İktisat · Mikro Ekonomi (Firma Davranışı, Tüketici Davranışı

advertisement
İktisat
· Mikro Ekonomi (Firma Davranışı, Tüketici Davranışı, Piyasa Türleri)
· Makro Ekonomi (Ulusal Gelir Hesaplaması, Para Piyasası, Mal Piyasası, İşgücü Piyasası ve Ekonomide
Denge, Para ve Maliye Politikaları, Enflasyon, Kapalı ve Açık Ekonomi Farklılaşması)
· Uluslararası Ekonomi (Dış Ticaret Teorisi, Dış Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret Politikası, Ekonomik ve
Mali Nitelikli Uluslararası Kuruluşlar, Döviz Kuru Modelleri, Açık Ekonomide Denge, Açık Ekonomide Para
ve Maliye Politikaları, Açık Ekonomi Enflasyon Modelleri)
· Türkiye Ekonomisi
Ekonometri
· En Küçük Kareler Yöntemi
· Çoklu Regresyonda Tahmin ve Çıkarsama Sorunları
· Çoklu Doğrusallık
· Değişen Varyans
· Ardışık Bağımlılık
· Ekonometrik Modeller
· Basit Zaman Serileri Modelleri
Para-Banka
· Para Arzı ve Para Talebi
· Finansal Piyasalar
· Finansal Krizler
· Enflasyon
· Merkez Bankasının Temel Görevleri
· Para Politikası Araçları
· Merkez Bankası Kanunu
İşletme ve Finans
· İşletme Politikası
· İşletme Fonksiyonları
· Üretim Planlama ve Yönetimi
· Örgüt ve Yönetim · İşletme Finansmanı
· Sermaye Bütçelemesi
· Uluslararası Finans
· Finansal Piyasalar
· Para ve Sermaye Piyasaları ve Kurumları
· Finansal Planlama ve Yönetim
· Genel Muhasebe (Temel Kavramlar, Hesaplar, Bilanço ve Gelir Tablosu)
Kamu Maliyesi
· Maliyenin Genel Kavramları
· Bütçe (Kamu Gelir ve Giderleri)
· Maliye Politikası
· Vergi
· Kamu Ekonomisi
· Maliye Teorisi
İstatistik
· Olasılık Hesapları
· Endeks Hesaplamaları
· Zaman Serileri Analizi
· Regresyon ve Korelasyon
· Hipotez Testleri
· Örnekleme Tekniği
· Çok Değişkenli Analiz
· Parametrik Olmayan Testler
· Varyans Analizi
Matematik
· Fonksiyonlar
· Limit ve Süreklilik
· Türev ve Uygulamaları
· İntegral ve Uygulamaları
· Çok Değişkenli Fonksiyonlar
· Limit, Kısmi Türev ve Uygulamaları
· Diziler, Seriler
· Lineer Denklem Sistemleri
· Matris, Determinant
· Lineer Dönüşümler
Hukuk
· Hukukun Temel İlkeleri
· İdari yargılama ve idare hukuku
· Ticaret hukuku
· Borçlar hukuku
· Vergi hukuku
· İş Hukuku
· Sosyal Güvenlik Hukuku
İnsan Kaynakları
· Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Politikası
· Örgütsel Davranış
· Seçme ve Yerleştirme
· Performans Yönetim Sistemleri
· Eğitim ve Geliştirme
· İş Sağlığı ve İş Güvenliği
· Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
· Ücret Yönetimi
· Kariyer ve Yetenek Yönetimi
İşletme
· İşletme Politikası
· İşletme Fonksiyonları
· Üretim Planlama ve Yönetimi
· Örgüt ve Yönetim 
Download