haftalık bülten - Sermaye Piyasası Kurulu

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2004/53
20/12/2004 – 24/12/2004
A. 1.1.2004 – 24.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
01.01.2004 – 24.12.2004 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 335 adet,
1.607.507,5 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 62 adet 841.610,2 Milyar TL. ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet
7.300.000 Milyar TL. olmak üzere toplam 406 adet 9.749.117,7 Milyar TL.’dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar
verilenler ise hisse senedi için 330 adet 2.436.127,14 Milyar TL, yatırım fonu katılma belgeleri için 60 adet 812.074,2 Milyar TL.,
(kayıt tarihindeki piyasa değeri 11.900.702 Milyar TL.'dır) ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet 7.300.000 Milyar TL. olmak
üzere toplam 399 adet, 10.548.201,34 Milyar TL.’dır. (Tablo 1) Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya
erteleyen ortaklık sayısı ise 14’tür. 1.1.2004 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 22, halka açılma için 5, yatırım fonu katılma
belgesi için 6 başvuru bulunmaktadır.
İHRAÇ TÜRÜ
Hisse Senedi
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
Bu hafta
Adet
2
Tablo: 1
Talep Edilen
Toplam Bu hafta
Adet
Tutarı
335
293
(Milyar TL)
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Bu hafta Toplam Bu hafta
Toplam
Tutarı
Adet
Adet
Tutarı
Tutarı
1.607.507,5
9
330
44.695,84
2.436.127,14
(1)
841.610,2
7.300.000
2
-
60
9
10.000
-
TOPLAM
2
406
293
9.749.117,7
NOT
(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 10.000 Milyar TL’dır.
12
399
54.695,84
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
-
62
9
-
812.074,2 (2)
7.300.000
10.548.201,34
(2) Nominal değer olup, 1.1.2004 tarihinden 24.12.2004 tarihine kadarki piyasa değeri 11.900.702 Milyar TL’dır.
01.01.2004 – 24.12.2004 tarihleri arasında 1’si bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut
tavanını yükseltmek üzere Kurul’a yapılan başvuru sayısı 48’e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 2 adedi bu hafta olmak üzere Kurul
tarafından kabul edilen başvuru sayısı 48 olmuştur. 01.01.2004 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan
yükseltmek için yapılan başvuru sayısı ise 2’dir.
1
B. 20.12.2004 – 24.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul’a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde 2 hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 2 adet ortaklık Kurul’a müracaat etmiş ve
Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam
nominal tutarı 293 Milyar TL’dır. (Tablo:2)
Tablo: 2
(Milyar TL)
Hisse Senetleri
Bedelsiz
İç
Kaynaklardan Temettüden
İhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
(Nakit
Artırım)
1. Konaltaş Konya Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
Hisse Senedi
243
-
2. Bağdaş Metal ve Ağaç İşleri Sanayi A.Ş.
Hisse Senedi
50
-
Ortaklığın Unvanı
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
-
-
-
-
-
-
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 1 ortaklık kayıtlı sermaye sistemine geçmek amacıyla Kurul’a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu
müracaatı incelemeye almıştır.(Tablo:3)
Ortaklığın Unvanı
1. Ersu Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş.
Tablo: 3
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
-
2
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
42.000
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
18.792
C. 20.12.2004 – 24.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 9 ortaklığın 43.005,84 Milyar TL. bedelli, 376.636,5 Milyar TL. iç kaynaklardan 1.690
Milyar TL’sı ise temettüden karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:4)
Tablo: 4
Ortaklığın Unvanı
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
Eski
Yeni
Bedelli
(Nakit
Artırım)
İhraç Edilecek Nom. Tutar
Bedelsiz
İç
Temettüden
Kaynaklardan
1. Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
20.000
8.250
13.315,5
-
5.065,5
-
2. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
200.000
100.000
200.000
-
100.000
-
3. Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama
San. ve Tic. A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md.1)
122.000
25.624
61.479
35.854
-
-
4. Doğan Yayın Holding A.Ş.(Bknz. Özel
Durumlar Md.3)
550.000
300.094
552.000
-
251.906
-
5. Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş.
35.000
24.570
35.000
-
10.430
-
6. Bilfar Holding A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar
Md.5)
75.000
17.310
19.000
-
-
1.690
7. Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
12.000
10.765
20.000
-
9.235
-
8. Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bknz.
