ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT

advertisement
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ
6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ
6. MADDENİN YENİ ŞEKLİ
Sermaye ve Paylar
Sermaye ve Paylar
Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu
sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi
450.000.000-(Dörtyüzellimilyon) TL olup her
biri 1 Kr nominal değerde 45.000.000.000
(Kırkbeşmilyar) paya bölünmüştür.
Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu
sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi
450.000.000-(Dörtyüzellimilyon) TL olup her
biri 1 Kr itibari değerde 45.000.000.000
(Kırkbeşmilyar) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.(üçyüzmilyon) TL’dir. Bunun; 1.000.000.(Birmilyon) TL’si her biri 1 Kr nominal değerde
100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüş A
grubu,
299.000.000.(İkiyüzdoksandokuzmilyon) TL’si her biri 1 Kr
nominal
değerde
29.900.000.000
(Yirmidokuzmilyardokuzyüzmilyon)
paya
bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu
olup tamamı ödenmiştir. Payların tamamı
nama yazılıdır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.(üçyüzmilyon) TL’dir. Bunun; 1.000.000.(Birmilyon) TL’si her biri 1 Kr itibari değerde
100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüş A
grubu,
299.000.000.(İkiyüzdoksandokuzmilyon) TL’si her biri 1 Kr
itibari
değerde
29.900.000.000
(Yirmidokuzmilyardokuzyüzmilyon)
paya
bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu
olup tamamı ödenmiştir.
Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay
Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay
ihraç edilemez.
ihraç edilemez.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 2015 yılından sonra yönetim kurulunun
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
için yetki alması zorunludur. Söz konusu almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre
yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında,
Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında,
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun
sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar
ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya
yetkilidir.
yetkilidir.
Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce
5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Payların itibari değeri 1.000.-TL iken önce
Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik
Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve
2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan
“Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde
kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam
pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL’lik 10 adet
pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal
değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile
ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan
doğan hakları saklıdır.
Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni
Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve
2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan
“Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde
kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam
pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL’lik 10 adet
pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş itibari değerli
pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili
olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan
hakları saklıdır.
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası”
ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası”
Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel
durumun açıklanması kapsamında kamuya
duyurulur.
İçkaynaklardan
yapılan
artırım
hariç,
payların
nakdi
bedelleri
tamamen
ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.
8. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ
8. MADDENİN YENİ ŞEKLİ
Tahvil, Borçlanma Senetleri ve Kâr Zarar Borçlanma Senetleri ile Alma ve Değiştirme
Ortaklığı Belgesi Çıkarılması
Hakkını
İçeren
Menkul
Kıymetlerin
Çıkarılması
Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Kanunu Sigortacılık
Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde tahvil, borçlanma senetleri ve kâr
zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.
Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Kanunu Sigortacılık
Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde tahvil, borçlanma senetleri ile
alma ve değiştirme hakkını içeren menkul
kıymetler ihraç edebilir.
Tahvil ihracı Genel Kurulun yetkisindedir.
Tahvil,
borçlanma
senedi,
alma
ve
değiştirme hakkını içeren menkul kıymet
Genel Kurul tahvil, borçlanma senetleri ve
kâr zarar ortaklığı belgesi ihracı ile ilgili ihracı Genel Kurulun yetkisindedir.
detayları belirleyebileceği gibi, dilerse bu İhraç edilecek tahvil, borçlanma senetleri ile
konuda Yönetim Kuruluna yetki verebilir.
alma ve değiştirme hakkını içeren menkul
kıymetlerin limiti konusunda
Piyasası Kanunu ve ilgili
hükümlerine uyulur.
Sermaye
mevzuat
Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit
olması ve teslimi anında tamamen
ödenmesi şarttır.
Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı
niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile
alma ve değiştirme hakkını içeren menkul
kıymetler tamamen satılmadıkça veya
satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden
yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı
niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile
alma ve değiştirme hakkını içeren menkul
kıymet çıkarılmaz.
9. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ
9. MADDENİN YENİ ŞEKLİ
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Madde 9- Şirket, Bireysel Emeklilik, Sermaye
Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatına uygun
nitelikleri haiz 9 üyeden oluşan bir Yönetim
Kurulu tarafından yönetilir.
Madde 9- Şirket, Bireysel Emeklilik, Sermaye
Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatına uygun
nitelikleri haiz genel kurul tarafından Türk
Ticaret
Kanunu
hükümleri
uyarınca
seçilecek 11 üyeden oluşacak bir Yönetim
Yönetim Kurulu üyelerinin 6'sı (A) Grubu, 3'ü Kurulu tarafından temsil edilir ve yönetilir.
ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği
Yönetim Kurulu üyelerinin 7'si (A) Grubu, 4'ü
adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.
ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği
Şirket Genel Müdürünün yokluğunda en adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Genel
kıdemli yardımcısı Yönetim Kurulunun doğal kurul tarafından belli pay gruplarınca
üyesi olarak görev yapar.
yönetim kuruluna önerilen adayın haklı bir
sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi
zorunludur.
Şirket Genel Müdürünün yokluğunda en
kıdemli genel müdür yardımcısı Yönetim
Kurulunun doğal üyesi olarak görev yapar.
Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye
seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu
üyesi tüzel kişi ile birlikte-tüzel kişi
tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel
kişinin somutlaştığı-bir gerçek kişi de tescil
ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim
kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi
tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk
sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi,
tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı
iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil
işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu
üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi
seçilemez.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili
olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili
mevzuat hükümleri saklıdır.
15. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ
15. MADDENİN YENİ ŞEKLİ
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri
Madde 15- Yönetim Kurulu başkan ve Madde 15- Yönetim Kurulu başkan ve
üyelerine ödenecek aylık ücret her yıl Genel üyelerine ödenecek aylık ücret her yıl Genel
Kurulca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Kurulca saptanır.
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri doğrultusunda saptanır.
35. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ
35. MADDENİN YENİ ŞEKLİ
Şirkete Ait İlânlar
Şirkete Ait İlânlar
Madde 35- Yasalara, tüzüklere ve bu ana
sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan
Şirkete ait ilânlar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan
gündelik bir gazetede en az 7 gün önce
yapılır. Yasalarda ve bu ana sözleşmede
öngörülen daha uzun süreler saklıdır.
Madde 35- Yasalara, tüzüklere ve bu esas
sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan
Şirkete ait ilânlar, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun
1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması
gereken ilanlar, Şirket’in internet sitesinde
yapılır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak
ilân ve bilgi verme yükümlülükleri ile Hazine
Müsteşarlığı’na yapılacak ilan ve bilgi verme
yükümlülükleri saklıdır.
Sigortacılık
ve
Bireysel
Emeklilik
mevzuatından kaynaklanan hükümler ve
Türk Ticaret Kanununun 198. madde hükmü
saklıdır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait
ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve
532. maddeleri hükümleri tatbik olunur.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak
ilân ve bilgi verme yükümlülükleri ile Hazine
Müsteşarlığı’na yapılacak ilan ve bilgi verme
yükümlülükleri saklıdır.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards