Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN n/1

advertisement
Sermaye Piyasası Kurulu
HAFTALIK BÜLTEN
1999/2
n/1/1999-15/1/1999
A. 1.1.1999 - 15.1.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1.1.1999 - 15.1.1999 tarihleri arasında
için
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi
2 adet, 2 0 0 Milyar TL., olmak üzere toplam 2 adet 200 Milyar TL.'dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına
karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 10 adet, 3.039,4 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 3 ^det, 2.126
Milyar TL, olmak üzere toplam 13 adet, 5.165,4 Milyar TL.'dır. (Tablo 1) 1.1.1999 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 30,
yatırım fonu katılma belgesi için 9 ve 23 adet yabancı fon başvurusu bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç
başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 1'dir.
Tablo: 1
(Milyar TL)
Talep Edilen
Kurul Kaydına Alınan
Bu hafta
Toplam
Bu hafta
Toplam
Adet
Adet
Tutan
Tutarı
Hisse Senedi
1
2
200
200
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
-
-
TOPLAM
1
2
İHRAÇ T Ü R Ü
-
Bu hafta Toplam
Adet
8
-
200
200
Bu hafta
Adet
10
1
3
9
13
Toplam
Tutarı
Tutan
2.423,2
3.039,4
2.000
4.423,2
2.126(*)
5.165,4
(") Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 24.752 Milyar TL'dır.
1.1.1999 - 15.1.1999 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere
Kurul'a yapılan başvuru sayısı 1'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 2'si bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen
başvuru sayısı 2 olmuştur. 1.1.1999 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 9'dur.
B. 11.1.1999 - 1 5 . 1 . 1 9 9 9 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde 1'i hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 1 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş
ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. Anılan ortaklıkça ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam
nominal tutarı 2 0 0 Milyar TL.'dır. (Tablo: 2)
Tablo: 2
(Milyon TL)
Hisse Senetleri
Ortaklığın Unvanı
ihraç Edilecek
Bedelli
Bedelsiz
Menkul
(Nakit
Kıymetin Türü
Artırım)
1.
İç
Kaynaklardan Temettüden
Hisse Senedi
200.000
Diğer
Halka
Menkul
Açılma
Kıymetler
1. Esgimtaş Esnaf ve Sanatkarlar
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tarım
Tedarik San. ve Tic. A Ş.
l
-
-
-
-
2. Menkul Kıymet İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 1 ortaklığın menkul kıymet ihraç başvurusu ertelenmiş veya işlemden kaldırılmıştır. (Tablo 3)
Tablo: 3
Ortaklığın Unvanı
1. Dardanel Enez Korserve
Sanayi A.Ş.
Başvuru
Tarihi
Menkul
Kıymetin
Türü
11.5.1998
Hisse Senedi
Bedelli
(Nakit
Artınm)
Hisse Senetleri
Bedelsiz
I.
İç
Kaynaklardan Temettüden
_
Diğer
Menkul
Kıymetler
Halka
Açılma
400.000
C. 11.1.1999-15.1.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 4 ortaklığın 2.385 Milyar TL. bedelli, 14.506,3 Milyar TL. iç kaynaklardan
karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 4)
f
Ortaklığın Unvanı
1. Alarko Holding A.Ş.
2. Risaş Rize Çay San. ve
İnşaat Malz. Üretim
Pazarlama A.Ş.
3. Pınar Süt Mamülleri
San. A.Ş.
4. Yasaş Yaşar Boya ve
Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
Tablo: 4
Ödenmiş veya
Çıkanlmış Sermayesi
Eski
Yeni
13.400.000
(Milyon TL)
İhraç Edilecek Norm. Tutar
Bedelsiz
Bedelli
iç
(Nakit Artınm)
Kaynaklardan Temettüden
1.485.773,3
10.918.053,9
25.000.000
996.172,8
300.000
27.720
110.880
83.160
3.000.000
984.150
3.444.525
492.075
1.968.300
972.000
324.000
2.268.000
324.000
1.620.000
-
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:
Kurul bu hafta içinde 2 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür. (Tablo: 5)
Ortaklığın Unvanı
1. Yapı Kredi Finansal
Kiralama A.O.(1)
2. Balpaş Balıkesir Pamukçu
Termal Turizm Tic. A.Ş. (2)
Tablo: 5
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Yeni Kayıtlı Sermaye
Tavanı
(Milyon TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
2.500.000
12.000.0000
2.491.590
450.000
950.000
450.000
(1) Şirket, tamamı temettüden olmak üzere 1999 yılında 3.179.003 Milyon TL, 2000yılında 6.146.630 Milyon TL.'lık sermaye artırımı Öngörmektedir.
(2) Şirket 1999 yılında 400 Milyar TL., 2000 yılında 100 Milyar TL. tutarında bedelli artırım Öngörmektedir.
3.
İMKB'de Hisse Senetleri işlem Gören Ortaklıkların: Kurul Kaydında Bulunmayan Hisse Senetlerinin,
Borsa'da Satışı İçin Kayda Alınmalar:
Bu hafta içinde, 4 ortaklığın, ortakları tarafından portföylerinde bulunan hisse senetlerinin Kurul kaydına alınma
talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 38.200,7 Milyon TL'dir. (Tablo: 6)
Ortaklığın Unvanı
1) Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş.
2) Anadolu Gıda Sanayii A.Ş.
3) Halk Sigorta T.A.Ş.
4) Raks Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Tablo: 6
Ortağın Adı Soyadı/
Unvanı
Mehmet Cemal Mersinli
Mahmut Evgin
Çetin Özen
M. Murat Baykent
Hatice Aylin Deniz
ı
(Milyon TL)
Kayda Alınması Talep Edilen
Hisse Senedi Tutarı
18.500
1.000
200,7
12.000
6.500
4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan 1 adet yatırım fonunun katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını
uygun görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı 2 Trilyon TL'dır. (Tablo: 7)
Tablo: 7
Fon Başlangıç
Tutarı
Ortaklığın Unvanı
Pay Sayısı
Portföy Yapısı
(Milyon TL)
Fon Süresi
(%)
1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A Ş.
2.000.000
B Tipi Likit Fon(*)
200.000.000
Ters Repo 100(*)
Süresiz
i") Fona tahsis edilen 400 Milyar TL'lık avans ile portföy oluşturulmuştur.
D- ÖZEL DURUMLAR
1- (Kurulumuzun 11.1.1999 tarih ve 4/34 sayılı kararı)
/
Kurulumuzun 11.01.1999 tarih ve 4/34 sayılı toplantısında halka açık anonim ortaklıkların kanuni yedek akçelerin
ayrılmasında;
a) Birinci tertip kanuni yedek akçe matrahı olarak vergi sonrası oluşan kardan varsa geçmiş yıl zararları
düşüldükten sonra kalan safî kar ve/veya net kar tutarının esas alınması,
b) İkinci tertip kanuni yedek akçe ile ilgili olarak SPKn'daki düzenlemelerin TTK'nun ikinci tertip kanuni yedek
akçenin ayrılmasına ilişkin hükümlerini bertaraf eder nitelikte olmadığı gözönünde alınarak, ikinci tertip kanuni yedek
akçenin hesaplanmasında esas alınacak matrahın belirlenmesinde, TTKn'nun md. 466/f.2 no 3 hükmünde belirtilen
ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5'inin esas alınması,
c) İkinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, pay sahipleri için ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5'i
oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısmın onda birinin esas alınması,
d) Hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların ortaklarına dağıtacakları kar payını, sermaye artırımı suretiyle
hisse senedi olarak dağıtması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karları
sermaye artırımında kullanarak bunların karşılığında hisse senedi vermesi durumlarında, sözkonusu kar payları Şirket
bünyesinden çıkmadığından, esasen yedek akçe de bir özsermaye olduğundan, ikinci tertip kanuni yedek akçenin
ayrılmaması,
e) İkinci tertip kanuni yedek akçe ayırmayan veya eksik ayıran şirketlerin eksik ayrılan yedek akçe tutarının
tamamını, karlılık durumunun uygun olduğu bir sonraki dönemde tamamlamasının istenmesi ve eksik ayrılan ve/veya
ayrılmayan kanuni yedek akçeler dolayısıyla ilgili kamu otoritelerine bildirimde bulunulması,
f) Yukarıda esaslara 31.12.1998 tarihi itibariyle düzenlenecek mali tablolardan geçerli olmak üzere uyulması,
kararlaştırılmıştır.
2- (Kurulumuzun 11.1.1999 tarih ve 4/35 sayılı kararı)
Hisse senetleri Borsa'da
getirilmemesine ilişkin olarak;
işlem
gören
Şirketlerin
birinci
temettü
nakden
dağıtım
zorunluluğu
getirilip
a) 1998 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri dağıtılabilir kar için, aşağıdaki maddede belirtilen niteliktekiler dışında
kalan Borsa şirketlerine, nakit temettü dağıtım zorunluluğu getirilmemesine,
b) Ancak 1998 hesap dönemine ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve artırımı
temsil eden hisse senetleri Borsa'da eski ve yeni olarak iki ayrı sırada işlem gören şirketlerden; 1998 yılı faaliyetleri
sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtmak isteyen şirketlere, Seri: IV, No: 1 Tebliği'nin 7'nci maddesinin
birinci fıkrasındaki esaslar çerçevesinden hesaplayacakları birinci temettüü nakden dağıtma zorunluluğu getirilmesine ve bu
hususun Borsa Bülteni aracılığıyla şirketlere ve kamuoyuna duyurulmasına,
karar verilmiştir.
3
3- Yatırım Finansmanı A.Ş. A Tipi Resan ö z e l Fonu tutarının 200 Milyar TL'dan 1 Trilyon TL'na artırılması
nedeniyle içtüzük değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.
4- Ak Menkul Değerler ve Yatırım A.Ş.'nin ticaret unvanını Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirmesine
ve Ak Yatırım ibaresini İşletme adı olarak kullanmasına izin verilmiştir.
5- İMKB Yönetim Kurulu'nun Üyelik Giriş Aidatının 1.1.1999 tarihininden sonra üyeliğe kabul edilecekler için 125
Milyar TL. olarak belirlenmesine ilişkin kararının onaylanmasına karar verilmiştir.
6- Işıklar Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımı nedeniyle anasözlerine değişikliğinin onaylanmasına karar
verilmiş olup, eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Sermaye Artırımından Önce
Ortağın Adı Soyadı/
Unvanı
Sermaye Artırımından Sonra
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Bin TL)
(%)
(Bin TL)
(%)
349.200.000
99,77142857
399.085.720
99,77143000
500.000
0,14285714
571.425
0,14285625
99.990
0,02856857
114.275
0,02856875
Uğur IŞIK
100.000
0,02857143
114.285
0,02857125
Sevil IŞIK
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.
Turgut Işık VAKFI
Rıza Kutlu IŞIK
100.000
0,02857143
114.285
0,02857125
Tuğrul ÖZTOYGAR
5
0,00000143
5
0,00000125
Mine OZAN
5
0,00000143
5
0,00000125
350.000.000
100,00000000
400.000.000
10,00000000
TOPLAM
7- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'nin sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme
onaylanmasına karar verilmiş olup, eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Sermaye Artırımından Önce
Ortağın Adı Soyadı/
değişiklikliğinin
Sermaye Artırımından Sonra
Pay Tutan
Pay Oranı
Pay Tutan
Unvanı
(Bin TL)
(%)
(Bin TL)
Denizbank A.Ş.
249.000.000
99,6000
324.000.000
99,6925
Metin ÇAĞLAR
200.000
0,0800
200.000
0,0615
Mehmet Cem BODUR
200.000
0,0800
200.000
0,0615
Hakan ATEŞ
200.000
0,0800
200.000
0,0615
Can TAŞPULAT
200.000
0,0800
200.000
0,0615
Bekir Cem KÖKSAL
200.000
0,0800
200.000
0,0615
250.000.000
100,0000
325.000.000
100,0000
TOPLAM
Pay Oranı
(%)
8- Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Devirden Önce
Ortağın Adı Soyadı/
Unvanı
Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş.
Devirden Sonra
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Bin TL)
(%)
(Bin TL)
(%)
986.450.000
98,6450
986.450.000
98,6450
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
3.540.000
0,3540
6.870.000
0,6870
Finsan Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.
3.330.000
0,3330
-
-
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6.670.000
0,6670
6.670.000
0,6670
Bülent Eczacıbaşı
5.000
0,0005
5.000
0,0005
Faruk Eczacıbaşı
5.000
0,0005
5.000
0,0005
1.000.000.000
100,0000
1.000.000.000
100,0000
TOPLAM
4
9- Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin hisse senetlerinin halka arzında konsorsiyum üyesi General Finans
Menkul Değerler A.Ş'den dağıtım sırasında hisse senedi satın alan Aracı Kurum'un Yönetim Kurulu Üyesi Cem Bedri
Pensoy ile Genel Müdür Vekili Can Kurt Pensoy hakkında SPK.'nun 47/B-5 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
10- Kurulumuzun Seri: VIII, No: 20 Tebliği uyarınca hisse senetleri Borsa'da işlem görmeyen Van İl-Pa Sanayii,
Ticaret, Tarım ve Turizm Yatırımları A.Ş'nden alınan özel durum açıklaması aşağıdadır:
İlimizde faaliyet gösteren Vanspor A.Ş'ne ait Tekstil Üretim işleriyle iştigal eden Van Tekstil atelyesi 24.12.1998
tarihinden itibaren Şirketimizce devir alınmış olup, bu tarihten itibaren şirketimiz bünyesinde faaliyet gösterecektir."
11- Bol-Bak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin başvurusu üzerine SPKn'nun 11. Maddesi ve Seri: IV, No: 9 sayılı
Tebliğimizin 5. Maddesi uyarınca, aktif toplamlarının Tebliğ'de belirlenen sınırların altında kalması sebebiyle Kurul
kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir.
12- Dokap Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Dokap Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağımsız denetim ve
ilan yükümlülüğünden muafiyet başvuruları ile ilgili olarak;
a) 1998 yılı mali tabloları için bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulmalarına,
b) Seri: XI, No: 1 sayılı Tebliğin ilanlara ilişkin 49. Maddesinin Seri: XI, No: 17 sayılı Tebliğ ile değişik birinci
fıkrasıyla, menkul kıymetleri bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların mali tablolarının ilanı yükümlülüğünün yerine
getirilmesinde ilanın yapılacağı gazeteler için Türkiye çapında yayın şartının kaldırılmış olduğu hususunda Şirketlerin
bilgilendirilmelerine,
karar verilmiştir.
13- Global Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılan inceleme sonucunda;
a) Muhasebe kayıtlarının yasal defterlere zamanında aktarılmaması nedeniyle Aracı Kurum yetkililileri hakkında
SPKn'nun 47/B-5 ve 49'uncu maddeleri uyarınca, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
b) Kurulumuzun Seri: V, No: 6 Tebliği hükümleri çerçevesinde belge ve kayıt düzenine ilişkin aksaklıklar ve
Kurulumuz Seri: V, No: 19 Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde irtibat bürolarının faaliyetlerini mevzuata uygun
olarak yürütmeleri hususlarında Aracı Kurum'un uyarılmasına, ayrıca belge ve kayıt düzenine ilişkin aksaklıklar konusunda
sorumlular hakkında SPKn'nun 47/B-5 ve 49'uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda
bulunulmasına,
c) Şirket nezdinde tespit edilen diğer aksaklıkların giderilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun hale getirilmesi için
Aracı Kurum'a 15 işgünü süre verilmesi, bu süre sonunda aksaklıkların giderilmemesi halinde sorumlular hakkında yasal
yollara başvurulmasına,
karar verilmiştir.
14- Kombassan Holding A.Ş.'nin Kurulumuza yaptığı sermaye artırımı başvurusuna ilişkin olarak Kurulumuzca
alınan 14.1.1999 tarih ve 7/74 sayılı karar aşağıdadır:
a) Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen 24.9.1998 tarih ve E. 98/66, K. 98/790 sayılı iptal kararına
uyularak; mevcut sermayeyi temsil eden ve halen Takasbank A.Ş.'de müşteri adına saklanan hisse senetlerinin, Şirkete
iadesine; eski hisse senetleri ile mevzuata uygun bastırılmış yeni hisse senetlerinin değişim işleminin Şirket tarafından
yapılmasına; Şirketin, ortakların kimlik bilgilerini içeren, hisse senetlerini teslim aldıklarına dair tesellüm makbuzları ile
makbuzlardaki bilgilerin doğruluğunu ihtiva eden şirket yönetim kurulu tarafından verilecek taahhütnameyi Kurul'a ibraz
etmesine,
b) Takasbank A.Ş.'de müşteri adına saklanan, mevcut sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin Şirket'e iade
edilmesi için Takasbank'a yazı yazılmasına,
c) Mahkeme kararına konu sermaye artırımı talebinin, tahsisli artırımla ilgili kısmının, şirketin başvurması halinde
hemen incelemeye alınmasına; tahsisli artırım dışında kalan nakit sermaye artırım talebinin ise, mevcut sermayeyi temsil
eden ve Takasbank A.Ş. tarafından şirkete iade edilecek hisse senetlerinin, şirket başvurusunda belirtildiği şekilde, şirket
tarafından ortaklara dağıtılmasından ve bu dağıtıma ilişkin hak sahiplerince verilecek tesellüm makbuzları iie belge
içeriklerinin doğruluğu konusunda yönetim kurulunca verilecek taahhütnamenin Kurul'a ibrazından sonra incelemeye
alınmasına,
karar verilmiştir.