Özel Durumlar Md.7)
40.000
27.000
34.000
7.000
-
-
-
1.044,8
1.196,64
151,84
-
-
9. Deniz Kılavuzluk A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar
Md.9)
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:
Kurul bu hafta içinde 2 ortaklığın ise kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür.(Tablo:5)
Tablo: 5
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
1. ÇBS Printaş Baskı Mürekkepleri ve Gereçleri
Sanayii A.Ş.(1)
2.470
25.000
2.470
2. ÇBS Boya Kimya Sanayii ve Ticareti A.Ş. (2)
6.564,35
70.000
6.564,35
Ortaklığın Unvanı
(1) Şirket, 2005 yılında 5.681.000 Milyon TL. bedelli, 2006 yılında 16.850.000 Milyon TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir.
(2) Şirket, 2005 yılında 19.693.050 Milyon TL. bedelli, 2006 yılında 43.742.600 Milyon TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir.
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :
Kurul bu hafta 2 adet yatırım fonu katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun görmüştür. Kayda alınan katılma
belgelerinin toplam nominal tutarı 10.000 Milyar TL.’dır. (Tablo : 6)
Tablo: 6
Ortaklığın Unvanı
1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Başak Fonu
2. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30
Endeksi Fonu
3
Fon Tutarı
(Milyar TL)
5.000
Pay Sayısı
(Milyon)
500
Portföy Yapısı
(%)
-
5.000
500
-
D. ÖZEL DURUMLAR
1. Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’nin, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 451'inci maddesi ile
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 37 ve 39'uncu maddeleri hükümlerine göre Beyyem Beypazarı Yem San. ve Tic. A.Ş. ile
devralma suretiyle birleşmesi sonucunda, 122.000.000.000.000 TL’lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini
25.624.315.132.416 TL'ndan 61.478.566.144.158 TL’na artırması nedeniyle ihraç edeceği 35.854.251.011.742 TL. nominal
değerli 13'ncü tertip hisse senetlerinin ve Beypi A.Ş.’nin Kurulumuz kaydında bulunmayan 1.600.000.000 TL nominal değerli
hisse senetlerinin Kurul Kaydına alınmasına karar verilmiştir.
2. Aksantaş Akşehir Tuğla Sunta Süt Yağ Demir Haddehanesi Sanayi Ticaret A.Ş.’nin esas sözleşmesinin Sermaye
başlıklı 6. maddesi ile mevzuata uyumun sağlanmasını ve birikimli oy kullanım esaslarının benimsenmesini teminen esas
sözleşmesinin 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 ve 33. maddelerinin tadili ile esas
sözleşmeye geçici madde eklenmesine ön izin verilmesine karar verilmiştir.
3. Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin, 550.000.000.000.000,-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, çıkarılmış sermayesinin,
202.095.604.000.528,-TL’lik kısmı özsermaye enflasyon düzeltme farkı hesap kaleminden, 49.810.510.999.472,-TL’lik kısmı
iştirak hissesi satış kazançlarından karşılanmak üzere 300.093.885.000.000,-TL’den 552.000.000.000.000,-TL’ye artırılması
nedeniyle ihraç edeceği toplam 251.906.115.000.000,-TL nominal değerli 8. tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması
talebinin;
Şirket'in iç kaynaklardan gerçekleştireceği sermaye artırımı sonucunda kayıtlı sermaye tavanı aşılacağından,
Kurulumuzun 27.09.2002 tarih ve 44/1334 sayılı Kararı uyarınca, ilk genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavan artırımı
kararı almak üzere Kurulumuza başvurulması gerektiğinin Şirket'e bildirilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
4. Kurulumuzun 19.09.2003 tarihli kararı ile işlem yasağı kaldırılmış bulunan Mehmet Rahmi KADIOĞLU'nun aşağıda
tutarları yazılı hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına ve İMKB'de satışına izin verilmesine karar verilmiştir.
Kayda Alınması Talep Edilen Hisse Senetlerinin
Kurul Kaydına
İMKB
Sıra
Başvuruyu
Başvuru
Şirketin Unvanı
Alınan Tutarı
2. Seans
No
Yapan Kişi
Tarihi
(TL)
Kapanış Fiyatı
1 Mehmet Rahmi KADIOĞLU 30.09.2004 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİİ A.Ş.
468.000
1.400
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
500.000
2.475
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO
2.000.000
10.400
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TURCAS PETROL A.Ş.
718.400.000
6.950
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
477.000
3.950
TOPLAM
721.845.000
5. Bilfar Holding A.Ş.’nin, çıkarılmış sermayesinin tamamı kar payından karşılanmak üzere 17.310 milyar TL’ndan 19.000
milyar TL’na artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan 1.690 milyar TL nominal değerli 21. tertip hisse senetlerinin kayda
alınması talebi, Şirket’in;
a) İzleyen yıllarda, temettüün ortaklara nakden ve/veya sermaye artırımı karşılığında hisse senedi olarak verilmesine
ilişkin duyuru metninde brüt temettü tutarına yer verilmesi,
b) Mali tablo dipnotlarının hazırlanmasında Seri:XI, No.20 “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların
Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in dipnotlarda yapılacak açıklamalara ilişkin 34. maddesinin esas
alınması,
c) Mali tablo dipnotlarına karşılaştırmalı olarak yer verilmesi,
d) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında 30.06.2004 tarihli mali tablolarda öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
hesap kalemi ile ilgili olarak yapılan düzeltmenin ortakların bilgisine sunulması,
e) 30.06.2003 tarihli mali tablolarında geçmiş yıl karı olarak yer alan ve izleyen yıllarda da öz kaynaklar içerisinde
taşınmış değeriyle verilecek olan tutarın önceki dönemden gelen kısmının Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğ kapsamında geçmiş yıl
karı olarak gösterilmesi döneme ilişkin net parasal pozisyon karının ise ilgili yedek kalemlerine dağıtımının yapılması söz
konusu düzeltmenin 31.12.2004 tarihli bağımsız denetimden geçecek mali tablolarda gerçekleştirilerek genel kurulun onayına
sunulması,
hususlarında bilgilendirilmesi,
f) Kar payı dağıtımının karara bağlanacağı genel kurul toplantı tutanaklarında, dağıtıma ilişkin ayrıntılı esaslara yer
verilmesi hususunda uyarılması,
koşullarıyla olumlu karşılanmıştır.
6. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)
hakkında kamuyu aydınlatma, ilan ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirme hususunda Kurulumuz düzenlemelerini ihlal
etmesi nedeniyle SPKn. md 47/A uyarınca 9.766.000.000 TL üzerinden idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.
7. A) Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket); rüçhan haklarının kısıtlanması koşuluyla tamamı Aktif Tekstil
Yatırımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edilmek üzere sermayesinin 27.000.000.000.000 TL’den 34.000.000.000.000 TL’ye
artırılması nedeniyle ihraç edeceği 7.000.000.000.000 TL nominal değerli 7’nci tertip hisse senetlerinin kayda alınması talebinin;
4
a) Hisse senetlerinin satış fiyatının nominal değerden aşağı olmamasının gerektiği,
b) Seri:I, No:26 sayılı Tebliği’mizin “Tahsisli Satışlar” başlıklı 10’uncu maddesi hükmü çerçevesinde, yurtiçinde tahsisli
satış durumunda, satışa Kurul kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde başlanmasının ve satışa başlandıktan sonra bir hafta
içinde tamamlanmasının gerektiği,
c) Anılan Tebliğ hükmü uyarınca, tahsisli hisse senedi satış işlemlerinin İMKB Toptan Satışlar Pazarı esasları
çerçevesinde gerçekleştirilmesinin gerektiği,
d) Sermaye artırımı ile ilgili tüm gelişmelerin zamanında ve yatırımcıların yatırım kararlarında yardımcı olabilecek
detayda İMKB Günlük Bülteni’nde yayınlanacak özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmasının gerektiği,
hususlarında Şirketin bilgilendirilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,
B) Şirket tarafından 30.06.2004 ve 30.09.2004 tarihli mali tablolara ilişkin olarak Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğ’in 5/h-2
maddesi kapsamında gerekli özel durum açıklamasında bulunulmaması hususunda Kanun’un 47/A maddesi hükmü
kapsamında yapılacak incelemelerde dikkate alınmak üzere şirket savunmasının istenmesine ve 31.12.2004 tarihli mali
tablolardan itibaren Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğ’in 5/h-2 maddesi kapsamında gerekli özel durum açıklamasında bulunulması
gerektiği hususunda bilgilendirilmesine,
C) Aktif Tekstil’in; sahip olduğu Arat Tekstil hisse senetlerinin satışına ilişkin gerekli açıklamaların, Seri:VIII, No:39
Tebliği hükümleri uyarınca Borsaya gönderilmesi ve ayrıca yine aynı Tebliğ uyarınca Takasbank’a depo edilen hisse
senetlerinin satış işlemlerinin tamamlandığı tarihte Tebliğin 1 nolu ekinde yer alan form aracılığı ile işlemlere ilişkin bilgilerin
Borsaya bildirilmesi konularında azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda bilgilendirilmesine,
karar verilmiştir.
