
zamanlı çalışırken kadınların %40 oranı yarı zamanlı çalışmaktadır.

Sektörel anlamda farklılıklar bulunmaktadır - erkekler (%63) ile karşılaştırıldığında kadınlar
hizmet sektöründe çok daha yoğunlaşmış durumdadır (bu sektörde çalışanların %93 oranı.
Diğer taraftan, kadınların sadece %6 oranı ile karşılaştırıldığında erkek çalışanların neredeyse
dörtte biri (%23) üretim sektöründe çalışmaktadır.

Erkekler kadınlara oranla çok daha yüksek maaş sahip olma eğilimindedir - tam zamanlı
çalışan kadınlar için 2010 yılındaki ortalama ücret haftalık olarak £412 iken erkekler için bu
rakam £460’dur.
Kaynak: NISRA
Yakınlaşan İstihdam Seviyeleri
Yalnız ebeveynler, engelli kişiler, bakım yükümlülüğü olan kişiler ve uzun süreli hastalıklardan mustarip
dışlanmış grupların istihdam sürecinde karşılaştığı engellere ilişkin gittikçe artan bir farkındalık söz
konusudur.
Kuzey İrlanda Hükümetinin Tepkileri

Yerel ekonominin desteklenmesi için kaynakların yeniden yönlendirilmesi (örnek olarak aşağıda
yer alan ve bir sonraki slayt)

Şirketlerin korunmasına yönelik girişimler, örnek olarak Kısa Vadeli Yardım Planı (15 milyon £)

İşlerin korunmasına yönelik girişimler, örnek olarak Kısa Vadeli İstihdam Planı (19 milyon £)

DEL yanıtı - çıraklık eğitiminin desteklenmesi ve işsiz kişiler için hizmetlerin geliştirilmesi (örnek
olarak maaşlı işe yerleştirme - Step Ahead )

Kamu harcamalarının sürdürülmesi (en azından 2011 yılına kadar kısa vadede - bu aşama şu
anda sona ermiştir)
Hükümet için Yeni Program (PfG) ve Ekonomik Strateji taslağı
Hükümet için Program henüz taslak halindedir ancak sürdürülebilir kalkınmayı gündemin en üst
sıralarına yerleştirmektedir. Taslak halindeki Hükümet için Program (PfG) 2011-15 önümüzdeki dört
yıllık süre için İdari Anahtar Öncelikleri düzenlemektedir. Bu öncelikler aşağıda belirtilen şekildedir:

Sürdürülebilir bir ekonomi geliştirilmesi ve geleceğe yatırım yapılması;

İmkanlar yaratılması, dezavantajlarla mücadele edilmesi ve sağlık ve refahın geliştirilmesi;

İnsanlarımızın ve çevrenin korunması ve daha güvenli toplumlar yaratılması;

Güçlü ve paylaşan bir toplum inşa edilmesi; ve

Kaliteli ve etkili kamu hizmetleri sunulması.
Küresel ekonomik gerileme aynı zamanda Kuzey İrlanda’nın halihazırda karşı karşıya olduğu çok düşük
olan üretkenlik seviyeleri ile yüksek ekonomik durgunluk seviyesi (Birleşik Krallıkta gözlemlenen en
yüksek seviyede) dahil olmak üzere bir dizi ekonomik zayıflığını da ayrıca kötüleştirmiştir. Kuzey
İrlanda işgücü piyasası özellikle uzun süredir işsiz olan kişiler ve daha genç yaş grupları bakımından
ciddi bir şekilde kötüleşmiştir. Kuzey İrlanda beceriler profili halen gelişim gösterse de hala çok zayıf
kalmaya devam etmektedir. Diğer gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında Kuzey İrlanda herhangi bir
vasfa sahip olmayan ya da düşük vasıflı olan çok sayıda ve yüksek seviyede vasıflara sahip çok az
sayıda kişiye sahip olmaya devam etmektedir. Bu bölge aynı zamanda Araştırma ve Geliştirme üzerine
Ticari Harcamalara (BERD) ilişkin nispeten düşük seviyeler nedeniyle de zorluklarla karşı karşıyadır.
Kuzey İrlanda Birleşik Krallık içerisinde en yüksek ekonomik durgunluk seviyesine sahipken çalışma
yaşında olan ancak aktif olmayan kişilerin yaklaşık olarak %40 oranı herhangi bir vasfa sahip değildir.
Bu bölgede vasıflara yönelik gereksinimlerde – daha yüksek vasıf seviyelerine doğru gerçekleşmesi –
beklenen değişim dikkate alındığında bu insan grubu için işgücü piyasasına aktif şekilde katılım
yönündeki olanaklar önümüzdeki on yıllık süreçte çok daha kısıtlı hale gelecektir. Bu nedenden dolayı
halihazırda istihdam edilmiş kişilerin vasıflarının geliştirilmesine ve herhangi bir vasfa sahip olmayan ya
da düşük vasıflı olan ve bir işi olmayan önemli sayıdaki kişilerin bu sürece yeniden katılımına ve
vasıflarının geliştirilmesine yönelik acil bir ihtiyaç bulunmaktadır.
Bunlara ek olarak, ICT ve “teknoloji okuryazarlığı” eksikliği de sosyal katılımın önünde ciddi bir engel
teşkil etmektedir. Kanıtlar bu zorunlu vasıfların bireylere ilk kez bir işe girmeleri, daha yüksek katma
değerli işlere geçmeleri ve yaşam kalitelerini geliştirmeleri konusunda daha fazla imkan sağladığını
göstermektedir.
Hükümet için Programa (PfG) göre, işgücünün yeteneklerinin yükseltilmesi yerel ekonominin ihtiyaç
duyduğu ve ekonominin gelecekteki refahının dayalı olacağı yeni ve kaliteli işlerin cezbedilmesi ve
yaratılması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu sadece ekonomik bir gündem değildir. Bu süreç aynı
zamanda herkesin ekonomiye tamamen katılım amacıyla donanımlı olmasını, iş imkanlarına erişimin
desteklenmesini ve insanların kendi potansiyellerini tam anlamı ile kullanabilmeleri amacıyla eğitim ve
gelişim imkanlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde sosyal dezavantajla mücadele edilmesine yönelik
ihtiyaca katkıda bulunmaktadır.
Bu Plan İstihdam ve Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığın ilgili uygulama kurumlarının 2011-2012 Mali Yılı
içerisinde gündeme alacağı anahtar katılımları düzenlemektedir. Bakanlığın genel amacı “öğrenme ve
becerilerin teşvik edilmesi, insanların çalışmaya hazırlanması ve ekonominin desteklenmesidir”.
Bakanlık aynı zamanda ileri ve yüksek eğitimden, eğitim ve yeteneklerden, istihdam programlarından
ve istihdam kanunundan da sorumludur. Bakanlığın amaçlarını yerine getirirken dikkate aldığı anahtar
hedefler aşağıda belirtilen şekildedir:

Kaliteli öğrenme, araştırma ve yetenek eğitimi aracılığıyla ekonomik, sosyal ve kişisel gelişimin
teşvik edilmesi; ve

İnsanların işe girmesine yardımcı olunması ve iyi istihdam uygulamalarının teşvik edilmesi.

Bakanlık yukarıda belirtilen hedefleri aşağıda sayılan dört adet anahtar faaliyet alanı aracılığıyla
başarmayı hedeflemektedir:

Eğitim ve vasıfların edinimini, girişimcilik, yönetim ve liderlik de dahil olmak üzere geliştirmek;

Kuzey İrlanda ekonomisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yaratıcılık ve yenilikçilik
seviyelerini artırmak;

Bireylere serbest meslek de dahil olmak üzere iş edinmeleri konusunda yardımcı olmak ve
istihdam programları ve vasıf gelişimi arasındaki bağlantıları güçlendirmek; ve
 İstihdam hakları ve sorumluluklarının çerçevesini geliştirmek ve sürdürmek.
Bu hedefler ekonomiyi yeniden inşa etmenin ve yeniden dengelemenin yollarını amaçlayan taslak
Ekonomik Strateji ile uyumludur:

Yeniden İnşa Etmek: işgücü piyasasına vurguda bulunulması (işlerin ve yeniden eğitim
sürecinin desteklenmesinin yanı sıra örneğin kentsel yenilenme planı benzeri diğer yöntemler)

Yeniden dengelemek: İhracat öncülüğündeki ekonomik kalkınmaya ve bununla beraber özel
sektörün genişlemesi ve yenilik hususlarına vurgu. Bunun yanı sıra, işgücünde daha yüksek
yetenek seviyeleri elde edilmesine de vurguda bulunulması.

Bunların yanı sıra, farklı mekanizmalara da vurguda bulunulması – örnek olarak diferansiyel
(Birleşik Krallık sınırları içerisinde uygulanan) Kurumlar Vergisi oranları
“Sosyal Yardımdan Çalışmaya”
Genel anlamda modernleştirilen hükümet gündemi ve bu gündemin temelini oluşturan sosyal adalet
ilkesine paralel olarak, Kuzey İrlanda Hükümeti insanlara iş bulma konusunda yardımcı olunması ve
çalışma konusunda cesaretlendirilmeleri amacıyla işsizler için verilen pasif desteğin aktif tedbirler ile
ikame edilmesi amacıyla refah devletinde (“Sosyal Yardımdan Çalışmaya”) reformlar yapılmasını
amaçlayan birbiri ile ilgili politikalar izlemektedir. Bu politikalar bünyesi kapsamı altında sosyal yardım
talebinde bulunan kişilerin yüz yüze İş Odaklı Mülakatlar (WFİ) gerçekleştirebileceği ve istihdam için
bir eylem planı hazırlayabilecekleri ve iş ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmeleri üzerine kendilerine destek
sağlayacak danışmanlara erişimlerinin sağlanacağı bir çerçeve teklif etmektedir.
“Sosyal Yardımdan Çalışmaya” hedeflerine yanıt olarak istihdam hizmeti uygulama yapıları Jobcentre
Plus benzeri tek bir hizmet uygulama teşkilatı oluşturulması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
ve Eğitim Bakanlığının (DEL) bazı bileşenlerinin birleştirilmesi suretiyle sosyal yardımdan çalışmaya
doğru hareketin teşvik edilmesi amacıyla köklü bir şekilde değiştirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunun
Sosyal Güvenlik Ofisleri (SGO) ve Eğitim Bakanlığının (DEL) İş Bulma Merkezleri tarafından sunulan
hizmetleri bir arada sunan 35 adet İş ve Sosyal Yardım ofisi (JBO’lar) kurulmuş ve İş Arama Ödeneği
(JSA) alan kullanıcıların sayısının azaltılması amacı ile daha katı bir sosyal yardım rejimine ilişkin
mevzuat gereksinimlerini karşılayabilecek JSA yardımından faydalanan kullanıcıların sayısının
azaltılması amacıyla için daha çok iş odaklı destek sağlanması için İş ve Sosyal Yardım açısından
entegre bir “tek uğranacak durak” yardımı sağlamaktadır. “Geliştirilmiş” İş ve Sosyal Yardımlar süreci
zorunlu bir iş modeli haline gelmiştir. Kurulan ilk 25 ofis büyük bir başarı kazanmış ve kuruma kayıtlı
işsiz kişilerin sayısında ortalama %13 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. 35 İş ve Sosyal Yardım
ofisinden ve İş Bulma Kurumlarından meydana gelen ağ iş arayan kişiler için bir dizi hizmet
sunmaktadır. Sunulan bu hizmetler arasında reklam, işe alma etkinlikleri, eleme uygulamaları ve
mülakat imkanları sayılabilir. İşverenler işyerlerindeki boş iş imkanlarını employersonlineni.com adresini
kullanarak çevrimiçi olarak duyurabilmektedir. Maluliyet Danışmanlık Hizmeti ise özürlü kişileri istihdam
etmek ve çalıştırmak isteten işverenlere yardım sunmaktadır. Bu hizmetler için işverenden talep edilen
herhangi bir doğrudan maliyet bulunmamaktadır. Kariyer Hizmeti insanlara daha bilgili bir şekilde
kariyer kararı vermelerinde yardımcı olmak amacıyla tavsiyeler verir ve aynı zamanda Kuzey İrlanda’da
bulunan Kariyer Danışmanlarına irtibat sağlar.
Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı İş Planı 2011-15
İstihdam Hizmeti Stratejisi ‘Başarı için Çalışma’ hizmetlerine erişim sağlayan çok daha çeşitlendirilmiş
bir faydalanıcı veri tabanını hesaba katmak amacıyla istihdamın önündeki engellere hitap edilmesi için
daha bireyselleştirilmiş bir yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, Yönetim bir dizi
engelle yüz yüze gelebilen Eğitim, İstihdam ya da Öğretim Sürecinde Olmayan (NEET) gençler için bir
Strateji başlatmıştır. Kanıtlar başlangıç şablonunun tesis edilmesi üzerine işgücü piyasasından
ayrılmaya yönelik sürekli bir eğilim bulunduğunu ileri sürmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel olarak
ileri eğitime ya da yüksek eğitime katılmayı düşünmeyen ya da katılmayan gruplar için de destek
gerekli olacaktır. Her ne kadar Kuzey İrlanda ileri ve yüksek eğitime katılımın genişletilmesi konusunda
imrenilecek bir kayda sahip olsa da, belirli gruplar hala yeterince temsil edilmemektedir.
Bakanlığın amaçlarını yerine getirirken dikkate aldığı anahtar hedefler aşağıda belirtilen şekildedir:

Kaliteli eğitim, araştırma ve vasıf eğitimi aracılığıyla ekonomik sosyal ve kişisel gelişimi teşvik
etmek; ve

İnsanların işe girmesine yardımcı olmak ve iyi istihdam uygulamalarını teşvik etmek.
Bakanlık yukarıda belirtilen hedefleri aşağıda sayılan dört adet anahtar faaliyet alanı aracılığıyla
başarmayı hedeflemektedir:

Eğitim ve vasıfların edinimini, girişimcilik, yönetim ve liderlik de dahil olmak üzere geliştirmek;

Kuzey İrlanda ekonomisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yaratıcılık ve yenilikçilik
seviyelerini artırmak;

Bireylere serbest meslek de dahil olmak üzere iş edinmeleri konusunda yardımcı olmak ve istihdam
programları ve vasıf gelişimi arasındaki bağlantıları güçlendirmek; ve

İstihdam hakları ve sorumluluklarının çerçevesini geliştirmek ve devamlılığını sağlamak.
Bu çerçevede Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı tarafından vasıflar ve istihdam konuları
çevresinde aşağıda belirtilen kapsayıcı stratejik temalarda çalışmalar gerçekleştirilir:

Üretkenliğin Artırılması, Vasıfların Geliştirilmesi;

Engellere Hitap edilmesi, Kişinin Desteklenmesi;

Kalitenin Yükseltilmesi, Standartların Artırılması;

Talebin Anlaşılması, İhtiyaca Yanıt Verilmesi;

Katılımın Artırılması, Ortaklıkların Geliştirilmesi;

Yönetişim Sunulması, Değerin Azami Seviyeye Çıkartılması;

Kişilerin Yönlendirilmesi, Performansın Geliştirilmesi.
Kalitenin Artırılması Standartların Yükseltilmesi
Bakanlık programlarının ve sunum yöntemlerinin kalitesine ve performansına ilişkin bir analiz
gerçekleştirir ve bu süreçte performansı kendi anahtar hedeflerine ve PfG Yönetim taahhütlerine karşı
değerlendirmenin yanı sıra alınacak anahtar önlemleri de tanımlar.
Talebin Anlaşılması İhtiyaçlara Yanıt Verilmesi
İhtiyaçların ve taleplerin anlaşılması istihdam açısından Sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıfların ve
bireylerin gerek duyduğu yardım ve desteğin sunulabilmesi açısından anahtar bir bileşendir. Bu
taleplerin anlaşılması ve tesis edilen sistemlerin bu talebe hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verebilmesi
Kuzey İrlanda’nın ekonomik imkanları açısından da kritik önem taşımaktadır. Kaliteli ve anlamlı İşgücü
Piyasası Bilgilerinin zamanında kullanılabilir olması örneğin vasıflara yönelik talebin anlaşılmasında
önemli bir husus olacaktır.
Katılımın Artırılması, Ortaklıklar Geliştirilmesi
Bakanlık hizmetlerini geliştirdiği ve sunduğu çok çeşitli ortaklara sahiptir. DEL stratejik önceliklerini tek
başına sunamayacağının farkındadır ve anahtar paydaşlar ile kurduğu ilişkilerine değer vermektedir.
DEL aynı zamanda İrlanda’da vasıfların ve istihdamın geliştirilmesi için diğer kurumları birlikte çalışma
hususunda da cesaretlendirmektedir.

Refah Reformlarının geliştirilmesi amacıyla Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik kurumu
ve Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı ile yakın çalışmalar gerçekleştirmek;

Bakanlıklar arası strateji ve politika geliştirme süreçlerine katılımın devam ettirmek;

Avrupa Birliği (AB) ile olan birlikteliğimizi güçlendirmek ve dört adet Barosso Konulu Grubunun
üçünün, yani Rekabet Edebilirlik ve İstihdam, Yenilik ve Teknoloji, ve Sosyal Dayanışma
Gruplarının faaliyetlerinde tam bir rol oynamak ve Rekabet Edebilirlik ve İstihdam grubuna
başkanlık yapmak;

Birleşik Krallık İstihdam ve Vasıflar Komisyonu ile çalışmaya devam etmek,;

Özürlüler sektörü ile ilgili çalışmalarda bulunan yapılarımızı ve yaklaşımımızı gözden geçirmek;

Toplum ve gönüllüler sektörlerinin yanı sıra işçi sendikaları ve işveren temsilcileri ile göçmen
işçilerin ve diğer dezavantajlı grupların çıkarlarını gözeten kurumlar dahil olmak üzere anahtar
paydaşlar ile ortaklık düzenlemelerimizi güçlendirmeye devam etmek.
Yönetişim Sağlamak, Değeri Azami Seviyeye Çıkartmak
Bakanlık “Merkezi hükümet Bakanlıklarında Kurumsal Yönetişim üzerine İyi Uygulama Kuralı”
tarafından tasarlanan dürüstlük, tarafsızlık; açıklık; sorumluluk; doğruluk; adillik; hassaslık; şeffaflık;
yansızlık; ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde “Kuzey İrlanda’da Kamu Parasının Yönetimi” bağlamında
hizmetlerinin tamamının ve hizmet sunumunun performansının, kalitesinin ve maddi değerinin
geliştirilmesinden sorumludur.
Anahtar Dış Stratejiler
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Anahtar Dış Stratejilerin oluşturulması sürecinde diğer Bakanlıklar ile
işbirliği yapacaktır ve bu stratejiler aşağıda listelenecektir.

Daha İyi Yönetmelik

Çocuklar ve Gençler

Bakım Konuları

Evsizlik

Toplum Güvenliği Stratejisi

Sağlık için yatırım yapmak
DEL NI Eşitlik ve İyi İlişkiler
1998 Kuzey İrlanda Yasası (Yasa) kapsamı altında kamu mercilerine farklı dini inanışlara, politik
görüşlere, ırka, yaşa, medeni hale, cinsel eğilime, cinsiyete, engele ve bakmakla yükümlü olduğu
kişiler bulunanlar arasında fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi ihtiyacı bakımından gerekli saygıyı
göstermeleri şart koşulmuştur.
Belirtilen bütün kamu mercilerinin fırsat eşitliğini nasıl teşvik edeceklerine ilişkin bir Eşitlik Planı
hazırlaması ve bu planı onay amacıyla Eşitlik Komisyonuna ibraz etmesi gerekmektedir.
Bir Eşitlik Planı kamu makamının aşağıda belirtilenlere ilişkin düzenlemelerini özetlemektedir:-
75. Bölüm kapsamı altında yer alan görevlere uyumun değerlendirilmesi,
-
Fırsat eşitliğinin teşvik edilmesine dair politikaların etkilerinin değerlendirilmesi ve buna ilişkin
danışmanlık alınması,
-
Fırsat eşitliğinin teşvik edilmesine dair politikaların ters etkilerinin izlenmesi,
-
Söz konusu değerlendirmelerin sonuçlarının yayınlanması,
-
Personelin eğitilmesi,
-
Halkın kamu makamı tarafından temin edilen bilgilere ve hizmetlere erişiminin sağlanması ve
değerlendirilmesi,
Bakanlıkların tamamı bu konuda görevlendirilmiş kamu makamlarıdır ve dolayısıyla da kendi bağımsız
ve onaylanmış Eşitlik Planlarının bulunması zorunludur.
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması amacıyla insan, zaman
ve para açısından gerekli olan kaynakları sağlamak için çaba sarf etmektedir. Bakanlık 1995 tarihinden
bugüne kadar uzman bir Eşitlik Birimine sahiptir ve politika geliştirme sürecinde bilgilendirme yapmak
amacıyla eşitlik üzerinde önemli ölçüde araştırma, değerlendirme ve istatistik uzmanlığını halihazırda
geliştirmiş bulunmaktadır. Farkındalık oluşturma ve eğitim toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun ana
akımlaştırılması açısından DEL NI için kalıcı nitelikler olmuştur.
Eşitlik İncelemesi ve Etki Değerlendirmesi
Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı açısından anahtar bir özellik olan Eşitlik Planı 20112016 Bakanlığın fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan güncel ve teklif
edilen politikalarının tamamına ilişkin bir Eşitlik Etki Değerlendirmesi icra etmeye yönelik bir
taahhüdüdür. Yeni politikalar fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi üzerinde sahip olacağı etkinin tespit
edilmesi amacıyla rutin bir şekilde “elekten geçirilmektedir”. Bakanlık yeni politikaların “elekten
geçirme” sürecinin kapsamlı ve doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Eşitlik Komisyonu
tarafından onaylanan bir Ön Eşitlik Etki Değerlendirme (PEQIA) sürecini uygulamaktadır
İstihdam Haklarına ilişkin Tavsiye
Bakanlık işverenlere ve çalışanlara istihdam hakları üzerinde ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı tavsiyeler
sağlamaktadır. İstihdamda fırsat eşitliği ya da ayırımcılık ile ilgili sorular Kuzey İrlanda Eşitlik
Komisyonuna ve İşçi-İşveren İlişkileri Kurumuna yönetilirken işte sağlık ve güvenlik ile ilgili sorular ise
Kuzey İrlanda Sağlık ve Güvenlik İdaresinin Ücretsiz telefon hattına yönlendirilmektedir. Vatandaşlık
Danışma Ofisi bu alanlarda yardım alınabilecek diğer bir kaynaktır. Kendi ticari işletmenizi kurmak ya
da büyütmek istediğinizde karşılaşacağınız kurallar ve yönetmelikler hakkında rehberlik için Invest
North Ireland sitesine bakınız.
İş arayan kişiler ya da iş değiştirmek isteyenler İş ve Sosyal Yardım Ofisleri/İş Bulma Kurumları
aracılığıyla daha fazla bilgi alabilir. İş arayan özürlü kişiler ise Bakanlığın Özürlü Danışma Hizmetini
kullanabilir
DEL NI istihdam kanunu hakkında genel bir rehber temin etmek amacıyla İstihdam hakları (ER üzerine
bir dizi kitapçık ve ilgili diğer yayınlar yayınlamaktadır.
•
İstihdam Hakları kitapçıkları
•
Diğer İstihdam Hakları yayınları
•
Formlar ve dokümanlar.
İstihdam Hakları araştırması
Bakanlık istihdam hakları alanında periyodik olarak araştırmalar gerçekleştirmekte ve bu alandaki
uygulamaların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla bulguları yayınlamaktadır.
Kamu Atama Kanunu
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Kuzey İrlanda Kamu Atamaları Yetkilisi (CPANI) tarafından hazırlanan ve
Kuzey İrlanda’da Bakanlık Nezdinde Kamu Atamaları için Uygulama Esasları içerisinde öngörülen
ilkelere tamamen bağlıdır. Bu ilkeler Fazilet; Çeşitlilik; Eşitlik; Açıklık, Şeffaflık ve Bağımsızlık; Doğruluk;
Orantılılık; ve Saygıdır.
Kamu Atamaları Uygulama Esasları adil, açık ve şeffaf bir atama sürecinin sağlanmasına ilişkin ilkeleri
ve uygulamaları belirlemektedir. Bu Esaslar adil, açık ve şeffaf bir atama süreci sağlamak amacıyla
izlemek zorunda oldukları aşamalara ilişkin açık ve kısa bir kılavuz sağlamaktadır.
Bu Esaslar adil ve tutarlı olunmasına yönelik ihtiyaca vurguda bulunurken, aynı zamanda Bakanlıklara
bir dizi alanda kendi politikalarını tespit etme esnekliğini de sağlamaktadır:
1. Liyakat İlkesi
Kamu Atamaları Yetkilisi için Kamu Atamaları için Uygulama Esasları doğrultusunda, Atamalar herhangi
bir pozisyon için en uygun kişinin adil ve açık bir rekabet çerçevesinde seçildiği liyakat ilkesine uygun
olarak gerçekleştirilir.

Adaylar için listenin son halinin hazırlanması gerekli olabilir.

Eleme ya da son listeyi oluşturma süreci esnasında aranan kriterler kapsamında temin
edilenlerden başka herhangi bir bilgi hesaba katılmayacaktır.
2. Eşitlik ve Çeşitlilik
DEL NI cinsiyet, yaş, medeni durum, özürlülük, din, etnik köken, siyasi görüş, cinsel eğilim ya da
adayların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmamasından bağımsız olarak bütün bireyler için
fırsat eşitliği sağlamayı taahhüt etmektedir. Adaylık materyalleri talep üzerine Braille dilinde, büyük
puntolarla basılı olarak ve sesli formatta da temin edilir. Aday çeşitliliği sağlamak ve toplumun daha
geniş bir kesiminden katılımı cesaretlendirmek çabasıyla DEL gelecekteki rekabetlere ilişkin olarak
çeşitli grupları bilgilendirmektedir. Kamu atamalarına ilişkin rekabet üç adet büyük yerel gazetede ve
DEL web sitesi ve Merkezi Atama Birimi web sitesi üzerinden ve kamuya açık bütün yayınlar aracılığıyla
duyurulur. Kamuya yapılan duyuruların izlenmesi DEL tarafından uygulanan bir politikadır. Bu
bağlamda, adaylar başvuru formlarını ibraz ederken izleme formunun yanı sıra siyasi etkinlik formunu
doldurmaları konusunda da cesaretlendirilir.
3. Referanslar
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı DEL NI kamu atamaları bakımından herhangi bir referans talep
etmemektedir.
4. Geç Başvurular

Bakanlık belirtilen son başvuru tarihinden sonra gelen formları kabul etmemektedir.

Bakanlık postada yaşanan gecikmeleri kabul etmemektedir.

Başvuru formunun tamamen doldurulmasını sağlamak başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Bakanlık belirtilen son başvuru tarihinden önce ibraz edilen başvuru formlarını incelemeye tabi
tutmamaktadır.
5. Mülakat Tarihinin Değiştirilmesi
Duyuru tarihinde tahmini mülakat tarihleri belirtilmektedir. Bir adayın bir mülakatın tarihinin
değiştirilmesini talep ettiği durumda, bu talep uygun koşullar ışığında karar vermesi açısından seçim
kuruluna sunulur.
6. Mülakatlar
Kamu atamaları açısından yaşanan bütün rekabetlerde resmi mülakatlar kullanılır. Seçim kurulları
genellikle asgari üç üyeden meydana gelir:

Bağımsız bir kurul üyesi,

Atamanın yapılacağı kurumun bir temsilcisi;

Bir (ya da daha fazla sayıda) Bakanlık görevlisi;

Seçim kurulu üzerinde mutabık kalınmış bir puanlama çerçevesini ve başvuru sahibinin ilgili
kriterlerden her birisi bakımından sahip olduğu deneyimini, niteliklerini ve vasıflarını test etmek
amacıyla yöneltilen soruları kullanarak adayları yayınlanarak duyurulmuş kriterlere karşın
değerlendirir. Bu kriterler bir ya da iki adet zorunlu kriter aracılığıyla ve gerekli olan yerlerde
bir ya da iki son liste hazırlama kriterleri ile tamamlanır.
7. Giderler
CPANI adaylar bakımından eşitlik sağlanması ve düşük gelir seviyesinde/işsiz adayların mülakata
katılımının önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması amacıyla seyahat giderlerinin tazmin
edilmesini tavsiye etmektedir.
8. Geri Bildirim
Kamu Atamaları Birimi başvuru formları üzerine ve talep edilmesi durumunda mülakatlarda sergilenen
performans hakkında anlamlı geri bildirimler sağlamak amacıyla seçim kurulları ile birlikte çalışacaktır
ve on iş günü içerisinde bu konuda tam bir yanıt verecektir ya da adayları gecikmenin nedenleri
konusunda bilgilendirecektir. Kamu Atamaları Birimi talep edilmesi durumunda on işgünü içerisinde
başvuru formlarına ve mülakatta sergilenen performansa ilişkin anlamlı bir geri bildirimde bulunur
9. Şikayetler
DEL’in Kamu Atama Sürecine ilişkin herhangi bir şikayet ilk aşamada Bakanlığın Kamu Atamaları
Ünitesine yapılır. Şikayetler Bakanlığın Şikayetlere ilişkin Prosedürüne göre ele alınır: Faydalanıcı
Şikayetleri Prosedürüne Bakın. Şikayette bulunan bir kişinin aldığı yanıttan tatmin olmaması
durumunda, bu kişiler şikayetlerini Kamu Atamaları Komisyon Üyesine havale edebilir. Bakanlık
“Şikayetler ve Çıkar Çatışmaları Bilgilendirme Rehberi” yayınlamıştır.
Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Eşitlik Planı
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı personelimizin ve kurul üyelerinin tamamının Kuzey İrlanda İstihdam ve
Eğitim Bakanlığı Eşitlik Planı hakkında tamamen bilgilendirilmesini ve bu Plan içerisinde yer alan
taahhütleri ve yükümlülükleri anlamalarını sağlamak amacıyla bir iletişim ve eğitim programı
geliştirmiştir ve uygulamaktadır. Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı tarafımızca hazırlanan
eşitlik planının etkin bir biçimde uygulanması suretiyle hizmet sunumu, istihdam ve satın alma dahil
olmak üzere bütün fonksiyonları boyunca fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi ihtiyacı bakımından yasal
görevleri yerine getirmektedir ve eşit fırsatlara ilişkin yasal görevlerin etkin bir şekilde hayata
geçirilmesini sağlamak amacıyla toplumun ve gönüllüler sektörünün ve genel kamuoyunun oynamak
zorunda olduğu önemli rolün farkındadır. Eşitlik planının etkin bir şekilde hayata geçirilmesine ilişkin
sorumluluk İstihdam ve Eğitim Bakanı tarafından üstlenilmiştir. Bakanlığın Daimi Sekreteri ise eşitlik
planının geliştirilmesinden, uygulanmasından, sürdürülmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu
tutulmaktadır. Bakanlık Eşitlik Planı bünyesinde belirtilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin olarak
kaydedilen ilerlemeye dair yıllık bir rapor hazırlar. Bakanlık eşitlik planımızın uygulanması açısından
kaydedilen ilerlemenin sürdürülmesini sağlamak amacıyla Eşitlik Komisyonu ile yakın işbirliği içerisinde
birlikte hareket eder. Bakanlık bünyesindeki uygulamaların ileriye götürülmesine ilişkin günlük
sorumluluk Strateji Avrupa ve İstihdam İlişkileri Bölüm Başkanına (SEERD) bağlı olan Strateji, Eşitlik
ve Avrupa Politikası Şubesi (SEEP) tarafından üstlenilmiştir. Eşitlik Birimi personeli aşağıda belirtilen
gruplarda temsil edilir:
grubu olan Eşitlik Uygulayıcıları Grubu;
’Bizim Gözlerimizden’ Yürütme Kurulu. Kuzey İrlanda’da bulunan işyerinde eşitlik ve çeşitlilik konuları
ile lezbiyen, gay ve biseksüel çalışanların deneyimlerini ve algılarını araştırmak üzere DSD tarafından
finanse edilen bir Gökkuşağı Projesi araştırma inisiyatifidir.
Seyyahların Eğitimi üzerine Görev Gücü. Bakanlık ana Görev Gücü Grubunda temsil edilmektedir ve
İleri ve Yüksek Eğitim ve Yaşam için Beceriler alt grubuna başkanlık yapmaktadır.
Eşitlik ve Sosyal İhtiyaçlar Yürütme Grubu (ESNSG) Kuzey İrlanda Bakanlıklarına eşitlik ve sosyal
ihtiyaçlar ile ilgili olan Yönetimin yasal ve diğer taahhütlerinin başarılması konusunda yardımcı olmak
için kurulmuştur.
Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı paydaşlara danışılarak hazırlanmış olan 5 Yıllık bir Fırsat
Eşitliğinin Teşvik edilmesi üzerine Eylem Planı (Mayıs 2011) hazırlamıştır ve bu plan Bakanlık
hizmetlerinden faydalanan kullanıcıları ve Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığının
politikalarından etkilenen kişileri etkileyen eşitsizliklerin tanımlanması amacıyla gerçekleştirilen bir
Eşitsizlik Denetimi esasında öncelik verilmiş SMART(spesifik, ölçülebilir, elde edilebilir çıktılara
bağlanmış, gerçekçi ve zamana bağlı) eylem tedbirlerini kapsamaktadır. Eylem Planı takip edilmekte
ve yıllık olarak güncellenmektedir.
İSTİHDAM AJANSI DENETIM KURULU (EAI) HİZMET STANDARTLARI
Yükümlülükler
Kitapçık Bakanlığın hizmetlerinden faydalanan kullanıcıların İstihdam ve Eğitim Bakanlığının İstihdam
Ajansı Denetim Kurulundan (EAI) almayı beklediği hizmet standartları hakkındadır. Yasal görevlerini
yerine getirmesi esnasında EAI:

Bağımsız;

Orantılı;

Sorumlu;

Şeffaf;

Tutarlı;

Adil;

Hedefli ve

Bilgilendirilmiş olarak hareket edecektir.
İstihdam Ajansları ve İstihdam İşletmeleri hakkında Şikayetler
İlgili mevzuatın kapsamında yer alması durumunda EAI bir istihdam ajansının/işletmesinin
gerçekleştirdiği hizmetler hakkındaki bütün şikayetleri araştırır. İş arayan kişilerden ve işverenlerden
gelen şikayetlere öncelik verilir. Şikayetler gizlilik çerçevesinde ele alınır. Şikayette bulunan kişi EAI’ya
bu hususta izin vermediği sürece şikayette bulunan kişinin ismi açıklanmaz.
Bir faydalanıcının şikayette bulunmak istemesi durumunda, bu kişiler EIA ile yazılı olarak, telefon ile,
faksla ya da e-posa yolu ile irtibata geçerler.
Faydalanıcı şikayetin EAI tarafından dikkate alınması ya da araştırılması amacıyla gerekli bilgileri temin
etmek için bir form doldurur. EAI ilgili mevzuatın kısıtlamaları çerçevesinde araştırmanın sonuçlarına ve
araştırmanın ilerleyişine ilişkin yazılı bir açıklama sağlar. Bu araştırmanın sonuçlandırılması biraz zaman
alabilir.
EAI personelinin erişilebilir, yardımcı olan, saygılı ve etkili bir hizmet sunması beklenmektedir. EAI
müfettişleri kendilerini isimleri ile tanıtır.
Belirli bir istihdam ajansı/işletmesi hakkında yapılan şikayetin ele alınma yöntemi ile ilgili olarak
herhangi bir şeyin yanlış gitmesi durumunda, Faydalanıcı şikayetin hızlı ve etkin bir şekilde çözüme
ulaştırılması amacıyla EAI Yönetimi ile irtibata geçmeleri konusunda cesaretlendirilir.
EAI sağlanan hizmette herhangi bir yetersizlik durumunda özür dilemekten ve neyin yanlış gittiğine ve
EAI’nın bu yanlışı düzeltmek için ne yapacağına dair açıklama yapmaktan çekinmemektedir.
Faydalanıcının EAI hizmetlerine ya da tesislerine erişime ilişkin belirli gereksinimlerinin olması
durumunda ya da Faydalanıcının ana dilinin İngilizce olmaması ve bir tercümanın ya da mütercimin
hizmetlerinden faydalanmak istemesi durumunda, EAI uygun düzenlemeleri yapacaktır.
EIA özel işe alma endüstrisinin temsilci kuruluşları, bağımsız ajanslar, işçi sendikaları ve ilgili diğer
taraflar dahil olmak üzere uygun kurumlar ile uyum sorunları ve ilgi gerektiren diğer konular ile en iyi
şekilde nasıl başa çıkılacağını tartışmak amacıyla istişareler gerçekleştirmektedir.
İşçi-İşveren İlişkileri Ajansı (LRA) ajansın çalışmaları dahil olmak üzere genel istihdam konuları üzerine
işverenlere ve işçilere danışmanlık ve rehberlik sağlamaktadır.
İstihdam ajanslarının ve istihdam işletmelerinin çalışmalarını düzenleyen mevzuata ilişkin başvuru
üzerine tavsiyeler EAI yardım hattından ve Kuzey İrlanda Ticaret Bilgileri web sitesinden ve Kuzey
İrlanda web sitesinden elde edilebilir:
EAI tarafından yayınlanan materyaller büyük baskı ya da diğer dillerde baskı şeklinde alternatif
formatlarda talep edilebilir.
DEL NI İstihdam ve Vasıflar Finansman Desteği
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı yeterlik kriterlerine dayalı olarak birey, işveren ya da eğitim kuruluşları
için muhtelif türlerde finansman desteği sağlamaktadır.
İşe Geri Dönme Kredisi İş ve Sosyal Yardım ofisleri/ İş Bulma Kurumlarından alınan İş Bulma Yolları
aracılığı ile kullanılabilen yeni bir mali destek sağlamaktadır

İş Bulma Yolları

İşe Geri Dönme Kredisi
İş Bulma Aşamaları
Bu iş bulma sürecine yardım açısından uygulanan yeni ve denenmemiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım
bireysel istihdam ihtiyaçlarına uygun şekilde uyarlanabilen iş ile ilgili esnek bir menü sağlamaktadır.

İş Arayan kişiler için İş Bulma Aşamalarına ilişkin bilgiler

İş Bulma Aşamalarına ilişkin Genel Bilgiler
Öğrenci Finansmanı

Eğitim Sürdürme Ödeneği

Lisans Mezunları

Yüksek Lisans Mezunları
Yüksek Öğretim

Yüksek Öğretim – olası finansman desteği
İş Arama

Çıraklık Kuzey İrlanda (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi)

İstihdama Uzanan Köprü (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi)

Özürlü Danışmanlık Hizmeti

Zorunlu Vasıflar (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi)

İş Bulma Aşamaları (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi)

İş Bulma Aşamaları (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi)

Başarı için Eğitim (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi)
İşverenler

Çıraklık Kuzey İrlanda

İstihdama Uzanan Köprü

Özürlü Danışmanlık Hizmeti

Zorunlu Vasıflar

Vasıf Çözümleri

İş Bulma Aşamaları

Başarı için Eğitim
Avrupa Finansmanı

Sürdürülebilir Refah İnşa edilmesi

Peace 2

EQUAL
Yönetim Eğitimi

Ticari Eğitim İnisiyatifi

Liderlik ve Yönetim
İnsanlara Yatırım Yapanlar / Ulusal Eğitim Ödülleri
İnsana Yatırım Yapanlar Standardı, işverenlerin çalışanlarının performansını değerlendirmek ve
geliştirmek amacıyla kişi gelişimi ve vasıf edinimi süreçlerini ticari işletmelerinin spesifik amaçları ve
hedefleri ile birleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir iş geliştirme aracıdır.

İnsana Yatırım Yapanlar Kuzey İrlanda

Birleşik Krallık İstihdam ve Vasıflar Komisyonu (UKCES)
Ulusal Öğretim Ödülleri (NTA) bireylerin ve kurumların eğitiminin karşılaştırılması ve eğitimin işe
yaradığını gözler önüne seren hikayelerin paylaşılması için bir çerçeve sağlamaktadır.
Steps to Work
Konu size iş bulmak olduğunda Steps to Work (StW), Danışanın işle ilişkili ihtiyaçlarını karşılayabilecek
faaliyetler çerçevesinde çok sayıda farklı seçenek sunar.
Hangi fırsatların en iyi ölçüde uyacağına karar vermesinde yardımcı olmak amacıyla StW’ye katıldığında
Danışana destek ve rehberlik sağlamak üzere bir danışman tahsis edilir.
 Doğru seçim yapmak üzere kişiselleştirilmiş tavsiye ve rehberlik
 İş bulunması ve işte kalınmasına yardımcı olmak
 Fayda sağlamaya devam edilirken yeniden eğitim sunulması ve haftalık Eğitim Primi alınması
 Kabul görmüş nitelikleri kazanma fırsatı
 Var olan becerileri iyileştirme fırsatı
 İş deneyimine yönelik fırsatlar
Uygunluk – 18 yaş üzeri olan veya tek ebeveynli olup 16 yaş ve üzeri olan ve çalışmayan veya haftada
16 saatten az çalışan herkes uygundur. Teminat talep ediyorsanız veya çalışmıyor ve teminat talep
etmiyorsanız StW’ye katılabilirsiniz. StW, ‘üç adım’ süreci çerçevesinde sunulur:
Adım Bir
Birinci adım, mümkün olduğunca çabuk iş bulunmasına yardımcı olmak amacıyla bir danışmandan
birebir destek ve rehberlik almakta olan ve çalışmaya neredeyse hazır kişilere sunulur. Ayrıca güven ve
motivasyon geliştirilmesi ve iş arama becerilerinin iyileştirilmesine yardımcı bir dizi kısa kurs ve
‘akredite’ kurslar sunar.
Güven ve Motivasyon Geliştirilmesine Yönelik Kurslar
Bu kurslar, bir süredir işsiz olan ve güven ve motivasyon eksikliği yaşayan Danışanlara yardımcı
olmaktadır.
Kısa akredite kurslar
Danışan, en fazla 10 gün (veya duruma göre daha fazla) süren bir kısa akredite ders alabilir. Bu
dersler, iş bulmaya yardımcı olabilecek bilinen nitelikleri kazandırmaktadır.
Temel beceri değerlendirmesi
Danışanın okuma, yazma veya sayılar konusunda zorluk yaşaması durumunda becerileri
değerlendirilebilir. Bir gün süren bu değerlendirme süreci, Danışanın becerilerini ve iş bulma ve işte
kalma şansını iyileştirebilecek mevcut destekler konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.
Bireysel değerlendirme
En fazla üç gün sürebilecek bu süreç; Danışanın işe ne kadar hazır olduğuna karar vermesi, eğitim
ihtiyaçlarını tespit etmesi ve iş konusundaki tüm zorluk ve endişelerin üstesinden gelmesine yardımcı
olur.
İş arama, istihdam edilebilirlik, görüşme becerileri ve CV hazırlama
İhtiyaçlarına bağlı olarak Danışan, bu öğeleri bir arada veya ayrı ayrı alabilir. Danışan; uygun işler
hakkında bilgilendirilir ve Danışanın başvuru formları, başvuru dilekçeleri ve CV’nin tamamlanmasına
ve iş görüşmelerine hazırlanmasına yardımcı olunur. Ayrıca işi bulduğunda söz konusu işte nasıl
kalacağı konusunda tavsiyelerde bulunulur.
İnternette gezinme/BT’ye giriş
Bu bölümde işe alım siteleri kullanılarak Danışana internetin iş aramaya yönelik olarak nasıl
kullanılacağı gösterilir.
Serbest meslek konusunda farkındalık
Serbest meslek konusunda bilgiler sunan kısa bir farkındalık dersidir ve Danışana iş konusundaki
fikirlerini ele alma fırsatı sunar. Serbest meslekten ilerlemek istiyorsa Danışan, beş günlük bir Başlangıç
Programı’na katılabilir.
Müzik piyasası danışmanlığı
Müzik piyasasında deneyimi veya geçmişi varsa Danışana bir Müzik Piyasası Danışmanı tarafından
uzman desteği sunulur.
Adım İki
İkinci adım, iş bulma konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyması durumunda Danışana daha uzun
süreli çeşitli destekler sunar. İşverenlerin ihtiyaçlarının yanı sıra Danışanın eğitim ve iş deneyimi
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla Danışman, bir dizi desteği bir araya getirebilir.
Danışanın yapmakta olduğu işe bağlı olarak İkinci adım, üç haftadan 52 haftaya kadar sürebilir. İkinci
adımdayken Danışan, hak sahibi olduğu diğer teminatların yanı sıra haftalık 15.38£ alır.
Özellikle iş bulma ve işte kalma konusunda zorluk yaşıyorsanız ikinci adımda daha yoğun bir birebir
destek alabileceksiniz. Ayrıca becerilerini müzik piyasasında geliştirmek isteyenlere yönelik ek uzman
fırsatları da sunulabilmektedir.
İşe Dönme
Genellikle bu süreç, 8 hafta sürer ve kısa bir kurs fırsatının yanı sıra iş deneyimi içerebilir.
Temel beceriler eğitimi
Bu süreç; en fazla 26 hafta sürebilecek olup okuma, yazma veya sayı becerilerinizin iyileştirilmesine
odaklanır ve işyerinde deneyim kazanırken nitelikli hale gelmenizi sağlar. Haftalık olarak fazladan
10£’ın yanı sıra niteliklerinize ulaştığınızda 100£’lık bir ikramiye alabileceksiniz.
Nitelikler
StW’nin niteliklerle ilişkili bölümü, 26 haftaya kadar sürebilen Mesleki Nitelik Edinimi ile oldukça değerli
iş deneyimleri edinirken kabul görmüş nitelikleri kazanma fırsatı sunar. Danışanın ana dili İngilizce
değilse Danışan, işle ilişkili dil engeli hususunu ele alabilir ve aynı zamanda iş deneyimi kazanabilir.
Danışan lisans mezunu ise Lisansüstü Hızlandırma Programı (LHP), iş deneyimi ve yönetim niteliği
kazanma fırsatı sunarak yardımcı olabilir.
Serbest Meslek
Kendi işini kurmak isteyen kişilere yönelik olan bu süreç, 26 haftaya kadar sürebilecek bir Serbest
Meslek ‘Ticaret Testi’ fırsatı sunar. Ticaret testi, serbest meslek konusunda tecrübeli bir kuruluşun
desteği ve rehberliği eşliğinde Danışanların kendi iş fikirlerini denemesine yönelik bir süreç olup
yalnızca teminatlardan faydalanan kişilere sunulmaktadır.
İşverene Yönelik Destek
Danışanın StW Programı’ndayken bir iş fırsatı elde etmesi durumunda KİH, işe başlandıktan sonraki ilk
26 hafta için işverene destek sunabilir.
2012 Sonrası Adım
2012 Sonrası Adım, StW çerçevesinde Gönüllü/Toplum sektörü kuruluşlarında geçici istihdam fırsatı
sunan bir girişimdir. 2012 Sonrası Adım, 10 haftaya kadar belirli süreli istihdam sağlar.
2012 Sonrası Adım’a başvurabilecek üç grup bulunmaktadır:

Üç ay veya daha fazla süredir İş Arama Ödeneği, Gelir Desteği, İş Göremezlik Yardımı veya
İstihdam ve Destek Ödeneği alan 18-24 yaş arası kişiler
 Yaş sınırlaması olmaksızın İş Arama Ödeneği, Gelir Desteği, İş Göremezlik Yardımı veya
İstihdam ve Destek Ödeneği alan tek ebeveynler
 Üç ay veya daha fazla süredir İş Arama Ödeneği, Gelir Desteği, İş Göremezlik Yardımı veya
İstihdam ve Destek Ödeneği alan 50 yaş ve üzeri kişiler
Bu işler; hayır kurumu, toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, spor kulüpleri ve kilise kuruluşları gibi
gönüllü ve toplum sektörü kuruluşlarındadır.
Her 2012 Sonrası Adım katılımcısı, şunlar üzerinde hak sahibidir:
 2012 Sonrası Adım’daki bir açık pozisyona başvurma konusunda karar alınmasına yardım
olmak üzere Danışman tarafından yürütülen ‘Üst Düzey Hesaplama’
 İş detaylarına ilişkin yazılı bir açıklama
 Çalışırken akredite eğitim kursu görme fırsatı (Bu niteliğin kazanılması halinde 100£
ödenebilmektedir.)
 Katılım esnasında fazladan birebir desteğe erişim
 Aktif iş arama, CV ve iş başvuruları oluşturulması konusunda destek veren bir İş Koçuna erişim
Adım Üç
Üçüncü adım, İkinci adıma katıldıktan sonra iş bulamamış Danışanlara yardım etmek üzere altı haftaya
kadar süren ek destek ve tavsiyeler sunar.
Ek destek ve rehberlik
Danışmanlar, altı haftaya kadar sürebilen bir ek destek ve rehberlik hizmeti sunar. Bu süre içerisinde
Danışan, iş bulma şansını artırmak üzere yeni becerilerini kullanmaya teşvik edilir.
Lisansüstü Hızlandırma Programı (LHP)
İşsiz lisans mezunu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere StW programı, Lisansüstü Hızlandırma
programı başlatılarak geliştirilmiştir. Bu program, mezun kişilere belirlenen üniversitelerden altı aylık
bir iş deneyimi ve yönetim niteliği kazanarak kariyerlerine başlama fırsatı sunar.
LHP; Kuzey İrlanda İstihdam ve Öğrenme Departmanı, Queen’s Üniversitesi ve Ulster Üniversitesi’nin
ortaklığıyla Kurumsal Sorumluluk Endeksi (BITC) tarafından geliştirilmiştir. Program, istihdam
edilebilirlik becerilerini iyileştirecek ve işe başlamak amacıyla iş arayışlarının hızlandırılmasına yardımcı
olacaktır.
LHP, 26 haftaya kadar sürebilen bir iş deneyimi içerir. Bu süre içerisinde mezun kişiler, özel olarak
geliştirilmiş iki nitelikten (Queen’s Üniversitesi/Belfast’ta Lisansüstü Organizasyon ve Yönetim
Sertifikası veya Ulster Üniversitesi’nde Lisansüstü Mesleki Uygulama Sertifikası) biri üzerinde çalışırken
aynı zamanda bir projeyi veya belirli bir işi üstlenir.
Steps to Work - Çocuk bakımı desteği
StW programına katılımı ve iş bulmayı kolaylaştırmak amacıyla çocuk bakımı masraflarının
karşılanmasına yardımcı olmak üzere tek ebeveyne veya teminat talebinde bulunan kişilerin ortağına
fazladan ücret verilmektedir. Çocuk bakımı masraflarına destek verilmesi uygun olan kişiler:
 StW programına katılan tek ebeveynler
 Teminat talebinde bulunan kişilerin ortakları
Ayrıca ‘Başarı Eğitimi’ ve ‘Çalışma Yolları’ gibi diğer İstihdam ve Eğitim Programları’na katılmaları
durumunda bu gruplara destek sunulabilmektedir.
Çocuk bakımı masraflarına yönelik destek şu unsurları kapsar:
Kayıtlı bakım:

Bir çocuk ise haftalık en fazla 130£

İki veya daha fazla çocuk ise haftalık en fazla 240£
Yakını tarafından bakım:

Bir çocuk ise – haftalık en fazla 70£

İki veya daha fazla çocuk ise haftalık en fazla 100£
Çocuk bakımı, şu kişiler tarafından sunulmalıdır:

Bir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurulu’na kayıtlı bakıcılar, bakım evleri veya oyun
alanları

Okul binalarında okul idaresi tarafından yönetilen mesai saati dışı çalışan kulüpler

Kraliyet/Devlet Mülkü ile yürütülen çocuk bakımı alanları

Bir yakını (18 yaş üzeri olan ve bakım sunulacak çocuk veya çocukların büyükannesi,
büyükbabası, erkek kardeşi, kız kardeşi, halası, teyzesi, amcası veya dayısı olan kişiler;
çocuğun yakını sayılmaktadır.)