15- Ar Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasasında faaliyette bulunma yetki belgelerinin tamamının iptal
edilmesine karar verilmiştir.
16- (Kurulumuzun 14.1.1999 tarih ve 7/76 sayılı kararı)
Seri: XI, No: 1 sayılı "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara ilişkin ilke ve Kurallar Hakkında Tebliğ"in 33/B
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kurul ilke Kararı
Kurulumuzun Seri: XI, No: 1 sayılı "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara ilişkin İlke ve Kurallar Hakkında
Tebliği"nin 33/B maddesinin uygulanmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.
a) Varlıkların edinimi için doğrudan kullanılan kredilerden kaynaklanan borçlanma maliyetlerinfn, varlıkların
aktifleştirilmesinden önceki süreye isabet eden kısmı varlıkların elde etme maliyetlerine dahil edilir.
b) Aktifleştirmeden sonra, hiçbir borçlanma maliyeti varlık maliyetine ilave edilemez. Ancak, Tebliğ'in 29 ve^
30'uncu maddelerinin son fıkra hükümleri uyarınca finansal duran varlıklar ve maddi duran varlıkların edinimi için kullanılan
kredilerden kaynaklanan kur farkları ilgili varlıkların elde etme maliyetlerine dahil edilebilir.
c) Aktifleştirme ile kastedilen "bir varlığın amaçlanan nihai kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi "dir. Varlığın
aktifleştirme aşamasına getirilme süresi, varlığın kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan teknik
süredir. Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale getirilme için gerekli işlem ve prosedürlerin tabiatından
kaynaklanmayan süreler için borçlanma maliyetinden ilgili varlığın maliyetine pay verilemez.
d) Borçlanma maliyetleri ile varlıklar arasındaki doğrudan ilişkinin ortaya konabilmesi ve mali tabloların Kurulumuz
standartlarına uygun olarak hazırlanması aşamasında yeterli bilginin temini açısından, muhasebe kayıtları varlıkların
maliyetine eklenen finansman giderlerinin ayrıca izlenebiimesine imkan verecek şekilde tutulur.
e) Doğrudan ilişkinin kurulamadığı hallerde, sadece üretilerek satılan mamul veya yarı mamuller için geçerli olmak
üzere, aşağıdaki yöntem benimsenmelidir.
Öncelikle "Stoklar/Aktif Toplamı" oranı aylık dönemler itibariyle bulunacak ve bunların mali tablo dönemindeki ay
sayısına göre aritmetik ortalaması alınarak, bulunan oranın toplam borçlanma maliyetleri ile çarpılması suretiyle "Üretimle
llişkilendirilebilen Borçlanma Maliyetleri" tutarı elde edilecektir.
^
"Üretimle llişkilendirilebilen Borçlanma Maliyetleri" tutarının, "Üretim süresi (gün)/Mali Tablo Dönemini İçeren Gün
Sayısı" oranı ile çarpılması suretiyle de "Stok Maliyetine Eklenecek Olan Borçlanma Maliyetleri" tutarına ulaşılacaktır.
Yukarıda belirtilen "Üretimle llişkilendirilebilen Borçlanma Maliyetleri" tutarının hesaplanmasında, stoklar dışındaki
diğer varlıkların edinimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri toplam borçlanma maliyetlerinden,ilgili varlık
tutarları da aktif toplamından düşülür.
Üretim süresinin ara mali tablo dönemindeki gün sayısını aşması halinde, "Üretimle İlişkilendirilebilen Borçlanma
Maliyetlerinin tamamı stok maliyetlerine eklenir.
Uygulanan yöntemde esas alınan üretim süresi ve aylar itibariyle "Stoklar/Aktif Toplamı" oranı mali tablo
dipnotlarında açıklanır.
Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13 - 06500
Beşevler-ANKARA
Tel: (312) 212 62 80 (20 Hat)
6
Fax: (312) 221 33 23
http://www.spk.gov.tr.
Download