8. Finansbank A.Ş.’nin (Şirket), kurucusu olduğu Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu’nun (Fon) halka
arzına izin verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Kurulumuzun Seri:VII, No:23
“Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”, Seri:VII, No:10 “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”, Fon İçtüzüğü ve ilgili
mevzuat çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda, diğer hususlarla birlikte,
A) Finansbank A.Ş.’nin, kurucusu olduğu Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu katılma belgelerinin halka
arzına ilişkin talebinin; “Halka Arza Aracılık, Yüklenim ve Konsorsiyum Sözleşmesi”nin henüz imzalanmadığı, sirkülerin ilan
edileceği gazetelerin henüz belirlenmediği; diğer taraftan Borsa Yatırım Fonları’nın vergi durumunun Maliye Bakanlığı tarafından
yapılacak yasal düzenlemeler sonrasında netleşeceği dikkate alınarak; izahname, sirküler ve katılma belgesi örneğinin, Şirket
tarafından söz konusu eksikliklerin Kurulumuz düzenlemelerine uygun bir şekilde tamamlanmasını ve borsa yatırım fonlarının
katılma belgelerinin vergilendirme esaslarına ilişkin Maliye Bakanlığı’nca yasal bir düzenlemenin yapılmasını müteakip
onaylanacağı hususunun Şirket’e bildirilmesi suretiyle kabul edilmesine,
B) Fon katılma belgelerinin İMKB’de işlem göreceği ve katılma belgesi alım satımlarının takas sistemine dahil edileceği
dikkate alınarak, borsa yatırım fonu katılma belgelerinin de Kurulumuzun hisse senetlerinin kaydileştirilmesine yönelik
06.10.2004 tarih ve 41/1279 sayılı kararı çerçevesinde kaydileştirilmesine,
karar verilmiştir.
9. Deniz Kılavuzluk A.Ş.’nin esas sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak 22’si
mevcut ortak, 56’sı ise yeni ortak alınacak kılavuz kaptanlara tahsis edilmesi suretiyle nakden karşılanmak üzere
1.044.800.000.000 TL’den 1.196.640.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve 1 milyon TL nominal değerli bir hisse
için 7.750.000 TL fiyattan satılacak 151.840.000.000 TL nominal değerli 4. tertip hisse senetlerinin Kurul Kaydına alınmasına
ilişkin talebinin;
- Madde içeriğinde esaslı bir değişiklik olmadığı dikkate alınarak, genel kurul tarafından değiştirilerek kabul edilen Şirket
esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesine Kurulumuzca onay verilerek, genel kurulun onayından geçen yeni madde
tadil metninin onaylanması suretiyle ve,
- Kurulumuzca onaylanacak genel kurul tarafından değiştirilerek kabul edilen Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin
6. maddesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından da izin verilmesi ve Bakanlık tarafından yeni bir genel kurul yapılmasının
Şirket’ten istenmemesi şartıyla,
olumlu karşılanmasına; kayıt belgesinin ve hisse senedi örneğinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yeni bir genel kurul
yapılmasının istenmediğine ve maddeye izin verildiğine ilişkin yazının getirilmesinden sonra Şirket’e verilmesine karar
verilmiştir.
10. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Çimsa)’nin, sahibi oldukları Oysa
Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin %10’unu temsil eden toplam 1.076.250.000.000,-TL nominal değerli
dolaşımda bulunmayan hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda satışı konusunda Seri:VIII, No:39 sayılı
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğimiz hükümlerine aykırı uygulamaları nedeniyle uyarılmalarına
karar verilmiştir.