Bu sınıflandırmada herhangi bir istisna söz konusu değildir.
Ücretsiz telefon hizmeti yoluyla bir Danışman ile konuşarak, e-posta göndererek ve web sayfasına
girerek İş ve Teminatlar Dairesi veya İş Merkezi’nden Çocuk Bakımı Desteği konusunda bilgi alınabilir.
Cezai Hükümlerin Bildirimi
Çoğu işveren, cezai hükümler hakkında bilgi sahibi olmak isteyecektir ve bunların bildirilmemesi,
dürüstsüzlük olarak görülebilir. Mahkumiyet durumlarının önceden bildirilmesi, Danışanın bu durumun
daha sonra biri tarafından ortaya çıkarılması konusunda endişelenmesini engelleyecektir.
StW Elkitabı: Cezai Hükümlerin Bildirimi, şu konuda bilgiler sunmaktadır:

Mahkumiyet durumları konusunda talep edilen haklar

KİH’nin fırsat eşitliği taahhüdü

Mahkumiyet durumlarının StW’ye bildirilmesi

Bildirilen bilgilerin ne şekilde kullanılacağı hususu

Mahkumiyetlikleriniz hakkındaki detaylara kimlerin erişim hakkı olması gerektiği
hususu
Çalışma ve Aile
Çalışanlarla ilgili hususlara yönelik Çalışma ve Aile bilgileri, Kuzey İrlanda hükümeti tarafından
http://www.nidirect.gov.uk/work-and-families adresli özel web sayfasında sunulurken tüm işveren
bilgileri, http://www.nibusinessinfo.co.uk sayfasında yer almaktadır.
Çalışma ve Aile ile ilişkili tüm hususlarda kapsamlı bilgiler ve rehberlik hizmetleri, aşağıda verilen web
sayfalarında sunulmaktadır:
Çalışanlara yönelik olarak
 Çalışma ve aile
 Kariyer ve istihdam
 İşyerinde gebelik ve doğum hakları
 İşyerinde evlat edinme hakları
İşverenlere yönelik olarak
 Annelik, babalık ve evlat edinme
İşyerinde gebelik ve doğum hakları
 Gebeyken çalışma
 Yasal doğum hakları
 Gebelik ve doğum hakları konusunda daha fazla bilgi
İşyerinde babalık hakları
 Yasal babalık izni
 Ek babalık izni ve ödeme
 Yasal babalık izni sırasındaki haklar ve işe dönme
İşyerinde evlat edinme hakları
 Yasal evlat edinme izni
 Yasal evlat edinme izni sırasındaki haklar
 Yasal evlat edinme izni (deniz aşırı ülkelerden evlat edinme için)
Ebeveyn izni ve esnek çalışma
 Aile izni
 Ebeveyn izni kullanımı
 Ebeveyn izni ve esnek çalışma konusunda daha fazla bilgi
 Çocuk bakımı
 Kariyer ve istihdam (birine bakım sunulmasına ilişkin kısım)
 Vergi indirimleri (ücret, vergi ve teminatlar kısmı)
 Bebek bekleme veya çocuk büyütme (ücret, vergi ve teminatlar kısmı)
 İşyerinde çevrecilik (çevre ve yeşil yaşam kısmı)
Çocuk bakımında seçim
Bir yabancıya güvenmek, büyük bir adımdır. Bu nedenle çocuk bakımı konusunda seçim yapmadan
önce çevrenizdeki ilköğretim okulları ve bakım evleri konusunda araştırma yapmak isteyebilirsiniz.
Buradan okul ve bakım evi bulabilirsiniz.
Çocuk bakımı türleri
 Bakıcılar
 Anaokulları
 Gündüz bakım evleri
 Kreşler
 Evde çocuk bakıcıları
Çocuk bakımı teminatları, vergi indirimleri ve çalışan ebeveynlere yönelik diğer yardımlar
Çocuk bakımı, pahalı olabilir fakat durumunuza göre size yardım sağlanabilir.
Dadılar – nitelik ve becerileri
Ailelerin tutacağı dadılardan beklemesi gereken çeşitli nitelik ve kişisel beceriler hakkında birtakım
bilgiler
Çalışma Yolları
Çalışma Yolları, İstihdam ve Destek Ödeneği veya İş Göremezlik Yardımı yoluyla sağlık sorunu ve
engeli olan kişilerin işe dönme seçeneklerini düşünmesine yardımcı olacak yeni bir yaklaşımdır.
Uygunluk – Hastalık veya engellilik nedeniyle çalışamayan herkes, Çalışma Yolları’na katılmaya gönüllü
olabilir. Danışanın şu yardımları alması gerekmektedir:
 İstihdam ve Destek Ödeneği
 İş Göremezlik Yardımı
 Gelir Desteği (iş göremezlik nedeniyle alınan)
 Şiddetli Engellilik Ödeneği
İş Göremezlik Yardımı veya İstihdam ve Destek Ödeneği alan Danışanlar, otomatik olarak kendi
bölgesindeki İş ve Teminatlar Dairesi veya İş Merkezi’nde bir İş Yolu Danışmanı’na sevk edilir.
Bu Danışmanlara talepte bulunan kişi ile bir dizi görüşme düzenleyen özel olarak eğitilmiş birer çalışma
yolu danışmanı tahsis edilir. Söz konusu görüşmelerin amacı:
 Çalışmalarını zorlaştıran tüm sorunları ele almak ve
 Talepte bulunan kişinin iş konusunda karar alırken ihtiyaç duyabileceği uygulama ve sağlık
desteği ve finansal destek sağlayan bir dizi seçenek üzerinde düşünmesine yardımcı olmaktır.
Bireysel Çalışma Yolları Danışmanı, Danışanın şu seçenekler üzerinde düşünmesine yardımcı olur:
Seçenek 1: Sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen Durum Yönetim Programı yoluyla sağlık
durumu veya engelliliğin daha iyi anlaşılması ve yönetilmesine yardımcı olur.
Seçenek 2: İzin Verilen İş Programı kapsamında Danışanın hangi işi yapabileceği ve teminatlarını
kaybetmeden ne kadar kazanabileceği hususuyla ilişkilidir.
Seçenek 3 – İşe Dönüş Kredisi kapsamında çalışırken sunulan ek finansal destektir. Bu destek,
Danışanın haftada en az 16 saat çalışması ve yılda en fazla 15.000£ kazanması durumunda haftalık
40£ olmak üzere en fazla 52 hafta süreyle Danışana yapılan vergiden muaf ödemedir.
Ayrıca bireysel Çalışma Yolları danışmanları, işe dönüş kredisi faaliyetine destek vermek üzere isteğe
bağlı bir fona erişim sağlayabilir.
Seçenek 4 – İş Görüşmesi Seyahat Planı ve İş Hibesi gibi diğer yardım ve desteklerdir.
Çalışma Yolları programına katıldığı süre içerisinde Danışman; Danışanın ihtiyaçları ve durumuna
uygun yardım ve desteği seçmesine, iş deneyimi kazanmasına ve bunun karşılığını vermesine yardımcı
olacaktır. Süreçte başarısızlık olması durumunda Danışman, Danışanın bundan olumsuz yönde
etkilenmemesini sağlayacak ve böylelikle Danışan tarafında herhangi bir kayıp söz konusu
olmayacaktır.
YEREL İSTİHDAM ARACI HİZMETLERİ (YİAH)
HİZMETİN ARKAPLANI VE KISA TANIMI:
Hedeflenen Girişimler (HG’ler):
2002 yılı İstihdam Edilebilirlikte Departmanlar Arası İşgücü ve 2003 yılı Uzun Süreli İşsizlik Raporu’nun
sonuçları göz önünde bulundurularak 2003/2004 yılında Hedeflenen Girişim uygulamaları; düşük
istihdam ve yüksek sosyal mahrumiyet bölgeleri olan West Belfast, Greater Shankill, Londonderry ve
Strabane’da oluşturulmuştur. Hedeflenen Girişim kavramı, ekonomik açıdan aktif olmayan kişilerin işe
dönmesinin önündeki engelleri ele almaya yönelik yenilikçi ve iyi planlanmış bir yöntemdir. HG’ler, 31
Mart 2007’de sonlandırılmış ve nihai değerlendirme raporlarının sonuç ve önerileri, Nisan 2007’de
başlatılan yeni bir ‘Yerel İstihdam Aracı Hizmetleri’ne (YİAH) yönelik tasarım ve sunum
düzenlemelerinin belirlenmesine yardımcı olmuştur.
Yerel İstihdam Aracı Hizmetleri (YİAH):
YİAH; temelde Noble’nin Çoklu Mahrumiyet İndeksleri’nin son versiyonu kullanılarak belirlenen yüksek
işsizlik/düşük istihdam bölgeleri olan Belfast, Londonderry ve Strabane’daki HG’lerin göze çarpan
özelliklerinden olan İşgücü Piyasası Aracıları ve İş Destek Merkezleri’nin yerini almıştır. Başarılı bir satın
alma faaliyetinin ardından, söz konusu bölgelerdeki yerel toplum kuruluşlarıyla sözleşmeler
akdedilmiştir. Bu sözleşmeler, 01/04/2007 ile 31/03/2010 arası yürürlükte olup 01/04/2010 itibariyle
bir yıl süreyle uzatılmıştır.
YİAH2, finansman modeli üzerinde düzenlemeler yapılarak geliştirilmiş ve başka bir başarılı satın alma
faaliyetinin ardından başlangıçta 5 Nisan 2011 ile 31 Mart 2012 tarihleri arasında 1 yıl yürürlükte olmak
ve her birinde birer yıl uzatmanın söz konusu olduğu üç seçenek sunulmak üzere sözleşmeler
akdedilmiştir. YİAH sunmak amacıyla 1 Eylül 2011 ile 31 Mart 2012 tarihleri arasında olacak ve her
birinde birer yıl uzatmanın söz konusu olduğu üç seçenek sunulacak şekilde Noble İndeksleri’nin bir
sonraki üç düşük istihdam ve yüksek sosyal mahrumiyet bölgesiyle Newry ve Mourne, Cookstown ve
Moyle’yi kapsayan sözleşmeler akdedilmiştir. Ayrıca YİAH; alkol/ilaç kötüye kullanımı, evsizlik ve
mahkumluk/suçluluk geçmişi olan Danışanların engellerini ele alması ve işi güvenceye almasına
yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir diğer İstihdam ve Öğrenme Departmanı (İÖD) programını
kapsamıştır. Kısa zaman önce YİAH, bu gruba çocuklara/bakıma muhtaç kimsesiz çocuklara sahip
çıkılmasını eklemiştir.
Programın finansman yapısı, sunucuları Danışanları mümkün olduğunca kısa sürede işe sokmaya
teşvik etmek üzere tasarlanmış; becerileri kazanan Danışanların istihdam alanlarında görünürlüğü,
YİAH2’ye yönelik yeni sözleşmelere eklenmiştir. Finansman modeli, Temel ve Çıktıya Dayalı
Finansman’dan (ÇDF) oluşmaktadır. Sözleşme yapılan her bölgeye her yıl £75K değerinde temel
finansman verilmektedir ve performansa dayalı olarak ÇDF kullanılmaktadır. Her Sunucunun
performansı; Program Kalkınma Ofisleri (PKO’lar) tarafından sunulan aylık raporlar ve YİAH yönetimi,
PKO’lar, danışmanlar ve Sunucu yönetiminin katılımında gerçekleşen üç aylık klinikler çerçevesinde
yakından izlenmektedir. Ayrıca tüm Sunucular ve YİAH çalışanlarının katılımında iki ayda bir toplantılar
düzenlenmektedir.
Her Sunucu, YİAH’nin kendi bölgesinde pazarlanması ve tanıtılmasından sorumludur. Bu sorumluluk,
çoğunlukla sözlü olarak ve yerel ve bölgesel medyada tanıtılması yoluyla gerçekleştirilmektedir. YİAH
hakkında bilgilere artık yerel özel idarenin web sayfası olan NIdirect’ten erişebilirsiniz.
Gönüllü Danışanların iş bulma ve işte kalmasının önüne geçen kişisel engelleri aşmasına yardımcı
olmak üzere uygun destek sunan bu Hizmet, yasal istihdam hizmetlerinden bağımsız olup toplum
tarafından yürütülür ve hedeflenen alanlardaki İş ve Teminatlar ofisleri aracılığıyla sunulan hizmetleri
tamamlamak üzere tasarlanmıştır.
Sözleşme uyarınca YİAH2 Sunucularının OCR Seviye 3 NQV veya üzeri ya da Tavsiye ve Rehberlikteki
eşdeğeri niteliğe sahip 3 danışman istihdam etmesi gerekmektedir.
YİAH’ye katılım isteğe bağlıdır. Danışanların belirlenmesi ve işe alınması, Sunucuların sorumluluğudur.
Birincil uygunluk kriteri, Danışanın sözleşme yapılan bölge içerisindeki bir YİAH semtinde ikamet ediyor
olmasıdır. Dosya yükünün YİAH içerisindeki bir Danışana devredilmesi için ilişkili dokümantasyon erişim
uygunluk belgesinin aldıktan sonra YİAH uygunluk kriterleri doğrultusunda Danışanlara onay/ret veren
YİAH idaresi tarafından onay verilmesi gerekir. Sonuca Dayalı Ödemeler 2 (SDÖ2) gibi İÖD programına
girilen tüm diğer SDÖ’ler, YİAH idaresine sunulur ve uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamamasına
bağlı olarak YİAH idaresi tarafından onaylanır/reddedilir. YİAH rehberleri kapsamında Danışman;
Danışan ile birlikte bir değerlendirme gerçekleştirir ve Danışanın kişisel engellerinin detayları, bunların
nasıl ele alınacağı, ele alınmasına yönelik zaman çizelgesi ve ulaşılan sonuçların dahil edildiği bir eylem
planı oluşturulur.
Sunucular, Danışan İlerleme Aracı (DİA) ve Entegrasyon ve İlerlemeye İlişkin Bütünsel Değerlendirme
ve (EİİBD) gibi çeşitli Değerlendirme Araçları kullanır. Ayrıca bazı sunucular, ulusal düzeyde
geliştirilmiş değerlendirme araçlarını kullanmaktadır. Danışmanların dört haftalık bir süre içerisinde
Danışanlarla birebir ilişki içinde olması gerekir. Bu toplantılar, kayıt altına alınmalı ve eylem planı, süreç
içinde gerektiği şekilde güncellenmelidir.
Danışanlar, kişisel engellerin kaldırılmasına destek vermek üzere isteğe bağlı fondan ve hedefledikleri
işle doğrudan ilişkili olan isteğe bağlı fonu belirlemek üzere Kısa Akredite Eğitim Kursu’ndan
yararlanabilir. Ayrıca yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmek üzere esnek bir isteğe bağlı fon mevcuttur.
Sunucular, YİAH Danışanının gönüllü toplum programları ve istihdam öncesi eğitim kurslarına katılım
maliyetlerini karşılamak amacıyla bu fona başvurabilir. Sunucular; bu projeleri, Danışan ihtiyaçlarını ve
mevcut iş piyasası gereklerini göz önünde bulundurarak geliştirmektedir ve günümüze kadar bunları
perakende, güvenlik ve çocuk bakımı sektörlerinde geliştirmiş ve yürütmüştür.
Engelli İstihdamına Yönelik Hizmetler
 Engelli kişilere ve ekonomiye olumlu yönde katkı sağladığı ve iyi uygulama gerçekleştirdiği
düşünülen işverenlerine yönelik yenilikçi ve müşteri odaklı istihdam hizmetleri sunulması
 Engelli kişilerin istihdama yönelmesi, işe başlaması ve işini devam ettirmesine yardım edilmesi
 İşverenlerin açık pozisyonları engelli ve sağlıkla ilişkili diğer engelleri olan kişilerle doldurması
ve işlerini devam ettirmelerini sağlamasına destek verilmesi
Stratejik Amaçlar
 İstihdam programlarının yönetimi ve sunumu
 Danışan müdahalelerinin kalite ve çeşitliliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 Kilit ortaklarla bağlantı geliştirilmesi ve bu bağlantıların modernleştirilmesi

KİH ve Çalışma Yolları çalışanlarının müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusundaki katkılarının en
üst düzeye çıkarılması
İstihdam Programları
 İşe Erişim (Kİ) - 650 katılımcı
 Çalışmaya Uygunluk (Kİ) - 383 katılımcı
 İş Tanıtım Planı – yıllık yaklaşık 30 adet
 İşe Dönüş Kredisi - 1400 alıcı
 Durum Yönetim Programı – 1850 katılımcı (geçtiğimiz yıl)
 İş Bağlantısı (Nisan 2012’de başlatılacaktır)
Danışanlara Yönelik Diğer Müdahale ve Destek Hizmetleri
 Avrupa Sosyal Fonu projeleri
 İzin Verilen İş Desteği
 Ev içi Eğitim Tesisi
 İstihdam Değerlendirmeleri
 İşin devam ettirilmesi amacıyla işveren ve çalışanlara sunulan hizmetler
 Çalışma Yolları Danışman Ekibine Destek Modeli
Çalışma Yolları Destek Modeli
 Eğitim ve gelişim seçenekleri
 Birebir veya grup koçluğu
 Örnek durum konferansları
 Danışanlara yönelik en iyi destek seçenekleri konusunda tavsiye ve rehberlik
 İstihdam Edilebilirlik Göstergesi Aracının tanıtılması
İstihdam Edilebilirlik Göstergesi Aracı
Kırmızı Amber Yeşil
 Müşteriyle İlişki
 Müşteriyle İlişkili Durumlar
 Müşterinin Algısı
 Bilgi, Beceri ve Yetenek uyumu
 İş Arama Faaliyeti
6.2.
Uluslararası İş ve Girişimcilik Merkezi (IBEC)
İş Dünyasındaki Kadınlara Yönelik Liderlik – Güçlü Liderlik Programı kapsamında
Uluslararası İş ve Girişimcilik Merkezi (IBEC)/Bilgi Teknolojileri (BT) Sürekli Mesleki
Gelişim (SMG) Diploması
Programın temel amacı, toplumsal cinsiyeti odak noktası alarak İrlanda’da liderliğin kalitesini
artırmaktır. Ayrıca program, orta düzey yönetim pozisyonlarındaki kadınların liderlik vizyonunu
netleştirmesi ve gelecekte daha üst düzey roller üstlenmesine destek vermeyi amaçlamaktadır.
Program, katılımcıların kendi şirketlerindeki üst yönetim tarafından aday gösterilmiş olması bakımından
tektir. IBEC İnceleme Paneli, başvuruları değerlendirecek ve birtakım seçim kriterlerine dayanarak
Geleceğin Lideri olmaya en uygun 20 başvuruyu seçecektir. SMG’deki Ulusal Nitelikler Çerçevesi
temelinde başarılı olan adaylara 6 Seviyesinde bir SMG Diploması verilecektir.
Programın Hedefleri
Programın ardından katılımcılar;
 Liderlik pozisyonları ve daha üst düzey yönetim rollerine doğru ilerlemek için gereken
kişisel beceriler ve liderlik becerilerini geliştirecek,
 Liderlik tarzınızı anlayacak ve güçlü yönlerden yararlanmak ve zayıf yönlerin üstesinden
gelmek üzere stratejiler geliştirecek,
 Güvenle karar alabilecek,
 Ekibinize etkili biçimde liderlik edecek ve içeride ve dışarıda güçlü ilişkiler kuracak,
 Etkili liderliğin ve ekibiniz/departmanınızın veya kuruluşunuzun yönetiminin tüm yönlerini
kavrayacak ve değerini artıracak,
 Kuruluşunuzla politikalar çerçevesinde daha güçlü ve etkili biçimde ilgilenecek ve
 Yaşamınız ve kariyerinizde ilerlemek istediğiniz yön konusunda net olacaktır.
Katılımcı Profili
Liderlik




Programı Diploması’na katılıma yönelik olarak adaylar;
Yönetim düzeyinde kilit kurumsal hedeflere ulaşılmasından sorumludur.
Çalışanların kendilerine rapor vermesini sağlar.
Kariyerinde ilerleme konusunda çaba gösterir.
Bunu yönetici veya lider olarak işteki performansı ve kendini gelişime adamış olmasıyla ortaya
koyar.
Çeşitlilik Denetimi Hizmeti
Politikaları, uygulamaları, sistem ve prosedürleri incelemek amacıyla IBEC; eşitlik denetimini
tamamlamak üzere şirketler tarafından kullanılacak bir Çeşitlilik Denetim Aracı geliştirmiştir.
İşyerinde Eşitlik ve 1998 ile 2008 yılları arasındaki İstihdam Eşitliği Yasaları, bir kuruluştaki çeşitlilik
yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Çeşitlilik, insanlara adilane davranılması ve fırsatlara eşit şekilde
erişim sağlanmasıyla ilişkilidir. İstihdam eşitliği mevzuatı; iş ilanı, hizmet bedeli, istihdama erişim,
mesleki eğitim, iş deneyimi, istihdam şart ve koşulları, terfi veya yeniden derecelendirme, görevlerin
sınıflandırılması, işten çıkarma ve toplu iş sözleşmeleri hususlarında ayrımcılığı önlemektedir.
Bu denetim; tam zamanlı, yarı zamanlı, kamu ve özel sektör istihdamı, mesleki eğitim kurumları,
istihdam kurumları, ticaret birlikleri, mesleki kurumlar ve ticaret kurumları, serbest meslek erbapları,
ortaklıklar ve başka birinin evinde çalışan kişilere uygulanır.
Eşitliği odak noktası haline getiren kuruluşlar, arkasındaki düşünceden ziyade yasal zorunluluklar
üzerinde durarak prosedürlerle ilgilenme ve yasalar çerçevesinde faaliyet gösterme eğilimindedir. Odak
noktasının eşitlik olması, temel olarak engellerin kaldırılması ve yetersiz ölçüde temsil edilen grupların
katılımı üzerinde durulmasıyla ilişkilidir. Buradaki amaç, işyerinin farklı ihtiyaç ve kimliklerle uyumlu
olmasını sağlarken herkese aynı ölçüde adilane davranmaktır. Bu sayede ayrımcılık azaltılacak ve eşitlik
teşvik edilecektir.
Çeşitlilik yönetimi, yasal zorunluluktan çok daha ötesine geçmektedir çünkü bu yaklaşım,
farklılıklara karşı olumlu bir tutum sergilenmesine dayanır. Çeşitlilik yönetimi, farklı deneyimlere ve
geçmişe sahip bireylerin kuruluşa çeşitli ve zengin bakış açıları ve fikirler getirdiğini kabul eder. Çeşitli
bir işgücü tarafından sunulan farklı deneyim ve yaklaşımlardan çalışanlar ve müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere yararlanılabileceği için bu, kuruluş açısından faydalıdır. Çeşitliliğin odak noktası olarak
alınması ise birey odaklı ve potansiyelin beslenmesi ve geliştirilmesiyle ilişkili olup ileriye etkili olma ve
kuruluşun entegre bir iş ortamı ihtiyacı ve arzusuna göre şekillenme eğilimindedir. Eşitlik girişimine
önemli miktarda yatırım yapmış olan kuruluşlar, daha fazla eşitlik girişimine öncülük etmek üzere kendi
politikalarını geliştirebileceği güçlü bir platforma sahip olmaktadır.
Bir kuruluşun çeşitliliğe odaklandığı bu yaklaşımın iş üzerinde önemli etkileri vardır. Bir kuruluşta
çeşitlilik, derin veya sığ düzeyde yerleşebilir. Çeşitlilik yaklaşımından tam anlamıyla faydalanabilmek
için kuruluşun eşitlik ve çeşitliği kurum kültürü ve stratejisi içerisine tam olarak yerleştirmesi gerekir.
Aksi halde bu, kısa vadeli bir girişim olarak görülecek ve benzer şekilde anlamı sonuçlar elde
edemeyecektir. Kapsayıcı bir kurum kültürünün başlangıç noktasında kuruluşa özgü bir en iyi
uygulama stratejisinin geliştirilmesi vardır ve bu; çeşitli eksiklikler ve eşitlik konularının tanımlanması
ve başarı getirecek sonuçlar üretilmesi yoluyla iş hedef ve amaçlarının sistematik olarak
değerlendirilmesini gerektirir. Her stratejinin sistematik olarak kuruluşa uygun hale getirilmesi gerektiği
için ‘herkese tek beden elbise yaklaşımı’ gibi bir durum söz konusu değildir.
Denetim Hizmetinden Yararlanmanın Faydaları
Bu hizmet;
 Eşitlik politika ve prosedürlerine yönelik temel yasal gereklere ilişkin bilgi birikiminin
artırılmasına,
 Kuruluşunuzun eşitliğe odaklanma ve entegre bir işgücü yaklaşımı benimsemeyi göz önünde
bulundurmasına,
 Hangi şirketin eşitlik ve çeşitlilik yaklaşımı bakımından başarılı olduğunun ve yine de nelerin
yapılması gerektiğinin tespit edilmesine,
 Politika ve uygulamaların 7/24 denetlenmesine,
 Politika ve uygulamaların istediğiniz sıklıkta denetlenmesine ve
 Çeşitlik konusunda İK uygulayıcılarına yönelik online öğrenimin geliştirilmesine olanak sağlar.
Şirket politikaları, sistem ve prosedürlerinin mevcut yasal eşitlik gereksinimlerine ve çeşitlilikte en iyi
uygulamalarına uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla IBEC; iş kurumlarını aşağıda sunulan
ilerleme raporları yoluyla gelişim göstermeye davet etmektedir.
İSTİHDAM EŞİTLİK PLANI ÖRNEK ŞABLONU
ŞİRKET ADI
İstihdam Eşitlik Planı: Ocak 2011’den Ocak 2013’e kadar
Politika Beyanı: [Şirket Adı] dini inanç, siyasi görüş, ırk, engel, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim,
medeni hal ve ailevi konum bakımından fırsat eşitliğinin iyileştirilmesi taahhüt eder.
Bu hedef doğrultusunda ve Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu’nun desteğiyle İstihdam Eşitlik Planı
geliştirilmiştir.
Bu plan, Şirketin istihdam politikalarının bütün eşitlik kategorilerindeki yasal gereklilikleri yerine
getirmesini sağlamak amacıyla tasarlanan gönüllü bir girişimdir. Plan, Şirketin başlattığı mevcut eşitlik
çalışmasına destek olacak ve gelecekteki eşitlik gerekliliklerinin yerine getirilmesinde yardımcı olacaktır.
Planın esnek olacak şekilde tasarlanmıştır. Eşitlik Komisyonu’nun desteğiyle düzenli olarak gözden
geçirilecektir. Planın zaman ölçeğinin diğer çalışma öncelikleri ve mevcut kaynaklara göre değiştirilmek
zorunda olunabileceği kabul edilir.
[Şirket Adı] planın etkili şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla uygun kaynakları sunacaktır.
Planın getirdiği hedefler, iş planlama süreçlerimize dahil edilecek ve sürecin Üst Yönetim
tarafından düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla raporlama faaliyetlerini
içerecektir.
Amaç: Planın amacı:
1.
Şirketin istihdam uygulamalarının mevcut istihdam eşitlik mevzuatında belirtilen yazılı
yasal gereklilikleri yerine getirmesini sağlamak
2.
Önerilen en iyi uygulamaları hayata geçirerek iş ortamında fırsat eşitliğini teşvik etme
konusunda Şirkete destek vermek
3.
Şirket tarafından üstlenilen eşitlik çalışmasının bütün yönlerini koordine etmek ve
çalışmamızda bize destek verecek çeşitlilik eşitlik ile ilişkili ek girişimler belirlemek ve
planlamak
Hedefler: [Şirket Adı] üç yılık plan süresince aşağıdaki hedefleri yerine getirmeyi taahhüt eder:
1.
Mevcut istihdam politika ve uygulamalarının ilgili Kuzey İrlanda Eşitlik Uygulama Esasları
uyarınca denetlenmesi amacıyla bir inceleme planı geliştirmek
2.
Her bir istihdam politikasının denetimi sırasında belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlamak
3.
1998 tarihli (Kİ) Adil Çalışma ve Muamele Kararı’na ilişkin olarak devam eden izleme, inceleme
ve olumlu eylem taahhütlerini koordine etmek
4.
Diğer eşitlik temellerine yönelik olarak uygun ve etkili izleme ve inceleme mekanizmaları
belirlemek ve uygulamak
5.
Eşitlik izleme ve inceleme mekanizması yoluyla tanımlanan tüm olumlayıcı eylem/olumlu eylem
gerekliliklerine yönelik bir eylem planını geliştirmek ve uygulamak
6.
İşyerinde Yaş ayrımının önlenmesine yönelik bir strateji belirlemek ve uygulamak [Yıl 1]
7.
Engelli kişilerin istihdamına yönelik bir politika geliştirmek [Yıl 2]
8.
İş yaşamı dengesinin iyileştirilmesi için bir strateji belirlemek ve uygulamak [Yıl 3]
9.
Kuruluş içerisinde bir eşitlik eğitimi ve eşitlik farkındalık programı uygulamak
6.3 Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu
Eşitlik Komisyonu, son zamanlarda görülen görece refaha rağmen Kuzey İrlanda’da devam etmekte
olan kilit eşitliklerin ele alınması konusunda kamu yetkililerini desteklemektedir. Komisyonun temel
görevi, şunlardır:








Eşitliğin yanı sıra olumlu eylemleri teşvik etmek ve ayrımcılığı gidermek üzere çalışmalar
yürütmek,
Uygulama Esaslarının devamlılığını sağlamak,
Talep edilmesi durumunda uygulamaların incelenmesinde işverenlere tavsiyelerde bulunmak,
Talep edilmesi durumunda şikayetçilere tavsiyelerde bulunmak,
Mahkeme nezdindeki bireysel şikayet davaları hakkında bilgi sahibi olmak,
Diğer grupların ve bireylerin işyerinde fırsat eşitliğinin öneminin farkında olmasını sağlamak,
Fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi ve ayrımcılığın giderilmesinde işverenlerle aktif şekilde
çalışmalar yürütmek,
Adil İstihdam Komisyonu’nun faaliyetlerini desteklemek.
Komisyon’un temel yetkileri, şunlardır:
 Herhangi bir zamanda herhangi bir işvereni denetlemek,
 Olumlu eylem önlemleri dahil olmak üzere yasal olarak uygulanabilir yönergeleri ve hedef ve
zaman tablosu unsurlarını yayınlamak,
 Temerrüde düşen işverenleri men etmek ve bu işverenlere ekonomik yaptırımlar uygulamak,
 Kamu sektörünün sözleşme düzenine bağlılığını denetlemek,
 Men edilmiş işverenlerle sözleşme akdedilmesini durduracak Yüksek Mahkeme kararları elde
etmeye çalışmak,
 İşverenlerin izleme ve inceleme faaliyetlerini denetlemek,
 Ayrımcılık olduğunu iddia eden bireylere Mahkeme nezdinde destek vermek,
 Mahkeme nezdinde bireysel bir şikayette bulunulmasının ardından eşitliği teşvik etmek üzere
harekete geçilmesi gerektiği konusunda işvereni bilgilendirmek ve söz konusu işverenin
gönüllü şekilde bağlayıcı bir taahhütte bulunmasını sağlamak,
 İşverenlerin yazılı taahhütte bulunmasını sağlamak.
Ayrımcılığın gerçekte olup olmadığına Komisyon karar vermez; bu, bağımsız bir iş mahkemesinin işidir.
Bununla birlikte karar alırken mahkemeler, (Kuzey İrlanda) Adil İstihdam Kanunu uyarınca Eşitlik
Komisyonu (1990) tarafından oluşturulan Adil İstihdam Uygulama Esasları’nı göz önünde
bulundurabilmektedir. Söz konusu Uygulama Esasları, adil istihdamın teşvik edilmesinde merkezi rol
oynamaktadır.
Eşitlik Komisyonu, kendilerine karşı cinsiyet ayrımı yapıldığına inanan kişilere ücretsiz ve gizli
tavsiyeler ve yardım sunar. Komisyon; işveren ve hizmet sunucularına bilgi, işverenlere tavsiye ve
eğitim, hizmet ve eğitim sunucularına ve diğer kişilere cinsiyet ayrımcılığı, eşit ödeme yasaları ve
önerilen iyi uygulamalar konusunda mesleki eğitim sunar. Eşitlik Komisyonu tarafından sunulan destek,
basit şekilde tavsiye verilmesinden (bazı durumlarda) kanuni temsile ilişkin düzenlemeler yapılmasına
değişiklik göstermektedir. Komisyon, belirli kuruluş veya uygulamaları inceleme yetkisi dahil olmak
üzere kişilerin mevzuata riayet etmesini sağlama yetkisine sahiptir. Ayrıca bazı durumlarda bireyler ve
kuruluşlara karşı yasal işlem başlatabilir.
Eşitlik Komisyonu, konuya karşı farkındalığı artırmak amacıyla halk eğitim kampanyaları düzenlemekte
ve daha eşit bir toplum için diğer kişi ve kuruluşlarla çalışmalar gerçekleştirmektedir. Komisyon; çeşitli
Rehberler, Uygulama Esasları ve diğer danışmanlık materyalleri yayınlamıştır (Bunlar,
www.equalityni.org adresinde mevcuttur.):
Rehberler
 Fırsat Eşitliğinin Teşvik Etmek Amacıyla İşverenlere Yönelik İyi Uygulamalar Rehberi
 Kuzey İrlanda’da Yaş Ayrımcılığı – İşverenlere Yönelik Kanun ve İyi Uygulamalar Rehberi
[2006]
 Kuzey İrlanda’da Cinsel Yönelim Ayrımcılığı – Kanun ve İyi Uygulamalar Rehberi [2004]
 Kuzey İrlanda’da Cinsiyet Ayrımcılığı ve Eşit Ödeme
 Kuzey İrlanda’da Irk Ayrımcılığı Yasası
 Kuzey İrlanda’da Engellilik Ayrımcılığı Yasası
 Kuzey İrlanda’dan Dinsel İnanç ve Siyasi Görüş Ayrımcılığı Yasası
 Kuzey İrlanda’da Cinse Yönelim Ayrımcılığı Yasası
Uygulama Esasları
 Kuzey İrlanda’da Adil İstihdam [1989]
 İşyerinde Kadın ve Erkek Onurunun Korunması – Cinsel Tacizle Mücadele Önlemlerine İlişkin
Uygulama Esası [Avrupa Komisyonu, 1991]
 İşe Alım ve Seçimde Cinsiyet Önyargısının Önlenmesi [1995]
 İşe Alım ve Seçimde Cinsiyet Önyargısının Önlenmesi (Uygulama Esasları), 2003
 İşyerinde Taciz ve Zorbalık, 2006
 Irk Ayrımcılığını Önlemek ve İstihdam Fırsat Eşitliğini Teşvik Etmek üzere İşverenlere Yönelik
Uygulama Esasları [1999]
 Engellilik Uygulama Esasları – İstihdam ve Meslek [2005]
 Eşit Ödemeye İlişkin Uygulama Esasları (Yeniden incelenmektedir.)
 Eşit Ödeme İnceleme Seti – Adım Adım İlerleme Kılavuzu, 2003
 İstihdamda fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi rehberi
 Kamu yetkilerinin engellilik konusundaki görevleri
 Kamu yetkililerinin eşitlik ve iyi ilişkiler konusundaki görevleri Kısım 75
1998 tarihli Kuzey İrlanda Yasası’nın 75. Kısmı (K 75) uyarınca atanan kamu yetkililerinin ‘ genellikle
kadınlar ve erkekler, engelli olanlar ve olmayanlar ve bağlılık durumu olanlar ve olmayanlar arasında
olmak üzere dini inanç, siyasi görüş, ırk grubu, yaş, medeni durumu veya sosyal yönelimi farklı olan
kişiler’ arasında fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi ihtiyacına gereken önemi vermesi gerekmektedir. Eşitlik
Komisyonu, K 75 kapsamındaki görevlerin ne kadar etkili biçimde yürütülmekte olduğunu
denetlemekte, eşitlik faaliyetlerine olur vermekte, yapılan şikayetleri soruşturmakta ve kamu yetkilileri
ve diğer kişilere tavsiye ve eğitim vermektedir. Ayrıca Komisyon, (yetkilinin talepleri doğrultusunda
çalışan kişilerle ilişkili olarak) iç ve (yetkili tarafından göreve alınan veya alınabilecek diğer kişilerle
ilişkili olarak) dış politikalara yönelik Politika Taraması düzenlenmesi konusunda devlet dairelerine
rehberlik etmektedir.
İstihdamda fırsat eşitliği, temel bir hak olarak görülmekte ve bu konuya Kuzey İrlanda’daki işgücü
piyasasına katılan tüm kuruluş ve bireyler tarafından öncelik verilmekte olup işverenlerin ve tüm diğer
ilgililerin gerekli adımları atmasını gerektirmektedir. 1989 tarihli Kİ Adil İstihdam Yasası (“Yasa”),
Hükümet’in istihdamda fırsat eşitliğinin sağlanması konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Yasa,
özellikle olmamakla birlikte temel olarak işverenlere yüklenen bir dizi olumlu yükümlülük ve görevleri
kapsamakta ve yükümlülük ve görevlerini yerine getirmeyen kişilere para cezası ve yaptırım uygulayan
güçlü bir rejim ile desteklenmektedir. Yasa, şu unsurları gerektirmektedir:
 Adil istihdamın işverenler tarafından aktif biçimde uygulanması,
 Söz konusu uygulamaların yeni ve güçlü bir uygulama kurumu tarafından yakından ve sürekli
olarak denetlenmesi,
 Yeterli ölçüde temsil edilmeyen grupların giderilmesi amacıyla olumlayıcı eylem, hedef ve zaman
tablolarının kullanılması,
 İstihdam uygulamalarının hakkaniyetli olmasını sağlamak amacıyla para cezası ve ekonomik
yaptırımlardan yararlanılması.
Kİ Adil









İstihdam Yasasının ana hükümleri arasında şunlar vardır:
Yeni bir Adil İstihdam Komisyonu ve Adil İstihdam Mahkemesi kurulması,
İşverenlerin Komisyon’a zorunlu olarak kaydedilmesi,
Çalışan ve adayların zorunlu olarak izlenmesi,
İşverenler tarafından işe alım, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin zorunlu olarak incelenmesi,
Olumlu eylemlerin zorunlu olarak gerçekleştirilmesi ve hedef ve zaman tablolarının Komisyon
tarafından belirtildiği şekliyle belirlenmesi,
Dolaylı ayrımcılığın (dini inanç veya siyasi görüş nedeniyle istihdamda doğrudan ayrımcılık
yapılmasının) yasa dışı bir durum haline getirilmesi,
Kötü uygulamalara karşı en fazla 30.000£ olmak üzere para cezası ve ekonomik yaptırımlar
(örneğin hibe ve sözleşme kaygı) uygulanması,
Ayrımcılık mağduru kişilere en fazla 30.000£ olmak üzere tazminat ödenmesi (Para biriminin
değerine göre değiştirilebilecektir.),
Fırsatta eşitliğini teşvik etmek üzere Uygulama Esaslarının Komisyon tarafından devam
ettirilmesi.
Yasa, eylemlerin toplu ve ortak şekilde gerçekleştirilmesini gerektirmekte ve (aksi takdirde para cezası
uygulamak suretiyle) işverenlere özel sektörde faaliyet gösterip 25 üzeri kişi (Daha sonra 10 kişiye
düşürülmüştür) çalıştıran işverenleri kayıt altına alma görevi yüklemektedir. Kamuda görev yapan
işverenler, baştan kaydolmuş olarak kabul edilmektedir.
Söz konusu yasa, şu görevleri yüklemektedir:
 İş gücünün oluşturulmasının izlenmesi,
 (En az üç yılda bir olmak üzere) Oluşum ve işe alım sürecinin, eğitim ve tanıtım faaliyetlerin
incelenmesi,
 (Protestan ve Roman Katolik) Toplum üyeleri tarafından adil katılım sağlanmaması durumunda
olumlu yönde eylemler gerçekleştirilmesi,
 Olumlu eylemlerin parçası olarak hedef ve zaman tabloları belirlenmesi.
Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu, (tadil edildiği şekliyle) 1976 Tarihli Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı ve
(tadil edildiği şekliyle) 1970 Tarihli Kuzey İrlanda Eşit Ödeme Yasası’nın uygulanmasından
sorumludur. Ayrıca cinsiyet ayrımcılığın giderilmesine yönelik çalışmalar yürütme, cinsiyetler arasında
fırsat eşitliğini teşvik etme ve değerlendirme sürecindeki mevzuatı hayata geçirme konusunda yasal
görevleri vardır. (Tadil edildiği şekliyle) 1976 tarihli Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı ve 2008 tarihli Kuzey
İrlanda Yönetmelikleri; istihdam, eğitim ve ilişkili hususlar, eğitim, mal, olanak ve hizmetlerin sunumu
ve binaların tanzimi ve yönetimi konularında eşitlik bakımından ayrımcılık yapılmasını yasaklamaktadır.
Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, istihdamda evli kişiler ve kayıtlı sivil ortaklara ve hem istihdam konusunda
hem de mal, olanak ve hizmetlerin sunumunda gebelik ve annelikle ilişkili kadınlara yönelik
ayrımcılıktan korunmasını içermektedir.
Esaslar ve Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, birtakım kilit terimleri içermektedir. Bu terimler, şunlardır:
“olumlu eylem” – değişim, katılımı teşvik eden uygulamaların benimsenmesi, katılımı sınırlandırma
veya engelleme etkisi olabilecek uygulamaların değiştirilmesi veya kaldırılmasına yönelik bir
mekanizmadır.
“olumlu eylem” – geçmişteki ayrımcı uygulamaların etkilerini yok etmek ve istihdamda cinsiyet
klişeleri ve iş ayrımının giderilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış çeşitli yasal önlemleri ifade
eder. İşverenler veya eğitim kurumları, son 12 ay içerisinde belirli bir iş alanında istihdam edilen bir
cinsiyet üyesinin sayısının az olması veya hiç olmaması durumunda söz konusu cinsiyetin üyelerini o
alanda işe girme konusunda teşvik etmeye yönelik olumlu eylemlerde bulunabilir. Buna örnek olarak
kadınların açık pozisyonlara başvurma ve tek cinsiyetli eğitim kurslarına katılmaya teşvik edilmesine
yönelik reklamlar verilebilir. Yasal olumlu eylemlerin yeterli ölçüde temsil edilmeyen cinsiyeti işe veya
eğitime başvurmaya teşvik etmek üzere kullanıldığı durumlarda dahi onların seçim sürecinde
desteklenmesi yasadışıdır.
“beslenme alanı” – bir işverenin genellikle belirli bir iş için işe alım yapmak istediği alanı ifade eder.
“soğuk etkisi” – işyeri ve topluma karşı ve işyeri içerisindeki tutum problemidir. Yeterli ölçüde temsil
edilmeyen bir grup veya topluluğun üyeleri, kendilerini gurup hakkındaki geleneksel algılar nedeniyle
işe başvurma konusunda caydırılmış ve engellenmiş hissedebilir. Ayrıca yeterli ölçüde temsil edilmeyen
bir grubun ilgisini çekme çabalarının işe yaramayacağı varsayımında yola çıkarak işveren, belirli bir
topluluğa yönelik gelenekçi ve olağan işe alım uygulamalarından vazgeçmeyi anlamsız bulabilir. Bu
algıyı yıkmak için hem toplumdaki hem de şirketteki algının ve geleneksel uygulamaların değiştirilmesi
gerekmektedir.
“men edilme” – işverenin yeterli niteliklere sahip olmadığını belirtmek suretiyle Komisyon’un
temerrüde düşen işveren (örneğin kayıt olmamış, izleme bildirimini zamanında sunamamış veya
Mahkeme kararına riayet edememiş işverenler) konusunda ihbarnamede bulunabileceğini ifade eder.
Bu tür bir ihbarname, işvereni Devlet ve kamu yetkilileriyle yapılan sözleşmelerin kaybı ve hibenin
reddi kapsamına taşır.
“adil katılım” – bahsi geçen fakat tanımlanmayan bir ifadedir. Adil katılımın tespiti, istihdama ilişkin
her hususi durumun koşullarına bağlıdır. Bu ifade, işyerlerinde fırsat eşitliğinin herkese sunulmasını
sağlamak amacıyla işverenlerin personel ve yönetimin ayrılmaz bir parçası olarak ve Komisyon ile
işbirliği içerisinde sürekli çalışmalar yürütmesi gerektiği anlamına gelir. Ayrıca bu tür bir fırsat eşitliğinin
sunulmadığı durumlarda işverenlerin bunu olumlu eylem önlemleri alarak ve uygun ise hedef ve zaman
tabloları belirleyerek teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir çalışmalar yürütmesi gerektiğini ifade eder.
“hedefler ve zaman tabloları” – yeterli ölçüde temsil edilmeyen grupların işgücüne katılımının
artırılması konusunda belirli bir dönem içerisinde makul ölçüde kaydedilmesi beklenen ilerlemeyi
gösteren beklenen hedef ve önlemlerdir.
“dolaylı ayrımcılık” – aynı toplumsal cinsiyet, ırk, dini inanç veya siyasi görüşe sahip olmaya kişilere
bir gereklilik veya koşulun eşit olarak uygulanmasıdır. Bununla birlikte bu ifadenin (i) uygunsuz bir
etkisi bulunup (ii) toplumsal cinsiyet, ırk, dini inanç veya siyasi görüş dikkate alınmaksızın meşru
olduğu ortaya konamaz ve (iii) söz konusu birey üzerinde zarar verici bir etkiye sahiptir.
“izleme” – çalışanların ve işverenin bir kamu yetkilisi veya özel sektörde 250’den fazla işçi çalıştıran
bir kişi olması durumunda başvuranların arka planlarının oluşturulması ve yıllık izleme bildirimlerinin
Komisyon’a sunulmasını ifade eder.
“destek eğitimi” – çoğunlukla olumlu eylem bağlamında kullanılır. Yeterli ölçüde temsil edilmeyen bir
grubun herhangi bir iş teklifinde eşit şekilde rekabet etmesini sağlamak amacıyla söz konusu grubun
becerilerini iyileştirmek üzere tasarlanan eğitim önlemlerini ifade eder.
“yeterli ölçüde temsil edilemeyen” – belirli bir grubun istihdamda eşit katılımdan
faydalanamadığını ifade eder.
Olumlu eylem, bir değişim mekanizması olup temelde adil katılımı ve devamlılığını sağlamak üzere
tasarlanan herhangi bir yasal eylemdir. Olumlu eylem önlemleri, toplumun tüm üyelerinin istihdama
eşit şekilde katılımını sağlamak üzere tasalanan hakkaniyetli istihdam uygulamalarının ayrılmaz ve
sürekli bir parçasıdır. Bu tür önlemler:
- toplumun tüm üyelerinin istihdama eşit şekilde katılımını teşvik eden uygulamaların benimsenmesi ve
- bunu kısıtlayıcı veya caydırıcı yönde etkileyen veya etkileyebilecek uygulamaların değiştirilmesi veya
kaldırılması yoluyla gerçekleştirilmektedir.
Hakkaniyet yalnızca belirli konu ve durumlara ilişkin olarak değerlendirilebildiği için “adil katılım”
terimi, tanımlanmamıştır. Olumlu eylem eğitimi, yetersiz temsile çözüm bulmanın önemli bir yoludur.
Örneğin:
 Eğitim programlarının toplumsal cinsiyete dayanarak seçilmesine izin verilememekle birlikte
yeterli ölçüde temsil edilmeyen kadın grubunun katılımını sağlamak amacıyla eğitim kasıtlı ve
amaçlı olarak belirli bir ilde düzenlenebilir;
 Doğrudan veya dolaylı ayrımcılıktan kaçınmak amacıyla yeterli ölçüde temsil edilmeyen bir
topluluğun üyelerinin işe başvurmasını teşvik etmeye yönelik bir olumlayıcı eylemin parçası
olarak işverenler, ilanlarına söz konusu grubun başvurularını hususi olarak göz önünde
bulunduracağını belirten bir ifade dahil edebilir;
 Yeterli ölçüde temsil edilmeyen bir gruba yönelik ilan verilmesi;
 Herhangi bir yeterli ölçüde temsil edilmeyen gruba hizmet veren okullardaki öğrencilerin açık
fırsatlara yönelik farkındalığını arttırmak için adım atılması;
 Herhangi bir yeterli ölçüde temsil edilmeyen toplulukla birlikte çalışan grupları açık fırsatlar
hakkında bilgilendirmek amacıyla adım atılması;
 Bütün olası adaylara ulaşacak medya araçlarıyla bütün açık işlerin ilan edilmesi – bu aynı
zamanda açık işlerin basında bütün yeterli ölçüde temsil edilmeyen topluluklardan adayların bu
pozisyonların diğer kişiler kadar kendilerine de açık olduğunu belirtecek şekilde ilan edilmesini
de içermelidir;
 Uygun adaylar havuzunu büyütmek amacıyla üst yönetime ilişkin açık pozisyonların dış
rekabete de açılması olasılığının göz önünde bulundurulması;
 Mevcut çalışanların arkadaşlarının ve akrabalarının işe alımında, seçiminde ya da terfiinde
tercihlerin dikkate alınmaması;
 Açıkça işle ilişkili olmayan istihdam koşullarının ortadan kaldırılması;
 Yapılacak iş için doğrudan gerekli olmayan eğitim şartları koşma ısrarından vazgeçilmesi;
 Resmi olmayan seçim yöntemlerinin sona erdirilmesi ve seçim için tarafsız bir test yöntemine
geçilmesi;
 Kulaktan kulağa işe almanın sona erdirilmesi;
 İş yerinde, iş gücü arasında kırgınlığa, ayrıma ya da tedirginliğe yol açabilecek bayrakların,
amblemlerin, posterlerin, grafitilerin ya da benzer materyallerin sergilenmesi, kasıtlı
sloganların ya da şarkıların dile getirilmesine son verilmesi.
 Belirlenen İşsizlik Planları–adil katılımın sağlanması ve devam ettirilmesi, işsizler ve bunlar
arasından seçim yapmak için kullanılacak yöntemle sağlanabilmektedir. Öncelikle, plan olumlu
bir eylemin bir parçası olarak sürdürülmelidir. İkinci olarak plan, belirlenen prosedürlerle
uyumlu olmalıdır. Bu da planın sendika ve işveren temsilcileriyle birlikte belirlendiği ve bu
sebeple de sağlam sanayi ilişkileri kurmaya uyumlu olduğu anlamına gelir. Üçüncü olarak plan;
cinsiyet, yaş, ırk, dini inanç, siyasi görüş bakımından seçici olmamalıdır. Belirli durumlarda
uygulanması gereken işsizlik planı türü, işveren ve sendikalar ya da işgücü temsilcileri arasında
uzlaşmayla belirlenir. Ancak genellikle bu olumlu eylem biçimi, işgücü içerisindeki yeterli
ölçüde temsil edilmeyen grup yüzdelerinin kazançlarını korumak üzere tasarlanmalıdır. İşsizlik
planı; beceriler, nitelikler ya da sicil kaydı gibi diğer çeşitli kriterlere dayanabilir.
“cinsiyet ayrımı” – ayrımcılığa karşı yasaya göre ayrım, yalnızca adil olmamak değildir. Ayrımcılığa
maruz kalmak; cinsiyet, yaş, ırk vb. kişisel özellikler sebebiyle diğerlerine kıyasla daha olumsuz
muamele görülmesi anlamına gelir. Cinsiyet ayrımcılığı; cinsiyet, medeni hal, cinsiyet değiştirme,
hamilelik ya da annelik sebebiyle daha olumsuz muamele görülmesi demektir. Bu ifade, cinsel yönelimi
içermez. (Kİ) Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı’nda üç farklı tür ayrım olduğunu belirtilmektedir:
 “doğrudan ayrım” kişinin aynı ya da benzer konumdaki diğer kişiler tarafından cinsiyet,
medeni hal ya da cinsiyet değiştirme sebebiyle daha olumsuz davranışlar görmesidir.
Örnek– Kadın bir aday, erkek adaydan mülakatta daha yüksek puan almasına rağmen işi alamamıştır.
Bu karar, işverenin kadının işi yürütebilme becerisi hakkındaki çıkarımlarına dayanır.
 “dolaylı ayrım” istihdamda kadın ve erkeğe eşit uygulanan ya da eşit uygulanması gereken
bir hüküm, ölçüt ya da uygulama varken:



Kadını erkeğe kıyasla olumsuz duruma sokan ya da sokacak;
Kadını bu olumsuz durumlara maruz bırakacak;
Meşru bir amaçla haklı kılınamayan ayrımdır.
Örnek– Bir fabrikada, yeni görev listesi sabah 4’te başlayacak erken mesai gerektirmektedir. Bu
durum, işyerindeki sadece 5’i kadın 100 vardiyalı işçiyi etkilemektedir. Bekar bir ebeveyn olan beş
kadından biri o kadar erken saatte bir bakıcı bulamamaktadır. İşverenin şu gereksinimini
karşılayamadığı için işten ayrılmaya zorlanmaktadır. Erkeklerden hiç biri bu yeni görev listesinden
etkilenmemektedir. Mahkeme, kadınların yeni görev listesiyle olumsuz duruma sokulduğu gerekçesiyle
kadınların dolaylı ayrımcılığa maruz kaldıklarına ve davacı kişinin gerçekten bununla zor durumda
bırakıldığına karar verebilmektedir (çünkü çocuk bakımından asıl sorumlu kişi erkeklerden ziyade
kadınlardır). İşveren bu durumda, saat 4’te işe başlamanın meşru bir amaçla haklı kılınmış olduğunu
göstermek zorunda kalacaktır. Örneğin, doğrulanmadıkları takdirde aşağıdakiler dolaylı ayrım
sayılabilmektedir:
 Çalışma yeri ve saatlerinde işveren tarafından yapılan değişiklik;
 Çalışanların seyahate uygun olması gerekliliği;
 Önceden haber vermeksizin mesaiye bırakma gerekliliği;
 Uzun saatler çalışmayı gerektiren sözleşmeden doğan yükümlülük ya da uygulama;
 Belli saatler olmadan gerektiği zaman ve gerektiği kadar çalışma gerekliliği.
Cinsiyet ayrımcılığına ilişkin haklarında şikayet olmaması için, işverenler:
 Bu gerekliliğin meşru bir iş amacını karşıladığını ve
 Bu amacı yerine getirmek için “haklı” ya da uygun ve gerekli olduğunu göstererek
ayrımcılığa yol açan hüküm, ölçüt, uygulama ya da politikayı tarafsız şekilde haklı
çıkarabilmeleri gerekmektedir.
Eğer hüküm, ölçüt, politika ya da uygulamanın sebepleri bu iki kriteri yerine getiriyorsa, yasadışı bir
cinsiyet ayrımcılığı ortaya çıkmayacaktır.
‘Kurban Olma’ – örneğin, cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığı için şikayette bulunduğu ya da
bulunan kişiye yardım ettiği için diğerlerinden daha olumsuz muamele görmesi anlamına gelmektedir.
Örnek – İşveren, çalışanlarından birine fazla mesai ücreti vermeyi, çalışan bir davada işvereni
hakkında cinsiyet ayrımcılığı şikayetinde bulunan iş arkadaşına şahitlik yaptığı gerekçesiyle
reddetmektedir.
Hamilelik ya da Doğum İzni Ayrımcılığı – Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı ayrıca, hamile olduğu ya da
doğum yaptığı için ürün, olanak ve hizmet sunarken ya da izindeyken kadına olumsuz davranmanın
yasadışı olduğunu açıkça belirtmektedir. İşveren ya da mesleki eğitim sağlayıcısının hamile ya da
doğum izninde olduğu için kadına ayrımcılık yapması yasadışıdır. Hamilelik ya da doğum izni
konularında ayrımcılık şikayetleri için karşılaştırıcıya gerek yoktur.
Örnek – bir kadın çalışanı, halime ya da doğum izninde olduğu için işten çıkarmak ya da fazlalığa
ayırmak yasadışı cinsiyet ayrımcılığıdır. Doktor tarafından önerilen ek dinlenme araları vermenin
engellenmesi yasadışıdır.
 Taciz- 2008 Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı değişiklikleri cinsel taciz, karşı cinse yönelik taciz ve
cinsiyet değişikliği tacizlerini istihdam içerisinde ve ürün, olanak ve hizmet sunulmasında ve
işyerinin tanzim ve yönetiminde net şekilde yasaklamaktadır. Taciz, kişinin saygınlığına zarar
verme ya da aşağılayıcı, düşmanca, göz korkutucu, küçük düşürücü ya da kırıcı bir ortam
yaratma amacı ya da etkisi olan eylem ya da davranışlardır.
 ‘Karşı cinse yönelik Taciz’ kişi, cinsiyet/toplumsal cinsiyetle ilişkili istenmeyen ve kırıcı bir
davranış sergilediğinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, erkek yöneticinin kadın meslektaşlarını
“hafif” ya da “salak” olarak nitelendirmesi ya da kadınlar hakkında başka kötüleyici ya da
küçültücü yorumlar yapmasıdır.
 ‘Cinsel Taciz’ kişi diğer kişilere cinsel içerikli istenmeyen davranışlar sergilediğinde ortaya
çıkmaktadır Örneğin, uygunsuz cinsel temas ya da müstehcen yorumlar.
Taciz Yükümlülükleri
Cinsel taciz şikayetleri tacizcinin yanı sıra işveren hakkında de yapılabilmektedir. Bazı durumlarda,
çalışanlar bireysel olarak tazminat ödemeyle yükümlü tutulabilmektedir. İşverenler, durumu bilmeseler
ya da bilmeleri durumunda izin vermeyecek olsalar bile çalışmaları sırasında çalışanları tarafından
yapılan cinsel tacizlerden sorumludur. İşverenler ayrıca, tacizi önlemek için makul pratik adımlar
atamazlar ise, çalışanları tarafından tekrarlanan cinsel tacizlerden üçüncü taraf (müvekkil ya da
müşteri gibi) olarak sorumludur. Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, bütün işverenler ve diğer kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılan ayrımcılığı boyutu göz önüne alınmaksızın yasaklamaktadır. Diğer kurum
ve kuruluşlar aşağıdakileri içermektedir:
 İstihdamı kolaylaştırmak için gereken nitelikler konusunda danışmanlık yapan istihdam kurum
ve kuruluşları;
 Ortaklıklar.
 Alt yükleniciler;
 Sendikalar ve işveren örgütleri;
 Mesleki eğitim sağlayıcılar;
 Diğerleri adına çalışan seçme kanuni yetkisine sahip olanlar;
 Devlet memuru seçme yetkisi olanlar;
 Devlet memurları;
 Avukatlar; ve
İşveren, kurum ya da kuruluşlarının aşağıdaki hususlarda ayrım yapması yasadışıdır:
 Kimin iş teklif edileceğine karar vermek için düzenlemeler de dahil İşe Alma ve seçim
sürecinde; işin teklif edildiği şartlarda; ya da kişiyi reddederek ya da kasıtlı olarak iş teklif
edilmeyerek;
 İşin hüküm ve koşullarında;
 Terfi, transfer ve eğitime ve diğer olanaklara yönelik fırsatlara erişimde ya da bu fırsatların
reddedilmesinde;
 Çalışanın kovulması ya da zarar uğratılması.
Mesleki eğitim, ücret karşılığı olmayan uygulamaya yönelik bütün çalışma deneyimlerini içermektedir
Örneğin, eğer arkasında yatan sebep kadınların bu işe nasıl uygun olabileceği hakkındaki basmakalıp
düşünceler ise çoğunluğu erkek olan bir çalışma ortamında kadın öğrencilere iş sunulmasının
reddedilmesi yasadışıdır. Bazı durumlarda, eski çalışanların Karar kapsamında bazı hakları vardır.
Örneğin, cinsiyet yüzünden işverenin eski çalışanına referans vermeyi reddetmesi yasaktır. Beklentiler
Kararın istihdam hükümleri, kadın ya da erkek olmanın vazgeçilmez mesleki gereklilik (GOQ) olduğu
durumlarda geçerli değildir. Örneğin, modellik ya da oyunculuk için kadın ya da erkek gerekli
olabilmektedir. Bölgesel bir vahşette kadın kurbanlara kadın danışmanlık hizmeti gerekli olabilmektedir.
Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı aynı zamanda geçerli bir dini gerekliliğe ilişkin dinin kurallarına uymak için
toplu ibadet amacıyla istihdamda ayrıma izin vermektedir.
Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı ayrımcı uygulamalar yapmayı, ayrımcı yayınlar yayınlamayı, işte ya da diğer
alanlarda ayrımcılık yaparak Karara karşı eylemler yapması için kişiye yönlendirme ve baskı yapmayı ya
da kişiyi kasten böyle eylemler yapması için desteklemeyi yasaklamaktadır. İşverenler ayrıca, eğer
ayrımcılığı önlemek için makul pratik önlemler aldıklarını gösteremezse bu eylemler işverenin bilgisiyle
yapılsa da yapılmasa da çalışanlarının iş sırasındaki ayrımcı eylemlerinden sorumludur
Mallar, Olanak ve Hizmetler
Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, ürünlerin, olanakların ya da hizmetlerin sunulmasında ya da mülk tanzimi ve
yönetiminde cinsiyet ve cinsiyet değiştirmeye dayalı kişiye karşı ayrımcılığı yasaklamaktadır. BU hizmet
vermeyi reddetmeyi ya da düşük standartlarda hizmet vermeyi de içermektedir. BU tür ayrımcılık
hizmet ücretli verilse de verilmese de yasadışıdır. Örnekler arasında:
 Meslek, ticaret ya da iş hizmetleri ya da yerel ya da diğer kamu yetkilileri.
 Kamu üyelerinin grime izninin olduğu herhangi bir yere erişim ya da kullanım;




Otelde, handa ya da benzer kuruluşlarda konaklama;
Bankacılık, sigorta, hibe, kredi ya da finans olanakları;
Eğlence, dinlenme ve yenilenme olanakları;
Seyahat ve ulaşım olanakları;
Örnek – Kadın müşteriye erkek müşteriden daha kötü şartlarda kredi sağlanmaktadır. Bu durumun
yasadışı cinsiyet ayrımcılığı olması yüksek bir ihtimaldir. – Bir alışveriş merkezinde yalnızca kadın
tuvaletinde bebek değiştirme ünitesi bulunmaktadır, bu da bir erkek tek başına alışveriş yaparken
bebeğinin altını değiştiremeyeceği anlamına gelmektedir. Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, muamele
tamamen kendine has bir yapıdan kaynaklandığında geçerli değildir. Örneğin, erkekler kulübü.
Eğitim
Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, olanakların ve ek yardımların cinsiyet ayrımcılığına tabi tutulmamasını
sağlamak için kamu sektöründe eğitim kurumlarından sorumlu yapılar üzerine genel görevler
vermektedir. Tek istisna, tek cinsiyet için okulların ve karma okullardaki tek cinsiyet için yatakhanelerin
Kabul edilmesidir.
Okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları cinsiyet ayrımcılığı yapamaz. Eğitim kurumlarının:




Kuruma kabul koşulları bakımından;
Bir başvuruyu reddetme ya da kasıtlı olarak göz ardı etmek konusunda;
Kuruma Kabul edilen öğrencinin yardımlara, hizmet olanaklarına erişiminde, ya da erişimini
kasıtlı olarak reddedip ya da bu yardımı almasını kasıtlı olarak engelleyerek; ya da
Bu öğrenciyi kurumdan göndererek ya da başka şekillerde aleyhine davranması yasaktır.
Binaların tanzim ve yönetimi
Bir kişiye cinsiyet ya da cinsiyet değiştirme sebebiyle ayrımcılık yapmak amacıyla mülk ya da binaların
satılması ya da yönetilmesi yasaktır. Örneğin, ev sahibinin cinsiyeti yüzünden kişiye evi kiralamayı
reddetmesi ya da evden çıkartması yasadışıdır. Ancak, ev sahibinin binada kendisinin oturduğu
yerlerde kısa süreli ikametlerde birkaç istisna vardır.
İşverenler
Adil Çalışma Mevzuatında işverenler Komisyona kayıtlı olmalı, izlemeli ve kendi işgücü düzenlemelerini
ve bunların istihdam uygulamalarını incelemelidir. Eşitlik Komisyonunun, işverenlerin bu görevleri
yerine getirmesini sağlayacak güçleri vardır.
Eşitlik Komisyonu, işverenlere, sendikalara, hizmet sağlayıcılarına, gönüllü ve toplum örgütlerine ve
diğerlerine yardım amaçlı bilgi, tavsiye ve eğitim vermektedir.
Kanun, işveren kuruluşunda üç ayda bir kez hem çalışma düzenlemeleri ve uygulamaları - diğer bir
deyişle, kuruluştaki işe almayı ya da istihdama yönelik eğitimleri ya da çalışanların eğitimini ya da
terfiini etkileyen uygulamaları- incelemek için işverenlere ek bir görev vermektedir. “uygulamalar”
terimi “çalışanların istihdamı ya da terfii için işe almayı ya da eğitimi etkileyen” uygulamalar olarak
tanımlanmaktadır.
(a) yeni çalışanları işe alma prosedürleri;
(b) Olası çalışanlara yönelik eğitimlerin hükümleri için düzenlemeler;
(c) eğitim için çalışan seçme de dahil, mevcut çalışanların eğitimi için prosedürler;
(d) Çalışanların terfii için prosedürler.
İşveren, üst yönetime yönelik inceleme çalışması ya da küçük görevler için amaçlar ve zaman çizelgesi
belirlemeli ve sorumluluk paylaşımı yapmalıdır- işyeri sahibi;
 Üst yönetimi hedef hakkında bilgilendirilmesi, incelemenin zamanlama ve yapısının
oluşturulması ve katılıma teşvik edilmesi;
 Bilinen sendika ve işçi temsilcilerine danışılması;



İşgücünün mevcut oluşumuna ve başvuru ve işe alınanlara ilişkin izleme sonuçlarının göz
önünde alınması;
İncelemeye bağlı olmaksızın herhangi bir zamanda olumlu eylem planının tasarlanması;
Komisyondan eşitlik incelemesinin uygulanması hakkında gelebilecek bilgi taleplerine tam ve
işbirliği içinde cevap verilmesinden sorumludur.
Sendikalar
Ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve istihdamda eşit fırsatlar yaratmak işverenlerin ana sorumluluğu
olmasına rağmen çalışanların her birinin ve temsilcilerinin de sorumlulukları bulunmaktadır.
Sendikaların sorumluluğu, üyelerinin işe kabulünde ve genel olarak işle ilgili durumlarda temsilcilerinin
ve üyelerinin herhangi birine ya da bir gruba karşı ayrım yapmamasını sağlamaktır. Tüm mevkilerdeki
sendika görevlileri anahtar konumdadırlar ve istihdamda fırsat eşitliği uygulamasını uygulama ve
güvence altına alma sorumluluğunu paylaşırlar.
Eşitlik Komisyonu, aşağıdaki konularda sendikaların rol oynamasını önermektedir:
 İstihdamda fırsat eşitliğinin tartışmasız bir şekilde yükümlülükleri olduğunu ilan etmek ve
bütün üyelerinin bu bağlılıktan haberdar olmasını sağlamak,
 Danışma sürecine, denetlemeyle ilgili düzenlemelere ve pozitif ayrımcılık programlarına tam
manasıyla katılmak,
 Üyelerini işverenler tarafından uygulanan denetlemeyle ilgili düzenlemelere karşı olumlu bir
şekilde yanıt vermeye teşvik etmek, üyelerin verilen anketleri doğru bir şekilde ve tam olarak
doldurmalarını sağlamak,
 Mevcut olan durumlarda ayrımcılığı engellemek için gerekli önlemlerin alınmasında yönetimle
işbirliği yapmak, örneğin çıraklık programları, kıdemlilik hakları ve departmanlar arası geçiş gibi
belli başlı alanlarda dolaylı veya kasıtlı olmayan ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gerekli
değişiklikler konusunda görüşmeler yapmak,
 Sendika görevlileri, sendika temsilcileri ve çalışanların temsilcileriyle sorumlulukları hakkında
gerekli bilgiyi ve eğitimi sağlamak,
 Doğrudan veya dolaylı ayrımcılığı önlemek için işe alım, terfi, eğitim veya nakil kararlarını alan
üyelerini eğitmek ve istihdamda fırsat eşitliğini teşvik etmek,
 Departmanlar arası geçişle ilgili haksız kısıtlamalar veya belli bir dini grubun üyelerine orantısız
bir şekilde uygulanan olumsuz seçim kriterleri gibi dolaylı ayrımcılık maddeleri içermeyecek
şekilde prosedürlerini ve toplu sözleşmelerini gözden geçirmek,
 Üyelerini pozitif ayrımcılık programı kapsamında mutabık kalınmış bir işten çıkarma planını
sonuçlandırmada işverenleriyle ortak hareket etmeye teşvik etmek,
 Sendika üyeleri tarafından uygulanan yasadışı ayrımcılık eylemlerini disiplin suçu olarak
görmek ve üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir disiplin prosedürüne mesai arkadaşlarını
tehdit etme veya mesai arkadaşlarına karşı ayrımcılık uygulama eylemlerinde bulunanları
(sendika kuralları kapsamında işten çıkarmayla ya da disiplin cezasıyla) cezalandırma
maddeleri eklemek,
 Çalışanların ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşündükleri durumlara gerekli dikkati ve hassasiyeti
göstermek, gerekli durumlarda Komisyon’a konuyla ilgili bilgi vererek konunun tam anlamıyla
soruşturulduğuna emin olmak için gerekli adımları atmak,
 Belli bir grup çalışan arasında korkuya neden olacak ya da muhtemelen bu grubu kıracak
bayrak, amblem, poster sergilenmesi, duvar yazıları yazılması, bazı materyallerin elden ele
dolaşması veya kasti olarak slogan atılması veya şarkı söylenmesini yasaklama konusunda
yönetime destek olmak,
 Sendika temsilcilerinin tehdit ve/veya ayrımcılık uygulanan durumlarda gerekli eylemi almayı
reddetmesi halinde üyelerin tam zamanlı görevlilere ulaşabilmesini sağlamak.
İşverenler ve sendikaların yanı sıra, Kanun tüm mevkilerdeki çalışanların işte fırsat eşitliğini teşvik
etme yükümlülüğü olduğunu şart koşar. Buna göre:

Çalışanlar, ayrımcılık yapmamalı ve işverenlerinin bilinçli olarak ayrımcılık yapmasına yardım
etmemelidir. Herhangi bir başka kişiyi de bilinçli olarak ayrımcılık yapması için teşvik etmemeli,
bununla ilgili baskı yapmamalı veya kışkırtmamalıdır. Aslında, işverenlerine – ve eğer üyelerse,
sendikalarına – istihdamda fırsat eşitliğini teşvik etmesi konusunda yardımcı olmalı ve bununla
ilgili aktif rol oynamalıdır.
 Çalışanlar, dinî veya politik nedenlerle mesai arkadaşlarına veya iş başvurusunda bulunanlara
işe alım, terfi, geçiş veya eğitimle ilgili ayrımcılık yapmamalıdır.
 Çalışanlar, denetleme amaçlı olarak bilgi talep eden herhangi bir kişiye bilinçli bir şekilde yanlış
bilgi vermemelidir. Eğer böyle bir ihlalden suçlu bulunurlarsa, minimum 2.000 pound’luk bir
cezaya mahkûm olacaklardır.
Bu sebeple Eşitlik Komisyonu çalışanların aşağıdaki konularda rol oynamalarını tavsiye eder:
 İstihdamda fırsat eşitliğini teşvik etmek için sunduğu tedbirlerde yönetimle işbirliği yapmak –
özellikle denetleme prosedürlerinde ve pozitif ayrımcılık tedbirlerinde,
 Bazı çalışanlarının işlerine devam etmesini engelleme etkisi bulunan tehdit veya taciz gibi
durumların önlenmesi için alınan pozitif ayrımcılık tedbirlerine desteklerini sunmak (uygun olan
durumlarda sendikalar vasıtasıyla),
 Belli bir grup çalışanı muhtemelen kıracak bayrak, amblem, poster gibi materyallerin
sergilenmesi, duvar yazıları yazılması, bazı materyallerin elden ele dolaşması veya kasti olarak
slogan atılması veya şarkı söylenmesini yasaklama konusunda yönetimle işbirliği yapmak,
 Bazı çalışanlar için çalışma koşullarını zorlaştırması muhtemel herhangi bir şüpheli ayrımcılık
eylemine karşı yönetimin ve sendikanın dikkatini çekmek,
 Bir grup mesai arkadaşını kırabilecek herhangi bir eylemi önlemek, bu grubu tehdit edecek
materyallerin yayımlanmasına veya dağıtımına yardımcı olmayı reddetmek,
 İşveren veya sendika tarafından istihdamda fırsat eşitliği ve pozitif ayrımcılık uygulama
konularında verilen eğitimlere katılmak,
 İşverenle veya sendikayla pozitif ayrımcılık uygulanması konusunda ortaya çıkabilecek
herhangi bir zorluğu paylaşmak.
Ortak Koruma Beyanı (sendikalar ve çalışanlar arasında işbirliği)
Eğer işveren veya sendika her bir çalışan veya bir grup çalışan için her iki tarafın da rızası alınarak
hazırlanmış bir Koruma Beyanı üzerinde anlaşırlarsa istihdamda fırsat eşitliği iyi bir şekilde uygulanır ve
güçlenir.
Belli bir iş kolundaki işveren ve sendika arasında mutabık kalınan Ortak Beyan, övgüyü hak eden bir
teşebbüs olur. Eşitlik Komisyonu, bu tip bir Ortak Beyan’ın hazırlanması için işverenlere ve sendikalara
danışır. Bunun yanında bu Ortak Beyan’ın aşağıdaki unsurları dikkate alması tavsiye edilir:
 Ayrımcılığın, tehdidin ve mağduriyetin yasadışı olduğu açık bir şekilde ifade edilir. Şirketin adil
bir işveren olarak görülmelidir ve tehdit işten çıkarmaya varacak bir suçtur.
 Tüm çalışanların tehdit veya tacize maruz kalmaksızın çalışma hakkını tanır.
 Bir kişinin istihdam, işe devam etme veya kariyerini geliştirme gibi hususlarda fırsat eşitliğini
engelleyecek herhangi bir teşebbüsü ortak bir itirazla ifade eder.
 Herhangi bir pozitif ayrımcılık eyleminde beraber çalışma niyetini teyit eder.
 İşyerinde çalışanların tehdit ve tacize maruz kalmayacaklarını garanti eder.
 Adil muamele konusunda harekete geçtiği veya harekete geçebileceği için hiçbir çalışanın
mağdur olmayacağını (daha kötü muameleye maruz kalmayacağını) garanti eder.
 Tarafsız bir işyerinin yaratılmasını ve bunun devamını sağlar ve tehdit edici bir çalışma
ortamının oluşmasını engeller.
Ortak Beyan, çalışma kitapçıklarına, kılavuzlarına ve iş sözleşmelerine dahil edilmeli ve
işyerinde herkesin görebileceği bir yerde sergilenmelidir.
Özel istihdam büroları, kendilerine bağlı işverenler için çalışır ve işverenlerin tabi olduğu aynı koşullara
tabidir. Bir müşterisine eleman bulma konusunda yardımcı olan bir özel istihdam kurumu, işverenler
için tavsiye edilen yöntemleri benimsemelidir. 1976 yasasının 20. Bölümünde belirtildiği gibi bir özel
istihdam kurumunun herhangi bir kişiye karşı ayrımcılık yapması aşağıdaki nedenlerden dolayı
yasadışıdır:
(a) sağladığı hizmetleri sunma şartı dolayısıyla,
(b) sağladığı hizmetleri sunmayı reddetme veya kasti olarak ihmal ettiği için,
(c) sağladığı hizmetleri sunma yöntemi dolayısıyla.
Sağladığı hizmetlerde ayrımcılık yapmamanın yanı sıra özel istihdam büroları ayrıca müşterisi olan bir
işverenin herhangi bir ayrımcı faaliyetine katılmaktan da kaçınmalıdır. İşveren tarafından verilen belli
bir gruptan iş başvurusunda bulunan herhangi bir kişinin reddedilmesine, tercih edilmesine veya işe
alınmasına neden olacak hiçbir talimatı kabul etmemelidir. Özel istihdam kurumları, müşterilerine
sunduğu geniş istihdam hizmetleri ile birbirinden farklılık gösterir; ancak genel anlamda üç bölüme
ayrılabilirler:
(a) genel olarak iş piyasasından istihdam,
(b) özel istihdam bürosu tarafından detayları kayıt altında tutulan sınırlı sayıdaki kişiler arasından
istihdam,
(c) yönetici araştırması.
Eşitlik Komisyonu, özel istihdam bürolarına bu faaliyet alanlarından her birinin fırsat eşitliği ilkesini aktif
bir biçimde teşvik edecek şekilde yürütülmesini tavsiye eder. Özet olarak, özel istihdam bürolarının
aşağıdaki hususlara uyması önerilir:
 İş tanımlarının ve işe alınacak kişilerde aranılan özelliklerin uygun bir şekilde hazırlandığından
emin olmak,
 İş fırsatlarını olabildiğince fazla duyurmak,
 İş başvuru formu kullanmak,
 Özgeçmişlerine bakılmaksızın bütün adayların başvuru yapabileceğini açıkça ifade etmek,
 İstihdam kaynaklarını sınırlamamak,
 İş görüşmesi yaparken ve aday listesini oluştururken iş gereklerini sürekli uygulamak,
 En azından 12 aylık kayıtları saklamak.
Bazı işverenler, şirket adını duyurmak istemedikleri için ya da başka nedenlerden dolayı iş ilanlarını
duyurmak için özel istihdam kurumlarını kullanır. Bazen bu durumun haklı sebepleri olabilir. Buna
karşın, şirket adının açık bir şekilde yayınlanması, iş ilanında uygun bir şekilde ifade edilerek şirketin
adil istihdam uygulamasına bağlılığını kamuoyuna duyurma imkanı tanır. Özel istihdam kurumları
tarafından müşterilerinin bu tür kamusal bağlılıklarda bulunması teşvik edilmelidir.
Bir özel istihdam kurumu, müşterisi adına sık sık olarak aday listesi belirleme veya eleme
uygulamasında bulunur. Bunun yapıldığı durumlarda şu noktalara dikkat edilmesi önerilir:
 Aday listesi belirleme kriterleri, mümkün olduğu kadar kesin olmalı ve bu kriterler bu prosedür
öncesinde işveren ile mutabık kalınarak hazırlanmış olmalıdır,
 Özel istihdam kurumu, bazı hallerde zor durumda kalmamak ve aday listesi belirleme kararını
savunabilmek için belge tutmalı ve kayıt oluşturmalıdır.
Müşteriye bir tavsiyede bulunurken (örneğin, bir pozisyon için dört aday belirlemek) özel istihdam
kurumu adayların dini inançlarına ya da siyasi görüşlerine herhangi bir atıfta bulunmamalıdır. İşverenin
nihai kararı için aday gösterilenlerin seçiminde bu kişilerin dini inancı ya da siyasi görüşü – ya da
işverenin istihdam gücünün mevcut düzeni - dikkate alınmamalıdır.
Özel istihdam kurumları her zaman işverenler lehine hareket ettiğini ve işveren, kendisi tarafından
doğrudan veya dolaylı olarak alınan her işe alım kararında yasal olarak sorumlu olduğunu
unutmamalıdır.
Bir özel istihdam kurumundan işe alım (İŞKUR ve kadın STK’ları ile işbirliği)
Özel istihdam kurumları, iş değiştirmek isteyen kişilerin kayıtlarını tutmalı ve müşterileri olan işverenler
tarafından bildirilen boş pozisyonları doldurmak için bu kayıtları (muhtemelen kamuoyuna duyurulan
bir iş ilanı ile birlikte) kullanmalıdır. Bu tür kayıtların kullanımı, işverenler tarafından tutulan bekleme
listelerinin kullanımına benzemektedir ve bu tür listelerin adil istihdam ilkesi ve uygulaması ile uyumlu
bir şekilde tutulduğundan emin olmak için gerekli dikkat gösterilmelidir. Bu tür kayıtların ve bu tür
listelere dahil edilme kriterlerinin kamuoyu tarafından bilinir olmasına dikkat etmek gereklidir. Özel
istihdam kurumlarına bildirilen boş pozisyonların iyi bir şekilde duyurulması gereklidir. Böylece,
mümkün olduğu kadar çok uygun aday bu iş imkanından haberdar olabilir ve işe girmek için başvuru
yapabilir. Bu nedenle, eğer özel istihdam ofislerinin iş değiştirmek isteyen veya geçici iş arayan kişilerin
kayıtlarını tutarken şu hususlara dikkat etmesi önerilir:







Sadece kendi kayıtlarında bulunan kişileri seçmemelidir,
Kendilerine bildirilen her boş pozisyonu ilan etmeli ve böylece kendi kayıtlarında bulunan
kişilerle diğer uygun adaylar rekabet edebilir,
Kayıt listesinin varlığını ve amacını mümkün olduğu kadar çok duyurmalıdır,
Tüm adayların tamamen aynı şekilde kayıt listesine dahil edilmesini sağlamalı ve bir adayı kayıt
listesine alıp almamaya karar verirken adayın cinsiyetini ya da özgeçmişiyle ilgili başka bir
ayrıntıyı göz önünde bulundurmamalıdır,
Kayıt listesinin düzenini denetlemeli (ve uygun olan koşullarda, listedeki bölümleri) ve
böylelikle makul surette beklenileceği üzere her iki gruptan da orantılı olarak aday
gösterilmesini sağlamalıdır,
Yetersiz bir şekilde temsil edilen herhangi bir gruptan daha çok adayı teşvik etmek için gerekli
adımları atmalıdır,
Düzenli aralıklarla tüm listeyi gözden geçirmeli ve güncellemelidir.
Bazı durumlarda, bu tavsiyelere uymadan kayıtlı başvurulardan birini seçen bir özel istihdam
kurumunun dolaylı ayrımcılıktan suçlu bulunabileceği unutulmamalıdır.
Yönetici Araştırması (İŞKUR ve TESK arasında işbirliği)
Birçok özel istihdam kurumu müşterilerine “yönetici araştırması” ya da “beyin avcılığı” olarak bilinen
istihdam hizmetini sunar. Bu hizmetin niteliği, bir kurumdan diğerine değişiklik gösterebilir. Ancak
genel manada bir başka işyerinde çalışan ve bilinen bir kişinin hizmetini kendi müşterisi için elde etmek
veya çok belli nitelikleri olan bu kişiyi mevcut işini bırakmaya ve özel istihdam kurumunun müşterisinin
işyerinde çalışmaya başlamaya teşvik etmek amacıyla müşterisi olan işverene kazandırmaya çalışmak
anlamına gelir.
Doğası gereği, yönetici araştırmasının oldukça gizli bir şekilde yapılması gereklidir. Bu nedenle, fırsat
eşitliği ilkesiyle ilgili sorunlar ortaya çıkar, çünkü doldurulan boş pozisyonların, aranılan niteliklere ve
deneyime sahip olan veya sahip olabilecek kişilere hiçbir şekilde duyurulmamasına neden olur.
Bu nedenle, özel istihdam kurumlarının yönetici araştırması yaparken şu hususlara dikkat etmesi
tavsiye edilir:
 Uygun tüm adaylara duyurulmayan bir boş pozisyonun doldurulması fırsat eşitliği ilkesinin
inkarı anlamına geleceği müşteriye açıklanmalıdır,
 Boş pozisyonun kamuoyuna duyurulması sağlanmalıdır,
 Duyuruya yanıt veren kişilere yönetici araştırması dolayısıyla tespit edilen kişilere davranılan
şekilde davranılmalıdır, örneğin bu kişilere aynı seçim süreci uygulanmalıdır.
Kuzey İrlanda’daki ve Birleşik Krallık’taki birçok şirket, bazı pozisyonlar için işe alım yaparken kendi
çalışanlarının önerdiği kişiler birkaç ay sonrasında hâlâ şirkette çalışıyorlarsa kendi çalışanlarına para
ödülü verirler. Bu uygulamaya Çalışan Yönlendirme Sistemi denir. Ancak bu Çalışan Yönlendirme
Sistemi’nin bir ilan kampanyasıyla birlikte uygulanması önemlidir, çünkü böylece bu sürecin ayrımcı
olma potansiyeli azaltılıp “adaylara” herhangi bir şekilde ayrıcalıklı muamele yapılmamasının garanti
altına alınması önemli bir husustur.
Çalışan Yönlendirme Sistemi’nin kullanılması sırasında dikkate alınacak birkaç husus şunlardır:
 Sistemin etkisi sürekli olarak denetlenebilmeli ve sistemin kişiler üzerinde farklı din, dil, politik
görüş, yaş, etnik grup, cinsel eğilim, cinsiyet, engellilik ayrımı yapmaksızın işleyip işlemediği
değerlendirilebilmelidir. Eğer bu sistem bir ayrıma neden oluyorsa, Eşitlik Komisyonu’na
danışılarak gözden geçirilmelidir.
 Tüm adaylar, başvuru formlarına erişebilmeli ve tüm başvurular adil ve tutarlı bir şekilde
değerlendirilmelidir. Kullanılan yönteme bakılmaksızın tüm başvuru taleplerine dair hatasız
kayıtlar tutulmalıdır.
 Başvuru formları, mevcut boş pozisyonlar için kullanılmalıdır. Herhangi bir boş pozisyonun
olmadığı durumlarda genel başvuru alma uygulamasından kaçınılmalıdır.
 Aday gösteren kişilerin, seçim sürecine katılmalarına izin verilmemelidir. Bu, sistemi yöneten
kişiler için de geçerlidir.
 Bir başvurunun kaynağı, aday seçme veya mülakat heyetine ilan edilmemelidir,
 Sistem, yukarıdaki noktaları dikkate alan tüm çalışanlar için uygulanmalıdır,
 Seçim, hak ve adalete uygun olmalıdır,
 Bu konuyla ilgili şirket politikası, istihdam kurumunun işe alım ve seçim prosedürlerinin bir
parçası olmalıdır.
İş ilanlarıyla ilgili yasal gereklilikler şu hususları kapsamaktadır:
 İşverenler mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye ulaşabilecek şekilde iş ilanlarını
duyurmalıdır. Böylece, mümkün olduğu kadar çok uygun ve nitelikli adayın başvuru yapma
şansı doğar.
 İşverenler uygun hallerde, iş ilanlarını duyurabilmek için farklı ve çeşitli medya araçlarını
kullanmalıdır. Örneğin, boş pozisyonları kendi kurumsal web sitelerinde duyuran işverenler, iş
ve işçi bulma merkezlerinde, bir veya daha fazla gazetede ya da online istihdam web
sitelerinde de bu pozisyonları duyurmalıdır.
 İşverenler iş ilanlarını sadece belli bir gruba, cinsiyete, ırka, cinsel eğilime, yaşa veya engelli
duruma sahip olan kişilerce okunan yayınlarda yayınlamamalıdır. Örneğin, sadece üniversite
gazetelerinde veya belli bir topluluk ya da ırksal gruba mensup kişi veya kişilerce okunan
gazetelerde iş ilanları yayınlamamalıdır.
Eşit Ücret
Eşit ücret yasası, aynı işyerinde çalışan kadın ve erkeklerin ücret konusunda ve diğer istihdam koşulları
kapsamında eşit muamele görmesini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. 1970’te çıkarılan (ve daha sonra
değişikliğe uğrayan) Eşit Ücret Yasası (Kuzey İrlanda) kapsamında, karşı cinsten bir kişiyle aynı işi
yapan bir çalışan, eşit ücret talep edebilir. Şu koşullarda da eşit ücret talep etme hakkı doğar:
 Aynı ya da çok benzer işler,
 İş değerlendirme sistemine göre eşdeğer görülen işler,
 İşin gereksinimlerine göre farklı olsa dahi “emsal değerde” olan işler,
Eşit Ücret Yasası parça başı iş, mesai, prim ödemesi, tatil, ücretsiz konaklama ve lojman gibi iş
sözleşmesi koşulları kapsar. İşveren, kadın ve erkek çalışanların ücretleri arasındaki farkın, cinsiyet
farkından ziyade aslında önemli başka bir etkenden dolayı olduğunu göstererek yasa karşısında
kendisini savunabilir.
Eşit Ücret Yasası, cinsiyet farkı gözeterek ücret konusunda ayrımcılık yapmayı yasadışı ilan eder.
Eşit Ücret Denetimi (İŞKUR, sendikalar, çalışanlarla işbirliği)
Kuzey İrlanda’da Eşitlik Komisyonu’nun yaptığı bir araştırmaya göre, birçok işveren, çalışanlarına
sunduğu çalışma koşullarında cinsiyet ayrımıyla ilgili bir problem yaşadıklarını düşünmemektedir.
Sadece küçük bir kısım, bir ücret eşitsizliği olup olmadığını saptamak için cinsiyet ücret denetimi
yaptırmıştır. Bu nedenle, Eşitlik Komisyonu işverenlere şu hususları tavsiye etmektedir.
 Eşit Ücret uygulama ilkelerine danışılmalıdır,
 Bir Eşit Ücret politikası benimsenmeli ve uygulanmalıdır,
 Eşit Ücretle ilgili bir inceleme yapılmalıdır.
Eşit ücret incelemesi, aynı işi yapan bir kadın ve bir erkeğin ücretlerinin karşılaştırmasını, herhangi bir
cinsiyetler arası ücret farklılığının nedenlerinin soruşturulmasını, cinsiyet ayrımından başka bir sebeple
açıklanamayan farklılıkların giderilmesini kapsamaktadır. Eşit ücret incelemesi, istihdamda cinsiyet
ayrımcılığının önemli fakat dar bir yönünü – aynı iş için eşit olmayan ücret – ilgilendirmektedir.
Eşitsizliğin doğrudan ışık tutulmayan farklı yönleri – örneğin işyerinde kadınların yükselmesini
engelleyen ve cinsiyetler arası ücret farklılığına farklı bir şekilde katkıda bulunan başka faktörler – bu
inceleme ile gün yüzüne çıkartılabilir. Eşit ücret incelemesi, sırf bir bilgi toplama uygulaması değildir.
Cinsiyetler arası herhangi bir ücret eşitsizliğini düzeltmeyi ve yetkili yöneticilerin gerekli değişiklikleri
yapmasına destek vermeyi kapsar. Ayrıca, işgücünün (sendikaların) incelemenin geçerliliğini ve daha
sonrasında alınan tedbirlerin başarısını ölçmeye yarar.
Eşitlik Komisyonu, işverenler ve sendikalar için bir eşit ücret incelemesi yürütmek için gerekli teknik
bilgiyi sağlayan Eşit Ücret İncelemesi Kit’i dağıtmaktadır. Kit, şu bölümlerden oluşur:
Bölüm 1- Eşit Ücret İncelemesi Modeli – Beş Adımlık bir süreç, Eşit Ücret İncelemesi Modeli’nin beş
adımının her birine ait kısa bir açıklamasını yapar. Bu beş adım, İncelemenin Kapsamı, Eşit Ücret
Kontrolleri, Ücret Bilgisi Toplama, Ücret Farklılıklarının Nedenlerini Tespit Etme ve Eşit Ücret Asksiyon
Planı Hazırlama’dır.
Bölüm 2- incelemenin şu yönlerine dair notları kapsar. Yasal çerçeve, gerekli bilgi, istatiksel analiz, iş
değerlendirmesi, eşit değeri tahmin etme, politikaları ve uygulamaları gözden geçirme.
Bölüm 3- Küçük kuruluşlar için Eşit Ücret İncelemesi’ne yaklaşım.
Eşitliğe duyarlı bütçeleme (İŞKUR ve KSGM ile işbirliği)
Eşitlik Komisyonu, eşitsizlikten etkilenen çalışanlar için sonuç odaklı ve yeterli bir şekilde finanse edilen
kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde kamu kuruluşlarına destek olur. Komisyon hükümet programında,
bütçede ve Kuzey İrlanda Yatırım Stratejilerinde yapılan eşitlik analizi vasıtasıyla fırsat eşitliğinin
yaygınlaşması için çalışır. Bütçe çalışmalarının potansiyel eşitlik sonuçlarını tespit etmek için devlet
kuruluşları ile doğrudan birlikte hareket eder. Eşitlikle açısından cinsiyete duyarlı bütçelemeyi
genişletme yaklaşımına, “eşitliğe duyarlı bütçeleme” denir. Bu yaklaşım, kamu kuruluşlarına mevcut 75
tedbir ve araca katkıda bulunarak eşitliği teşvik etme konusunda yardımcı olmak amacıyla bütçeleme
ve politika belirleme süreçlerinde kullanılır. Eşitlik Komisyonu, “eşitliğe duyarlı bütçeleme” terimini
Avrupa Konseyi’nin “cinsiyet bütçelemesi” tanımına dayandırır. Bu sebeple:
“Eşitliğe duyarlı bütçeleme, bütçeleme sürecinde bir toplumsal eşitlik politikası uygulamasıdır.
Bütçelerin eşitlik temelli bir şekilde paylaştırılması, bütçeleme sürecinin her aşamasında eşitlik
perspektifi ile hareket edilmesi ve eşitliği teşvik etmek amacıyla gelir ve giderlerin yeniden
yapılandırılması anlamına gelir.”
“Cinsiyet bütçelemesi” tanımını genişletirken “eşitliğe duyarlı bütçeleme” tanımı tüm eşitlik alanlarını
(dini inanç, politik görüş, ırksal grup, yaş, medeni hal, cinsel eğilim, cinsiyet, engellilik, bakıma muhtaç
yakınları olan kişiler vb.) kapsaması anlamına gelir. Komisyon’un çalışma tarzı şudur: bütçeler eşitliğe
duyarlı bir şekilde hazırlanmamakla birlikte fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi için – ve sınırlandırılması için
– olanak sağlar. Bu nedenle eşitliğe duyarlı bütçeleme, eşitlik politikasını ekonomi politikası ile her
safhada bağdaştıran bir anaakımlaştırma tedbiri olabilir.
Komisyon, “Fırsat Eşitliği ve Kamu Sektöründe Sürdürülebilir Gelişme” başlıklı bir kılavuz yayımladı.
Kılavuz, karar vericilerin ve tedarik profesyonellerinin tedarik sürecinde fırsat eşitliği imkanlarıyla
politika ve proje geliştirme aşamasından hizmet veya program sunumu aşamasına kadar olan
sürdürülebilir gelişme fırsatlarını tespit etmelerini sağlamak amacıyla pratik bir çerçeve sunar. Eşitlik
Komisyonu, kamu kuruluşları tarafından eşitliğe duyarlı bütçeleme uygulamasını teşvik ederek
aşağıdaki hususları sağlamaya çalışır:
 Bütçelerin, bütçeleme sürecinin (ve politika geliştirme sürecinin) her seviyesinde ve her
kademesinde eşitlik ilkesinin göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi,
 Giderlerin yeniden gözden geçirilerek fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi.
6.4 Invest Northern Ireland
İşveren el kitabı oluşturun ve özellikle küçük ölçekli işverenlere dağıtın (Kalkınma Ajansı, İşverenler,
Ticaret Odaları ile işbirliği).
Bu el kitabının ana amacı, özellikle küçük ölçekli işverenleri ilgilendiren temel istihdam konuları
hakkında bu kişilere adım adım kılavuzluk sağlamaktır. Bu el kitabı, temel hakların elde edilmesiyle ilgili
tavsiye vermektir. Bu el kitabında temel hakların yanı sıra çalışanların yasal haklarının garanti altına
alınmasıyla, çalışanların güvenli, sağlıklı ve uygun bir ortamda çalışmalarının sağlanmasıyla ve
standartların ve beklentilerin açık bir şekilde ifade edilmesiyle ilgili tavsiyeler de yer almaktadır.
İstihdam yasası düzenli bir biçimde değiştirildiği için işveren el kitabının online versiyonu da düzenli bir
şekilde güncellenmektedir.
 Çalışan hakları
 Yeni çalışanların istihdamı
 İş sözleşmeleri
 Çalışma saatleri, molalar ve izinler
 Esnek çalışma ve yarı zamanlı çalışan hakları
 Hamilelik izni ve ücreti
 Babalık izni ve ücreti
 Doğum izni ve bakıma muhtaç kişiler için alınan izin
 Verimli toplantılar düzenleme
 Çalışanların performansını yönetme
 Eğitim ve geliştirme
 Yedekleme planlaması
 Ücretler ve sosyal yardımlar
 Çalışanların sorunlarıyla ilgilenme
 Disiplin konuları ve işten çıkarma
 Mazeretsiz izinleri yönetme
 Uyuşturucular ve alkol problemi
 E-mail ve internetin kötüye kullanımını engelleme
 İşsizlik
 Geçici olarak işten çıkarma ve kısa süreli çalışma
 Sağlık ve güvenlik
Kuzey İrlanda’ya yatırım yapın desteği (Kadın girişimciler)
 Kuzey İrlanda’ya yatırım yapın programı, tüm iletişim kanallarında ve tanıtım kampanyalarında
kadın girişimciliğini teşvik eder.

Kuzey İrlanda çapında kadın ağlarının çalışmalarını desteklemek. Bu kadın ağları, ağ oluşturma
fırsatları sayesinde bilgi, teşvik, fikir ve iş bağlantıları sağlayarak kadınlara ait yeni ve kurulu
işletmeleri ve yönetici pozisyonundaki kadınları destekler.
Kadın girişimciliği zorlukları
 Kuzey İrlanda, artan kadın işsizliği konusunda Birleşik Krallık eğilimini yansıtmaktadır. Eylül
2011’de, işsizlik tazminatı alan erkeklerin sayısının %0.2 artmıştır. Buna karşın kadın işsizlik
oranı bir yılda yapılan işsizlik kayıtlarına gore neredeyse %97 artmıştır.
 Kadınlar, Kuzey İrlanda’da girişimcilik açısından en büyük yetersiz temsil edilen gruptur ve
kullanılmayan bir potansiyel havuzunu temsil eder. 2010’da Kuzey İrlanda’da kadınların
girişimcilik etkinliği düzeyi %3.3’tü. Buna karşın erkeklerin girişimcilik etkinliği oranı %9.6 idi.
Birleşik Krallık’ta kadın TEA oranı %4’tü (Erkeklerin oranı %44’tü).
 Kuzey İrlanda, kadın-erkek arasındaki TEA oranı (%34) açısından en düşük orana sahiptir.
Tüm Birleşik Krallık’ta bu oran %10 daha fazladır.
 Başlangıç seviyesindeki ve yeni iş etkinliği ilerleyen yaşla birlikte düşerken Kuzey İrlanda,
Birleşik Krallık sınırları içerisinde en yüksek orana sahiptir. Ortalama oran Birleşik Krallık’ta
%3.7 iken Kuzey İrlanda’da %5.3’tür.
Temel Konular
 Kuzey İrlanda’da kadın girişimciliği seviyesi etkileyen etmenler nelerdir?
 Kuzey İrlanda’daki erkek girişimciler gibi kadın girişimciler de – daha büyük oranda – aşağıdaki
faktörlerden etkilenir:
 Bir kadının iş kurma olasılığı, büyük oranda bir girişimci tanımasına bağlıdır. Kadının iyi iş
imkanları olduğuna ve doğru becerilere sahip olduğuna inanması gereklidir.
 Başarısızlık korkusu, bir kadının iş kurma olasılığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.
 Kuzey İrlanda’da iş kurmak için gerekli becerilere sahip olduklarına inanan kadınların oranı,
diğer Birleşik Krallık bölgeleriyle karşılaştırıldığında düşüktür. Genel olarak, Kuzey İrlanda’da
girişimci olmayan kişilerin %41’i iş kurmak için gerekli beceriye, bilgiye ve deneyime sahip
olduğuna inanmaktadır. Bu oran, İngiltere’dekinden (%47.8) oldukça düşüktür. Kuzey
İrlanda’da iş olanaklarının çok düşük olduğu yönündeki algılama doğrultusunda sadece %16’lık
bir kesim iyi iş kurma imkanları olduğuna inanır. Bu oran, İngiltere’de %27.7’dir.
 Buna karşın, biraz daha umut veren bir not vermek gerekirse, kuzey İrlandalı kadınlar erkekler
kadar olumlu düşünmektedirler ve aslına bakılırsa girişimciliğin iyi bir kariyer olduğu ve yüksek
bir mevki sahibi olmak konusunda Birleşik Krallık’ta yaşayan kadınlardan daha olumlu
düşünmektedirler.
Eşitlik Taahhüdü
Kuzey İrlanda’ya yatırım yapın programı, tüm vatandaşlar için fırsat eşitliği sağlayacak başarılı bir
ekonomi yaratmak için çalışır. Organizasyonun her alanında fırsat eşitliği yaratma amacıyla tam
anlamıyla bağlıyız.
Kuzey İrlanda’ya yatırım yapın programı, 1998 tarihli Kuzey İrlanda Yasası’nın 75. Bölümü’ne uyar. Bu
yasaya göre, fırsat eşitliği prensibine uygun olarak görevlerimizi yerine getirmemizi talep eder. Fırsat
eşitliği:
 Genel olarak kadınlar ve erkekler arasında,
 Engelli insanlar ve diğerleri arasında,
 Bakıma muhtaç yakınları olanlar ve diğerleri arasında,
 Farklı dini inanç, politik görüş, ırksal grup mensupları, yaş, medeni hal veya cinsel eğilimleri
dolayısıyla ayrımcılık gören kişiler için gözetilecektir.
Eşitlik yayınları
Eşitlik programına bağlılığımız doğrultusunda Kuzey İrlanda’ya yatırım yapın programı, politikalarını ve
programlarını kamuoyuna açmıştır. Bunlar, web sitemizin Yayınlar bölümünün altında yer almaktadır.
En güncel yayınlar şunlardır:
 Yükselen işler
 İşbirlikçi Ağlar Programı
 Güney Afrika’ya Gitmek
 Liderlik Çerçevesi Politikası
 Verimlilik Arttırma Ekibi
 Tedarik Zinciri Geliştirme
Mevcut İstişareler
Kuzey İrlanda’ya yatırım yapın, taslak eşitlik planı, ayrımcılık denetlemesi ve eylem planı 2011-2016
adlı çalışmasıyla ilgili olarak bir kamuoyu istişaresi yürütmektedir.
Kuzey İrlanda’ya yatırım yapın programı, İletişim ve Erişim Politikası EQIA ve Özürlülük Eylem Planı
2011-2014
adlı
çalışmalarımız
hakkındaki
kamuoyu
istişaresini
tamamlamıştır.
6.5 İrlanda Cumhuriyeti İş Bulma Kurumu (FAS)
İstihdam Servisi, iş arayan tüm kişilerin yerel, bölgesel ve ulusal seviyede iş piyasasına erişimini sağlar
ve boş pozisyonları doldurmak isteyen işverenlere yardım eder. Bu hizmet, 63 yerel İstihdam Hizmeti
ofisi ile ülke çapında hizmet veren Ulusal İstihdam Servisi tarafından sağlanır. Yerel İstihdam Hizmeti
ofisleri ise 24 dezavantajlı bölgede hizmet vermektedir.
İstihdam Hizmeti Ofisleri
İstihdam Hizmeti Ofisleri, tüm iş piyasası olanaklarına erişim sağlamak için bir kaynak merkezi olarak
çalışır. Halka açık olarak şu kaynakları sunar:
 Mevcut boş pozisyonlar, eğitim programları ve eğitim ödenekleri hakkında bilgi sağlayan
dokunmatik ekranlı kulübeler,
 Kariyer yönlendirme veritabanı (internet üzerinden), müşterilerine, kariyer veritabanı veya
kariyer eşleştirme program vasıtasıyla kariyer imkanlarını araştırma olanağı sunar.
 Kariyer Yönlendirme ve Eşleştirme Programı, müşterilerinin ilgilerine ve niteliklerine bağlı
olarak uygun kariyer imkanlarını tespit eder. Eşleştirme programını kullanmak için müşteriler
öncelikle kullanıcı olarak giriş yaparlar ve önerilen kariyer olanakları sunulmadan önce bir dizi
soruyu cevaplarlar.
 Qualifax Veritabanı, eğitim programlarının detaylarını içerir. Paket, multimedia CD’sinde ve
aynı zamanda www.qualifax.ie websitesinde mevcuttur.
 Tüm İstihdam Hizmetleri hakkındaki tanıtım materyalleri
 Jobs Ireland, iş arayanların ve çalışanların İrlanda’daki ve Avrupa’daki iş profilleri ve bilgileri ile
ile eğitim programlarına erişebildiği “online bir pazar”dır. Bu siteye internet üzerinden,
erişilebilir (www.fas.ie). Ayrıca WAP bağlantılı cep telefonları üzerinden, İstihdam Hizmeti
ofislerindeki dokunmatik kulübelerden veya Jobs Ireland ücretsiz danışma hattı üzerinden de
ulaşılabilir.

İş arayanlar, özgeçmişlerini Jobs Ireland veritabanına doğrudan yükleyebilirler. Bu da
işverenlerin, iş arayanların özgeçmişlerine ulaşarak onlarla doğrudan bağlantı kurabilmesini
sağlar.
İş arayanlara sunulan hizmetler
İstihdam Hizmeti ofisleri, kariyer rehberliği ve işe yerleştirme servisi almak için Ulusal İstihdam Hizmeti
ofislerinden birine kayıt yaptırmış ve iş arayan tüm kişilere yardımcı olmak amacıyla ülke çapında
hizmet ve destek verir. İstihdam hizmeti, iş arayan kişiler için eğitim ve istihdam programlarının
“kapısı” ve başka bir noktada bulunan eğitim programları hakkında bilgi almak isteyenler için bir
başvuru noktasıdır. İstihdam hizmetleri vasıtasıyla iş arayanlara sağlanan hizmetler ve destekler
şunlardır:
 Bir İstihdam Hizmeti görevlisi ile istihdam imkanı sunabilecek istihdam olanaklarını, eğitim
programlarını, finansal destekleri ve diğer imkanları görüşmek için rehberlik mülakatları,
 Tüm eğitim programları hakkında bilgi sağlamak ve müşterilere bu programları sunmak,
 Farklı birçok alanda kullanılabilecek ve devredilebilecek becerilerin tespit edilmesine yardımcı
olmak,
 Jobs Ireland web sitesindeki iş arama kolaylığını kullanmakla, başvuru formunun
doldurulmasıyla, özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlamakla ilgili bilgi veren, iş mülakatına
hazırlanmasına yardımcı olan ve yararlı web sitesi adreslerinin bir listesini bulunduran bir iş
arayan paketi,
 Online özgeçmiş – iş arayanlar ayrıca www.fas.ie adresindeki Jobs Ireland veritabanına
özgeçmişlerini doğrudan yükleyebilirler. Bu da işverenlerin, iş arayanların özgeçmişlerine
ulaşarak onlarla doğrudan bağlantı kurabilmesini sağlar.
 İstihdam hizmetleri, istihdam bulmada ve bunu devam ettirmede zorluklar yaşayan belli bir
müşteri grubunu hedefleyen toplumsal içerme programlarını kapsar. Bu programlardan biri de
Ücret Sübvansiyonu Planı’dır.
 Ulusal Çağrı Merkezi Ücretsiz Danışma Hattı, mevcut boş pozisyonlar hakkında bilgi sunan
İstihdam Hizmetleri’ne kayıtlı müşteriler için mevcuttur.
 Sosyal Koruma Bölümleri, ülke çapında müşterilerinin mümkün olan en kısa zamanda iş
bulmalarına yardımcı olmak amacıyla müşterilerine destek sundukları noktalarda İş Kulüpleri’ni
finanse eder.
 İrlanda Cumhuriyeti İş Bulma Kurumu web sitesi, Avrupa İstihdam Hizmetleri Ağı’na bağlıdır.
Bu ağ/veritabanı, 31 ülkedeki iş pozisyonlarına erişim sağlamakla birlikte Avrupa’da iş arayan
kişiler için hazırlanması gereken belgeler gibi pratik bilgileri sunar.
 Uluslararası İstihdam Hizmetleri Ofisi, bir dizi Ulusal & Bölgesel İş Fuarları düzenleyerek
İrlanda’dan ve Avrupa Birliği ülkelerinden işverenlere, eğitim ve istihdam programlarına ve
vergi, sağlık, eğitim ve diğer konular hakkında bilgilere ulaşabilme imkanı tanır.
İşverenlere sunulan istihdam hizmetleri
İstihdam hizmetleri, ulusal ofis ağı vasıtasıyla işverenlere bir takım hizmetler sunar. İstihdam
hizmetleri, işverenlere şu hizmetleri sunar:

Ulusal İletişim Merkezi, işverenlere boş pozisyonlarını ve Job Bridge stajyerlik imkanlarını, WPP
imkanlarını ve İrlanda ve Avrupa çapındaki CE pozisyonlarını duyurabilecekleri “Jobs Ireland”
olarak hizmet vermektedir. Jobs Ireland ayrıca her türlü ihtiyaca uygun olabilecek bir eğitim
programları veritabanı sunar. Sistemi kullanmak isteyen işverenler, “Jobs Ireland” ücretsiz
danışma hattından Ulusal İletişim Merkezi’ni arayarak kayıt yaptırabilirler. İşverenler, şirket
profillerini ve/veya boş pozisyonlarını sisteme yükleyebilirler. İstihdam hizmetleri, “Jobs
Ireland” sisteminde “aktif” hale gelmeden önce kaydı onaylar. Boş pozisyonlar, internette ve
Ulusal İstihdam Hizmetleri Ağı’nda listelenir.
Yeni bir iş arayan uygulaması başlatılarak Jobs Ireland web sitesinde yayınlanan tüm duyurular
görüntülenir. İstihdam Hizmetleri Ulusal İletişim Merkezi “Jobs Ireland”, Ulusal İletişim Merkezi’nin
ücretsiz danışma hattını arayan iş arayanlara / iş değiştirmek isteyenlere ulusal bir hizmet sunar.
Ulusal İletişim Merkezi hizmeti, Jobs Ireland’a kayıtlı ve mevcut boş pozisyonlar, kariyer ve/veya eğitim
programları hakkında güncel bilgi almak isteyen iş arayanlara veya iş değiştirmek isteyenlere,
deneyimli bir İstihdam Hizmetleri görevlisini arama imkanı sunar.
 İşverenler için yerel bir iş eşleştirme hizmeti
 İrlanda’daki ve EURES iş ağındaki pozisyonlar / stajyerlik hakkındaki bilgileri geniş kitlelere
ulaştırma
 İstihdam Hizmetleri görevlileri ve Yerel İstihdam Hizmetleri aracıları vasıtasıyla destek sağlama
 Güncel iş piyasası hakkında bilgiler
 www.fas.ie vasıtasıyla bilgiye erişim
 Haftada 20 saatten fazla çalışan özürlü kişileri istihdam eden (kamu hariç) işverenler için
ekonomik teşvikler sağlayan Ücret Sübvansiyonu Planı
 Özürlülerin istihdamını destekleyen hibeler – İşyeri Uygunluk Hibesi, Mülakat/Kişisel Okuyucu,
Çalışan idamesi.
Ulusal İstihdam Eylem Planı
İstihdam Hizmetleri, Ulusal İstihdam Eylem Planı kapsamında Sosyal Koruma Bölümü tarafından
önerilen müşterilerle sistematik bir şekilde ilgilenir. Amaç, mümkün olan en kısa sürede bu müşterileri
istihdam edilebilirliklerini geliştirecek her türlü destek ve beceri sağlanarak aktif iş piyasasına yeniden
kazandırmaktır. Ulusal İstihdam Eylem Planı tarafından önerilen tüm müşteriler, sisteme entegre edilip
rehberlik süreci boyunca takip edilir.
İstihdam Hizmetleri, Müşteri Profillendirmesi ve Vaka Yönetimi Projesi’ni ve proje kapsamındaki diğer
çalışmaları yürütmek için Sosyal Koruma Bölümü ile birlikte çalışır.
Grup Sorumluluk Seansları, İstihdam Hizmetleri ve DSP’ler tarafından Ulusal İstihdam Eylem Planı’nca
önerilmiş müşterilere birlikte sunulur. Hâlihazırda bu seanslar 22 noktada yürütülmektedir.
İşe Yerleştirme Programı (WPP)
İstihdam Hizmetleri, İşe Yerleştirme Programı’nı yönetir ve uygular. Program, dokuz aylık bir dönemde
işverenleri ve işsiz kişileri bir araya getirerek bir iş deneyimi sunan bir devlet teşebbüsüdür. Bu
program, programa devam ederken sağlık hizmetlerinden yararlanamayan mezunlara ve öğrencilere
de açıktır.
600’ün altında başarı sağlayan İşe Yerleştirme Programları, son dönemlerde JobBridge Stajyerlik
Programı’na dahil edilmektedir.
Job Bridge Programı
JobBridge (www.jobbridge.ie), İrlanda Cumhuriyeti’nde stajyerler için 6 ila 9 aylık bir dönemde iş
deneyimi kazandıran yeni bir stajyerlik programıdır. Program ayrıca, eğitim dönemleri ve iş hayatlarının
başlangıcında bulunan kişilere aradaki farkı kapatmak için deneyim kazanma şansı sunar. Programın
amacı, iş arayanların (eğitimlerinin ardından iş piyasasına yeni girenler, mesleki eğitim alanlar ya da
yeni beceriler edinmek isteyen işsizler için) deneyimleri olmaksızın iş bulmakta zorlanmaları döngüsünü
kırmaya yardımcı olur. Program, özel sektörde, kamu ve gönüllü sektörlerinde 5.000 kişiye iş deneyimi
kazandırmayı amaçlar. Bu, belirli bir süreyle sınırlı bir programdır. Stajyerler, mevcut sağlık
hizmetlerinden yararlanmanın yanı sıra haftalık 50 Euro’luk bir gelir elde ederler. En azından son 3
ayda iş arama ödeneğinden faydalanan veya kredi talebinden bulunan iş arayanlar bu programa
katılabilir. Programa katılım, iş piyasasına yeni girmek isteyenlere ve kriz sonrası İrlanda’sında oluşan
yeni iş türleri için uygun becerilere halihazırda sahip olmayan deneyimli kişilere yardımcı olur.
FAS Teknik İstihdam Desteği Hibesi (TESG)
TESG, FAS istihdam hizmetleri görevlilerinin işsizlikten iş gücüne geçmekte zorluk yaşayan iş
arayanların ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi çözüm uygulaması sunar. TESG, iş arayan kişinin
rehberlik süresi boyunca istihdam hizmetleri görevlisinin FAS veya bir başka kurum tarafından (iş
arayan kişi için) uygun bir yerde veya uygun bir zamanda doğrudan karşılanamayan destek ihtiyacı
olduğunu saptaması için kullanılır.
Bu fon, daha önceden kendi işinde çalışan ancak an itibariyle işsiz olan kişilere sunulur. Bunu
yaparken, bu kişinin kendisinin bağlı olduğu Sosyal Koruma Bölümü’ne iş arama ödeneğine yapmış
olduğu başvuruyla ilgili belgeleri sunması gerekir.
FAS Müşteri Şeması
Aşağıdaki şema, müşterilerimizin FAS’tan bekleyebileceği programların ve hizmetlerin standardını
ortaya koyar.
Sağladığımız programlar ve hizmetler, ana müşteri değerlerimizi yansıtır:


Müşterilerimize ilgili, kapsayıcı ve eşit bir şekilde davranılmasını sağlarız.
Müşterilerimizle ortak hareket ederek onların ihtiyaçlarının belirlenmesi için uğraşarak
müşterilerimizi memnuniyetini sağlar ve hemfikir olunan sonuçlar elde etmek için onlarla birlikte
çalışırız.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama ve değiştirme konusunda mümkün olduğu kadar esnek ve
yaratıcı olmaya çalışırız.

Müşterilerimize açık ve tarafsız bir şekilde yaklaşır ve danışırız. FAS’ta çalışma prensiplerinden biri
olan ortaklaşa yöntemini benimseriz.

Müşterilerimize tüm programları ve hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmaya çalışırız.
FAS, bir dizi başlık altında kaliteli bir hizmet sunar: Kadro/Müşteri, en iyi yöntem, müşteri bilgisi, diğer
dillerde verilen hizmetler, eşitlik, sağlık ve güvenlik, gizlilik ve mahremiyet, danışma/geri bildirim,
dakiklik, şikayetler, işyerinde saygı ve itibar.
Kadro/Müşteri
Müşterilere arkadaşça, sıcak kanlı ve yardımsever bir şekilde yaklaşma.
En iyi yöntem
Müşterilere hizmet ve programlar sunulurken en iyi yöntemi benimseme
Müşteri bilgisi
Müşterilerin FAS programlarından ve hizmetlerinden haberdar olmasını teşvik etme. Müşteriler, ülke
çapında yayında ofisleri ziyaret ederek ya da bu ofislerle iletişim kurarak veya FAS websitesine
www.fas.ie adresinden ulaşarak FAS programları ve hizmetleri hakkında bilgi edinebilirler.
Diğer dillerde verilen hizmetler
FAS, 2003 tarihli Resmi Diller Yasası’na uygun bir şekilde görevlerini yerine getirecektir. Kurumsal
belgeler (örneğin Strateji Raporu, Yıllık Rapor gibi) İrlanda dilinde ve İngilizce olarak yayımlanacaktır.
FAS talep üzerine İrlanda dilini kullanarak veya İngilizce ve İrlanda dili haricindeki dillerde iş yürütmek
isteyen müşterilerine kolaylık sağlamak için elinden geleni yapacaktır.
Eşitlik
FAS’ın müşterilerine uyguladığı Eşitlik Politikası, müşteri hizmetleri ve eşitliğine duyduğumuz bağlılığı
tam anlamıyla gösterir. Kısacası, FAS programları ve hizmetleri hakkında bilgi almak isteyen
müşterilerine adil ve tarafsız bir şekilde ve tüm eşitlik yasalarına uygun bir şekilde bu imkanı sunar.
FAS Müşteri Şeması ve şemada tanımlanmış hizmet seviyesiyle ilgili bilgiler istek üzerine başka
formatlarda da sağlanabilir.
Sağlık ve güvenlik
Mesleki sağlık, güvenlik ve yardım standartlarına uygun kamu binaları ve eğitim alanları sağlama.
Gizlilik ve mahremiyet
Müşterinin gizlilik ve mahremiyet haklarına saygılı bir şekilde programlarımızı ve hizmetlerimizi sunma.
Danışma / geri bildirim
İfade edilen tüm görüşleri dinleme, bu görüşlere değer verme, bunlar hakkında dikkatlice düşünme ve
gerçekçi bir zaman çizelgesiyle ilerleme konusunda mutabık olma.
Dakiklik
Tüm mektuplara, e-mail’lere ve sesli mesajlara anında ve etkin bir şekilde cevap verme. Eğer bir
cevabın hazırlanması 5 günden fazla sürüyorsa, FAS mesajın/yazışmanın alındığına dair bir alındır
raporu gönderir.
Şikayetler
Her bir şikayetle profesyonelce ve adil bir şekilde ilgilenin. Hem müşterilerin hem de FAS’ın işini
kolaylaştıracak amacıyla şikayetleri erkenden çözüme kavuşturmak için yerel seviyede her türlü gayret
gösterilecektir. Müşteri, şikayetle doğrudan ilgili kişiler hakkında bir işlem yapmak istemezse, FAS
merkezinde bulunan Müşteri Hizmetleri Koordinatörü’ne şikayet doğrudan iletilebilir.
İşyerinde saygı ve itibar
Müşterilerine saygılı ve ölçülü davranılmalıdır. Müşterilerimizin de FAS çalışanlarına ve birbirlerine aynı
şekilde davranması talep edilir.
FAS Çalışanları için Ahlak Kuralları
FÁS çalışanlarının mesai arkadaşlarıyla, ilgili kişilerle, müşterilerle ve diğer kişilerle FAS’ın aşağıda
sıralanan ana değerlerini yansıtan bir şekilde etkileşimde bulunması beklenir:

Esneklik

Profesyonellik

İlgili

Proaktif

Güvenilirlik

Bu temel değerler, FAS’ın tüm istihdam standartlarında, iş sözleşmelerinde, finansal ve insan
kaynakları politikalarında ve diğer yöntemsel düzenlemelerinde geçerlidir. FAS çalışanları,
kendi yöneticilerinden veya İnsan Kaynakları /Finans Bölümü’nden bu prosedürlerle ilgili
detaylı bilgileri edinebilirler.

FAS’ta uygulanan prensipler
Tüm çalışanlar için temel prensipler şunlardır:

Dürüstlük

Doğruluk

Kamusal sorumluluk

Gizlilik
FAS çalışanları olarak, çalışmalarımızın en yüksek dürüstlük seviyesinde olacağını garanti ederiz. Esas
olarak, FAS’taki çalışmalarımız esnasında görevimizi kötüye kullanmayacağımızı ve görevlimizle çelişen
hiçbir faaliyet içinde olmayacağımızı garanti ederiz. Çalışanlarımızın, çalışanlarımızın ailelerinin ya da
arkadaşlarının işimiz karşılığında hiçbir şekilde hediye veya rüşvet alması kabul edilemez.
Doğruluk
Açık, doğru ve sağduyulu bir şekilde çalışmaya gayret edeceğiz. Temel amacımız, kurumun sağladığı
hizmetlerin profesyonel bir şekilde ve kurumun temel değerlerine uygun olarak sunulmasını
sağlamaktır. Bu özellikle aşağıda listelenen durumlar için geçerlidir:
FAS’ın çalışma prensibiyle çakışıyor şekilde algılanabilecek mesai dışı faaliyetler içinde olduğumuzda
FAS’la ilişkisinden fayda sağlayan bir kuruluş veya kişiyle menfaat ilişkimiz olduğunda. Her iki durumda
da kendi yöneticilerimize danışmamız gerekir.
Kamusal sorumluluk
FAS çalışanları olarak görevimiz, devlet politikasında belirtildiği gibi FAS’ın kamu ihtiyaçlarına tam
olarak cevap verebilmesini sağlamaktır. Müşteri Şemamıza uygun olarak, tüm müşterilerimize, kişilere
ve mesai arkadaşlarımıza her zaman eşit ve saygıyla yaklaşılmasını sağlayacağız. Kamu yararının her
zaman gözetilmesini sağlayacağız. Tüm bilgi, hizmet ve danışma taleplerine nazik ve hassas bir şekilde
ve mümkün olan en erken zamanda cevap vereceğiz. Tüm durumlarda, mümkün olduğu kadar etkili
bir biçimde iletişim sağlayabilmek adına irtibat görevlisinin iletişim bilgilerini sağlayacağız.
Gizlilik
Çalışmamız esnasında, elde edilen tüm bilgilerin gizli tutulmasına dikkat edeceğiz. Belli durumlarda,
işimizin gereği olarak bazı bilgilerin talep edilmesi durumu haricinde gizlilik her zaman korunacaktır.
İşimizin gereği tarafımıza güvenilerek verilen hiçbir bilgiyi ödül amaçlı olarak başkalarına
vermeyeceğiz. Medyanın bilgi talebi, fikir almak için Basın ve Tanıtım Bölümü’ne iletilecek ve verilecek
cevap bölümün mutabakatıyla sunulacaktır.
Çalışmamız esnasında, Veri Koruma Yasası’na, Bilgi Özgürlüğü Yasası’na ve ilgili diğer yasal
düzenlemelere saygı göstereceğiz. Çalışan, işçi, usta ve stajyer alımları görevini yürüten mesai
arkadaşlarımız, mevcut bilgileri son derece gizli bir şekilde koruyacaklardır.
Dürüstlük ve Çıkar Çatışmaları
FAS’ta çalışırken, bazen iş kontaklarımızın verdiği davetlere katılabiliriz. Ancak hiçbir zaman
müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, mesai arkadaşlarımızdan veya FAS ile iş ilişkisi bulunan bir
işletmeden hediye almayacağız. Bize rehberlik edecek olan prensip şu olmalıdır: FAS çalışanları olarak
ayrıcalık sağlayabilecek bir muamelede bulunduğumuz algısının oluşabilme ihtimaline karşın hiçbir
şekilde hediye, yemek veya eğlence teklifi kabul edilemez.
Aşağıda sayılan şartlar geçerlidir:
Halka açık bir yerde yemek yenebilir ancak yemek hiçbir şekilde meskende olmamalıdır.
Halka açık bir alanda yapılan bir spor müsabakası bileti veya başka bir halk eğlencesi bileti kabul
edilebilir.
İstekte bulunmadan verilmiş Noel hediyeleri, eğer hediyelerin parasal değeri azsa, kabul edilebilir. On
iki aylık bir dönemde aynı kişiden ikiden fazla hediye kabul edilemez. Bu tür hediyelerin alınmasına dair
detaylar, yönetime bildirilecektir. Genel prensip, hediyelerin mali değerinin 75€’dan fazla olmamasıdır.
Bu eşik, 2005’te yeniden gözden geçirilecektir (Şu anda gözden geçirme aşamasındadır).
FAS’ta çalışan akrabalarımızın, eşlerimizin veya partnerlerimizin olduğu ya da bu kişilerin FAS
hizmetlerinden yararlandığı durumlarda, bu kişilerle doğrudan iş ilişkimizin olmamasını sağlayacağız.
Doğrudan raporlama ilişkimizin olduğu mesai arkadaşlarımızdan biriyle bir ilişki yürüttüğümüz bir
durumda, yönetime bu konuyla ilgili bilgi vereceğiz ve uygun başka bir yere ve göreve yerleştirilmeyi
talep edeceğiz.
Özel bir iş kurduğumuzda veya halihazırda zaten böyle bir faaliyet içerisinde olduğumuzda, bu işin FAS
ile çatışmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak FAS’tan faydalanmayacağını temin edeceğiz. Bu
bakımdan, diğer bir işle veya projelerle ilişkimiz yüzünden FAS’ın itibarsızlaştırılmayacağını
garantileyeceğiz. Bu gibi durumlarda, bu işle ilgili yönetime bilgi vereceğiz ve onay talep edeceğiz. Bu
tür bir onay verilmemesi halinde işle ilişiğimizi sonlandıracağız.
Finans ve Tedarik
Finansal Yetki Derecelendirmesi’nde ve Satın Alma Prosedürleri’nde belirtilen düzenlemelere, tüm iş
anlaşmalarımızda bağlı kalacağız. FAS namına satın alma işi yapan tüm çalışanlarımız, tüm işlerini
doğruluk ve dürüstlükle yürütecektir. Bu durumda, şu hususlara dikkat edeceğiz:
Görevimizi, kişisel kazanç elde etmek ya da arkadaşlarımıza veya ailemize çıkar sağlamak için asla
kullanmayacağız.
Dürüstlüğümüze gölge düşürecek bir pozisyona girmekten kaçınmalıyız.
Uygunsuz görülebilecek herhangi bir işe girmemeye çalışmalıyız.
FAS’ta zaman zaman uygulanan finansal kontrollere kendimizi alıştırmalıyız. Karışıklık durumunda,
yönetimden veya İnsan Kaynakları / finans Departmanı’ndan yardım isteyeceğiz.
FAS adına ürün ya da hizmet satın alma işimizin sonucunda edindiğimiz herhangi bir bilgi gizli
tutulacaktır.
FAS ilkelerine, devlet yönetmeliklerine ve en iyi yöntemlere bağlı kalacağız.
İstihdam ve Terfi
İstihdam ve Seçme prosedürlerinde bulunan prosedürlere uygun olarak tüm çalışanlar hak etmeleri
durumunda terfi ettirilecektir.
Tüm çalışanlara, yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, cinsel eğilim, medeni durum, aile durumu, özürlülük, bir
gruba üyelik, politik görüş dolayısıyla ayrım yapmaksızın saygıyla ve eşit şekilde davranılacaktır.
İstihdam ve terfi ile ilgili çalışıyorsak, ilgili yasal gereksinimlere ve FAS prosedürlerine uyacağımızı bu
gereksinimleri ve prosedürleri anladığımızı kabul ederiz. Başvuru sahipleriyle ilişkimizin çıkar
çatışmasına neden olabileceği hiçbir istihdam veya terfi panelinde bulunmayacağız. Hiçbir şekilde bir
istihdam veya terfi sürecinin sonucu etkilemeye çalışmayacağız. İstihdam ve terfi süreçlerinde elde
edilen bilgiler gizli tutulacaktır. Bu açıdan, kuruluşun temel değerleri, özellikle profesyonellik ve
güvenilirlik, yürürlüğe konmalıdır.
Saygı
İşimizi yaparken, diğerlerinin haklarına her zaman saygı duymalıyız ve tüm mesai arkadaşlarımıza,
tedarikçilerimize, müşterilerimize ve vatandaşlara nazik ve saygılı bir şekilde davranmalıyız. Zorbalık,
taciz veya uygunsuz herhangi bir davranış olarak addedilebilecek herhangi bir faaliyet içinde
olmamalıyız.
Sağlık ve Güvenlik
FAS hizmetlerinden yararlan herkes, güvenli ve hijyenik ortamlarda bulunmalıdır. FAS çalışanları olarak
FAS Güvenlik Raporu’nda belirtilen tüm güvenlik hususları hakkında yeteri kadar bilgilendirildiğimizden
emin olacağız. Yönetimi, güvenlikle ilgili bir eksikliği bilgilendireceğiz ve bu eksikliğin giderilmesinde
yönetime yardımcı olacağız.
Bilgi Teknolojisi
FAS’ın çalışmalarına yardımcı olan internet ve e-mail gibi bilgisayar kolaylıklarına uygun şekilde
davranılacaktır. Bilgisayarlar, bilgileri depolayan ve mesai arkadaşları ve müşterilerle iş yürütmeyi
kolaylaştıran önemli araçlardır. Bu tür araçların uygun ve sorumlu bir şekilde kullanılması gerekir. Bu
nedenlerle bilgisayar güvenliği, internet ve e-mail kullanımıyla ilgili yürürlükte bulunan özel politikalar
vardır ve bu politikalara aşina olmalıyız.
FAS tarafından, zaman zaman bilgisayarların çalışanlar tarafından kişisel amaçlarla kullanılabileceğe
kabul edilmektedir. Bu esnekliğin karşılığında bu araçların işle ilgili olmayan kullanımlarını öğle
aralarıyla ve mesai saatleri dışındaki belli zamanlarla kısıtlayacağız. Uygun olmayan hiçbir bilginin
paylaşılmayacağını, kopyalanmayacağını ve görüntülenmeyeceğini temin edeceğiz.
FAS bilgisayar teknolojisi kolaylıkları yasal gereksinimlere uygun bir şekilde kullanılacaktır ve FAS
ziyaret edilen siteleri, harcanılan zamanı ve indirilen dosyaları kaydedecek ve izleyecektir.
FAS Yöneticiler için İş Ahlakı Tüzüğü
(Devlet kurumlarının yönetilmesiyle ilgili uygulama esasları)
FÁS Yönetim Kurulu
Bu tüzük, FAS Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini ve sorumluluklarını özetler. Doğası gereği, bu
görevlerin ve sorumlulukların sadeleştirilmiş bir ifadesidir ve nihai ifadesi değildir. Yönetim Kurulu
Sekreteri, tüm üyelere bütün bu konular hakkında detaylı bilgi sunacaktır. Bütün sorular Sekreter’e
yönlendirilmelidir.
Genel koşullar
Yönetim kuruluna seçilen ve bu görevde kalan her yöneticinin aşağıdaki koşulları sağlaması ön
gerekliliktir:
• İyi insan olmalı
• Devletin vatandaşı olmalı
• İflasını ilan etmemiş olmalı
• Kredi verenlerle herhangi bir anlaşma veya düzenleme yapmamış olmalı
• Hapis cezası ya da ağır hapis cezasına çarptırılmamış olmalı
Yönetim kurulu üyeleri, An Foras’ın iş esasları, planlama ve geliştirme prosedürleri, çevre konuları, veri
koruma, bilgi edinme özgürlüğü, vergilendirmek, tedarik prosedürleri ve uygulanabilir tüm yasal
düzenlemeler açısından en iyi yöntemleri benimsemesini sağlar. Üyeler ayrıca An Foras’ın devlet
kurumlarının yönetilmesiyle ilgili uygulama esaslarına uygun olmasını temin edecektir. Üyeler, An
Foras’ın etik bir şekilde yönetilmesini sağlarken kurumun işlerini profesyonelce yürütmesini garanti
eder.
Üyeler:
• İyi niyetli ve An Foras’ın çıkarlarına uygun hareket etmelidir.
• Kuruma sadık olmalıdır. Kişisel çıkarları ve An Foras görevlerinin çakışacağı bir pozisyona girmekten
kaçınmalıdır. İş ahlakına uygun bir şekilde hareket etmelidir.
• An Foras’ı ilgilendiren iş imkanlarını kendi lehine çevirmemelidir.
İyi niyet
Üyelerin görevlerini yürütürken becerilerini ve yeteneklerini kullanmaları beklenmektedir. Bunu yerine
getiremedikleri durumlarda, görev ihlali nedeniyle An Foras’a karşı sorumlu olacaklardır. Üye, An
Foras’ın çıkarları için en doğru ve uygun olduğuna inandığı bir kararda hata yaparsa bunun için
sorumlu tutulmayacaktır.
Üyelerin, görevlerine makul bir düzenle devam etmeleri beklenmektedir. Üyeler, yönetim kurulunun
görev ve sorumluluklarına, özellikle bütçe onayı ve kurumsal planlar, yıllık hesapların, önemli yatırımlar
ve projeler, yetkilendirme seviyeleri, hesap ve risk yönetimi, genel müdürün seçimi, ücreti ve
performansı, genel müdürün ve çalışanların emeklilik gelirlerindeki önemli değişiklikler gibi konulara
yeteri kadar zaman ayırmalıdır.
Üyelerin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olması açısından şu hususların sağlanması
gerekmektedir: (1) An Foras Sekreterinin tavsiyelerine ve hizmetlerine erişim (2) gerekli hallerde
görevlerini ilerletmelerine yardımcı olacak bağımsız bir profesyonel danışmanlık hizmeti alma (bu, An
Foras için makul bir gider olmalıdır) hakkı. 2. Madde ile ilgili olarak üyeler:
(i) Yönetim Kurulu başkanının bağımsız danışmanlık hizmeti alacakları yönünde bilgilendirmelidir.
(ii) Danışılacak konu yönetim kurulu başkanıyla ilgiliyse, Denetim Komitesi Başkan konu hakkında
bilgilendirilmelidir.
(iii) Danışmanlık hizmeti alınırken, An Foras’ın önerdiği kişiler kullanılmalıdır.
(iv) Konuyla ilgili An Foras’ın tavsiye ettiği bir danışman yoksa, üye, en uygun fiyatı veren danışmanla
anlaşacak ve en fazla 10.000€’luk bir harcama yapabilecektir.
Bağımsız danışmanlık alan üyeler, hizmet faturalarını sekretere sunacaklardır. Bağımsız danışmanlık
alırken uygun davranışlar sergilemeyen (danışmanlık alma sıklığına referansla değerlendirilecektir) bir
üyenin bu tür hizmet alma hakkı askıya alınacaktır.
Çıkar Çatışması
Her üye, yöetim kurulu üyeliğine seçildikten sonra ve akabindeki yıllarda, yönetim kurulu sekreterine
aşağıdaki bilgileri sunmakla yükümlüdür:
a) İşi
b) Ortaklıklar ve profesyonel ilişkiler gibi tüm iş çıkarları
c) Kendisinin farkında olması beklenen aile iş çıkarları
Bu hususlar, yönetim kurulu üyesinin görevlerini yerine getirmesini somut bir şekilde etkileyebilecek bir
çıkar çatışmasına yol açabilir. (c) maddesiyle ilgili olarak üye şu bilgileri sunmalıdır:
i. Eş, anne-baba, erkek kardeş, kız kardeş, evlat veya üvey evlat
ii. Yönetim kurulu üyesinin bağlı olduğu bir tüzel kişi
iii. Hak sahiplerinden birinin yönetim kurulu üyesi ya da yukarıda (a) maddesinde belirtilen kişilerden
biri ya da yukarıda (ii) maddesinde belirtilen bir tüzel kişi olduğu bir vakfın yöneticisi olarak görev
yapan kişi
iv. Yönetim kurulu üyesinin ortağı olan bir kişi ya da yukarıdaki maddeler dolayısıyla yönetim kurulu
üyesiyle bağlantılı herhangi bir kişi ya da kurum
Genel bir kural olarak, bir şirketin 15.000 €’dan fazla veya sermayenin %5’inden fazla bir hissedarlık
söz konusu ise bu ortaklık açıklanmalıdır.
An Foras Sekreteri, yıllık olarak güncellenen gizli bir kayıt defterinde bu bilgileri tutar. Sadece yönetim
kurulu başkanı, sekreter, iç denetim başkanı ve genel müdür bu kayıtlara erişebilir.
Üyeler, kendi çıkarları veya kendileriyle bağlantılı olan kişilerin çıkarlarını ilgilendiren konularda yönetim
kurulu görüşüyorken ya da karar alıyorken yönetim kurulu toplantısında bulunmamalıdır. Bir üyenin
tebliğin gerekli olup olmadığıyla ilgili tereddütleri varsa konu hakkında yönetim kurulu başkanı karar
vermelidir.
Yönetim kurulu üyesiyle ilgili alınan bir kararın bulunduğu yönetim kurulu evrakı yönetim kurulu
üyesine tebliğ edilmemelidir. Eğer edilmişse, yönetim kurulu üyesi evrakı alır almaz iade etmelidir.
Uygunsuz Alışverişten Kaçınma
Bir yönetim kurulu üyesi, An Foras üyesi olarak aşağıdaki nedenlerden dolayı suçlu bulunur: (a)
ahlaksızca bir hediye, rüşvet veya ödül alırsa, (b) ahlaksız bir şekilde bir hediye, rüşvet veya ödül
almayı kabul ederse ya da buna teşebbüs ederse. Bu tür bir suç, para cezasına ve/veya hapis
cezasına çarptırılır. Ticari işlemlerde hediye, konukseverlik veya ayrıcalıklı muamele gibi teklifler ne
kabul edilecek ne de böyle bir teklifte bulunulacaktır. Genel prensip, hediyelerin mali değerinin 75€’dan
fazla olmamasıdır. Bu eşik, 2005’te ve düzenli aralıklarla yeniden gözden geçirilecektir.
Üyeler, An Foras ile münasebetleri yüzünden bir kâr elde etmemelidir An Foras tarafından ücretler ve
masraflar haricinde). Varlıklar üyelere, ailelerine veya bağlantılı kişilere dağıtıldığında, bu dağıtım adil
ve pazar fiyatlarına uygun olmalıdır. Bu tür bir alışveriş, kamu ihalesi düzenlemelerine ve AB
yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapılmalıdır. An Foras bu tür alışverişlerin kayıtlarını tutacaktır.
Diğer gereksinimler:
Raporlama
Tüm üyelerin aşağıdaki hususlarda sorumluluk alması talep edilir:
• Hesapların hazırlanması
• Finansal, operasyonel ve uygunluk kontrolleri ve risk yönetimi gibi iç denetim süreçlerinin etkinliğinin
yıllık bazda gözden geçirilmesi
• Yönetim kurulu başkanının ilgili bakanı An Foras ile ilgili bilgilendirmesi
• Kuruluşun kâr eden ticari bir kuruluş olduğunu destekleyici varsayımlarla veya kayıtlarla raporlama
Gizlilik
Tüm üyeler, kendilerine yönetim kurulu üyesi sıfatıyla sunulan bilgilerin gizliliğini kabul eder. Yönetim
kurulu bilginin yayımlanmasını istemediği ya da yasa tarafından yayımlanması talep edilen haller
haricinde bu ilke esastır. Bu görev sınırsız bir süre için geçerlidir ve kişi yönetim kurulu üyeliğinden
ayrılsa bile devam eder. Bu görevin ihlali bir suçtur ve üyeler bu tür bir ihlalden suçlu bulunurlarsa
cezaya çarptırılabilirler.
7.
Katılımcıların Çalışma Ziyaretine İlişkin Değerlendirmeleri
Çalışma Ziyareti Değerlendirme Soru Formu
Ziyaret Edilen Kurum ve Ülke
1. Seçilmiş ülkeler (Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti), iyi bir AB örneğini inceleme
fırsatı sundu mu?
a) Hayır çünkü her iki ülkede de iyi uygulamaları incelemek için yeterli vakit yoktu
b) Hayır çünkü söz konusu iki ülke iyi AB örneklerini temsil etmemektedir - x,x
c) Evet çünkü söz konusu iki ülke, iyi AB uygulamalarının karşılaştırmalı incelemesi için iyi bir
temel sunmaktadır – x,x,x,x,x,x
d) Dezavantajlı grupların işgücü piyasasına entegrasyonu için kamu kaynaklarının ortaklık
yaklaşımı ve hizmet satın alma yöntemi ile verimli kullanımı için güzel uygulamaların olduğu
örneklerdi.
Gündem
2. Görüşülen konular sizin açınızdan ilgili miydi?
a)
b)
c)
d)
Çok da ilgili değildi
Belli bir ölçüde
Ziyaret edilen bazı kurumlardaki konular tamamen ilgiliydi - x,x,x,x
Ziyaret edilen tüm kurumlarda konular tamamen ilgiliydi – x,x,x,x
3. En çok hangi kurum(lar)daki hangi sunum konusunu/konularını beğendiniz – lütfen
konuyu ve kurumu belirtiniz (istediğiniz kadar yazabilirsiniz)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Employment and learning – mesleki eğitim istihdam ilişkisi
Springvale Learning- mesleki eğitime ilişkin eğitimler
Invest Northern İreland – Kalkınma Ajanslarının uygulamaları (işletmelere yönelik destek hakkında
bilgi)
FAS Employment Service- İş ve işçi bulma hizmetlerine ilişkin uygulamalar hakkında bilgilendirme
IBEC Confederation House- küçük, orta ve büyük işletmelere, bağlı oldukları kuruluş olan IBEC
tarafından sunulan hizmetler (IBEC ve TESK arasında bir ortaklık geliştirilebilir gibi gözükmektedir. Bu
çalışma ziyaretinin en önemli çalışma ziyaretlerinden biri olduğu görülmektedir).
Tüm kurumlar sorumluluk alanlarına giren konularda bilgi vermiştir. Verilen tüm bilgiler, kurum ve
ülke hakkında fikir sahibi olması açısından önemliydi. Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti kamu
istihdam kurumları tarafından yapılan sunumlar, dışarıdan hizmet alınan kurumların, sosyal ortakların
sunumları (Kuzey İrlanda: LEMİS, ESF Project, HARTE Programı, Springvale Learning; İrlanda
Cumhuriyeti: Kanal Toplulukları, St Andrews Toplum Kaynak Merkezi) ve toplumsal cinsiyet eşitliği
kurumlarının (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu; İrlanda Cumhuriyeti
Ulusal Kadın Konseyi, Eşitlik Otoritesi) sunumları son derece bilgilendiriciydi.
Bu üç farklı yapıdaki kurumların sunumlarını dinlediğimizde geçmişe dair yapılan başarılı çalışmaların
nasıl bir sistem içinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Fakat ziyaret ettiğimiz ülkelerin içinde bulunduğu
ekonomik kriz nedeniyle eskiye dair sistemlerinin sorgulandığı ve yeni bir yapılanma içinde oldukları
görülüyor. Özetlemek gerekirse, özellikle iki kamu istihdam kurumu temsilcilerinin söylediklerinden
hareket edersek söyle bir çıkarım yapmak yanlış olmaz: “Bizim anlattıklarımız eski biziz, yeni biz nasıl
olacağız bunu biz de bilmiyoruz”. Bütün bunlardan şunu çıkarabiliriz: Ekonomik büyüme döneminde
sistemin işleyişinde çok da dikkat edilmeyen etkinsizliklerin, sistemin ortaklığa dayanan, tabandan
gelen girişimlerin korunarak daha rekabete açık, daha etkin bir şekilde, sonuç odaklı bir yapıya
büründürüleceği beklenmektedir.
Ayrıca bazı sosyal devlet uygulamalarının kişilerin işgücü
piyasasına girişini engellediği düşünülen bollukta uygulanmasını önüne geçileceği (çocuklu kadınlara
çocukların belli yaşına kadar iş arama zorunluluğu olmadan verilen gelir destekleri vb.) ve bu kontrol
sisteminde de kamu istihdam kurumlarının hem denetleyici (iş danışmanları tarafından vaka yönetimi
kapsamında denetlenip yönlendirileceği) hem de kişilerin işgücü piyasasına girişlerinde gerekli olan
vasıf ve bilgi açıklarını kapatacak gerekli aktif istihdam tedbirleri (mesleki eğitim, işbaşı eğitim,
çıraklık uygulamları, toplum yararına çalışma programları vs.) etkin bir şekilde uygulanacağının
planlandığını söylemek mümkün.
Eşitlik kurumları, hayatın her alanında eşitlik temelli uygulamaların yapılması için gerekli yasal
değişiklikleri yapmakta, gerekli yayınları çıkarmakta, gerekli bilinçlendirme kampanyalarını yapmakta,
gerekli denetimleri yapmakta ve gelen şikâyetleri değerlendirmektedir. İki ülkenin geldiği aşamada
eşitlik yasalarıyla kadın ve erkek ayrımı yapılmadan sosyal ve ekonomik hayatın devamı ettirilmesi
hedeflenmektedir.
Fakat bütün bunlara rağmen kendi standartları içinde kadınların erkeklere göre, eğitim düzeyi, vasıf
düzeyi, işgücü piyasasında çalıştıkları meslekler, aldıkları ücretler açısından dezavantajlı oldukları
görülmektedir.
(DEL)
Lorna THOMPSAN Bölgesel Operasyonlar ve Müşteri Hizmetleri.
(LEMIS) Sam BAİLİE Yerel İstihdama Aracılık.
Dave RODGERS
İşgücü Piyasası.
Marie CULLEN
ASF kapsamında fon sağlanan projeler
Mary MCSORLEY Eşitlik Komisyonu
İstihdam ve Öğretim Bakanlığı, Yerel İstihdam Aracılık Kurumu (LEMIS), Kuzey İrlanda İşgücü
Piyasası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu, Shankill İş Sosyal
Yardımlar Ofisi, HARTE Programı, Invest NI, İrlanda Ulusal Kadın Konseyi, Ulusal İstihdam ve
Salahiyet Kurumu, Eşitlik Otoritesi
Dublin’de St Andrews Resource: Toplumun en dezavantajlı kesimine yasal veya gönülülük ilkesine
göre devlet destekli ortaklık yaklaşımı ile yardımcı olan kurum ve kuruluşların hizmetlerinin
yürütüldüğü merkezdeki uygulama çok iyi bir örnek çalışmadır.
1- Kuzey İrlanda Department for Emplayment and Learning Merkez Binasında yapılan sunumlar –
Kendilerine has geliştirdikleri modeller.
2- Kuzey İrlanda İş ve Sosyal Yardımlar Ofisinin (Job Centre) sunumu. Tatbiki uygulamalarında
müracaatçılarla birebir görüşmeleri.
3- Yerel İstihdam Aracılık Kurumu (LEMİS) uygulamalarından Belfast Ashton Merkezi uygulaması.
Sivil toplum ve kamu birlikteliğinin güzel bir örneği.
4- Belfast Belediye Meclisi projeleri.
- Vatandaş Eğitim Programı
- Belfast’ta yaşamak.
5- İrlanda (DUBLİN) St. Andrews Toplum Kaynağı Merkezi.
- Bölgesel nitelikleriyle uyumlu projeler geliştirmişlerdir
İstihdam ve eğitim – mesleki eğitim ve istihdam arasındaki ilişki
İstihdam ve eğitim - Ceıag ortaklık anlaşması – okul öncesi, ilkokul, ortaokul işbirliği anlaşması
Springvale learning – mesleki eğitim
Lemis- Ashton Merkezi – kadınlara yönelik eğitim, çocuk bakımı, evde çocuk bakımı
Harte Programı – istihdam ortaklığı
FAS İstihdam Kurumu – istihdam hizmetlerine ilişkin bilgilendirici sunum
IBEC Confederation House – IBEC tarafından küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere sunulan
hizmetler
Kuzey İrlanda ziyaretinde İstihdam ve Öğretim Bakanlığının çalışmaları istihdam hizmetlerinin
özellikle eğitime ilişkin hizmetlerin özel kuruluşlara devredilmesi (Steps to Work ve Bridge to
Employment programlarına ilişkin bilgiler), yerel istihdam aracılık kurumunun (LEMIS) faaliyetleri,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’nin İrlanda’da toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapmış olduğu
sunum son kırk yıl içinde değişimle yaşanmasına rağmen kadınların halen eşitsiz konumda
olduklarının ifade edilmesi.
Köklü kurumların yer aldığı sosyal ortaklardan oluşan bir istişare kurulunun kurulmasına ilişkin
sunum, Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu’nun çalışmalarına ilişkin hükümet tarafından desteklenen
bağımsız bir kurum olması, gerektiğinde yasalarda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalarda
bulunulması, danışmanlık ihtiyacı olan herkese danışmanlık hizmeti vermeleri, eşitliği sağlamak için
doğrudan işverenlerle, işveren kurumlarıyla ve sendikalarıyla çalışmaları, işverenlere eğitimler
vermeleri, ayrımcılığa uğrayanların mahkemeye başvurularında yardımcı olmalarına ilişkin bilgileri
içeren sunum.
Shankill İş Sosyal Yardımlar Ofisi’nde işsizlere yönelik verilen kurslar ve özellikle yalnız ebeveynlere
çocuk bakımına ilişkin olarak verilen destekler, GEMS’de Harte Programı, Springvalle Learning’de
eğitim alanlarına değinilmesi ve teknoloji kullanımında kadınların yoğun olarak yer alması, kadınlara
eğitim süresince çocuk bakımına ilişkin yardım yapılmasına ilişkin sunum.
İrlanda Cumhuriyeti’nde FAS’ın çalışma alanlarına özellikle vaka yönetimine ilişkin sunumlar önemli,
İrlanda Ulusal Kadın Konseyi’nde yapılan sunumlar kadınların karşılaştıkları problemlerin
ülkemizdekine benzer olduğunu göstermesi (çocuk bakım hizmetlerinin maliyetli olması, çok yaygın
olmaması, çocuk bakım sorumluluğunun %70’inin kadınlarda olması, yarı zamanlı çalışmanın
kadınlarda yoğun olması, çocuk bakımına devletin çok dahil olmaması özel hizmetlerle karşılanması
ülkemizden farklı olarak çok dezavantajlı kesimlerde çocuk bakımına destek sağlaması) açısından
önemliydi, ekonomik gerilemenin kazanılan haklarda da gerilemeye neden olduğunun belirtilmesi,
çocuk bakımının önemine ilişkin farkındalık kampanyası yürütmeleri, istihdam eşitliği yasası
kapsamında oluşturulan eşitlik otoritesinin sunumu işyerinde kadın erkek eşitliğinin sağlanması için
yapılan çalışmalar özellikle çalışmaları devam eden ücret açığı denetimine ilişkin çalışma önemliydi.
4. Kendi kurumunuzda uygulayabileceğiniz iyi uygulamalar ve teknik bilgi tespit ettiniz
mi? (istediğiniz kadar yazabilirsiniz)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- TESK’in ana faaliyet konularından biri olan işletmelere sunulan hizmetlere ilişkin olarak IBEC’in
uygulamalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. IBEC’in farklı ölçekteki (büyük işletmeler ve
KOBİ’ler) tüm işletmelere farklı düzeylerde hizmet sunması söz konusu kurumla daha yakın ilişki
kurularak incelenmeye değer bir örnek olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde bu alanda önemli
sorunlar bulunmaktadır.
Kamu istihdam kurumlarında vaka yönetimi uygulayarak kişilerin özel ihtiyaçlarına gore sonuç
odaklı faaliyetler yürütülmektedir. Bu uygulamanın, İŞKUR tarafından uygulanabilecek faydalı bir
uygulama olarak değerlendirilmektedir.
Kadınların işgücü piyasasına girmelerinin önündeki engellerden biri olan çocuk bakımı sorumluluğu
konusunda, kadınların açılan kurslara katılması (iki ülkede) durumunda kreş bakım ücreti veya
anlaşmalı kuruluşlara gönderilmesi önemli bir politika aracıdır. İŞKUR’da kadınların meslek
kurslarına katılmaları durumunda bu tür bir uygulamayı farklı şekilde geliştirerek uygulayabilir.
İrlanda Cumhuriyeti “The Equality Authority” kadınların sosyal ve ekonomik hayatta eşit fırsatlarla
karşılaşması için araştırmalar yapmakta ve ilgili birimleri bilgilendirmektedir. Türkiye’de ilgili
kurumlar bu çalışmaları yürütebilirler. Kendi kurumumuzda gerek personel, gerekse binalarımızın
yetersizliği nedeniyle çok fazla bir uygulama alanı düşünemiyorum. İstihdam Kurumuna ilk
müracaattan itibaren sigortaya alınıyor (bizdeki İşsizlik Sigortası Birimi).
Bu bölüm anladığım kadarıyla üç birimden oluşuyor. Bir birim sigortayla ilgili aylık ve haftalık
ödemeleri yapıyor. Diğer bir birim kişiye danışmanlık hizmeti vererek kişinin durumuna ve işsizlik
süresine göre iki haftadan başlayıp, dört yıla kadar eğitimler hazırlıyor. Diğer bir birim ise
sigortadan faydalanan kişiler adına iş aramaya devam ediyor. Yani işverenlerin kurumdan talepleri
olmasa dahi, o birim sigortadan faydalanan kişilerin pazarlamasını yapıyor.
Bizim tüm işsizleri sigorta kapsamına almamız yasal olarak mümkün değildir. Ancak İş ve Meslek
Danışmanlarımız göreve başladığında tüm iş arayanlarımıza iş ve meslek danışmanlığı hizmeti
verilerek kendilerine uygun Meslek Edindirme Kurslarına alınarak istihdam edilebilirlikleri artırılabilir.
İşsizlik sigortasından faydalanan kişiler daha titizlikle takip edilerek istihdama daha çabuk dönmeleri
sağlanabilir.
Özellikle Invest NI kurumunda yapılan çalışmalar, İpekolu Kalkınma Ajansı’nda da örnek
uygulamalar niteliği taşımaktadır.
Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’nde İşgücü Piyasasına ilişkin tüm kurumların “vaka yönetimi
sistemi” ile kişilerin özel ihtiyaçları dikkate alınarak bireyselleştirilmiş hizmet sunumu hizmet modeli,
İŞKUR’un yeni alacağı İş ve Meslek Danışmanları aracılığı ile uygulayabileceği bir sistem olarak
görülmüştür.
Öte yandan dezavantajlı grublar olarak bilinen gruplara fırsat eşitliği yaratmak için özel programlar
yapmak yerine genel programlara ulaşmalarını sağlayacak şekilde toplumun kendi iç dinamikleri ile
oluşturduğu sivil toplum kuruluşları ile oluşturulan iş birliği yaklaşımının ülkemizde de
uygulanabilme imkanları geliştirilmelidir.
-İş kulübü uygulaması dikkat çekici bulunmuştur.
-Kamu istihdam kurumlarının yerine getirmek zorunda olduğu hizmetlerin hizmet satın alma yolu ile
gerçekleştirilmesi sistemi.
Çalışma ziyaretine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü
temsilen katıldım. Çalışma ziyareti kadın istihdamına odaklandığı için, kurumumuzda korunan ve
eğitim alan genç kızlar açısından şu görüşleri paylaşabilirim:
1- Bu genç kızlar kurumumuzdan ayrıldığında ve işgücü piyasasına girmek istediklerinde öncelikle
becerilerine uygun kurslara katılmalıdırlar.
2- Bu genç kızları özel sektörde çalışmaya teşvik etmek için teşvikler sunulmalıdır. Harde GemsCollege’ın hayatboyu öğrenme uygulamalarının, T.C Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü’nün sunduğu yaygın eğitim hizmetleri için faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca, Lemis Ashton Merkezi – kadınlar; istihdam, çocuk bakımı, evde çocuk bakımı, hasta bakımı,
yaşlı bakımı eğitimi almaktadır.
Kurumumuzca direkt ilgili olmasa da ileride ülkemizde kurulması planlanan eşitlik kurumu benzeri
kurumda uygulanabilecek iyi uygulama modelleri var.
5.İŞKUR ve/veya Türkiye’deki diğer kurumlarla ortaklık halinde uygulayabileceğiniz iyi
uygulamalar tespit ettiniz mi? Lütfen hangi uygulama olduğunu ve hangi kurumla
işbirliği yapmayı tercih ettiğinizi belirtiniz (istediğiniz kadar yazabilirsiniz)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
TESK’in en önemli çalışma alanlarından biri olan işgücü piyasası ile ilgili olarak, İstihdam ve Eğitim
Bakanlığı ve işletmeler arasında açık işler konusunda işbirliği iyi uygulama örneği olarak
değerlendirilebilir.
TOBB, TESK ve İŞKUR arasındaki bir işbirliğine dayanan bir model
geliştirilebileceği düşünülmektedir.
Çalışma ziyaratine katılan tüm kurumlar, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının üyesidir. İl
düzeyinde tespit edilen sorunların çözümünde aktif olarak yer alabilirler. Sonuç olarak, ilin çeşitli
dinamikleri bir araya gelecek ve işbirliği artacaktır.
Eğitim ve istihdam alanında, daha çok üniversiteler, T.C Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim
müdürlükleri, meslek okulları ve teknik okullar, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurumları...
Dublin ve Belfast’tan edindiğim ilk izlenimler şöyle: işgücü piyasasının dışında olan grupları
hedefleyen ve bu insanların iş fırsatlarına ve ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere ulaşmalarını
sağlamaya yönelik hizmetler birbirini tamamlayıcı nitelikte olursa inaktif insanların aktif hale
getirilmesi için katma değer yaratılabilir. Bu bağlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İŞKUR ve yerel makamların birlikte çalışması gerekmektedir.
Benim de bir üyesi olduğum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR, yetiştirme yurtlarından
mezun olan ve Bakanlığa bağlı konuk evlerinde yaşayan kadınlara mesleki eğitimler verme
konusunda işbirliği yapabilir. Böylece, söz konusu kadın gruplarının iş hayatına katılımı hızlanacak
ve kadınlar daha üretken hale gelecektir.
- Milli Eğitim Bakanlığı, Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün en önemli çalışma alanlarından
biri olan staj/çıraklık ve yetişkin eğitimi ile ilgili olarak, İstihdam ve Eğitim Bakanlığı’nın benzer
eğitim programları iyi uygulama olarak değerlendirilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayatboyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü, TESK ve İŞKUR söz konusu uygulama konusunda işbirliği yapabilir ve
ülkemizde bir model geliştirebilir.
-İstihdam ve Eğitim Lemis Ashton Center’ın, çocuk bakıcısı eğitimi, evde çocuk bakımı eğitimi, yaşlı
bakımı eğitimi, bakım eğitimi, tekstil alanında eğitim ve eğitim esnasında kadın katılımcıların çocuk
bakımı olanaklarından faydalanabilmesi gibi çeşitli uygulamaları, ülkemizde bir model geliştirirken
faydalanabilecek uygulamalardır. Bu model Milli Eğitim Bakanlığı, Hayatboyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü ve İŞKUR arasında geliştirilebilir.
Eşitlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İŞKUR tarafından işveren ve çalışanlara yönelik
bir rehber hazırlanabilir.
6. Ziyaret edilen kurumlar, kurumunuza transfer edilebilecek ilgili teknik bilgiye sahip
mi?
a) Hiçbir kurum benim kurumuma transfer edilebilecek ilgili teknik bilgiye sahip değildi
b) Ziyaret edilen kurumlardan bazıları, benim kurumuma transfer edilebilecek kısmen ilgili teknik
bilgiye sahip - x,x,x,x,x,x
c) Ziyaret edilen kurumlardan bazıları, benim kurumuma transfer edilebilecek son derece ilgili
teknik bilgiye sahip
d) Ziyaret edilen tüm kurumlar, benim kurumuma transfer edilebilecek ilgili teknik bilgiye sahip –
x,x
7. Kendi kurumunuz ve İrlanda’daki kurumlar arasında, çalışma yöntemleri açısından
benzer
olan
hususlar
nelerdir?
(lütfen
madde
madde
yazınız)
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
-Sosyal diyalog ve işbirliği kültürü çerçevesinde faaliyetler yürütmektedir.
- Çalışma alanlarında uzmanlık kazanılmasına önem verilmektedir.
Kamu istihdam kurumları aktif istihdam tedbirleri kapsamında hemen hemen aynı başlıklar altında
hizmet sağlamaktadırlar. İrlanda Cumhuriyeti’nde kadınların işgücüne katılımının sorun olduğu
yıllarda kadınlara özgü projeler yapılmış, başarılı sonuçlar alınmış. Fakat bu durumun görece
iyileştiği zaman eşitlik prensibi yasaları kapsamında cinsiyet ayrımcılığına yol açmayacak şekilde
hizmet verilmeye başlanmış. Kamu istihdam kurumları hedef kitleye verilebilecek bazı hizmetleri
kar amacı gütmeyen kurumlardan almaktadırlar, fakat bu sistemi rekabete açmak için ihale yöntemi
getirilmesi düşünülmektedir. Buna benzer uygulamalar Türkiye’de farklı şekilde yıllardır
yapılmaktadır. Fakat kalitenin ve etkinliğinin artırılması için gerekli düzenlemelere ihtiyaç vardır.
1- İlk Müracaat, 2-İşsizlik Sigortası İşlemleri 3- Self- Servis
4- İş Başı Eğitim Projeleri, 5- Meslek Edindirme Kursları 6- Dezavantajlı guruplar (bizde engelli,
eski hükümlü, uzun süreli işsiz ev kadınları; onlarda ise bekar anne ve babalar var)
Girişimcilere konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi,
İstihdama özendirme,
Girişimcilere finansal konularda destek olunması, finansal destek araçları aranması.
İşgücü piyasasına müdahale için benzer araçlar kullanılmakta (eşleştirme, AİPP, İş danışmanlığı
gibi)
1- Bakanlığımız koruma ve bakıma muhtaç çocuk, gençlik, yaşlı, özürlü ve kadınlara yönelik
hizmetler verdiğinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimleri, İrlanda Ulusal Kadın Konseyi ve St.
Andrews toplum kaynağı merkezi uygulamaları gibi kamu yararı güden kuruluşların uygulamalarıyla
kısmen paralellik göstermektedir.
- sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde ve işbirliği kültürü içerisinde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
- çalışma alanlarında kişiler sertifika programlarıyla uzmanlaşmaya yönlendirilmektedir.
Kadın erkek eşitliği konusunda yasal çalışmalar yapılması, çocuk bakımının bir sorun olarak
algılanması ve buna yönelik çalışmalar yapılması, toplumun tüm kesimlerinin farkındalıklarını
artırmaya yönelik çalışmalar yapmaları.
8. Türkiye’deki muadil kurumlarla İrlanda’daki kurumlar arasında çalışma yöntemleri
açısından ne gibi farklar vardır? (lütfen madde madde yazınız)
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
-TESK’in İrlanda’daki muadil kuruluşu olan IBEC öncelikle üyelik mekanizmasında işletme
büyüklüğü farkı gözetmemektedir.
-TESK, üye yapısı nedeniyle yalnızca küçük işletmelere yönelik hizmet üretmektedir.
-IBEC’in farklı büyüklükteki işletmelere hizmet verecek şekilde organize olduğu gözlemlenmiştir.
-IBEC’in İrlanda’daki işkurumu ile işbirliğinin daha sıkı olduğu kanaati uyanmıştır.
7. maddenin devamı olarak, ziyaret edilen ülkelerde hedeflenen grupların özellikleri, öncelikleri
daha spesifik hale getirilerek aşamalandırılmıştır. Müşterilere işsiz kalma sürelerine bağlı olarak
farklı düzeyde ve yoğunlukta hizmet verilmektedir. Step to Work, pathway vb. Ziyaret edilen
ülkelerin ikisinde de vaka uygulaması yoğun olarak uygulanmakta; iş danışmanların performansı
yakından takip edilmektedir. Ziyaret edilen iki ülkede de özellikle daha dezavantajlı kişilere ulaşmak
için kar amacı gütmeyen yerel aracı kurumlar devrededir. Bunların finansmanı kamu istihdam
kurumları tarafından ve diğer bazı kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca özellikle İrlanda
Cumhuriyeti’nde geçmişte NEES’e bağlı eğitim merkezleri varmış; şimdi yarı özerk olarak hizmet
veriyor.
1- İşsizlik oranı daha düşük olmakla birlikte istihdam kurumunda çalışan sayısı daha yüksek
olduğundan iş arayanlara ve işverenlere daha kaliteli ve daha iyi hizmet verilmektedir (örneğin, özel
sektörden, eğitim ve istihdama yönelik hizmet alımları çok fazla, iş arayanlar için İş ve Kariyer
Danışmanlığı).
2- Eğitim ve istihdama yönelik hizmet veren kamu ve özel kurumların başta bina olmak üzere araç,
gereç bakımından çok iyi durumdalar (örneğin Self- Servisler çok yaygın. Tam donanımlı.
Dokunmatik bilgisayar, vs.)
3- İrlanda da tüm İşsizler İstihdam Kurumlarından sigorta ve eğitim desteği aldıklarından (işsizlik
maaşı), yani tüm iş arayanlar kayıt altına alındığından, eğitim ve istihdama yönelik çalışmalar hedef
kitlenin profiline uygun yapılmaktadır.
4- İrlanda’daki istihdam kurumları işgücü eğitimlerini iki haftadan başlayıp, dört yıla kadar
desteklemektedirler (yüksek lisans- doktora dahil)
5-İrlanda’da Eşitlik Kanunu olduğundan dezavantajlı guruplara öncelik tanınmamaktadır. Bu gibi
durumlarla Eşitlik Komisyonu ilgilenmektedir.
6-İrlanda’da istihdamın artırılmasına yönelik İstihdam Kurumlarının yanı sıra, özel sektör, eğitim ve
öğretim Kurumları, dernekler, sendikalar, kent konseyleri sıkı bir şekilde işbirliği içerisinde
çalışmaktadırlar.
Daha sistematik çalışmaları,
Problemleri bir bütün olarak değil, parçalara bölerek incelemeleri ve ona göre çözüm yolları
araştırmaları, uygulamaları.
İnaktif bireyleri aktifleştirerek katma değer yaratmaları için ve kurumların kendi amaçlarını ulaşmak
için dışardan hizmet alımı yöntemi ile çalışılması en temel fark olarak görülmektedir.
İrlandadaki kurumların kurumsal yapısı merkezi düzeyde parelellik gösterse de vatandaşa
uygulamaları safhasında İrlanda’da sivil toplum kuruluşlarının çok açık bir şekilde toplum yararına
etkili oldukları görülmüştür.
-MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün İrlanda’daki muadil kuruluşu olan Employment
and Learning Lemis - kadını istihdamındaki çocuk bakımı engelini aynı yerde hem anne kursa
katılarak ücret alıyor hem de çocuğa çocuk bakımı oyun odalarında ücretsiz bakılıyor.
- Bizlerde de aynı uygulama yapılmakta ancak sınırlı. Bunun ülke geneline yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir.
Ülkeler arasındaki nüfus farkı farklı uygulamaları beraberinde getirmekte. İrlanda’da daha
sistematik bir çalışma mevcut ve kişi sayısı az olması nedeniyle vaka çalışmaları ağırlık
kazanabiliyor.
9. Materyaller - Çalışma Ziyareti Kiti ve Çalışma Ziyareti esnasında verilen basılı ve
elektronik kopyalar:
a) yetersizdi
b) yeterliydi - x,x,x,x,x,x
c) mükemmeldi - x.x
10. Hangi kurumdan hangi ek bilgi/materyal almak istersiniz? Lütfen bilgi/materyalin
başlığını ve kurum ismini belirtiniz (istediğiniz kadar yazabilirsiniz)
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
IBEC’ten organizasyon yapıları hakkında daha detaylı bilginin
-
Employment and Learning’in, diğer kurum ve kuruluşlarla sağladığı işbirliği mekanizmalarına
ilişkin bilgilerin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Gerekli adreslere sahip olduğumdan ihtiyaç duyduğumda irtibat kurabilirim.
Tüm Kurumlardan aldığım materyallar çok ama İngilizce olduğundan faydalanamıyorum.
DEL NI, FAS’ın iş merkezleri ve LEMIS ile LES faaliyetleri ile teşkilat yapısını Türkçe olarak almayı
çok isterim.
Çalışma ziyaretinde Invest NI’da daha uzun zaman geçirilmesini isterdim. Yapılan çalışmaları daha
yakından incelemek ve dinlemek yararlı olurdu.
Dezavantajlı gruplara hizmet veren Yerel İstihdam Aracılık Kurumu (LEMIS) Ashton Merkezinden
yararlanan kişileri seğmentasyona tabi tutar iken kullanmış oldukları görüşme teknikleri ve
puanlamalarına ilişkin daha fazla bilgi almak isterim.
1- Kuzey İrlanda Ashton Community Trust kurumunda kadın mesleki eğitimi ve özel sektör
işbirliğine yönelik olarak yaptıkları uygulamalara dair örnek dökümanlar.
2- Kadınların iş yaşamına katılımına dair devlet ve özel sektör arasında nasıl bir köprü olduklarına
ilişkin varsa protokol örnekleri.
3- Kuzey İrlanda ve İrlanda İstihdam Merkezi idarelerinden varsa kadınların, gençlerin ve
özürlülerin istihdam edilmelerine ilişkin özel sektörü teşvik eden uygulama ve protokol örnekleri.
4- Kuzey İrlanda istihdam kurumu engelli istihdamı biriminden TERRY PARK ‘dan özürlü istihdamı
teşvik politikasına dair varsa kanun ve protokol örnekleri.
5- Belfast Belediyesi ile üniversite arasında yapılan mesleki eğitim ve istihdam konusuna dair
uygulama CD ‘leri ile (varsa) protokol örneği.
-
Harte Gems Kolej ’ten organizasyon yapıları hakkında daha detaylı bilginin
-
Employment and Learning’in (Ceıag Partnership Agreement vb.) diğer kurum ve kuruluşlarla
sağladığı işbirliği mekanizmalarına ilişkin bilgilerin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Kuzey İrlanda’daki Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi’nde, Başbakan ve yardımcısının yeni bir çocuk
bakımı stratejisi geliştirmeye çalıştıkları belirtilmişti. Buna ilişkin bilgi ve İrlanda Cumhuriyeti’nde
Eşitlik Otoritesinde bulunan kaynakları bize iletebileceklerini söylemişlerdi, adresimizi vermiştik
ancak kaynaklar ulaşmadı bugüne kadar. O çalışmalar yeniden istenebilir.
Çalışma Ziyareti Organizasyonu
11.
a)
b)
c)
Çalışma Ziyaretinin zamanlaması ve süresi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Süre çok kısaydı – x
Süre, bazı genel bilgiler edinmek için yeterliydi - x,x,x,x,x,x,x
Süre bazı genel bilgiler ve daha spesifik bilgiler edinmek için idealdi
12. Konaklamayı, rahatlık ve lokasyon olarak nasıl değerlendiriyorsunuz
a) tatmin edici değildi
b) rahatlık açısından iyiydi – x
c) lokasyon açısından iyiydi – x,x,
d) rahatlık ve yer olarak mükemmeldi – x,x,x,x,x
e) Daha
sonraki
çalışma
ziyaretlerinde
iyileştirilebilecek
hususlara
tavsiyeler…………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ilişkin
13. Yiyecek ikramı ve günlük harcırah/finansmanını nasıl değerlendiriyorsunuz?
a) tatmin edici değildi - x
b) belli ölçüde tatmin ediciydi –x,x
c) tatmin ediciydi - x,x,x,x,x
d) mükemmeldi
e) Daha sonraki çalışma ziyaretlerinde iyileştirilebilecek hususlara ilişkin tavsiyeler
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
14.
a)
b)
c)
Seyahate ilişkin ayarlamalar konusunda ne düşünüyorsunuz?
tatmin edici değildi
tatmin ediciydi ancak çok fazla uçak aktarması vardı – x
tatmin ediciydi ancak uçuşlar çok uzundu
d) Gidilecek yer düşünüldüğünde ayarlamalar idealdi – x,x,x,x,x,x,x
e) Daha sonraki çalışma ziyaretlerinde iyileştirilebilecek hususlara ilişkin tavsiyeler
………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
15.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Tercüme hakkında ne düşünüyorsunuz? (simültane ve ardıl)
anlaşılır değildi
anlaşılır ama yavaştı - x,
hızlı ve anlaşılırdı
ekipmanlı simültane çeviri, ardıl çeviriden daha iyi çünkü zaman tasarrufu sağlıyor
x,x,x,x,x,x
Ardıl ve simültane tercüme mükemmeldi
Daha sonraki çalışma ziyaretlerinde iyileştirilebilecek hususlara ilişkin tavsiyeler
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Yabancı ülkelere yapılan ziyaretlerin özel bir ziyaret olmadığı resmi niteliğinin bulunduğu, aynı
zamanda ülke temsiline ilişkin olduğu tercüme yapan kişiler tarafından tam olarak kavranmalı,
sorun çözme teknikleri konusunda bilgilendirilmeleri hizmet sunumları açısından daha fazla katkı
sağlayacaktır.
Görevlendirilecek tercümanlara konuya ilişkin temel bilgiler ve kavramlar verilmeli yapılacak
tercümeler bu kavramların ruhuna uygun olarak yapılmalıdır.
8. Sonuç
Çalışma ziyareti, planlara uygun bir şekilde gerçekleşmiştir ve ziyaret esnasında bir problem
yaşanmamıştır. Ziyaret, tüm katılımcılar tarafından olumlu değerlendirilmiştir.
Çalışma ziyaretinin olumlu sonuçları arasında şunlar sayılabilir:

Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti’ndeki politika geliştirme yaklaşımı ve
biçimi, “devlet hareketi” yerine “toplum hareketi” maharetiyle “geniş bir toplumu” yönetme
kavramına dayalıdır. Bunun nedeni, istihdam sorunlarını ve toplumsal sorunları çözecek hiçbir
tekil kuruluşun gerekli cevaplara, bilgiye ve kaynağa sahip olmamasıdır.

İstihdam programları, devlet ve yerel paydaşlar arasındaki ortaklık temeline göre geliştirilir ve
sağlanır. Bu ortaklık uygulaması esnasında, çeşitli kuruluşlar, işletmeler ve fon kaynakları
kullanılır. Ancak buradaki ana aktör, kamu istihdamı hizmetlerinin satın alındığı yerel hizmet
sağlayıcılardır (örneğin Kuzey İrlanda’daki Yerel İstihdam Kurumları [LEMIS] ve İrlanda
Cumhuriyeti’ndeki Yerel İstihdam Hizmetleri [LES]).

Yerel istihdam hizmet sağlayıcıları, iş piyasasındaki en uzak ve en yetersiz temsil edilen
gruplara hizmet götürmeyi amaçlayan etkili ve uygun yöntemlerdir.

Cinsiyet eşitliği ve kadınların iş gücüne katılımı ayrı ayrı değerlendirilen konular değildir. Bu
konu “geniş toplum” çerçevesinde ve cinsiyet, yaş, engellilik, ırk, dini inanç, politik görüş,
cinsel eğilim ve bakıma muhtaç yakınları olan kişiler gibi farklılıklara bakılmaksızın herkes için
fırsat eşitliği kavramı içerisinde ele alınır.

Fırsat eşitliği kavramı ve uygulaması özel amaçla kurulmuş Eşitlik Komisyonu (Kuzey İrlanda)
ve Eşitlik Temsilciliği (İrlanda Cumhuriyeti) ile kurumsallaştırılmıştır. Bu kurumlar kamu ve özel
sektör kuruluşlarında her seviyede istihdam eşitliğini teşvik etmek için pozitif ayrımcılık
yapılmasını zorunlu kılar.

Devlet kurumları, yasa gereği, çalışanları arasında fırsat eşitliğini gözetmekle yükümlü olmakla
birlikte özel sektörde fırsat eşitliği uygulamalarını teşvik etmekle yükümlüdür.

Yasaya göre, kamu görevlileri, fırsat eşitliğini teşvik etme ihtiyacına uygun olarak hareket
etmekle yükümlüdür. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, fırsat eşitliği teşvik etmek için Eşitlik
Komisyonu’na sunulan ve bu komisyon tarafından onaylanan Eşitlik Planı’nı belirlemelidir.
Devlet organları, fırsat eşitliği ilkesi üzerinde büyük etkisi olan mevcut ve teklif halindeki
politikalarla ilgili Eşitlik Değerlendirmesi uygulamalıdır.

Pratikte, fırsat eşitliği, kamu ve özel sektör kuruluşlarına erdem, eşitlik, çeşitlilik, açıklık,
şeffaflık, bağımsızlık, bütünlük ve orantılılık ilkeleriyle ilgili yol gösteren ve özel olarak
hazırlanmış uygulama esasları sayesinde uygulanır ve izlenir. Uygulama esasları, yasayı
yansıtan kurum içi bir düzenleme olabileceği gibi isteğe bağlı olarak yasa yerine de
uygulanabilir. Uygulama esasları yasal olarak bağlayıcı veya zorlayıcı bir belge değildir ancak
çalışanlar arasında ahlaki ve disipline edici bir etkisi vardır.

Ev sahibi kuruluşların sunduğu çeşitli fakat ilgili konu başlıkları, Türk paydaşların çalışma
alanlarıyla alakalıydı. Nakledilebilir teknik bilgi, özellikle istihdam eşitliği ve yerel istihdam
ortaklıkları hususlarında tespit edilmiştir.

Basılı ve elektronik kopyalar olarak sunulan önemli sayıdaki materyal, ev sahibi kuruluşların
çalışma alanları hakkında tartışılan konulardan daha fazla bilgi sağlamıştır. Bu sayede, AB
uygulamalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamış ve özel görev komitesinin özellikle çalışma
ziyaretine katılmamış ancak “teknik bilgi” ihtiyacı olan diğer üyeleri için çok iyi bir ders
niteliğinde olmuştur.

Çalışma ziyareti esnasında, farklı paydaş kuruluşların katılımcıları, istihdam ortaklığı kavramını
uygulamada görme şansı yakalamıştır. İlgili diğer kurumlar da Türkiye’de pozitif ayrımcılığı ve
fırsat eşitliği ile ilgili ortaklık arayışına girmiştir.

Fırsat eşitliği konusunda AB uygulamalarını gören katılımcıların, çalışma ziyareti sayesinde
cinsiyet duyarlılığı artmıştır. Bu sayede katılımcılar Türkiye’ye döndüklerinde, Türkiye’de
cinsiyet duyarlı ALMP modellerinin geliştirilmesine ve cinsiyet duyarlı politikaların ve
uygulamaların teşvik edilmesine büyük katkılarda bulunacaklardır.
9. EKLER
1.
2.
3.
Çalışma Ziyareti Kiti
Çıkarılan Dersler – Hayati Körpe
Ziyaret Edilen Kurumların Sunumları
TR07H1.02-02/001
Türkiye’de Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Desteği (KİD)
Çalışma Ziyareti
Kuzey İrlanda
06 - 08 Şubat 2012
ve
İrlanda Cumhuriyeti
08 – 10 Şubat 2012
BİLGİLENDİRME KİTİ
İçindekiler
1. Genel Bilgi
2. Katılımcı Listesi
3. Program
4. Ziyaret edilecek Kurumlar hakkında bilgi
5. Ziyaret edilecek Kurumların Adres ve İletişim bilgileri
6. Ziyaret edilecek şehirlerdeki acil telefon numaraları
7. Harcamalar
8. Kuzey İrlanda ve İrlanda hakkında bilgi
9. Ziyaret edilecek şehirlerin haritaları
1. Genel Bilgi
Türkiye’de Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Desteği kapsamında hayata
geçirilecek dört adet çalışma ziyaretinin birincisi gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışma ziyareti sayesinde konuyla ilgili iyi AB uygulamalarının aşağıda belirtilen proje sonuçlarının
gerçekleştirilmesi için araştırılması ve Türkiye’ye aktarılması amaçlanmaktadır. Bunlar:
Sonuç 2:
Geliştirilen “model” vasıtasıyla kadın istihdamının teşvik edilmesine yönelik yerel
stratejiler tasarlama kapasitesinin arttırılması
Sonuç 4:
Özellikle İŞKUR personeli ve ilgili paydaşlar arasında istihdam politikalarında cinsiyet
eşitliğine yönelik duyarlılığın arttırılması
İlk çalışma ziyareti, Faaliyet 2 başlamadan önce yapılacaktır. Böylece, farklı paydaşlardan oluşan Görev
Gücü üyeleri aşağıda belirtilen alanlardaki uzmanlık ve iyi uygulamaları öğrenebilecek ve bu bilgiyi
AİPP Modeli geliştirilmesi ve uygulaması sırasında kullanabilecektir:
 Özellikle kadınlar ve göçmenler gibi istihdam edilmeleri zor hedef gruplara yönelik istihdam
hizmetleri
 Kamu istihdam kurumları ve özel sağlayıcılar arasındaki yerel istihdam ortaklıkları
 Eşitlik ve istihdam haklarının desteklenmesi ve uygulaması
 Kadınların işgücüne katılımlarının arttırılmasına dair istihdam tedbirleri
engellenmesi (bakım sorumlulukları, beceri eksikliği, ayrımcı uygulamalar)
ve
önleyicilerin
 Herkes için eşitlik kapsamında yerel ekonomik, sosyal ve insan kaynakları gelişimi
Çalışma ziyareti Kuzey İrlanda (BK) ve İrlanda Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecektir. Bu ülkeler, Avrupa
Birliği içinde eşitlik ve istihdam haklarının desteklenmesine dayalı istihdam ortaklıklarıyla bölgesel/yerel
gelişimi hedefleyen aktif istihdam politikalarını ilk olarak ve en başarılı şekilde uygulamış ülkeler
arasındadır.
Çalışma ziyareti katılımcıları merkezi ve yerel düzeyde olmak üzere ilgili paydaşların temsilcilerinden
oluşmaktadır. Bu kişiler Görev Gücü içinde de yer alacak olup ortaklığa dayalı yeni AİPP Modeli’nin
geliştirilmesi ve uygulamasına katkıda bulunacaklardır. Söz konusu katılımcılar, istihdam, eğitim, sosyal
koruma ve çocuk esirgeme alanlarında faaliyet gösteren devlet kurumlarıyla bölgesel kalkınma
ajansları ve işveren kuruluşlarına mensupturlar. Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’nde ziyaret
edilecek kurum/kuruluşlar da benzer nitelikte kurum/kuruluşlardan belirlenmiştir. Bunlar arasında,
İstihdam ve İrtibat Departmanı, Sosyal Koruma Departmanı, İstihdam Merkezleri, İstihdam ve
Yararlandırma Ofisleri, Yerel İstihdam Hizmetleri, Cinsiyet Eşitliği Birimi, Eşitlik Komisyonu, Eşitlik
Ajansı, NI Yatırım, Dublin Kalkınma Anlaşması ve IBEC (İrlanda İşverenler Derneği) gibi
kurum/kuruluşlar sayılabilir.
Ev sahibi kurum/kuruluşlardan faaliyet gösterdikleri alana dair gerçekleştirdikleri uygulamaları mümkün
olabildiğince gösterecek bilgilendirici sunumlar yapmaları istenmiştir. Ayrıca, ilgili her türlü konuda
katılımcıların arzu edeceği bilgiler de basılı ve elektronik kopya olmak üzere kendilerine sağlanacaktır.
Çalışma ziyareti katılımcılarının gerçekleştirilecek toplantılarda aktif katılımları beklenmektedir. Ek
olarak, çalışma ziyaretinin tamamlanmasını takiben bireysel olarak yazacakları Çalışma Ziyareti Raporu
için bilgi edinmeleri ve not almaları beklenmektedir. AİPP Görev Gücü, Genel Çalışma Ziyareti Raporu
ile birlikte bu raporlara da başvuracaktır.
Söz konusu bireysel raporların ev sahibi organizasyonlarla ilgili o kuruma özel deneyimleri/öğrenilmiş
dersleri içermeleri gerekmektedir (istihdam hizmeti ya da işveren kuruluşu, kalkınma ajansı, toplumsal
cinsiyet birimleri gibi).
Çalışma ziyareti katılımcıları, çalışma ziyareti organizasyonunu değerlendirmek için Çalışma Ziyareti
Anketi’ni dolduracaklardır.
Bir adet genel Çalışma Ziyaretleri Raporu üretilecektir. Ev sahibi kurum/kuruluşlarca sağlanacak
materyaller de bu çerçevede düzenlenecek (elektronik format da dahil olmak üzere) ve İŞKUR
personeliyle yerel paydaşlara sunulacak Çalışma Ziyareti Değerlendirme Raporu’na Ekler olarak
eklenecektir.
1. Katılımcı Listesi
İsim
Kurum
Ünvan
Telefon/e-mail
Faruk Şahin
T.C. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı- İşgücü
Teftiş Kurulu
Kıdemli İşgücü
Piyasası Müfettişi
(+90505) 624-0610 /
[email protected]
Nuran Ersoy
Türkiye İş
Kurumu/İŞKUR
İstihdam Stratejileri
Şube Genel Müdürü
(+90) )505 925-2438 /
[email protected]
Nazan
Kahraman
Türkiye İş
Kurumu/İŞKUR
İstihdam Stratejileri
Şube Müdürü
(+90) 0533 719-4233 /
[email protected]
Münir Aktepe
Türkiye İş
Kurumu/İŞKUR
Erzurum İl
Müdürlüğü)
İl Müdürü
(+90537) 213-3913 /
[email protected]
Hatice Serap
Özen
Gaziantep İpekyolu
Kalkınma Ajansı
Uzman
(+90) 0533 488-8001 /
[email protected]
Kenan Civan
T.C. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Uzman Araştırmacı
(+90) 0506 908-1208 /
[email protected]
Ersin Artantaş
Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları
Konfederasyonu/TES
K)
Eğitim ve Planlama
Müdürü
(+90) 312 418-3269, 0505
7120150 / [email protected]
T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı/MEB –
Mehmet Sait
Demir
Yaşam boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
“Baba Destek
Programı Eğitimi”
Sorumlusu
(+90) 0505 728-6018 /
[email protected]
Yeliz Filiz
T.C. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
Kadının Statüsü
Genel
Müdürlüğü/KSGM
Aile ve Sosyal
Politikalar Uzmanı
(+90) 0535 468-7637 /
[email protected]
Hayati Körpe
WYG International
/WYG Türkiye
İşgücü Piyasası
Analizi Kilit Uzmanı
(+90) 0532 7362414 /
[email protected]
Anna Vidinova
WYG International
(UK) / WYG Türkiye
Ekip Lideri
(+90) 312 231 5233 /
[email protected]
Zvezdelina
Dabi
WYG International
(UK) / WYG Türkiye
Proje Yönetimi &
Finans
+90 (312) 219 77 55 /
[email protected]
Ozlem Boztas
WYG Türkiye
Tercüman
(+90) 0542 256-4483 /
[email protected]
Nur Banu
Uğurlu
WYG Türkiye
Tercüman
(90537) 96266 96 /
[email protected]
3.
Program
KİD Projesi kapsamında Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’ne yapılacak Çalışma Ziyareti Programı
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
11.02.2012
Kuzey İrlanda
Kuzey İrlanda
Kuzey İrlanda
İrlanda Cumhuriyeti
İrlanda Cumhuriyeti
İrlanda Cumhuriyeti
Kurum/Konular
Kurum/Konular
Kurum/Konular
Kurum/Konular
Kurum/Konular
Kurum/Konular
09.00-13.00
09.00-10.30
09.00-11.00
09.00-10.30
09.00-10.15
Serbest zaman
Kuzey Belfast İş Merkezi
İstihdam ve Öğretim
Bakanlığı (DEL) Kuzey İrlanda
İstihdam Kurumu
09.00-09.30
Varış&Tanışma
Colum Boyle
(Gloucester House)
Şu konuları görüşmek: İş
merkezlerinin AİPP’nin
uygulanmasına ilişkin
sorumlulukları, AİPP’nin
tanıtılması ve istihdam
hizmetlerinin pazarlanması
için yöntemler, işverenlerle
çalışmalar, iş danışmalarının
müşteri yükü, iş kulüplerinin
çalışmaları, hedef gruplar,
hizmetlere erişimi zor olan
bölgelerdeki insanlara
yönelik özel destek
hizmetleri. Şu konuları
GEMS Kuzey İrlanda
Limited
Ulusal İstihdam ve
Salahiyet Kurumu (NEES)
Hizmetler/Programlar
09.00
Çay/Kahve
(Belfast Belediye Binası)
Hoş Geldiniz
Meclis Üyesi Jim Rodgers
OBE,
Şu konuları görüşmek:
istihdam hizmetleri sunumu,
kayıt, bilgilendirme, rehberlik,
tavsiyelerde bulunma, iş
arayanların yönlendirilmesi,
İşsizler için İstihdam Eylem
Planı, istihdam farkındalığını
desteklemeye yönelik hibeler,
Ücret Sübvansiyon Programı
Destekli İstihdam,
İrlanda Ulusal Kadın
Konseyi (NWCI) – kadınların
ekonomik güçlendirilmesinden
sorumludur.
Kadınların, ekonomik
güçlendirilmesi ve kaynakların
toplumda kadın ve erkekler
arasında eşit şekilde
dağıtılmasını sağlamaktan
sorumludur. Hükümet’in, kadın
haklarını ve kadınların
kazandıklarını korumak için
bütçede yapması gerekenleri
belirten NWCI ‘Ön Bütçe 2010
Sunumu' hakkında görüşme.
09.30-10.00
Bölgesel
Operasyonlar –
Müşteri Hizmetleri
incelemek: iş danışmanlığı ve
kariyer rehberliği yöntemleri,
işverenlere yönelik destek
hizmetleri, işsizlere yönelik
destek hattı, bilgi masaları.
GEMS NI Direktörü
İstihdam Programları –
Toplum Yararına Çalışma/İş
Girişimleri,
09.10-09.30
Hayat Boyu Öğrenme
(İşletmelere/Çalışanlara
Yönelik e-Kolej)
Belfast Şehrine istihdam
ve beceri getirmek
Lorna Thompsan
(Yetkinlik Geliştirme
Programı, İnsanlar
09.00-10.00
10.00-10.45
İş Merkezi (Kuzey Belfast)
İşveren Katılımı
&Pazarlama
Lydia McAleenan
09.30-10.45
HARTE Programı
(istihdam ortaklığı)
Roisin Sloan
10.00-10.30
10.45-11.00
DEL NI (Konferans Salonu,
Gloucester House)
Yerel İstihdam
Aracılık Kurumu
(LEMIS)
Sam Bailie
11.30-12.30
Springvale Learning
Çay/Kahve
11.00-11.30
Aracılığıyla Mükemmeliyet
(İnsan Kaynakları Yönetim
Standardı), Yapı Girişimleri Safe Pass (İş Sağlığı ve
Güvenliği Farkındalık
Oluşturma Programı))
NWCI ‘Bakım İşi’nin
görüşülmesi: bakım
sorumluluğunun kadın ve
erkekler arasında dağılımı ve
NWCI’nın, ücretli ebeveynlik
izni ve babalar için ücretli
babalık iznine yönelik
kampanyası 'Erişilebilir Çocuk
Bakım Modeli'. NWCI’nın, hem
kadın hem erkeklerin iş hayatı
ile aile hayatını uzlaştırmasını
kolaylaştıran esnek çalışma
uygulamalarına ilişkin
tavsiyeleri. NWCI’nin,
bakıcılara, Bakıcı Ödeneği ve
Bakıcı Yardımı biçiminde
ödeme yapılmasına ilişkin
tavsiyeleri.
ES Eğitim Yöntemlerine
Genel Bakış
Anne McCloskey
11.00-12.00
Shankill İş Sosyal
Özel kâr amacı gütmeyen
toplum temelli büyük bir
eğitim sunucusu
10.45-11.45
10.30- 11.45
İstihdam Hizmeti Ofisi
Eşitlik Otoritesi - (İstihdam
Eşitliği Yasası kapsamında
oluşturulan bağımsız bir
organ) Rolü ve görevleri
genişletilerek İstihdam Eşitliği
11.30-12.00
İşe Adımlar
John Mallon
12.00-12.30
Engelli İstihdam
Hizmeti
Terry Park
12.30-13.00
Kuzey İrlanda İşgücü
Piyasası
Yardımlar Ofisi -
Ajansı’nın yerini almıştır.
İş Merkezlerini Sosyal
Yardımlar Ofisi ile birleştirme
mantığını ve işsizlere hizmet
sunmada işlevini görüşmek
amacıyla Ofis’in ziyaret
edilmesi
Cinsiyet Ana
Akımlaştırması Birimi’nin,
Ken Brown/Kate Rice
İrlanda işgücü piyasasında,
katılım ve istihdam anlamında
engellerle karşılan spesifik
gruplara nasıl destek
verdiğinin görüşülmesi; eşitliği
geliştirmek ve çeşitliliğe yer
açmak amacıyla ayrımcılıkla
mücadele etme kapasitelerini
güçlendirerek mesleki eğitim
ve öğretim sunucuları, işgücü
piyasası programları ve küçük
ve ortak ölçekli işletmeler
bünyesindeki kurumsal
değişim konusunda nasıl
destek verildiğinin
görüşülmesi.
Dave Rodgers
Hizmet sunucularının,
hizmetlerini eşitlik-dostu hale
getirmelerine imkan veren
Eşitlik Faydaları Aracı’nın
görüşülmesi.
İşyerinde Çeşitlilik Girişimi
2011 hakkında görüşülmesi
DEL Nil’de Öğle
Yemeği
Shankill İş&Destekler
Ofisi’nde öğle yemeği
Öğle Yemeği
NEES’te Öğle Yemeği
EA’da Öğle Yemeği
12.30-13.45
12.00-13.00
12.00-13.00
13.45-14.15
13.30-15.30
14.00-15.00
13.15-14.30
13.15-14.30
Beceriler Stratejisi
Yerel İstihdam Aracılık
Kurumu (LEMIS)
Invest NI
Kanal Toplulukları LES
İrlanda İşletme ve
İşverenler
Konfederasyonu (IBEC)
Kanal Toplulukları Ortaklığı,
dezavantaj, sosyal dışlanma
ve uzun süreli işsizlik
konularını ele almayı
amaçlayan yerel bir kalkınma
girişimidir
Cinsiyet ile ilgili girişim, araç
ve kaynakların görüşülmesi, iş
hayatında kadın konusu
hakkında çalışmak amacıyla
IBEC’in çeşitli devlet kurumları
ve işveren grupları ile birlikte
yürüttüğü çalışmalar. FAS ve
Yerel İstihdam Hizmeti
sunucularıyla yürütülen
ortaklık
13.00-13.45
Sian McCleave
Ashton Merkez, Kuzey
Belfast
14:15-14:45
Kariyerler/Stajlar
Anne Cooke
14.45-15.45
Şu konuları gözlemlemek ve
tartışmak: hedefe yönelik
girişimler, öncelikli
müşteriler, fon sağlama ve
yer kriterleri, hizmet
sunucular, işverenlerle
irtibat, öncelikli müşterilerle
çalışma yöntemleri,
Paydaşlar Forumu’nun
sorumlulukları.
Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği
Birimi OFM/DFM Eileen
Sung
15.30 – 17.00
ASF Projesi
Sharon Polson
(Adrian Hack DEL)
İşletme, Ticaret ve Yatırım
Bakanlığı’nın Kalkınma
Ajansı. Şu konuların
görüşülmesi: yeni ve
mevcut işletmelere yönelik
destekler, Invest NI
müşterisi olma kriterleri ve
müşteri olmanın faydaları,
NI Müşterisi olmaya hak
kazanamayanlara yönelik
destekler, İşletme Bilgi
Merkezi’nin sunduğu
hizmetler
(www.nibusinessinfo.co.uk)
, ihracat ve yerel piyasa
odaklı işletmelerin
desteklenmesine yönelik
15.00-17.00
St. Andrews
Toplum Kaynağı Merkezi
Kamu İstihdam Kurumu
(FAS) tarafından dezavantajlı
ve istihdam edilebilirliği
düşük kişilere hizmet sunmak
üzere dışarıdan hizmet alınan
15.00-17.00
Dublin Kalkınma Paktı
İstihdam ve kalkınma
AB ve uluslararası
yükümlülüklere
uyulması konusunda
çalışan İlk Bakan ve
İlk Bakan Yardımcısı
Ofisi (OFMDFM) ‘NI
bünyesinde yer
almaktadır.
SAW’ın göçmen
kadınlara kendilerine
yardımcı olma,
beceriler geliştirme
ve eğitimlere katılma
konusunda sağladığı
destekler; sorun
çözme, göçmen
çalışanların hakları,
vatandaşlık ve global
gençlik konusunda
verilen eğitimler AB
sınırları içinde ve
sınırları dışında
hareketliliğe ilişkin
Hareket Halinde
Gençlik Programı,
yaygın eğitim ve
gençleri dahil etme,
Arkadaşıma
Dokunma
Marie Cullen
ASF kapsamında fon
sağlanan istihdam
programları ve projeleri
görüşmek amacıyla ziyaret
Dönüşüm Programı, kendi
işini kurma öncesi dönemde
ve kendi işini kurma
döneminde olanlara yönelik
Haydi Sen de Dene Girişimi,
Invest NI yerel ve bölgesel
ofis ağı, ‘Ortak Ofis (Hot
Desk)’ imkanı, yatırımcılara
yönelik maddi teşvikler.
Sosyal girişimciler, kadınlar
ve etnik azınlıklara kendi
işlerini kurma konusunda
destek sunan Ortaklık
Girişimleri, girişimcilerin
eğitim sistemine dahil
edilmesine yönelik
ortaklıklar, DEL NI ile
birlikte gerçekleştirilen
beceri geliştirme
ortaklığının görüşülmesi
hükümet dışı istihdam
kurumu
Görüşmede tüm aile desteği
üzerinde durulacaktır
Güney Batı İstihdam
Kurumu operasyon modelini
sunacak, sunumda LES’in
yaptıklarının yerel niteliği,
yereldeki güçlükler ve
istihdam hizmetlerinin
sunumunda yerelde
konuşlanmış bir kurumun
önemi ne değinilecektir.
FAS temsilcisi ile görüşme
15.00
Adelaide House’a
transfer
15.15
Çalışma ziyareti
katılımcılarının Dublin Inner
City tecrübesinden neler
alabileceğine ilişkin öneriler &
bilgi paylaşımı
konularını ele almak üzere AB
destekli bir girişim. Dört
stratejik politika alanında
politika girişimleri, pilot
programlar.
farkındalık stratejisi
Çay/Kahve
(Rogan Room)
15.45-16.00
Adelaide House’den
transfer
16.00-17.30
Kuzey İrlanda Eşitlik
Komisyonu
15:15 - 15:45
DEL Pazarlama/Tanıtım
Paddy Murphy/
Chris Lennon
Marie McSorley
Kuzey İrlanda Eşitlik
Komisyonu, fırsat
eşitliğinin, tavsiye ve
yürütme aracılığıyla
teşvik edilmesinden
sorumludur.
İşverenlere, istihdam
eşitliği hakkında bilgi,
rehberlik ve desteğe
erişim sağlamak için
tasarlanmış olan
‘İşveren Odağı’ web
sitesinin incelenmesi.
Farklı hizmet sunuculara
yönelik Eşitlik Girişimleri
15:45 - 16:00
Kapanış ziyareti
Colum Boyle
Dr Farry
İletişim Şirketi O2
temsilcileri ile işverenlerle
gerçekleştirilen ortaklık
konusunda görüşülmesi
/Programları’nın
görüşülmesi. Eşitlik
yasası hakkında
farkındalık oluşturma
yöntemlerinin
görüşülmesi. Adil
Çalıştırma İzleme
Raporu’nun nasıl
hazırlandığının
görüşülmesi. Devletin
eşitliğe yönelik
çalışmaları hakkında
bilgileri bir araya getiren
NISRA Eşitlik
Website’sinin
incelenmesi.
19.00-19.30
Dublin’e hareket
20.00-21.00
Belfast Belediye
Binası’na ziyaret
‘Oliver StJohn Gogarti’de
resmi akşam yemek
19.45-21.45
Tel: 00353 (0) 1 6711822
The Merchant Great
Room Restaurant ‘da
resmi akşam yemeği
Tel: 0044 (0) 90262717
Tel: 28 9023 4888
4. Ziyaret edilecek Kurumlar hakkında bilgi
Çalışma Ziyareti
BELFAST
6-8 Şubat 2012
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı
Kuzey İrlanda işgücü piyasası özellikle uzun süredir işsiz olan kişiler ve daha genç yaş grupları bakımından
ciddi bir şekilde kötüleşmiştir. Kuzey İrlanda Birleşik Krallık içerisinde en yüksek ekonomik durgunluk
seviyesine sahipken çalışma yaşında olan ancak aktif olmayan kişilerin yaklaşık olarak %40 oranı herhangi bir
vasfa sahip değildir. Bu bölgede vasıflara yönelik gereksinimlerde – daha yüksek vasıf seviyelerine doğru
gerçekleşmesi – beklenen değişim dikkate alındığında bu insan grubu için işgücü piyasasına aktif şekilde
katılım yönündeki olanaklar önümüzdeki on yıllık süreçte çok daha kısıtlı hale gelecektir. Bu nedenden dolayı
halihazırda istihdam edilmiş kişilerin vasıflarının geliştirilmesine ve herhangi bir vasfa sahip olmayan ya da
düşük vasıflı olan ve bir işi olmayan önemli sayıdaki kişilerin bu sürece yeniden katılımına ve vasıflarının
geliştirilmesine yönelik acil bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bölge aynı zamanda Araştırma ve Geliştirme üzerine
Ticari Harcamalara (BERD) ilişkin nispeten düşük seviyeler nedeniyle de zorluklarla karşı karşıyadır. Bunlara
ek olarak, ICT ve “teknoloji okuryazarlığı” eksikliği de sosyal katılımın önünde ciddi bir engel teşkil
etmektedir. Kanıtlar bu zorunlu vasıfların bireylere ilk kez bir işe girmeleri, daha yüksek katma değerli işlere
geçmeleri ve yaşam kalitelerini geliştirmeleri konusunda daha fazla imkan sağladığını göstermektedir.
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı (DEL, İrlanda: An Roinn Fostaíochta agus Foghlama, Ulster İskoçları:
Depairtment for Employ an Learnin[, eski Yüksek ve İleri Eğitim, Öğretim ve İstihdam Bakanlığı (DHFETE),
Kuzey İrlanda Yönetimi bünyesinde daha yetkisiz bir merciine devredilmiş bir Kuzey İrlanda hükümeti
bakanlığıdır.
23 Mayıs 1998 tarihinde Belfast Anlaşması üzerine yapılan bir referandumu ve 19 Kasım 1998 tarihinde 1998
Kuzey İrlanda Yasasına Kraliyet Onayının teberru edilmesini müteakiben, Başbakan Tony Blair yönetimindeki
Birleşik Krallık hükümeti tarafından bir Kuzey İrlanda Meclisi ve Kuzey İrlanda Yönetimi tesis edilmiştir. DEL,
1998 Kuzey İrlanda Yasası ve 1999 Bakanlıklar (Kuzey İrlanda) Kararı aracılığıyla 1999 yılı Aralık ayında
oluşturulan 11 adet daha yetkisiz bir merciine devredilmiş Kuzey İrlanda bakanlığından bir tanesidir.

Daha yetkisiz bir merciine devredilmiş bakanlığın ilk bakanı 2 Aralık 1999 tarihinde görevine başlamıştır.
İntikal süreci dört dönem boyunca askıya alınmıştır ve bu dört dönem boyunca bakanlıklar Kuzey İrlanda
Ofisinden doğrudan bakanların yönetim sorumluluğu altına girmiştir.
Amaç

Eğitimin ve vasıfların teşvik edilmesi, insanların işe hazırlanması ve ekonominin desteklenmesi.
Hedefler

Kaliteli öğrenme, araştırma ve yetenek eğitimi aracılığıyla ekonomik, sosyal ve kişisel gelişimin teşvik
edilmesi; ve

İnsanların işe girmesine yardımcı olunması ve iyi istihdam uygulamalarının teşvik edilmesi.
Kullanıcılar

Beceri seviyelerini ve vasıflarını geliştirmek isteyen ya da serbest meslek de sahip olmak üzere
istihdama doğru kaydedilen yolda desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyan bireyler; ve

Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde yer alan ticari işletmeler.
Değerler
Eşitlik, etkinlik ve verimlilik değerleri Bakanlığım kurumsal planında yer alan taahhütlerini yerine getirmesi
için dayanak oluşturmaktadır. Bakanlık anahtar önceliklerine odaklanacak, kullanıcıların tarafsız bir şekilde
birinci sınıf kaliteli hizmetler sağlamanın yollarını arayacak, bir örgüt olarak sürekli gelişim için çabalayacak ve
personelini motive edecek, geliştirecek ve değer verecektir.
Sorumluluklar
DEL NI aşağıda belirtilen alanlardaki politikalardan sorumludur:
 istihdam
 istihdam hakları ve sorumlulukları
 ileri eğitim
 yüksek eğitim
 vasıflar ve eğitim
Kuzey İrlanda’da gerçekleştirilen diğer bütün eğitim seviyelerinden Eğitim Bakanlığı sorumludur.
Anahtar faaliyet alanları

Eğitim ve vasıfların edinimini, girişimcilik, yönetim ve liderlik de dahil olmak üzere geliştirmek.

Kuzey İrlanda ekonomisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yaratıcılık ve yenilikçilik seviyelerini
artırmak;

Bireylere serbest meslek de dahil olmak üzere iş edinmeleri konusunda yardımcı olmak ve istihdam
programları ve vasıf gelişimi arasındaki bağlantıları güçlendirmek; ve

İstihdam hakları ve sorumluluklarının çerçevesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi
Bakanlığın Yapısı
Bakanlık İstihdam ve Eğitim Bakanına tavsiyelerde ve rehberlikte bulunulmasına yönelik sorumluluğu bulunan
Müsteşar Dr. Stephen Farry tarafından yönetilmektedir.
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ekibi
Politika, tavsiye ve yönetişim konularının idaresine ilişkin koordinasyon Üst Yönetim Ekibinden aldığı destek
ile Bakanlık Kurulu tarafından yönetilecektir. Kurula Müsteşar başkanlık etmektedir ve kurul iki müsteşar
yardımcısından ve iki icra görevi olmayan yöneticiden meydana gelmektedir. Mali İşler Müdürü ve İnsan
Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Müdürü normal seyirde Kurul toplantılarına katılır. Bakanlık Kurulunun
amacı Bakanlığın faaliyetlerinin stratejik bir seviyede yönetilmesi ve stratejik, politika, mali, yönetim ve
benzeri diğer hususların görüşülmesidir. Kurul ayda bir toplanır.
Üst Yönetim Ekibi Müsteşardan, iki adet Müsteşar Yardımcısından, yedi adet Bölümün Müdürlerinden ve
Eğitim Öğretim Teftiş Kurulu tarafından görevlendirilen bir Baş Müfettiş Yardımcısından meydana
gelmektedir. Üst Yönetim Ekibi (SMT) Müsteşar Yardımcısı (Kaynaklar) başkanlığında Yöneticilerinin ve
Müsteşar Yardımcılarının üniversiteye özgü bir formunu teşkile der. Üst yönetimin rolü Yöneticilere kurumsal
ve politika geliştirmek de dahil diğer önemli hususlardaki toplantılara ve görüşmelere katılım açısından
düzenli bir imkan sağlamaktır. SMT ayda bir toplanır.
İş Bulma Kurumu Teftiş Kurulu (EAI)
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Kuzey İrlanda’da bulunan iş bulma kurumlarının ve iş bulma işletmelerinin
işlemlerinin düzenlenmesinden sorumludur. Yönetmelikler iş bulma kurumlarının ve işletmelerinin boş iş
pozisyonlarına uygun olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla kullanıcıları üzerinde daha ayrıntılı kontroller
gerçekleştirmelerini; kayıtların tutulmasına ilişkin gereksinimlerin açıklığa kavuşturulmasını ve harçlar ve
ücretlere ilişkin kısıtlamaları sıkılaştırmalarını gerektirir.
Bakanlık, Yönetmeliklere uygunluğu denetlemek amacıyla Kuzey İrlanda’da bulunan iş bulma kurumlarında
ve işletmelerinde denetimler gerçekleştirebilir ve tesisleri ve kayıtları teftiş edebilir. Denetimler rutin olarak ya
da bir şikayet alınması üzerine gerçekleştirilir. Mevzuatın ciddi ya da mükerrer şekilde ihlal edilmesi
yargılamaya tabidir ve bazı durumlarda bir kurumun işlemlerini gerçekleştirmesi yasaklanabilir. İş Bulma
Kurumu Teftiş Kurulu Standartları İş Bulma Kurumu Teftiş Kurulu Standartları
Talebin Anlaşılması İhtiyaca Yanıt Verilmesi
İhtiyaçların ve taleplerin anlaşılması istihdam açısından Sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıfların ve bireylerin
gerek duyduğu yardım ve desteğin, kariyer bilgilerinin ve tavsiyelerinin ve rehberliğinin sunulabilmesinin ve
vasıfların geliştirilmesinin yanı sıra istihdam yasası gündeminde konuya destek sağlanması için anahtar bir
bileşendir. Kaliteli ve anlamlı İşgücü Piyasası Bilgilerinin zamanında kullanılabilir olması örneğin vasıflara
yönelik talebin anlaşılmasında önemli bir husus olacaktır ki bu husus yakın zaman içerisinde DEL tarafından
önemli ölçüde geliştirilmiştir ve bu konuya odaklanmaya devam edilmektedir.
Katılım, Kalkınma Ortaklıkları
Bakanlık hizmetlerini geliştirdiği ve sunduğu çok çeşitli ortaklara sahiptir. DEL stratejik önceliklerini tek başına
sunamayacağının farkındadır ve anahtar paydaşlar ile kurduğu ilişkilerine değer vermektedir. DEL aynı
zamanda İrlanda’da vasıfların ve istihdamın geliştirilmesi için diğer kurumları birlikte çalışma hususunda da
cesaretlendirmektedir.
 Refah Reformları geliştirilmesi amacıyla Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik kurumu ve Çalışma
ve Emeklilik Bakanlığı ile yakın çalışmalar gerçekleştirmek;
 AB Barroso Rekabetçilik ve İstihdam, Yenilik ve Teknoloji ve Sosyal Dayanışma İçerik Grupları ile
çalışma yapmak amacıyla Bakanlıklar arası strateji ve politika geliştirme süreçlerine katılmaya devam
etmek,
 Birleşik Krallık İstihdam ve Vasıflar Komisyonu ile çalışmaya devam etmek;
 Özürlüler sektörü ile çalışmalar yapmak;
 Toplum ve gönüllüler sektörlerinin yanı sıra işçi sendikaları ve işveren temsilcileri ve göçmen işçilerin
ve diğer dezavantajlı grupların çıkarlarını gözeten kurumlar dahil olmak üzere anahtar paydaşlar ile
ortaklık düzenlemelerini geliştirmek.
Yönetişim Sunmak Değeri Azami Seviyeye Çıkartmak
Bakanlık “Merkezi hükümet Bakanlıklarında Kurumsal Yönetişim üzerine İyi Uygulama Kuralı” tarafından
tasarlanan dürüstlük, tarafsızlık; açıklık; sorumluluk; doğruluk; adillik; hassaslık; şeffaflık; yansızlık; ve
güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde “Kuzey İrlanda’da Kamu Parasının Yönetimi” bağlamında hizmetlerinin
tamamının ve hizmet sunumunun performansının, kalitesinin ve maddi değerinin geliştirilmesinden
sorumludur
Stratejik temalar 2011-15
DEL NI tarafından vasıflar ve istihdam konuları çevresinde aşağıda belirtilen kapsayıcı stratejik temalarda
çalışmalar gerçekleştirilir:
 Üretkenliğin Artırılması, Vasıfların Geliştirilmesi;
 Engellere Hitap edilmesi, Kişinin Desteklenmesi;
 Kalitenin Yükseltilmesi, Standartların Artırılması;
 Talebin Anlaşılması, İhtiyaca Yanıt Verilmesi;
 Katılımın Artırılması, Ortaklıkların Geliştirilmesi;
 Yönetişim Sunulması, Değerin Azami Seviyeye Çıkartılması;
 Kişilerin Yönlendirilmesi, Performansın Geliştirilmesi.
İstihdam Hizmeti Stratejisi ‘Başarı için Çalışma’ hizmetlerine erişim sağlayan çok daha çeşitlendirilmiş bir
istemci veri tabanını hesaba katmak amacıyla istihdamın önündeki engellere hitap edilmesi için daha
bireyselleştirilmiş bir yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, Yönetim bir dizi engelle yüz yüze
gelebilen Eğitim, İstihdam ya da Öğretim Sürecinde Olmayan (NEET) gençler için bir Strateji başlatmıştır.
DEL NI programlarının ve sunum yöntemlerinin kalitesine ve performansına ilişkin bir analiz gerçekleştirir ve
bu süreçte performansı kendi anahtar hedeflerine ve PfG Yönetim taahhütlerine karşı değerlendirmenin yanı
sıra alınacak anahtar önlemleri de tanımlar.
Vasıflar Üzerinden Başarı Stratejisi
'Vasıflar üzerinden Başarı - Kuzey İrlanda için Gelecekleri Dönüştürmek”, temalı Vasıflar Stratejisi Kuzey
İrlanda’da vasıfların geliştirilmesi için kapsayıcı bir çerçeve sağlar.
Hedefler
Kaliteli eğitim, araştırma ve vasıf eğitimi aracılığıyla ekonomik sosyal ve kişisel gelişimi teşvik etmek;
İnsanların işe girmesine yardımcı olmak ve iyi istihdam uygulamalarını teşvik etmek.
Kullanıcılar
Beceri seviyelerini ve vasıflarını geliştirmek isteyen ya da serbest meslek de sahip olmak üzere istihdama
doğru kaydedilen yolda desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyan bireyler; ve;
Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde yer alan ticari işletmeler.
Anahtar faaliyet alanları
Eğitim ve vasıfların edinimini, girişimcilik, yönetim ve liderlik de dahil olmak üzere geliştirmek.
Kuzey İrlanda ekonomisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yaratıcılık ve yenilikçilik seviyelerini
artırmak;
Bireylere serbest meslek de dahil olmak üzere iş edinmeleri konusunda yardımcı olmak ve istihdam
programları ve vasıf gelişimi arasındaki bağlantıları güçlendirmek; ve
İstihdam hakları ve sorumluluklarının çerçevesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi.
Vasıflar Üzerinden Başarı 2 üzerine konsültasyon
DEL NI revize edilmiş bir taslak Kuzey İrlanda için Vasıflar Stratejisi üzerine danışmanlık almıştır.
Bakanlık Vasıflar Haber Bülteni
DEL NI vasıflara ilişkin önemli bilgilere dair güncellemeler vermek amacıyla elektronik bir haber bülteni
hazırlar
İnsana Yatırım Yapanlar
İnsana Yatırım Yapanlar Standardı, işverenlerin çalışanlarının performansını değerlendirmek ve geliştirmek
amacıyla kişi gelişimi ve vasıf edinimi süreçlerini ticari işletmelerinin spesifik amaçları ve hedefleri ile
birleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir iş geliştirme aracıdır.
Ulusal Öğretim Ödülleri (NTA) bireylerin ve kurumların eğitiminin karşılaştırılması ve eğitimin işe
yaradığını gözler önüne seren hikayelerin paylaşılması için bir çerçeve sağlamaktadır.
IiP sürecini başaran kurumlar Ulusal Eğitim Ödülüne başvuru yapmaları konusunda cesaretlendirilir. Benzer
şekilde, belirli bir eğitim programı için bir NTA kazanan kurum eğitime karşı sergiledikleri yaklaşımları için
daha fazla takdir toplamanın yollarını arama ve örgütü tamamen geliştirme konularında cesaretlendirilir.
PWE Çalışma Turu esnasında katılımcılar
http://www.springvalelearning.com/
Springvale Eğitim Merkezini de
ziyaret
edecektir.
Anahtar Dış Stratejiler
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Anahtar Dış Stratejilerin oluşturulması sürecinde diğer Bakanlıklar ile işbirliği
yapacaktır ve bu stratejiler aşağıda listelenecektir.

Daha İyi Yönetmelik

Çocuklar ve Gençler

Bakım Konuları

Evsizlik

Toplum Güvenliği Stratejisi

Sağlık için yatırım yapmak
DEL NI İstihdam ve Vasıflar Finansman Desteği
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı yeterlik kriterlerine dayalı olarak birey, işveren ya da eğitim kuruluşları için
muhtelif türlerde finansman desteği sağlamaktadır.
İşe Dönme Kredisi İş ve Sosyal Yardım ofisleri/ İş Bulma Kurumlarından alınan İş Bulma Yolları aracılığı ile
kullanılabilen yeni bir mali destek sağlamaktadır.

İş Bulma Yolları

İşe Dönme Kredisi broşürü
İşe Bulma Aşamaları
Bu iş bulma sürecine yardım açısından uygulanan yeni ve denenmemiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım bireysel
istihdam ihtiyaçlarına uygun şekilde uyarlanabilen iş ile ilgili esnek bir menü sağlamaktadır.

İş Arayan kişiler için İş Bulma Aşamalarına ilişkin bilgiler

İş Bulma Aşamalarına ilişkin Genel Bilgiler
İşverenler için İş Bulma Aşamaları
İş Bulma Aşamalarının size nasıl yardımcı olacağını belirleyin.

İşverenler için İş Bulma Aşamalarına ilişkin Daha Fazla Bilgi
Öğrenci Finansmanı

Eğitim Sürdürme Ödeneği

Lisans Mezunları

Yüksek Lisans Mezunları
Yüksek Öğretim

Yüksek Öğretim – olası finansman desteği
İş Arama

Çıraklık Kuzey İrlanda

İstihdama Uzanan Köprü

Özürlü Danışmanlık Hizmeti

Zorunlu Vasıflar

İş Bulma Aşamaları

İş Bulma Aşamaları

Başarı için Eğitim
İşverenler

Çıraklık Kuzey İrlanda

İstihdama Uzanan Köprü

Özürlü Danışmanlık Hizmeti

Zorunlu Vasıflar

Vasıf Çözümleri

İş Bulma Aşamaları

Başarı için Eğitim
Avrupa Finansmanı

Sürdürülebilir Refah İnşa edilmesi

Peace 2

EQUAL
Yönetim Eğitimi

Ticari Eğitim İnisiyatifi

Liderlik ve Yönetim
İnsanlara Yatırım Yapanlar / Ulusal Eğitim Ödülleri
İnsana Yatırım Yapanlar Standardı, işverenlerin çalışanlarının performansını değerlendirmek ve geliştirmek
amacıyla kişi gelişimi ve vasıf edinimi süreçlerini ticari işletmelerinin spesifik amaçları ve hedefleri ile
birleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir iş geliştirme aracıdır.

İnsana Yatırım Yapanlar Kuzey İrlanda

Birleşik Krallık İstihdam ve Vasıflar Komisyonu (UKCES)
Ulusal Öğretim Ödülleri (NTA) bireylerin ve kurumların eğitiminin karşılaştırılması ve eğitimin işe yaradığını
gözler önüne seren hikayelerin paylaşılması için bir çerçeve sağlamaktadır.
DEL NI Eşitlik ve İyi İlişkiler
1998 Kuzey İrlanda Yasasının (Yasa) 75. Bölümü aşağıda belirtilenler arasında eşitliğin teşvik edilmesine
yönelik bir ihtiyaca uygun olarak Kuzey İrlanda ile ilgili fonksiyonlarını icra etmesi amacıyla bir kamu
makamına ihtiyaç duymaktadır:
Farklı dini inanışlara, politik görüşlere, ırka, yaşa, medeni hale ya da cinsel eğilime sahip kişiler arasında

Genel anlamda erkekler ve kadınlar arasında

Özürlü olan ve olmayan kişiler arasında

Bakmakla yükümlü olduğu kişiler olan ve olmayan kişiler arasında

Farklı dini inanışa, politik görüşe ya da ırka sahip kişiler arasında.
Eşitlik Planı
1998 Kuzey İrlanda Yasasının 9. Çizelgesi Yasa kapsamı altında belirtilen bütün kamu makamlarının bir Eşitlik
Planı içerisinde Kanunun 75. Bölümünde tarh edilen görevleri nasıl yerine getireceğine ilişkin teklifini
belirtmesini şart koşmaktadır. Bu Eşitlik Planının Kuzey İrlanda’da bulunan Eşitlik Komisyonuna ibraz edilmesi
ve bu komisyon tarafından onaylanması zorunludur.
Bir Eşitlik Planı kamu makamının aşağıda belirtilenlere ilişkin düzenlemelerini özetlemektedir:. 75. Bölüm kapsamı altında yer alan görevlere uyumun değerlendirilmesi
. Fırsat eşitliğinin teşvik edilmesine dair politikaların etkilerinin değerlendirilmesi ve buna ilişkin danışmanlık
alınması
. Fırsat eşitliğinin teşvik edilmesine dair politikaların ters etkilerinin izlenmesi
. Söz konusu değerlendirmelerin sonuçlarının yayınlanması
. Personelin eğitilmesi
. Halkın kamu makamı tarafından temin edilen bilgilere ve hizmetlere erişiminin sağlanması ve
değerlendirilmesi
Bakanlıkların tamamı bu konuda görevlendirilmiş kamu makamlarıdır ve dolayısıyla da kendi bağımsız ve
onaylanmış Eşitlik Planlarının bulunması zorunludur.
DEL NI 1995 tarihinden bugüne kadar uzman bir Eşitlik Birimine sahiptir ve politika geliştirme sürecinde
bilgilendirme yapmak amacıyla eşitlik üzerinde önemli ölçüde araştırma, değerlendirme ve istatistik
uzmanlığını halihazırda geliştirmiş bulunmaktadır. Farkındalık oluşturma ve eğitim eşitlik konusunun
yönlendirilmesi açısından DEL NI için kalıcı nitelikler olmuştur.
Eşitlik İncelemesi ve Etki Değerlendirmesi
DEL NI açısından anahtar bir özellik olan Eşitlik Planı 2011-2016 Bakanlığın Kuzey İrlanda Yasasının 75.
Bölümünde yer alan şartlar kapsamında güncel ve olası politikalarının tamamına ilişkin bir Eşitlik Etki
Değerlendirmesi icra etmeye yönelik bir taahhüdüdür. Bakanlık Eşitlik Komisyonu tarafından onaylanan bir
Ön Eşitlik Etki Değerlendirme (PEQIA) sürecini uygulamaktadır.
İstihdam Haklarına ilişkin Tavsiye
Bakanlık işverenlere ve çalışanlara istihdam hakları üzerinde ücretsiz ve gizli tavsiyeler sağlamaktadır.
İstihdamda eşitlik ya da ayırımcılık ile ilgili sorular Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonuna ve İşçi-İşveren İlişkileri
Kurumuna yönetilirken işte sağlık ve güvenlik ile ilgili sorular ise Kuzey İrlanda Sağlık ve Güvenlik İdaresinin
Ücretsiz telefon hattına yönlendirilmektedir. Vatandaşlık Danışma Ofisi
bu alanlarda yardım alınabilecek
diğer bir kaynaktır. Kendi ticari işletmenizi kurmak ya da büyütmek istediğinizde karşılaşacağınız kurallar ve
yönetmelikler hakkında rehberlik için Kuzey İrlanda’ya Yatırım Yapın . İş arayan kişiler ya da iş değiştirmek
isteyenler İş ve Sosyal Yardım Ofisleri/ İş Bulma Kurumları aracılığıyla daha fazla bilgi alabilir. İş arayan
özürlü kişiler ise Bakanlığın Özürlü Danışma Hizmetini kullanabilir.
DEL NI istihdam kanunu hakkında genel bir rehber temin etmek amacıyla İstihdam hakları (ER üzerine bir
dizi kitapçık ve ilgili diğer yayınlar yayınlamaktadır.

İstihdam Hakları kitapçıkları

Diğer İstihdam Hakları yayınları

Formlar ve dokümanlar
Bakanlık Dışı yayınlar

nibusinessinfo.co.uk

NIDirect
- iş perspektifinden bilgi vermektedir.
- genel kamuoyunun bakış açısından sorunları ele almaktadır.
İstihdam Hakları araştırması
Bakanlık istihdam hakları alanında periyodik olarak araştırmalar gerçekleştirmekte ve bu alandaki
uygulamaların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla bulguları yayınlamaktadır. İstihdam Hakları
Araştırması.
Kamu Atama Kanunu
İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Kuzey İrlanda Kamu Atamaları Yetkilisi (CPANI) tarafından hazırlanan ve Kuzey
İrlanda’da Bakanlık Nezdinde Kamu Atamaları için Uygulama Esasları içerisinde öngörülen ilkelere tamamen
bağlıdır. Bu ilkeler Fazilet; Çeşitlilik; Eşitlik; Açıklık, Şeffaflık ve Bağımsızlık; Doğruluk; Orantılılık; ve Saygıdır.
Kamu Atamaları Uygulama Esasları adil, açık ve şeffaf bir atama sürecinin sağlanmasına ilişkin ilkeleri ve
uygulamaları belirlemektedir. Bu Esaslar adil ve tutarlı olunmasına yönelik ihtiyaca vurguda bulunurken, aynı
zamanda Bakanlıklara bir dizi alanda kendi politikalarını tespit etme esnekliğini de sağlamaktadır:
1. Fazilet İlkesi
Atamalar herhangi bir pozisyon için en uygun kişinin adil ve açık bir rekabet çerçevesinde seçildiği fazilet
ilkesine uygun olarak gerçekleştirilir.
2. Eşitlik ve Çeşitlilik
DEL NI cinsiyet, yaş, medeni durum, özürlülük, din, etnik köken, siyasi görüş, cinsel eğilim ya da adayların
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmamasından bağımsız olarak bütün bireyler için fırsat eşitliği
sağlamayı taahhüt etmektedir. Adaylık materyalleri talep üzerine Braille dilinde, büyük puntolarla basılı olarak
ve sesli formatta da temin edilir. Aday çeşitliliği sağlamak ve toplumun daha geniş bir kesiminden katılımı
cesaretlendirmek çabasıyla DEL gelecekteki rekabetlere ilişkin olarak çeşitli grupları bilgilendirmektedir. Kamu
atamalarına ilişkin rekabet üç adet büyük yerel gazetede ve DEL web sitesi ve Merkezi Atama Birimi web
sitesi üzerinden ve kamuya açık bütün yayınlar aracılığıyla duyurulur. Kamuya yapılan duyuruların izlenmesi
DEL tarafından uygulanan bir politikadır. Bu bağlamda, adaylar başvuru formlarını ibraz ederken izleme
formunun yanı sıra siyasi etkinlik formunu doldurmaları konusunda da cesaretlendirilir.
3. Referanslar
DEL NI kamu atamaları bakımından herhangi bir referans talep etmemektedir.
4. Geç Başvurular

Bakanlık belirtilen son başvuru tarihinden sonra gelen formları kabul etmemektedir ve belirtilen son
başvuru tarihinden önce ibraz edilen başvuru formlarını incelemeye tabi tutmamaktadır.
5. Mülakat Tarihinin Değiştirilmesi
Bir adaydan mülakat tarihinin değiştirtilmesine ilişkin talep seçim kurulu tarafından dikkate alınır.
6. Mülakatlar
Kamu atamaları açısından yapılan bütün yarışlarda resmi mülakatlar kullanılır. Seçim kurulları genellikle
üzerinde mutabık kalınan bir puanlama sistemini kullanarak adayları duyurulan kriterlere uygun olmadığı
açısından değerlendiren minimum üç yeden meydana gelir.
7. Giderler
CPANI adaylar bakımından eşitlik sağlanması ve düşük gelir seviyesinde/işsiz adayların mülakata katılımının
önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması amacıyla seyahat giderlerinin tazmin edilmesini tavsiye
etmektedir.
8. Geri Bildirim
Kamu Atamaları Birimi talep edilmesi durumunda on işgünü içerisinde başvuru formlarına ve mülakatta
sergilenen performansa ilişkin anlamlı bir geri bildirimde bulunur.
9. Şikayetler
DEL’in Kamu Atama Sürecine ilişkin herhangi bir şikayet ilk aşamada Bakanlığın Kamu Atamaları Ünitesine
yapılır. Bakanlık “Şikayetler ve Çıkar Çatışmaları Bilgilendirme Rehberi” yayınlamıştır.
Sponsorluk

DEL NI bir dizi kamu kurumuna sponsorluk yapmaktadır

Kuzey İrlanda İstihdam ve Vasıf Danışmanı

Sertifikasyon memuru

İşçi-İşveren İlişkileri Kurumu Yönetim Kurulu

CITB İnşaat Vasıfları Kurulu

Altı İleri Eğitim Kolejinin Yönetim Kurulu

Sanayi Mahkemesi

Endüstriyel Mahkemeler ve Adil İstihdam Mahkemesi Ofisi

İhtiyat Kuvvetleri Görevlendirme Komitesi

St. Mary's Üniversitesi Yönetim Kurulu

Stranmillis Üniversitesi Yönetim Kurulu

Ulster Supported Employment Limited Şirketi Yönetim Kurulu
OFMDFM bünyesinde yer alan Eşitlik ve Haklar Birimi
http://www.ofmdfmni.gov.uk/index/equality/gender-equality/contact-the-gender-equality.htm
Hükümet için Program 2008-2011 kapsamında Kuzey İrlanda Yönetimi daireler genelinde Cinsiyet Eşitliği
Stratejisinin hayata geçirilmesi ve cinsiyetler arasındaki maaş farklılıkların tamamen ortadan kaldırılmasına
doğru çalışmalar yapılması amacıyla geriye kalan cinsiyet eşitsizlikleri ile mücadele edilmesi yönündeki
taahhütlerini ifade etmiştir. Buna ek olarak, Kuzey İrlanda Yönetimi kadınlara karşı her türlü şiddetin
tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayan etkili programların ve stratejilerin uygulanacağını ve siyasi ve
kamusal yaşamda kadınların temsil edilmemesi ile mücadele edilmesi ve düşük maliyetli ve kaliteli çocuk
bakımına erişim sağlanmasına yönelik stratejilerin inceleneceğini de ifade etmişlerdir.
Cinsiyet ve Cinsel Eğilim Eşitlik birimi Cinsiyet Eşitliği Stratejisinin hayata geçirilmesi amacıyla bakanlıklar ve
daireleri genelinde uygulanacak eylemlerin desteklenmesinden ve koordine edilmesinden sorumludur.
Eşitlik Müdürlüğü
Eşitlik Müdürlüğü iki Bölümden meydana gelmektedir – Eşitlik, Haklar ve Sosyal İhtiyaç Bölümü ve İyi
İlişkiler ve Uzlaştırma Bölümü (Kuzey Belfast Topluluk Eylem Birimini de kapsamaktadır).
Müdürlüğün çalışmalarının büyük çoğunluğu bütün departmanları kapsayan hususları içermektedir ve
görevlileri söz konusu hususlar üzerine gerçekleştirilen ortak çalışmaların ileriye götürülmesi amacıyla
departmanlar arası grupları yönetir ve bu grupların çalışmalarına katılır.
Müdürlük mağdurlar ve hayatta kalanlar, eşitlik ve insan hakları ile ilgili konularda Kuzey İrlanda Ofisi (NIO)
ile ve toplum gelişimi/toplum ilişkileri konuları ile ilgili olarak ise NIO ve Sosyal Kalkınma Departmanı (DSD)
ile yakın çalışmalar gerçekleştirir.
Eşitlik, Haklar ve Sosyal İhtiyaç Bölümü
Müdürlüğün sorumluluk üstlendiği bir dizi husus siyasi açıdan hassas konulardır. Bu konular aşağıda
özetlenmiştir.
Yoksullukla Mücadele

Politika ve strateji aracılığıyla yoksulluk ve sosyal dışlama konuları ile mücadele ediyor, hassas gruplara
yardımcı oluyor ve en nihayetinde insanları eğitim, konaklama, sağlık ve istihdam benzeri anahtar
hizmetlerden yararlandırmak amacıyla daha iyi imkanlar sunuyoruz.
Eşitlik ve İnsan Hakları

Bireylerin kendilerine sunulacak mevcut desteğin daha çok farkına varmalarını sağlamak amacıyla Eşitlik
Komisyonu ile yakından çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve Komisyonun sponsorluğu aracılığıyla işverenlere
görevlerini ve sorumluluklarını anlamaları konusunda yardımcı oluyoruz.
Cinsiyet ve Cinsel Eğilim Eşitliği

Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve cinsiyetler arasındaki eşitsizliklerle mücadele sürecine yardımcı olmak
amacıyla NICS genelinde politikaları ve stratejileri destekliyor, geliştiriyor ve koordine ediyoruz.

Cinsel eğilim eşitliğini teşvik etmek ve cinsiyet eğilimi eşitsizlikleriyle mücadele sürecine yardımcı olmak
amacıyla NICS genelinde politikaları ve stratejileri destekliyor, geliştiriyor ve koordine ediyoruz.
Eşitlik Mevzuatı

Bir dizi muhtelif ayırımcılık türlerine - İstihdam ve Mallar, İmkanlar ve Hizmetler - dayalı olarak
tarafımızca hazırlanan mevzuat aracılığıyla vatandaşları korumayı amaçlıyoruz.
Eşitlik Araştırması

Uyum, Paylaşım ve Entegrasyon Programı için araştırma ve istatistiksel destek temin ediyoruz; Irksal
Eşitlik Stratejisi; Çocuklar ve Gençler Stratejisi; Mağdurlar/Hayatta Kalanlar Stratejisi; Eşitlik ve Sosyal
İhtiyaç konularında araştırma ve istatistiksel destek sunuyoruz.
OFMDFM bünyesine yer alan Eşitlik ve Haklar Ünitesi Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonuna (ECNI)
sponsorluk sağlamaktadır.
Gözetim görevlerimiz arasında üç yıllık kurumsal planların, yıllık iş planlama ve bütçelerinin onaylanması,
onaylanmış devlet yardımlarının ödemelerinin yönetilmesi ve Komisyonun harcamalarının ve iş hedeflerine
karşı sergilenen performansın takip edilmesi bulunmaktadır. Ekip aynı zamanda Komisyona Devlet politikaları
ve Bakanlık Dışı Kamu Kurumları ile ilgili prosedürler ve kendisini etkileyebilecek diğer hususlar üzerine
tavsiyeler de sağlamaktadır.
Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu
http://www.equalityni.org/site/default.asp?secid=home
Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu 1998 tarihli Kuzey İrlanda Kanunu kapsamında kurulmuş bağımsız bir kamu
kuruluşudur. Komisyon aşağıda belirtilen esaslara dayalı olarak is ayırımcılığın önlenmesi kanununa ilişkin
farkındalığın artırılması ve bu kanunun infaz edilmesinden sorumludur: yaş, özürlülük, ırk, cinsiyet (medeni
hal ve hemcins partner durumu, cinsiyet değiştirme, hamilelik ve annelik dahil olmak üzere), cinsel eğilim,
dini inanç ve siyasi görüş...
Görevleri:

Ayırımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek;

İmkan eşitliğini teşvik etmek ve iyi uygulamalar konusunda cesaretlendirmek;

Olumlu/pozitif eylemleri teşvik etmek;

Farklı ırk gruplarında bulunan kişiler arasında iyi ilişkileri teşvik etmek;

Kamu mercilerinin üstlendiği eşitliğin ve iyi ilişkilerin teşvik edilmesine yönelik yasal
yükümlülüğün hayata geçirilmesini ve etkinliğini denetlemek;

Kamu mercilerinin üstlendiği özürlüler ile ilgili görevleri denetlemek;

BM Özürlü İnsanların Haklarına Dair Anlaşmasının uygulamasını Kuzey İrlanda İnsan Hakları
Komisyonu ile müştereken izlemek; ve

İlgili mevzuatı dikkatle izlemeyi sürdürmek.
Komisyon Üyeleri
Komisyon Üyeleri Eşitlik Komisyonuna Devlet Bakanı tarafından atanır,
Kurumsal yapı
Eşitlik Komisyonunun üst yönetim ekibi İcra Başkanı (Evelyn Collin) tarafından yönetilir. Beş adet çekirdek
bölüm ve bir adet iletişim ve koordinasyon birimi bulunmaktadır:

Stratejik Uygulama Bölümü
Ayırımcılığın Kuzey İrlanda eşitlik mevzuatı kapsamı altında yasadışı olan bütün alanları üzerine potansiyel
hak sahiplerine, işçi sendikalarına ve hukuk danışmanlarına ilk yasal tavsiyelerin, bilgilerin, desteğin ve yol
göstermenin temin edilmesinden sorumludur.
Sosyal Hizmet Birimi
Adli Memur ve Üst Düzey Adli Memur ekipleri büyük çoğunlukla kurum içi esasına dayalı olarak Adil İstihdam
ve Endüstriyel Mahkemelerde ve Yerel Mahkemede duruşmalar açısından ayırımcılık olan alanların her birisi
nezdindeki davaları yönetmek. Yasal Finansman Komitesi için raporlar hazırlarlar
Ayırımcılık İhbarı
Ayırımcılık İhbar Memurları kendilerine karşı bir ayırımcılık yapılmış olabileceğine inanan ve bir şikayette
bulunmak isteyen kişiler için ilk irtibat noktasıdır. Ekip hukuk danışmanlarından, işçi sendikalarından,
CAB’lardan ve kamuoyu üyelerinden gelen çağrıları kabul eder ve yasadışı ayırımcılık üzerine bir şikayetin
nasıl yapılması ve yardım için Komisyona nasıl başvuruda bulunulması gerektiği konularında bilgi verir.

Tanıtım ve Eğitim Bölümü
Tanıtım ve Eğitim Bölümü Kuzey İrlanda’da ikamet eden her bir bireyin eşitlik mevzuatı kapsamı altında sahip
olduğu hakların ve sorumlulukların farkına varmasını, Komisyonun rolünü anlamasını ve hizmetlerine erişim
sağlamasını temin eder. Bu bölüm danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunar, hizmet sağlayıcılar için
eğitim ve genel farkındalık sunumları gerçekleştirir, kamuoyu ve farkındalık artırma etkinlikleri düzenler; fırsat
eşitliğinin teşvik edilmesine yardımcı olmak amacıyla diğer örgütler ile ortak projeler gerçekleştirir ve
ulaşması zor gruplara Vatandaşlık Danışma ve Kuzey İrlanda Danışma hizmetleri aracılığı ile sosyal yardım
hizmeti temin eder;

İstihdam Geliştirme Bölümü
İstihdam Geliştirme Bölümü...

Ayırımcılığın önlenmesi kanunu kapsamında sahip olduğu sorumluluklarda;

En iyi iş eşitliği uygulamasının geliştirilmesinde;

Eşitlik kategorilerinin olumlu ve pozitif eylemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesinde;

1998 tarihli Adil İstihdam ve Muamele (Kuzey İrlanda) Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamı altında
yer alan işverenin görevlerine uyumun sağlanmasında;

Kamu sektöründe yer alan işverenlere Kuzey İrlanda Kanunun 75. Bölümüne dair tavsiyelerde
bulunulmasında;

Bağımsız ayırımcılık vakalarındaki uzlaşmaların işverenler tarafından takip edilmesinin ve
uygulamalarda yapılması gerekli olan değişikliklerin hayata geçirilmesinin sağlanmasında işverenleri
destekler.
İstihdam Edilebilirlik Araç Takımı
Komisyonun İstihdam Geliştirme Bölümü işverenlerin istihdam edilebilirlik konusundaki farkındalığının
artırılmasına yönelik olarak bir ortaklık programını hayata geçirmektedir. Bölüm olumlu ve pozitif eyleme
yönelik mevzuat hükümlerine dair bir Kılavuz, en iyi uygulamalarda ilişkin bir dizin, istihdam edilebilirlik
çalışmalarında işverenlere yardımcı olunması amaçlı bir İstihdam Eşitlik Planı Şablonu ve Eşitlik Komisyonu
etkinliklerine ve seminerlerine ilişkin bir kılavuz içeren bir İstihdam Edilebilirlik Araç Takımı geliştirmiştir
İşveren Odağı
Eşitlik Komisyonu web sitesi ‘İşveren Odağı’ işverenlerin farklı ayırımcılık türleri ile ilgili olan istihdam eşitliği
bilgilerine erişim sağlamasını temin eder: doğrudan ayırımcılık; dolaylı ayırımcılık; özürlülük ile ilgili
ayırımcılık; makul düzenlemeler yapma görevinin yerine getirilmemesi; taciz ve mağduriyet

Politika ve Geliştirme Bölümü
Politika ve Geliştirme Bölümü eşitlik ve iyi ilişkiler hususlarını harcama planlarına – bütçe hazırlama
anlamında eşitlik ve insan hakları üzerine Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonunu kapsayan bütçe
hazırlamada eşitlik oluşturma planı - nasıl dahil edecekleri konusunda devlet dairelerine ve diğer kamu
mercilerine destek sağlar. Sunumu buradan görebilirsiniz.
Fırsat Eşitliği
Eşitlik Komisyonu istihdam ve ayırımcılığı önleme kanunlarına tabidir ve cinsiyetini, medeni durumunu, yaşını,
dini inanışını ya da siyasi görüşünü, ırkını, cinsel eğilimini ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler olup
olmamasını dikkate almaksızın bir görev için en uygun kişiyi atayarak eşit fırsat sağlayan bir işveren olmayı
amaçlamaktadır. Kalıcı bütün boşluklar aleni olarak duyurulur. Belirli bir grubun (örneğin erkekler, belirli bir
toplum geçmişinden gelen kişiler, vb.) yetersiz şekilde temsil edildiği bir durum söz konusu olduğunda
Komisyon yetersiz temsil edilen gruptan gelen kişileri başvuru yağmaya teşvik eden olumlu/pozitif bir eylemi
kullanır. Bütün atamalar kesinlikle hak eden kişilere yapılır. Komisyon yıllık olarak işgücünün toplum geçmişi
ve cinsiyet açılarından bileşimini izler ve her üç yılda bir ayrıntılı bir değerlendirme süreci gerçekleştirir.
Müşteri Hizmeti Mükemmeliyeti
Komisyon etkili, verimli, mükemmel, eşit ve yetkilendiren bir hizmet sunulmasına odaklı hizmet standartları
uygular.

Kurumsal Hizmetler Bölümü
Kurumsal Hizmetler Bölümü öncelikli olarak kurum içi hizmetlerin sunulmasından sorumludur.
İletişim ve Koordinasyon Birimi kurum içi ve kurum dışı iletişim konusundan sorumludur.
İş ve Sosyal Yardımlar Ofisi
Hükümetin `Çalışmaya Ödeme Yapma` girişimine yanıt olarak, tam istihdam ve sosyal adalet sağlama
yapılarına ilişkin hedefler, bünyesi kapsamı altında sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin yüz yüze İş
Odaklı Mülakatlar (WFİ) gerçekleştirebileceği ve istihdam için bir eylem planı hazırlayabilecekleri ve iş ile ilgili
faaliyetler gerçekleştirmeleri üzerine kendilerine destek sağlayacak danışmanlara erişimlerinin sağlanacağı bir
çerçeve üzerinden sosyal yardım alma sürecinden işe girilmesine yönelik olarak hareketin teşvik edilmesi
amacıyla köklü bir şekilde tamamen değiştirilmiştir.
Birleşik Krallık ’ta (GB) bu köklü değişiklik çalışma yaşına gelmiş kişiler ile ilgilenen İş Bulma Kurumunu ve
Sosyal Yardımlaşma Kurumunu bir araya getiren Jobcentre Plus kuruluşunun oluşturulmasına yol açmıştır.
Kuzey İrlanda’da, “Çalışmaya Ödeme Yapma” politika hedefleri tek çatı altında toplanmış bir hizmet sunum
örgütü olan (JobCentre Plus kurumu ile benzer olan) İş ve Sosyal Yardımlaşma Ofisleri (JBO’lar) aracılığıyla
başarılmıştır.
İş arayan kişilerin yeni katıldığı bu sosyal yardım ve iş aracılığı süreci, “Çalışmaya Ödeme Yapma” girişimi
açısından daha katı bir sosyal yardım rejimi ve teklifleri bakımından mevzuat gereksinimlerini karşılayabilecek
şekilde İş Arama Ödeneği (JSA) için yeni bir sürecin hayata geçirilmesi amacıyla Kuzey İrlanda Sosyal Yardım
Reform ve Modernizasyon programının bir parçası olarak 2001 yılında resmi bir şekilde başlatılmıştır. Mevzuat
kapsamı altında kullanıcıların sosyal yardımın alınmasına ilişkin bir koşul olarak Kişisel Danışmanlar ile bir dizi
yüz yüze iş odaklı mülakatlar gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Aynı zamanda, yalnız ebeveynler, özürlü kişiler, bakmakla yüklü olduğu kişiler olan bireyler ve uzun süreli
hastalık taşıyan kişiler benzeri dışlanmış gruplar tarafından karşılaşılan istihdamın önündeki engellere ilişkin
gittikçe artan bir farkındalık bulunmaktadır. Çalışma yaşına gelmiş daha geniş çapta kullanıcılar üzerinde bir
etki yaratan bu “geliştirilmiş” İş ve Sosyal Yardım süreci modeli zorunlu iş modeli haline gelmiştir. 2003 ve
2005 yılları arasında 35 adet İş ve Sosyal Yardım ofisinin 25 tanesi dönüştürülerek hizmete girerken geriye
kalan 10 ofis dönüşümü 2005 yılında uygun tesislerin temin edilmesinde karşılaşılan zorluk nedeniyle
durdurulmuştur.
2010 yılında, yerel Bakanlar mali kısıtlamalar nedeniyle İş ve Sosyal Yardım Projesini sona erdirme kararı
almıştır ve Kuzey İrlanda’da 27 adet İş ve Sosyal Yardım Ofisi ve faydalanıcılara sadece iş ile ilgili destek
sağlayan 8 adet İş Bulma Merkezi kalmıştır.
35 adet İş ve Sosyal Yardım ofisinden ve iş bulma merkezinden meydana gelen ağ, JSA alan kullanıcıların
sayısının azaltılması amacı ile ilk talep aşamasında ve müteakip olarak iki hafta bir gerçekleştirilen
müdahalelerde kullanıcıya daha fazla zaman ayrılması suretiyle JSA yardımından faydalanan kişiler için daha
çok iş odaklı destek sağlanması amacıyla “tek uğranacak durak” yardımı sağlamaktadır. JBO ve JC reklam, işe
alma etkinlikleri, eleme uygulamaklar ve mülakat imkanları sağlamaktadır. Maluliyet Danışmanlık Hizmeti ise
özürlü olan kişileri istihdam etmek ve çalıştırmak isteten işverenlere yardım sunmaktadır. Kariyer Hizmeti
insanlara daha bilgili bir şekilde kariyer kararı vermelerinde yardımcı olmak amacıyla tavsiyeler verir ve aynı
zamanda Kuzey İrlanda’da bulunan Kariyer Danışmanlarına irtibat sağlar.
PWE çalışması turu esnasında katılımcılar aşağıda belirtilen yerleri ziyaret edecektir:

Kuzey Belfast İş Bulma Merkezi ( Gloucester House.)

Shankill İş ve Sosyal Yardım Ofisi
Springvale Learning
Springvale Learning, yetişkin ve gençlere yönelik bir mesleki öğrenme merkezidir. Kuzey İrlanda’daki toplum
temelli en büyük eğitim sunucusu olup haftada 1000’den fazla kişiye hizmet vermektedir. Şirket, 1992 yılında
özel, kâr amacı gütmeyen garanti ile sınırlı şirket olarak kurulmuştur ve gönüllü bir başkan ve yönetim kurulu
tarafından yönetilmektedir.
Merkez, Batı Belfast’ta barış hattındadır, 1995 yılında 5 milyon £ harcanarak devlet tarafından inşa edilmiş ve
donatılmıştır. Her iki topluluktan da yetişkin ve gençlere, duvar örme, marangozluk, sıva yapma, kaynakçılık
elektrik mühendisliği, iş ve bilişim teknolojisi, dijital medya, otelcilik ve perakendecilik alanlarında giriş
seviyesinden tam staja kadar hizmet vermektedir. Merkezde 70 kişi çalışmaktadır.
Springvale Learning, eğitim alanındaki 17 yıllık tecrübesi ile iyi tanınmaktadır ve 70’ten fazla nitelikli ve
tecrübeli profesyonellerden oluşan bir kadroya sahiptir. Springvale Learning, işbirliği yaklaşımıyla hareket
etmektedir ve hükümet, iş camiası, toplum grupları, okullar, üniversiteler ve ileri eğitim okulları ve bireyler ve
diğer dış paydaşlarla çalışmaktadır.
Springvale Learning şu gruplara hizmet sunmaktadır:

İşini büyütmek veya genişletmek için genç bir stajyer veya bir yetişkin almak isteyen işverenler

Yeni beceriler, nitelikler ve iş fırsatları arayan mezunlar veya işsiz yetişkinler

Akademik olarak henüz istediği başarıyı yakalayamamış veya okulda istediği kadar başarılı olamamış
ve ne yapabileceklerini göstermek için kendilerine ikinci bir şans verilmesini isteyen gençler

Ailesini desteklemek amacıyla bir iş sahibi olabilmek için niteliklere ihtiyaç duyan yalnız ebeveyn

Bilişim ve iletişim teknolojileri veya mühendislik sektöründe staj yapmak isteyen gençler

İş bulmak için yeni bir sektörde yeniden eğitim almak isteyen işsiz bir inşaat işçisi

Beceri ve tecrübesinin bir staj vasıtasıyla tanınmasını isteyen bir çalışan

Gelecekte iş fırsatlarını arttırmak için okuryazarlığını ve matematiksel becerilerini geliştirmek isteyen
işten çıkarılmış bir fabrika işçisi

İşi ile ilgili yeni yasal gerekliliklere uymak isteyen bir çalışan

Aile içindeki bakım sorumluluklarını daha dengeli yerine getirebilmek için kariyerini değiştirmek
isteyen yaşı ilerlemiş bir çalışan

Kendi işini kurmak ve kendi kendisinin patronu olmak isteyen işsiz bir çalışan.
Springvale Learning, her bireyi okuryazarlık ve matematik ve bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri, öğrenme
tarzları, teorik ve pratik becerileri, istihdam edilebilirlikleri, motivasyonel, davranışsal ve kişisel sosyal
becerileri, eğitim seviyeleri, geçmiş tecrübeleri ve geleceğe ilişkin umutları ve korkuları açısından
derinlemesine değerlendirmek suretiyle tüm müşterilerinin beceri, nitelik, tecrübe kazanmasına ve iş fırsatı ve
iş arama desteği almasına yardımcı olmaktadır.
Springvale Learning, bu tür tanısal sonuçlar ışığında, bireyin hedeflerine başarıyla ulaşması için gerekli
kaynak ve desteğin verilmesini de içeren bireye uyarlanmış bir öğrenme ve istihdam planı tasarlamaktadır.
Yerel İstihdam Aracılık Hizmeti (LEMIS)
Yerel İstihdam Aracılık Hizmeti (LEMIS) iş bulma ve işe devam etme hususunda kendilerini engelleyebilen
konuların üstesinden gelmelerinde topluluktaki işsiz insanlara yardım eden bir İstihdam ve Öğrenme
Departmanı (NI) girişimidir. Hizmet, Belfast alanı, Londonderry, Strabane, Newry ve Mourne, Cookstown ve
Moyle Belediye Meclisi alanlarındaki yerel halk istihdam organizasyonları tarafından sağlanmaktadır. Bu
alanlara ek olarak LEMIS, evsizler, eski suçlular/eski tutuklular, uyuşturucu/alkol kullanımı geçmişi olanlar ve
bakıma muhtaç çocuklar gibi istihdam açısından ortak bir istihdam edilebilirlik engeli bulunan bireyler için
Kuzey İrlanda genelinde yönlendirme / sosyal yardım bazında da ulaşılabilir durumdadır.
Hedeflenen Girişimler (“Targeted Initiatives”-TI):
2003/04 yılında Hedeflenen Girişim Rehberleri, İstihdam Edilebilirliğe İlişkin Departmanlar Arası Özel Görev
Komitesinin (2002) ve 2003’teki Uzun Dönem İşsizlik Raporunun bulgularına cevaben düşük istihdam ve
yüksek sosyal yoksunluğun olduğu tüm alanlarda, Batı Belfast, Greater Shankill, Londonderry ve Strabene’de
kuruldu. Konsept, istihdama engel olan hususları hedef alan, ekonomik olarak aktif olmayan insanları çalışma
hayatına döndürmeye yönelik bir dizi yaklaşımı test etmeyi amaçlayan yenilikçi ve yaratıcı bir yöntemdi.
Hedeflenen Girişimler 31 Mart 2007 tarihinde sona ermiş ve son değerlendirme raporlarının bulguları ve
tavsiyeleri, Nisan 2007’de başlayan yeni bir ’Yerel İstihdam Aracılık Hizmetinin (LEMIS)’ tasarlanması ve
sunulmasında düzenlemelerin belirlenmesine yardım etmiştir. Yerel İstihdam Aracılık Hizmeti (LEMIS) ilk
olarak Kuzey İrlanda’da (UK) Belfast, Londonderry ve Strabane’de Nisan 2007’de kurulmuş ve LEMIS hizmet
sunucuları yerel istihdam fırsatları ve halkın sorunları konusunda detaylı bilgiler geliştirmiştir.
Yerel İstihdam Aracılık Hizmeti (LEMIS):
LEMIS temel olarak, Çoklu Yoksunluğun Asal İndekslerinin son versiyonu kullanılarak belirlenen yüksek
işsizlik/düşük istihdam alanları olan Belfast, Londonderry ve Strabane’de; Hedeflenen Girişimlerin önemli
özellikleri olan Emek Piyasası Aracıları ve İş Yardım Merkezlerinin yerine geçmiştir. Başarılı bir tedarik
uygulaması yapıldıktan sonra, bu alanlardaki yerel topluluklar sözleşme ile ödüllendirildi. Sözleşmeler
01.04.2007’den 31.03.2010’a kadar; 01.04.2010’da yapılan bir yıllık uzatmayla geçerli oldu.
LEMIS2, fonlama modeline yapılan ayarlamalarla ve diğer bir tedarik sonrasında geliştirildi. 5 Nisan 2011’den
31 Mart 2012’ye uzanan 1 yıllık ilk dönem için geçerli sözleşmelerin her birinde bir yıllık uzatma için 3 opsiyon
bulunuyordu. Newry ve Mourne, Cookstown ve Moyle ‘u kapsayan Asal İndekste yer alan müteakip üç düşük
istihdam ve yüksek sosyal yoksunluk alanına, 1 Eylül 2011’den 31 Mart 2012’ye kadar her biri bir yıl uzatmalı
üç opsiyonlu olmak suretiyle LEMIS sunulması sözleşmeye bağlandı. LEMIS aynı zamanda, alkol/uyuşturucu
geçmişi olan, evsiz ve eski tutuklu /eski suçlu müşterilerine engelleri aşmalarında ve iş bulmalarında yardım
etmek için yaratılan bir diğer DEL programını da içine aldı. LEMIS kısa süre önce bakıma muhtaç sokak
çocuklarını da bu gruplara dahil etti.
Programın fonlama yapısı, hizmet sunucularını müşterilerin mümkün olduğunca kısa süre içerisinde iş
bulmalarına odaklanmaları konusunda teşvik etmek üzere tasarlandı; istihdam için gereken yetenekleri
kazanan müşterilerin takdir edilmesi LEMIS2 için hazırlanan yeni sözleşmelere eklendi. Fonlama modeli İlk
Fonlama ve Çıktı ile Bağlantılı Fonlamadan (“Output Related Funding”) oluşmaktadır. Her bir sözleşmede ilk
fonlama için yıl başına 75 K Pound ile ödüllendirilmektedir ve ORF performans bazında değerlendirmeye göre
düzenlenmektedir. Her bir hizmet sunucusunun performansı aylık raporlar sunan Program Geliştirme
Görevlileri (“Programme Development Officers”- PDO) tarafından yakın bir şekilde izlenmekte, üç ayda bir de
LEMIS yönetimi, Program Geliştirme Görevlileri, akıl hocaları ve Hizmet Sunucusu yönetiminin katılımıyla
çözüm toplantıları yapılmaktadır. Ayda iki kere yapılan toplantılar da Hizmet Sunucuları ve LEMIS ekibinin
katılımıyla gerçekleşmektedir.
Hizmet, toplum bazlı organizasyonlar tarafından sunulmaktadır ve özellikle her ne sebeple olursa olsun şu
anda meşru bir iş bulma hizmetini kullanmayanlar için yararlıdır. Dolayısıyla LEMIS, var olan İş & Yardım ofisi
ve İş Merkezi tesislerini tamamlamaktadır. LEMIS hizmet sunucuları, her ne sebeple olursa olsun bir süre için
iş piyasasının dışında kalmış ve şu an iş arayan kimselerin istihdam edilebilme ihtiyaçlarını karşılamak
noktasında yasal iş bulma acentelerinin çalışmasını desteklemektedir. İşverenler de dahil olmak üzere, yerel
ortaklar yerel topluluklarda fırsat yaratmaya yardımcı olmak için LEMIS hizmet sunucuları ile çalışmaktadır”.
Her bir hizmet sunucusu, kendi bölgeleri içerisinde LEMIS’in pazarlama ve tanıtımını yapmakla yükümlüdür,
bu genellikle ağızdan ağza ve yerel medyaya ve yerel alanlara reklam verilerek yapılmaktadır. LEMIS bilgileri
şu an yerel hükümetin web sitesi, NIDirect’te de yer almaktadır. LEMIS çalışmasının yerel alanlardaki
insanları iş piyasasına hazırlamakta ve sokmakta yardım etmesinin yerel topluluklar üzerinde pozitif bir etkisi
vardır. LEMIS özellikle yerel bölgelerde en çok ihtiyaç duyan kişileri ve kendi hayatlarında gerçek bir fark
yaratacak işi bulmada her bir birey ile çalışmayı hedef almaktadır..”
Gönüllü müşterilere iş bulma ve işi muhafaza etme hususunda kendilerini engelleyen kişisel sorunlarını
aşmalarında özel yardım sağlayan hizmet, yasal istihdam hizmetlerinden bağımsızdır. Toplum tarafından ve
toplum içinde yürütülmektedir ve hedeflenen bölgedeki İş ve Yardım ofisleri aracılığı ile edinilebilen
hizmetlerin tamamlanması amacıyla tasarlanmıştır. Sözleşme uyarınca LEMIS2 Hizmet Sunucuları
Tavsiye ve Rehberlik konusunda OCR Seviyesi 3 NVQ’da veya bu seviyenin üstünde kalifikasyona sahip
olması gereken 3 akıl hocasını işe almalıdır.
LEMIS’e giriş gönüllüdür. Müşterilerin saptanması ve istihdamı Hizmet Sunucusunun sorumluluğundadır.
Birincil uygunluk kriteri, müşterinin sözleşmeli bölgedeki bir LEMIS servisi içerisinde ikamet etmesi ile
sağlanır. Bir müşterinin LEMIS’e giriş onayı, ilgili uygunluk belgelerinin alınması üzerine LEMIS tarafından
belirlenmiş uygunluk kriterlerine göre müşterileri onaylayacak / reddedecek olan LEMIS yönetim ekibi
tarafından verilmelidir. Diğer tüm mevcut ORFS’lar, ORF2a’nın DEL programına girmesi gibi, uygunluk
kriterlerinin karşılanmasına bağlı olarak LEMIS yönetimi tarafından sunulur ve onaylanır/reddedilir.
LEMIS kılavuzları (kopyası ektedir) uyarınca akıl hocaları müşteriyi değerlendirir ve müşterinin engellerinin
detayları, bunların nasıl çözülmesi gerektiği, çözümdeki zaman ölçütü ve gelinen netice hususlarında bir
eylem planı kararlaştırır.
Hizmet Sunucular, CPK ve Harp da dâhil olmak üzere çeşitli Değerlendirme Araçları kullanır. Bazı sunucular
aynı zamanda içten geliştirilmiş alet takımları kullanır. Akıl hocalarının dört haftalık bir dönem için müşterilerle
yüz yüze olmaları gerekmektedir. Bu toplantılar kaydedilmeli ve eylem planı sürecin gerektirdiği gibi
güncellenmelidir.
Müşteriler, istihdama engel olan kişisel sebepleri yok etmede yardımcı olması için isteğe bağlı fondan ve
doğrudan iş hedefleri ile ilgili isteğe bağlı Kısa Akredite Eğitim Kursu fonundan yararlanabilir. Bunun dışında
bir de inovasyonu ve yaratıcılığı teşvik eden isteğe bağlı esnek bir fon bulunmaktadır. Sunucular, LEMIS
müşterisinin gönüllü topluluk programlara ve istihdam öncesi eğitim kurslarına katılma masraflarını
karşılamak için bu fona başvurabilirler. Hizmet Sunucuları bu projeleri müşterinin ihtiyaçlarını ve güncel iş
piyasası gerekliliklerini göz önünde bulundurarak hazırlar. Sunucular bunları şu sektörlerde geliştirip
yürütmüştür: perakende, güvenlik ve çocuk bakımı.
LEMIS, birçoğu bir hayli uzun süredir işsiz kalmış ve kişisel yardım ve desteğe ihtiyacı olan işsiz insanlara bir
iş bulmak ve o işe devam etmelerini sağlamak hususunda özel yardım sunar. LEMIS hizmetleri yerel insanlar
için gerçek işler bulma adına tasarlanmıştır ve bu tip hedeflenmiş desteğin yasal İstihdam Hizmetleri ile
yakından çalışması ve bunları tamamlaması önem arz etmektedir. Bu gibi pratik ortaklıklar, halk için mümkün
olan en iyi hizmetlerin kamuya sunulduğundan emin olmak şeklindeki yegâne amaç için kurulmaktadır.
Belfast’da kurulmuş olan ve yerel toplumun ilgilerini yansıtan bir Hissedarlar Forumu, LEMIS’in işleyişini
denetleme konusunda İstihdam ve Eğitim Departmanı’na yardımcı olmaktadır. Forumun rolü, LEMIS
sunucularına destek vermek ve LEMIS girişiminin ilerleyişini izlemekte Departmana yardım etmek ve gerekli
olduğunda diğer yerel istihdam edilebilirlik sorunlarını belirlemek için yardımcı olmaktır.
Hizmet nasıl işlemektedir?
Verilen hizmet kişi odaklıdır, esnektir ve müşterinin ihtiyaçlarını ilk sıraya koyar. Müşteriler hizmeti kendilerine
uyan bir zamanda gönüllülük esasında kullanabilirler ve bu alabilecekleri herhangi bir sosyal yardımı
etkilemeyecektir.
Bir İstihdam Danışmanı bire bir destek sağlar ve müşterinin iş bulmasında yardımcı olmak için bir hareket
planı hazırlar. İstihdam Danışmanları iş piyasası üzerine engin bilgiye sahiptir ve müşterilerin kapılarında ve
ofislerinde ve topluluğunuzdaki sosyal yardım merkezlerinde profesyonel bir istihdam hizmeti sunar. Kuzey
İrlanda dışında bulunan ve genel istihdam edilebilirlik engeli olan müşteriler için, İstihdam Danışmanları
bunları kendi yerel bölgelerinde görmek için düzenlemeler yapar.
Hizmetten kimler yararlanabilir?
Hizmet aşağıda belirtilen kimselere verilebilir:
• Yardım alanlar (LEMIS uygunluk şartlarını karşılamanız koşuluyla örneğin İş Göremezlik Yardımı, İstihdam
Destek Ödeneği, Şiddetli Engellilik Ödeneği, Gelir Desteği ve Bakıcı Ödeneği ve İş Arayanlar Ödeneği);
• Yardım alanların eşlerinin çalışmaması;
• İş piyasasına geri dönenler dâhil herhangi bir yardım talep etmeyen insanlar;
• Yardım sistemine veya istihdam, eğitim veya kursa bağlı olmayan genç insanlar;
• Ortak bir istihdam edilebilirlik engeli olabilen kimseler, yani evsizler, eski suçlular/eski tutuklular ve
uyuşturucu/alkol kullanımı geçmişi olanlar ve bakıma muhtaç sokak çocukları
Ne desteği alınır?
Bir İstihdam Danışmanı aşağıdaki konularda bilgi, danışmanlık, rehberlik ve pratik yardım sağlayarak kişinin iş
bulmasını destekleyebilir:
• Motivasyon ve kendine güven oluşturma;
• Engelleri aşmak için çözüm geliştirme;
• İstihdam fırsatları arama;
• İstediğiniz iş türünü bulma;
• Özgeçmiş hazırlama ve iş başvuru formlarını doldurma;
• İş görüşmesi teknikleri;
• İşe dönüş konusunda yardım tavsiyeleri ve hesaplamalar;
• Çocuk bakımı gibi konularda bilgi verme;
• Kariyer eğitimi ve eğitim fırsatları;
• İş bulduğunuzda destek sağlama.
Sonra ne olur?
İlk sözleşmeden sonra İstihdam Danışmanı LEMIS ofisinde veyahut yakınlarında bir sosyal yardım
merkezinde müşteri ile bir görüşme ayarlar. Bu görüşme müşteriye hizmet hakkında daha fazla bilgi
edinebilme, İstihdam Danışmanı içinse size iş bulmada yardım etmek için pratik destek ortaya koyma fırsatı
sunar.
Mevcut programlar
Müşteriler hizmeti kullanırlarken, İstihdam ve Eğitim Departmanı tarafından sağlanan başka program
seçeneklerine katılabilirler, örneğin İşe Adımlar ve İşe Giden Patikalar.
İstihdam Danışmanı bunun nasıl işlediği konusunda tavsiyelerde bulunur.
Hizmetin yararları
Hizmetin yararı, bir iş bulmaları ve işte kalmalarına yardım etmek için müşterilere bire bir destek
sağlamasıdır. Hizmet, müşteri odaklıdır ve sizi destekleme ve kendi kişisel durumlarınıza bağlı sorunların
üstesinden gelme esnekliğine sahiptir. Bu profesyonel hizmet aynı zamanda ücretsizdir, bölgedeki yerel
topluluk alanlarında mevcuttur ve yerel topluluğun özelliklerini daha iyi anlayan topluluk istihdam
organizasyonları tarafından sunulmaktadır.
Ortak istihdam edilebilme engeline sahip kişiler için, yani, aşağıda belirtilen Belediye Meclisi Bölgelerinde
yaşayan evsizler, eski suçlular ve eski tutuklular, uyuşturucu/alkol kullanımı geçmişi olan kişiler ve bakıma
muhtaç sokak çocukları için LEMIS hizmet sunucusunu arayın ve kendi yerel bölgelerinde görüşme ayarlayın.
Aşağıda yer alan LEMIS, PWE Çalışması sırasında ziyaret edilecektir.

LEMIS Projesi

GEMS www.gemsni.org.uk
GEMS Kuzey İrlanda
GEMS Kuzey İrlanda Kurumunun Geçmişi
Belfast Belediye Meclisi, Laganside Şirketi, Belfast Sosyal Kalkınma Ofisi, İstihdam ve Öğrenme Bakanlığı ve
Güney/Doğu Belfast Ortaklık Kurulları dahil olmak üzere çok paydaşlı bir ortak ağ tarafından desteklenen
hizmet Güney Belfast Ortaklık Kurulunun yönetim organı yönetimi altında 2002 yılında Belfast GEMS” projesi
olarak başlatılmıştır. Hizmetin amacı uzun süredir işsiz olan kişilerin Gasworks ve Laganside sahalarında
istihdama erişim sağlamalarına yönelik imkanları azami seviyeye çıkartmaktır.
2006 yılında proje kendi çapında hayır amaçlı sınırlı sorumluluğa sahip bir limitet şirket olan GEMS Kuzey
İrlanda Limited kapsamı altında kurumsal bir yapıya sahip olmuştur. GEMS Kuzey İrlanda uzun süredir işsiz
olan/ekonomik açıdan aktif olmayan kişiler ile işgücü piyasasında dezavantajlı durumda bulunan kişiler ile
istihdam edilebilirlik müdahalelerinde bir en iyi uygulama modeli olarak gelişmiştir.
Vizyonu:
2015 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan herkesin işgücü piyasasına erişime sahip olması.
Misyonu:
Aşağıda belirtilen kişilere kaliteli bilgiler, tavsiyeler, yol gösterme ve istihdam çözümleri temin etmek suretiyle
istihdam ve işsizlik algılarının doğruluğunu tartışmak :
İşgücü piyasasında dezavantaj yaşayan kişiler
işverenler
Karar vericiler ve uygulayıcılar
GEMS Kuzey İrlanda’nın Hizmetleri
Bugüne kadar GEMS büyük bir çoğunlukla Doğu ve Güney Belfast’ta yaşayan ve işgücü piyasasında
dezavantaj yaşayan 6000’in üzerinde kişi ile çalışmalar gerçekleştirmiştir ve yaklaşık olarak 3000 kişiye uzun
süreli işsizlik sürecinden, ekonomik açıdan aktif olmama durumundan ve işsizlikten istihdama geçmeleri
konusunda yardımcı olmuştur.
 Değişen işgücü piyasası koşullarını anlamak,
 Kariyer seçenekleri ve rotalarının farkında olmak,
 Bu kişilerin kişisel kariyer planlama becerilerini geliştirmek,
 Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla ekonomik açıdan kendi kendine yeterli hale gelme konusunda
kendi potansiyellerini fark etmek,
 İstihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları becerileri elde etmek
geliştirmek,

Kariyer beklentilerini ve ilhamlarını potansiyellerine uygun olacak şekilde yükseltmek,

Potansiyellerinin elde edilmesinin önündeki engellerin üstesinden gelmek.
ve
Program Lehtarları

Dezavantajlı topluluklarda yer alan ve işe girmek ve istihdamın önünde yer alan birden fazla sayıdaki
engelleri aşmak için desteğe ihtiyaç duyan kişiler,

Çalışma yaşına gelmiş ancak uzun süredir işsiz olan kişiler ve ekonomik olarak aktif olmayan kişiler,

Sosyal yardıma bağımlı olan ancak işe girmek isteyen kişiler,

İşsiz kişiler (sosyal yardıma bağımlı olan ve işe girmeyi henüz dikkate almamış kişiler)

İşgücü piyasası dezavantajı yaşayan kişiler,

Kadınlar

Yalnız Ebeveynler

Okulu Erken Yaşta Bırakanlar

Eğitim, istihdam ya da öğrenme sürecine (NEET) dahil olmayan gençler

Özürlü kişiler

Göçmen işçiler de dahil olmak üzere etnik azınlıktan bireyler,

Evsizler

Eski hükümlüler
GEMS Kuzey İrlanda Programlarına Örnekler
Güney Belfast Yerel İş Bulma Aracılık Hizmeti (LEMIS) GEMS Kuzey İrlanda hem kullanıcıları
tanımlayacak, bu kişilere erişim sağlayacak ve ilgilenecek hem de destek verecek şekilde çok paydaşlı
platform üzerinde çalışacak oldukça vasıflı ve deneyimli rehber Danışmanlar/Akıl Hocaları aracılığı ile
esnek ve sorumlu bir Güney Belfast LEMIS kurumu kurulması amacıyla DEL ile sözleşme imzalamıştır.
M-Power Sosyal Yardım Hizmeti (ESF (DEL) ve DSD Semt Yenileme Yatırım Fonu tarafından
desteklenmektedir); Güney ve Doğu Belfast Semt Yenileme Bölgelerinde yaşayan ulaşması en zor ve
yardım etmesi en güç olan ekonomik açıdan aktif olmayan/ işsiz kişileri desteklemektedir. Söz konusu
toplum içerisinde dört adet profesyonel rehber danışman istihdam edilebilirlik ve istihdama erişim ve
kişisel gelişim/eğitim hususlarının geliştirilmesi amacıyla geleneksel istihdam hizmetlerini kullanmayan
kişileri hedefleyen doğrudan çalışmalar gerçekleştirmektedir.
KESTREL Atlantic Philanthropies Yaşlanma Programı tarafından finanse edilen 3 yıllık bir pilot proje
(Ekim 2009 tarihinde başlatılmıştır) olan proje istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işgücü piyasası
dezavantajları yaşayan yaşlı kişilere yardımcı olmakta, yaşlı çalışanların kariyer gelişim imkanlarını
iyileştirmek amacıyla işverenler ile çalışmalar gerçekleştirmekte, kişisel ardıllık planlama sürecinin nasıl
desteklenebileceğini araştırmakta, yaşlı kişileri yaşam boyu öğrenme ve gelişmiş sağlık ve refah açısından
cesaretlendirmekte ve bu olanakları sağlamaktadır.
Etnik Azınlık İstihdam Edilebilirlik Destek Projesi (ESF (DEL) ve GEMS Kuzey İrlanda MEESP
tarafından desteklenmektedir) özellikle dil engeli ile ilgili olan ancak sadece bununla sınırlı olmayan
işgücü piyasası engelleri ile karşılaşan ekonomik olarak aktif olmayan kişilere kültürel olarak yetkin bir
istihdam edilebilirlik hizmeti temin etmektedir.
Çalışma için Dil GEMS Kuzey İrlanda Belfast LSP ve Laganside Şirketi tarafından finanse edilen ve
200’ün üzerinde öğrenciyi doğrudan Kuzey İrlanda’da bulunan işyerleri ile ilgili olarak İngilizce dillerini
geliştirmek ve istihdam edilebilirlik niteliklerini artırmak amacıyla destekleyen bu 72-saatlik akredite
eğitim programını geliştirmiştir.
Belfast Belediye Meclisi
HARTE (2008-2011) GEMS Kuzey İrlanda, Belfast Belediye Meclisi Konaklama, Perakende ve
Turizm eğitim programının sunulması bakımından Time Associates ve Belfast Büyük Şehir Koleji ile
ortak çalışmaktadır. HARTE işsiz kişilere konaklama/perakende/turizm programlarında akredite
edilmiş eğitim almaları konusunda desteklemektedir ve katılımcıların her birisi ortalama olarak 4 adet
mesleki olarak ilgili vasıf kazanmaktadır.
Avrupa Projeleri Leonardo da Vinci LLP
En İyi Uygulamaya Yol Göstermek LdV Ortaklığı 2008/2010 - burada hedeflenen psikometrik
test sonuçları hakkında müvekkillere geri bildirimlerde bulunan IAG uygulayıcıları için kılavuzlar
geliştirmektir.
INNO-VET LdV Ortaklığı 2009/2011 - GEMS Kuzey İrlanda İngilizce dilini konuşan ve İngiliz
olmayan kişiler için işyerinde kullanılan dilin öğrenmesi için bir model geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Talk-IT LdV Yenilik Aktarımı Projesi 2009/2011 – GEMS Kuzey İrlanda tarafından IT Profesyonelleri
için yenilikçi bir işveren odaklı dil öğrenme programı olarak Allstate Kuzey İrlanda için geliştirilen ve
İrlanda, Polonya, Almanya, Macaristan ve Romanya’da bulunan IOT şirketlerine aktarılan Talk-IT
Projesi.
Belfast Belediye Meclisi Barış III Projeleri
Belfast Vatandaş Eğitim Programı (2010) GEMS Kuzey İrlanda Vatandaşlık Haklarının ve
Sorumluluklarının ve İyi İlişkiler ve Kentsel Liderlik konularının Anlaşılmasına odaklanan vatandaş
eğitim programları sunan Belfast CEP için projeyi yönetmektedir.
Belfast’ta Yaşamak (2010) GEMS Kuzey İrlanda Belfast şehrinde yaşamaya, çalışmaya ve
öğrenmeye gelen yeni toplulukların desteklenmesi için Belfast’ta Yaşama cep kılavuzu ve eğitim
programı geliştirmektedir.
Belfast Büyükşehir Koleji
Öğrenici Erişim ve Katılım Programı GEMS Kuzey İrlanda Güney Belfast’ta LAEP programının
sunulması sürecinde yer alan bir ortaktır. Program danışmanlık desteği sağlamak suretiyle geleneksel
olmayan öğrenicilerin tanımlanması, bu kişilere erişim sağlanması ve bu kişileri zorunlu becerilerin
öğrenilmesi sürecine dahil edilmesini amaçlamaktadır.
INVEST NI
Invest Northern Ireland (Invest NI) Kuzey İrlanda'nın ana ekonomik gelişim organizasyonudur. INVEST NI,
Girişim, Ticaret ve Yatırım Departmanının bir bölümüdür ve uluslararası alanlarda rekabet edebilmek ve yeni
yatırımları Kuzey İrlanda’ya çekebilmek için yeni ve mevcut işletmelere devlet desteği sağlamaktadır. Invest
NI, araştırma ve geliştirme, insan yönetimi, stratejik gelişim, e- işletme, çevresel etki ve ihracat gelişimi de
dahil olmak üzere tüm aktivite spektrumlarında işletmeleri desteklemektedir.
Vizyon
Invest NI, global olarak rekabet edebilecek yerel bir ekonomi yaratmak için inovasyon ve ihracat
büyümesinde şampiyon olmayı hedef almıştır...
Değerler
Müşteri Odağı: değer katan ilişkiler yaratan, oldukça duyarlı
ve proaktif.
Saygı: herkes için karşılıklı saygı gösterme, değer çeşitliliği
Bütünlük: birbirlerine ve müşterilere karşı dürüst ve adil olma
Tek Takım: Invest NI, ortak hedeflere ulaşmak için çalışan bir
takımdır.
Tutku: başarılı olma, daimi yenilenme ve her zaman daha iyi
yollar arama arzusunda olma.
Profesyonel: yüksek kaliteli hizmet sağlamak için yetenek ve
bilgi geliştirmek ve uygulamak.
Performans: Invest NI’nin stratejisini,
prosedürlerini gerçekleştirmek için çabalamak.
politikasını
ve
Liderlik
Invest NI, Girişim, Ticaret ve Yatırım Departman’ından sorumlu Bakan tarafından atanan bağımsız bir Kurul
tarafından yönetilir. Invest NI Genel Müdürü Alastair Hamilton, Kurula rapor verir ve şubenin günlük
yönetiminden sorumludur. Üst Yönetim Takımı, şubenin programları ve hizmetlerinin devamlı sunulması ile
ilgilenir.
Kurul
Invest NI, Başkanı –Genel Müdür- Kuzey İrlanda Girişim, Ticaret ve Yatırım Bakanı’na karşı sorumlu olan
bağımsız bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.
Invest NI Yönetim Kurulu performansımızı ve stratejik yönümüzü denetler. Kurul, kamu fonlarının
kullanımında en yüksek kurumsal yönetim standartlarının, etkinliğin ve doğruluğun sağlanması için iş
topluluğunu ve eğitim sektörlerini temsil eder.
Yönetim Takımı
Genel Müdürümüz (Alastair Hamilton) Kurula rapor verir ve Invest’nın NI Üst Düzey Yönetim Ekibini yönetir.
İşletme Birimleri
Üst Düzey Yönetim Ekibi, dört işletme birimine ayrılır ve her biri bir Müdür tarafından yönetilmektedir.

Müşteri Grubu ve Uluslararası Ticaret

Müşteri Grubu ve Girişimcilik

İnovasyon ve Yetenek Geliştirme Grubu

Kurumsal Hizmetler Grubu
İlk iki grup direkt olarak müşteri ilişkilerini ve Kuzey İrlanda'yı yurtdışında temsil etmekten ve Kuzey
İrlanda'daki girişimciliği desteklemekten sorumlu yerel ve uluslararası ofis ağını yönetir.
Üçüncü grup, ticaret sektörü tarafından programları ve hizmetleri yönetir.
Dördüncü grup, kurumsal işlevleri yönetir (insan kaynakları, bilişim, finans, iletişim).
Eşitlik Mutabakatı
Invest NI, Kuzey İrlanda’da tüm vatandaşlar için eşit fırsatlar sağlayacak başarılı bir ekonomi yaratmak adına
çalışmaktadır. Organizasyonun tüm alanlarında fırsat eşitliği ilkesine tam olarak bağlıyız.
Invest NI, aşağıda yer alan fırsat eşitliği ilkelerine göre işlevlerimizi yerine getirmemizi gerektiren Kuzey
İrlanda 1998 yasasının 75. Bölüm’üne uygundur:

genel olarak kadınlar ve erkekler;

engelli ve engelsiz kişiler;

bakmakla yükümlü olduğu kişisi bulunan ve bulunmayan insanlar; ve

farklı dini inancı, politik düşüncesi, ırkı, yaşı, medeni durumu veya cinsel yönelimi olan insanlar.
Eşitlik İncelemesi
Invest NI, politika ve programlarının eşitliğini incelemek için Eşitlik Planı taahhüdü uygulamaktadır.
Müşteri Anlaşması
Bu anlaşma temel olarak Invest NI’nin müşterileriyle olan ilişkisi ile ilgilidir. Anlaşma bir ‘bağlılık mektubu’
olarak işlev görür ve Invest NI’nin aşağıdaki hususları gerçekleştirmesini garanti eder:
•
bir müşteri odağı yaratmak ve bunu korumak;
•
Invest NI ekibi ve tüm müşterilerimiz arasında etkili iletişim mevcuttur;
•
Önceden belirlenmiş belli limitlerin üstünde bir hizmet seviyesini korumak;
•
Invest NI‘nin ürün yelpazesi ve hizmet sunumu müşterilerin ihtiyaçlarına uygundur.
INVEST NI’nın işletmeye desteği
Invest NI, yeni başlamış ve hali hazırda var olan işletmeyi destekler ve finansal yardım için nasıl bir
işletmenin uygun olacağına dair girişimcilere tavsiye verir, sosyal işletmeler için uygun olan özel destek
hakkında bilgi verir ve yeni işletmeleri kredi ve fonlar hakkında bilgilendirir. Ayrıca ticareti büyütüp etkinliği
arttırmaktan araştırma ve ürün gelişimine, mal ve hizmetlerin Kuzey İrlanda dışına ihraç edilmesine kadar her
yönüyle bir işletmeyi yürütme konusunda yardımcı olur.
Kuzet İrlanda’da Konumlanmak
Invest NI, Kuzey İrlanda’da yazılım, finansal hizmet ve telekom sektörleri; hayat ve sağlık hizmetleri ve
üretim gibi alanlardaki Akıllı Sekörlerde işletmelerini konumlandırmak isteyen müşterilere destek ve
bilgi sağlar.
İK Belgeleri
İstihdam politikası ve şablonları
INVEST NI, işverenlere işten çıkarma/disiplinle ilgili prosedürler, sağlık ve güvenlik politikası (5 işçiden fazlası
için), çalışma saatleri ve serbest zaman, eşitlik ve çeşitlilik, zorbalık ve taciz, eğitim ve performans yönetimi
(izlenme sistemi, eğitim stratejisi geliştirme), annelik ve ebeveyn izni ve bu gibi başka konuların ayrıntılarının
düzenlenmesinde yardımcı olur. INVEST NI, Invest Kuzey İrlanda İşverenleri El Kitabı’nda yer alan hakları ile
ilgili olarak çalışanlarla iletişim kurmaları hususunda yardım etmek için pratik dokümanlar sunar. INVEST NI
yeni anne olanlara veya anne olacaklara iş yerinde nasıl başarılı olacaklarını öğrenmeleri için interaktif araçlar
sunmaktadır.
Çalışma Ziyareti
DUBLIN
9-10 Şubat 2012
Ulusal İstihdam ve Sosyal Haklar Servisi (NEES)
1 Ocak 2012’den itibaren, FAS İstihdam Hizmetleri ve İstihdam Programları Sosyal Koruma Departmanına
devredilmiştir. Sosyal Koruma Departmanı (“Department of Social Protection”-DES), Hükümet Programında
öngörüldüğü şekilde yeni bir Ulusal İstihdam ve Sosyal Haklar Servisi (“National Employment and
Entitlements Service”-NEES)kurmaktadır. Amaç, istihdam hizmetleri ile sosyal yardım ödeme hizmetlerinin
sunulmasını Departman içerisinde entegre etmek ve bu şekilde işi olmayan insanlara yapılan gelir desteği
ödemelerinin bu kişilerin iş bulmalarının desteklenmesi görevi ile doğrudan bağlantılı olduğunu güvence altına
almaktır. DES odak noktasını işleme dayanan hizmetlerin pasif şekilde verilmesinden (taleplerin işleme
alınması ve ödemeler) müşteri vakalarının aktif yönetimine kaydırmayı amaçlamaktadır. Vaka yönetimi modeli
altında, NEES müşteriler ile bireysel bir ilerleme planı hazırlamaya, uygulamaya ve bu planı izlemeye
çalışacaktır. Bu ilerleme planında bir gelir desteği planı, bir yetenek/eğitim geliştirme planı ve bir istihdam
planı bulunacaktır. Müşterilerden bu yaklaşıma angaje olmaları beklenecektir ve angaje olunmaması sosyal
yardım ödemelerinde bir azalmaya veya bunların kesilmesine neden olacaktır.
NEES sosyal yardım haklarını düzenlemek isteyen, istihdam arayan ve/veya eğitim olanakları konusunda
tavsiyeye ihtiyaç duyan insanlar açısından bu hizmetlerin tümünü bir arada bulabilecekleri bir müessesedir.
NEES bireyler, bireylerin ödeme yapılmasına hak kazanmaları, duruma göre bunların bir işe girme, eğitim
alma veya yeteneklerini geliştirme fırsatları ve bu fırsatlardan faydalanma noktasındaki sorumlulukları
üzerinde odaklanmaktadır.
Bu yeni hizmet sunma modeli, sosyal ve ekonomik katılımı artırmayı
amaçlamaktadır.
Sosyal Koruma Departmanına devredilen hizmetler nelerdir?

İstihdam Hizmetleri

Toplum İstihdamı (“Community Employment”-CE), Desteklenen İstihdam (“Supported
Employment”), İş Kulüpleri (“Job Clubs”), İş Girişimleri (“Job Initiative”-JI) de dâhil, daha önce FAS
Topluluk Servisleri tarafından desteklenen İstihdam Programları.
İstihdam Servisi
İşe
Yerleştirme
Programı
Bölgesel Yapı
Hizmetler sekiz bölgeye bölünmüş olan bölgesel ve yerel bazda sunulmaktadır.
NEES hizmeti, yerinde bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve yerleştirme hizmetleri için İstihdam
Hizmetleri Ofisi veya Yerel İstihdam Hizmetleri (LES) Ofisleri adlı iki çeşit hizmet sunucusu
aracılığıyla verilmektedir.
İş Arayanlar İçin Hizmetler
İş arayanlar aşağıdaki hususlarda yardım almak amacıyla İstihdam Hizmetleri Ofisi veya Yerel
İstihdam Hizmetleri (LES) ofislerine kaydolabilirler:
Kariyer Tavsiyesi:

Kariyer planlamada profesyonel rehberlik

Yeteneklerin belirlenmesi

İş arama konusunda destek ve tavsiye
İstihdam Desteği:

Eleman açıklarına erişim

İşe müracaat sürecinde destek

Yeteneklerin işveren ihtiyaçları ile eşleştirilmesi

İş tecrübesi elde etmeye yönelik işe yerleştirmeler

İşveren kaynağı bulma

İşyerine entegrasyon sağlamak konusunda yardım
Takip Desteği:

İstihdamı korumak için ihtiyaç duyulan şekilde destek hizmetlerine erişim
Bilgi:

İstihdama ilişkin ek ödemeler ve sosyal haklar konusunda tavsiye
İşverenlere Hizmet

Personelin işe alınması ve istihdamı konusunda ücretsiz hizmet

Yetenekli iş arayan personele ilişkin veri tabanı

Kendini adamış, yerel işgücüne erişim

İş Koçlarından oluşan profesyonel bir ekipten sürekli destek

İstihdam hibe ve bağışları konusunda tavsiye
NEES aracılığıyla işverenler personel bulabilir veya Jobs Ireland üzerinde iş açıklarını listeleyebilir ya da
Avrupa’dan İşe Alma konusunu tartışmak üzere EURES Müşavirleri ile buluşabilir, Yurtdışında Çalışma
yardımında Çalışma İzinleri konusund bilgi alabilir ve ulusal, sektörel, bölgesel düzeyde veya şirket düzeyinde
eğitim ve istihdam programlarına fon sağlanması konusunda bilgi edinebilir.
Ödenekler ve Hibeler
NEES programlarında yardım sunmak için Ödenek ve Hibe şeklinde mali destekler sunulmaktadır.

Eğitim Ödenekleri

Seyahat Ödenekleri

Konaklama & Yemek Ödenekleri

Çocuk Yetiştirme Ödenekleri

“Revenue Job Assist Planı” (12 ay veya daha uzun süredir işsiz olan kişileri istihdam etmeleri halinde
işverenlere hesaplarında çift ücret tevkifatı yapma imkânı tanınması-Ç.N.)

İşverenlere Yönelik İstihdamı (PRSI) Teşvik Programı

Çırak Eğitimi Ödenekleri (Brüt Ücret Normları)

Topluluk İstihdamı Programlarına Yönelik Hibeler

İş Girişimi Programlarına Yönelik Hibeler

Yerel Eğitim Girişimlerine Yönelik Hibeler

Mülakat Yorumcusuna Yönelik Hibeler

Kişisel Okuyucu Hibeleri

İşyeri Ekipmanlarına Uyum Hibesi (WEAG)

Engellilik Konusunda Farkındalık Destek Programı

Kadın Bursu

Ücret Sübvansiyonu Planı

İşçi Muhafaza Etmeye Yönelik Hibe Planı

İş Arayanlara Destekler
Eylül 2010’dan sonra, Çocuk ve Gençlik İşlerinden Sorumlu Bakanlık (OMYCA) tarafından sağlanan ve
yönetilen yeni Çocuk Bakımı İstihdam ve Eğitim Desteği (CETS) Programı kapsamında ücretsiz çocuk
bakımı yerleri oluşturulmuştur. Tam zamanlı, kısmi zamanlı ve okul sonrası yerler, yerel Çocuk Bakım Hizmeti
Sunucuları tarafından temin edilmiştir. Tüm istihdam Servisi/LES ofislerinde çocuk bakım hizmeti
sağlayanların bir listesi mevcuttur. Bir program kapsamında bir yer sunan yazı, gerekli çocuk bakım
yer(ler)inin program süresince rezerve ettirilmesi için çocuk bakımı hizmeti sağlayanlara sunulmaktadır.
Çocuk bakım hizmeti sağlayanlar “ilk gelen ilk hizmeti alır” temeli üzerinde faaliyet göstermektedir. Yerel
çocuk bakım hizmeti sunanlarda yer bulunmaması halinde, İl ya da İlçe Çocuk Bakımı Komitesi (CCC) ilave
çocuk bakım yerleri temin etmek üzere gayret gösterecektir. (Bazı istihdam programları plana dahil değildir:
CE ve JI, Desteklenen İstihdam, Çıraklık, Gece Kursları, FÁS e-Kollej; İş Kulüpleri ve İşe Yerleştirme
Programı).
Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsama Almayı Teşvik Etmek
NEES özellikle bekâr ebeveynler, okulu erken yaşta terk edenler, seyyar topluluğunun eski suçlu üyeleri ve
göçmen çalışanlar olmak üzere, marjinal hale gelmiş grupların daha fazla katılımının ve ilerlemesinin
sağlanması vasıtasıyla, politika ve programlarının sosyal kapsama konusunda en iyi uygulamayı yansıttığını
güvence altına almak için çaba göstermektedir.
NEES bu hedef grupların ihtiyaçlarına cevap verecek program ve hizmetleri tasarlamak, geliştirmek ve
sunmak amacıyla anahtar paydaşları (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) etkilemek, onlarla işbirliği
yapmak ve desteklemek için çalışmaktadır. Hibe yardımı, Çıraklık, Kadın Bursları gibi belirli şartlar altında söz
konusudur.
İstihdam Hakları
ES ofisleri ve LES, iş arayanların ve istihdam programlarına katılanların iş sözleşmeleri, asgari ücret, tatil
hakları, haksız işten çıkarma, şikâyet prosedürü vb. konularda bilgi sahibi olmaları amacıyla önceden
İstihdam Hakları Bilgi Kitapçıkları dağıtmaktadır.
NEES eşitliği, çeşitliliği ve sosyal kapsama almayı teşvik etmeye odaklanmış programlarının sağladığı ödenek
şeklindeki muhtelif mali destekler vasıtasıyla eşitliği teşvik etmektedir.
Uzman Eğitim Sağlayıcıları ve İşe Dönen Kadınlar gibi kapsama alma programları da dâhil olmak üzere,
NEES engelli veya özel ihtiyaçları olan insanlara Desteklenmiş İstihdam Programı vasıtasıyla istihdam
hizmeti sunmaktadır.
Değerler
NEES, NEES Müşteri Sözleşmesinde ve Şikâyet Prosedüründe belirlenmiş temel müşteri değerleri uyarınca
yönlendirilmektedir.
İstihdam Programları
Departman, NEES hizmetinin gelişimini kolaylaştıracak bir dizi girişimde bulunmuştur:

İşe yerleştirme ve tavsiye konusundaki temel imkânlarını bir araya getirmek amacıyla, İstihdam Servisleri
ve Topluluk İstihdam Servisi birimlerinin FÁS’tan Bölüme transfer edilmelerini sağlamıştır.

Müşterileri emek piyasasından “mesafeleri” anlamında sınıflandırmaya izin verecek ve müşteri profili
bazında isteğe göre uyarlanmış müdahaleler geliştirmeyi destekleyecek yeni bir müşteri profili çıkarma
yeteneği oluşturmuştur ve bunun kılavuzluğunu yapmaktadır.

Müşteriler ile düzenli periyodik “müdahalelerin” programlanmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir vaka
yönetimi aracı geliştirmiştir ve bunun kılavuzluğunu yapmaktadır.

FÁS ile işbirliği içerisinde, güncel kütük girişlerinin üçüncü ayında müşterileri bağlamak için yeni bir
yaklaşımı gözden geçirmiş ve sunmuştur. Bu yaklaşım müşterilen istihdam programına katılımlarını
artırmak konusunda çok başarılı olmuştur.

FÁS ve Departman, NEES konseptinin işteki ilk belirtisi olan Ulusal Stajyerlik Planı-İşKöprüsü’nü
(“National Internship Scheme – JobBridge”) geliştirmek ve ortaya koymak için bir bütün olarak birlikte
çalışmıştır.
Topluluk İstihdamı (“Community Employment”-CE) ve İş Girişimi; temel olarak uzun vadeli işsizler
ve diğer dezavantajlı grupları hedef alan ve topluluk kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile
bağlantılı olarak organize edilen istihdam ve eğitim programlarıdır. CE katılımcılara, eğitimden faydalanmak
ve toplulukları içerisinde geçici, sabit vadeli bir temelde faydalı bir işe girmek için bir fırsat sunmaktadır. Bu
şekilde, yerel kuruluşlar kendi alanlarının gelişmesine yardımcı olmaktadır.
Kısa süre önce ortaya atılan İşe Yerleştirme Programı, üniversite mezunları da dâhil olmak üzere işsiz
insanlara bir çalışma ortamında 9 aylık tecrübe edinme fırsatı sunmak için tasarlanmıştır.
İşKöprüsü – Ulusal Stajyerlik Planı Güncel Kütükte yer alıp iş arayan ve en azından üç aydır İş Arayanlara
Yönelik Ödenek/Yardım almış ya da krediler imzalamış olan kişilere mevcut yeteneklerini iyileştirme ve
yenilerini geliştirme fırsatını sunmaya yönelik bir Devlet girişimidir. Bireysel stajyerlik pozisyonlarının süresi
altı aydan maksimum dokuz aya kadar değişecektir.
Ayrıca, insanların iş bulma konusunda aktif bir şekilde yetenek geliştirebileceği, iş bulma konusunda pratik
tavsiye ve yardım sunan İş Kulüpleri de mevcuttur.
Seyyarlar Girişimi ve Daha Geniş Ufuklar Programları hedeflenmiş destek sunmaktadır.
İş bulma yulondaki bir adım olarak, Çıraklar için lişiye özel eğitim veren NEES, kadın ve erkeklerin zanaatkâr
olmalarına imkân sağlamaktadır.
Topluluk İstihdamı (CE)
NEES muhtelif iş tecrübesi ve eğitim programları vasıtasıyla geçici, sabit vadeli bir bazda herkese topluluk
hayatına katılmak için bir şans vermeyi amaçlayan topluluğa dayanan hizmetler sunmaktadır.
Bu şekilde, yerel kuruluşlar özellikle sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, tarihsel miras, sanat, kültür, turizm,
spor, çevre ve eğitim alanlarında Topluluk İstihdam Programlarına sponsorluk yapmak suretiyle kendi
alanlarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Topluluk İstihdamı (CE) Planı
Topluluk İstihdamı, uzun vadeli işsiz insanların iş rutinine dönmeleri vasıtasıyla işsizli deneyimlerini kırmak
suretiyle yeniden aktif işgücüne yeniden girmelerine yardımcı olan bir istihdam ve eğitim programıdır.
Program bu insanların işyerinde kullanılabilecek hem teknik, hem de bireysel yeteneklerini iyileştirmeleri ve
geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
CE programının sponsorluğu, özellkle kâr amacı gütmeyen faaliyetler yürüten gönüllü kuruluşlar ve kamu
kurumları olmak üzere yerel topluluğa yardım etmeyi arzulayan gruplar tarafından yapılmaktadır.
Topluluk İstihdamı programına katılanlar:
-
İstihdam Hizmetleri Ofisine kaydolmalı;
-
Belirli Uygunluk Kriterlerini karşılamalıdır.
Topluluk İstihdamı aracılığıyla verilen eğitim bir Kalite Güvencesi çerçevesinde sunulmaktadır. Topluluk
İstihdamı programına katılmak için kriterler yaşa ve muhtelif sosyal güvenlik ödeneği alındığı süreye
dayanmaktadır. Genelde, Kısmi Zamanlı Entegrasyon Seçeneği 1 yıl ya da daha uzun süredir sosyal güvenlik
ödeneği alan, 25 yaşında veya üstündeki insanlar ile engellilik ile ilişkili ödemeler alan 18 yaşında veya
üstündeki insanlara yöneliktir. Bazı sınırlı şartlarda, yerlerin ve bütçenin onaylanmasına ve mevcudiyetine
göre ikinci bir yıl söz konusu olabilir. 55 yaşından genç olan uygun kişiler, Topluluk İstihdamına (CE)
maksimum 3 yıl genel katılım sağlayabilir. Kısmi Zamanlı İş Seçeneği 35 yaşında ya da daha büyük olan ve 3
yıldır ya da daha uzun bir süredir sosyal güvenlik ödeneği alan kişilere yöneliktir. Topluluk İstihdam
programına katılmaya uygunluk kriterleri, İrlanda sosyal güvenlik ödeneği alma (belirtildiği yerde) kriterleri ile
bağlantılıdır. 55 yaşın altındaki uygun kişiler Topluluk İstihdamına (CE) maksimum 3 yıl genel katılım
sağlayabilir. Engellilik ile bağlantılı Sosyal Güvenlik ödemelerinin herhangi bir tanesinden faydalanan kişiler,
ilave 1 yıl daha katılım sağlamaya hak kazanabilir. Kısmi Zamanlı Entegrasyon veya Kısmi Zamanlı İş
Seçenekleri kapsamında kriterleri karşılamayan veya krediler için imza atan ya da başka bir ülkeden sosyal
güvenlik ödemesi alan kişiler, Topluluk İstihdamına katılmak için uygun değildir. JA ve JB alanlar için,
Topluluk İstihdam Planına başlamadan önceki 12 ay içerisinde maksimum 30 çalışma günü uygunluğun
değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır. 18 yaşında veya üstünde olan seyyarlar (Roma) ve mülteciler gibi
belirli gruplar, her iki seçenek için uygun olarak değerlendirilmektedir.
Eş Takası
Eğer iş arayan şahıs kriterleri karşılıyor ancak seçeneği kendisi kullanmak istemiyorsa, eş takası yapabileceği
belirli şartlar bulunmaktadır. Şayet işsiz olup İş Arayanlara Sağlanan Yardımdan, İş Arayanlara Verilen Ek
ödemelerden ya da Tarımsal Yardımdan faydalanabilecek durumda bulunuyorsa, bu uygunluk şartlarını
eşlerine devretmesi mümkün olabilir. Uygun pozisyonda bulunan kişilerin 25 yaşında veya üstündeki Ehliyetli
Bağımlı Yetişkinleri (Sosyal Yardım Departmanında tanımlandığı şekliyle) Eş Takası seçeneğinden
yararlanabilir. Bu durum kişinin ve bağımlılarının yer değiştirmesini, bağımlının ilgili kişinin
yaşından/haklarından miras yoluyla faydalanmasını ve bu değişimin bir sonucu olarak tarafların nispi
haklarında bir kayıp meydana gelmemesini gerektirir.
Topluluk İstihdamına Yeniden Girmek
CE’den çıkmış bir kişinin Topluluk İstihdamına yeniden girmesinin dikkate alınması için bir önceki katılımdan
bu yana 12 ay geçmesi, söz konusu kişinin bu 12 aylık dönemde Güncel Kütükte yer alması ve yerlerin buna
müsait olması gerekmektedir. Yeniden gelen katılımcılar (pozisyon yenileyenler), projeler arasında 12 aylık
ara verme şeklindeki bu şartın dışında bırakılmaktadır.
Topluluk İstihdamına Sponsorluk Etmek
Gönüllü kuruluşlar ve kamu kurumları, topluluk ve kamu yararına olan projelere sponsorluk edebilir.
Katılımcıların geliştirilmesi ve eğitilmesine olanak sağlamak için, NEES projelerin 15 ya da daha fazla sayıda
katılımcıyı ve tam zamanlı bir gözetmeni görevlendirmesini teşvik etmektedir. İşsiz kişilerin başka bir yerde
sonradan istihdama entegre edilme şanslarını artırmak amacıyla, sponsora bu kişileri istihdam etmesi için
kaynak sağlanmaktadır. NEES katılımcılara tüm istihdam katkısı dönemi için tam zamanlı gözetim ve malzeme
maliyetlerine yönelik bir ücret hibesi yaparken, katılımcıların geliştirilmesi amacıyla hibeler-spesifik bir
yetenek eğitimi hibesi- de sağlanmaktadır.
İş Girişimi Programı
İş Girişimi 35 yaş veya üzerinde olan, 5 yıl veya daha uzun süredir işsiz olan ve bu dönem zarfında sosyal
yardım ödemelerinden faydalanan kişilere tam zamanlı bir istihdam sunan bir programdır. Program, özellikle
gönüllü kuruluşlar, kamu kurumları ve kâr amacı gütmeyen faaliyetler yürüten kişiler olmak üzere yerel
topluluğa yardım etmek isteyen gruplar tarafından sponsor edilmektedir. Programın temel amacı uzun
süreden beri işsiz olan insanları iş fırsatlarına hazırlamak konusunda bunlara yardımcı olmaktır. Program
bunu katılımcılara iş deneyimi, eğitim ve gelişim fırsatları sunmak suretiyle gerçekleştirmektedir. FÁS İş
Girişimi programını desteklemek amacıyla katılımcıların ücretlerini ödemek gibi mali yardımlar sağlamaktadır.
Ayrıca, programda katılımcılar tıbbi kart (hak sahiplerinin ücretsiz kamu sağlık hizmetlerinden faydalanmasına
imkân veren kart-Ç.N.) veya bakmakla yükümlü olunan çocuk yardımı gibi haklarını koruyabilirken,
işverenler “Revenue Job Assist” gibi (12 ay veya daha uzun süredir işsiz olan kişileri istihdam etmeleri halinde
işverenlere hesaplarında çift ücret tevkifatı yapma imkânı tanınması-Ç.N.) gibi diğer haklardan da
faydalanabilirler. Hali hazırda mevcut katılımcıların sözleşmeleri yenilenirken planda herhangi bir işe alma
söz konusu değildir.
Seyyar (Roma) Girişimi
NEES Seyyarların işsizliğindeki dengesizliği gidermek, hali hazırda Seyyar ekonomisine entegre olmuş
Seyyarları desteklemek ve yetişkin Seyyarların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Özel bir Eğitim Fonu (küçük
hibeler) sağlamak amacıyla özel bir girişimde bulunmaktadır. Seyyarlara Yönelik Özel Girişim hazır işe sahip
Seyyarlar üzerinde odaklanmakta ve bunların istihdam ve teşebbüs geliştirmelerini desteklemektedir. 2010
yılında Program ulusal ölçekte onüç alanda uygulanmış olup, 2011’de FAS seyyarlar için hizmeti doğru
yönlendirmeye odaklanmaktadır.
Desteklenen İstihdam
Desteklenen İstihdam Hizmeti, engelli ve çalışmaya hazır olan ve uzun vadede sürdürülebilir istihdamda
başarılı olabilmek için belirli bir destek seviyesine ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeye yönelik bir istihdam
ve işe alma hizmetidir. NEES engelli işçilerin istihdam edilmesi ve bunu muhafaza etmelerine yardımcı olmak
amacıyla Engelli İnsanların İstihdamı İçin Makul Konaklama Fonu ve diğer hizmetler de dâhil istihdam
destekleri sunmaktadır.
Desteklenen İstihdam Hizmeti, İş Koçları vasıtasıyla işverenlere ve engelli insanlara bir dizi destek
sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekild sıralanabilir:
- Bireysel İhtiyaçların Değerlendirilmesi
- Mesleki Profil Oluşturma ve Kariyer Planlaması
- Bireysel İstihdam Planı
- İş Kaynağı Bulma ve İş Eşleştirmesi
- İş Başında Destek ve Koçluk
- İşverenlere Tavsiye ve Destek
- İşverenlere ve İşçilere Takip Desteği ve Akıl Hocalığı
İş Köprüsü/İşe Yerleştirme Programı
İş Köprüsü (“JobBridge”) stajyerlerin 6 ila 9 aylık bir dönem boyunca iş tecrübesi edinmeleri amacıyla
yerleştirilmelerini sağlayan bir Ulusal Stajyer Planıdır. Bu program hakkında daha fazla ayrıntı için,
http://www.jobbridge.ie/
internet
adresine
başvurunuz.
İşKöprüsü, deneyim edinmeksizin iş bulamayan ve kurs veya eğitim sonrası emek piyasasına yeni giren
kişilere ile yeni beceriler edinmeyi amaçlayan işsiz çalışanlara yöneliktir. İş Köprüsü iki sene boyunca devam
etmektedir dolayısıyla stajyerlik için başvurular Haziran 2013’e kadar yapılmaktadır. Bireysel stajyerlik
pozisyonlarının süresi altı aydan maksimum dokuz aya kadar değişmektedir. Ev sahibi kurumlardaki tüm
stajyerlik imkânları, buna yönelik www.jobbridge.ie internet adresinde ilan edilmektedir. Güncel Kütükte en
azından 3 aydır bulunan bir birey ancak bu internet sitesi vasıtasıyla doğrudan ilgili ev sahibi kuruma spesifik
bir stajyerlik için başvurabilir. Dolayısıyla tercih ettiği adayı nasıl seçeceği her bir ev sahibi kurumun kendi
sorunudur. Çok sayıda kurumun rekabete dayalı bir mülakat süreci ile seçim yapacağı öngörülmektedir ancak
bu tamamen onların sorunudur. Şayet bir birey üç ay beklemek istemiyorsa, İşe Yerleştirme Programı
kapsamında derhal bir iş deneyimi programına yerleştirilmek için başvurabilir.
Birey seçildikten sonra ev sahibi kurumlara, bireyin yerel sosyal yardım kuruluşuna götürmesi gereken bir
uygunluk formu verilmektedir. Yerleri açan işverenler veya kurumlar haftada 30 saat ya da daha uzun süre
boyunca tam zamanlı olarak istihdam edilen en az bir işçiye sahip olmalıdır (bordrolu ve vergiye ve Ücretle
İlkişkili Sosyal Güvenliğe (“Pay Related Social Insurance”-PRSI)tabi). Stajyerlik mevcut bir işçiyi yerinden
etmeye yönelik olmayacaktır – ev sahibi kurumlar herhangi bir işçinin yerini değiştirmeyeceklerine dair bir
beyanda bulunmalıdır. Belirli bir durumun oluştuğunun bildirilmesi halinde, plan yöneticisi vakaları yeniden
inceleme hakkını saklı tutmaktadır.
Ev sahibi kurumun Mali Sorumluluk Sigortası/İşveren Mali Sorumluluğu ve Trafik Kaza Sigortası, şayet
mevcut ise, Ulusal Stajyerlik Planında yer alan tüm stajyerlikleri kapsayacaktır.
*Ev sahibi kurum güncel işyeri sağlığı ve güvenliği şartlarına ve diğer yasal şartlara tam olarak
uymalıdır.
*Ev sahibi kurum tüzel bir kişilik olmalıdır ve Bağımsız bir Tüccar olamaz.
*Ev sahibi kurum stajyerlik imkanının sunulduğu faaliyet akanında tatil yapamaz.
*Eğer stajyerlikte İrlanda Polisi Güvenlik İncelemesi söz konusu ise, ev sahibi kurum güvenlik
incelemesi sürecinin uygulanmış olmasını sağlamalıdır. Bir ev sahibi kurumun bir defada sunabileceği
maksimum stajyerlik imkânı, tam zamanlı çalıştırdığı işçi sayısına bağlıdır.
5,000 yerden oluşan İş Köprüsü, en azından üç ay süresince Güncel Kütükte yer alan bireylere özel sektörde,
kamu sektöründe veya toplulukta ya da gönüllü sektörlerde altı ya da dokuz aylık bir dönem için kaliteli bir
stajyerlik imkânı sunmaktadır. Stajyerlik ödeneği, stajyerlerin mevcut sosyal yardım ödemeleri artı haftalık
ilave 50 Euro tutarındaki ödenekten ibaret olacaktır. Bu ödenekler stajyerlik süresince ödenebilir. Katılımcı
kurumlara doğrudan bir maliyet söz konusu değildir. Kalifiye bir yetişkinde bir artış sağlaması ya da bu
çocukların tek ebeveynleri olması durumunda, bir katılımcıya her bir kalifiye çocuk başına 29.8 Euro tutarında
bir artış ödenmektedir. Kalifiye bir erişkin için bir artışa hak kazanmamaları halinde, işverenler yüzde elli
oranında bir kalifiye çocuk artışı alabilirler. Katılımcılar bir stajyer almadan hemen önce tahsil etmekte
oldukları her türlü ilave yardımı muhafaza etmektedir.
Ulusal kurumların yerel şubeleri, Ulusal Stajyerlik Planı kapsamında müstakil birer ev sahibi kurum şeklinde
değerlendirilecektir. Ev sahibi kurumların sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
- İş arayanlar için bir stajyerlik imkanı tespit edip bunu bildirmek;
- Üzerinde mutabık kalınan bir müracaat süreci vasıtasıyla stajyerlik için bir aday seçmek;
- Stajyere bir işyeri ortamında anahtar yetenekler öğrenme veya uygulama imkanı sunmak;
- Stajyeri desteklemek için kararlaştırılmış bir kişiyi atamak;
- Stajyerin yeteneklerini izlemek ve geliştirmek için onunla çalışmak;
- Standart Stajyerlik Anlaşmasına uymak ve stajyerliğin mutabık kalınan şekilde ilerlediğini teyit etmek
üzere, elektronik ortamda aylık kısa bir uygunluk güncellemesi göndermek.
Kurumlar, stajyerlik imkanı sunma isteklerini kayda aldırmak için bu amaca yönelik www.jobbridge.ie internet
sitesi aracılığıyla müracaat etmektedir. Müracaatlar güvenlik incelemesinden geçirilecek ve onaylandıkları
takdirde internet sitesinde duyurulacaktır.
İşe Yerleştirme Programı (Work Placement Programme-WPP)
İşe Yerleştirme Programı, maksimum dokuz ay süreyle iş deneyimi elde etmeye yönelik bir yerleştirme için
işçi ve işverenleri bir araya getirmektedir. Program bir işyeri düzeninde mevcut yeteneklerin uygulanmasına
ve önemli yeni deneyimler elde edilmesine imkan vermektedir. Program ücretli çalışmaya bir alternatif
getirmekte ve ücretli bir işe başvururken daha iyi bir konumda bulunmak için yetenekleri taze tutmak
açısından bir fırsat sunmaktadır. İşverenler bir kişinin işlerine katkıda bulunmasından fayda sağlarken, bireyin
yetenekleri ve kariyer beklentileri de güçlenmektedir.
Yerleştirmelere müracaat etmek için, aday İstihdam Servislerine kayıtlı olmalı ve İşe Yerleştirme Programında
“Niyet Beyanı”nda bulunmalıdır. Bazı Katılımcılar bir sosyal yardımdan faydalanmakta olabilir, dolayısıyla
bunların alabileceği her türlü ilave ödeme konusunda kısıtlamalar vardır. Katılımcıların aldıkları her türlü
ödemeyi Sosyal Koruma Departmanına (DSP) bildirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir sosyal yardım ödemesi
almayan bir kişi, WPP’deki pozisyonlar için başvurabilir. Bu durumda, kişi yetişkin bir bağımlı olarak değil,
kendi adına WPP’ye başvuracaktır.
İşe yerleştirme ile çakışmaması ve WPP sunucusu ile olmaması şartıyla, WPP’ye katılanlar programda
oldukları süre içerisinde kısmi zamanlı işe girebilir. Sosyal yardım ödemesi alan katılımcılar, ödemelerini
etkileme ihtimali bulunması nedeniyle kısmi zamanlı bir işe girmeden önce yerel DSP’den teyit almalıdır.
Kamu Sektöründe, Özel Sektörde, Toplulukta ve Gönüllü Sektördeki işletmeler işe yerleştirme yapmak için
başvurabilir. Ulusal kurumların yerel şube ofisleri, program kapsamında müstakil birer hizmet sunucu kurum
olarak değerlendirilmektedir. İşe Yerleştirme Programı, işletmelerin bir kişiyi maksimum dokuz aylık bir süre
için iş deneyimi kazanmak üzere işe almalarını kolaylaştırmaktadır. İşveren nasıl çalıştıklarını görme ve işe
alma durumunda iş adayının uygun olup olmadığını belirleme hakkına sahiptir. Haziran 2010’da hükümet, işe
yerleştirme yapan işverenlere teşvik olarak bir muafiyet programı –İşveren İş (PRSI) Teşviği Planısunacağını bildirmiştir. Bu kapsamda, işveren uygun şartlara sahip ilave bir işçi istihdam ettiğinde, 12 ay
süresince işverenin Ücretle Bağlantılı Sosyal Sigorta (“Pay Related Social Insurance”-PRSI) ödemeyecektir.
İşe yerleştirme sayısını tamamladıktan sonra, bir hizmet sunucusunun yararlanabileceği işe yerleştirme sayısı,
işletmenin son üç aydır işe yerleştirdiği tam zamanlı işçi sayısına bağlıdır. Bir katılımcı bu plan kapsamında :
1-10 işçi - 1 yer; 11-20 işçi-2; 21-30 işçi -3 yer ; 30+ işçi – maksimum 25 yer olmak üzere işgücünün %10’u
(hangisi daha küçükse) için “uygun çalışan” olarak nitelendirilebilir. Eğer bir şirket 21 ila 30 arasında işçi
istihdam ediyorsa, herhangi bir defada üç İşe Yerleştirmeden faydalanabilir. Eğer bir yerleştirme
tamamlandıysa veya şirket bu işe yerleştirmedeki bir kişiyi istihdam etmeye karar verirse, şirket otomatik
olarak genel tahsisi tamamlamak için yeni bir katılımcı almaya hak kazanacaktır. Eğer yerleştirme sona
ererse, şirket aynı pozisyonu bildirmeden önce üç ay beklemelidir. Eğer katılımcı yerleştirme esnasında bir iş
bulursa, durmak zorunda değildir ancak bir hafta önceden bildirimde bulunmalıdır. İşveren işe yerleştirme
süresince katılımcıların yapacakları işi ve kazanacakları tecrübe türünü detaylı şekilde açıklayan bir müracaat
formu doldurur. Kendilerini neyin beklediğini bilmeleri açısından, işveren katılımcılara müracaat formunun
tamamının bir nüshasını vermekle yükümlüdür. İşe yerleştirmenin başmasından itibaren iki ay içerisinde
gözetim başlar. Katılımcılar ve işveren, katılımcıların farklı bir alanda tecrübe edinmeleri veya nasıl ilerledikleri
konusunda geri bildirim almaları açısından yerleştirmenin seyrini yansıtan kısa bir İlerleme Raporu sunmalıdır.
Eğer katılımcı sorunlarla karşılaşıyorsa, bunları gözetmenleri veya İstihdam Servisleri/LES görevlileri ile
tartışabilir ve hem Hizmet Sunucusu hem de Katılımcının yerleştirmenin derhal sona erdirilmesi konusunda
mutabık kalması halinde, katılımcı yerleştirildiği işi bir hafta içerisinde bırakma seçeneğine sahip olabilir.
Tüm Erken Sonlandırmalar İstihdam Servislerine /LES’e bildirilmelidir
Kadın Bursu –Kadın Çıraklar
Kadınlara yönelik eylem planı aracılığıyla-Kadınlar Mercek Altında- NEES kariyerlerini yeni ve geleneksel
olmayan iş alanlarına doğru genişletmeleri için kadınlara fırsatlar sunmaktadır.
Belirlenen çıraklık alanlarına kadınların girmesini desteklemek amacıyla, kadın çırakların artan seviyede işe
alınmalarını teşvik etmek üzere, NEES gerek kamu sektöründe gerekse özel sektördeki işverenlere burs
vermektedir. Burs işe alınan her bir kadın çırak için işverene toplam 2,667 Euro tutarında bir hibe
sunmaktadır. Hibe, Çıraklığın 1 ve 3’üncü aşamalarının (iş başında aşamalar) ilk 28 haftası boyunca ücrete ve
diğer çıraklık maliyetlerine bir katkı niteliğindedir.
İş Kulüpleri
İş Kulübü bilinci
yeteneklerini nasıl
arasında bulunan
zorunda değildir
artırmayı amaçlamakta ve katılımcıların basit tekniklerin uygulanmasının iş arama
geliştirebileceğini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Çalışmaya hazır olan ve 16 ila 64 yaş
herhangi bir kişi, bir İş Kulübüne katılabilir. Katılımcılar sosyal yardımdan faydalanmak
ancak faydalanıyor olmaları halinde bu durum İş Kulübüne üye olmalarından
etkilenmeyecektir. Bir İş Kulübüne üyelik, katılımcıların kişisel kullanılabilir/pazarlanılabilir niteliklerinin daha
fazla bilincine varmaları açısından onlara yardımcı olabilir. Burada bir nitelik kazanırken öğrenilen
“yeteneklere” vurgu yapılmaktadır, yalnızca konuya değil.
İş Kulübü liderinin rehberliği ve gözetimi altında, İş Kulübü vasıtasıyla aşağıda sıralanan şeyler yapılabilir:
- Bir Özgeçmiş ve müracaat mektubu hazırlarken iş arama yetenekleri ve tekniklerinin geliştirilmesi;
- Bireysel bir iş arama planının geliştirilmesi;
- Mülakatlara hazırlanmak;
- Dostane ilişkiler ve uyum geliştirmek;
- Sözel iletişim yetenekleri ve beden dili yeteneklerini geliştirmek;
- Bireysel açıdan güçlü yönleri ve yetenekleri belirlemek ve bunları yerel iş fırsatları ile eşleştirmek;
- İş aramada karar verme yeteneklerini geliştirme yollarını belirlemek;
- Yerel çalışma fırsatlarını araştırıp analiz etmek;
- İş Kulübünün imkânlarından faydalanmak (telefonlar, bilgisayarlar, elektronik posta, gazeteler vs.);
- İş bulmakta faydalı olabilecek bir iletişim ağı geliştirmek.
Eğitim konuları sağlık ve güvenlik, kanun ve yönetmelikler, iş dünyası, Özgeçmiş hazırlama, kariyer
planlaması, iş hedefleme, iş arama yetenekleri, iş kaynağı bulma, işlere müracaat etme, atılganlık, mülakat
teknikleri v sahte mülakatları kapsamaktadır (bakınız Course Content and Duration). İş Kulübü eğitim süresi
genelde 3 ila 5 haftadır; ancak ne kadar sürerse sürsün, katılımcı bir iş bulana kadar destek hizmetleri
sunulmaktadır. İş Kulübüne katılanlar eğitim modülleri süresince sosyal yardımlarını muhafaza etmekte ve
ilave maliyetleri karşılamak amacıyla hafta başına 20 Euro almaktadır.
Yerel İstihdam Hizmeti (LES)
http://www.localemploymentservices.ie/index.php
İrlanda Ulusal İstihdam Hizmeti (“National Employment Service”-NES) 2 aşamadan oluşmaktadır: İstihdam
Hizmetleri ve temel olarak İstihdam Hizmetleri, Sosyal Koruma Departmanından Yerel Alan Ortaklık Şirketleri
aracılığıyla sözleşme üzerinden faaliyet gösteren Yerel İstihdam Hizmeti (Local Employment Service-LES).
LES’in amacı, faaliyette bulunduğu yerel şartlara doğrudan bir cevap olarak, iş piyasasında en dezavantajlı
konumda olan kişilere hizmet sunulmasına odaklanmaktır.
Yerel İstihdam Hizmet Ağı (“Local Employment Service network”-LESN), uzun süredir işsiz olan bir şahısın iş
piyasasına girmesine/tekrar girmesine imkan sağlayan her çeşit fırsata yönelik bir ana kapı ya da erişim
noktası gibi işlev görmektedir. LESN tarafından sunulan hizmetler, her bir bireysel müşterinin ihtiyaçlarına ve
içerisinde çalıştıkları yerel ortama uygun hale getirilmiştir. Sunulan hizmetler, rehberlik, kurs, eğitim ve
istihdam desteklerini kapsamakta ve bir İrtibat Noktaları ağı aracılığı ile sağlanmaktadır.
Yerel İstihdam Hizmeti, yerel topluluk için istihdama, kursa, işe dönüşe ve sosyal yardım hakkı
seçeneklerine ilişkin pratik destek, öneri, rehberlik ve bilgi sağlamaya odaklanan bir dizi hizmet sunmaktadır.
1996 yılından beri çalışmaktayız ve hizmetlerimizi kullanmaları için şu ana kadar 280,000’den fazla insan
kaydolmuştur. Bu ücretsiz ve kişiye özel bir hizmettir. Yerel İstihdam Hizmeti, Bölge Ortaklıkları altında
kurulan topluluğa dayalı bir organizasyondur ve yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelik sorumluluğumuz
kapsamında yerel halk için ücretsiz, gönüllü ve kişiye özel hizmet sağlayan FAS aracılığıyla finanse edilmiştir.
Sunduğumuz hizmetlerden ya da programlardan herhangi biri ile ilgilendiğiniz takdirde, daha fazla bilgi
edinmek amacıyla İrlanda çevresinde bulunan yirmi altı ofisimizin herhangi birini arayınız. Temel Hizmetler
aşağıdakileri kapsamaktadır:

İş Piyasası Bilgisi: İlgili hizmetlere yönlendirme de dahil olmak üzere, işte refah konuları, eğitim,
istihdam ve kurs olanakları gibi müşterinin iş piyasası durumuna ilişkin alanlarda bilgi ve tavsiye
sağlama.

Aracılık ve Rehberlik : Kayıt ve yönlendirme; bir kariyer yolu planının gelişmesini sağlayan ayrıntılı
olarak kişiselleştirilmiş rehberlik sağlanması; kariyer danışmanlığı; başka LESN’lere veya üçüncü taraf
acentelere yönlendirme; aktif iş piyasası programlarını ve istihdamı güvence altına alma yardımı;
yerleştirme sonrası destekler.

Grup Rehberliği : Spesifik bir müşteri grubunun ihtiyaçlarının karşılamak üzere uygun hale
getirilmiş seçenekleri sağlama.

Müşteri-İşveren Bağlantısı: İşverenler ile irtibat kurma, müşteriler için uygun olan açık kadroyu
ve muhtemel eğitim gereksinimlerini belirleme; müşteriler adına savunma yapma; iş açıklarına ilişkin
bilgilendirme ve yönlendirme.

İstihdam Sonrası Program Yardımı: İş piyasası programlarından istihdama erişimde güçlük
çeken kişilere bir dizi LESN desteği sağlama.

Kurs/Eğitim Sonrası Program Yardımı: İstihdam ile bağlantılı kurs ya da eğitimden istihdama
erişimde güçlük çeken kişilere bir dizi LESN desteği sağlama.
Ana Kapı Hizmeti, kişiye mahsus ve erişilebilir bir düzenlemede bilgi ve rehberlik sağlamaktadır. Kısa süreli
işsiz kalanlar için, hem LES/işveren irtibatlarından hem FáS Jobs Bank’dan hem de internet tabanlı diğer iş
sitelerinden mevcut açık istihdam kadrolarına dair bilgi sağlayabilmektedir.
Ana Kapı Personeli aynı zamanda, staj veya başka bir eğitim için dışarıda ne tür kursların olduğunu
belirlemeye yardımcı olmakta ve aşağıda verilen bilgiler ve kaynaklar ile tüm iş arayanlara destek olmaktadır:

Açık istihdam kadroları

Kurs Programları

Kariyer Seçenekleri

İşte refah bilgileri

Güncel bir Özgeçmiş

İnternet erişimi

Telefon/Faks/E-posta kullanımı
Kariyer Rehberliği & Değerlendirme Birimi, LES müşterilerine tam bir profil çıkarma hizmeti
sunmaktadır. Değerlendirme Birimi, müşterilerin uygun kurs ve kariyer seçeneklerini seçmelerine yardımcı
olmak için en yeni profil çıkarma araçlarını kullanmaktadır.
ES - Aracılık
Aracılık, işsizlik sonrasında iş yerine tekrar girmek için gerekli olan uygulamalı destek, rehberlik ve kaynakları
size sağlayacak olan ve birer bir verilen uzmanlık hizmetidir. Kullanılan bakış açısı, öncelikleri ve amaçlarının
ne olduğunu LES ile görüşen müşteri üzerinde odaklanmakta ve buradan da bu amaçlara erişmek için gerekli
olan aşamaları planlayıp belirlemektedir. Aracılığın kilit bir boyutu, işe tekrar başlamaya hazır olduğunuz
zaman servisin ve personelin çok değerli bir kaynak olan yerel işverenler ile yakın bağlantılarıdır.
Hizmetin sağlanması, aşağıda bulunan unsurların farklı türlerine erişim için uygulamalı öneri ve desteği
kapsamaktadır:

İstihdam

Kurs

Kariyer Rehberliği

Çıraklıklar

İstihdam Destek Planları ve Çalışma ile Birlikte Sosyal Yardımlarının Sürdürülmesi
Engelli Destek Hizmeti, engelli olan ve ilave desteğe ihtiyaç duyan müşterileri kurs ve istihdam için
hazırlamaktadır. Hizmet, açık iş piyasasına engelli müşterilerin girmeleri için bu kişilerin kurs alması,
yerleştirilmesi ve desteklenmesinden sorumludur. Hizmet, kişiye özel bir mesleki planı geliştirmek üzere
müşteriler ile bire bir görüşecek, kurs ve istihdamın sağlanması konularında müşteriyi destekleyecektir.
Aşağıda bulunan hizmetler, servis temin edilebilmektedir.

Kariyer Değerlendirmesi

Bireysel kurs planları

Mesleki değerlendirme

Bire bir rehberlik ve destek

Kursa ve istihdama yerleştirme
Okuma yazma Desteği, şahıslara okuma yazma becerileri konusunda uygulamalı destek ve yardım
sağlamayı amaçlayan bir uzmanlık hizmetidir. Esas alınan yaklaşım, şahıslara yoğunlaşmakta ve müşterilerin
kurs ve istihdam fırsatlarına erişmelerine yardımcı olmak amacıyla gerekli olan okur-yazarlık becerilerinin ve
sayısal becerilerin uygulamalı seviyelerini değerlendirmektedir. Hizmet, şahısların ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde tasarlanmıştır ve aşağıdaki hususları içerebilmektedir:

Bire bir okuma yazma öğretimi

Grup halinde okuma yazma öğretimi

Aşağıdaki unsurları içeren diğer okuma yazma organizasyonlarına yönlendirme:
Eğitim Destek Hizmeti, kurs ve eğitim ile ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen müşterilere
rehberlik yapmaktadır. Eğitim Görevlimiz hangi kursun sizin için en uygunu olduğunu belirlemekte size
yardımcı olacak ve bu sizi kursa yerleştirmek ve bir yer için başvurmak konularında sizinle birlikte çalışacaktır.
Bizler, gündüz ve gece sınıfları, tam zamanlı ve yarı zamanlı kurslar da dahil, mevcut kurs ve eğitimlerin tam
bir listesini tutmaktayız. Bu hizmetler aşağıdakileri içermektedir:

Doğru kursun seçilmesi için birebir rehberlik ve destek

Mevcut olan kurslar ile ilgili bilgi

Kurs başvuru formları ile ilgili destek

Burs formları ile ilgili yardım

Kurs süresince ve sonrasında yardım
İş Kulübü, müşterilerin başarılı bir şekilde bir iş edinebilmeleri için ihtiyaç duydukları becerilerini
geliştirmeleri ve öğrenmelerine yönelik olarak onlara fırsat sağlamaktadır. İş Kulübü eğitim programı
normalde sabahları düzenlenmektedir. Ayrıca eğitimin modüllerin içerisinde, bir grup içerisinde veya bire bir
bazda sunulması da dahil olmak üzere, program bireysel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanabilir.
Kurs aşağıdaki hususları içermektedir:

İşverenlerin yeni çalışanlarda gerçekte neyi aradıklarının nasıl tespit edileceği

Sizin için doğru olan işin nasıl bulunacağı

Sizi bir mülakata götürecek bir Özgeçmişin nasıl hazırlanacağı

Başarılı görüşme becerilerinin nasıl geliştirileceği
Kursa katılım için herhangi bir ücret söz konusu değildir ve bu durum, sosyal yardım ödemelerinizi veya ikincil
yardımlarınızı etkilemeyecektir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, sizin için doğru olan işi elde etmek için
ihtiyacınız olan tüm yardım ve kaynaklara erişeceksiniz:

Mevcut İş Açıkları

Gazeteler

İnternet

Eğitim kurslarına yönelik bilgi

Güncel bir Özgeçmiş
İşverenler için Yerel İstihdam Hizmeti

İşverene yönelik olarak ücretsiz ve kişiye mahsus yerleştirme hizmetini sağlamak ve işe alma
ihtiyaçlarını İş Arayan müşterilerimizin ihtiyaçları ve becerileri ile eşleştirmek.

Vergi ve Sosyal Yardım sistemi aracılığıyla geniş ve karmaşık bir dizi istihdam teşvikinden
faydalanmalarına yardımcı olmak suretiyle İşverenlere ilgili ve güncel bilgileri temin etmek.

İşsiz kişilerin istihdam fırsatlarına ulaşmalarına yardım etmek için faaliyet gösteren mevcut yerel
acenteler ağı aracılığıyla iş açıklarına ilişkin bilgi dağıtılması ve İşverene ilgili İş Arayanlar ile bire bir
ya da grup halinde konuşması için fırsat verilmesi suretiyle İşverenlere işe alım gereksinimlerinde
yardımcı olmak

Ortak işe alım konuları ve gereksinimlerinde yerel İşverenlerin birbirleri ile iletişim ağı kurmalarını
kolaylaştırmak.

Eğitim ağları, güzel sanatlar, kültürel programlar ve toplumsal kalkınma programları da dahil, bir dizi
aktivite ile işletmelerin topluma entegre olmasını kolaylaştırmak.

İşverenlerin ve İş Arayanların gereksinimlerine yönelik yanıtlar geliştirmek ve uygulamak için diğer
acenteler (FAS, VEC vb.) ve diğer eğitim/kurs hizmeti sunucuları ile çalışmak.

İşverenlere ve İş Arayanlara yerleştirme sonrasında bir destek sağlama.
LES, belirlenmiş 25 dezavantajlı alanda -24 Ortaklık alanı ve Ortaklık olmayan bir alan (Kildare) – bulunan
sosyal yardım merkezleri ve Ofislerin bir ağı aracılığıyla faaliyet göstermektedir.
Dublin
Orta Batı (Limerick)
Kuzey Doğu (Cavan, Louth, Meath, Monaghan)
Güney Doğu (Carlow, Kilkenny, Tipperary South, Waterdord, Wexford, Wicklow)
Güney Batı (Cork, Kerry)
Batı (Galway, Mayo, Roscommon)
İç Eyaletler (Kildare, Laois, Longford, Offaly, Westmeath)
İrlanda Cumhuriyeti’ne yapılan PWE Çalışma Turu süresince ziyaret edilecek LES şunlardır:

Şehir İçi İstihdam Hizmeti Güney Batı İstihdam Hizmeti

St. Andrew Kaynak Merkezi

Kanal Toplulukları LES
İrlanda Ulusal Kadın Konseyi (NWCI)
Temel Amaç: İrlanda Ulusal Kadın Konseyi’nin temel amacı, kadın haklarını ve kadın eşitliğini
desteklemektir, çünkü:

Erkekler tüm İrlanda kamu kuruluşlarda; kültürel, sosyal, ekonomik ve yasal altyapılarda baskın
durumdadır

Cinsiyet, kadınları dezavantajlı bir ekonomik pozisyona sokan iş piyasasının temel yapılaşma esasıdır.

İrlanda Cumhuriyeti’ndeki kadınlar, yurttaş olarak kadınların kaygı ve çıkarlarını marjinalize eden resmi
politikalardan ve yerel hükümet karar verme yapılarından nispeten uzaktır.

Kamu alanından evin özeline uzanan bir spektrumda adil olmayan güç ilişkileri, kadınları erkeklerin
karşısında ikincil bir pozisyona sokmaktadır.
Üye tabanı
NWCI’nin üye tabanı 160 grubu içermektedir, bunların çoğunluğu Cumhuriyet içerisindedir ama sayıca
büyüyen Kuzey grupları da mevcuttur. Hali hazırda atanmış bir sağlık projesi çalışanı ile kadın sağlığına
odaklanılmış durumdadır. Kesintiler şimdiden birçok iş kaybına neden olduğundan ve bu nedenle sosyal
yardımlar ile emekli maaşlarına ilişkin önemli projeler azaldığından, son yıllarda hükümet fonlarına duyulan
aşırı güven irdelenmektedir.
Yönetim Kurulu
Orla O'Connor, Yönetim Kurulu’ndan sonra şu anki Vekil CEO’dur. Şu anki Yönetim Kurulu Başkanı ise Başkan
Vekili olarak görev yapan Salome Mbugua ile birlikte Clare Treacy’dir.
NCWI’nın Çalışmaları aşağıdaki alanları kapsamaktadır;

Ekonomik Eşitlik

Bakım

Politik Eşitlik ve Karar Verme

Kadınlara ve Çocuklara Karşı Şiddet

Entegrasyon ve Irkçılık Karşıtlığı

Kamu hizmetlerinde Eşitlik

Dayanışma Oluşturmak
Ekonomik Eşitlik
NCWI’nin Ekonomik Eşitlik üzerine çalışmasının amacı, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmalarını ve
toplumda kadınlar ve erkekler arasında kaynakların eşit dağıtılmasını sağlamaktır.

‘NWCI 2010 Ön Bütçe İbrazı' – Kadın haklarını ve geçen yirmi yılda kadınların elde ettiği kazanımları
korumak için Hükümetin Bütçede hangi eylemlere başvurması gerektiğini belirtmektedir.

'Tüm Çocuklarımız - NWCI Çocuk Yardımına İlişkin Özet Rapor' – Hükümet tarafından hedeflendiği
şekliyle Çocuk Yardımı ödemesinin kesilmesi, vergilendirilmesi veya gelir testine tabi tutulması için Çocuk
Yardımı ile ilgili bir politika raporu
Sosyal Yardım Sistemi Reformu
NWCI, kadın dostu bir model geliştirmek ve yeni iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern bir sosyal
yardım sistemi yaratmak adına, sosyal yardım sisteminde değişikliklerin uygulanması için ulusal düzeyde
kampanya düzenlemektedir. NWCI, 2004- 2009 yılları arasında bölgesel bazda gerçekleşen kapsamlı bir
yardım kampanyasıyla birlikte ‘Sosyal Yardım Reformunda Bir Kadın Model’ini uygulamıştır. NWCI, İrlanda
sosyal yardım sisteminde kadın dostu bir model geliştirmek için araştırma yapmıştır. 'Sosyal yardım Reformu
için bir kadın modeli' 2003’de yayınlanmış ve aşağıda belirtilen hususları amaçlamıştır:
Cinsiyetler Arası Maaş Farkı
İrlanda’da %11 oranındaki cinsiyetler arası maaş farkına dikkat çekmek için NWCI aşağıdaki amaçlara yönelik
çalışmaktadır:

Düşük ücretle çalışanların gelirinin artırılması

Erkekler ve kadınlar arasında daha iyi bir çalışma hayatı dengesi kurulması ve bakım işinin daha
dengeli şekilde paylaşılması

Parasal olarak ulaşılabilir ve kaliteli çocuk bakımı ödeneğinin artırılması

İş yerinde kadınların yükselmesindeki engellerin aşılması
Bakım
Kadın ve Erkek Arasında Bakıcılık İşinin Dağıtılması
İrlanda toplumunda kadınlar ücretsiz bakıcılık hizmetinin çoğunluğunu vermeye devam etmektedir.
Kimin Umurunda? İrlanda’da Cinsiyet ve Bakım Efsanesine Meydan Okuma, Ekim 2009’da yayınlanmıştır ve
bakıcılığın adil olmayan paylaşımı ve kadın eşitliğine olan etkisi üzerine açık kanıtlar sunmaktadır. NWCI
ayrıca Ocak 2003’te NWCI’nın bakım politikasını açıklayan ve başka Avrupa ülkelerinde bakıcılık işinin
üstesinden gelindiğine dair uluslararası bakıcılık örnekleri sunan 'Bakıcılığa Değer Biçme'yi yayınlamıştır.
Çocuk Bakımı
NWCI İrlanda’da kaliteli çocuk bakımının gelişimi için daimi olarak kampanya düzenlemektedir. İrlanda, OECD
çapında en yüksek ikinci çocuk bakımı masraflarına sahip ülkedir ve bu da özellikle düşük gelirli ve yalnız
ebeveynler üzerinde etkili olmaktadır. 2005 yılında NWCI, çocuk bakımı için uluslararası kanıtlara dayanan ve
devlet tarafından sübvanse edilen bir model geliştirmiştir - 'Çocuk Bakımı İçin Ulaşılabilir Bir Model'- ve
uygulanması için kampanyalarına devam etmektedir. NWCI, aynı zamanda Çocuk Yardımı ve Çocuk Yardımı
ödemesinin kesilmesi, vergilendirilmesi veya gelir testine tabi tutulması yönündeki Hükümet teklifleri ile ilgili
bir Özet Rapor hazırlamıştır. 'Tüm Çocuklarımız – Çocuk Yardımına Dair NWCI Özet Raporu'.
Aile Dostu Politikalar
NWCI, babalar için ve kadınların bakıcılık ve maaşlı çalışma hayatlarını birleştirme hususunda karar
verebilmesi adına ücretli doğum izni için kampanyalar düzenlemektedir ve konuyla ilgili önerilerini 'Çocuk
Bakımı için Ulaşılabilir Bir Model’de yayınlamıştır. NWCI aynı zamanda hem kadınlar hem erkekler açısından iş
ve aile yaşamını birleştirmeyi kolaylaştırmak üzere işverenler tarafından esnek çalışma uygulamaları
getirilmesini tavsiye etmektedir.
Bakıcılar için Destek
Sosyal yardım sistemi reformu çalışmasında, NWCI Bakıcı Ödeneği ve Bakıcı Yardımı şeklinde bakıcılara
yapılan ödemelerin, bakıcılar için bir “ücret” şeklinde konsolide edilmesinin tavsiye etmektedir. Bu yöntemle,
bakıcılık hizmeti maaşlı bir iş olarak tanınacak ve değerlendirilecektir.
Kadınlar Bakıcı ödemelerinden faydalananların en büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.
Politik Eşitlik ve Karar Verme
NWCI, kadınların politik temsilinin kabul edilemez ölçüdeki düşük seviyesine dikkat çekmek ve değişim ve
gerçek eşitlik için seslerini duyurmalarında kadınları teşvik etmek ve desteklemek için birçok projeyi ve
girişimi üstlenmiştir ( bazıları Adalet Departmanı, Eşitlik ve Kanun Reformu tarafından desteklenmektedir).
Kadınlara ve Çocuklara Karşı Şiddet
NWCI, Adalet Departmanı, Eşitlik ve Yasa Reformu tarafından desteklenen Kadına Karşı Şiddet konusunda
Ulusal Yönlendirme Komitesi’nde temsil edilmektedir. Kadın Yardımı ve Dublin Tecavüz Krizi Merkezi, Tecavüz
Krizi Merkezleri Ağı, mülteci ağı ve destek hizmetleri, SAFE Ireland,
Entegrasyon ve Irkçılık Karşıtlığı
NWCI, etnik azınlık gruplarından kadınlar için eğitim ve örgütlenme fırsatı sunmaktadır ve doğrudan bu
konuda çalışan üyelerimiz ile düzenli şekilde istişare etmektedir. NWCI, Irkçılığa Karşı Avrupa Ağının
(“Europena Network Against Reacism”-ENAR) üyesidir.
IBEC
IBEC ticari kuruluşların başlıca temsilci grubu ve ticari faaliyetler ile ilgili yasama ve mevzuat süreçleri
kapsamında başı çeken uzman örgüt olarak 1993 yılında İrlanda Cumhuriyetinde kurulmuştur. IBEC’in en
temel çalışması ticari faaliyetler ortamını etkilemek için lobi çalışmaları gerçekleştirmektir. IBEC İrlanda’da
bulunan ticari kuruluşların çıkarlarını temsil etmektedir ve İrlanda’da bulunan özel işgücü sektörünün %70
oranından fazlasını istihdam eden ve oldukça küçük işletmelerden en büyük işletmelere kadar değişkenlik
gösteren 7.500 üyesine bir dizi doğrudan hizmetler sunmaktadır.
Misyon
IBEC hem ticari işletmelerin hem de kişilerin zenginleşebileceği sürdürülebilir kalkınmayı cesaretlendiren
rekabete dayalı bir ortamın geliştirilmesi anlamında İrlanda’da bulunan ticari işletmelerin ve işverenlerin
çıkarlarını
gözetmektedir.
Yapı
IBEC politikaları ve stratejik öncelikleri ulusal bir konsey ve kurul tarafından belirlenir ve IBEC yönetici
kadrosu tarafından hayata geçirilir. IBEC altı adet bölgesel ofise sahiptir ve beş bölüm olarak örgütlenmiştir:
politika, ticari faaliyet sektörleri, endüstriyel ilişkiler/insan kaynakları, iletişim ve operasyonlar; IBEC
bünyesinde bütün politika gelişmelerinin uygun bir bölgesel dengeye sahip olmasını sağlayan 15 adet politika
komitesi ve 8 adet bölgesel yürütme komitesi (REC) bulunmaktadır.
IBEC hizmetleri
İşveren hizmetleri
IBEC geniş kapsamlı işveren hizmetleri sunmaktadır. IBEC insan kaynakları ve çalışan ilişkileri alanlarını
mümkün kılmak ve istihdam ihtilafları ve cezalarına maruz kalma durumunun azaltılması amacıyla ayrıntılı
araçlar ve kılavuzlar sağlamaktadır. Her IBEC üyesine özel bir danışmanı atanmaktadır ve bu danışman
istihdam mevzuatı, en iyi uygulama ve insan kaynakları yönetimi ve endüstriyel ilişkiler konularının
yorumlanması üzerine ayrıntılı tavsiyeler sağlamaktadır.
Endüstriyel ilişkiler
IBEC üyelerine zorluklar, ihtilaflar, disiplin konuları ve diğer endüstriyel ilişkiler/insan kaynakları konularında
uzman tavsiyesi sağlamak üzere özel bir IBVEC danışmanı atanır. Bu danışmanlar işçi sendikaları ile olan
görüşmelerde ve endüstriyel ilişkiler kurumlarında üye işletmeleri temsil ederler.
En iyi İnsan Kaynakları uygulaması
IBEC en iyi İnsan Kaynakları uygulamalarının hayata geçirilmesi, yüksek performans kültürünün inşa
edilmesi, çalışanlar ile ilgilenilmesi, çeşitli bir işgücünün sağladığı faydaların azami seviyeye çıkartılması ve
yüksek performans sergileyen çalışanların muhafaza edilmesi konularında üyelere destek vermektedir.
İşyeri sorunları
IBEC üyelerinin işyeri uygulamalarını artırmaktadır. İnsan Kaynakları ve Sosyal Politika Komitesi teklif
edilen istihdam mevzuatının Avrupa ve ulusal seviyede gelişim sürecini takip eder ve sosyal ortaklık açısından
IBEC pozisyonlarının şekillendirilmesine yardımcı olur. Çeşitlilik Networking Grubu eşitlik ve çeşitlilik
alanlarında uzmanlaşan İK uygulamacılarına bir ağ oluşturma, uygulamalarını paylaşma ve eşiklik alanı ile
ilgili olduğu ölçüde politikayı izleme imkanı sağlamaktadır:
Cinsiyet eşitliği
IBEC cinsiyet eşitliği konusunda münakaşaların başlatılması hususunda başı çekmektedir ve "Ticari işletmeler
örgütlerinin en üstünde bir cinsiyet dengesi elde edilmesi amacıyla daha fazla çaba sarf etmeli mi?" başlıklı
cinsiyet dengesi münazarasına ev sahipliği yapmak suretiyle bu süreci başlatmıştır. IBEC Cinsiyet Denetimi
üzerine kurslar düzenlemektedir ve şirket politikalarının, uygulamalarının, sistemlerinin ve prosedürlerinin
gözden geçirilmesini amaçlayan ve şirketlere iş ilanı, ücret, istihdama erişim, mesleki eğitim, iş deneyimi,
istihdam kayıt ve şartları, terfi ya da yeniden sınıflandırma, görevlerin tasnif edilmesi, işten çıkartma ve toplu
iş sözleşmeleri alanlarında ayırımcılık yapılmasının engellenmesi ve istihdamda eşitlik mevzuatının
uygulanması konusunda yardımcı olan bir Çeşitlilik Denetimi Aracı sağlamaktadır.
Çeşitlilik ve Bütünleştirilmiş işyeri
IBEC çeşitlilik yönetimi konusunda yeterlik geliştirmeleri anlamında üyelerini destekler ve farklı deneyimlere,
geçmişlere ve niteliklere sahip olan bireylerin kuruluşun çalışanlarının ve müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla uygulayacağı strateji kapsamında bu kişilerin deneyimlerini ve yaklaşımlarını
kullanabilecek olmasından dolayı kuruluş açısından bir fayda sağlayacak şekilde kuruluşlara farklı bakış açıları
ve fikirler getireceğini anlamaktadır.
Çalışanların katılımı
IBEC İrlanda’da çalışanların katılımındaki temayüller üzerine bir rapor hazırlamıştır ve çalışanların katılımı
temasını çalışanlar arasında yenilikçilik ve üretkenlik uyandıran bir çalışma ortamı oluşturulması açısından
zorunlu bir itici güç olarak belirlemiştir.
Esnek çalışma düzenlemeleri
IBEC işverenlere rekabetçi bir pozisyonda kalırken aynı zamanda müşterilerin küresel ve 24/7 esasına dayalı
taleplerini karşılamak açısından esnekliğe sahip olmaları konusunda yardımcı olur. Bu süreçte çalışanlar ise
üretkenlik, devamsızlığın azaltılması, azaltılmış personel değişim oranı, yüksek personel motivasyonu ve
bağlılığı ve müşteriler açısından çok daha sorumlu bir hizmet sunulması açısından işlerini ve aile
sorumluluklarını çalışanlara ve çalıştıkları kurumlara sağlanan önemli faydaların altını çizerek uzlaştırmaya
çalışmaktadır. IBEC, politikaları iş-yaşam dengesi ve en iyi uygulamaları gözler önüne seren esnek çalışma
düzenlemeleri açısından inceler.
Dikkat çekmesini sağlamak ve geliştirmek
IBEC şirketlere bilgi birikimine dayalı bir ekonomiye, stratejik eğitime, öğrenmeye ve kalkınmaya doğru
kaymaları amacıyla planlama, öğrenme ve gelişim ve bağlılık konularında yardımcı olur.
Performans yönetimi
IBEC resmi hale getirilmiş bir sistemin takdim edilmesi ya da mevcut sistemin geliştirilmesi suretiyle şirketlere
performans yönetimi alanında yardımcı olur ve performans yönetimi konusunda rehberlik sağlar.
İşverenlerin çıkarlarının ulusal seviyede temsil edilmesi
Bir sosyal ortak olarak IBEC ulusal ortaklık anlaşmalarının ve maaş görüşmelerinin müzakere edilmesi ve
izlenmesi sürecinde İrlandalı ticari işletmeleri ve işverenleri hükümet ve sendikalar ile yapılan görüşmelerde
çok çeşitli sosyal konularda temsil ederek Ulusal Ekonomik ve Sosyal Konsey, Ulusal Ekonomik ve Sosyal
Forum ve Ortaklık Ve Performans Merkezine merkezi olarak dahildir.
İşgücü piyasası konularında zamanında bilgi verilmesi
IBEC yöneticileri İrlanda’daki tarihi uygulamalar ve gelecekteki ödeme temayülleri; uluslararası ve sektörel
ödeme kıstasları; enflasyon temayülleri ve işgücü piyasasının genel koşulları üzerine üyelerine tavsiyelerde
bulunabilir.
Sosyal hususlar
Üyelerine sağladığı desteğin bir parçası olarak, IBEC ticari işletmelere istihdam, eşitlik, göçmenlik ve
sürdürülebilirlik alanlarında sosyal politikalar üzerine tavsiyelerde bulunmaktadır.
Sosyal politikaların geliştirilmesi
IBEC bünyesinde yer alan Sürdürülebilir İşletme Grubu (SEG) İrlanda ticari işletmelerinin rekabet edebilirlik
gücünü etkileyen sosyo-ekonomik ortama hitap etmektedir. SEG daha geniş toplum ile bir arayüz olarak
hareket eder ve kurumsal sorumluluk, yönetişim, sosyal teşebbüs ve iklim değişikliği hususlarını tartışır.
Bölgesel kalkınma
IBEC üyelerinin ihtiyaçlarını yerel seviyede karşılamak amacıyla bölgesel bir yapı geliştirmiştir. Bölgesel
Yönetim Konseyi aracılığıyla IBEC politika gelişmelerinin tamamının uygun bir bölgesel dengede
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla üyeleri ile bölgesel olarak çalışmalar gerçekleştirir.
Kamu sektörü
IBEC kamu özel ortaklıklarının (PPP) gerekli olan sosyal ve ekonomik altyapının sağlanması için ortaklık
mekanizmasının kullanımını teşvik etmektedir.
Ticaret politikası
Ticaret ve uluslararası ilişkiler politikası bir dizi paydaştan, IBEC üyesinden, devlet dairesinden ve kamu
kuruluşlarından meydana gelen IBEC Ticaret Konseyi aracılığı ile formüle edilir.
Girişimcilik, bilim ve teknoloji
IBEC İrlanda’da yenilikçilik, girişimcilik ve AR&GE konularının teşvik edilmesi amacıyla uygun desteğin ve
yapıların hazır bulunmasını sağlamak amacıyla üyeleri ve diğer örgütler ile birlikte çalışmalar
gerçekleştirmektedir.
Araştırma
IBEC bünyesinde yer alan araştırma birimi üyelerinin ticari faaliyetleri üzerinde etkisi olabilecek güncel
temayüller konusunda bilgilendirmek amacıyla ödeme oranları, istihdam koşulları ve anahtar ticari politika
üzerine
verilerin
düzenli
ve
sistematik
olarak
toplanmasından
sorumludur.
Ekonomi ve vergilendirme
IBEC ekonomistleri üyelerini yurtiçi ve uluslararası ekonomiler üzerine güncel bilgiler ile donatmak ve
üyelerine kendi ticari faaliyetleri açısından bu gelişmelerin çıkarımlarını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla
ekonomik hizmetler sunmaktadır.
Yurtiçi ve uluslararası vergilendirme konuları
IBEC üyelerine yurtiçi ve uluslararası vergi değişikliklerini anlamaları konusunda yardımcı olur ve vergi
politikasının ekonomik faaliyetleri destekler nitelikte olmasını sağlamak amacıyla hükümet ve AB Komisyonu
ile çalışmalar yapar.
Avrupa ile ilgili konular
IBEC Avrupa ofisi üyelerini doğrudan etkileyen politika ve mevzuat taslakları üzerine AB kurumları ile
gerçekleştirdiği taraf çalışmalar aracılığıyla IBEC üyelerinin Avrupa Birliği seviyesindeki çıkarlarını bireysel,
sektörel ve ulusal esasta temsil eder. IBEC gerçekleştirilen gelişmelere ve İrlanda’da hüküm süren rekabet
edebilirlik konusundaki çıkarımlarının ne olacağına ilişkin genel bir bakış açısı elde etmek amacıyla Avrupa
Konuları Politika Komitesi ile düzenli olarak toplantılar gerçekleştirir.
Eşitlik Otoritesi
http://www.equality.ie/index.asp
Eşitlik otoritesi, İstihdam Eşitliği Yasası 1998 uyarınca 18 Ekim 1999'da bağımsız bir kurulmuş bağımsız bir
kurumdur. Eşitlik Otoritesi, İstihdam Eşitlik Acentesinin yerini almıştır ve büyük oranda genişletilmiş bir rol
ve işleve sahiptir.
İstihdam Eşitlik Yasası, 1998 ve Eşit Durum Yasası, 2000, halkın genellikle dokuz farklı temelde erişimi olan
istihdamda, mesleki eğitimde, reklamda, toplu sözleşmelerde, malların ve hizmetlerin tedarikinde ve diğer
fırsatlarda ayrımcılığı yasaklamıştır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:









cinsiyet;
medeni hal;
aile durumu;
yaş;
engellilik;
ırk;
cinsel yönelim;
dini inanç; ve
Seyyar Topluluğuna üye olmak.
Ayrımcılık, söz konusu Yasada yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birinden ötürü bir insana bir başka
insandan daha az lehte bir şekilde davranılması olarak tanımlanmaktadır.
Hedef Beyanı
Eşitlik Otoritesi, eşitliğin taahhüt edilmesini teşvik etmek ve desteklemek suretiyle, eşitsizliğe uğramış bu
grupların ve kimselerin durumlarında ve deneyimlerinde pozitif bir değişim sağlamayı hedeflemektedir:
 Anahtar organizasyonların ve kurumların sistemleri ve uygulamaları içerisinde.
 Halk tarafından benimsenmiş kültürel değerlerin bir parçası olarak.
 Kişisel davranışlar ve hareketlerin bir boyutu olarak.
Toplumsal Eşitlik Birimi

Toplumsal Eşitlik Birimi, Eşitlik Otoritesi'ne dayanmaktadır. Toplumsal Eşitlik Birimi, İnsan Kaynakları
Yatırımı Faaliyet Programı 2007- 2013 kapsamında kurulmuştur. Toplumsal Eşitlik Birimi'nin ana
hedefi, İrlanda'da cinsiyet eşitsizliği ve daha geniş eşitsizlikler tarafından yaratılanlar da dahil olmak
üzere, katılımda ve istihdamda engeller yaşayan spesifik gruplar için iş piyasasının boşluklarını
doldurmak üzere katkıda bulunmaktır. Program, Eşitlik Yasası kapsamına giren dokuz sebeple
eşitsizlik yaşayan grupların iş piyasasına erişimini ve katılımını geliştirmeyi amaçlayan bir dizi
tedbirden oluşmaktadır. Bu birimin spesifik amacı, mesleki eğitim sunanların, iş piyasası
programlarının ve küçük ve orta boy işletmelerin ayrımcılıkla mücadele etme kapasitelerini artırmak
suretiyle bunların içerisinde kurumsal değişimi kolaylaştırmak ve desteklemek, eşitliği desteklemek ve
çeşitliliği düzenlemektir. Bu aşağıda belirtilen hususlarla başarılmaktadır:

Mesleki eğitim ve kurs verenler ile iş piyasası programları için toplumsal eşitlik yaklaşımı paketlerinin
desteklenmesi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş yerinde eşitlik için planlı ve sistematik yaklaşımları
desteklemelerini teşvik etmek amacıyla danışmanlık desteği sağlamak,

İş yerinde eşitliği teşvik etmek için sektörel yaklaşımların/projelerin gelişimini desteklemek

Araştırma ve kaynak materyallerinin geliştirilmesi
Toplumsal Eşitlik Birimi, işletmelere, sendika ağlarına, işveren ağlarına ve iş piyasası programı sunanlara
teknik yardım sağlar.
Tedbir Komitesi, Toplumsal Eşitlik Birimi'nin çalışmalarını denetler. Tedbir Komitesi, Eşitlik Otoritesinin,
Adalet, Eşitlik ve Yasa Reformu Departmanının, Girişim, Ticaret ve İstihdam Departmanının, ilgili mesleki
eğitim/kurs kurumlarının, eşitlik dayanaklarını temsil eden Sivil Toplum Örgütlerinin (NGO) temsilcilerinden
oluşmaktadır. İşletme seviyesindeki Eşit Fırsatlar için Ulusal Çerçeve Komitesi, işletmelere,
sendikalara ve işveren ağlarına verilecek destekler ile ilgili projeleri denetler.
Geliştirme Bölümü
Mevzuat, Eşitlik Otoritesi'ne işyerinde ve malların, imkanların ve hizmetlerin tedarikinde eşit fırsatlara yönelik
pro-aktif bir yaklaşımın gelişimini desteklemek için yetkiler vermektedir. Geliştirme Bölümü eşitlik mevzuatı
kapsamında fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi ile ilgilenir. Bölüm, aşağıdakileri de içeren bir dizi faaliyette
bulunur:

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin temininde eşitlik stratejilerinin desteklenmesi

Özellikle malların ve hizmetlerin temininde, engelli insanlar için makul kolaylıkların geliştirilmesini
sağlamak,

Devlet Hizmetinde kaliteli müşteri hizmeti girişiminin eşitlik/farklılık yönlerini destekleme

İstihdamda eşitliği gözden geçirme ve eylem planı yürütme

İşyerinde yıllık bir ırkçılık karşıtı girişim başlatma

Eşitlik mevzuatının dokuz dayanağı kapsamında istihdamda ve hizmet tedarikinde eşitliğe yönelik
planlı ve sistematik bir yaklaşım inşa etme

İş hayatında denge girişimlerinin gelişimini destekleme
Yasal Bölüm
Davanın stratejik öneme sahip olduğu durumlarda, Eşitlik Otoritesi, İstihdam Eşitlik Yasası 1998 ve Eşit Statü
Yasası 2000 kapsamında ayrımcılıktan şikâyetçi olanlar için, takdir hakkını kullanarak ücretsiz yasal yardım
sağlayabilen kurum içi bir Yasal Servise sahiptir.
Uygun kaynakların sınırlı olması sebebiyle, talep eden herkese yasal yardım sağlanması mümkün değildir.
Servis, Eşitlik Otoritesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş kriterler uyarınca yalnızca küçük bir yüzdeye bu
tarz bir yardım sağlamaktadır.
Halk Bilgi Merkezi
Eşitlik Otoritesinin Halk Bilgi Merkezi; İstihdam Eşitlik Yasaları 1998 ve 2008, Eşit Statü Yasaları 2000 ve
2008’in işleyişi hakkına bilgi vermektedir. Halk Bilgi Merkezi bunun dışında Anneliği Koruma Yasaları 1994 ve
2004, Evlat Edinme İzni Yasaları 1995 ve 2005 ve Doğum İzni Yasaları 1998 ve 2006 konusunda da bilgi
sağlamaktadır.
Bu bilgiler telefonla, e-posta aracılığıyla ([email protected]) veya Halk Bilgi Merkezi, Eşitlik Otoritesi,
Birchgrove House, Roscrea, Co. Tipperary'ya verilecek bir dilekçe ile edinilebilir.
Önemli bilgiler, bu internet sitesinden ve yukarıda bahsedilmiş olan beş mevzuatın ana özelliklerini kısaca
özetleyen önceden kaydedilmiş telefon mesaj servisinden de edinilebilmektedir. Tüm bu hizmetler ücretsizdir.
İletişim Bölümü
Eşitlik Otoritesi İletişim Bölümü, mevzuat tarafından düzenlenen hakların tanıtılması ve eşitlik konusunda bilgi
ve malzeme dağıtılmasından sorumludur. İletişim Stratejisi, halkın Eşitlik Otoritesinin çalışması ve hizmetleri
hakkında bilgi sahibi olduğunu güvence altına almak için çalışır. Aynı zamanda işverenlerin ve hizmet
sağlayıcılarının kendi yükümlülüklerinin ve eşitliği teşvik eden yaklaşımların farkında olmalarını sağlamayı
amaçlamaktadır.
Bu, aşağıda belirtilen hususların gelişimini içermektedir:

pro-aktif bir medya stratejisi

yerel, bölgesel ve ulusal gruplar için konferans ve seminerleri de içine alan bir halk eğitimi
kampanyası

interaktif bir internet sitesi (bilginin elde edilebileceği ve sorgulamaların gönderilebileceği ilgili başka
sitelere linkleri bulunan)

eşitlik, annelik izni, doğum izni ve evlat edinme izni yasaları ile ilgili bilgi

ücretsiz edinilebilen bir dizi yayınlar (bir dizi formatlarda) ve eğitim videoları
Yönetim Bölümü
Yönetim Bölümü, kaliteli müşteri hizmeti sağlamayı garanti etmelerine yardımcı olarak, gerekli beşeri,
finansal ve teknik kaynakları temin ederek ve çalışma ortamını yöneterek Eşitlik Otoritesinin diğer
bölümlerinin çalışmalarını desteklemektedir.
Müşteri Hizmeti Politikası
Eşitlik Otoritesi kaliteli müşteri hizmeti vermeyi taahhüt etmiştir. Stratejik Yönetim İnisiyatifi kapsamında
kaliteli müşteri hizmeti için belirlenen ilkeleri yansıtan iç müşteri ile bağlantılı olarak erişilebilirlik, etkililik ve
etkinlik standartlarına ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu, tüm dış müşterileri kapsayan ve çalışanları içsel müşteriler
olarak algılayan bir taahhüttür.
Müşteriler ile istişare ve değerlendirme, kaliteli müşteri hizmetine bağlılığımızı fark etmede anahtar
unsurlardır. Sunduğumuz hizmet kalitesi ile ilgili yorumları veya şikâyetleri müşteri istişare sürecimizin bir
uzantısı olarak algılıyor ve bunlara karşı pozitif bir tutumu benimsiyoruz.
5. Ziyaret edilecek Kurumların Adres ve İletişim Bilgileri
Kurum Adı
Adres
İlgili Kişi
Northern Ireland (UK)
Department for
Employment and
Learning
Adelaide House, 39-49
Adelaide Street,
Kate Rise
Tel. 0044 (028) 9072 6795
BELFAST, BT2 8FD, UK
Tel: 0044 (028) 9025
7809,
e-mail [email protected]
Fax: 0044 (028) 9025
7888,
http://www.delni.gov.uk
Gender Equality Unit,
OFMDFM
Castle Buildings
Stormont
BELFAST
BT4 3SR
UK
Tel: 0044 (028) 90 528194
www.ofmdfmni.gov.uk
The Equality Commission
for Northern Ireland
Ms Eileen Sung
Policy Lead Official
Equality and Strategy
Directorate
Tel: 0044 (028) 90 528194
e-mail:
[email protected]
Equality House
7 - 9 Shaftesbury
Square
Belfast
BT2 7DP
Tel: 0044 (028) 90 500 600
Enquiry Line : 028 90 890
890
Louise Conlon.
www.equalityni.org
Mary McSorley
Tel: 0044 (028) 90 500 600
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
North Belfast JC
Gloucester House
Lydia McAleenan/
57 Chichester Street
Tel: 0044 (028) 9025 2366
Belfast
Kate Rise:
BT1 4RA
Tel. 0044 (028) 9072 6795
Tel: 0044 (028) 9025 2366
http://www.delni.gov.uk
Shankill Jobs & Benefits
office
15-25 Snugville Street
Ken Brown
BELFAST
Tel: 0044 (028) 9025 1456
BT13 1PP
Kate Rice
Tel: 0044 (028) 9025 1456
Tel. 0044 (028) 9072 6795
http://www.delni.gov.uk
Springvale Learning
200 Springfield Road
Belfast
BT12 7DB
Tel: 0044 (028) 90 242362
http://www.springvalelearni
ng.com/
Maria Webb
Business Improvement
Leader
Tel: 0044 ( 028) 90242362
Mobile: 0044 (0)
7592889135
email:
[email protected]
m
GEMS Northern Ireland
Limited
2nd Floor, Ascot House
Susan Russam
24-31 Shaftesbury Square
Chief Executive
Belfast
Mobile T: 0044 (0)
7831130307
BT2 7DB
UK
Tel: 0044 (028) 9033 2313
Fax: 0044 (0) 28 9032
9662 www.gemsni.org.uk
Invest NI
Bedford Square,
Bedford Street.
Belfast
email: [email protected]
g.uk
Sharon Polson
Manager
Regional Business Team,
BT2 7ES.
UK
Tel: 0044 (028) 9069 8000
Textphone: 028 9069 8585
www.investni.com
Tel: +44 (028) 9069 8160
Mobile T: 0044 ( 0)
7903 018362
email: [email protected]
om
Karen Wilson
Tel: 0044(0) 28 9069 8272
e-mail:
[email protected]
Ashton Centre
5 Churchill Street
BELFAST, BT15 2BP
City Hall
Belfast, BT1 5GS
Great Room Restaurant
16 Skipper Street Belfast NI
BT1 2DZ
The Merchant hotel
Tel: 0044 (0) 28 90262717
Tel: 0044 (0) 28 9023 4888
Tel: 0044 (0) 90262717
Republic of Ireland
National
Employment and
Entitlements
Service (NEES).
Dublin Central Office
Frances Talbot
Parnell Street 197-99
Assistant Principle
Tel: 00353 (01) 6124854
Employment Services
http://www.welfare.ie
Mobile: 00 353 (0) 86
8550013
e-mail
[email protected]
FAS Training
Centre
Popintree Industrial Estate,
Mary Beggan
Jamestown Road
Principal Officer
Finglas
Department of Social
Protection
Dublin 11
Tel: 00353 (01) 6055804
Tel: 00353 (01) 6055804
http://www.fas.ie
e-mail
[email protected]
National Women’s
Council of Ireland
2-3 Parnell Square
Orla O’Connor
East Dublin 1, Ireland
Tel: +353 (01) 8787248,
Fax: +353 (01) 8787301,
Director of Policy
http://www.nwci.ie
Mobile T: 00353 (0) 87 648
3516
e-mail: [email protected]
The Equality
Authority
2, Clonmel St.
Linda Finnan
Dublin 2.
Personal Assistant to the
Chief Executive Officer,
Tel: +353 (01) 4173336
Tel: 00353 (01)-4173358
http://www.equality.ie
e-mail:
'[email protected]
Renee X. Dempsey
Chief Executive
e-mail:
[email protected]
Dublin
Employment Pact
22 Great Strand St.
Dublin 1
Tel.: +353-1-8788900
www.dublinpact.ie
Finuala McGuinness
DEP/LES Co-ordinator
Dublin Inner City
Employment Services
Mobile: 00353 (0)
876308760
e-mail:
[email protected]
www.localemploymentservices.
ie
Philip O'Connor
Chief Executive Officer:
Mobile T: +353-87-2768718
email:
[email protected]
IBEC
Confederation House
84/86 Lower Baggot Street
Dublin 2
Tel: 00353 (01) 605 1500
Fax: (01) 638 1500
Kara McGann
Policy Executive
Tel: 00353 (0)1 605 1636
Fax: 00353 (0) 1 638 1636
Email: [email protected]
http://www.ibec.ie
Canal Local
Employment
Service Network
Goldenbridge Integrated Complex
Evelyn Lane
St Vincent Street West
Co-ordinator
Inchicore
St. Andrews
Resource Centre
Tel: 00353 (01) 4537229
Dublin 8
Tel: 00353 (01) 4537229
Mobile T 00353 (0)
879816497
www.localemploymentservices.ie
e-mail: [email protected]
114-116 Pearse Street
Dublin 2
Tel: 00353 (0)1 6771930
Jim Hargis
www.localemploymentservices.ie
Director
Tel: 00353 (0)1 6771930
e-mail:
[email protected]
Oliver St. John
Gogarty
Restaurant
Gogartys Fleet Street/Anglesea
Street
Temple bar, Dublin
6.
Ziyaret edilecek şehirlerdeki acil telefon numaraları
Türkiye Cumhuriyeti İrlanda Büyükelçiliği
11 Clyde Road, Ballsbridge
Dublin 4
İrlanda
Tel: +353-1 668-52-40
Tel: +353-1 660-16-23
Faks: +353-1 668-50-14
Eposta: [email protected]
Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
Londra SW7 1BW,
Birleşik Krallık
Tel: +020 75916900
Faks: +020 7591 6911
Eposta: [email protected]
Acil durumlarda
Belfast’da

Ambulans:

Polis - 999
Royal Victoria Hastanesi: 028 9063 2250
18000 mesaj numarası
Dublin’de

Ambulans: 112 ya da 999

Polis - 112 ya da 999
7. Harcamalar
7.1
Proje tarafından karşılanacak olan harcamalar

Uluslararası Transferler

Havaalanı Transferleri

Şehir ve Şehirlerarası ulaşım

Otel konaklamaları (6 gece konaklama -05 -10 Şubat 2012)

Yemek
7.2
Proje tarafından karşılanmayacak olan harcamalar

Otel konaklaması 11 Şubat 2012

Yemek 11 Şubat 2012

Şehir içi ulaşım 11 Şubat 2012
8. Kuzey İrlanda ve İrlanda hakkında bilgi
KUZEY İRLANDA
Başkent: Belfast
Para Birimi: İngiliz Sterlini
İklimi: Kuzey İrlanda'nın tamamında ılıman deniz iklimi etkisini gösterir.
Din: Protestan, Katolik.
Dil: İngilizce, İrlanda dili, Ulster Scots (İskoçya’da konuşulan Scots dilinin bir lehçesi)
Saat Farkı: 2 saat geri.
Birleşik Krallığa bağlı olan Kuzey İrlanda'nın hem en büyük şehri hem de başkentidir. Aynı zamanda
güneydeki Dublin'den sonra İrlanda adasındaki en büyük ikinci şehirdir. Kafelerindeki ahşap mobilyaları,
İrlanda ezgileri ve sokaklardaki coşkun, kabına sığmaz bir kalabalığı ile mutlaka görülmesi gereken bir kenttir.
Görülecek Yerler
İrlanda'nın Pisa Kulesine cevabı niteliğindeki eğik Albert Memorial Saat Kulesi ile başlayıp Belfast'ın en önemli
ziyaret noktalarından biri olan Grand Opera House binası, tarihi 1885'e dayanan Belfast’ın en meşhur barı ve
belkide dünyanın en güzel barı The Crown Liquor Saloon, Kraliçe Victoria tarafından kurulan ve görkemli
binalara sahip Queens Üniversitesi ve bir başka Victoria mirası olan Botanik Bahçelerini ziyaret edebilirsiniz.
Bir diğer nokta olan 1912'de ünlü Titanic Gemisinin yapıldığı Harland ve Wolfe Tersanelerini ziyaret
edebilirsiniz. Daha sonra, Belfast'taki bir zamanlar duvar ile birbirinden ayrılan Protestan ve Katolik
mahallelerinde yer alan Shankill Sokağını (Protestan tarafı) ve Falls Sokağını (Katolik tarafı) gezebilirsiniz.
Buradaki binaların dış cepheleri 'murals' dedikleri büyük duvar resimleriyle bezenmiştir.
Carrickfergus Castle
Yapımına 1180’de başlanan ve 1204 yılında tamamlanan görkemli şatoyu mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Falls Road
Burası Belfast’ın siyasi geçmişi açısından önemli bir bölgesidir. Burada yaşayanlar da turistlere çok alışkındır.
Ayrıca burada Katoliklerin Falls yolunu Protestanların Shankill yolundan ayıran ‘Barış hattı’nı da görebilirsiniz.
Ziyaret edilecek kurum, 7 Şubat 2012 tarihi saat 19:00’da Belfast, Belediye Binasına ücretsiz bir
gezi düzenleyecektir.
Binanın yapımı 1898 yılında, mimar Sir Alfred Brumwell Thomas gözetmenliğinde başlamıştır, 1906 yılında
inşası toplam £369,000 ile tamamlanmıştır. Konsey odaları ve idari ofisleri ile Belfast’ın odak noktasını
oluşturur. Tersanelerde inşa edilen Titanic gemisi, kazazedeler için bir anıt heykel vardır. Geniş kaldırımları
ve çimenlik alanı ile ana Belediye Binası yapısı çevresi halkın favori mekanı olarak hizmet vermektedir. Güney
Afrika’da bulunan, Durban Belediye Binası ile Belfast Belediye binasında benzerlikler bulunmaktadır. Her ikisi
de 20. yüzyılın başında Britanya İmparatorluğu'nun mimari taslakları ile tasarlanmıştır.
Ne Yenir?
Sodalı ekmek
Büyük açlık ve sefaletler geçirmiş İrlandalıların mutfağında değişik tatlar olsa da fazla zengin olduğu
söylenemez. Ancak ünlü sodalı ekmeklerinden mutlaka tatmalısınız.
Yeme İçme Olanakları
Alden's
229 Upper Newtownards Rd, Belfast, County Antrim
tel : 028/9065-0079
Beatrice Kennedy's
44 University Rd, Belfast, County Antrim
tel : 028/9020-2290
James Street South
St. S, Belfast, County Antrim
tel : 028/9043-4310
Mourne Seafood Bar
34-36 Bank Street
BELFAST
Deniz ürünleri yiyebilirsiniz. Fiyatlar makul gözükmektedir.
Brights Restaurants
41 - 43 Castle Street
BELFAST
İrlanda deniz ürünlerini ve ev yapımı cipsleri tadabilirsiniz.
Alışveriş Merkezleri
Victoria Square
Kuzey İrlanda’nın en büyük alışveriş merkezidir. Ön kapısında 1870’de yapılan Victoria Jaffe çeşmesini
görebilirsiniz. Hafta’nın her günü açıktır.
Pazartesi - Salı 9:30 – 18:00
Çarşamba - Cuma 9:30 – 19:00
Saturday 9:00 – 18:00
Sunday 13:00 - 18:00
Spires Shopping Mall
Lüks mağazaların bulunduğu alışveriş merkezini gezebilirsiniz. Fisherwick
Place
Belfast
HAVA DURUMU:
Gündüz
Gece
05/02/2012, Pazar
Yağmurlu
7°C
1°C
06/02/2012, Pazartesi
Güneşli
7°C
2°C
07/02/2012, Salı
Güneşli
6°C
1°C
08/02/2012, Çarşamba
Yağmurlu
6°C
2°C
http://www.hangisinegitsek.com/tatil_Belfast,TRehber-C2-Y232,default.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Belfast_City_Hall
İRLANDA
Başkent: Dublin
Para Birimi: Euro
İklimi: Ilıman bir deniz iklimine sahiptir. Temmuz ayında sıcaklıklar güneyde 16°C ile kuzeyde 14°C arasında
değişir. Kışlar nispeten ılık geçer, Ocak ayında sıcaklıklar ortalama 4°C ile 7°C arasında değişir.
Din: Nüfusun yüzde 95’i Katolik, yüzde 5’i Protestandır.
Dil: İngilizce, İrlandaca.
Saat Farkı: 2 saat geri.
İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin, canlılığı, gece hayatı ve turistik ilgi odakları ile son derece çarpıcıdır.
Liffey Nehri ile iki yakaya bölünmüş kentlerden biri olan Dublin, ülkenin geneline göre ölçüsüz şekilde
büyüktür. Cumhuriyet’in toplam nüfusunun dörtte birinden fazlası başkent sınırları içinde yaşamaktadır.
Görülecek Yerler

Şehir turunuza, Liffey Nehri'nin kuzeyinden başlayıp ana cadde üzerinde bulunan Merkezi Postane
binası gibi çok sayıda ilgi çekici yapının yanı sıra O'Connell Caddesi, rıhtımlar ve Gümrük Evi ile
Avrupa'nın halka açık en büyük parkı Phoenix'i görebilirsiniz. Nehrin güneyindeki kısım ise zarif 18. yy
mimarisi Georgian tarzdaki meydanları ve binaları ile daha değişik bir görünüme sahiptir.

Oscar Wilde'ın evinin bulunduğu Merrion Meydanı, kaliteli dükkanları ile Grafton Caddesi ve Kildare
Caddesi'nde Dracula'nın yazarı Bram Stoker'ın evini görebilirsiniz.

Şehrin bu bölümünde kütüphanesinde Kells Kitabı adlı İncil nüshasını barındıran Trinity Koleji ile
ortaçağ mahallesindeki Dublin Kalesi ve iki Anglikan katedrali bulunmaktadır. Aziz Patrick'in vaaz
verdiği İrlanda'nın Ulusal Katedrali St.Patrick’i gezebilirsiniz. 1225'te Salisbury Katedrali gibi
tasarlanarak yeniden inşa edilen bu katedral, 1320 yılından itibaren belirli aralıklarla 200 yıl boyunca
İrlanda'nın ilk üniversitesine ev sahipliliğini yapmıştır. Gotik tarzdaki muhteşem mabedin içinde Boyle
Ailesi’nin mezarı ve 1745'te ölümüne kadar dekan olarak burada eğitim veren Jonathan Swift’in
mezarı gibi çok sayıda anıt mezarı bulunmaktadır.

Parnell Meydanı'nda 18. yy.dan kalma bir konakta yer alan Dublin Yazarlar Müzesi ziyaret
edebilirsiniz. İrlanda edebiyatı dört Nobel ödüllü yazar ve uluslararası platformda tanınan çok sayıda
diğer yazarları ile dünyanın en tanınmışları arasında yer almaktadır. Müzede Swift, Sheridan, Shaw,
Wilde, Yeats, Joyce ve Beckett gibi Dublinli yazarların eserleri, mektupları, portreleri ve bazı kişisel
eşyaları sergilenmektedir.

1904'te açılan Avrupa'nın en büyük sert bira üretim tesisi Guinness bira fabrikası gezebilirsiniz.
Olağanüstü bir mimariye sahip olan binada, 2000 yılından beri Guinness biralarının üretimini ve
tarihini anlatan bir sergi bulunmaktadır.
Chester Beatty Kütüphanesi
Aralarında kutsal metinler de bulunan çok eski kitaplar, el yazmaları bu kütüphanede yer almaktadır.
Christ Kilisesi Katedrali
19. yüzyılda hayli kapsamlı bir restorasyondan geçmekle birlikte Dublin’in 11.yüzyıldan kalma en eski
yapısıdır. Kilisenin kendisinden daha eski tarihli mahzeni özellikle ilginç.
Dublin Kalesi
Aslında bir kaleden çok öte; İrlanda’nın çalkantılı tarihi boyunca ülkenin çeşitli yönetimlerinin merkez
binasıdır. Görünüşüyle de kaleden çok devasa bir parlamento binasına benzemektedir.
Eski Trinity College Kütüphanesi
Olağanüstü güzel resimlenmiş “Book of Kells” burada sergileniyor. İrlanda’nın en değerli artefakt’ı olarak
bilinen el yazması kitabın Orta Çağ sanatından bugüne dek kalabilmiş en önemli eseri olduğuna inanılıyor.
Phoenix Park
Avrupa’daki en büyük şehir parkıdır. Bir polo sahası ve Dublin Hayvanat Bahçesi’ni de b
arındırmaktadır.
Ulusal Tur
Ulusal Müze, Ulusal Galeri ve Ulusal Kütüphane; üçü de birbirine çok yakın; yürüme mesafesindedir.
Vaktinize, ilginize, merakınıza bağlı olarak hepsini yarım ya da bir günde görebilirsiniz.
Ulusal St.Patrick Katedrali
Mutlaka ziyaret etmeniz gereken ulusal bir yerdir.
Ne Yenir?
Çin, Asya ya da Hint restoranları tercih edilebilir
Dublin’de iyi yemek yiyebileceğiniz pek çok çeşit restoran var maalesef çoğu Avrupa’nın geri kalanına göre
pahalı. Ana yemekler 10 €’dan daha lüks mekanlarda 40 €’ya kadar dahi çıkabiliyor. Bir rahatlatıcı bölge,
Grafton’a paralel South Williams Street civarı. Bunlar eğer damak tadınıza uygunsa genellikle 10 € civarına
kurtulabileceğiniz üç tabaklık Hint menüleri sunuyorlar. Benzer bir kültürel bölge de Çin ve Asya
restoranlarının yoğunlaştığı Parnell Caddesi’nde yemek yiyebilirsiniz.
Yeme İçme Olanakları
Aqua
Deniz ürünleri ve lezzetli et yemekleri…
1 West Pier, Howth, County Dublin
Bijou
Mekanın sunduğu yerel yemekler enfes…
47 Highfield Road, Rathgar, Dublin 6
Rhodes
Yunan yemekleri…
The Capel Building, Mary’s Abbey, Dublin 7
Surma
Yerel mutfaktan seçkiler…
HAVA DURUMU:
Gündüz
Gece
08/02/2012, Çarşamba
Yağmurlu
12°C
4°C
09/02/2012, Perşembe
Bulutlu
9°C
-1°C
10/02/2012, Cuma
Bulutlu
7°C
-1°C
11/02/2012, Cumartesi
Bulutlu
7°C
3°C
12/02/2012, Pazar
Bulutlu
7°C
-1°C
http://www.hangisinegitsek.com/tatil_Dublin,TRehber-C2-Y228,default.html
9.
Ziyaret edilecek şehirlerin haritaları
9.1 Belfast şehir haritası
9.2 Dublin şehir haritası
Download