11. Kartal Halk Ekmek Kartal Yöresi Un ve Un Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin başvurusu üzerine aktif toplamının
Kurulumuzun Seri:IV, No:9 “İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 5’inci
maddesinde belirtilen limitlerin altında kalması nedeniyle Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir.
12. Katılım İletişimcilik A.Ş.’nin başvurusu üzerine aktif toplamının Kurulumuzun Seri:IV, No:9 “İhraçcıların Muafiyet
Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 5’inci maddesinde belirtilen limitlerin altında kalması
nedeniyle Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir.
13. Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında, Seri: VIII, No:39 Tebliği’nin 5-f–2 alt bendi hükmüne
aykırı hareket etmesi nedeniyle 9.766.000.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
5
14. Turyap Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ortaklarından sorumlu değerleme uzmanı Ersan YILDIRIM’ın 50 milyar TL
tutarındaki payını şirket personeli olan Serhat DEĞERLİ’ye devir talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketin eski
ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Pay Devri Öncesi
Pay Devri Sonrası
Ortağın Adı Soyadı
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Milyon TL)
(%)
(Milyon TL)
(%)
Mehmet Onur SARIBAY
398.000
79.6
398.000
79.6
Ayşe EVCİN
50.000
10
50.000
10
Ersan YILDIRIM
50.000
10
0
0
Serhat DEĞERLİ
0
0
50.000
10
Hüseyin ERTUĞRUL
500
0.1
500
0.1
Mahmut Nurettin YILDIZ
500
0.1
500
0.1
İbrahim MEYVECİ
500
0.1
500
0.1
Funda ALGIN
500
0.1
500
0.1
TOPLAM
500.000
100
500.000
100
15. Kurulumuzca Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) Yönetim Kurulu’nun Aracı Kurum’un faaliyetlerinin
süresiz olarak durdurularak, tüm yetki ve izin belgelerinin iptal edilmesine ilişkin olarak aldığı kararın değerlendirilmesi
neticesinde, Aracı Kurum’un faaliyetlerinin 23.12.2004 tarihi itibarıyla süresiz olarak durdurularak, Aracı Kurum’un sahip olduğu
alım satıma aracılık, halka arza aracılık, repo – ters repo, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgeleri ile kredili
menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemleri izin belgesinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
16. 20.12.2004 tarihli genel kurul toplantısında tasfiyesine karar verilen Es Menkul Değerler Yatırım A.Ş.’nin;
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
17. Kurulumuzca Ticaret Menkul Değerler A.Ş. kendi talebi doğrultusunda sahip olduğu portföy yöneticiliği ve yatırım
danışmanlığı yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
18. Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde gerçekleştirdikleri SPKn’nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan
yapay fiyat ve piyasa oluşturma suçunun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Sema Mizrahi, Suzi Alharal ve
Tina Alharal hakkındaki işlem yasağına ilişkin olarak;
İşlem yasağı karar tarihinden itibaren (08.08.2002) iki yıl geçmiş olması; haklarında ilgili ceza mahkemesi tarafından
verilmiş mahkumiyet kararı bulunmaması ve bu nedenle işlem yasağının nitelik itibariyle geçici işlem yasağı olması; haklarında
daha önce getirilmiş başka bir işlem yasağı bulunmaması hususları göz önünde bulundurularak, Sema Mizrahi, Suzi Alharal ve
Tina Alharal hakkındaki işlem yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir.
19. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinde gerçekleştirdiği SPKn’nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay
fiyat ve piyasa oluşturma suçunun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiili nedeniyle Derya ÖZDEN hakkındaki işlem yasağına
ilişkin olarak;
İşlem yasağı karar tarihinden itibaren (08.08.2002) iki yıl geçmiş olması; hakkında ilgili ceza mahkemesi tarafından
verilmiş mahkûmiyet kararı bulunmaması ve bu nedenle işlem yasağının nitelik itibariyle geçici işlem yasağı olması; hakkında
daha önce getirilmiş başka bir işlem yasağı bulunmaması hususları göz önünde bulundurularak, Derya ÖZDEN hakkındaki
işlem yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir.
E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR
1. Kombassan Holding A.Ş.’nin 16.12.2004 tarihli özel durum açıklaması aşağıda yeralmaktadır.
“Şirketimizin Anasözleşmesinin Yönetim Kurulu teşekkülü ve süresi başlıklı 14. maddesi, Denetçiler başlıklı 17. maddesi
ve Oyların veriliş şekli başlıklı 23. maddesi tadillerinin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı 15/12/2004 tarihinde
Babalık Mah. Kemerli Cad. No:13 Bera Otel Konya adresinde yapılmıştır. Anasözleşme tadilleri toplantıya katılanların oybirliği
ile kabul edilmiştir.
2. Yeni Gimat İşlerleri İşletmesi A.Ş.’nin 16.12.2004 tarihli özel durum açıklaması aşağıda yeralmaktadır.
Davacı : Aziz TORUN, Mehmet TORUN, Torunlar Gıda ve Ticaret A.Ş., Toray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Davalı : Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.
Davanın nedeni ve konusu : Davacılar tarafından Davalı Yeni Gimat İşlerleri İşletmesi A.Ş., Muzaffer SÖNMEZ, Ömer
SEĞMEN ile Ertuğrul BAŞTAŞ aleyhine açılan kayyum tayini davası,
Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmekte olan 2002/546 E Sayılı dava, ekte ilgili Mahkemenin 16.12.2004
tarihli kararı ve nedenleri gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;
1- Davalı Şirket aleyhine açılan davanın reddine,
2- Diğer davalılar Muzaffer SÖNMEZ, Ömer SEĞMEN, Ertuğrul BAŞTAŞ aleyhine açılan davanın husumet yönünden
reddine,
Taraf vekillerinin yüzlerinde Yargıtay yolu açık olmak üzere oybirliği ile” karar verilmiştir.
6
2. Yimpaş Holding A.Ş.’nin 20.12.2004 tarihli özel durum açıklaması aşağıda yeralmaktadır.
3. Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 20.12.2004 tarihli özel durum açıklaması aşağıda yeralmaktadır.
7
4. Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin 20.12.2004 tarihli özel durum açıklaması aşağıda
yeralmaktadır.
F. YENİ FAALİYET İZNİ
1. Çağdaş Bağımsız Denetim A.Ş.’nin başvurusu üzerine Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar
Listesine alınmasına karar verilmiştir.
2. Ak Emeklilik A.Ş.’nin tabloda yer alan 3 adet emeklilik yatırım fonunun kuruluşu için izin verilmiştir.
EMEKLİLİK YATIRIM FONU UNVANI
Ak Emeklilik A.Ş.
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Ak Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Ak Emeklilik A.Ş.
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
FON TUTARI (TRİLYON TL)
100
100
100
G. DUYURU
1. Kurulumuzun 23.12.2004 tarih ve 50/1694 sayılı kararı ile;
a) “Borsa yatırım fonu katılma belgelerinin halka arz yoluyla satışlarında; Fon yetkilileri ile Fon kurucusu, Fon Yöneticisi,
yetkilendirilmiş katılımcılar ve halka arza aracılık eden aracı kuruluşların yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, kanuni denetçileri,
murahhas müdürleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ve görevleri sebebiyle bilgi sahibi olabilecek diğer personel ile
bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları söz konusu borsa yatırım fonu katılma belgelerini doğrudan veya dolaylı
olarak satın alamazlar.
Yukarıdaki düzenlemenin uygulanmasında, Kurul düzenlemeleri gereğince, aracı kuruluşlar sorumludurlar. Aracı kuruluş
kullanılmadığı takdirde sorumluluk Kurucu’ya aittir.”
8
şeklindeki kararın Kurul İlke Kararı olarak benimsenmesine ve bu kararın Kurul Haftalık Bülteninde ilan edilmek suretiyle
kamuya duyurulmasına,
b) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47’nci madde (A) bendi hükmünde sayılan fiillere doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak
ettikleri tespit edilerek, haklarında Kurulumuz kararıyla borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı getirilen gerçek
ve tüzel kişilerin borsa yatırım fonu katılma belgelerinin birincil ve ikincil piyasa işlemlerini yapamayacakları hususunun Kurul
Haftalık Bülteninde ilan edilmek suretiyle kamuya duyurulmasına,
karar verilmiştir.
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
9
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards