Tanrı`nın Değneği

advertisement
GDK YAYIN NO: 328
KİTAP: Gündelik Ekmeğimiz
ORİJİNAL ADI: Daily Bread
KAPAK: GDK Grafik
ISSN: 1303-4081
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 16231
© Gerçeğe Doğru Kitapları
Davutpaşa Cad. Emintaş
Kazım Dinçol San. Sit. No: 81/87
Topkapı, İstanbul - Türkiye
Tel: (0212) 567 89 92
Fax: (0212) 567 89 93
E-mail: [email protected]
www.gercegedogru.net
© Scripture Union
Baskı: Anadolu Ofset – Tel: (0212) 567 89 93
Davutpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit.
No: 81/87 Topkapı, İstanbul
Mart 2017
İçindekiler
Nisan .................................................................................... 4
Yuhanna 15:1-17 – Yuhanna 25:15-25
Efesliler 1:1-14 – Efesliler 6:10-24
Mayıs ................................................................................. 64
Mısır‟dan Çıkış 1:1-22 – Mısır‟dan Çıkış 16:13-20
Haziran ............................................................................ 126
Mısır‟dan Çıkış 16:21-36 – Mısır‟dan Çıkış 31:1-18
Kutsal Kitap’ı bir yılda okuma planı ............................ 187
Nisan
1 Ct
Gerçek Asma
ve Çubuklar
Yuhanna 15:1-17
İsa kendisinin gerçek asma ve babasının bağcı olduğunu söyler. Öğrencilerinin ise çubuklar olarak kendisine bağlı kaldıklarında ürün verebileceğinden söz eder.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
1-6 İsa, bol ürün vermesi için çubukları yani öğrencilerini budayıp temizler. Çubuklar asmaya bağlı kaldıklarında ürün verebilir. Bizim bol ürün
verebilmemiz için bizi temizleyen İsa‟ya şükürler olsun.
9-13,16 İsa, Baba‟nın buyruklarını yerine getirdi ve O‟nun sevgisinde
kaldı. O, Baba‟nın buyruklarını yerine getirdiği gibi, biz de İsa‟yı örnek
alarak Baba‟nın buyruklarını yerine getirmeye gayret etmeliyiz.
Bana hangi öğütler verilmektedir
7,8,10,17 İsa‟nın öğrencileri meyve veren bir yaşam sürdürmelidirler.
Asmaya bağlı kalan çubukların meyve verdiği gibi, İsa‟ya bağlı kalanların
da meyve vermeleri doğaldır. Nasıl İsa‟ya daima bağlı kalabilirim? Bol
meyve vermek için hayatımda kesilip atılması gereken konu ya da konular ne olabilir?
14-16 Tanrı‟nın buyruklarını yerine getiren İsa‟nın dostudur. Köle efendisinin ne yaptığını anlayamaz ama dost köleden farklıdır. İsa öğrencilerini
kendine dost saydı ve yüreğindekileri paylaştı. İsa bizi dost olarak kabul
ederek sevgisini gösterdi. Dostum olan İsa‟ya yüreğimi açıyor ve O‟nun
isteklerine kulak veriyor muyum?
4
Yuhanna 15:1-17
1
“Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. 2 Bende meyve vermeyen her
çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin
diye budayıp temizler. 3 Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz.
4
Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. 5Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. 6Bir
kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini
toplar, ateşe atıp yakarlar. 7Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. 8Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. 9 “Baba‟nın beni sevdiği
gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. 10Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam‟ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi... 11 Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. 12Benim
buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. 13Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.
14
Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz. 15Artık
size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost
dedim. Çünkü Babam‟dan bütün işittiklerimi size bildirdim. 16Siz beni
seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı
olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Baba‟dan ne dilerseniz size versin. 17Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin!”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
5
Nisan
2 Pa
Dünya Nefret Eder
Yuhanna 15:18-27
Dünya, İsa‟dan ve öğrencilerinden nefret etmektedir. İsa‟nın öğrencileri
dünya tarafından nefret edilse de İsa‟ya tanıklıklarını devam edeceklerdir.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
22-25 İsa yok yere Yahudiler tarafından nefret edildi. İsa‟dan nefret eden
aslında Tanrı‟dan nefret etmektedir. İsa dünyadan olmadığı için nefret
edildi. İsa‟dan nefret eden dünya, bizden de nefret edecektir.
26 Gerçeğin Ruhu İsa‟ya tanıklık edecektir. Kutsal Ruh‟un İsa‟ya tanıklık
etmesiyle dünya İsa‟nın, Tanrı‟nın buyruklarını yerine getirdiğini ve Tanrı‟yı onurlandırdığını anlayacaktır.
Bana hangi öğütler verilmektedir
18-21 İsa‟ya iman edenler dünyadan olmadıkları için dünya tarafından
nefret edilmeleri doğaldır. İsa‟ya iman ettiğim için çektiğim sıkıntılar var
mı? Dünyaya değil de İsa‟ya ait olduğum için benden nefret edenlere karşı nasıl tepki veriyorum? Yaşadığım olaylar aracılığıyla dünyanın nefret
ettiği İsa‟yı hatırlayarak, O‟nun yaşadıklarını daha iyi anlayabilirim.
27 İsa‟nın öğrencisi İsa‟ya tanıklık etmelidir. Yaşayışımla ve yaptıklarımla İsa‟ya tanıklık etmeliyim. Tanrı‟nın beni kendi yüceliği için kullanmak
istemesi ne kadar harika bir şey. Bugün kime ya da kimlere İsa‟yı tanıtacağım?
6
Yuhanna 15:18-27
18
“Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu
bilin. 19Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki,
dünyanın değilsiniz; ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. 20Size söylediğim sözü hatırlayın: „Köle efendisinden
üstün değildir.‟ Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar. 21Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. 22Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım, günahları olmazdı; ama şimdi günahları için özürleri yoktur. 23 Benden nefret eden, Babam‟dan da nefret
eder. 24Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış
olsaydım, günahları olmazdı. Şimdiyse yaptıklarımı gördükleri halde
hem benden hem de Babam‟dan nefret ettiler. 25Bu, yasalarında yazılı,
„Yok yere benden nefret ettiler‟ sözü yerine gelsin diye oldu. 26“Baba‟dan
size göndereceğim Yardımcı, yani Baba‟dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği
zaman, bana tanıklık edecek. 27Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
7
Nisan
3 Pt
Kutsal Ruh’un Görevi
Yuhanna 16:1-15
İsa‟nın Baba‟ya döneceği saat çok yaklaşmıştır. İsa öğrencilerine olacaklardan bahsederek onları uyarır ve Kutsal Ruh‟un gelip onları tüm gerçeğe
yönelteceğini söyler.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
1,4 İsa, öğrencilerinin ilerde yaşayacakları sıkıntıları bilir ve önceden onları yüreklendirmek ister. Rabbimiz İsa bizi sevdiği için bize seslenirken
O‟nun sözüne her zaman kulak vermemiz gerekir.
7-11 İsa, Kutsal Ruh‟u gönderecektir. Kutsal Ruh gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu bulurken inanlılara yardım
eder. Baba‟nın buyruklarını yerine getirebilmemiz için gönderilen Kutsal
Ruh bize yardım etmektedir.
12-15 Kutsal Ruh bizi gerçeğe yöneltmektedir. İsa‟nın bu sözünü duyan
öğrenciler o zaman bunu anlayamamışlardı ancak İsa ölüp dirildikten sonra Kutsal Ruh‟un yardımıyla gerçeği anladılar ve Kutsal Ruh‟un yönlendirişiyle Müjde‟yi duyurdular. Tanrı‟nın sözünde anlamakta zorlandığım
konular var mı? Kutsal Ruh‟un anlamamı sağlayacağına güvenerek sözünde kalmaya gayret etmeliyim.
Bana hangi öğütler verilmektedir
1-4 Tanrı‟yı ve O‟nun gönderdiği İsa‟yı tanımayanlar, İsa‟ya iman edenleri sıkıntıya sokarak kendilerinin Tanrı‟ya hizmet ettiklerini sanacaklardır. Tanrı‟yı tanımak ve O‟nun istediğine itaat etmek için Kutsal Kitap‟ı
okumalıyız. Tanrı‟nın isteğini yerine getirmeye özen göstermediğim halde, O‟na hizmet ediyorum diyerek gururlandığım oldu mu?
8
Yuhanna 16:1-15
“Bunları size, sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. 2Sizi havra dışı
edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Tanrı‟ya hizmet ettiğini sanacak. 3Bunları, Baba‟yı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. 4Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki, saati gelince bunları size
söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü
sizinle birlikteydim.” 5“Şimdiyse beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne
var ki, içinizden hiçbiri bana, „Nereye gidiyorsun?‟ diye sormuyor. 6Ama
bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. 7Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O‟nu size gönderirim. 8O gelince günah, doğruluk
ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir:
9
Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler; 10doğruluk konusunda,
çünkü Baba‟ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz; 11yargı konusunda,
çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. 12 “Size daha çok
söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. 13 Ne var ki
O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte
olacakları size bildirecek. 14O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp
size bildirecek. 15Baba‟nın nesi varsa benimdir. „Benim olandan alıp size
bildirecek‟ dememin nedeni budur.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
9
Nisan
4 Sa
Yeni Çağın Başlaması
Yuhanna 16:16-24
İsa benzetme aracılığıyla sıkıntıdan sonra sevinçli bir çağın geleceğini anlatır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
19-22 Tanrı mutluluk dolu yeni bir çağ başlatacaktır. İsa‟nın çarmıhta
ölüp dirilmesiyle dünyanın egemeninin yargılanıp, yeni bir çağın başlamasına vesile olacaktı. Bu nedenle İsa dirildikten sonra göğe alındı ve
Kutsal Ruh‟u göndererek yeni bir çağın başlamasını sağladı. İsa‟ya iman
ettiğimiz için sıkıntı ve acı çekiyor muyuz? Şimdi çektiğimiz sıkıntılar
geçicidir ve hiçbir şey sevincimizi çalamayacaktır.
Bana hangi öğütler verilmektedir
16-19 İsa‟nın öğrencileri, İsa‟nın söylediklerini anlamadıkları halde sormaya çekindiler. Tanrı‟nın sözünü anlamadığım halde, sormaktan çekindiğim zamanlar oluyor mu? Sorularım olduğunda açıkça sorabilme cesaretine de sahip olmamız gerekir. Ancak o zaman sorumuzun cevabını bulabiliriz. Tanrı‟nın sözlerini kabul etmekte ya da anlamakta zorlandığımda
nasıl davranıyorum?
23,24 Bu yeni çağ başladığında öğrenciler, İsa‟nın ismiyle isteyerek dilediklerini alacaklardır. Tanrı‟nın isteği doğrultusunda isteklerimizi İsa‟nın
ismiyle dilediğimizde alacağız ve sevincimiz tam olacaktır. Bugün hangi
konuda Rab‟be isteğimi sunacağım?
10
Yuhanna 16:16-24
16
“Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni
göreceksiniz.” 17Öğrencilerinden bazıları birbirlerine, “Ne demek istiyor?” diye sordular. “ „Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz; yine kısa
süre sonra beni göreceksiniz‟ diyor. Ayrıca, „Çünkü Baba‟ya gidiyorum‟
diyor.” 18 Onun için, “Bu „kısa süre‟ dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz” deyip durdular. 19İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı.
Onlara dedi ki, “ „Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz; yine kısa süre
sonra beni göreceksiniz‟ dememi mi tartışıyorsunuz? 20Size doğrusunu
söyleyeyim, siz ağlayıp yas tutacaksınız, dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz, ama kederiniz sevince dönüşecek. 21Kadın doğum yapacağı
zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca, dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. 22Bunun gibi, siz de şimdi
kederleniyorsunuz, ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz. 23O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla Baba‟dan ne
dilerseniz, size verecektir. 24Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
11
Nisan
5 Ça
Baba’nın Sevgisi
Yuhanna 16:25-33
Zamanı gelince İsa artık örneklerle konuşmayacak ve öğrencileri anlayarak İsa‟ya iman edeceklerdi.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
25-27 Tanrı, İsa‟ya iman edenleri sevecek ve artık aralarındaki ilişki düzelecektir. Tanrı, İsa‟nın ismiyle dileyenlerin sesini duyacak ve cevap verecektir. Bu harika birlikteliğe davet eden Baba‟nın sevgisine ne yanıt
vermemiz gerekir?
28-31 İsa, Baba‟nın O‟na buyurduğu her şeyi yerine getirdi. Biricik Oğlu‟nu esirgemeden veren Baba Tanrı‟nın sevgisini ve Baba‟ya itaat edip
her şeyi yerine getiren İsa‟nın sevgisini derin düşünelim.
32 Tanrı acı çeken İsa‟yla birliktedir. Öğrencileri ise İsa‟yı terk edip kendi yollarına gidecektir ama Tanrı İsa‟yı terk etmez, O‟nunla birlikte olacaktır. İsa‟yla birlikte olan Tanrı şimdi de bizimle birliktedir ve bizi gerçekten sevmektedir.
33 İsa sıkıntı çeken öğrencileriyle birliktedir ve onlara esenlik sağlamaktadır. Hayatımızda esenliğimizi yok etmeye çalışan bir şeyler var mı? Var
ise onlar nedir? Dünyayı yenen İsa‟nın bizimle birlikte olduğunu hatırlamalıyız.
12
Yuhanna 16:25-33
25
“Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki, artık örneklerle konuşmayacağım; Baba‟yı size açıkça tanıtacağım. 26O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için Baba‟dan istekte bulunacağımı söylemiyorum. 27Çünkü beni sevdiğiniz ve Baba‟dan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için Baba‟nın kendisi sizi seviyor. 28Ben Baba‟dan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp Baba‟ya dönüyorum.”
29
Öğrencileri, “İşte, şimdi açıkça konuşuyorsun, hiç örnek kullanmıyorsun” dediler. 30“Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana
soru sormasına gerek yok. Tanrı‟dan geldiğine bunun için iman ediyoruz.” 31İsa onlara, “Şimdi iman ediyor musunuz?” diye karşılık verdi.
32
“İşte, hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız
bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. Ama ben yalnız değilim, Baba benimle birliktedir. 33Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim.
Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
13
Nisan
6 Pe
Şimdi Beni
Yanında Yücelt
Yuhanna 17:1-8
İsa, Tanrı‟nın kendisini yüceltmesi için ve öğrencileri için dua eder.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1,4,5 İsa, Baba Tanrı‟ya itaat edip dünyaya geldi ve Baba‟nın O‟na verdiği görevi yerine getirdi. İsa çarmıha gerileceğini bildiği halde Baba‟ya itaat etti ve Tanrı‟nın sevgisini dünyaya açıkladı.
2,3 Tanrı insanlara sonsuz yaşam vermek için İsa‟ya bütün insanlık üzerinde yetki verdi. Tanrı İsa‟yı yüceltti ve tüm yetkiyi O‟na verdi. İsa‟ya
iman edenler artık O‟nun yönetiminde kalır ve O‟na itaat ederler.
6-8 İsa, Tanrı‟nın kendisine verdiği insanlara Tanrı‟nın adını açıkladı ve
onlar da iman ettiler. Şimdi de Tanrı Kutsal Ruh aracılığıyla çalışmaktadır
ve kendi halkına yol göstererek kendi kimliğini açıklamaktadır.
Bana hangi öğütler verilmektedir
6 İsa‟nın yaptığı gibi ben de Tanrı‟nın bana emanet ettiği kişilere Tanrı‟nın adını açıklamalıyım. İsa‟nın sadece Tanrı‟yı yücelttiği gibi ben de
sadece Baba Tanrı‟yı yüceltmeye özen göstermeliyim. Tanrı‟nın bana
emanet ettiği kişiler kimlerdir? Onların Rab‟de büyümeleri için nasıl hizmet edebilirim?
14
Yuhanna 17:1-8
1
İsa bunları söyledikten sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi:
“Baba, saat geldi. Oğlun‟u yücelt ki, Oğul da seni yüceltsin. 2 Çünkü sen
O‟na bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki, O‟na verdiklerinin
hepsine sonsuz yaşam versin. 3Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni
ve gönderdiğin İsa Mesih‟i tanımalarıdır. 4Yapmam için bana verdiğin işi
tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. 5Baba, dünya var olmadan
önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt. 6“Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular. 7Bana verdiğin her
şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. 8Çünkü bana ilettiğin sözleri
onlara ilettim, onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten
anladılar, beni senin gönderdiğine iman ettiler.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
15
Nisan
7 Cu
Onları Koru
Yuhanna 17:9-19
İsa, Tanrı‟nın kendisine verdiği öğrenciler için dua eder. İsa öğrencilerinin
çekeceği sıkıntıları bilir ve Tanrı‟dan onları koruması için dua eder.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
9-13 İsa, Tanrı tarafından kendisine verilen kişileri korudu ve Baba‟ya
döneceği saatin yaklaştığını bildiği için Tanrı‟nın da onları koruması için
dua eder. Rab‟bin sevdikleriyle yakından ilgilenmesi ne harika bir haber.
17-19 İsa, Tanrı‟nın kendi öğrencilerini gerçekle kutsal kılması için dua
eder. Tanrı halkı, Tanrı‟nın lütfu sayesinde kutsal kılınır.
Bana hangi öğütler verilmektedir
9,14-16 İsa‟nın öğrencileri dünyaya ait değildir. Dünya, kendisine ait olmadığı için İsa‟nın öğrencilerinden nefret etmektedir. Rab‟bin halkı olarak sıkıntı çekersek şaşırmamalıyız. Rab‟be ait olduğumuz için dünya tarafından nefret edilmeyi doğal bir olgu olarak kabul etmeliyiz.
15 Sıkıntı çektiğimizde kötülüğe yenilmemek için dua etmeliyiz. Dünyadan uzaklaşıp tek başımıza oturmak kolay gelebilir ama bizim yapmamız
gereken dünyada yaşarken kötülüğe yenilmeden Tanrı‟nın adını yüceltmektir.
16
Yuhanna 17:9-19
9
Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler
için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. 10Benim olan her şey senindir, seninkiler de benimdir. Ben onlarda yüceltildim. 11Ben artık dünyada değilim, ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar. 12Kendileriyle birlikte olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı yerine gelsin diye, mahva giden adamdan
başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı. 13“İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken söylüyorum.
14
Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. 15Onları
dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. 16Ben
dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. 17 Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. 18 Sen beni dünyaya gönderdiğin
gibi, ben de onları dünyaya gönderdim. 19Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
17
Nisan
8 Ct
Hepsi Bir Olsunlar
Yuhanna 17:20-26
İsa öğrencilerinin aracılığıyla iman edecek olan kişiler ve öğrencilerinin birlik içinde olmaları için dua eder.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
20 İsa, öğrencilerinin aracılığıyla kendisine iman edecek kişiler için de istekte bulunur. İsa sadece kendi öğrencilerini değil öğrencilerinin yetiştirdiği öğrencileri de düşünmektedir. Bu zamanda yaşayan bizler için de dua
eden İsa‟ya sevgimizi ve övgülerimizi sunalım.
21-23 İsa kendisine iman edenlerin birlik içinde olmasını ister. Bu nedenle imanlıların birlik içinde bulunması, Tanrı‟nın lütfudur ve kilise topluluğunu korumaya özen göstermesi gereken bir konudur. Bizler İsa‟nın bu
isteğine nasıl karşılık veriyoruz?
24 İsa imanlıların O‟nun yüceliğini görmelerini ister. İsa‟yla birlikte kaldığımızda O‟nun yüceliğini görebiliriz.
25,26 İsa Tanrı‟nın adını bize bildirdi ve Tanrı‟nın sevgisini çarmıhı yükleyerek bize gösterdi. İsa‟nın bize gösterdiği Tanrı sevgisini başkalarına
gösteriyor muyuz? Tanrı‟nın adını Tanrı‟yı tanımayanlara nasıl bildirebiliriz diye düşünmeliyiz.
18
Yuhanna 17:20-26
20-21
“Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin
gönderdiğine iman etsin. 22 Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle
ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. 23Ben onlarda, sen bende olmak
üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini,
beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. 24 Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. 25Adil Baba, dünya seni tanımıyor, ama
ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. 26Bana
beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını
onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
19
Nisan
9 Pa
İsa Onlara “Benim” Dedi
Yuhanna 18:1-11
Yahuda İsa‟yı yakalamak üzere askerlerle birlikte O‟nun bulunduğu yere
gelir, fakat İsa kendisini gizlemeyerek kendini onlara açıklar.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
4-8 İsa ilerde olacakları bildiği halde kendisini yakalamaya gelenlere gizlenmeden “Benim” diye cevap verir. İsa Tanrı‟nın isteğini yerine getirmek için sonuna kadar O‟na itaat etmeye kararlıdır.
8,9 İsa, Tanrı‟nın kendisine verdiklerini son ana kadar korur. Genelde insanlar izledikleri önderi korumak için kendi canlarından olurlar ama İsa
kendisini izleyenler için kendi canını verdi. İyi çoban olan İsa kendi koyunlarını korumak için canından vazgeçti. Bizi son ana kadar koruyan iyi
çobanımız olan İsa‟ya şükürler olsun.
Bana hangi öğütler verilmektedir
2,3,5 İsa‟nın öğrencilerinden biri olan Yahuda, İsa‟yı yakalamak isteyenlerin yanında olur. 3 yıl kadar İsa‟yla birlikte olduğu halde İsa‟ya iman
etmemiştir. İsa‟ya yürekten iman ederek O‟nunla yürümeliyim. İsa‟yı
kendi kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul edip O‟nun sözünü yerine getiriyor muyum?
10,11 Tanrı‟nın isteğini yerine getirmek için bir zamanlar olduğu gibi
dünyasal bir sisteme başvurmamalıyım. O‟nun isteğini yerine getirmenin
tek yolu, O‟na itaat etmemdir. İsa olağanüstü güce sahipti ama çarmıhı
seçerek Tanrı‟nın isteğini yerine getirdi. Bugün Tanrı‟nın hangi isteğini
yerine getireceğimi dikkatle düşünüp yerine getirmeye özen göstermeliyim.
20
Yuhanna 18:1-11
1
İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi‟nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa‟yla öğrencileri bu
bahçeye girdiler. 2O‟na ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü
İsa, öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. 3Böylece Yahuda yanına bir
bölük askerle başkâhinlerin ve Ferisiler‟in gönderdiği görevlileri alarak
oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı. 4İsa,
başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu. 5“Nasıralı İsa‟yı” diye karşılık verdiler. İsa onlara, “Benim” dedi. O‟na ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. 6İsa,
“Benim” deyince gerileyip yere düştüler. 7Bunun üzerine İsa onlara yine,
“Kimi arıyorsunuz?” diye sordu. “Nasıralı İsa‟yı” dediler. 8İsa, “Size söyledim, benim” dedi. “Eğer beni arıyorsanız, bunları bırakın gitsinler.”
9
Kendisinin daha önce söylediği, “Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim” şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. 10Simun Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. 11İsa Petrus‟a, “Kılıcını kınına koy! Baba‟nın
bana verdiği kâseden içmeyeyim mi?” dedi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
21
Nisan
10 Pt
Hayır, Değilim
Yuhanna 18:12-27
İsa, yakalanarak sorgulanmaya götürülür. Bu arada tutuklanan İsa‟yı takip
eden Petrus, korkudan O‟nu tanıdığını inkâr eder.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
19-23 İsa sorgulandığında cesurca cevap verir. Çünkü İsa, her şeyin Tanrı‟nın isteği doğrultusunda ilerleyeceğini biliyordu. Bu nedenle dünyaya
ait olan güçlerden korkmadı ve Tanrı‟nın isteğine itaat etti.
Bana hangi öğütler verilmektedir
12-14 İsa, Tanrı‟nın halkını kurtarmak için kendini feda etmiştir. Ama
Kayafa, kendi çıkarı için başkasına zarar verebilecek biriydi. Kendi çıkarım için iyi olan bazı şeyleri sözlerimle örtbas etmeye çalıştığım oldu mu?
15-18 İsa, kendisini yakalamaya gelenlere “Benim” diye cevap vermiştir
ama Petrus, sorulara karşı “Hayır” cevabını verir. Petrus ne yazık ki, korkuya yenik düşerek İsa‟yı inkâr eder. İsa‟ya iman ettiğimden dolayı sorgulandığım zaman nasıl davranıyorum? Korkup imanımı inkâr ediyor
muyum?
25-27 İsa‟nın daha önce söylediği gibi, Petrus üç kez inkâr ettikten sonra
horoz öter. Petrus‟un yaşadığı durumu yaşamamak için Kutsal Kitap‟ı
okuduğumda Tanrı‟nın bana söylediklerini daha dikkatle dinlemeliyim.
22
Yuhanna 18:12-27
12
Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa‟yı tutup bağladılar. 13O‟nu önce, o yıl başkâhin olan Kayafa‟nın
kayınbabası Hanan‟a götürdüler. 14Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa idi.
15
Simun Petrus‟la başka bir öğrenci İsa‟nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa‟yla birlikte başkâhinin avlusuna
girdi. 16Petrus ise dışarıda, kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus‟u içeri getirdi. 17Kapıcı kız Petrus‟a, “Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?” diye
sordu. Petrus, “Hayır, değilim” dedi. 18Hava soğuk olduğu için köleler ve
nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı.
Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu. 19Başkâhin İsa‟ya, öğrencileri
ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. 20İsa onu şöyle yanıtladı: “Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudiler‟in toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim.
21
Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar
ne söylediğimi biliyorlar.” 22İsa bunları söyleyince, yanında duran görevlilerden biri, “Başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin?” diyerek O‟na bir
tokat attı. 23İsa ona, “Eğer yanlış bir şey söyledimse, yanlışımı göster!”
diye yanıtladı. “Ama söylediklerim doğruysa, niçin bana vuruyorsun?”
24
Bunun üzerine Hanan, O‟nu bağlı olarak Başkâhin Kayafa‟ya gönderdi.
25
Simun Petrus hâlâ ateşin yanında durmuş ısınıyordu. O‟na, “Sen de
O‟nun öğrencilerinden değil misin?” dediler. “Hayır, değilim” diyerek
inkâr etti. 26Başkâhinin kölelerinden biri, Petrus‟un, kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus‟a, “Bahçede, seni O‟nunla birlikte görmedim mi?” diye sordu. 27Petrus yine inkâr etti ve tam o anda horoz öttü.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
23
Nisan
11 Sa
Sen Yahudiler’in
Kralı Mısın?
Yuhanna 18:28-40
İsa Pilatus‟a götürülür, ama Pilatus O‟nda suçlanacak bir şey bulamaz ve
salıvermek ister. Fakat Yahudiler Pilatus‟un kararını kabul etmez ve Barabba‟nın serbest kalmasını ister.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
33-36 İsa, Pilatus‟un düşündüğü gibi bir kral değildir, O‟nun egemenliği
dünyanınkinden farklıdır. İsa‟nın Egemenliği, sevgi ve merhametle hükmedilen bir egemenliktir. İsa‟nın bizim üzerimizde egemen sürmesi için
O‟na kendimizi tamamen teslim etmeliyiz.
37,38 İsa gerçeği bildirmeye gelmiştir. Pilatus, İsa‟nın söylediklerine kulak vermemekle gerçeğe ait olmadığını kanıtlamış olur. Gerçek olan
İsa‟ya iman edip O‟nu izleyerek, O‟nda yaşıyor muyuz?
Bana hangi öğütler verilmektedir
28-32 Yahudiler dinsel kuralları bozmamaya özen gösterirler ama yürekleri nefret ve kötülükle doludur. Dinsel kuralları bozmamak için Fısıh
yemeğini yiyebildiler ama Rab‟bin egemenliğindeki sofraya oturamayacaklardır. Ben de sadece alışa gelen kilise geleneklerine önemseyip Tanrı‟nın asıl isteğinden uzaklaşan bir yaşam sürdürüyor muyum?
38-40 Yahudiler suçsuz olan İsa yerine haydut olan Barabba‟nın salıverilmesini ister. Tanrı‟nın halkı olduklarını düşündükleri halde, yaptıklarıyla Tanrı‟nın gönderdiği İsa‟yı çarmıha gönderdiler. Yapmak istediklerimin Tanrı‟nın isteğine uygun olup olmadığını düşünerek karar vermeli ve
Tanrı‟nın isteği doğrultusunda yerine getirmeye özen göstermeliyim.
24
Yuhanna 18:28-40
28
Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa‟yı Kayafa‟nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve Fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. 29Bunun üzerine Pilatus
dışarı çıkıp yanlarına geldi. “Bu adamı neyle suçluyorsunuz?” diye sordu.
30
Ona şu karşılığı verdiler: “Bu adam kötülük eden biri olmasaydı, O‟nu
sana getirmezdik.” 31Pilatus, “O‟nu siz alın, kendi yasanıza göre yargılayın” dedi. Yahudi yetkililer, “Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok” dediler. 32Bu, İsa‟nın nasıl öleceğini belirtmek için
söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. 33Pilatus yine vali konağına girdi.
İsa‟yı çağırıp O‟na, “Sen Yahudiler‟in Kralı mısın?” diye sordu. 34 İsa
şöyle karşılık verdi: “Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa başkaları mı sana söyledi?” 35Pilatus, “Ben Yahudi miyim?” dedi. “Seni bana
kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?” 36İsa, “Benim
krallığım bu dünyadan değildir” diye karşılık verdi. “Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.” 37Pilatus, “Demek sen
bir kralsın, öyle mi?” dedi. İsa, “Kral olduğumu sen söylüyorsun” karşılığını verdi. “Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya
geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.” 38Pilatus O‟na,
“Gerçek nedir?” diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya,
Yahudiler‟in yanına çıktı. Onlara, “Ben O‟nda hiçbir suç görmüyorum”
dedi. 39 “Ama sizin bir geleneğiniz var, her Fısıh Bayramı‟nda sizin için
birini salıveriyorum. Yahudiler‟in Kralı‟nı sizin için salıvermemi ister misiniz?” 40Onlar yine, “Bu adamı değil, Barabba‟yı isteriz!” diye bağrıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
25
Nisan
12 Ça
“İşte, Sizin Kralınız”
Yuhanna 19:1-16
Pilatus İsa‟yı salıvermek istese de, Yahudiler İsa‟nın çarmıha gerilmesini
ister. Pilatus da onların isteklerine uyarak İsa‟nın çarmıha gerilmesi için
askerlere teslim eder.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
1-3,5 İnsanlar İsa‟yla alay ettiler. Onların gözünde İsa ne kral ne de kurtarıcıdır. Ama İsa tüm bunları bizim uğrumuza çeken Yüce Kralımız ve
kurtarıcımızdır.
4-6 İsa suçsuz bulunduğu halde acı çeker ve insanlar onu öldürmek için
sabırsızlanır. Suçsuz olan İsa‟nın bizim için acı çektiğini unutmayalım ve
İsa‟ya iman ettiğimizde sıkıntı çekiyorsak Rab‟be bakarak bu sıkıntılara
göğüs gerelim.
Bana hangi öğütler verilmektedir
6,7,12,15,16 Yahudiler İsa‟yı öldürmeye o kadar kararlıydılar ki, Roma‟nın yasalarına göre hareket ederler. Böylelikle aslında Roma kralını
kendi kralları olarak kabul etmişlerdir. Kendi isteklerini elde etmek için
Tanrı‟ya ihanet ederler. Ben de isteklerimi elde etmek için ya da kendi çıkarım için Tanrı‟nın yasasına değil de dünyanın yasasına başvurduğum
oldu mu?
8-11,13,14 Pilatus İsa‟nın suçsuz olduğunu bildiği halde Yahudiler‟in isteğini kabul eder ve çarmıha gerilmek üzere İsa‟yı teslim eder. Bugünlerde karar vermem gereken ciddi bir konu var mı? Karar verirken neye dayanarak vermeliyim?
26
Yuhanna 19:1-16
1
O zaman Pilatus İsa‟yı tutup kamçılattı. 2Askerler de dikenlerden bir taç
örüp O‟nun başına geçirdiler. Sonra O‟na mor bir kaftan giydirdiler.
3
Önüne geliyor, “Selam, ey Yahudiler‟in Kralı!” diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. 4 Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudiler‟e, “İşte, O‟nu dışarıya, size getiriyorum. O‟nda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz” dedi. 5Böylece
İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus
onlara, “İşte o adam!” dedi. 6Başkâhinler ve görevliler İsa‟yı görünce,
“Çarmıha ger, çarmıha ger!” diye bağrıştılar. Pilatus, “O‟nu siz alıp
çarmıha gerin!” dedi. “Ben O‟nda bir suç bulamıyorum!” 7Yahudiler şu
karşılığı verdiler: “Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O‟nun ölmesi
gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.” 8Pilatus bu
sözü işitince daha çok korktu. 9Yine vali konağına girip İsa‟ya, “Sen nereden
geliyorsun?” diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. 10Pilatus, “Benimle konuşmayacak mısın?” dedi. “Seni salıvermeye de, çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?” 11 İsa, “Sana gökten verilmeseydi, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı” diye karşılık verdi. “Bu nedenle
beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür.” 12Bunun üzerine Pilatus
İsa‟yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, “Bu adamı salıverirsen, Sezar‟ın
dostu değilsin!” diye bağrıştılar. “Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar‟a karşı gelmiş olur.” 13Pilatus bu sözleri işitince İsa‟yı dışarı çıkardı.
Taş Döşeme –İbranice‟de Gabbata– denilen yerde yargı kürsüsüne
oturdu. 14Fısıh Bayramı‟na Hazırlık Günü‟ydü. Saat on iki sularıydı. Pilatus
Yahudiler‟e, “İşte, sizin Kralınız!” dedi. 15Onlar, “Yok et O‟nu! Yok et,
çarmıha ger!” diye bağrıştılar. Pilatus, “Kralınızı mı çarmıha gereyim?”
diye sordu. Başkâhinler, “Sezar‟dan başka kralımız yok!” karşılığını verdiler. 16Bunun üzerine Pilatus İsa‟yı, çarmıha gerilmek üzere onlara teslim
etti.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
27
Nisan
13 Pe
Çarmıhta
Yuhanna 19:17-27
İsa çarmıhı yüklenip Golgota denilen yere çıkar. İsa‟nın gerildiği çarmıhın
üzerinde “Yahudiler‟in Kralı” diye yazılan yafta vardır.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
17-22 İsa ulusların kralı olarak bizi kurtarmak için çarmıha gerilmiştir.
Bizi kurtarmak için çarmıha gerilen İsa‟ya şükürler olsun.
25,26 İsa, sevdiği öğrencisine, annesine bakmasını ister. Bizler de İsa
Mesih‟te yeni bir aileye kavuştuk.
Bana hangi öğütler verilmektedir
23,24 Kutsal Yazılar‟ın tümü mutlaka yerine gelecektir. Bu ayetlerde
olanlar daha önce söylenmiştir (Mez.22:18). Kutsal Yazılar‟ın yerine geldiği gibi, Tanrı‟nın benimle olan tasarısı da mutlaka yerine gelecektir.
27 Çarmıhta İsa, kendi annesine bakması için sevdiği öğrencisine ricada
bulunur. Öğrencisi de İsa‟nın söylediğini yerine getirir. İsa Mesih‟te aile
olan kardeşlerime iyi bakmaya gayret etmeliyim.
28
Yuhanna 19:17-27
17
Askerler İsa‟yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası –
İbranice‟de Golgota– denilen yere çıktı. 18 Orada O‟nu ve iki kişiyi daha
çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı.
19
Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: NASIRALI İSA - YAHUDİLER‟İN KRALI 20İsa‟nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu
yaftayı Yahudiler‟in birçoğu okudu. 21Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus‟a, “ „Yahudiler‟in Kralı‟ diye yazma” dediler. “Kendisi, „Ben
Yahudiler‟in Kralı‟yım dedi‟ diye yaz.”22Pilatus, “Ne yazdımsa yazdım”
karşılığını verdi. 23Askerler İsa‟yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp
her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da
aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı.
24
Birbirlerine, “Bunu yırtmayalım” dediler, “Kime düşecek diye kura çekelim.” Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: “Giysilerimi aralarında paylaştılar, Elbisem üzerine kura çektiler.” Bunları askerler yaptı.
25
İsa‟nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas‟ın karısı Meryem
ve Mecdelli Meryem duruyordu. 26İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, “Anne, işte oğlun!” dedi. 27Sonra
öğrenciye, “İşte, annen!” dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa‟nın annesini kendi evine aldı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
29
Nisan
14 Cu
İsa’nın Çarmıhta
Söylediği Sözler
Yuhanna 19:28-30
İsa çarmıhta “Tamamlandı” dedikten sonra son nefesini verir. İsa‟nın ölümüyle kurtuluşa kavuştuk.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
28 İsa Kutsal Yazı yerine gelsin diye “Susadım” dedi. İsa‟nın susaması
sadece fiziksel susamışlık değil, Tanrı‟nın isteğini yerine getirmeyi arzulamaktan gelen susamışlıktır. Bizim susamışlığımızı gidermek için acı çeken İsa‟ya teşekkür edelim.
30 İsa, Tanrı‟nın tasarısını tamamladı. Bizim uğrumuza kendini feda eden
İsa‟ya şükürler olsun.
Bana hangi öğütler verilmektedir
28 Biz de susamışlık yaşarız. Ama İsa‟nın yaşadığı susamışlıktan farklı
olabilir. Başkalarından daha az şeylere sahip olmaktan ve istediklerimizi
elde edememekten gelen susamışlıklar. Ama İsa yalnız Tanrı‟nın isteğini
yerine getirmeyi istedi. Bizim ruhsal susuzluğumuzu gideren de İsa‟dır.
Susamışlığımızı gideren İsa‟ya bakalım.
30 İsa‟nın bizim uğrumuza kendini feda etmesini duyurmamız gerek.
İsa‟nın bu harika işlerini bizlere anlatanlara teşekkür edelim ve biz de bunu duyurmaya gayret edelim. Bugün İsa‟nın çarmıhta tamamladığı harika
haberi kimlere duyurmalıyım?
30
Yuhanna 19:28-30
28
Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı
yerine gelsin diye, “Susadım!” dedi. 29Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercanköşk dalına takarak O‟nun ağzına
uzattılar. 30İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
31
Nisan
15 Ct
Her Şeyi Veren İsa
Yuhanna 19:31-42
İsa‟nın öldüğüne emin olmak isteyen askerler böğrünü mızrakla deler.
Aramatyalı Yusuf ile Nikodim İsa‟nın cenazesini hazırlar.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
31-37 İsa her şeye gücü yetendir. Ama bizim uğrumuza isteyerek canını
verdi. İsa çarmıhta her şeyini bizim için feda etti. Bizim için kendi isteğiyle kendini veren İsa‟ya şükürler olsun.
Bana hangi öğütler verilmektedir
38,40-42 Aramatyalı Yusuf İsa‟ya iman etmişti ancak Yahudiler‟den
korktuğu için imanını gizlemişti. Ama artık onlardan korkmaz ve gelip
İsa‟nın cesedini ister. İsa‟ya iman ettikten sonra çevreden gelecek olumsuz tepkilerden dolayı imanını gizleyenler vardır. Ama eninde sonunda
imanını açıkça ifade etmesi gereken zaman gelecektir. İsa‟ya olan imanımı gizliyor muyum yoksa açıkça ikrar ediyor muyum?
39-42 Nikodim daha önce İsa‟ya gece gelmişti (3:2). Fakat İsa‟nın söylediklerini anlamadan İsa‟nın yanından ayrılmıştı. Nikodim İsa‟nın çarmıha
gerilmesiyle değişir ve İsa‟nın cenazesi için hazırlık yapar. İsa‟yı doğru
tanıyıp O‟nun için yapmam gerekenleri yerine getiriyor muyum?
32
Yuhanna 19:31-42
31
Yahudi yetkililer Pilatus‟tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık Günü olduğundan,
cesetlerin Şabat Günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat
Günü büyük bayramdı. 32Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın,
sonra da İsa‟yla birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. 33İsa‟ya gelince O‟nun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. 34 Ama askerlerden biri O‟nun böğrünü mızrakla deldi.
Böğründen hemen kan ve su aktı. 35 Bunu gören adam tanıklık etmiştir
ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz
diye tanıklık etmiştir. 36Bunlar, “O‟nun bir tek kemiği kırılmayacak” diyen Kutsal Yazı‟nın yerine gelmesi için oldu. 37 Yine başka bir Yazı‟da,
“Bedenini deştiklerine bakacaklar” deniyor. 38Bundan sonra Aramatyalı
Yusuf, İsa‟nın cesedini kaldırmak için Pilatus‟a başvurdu. Yusuf,
İsa‟nın öğrencisiydi, ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli
tutuyordu. Pilatus izin verince, Yusuf gelip İsa‟nın cesedini kaldırdı.
39
Daha önce geceleyin İsa‟nın yanına gelen Nikodim de otuz litre kadar
karışık mür ve sarısabır özü alarak geldi. 40İkisi, İsa‟nın cesedini alıp Yahudiler‟in gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere
sardılar. 41İsa‟nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de
henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. 42O gün Yahudiler‟in Hazırlık Günü‟ydü. Mezar da yakın olduğundan İsa‟yı oraya koydular.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
33
Nisan
16 Pa
Boş Mezarda
İsa’yla Karşılaşma
Yuhanna 20:1-18
Şabat Günü‟nden sonra Meryem, İsa‟nın mezarına gider ve mezarın boş
olduğunu görür. Şaşıran Meryem İsa‟nın öğrencilerine gidip haber verir.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
11,13,15 Mezarın boş olduğunu gören Meryem ağlar ve İsa onun gerçeği
görmesini ağlar. İsa, kendisinin dirileceğine umudu olmayan Meryem‟i
teselli eder, aynı şekilde bizi de teselli ederek gerçeği görmemizi ister.
16-18 İsa öğrencilerine “kardeşlerim” diye hitap eder. İsa‟nın Babası olan
Tanrı, İsa‟nın ölümden dirilmesiyle bizim babamız da oldu. İsa‟ya iman
eden herkes Tanrı‟nın çocuğudur. İsa‟nın aracılığıyla bizi bir aile yapan
Rab‟be şükürler olsun.
Bana hangi öğütler verilmektedir
2,9,12-15 Meryem İsa‟nın cesedini göremeyince ağladı. Mezarın boş olduğunu gördüğünde, İsa‟nın daha önce ölüp dirileceğine dair ettiği sözü
hatırlaması gerekirken bunu anlayamıyordu. Rab‟bin bana söylediği sözleri yüreğimde saklayarak gerçekleştiğinde şüphelenmeden kabul etmeliyim.
34
Yuhanna 20:1-18
1
Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem
mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü.
2
Koşarak Simun Petrus‟a ve İsa‟nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. “Rab‟bi
mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz” dedi. 3Bunun üzerine Petrus‟la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. 4İkisi birlikte
koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus‟tan daha hızlı koşarak mezara önce
vardı. 5Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü, ama içeri
girmedi. 6-7 Ardından Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili
duran bezleri ve İsa‟nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten
bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. 8O zaman
mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. 9İsa‟nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten Kutsal Yazı‟yı henüz
anlamamışlardı.10Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler.
11
Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın
içine baktı. 12Beyazlara bürünmüş iki melek gördü; biri İsa‟nın cesedinin
yattığı yerin başucunda, öteki ayakucunda oturuyordu. 13Meryem‟e, “Kadın, niçin ağlıyorsun?” diye sordular. Meryem, “Rabbim‟i almışlar”
dedi. “O‟nu nereye koyduklarını bilmiyorum.” 14Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, İsa‟nın orada, ayakta durduğunu gördü. Ama O‟nun
İsa olduğunu anlamadı. 15İsa, “Kadın, niçin ağlıyorsun?” dedi. “Kimi arıyorsun?” Meryem O‟nu bahçıvan sanarak, “Efendim” dedi, “Eğer O‟nu
sen götürdünse, nereye koyduğunu söyle de gidip O‟nu alayım.” 16İsa
ona, “Meryem!” dedi. O da döndü, İsa‟ya İbranice, “Rabbuni!” dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir. 17İsa, “Bana dokunma!” dedi. “Çünkü daha
Baba‟nın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle, benim Babam‟ın ve sizin Babanız‟ın, benim Tanrım‟ın ve sizin Tanrınız‟ın yanına
çıkıyorum.” 18Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, “Rab‟bi
gördüm!” dedi. Sonra Rab‟bin kendisine söylediklerini onlara anlattı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
35
Nisan
17 Pt
Size Esenlik Olsun
Yuhanna 20:19-31
Dirilmiş olan İsa öğrencilerine görünür, onlara esenlik verir ve inanmakta
zorluk çeken öğrencisinin inanmasını sağlar.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
19-21,26 Bize esenlik veren İsa‟dır. Öğrenciler İsa‟nın dirildiğini duydukları halde korkudan kapıları kapatıp gizlendiler ama İsa onlara görünüp
korku yerine esenlik verir.
21-23 İsa öğrencilerine esenlik vererek onları görevlendirir. Tanrı tarafından gönderilen İsa, şimdi bizi dünyaya göndermektedir. Bu esenliği dünyaya duyurmalıyız.
Bana hangi öğütler verilmektedir
22,23 İsa bizi dünyaya bağışlayanlar olarak gönderdi. Dünyaya gönderildik ama dünyadan ayrılmış kişiler olarak dünyanın ardından gitmeyeceğiz,
Rab‟bin öğrencileri olarak bağışlayan kişiler olmalıyız. Bağışlamam gereken kişiler varsa şimdi onları bağışlamalıyım.
24-29 Tomas İsa‟nın dirildiğine inanmak istemedi ama İsa‟yı gördükten
sonra iman etti. İman yolculuğumda şüphelenip sendelediğim zamanlar
oldu mu? İman konusunda şüphelenen kişilere nasıl davranıyoruz? Dürüst
bir şekilde şüphesini dile getirenlere samimi bir şekilde davranarak düşüncesinin aydınlanması için dua edelim.
36
Yuhanna 20:19-31
19
Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden
korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup, “Size esenlik olsun!” dedi. 20Bunu söyledikten sonra onlara
ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab‟bi görünce sevindiler. 21İsa
yine onlara, “Size esenlik olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, ben
de sizi gönderiyorum.” 22Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh‟u alın!” dedi. 23“Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır.”
24
Onikiler‟den biri, “İkiz” diye anılan Tomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. 25Öbür öğrenciler ona, “Biz Rab‟bi gördük!” dediler. Tomas
ise, “O‟nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam” dedi.
26
Sekiz gün sonra İsa‟nın öğrencileri yine evdeydiler. Tomas da onlarla
birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu, “Size esenlik olsun!” dedi. 27Sonra Tomas‟a, “Parmağını uzat” dedi, “Ellerime bak,
elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!” 28Tomas O‟na, “Rabbim ve Tanrım!” diye yanıt verdi.29 İsa, “Beni gördüğün için mi iman ettin?” dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!” 30İsa, öğrencilerinin
önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. 31Ne var ki yazılanlar, İsa‟nın, Tanrı‟nın Oğlu Mesih olduğuna
iman edesiniz ve iman ederek O‟nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
37
Nisan
18 Sa
Öğrencilerinin Yanına
Gelen İsa
Yuhanna 21:1-14
Dirilmiş olan İsa‟yı gören öğrenciler balık tutmaya gitmelerine rağmen hiç
balık tutamazlar. İsa onlara gelir ve bol balık tutmalarını sağlar.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
1,14 İsa‟nın öğrencileri İsa‟yla görüştükten sonra kendi memleketlerine
geri dönerek balık tutarlar ve İsa onların yanına gelir. İsa‟nın öğrencilerine geldiği gibi şimdi de bizlere gelmektedir.
2-6 İsa ihtiyacımızı karşılayandır, eski mesleklerine geri dönen öğrencilere gelir ve onları azarlamak yerine doğru olanı anlamalarını sağlar.
Bana hangi öğütler verilmektedir
3-5 Rab bizimle birlikte olmazsa yaptıklarımız boştur. Dirilmiş olan
İsa‟yı gördükleri halde balık tutmaya giden öğrencilerin elde ettikleri
bomboş bir teknedir. İsa‟yla tanıştıktan sonra yaşam amacım değişti mi?
Yoksa hâlâ Rab‟be danışmadan isteklerime göre karar verip boş yere didiniyor muyum?
6-11 İsa öğrencilerin çok balık tutmasını sağlar. Öğrenciler balıkçı olmalarına rağmen tüm gece çalıştıkları halde balık tutamamışlardı ama İsa‟nın
söylediği gibi yaptıklarında çok balık tuttular. İsa‟nın buyruklarına göre
hareket edersek biz de bol ürüne kavuşabiliriz.
38
Yuhanna 21:1-14
1-2
Bundan sonra İsa Taberiye Gölü‟nün kenarında öğrencilerine yine
göründü. Bu da şöyle oldu: Simun Petrus, “İkiz” diye anılan Tomas, Celile‟nin Kana Köyü‟nden Natanel, Zebedi‟nin oğulları ve İsa‟nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. 3Simun Petrus ötekilere,
“Ben balık tutmaya gidiyorum” dedi. Onlar, “Biz de seninle geliyoruz”
dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar.
4
Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler, O‟nun İsa
olduğunu anlamadılar. 5 İsa, “Çocuklar, balığınız yok mu?” diye sordu.
“Yok” dediler. 6İsa, “Ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız” dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki, artık ağı çekemez
olmuşlardı. 7İsa‟nın sevdiği öğrenci, Petrus‟a, “Bu Rab‟dir!” dedi. Simun
Petrus O‟nun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü
giyip göle atladı. 8Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak iki yüz arşın kadar uzaktaydılar. 9Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler.
10
İsa onlara, “Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin” dedi. 11Simun Petrus
tekneye atladı ve tam yüz elli üç iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. 12İsa onlara, “Gelin, yemek
yiyin” dedi. Öğrencilerden hiçbiri O‟na, “Sen kimsin?” diye sormaya
cesaret edemedi. Çünkü O‟nun Rab olduğunu biliyorlardı. 13 İsa gidip
ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. 14İşte bu,
İsa‟nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
39
Nisan
19 Ça
Beni Seviyor Musun?
Yuhanna 21:15-25
İsa Petrus‟a üç kez “Beni seviyor musun?” diye sorarak Petrus‟un daha
önce üç kez İsa‟yı tanıdığına inkâr etme acısını iyileştirir ve yeni bir göreve
çağırır.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
15-17 İsa kişinin yenilemesine fırsat tanıyandır. Petrus‟a üç kez “Beni seviyor musun?” diye sorması onu azarlamak için değil, onu yenilemek
içindir. Rab‟bin bize yenilenmemiz için verdiği fırsatların boşa gitmemesi
için sevgiyle O‟nu dinlemeliyiz.
Bana hangi öğütler verilmektedir
15-17 İsa Petrus‟u insan tutan balıkçı yapmak için çağırmıştı ve burada
yine Petrus‟a bu görevi verir. Rab‟be olan sevgimle O‟nun bana verdiği
görevi tüm sadakatle yerine getiriyor muyum?
18,19 Rab‟bin istediği yere gitmeliyim. Rab‟bin gitmemi istediği yer, sıkıntı ve acı dolu bir yer olabilir ama bana yücelik kazandıracaktır.
Rab‟bin istediği yerde olduğuma emin miyim?
20-23 Başkalarının ne yaptığına bakmaksızın Rab‟bin bana buyurduğu
görevi yerine getirmeye gayret etmeliyim. Sadece gözlerimi Rab‟be dikerek O‟nun ardından gitmeliyim.
40
Yuhanna 21:15-25
15
Yemekten sonra İsa, Simun Petrus‟a, “Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?” diye sordu. Petrus, “Evet, ya Rab” dedi,
“Seni sevdiğimi bilirsin.” İsa ona, “Kuzularımı otlat” dedi. 16 İkinci kez
yine ona, “Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?” diye sordu. O da,
“Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin” dedi. İsa ona, “Koyunlarımı güt”
dedi. 17Üçüncü kez ona, “Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?” diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez, “Beni seviyor musun?” diye sormasına üzüldü. “Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin”
dedi. İsa ona, “Koyunlarımı otlat” dedi. 18“Sana doğrusunu söyleyeyim,
gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama
yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin
yere götürecek.” 19Bunu, Tanrı‟yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona, “Ardımdan gel” dedi. 20Petrus arkasına
döndü, İsa‟nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci, akşam yemeğinde İsa‟nın göğsüne yaslanan ve, “Ya Rab, sana kim
ihanet edecek?” diye soran öğrencidir. 21Petrus onu görünce İsa‟ya, “Ya
Rab, ya bu ne olacak?” diye sordu. 22İsa, “Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?” dedi. “Sen ardımdan gel!” 23Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı.
Ama İsa Petrus‟a, “O ölmeyecek” dememişti. Sadece, “Ben gelinceye
dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?” demişti. 24Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının
doğru olduğunu biliyoruz. 25İsa‟nın yaptığı daha başka çok şey vardır.
Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
41
Nisan
20 Pe
Babamız Tanrı’dan
Efesliler 1:1-14
Elçi Pavlus, Efes‟teki imanlı kardeşleri Tanrı‟nın lütfu ve esenliğiyle selamladıktan sonra Tanrı‟yı överek Tanrı‟nın verdiği ruhsal kutsama hakkında
öğretiyor.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
2 Tanrı İsa Mesih aracılığıyla bize lütuf ve esenlik verir. Tanrı‟nın lütfuna
sahip olanlar olarak başkalarına iyi davranmalı ve Tanrı‟yla barışmış olan
kişiler olarak başkalarıyla barış içinde yaşamaya gayret etmeliyiz.
4-6,13-14 Baba, Oğul ve Kutsal Ruh kurtuluşumuz için birlikte çalışır.
Baba bizi belirledi, Oğul kanı aracılığıyla bizi kurtardı ve Kutsal Ruh‟la
mühürlendik. Bizi belirleyen, kurtaran ve bize mirasımız için güvence veren Tanrı‟nın yüce lütfuna övgüler olsun!
Bana hangi öğütler verilmektedir
1-2 Elçi Pavlus, inanlılara gerçek kimlikleri olan “kutsal, Mesih‟e ait ve
sadık” olduklarını hatırlatır. Mesih bizi büyük bir bedelle satın aldı ve
kutsal kıldı. Böyle biri olarak her durumda Mesih‟e sadık kalıyor muyum?
4-6 Kutsal ve kusursuz olmamız için bizi seçen Tanrı‟nın yüce lütfunu
nasıl anıyoruz? Kutsal ve O‟nu öven bir yaşam sürdürerek Tanrı‟nın yüceliğini yaşantımla ilan etmeliyim. O‟nun iyi amacı uyarınca seçilen biri
olarak bugünümü nasıl yaşamalıyım?
42
Efesliler 1:1-14
1
Tanrı‟nın isteğiyle Mesih İsa‟nın elçisi atanan ben Pavlus‟tan Efes‟te
bulunan kutsallara, Mesih İsa‟ya ait olan sadıklara selam! 2Babamız Tanrı‟dan ve Rab İsa Mesih‟ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. 3Bizi Mesih‟te
her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih‟in Babası Tanrı‟ya övgüler olsun. 4O kendi önünde sevgide kutsal ve
kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih‟te seçti.
5
Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine
oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. 6 Öyle ki, sevgili Oğlu‟nda
bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. 7-8Tam bir bilgelik ve anlayışla
üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih‟in kanı aracılığıyla Mesih‟te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. 9 Tanrı
sır olan isteğini, Mesih‟te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı.
10
Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki
her şeyi Mesih‟te birleştirecek. 11Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı‟nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih‟te seçildik. 12 Öyle ki, Mesih‟e ilk umut bağlayan bizler, O‟nun yüceliğinin
övülmesi için yaşayalım. 13 Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi‟ni duyup O‟na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh‟la
O‟nda mühürlendiniz. 14 Ruh, Tanrı‟nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı‟ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
43
Nisan
21 Cu
Sizi Dualarımda
Hep Anıyorum
Efesliler 1:15-23
Pavlus, kardeşlerin imanda ilerlediğini duyduğunda Tanrı‟ya şükrederek
onların Tanrı‟yı daha iyi tanıması için dua eder.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
21-23 Tanrı Mesih‟i her şeyin ve herkesin efendisi kıldı. Kilisenin başı
olan Mesih‟in doluluğuna sahip olan kilise dünyada O‟nu temsil etmelidir. Topluluğumuz, efendimiz olan Mesih‟i nasıl temsil ediyor? Bu konuda diğer kardeşleri nasıl teşvik edebilirim?
Bana hangi öğütler verilmektedir
15-20 Pavlus topluluktaki kişilerin imana gelmeleri ve sevgide büyümelerinden dolayı şükran doluydu. Öyle ki iman eden bu kişilerin Tanrı‟nın
kimliğini daha da derin bir şekilde tanımaları için sürekli olarak dua etmektedir. Topluluğumda yeni iman eden kişiler var mı? Tanrı‟yı tanımakta büyümeleri için dua etmeliyim. Bugün kimin için dua edeceğim?
44
Efesliler 1:15-23
15-16
Bunun için, Rab İsa‟ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi
duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda
hep anıyorum. 17Rabbimiz İsa Mesih‟in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum. 1820
O‟nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı‟nın, Mesih‟i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde
sağında oturturken O‟nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.
21
Tanrı O‟nu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok
üstüne çıkardı. 22Her şeyi ayakları altına sererek O‟na bağımlı kıldı.
O‟nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. 23Kilise O‟nun
bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
45
Nisan
22 Ct
Tanrı’nın Yapıtıyız
Efesliler 2:1-10
Tanrı‟nın gücü Mesih‟i ölümden dirilttiği gibi, suçlardan ve günahlardan
ötürü ölü olan bizi de Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
4-6 Tanrı, İsa‟yı ölümden dirilten gücü ile suç ve günahlardan ötürü ölü
olan bizi yaşama kavuşturdu ve göksel yerlerde oturttu. Hak etmediğimiz
bu sevgiyi bize gösteren Tanrı‟ya şükürler olsun!
7-9 Sevdiği ve lütfunun övülmesini istediği için Tanrı bizi Mesih‟le kurtardı. Bu kurtarış iyi işlerimizin ödülü değil ancak Tanrı‟nın armağanıdır.
Böylesi bir Tanrı‟yı nasıl olur da iyi işlerimizle övmeyiz?
Bana hangi öğütler verilmektedir
1-3 Pavlus inanlıların Mesih‟ten önceki durumunu anlatmaktadır. Suç ve
günahlarımızdan ötürü ölü, karanlığın hükümranlığına ait, benliğin ve aklın tutkularına göre yaşayan gazap çocuklarıydık. Mesih‟in yaptığını unutarak gerçek kimliğimi unuttuğum oluyor mu? Tanrı‟nın Mesih aracılığıyla yaptıklarına bakarak gerçek kimliğimle sevinmeliyim.
10 İyi işler yapmak üzere Mesih‟te yeniden yaratıldık. Bugün ne gibi iyi
işler yapabiliriz?
46
Efesliler 2:1-10
1-2
Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. 3 Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, benliğin ve aklın
isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. 4-5Ama merhameti
bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz
halde, bizi Mesih‟le birlikte yaşama kavuşturdu. O‟nun lütfuyla kurtuldunuz. 6Tanrı bizi Mesih İsa‟da, Mesih‟le birlikte diriltip göksel yerlerde
oturttu. 7 Bunu, Mesih İsa‟da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz
zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. 8İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı‟nın armağanıdır.
9
Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. 10Çünkü biz Tanrı‟nın yapıtıyız, O‟nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih
İsa‟da yaratıldık.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
47
Nisan
23 Pa
İki Topluluğu Birleştirdi
Efesliler 2:11-22
Mesih, Yahudiler‟le Yahudi olmayanların birlik olmasını sağladı.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
12-19 Mesih barışımızdır. Mesih Yahudiler‟le, Yahudi olmayanları çarmıhı aracılığıyla Tanrı‟yla barıştırdı. Şimdi, Mesih aracılığıyla hepimiz
tek Ruh‟ta Baba‟nın huzuruna çıkabiliriz.
20-22 İsa topluluğun köşe taşıdır. Bir binanın düzgünlüğü ve sağlamlığı
köşe taşına bağlı olduğu gibi kilisenin sağlamlığı da İsa Mesih‟e bağlıdır.
Bizler Mesih‟in bedeni olarak Ruh aracılığıyla kutsal bir tapınak olmak
üzere inşa ediliyoruz. Bizi sağlam bir kayanın üzerine inşa eden Tanrı‟ya
şükürler olsun!
Bana hangi öğütler verilmektedir
14-18 Tanrı‟yla barışanlar hep birlikte yeni bir topluluk inşa etmektedir.
İnanlılar arasındaki ilişkiler nasıl? Aramızda çekişme, dışlama ya da bölünmelerin olmaması için özen göstermeli ve sürekli dua etmeliyiz.
48
Efesliler 2:11-22
11
Bunun için, öteki uluslardan doğan sizler bir zamanlar ne olduğunuzu
anımsayın: Bedende elle yapılmış sünnete sahip olup “sünnetli” diye anılanların “sünnetsiz” dedikleri sizler, 12o zaman Mesihsiz, İsrail‟de vatandaşlıktan yoksun, vaade dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz
ve tanrısızdınız. 13Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa‟da
Mesih‟in kanı sayesinde yakın kılındınız. 14-16Çünkü Mesih‟in kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa‟yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi
bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı‟yla barıştırmaktı. 17O gelip hem
uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. 18O‟nun aracılığıyla hepimiz tek Ruh‟ta Baba‟nın huzuruna çıkabiliriz. 19 Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı‟nın ev
halkısınız. 20Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa
edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa‟nın kendisidir. 21Bütün yapı Rab„be ait
kutsal bir tapınak olmak üzere O‟nda kenetlenip yükseliyor. 22Siz de Ruh
aracılığıyla Tanrı‟nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih‟te inşa ediliyorsunuz.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
49
Nisan
24 Pt
Sır
Efesliler 3:1-13
Pavlus kendisine vahiy yoluyla bildirilen sırrı açıkladı.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
5-6 Sır açıklandı. Tanrı önceki kuşaklara açıkça bildirmediği tasarısını,
Pavlus aracılığıyla bütün insanlara bildirmektedir. Bu sırra göre diğer
uluslardan olan bizler Müjde aracılığıyla Mesih İsa‟daki sonsuz yaşam
vaadine ortağız. Bize sonsuz yaşam vaadini veren Tanrı‟ya şükürler olsun!
Bana hangi öğütler verilmektedir
8-10 Pavlus, Mesih‟in Müjdesi‟yle beraber kilisenin görevini bildirmek
için de atanmıştır. Böylece tüm ruhsal varlıklar gizli tutulan sırrı öğrenecektir. Kilisenin de Tanrı‟nın bu tasarısını bildirme görevi vardır. Topluluğum bu harika tasarıyı cesaretle bildiriyor mu?
13 Pavlus Mesih‟in elçisi olarak sıkıntılar çekmekteydi. Pavlus kiliseyi
çektiği sıkıntılar yüzünden yılmak yerine, çarmıhını yüklenen elçiye bakarak teşvik almaya çağırdı. İmanımdan ya da hizmetimden ötürü zorluklarla karşılaşıyor muyum? Mesih‟in görünmesiyle yücelik kazanacağımı
bilerek Müjde‟ye güvenmeli ve hizmetime devam etmeliyim.
50
Efesliler 3:1-13
1
Bu nedenledir ki, ben Pavlus siz uluslar uğruna Mesih İsa‟nın tutuklusu
oldum. 2Tanrı‟nın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuzdur. 3Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı, sır
olan tasarısını bana vahiy yoluyla bildirdi. 4Bu mektubu okuduğunuzda
Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. 5Bu sır önceki kuşaklara
açıkça bildirilmemişti. Şimdiyse Mesih‟in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. 6 Şöyle ki, öteki uluslar
da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve Müjde aracılığıyla Mesih
İsa‟da vaade ortaktır. 7Tanrı‟nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı
uyarınca bu Müjde‟yi yaymakla görevlendirildim. 8-9Bütün kutsalların en
değersiziydim. Yine de Mesih‟in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı‟da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. 10Öyle
ki, Tanrı‟nın çok yönlü bilgeliği, kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. 11 Bu, Tanrı‟nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa‟da yerine getirdiği amaca uygundu. 12Mesih‟te ve Mesih‟e olan imanımızla Tanrı‟ya
cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. 13Bu nedenle, uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
51
Nisan
25 Sa
Baba’nın Önünde
Diz Çökerim
Efesliler 3:14-21
Pavlus Efes‟teki inanlıların Mesih‟in sevgisini anlamaları için dua etmektedir.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
14,15 Tanrı kendi yüceliğinin zenginliği ile dualarımıza cevap verir. Dualarımızı cevaplayan Babamız‟a çekinmeden yaklaşıp dua edebiliriz.
Bana hangi öğütler verilmektedir
Tüm Metin Pavlus inanlılar için dua etti. Mesih‟in sevgisini anlayabilmeleri için Tanrı‟nın kilisesini Ruh‟un kudretiyle güçlendirmesini ve doluluğuyla doldurmasını istedi. Pavlus‟un duası bugünkü inanlılar için örnek
teşkil etmektedir. Diğer inanlılar için nasıl dua ediyorum? Pavlus‟un duasını örnek alarak bugün kimin için dua etmeliyim?
52
Efesliler 3:14-21
14-15
Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı
Baba‟nın önünde diz çökerim. 16-19Baba‟nın kendi yüceliğinin zenginliği
uyarınca Ruhu‟yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih‟in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı‟nın
bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih‟in sevgisinin ne denli geniş ve
uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi
kavramaya gücünüz yetsin. 20Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. 21Kilisede ve Mesih İsa‟da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek
O‟na yücelik olsun! Amin.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
53
Nisan
26 Ça
Aldığı Çağrıya Yaraşır
Biçimde Yaşamak
Efesliler 4:1-16
Pavlus aldığı çağrıya yaraşır biçimde yaşamaları için kardeşleri teşvik ediyor.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
11-16 Tanrı inanlılara farklı görevler verdi. Öyle ki Mesih‟i tanıyıp sevgiyle gerçeğe uyarak her yönden tek bir beden olarak olgunluğa erişebilelim. Mesih‟in bedeninin geliştirilmesi ve donatılması için Tanrı bana verdiği görev nedir? Görevimi sadakatle yerine getiriyor muyum?
Bana hangi öğütler verilmektedir
1-6 Tanrı bir olduğu gibi Mesih‟in bedeni, kilise de bir olmaya çağrıldı.
Bu nedenle alçakgönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olmalı, birlik ve esenlik içinde yaşamaya gayret etmeliyiz. Topluluğumdaki birliği korumak
için sevgi ve hoşgörü göstermem gereken biri var mı? Bunu nasıl yapabilirim?
14 Rab‟bin çağrısına yaraşan bir yaşam sürdürmeliyim. Sahte öğretilere
kapılmamak için Rab‟bin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmeliyiz. Bu
nedenle her gün düzenli bir şekilde Kutsal Kitap okuyup üzerinde derin
düşünelim.
54
Efesliler 4:1-16
1
Bu nedenle, Rab‟bin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır
biçimde yaşamanızı rica ederim. 2Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak
huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. 3Ruh‟un
birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. 4-6Çağrınızdan doğan tek
bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz
bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve
Babası birdir. 7Ama lütuf her birimize Mesih‟in armağanı ölçüsünde bağışlandı. 8Bunun için Kutsal Yazı şöyle der: “Yükseğe çıktı ve tutsakları
peşine taktı, İnsanlara armağanlar verdi.” 9 Şimdi bu “çıktı” sözcüğü,
Mesih önce aşağılara, yeryüzüne indi demek değil de nedir? 10İnen de
O‟dur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da
O‟dur. 11Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini
önder ve öğretmen atadı. 12Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve
Mesih‟in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. 13Sonunda hepimiz imanda
ve Tanrı Oğlu‟nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. 14Böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. 15Tersine, sevgiyle
gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih‟e doğru her yönden büyüyeceğiz. 16 O‟nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide
gelişiyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
55
Nisan
27 Pe
Eski Yaradılışı
Sıyırıp Atın
Efesliler 4:17-32
Pavlus inanlıların eski yaradılışı üzerlerinden sıyırıp atarak yeni yaradılışı
giyinmelerini istedi.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
30 Kutsal Ruh, imanlılar kutsal bir yaşam sürdürmediğinde kederlenir.
Yaptıklarımın Kutsal Ruh‟u kederlendirebilir. Bunun farkında mıyım?
Bana hangi öğütler verilmektedir
17-24 Yeni yaradılışı giyen ve yenilenmekte olan kişilere uygun bir yaşam sürdürmeliyiz. Her gün düşüncede ve ruhta yenilenmek için ne yapıyoruz? Topluluğumda yeni iman eden kişilere Müjde‟nin gerçeğini ve bu
Müjde karşısında nasıl bir yaşam sürdürmeleri gerektiğini öğretiyoruz
muyuz?
25-32 Aynı bedenin üyeleri olduğumuz için birbirimize gerçeği söylemeliyiz. Kutsal Ruh‟u kederlendirmemek için, her kötü niyet, kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftiradan uzak durmalıyız. Tanrı bizi bağışladığı için
birbirimizi bağışlamalıyız. Tanrı‟ya ait kişiler olarak yaşantımızda Tanrı‟nın karakterini ve eylemlerini yansıtmalıyız.
56
Efesliler 4:17-32
17
Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum: Artık öteki
uluslar gibi boş düşüncelerle yaşamayın. 18Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı‟nın yaşamına
yabancılaştılar. 19Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler. 20Ama siz Mesih‟i böyle
öğrenmediniz. 21 Kuşkusuz İsa‟nın sesini duydunuz, O‟ndaki gerçeğe
uygun olarak O‟nun yolunda eğitildiniz. 22-23Önceki yaşayışınıza ait olup
aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, 24 gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı‟ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz. 25Bunun için
yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin.
Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. 26Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. 27İblis‟e de fırsat vermeyin.
28
Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı
yaparak emek versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun.
29
Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca
göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. 30Tanrı‟nın Kutsal Ruhu‟nu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh‟la mühürlendiniz. 31Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve
iftira sizden uzak olsun. 32 Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun.
Tanrı sizi Mesih‟te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
57
Nisan
28 Cu
Tanrı’yı Örnek Alın
Efesliler 5:1-21
Pavlus kutsal bir yaşam ile ahlaksız bir yaşamı karşılaştırır. İmanlılar Tanrı‟yı örnek alarak ışık çocukları gibi Kutsal Ruh‟la dolu yaşamalıdır.
İsa’nın ayetlerdeki kimliği
2 İsa bizim uğrumuza kendini kurban olarak sundu. Biz de İsa‟yı örnek
alarak başkaları için fedakârlık etmeye hazır olmalıyız.
5-7 Tanrı‟nın gazabı fuhuş, ahlaksızlık ve açgözlülük yapanların üzerindedir. Karanlık işlerine ortak olmamak için Tanrı‟ya itaatsizlik etmeyi
alışkanlık haline getirenlerden kaçınmalıyız.
Bana hangi öğütler verilmektedir
15-17 Yaşadığımız günler kötü olduğu için zamanımızı boşa harcamak
yerine fırsatları iyi değerlendirmemiz gerek. Zamanımı Tanrı‟nın isteğine
göre kullanabilmem için şimdi karar vermem gereken bir konu var mı?
10-11,18-21 Karanlık yerine ışıkta, bilgelikten yoksun olanlar yerine bilgeler gibi yaşamalıyız. Mesih‟e duyduğumuz saygıdan ötürü birbirimize
bağlı olmalı, mezmur, ilahi ve ruhsal ezgilerle birbirimizi teşvik etmeli ve
sürekli şükretmeliyiz.
58
Efesliler 5:1-21
1
Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrı‟yı örnek alın. 2Mesih bizi
nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban
olarak nasıl Tanrı‟ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.
3
Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara
yaraşmaz bu. 4Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar
da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. 5Şunu kesinlikle bilin ki, fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek
olan açgözlü kişinin, Mesih‟in ve Tanrı‟nın Egemenliği‟nde mirası yoktur. 6Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı‟nın
gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. 7Onun için böyleleriyle oturup
kalkmayın. 8Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab‟de ışıksınız. Işık
çocukları olarak yaşayın. 9Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta
ve gerçekte görülür. 10Rab‟bi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. 11Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın. 12Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır. 13Işığın açığa
vurduğu her şey görünür. 14Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle
deniyor: “Uyan, ey uyuyan! Ölümden diril! Mesih sana ışık saçacak.”
15
Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. 16Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. 17Bunun için akılsız olmayın, Rab‟bin isteğinin
ne olduğunu anlayın 18Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür.
Bunun yerine Ruh‟la dolun: 19Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab‟be ezgiler, mezmurlar okuyun; 20 durmadan,
her şey için Rabbimiz İsa Mesih‟in adıyla Baba Tanrı‟ya şükredin;
21
Mesih‟e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
59
Nisan
29 Ct
Sorumluluk
Efesliler 5:22–6:9
Pavlus inanlıların yerine getirmesi gereken sorumluluklar hakkında bahsetmektedir.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
Tüm Metin Kilisesini kutsal ve kusursuz yapmak isteyen Tanrı ilişkilerimize önem verir. İnanlılar olarak karı-koca, ebeveyn-çocuk ve işverenişçi ilişkilerimizde Tanrı‟nın karakterini diğerlerine yansıtmamız gerekir.
İnsanlarla olan ilişkimiz Tanrı‟nın kilisesiyle fedakârlık yaparak onardığı
ilişkiyi işaret eder.
Bana hangi öğütler verilmektedir
22-33 Mesih‟in kiliseyi sevdiği gibi kocaların da eşlerini sevmesi gerekir.
Kadınlar da kocalarına Tanrı‟nın isteğine uygun biçimde bağımlı olması
gerekir. Kutsal Kitap‟ın öğrettiği gibi eşimi seviyor ve ona bağımlı oluyor
muyum?
6:4 Çocuklarımızı hem sevgi hem de düzgün bir terbiye ile büyütmemiz
gerekir. Çocuklarımızı Kutsal Kitap‟a dayalı bir biçimde eğitmek istiyorsak ilk önce ebeveynler olarak kendimiz Rab‟be bağımlı olmalıyız. Çocukların eğitim sorumluluğunu sadece okul ya da kiliseye atmak yerine
kendi üstümüze düşeni yapmaya gayret etmeliyiz.
60
Efesliler 5:22–6:9
22
Ey kadınlar, Rab‟be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.
Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek
de kadının başıdır. 24 Kilise Mesih‟e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her
durumda kocalarına bağımlı olsunlar. 25Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl
sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.
26
Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak
için kendini feda etti. 27Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da
buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin.
Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. 28Aynı biçimde kocalar da
karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever.
29
Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine,
onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih‟in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi.
30
Çünkü bizler O‟nun bedeninin üyeleriyiz. 31 “Bunun için adam annesini
babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.” 32Bu sır
büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. 33 Size
gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı
göstersin.
1
Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu
budur. 2-3“İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.” Vaat içeren ilk buyruk budur. 4Ey babalar, siz
de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab‟bin terbiye ve öğüdüyle büyütün. 5Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih‟in
sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. 6 Bunu,
yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için
yapmayın. Mesih‟in kulları olarak Tanrı‟nın isteğini candan yerine getirin. 7İnsanlara değil, Rab‟be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin.
8
Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab‟den alacağını biliyorsunuz. 9Ey efendiler, siz de kölelerinize
aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de
Efendiniz‟in göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını
biliyorsunuz.
23


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
61
Nisan
30 Pa
Ruhsal Silahlar
Efesliler 6:10-24
Pavlus, ruhsal savaşın gerçekliğini anlatmaktadır. Bu savaşta zafer, Tanrı‟nın sağladığı ruhsal silahlar ile olur
Bana hangi öğütler verilmektedir
10-17 Savaşımız Tanrı‟ya karşı gelen ruhsal güçlerledir. Bu nedenle, silahımız da ruhsal silahlar olmalıdır. İblis‟in hilelerine karşı Rab‟bin üstün
gücüne güvenerek savaştığımızda, zafer kazanacağımız kesindir! Bu ayetlerde söz edilen silahları tek tek inceleyip üzerinde derin düşünelim ve
Tanrı‟nın sağladığı silahlarla kuşanalım.
18-20 Ruh‟un yönetiminde tam bir adanmışlıkla bütün inanlılar için dua
etmemiz gerekir. Özellikle de Müjde‟nin aktif bir şekilde duyurulması
için dua etmeliyiz. Öyle ki Müjde‟nin gerçeği cesaretle duyurulsun. Bugün kimin için dua edebilirim?
62
Efesliler 6:10-24
10
Son olarak Rab‟de, O‟nun üstün gücüyle güçlenin. 11İblis‟in hilelerine
karşı durabilmek için Tanrı‟nın sağladığı bütün silahları kuşanın. 12Çünkü
savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına
karşıdır. 13Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı‟nın bütün silahlarını kuşanın.
14-15
Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını
takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjdesi‟ni yayma hazırlığını giymiş
olarak yerinizde durun. 16Bunların hepsine ek olarak, Şeytan‟ın bütün
ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. 17Kurtuluş miğferini ve Ruh‟un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. 18Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh‟un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.
19
Ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de
dua edin; öyle ki, Müjde‟nin sırrını cesaretle bildirebileyim. 20Uğruna
zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim Müjde‟yi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin. 21Nasıl olduğumu, ne yaptığımı sizin
de bilmeniz için sevgili kardeşimiz, Rab‟bin güvenilir hizmetkârı Tihikos size her şeyi bildirecektir. 22 Kendisini bu amaçla, durumumuzu
iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için size gönderiyorum. 23Baba
Tanrı‟dan ve Rab İsa Mesih‟ten kardeşlere imanla birlikte esenlik ve
sevgi diliyorum. 24Tanrı‟nın lütfu Rabbimiz İsa Mesih‟i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
63
Mayıs
1 Pt
Sadık ve Güçlü Tanrı
Mısır’dan Çıkış 1:1-22
Mısır‟a göçen Yakup‟un ailesi büyük bir ulus olacak kadar çoğaldı. Durumun ciddiyetini gören firavun, İsrail halkının yeni doğan tüm erkek çocuklarını öldürmeye kalkar fakat başarmakta zorluk çeker.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
7,12 Tanrı sadık ve güçlüdür. Verdiği sözü yerine getirerek İbrahim‟in
soyunu büyük bir ulus yaptı (Yar.12:2; 35:11; 46:3). Tanrı, İsa Mesih‟e
iman eden bizleri de İbrahim‟in soyu olarak kabul eder, verdiği sözü yerine getirmeye devam eder.
17-20 Tanrı kendisine güvenenlere lütfunu gösterir. Tanrı‟dan korktukları
için firavunun emrine uymayan ebelere iyilik eder. Tanrı Daniel‟le üç arkadaşını ölümden kurtardığı gibi (Dan.3:8-28; 6:10-24) bizi de kurtaracağından emin olabiliriz.
Bana hangi öğütler verilmektedir
8-14 İsrailliler sayıca büyüyerek güçlenince sıkıntılı bir döneme girdiler.
Fakat bu sıkıntılı dönemin önemli bir nedeni vardı. Tanrı‟nın İbrahim‟e
verdiği söz uyarınca, vaade göre verilen Kenan Ülkesi‟ne gitme zamanı
yaklaşmıştı. İmanlı olduğumdan dolayı sıkıntı çektiğimde ne yapacağım?
Sorunlara değil, ileride Tanrı‟nın vereceği görkeme güvenerek günbegün
yaşamalıyım.
64
Mısır’dan Çıkış 1:1-22
1
Yakup‟la birlikte aileleriyle Mısır‟a giden İsrailoğulları‟nın adları şunlardır: 2Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, 3İssakar, Zevulun, Benyamin, 4Dan,
Naftali, Gad, Aşer. 5Yakup‟un soyundan gelenler toplam yetmiş kişiydi.
Yusuf zaten Mısır‟daydı. 6Zamanla Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi
öldü. 7Ama soyları arttı; üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke onlarla
dolup taştı. 8Sonra Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır‟da
tahta çıktı. 9Halkına, “Bakın, İsrailliler sayıca bizden daha çok” dedi,
10
“Gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha da çoğalırlar; bir
savaş çıkarsa, düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler.” 11Böylece Mısırlılar İsrailliler‟in başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailliler firavun için Pitom ve Ramses adında ambarlı
kentler yaptılar. 12Ama Mısırlılar baskı yaptıkça İsrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak 13İsrailliler‟i amansızca çalıştırdılar. 14Her türlü tarla işi, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerle
yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar.
15
Mısır Kralı, Şifra ve Pua adındaki İbrani ebelere şöyle dedi: 16“İbrani
kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın; çocuk erkekse
öldürün, kızsa dokunmayın.” 17Ama ebeler Tanrı‟dan korkan kimselerdi,
Mısır Kralı‟nın buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar.
18
Bunun üzerine Mısır Kralı ebeleri çağırtıp, “Niçin yaptınız bunu?” diye
sordu, “Neden erkek çocukları sağ bıraktınız?” 19Ebeler, “İbrani kadınlar
Mısırlı kadınlara benzemiyor” diye yanıtladılar, “Çok güçlüler. Daha ebe
gelmeden doğuruyorlar.” 20Tanrı ebelere iyilik etti. Halk çoğaldıkça çoğaldı. 21Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi
yaptı. 22Bunun üzerine firavun bütün halkına buyruk verdi: “Doğan her
İbrani erkek çocuk Nil‟e atılacak, kızlar sağ bırakılacak.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
65
Mayıs
2 Sa
Rab’bin Koruduğu Bebek
Mısır’dan Çıkış 2:1-10
Tanrı, Nuh‟la ailesini koruduğu gibi firavunun kızı aracılığıyla Musa‟yı da
korudu.
Bana hangi öğütler verilmektedir
1,2 Tanrı‟dan korkan ve O‟na güvenenler RAB‟bin isteğini yerine getirmeye çalışır. Kralın buyruğundan çok Tanrı‟dan korkan Musa‟nın anne
ve babası ileride RAB‟bin işini yapacak olan Musa‟yı ölümden kurtarmış
oldu.
3,4 Ölüm tehlikesi olmasına rağmen Musa‟nın anne ve babası Tanrı‟ya
güvenerek üç ay boyunca bebeği gizledi. Ardından kararı Rab‟be bırakarak çocuğu suya bırakmak zorunda kaldılar. Çocuklarımızı yetiştirirken
hem yapabildiğimizin en iyisini yapmalıyız hem de her konuda kararı
RAB‟be bırakmalıyız.
5,6,10 Tanrı, aklımıza gelebilecek en imkansız durumunda bile harikalar
yaratır. İbraniler‟i yok etmek isteyen firavunun kendi kızı tarafından korunan Musa‟ya gereken her şeyi sağlayan RAB‟be hamtlar olsun!
7-9 Bir kişinin hayatında çocukluğun etkisi önemlidir. Rab‟bin merhameti
aracılığıyla kendi annesi tarafından yetiştirilen Musa, Tanrı‟nın vaatlerini
duyarak büyüdü. Öyle ki iman sayesinde alacağı ödülü düşündüğü için sarayda yaşamaktan vazgeçebildi (İbr.11:24-26). Çocuklarımızı Musa‟nın
annesi gibi dünyasal başarıyı değil ama imanla alacağı ödülü düşünmesini
sağlayacak şekilde yetiştirmeliyiz.
66
Mısır’dan Çıkış 2:1-10
1
Levili bir adam kendi oymağından bir kızla evlendi. 2Kadın gebe kaldı ve
bir erkek çocuk doğurdu. Güzel bir çocuk olduğunu görünce, onu üç ay
gizledi. 3Daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca, hasır bir sepet alıp katran ve ziftle sıvadı. İçine çocuğu yerleştirip Nil kıyısındaki sazlığa bıraktı.
4
Çocuğun ablası kardeşine ne olacağını görmek için uzaktan gözlüyordu.
5
O sırada firavunun kızı yıkanmak için ırmağa indi. Hizmetçileri ırmak
kıyısında yürüyorlardı. Sazların arasındaki sepeti görünce, firavunun kızı
onu getirmesi için hizmetçisini gönderdi. 6Sepeti açınca ağlayan çocuğu
gördü. Ona acıyarak, “Bu bir İbrani çocuğu” dedi. 7Çocuğun ablası firavunun kızına, “Gidip bir İbrani sütnine çağırayım mı?” diye sordu, “Senin
için bebeği emzirsin.” 8Firavunun kızı, “Olur” diye yanıtladı. Kız gidip
bebeğin annesini çağırdı. 9Firavunun kızı kadına, “Bu bebeği al, benim
için emzir, ücretin neyse veririm” dedi. Kadın bebeği alıp emzirdi.
10
Çocuk büyüyünce, onu geri getirdi. Firavunun kızı çocuğu evlat edindi.
“Onu sudan çıkardım” diyerek adını Musa koydu.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
67
Mayıs
3 Ça
Musa Kaçıyor
Mısır’dan Çıkış 2:11-25
Soydaşlarına yardım etmek için Mısırlı‟yı öldüren Musa firavundan kaçtı.
Mısır kralı değişti, ama İsrailliler‟in köleliği devam etmektedir.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
23-25 Tanrı İsrailliler‟in feryatla inlemelerini ve yakarışlarını duydu ve
atalarıyla yaptığı antlaşmayı anımsadı. Tanrı, atalarına söz verdiği gibi
halkı Kenan Ülkesi‟ne götürmek için harekete geçti. Aynı şekilde İsa Mesih‟teki vaade göre O‟na iman eden bizlerin de Mesih‟in görünmesiyle
kurtuluşu tamamlanacaktır.
Bana hangi öğütler verilmektedir
11-15, 21,22 Musa kendince iyi bir niyetle soydaşlarına yardım etmek istedi (İbr.11:24-25). Fakat işler düşündüğünden farklı ilerlediği için kaçmak zorunda kaldı (Elç.7:25-29). Biz de iyi niyetle yola çıkıp beklemediğimiz kötü sonuçlarla karşı karşıya gelebiliriz. İyi niyetli olmak doğru bir
karar verdiğimiz anlamına gelmez. Bu nedenle karar verirken RAB‟be
danışarak vermeliyiz.
23-25 İsrail halkı uzun zamandır RAB‟be feryat ediyordu. Bazen biz de
Tanrı duymuyormuş gibi hissedebiliriz. Fakat RAB‟bin egemen olduğuna
güvenmeliyiz. Uzun zamandır dua ettiğim konular var mı? RAB‟bin isteğinin er ya da geç yerine geleceğinden emin olabilirim.
68
Mısır’dan Çıkış 2:11-25
11
Musa büyüdükten sonra bir gün soydaşlarının yanına gitti. Yaptıkları
ağır işleri seyrederken bir Mısırlı‟nın bir İbrani‟yi dövdüğünü gördü.
12
Çevresine göz gezdirdi; kimse olmadığını anlayınca, Mısırlı‟yı öldürüp
kuma gizledi. 13Ertesi gün gittiğinde, iki İbrani‟nin kavga ettiğini gördü.
Haksız olana, “Niçin kardeşini dövüyorsun?” diye sordu. 14Adam, “Kim
seni başımıza yönetici ve yargıç atadı?” diye yanıtladı, “Mısırlı‟yı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun?” O zaman Musa korkarak,
“Bu iş ortaya çıkmış!” diye düşündü. 15Firavun olayı duyunca Musa‟yı
öldürtmek istedi. Ancak Musa ondan kaçıp Midyan yöresine gitti. Bir kuyunun başında otururken 16Midyanlı bir kâhinin yedi kızı su çekmeye geldi. Babalarının sürüsünü suvarmak için yalakları dolduruyorlardı. 17Ama
bazı çobanlar gelip onları kovmak istedi. Musa kızların yardımına koşup
hayvanlarını suvardı. 18Sonra kızlar babaları Reuel‟in yanına döndüler.
Reuel, “Nasıl oldu da bugün böyle tez geldiniz?” diye sordu. 19Kızlar,
“Mısırlı bir adam bizi çobanların elinden kurtardı” diye yanıtladılar, “Üstelik bizim için su çekip hayvanlara verdi.” 20Babaları, “Nerede o?” diye
sordu, “Niçin adamı dışarıda bıraktınız? Gidin onu yemeğe çağırın.”
21
Musa Reuel‟in yanında kalmayı kabul etti. Reuel de kızı Sippora‟yı
onunla evlendirdi. 22Sippora bir erkek çocuk doğurdu. Musa, “Garibim bu
yabancı ülkede” diyerek çocuğa Gerşom adını verdi. 23Aradan yıllar geçti,
bu arada Mısır Kralı öldü. İsrailliler hâlâ kölelik altında inliyor, feryat
ediyorlardı. Sonunda yakarışları Tanrı‟ya erişti. 24Tanrı iniltilerini duydu;
İbrahim, İshak ve Yakup‟la yaptığı antlaşmayı anımsadı. 25İsrailliler‟e
baktı ve onlara ilgi gösterdi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
69
Mayıs
4 Pe
Tanrı’nın Çağrısı
Mısır’dan Çıkış 3:1-12
Tanrı yanan ama tükenmeyen bir çalının içinden Musa‟ya seslendi. Geçmişte İbrahim‟e verdiği sözü uyarınca İsrailliler‟i vaat ettiği ülkeye götürmek
için Musa‟yı çağırdı.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
2-5 Tanrı kutsaldır. Musa‟yla konuşmasını kendisinin kutsal oluğunu
açıklamakla başladı. Bunun üzerine Musa korkarak yüzünü kapattı.
Rab‟be tapınırken O‟nun ne kadar kutsal olduğunu unutmamalıyım. O‟na
dua ederken nasıl bir tavırla yaklaşıyorum?
6-8 Tanrı vaadine sadıktır. Antlaşmayı yerine getirmek için halkını Mısır‟dan çıkarıp süt ve bal akan toprağa götürecektir. İsrailliler‟i nasıl Kenan Ülkesi‟ne götürdüğü gibi, İsa Mesih aracılığıyla bizlere verilen sonsuz yaşamın güvencesi de kesindir. Benim için biricik Oğlu‟nu feda eden
Rabbim‟e gün boyu hamtlar sunayım!
Bana hangi öğütler verilmektedir
10-12 Çağıran ve görevlendiren Tanrı‟dır. RAB, Musa‟nın istediğine göre
değil, kendi istediği zamana göre Musa‟yı görevlendirdi. Ancak Musa
kendine verilen görevi uygun görmedi, Tanrı‟ya olumsuz cevap verdi.
Fakat RAB onunla olacağına dair söz verdi. Bazen kendimizi uygun görmeyip RAB‟bin çağrısına itaat etmiyoruz. Fakat bilmemiz gerekir ki, zaten kendi gücümüzle değil, çağıran RAB‟bin kendisi çalışacaktır. Her konuda sana itaat etmem için bana yardım et, ya RAB!
70
Mısır’dan Çıkış 3:1-12
1
Musa kayınbabası Midyanlı Kâhin Yitro‟nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı Dağı‟na, Horev‟e vardı. 2RAB‟bin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor, ama tükenmiyor. 3“Çok garip” diye düşündü, “Gidip bir bakayım,
çalı neden tükenmiyor!” 4RAB Tanrı Musa‟nın yaklaştığını görünce, çalının içinden, “Musa, Musa!” diye seslendi. Musa, “Buyur!” diye yanıtladı.
5
Tanrı, “Fazla yaklaşma” dedi, “Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. 6Ben babanın Tanrısı, İbrahim‟in Tanrısı, İshak‟ın Tanrısı ve
Yakup‟un Tanrısı‟yım.” Musa yüzünü kapadı, çünkü Tanrı‟ya bakmaya
korkuyordu. 7RAB, “Halkımın Mısır‟da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm”
dedi, “Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. 8Bu yüzden onları Mısırlılar‟ın elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan,
Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevus topraklarına götüreceğim. 9İsrailliler‟in
feryadı bana erişti. Mısırlılar‟ın onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. 10Şimdi gel, halkım İsrail‟i Mısır‟dan çıkarmak için seni firavuna
göndereyim.” 11Musa, “Ben kimim ki firavuna gidip İsrailliler‟i Mısır‟dan
çıkarayım?” diye karşılık verdi. 12Tanrı, “Kuşkun olmasın, ben seninle
olacağım” dedi, “Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak: Halkı Mısır‟dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
71
Mayıs
5 Cu
Ben Ben’im
Mısır’dan Çıkış 3:13-22
Kendisine adını soran Musa‟ya, “Ben Ben‟im” diye yanıtlayan Tanrı, aynı
zamanda kendisinin atalarının Tanrısı da olduğunu açıkladı.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
14 Tanrı‟yı insan ifadesiyle tanımlayamayız. Tanrı dışındaki her şey
O‟nun aracılığıyla var olan oldu. Bu nedenle Kutsal Kitap O‟nu “Alfa ve
Omega”, “Var olan, var olmuş ve gelecek olan” olarak tanıtır (Va.1:8;
4:8). Atalarla antlaşma yapan Tanrı, Musa‟yla konuşmaktadır. O aynı
zamanda dün, bugün ve sonsuza dek aynı olan İsa Mesih (İbr.13:8) ve
Kutsal Ruh olarak içimizde yaşar. Tüm evreni yaratan ve hâlâ dünyayı
yönetmeye devam eden Tanrımız‟a hamtlarla tapınalım!
15-17 Tanrı‟nın, İbrahim‟in, İshak‟ın ve Yakup‟un Tanrısı olması ne harikadır! Bizleri seçerek kendisine ait çocuklar yaptı, sevgili Oğlu‟nun
egemenliğine aktararak (Kol.1:13) bize olan sevgisini gösterdi. Hayatım
boyunca O‟nu öveyim!
18-20 Tanrı isteğini gerçekleştirir. Firavun İsrailliler‟i göndermek istemese de, sonunda göndermek zorunda kalacağını söyledi. Tanrı‟nın isteği
kesinlikle yerine gelecektir. Karşı çıkanlar olsa da, gecikmiş görünse de
Tanrı‟nın isteği gerçekleşecektir.
Bana hangi öğütler verilmektedir
21,22 İsrail halkının Mısır‟dan çıkarken yıllarca çalıştıklarının ücretini
alıp gideceği bildirilmektedir. Komşulardan istemenin anlamı budur. Tanrı kendi halkına gerekeni her durumda sağlamaktadır.
72
Mısır’dan Çıkış 3:13-22
13
Musa şöyle karşılık verdi: “İsrailliler‟e gidip, „Beni size atalarınızın
Tanrısı gönderdi‟ dersem, „Adı nedir?‟ diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?” 14Tanrı, “Ben Ben‟im” dedi, “İsrailliler‟e de ki, „Beni size Ben
Ben‟im diyen gönderdi.‟ 15“İsrailliler‟e de ki, „Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim‟in Tanrısı, İshak‟ın Tanrısı ve Yakup‟un Tanrısı Yahve gönderdi.‟ Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. 16Git, İsrail ileri gelenlerini topla, onlara şöyle de: „Atalarınız İbrahim‟in, İshak‟ın, Yakup‟un Tanrısı Yahve bana görünerek şunları söyledi: Sizinle ve Mısır‟da size yapılanlarla yakından ilgileniyorum. 17Söz
verdim, sizi Mısır‟da çektiğiniz sıkıntıdan kurtaracağım; Kenan, Hitit,
Amor, Periz, Hiv ve Yevus topraklarına, süt ve bal akan ülkeye götüreceğim.‟ 18“İsrail ileri gelenleri seni dinleyecekler. Sonra birlikte Mısır Kralı‟na gidip, „İbraniler‟in Tanrısı Yahve bizimle görüştü‟ diyeceksiniz,
„Şimdi izin ver, Tanrımız Yahve‟ye kurban kesmek için çölde üç gün yol
alalım.‟ 19Ama biliyorum, güçlü bir el zorlamadıkça Mısır Kralı gitmenize
izin vermeyecek. 20Elimi uzatacak ve aralarında şaşılası işler yaparak Mısır‟ı cezalandıracağım. O zaman sizi salıverecek. 21“Halkımın Mısırlılar‟ın gözünde lütuf bulmasını sağlayacağım. Gittiğinizde eli boş gitmeyeceksiniz. 22Her kadın Mısırlı komşusundan ya da konuğundan altın ve
gümüş takılar, giysiler isteyecek. Oğullarınızı, kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Mısırlılar‟ı soyacaksınız.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
73
Mayıs
6 Ct
Elinde Ne Var?
Mısır’dan Çıkış 4:1-9
Musa halkın ona inanmayacağını söyleyince, Tanrı ona iki kere olağanüstü gücünü gösterdi ve gerekirse suyu kana çevireceğine söz verdi.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
2-9 Musa bahaneler öne atsa da, Tanrı onu ikna edecek işler yaptı. Bu ne
harika! Tanrı‟nın, İbrahim‟in soyuyla yaptığı antlaşmayı yerine getirmek
için ne kadar da tutkulu olduğunu gösteriyor.
2-4, 6,7 Tanrı Musa‟ya iki kere mucize yaparak gücünü gösterdi. Dünyanın yaratılışından önce bizi seçen, kurtuluş tasarısını yapan Tanrı, evrenin
tarihini istediğine göre kullanacaktır. Biricik Oğlu‟nu esirgemeyen Tanrı
bugün de bizim için gereken her şeyi bağışlayacaktır (Rom.8:32).
Bana hangi öğütler verilmektedir
1 Geçmişteki başarısızlıklardan özgür olmalıyız. Musa da belki 40 yıl önceki olaydan ötürü endişe duymaktaydı (Elç.7:25). Endişelerim beni
Rab‟bin çağrısından alıkoyuyor mu?
2-9 RAB‟bin gücü itaatin sonucunda ortaya çıkar. O‟na imanla itaat eden
Musa ve İsrail halkı gibi bizler de itaat ettikçe Tanrı‟nın gücünü göreceğiz.
Bugün RAB‟be itaat etmem gereken bir konu var mı? Tanrı‟nın şaşılası
işlerini göreceğime güvenerek imanla itaat etmeliyim.
74
Mısır’dan Çıkış 4:1-9
1
Musa, “Ya bana inanmazlarsa?” dedi, “Sözümü dinlemez, „RAB sana
görünmedi‟ derlerse, ne olacak?” 2RAB, “Elinde ne var?” diye sordu.
Musa, “Değnek” diye yanıtladı. 3RAB, “Onu yere at” dedi. Musa değneğini yere atınca, değnek yılan oldu. Musa yılandan kaçtı. 4RAB, “Elini
uzat, kuyruğundan tut” dedi. Musa elini uzatıp kuyruğunu tutunca yılan
yine değnek oldu. 5RAB, “Bunu yap ki, ataları İbrahim‟in, İshak‟ın, Yakup‟un Tanrısı RAB‟bin sana göründüğüne inansınlar” dedi. 6Sonra, “Elini koynuna koy” dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli bir
deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. 7RAB, “Elini yine koynuna koy” dedi. Musa elini yine koynuna koydu. Çıkardığı zaman
eli eski haline dönmüştü. 8RAB, “Eğer sana inanmaz, ilk belirtiyi önemsemezlerse, ikinci belirtiye inanabilirler” dedi, 9“Bu iki belirtiye de inanmaz, sözünü dinlemezlerse, Nil‟den biraz su alıp kuru toprağa dök. Irmaktan aldığın su toprakta kana dönecek.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
75
Mayıs
7 Pa
Ben Yapamam
Mısır’dan Çıkış 4:10-17
Tanrı, iyi konuşmacı olmadığını öne süren Musa‟ya yardımcı olarak Harun‟u göndereceğine söz verdi.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
Tüm Metin Tanrı tasarısını yerine getirmekte sabırlıdır. İtaat etmekten
kaçmaya çalışan Musa‟ya öfkelendi ama onu ne cezalandırdı, ne de planından vazgeçti. Rab öfkeliyken bile bize merhamet ediyor (Hab.3:2).
Tanrı sevgisinden dolayı cezalandırılmayı hak eden bize merhamet edip
İsa‟yı gönderdi. Rab‟bin sevgisi ne derin!
14-15 Tanrı zayıflığımızı ve daha O‟ndan dilemeden ihtiyacımızı iyi bilir
(Mat.6:8). İyi bir konuşmacı olmayan Musa için Harun‟u önceden hazırlamıştı. Artık Harun RAB‟den gelen bütün görevlerde Musa‟nın yardımcısı olacaktır.
Bana hangi öğütler verilmektedir
10,13 Musa‟nın gerçek sorunu konuşmakla ilgili değil, ona verilen görevi
yerine getirmek istememesiyle ilgiliydi. Asıl niyetimi saklayıp bahanelerle görevimden kaçmaya çalışıyor muyum?
14-16 Tanrı hepimize görevimizi yerine getirebilmemiz için emektaşlar
sağlar. RAB‟den gelen emektaşlar birbirini yüreklendirir. Pavlus‟a bir sürü emektaşlar verilmişti (Elç.28:15; Rom.1:12; 2Ko.1:4). Rab‟den gelen
emektaşlarım kimlerdir? Birbirimizi Rab‟bin işi için yüreklendiriyor muyuz?
76
Mısır’dan Çıkış 4:10-17
10
Musa RAB‟be, “Aman, ya Rab!” dedi, “Ben kulun ne geçmişte, ne de
benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum.
Çünkü dili ağır, tutuk biriyim.” 11RAB, “Kim ağız verdi insana?” dedi,
“İnsanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim? Ben değil miyim?
12
Şimdi git! Ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini
sana öğreteceğim. 13Musa, “Aman, ya Rab!” dedi, “Ne olur, benim yerime başkasını gönder.” 14RAB Musa‟ya öfkelendi ve, “Ağabeyin Levili
Harun var ya!” dedi, “Bilirim, o iyi konuşur. Hem şu anda seni karşılamaya geliyor. Seni görünce sevinecek. 15Onunla konuş, ne söylemesi gerektiğini anlat. İkinizin konuşmasına da yardımcı olacak, ne yapacağınızı
size öğreteceğim. 16O sana sözcülük edecek, senin yerine halkla konuşacak. Sen de onun için Tanrı gibi olacaksın. 17Bu değneği eline al, çünkü
belirtileri onunla gerçekleştireceksin.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
77
Mayıs
8 Pt
Musa’nın Mısır’a Dönüşü
Mısır’dan Çıkış 4:18-31
Musa, Tanrı‟nın sözüne itaat ederek Mısır‟a döndü.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
19 Musa itaat etmeye karar vererek yolculuğa çıktı. Tanrı ise Musa‟ya
canını almak isteyenlerin öldüğünü bildirerek Musa‟nın korkusunu dindirdi. RAB‟bin bu davranışı, hem Musa‟ya hem de kendi halkına olan derin ilgisini göstermektedir.
21-23 Tanrı Musa‟ya yakında olacak işlerini önceden bildirerek her şeyin
kendi planına göre olacağını söyledi. Musa‟nın yerine getirmesi gereken
görev hiç de kolay değildi. Günümüz inanlılarının hayatı da benzer durumdadır. Fakat sonunda, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez (Rom.8:18).
Bana hangi öğütler verilmektedir
24-26 Tanrı‟nın halkını Mısır‟dan çıkartacak kişinin tüm ailesi de Tanrı‟ya itaat etmelidir. Bu nedenle Tanrı, Sippora‟nın çocuklarını sünnet
ederek itaatini göstermesini istemiştir. Bana verilen görevi doğru bir şekilde yerine getirmek istersem, önce kendimi RAB‟be adamam gerekir
(2Ko.8:5).
78
Mısır’dan Çıkış 4:18-31
18
Musa kayınbabası Yitro‟nun yanına döndü. Ona, “İzin ver, Mısır‟daki
soydaşlarımın yanına döneyim” dedi, “Bakayım, hâlâ yaşıyorlar mı?” Yitro, “Esenlikle git” diye karşılık verdi. 19RAB Midyan‟da Musa‟ya, “Mısır‟a dön, çünkü canını almak isteyenlerin hepsi öldü” demişti. 20Böylece
Musa karısını, oğullarını eşeğe bindirdi; Tanrı‟nın buyurduğu değneği de
eline alıp Mısır‟a doğru yola çıktı. 21RAB Musa‟ya, “Mısır‟a döndüğünde,
sana verdiğim güçle bütün şaşılası işleri firavunun önünde yapmaya bak”
dedi, “Ama ben onu inatçı yapacağım. Halkı salıvermeyecek. 22Sonra firavuna de ki, „RAB şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur. 23Sana, bırak
oğlum gitsin, bana tapsın, dedim. Ama sen onu salıvermeyi reddettin. Bu
yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim.‟ ” 24RAB yolda, bir konaklama yerinde Musa‟yla karşılaştı, onu öldürmek istedi. 25O anda Sippora keskin
bir taş alıp oğlunu sünnet etti, derisini Musa‟nın ayaklarına dokundurdu.
“Gerçekten sen bana kanlı güveysin” dedi. 26Böylece RAB Musa‟yı esirgedi. Sippora Musa‟ya sünnetten ötürü “Kanlı güveysin” demişti. 27RAB
Harun‟a, “Çöle, Musa‟yı karşılamaya git” dedi. Harun gitti, onu Tanrı
Dağı‟nda karşılayıp öptü. 28Musa duyurması için RAB‟bin kendisine söylediği bütün sözleri ve gerçekleştirmesini buyurduğu bütün belirtileri Harun‟a anlattı. 29Musa‟yla Harun varıp İsrail‟in bütün ileri gelenlerini topladılar. 30Harun RAB‟bin Musa‟ya söylemiş olduğu her şeyi onlara anlattı.
Musa da halkın önünde belirtileri gerçekleştirdi. 31Halk inandı; RAB‟bin
kendileriyle ilgilendiğini, çektikleri sıkıntıyı görmüş olduğunu duyunca,
eğilip tapındılar.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
79
Mayıs
9 Sa
Hangisi Yalan Söyledi?
Mısır’dan Çıkış 5:1-9
Musa‟yla Harun firavunun huzuruna çıkarak Tanrı‟nın buyruklarını iletti ancak firavun Tanrı‟nın sözlerine kulak asmadı.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1-4 Firavunun tepkisi Tanrı‟nın önceden söylediği gibi çıktı. Ancak Musa
tereddüt etmeden Tanrı‟nın isteğini iletmeye devam etti. Tanrı beni kullanarak isteğini nasıl yerine getiriyor? Zor durumlarla karşı karşıya geldiğimde dahi Tanrı‟nın sözüne güvenerek sarsılmadan dimdik durabilirim.
4,5,8,9 Firavun, Musa ile Harun‟un yalan söylediğini düşündü. Hatta İsrailliler‟in işten kaçmak için bir bahane uydurduklarını öne sürdü. Tanrı‟nın
gerçeklerini yalanmış gibi göstermek, Şeytan‟ın her zaman kullandığı bir
yöntemdir. Tanrı‟nın sözlerini iletirken biz de yalancılıkla suçlanabiliriz.
RAB‟bin önünde yanlış yapmadığımız müddetçe hiç kimsenin iftirasından korkmamıza gerek yok.
5-9 Musa, Tanrı‟nın mesajını firavuna iletmeseydi İsrailliler‟in işi bu kadar zor olmazdı. Fakat çoğalan bu zorluklar kurtuluşun yaklaştığını gösteren bir işaretti. Şeytan RAB‟be sadık olanları doğru yoldan saptırmayı sever. Sıkıntılara nasıl göğüs geriyorum? Kurtuluşun yaklaştığını bilerek
imanla beklemeliyim.
80
Mısır’dan Çıkış 5:1-9
1
Sonra Musa‟yla Harun firavuna gidip şöyle dediler: “İsrail‟in Tanrısı
RAB diyor ki, „Halkımı bırak gitsin, çölde bana bayram yapsın.‟ ” 2Firavun, “RAB kim oluyor ki, O‟nun sözünü dinleyip İsrail halkını salıvereyim?” dedi. “RAB‟bi tanımıyorum. İsrailliler‟in gitmesine izin vermeyeceğim.” 3Musa‟yla Harun, “İbraniler‟in Tanrısı bizimle görüştü” diye
yanıtladılar, “İzin ver, Tanrımız RAB‟be kurban kesmek için çölde üç
gün yol alalım. Yoksa bizi salgın hastalık ya da kılıçla cezalandırabilir.”
4
Mısır Firavunu, “Ey Musa ve Harun, niçin halkı işinden alıkoyuyorsunuz?
Siz de işinizin başına dönün” dedi, 5“Bakın, halkınız Mısırlılar‟dan daha
kalabalık, oysa siz onların işini engellemeye çalışıyorsunuz.” 6Firavun o
gün angaryacılara ve halkın başındaki görevlilere buyruk verdi: 7“Kerpiç
yapmak için artık halka saman vermeyeceksiniz. Gitsinler, kendi samanlarını kendileri toplasınlar. 8Önceki gibi aynı sayıda kerpiç yapmalarını isteyin, kerpiç sayısını azaltmayın. Çünkü tembel insanlardır; bu yüzden,
„Gidelim, Tanrımız‟a kurban keselim‟ diye bağrışıyorlar. 9İşlerini ağırlaştırın ki, meşgul olsunlar, yalan sözlere kulak asmasınlar.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
81
Mayıs
10 Ça
Musa’yla Harun’a
Yakınan Halk
Mısır’dan Çıkış 5:10-21
Firavun İsrail halkına daha ağır işler verince, halk Musa‟yla Harun‟a çıkıştı.
Bana hangi öğütler verilmektedir
Tüm Metin Musa‟yla Harun‟un firavunla konuşmasından sonra işler
ağırlaşınca, halk Musa‟yla Harun‟a çıkıştı. Tanrı‟ya itaat ettiğimizde bulunduğumuz durumlar kötüleşebilir. Fakat Rab‟bin bizim için iyilik tasarladığına güvenerek itaat etmeliyiz.
17,18 Firavun Tanrı‟yı tanımadığı için İsrailliler‟in Tanrısı‟na ibadet etmeyi tembellik olarak nitelendirdi. Tanrımıza tapınmak, O‟nun halkı olduğumuzu ve O‟nu yüceltmemiz gerektiğini gösteren en önemli şeydir.
Bugün Tanrı‟ya tapınmak için ne yapacağım?
19-21 Firavun öfkelenince İsrailliler Musa‟yla Harun‟dan şikâyetçi oldu.
Tanrı‟nın asıl niyetini bilmediklerinden öfkelendiler. Biz de bazen geçici
zorluklardan dolayı RAB‟den şikâyetçi olabiliyoruz. Tanrı‟nın sözüne
itaat edersem sıkıntı çekeceğim için doğru karar vermekten kaçıyor muyum?
82
Mısır’dan Çıkış 5:10-21
10
Angaryacılarla görevliler gidip İsrailliler‟e şöyle dediler: “Firavun diyor
ki, „Artık size saman vermeyeceğim. 11Gidin, nerede bulursanız oradan
kendinize saman alın. Ancak işiniz hiç hafifletilmeyecek.‟ ” 12Böylece
halk saman yerine anız toplamak üzere bütün Mısır‟a dağıldı. 13Angaryacılar, “Saman verildiği günlerdeki gibi gündelik görevlerinizi eksiksiz
yerine getirin” diyerek onlara baskı yapıyordu. 14Firavunun angaryacılarının atadığı İsrailli görevliler, “Niçin dün ve bugün daha önceki gibi gereken sayıda kerpiç yaptırmadınız?” diyerek dövüldüler. 15Bunun üzerine
İsrailli görevliler firavunun yanına varıp yakındılar: “Neden kullarına
böyle davranıyorsun? 16Neden bize saman verilmediği halde, „Kerpiç yapın!‟ deniyor? İşte kulların dövülüyor, oysa suçlu senin kendi halkındır.”
17
Firavun, “Tembelsiniz siz, tembel!” diye karşılık verdi, “Bu yüzden
„Gidip RAB‟be kurban keselim‟ diyorsunuz. 18Haydi, işinizin başına dönün. Size saman verilmeyecek; yine de aynı sayıda kerpiç üreteceksiniz.”
19
Kendilerine, “Her gün üretmeniz gereken kerpiç sayısını azaltmayacaksınız” dendiğinde İsrailli görevliler zor durumda olduklarını anladılar.
20
Firavunun yanından ayrılınca, kendilerini bekleyen Musa‟yla Harun‟a
çıkıştılar. 21“RAB yaptığınızı görsün, cezanızı versin!” dediler, “Bizi firavunla görevlilerinin gözünde rezil ettiniz. Bizi öldürmeleri için ellerine
bir kılıç verdiniz.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
83
Mayıs
11 Pe
Ben RAB’bim
Mısır’dan Çıkış 5:22–6:13
Tanrı huzuruna çıkan Musa‟ya ilk defa kendini „Yahve‟ (RAB) olarak açıklayıp halkı kudretli eliyle özgür kılacağına söz verdi.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
6:1 Tanrı kudretli eliyle çalışır. Dünyadaki hiçbir güç Tanrı‟nın kendi halkına karşı duyduğu sevgi ve merhamete karşı çıkamaz. Bu gerçek bizi her
durumda zaferli kılacaktır.
6:2-8 Tanrı kendi adını söyleyerek halkına yaklaşır. O‟nun adı ancak
kendisiyle samimi olan halkı tarafından kullanılabilen kıymetli bir isimdir.
Bundan böyle İsrail halkı babasını çağırır gibi Tanrı‟nın adını sevinçle
anacaktır. Bana adını çağırma ayrıcalığını veren Tanrı‟ya tapınacağım!
Bana hangi öğütler verilmektedir
22,23 Halkın şikâyetinden sarsılan Musa, Tanrı‟ya karşı şikâyette bulundu. Aslında her şey Tanrı‟nın önceden söylediği gibi oldu (3:19-20; 4:21)
ama Musa halkın şikayetinden etkilendi. Firavunun tepkisi Tanrı‟nın söylediği gibi olduğuna göre keşke Musa sonuna kadar O‟na güvenebilseydi!
6:2-9 Musa Tanrı‟nın kurtuluş planını halka bildirdi. Fakat üst üste gelen
sıkıntılardan bıkmış olan halk, Musa‟yı dinlemek istemedi. Hayatımızın
en çetin anında bile RAB‟bin sözüne kulak vermekten vazgeçmemeliyiz.
84
Mısır’dan Çıkış 5:22–6:13
22
Musa RAB‟be döndü ve, “Ya Rab, niçin bu halka kötü davrandın?” dedi,
“Beni bunun için mi gönderdin? 23Senin adına firavunla konuşmaya gittim gideli firavun bu halka kötü davranıyor. Sen de kendi halkını kurtarmak için hiçbir şey yapmadın.”
1
RAB Musa‟ya, “Firavuna ne yapacağımı şimdi göreceksin” dedi, “Güçlü
elimden ötürü İsrail halkını salıverecek, güçlü elimden ötürü onları ülkesinden kovacak.” 2Tanrı ayrıca Musa‟ya, “Ben Yahve‟yim” dedi, 3“İbrahim‟e, İshak‟a ve Yakup‟a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm,
ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım. 4Yabancı olarak yaşadıkları Kenan ülkesini kendilerine vermek üzere onlarla antlaşma yaptım.
5
Mısırlılar‟ın köleleştirdiği İsrailliler‟in iniltilerini duydum ve antlaşmamı
hep andım. 6“Onun için İsrailliler‟e de ki, „Ben Yahve‟yim. Sizi Mısırlılar‟ın boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım.
Onları ağır biçimde yargılayacak ve kudretli elimle sizi özgür kılacağım.
7
Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlılar‟ın boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Yahve‟nin ben olduğumu bileceksiniz. 8Sizi İbrahim‟e, İshak‟a ve Yakup‟a vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim. Ben Yahve‟yim.‟ ” 9Musa bunları İsrailliler‟e anlattı, ama umutları kırıldığı ve ağır
baskı altında oldukları için onu dinlemediler. 10-11RAB Musa‟ya, “Git,
Mısır Firavunu‟na İsrailliler‟i ülkesinden salıvermesini söyle” dedi.
12
Ama Musa, “İsrailliler beni dinlemedikten sonra, firavun nasıl dinler?”
diye karşılık verdi, “Zaten iyi konuşan biri değilim.” 13RAB Musa ve Harun‟la İsrailliler ve Mısır Firavunu hakkında konuştu. İsrailliler‟i Mısır‟dan çıkarmalarını buyurdu.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
85
Mayıs
12 Cu
Amram’ın İki Oğlu
Mısır’dan Çıkış 6:14–7:7
İsrail halkını Mısır‟dan çıkarma görevini alan Musa‟yla Harun‟un soy kütüğü yazılmıştır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
7:1,2 Tanrı birini görevlendirirken hem gereken yetkiyi, hem de ihtiyacı
sağlar. Tanrı sıradan biri sayılan Musa‟ya yetki, yerine konuşacak Harun‟u yardımcı olarak verdi. Bana hangi görevi verirse versin, Tanrı‟nın
gereken her şeyi sağlayacağından emin olabilirim.
7:3-5 Tanrı engel tanımaz. Firavun Tanrı‟nın Musa aracılığıyla gösterdiği
birçok belirtilere rağmen RAB‟bin isteğine karşı çıktı. Fakat engel tanımayan Tanrımız zaten istediği gibi çalışacaktır. RAB‟bin isteğini yaparken beklemediğimiz sıkıntılarla karşılaştığımızda bile, Tanrı‟nın isteğinin
yerine geleceğinden emin olabiliriz.
Bana hangi öğütler verilmektedir
Tüm Metin Musa ve Harun‟un atası olan Levi kardeşleri arasında özel
biri değildi. Hatta babası Yakup tarafından lanetlemişti (Yar.49:5-7). Musa, Harun ve atası olan Levi‟yi özel yapan yalnızca Tanrı‟nın onları çağırıp kullanmasıdır. Beni de özel bir şekilde imana çağıran RAB‟be her konuda itaatkâr olmalıyım.
86
Mısır’dan Çıkış 6:14–7:7
14
İsrailliler‟in aile önderleri şunlardır: Yakup‟un ilk oğlu Ruben‟in oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi. Ruben‟in boyları bunlardır. 15Şimon‟un
oğulları: Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin, Sohar ve Kenanlı bir kadının oğlu
Şaul. Şimon‟un boyları bunlardır. 16Kayıtlarına göre Levioğulları‟nın adları şunlardır: Gerşon, Kehat, Merari. Levi 137 yıl yaşadı. 17Gerşon‟un
oğulları boylarına göre şunlardır: Livni, Şimi. 18Kehat‟ın oğulları: Amram,
Yishar, Hevron, Uzziel. Kehat 133 yıl yaşadı. 19Merari‟nin oğulları: Mahli, Muşi. Kayıtlarına göre Levi boyları bunlardır. 20Amram halası Yokevet‟le evlendi. Yokevet ona Harun‟la Musa‟yı doğurdu. Amram 137 yıl
yaşadı. 21Yishar‟ın oğulları: Korah, Nefek, Zikri. 22Uzziel‟in oğulları: Mişael, Elsafan, Sitri. 23Harun Nahşon‟un kızkardeşi ve Amminadav‟ın kızı
Elişeva‟yla evlendi. Elişeva ona Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar‟ı doğurdu. 24Korah‟ın oğulları: Assir, Elkana, Aviasaf. Korahlılar‟ın boyları bunlardır. 25Harun‟un oğlu Elazar Putiel‟in kızlarından biriyle evlendi. Karısı
ona Pinehas‟ı doğurdu. Boylarına göre Levili aile önderleri bunlardır.
26
RAB‟bin, “İsrailliler‟i ordular halinde Mısır‟dan çıkarın” dediği Harun
ve Musa bunlardır. 27İsrailliler‟i Mısır‟dan çıkarmak için Mısır Firavunu
ile konuşanlar da Musa‟yla Harun‟dur. 28-29RAB Mısır‟da Musa‟yla konuştuğunda, ona, “Ben RAB‟bim” dedi, “Sana söylediğim her şeyi Mısır
Firavunu‟na ilet.” 30Musa RAB‟bin huzurunda, “Ben iyi konuşan biri değilim” diye karşılık verdi, “Firavun beni nasıl dinler?”
1
RAB, “Bak, seni firavuna karşı Tanrı gibi yaptım” dedi, “Ağabeyin Harun senin peygamberin olacak. 2Sana buyurduğum her şeyi ağabeyine anlat. O da firavuna İsrailliler‟i ülkesinden salıvermesini söylesin. 3 Ben firavunu inatçı yapacağım ki, belirtilerimi ve şaşılası işlerimi Mısır‟da artırabileyim. 4Ama firavun sizi dinlemeyecek. O zaman elimi Mısır‟ın üzerine koyacağım ve onları ağır biçimde cezalandırarak halkım İsrail‟i ordular halinde Mısır‟dan çıkaracağım. 5Mısır‟a karşı elimi kaldırdığım ve İsrailliler‟i aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim RAB olduğumu
anlayacak.” 6Musa‟yla Harun RAB‟bin buyurduğu gibi yaptılar. 7Firavunla konuştuklarında Musa seksen, Harun seksen üç yaşındaydı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
87
Mayıs
13 Ct
Kan Belası
Mısır’dan Çıkış 7:8-25
Tanrı‟nın gönderdiği belaların ilki suların kana dönüşmesidir.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
8-13 Tanrı firavunun kötü niyetini biliyordu. Bir iki mucizeyle inadını bırakmayacağını bildiği için belaları arttıracağını söylemişti ve suyun kana
dönüşmesiyle sözünü yerine getirdi.
14-19 Tanrı kendisine inat edene öfkelenir. Tanrı‟nın gücünü hor gören
firavun O‟na büyüyle karşı çıkarak halkını zor duruma düşürdü. Tanrı‟nın
sunduğu fırsatları reddedip dünyasal bilgilere dayanmak aptallıktır. Bilgi
ve teknolojiye Tanrı‟nın sözünden daha çok güveniyor muyum?
9-11, 20-25 Harun‟un değneğinin yılana dönüştüğünü gören firavun büyücüleri aracılığıyla aynısını yaptırdı. Yetki ve gücü simgeleyen değneklerin savaşında Tanrı‟nın firavunu yeneceği kesindi.
88
Mısır’dan Çıkış 7:8-25
8
RAB Musa‟yla Harun‟a şöyle dedi: 9“Firavun size, „Bir mucize yapın‟
dediğinde, söyle Harun‟a, değneğini alıp firavunun önüne atsın. Değnek
yılan olacak.” 10Böylece Musa‟yla Harun firavunun yanına gittiler ve
RAB‟bin buyurduğu gibi yaptılar. Harun değneğini firavunla görevlilerinin önüne attı. Değnek yılan oluverdi. 11Bunun üzerine firavun kendi bilgelerini, büyücülerini çağırdı. Mısırlı büyücüler de büyüleriyle aynı şeyi
yaptılar. 12Her biri değneğini attı, değnekler yılan oldu. Ancak Harun‟un
değneği onların değneklerini yuttu. 13Yine de, RAB‟bin söylediği gibi firavun inat etti ve Musa‟yla Harun‟u dinlemedi. 14RAB Musa‟ya, “Firavun
inat ediyor, halkı salıvermeyi reddediyor” dedi, 15“Sabah git, firavun Nil‟e
inerken onu karşılamak için ırmak kıyısında bekle. Yılana dönüşen değneği eline al 16ve ona de ki, „Halkımı salıver, çölde bana tapsınlar, demem
için İbraniler‟in Tanrısı RAB beni sana gönderdi. Ama sen şu ana kadar
kulak asmadın. 17Benim RAB olduğumu şundan anla, diyor RAB. İşte,
elimdeki değneği ırmağın sularına vuracağım, sular kana dönecek. 18Irmaktaki balıklar ölecek, ırmak leş gibi kokacak, Mısırlılar artık ırmağın
suyunu içemeyecekler.‟ ” 19Sonra RAB Musa‟ya şöyle buyurdu: “Harun‟a
de ki, „Değneğini al ve elini Mısır‟ın suları üzerine –ırmakları, kanalları,
havuzları, bütün su birikintileri üzerine– uzat, hepsi kana dönsün. Bütün
Mısır‟da tahta ve taş kaplardaki sular bile kana dönecek.‟ ” 20Musa‟yla
Harun RAB‟bin buyurduğu gibi yaptılar. Harun firavunla görevlilerinin
gözü önünde değneğini kaldırıp ırmağın sularına vurdu. Bütün sular kana
dönüştü. 21Irmaktaki balıklar öldü, ırmak kokmaya başladı. Mısırlılar ırmağın suyunu içemez oldular. Mısır‟ın her yerinde kan vardı. 22Mısırlı
büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. RAB‟bin söylediği gibi
firavun inat etti ve Musa‟yla Harun‟u dinlemedi. 23Olanlara aldırmadan
sarayına döndü. 24Mısırlılar içecek su bulmak için ırmak kıyısını kazmaya
koyuldular. Çünkü ırmağın suyunu içemiyorlardı. 25RAB‟bin ırmağı vurmasının üzerinden yedi gün geçti.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
89
Mayıs
14 Pa
Kurbağa Belası
Mısır’dan Çıkış 8:1-15
Mısır‟ın her yeri kurbağalarla dolu olunca firavun İsrailliler‟i göndereceğini
söyledi. Fakat ülke rahatlayınca sözünü tutmadı.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1-4 Tanrı kendi halkı için çalışır. O İsrailliler‟i halkım diye çağırdı ve onları firavunun halkından ayrı tuttu (3). Tanrı‟nın gücü halkını kurtarmaya
yeter, fakat firavun kendi halkını Tanrı‟nın belalarından koruyacak gücü
yoktu. Tanrı‟nın beni de gelecek yargıdan koruyacağını bilerek güvende
yaşayabilirim.
5-7,12-14 Kurbağa bile Tanrı‟nın buyruğuna itaat eder. Mısırlılar kurbağa
görüntülü bir tanrıçaya tapıyorlardı. Ancak bu belayla sahte tanrılarının
yararsız olduğunu öğrenmiş oldular.
Bana hangi öğütler verilmektedir
8-11,15 Firavun sıkıntının geçtiğini görünce yine sözünü tutmadı. Tanrı‟dan çok konuda bana yardım ve merhamet etmesini istedim mi? O‟nun
sayısız lütfunu tattıktan sonra Tanrı‟nın yaptıklarını unutuyor muyum?
90
Mısır’dan Çıkış 8:1-15
1
RAB Musa‟ya şöyle dedi: “Firavunun yanına git ve ona de ki, „RAB şöyle diyor: Halkımı salıver, bana tapsınlar. 2Eğer halkımı salıvermeyi reddedersen, bütün ülkeni kurbağalarla cezalandıracağım. 3Irmak kurbağalarla dolup taşacak. Kurbağalar çıkıp sarayına, yatak odana, yatağına, görevlilerinin ve halkının evlerine, fırınlarına, hamur teknelerine girecekler.
4
Senin, halkının, bütün görevlilerinin üstüne sıçrayacaklar.‟ 5“Harun‟a de
ki, „Elindeki değneği ırmakların, kanalların, havuzların üzerine uzatıp
kurbağaları çıkart; Mısır‟ı kurbağalar kaplasın.‟ ” 6Böylece Harun elini
Mısır‟ın suları üzerine uzattı; kurbağalar çıkıp Mısır‟ı kapladı. 7Ancak
büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar ve ülkeye kurbağaları
saldılar. 8Firavun Musa‟yla Harun‟u çağırtıp, “RAB‟be dua edin, benim
ve halkımın üzerinden kurbağaları uzaklaştırsın” dedi, “O zaman halkınızı
RAB‟be kurban kessinler diye salıvereceğim.” 9Musa, “Sen karar ver” diye karşılık verdi, “Bunu sana bırakıyorum. Kurbağalar senden ve evlerinden uzak dursun, yalnız ırmakta kalsınlar diye senin, görevlilerin ve halkın için ne zaman dua edeyim?” 10Firavun, “Yarın” dedi. Musa, “Peki,
dediğin gibi olsun” diye karşılık verdi, “Böylece bileceksin ki, Tanrımız
RAB gibisi yoktur. 11Kurbağalar senden, evlerinden, görevlilerinden, halkından uzaklaşacak, yalnız ırmakta kalacaklar.” 12Musa‟yla Harun firavunun yanından ayrıldılar. Musa RAB‟bin firavunun başına getirdiği kurbağa belası için RAB‟be feryat etti. 13RAB Musa‟nın isteğini yerine getirdi.
Kurbağalar evlerde, avlularda, tarlalarda öldüler. 14Kurbağaları yığın yığın topladılar. Ülke kokudan geçilmez oldu. 15Ancak firavun ülkenin rahatladığını görünce, RAB‟bin söylediği gibi inatçılık etti ve Musa‟yla Harun‟u dinlemedi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
91
Mayıs
15 Pt
Sivrisinekle
At Sineği Belası
Mısır’dan Çıkış 8:16-32
Tanrı, sözünü tutmayan firavuna başka belalar gönderirken kendi halkını
firavunun halkından ayrı tuttu.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
16-24 Tanrı Mısırlılar‟ın taptığı putları simgeleyen hayvanlarla Mısır‟ı
cezalandırdı. Bunu yaparak üstünlüğünü göstermiş oldu.
22,23 Tanrı kendi halkını dünyadan ayırır ve korur. Tüm Mısır beladan
dolayı acı çekerken, İsrailliler‟in bulunduğu Goşen bölgesi huzur içindeydi. Beni halkına katan RAB‟be yaraşır biçimde yaşamalıyım.
Bana hangi öğütler verilmektedir
25-29 Firavun Tanrı‟nın isteğine uymayarak, farklı bir teklifte bulundu.
Ancak Tanrı‟nın buyruğunu kimse değiştiremez. Mesih‟in sevgisini insanlarla paylaşabilmek için bazı konularda hakkımızdan vazgeçebiliriz.
Fakat Tanrı‟nın buyruğunun temel ilkelerini ölüm pahasına korumamız
gerekir. RAB bizlere bu bilgeliği versin diye dua edelim.
92
Mısır’dan Çıkış 8:16-32
16
RAB Musa‟ya şöyle dedi: “Harun‟a de ki, „Değneğini uzatıp yere vur,
yerdeki toz sivrisineğe dönüşsün, bütün Mısır‟ı kaplasın.‟ ” 17Öyle yaptılar. Harun elindeki değneği uzatıp yere vurunca, insanlarla hayvanların
üzerine sivrisinekler üşüştü. Mısır‟da yerin bütün tozu sivrisineğe dönüştü.
18
Büyücüler de kendi büyüleriyle tozu sivrisineğe dönüştürmek istedilerse
de başaramadılar. İnsanların, hayvanların üzerini sivrisinek kapladı.
19
Büyücüler firavuna, “Bu işte Tanrı‟nın parmağı var” dediler. Ne var ki,
RAB‟bin söylediği gibi firavun inat etti, Musa‟yla Harun‟u dinlemedi.
20
RAB Musa‟ya şöyle dedi: “Sabah erkenden kalk, firavun ırmağa inerken
onu karşıla ve şöyle de: „RAB diyor ki, halkımı salıver, bana tapsınlar.
21
Halkımı salıvermezsen senin, görevlilerinin, halkının, evlerinin üzerine
at sineği yağdıracağım. Mısırlılar‟ın evleri ve üzerinde yaşadıkları topraklar at sinekleriyle dolup taşacak. 22“ „Ama o gün halkımın yaşadığı Goşen
bölgesinde farklı davranacağım. Orada at sineği olmayacak. Böylece bileceksin ki, bu ülkede RAB benim. 23Kendi halkımla senin halkın arasına
fark koyacağım. Yarın bu belirti gerçekleşecek.‟ ” 24RAB dediğini yaptı.
Firavunun sarayına, görevlilerinin evlerine sürü sürü at sineği gönderdi.
Mısır at sineği yüzünden baştan sona harap oldu. 25Firavun Musa‟yla Harun‟u çağırtıp, “Gidin, bu ülkede Tanrınız‟a kurban kesin” dedi. 26Musa,
“Bu doğru olmaz” diye karşılık verdi, “Çünkü Mısırlılar Tanrımız
RAB‟be kurban kesmeyi iğrenç sayıyorlar. İğrenç saydıkları bu şeyi gözlerinin önünde yaparsak bizi taşlamazlar mı? 27Tanrımız RAB‟be kurban
kesmek için, bize buyurduğu gibi üç gün çölde yol almalıyız.” 28Firavun,
“Çölde Tanrınız RAB‟be kurban kesmeniz için sizi salıveriyorum” dedi,
“Yalnız çok uzağa gitmeyeceksiniz. Şimdi benim için dua edin.” 29Musa,
“Yarın at sineklerini firavunun, görevlilerinin, halkının üzerinden uzaklaştırsın diye, yanından ayrılır ayrılmaz RAB‟be dua edeceğim” dedi,
“Yalnız firavun RAB‟be kurban kesmek için halkın gitmesini önleyerek
bizi yine aldatmamalı.” 30Musa firavunun yanından çıkıp RAB‟be dua etti.
31
RAB Musa‟nın isteğini yerine getirdi; firavunun, görevlilerinin, halkının
üzerinden at sineklerini uzaklaştırdı. Tek sinek kalmadı. 32Öyleyken, firavun bir kez daha inatçılık etti ve halkı salıvermedi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
93
Mayıs
16 Sa
Hayvanların Ölümü ve
Çıban Belası
Mısır’dan Çıkış 9:1-12
Hayvanların ölümüyle çıban belasından dolayı tüm Mısır halkı sıkıntıdan
duramadıkları halde firavun inat etmeye devam etmektedir.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1-6 Tüm belalar Mısırlılar‟ın taptıkları ilahlarıyla ilgiliydi. Tanrı hem Mısır‟ı cezalandırmak, hem de uzun zamandır Mısırlılar‟ın ilahlarına alışan
İsrailliler‟e gerçek Tanrı‟nın kim olduğunu göstermek istedi. İsrailliler
kendilerini koruyan Tanrı‟nın merhametini gördüklerinde O‟nun vaadinin
yerine geleceğinden emin olacaklardı.
Bana hangi öğütler verilmektedir
7,11,12 Firavun, Tanrı‟nın tam söylediği gibi iki halk arasında ayrım yapıldığını ve kendi büyücülerinin çıbandan dolayı sıkıntı çektiğini biliyordu. Fakat bu belalardan kurtulamadığı halde inatçılığına devam etti. İnsanı yıkıma götüren benliğin açgözlülüğüne kapılmamak için her gün
RAB‟bin sözüne itaat etmeliyim.
94
Mısır’dan Çıkış 9:1-12
1
RAB Musa‟ya şöyle dedi: “Firavunun yanına git ve ona de ki, „İbraniler‟in Tanrısı RAB şöyle diyor: Halkımı salıver, bana tapsınlar. 2Salıvermeyi reddeder, onları tutmakta diretirsen, 3RAB‟bin eli kırlardaki hayvanlarınızı –atları, eşekleri, develeri, sığırları, davarları– büyük kırıma
uğratarak sizi cezalandıracak. 4RAB İsrailliler‟le Mısırlılar‟ın hayvanlarına farklı davranacak. İsrailliler‟in hayvanlarından hiçbiri ölmeyecek.‟ ”
5
RAB zamanı da belirleyerek, “Yarın ülkede bunu yapacağım” dedi.
6
Ertesi gün RAB dediğini yaptı: Mısırlılar‟ın hayvanları büyük çapta öldü.
Ama İsrailliler‟in hayvanlarından hiçbiri ölmedi. 7Firavun adam gönderdi,
İsrailliler‟in bir tek hayvanının bile ölmediğini öğrendi. Öyleyken, inat etti ve halkı salıvermedi. 8RAB Musa‟yla Harun‟a, “Yanınıza iki avuç dolusu ocak kurumu alın” dedi, “Musa kurumu firavunun önünde göğe doğru
savursun. 9Kurum bütün Mısır‟ın üzerinde ince bir toza dönüşecek; ülkenin her yanındaki insanların, hayvanların bedenlerinde irinli çıbanlar çıkacak.” 10Böylece Musa‟yla Harun ocak kurumu alıp firavunun önünde
durdular. Musa kurumu göğe doğru savurdu. İnsanlarda ve hayvanlarda
irinli çıbanlar çıktı. 11Büyücüler çıbandan ötürü Musa‟nın karşısında duramaz oldular. Çünkü bütün Mısırlılar‟da olduğu gibi onlarda da çıbanlar
çıkmıştı. 12RAB firavunu inatçı yaptı, RAB‟bin Musa‟ya söylediği gibi,
firavun Musa‟yla Harun‟u dinlemedi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
95
Mayıs
17 Ça
Dolu Belası
Mısır’dan Çıkış 9:13-35
Tanrı Mısır‟a belalar göndererek bütün dünyaya kendini tanıtmak istemiştir.
Dolu belasından sonra artık Tanrı‟nın isteğini yerine getirmeye karar veren
firavun, son anda yine sözünü tutmaz.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
13-19 Tanrı birini yok yere cezalandırmaz. O‟nun amacı belalar göndererek insanları öldürüp Mısır‟ı mahvetmek değildi. Tanrı kendisini tanıtarak
belanın gelmemesi için uyarı yapmasına rağmen, O‟nun isteğini yerine
getirmek istemeyenleri cezalandırmak zorunda kalmıştır (19-20). Tanrı‟nın sözü bize yaşam yolunu gösterir. Bizi koruyan Tanrı‟nın sesini dinlediğimizde nasıl karşılık veriyoruz?
Bana hangi öğütler verilmektedir
20,21 Önceki belalardan dolayı Tanrı‟dan korkan firavunun bazı görevlileri, kölelerini ve hayvanlarını evlerine getirerek ölmemeleri için onları
korudu. Tanrı‟nın sözünü dinleyip itaat eden yaşar, dinlemeyi reddeden
ise ölür.
27-35 Firavun “bu kes günah işledim” dediği halde İsrailliler‟i göndermemek için inat etti. Yaşamımızı değiştirmedikçe „tövbe ettik‟ diyemeyiz.
Yürekten tövbe eden biri olarak söylediklerimin aynısını yapmaya gayret
etmeliyim.
96
Mısır’dan Çıkış 9:13-35
13
RAB Musa‟ya şöyle dedi: “Sabah erkenden kalkıp firavunun huzuruna çık,
de ki, „İbraniler‟in Tanrısı RAB şöyle diyor: Halkımı salıver, bana tapsınlar.
14
Yoksa bu kez senin, görevlilerinin, halkının üzerine bütün belalarımı yağdıracağım. Öyle ki, bu dünyada benim gibisi olmadığını öğrenesin. 15Çünkü
elimi kaldırıp seni ve halkını salgın hastalıkla vurmuş olsaydım, yeryüzünden
silinmiş olurdun. 16Gücümü sana göstermek, adımı bütün dünyaya tanıtmak
için seni ayakta tuttum. 17Hâlâ halkımı salıvermiyor, onlara üstünlük taslıyorsun. 18Bu yüzden, yarın bu saatlerde Mısır‟a tarihinde görülmemiş ağır bir dolu yağdıracağım. 19Şimdi buyruk ver, hayvanların ve kırda neyin varsa hepsi
sığınaklara konsun. Dolu yağınca, eve getirilmeyen, kırda kalan bütün insanlarla hayvanlar ölecek.‟ ” 20Firavunun görevlileri arasında RAB‟bin uyarısından korkanlar köleleriyle hayvanlarını çabucak evlerine getirdiler. 21RAB‟bin
uyarısını önemsemeyenler ise köleleriyle hayvanlarını tarlada bıraktı. 22RAB
Musa‟ya, “Elini göğe doğru uzat” dedi, “Mısır‟ın her yerine, insanların, hayvanların, kırdaki bütün bitkilerin üzerine dolu yağsın.” 23Musa değneğini göğe
doğru uzatınca RAB gök gürlemeleri ve dolu gönderdi. Yıldırım düştü. RAB
Mısır‟a dolu yağdırdı. 24Şiddetli dolu yağıyor, sürekli şimşek çakıyordu. Mısır
Mısır olalı böylesi bir dolu görmemişti. 25Dolu Mısır‟da insandan hayvana
dek kırdaki her şeyi, bütün bitkileri mahvetti, bütün ağaçları kırdı. 26Yalnız İsrailliler‟in yaşadığı Goşen bölgesine dolu düşmedi. 27Firavun Musa‟yla Harun‟u çağırtarak, “Bu kez günah işledim” dedi, “RAB haklı, ben ve halkım
haksızız. 28RAB‟be dua edin, yeter bu gök gürlemeleri ve dolu. Sizi salıvereceğim, artık burada kalmayacaksınız.” 29Musa, “Kentten çıkınca, ellerimi
RAB‟be uzatacağım” dedi, “Gök gürlemeleri duracak, artık dolu yağmayacak. Böylece dünyanın RAB‟be ait olduğunu bileceksin. 30Ama biliyorum,
sen ve görevlilerin RAB Tanrı‟dan hâlâ korkmuyorsunuz.” 31Keten ve arpa
mahvolmuştu; çünkü arpa başak vermiş, keten çiçek açmıştı. 32Ama buğday
ve kızıl buğday henüz bitmediği için zarar görmemişti. 33Musa firavunun yanından ayrılıp kentten çıktı. Ellerini RAB‟be uzattı. Gök gürlemesi ve dolu
durdu, yağmur dindi. 34Firavun yağmurun, dolunun, gök gürlemesinin kesildiğini görünce, yine günah işledi. Hem kendisi, hem görevlileri inat ettiler.
35
RAB‟bin Musa aracılığıyla söylediği gibi, firavun inat ederek İsrailliler‟i salıvermedi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
97
Mayıs
18 Pe
Çekirge Belası
Mısır’dan Çıkış 10:1-20
Çekirgeler hiç yeşillik bırakmayınca firavun bu belanın ölümcül olduğunu
anlayıp günahını itiraf etti. Fakat çekirgeler geri çekilince firavunun inadı
devam etti.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1,2 Çekirge belası, Mısırlılar‟ın unutmak istedikleri bir olay olmuştur fakat İsrailliler için kuşaklar boyunca hatırlamaları gereken Tanrı‟nın
önemli bir öğüdüdür. Tanrı‟nın bize öğrettiklerini çocuklarımıza aktarmamız gerektiğini unutmayalım.
3-6, 12-15 Dolu belasında zarar görmemiş olan buğday ve kızıl buğday
Mısır halkının son çaresiydi. Fakat çekirgeler gelip geri kalan ne varsa
tamamen yiyip bitirdi. Tanrı‟ya karşı sonuna kadar inat edenin karşılaşacağı ceza bunun gibi ağırdır.
Bana hangi öğütler verilmektedir
7-11 Kendi görevlileri bile harap olan ülkelerinden İsrailliler‟i göndermek
isterken, firavun hâlâ direnmektedir. Fakat Tanrı‟yla pazarlık olmaz. Ya
itaat edecektir ya da cezasını çekecektir. Bazen RAB‟le pazarlık etmeye
kalkışıyor muyum?
16-20 Firavunun davranışı inandırıcı gelmediği halde Musa dua görevini
yerine getirmektedir. Çünkü yargı ve bağışlama yalnızca RAB‟be aittir.
Her konuda son kararı RAB‟be bırakmayı öğrendim mi?
98
Mısır’dan Çıkış 10:1-20
1
RAB Musa‟ya, “Firavunun yanına git” dedi, “Belirtilerimi aralarında göstermek için firavunla görevlilerini inatçı yaptım. 2Mısır‟la nasıl alay ettiğimi,
aralarında gösterdiğim belirtileri sen de çocuklarına, torunlarına anlat ki, benim RAB olduğumu bilesiniz.” 3Musa‟yla Harun firavunun yanına varıp şöyle
dediler: “İbraniler‟in Tanrısı RAB diyor ki, „Ne zamana dek alçakgönüllü olmayı reddedeceksin? Halkımı salıver, bana tapsınlar. 4Halkımı salıvermeyi
reddedersen, yarın ülkene çekirgeler göndereceğim. 5Yeryüzünü öylesine kaplayacaklar ki, toprak görünmez olacak. Doludan kurtulan ürünlerinizi, kırda
biten bütün ağaçlarınızı yiyecekler. 6Evlerine, bütün görevlilerinin, bütün Mısırlılar‟ın evlerine çekirge dolacak. Ne babaların, ne ataların ömürlerince böylesini görmediler.‟ ” Sonra Musa dönüp firavunun yanından ayrıldı. 7Görevlileri firavuna, “Ne zamana dek bu adam bize tuzak kuracak?” dediler,
“Bırak gitsinler, Tanrıları RAB‟be tapsınlar. Mısır harap oldu, hâlâ anlamıyor
musun?” 8Böylece, Musa‟yla Harun‟u firavunun yanına geri getirdiler. Firavun, “Gidin, Tanrınız RAB‟be tapın” dedi, “Ama kimler gidecek?” 9Musa,
“Genç, yaşlı hep birlikte gideceğiz” dedi, “Oğullarımızı, kızlarımızı, davarlarımızı, sığırlarımızı yanımıza alacağız. Çünkü RAB‟be bayram yapmalıyız.”
10
Firavun, “Alın çoluk çocuğunuzu, gidin gidebilirseniz, RAB yardımcınız olsun!” dedi, “Bakın, kötü niyetiniz ne kadar açık. 11Olmaz. Yalnız erkekler gidip RAB‟be tapsın. Zaten istediğiniz de bu.” Sonra Musa‟yla Harun firavunun
yanından kovuldular. 12RAB Musa‟ya, “Elini Mısır‟ın üzerine uzat” dedi,
“Çekirge yağsın; ülkenin bütün bitkilerini, doludan kurtulan her şeyi yesinler.” 13Musa değneğini Mısır‟ın üzerine uzattı. Bütün o gün ve gece RAB ülkede doğu rüzgarı estirdi. Sabah olunca da doğu rüzgarı çekirgeleri getirdi.
14
Mısır‟ın üzerinde uçuşan çekirgeler ülkeyi boydan boya kapladı. Öyle çoktular ki, böylesi hiçbir zaman görülmedi, kuşaklar boyu da görülmeyecek.
15
Toprağın üzerini öyle kapladılar ki, ülke kapkara kesildi. Bütün bitkileri, dolunun zarar vermediği ağaçlarda kalan meyvelerin hepsini yediler. Mısır‟ın
hiçbir yerinde, ne ağaçlarda, ne de kırdaki bitkilerde yeşillik kalmadı.
16
Firavun acele Musa‟yla Harun‟u çağırttı. “Tanrınız RAB‟be ve size karşı
günah işledim” dedi, 17”Lütfen bir kez daha günahımı bağışlayın ve Tanrınız
RAB‟be dua edin; bu ölümcül belayı üzerimden uzaklaştırsın.” 18Musa firavunun yanından çıkıp RAB‟be dua etti. 19RAB rüzgarı çok şiddetli batı rüzgarına döndürdü. Rüzgar çekirgeleri sürükleyip Kızıldeniz‟e döktü. Mısır‟da tek
çekirge kalmadı. 20Ama RAB firavunu inatçı yaptı. Firavun İsrailliler‟i salıvermedi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
99
Mayıs
19 Cu
Karanlık Belası
Mısır’dan Çıkış 10:21-29
Firavunun inadından dolayı Mısır‟ı 3 gün boyunca karanlık kapladı. Firavun Musa‟ya hayvanların bırakılıp sadece insanların gitmesine izin verirken Musa onu reddeder.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
21-23 Mısırlılar güneşi, en büyük ilahları olarak sayarlardı, ayrıca firavuna güneşin oğlu olarak taparlardı. Fakat Tanrı güneşten de üstün olduğunu
açıkça göstermektedir. Firavun kendi halkına hastalıkla ölüm getirirken,
Tanrı halkını koruyacak güçte olduğunu göstermektedir. Tanrı bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu‟nun egemenliğine aktardığını unutmamalıyız (Kol.1:13).
Bana hangi öğütler verilmektedir
24-26 Firavun hayvanların değil de yalnızca insanların gitmesine izin verirken aslında Tanrı‟nın isteğini yerine getirmek gibi bir niyeti yoktu. Bu
nedenle Musa firavunun oyununa gelmedi. Dünyada yaşarken RAB‟bin
isteği haricinde hiçbir şeyi kabul etmememiz gerekir. Yoksa kolay bir şekilde Şeytan‟ın tuzağına düşebiliriz.
27-29 Tanrı‟nın halkı dünya güçlerinden korkmamalı. Bir daha karşısına
çıkarsa Musa‟yı öldüreceğini söyleyen firavuna inat, Musa firavunun
önünde açık açık konuşmaya devam etti. Çünkü o kimden korkması gerektiğini biliyordu. İmanlılar yalnız RAB‟den korkarlar.
100
Mısır’dan Çıkış 10:21-29
21
RAB Musa‟ya, “Elini göğe doğru uzat” dedi, “Mısır‟ı hissedilebilir bir
karanlık kaplasın.” 22Musa elini göğe doğru uzattı, Mısır üç gün koyu karanlığa gömüldü. 23Üç gün boyunca kimse kimseyi göremez, yerinden
kımıldayamaz oldu. Yalnız İsrailliler‟in yaşadığı yerler aydınlıktı. 24Firavun Musa‟yı çağırttı. “Gidin, RAB‟be tapın” dedi, “Yalnız davarlarınızla
sığırlarınız alıkonacak. Çoluk çocuğunuz sizinle birlikte gidebilir.” 25Musa, “Ama Tanrımız RAB‟be kurban kesmemiz için bize kurbanlık ve
yakmalık sunular da vermelisin” diye karşılık verdi, 26”Hayvanlarımızı da
yanımıza almalıyız. Bir tırnak bile kalmamalı burada. Çünkü Tanrımız
RAB‟be tapmak için bazı hayvanları kullanacağız. Oraya varmadıkça
hangi hayvanları RAB‟be sunacağımızı bilemeyiz.” 27Ancak RAB firavunu inatçı yaptı, firavun İsrailliler‟i salıvermeye yanaşmadı. 28Musa‟ya,
“Git başımdan” dedi, “Sakın bir daha karşıma çıkma. Yüzümü gördüğün
gün ölürsün.” 29Musa, “Dediğin gibi olsun” diye karşılık verdi, “Bir daha
yüzünü görmeyeceğim.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
101
Mayıs
20 Ct
İlk Doğan
Çocukların Ölümü
Mısır’dan Çıkış 11:1-10
Son bela açıklanacak. Mısır‟da ilk doğan her can ölecektir. Bu olaydan
sonra nihayet İsrailliler Mısır‟dan çıkacaktır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1-3,9,10 Mısır‟da geçen 400 küsur yıl, İsrailliler‟in umutlarını yitirmelerine yetecek kadar uzundu. Fakat Tanrı onların atalarına verdiği sözü yerine getirmekten geri kalmadı (Yar.15:14). Hatta bugün ve sonsuza kadar
bu sadakatinden vazgeçmeyecektir.
4-7 Firavun dokuz beladan sonra ülkesinin harap olduğunu gördü (10:7)
ve artık onuncu bela başlamak üzereyken hâlâ Tanrı‟nın sözüne itaat etmeye hazır değildi. Bu nedenle kurtulmak için başka bir şansı olmayacaktır. Tanrı‟nın uyarısına kulak verip geri dönenler kurtulur ama boş verenleri ancak yargı bekliyordur. Kim Tanrı‟nın yargısından kaçabilir?
Bana hangi öğütler verilmektedir
5-8 Tanrı‟nın yargısı herkes için aynıdır. Tövbe etmeyen herkese aynı ceza gelmektedir. Firavunun kibrinden dolayı hem kendi hem de tüm halkının ilk çocukları ve hayvanların dahi ilk yavruları cezalandırılmaktadır.
RAB‟bin yargısından muaf oldum mu?
8-10 Artık bundan sonra firavun ile halkı İsrailliler‟e ülkeden gitmeleri
için yalvaracaktır. Tanrı‟nın işleri çok mu yavaş ilerliyor? Tam doğru bir
şekilde O‟nun isteğinin yerine geleceğinden emin olmalıyız.
102
Mısır’dan Çıkış 11:1-10
1
RAB Musa‟ya, “Firavunun ve Mısır‟ın başına bir bela daha getireceğim”
dedi, “O zaman gitmenize izin verecek, sizi buradan adeta kovacak.
2
Halkına söyle, kadın erkek herkes komşusundan altın, gümüş eşya istesin.” 3RAB İsrail halkının Mısırlılar‟ın gözünde lütuf bulmasını sağladı.
Musa da Mısır‟da, firavunun görevlilerinin ve halkın gözünde çok büyüdü. 4Musa firavuna şöyle dedi: “RAB diyor ki, „Gece yarısı Mısır‟ı boydan boya geçeceğim. 5Tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan, değirmendeki kadın kölenin ilk çocuğuna kadar, hayvanlar dahil Mısır‟daki
bütün ilk doğanlar ölecek. 6Bütün Mısır‟da benzeri ne görülmüş, ne de
görülecek büyük bir feryat kopacak. 7İsrailliler‟e ya da hayvanlarına bir
köpek bile havlamayacak.‟ O zaman RAB‟bin İsrailliler‟le Mısırlılar‟a
nasıl farklı davrandığını anlayacaksınız. 8Bu görevlilerinin hepsi gelip
önümde eğilecek, „Sen ve seni izleyenler, gidin! „ diyecekler. Ondan sonra gideceğim.” Musa firavunun yanından büyük bir öfkeyle ayrıldı. 9RAB
Musa‟ya, “Mısır‟da şaşılası işlerim çoğalsın diye firavun sizi dinlemeyecek” demişti. 10Musa‟yla Harun firavunun önünde bütün bu şaşılası işleri
yaptılar. Ama RAB firavunu inatçı yaptı. Firavun İsrailliler‟i ülkesinden
salıvermedi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
103
Mayıs
21 Pa
Fısıh ve Mayasız
Ekmek Bayramı
Mısır’dan Çıkış 12:1-20
Onuncu bela gerçekleşmeden önce Tanrı İsrailliler‟e bu beladan nasıl kurtulacaklarına dair bilgi verir. Bundan böyle bu olay kuşaklar boyunca “Fısıh
ve Mayasız Ekmek Bayramı” olarak anılacaktır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
Tüm Metin Tanrı İsrailliler‟e Fısıh ve Mayasız Ekmek Bayramı‟nın
önemini göstererek bu şekilde anmalarını istiyor. İsrail‟in Mısır‟dan çıkmasının tamamen Tanrı‟dan kaynaklandığını ve O‟na ait olan herkesin
sonsuza dek yalnız O‟na güvenerek yaşamasını istemektedir. İnanlıların
birlikte kutladığı tapınma ve paylaşmanın anlamı büyüktür, çünkü Tanrı‟nın kurtarışını anmak için bir araya gelerek birbirlerini imanda güçlendirirler.
2 Fısıh Bayramı‟yla İsrailliler için yeni yıl başlar. Kölelikten kurtulan İsrailliler için bu bayramla beraber yeni hayatlarına başladıkları anlamına
gelir. Tanrı‟nın kurtuluşu hayatımı yeniden başlattı mı? Ayrıca RAB‟le
olan hayatımın her gün yenilendiğini de bilmeliyim.
12 Tanrı her ilk doğanı öldürerek Mısır‟ın bütün ilahlarını yargıladı. Tanrı
bununla dünyanın tek gerçek Tanrısı olduğunu ilan etmektedir. Bir gün O,
çağımızın ilahlarını da yargılayacaktır. Dünyanın etkisi altında kalarak
Tanrı‟nın yanı sıra başka ilahlara da tapıp tapmadığımdan emin olmalıyım.
Bana hangi öğütler verilmektedir
6,7,13 İsrailliler‟in kurtarılması için bir kuzunun ölmesi gerektiği gibi bizlerin de günahın lanetinden kurtulması için İsa‟nın ölmesi gerekiyordu.
İsa‟nın sağladığı bu lütfu her zaman hatırlayalım.
104
Mısır’dan Çıkış 12:1-20
1-2
RAB Mısır‟da Musa‟yla Harun‟a, “Bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı
olacak” dedi, 3“Bütün İsrail topluluğuna bildirin: Bu ayın onunda herkes
ailesine göre kendi ev halkına birer kuzu alacak. 4Eğer bir kuzu bir aileye
çok geliyorsa, aile bireylerinin sayısı ve herkesin yiyeceği miktar hesaplanacak ve aile kuzuyu en yakın komşusuyla paylaşabilecek. 5Koyun ya
da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı.
6
Ayın on dördüne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. 7Hayvanın kanını alıp, etin yeneceği evin
yan ve üst kapı sövelerine sürecekler. 8O gece ateşte kızartılmış et mayasız ekmek ve acı otlarla yenmelidir. 9Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil,
başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yiyeceksiniz. 10Sabaha kadar bitirmelisiniz. Artakalan olursa, sabah ateşte yakacaksınız. 11Eti şöyle yemelisiniz: Beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda,
değneğiniz elinizde olmalı. Eti çabuk yemelisiniz. Bu RAB‟bin Fısıh kurbanıdır. 12“O gece Mısır‟dan geçeceğim. Hem insanların hem de
hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır‟ın bütün ilahlarını
yargılayacağım. Ben RAB‟bim. 13Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan
sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır‟ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. 14Bu gün sizin için
anma günü olacak. Bu günü RAB‟bin bayramı olarak kutlayacaksınız.
Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bu günü kutlayacaksınız.” 15“Yedi gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün evlerinizden
mayayı kaldıracaksınız. Kim bu yedi gün içinde mayalı bir şey yerse, İsrail‟den atılacaktır. 16Birinci ve yedinci günler kutsal toplantı yapacaksınız. O günler hiçbir iş yapılmayacak. Herkes yalnız kendi yiyeceğini hazırlayacak. 17Mayasız Ekmek Bayramı‟nı kutlayacaksınız, çünkü sizi ordular halinde o gün Mısır‟dan çıkardım. Bu günü kalıcı bir kural olarak
kuşaklarınız boyunca kutlayacaksınız. 18Birinci ayın on dördüncü gününün akşamından yirmi birinci gününün akşamına kadar mayasız ekmek
yiyeceksiniz. 19Evlerinizde yedi gün maya bulunmayacak. Mayalı bir şey
yiyen yerli yabancı herkes İsrail topluluğundan atılacaktır. 20Mayalı bir
şey yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde mayasız ekmek yiyeceksiniz.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
105
Mayıs
22 Pt
Belanın Doruk Noktası:
İlk Doğanların Ölümü
Mısır’dan Çıkış 12:21-36
İsrailliler Fısıh Bayramı‟nı kutlarken Mısırlılar arasında ölüsü olmayan hiçbir ev olmadığını gören firavun artık teslim oldu.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
29,30 Tanrı önceden bildirdiği gibi Mısır‟da son belayı da gerçekleştirdi.
Firavunun ilk oğlundan hayvanların ilk doğanına kadar hiçbir ilk doğan
kurtulamadı. Sadece kuzunun kanını kapı sövelerine süren İsrailliler kurtulmuştu. Tanrı bu olay aracılığıyla hem firavuna hem de İsrail halkına
kendi gücünü göstermiştir.
33-36 İsrail halkı çölden geçerken zorluk çekmemeleri için ihtiyaçları
olan her şeyi RAB sağladı.
Bana hangi öğütler verilmektedir
24-27 İsrail halkı bundan böyle çocuklarıyla birlikte Fısıh Bayramı‟nı
kutlayarak Tanrı‟nın kendileri için neler yaptığını anacaktır. Tanrı çocuklarımızı imanda eğitmemizi istemektedir. Çocuklarımızı imanda doğru bir
şekilde eğitiyor muyuz?
28 Musa‟yla İsrailliler, Tanrı‟nın buyruğunu eksiksiz yerine getirdiler.
Belalar onlara en doğru yolun Tanrı‟ya itaat etmek olduğunu öğretmiştir.
Bazen Tanrı‟ya itaat ederken sıkıntı çeksek de doğru olanı yaptığımızdan
emin olmalıyız. Çünkü şu an çektiğimiz sıkıntı ilerde yaşayacağımız daha
büyük sıkıntılardan bizi koruyacaktır.
106
Mısır’dan Çıkış 12:21-36
21
Musa İsrail‟in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi: “Hemen gidin, aileleriniz için kendinize davarlar seçip Fısıh kurbanı olarak
boğazlayın. 22Bir demet mercanköşkotu alın, leğendeki kana batırıp kanı
kapılarınızın yan ve üst sövelerine sürün. Sabaha kadar kimse evinden
çıkmasın. 23RAB Mısırlılar‟ı öldürmek için gelecek, kapılarınızın yan ve
üst sövelerindeki kanı görünce üzerinden geçecek, ölüm saçanın evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek. 24“Sen ve çocukların kalıcı bir
kural olarak bu olayı kutlayacaksınız. 25RAB‟bin size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu töreye uyacaksınız. 26Çocuklarınız size, „Bu törenin anlamı nedir? „ diye sorduklarında, 27‟Bu RAB‟bin Fısıh kurbanıdır
„ diyeceksiniz, „Çünkü RAB Mısırlılar‟ı öldürürken evlerimizin üzerinden
geçerek bizi bağışladı.‟ ” İsrailliler eğilip tapındılar. 28Sonra gidip RABbin Musa‟yla Harun‟a verdiği buyruğu eksiksiz uyguladılar. 29Gece yarısı
RAB tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk
çocuğuna kadar Mısır‟daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. 30O gece firavunla görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. 31Aynı gece firavun
Musa‟yla Harun‟u çağırttı ve, “Kalkın!” dedi, “Siz ve İsrailliler halkımın
arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi RAB‟be tapın. 32Dediğiniz gibi davarlarınızı, sığırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın!” 33İsrailliler‟in
ülkeyi hemen terk etmesi için Mısırlılar diretti. “Yoksa hepimiz öleceğiz!” diyorlardı. 34Böylece halk mayası henüz katılmamış hamurunu aldı,
giysilere sarılı hamur teknelerini omuzlarında taşıdı. 35İsrailliler Musa‟nın
dediğini yapmış, Mısırlılar‟dan altın, gümüş eşya ve giysi istemişlerdi.
36
RAB İsrailliler‟in Mısırlılar‟ın gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlılar onlara istediklerini verdiler. Böylece İsrailliler onları soydular.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
107
Mayıs
23 Sa
Mısır’dan Çıktılar
Mısır’dan Çıkış 12:37-51
Mısır‟a yerleştikten 430 yıl sonra İsrailliler büyük bir ordu halinde oradan
çıktılar. Tanrı o gece Fısıh kurallarını halkına öğretti.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
41 Tanrı verdiği sözü yerine getirendir. O, İbrahim‟e söylediği her şeyi
430 yıl sonra sadık bir şekilde yerine getirdi. Günlük hayatımda RAB‟bin
sadakatine ne kadar güveniyorum?
42 Halkını Mısır‟dan çıkaran Tanrı‟yı yüceltmek için kuşaklar boyunca o
geceyi anmak gerekir. Kilisede uyguladığımız törenlerin anlamını doğru
bir şekilde anlayarak yerine getirelim.
Bana hangi öğütler verilmektedir
43-48 İsrail topluluğu yalnızca kan bağıyla değil, farklı ırklardan olmasına rağmen Tanrı‟ya iman edenleri de kapsıyordu. Onlara sünnet olarak
Fısıh Bayramı‟na katılma hakkı verildi. Bu durum çeşitli uluslardan gelen
insanların Mesih‟e iman ederek tek bir kilise oluşturmasına benzer. Kilise
etnik kimliklerden dolayı bölünen değil, farklılıklara rağmen bir arada
olandır.
46,47 İsrail halkı Fısıh Yemeği‟ni birlikte yerken anlamını unutmadan kurallarına uygun biçimde yerine getirilmesi gerekliydi. Kilisemiz, uygulanan törenleri sadece geleneksel olarak mı yoksa anlamını iyice bilerek mi
yerine getiriyor?
108
Mısır’dan Çıkış 12:37-51
37
İsrailliler kadın ve çocukların dışında altı yüz bin kadar erkekle yaya
olarak Ramses‟ten Sukkot‟a doğru yola çıktılar. 38Daha pek çok kişi de
onlarla birlikte gitti. Yanlarında çok sayıda davar ve sığır vardı. 39Mısır‟dan getirdikleri hamurla mayasız pide pişirdiler. Maya yoktu. Çünkü
Mısır‟dan kovulmuşlar, kendilerine azık hazırlayacak zaman bulamamışlardı. 40İsrailliler Mısır‟da dört yüz otuz yıl yaşadı. 41Dört yüz otuz yılın
sonuncu günü RAB‟bin halkı ordular halinde Mısır‟ı terk etti. 42O gece
RAB İsrailliler‟i Mısır‟dan çıkarmak için sürekli bekledi. İsrailliler de kuşaklar boyunca aynı gece RAB‟bi yüceltmek için uyanık olmalıdır. 43RAB
Musa‟yla Harun‟a şöyle dedi: “Fısıh Bayramı‟nın kuralları şunlardır:
Hiçbir yabancı Fısıh etini yemeyecek. 44Ama satın aldığınız köleler sünnet edildikten sonra ondan yiyebilir. 45Konuklar ve ücretli işçiler ondan
yemeyecek. 46Fısıh eti evde yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı. Kemikleri
kırmayacaksınız. 47Bütün İsrail topluluğu Fısıh Bayramı‟nı kutlayacak.
48
Yanınızdaki yabancı bir konuk RAB‟bin Fısıh Bayramı‟nı kutlamak isterse, önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli; sonra yerel halktan
biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz biri Fısıh etini yemeyecektir. 49Ülkede doğan için de, aranızda yaşayan yabancı
için de aynı kural geçerlidir.” 50İsrailliler RAB‟bin Musa‟yla Harun‟a
verdiği buyruğu eksiksiz yerine getirdiler. 51O gün RAB İsrailliler‟i ordular halinde Mısır‟dan çıkardı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
109
Mayıs
24 Ça
İlk Doğanların Adanması
Mısır’dan Çıkış 13:1-16
Tanrı İsrailliler‟e Fısıh Bayramı ve ilk doğanların adanmasıyla ilgili kuralların tam yerine getirilmesi için gelecekteki kuşakların eğitilmesini buyurdu.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
Tüm Metin RAB‟bin buyruğuna göre Fısıh Bayramı‟nda kurtulan ilk doğan erkekleri RAB‟be ayırmak gerekiyordu. Mısır‟da kölelik ederken
çektikleri acıları asla unutmamaları ve onları kurtaranın Tanrı olduğunu
kesinlikle hatırlamaları gerekiyordu. Hayatım geçmişte yaşadığım acılardan kurtulup rahatlığa kavuştuğunda RAB‟bin lütfunu unutmaya başladım
mı?
5,11 Tanrı İbrahim‟e ant içerek söz vereli 430 yıl olmuştu. İsrailliler için
uzun bir zaman olabilirdi, fakat RAB en doğru zamanı seçmiştir. Hayatımdaki plan ve kararlarım her zaman Tanrı‟nın isteğine göre oldu mu?
Bana hangi öğütler verilmektedir
8-10, 14-16 İsrailli anne babalar Mısır‟dan nasıl çıktıklarını, Tanrı‟nın
güçlü elinin onları nasıl kurtardığını her yıl çocuklarına öğretip yaşatmaları gerekiyordu. Her yıl tekrarlanan bu bayramla iman hayatını kuşaklar
boyunca devam ettirmeliydi. Çocuklarıma iman hayatımda iyi bir örnek
oluyor muyum?
110
Mısır’dan Çıkış 13:1-16
1-2
RAB Musa‟ya, “Bütün ilk doğanları bana adayın” dedi, “İsrailliler arasında insan olsun, hayvan olsun her rahmin ilk ürünü bana aittir.” 3Musa
halka, “Mısır‟dan, köle olduğunuz ülkeden çıktığınız bugünü anımsayın”
dedi, “Çünkü RAB güçlü eliyle sizi oradan çıkardı. Mayalı hiçbir şey
yenmeyecek. 4Bugün Aviv ayında buradan ayrılıyorsunuz. 5RAB sizi Kenan, Hitit, Amor, Hiv ve Yevus topraklarına, atalarınıza vereceğine ant içtiği süt ve bal akan ülkeye götürdüğü zaman bu ay şu törelere uyacaksınız: 6Yedi gün mayasız ekmek yiyecek, yedinci gün RAB‟be bayram yapacaksınız. 7O yedi gün içinde yalnız mayasız ekmek yiyeceksiniz. Aranızda ve ülkenizin hiçbir yerinde mayalı bir şey görülmeyecek. 8O gün
oğullarınıza, „Mısır‟dan çıktığımızda RAB‟bin bizim için yaptıklarından
dolayı bunları yapıyoruz‟ diye anlatacaksınız. 9Bu elinizde bir belirti ve
alnınızda bir anma işareti olacak; öyle ki, RAB‟bin yasası hep ağzınızda
olsun. Çünkü RAB güçlü eliyle sizi Mısır‟dan çıkardı. 10Siz de her yıl belirlenen tarihte bu kuralı uygulamalısınız. 11“RAB size ve atalarınıza ant
içerek söz verdiği gibi sizi Kenan topraklarına getirecektir. Orayı size
verdiği zaman, 12ilk doğan erkek çocuklarınızın ve hayvanlarınızın hepsini RAB‟be adayacaksınız. Çünkü bunlar RAB‟be aittir. 13İlk doğan her
sıpanın bedelini bir kuzuyla ödeyin. Bedelini ödemezseniz, boynunu kırın. Bütün ilk doğan erkek çocuklarınızın bedelini ödemelisiniz. 14“İlerde
oğullarınız size, „Bunun anlamı ne?‟ diye sorduklarında, „RAB bizi güçlü
eliyle Mısır‟dan, köle olduğumuz ülkeden çıkardı‟ diye yanıtlarsınız,
15
‟Firavun bizi salıvermemekte diretince, RAB Mısır‟da insanların ve
hayvanların bütün ilk doğanlarını öldürdü. İşte bunun için hayvanların ilk
doğan erkek yavrularını RAB‟be kurban ediyoruz. İlk doğan erkek çocuklarımızın bedelini ise bir hayvanla ödüyoruz.‟ 16Bu uygulama elinizde bir
belirti ve alnınızda bir anma işareti olacak; RAB‟bin bizi Mısır‟dan güçlü
eliyle çıkardığını anımsatacak.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
111
Mayıs
25 Pe
Çölde Öncülük
Eden Tanrı
Mısır’dan Çıkış 13:17-22
Tanrı İsrailliler‟i Kenan‟a giden kısa yoldan değil, çölden götürerek bulut ve
ateş sütunuyla öncülük eder.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
17,18 Kenan toprakları yakın olmasına rağmen Tanrı İsrail halkını savaştan korumak için çölde dolaştırdı. RAB‟bin bana verdiği görevi yerine getirirken birlikte çalıştığım kişilerle Tanrı‟nın İsrail halkıyla ilgilendiği gibi
ilgilenip yaşadıkları zorluklara anlayışla yaklaşmalıyım.
20-22 Tanrı halkıyla çölde ilerlerken gündüz bulut sütunu, geceleyinse
ateş sütunuyla yol gösteriyordu. İsrailliler sütuna bakarak Tanrı‟yla birlikte yollarına devam ettiklerini biliyorlardı. Çöl gibi olan bu dünyada yaşarken bana yol gösteren RAB‟bi takip etmeye özen gösteriyor muyum?
Bana hangi öğütler verilmektedir
19 İsrailliler Mısır‟dan çıkarken Yusuf‟un kemiklerini yanına alıp götürdüler. Yusuf Tanrı‟nın kendi halkını Mısır‟dan çıkaracağından emindi
(Yar.48:21; İbr.11:22). Çocuklarıma Yusuf gibi iman hayatımı miras olarak bırakmak için ne yapabilirim?
112
Mısır’dan Çıkış 13:17-22
17
Firavun İsrailliler‟i salıverdiğinde, Filist yöresi yakın olmasına karşın,
Tanrı onları oradan götürmedi. Çünkü, “Halk savaşla karşılaşınca, düşüncelerini değiştirip Mısır‟a geri dönebilir” diye düşündü. 18Halkı çöl yolundan Kızıldeniz‟e doğru dolaştırdı. İsrailliler Mısır‟dan silahlı çıkmışlardı. 19Musa Yusuf‟un kemiklerini yanına almıştı. Çünkü Yusuf İsrail‟in
oğullarına, “Tanrı kesinlikle size yardım edecek, kemiklerimi buradan götüreceksiniz” diye sıkı sıkı ant içirmişti. 20Sukkot‟tan ayrılıp çöl kenarında, Etam‟da konakladılar. 21Gece gündüz ilerlemeleri için, RAB gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. 22Gündüz bulut sütunu, gece ateş
sütunu halkın önünden eksik olmadı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
113
Mayıs
26 Cu
İlk Doğanların Adanması
Mısır’dan Çıkış 14:1-14
İsrailliler firavunla ordusunu görünce dehşete kapılıp RAB‟be ve Musa‟ya
feryat ettiler. Ama Musa onlara Tanrı‟nın kurtarışına güvenmelerini söyledi.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1-4 Tanrı İsrailliler‟e denizin önünde durmalarını söyledi. Tanrımız, Mısır
ordusu İsrailliler‟in peşine düştüğünde ne yapacağını bilen Tanrı‟dır. Fakat O‟nun tasarısını bilmediğimiz için bazen işin daha da kötüye gittiğini
görünce dehşette kapılabiliriz. Ne olursa olsun son zaferin RAB‟be ait olduğunu bilerek O‟na sımsıkı sarılmalıyız.
Bana hangi öğütler verilmektedir
5-9 Firavun İsrailliler‟i gönderme kararından yine pişman oldu ve halkın
peşine düştü. Açgözlülüğümün beni tamamen mahvedebileceğini düşünerek dikkatli olmalıyım.
10-12 Firavunu gören İsrailliler hemen RAB‟be ve Musa‟ya karşı feryat
etmeye başlarlar. Hâlbuki Tanrı‟nın daha bir kaç gün önce Mısırlılar‟ın
ilk doğanlarını öldürdüğünü görmüşlerdi. Bazen telaş içindeyken Tanrı‟nın yüce gücünü çabucak unutuyoruz. Oysa RAB‟bin hayatımdaki lütfunu her gün hatırlamalıyım.
13,14 Musa halk gibi davranmak yerine, RAB‟bin zaferinden emin bir
şekilde halkı sakinleştirdi. Halk firavuna bakarken Musa firavundan daha
güçlü olan Tanrı‟ya baktı. Zor durumdayken kime bakıyorum?
114
Mısır’dan Çıkış 14:1-14
1-2
RAB Musa‟ya, “İsrailliler‟e söyle, dönsünler” dedi, “Pi-Hahirot yakınlarında, Migdol ile deniz arasında, Baal-Sefon‟un karşısında deniz kıyısında konaklasınlar. 3Firavun şöyle düşünecek: „İsrailliler ülkede şaşkın
şaşkın dolaşıyorlardır, çöl onları kuşatmıştır.‟ 4Firavunu inatçı yapacağım.
Onların peşine düşecek. Böylece firavunla ordusunu yenerek yücelik kazanacağım. Mısırlılar bilecek ki, ben RAB‟bim.” İsrailliler söyleneni yaptılar. 5Halkın kaçtığı Mısır Firavunu‟na bildirilince, firavunla görevlileri
onlara ilişkin düşüncelerini değiştirdiler: “Biz ne yaptık?” dediler, “İsrailliler‟i salıvermekle kölelerimizi kaybetmiş olduk!” 6Firavun savaş arabasını hazırlattı, ordusunu yanına aldı. 7Seçme altı yüz savaş arabasının yanısıra, Mısır‟ın bütün savaş arabalarını sorumlu sürücüleriyle birlikte yanına aldı. 8RAB Mısır Firavunu‟nu inatçı yaptı. Firavun zafer havası içinde ilerleyen İsrailliler‟in peşine düştü. 9Mısırlılar firavunun bütün atları,
savaş arabaları, atlıları, askerleriyle onların ardına düştüler ve deniz kıyısında, Pi-Hahirot yakınlarında, Baal-Sefon‟un karşısında konaklarken onlara yetiştiler. 10Firavun yaklaşırken, İsrailliler Mısırlılar‟ın arkalarından
geldiğini görünce dehşete kapılarak RAB‟be feryat ettiler. 11Musa‟ya,
“Mısır‟da mezar mı yoktu da bizi çöle ölmeye getirdin?” dediler, “Bak,
Mısır‟dan çıkarmakla bize ne yaptın! 12Mısır‟dayken sana, „Bırak bizi,
Mısırlılar‟a kulluk edelim‟ demedik mi? Çölde ölmektense Mısırlılar‟a
kulluk etsek bizim için daha iyi olurdu.” 13Musa, “Korkmayın!” dedi,
“Yerinizde durup bekleyin, RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlılar‟ı bir daha hiç görmeyeceksiniz. 14RAB sizin
için savaşacak, siz sakin olun yeter.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
115
Mayıs
27 Ct
RAB’bin Büyük Gücü
Mısır’dan Çıkış 14:15-31
Tanrı denizin ortasından yol açarak İsrailliler‟i firavunun ordusundan kurtardı. Tanrı yeniden yücelik kazandı.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
21 Tanrı kendi halkı için denizi ikiye böldü. İsrailliler ölümle karşı karşıya geldiklerini düşünürken, Tanrı onların aklına gelmeyecek şekilde kurtuluş sağladı. Bundan daha kötü durumda olamazdım diye düşündüğüm
bir zamandan mı geçiyorum? Tanrı‟nın hiç hayal bile edemeyeceğim şekilde kendi doğruluğunu göstereceğinden emin olmalıyım.
22-28 Tanrı firavunla ordusunu cezalandırdı. İsrailliler‟in peşinden denizin ortasına kadar giden Mısırlılar‟ın hepsi boğuldu. Kurtulan kimse olmadı. Tanrı kendisinin dünyanın egemeni olduğunu bir daha gösterdi.
Bana hangi öğütler verilmektedir
31 RAB‟bin büyük gücünü gören halk O‟ndan korkmaya başladı. Geç olsa da O‟nun gerçekten Her Şeye Egemen RAB olduğunu fark etmek iyidir. Ama keşke feryat etmeden güvenle RAB‟bin işini bekleseydiler!
RAB‟bin iyiliğini daha görmeden O‟na güvenebiliyor muyum?
116
Mısır’dan Çıkış 14:15-31
15
RAB Musa‟ya, “Niçin bana feryat ediyorsun?” dedi, “İsrailliler‟e söyle,
ilerlesinler. 16Sen değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat. Sular yarılacak ve İsrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçecekler.
17
Ben Mısırlılar‟ı inatçı yapacağım ki, artlarına düşsünler. Firavunu, bütün ordusunu, savaş arabalarını, atlılarını yenerek yücelik kazanacağım.
18
Firavun, savaş arabaları ve atlılarından ötürü yücelik kazandığım zaman,
Mısırlılar bilecek ki, ben RAB‟bim.” 19-20İsrail ordusunun önünde yürüyen Tanrı‟nın meleği yerini değiştirip arkaya geçti. Önlerindeki bulut sütunu da yerini değiştirip arkalarına, Mısır ve İsrail ordularının arasına geldi. Gece boyunca bulut bir yanı karartıyor, öbür yanı aydınlatıyordu. Bu
yüzden, bütün gece iki taraf birbirine yaklaşamadı. 21Musa elini denizin
üzerine uzattı. RAB bütün gece güçlü doğu rüzgarıyla suları geri itti, denizi karaya çevirdi. Sular ikiye bölündü, 22İsrailliler kuru toprak üzerinde
yürüyerek denizi geçtiler. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturdu. 23Mısırlılar artlarından geliyordu. Firavunun bütün atları, savaş
arabaları, atlıları denizde onları izliyordu. 24Sabah nöbetinde RAB ateş ve
bulut sütunundan Mısır ordusuna baktı ve onları şaşkına çevirdi.
25
Arabalarının tekerleklerini çıkardı; öyle ki, arabalarını zorlukla sürdüler.
Mısırlılar, “İsrailliler‟den kaçalım!” dediler, “Çünkü RAB onlar için bizimle savaşıyor.” 26RAB Musa‟ya, “Elini denizin üzerine uzat” dedi, “Sular Mısırlılar‟ın, savaş arabalarının, atlılarının üzerine dönsün.” 27Musa
elini denizin üzerine uzattı. Sabaha karşı deniz olağan haline döndü. Mısırlılar sulardan kaçarken RAB onları denizin ortasında silkip attı. 28Geri
dönen sular savaş arabalarını, atlıları, İsrailliler‟in peşinden denize dalan
firavunun bütün ordusunu yuttu. Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı.
29
Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçmişlerdi. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturmuştu. 30RAB o gün İsrailliler‟i Mısırlılar‟ın elinden kurtardı. İsrailliler deniz kıyısında Mısırlılar‟ın ölülerini
gördüler. 31RAB‟bin Mısırlılar‟a gösterdiği büyük gücü gören İsrail halkı
RAB‟den korkup O‟na ve kulu Musa‟ya güvendi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
117
Mayıs
28 Pa
Savaş RAB’bindir!
Mısır’dan Çıkış 15:1-21
Tanrı İsrail halkını Mısır‟dan çıkardı ve denizin ortasından geçirerek kurtardı. Musa ve Miryam RAB‟bi ezgilerle övdü.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1,4,5,10,12 Tanrı tekrar kendi halkını ölümden kurtarırken düşmanını da
yargıladı. Tanrı‟nın Egemenliği‟ne direnenlere karşı Rab onları cezalandırarak kendi gücünü gösterdi. Tanrı‟ya ait olanlar ise imanlarıyla kurtulup
RAB‟bi övdüler. Ben RAB‟bi nasıl bir şekilde övüyorum?
2,3,6-9,11 Tanrı bizleri düşmanımızdan koruyan güçlü savaşçıdır. O‟nun
kutsallığı, görkemi ve kudreti kimseyle kıyaslanamaz.
13-18 Tanrı gücüyle Mısırlılar‟ı cezalandırırken bu olayları duyan diğer
uluslar da korkmaya başladılar (Yşu.2:9-11). RAB İsrailliler‟i vaat ettiği
topraklara götüreceği gibi, İsa Mesih aracılığıyla bizlere verdiği sözlerini
de kesinlikle yerine getirecektir.
Bana hangi öğütler verilmektedir
19-21 Musa‟nın RAB‟be sunduğu ezgiye, Miryam tefle oynayarak eşlik
edince başka kadınlar da onu izledi. Aldığımız bereketleri topluluğumuzla
paylaştığımızda daha bereketli olur. Bugün ne hakkında ezgi söyleyeceğim?
118
Mısır’dan Çıkış 15:1-21
1
Musa‟yla İsrailliler RAB‟be şu ezgiyi söylediler: “Ezgiler sunacağım
RAB‟be, çünkü yüceldikçe yüceldi; Atları da, atlıları da denize döktü.
2
Rab gücüm ve ezgimdir, O kurtardı beni. O‟dur Tanrım, övgüler sunacağım O‟na. O‟dur babamın Tanrısı, yücelteceğim O‟nu. 3Savaş eridir RAB,
adı RAB‟dir. 4“Denize attı firavunun ordusunu, savaş arabalarını. Kızıldeniz‟de boğuldu seçme subayları. 5Derin sulara gömüldüler, taş gibi dibe
indiler. 6“Senin sağ elin, ya RAB, senin sağ elin korkunç güce sahiptir.
Altında düşmanlar kırılır. 7Devrilir sana başkaldıranlar büyük görkemin
karşısında, gönderir gazabını anız gibi tüketirsin onları. 8Burnunun soluğu
karşısında, sular yığıldı bir araya. Kabaran sular duvarlara dönüştü, denizin göbeğindeki derin sular dondu. 9Düşman böbürlendi: „Peşlerine düşüp
yakalayacağım onları‟ dedi, „Bölüşeceğim çapulu, dileğimce yağmalayacağım, kılıcımı çekip yok edeceğim onları.‟ 10Üfledin soluğunu, denize
gömüldüler, kurşun gibi engin sulara battılar. 11“Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye
değer, harikalar yaratan var mı? 12Sağ elini uzattın, yer yuttu onları. 13Öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halka, kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara. 14Uluslar duyup titreyecekler, Filist halkını
dehşet saracak. 15Edom beyleri korkuya kapılacak, Moav önderlerini titreme alacak, Kenan‟da yaşayanların tümü korkudan eriyecek. 16Korku ve
dehşet düşecek üzerlerine, senin halkın geçinceye dek, ya RAB, aahip olduğun bu halk geçinceye dek, bileğinin gücü karşısında taş kesilecekler.
17
Ya RAB, halkını içeri alacaksın. Kendi dağına, yaşamak için seçtiğin
yere, ellerinle kurduğun kutsal yere dikeceksin, ya Rab! 18RAB sonsuza
dek egemen olacak.” 19Firavunun atları, savaş arabaları, atlıları denize dalınca, RAB suları onların üzerine çevirdi. Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçtiler. 20Harun‟un kızkardeşi Peygamber Miryam tefini
eline aldı, bütün kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler. 21Miryam onlara şu ezgiyi söyledi: “Ezgiler sunun RAB‟be, çünkü yüceldikçe yüceldi,
atları, atlıları denize döktü.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
119
Mayıs
29 Pt
Acı Su
Mısır’dan Çıkış 15:22-27
İsrailliler üç günlük yoldan sonra su bulamayınca tekrar yakınmaya başladılar. Tanrı ise olağanüstü işler yapmaya devam etti.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
22-25 Tanrı halkın ihtiyacını karşıladı. Ben her gün RAB‟bin verdiği tatlı
sudan içmeyi öğrendim mi?
25,26 Tanrı kural ve ilkeleri koyarak kendi halkının itaat edip etmediğini
sınayandır. RAB O‟na itaat edene şifa verir. Tanrı‟nın koyduğu kural ve
ilkeler benim iyiliğim için olduğunu bilmeliyim.
Bana hangi öğütler verilmektedir
22-24 Daha üç gün önce olağanüstü bir zaferden dolayı RAB‟bi sevinçle
öven halk, içecek su bulamayınca hemen yakınmaya başladı. Mısır‟dan
çıktıkları zamanki sevinçlerini kaybettikçe şikâyetleri çoğaldı. Yüreğimde
RAB‟bin lütfundan kaynaklanan sevinç mi, yoksa sıkıntılardan dolayı
şikâyet mi çoğalıyor?
27 Hayatımız bazen Mara gibi, bazen de Elim gibi olabilir. Oysa Mara
zamanlarında (acı çektiğimizde) RAB‟bin acı suları tatlı suya (iyiliğe)
dönüştürebileceğinden emin olup her zaman O‟na güvenmeyi öğrenmeliyim.
120
Mısır’dan Çıkış 15:22-27
22
Musa İsrailliler‟i Kızıldeniz‟in ötesine çıkardı. Şur Çölü‟ne girdiler.
Çölde üç gün yol aldılarsa da su bulamadılar. 23Mara‟ya vardılar. Ama
Mara‟nın suyunu içemediler, çünkü su acıydı. Bu yüzden oraya Mara adı
verildi. 24Halk, “Ne içeceğiz?” diye Musa‟ya yakınmaya başladı. 25Musa
RAB‟be yakardı. RAB ona bir ağaç parçası gösterdi. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Orada RAB onlar için bir kural ve ilke koydu, hepsini
sınadı. 26“Ben, Tanrınız RAB‟bin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru
olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılar‟a verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim” dedi, “Çünkü
size şifa veren RAB benim.” 27Sonra Elim‟e gittiler. Orada on iki su kaynağı, yetmiş hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
121
Mayıs
30 Sa
Gökten Gelen Ekmek
Mısır’dan Çıkış 16:1-12
İsrailliler Mısır‟dan çıkalı iki ay olmuşken, acıktıkları için yine yakınmaya
başladılar. RAB ise onlara et ve ekmek verdi.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
4,5,11,12 Tanrı çölde halkını eğitmektedir. İsrailliler günlük ekmek toplamayı öğrenmekle Tanrı‟nın yasasıyla tanışmış oldular. RAB bugün de
ihtiyacımı karşılarken gerçekten O‟na itaat eden yüreğimi görmek istiyor
(4)
10 Tanrı ulu ve görkemli olmasına rağmen benim hayatımla da yakından
ilgilendiğini bilmeliyim.
Bana hangi öğütler verilmektedir
1-3 Çöl yaşamında zorlanmaya başlar başlamaz Mısır‟ı özlemek Tanrı‟nın bunca iyiliğine ne kadar da büyük bir saygısızlıktır. Mideyi doyurmak mı yoksa özgür olmak mı önemli? Bir çorba için ilk oğulluk hakkını
satan Esav gibi ahmak olmamalıyım.
6-9 Halkın Musa‟yla Harun‟a yakınması aslında RAB‟be isyan etmektir.
Mısır‟dan çıkmak için Tanrı‟nın sayısız mucizelerine tanık oldukları halde İsrailliler sorun çıkar çıkmaz hemen RAB‟be yakınmaya başladılar.
Bir şey beğenmediğimde hemen dile getiriyor muyum? Konuştuğum her
şeyi RAB‟bin duyduğunu bilmeliyim.
122
Mısır’dan Çıkış 16:1-12
1
Bütün İsrail topluluğu Elim‟den ayrıldı. Mısır‟dan çıktıktan sonra ikinci
ayın on beşinci günü Elim ile Sina arasındaki Sin Çölü‟ne vardılar. 2Çölde
hepsi Musa‟yla Harun‟a yakınmaya başladı. 3“Keşke RAB bizi Mısır‟dayken öldürseydi” dediler, “Hiç değilse orada et kazanlarının başına
oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için
bizi bu çöle getirdiniz.” 4RAB Musa‟ya, “Size gökten ekmek yağdıracağım” dedi, “Halk her gün gidip günlük ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım: Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı, göreceğim. 5Altıncı gün her gün topladıklarının iki katını toplayıp hazırlayacaklar.” 6Musa‟yla Harun İsrailliler‟e, “Bu akşam sizi Mısır‟dan RAB‟bin
çıkardığını bileceksiniz” dediler, 7”Sabah da RAB‟bin görkemini göreceksiniz. Çünkü RAB kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki, bize
söyleniyorsunuz?” 8Sonra Musa, “Akşam size yemek için et, sabah da dilediğiniz kadar ekmek verilince, RAB‟bin görkemini göreceksiniz” dedi,
“Çünkü RAB kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki? Siz bize değil, RAB‟be söyleniyorsunuz.” 9Musa Harun‟a, “Bütün İsrail topluluğuna
söyle, RAB‟bin huzuruna gelsinler” dedi, “Çünkü RAB söylendiklerini
duydu.” 10Harun İsrail topluluğuna bunları anlatırken, çöle doğru baktılar.
RAB‟bin görkemi bulutta görünüyordu. 11RAB Musa‟ya şöyle dedi:
12
“İsrailliler‟in yakınmalarını duydum. Onlara de ki, „Akşamüstü et yiyeceksiniz, sabah da ekmekle karnınızı doyuracaksınız. O zaman bileceksiniz ki, Tanrınız RAB benim.‟ ”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
123
Mayıs
31 Ça
Yiyeceği Kadar
Mısır’dan Çıkış 16:13-20
Tanrı halkın yemek sorununu gidermek için gökten et ve ekmek yağdırdı.
İsrailliler bununla RAB‟be güvenmeyi öğrenmeliydi.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
13-15 Tanrı, hiçbir şey yetişmeyen çölde 40 yıl boyunca halkın ihtiyacını
sağlayan RAB‟dir. İsa Mesih kendini „gökten inmiş diri ekmek‟ olarak
tanıtmıştır (Yu.6:49-51). Tanrı‟nın tüm ihtiyacımı tamamen sağlayacağından emin miyim?
16-18 Tanrı ihtiyacımızı sağlasa da açgözlülüğümüzü desteklemez. O,
herkesin yiyeceği kadar toplamasını buyurarak onları eğitmek ister. Gereğinden fazlası için uğraşıp RAB‟bin isteğine karşı itaatsizlik ediyor muyum?
Bana hangi öğütler verilmektedir
17,18 Bize gerektiği kadar verileceği için topladıklarımızın yetmediğini
düşünüp kaygılanmamıza gerek kalmaz. Tanrı‟nın Egemenliği‟nin ardından gittiğimizde ihtiyacımız olan her şeyin verileceğini İsa zaten söylemiştir (Mat.6:33). Ben RAB‟bin bana verdiğiyle memnun muyum?
19,20 RAB‟be güvenmek yerine kendi çabalarımızla istediğimizi elde etmeye çalışmak anlamsızdır. Biz her gün yeniden RAB‟be bakmayı öğrenmeliyiz. Gereğinden fazla toplanan ekmeklerin çürüdüğü gibi ben de
çürüyecek şeyler için mi çaba sarf ediyorum?
124
Mısır’dan Çıkış 16:13-20
13
Akşam bıldırcınlar geldi, ordugahı sardı. Sabah ordugahın çevresini çiy
kaplamıştı. 14Çiy eriyince, toprakta, çölün yüzeyinde kırağıya benzer ince
pulcuklar göründü. 15Bunu görünce İsrailliler birbirlerine, “Bu da ne?” diye sordular. Çünkü ne olduğunu anlayamamışlardı. Musa, “RAB‟bin size
yemek için verdiği ekmektir bu” dedi, 16RAB‟bin buyruğu şudur: „Herkes
yiyeceği kadar toplasın. Çadırımızdaki her kişi için birer omer alın.‟ ”
17
İsrailliler söyleneni yaptılar. Kimi çok, kimi az topladı. 18Omerle ölçtüklerinde, çok toplayanın fazlası, az toplayanın da eksiği yoktu. Herkes yiyeceği kadar toplamıştı. 19Musa onlara, “Kimse sabaha bir parça bile bırakmasın” dedi. 20Ama bazıları ona aldırmayıp sabaha bıraktılar. Bıraktıkları kurtlanıp kokmaya başlayınca Musa onlara öfkelendi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
125
Haziran
1 Pe
Gelecek Kuşaklar İçin
Mısır’dan Çıkış 16:21-36
Tanrı, halkına her gün man toplatırken altıncı gün iki günlük toplatarak Şabat Günü‟ne hazırlanmalarını ve sonraki kuşaklara göstermek üzere bir
örneğini saklamalarını buyurdu.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
21-25 Tanrı, kendisine itaat eden herkese gerekeni sağlayandır. Yalnız yiyecek olarak değil ruhsal ihtiyaçları sağlamak için de Şabat Günü‟nü verir.
Şabat, RAB‟be ait insanlara verilen ayrıcalıktır. Her gün RAB‟bin huzurunda kalarak esenliğini tadıyor muyum?
26-30 Tanrı itaat etmeyerek kendi çabalarıyla yaşayanların sınırını göstermektedir. Şabat Günü‟nde ekmek toplamaya gidenler bir şey bulamadıkları gibi biz de günlük hayatımızda RAB‟bin sağlamadığını elde edemeyiz. Elimizde ne varsa RAB‟den olduğunu unutmamalıyız.
31-36 Tanrı, lütfunun kuşaklar boyunca hatırlanmasını isteyerek bir omer
manı Ahit Sandığı‟na koydurdu. RAB‟den aldığım bunca lütfu çocuklarıma aktarmak için nasıl özen gösteriyorum?
Bana hangi öğütler verilmektedir
23-30 Şabat Günü, kölelikten yeni çıkan halkın özgürlüklerini yaşamaları
için verilmiştir. Çünkü onlar RAB‟bin halkı olduklarından dolayı bereketli ve değerli bir yaşama sahip olsunlar diye kurtarıldılar. Bereketin asıl
kaynağı Tanrı‟nın buyruklarına sahip olup O‟na bağlı kalmak olduğunu
bilmeliyim.
126
Mısır’dan Çıkış 16:21-36
21
Her sabah herkes yiyeceği kadar topluyordu. Güneş ortalığı ısıtınca,
yerde kalanlar eriyordu. 22Altıncı gün kişi başına iki omer, yani iki kat
topladılar. Topluluğun önderleri gelip durumu Musa‟ya bildirdiler. 23Musa, “RAB‟bin buyruğu şudur” dedi, “ „Yarın dinlenme günü, RAB için
kutsal Şabat Günü‟dür. Pişireceğinizi pişirin, haşlayacağınızı haşlayın.
Artakalanı bir kenara koyun, sabaha kalsın.‟ ” 24Musa‟nın buyurduğu gibi
artakalanı sabaha bıraktılar. Ne koktu, ne kurtlandı. 25Musa, “Artakalanı
bugün yiyin” dedi, “Çünkü bugün RAB için Şabat Günü‟dür. Bugün dışarda ekmek bulamayacaksınız. 26Altı gün ekmek toplayacaksınız, ama
yedinci gün olan Şabat Günü ekmek bulunmayacak.” 27Yedinci gün bazıları ekmek toplamak için dışarı çıktı, ama hiçbir şey bulamadılar. 28RAB
Musa‟ya, “Ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz?” dedi, 29“Size Şabat Günü‟nü verdim. Bunun için altıncı gün size iki günlük ekmek veriyorum. Yedinci gün herkes neredeyse orada kalsın, dışarı çıkmasın. 30Böylece halk yedinci gün dinlendi. 31İsrailliler o
ekmeğe man adını verdiler. Kişniş tohumu gibi beyazımsı, tadı ballı yufka
gibiydi. 32Musa, “RAB‟bin buyruğu şudur” dedi, “ „Mısır‟dan sizi çıkardığımda, gelecek kuşakların çölde size yedirdiğim ekmeği görmesi için,
bir omer saklansın. „ ” 33Musa Harun‟a, “Bir testi al, içine bir omer man
doldur” dedi, “Gelecek kuşaklar için saklanmak üzere onu RAB‟bin huzuruna koy.” 34RAB‟bin Musa‟ya buyurduğu gibi Harun manı saklanmak
üzere Antlaşma Levhaları‟nın önüne koydu. 35İsrailliler yerleştikleri Kenan topraklarına varıncaya dek kırk yıl man yediler. 36-Bir omer efanın
onda biridir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
127
Haziran
2 Cu
Tanrı’nın Değneği
Mısır’dan Çıkış 17:1-16
Tanrı, halkının sürekli yakınmasına rağmen düşmanlarıyla olan savaşta
halkına merhamet göstermektedir.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
5-7 Tanrı gücünü halkı için kullanmaya devam etmektedir. Tanrı Musa‟ya
yetki verdiği için, değneğiyle olağanüstü işler yapar. Çölde halkına su içiren RAB, bugün bize de Mesih aracılığıyla yaşam suyunu içirir (1Ko.
10:4). O‟nun değişmeyen merhametine hamtlar sunalım!
14-16 Tanrı bizim için savaşıp zafer kazanandır. O, Musa ve Yeşu aracılığıyla Amalek‟le olan savaşta zafer kazandırdı. Tepenin üzerinde Musa
dua ederken Yeşu ise Amalekliler‟le savaşıyordu. Yahve nissi (RAB sancağımdır) bugün bana da zafer kazandırandır.
Bana hangi öğütler verilmektedir
1-4 Yaşadıkları her sıkıntının Rab tarafından çözülmesine rağmen İsrailliler her defasında Mısır‟a (eski hayatlarına) dönmek için RAB‟be yakınırlar. Sıkıntılarla karşı karşıya geldiğimizde gösterdiğimiz tepkiler nedir?
Güçlü eliyle bizi kurtaran Tanrı‟nın kurtarışını, neler yaptığını hiçe mi sayıyorum?
8-13 Birlik içinde olursak Tanrı‟nın zaferini görebiliriz çünkü Tanrı‟nın
isteği birlik olmamızdır. Yaptığımız işler çok önemli görünmese de Tanrı‟nın isteği birlik içinde çalışmamızdır.
128
Mısır’dan Çıkış 17:1-16
1
RAB‟bin buyruğu uyarınca, bütün İsrail topluluğu Sin Çölü‟nden ayrıldı,
bir yerden öbürüne göçerek Refidim‟de konakladı. Ancak orada içecek su
yoktu. 2Musa‟ya, “Bize içecek su ver” diye çıkıştılar. Musa, “Niçin bana
çıkışıyorsunuz?” dedi, “Neden RAB‟bi deniyorsunuz?” 3Ama halk susamıştı. “Niçin bizi Mısır‟dan çıkardın?” diye Musa‟ya söylendiler, “Bizi,
çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi?” 4Musa,
“Bu halka ne yapayım?” diye RAB‟be feryat etti, “Neredeyse beni taşlayacaklar.” 5RAB Musa‟ya, “Halkın önüne geç” dedi, “Birkaç İsrail ileri
gelenini ve Nil‟e vurduğun değneği de yanına alıp yürü. 6Ben Horev Dağı‟nda bir kayanın üzerinde, senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın,
halk içsin diye su fışkıracak.” Musa İsrail ileri gelenlerinin önünde denileni yaptı. 7Oraya Massa ve Meriva adı verildi. Çünkü İsrailliler orada
Musa‟ya çıkışmış ve, “Acaba RAB aramızda mı, değil mi?” diye RAB‟bi
denemişlerdi. 8Amalekliler gelip Refidim‟de İsrailliler‟e savaş açtılar.
9
Musa Yeşu‟ya, “Adam seç, git Amalekliler‟le savaş” dedi, “Yarın ben
elimde Tanrı‟nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım.” 10Yeşu Musa‟nın buyurduğu gibi Amalekliler‟le savaştı. Bu arada Musa, Harun ve
Hur tepenin üzerine çıktılar. 11Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe
Amalekliler kazanıyordu. 12Ne var ki, Musa‟nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda
Hur Musa‟nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa‟nın
elleri yukarıda kaldı. 13Böylece Yeşu Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. 14RAB Musa‟ya, “Bunu anı olarak kayda geç” dedi, “Yeşu‟ya da
söyle, Amalekliler‟in adını yeryüzünden büsbütün sileceğim.” 15Musa bir
sunak yaptı, adını “Yahve nissi” koydu. 16“Eller Rab‟bin tahtına doğru
kaldırıldı” dedi, “RAB kuşaklar boyunca Amalekliler‟e karşı savaşacak!”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
129
Haziran
3 Ct
RAB’be Övgüler Olsun!
Mısır’dan Çıkış 18:1-12
Musa, kayınbabası Yitro‟ya, RAB‟bin yaptığı her şeyi anlatınca Yitro sevinçle RAB‟bi övdü.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1,8,9 Tanrı İsrail halkını Mısır‟dan çıkarmak için gereken her şeyi yaptı.
Hatta çölde mucizevi şekilde yiyecek ve içecek bile sağladı. Aynı Tanrı
bizi kurtarmak için de biricik Oğlu‟nu esirgemedi (Rom.8:32). Bugün bizim iyiliğimiz için çalışmaya devam eden RAB‟be güvenerek O‟na itaat
edelim.
9-11 Tanrı bütün ilahlardan büyüktür. Tanrı‟yı tanımayan Yitro‟nun övgüsüyle bütün halk RAB‟be sunular sundu. Ben de hayatım boyunca yaptığı iyilikleri hatırlayarak RAB‟be övgüler sunacağım.
Bana hangi öğütler verilmektedir
1-4 Musa‟nın oğullarının isimleri onun hayatını yansıtır. Musa, yabancı
diyarda garip olarak yaşamıştı (Gerşom) ve kendisi Tanrı‟nın yardımıyla
firavunun kılıcından kurtulmuştu (Elizer). Bizlerin de yaşamı sıradan görünse de aslında Tanrı her birimizle bir destan yazmaktadır.
9-11 RAB‟bi sevinçle övebilmek ancak O‟nu tanıdıkça çoğalır. Yitro
RAB‟bin yaptıklarını öğrenince sevinçle O‟na övgü sundu. Her gün
RAB‟bi daha iyi tanımaya devam ediyor muyum?
130
Mısır’dan Çıkış 18:1-12
1
Musa‟nın kayınbabası Midyanlı Kâhin Yitro, Tanrı‟nın Musa ve halkı İsrail için yaptığı her şeyi, RAB‟bin İsrailliler‟i Mısır‟dan nasıl çıkardığını
duydu. 2-3Musa‟nın kendisine göndermiş olduğu karısı Sippora‟yı ve iki
oğlunu yanına aldı. Musa, “Garibim bu yabancı diyarda” diyerek oğullarından birine Gerşom adını vermişti. 4Sonra, “Babamın Tanrısı bana yardım etti, beni firavunun kılıcından esirgedi” diyerek öbürüne de Eliezer
adını koymuştu. 5Yitro Musa‟nın karısı ve oğullarıyla birlikte Tanrı Dağı‟na, Musa‟nın konakladığı çöle geldi. 6Musa‟ya şu haberi gönderdi:
“Ben, kayınbaban Yitro, karın ve iki oğlunla birlikte sana geliyoruz.”
7
Musa kayınbabasını karşılamaya çıktı, önünde eğilip onu öptü. Birbirinin
hatırını sorup çadıra girdiler. 8Musa İsrailliler uğruna RAB‟bin firavunla
Mısırlılar‟a bütün yaptıklarını, yolda çektikleri sıkıntıları, RAB‟bin kendilerini nasıl kurtardığını kayınbabasına bir bir anlattı. 9Yitro RAB‟bin İsrailliler‟e yaptığı iyiliklere, onları Mısırlılar‟ın elinden kurtardığına sevindi.
10
“Sizi Mısırlılar‟ın ve firavunun elinden kurtaran RAB‟be övgüler olsun”
dedi, “Halkı Mısır‟ın boyunduruğundan O kurtardı. 11Artık biliyorum ki,
RAB bütün ilahlardan büyüktür. Çünkü onların gurur duyduğu şeylerin
üstesinden geldi.” 12Sonra Tanrı‟ya yakmalık sunu ve kurbanlar getirdi.
Harun‟la bütün İsrail ileri gelenleri, Musa‟nın kayınbabasıyla Tanrı‟nın
huzurunda yemek yemeye geldiler.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
131
Haziran
4 Pa
Yitro’nun Öğüdü
Mısır’dan Çıkış 18:13-27
Yitro tek başına yargıçlık yapan Musa‟ya iyi bir çözüm önerir, Musa da onu
yerine getirir.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
15-23 Tanrı birine sorumluluk vermiş olsa da birlik içinde o sorumluluğu
yerine getirmemizden hoşnut olur. Böylelikle hem sorumluluk alanın yükü hafifler hem de sorumlu olduğu kişilere daha iyi hizmet edilir.
Bana hangi öğütler verilmektedir
13-18 Her ne kadar önemli iş yapsam da tek başıma yapmak da zorlanırsam, hemen yardım edecek birilerini bulup o işi bitirmemiz gerekir. Topluluğumuz hikmetli bir şekilde birlikte çalışıyor mu?
15,24-26 Ruhsal bir önderin Tanrı‟nın sesini duymayı iyi bilmesi gerekir.
Fakat çevresindekilerin hikmetli sözlerine de dikkat etmeli. Musa iyi bir
öğüt veren kayınbabası Yitro‟nun sözünü kabul edip uygulayarak hem
kendine hem de halkına büyük bir iyilik etmiş oldu. Yaşı ne olursa olsun
hikmetli birine danışmayı ihmal ediyor muyum?
132
Mısır’dan Çıkış 18:13-27
13
Ertesi gün Musa halkın davalarına bakmak için yargı kürsüsüne çıktı.
Halk sabahtan akşama kadar çevresinde ayakta durdu. 14Kayınbabası Musa‟nın halk için yaptıklarını görünce, “Nedir bu, halka yaptığın?” dedi,
“Neden sen tek başına yargıç olarak oturuyorsun da herkes sabahtan akşama kadar çevrende bekliyor?” 15Musa, “Çünkü halk Tanrı‟nın istemini
bilmek için bana geliyor” diye yanıtladı, 16“Ne zaman bir sorunları olsa,
bana gelirler. Ben de taraflar arasında karar veririm; Tanrı‟nın kurallarını,
yasalarını onlara bildiririm.” 17Kayınbabası, “Yaptığın iş iyi değil” dedi,
18
“Hem sen, hem de yanındaki halk tükeneceksiniz. Bu işi tek başına kaldıramazsın. Sana ağır gelir. 19Beni dinle, sana öğüt vereyim. Tanrı seninle
olsun. Tanrı‟nın önünde halkı sen temsil etmeli, sorunlarını Tanrı‟ya sen
iletmelisin. 20Kuralları, yasaları halka öğret, izlemeleri gereken yolu, yapacakları işi göster. 21Bunun yanısıra halkın arasından Tanrı‟dan korkan,
yetenekli, haksız kazançtan nefret eden dürüst adamlar seç; onları biner,
yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların başına önder ata. 22Halka sürekli
onlar yargıçlık etsin. Büyük davaları sana getirsinler, küçük davaları kendileri çözsünler. Böylece işini paylaşmış olurlar. Yükün hafifler. 23Eğer
böyle yaparsan, Tanrı da buyurursa, dayanabilirsin. Herkes esenlik içinde
evine döner.” 24Musa kayınbabasının sözünü dinledi. Söylediği her şeyi
yerine getirdi. 25İsrailliler arasından yetenekli adamlar seçti. Onları biner,
yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların başına önder atadı. 26Halka sürekli
yargıçlık eden bu kişiler zor davaları Musa‟ya getirdiler, küçük davaları
ise kendileri çözdüler. 27Sonra Musa kayınbabasını uğurladı. Yitro da ülkesine döndü.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
133
Haziran
5 Pt
Antlaşma Yapılıyor
Mısır’dan Çıkış 19:1-13
Tanrı‟nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşma, yalnız Tanrı‟nın lütfu sayesinde
olmuştur. Tanrı İsrail halkını kutsal bir ulus olmaları için seçmiştir.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1-3 Tanrı daha önce söylediğini yerine getirendir. Tanrı İsrail halkını
kendi halkı olarak kabul eder ve antlaşma yapar. Tanrı‟nın bize her zaman
sadık kalması ne harika!
5,6 Tanrı İsrail halkını, bütün uluslar içinde öz halkı olarak kabul eder.
Tanrı İsrail halkını buyruklarına uyması ve kutsal bir halk olarak yaşaması için seçmiştir ve imanlıların kutsal bir halk olarak O‟nun çağrısına uygun bir yaşam sürdürmesini istemektedir.
10-13 Kişinin kendini arındırmadan kutsal Tanrı‟ya yaklaşması olanaksızdır. Ama İsa Mesih sayesinde artık biz O‟na yaklaşabiliriz. Bunu sağlayan Rab‟be şükürler olsun!
Bana hangi öğütler verilmektedir
3,7-9 Musa, Tanrı‟nın söylediklerini halka, halkın söylediklerini Tanrı‟ya
iletir. Musa Tanrı‟dan duyduklarını halka duyurunca halk da Tanrı‟nın
emrettiklerini aynen yerine getireceğini söyler. Tanrı‟nın sözünü duyuran
kişi Tanrı‟nın sözünü saptırmadan duyurması gerekir ve duyanların da
özenle yerine getirmeye gayret etmesi gerekmektedir.
134
Mısır’dan Çıkış 19:1-13
1
İsrailliler Mısır‟dan çıktıktan tam üç ay sonra Sina Çölü‟ne vardılar.
Refidim‟den yola çıkıp Sina Çölü‟ne girdiler. Orada, Sina Dağı‟nın karşısında konakladılar. 3Musa Tanrı‟nın huzuruna çıktı. RAB dağdan kendisine seslendi: “Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin: 4Mısırlılar‟a ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. 5Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız,
bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. 6Siz benim için kâhinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsrailliler‟e böyle söyleyeceksin.” 7Musa gidip halkın ileri gelenlerini çağırdı ve
RAB‟bin kendisine buyurduğu her şeyi onlara anlattı. 8Bütün halk bir
ağızdan, “RAB‟bin söylediği her şeyi yapacağız” diye yanıtladılar. Musa
halkın yanıtını RAB‟be iletti. 9RAB Musa‟ya, “Sana koyu bir bulut içinde
geleceğim” dedi, “Öyle ki, seninle konuşurken halk işitsin ve her zaman
sana güvensin.” Musa halkın söylediklerini RAB‟be iletti. 10RAB Musa‟ya, “Git, bugün ve yarın halkı arındır” dedi, “Giysilerini yıkasınlar.
11
Üçüncü güne hazır olsunlar. Çünkü üçüncü gün bütün halkın gözü
önünde ben, RAB Sina Dağı‟na ineceğim. 12Dağın çevresine sınır çiz ve
halka de ki, „Sakın dağa çıkmayın, dağın eteğine de yaklaşmayın! Kim
dağa dokunursa, kesinlikle öldürülecektir. 13Ya taşlanacak, ya da okla vurulacak; ona insan eli değmeyecek. İster hayvan olsun ister insan, yaşamasına izin verilmeyecek. „ Ancak boru uzun uzun çalınınca dağa çıkabilirler.”
2


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
135
Haziran
6 Sa
Halkın Hazırlık Yapması
Mısır’dan Çıkış 19:14-25
İsrail halkı, uluslararasında Tanrı‟nın önünde kutsal durmaları için seçilen
bir halktır. Tanrı İsrail halkıyla antlaşma yapmadan önce halkın kutsal olmaya hazırlık yapmasını ister.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
16-20 Tanrı‟nın Sina Dağı‟nın üzerine inişi ne kadar olağanüstü. Tanrı
doğal olayları kullanarak yüceliğini ve olağanüstü gücünü gösterir.
20 Rab Musa‟yı çağırır ve Musa O‟na yaklaşır. Tanrı‟nın bizi çağırıp bizimle konuşmak istemesi ne harika! Biz daha günahkârken İsa Mesih‟i
göndermiş ve bizi sevmiştir (Rom.5:8). Tanrı‟nın bu sevgisine yanıt verelim ve teşekkür edelim.
21-25 Tanrı, halkın O‟nu görmesi için dağa yaklaşmamasını buyurur. Kirli olan insan, kutsal olan Tanrı‟ya yaklaşamaz ama İsa Mesih sayesinde
Tanrımız‟a cesaretle yaklaşabiliriz (İbr.10:19). Tanrımız‟a cesaretle yaklaşmamızı sağlayan İsa‟ya şükürler olsun.
Bana hangi öğütler verilmektedir
14,15 Musa halkın hazırlanmasını buyurur. Çünkü kutsal Rab‟be yaklaşılması için halkın kutsal olması gerekmektedir. Rab‟be tapınmaya giderken kendimi nasıl hazırlıyorum?
136
Mısır’dan Çıkış 19:14-25
14
Sonra Musa dağdan halkın yanına inip onları arındırdı. Herkes giysilerini yıkadı. 15Musa halka, “Üçüncü güne hazır olun” dedi, “Bu süre içinde
cinsel ilişkide bulunmayın.” 16Üçüncü günün sabahı gök gürledi, şimşekler çaktı. Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı. Derken, çok güçlü bir boru
sesi duyuldu. Ordugahta herkes titremeye başladı. 17Musa halkın Tanrı‟yla görüşmek üzere ordugahtan çıkmasına öncülük etti. Dağın eteğinde
durdular. 18Sina Dağı‟nın her yanından duman tütüyordu. Çünkü RAB
dağın üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor,
bütün dağ şiddetle sarsılıyordu. 19Boru sesi gitgide yükselince, Musa konuştu ve Tanrı gök gürlemeleriyle onu yanıtladı. 20RAB Sina Dağı‟nın
üzerine indi, Musa‟yı dağın tepesine çağırdı. Musa tepeye çıktı. 21RAB,
“Aşağı inip halkı uyar” dedi, “Sakın beni görmek için sınırı geçmesinler,
yoksa birçoğu ölür. 22Bana yaklaşan kâhinler de kendilerini kutsasınlar,
yoksa onları şiddetle cezalandırırım.” 23Musa, “Halk Sina Dağı‟na çıkamaz” diye karşılık verdi, “Çünkü sen, „Dağın çevresine sınır çiz, onu kutsal kıl „ diyerek bizi uyardın.” 24RAB, “Aşağı inip Harun‟u getir” dedi,
“Ama kâhinlerle halk huzuruma gelmek için sınırı geçmesinler. Yoksa
onları şiddetle cezalandırırım.” 25Bunun üzerine Musa aşağı inip durumu
halka anlattı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
137
Haziran
7 Ça
On Emir
Mısır’dan Çıkış 20:1-17
On Emir Tanrı‟dan gelendir ve Tanrı, İsrail halkının bu buyruklara uygun
yaşayıp Tanrı‟nın halkı olarak yaşamaları için kurtarmıştır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
2-6 Tanrı, tapınılması gereken tek Rab‟dir. Yaşamımızın amacı nedir?
Tanrı‟dan daha çok sevdiğimiz başka bir şey olmamalı.
7 Tanrı‟nın ismini boş yere anmamalıyız. Kendi amacımız veya çıkarımız
için Tanrı‟nın ismini kullanmak Rab‟bin lütfuna büyük bir saygısızlıktır.
Tanrı‟nın ismini kullanarak kendimi yüceltmemeliyim.
8-11 Tanrı Şabat Günü‟nü kutsadı. Şabat Günü ile ilgili olan emir diğer
emirlerden daha geniş şekilde anlatılmıştır. Şabat Günü, diğer uluslarda
bulunmayan özel bir kuraldır. Tanrı‟nın halkı, Şabat Günü‟nü kutlamakla
kendilerinin Tanrı‟nın halkı olduğunu anımsar ve Tanrı‟nın yaptıklarını
anımsayarak O‟na şükranlarını sunar. Bizim uğrumuza kendini feda eden
İsa‟nın aracılığıyla gerçek Şabat‟ı yaşayabiliriz.
Bana hangi öğütler verilmektedir
12 Anneme babama saygı göstermeliyim. Tanrı, ebeveynlerin kendi çocuklarına O‟nun sözünü aktarmasını ister. Bu nedenle çocuklar Tanrı‟nın
sözünü ileten anne babalara saygılı davranmalıdır. Tanrı‟nın sözüyle beni
büyüten anne ve babama saygılı davranıyor muyum?
13-17 Komşularımın hakkı da değerlidir. Kendi ihtiyaçlarımı sağlamak
için onların hakkını yediğim ya da onlara karşı sahtekârlık yaptığım oldu
mu? Öyle bir şey varsa, Tanrı‟nın emrine göre yaşamak için kendimi hemen düzeltmeliyim.
138
Mısır’dan Çıkış 20:1-17
1
Tanrı şöyle konuştu: 2“Seni Mısır‟dan, köle olduğun ülkeden çıkaran
Tanrın RAB benim. 3“Benden başka tanrın olmayacak. 4“Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan
herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. 5Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı‟yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. 6Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. 7“Tanrın RAB‟bin adını boş
yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. 8“Şabat Günü‟nü kutsal sayarak anımsa. 9Altı gün
çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. 10Ama yedinci gün bana, Tanrın
RAB‟be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve
kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. 11Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü‟nü kutsadım
ve kutsal bir gün olarak belirledim. 12“Annene babana saygı göster. Öyle
ki, Tanrın RAB‟bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. 13“Adam öldürmeyeceksin. 14“Zina etmeyeceksin. 15“Çalmayacaksın. 16“Komşuna
karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. 17“Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
139
Haziran
8 Pe
Nasıl Tanrı’ya Tapınmalı
Mısır’dan Çıkış 20:18-26
On Emir verildikten sonra daha detaylı kurallar anlatılmaktadır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
18-21 Tanrı büyüktür. Tanrı‟nın İsrail halkına bu şekilde görünerek İsrail
halkının O‟nun sözünü dinlemesini istemektedir. İsrail halkı Tanrı‟yı
görmediler ama Musa aracılığıyla verilen sözü dinlediler. Her gün
Rab‟bin sözü aracılığıyla Tanrımız‟la görüşüyor muyuz?
24 Tanrı, adını anımsattığı yere gelir ve halkı kutsar. Tanrı‟nın isteği uyarınca O‟na tapındığımızda Tanrı bizimle olacak ve bizi kutsayacağı kesindir.
Bana hangi öğütler verilmektedir
19 Halkın isteği uyarınca Musa Tanrı‟ya yaklaştı ve O‟ndan dinlediklerini
halka duyurdu. Tanrı‟yla halkı arasında durup aracılık yapan Musa‟ydı.
Şimdi ise İsa Mesih gelerek Tanrı ile aramızda aracılık yapmaktadır. İsa,
kendi canını verdiği için bizler Tanrı‟ya yaklaşabiliyoruz. İsa‟nın sağladığı bu lütfu ile her gün Tanrı‟ya yaklaşıyor muyum?
22,23 İsrail halkı Tanrı‟yı görmedikleri için bir put yaparak “Bu ilahımızdır” demeleri yasaklanmıştır. Yalnız Tanrı‟nın sözlerine güvenmeli ve
O‟nun buyruklarına itaat etmeliyiz.
140
Mısır’dan Çıkış 20:18-26
18
Halk gök gürlemelerini, boru sesini duyup şimşekleri ve dağın başındaki
dumanı görünce korkudan titremeye başladı. Uzakta durarak 19Musa‟ya,
“Bizimle sen konuş, dinleyelim” dediler, “Ama Tanrı konuşmasın, yoksa
ölürüz.” 20Musa, “Korkmayın!” diye karşılık verdi, “Tanrı sizi denemek
için geldi; Tanrı korkusu üzerinizde olsun, günah işlemeyesiniz diye.”
21
Musa Tanrı‟nın içinde bulunduğu koyu karanlığa yaklaşırken halk uzakta durdu. 22RAB Musa‟ya şöyle dedi: “İsrailliler‟e de ki, „Göklerden sizinle konuştuğumu gördünüz. 23Benim yanımsıra başka ilahlar yapmayacaksınız, altın ya da gümüş ilahlar dökmeyeceksiniz. 24Benim için toprak bir
sunak yapacaksınız. Yakmalık ve esenlik sunularınızı, davarlarınızı, sığırlarınızı onun üzerinde sunacaksınız. Adımı anımsattığım her yere gelip
sizi kutsayacağım. 25Eğer bana taş sunak yaparsanız, yontma taş kullanmayın. Çünkü kullanacağınız alet sunağın kutsallığını bozar. 26Sunağımın
üzerine basamakla çıkmayacaksınız. Çünkü çıplak yeriniz görünebilir. „ ”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
141
Haziran
9 Cu
Özgür Olacak
Mısır’dan Çıkış 21:1-11
Tanrı kuralları verir ve nasıl uygulanacağını anlatır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1 Tanrı, İsrail halkının O‟nun sözünü yerine getirerek kutsal bir halk olması için bu buyrukları verir. Tanrı‟nın sözünü yaşam standardı olarak
kabullenip yaşıyor muyuz?
Bana hangi öğütler verilmektedir
Tüm Metin İsrail halkı daha önce Mısır‟da köle olarak yaşadılar. İsrailliler‟in hepsi kardeştir ve Tanrı‟ya ait oldukları için insanlara ait olamazlar.
Tanrı ruhsal olarak köle olan bizleri de özgür kıldı. Bu nedenle Tanrı‟nın
bize olan lütfunu hatırlayarak zor durumda olanlarla ilgilenmeliyiz.
1-6 Köle olan kişi yedinci yıl özgür olacaktır. O ömrü boyu köle olarak
çalıştırılmayacaktır. Ama özgür olmak istemezse kulağı bizle delinecektir.
Bu işaret onun yaşamı boyunca efendisine hizmet edeceğini gösterir. Gerçek özgürlük nedir? İsa Mesih‟i Rab olarak kabul edip O‟nun isteğine göre yaşamaktır. İsa‟ya hizmet eden biri olarak yaşamaktan mutlu muyum?
7-11 Kadın kölelerle ilgili buyruklar, onların insani haklarına odaklanmaktadır. Toplumuzda kimsenin ezilmeden yaşaması için ilgilenmeli ve
yardım etmeliyiz.
142
Mısır’dan Çıkış 21:1-11
1
“İsrailliler‟e şu ilkeleri bildir: 2“İbrani bir köle satın alırsan, altı yıl kölelik edecek, ama yedinci yıl karşılık ödemeden özgür olacak. 3Bekâr geldiyse, yalnız kendisi özgür olacak; evli geldiyse, karısı da özgür olacak.
4
Efendisi kendisine bir kadın verir ve o kadından çocukları olursa, kadın
ve çocuklar efendisinde kalacak, yalnız kendisi gidecek. 5“Ama köle
açıkça, „Ben efendimi, karımla çocuklarımı seviyorum, özgür olmak istemiyorum‟ derse, 6efendisi onu yargıç huzuruna çıkaracak. Kapıya ya da
kapı sövesine yaklaştırıp kulağını bizle delecek. Böylece köle yaşam boyu
efendisine hizmet edecek. 7“Eğer bir adam kızını cariye olarak satarsa, kız
erkek köleler gibi özgür bırakılmayacak. 8Efendisi kızla nişanlanır, sonra
kızdan hoşlanmazsa, kızın geri alınmasına izin vermelidir. Kızı aldattığı
için onu yabancılara satamaz. 9Eğer cariyeyi oğluna nişanlarsa, ona kendi
kızı gibi davranmalıdır. 10Eğer ikinci bir kadınla evlenirse, ilk karısını nafakadan, giysiden, karılık haklarından yoksun bırakmamalıdır. 11Eğer bu
üç hakkı ona vermezse, kadın karşılıksız özgür olacaktır.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
143
Haziran
10 Ct
Her Can Değerlidir
Mısır’dan Çıkış 21:12-27
Tanrı‟nın halkı olan herkesin birbirini koruması gerekmektedir. Burada
ölüm cezasını gerektiren suçlar yer almaktadır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
12-14,16,18,19 Tanrı yaşam verendir ve tüm canlara değer verir. Hiç
kimsenin birinin canını almaya hakkı yoktur. Tanrı‟nın verdiği canlara
değer verip önem vermeliyiz.
15,17 Tanrı, çocukların anne babalarına saygılı olmasını ister. Anne babamıza saygı gösteriyor ve seviyor muyuz?
Bana hangi öğütler verilmektedir
20,21,26,27 Efendinin bile kendi kölesine dikkat etmesi gerekir. Kölesini
öldüren efendi kesinlikle cezalandırılmalıdır. Çevremde olanlara değer
verip sayıyor muyum?
22-25 Birine zarar veren kişi, verdiği zarara karşı uygun biçimde cezalandırılmalıdır. Zarar veren kişi haksız şekilde cezalandırılmamalıdır. Tanrı,
suçlara karşı verilen cezalarda adil olunmasını ister. Bizler de İsa‟dan öğrendiğimiz gibi bize karşı işlenen suçları bağışlamalıyız.
144
Mısır’dan Çıkış 21:12-27
12
“Kim birini vurup öldürürse, kendisi de kesinlikle öldürülecektir. 13Ama
olayda kasıt yoksa, ona ben izin vermişsem, size adamın kaçacağı yeri
bildireceğim. 14Eğer bir adam komşusuna düzen kurar, kasıtlı olarak saldırıp onu öldürürse, sunağıma bile kaçmış olsa, onu çıkarıp öldüreceksiniz. 15“Kim annesini ya da babasını döverse, kesinlikle öldürülecektir.
16
“Kim adam kaçırırsa, onu ister satmış olsun, ister elinde tutsun, kesinlikle öldürülecektir. 17“Annesine ya da babasına lanet eden kesinlikle öldürülecektir. 18“Kavga çıkar, bir adam komşusuna taşla ya da yumrukla
vurur, vurulan adam ölmeyip yatağa düşer, 19sonra kalkıp değnekle dışarıda gezebilirse, vuran adam suçsuz sayılacaktır. Yalnız yaralının kaybettiği zamanın karşılığını ödeyecek ve tümüyle iyileşmesini sağlayacaktır.
20
“Bir adam erkek ya da kadın kölesini değnekle döverken öldürürse, kesinlikle cezalandırılacaktır. 21Ama köle hemen ölmez, bir iki gün sonra
ölürse, köle sahibi ceza görmeyecektir. Çünkü köle onun malı sayılır.
22
“İki kişi kavga ederken gebe bir kadına çarpar, kadın erken doğum yapar ama başka bir zarar görmezse, saldırgan, kadının kocasının istediği ve
yargıçların onayladığı miktarda para cezasına çarptırılacaktır. 23-25Ama
başka bir zarar varsa, cana karşılık can, göze karşılık göz, dişe karşılık
diş, ele karşılık el, ayağa karşılık ayak, yanığa karşılık yanık, yaraya karşılık yara, bereye karşılık bere ödenecektir. 26“Bir adam erkek ya da kadın
kölesini gözüne vurarak kör ederse, gözüne karşılık onu özgür bırakacaktır. 27Eğer erkek ya da kadın kölesinin dişini kırarsa, dişine karşılık onu
özgür bırakacaktır.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
145
Haziran
11 Pa
Cezalar
Mısır’dan Çıkış 21:28-36
Bir hayvan, birini öldürdüğü zaman hayvanın sahibi de öldürülecektir. Ama
zarar gören taraf para isterse, istenen miktar ödenmesi gerekmektedir.
Bana hangi öğütler verilmektedir
28,29 Bir insanın hayatı çok çok değerlidir. Bir boğa birini kazara öldürdüğünde boğa öldürülecek ve sahibi karşılığını ödeyecektir. Ama boğanın
saldırgan olduğunu bildiği halde sahibi dikkat etmemişse, boğanın sahibi
katillere verilen cezayı alacaktır. Başkalarına zarar vermemek için her
zaman dikkatle davranmalıyız.
33,34 Başkalarına zarar vermemek için dikkat etmemiz gerekir ayrıca zarar verilebilecek durumların oluşmaması için de dikkat etmeliyiz. Toplumumuzun değerli canlara zarar gelmemesi için dikkatli davranılması konusunda dua ederek elimizden geldiğince yapılması gerekenleri öğrenip
öğretelim.
35,36 Sahip olduğumuz şeylerin de başkasına zarar vermemesi için dikkat
etmeliyiz.
146
Mısır’dan Çıkış 21:28-36
28
“Eğer bir boğa bir erkeği ya da kadını boynuzuyla vurup öldürürse, kesinlikle taşlanacak ve eti yenmeyecektir. Boğanın sahibi ise suçsuz sayılacaktır. 29Ama saldırganlığı bilinen bir boğanın sahibi uyarılmasına karşın boğasına sahip çıkmazsa ve boğası bir erkeği ya da kadını öldürürse,
hem boğa taşlanacak, hem de sahibi öldürülecektir. 30Ancak, boğanın sahibinden para cezası istenirse, istenen miktarı ödeyerek canını kurtarabilir. 31Boğa ister erkek, ister kız çocuğunu öldürsün, aynı kural uygulanacaktır. 32Eğer boğa bir erkek ya da kadın köleyi öldürürse, kölenin efendisine otuz şekel gümüş verilecek ve boğa taşlanacaktır. 33“Bir adam bir çukur açar ya da kazdığı çukurun üzerini örtmezse ve çukura bir boğa ya da
bir eşek düşerse, 34çukuru kazan hayvanın bedelini ödeyecektir. Parayı
hayvanın sahibine verecek, ölü hayvan kendisinin olacaktır. 35“Bir adamın
boğası komşusunun boğasını yaralar, yaralı boğa ölürse, sağ boğayı satıp
parasını paylaşacak, ölü hayvanı da bölüşeceklerdir. 36Eğer boğanın saldırgan olduğu ve sahibinin ona sahip çıkmadığı biliniyorsa, boğaya karşılık boğa verecek ve ölü hayvan kendisine kalacaktır.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
147
Haziran
12 Pt
Karşılığını Ödemelidir
Mısır’dan Çıkış 22:1-15
Başkalarının malına zarar verildiğinde yapılması gereken karşılıkla ilgili
buyruklar yer almaktadır. Başkasına zarar verdiğinde kişinin yapması gereken verdiği zararın karşılığını ödemektir.
Bana hangi öğütler verilmektedir
1-4 Birinin malını çalan kişi mutlaka karşılığını ödemelidir. Birinin malını çalarak yaşamaya çalışmak yerine kişi kendi elleriyle çalışıp yaşamını
sağlaması gerekir. Çalışıp elde ettiklerimle dürüstçe yaşıyor muyum?
Yoksa başkasından çalarak yaşamaya mı çalışıyorum?
5,6 Biri başkasının malına ne koşulda zarar vermişse versin, mutlaka karşılığını ödemelidir. Zarar gören kişiye karşılığını öderken kendi hatasını
kabul edip içtenlikle yapması gerekir. Birine her hangi konuda zarar verdiğimde ne yapıyorum? “Kusura bakma, istemeden oldu” deyip geçiyor
muyum? Sadece sözle değil zararını karşılayarak özür dilemeliyiz.
7-15 Komşum bana bir şey emanet bıraktığında emanet ettiklerine iyi
bakmalıyım. Emanet edilen zarar gördüğünde karşılığı ödenmelidir. Başkasının malına da dikkat etmeli ayrıca ortaklaşa kullanılan eşyaları kullanırken de özen göstermeliyiz.
148
Mısır’dan Çıkış 22:1-15
1
“Bir adam öküz ya da davar çalıp boğazlar ya da satarsa, bir öküze karşılık beş öküz, bir koyuna karşılık dört koyun ödeyecektir. 2“Bir hırsız bir
eve girerken yakalanıp öldürülürse, öldüren kişi suçlu sayılmaz. 3Ancak
olay güneş doğduktan sonra olmuşsa, kan dökmekten sorumlu sayılır.
“Hırsız çaldığının karşılığını kesinlikle ödemelidir. Hiçbir şeyi yoksa, hırsızlık yaptığı için köle olarak satılacaktır. 4Çaldığı mal –öküz, eşek ya da
koyun– sağ olarak elinde yakalanırsa, iki katını ödeyecektir. 5“Tarlada ya
da bağda hayvanlarını otlatan bir adam, hayvanlarının başkasının tarlasında otlamasına izin verirse, zararı kendi tarlasının ya da bağının en iyi
ürünleriyle ödeyecektir. 6“Birinin yaktığı ateş dikenlere sıçrar, ekin demetleri, tarladaki ekin ya da tarla yanarsa, yangın çıkaran kişi zararı ödeyecektir. 7“Biri komşusuna saklasın diye parasını ya da eşyasını emanet
eder ve bunlar komşusunun evinden çalınırsa, hırsız yakalandığında iki
katını ödemelidir. 8Ama hırsız yakalanmazsa, komşusunun eşyasına el
uzatıp uzatmadığının anlaşılması için ev sahibi yargıç huzuruna çıkmalıdır. 9Emanete ihanet edilen konularda, öküz, eşek, koyun, giysi, herhangi
bir kayıp eşya için „Bu benimdir „ diyen her iki taraf sorunu yargıcın huzuruna getirmelidir. Yargıcın suçlu bulduğu kişi komşusuna iki kat ödeyecektir. 10“Bir adam komşusuna korusun diye eşek, öküz, koyun ya da
herhangi bir hayvan emanet ettiğinde, hayvan ölür, sakatlanır ya da kimse
görmeden çalınırsa, 11komşusu adamın malına el uzatmadığına ilişkin
RAB‟bin huzurunda ant içmelidir. Mal sahibi bunu kabul edecek ve komşusu bir şey ödemeyecektir. 12Ama mal gerçekten ondan çalınmışsa, karşılığı sahibine ödenmelidir. 13Emanet hayvan parçalanmışsa, adam parçalarını kanıt olarak göstermelidir. Parçalanan hayvan için bir şey ödemeyecektir. 14“Biri komşusundan bir hayvan ödünç alır, sahibi yokken hayvan
sakatlanır ya da ölürse, karşılığını ödemelidir. 15Ama sahibi hayvanla birlikteyse, ödünç alan karşılığını ödemeyecektir. Hayvan kiralanmışsa, kayıp ödenen kiraya sayılmalıdır.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
149
Haziran
13 Sa
Kutsal Halkım Olacaksınız
Mısır’dan Çıkış 22:16-31
İsrail halkı Tanrı‟nın seçtiği halk oldukları için Tanrı‟nın onlara verdiği ilkelere göre kutsal bir hayat sürdürmeleri gerekir.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
18-20 RAB‟den başka bir ilaha kurban kesen öldürülecektir. Tanrı‟nın dışında hiçbir şeye tapınmamamız gerekir.
28-31 Tanrı kendi halkının kutsal bir halk olmasını ister. Tanrı‟nın halkı
Tanrı‟nın kurtarışını hep anarak kutsal bir yaşam sürdürmelidir. Tanrı‟nın
halkı olarak Tanrı‟nın isteği doğrultusunda yaşıyor muyuz?
Bana hangi öğütler verilmektedir
21-24 Tanrı‟nın kutsal halkı, çevredeki güçsüzlere yardım etmekle görevlidir. İsrail halkı da daha önce Mısır‟da köle olarak yaşadığı için çaresiz
olanlara yardım etmeleri lazımdır. Çevremde çaresiz durumda olanlara
baktığımda ilgi gösteriyor muyum?
25-27 Tanrı‟nın halkı, paradan daha çok insana önem vermelidir. Çıkarım
uğruna benden daha fakir olanlara merhametsizce davrandığım oldu mu?
150
Mısır’dan Çıkış 22:16-31
16
“Eğer biri nişanlı olmayan bir kızı aldatıp onunla yatarsa, başlık parasını
ödemeli ve onunla evlenmelidir. 17Babası kızını ona vermeyi reddederse,
adam normal başlık parası neyse onu ödemelidir. 18“Büyücü kadını yaşatmayacaksınız. 19“Hayvanlarla cinsel ilişki kuran herkes öldürülecektir.
20
“RAB‟den başka bir ilaha kurban kesen ölüm cezasına çarptırılacaktır.
21
“Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız. Çünkü siz de Mısır‟da
yabancıydınız. 22“Dul ve öksüz hakkı yemeyeceksiniz. 23Yerseniz, bana
feryat ettiklerinde onları kesinlikle işitirim. 24Öfkem alevlenir, sizi kılıçtan geçirtirim. Kadınlarınız dul, çocuklarınız öksüz kalır. 25“Halkıma,
aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz, ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. 26Komşunuzun abasını
rehin alırsanız, gün batmadan geri vereceksiniz. 27Çünkü tek örtüsü abasıdır, ancak onunla örtünebilir. Onsuz nasıl yatar? Bana feryat ederse işiteceğim, çünkü ben iyilikseverim. 28“Tanrı‟ya sövmeyeceksiniz. Halkınızın
önderine lanet etmeyeceksiniz. 29“Ürününüzü ve şıranızı sunmakta gecikmeyeceksiniz. İlk doğan oğullarınızı bana vereceksiniz. 30Öküzlerinize, davarlarınıza da aynı şeyi yapacaksınız. Yedi gün analarıyla kalacaklar, sekizinci gün onları bana vereceksiniz. 31“Benim kutsal halkım
olacaksınız. Bunun içindir ki, kırda parçalanmış hayvanların etini yemeyecek, köpeklerin önüne atacaksınız.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
151
Haziran
14 Ça
Adaleti Saptırmayın
Mısır’dan Çıkış 23:1-19
Toplulukta adaletin nasıl işlenmesi gerektiğini anlatılmaktadır. Yasanın
önünde herkes eşittir ve adaletin yerini bulması gerekmektedir.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
6-8 Tanrı adaletin yerine gelmesini ister. Bu nedenle Tanrı‟nın halkı olarak biz de davranışta ve konuşmada dikkatli ve dürüst olmalıyız.
11,12 Tanrı, Şabat Günü ile ilgili ilkeleri vererek herkesin o gün dinlenmesini ister. Tanrı hem bizimle hem de bizim çevremizde olanlarla da ilgilenir. Bu nedenle kendi rahatlığımızı ararken başkalarınınkine de önem
vermeliyiz.
14-17 İsrail halkı bayramları kutlarken Tanrı‟nın yaptıklarına teşekkür
etmelidir. Hayatımızda gerçekleşen Tanrı‟nın lütfunu anarak O‟na şükranlarımızı sunalım.
Bana hangi öğütler verilmektedir
9-11 Tanrı‟nın hayatımda sağladığı lütfu hatırlayarak başkalarına değer
verip ilgilenmeliyim. Çevremde zor durumda olanlar var mı? Onların acılara bakıp görmezlikten geliyor muyum?
15,19 Sahip olduklarımızı Rab‟bin sağladığını unutmayalım ve bizde olanı Tanrı‟ya sunarak O‟nun hayatımızın efendisi olduğunu gösterelim.
Tanrı‟ya sunarken yürekten sevinerek sunuyor muyum?
152
Mısır’dan Çıkış 23:1-19
1
“Yalan haber taşımayacaksınız. Haksız yere tanıklık ederek kötü kişiye
yan çıkmayacaksınız. 2“Kötülük yapan kalabalığı izlemeyeceksiniz. Bir
davada çoğunluktan yana konuşarak adaleti saptırmayacaksınız. 3Duruşmada yoksulu kayırmayacaksınız. 4“Düşmanınızın yolunu şaşırmış öküzüne ya da eşeğine rastlarsanız, onu kendisine geri götüreceksiniz. 5Sizden nefret eden kişinin eşeğini yük altında çökmüş görürseniz, kendi haline bırakıp gitmeyecek, ona yardımcı olacaksınız. 6“Duruşmada yoksula
karşı adaleti saptırmayacaksınız. 7Yalandan uzak duracak, suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeyeceksiniz. Çünkü ben kötü kişiyi aklamam. 8“Rüşvet
almayacaksınız. Çünkü rüşvet göreni kör eder, haklıyı haksız çıkarır.
9
“Yabancıya baskı yapmayacaksınız. Yabancılığın ne olduğunu bilirsiniz.
Çünkü siz de Mısır yabancıydınız. 10“Toprağınızı altı yıl ekecek, ürününü
toplayacaksınız. 11Ama yedinci yıl nadasa bırakacaksınız; öyle ki, halkınızın arasındaki yoksullar yiyecek bulabilsin, onlardan artakalanı da yabanıl hayvanlar yesin. Bağınıza ve zeytinliğinize de aynı şeyi yapın.
12
“Altı gün çalışacak, yedinci gün dinleneceksiniz. Böylece hem öküzünüz, eşeğiniz dinlenir, hem de kadın kölenizin oğulları ve yabancılar rahat
eder. 13“Söylediğim her şeyi yerine getirin. Başka ilahların adını anmayın,
ağzınıza almayın. 14“Yılda üç kez bana bayram yapacaksınız. 15Size buyurduğum gibi, Aviv ayının belirli günlerinde yedi gün mayasız ekmek
yiyerek Mayasız Ekmek Bayramı‟nı kutlayacaksınız. Çünkü Mısır‟dan o
ay çıktınız. “Kimse huzuruma eli boş çıkmasın. 16“Tarlaya ektiğiniz ürünleri biçtiğinizde ilk ürünlerle Hasat Bayramını kutlayacaksınız. “Yıl sonunda tarladan ürünlerinizi topladığınızda Ürün Devşirme Bayramı‟nı
kutlayacaksınız. 17“Bütün erkekleriniz yılda üç kez ben Egemen RAB‟bin
huzuruna çıkacaklar. 18“Evinizde maya bulunduğu sürece bana kurban
kesmeyeceksiniz. “Bayramda bana kurban edilen hayvanın yağı sabaha
bırakılmamalı. 19“Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrınız RAB‟bin
Tapınağına getireceksiniz. “Oğlağı anasının sütünde haşlamayacaksınız.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
153
Haziran
15 Pe
Tanrı’nın İsrail’e
Verdiği Söz ve Uyarı
Mısır’dan Çıkış 23:20-33
Tanrı, İsrail halkının kendi sözünü dinleyip yerine getirdiklerinde onlarla
birlikte olacağına söz verir ve Kenan diyarındaki ulusların törelerinin ardından gitmemeleri için uyarır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
20,27,28 İsrail halkı ile birlikte olan Tanrı, bugün bizimle birlikte yürür
ve bizi korur. Hayatımızda neler olacağı belirsizdir ama bizimle birlikte
olacağına söz veren Rab‟be güvenerek imanla ilerlemeye devam edelim.
25,29,30 Tanrı, İsrail halkına vaat edilen toprağı verirken planlı bir şekilde, adım adım hareket ettiğini görürüz. Bizi çok iyi tanıyan Rab, bizim
için de en iyi olanı yapacağından emin olabiliriz.
Bana hangi öğütler verilmektedir
21,22 Tanrı‟yla olan bağımızın sağlam olması için O‟nun sözüne hep itaat
etmemiz gerekir. O‟nun sözünü dinleyip yerine getirdiğimizde Tanrı tarafından korunup bağışlanırız. Tanrı‟yı severek özenle O‟nun sözünü yerine
getiriyor muyum?
32,33 Tanrı İsrail halkına tuzak olacak ne varsa yok edilmesini ister. İman
yolculuğumda bana tuzak olabilecekler nelerdir? Tanrı‟yı hoşnut etmeyen
dünyasal değerler ve düşüncelerden uzak durmalı ve dikkat etmeliyim
(Rom.12:2).
154
Mısır’dan Çıkış 23:20-33
20
“Yolda sizi koruması, hazırladığım yere götürmesi için önünüzden bir
melek gönderiyorum. 21Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, başkaldırmayın.
Çünkü beni temsil ettiği için başkaldırınızı bağışlamaz. 22Ama onun sözünü dikkatle dinler, bütün söylediklerimi yerine getirirseniz, düşmanlarınıza düşman, hasımlarınıza hasım olacağım. 23Meleğim önünüzden gidecek,
sizi Amor, Hitit, Periz, Kenan, Hiv ve Yevus topraklarına götürecek. Onları yok edeceğim. 24Onların ilahları önünde eğilmeyecek, tapınmayacaksınız; törelerini izlemeyeceksiniz. Tersine, ilahlarını yok edecek, dikili
taşlarını büsbütün parçalayacaksınız. 25Tanrınız RAB‟be tapacaksınız.
Ekmeğinizi, suyunuzu bereketli kılacak, aranızdaki hastalıkları yok edeceğim. 26Ülkenizde kısır ve çocuk düşüren kadın olmayacak. Size uzun
ömür vereceğim. 27“Dehşetimi önünüzden gönderecek, karşılaşacağınız
bütün halkları şaşkına çevireceğim. Düşmanlarınız önünüzden kaçacak.
28
Hivliler‟i, Kenanlılar‟ı, Hititler‟i önünüzden kovmaları için önünüzsıra
eşekarısı göndereceğim. 29Ama onları bir yıl içinde kovmayacağım. Yoksa ülke viran olur, yabanıl hayvanlar çoğaldıkça çoğalır, sayıları sizi aşar.
30
Siz çoğalıncaya, toprağı yurt edininceye dek onları azar azar kovacağım.
31
“Sınırlarınızı Kızıldeniz‟den Filist Denizi‟ne, çölden Fırat Irmağı‟na kadar genişleteceğim. Ülke halkını elinize teslim edeceğim. Onları önünüzden kovacaksınız. 32Onlarla ya da ilahlarıyla antlaşma yapmayacaksınız.
33
Onları ülkenizde barındırmayacaksınız. Yoksa bana karşı günah işlemenize neden olurlar. İlahlarına taparsanız, size tuzak olur.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
155
Haziran
16 Cu
Antlaşma Yapıldı
Mısır’dan Çıkış 24:1-18
Tanrı‟nın buyruklarını dinleyen İsrail halkı buyrukları yerine getireceğini
söyler ve antlaşma yapılır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
2,9-11,16 Tanrı yüce ve kutsaldır. Yalnız Tanrı‟nın izin verdiği kişi O‟na
yaklaşabilir. İsa Mesih‟in kanı sayesinde cesaretle Tanrı‟ya yaklaşabiliriz.
3,7 Tanrı ilk önce halka lütfunu gösterir sonra da onlarla antlaşma yapar.
Tanrı‟nın lütfu sayesinde halk O‟nun önünde durabilmiştir. Tanrı‟nın bize
lütfedip bizimle antlaşma yapması ne harikadır.
Bana hangi öğütler verilmektedir
5-8 Tanrı‟nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşma kanla yapıldı. Tanrı, halkın
bu antlaşmaya bütün yürekleriyle itaat etmesini beklemekteydi. İsa Mesih
bizim uğrumuza kendi kanını dökmüştür. İsa‟nın kanı sayesinde Tanrı‟yla
barıştık ve O‟nda yaşıyoruz. İsa‟nın bizim için yaptığı fedakârlığı hep
anarak yaşamalıyız.
9-18 İmanla son ana kadar dayanmamız gerekmektedir. Musa dağa çıkıp
Tanrı‟yla kaldığı süre boyunca İsrail halkı sabredemeyip Tanrı‟ya karşı
günah işledi (32:1-6). Şu anda imanla Tanrı‟nın sözüne güvenerek beklemem gereken bir konu var mı?
156
Mısır’dan Çıkış 24:1-18
1
RAB Musa‟ya, “Sen, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden
yetmiş kişi bana gelin” dedi, “Bana uzaktan tapın. 2Yalnız sen bana yaklaşacaksın. Ötekiler yaklaşmamalı. Halk seninle dağa çıkmamalı.” 3Musa
gidip RAB‟bin bütün buyruklarını, ilkelerini halka anlattı. Herkes bir
ağızdan, “RAB‟bin her söylediğini yapacağız” diye karşılık verdi. 4Musa
RAB‟bin bütün buyruklarını yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde
bir sunak kurdu, İsrail‟in on iki oymağını simgeleyen on iki taş sütun dikti. 5Sonra İsrailli gençleri gönderdi. Onlar da RAB‟be yakmalık sunular
sundular, esenlik kurbanları olarak boğalar kestiler. 6Musa kanın yarısını
leğenlere doldurdu, öbür yarısını sunağın üzerine döktü. 7Sonra antlaşma
kitabını alıp halka okudu. Halk, “RAB‟bin her söylediğini yapacağız,
O‟nu dinleyeceğiz” dedi. 8Musa leğenlerdeki kanı halkın üzerine serpti
ve, “Bütün bu sözler uyarınca, RAB‟bin sizinle yaptığı antlaşmanın kanı
budur” dedi. 9Sonra Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi dağa çıkarak 10İsrail‟in Tanrısı‟nı gördüler. Tanrı‟nın
ayakları altında laciverttaşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu.
11
Tanrı İsrail soylularına zarar vermedi. Tanrı‟yı gördüler, sonra yiyip içtiler. 12RAB Musa‟ya, “Dağa, yanıma gel” dedi, “Burada bekle, halkın
öğrenmesi için üzerine yasalarla buyrukları yazdığım taş levhaları sana
vereceğim.” 13Musa‟yla yardımcısı Yeşu hazırlandılar. Musa Tanrı Dağı‟na çıkarken, 14İsrail ileri gelenlerine, “Geri dönünceye kadar bizi burada bekleyin” dedi, “Harun‟la Hur aranızda; kimin sorunu olursa onlara
başvursun.” 15Musa dağa çıkınca, bulut dağı kapladı. 16RAB‟bin görkemi
Sina Dağı‟nın üzerine indi. Bulut dağı altı gün örttü. Yedinci gün RAB
bulutun içinden Musa‟ya seslendi. 17RAB‟bin görkemi İsrailliler‟e dağın
doruğunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. 18Musa bulutun içinden dağa
çıktı. Kırk gün kırk gece dağda kaldı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
157
Haziran
17 Ct
Bizimle Birlikte Olan Tanrı
Mısır’dan Çıkış 25:1-9
İsrail halkı ile antlaşma yapan Tanrı, halkın arasında bulunmak için kutsal
bir yer yapılmasını buyurur.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
8 Tanrı kendi halkıyla birlikte olmak ister. Halkın arasında yaşamak için
kutsal bir yer yapılmasını istedi. İsa Mesih beden alıp dünyaya geldi ve
aramızda yaşadı (Yu.1:14). İsa Mesih aracılığıyla bizi kurtaran ve aramızda yaşayan Rab‟be şükürler olsun.
9 Tanrı, kendisine itaat eden halkıyla birlikte çalışandır. Tanrı çadırda
olacak eşyaların nasıl yapılması gerektiğini tek tek anlattı ve halk anlatılana göre yaptı. Tanrı‟nın bizimle çalışması ne güzel!
Bana hangi öğütler verilmektedir
2 Sunularımızı gönülden Rab‟be sunmamız gerekir. Tanrı‟ya armağanlar
sunarken sevinerek mi veriyorum? Yoksa bir şey sunduğumda Tanrı‟dan
verdiğimin karşılığını almak için mi sunuyorum?
3-7 Kutsal konutun yapımında gerekli olanlar tek tek sıralanmaktadır. Her
şeyi bize veren Tanrı‟dır, bu nedenle O‟na bende olanları isteyerek yürekten vermeliyim.
158
Mısır’dan Çıkış 25:1-9
1
RAB Musa‟ya şöyle dedi: 2“İsrailliler‟e söyle, bana armağan getirsinler.
Gönülden veren herkesin armağanını alın. 3Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır: Altın, gümüş, tunç; 4lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten,
keçi kılı, 5deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı, 6kandil için zeytinyağı, mesh yağıyla güzel kokulu buhur için baharat, 7başkâhinin
efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar. 8“Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. 9Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
159
Haziran
18 Pa
Sandık ve Bağışlanma
Kapağı
Mısır’dan Çıkış 25:10-22
Kutsal yerde olacak eşyalardan ilk bahsedilen sandıktır. Sandık, En Kutsal
Yer‟e konulacaktır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
10,11,18-22 Tanrı tahtında oturmaktadır. Tanrı, Levha Sandığı‟nın üstündeki Keruvlar arasında, Bağışlanma Kapağı‟nın üzerinde Musa ile görüşeceğini ve İsrailliler için Musa‟ya buyruklar vereceğini söyledi. Musa‟yla konuşan Tanrı Kutsal Yazılar aracılığıyla bizimle konuşmaktadır.
Bugün O‟nun sesini duydum mu?
12-15 Tanrı, halka döküp dört ayağına takmasını ve sandığın taşınması
için sırıkları yanlardaki halkalara geçirmesini buyurdu. Böylece sandık
her yere rahatça taşınır durumda olacaktı. Sandığın her yere taşınabildiği
gibi, Tanrımız da zamana ve bir yere bağlı kalmaz. Tanrı, her zaman ve
her yerde bizimle birliktedir.
17-20 Tanrı günahlarımızı bağışlayandır. Bağışlanma Kapağı, En Kutsal
Yer‟deydi ve yılda bir kez başkâhin oraya girerek halkın günahları bağışlansın diye kanı serperdi. İsa bizim için kendi kanını döktü ve günahlarımızı bağışladı. Şimdi İsa‟nın kanı sayesinde Tanrı‟nın tahtına cesaretle
yaklaşabiliyoruz (İbr.4:16).
160
Mısır’dan Çıkış 25:10-22
10
“Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun. 11İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine
altın pervaz yap. 12Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak. 13Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla. 14Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir. 15Sırıklar
sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak. 16Antlaşmanın taş levhalarını sana vereceğim. Onları sandığın içine koy. 17“Saf altından bir Bağışlanma Kapağı yap. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşın olacak. 18Kapağın
iki kenarına dövme altından birer Keruv yap. 19Keruvlar‟dan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap. 20Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak. 21Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş
levhaları ise sandığın içine koy. 22Seninle orada, Levha Sandığı‟nın üstündeki Keruvlar arasında, Bağışlanma Kapağı‟nın üzerinde görüşeceğim
ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
161
Haziran
19 Pt
Ekmek Sunulan Masa
ve Kandillik
Mısır’dan Çıkış 25:23-40
Ekmek sunulan masa ve kandillik için gerekli olan eşyaların yapımıyla ilgili
buyruklar yer almaktadır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
23-29 Tanrı yüce ve kutsaldır. Masa saf altınla kaplıdır. Altın değerli olduğu gibi, Tanrımız da çok çok değerlidir. Kutsal olan Tanrı‟nın halkı
olarak kutsallığa yaraşır şekilde değerli bir yaşam sürdürmeliyiz.
31-36 Tanrı yaşam verendir ve yaşamımızın umududur. Tanrımız‟a bağlı
olarak O‟nda yaşayıp ışıkta yürüyor muyuz?
Bana hangi öğütler verilmektedir
30 Masanın üzerinde on iki tane ekmek olacaktır. On iki tane ekmek İsrail‟in on iki oymağını simgelenmektedir. Kâhinlerin yiyebildiği bu ekmek, Tanrı ile halkın arasındaki derin bağı göstermektedir. Tanrı ile samimi bir şekilde yürüyor muyum?
37 Kandillik her zaman yanar durumda olmalıdır. Kutsal Yer‟i aydınlatan
kandillik gibi, İsrail halkı da karanlık dünyayı aydınlatan ışık olmalıydı.
Her gün Tanrı‟nın ışığında yürüyor muyum? Işık çocukları olarak dünyayı aydınlatan bir yaşam sürdürüyor muyum?
162
Mısır’dan Çıkış 25:23-40
23
“Akasya ağacından bir masa yap. Boyu iki, eni bir, yüksekliği bir buçuk
arşın olacak. 24Masayı saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.
25
Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevir. 26Masa için dört altın halka yap, dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştir. 27Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakın olmalı. 28Sırıkları akasya ağacından yap, altınla kapla.
Masa onlarla taşınacak. 29Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yap. 30Ekmekleri sürekli olarak huzuruma, masanın üzerine koyacaksın.” 31“Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun. 32Kandillik üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı
kollu olacak. 33Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve
çiçek motifi bulunacak. Altı kol da aynı olacak. 34Kandilliğin gövdesinde
badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi olacak.
35
Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk bulunacak. Toplam altı kol olacak.
36
Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altından olacak. 37“Kandillik için yedi kandil yap; kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin. 38Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak. 39Bütün
takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcanacak. 40Her şeyi sana
dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
163
Haziran
20 Sa
Tanrı’nın Konutu ve
Perdeler
Mısır’dan Çıkış 26:1-14
Tanrı‟nın Konutu‟nun yapımıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verilir. Perdeler çeşitli
malzemelerle yapılır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1-6 Tanrı‟nın Konutu için kullanılacak perdeler özenle süslenmiştir. Tanrı
kendi halkıyla birlikte olmak için İsrail halkına bir konut yapmasını buyurmuştur. Daha sonrasında, İsa beden alıp dünyaya geldi ve aramızda
yaşadı. Kutsal Ruh ile birlikte yaşayan bizler de Tanrı‟nın buyruklarını
yerine getirerek güzel bir konut olarak büyümeliyiz.
7-14 Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından on bir perde yapıldı. Perdeleri bağlayacak olan kopçalar ise tunçtan yapıldı. Tanrı‟nın
Konutu kutsal bir yerdir. Kutsal Tanrı‟nın halkı olarak dünyanın ardından
değil, Tanrı‟nın buyruklarının ardından gitmeliyiz.
164
Mısır’dan Çıkış 26:1-14
1
“Tanrı‟nın Konutu‟nu on perdeden yap. Perdeler lacivert, mor, kırmızı
iplikle özenle dokunmuş ince ketenden olsun, üzeri Keruvlar‟la ustaca
süslensin. 2Her perdenin boyu yirmi sekiz, eni dört arşın olmalı. Bütün
perdeler aynı ölçüde olacak. 3Perdeler beşer beşer birbirine eklenerek iki
takım perde yapılacak. 4Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler aç.
Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yap. 5Birinci takımın ilk perdesiyle
ikinci takımın son perdesine ellişer ilmek aç. İlmekler birbirine karşı olmalı. 6Elli altın kopça yap, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştir. Böylece
konut tek parça haline gelecek. 7“Konutun üstünü kaplayacak çadır için
keçi kılından on bir perde yap. 8Her perdenin boyu otuz, eni dört arşın
olacak. On bir perde de aynı ölçüde olmalı. 9Beş perde birbirine, altı perde birbirine birleştirilecek. Altıncı perdeyi çadırın önünde katla. 10Her iki
perde takımının kenarlarına ellişer ilmek aç. 11Elli tunç kopça yap, kopçaları ilmeklere geçir ki, çadır tek parça haline gelsin. 12Çadırın perdelerinden artan yarım perde konutun arkasından sarkacak. 13Perdelerin uzun kenarlarından artan kumaş çadırın yanlarından birer arşın sarkarak konutu
örtecek. 14Çadır için kırmızı boyalı koç derilerinden bir örtü, onun üstüne
de deriden başka bir örtü yap.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
165
Haziran
21 Ça
Çerçeveler ve İki Perde
Mısır’dan Çıkış 26:15-37
Tanrı‟nın Konutu için kullanılacak çerçeveler ve perdeler ile ilgili bilgiler yer
almaktadır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
30 Tanrı, Musa‟ya dağda gösterildiği gibi Tanrı‟nın Konutu‟nu yapmasını
buyurur. Tanrı‟nın Konutu, Tanrı‟nın yaşayacağı yer olduğu için Musa,
Tanrı‟nın istediği gibi yapması gerekiyordu. Musa Tanrı‟nın istediği şekilde konutu yaptığı gibi, kilisenin de Tanrı‟nın isteğine göre Tanrı‟nın
buyruklarını yerine getirmesi gerekir.
Bana hangi öğütler verilmektedir
15-25 Tanrı‟nın Konutu için kullanılan çerçeveler, yapının sağlam durmasını sağlar ve yapının içi kısmı ile dışarıyı ayırır. Kirli olanın içeriye girmesini önler. Tanrı‟nın sözü, yaşamımızın çerçevesi olmalıdır. Kutsal bir
yaşam sürdürmek için hangi konularda dikkatli davranmalıyım?
31-33 Kutsal Yer ile En Kutsal Yer‟i ayıran perde, özenle yapılmıştır ve
çengelleri de altından yapıldı. Yılda bir kez başkâhin En Kutsal Yer‟e girebilirdi. Ama İsa‟nın çarmıha gerilip ölmesiyle bu perde yırtıldı (Mat.
27:51) ve İsa aracılığıyla Tanrı‟nın huzuruna korkusuzca girebilme ayrıcalığına sahip olduk. Kendi ölümüyle Tanrı‟ya yaklaşabilmemizi sağlayan İsa‟ya şükürler olsun.
166
Mısır’dan Çıkış 26:15-37
15
“Konut için akasya ağacından dikine çerçeveler yap. 16Her çerçevenin
boyu on, eni bir buçuk arşın olacak. 17Çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı olacak. Konutun bütün çerçevelerini aynı biçimde yapacaksın. 18Konutun güneyi için yirmi çerçeve yap. 19Her çerçevenin altında iki
çıkıntı için birer taban olmak üzere, yirmi çerçevenin altında kırk gümüş
taban yap. 20-21Konutun öbür yanı, yani kuzeyi için de yirmi çerçeve ve
her çerçevenin altında iki taban olmak üzere kırk gümüş taban yap.
22
Konutun batıya bakacak arka tarafı için altı çerçeve yap. 23Arkada konutun köşeleri için iki çerçeve yap. 24Bu köşe çerçevelerinin alt tarafı ayrı
kalacak, üst tarafı ise birinci halkayla birleştirilecek. İki köşeyi oluşturan
iki çerçeve aynı biçimde olacak. 25Böylece sekiz çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere on altı gümüş taban olacak. 2627
“Konutun bir yanındaki çerçeveler için beş, öbür yanındaki çerçeveler
için beş, batıya bakan arka tarafındaki çerçeveler için de beş olmak üzere
akasya ağacından kirişler yap. 28Çerçevelerin ortasındaki kiriş çadırın bir
ucundan öbür ucuna geçecek. 29Çerçeveleri ve kirişleri altınla kapla, kirişlerin geçeceği halkaları da altından yap. 30“Konutu dağda sana gösterilen
plana göre yap. 31“Lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince
ketenden bir perde yap; üzerini Keruvlarla ustaca süsle. 32Dört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine as.
Çengelleri altın olacak. 33Perdeyi kopçaların altına asıp Levha Sandığı‟nı
perdenin arkasına koy. Perde Kutsal Yer‟le En Kutsal Yer‟i birbirinden
ayıracak. 34Bağışlanma Kapağı‟nı En Kutsal Yer‟de bulunan Levha Sandığı‟nın üzerine koy. 35Masayı perdenin öbür tarafına, konutun kuzeye
bakan yanına yerleştir; kandilliği masanın karşısına, konutun güney tarafına koy. 36“Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle
dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yap. 37Perdeyi asmak için akasya ağacından beş direk yap, altınla kapla. Çengelleri de altın olacak. Direkler için tunçtan beş taban dök.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
167
Haziran
22 Pe
Yakmalık Sunu Sunağı
ve Konutun Avlusu
Mısır’dan çıkış 27:1-21
Yakmalık sunu sunağı ve konutun avlusu ile bilgiler yer almaktadır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1,2 Sunak, kurbanların sunulacağı yerdir. İsa Mesih bizim için kurban
olarak kendini sunmuştur (İbr.9:12-14; 10:10) ve İsa Mesih aracılığıyla
Tanrımız‟a gidebilmekteyiz (Yu.14:6).
Bana hangi öğütler verilmektedir
1,6-8 Yakmalık sunu sunağı taşınabilir bir şekilde yapıldı. Çünkü İsrail
halkı çölde dolaşmaktaydı. İbrahim, İshak ve Yakup her gittiği yerde sunak yapıp Rab‟be taptığı gibi, İsrail halkı da gittiği her yerde Rab‟be tapması gerekliydi. Günümüz yoğun geçiyor olsa da, Rab‟be tapınmak için
mutlaka zaman ayırmamız gerekir.
9-19 Konutun avlusu için perdeler yapıldı. Doğuya bakan tarafta kapı
vardı ve insanlar kurban sunmak için o kapıdan girip çıkarlardı. Perdeler
ile ayırılmış olan yerin kutsal olduğu gibi, kutsal Tanrı‟nın halkı olarak
dünyadan ayrı kutsal bir yaşam sürdürmeye özen göstermeliyiz.
20,21 Karanlık yeri aydınlatan ışık gibi, İsa da karanlık dünyaya ışık olarak geldi. Tanrı‟nın ışığında yaşayan kutsallar olarak bizler de karanlık
dünyayı aydınlatan ışıklar olmalıyız. Sürekli yanan ışık gibi, dünyayı sürekli aydınlatan kişiler olalım.
168
Mısır’dan Çıkış 27:1-21
1
“Sunağı akasya ağacından kare biçiminde yap. Eni ve boyu beşer arşın,
yüksekliği üç arşın olacak. 2Dört üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapla. 3Sunak için yağ ve kül kovaları, kürekler, çanaklar, büyük çatallar, ateş kapları yap. Tümü tunç olacak. 4Ağ biçiminde
tunç bir ızgara da yap, dört köşesine birer tunç halka tak. 5Izgarayı sunağın kenarının altına koy. Öyle ki, aşağı doğru sunağın yarısına yetişsin.
6
Sunak için akasya ağacından sırıklar yap, tunçla kapla. 7Sırıklar halkalara
geçirilecek ve sunak taşınırken iki yanında olacak. 8Sunağı tahtadan, içi
boş yapacaksın. Tıpkı dağda sana gösterildiği gibi olacak.” 9“Konuta bir
avlu yap. Avlunun güney tarafı için yüz arşın boyunda, özenle dokunmuş
ince keten perdeler yapacaksın. 10Perdeler için yirmi direk yapılacak; direklerin tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş olacak.
11
Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direkler için
yirmi tunç taban yapılacak. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüşten
olacak. 12“Avlunun batı tarafı için elli arşın boyunda perde, on direk, on
taban yapılacak. 13Doğuya bakan tarafta avlunun eni elli arşın olacak.
14
Girişin bir tarafında on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban
olacak. 15Girişin öbür tarafında da on beş arşın boyunda perde, üç direk ve
üç taban olacak. 16“Avlunun girişinde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle
dokunmuş ince ketenden yirmi arşın boyunda nakışlı bir perde olacak.
Dört direği ve dört tabanı bulunacak. 17Avlunun çevresindeki bütün direkler gümüş çemberlerle donatılacak. Çengelleri gümüş, tabanları tunç olacak. 18Avlunun boyu yüz, eni elli, çevresindeki perdelerin yüksekliği beş
arşın olacak. Perdeleri özenle dokunmuş ince ketenden, tabanları tunçtan
olacak. 19Konutta her türlü hizmet için kullanılacak bütün aletler, konutun
ve avlunun bütün kazıkları da tunçtan olacak.” 20“İsrail halkına buyruk
ver, kandilin sürekli yanıp ışık vermesi için saf sıkma zeytinyağı getirsinler. 21Harun‟la oğulları kandilleri benim huzurumda, Buluşma Çadırı‟nda,
Levha Sandığı‟nın önündeki perdenin dışında, akşamdan sabaha kadar
yanar tutacaklar. İsrailliler için kuşaklar boyunca sürekli bir kural olacak
bu.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
169
Haziran
23 Cu
Kâhin Giysileri
Mısır’dan Çıkış 28:1-14
Harun ile oğulları, İsrail halkını temsil eden kâhinler olarak seçilir. Onların
giyeceği kutsal giysiler ve Efod hakkında detaylı bilgiler verilir.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1-3 Tanrı kâhinleri seçer. Kâhin, halkın günahını bağışlatmak için sunu
sunan kişilerdir. Başkâhinimiz olan İsa Mesih bizim için kendini sundu ve
bizi kurtardı.
3 Tanrı bize ruhsal armağanları (bilgelik) vererek görevimizi yerine getirmemize yardım eder (Rom.12:6). Tanrı kâhinlerin giysilerini yapacak
kişilere yetenekler verdi. Tanrı‟nın O‟na hizmet etmek için verdiği ruhsal
armağanları O‟nun isteği doğrultusunda kullanıyor muyuz?
Bana hangi öğütler verilmektedir
2-4 Başkâhin İsrail halkını temsil ederek kutsal Tanrı‟ya sunu sunan kişi
olduğu için onun giydiği giysiler de kutsal olmalıdır. Kutsal olan İsa Mesih‟i giyindik mi (Gal.3:27; Ef.4:24)? Karanlığın işlerini bırakıp ışığın silahlarını kuşanmalıyız (Rom.13:12-14).
6-14 Başkâhinin giysisinde önemli olan Efod‟dur. Üzerinde İsrail‟in on
iki oymağını simgeleyen isimler vardır. Mesih‟e iman eden imanlıların
isimlerini de Rab hep hatırlayacaktır. Bizi tanıyan Tanrı‟yı severek O‟nun
yüceliğini yansıtmalıyız.
170
Mısır’dan Çıkış 28:1-14
1
“Bana kâhinlik etmeleri için İsrailliler arasından ağabeyin Harun‟u, oğulları Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar‟ı yanına al. 2Ağabeyin Harun‟a görkem ve saygınlık kazandırmak için kutsal giysiler yap. 3Bilgelik verdiğim
becerikli adamlara söyle, Harun‟a giysi yapsınlar. Öyle ki, bana kâhinlik
etmek için kutsal kılınmış olsun. 4Yapacakları giysiler şunlardır: Göğüslük, efod, kaftan, nakışlı mintan, sarık, kuşak. Bana kâhinlik etmeleri için
ağabeyin Harun‟a ve oğullarına bu kutsal giysileri yapacaklar. 5Altın sırma, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten kullanacaklar.” 6“Efodu altın
sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden
ustaca yapacaklar. 7Bağlanabilmesi için iki köşesine takılmış ikişer omuzluğu olacak. 8Efodun üzerinde efod gibi ustaca dokunmuş bir şerit olacak.
Efodun bir parçası gibi lacivert, mor, kırmızı iplikle, altın sırmayla, özenle dokunmuş ince ketenden olacak. 9-10İki oniks taşı alacak, İsrailoğulları‟nın adlarını, doğuş sırasına göre altısını birinin, altısını ötekinin üzerine
oyacaksın. 11-12İsrailoğulları‟nın adlarını bu iki taşın üzerine usta oymacıların mühür oyduğu gibi oyacaksın. Taşları altın yuvalar içine koyduktan
sonra İsrailliler‟in anılması için efodun omuzluklarına tak. Harun, anılmaları için onların adlarını RAB‟bin önünde iki omuzunda taşıyacak. 1314
Altın yuvalar ve saf altından iki zincir yap. Zincirleri örme kordon gibi
yapıp yuvalara yerleştir.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
171
Haziran
24 Ct
Öbür Kâhin Giysileri
Mısır’dan Çıkış 28:15-43
Bir karar göğüslüğünün yapımı ve öbür kâhin giysileri ile ilgili kurallar yer
almaktadır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
43 Tanrı kutsaldır. Günahlı insan ancak İsa Mesih aracılığıyla Tanrı‟ya
yaklaşabilir. Mesih bizim doğruluğumuz olup kirliliğimizi örttü ve kutsal
Tanrı‟ya yaklaşabilmemizi sağladı. Mesih‟in bu yüce lütfuna şükredelim.
Bana hangi öğütler verilmektedir
15-30, 36 Başkâhinin giysileri arasında ayrıntılı bir biçimde anlatılan giysi karar göğüslüğüdür. Karar göğüslüğü, doğru ile doğru olmayanı karar
verirken kullanılırdı. Mesih bizi doğru kıldı ve Tanrı‟nın kutsal halkı yaptı. Bizi Tanrı‟nın kutsal halkı yapan Mesih‟in sevgisini hep anarak O‟nda
yaşamalıyız.
31-35 Efodun altına giyilen kaftanda nar ile altın çıngırak vardı. Nar, Mısır ile Kenan gibi zengin topraklarda yetiştirilen meyvedir ve nar içindeki
çok çekirdekler ise Tanrı‟nın, İsrail‟in soyundan gelenlerin sayısını çoğaltacağı sözünü hatırlatır. Büyük bir kalabalığın tahtın önünde Tanrı‟yı övdüğü sahneyi düşünerek Tanrı‟nın kurtaracağı kişileri hatırlayalım
(Va.7:9,10).
40-43 Kâhinler Rab‟be hizmet ederken giymeleri gereken giysileri vardır.
Tanrı‟ya yaklaşırken kendimizi incelemeliyiz.
172
Mısır’dan Çıkış 28:15-43
15
“Usta işi bir karar göğüslüğü yap. Onu da efod gibi, altın sırmayla, lacivert, mor,
kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yap. 16Dört köşe, eni ve boyu birer karış olacak; ikiye katlanacak. 17Üzerine dört sıra taş yuvası kak. Birinci sırada
yakut, topaz, zümrüt; 18ikinci sırada firuze, laciverttaşı, aytaşı; 19üçüncü sırada
gökyakut, agat, ametist; 20dördüncü sırada sarı yakut, oniks ve yeşim olacak. Taşlar altın yuvalara kakılacak. 21On iki taş olacak. Üzerlerine mühür oyar gibi İsrailoğulları‟nın adları bir bir oyulacak. Bu taşlar İsrail‟in on iki oymağını simgeleyecek. 22“Göğüslük için saf altından örme zincirler yap. 23İki altın halka yap, göğüslüğün üst iki köşesine birer halka koy. 24İki örme altın zinciri göğüslüğün köşelerindeki halkalara tak. 25Zincirlerin öteki iki ucunu iki yuvanın üzerinden geçirerek
efodun ön tarafına, omuzlukların üzerine bağla. 26İki altın halka daha yap; her birini göğüslüğün alt iki köşesine, efoda bitişik iç kenarına tak. 27İki altın halka daha
yap; efodun önündeki omuzluklara alttan, dikişe yakın, ustaca dokunmuş şeridin
yukarısına tak. 28Göğüslüğün halkalarıyla efodun halkaları lacivert kordonla birbirine bağlanacak. Öyle ki, göğüslük efodun ustaca dokunmuş şeridinin yukarısında
kalsın ve efoddan ayrılmasın. 29“Harun Kutsal Yere girerken, İsrailoğullarının adlarının yazılı olduğu karar göğüslüğünü yüreğinin üzerinde taşıyacak. Öyle ki,
ben, RAB halkımı sürekli anımsayayım. 30Urim‟le Tummim‟i karar göğüslüğünün
içine koy; öyle ki, Harun ne zaman huzuruma çıksa yüreğinin üzerinde olsunlar.
Böylece Harun İsrailoğulları‟nın karar vermek için kullandıkları Urim‟le Tummim‟i RAB‟bin huzurunda sürekli yüreğinin üzerinde taşıyacak.” 31“Efodun altına
giyilen kaftanı salt lacivert iplikten yap. 32Ortasında baş geçecek kadar bir boşluk
bırak. Yırtılmaması için boşluğun kenarlarını yaka gibi dokuyarak çevir.
33
Kaftanın kenarını çepeçevre lacivert, mor, kırmızı iplikten nar motifleriyle beze,
aralarına altın çıngıraklar tak. 34Eteğin ucu bir altın çıngırak, bir nar, bir altın çıngırak, bir nar olmak üzere çepeçevre kaplanacak. 35Harun hizmet ederken bu kaftanı giyecek. En Kutsal Yer‟e, huzuruma girip çıkarken duyulan çıngırak sesi
onun ölmediğini gösterecek. 36“Saf altından bir levha yap ve üzerine mühür oyar
gibi RAB‟be adanmıştır sözünü oy; 37lacivert bir kordonla sarığın ön tarafına bağla. 38Harun onu alnında taşıyacak. İsrailliler kutsal bağışlarını getirirken suç işlemişlerse, suçlarını Harun taşıyacak; onlar önümde kabul görsün diye levha sürekli
Harun‟un alnında bulunacak. 39“İnce ketenden işlemeli bir mintan doku, ince ketenden bir sarık, bir de nakışlı kuşak yap. 40“Harunun oğullarına mintanlar, kuşaklar, görkem ve saygınlık kazandıracak başlıklar yap. 41Bu giysileri ağabeyin Harun‟a ve oğullarına giydir; sonra bana kâhinlik etmeleri için onları meshedip ata
ve kutsal kıl. 42“Edep yerlerini örtmek için onlara keten donlar yap. Boyu belden uyluğa kadar olacak. 43Harun‟la oğulları Buluşma Çadırı‟na girdiklerinde ya da Kutsal
Yer‟de hizmet etmek üzere sunağa yaklaştıklarında, suç işleyip ölmemek için bu
donları giyecekler. Harun ve soyundan gelenler için sürekli bir kural olacak bu.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
173
Haziran
25 Pa
Kâhinliğe Atanma
Mısır’dan Çıkış 29:1-18
Kâhinliğe atanan kişi kendilerini temizlemeleri gerekir, sonra kâhin giysileri
giyerek başına mesh yağı dökülecektir. Ancak sonra Rab‟be kurban sunulabilecektir.
Bana hangi öğütler verilmektedir
7 Başkâhin giysileri giydikten sonra başına mesh yağı dökülerek meshedilir. Bu Tanrı‟nın Ruhu‟nun onun üzerine indiğini gösteren simgedir ve
atanma töreninin en önemli kısmıdır. Mesih gelip hizmete başlarken Kutsal Ruh O‟nun üzerine inmiştir. Ben de Tanrı‟nın bana verdiği görevi yerine getirmek için Kutsal Ruh ile dolu olmam gerekir.
10,15 Harun atanma töreninden sonra kurban sunar. İsa bizim için kurban
olarak geldi ve bizi kurtardı. Kendi canını uğrumuza feda eden Rabbimiz‟e şükürler olsun.
10-18 Harun‟la oğulları günah sunusu olarak kurban sunar. Günahlarımız
için kendini feda eden Mesih‟in sevgisi sayesinde Tanrımız‟a yaklaşabiliriz. Bu nedenle sadece Mesih‟e güvenmeliyiz.
13,14,18 Kurban olarak sunulan boğayı ve koçu yakarak sunar. Bu Tanrı‟yı hoşnut eden kokudur. Bu koku bizim için kendini veren İsa Mesih‟in
güzel kokusudur (Ef.5:2). Bizi kurtarmak için kendini güzel koku olarak
sunan Mesih için ben de Rab‟bin yolunda güzel bir yaşam sürdürmeliyim.
174
Mısır’dan Çıkış 29:1-18
1
“Bana kâhinlik edebilmeleri için, Harun‟la oğullarını kutsal kılmak üzere
şunları yap: Bir boğa ile iki kusursuz koç al. 2İnce buğday unundan mayasız ekmek, zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız pideler, üzerine yağ sürülmüş mayasız yufkalar yap. 3Bunları bir sepete koyup boğa ve iki koçla
birlikte bana getir. 4Harun‟la oğullarını Buluşma Çadırı‟nın giriş bölümüne getirip yıka. 5Giysileri al; mintanı, efodun altına giyilen kaftanı, efodu
ve göğüslüğü Harun‟a giydir. Efodun ustaca dokunmuş şeridini bağla.
6
Başına sarığı sar, üzerine de kutsal tacı koy. 7Sonra mesh yağını al, başına dökerek onu meshet. 8Harun‟un oğullarını öne çıkarıp onlara mintan
giydir. 9Bellerine kuşak bağla, başlarına başlık koy. Kalıcı bir kural olarak
kâhinlik onların işi olacak. Böylece Harun‟la oğullarını atamış olacaksın.
10
“Boğayı Buluşma Çadırının önüne getir, Harun‟la oğulları ellerini boğanın başına koysunlar. 11Boğayı huzurumda, Buluşma Çadırı‟nın giriş
bölümünde keseceksin. 12Kanını parmağınla sunağın boynuzlarına sür, artan kanı sunağın dibine dök. 13Hayvanın bağırsak ve işkembe yağlarını,
karaciğer perdesini, böbreklerini ve böbrek yağlarını sunağın üzerinde
yakacaksın. 14Etini, derisini, gübresini de ordugahın dışında yak. Bu günah sunusudur. 15“Bir koç getir, Harun‟la oğulları ellerini koçun başına
koysunlar. 16Koçu sen kes. Kanını sunağın her yanına dök. 17Koçu parçalara ayırıp bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıka, başla öteki parçaların yanına koy. 18Sonra koçun tümünü sunağın üzerinde yak. Bu
RAB‟be sunulan yakmalık sunu, RAB‟bi hoşnut eden koku, O‟nun için
yakılan sunudur.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
175
Haziran
26 Pt
Atanma Törenindeki Koç
Mısır’dan Çıkış 29:19-28
Koçlardan biri esenlik kurbanı olarak sunulur. Koçun kanı Harun ile oğullarına sürülür.
Bana hangi öğütler verilmektedir
20 Koçun kanı Harun‟la oğullarının sağ kulak memelerine, sağ el ve
ayaklarının baş parmaklarına sürülür. Tanrı‟yla yapılan antlaşma koçun
kanı ile yapıldığı gibi, yeni antlaşma da Mesih‟in kanı ile yapıldı. Mesih
bizi kurtardı ve bize Kutsal Ruh‟u verdi. Rab‟bin sözünü yerine getirerek
O‟nun lütfunu her zaman yaşayacağız.
21 Sunağın üzerindeki kanı ve mesh yağını Harun‟la oğullarının ve giysilerinin üzerine serper. Böylece Harun‟la oğulları ve giysileri kutsal kılınmış olur. Biz İsa Mesih‟in kanı sayesinde şimdi Tanrı‟ya yaklaşabiliriz
(İbr.10:22). Bizi kutsal kılan Mesih‟in kanı için Rab‟be şükürler olsun.
22-25 Kurban olarak sunulan koçun yağı ile sağ budu, yakmalık sunu olarak sunulur. Ve Rab‟be sunulan diğer sunular da vardır. Rab‟be sunu sunulması her şeyin sahibinin Rab olduğunu ifade etmek içindir. Hayatım,
malım mülküm, sahip olduğum her şey Tanrı‟nındır ve bunları Rab‟bin
yüceliği için kullanmalıyız.
26-28 Harun‟la oğulları sunulardan paylarına düşeni alacaklardır. Böylece
Harun‟la oğulları, yaşamlarını idame etme konusunda endişe duymadan
İsrailoğulları için hizmet edebilecekti. Rab‟bin halkı için hizmet edenlerin
geçim konusunda kaygılanmadan hizmet edebilmesi için gerekli olanı
sağlayan Rab‟be şükredelim.
176
Mısır’dan Çıkış 29:19-28
19
“Öteki koçu getir, Harun‟la oğulları ellerini koçun başına koysunlar.
Koçu sen kes. Kanını Harun‟la oğullarının sağ kulak memelerine, sağ el
ve ayaklarının baş parmaklarına sür. Artan kanı sunağın her yanına dök.
21
Sunağın üzerindeki kanı ve mesh yağını Harun‟la oğullarının ve giysilerinin üzerine serp. Böylece Harun‟la oğulları ve giysileri kutsal kılınmış
olacak. 22“Koçun yağını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını,
karaciğer perdesini, böbreklerini, böbrek yağlarını ve sağ budunu al.
–Çünkü bu, biri göreve atanırken kesilen koçtur.– 23Huzurumdaki mayasız ekmek sepetinden bir somun, yağlı pide ve yufka al, 24hepsini Harun‟la oğullarının eline ver. Bunları benim huzurumda sallamalık sunu
olarak salla, 25sonra ellerinden alıp sunakta yakmalık sunuyla birlikte beni
hoşnut eden koku olarak yak. Bu, RAB için yakılan sunudur. 26“Harunun
atanması için sunulacak koçun döşünü huzurumda sallamalık sunu olarak
salla. O döş senin payın olacak. 27Harun‟la oğullarının atanması için kesilen koçun sallanmış olan döşüyle bağış olarak sunulan budunu bana ayır.
28
İsrailliler bunları sürekli Harun‟la oğullarının payına ayıracak. Bu, İsrailliler‟in RAB‟be sunduğu esenlik kurbanlarından biridir.
20


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
177
Haziran
27 Sa
Atanma Törenindeki
Sunuların Anlamı
Mısır’dan Çıkış 29:29-46
Kâhinlerin görevlerinin devam etmesi gerektiği için başkâhinin giysileri de
kendinden sonra kâhin olacak kişilere kalmalıdır ve giysileri alan kâhin için
tören yapılır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
Tüm Metin Tanrı kutsaldır. Atanma töreni için sunulan sununun kutsal
bir yerde haşlanması, yabancı birinin yememesi ve sabah artan olursa yakılması gerekmektedir. Tanrı‟nın kutsal olduğunu, bizim ise Tanrı‟nın
kutsal halkı olduğumuzu hiç unutmamalıyız.
42-46 Tanrı kendi halkıyla konuşmak ister. Tanrı daha önce İbrahim‟i
seçti ve onun soyuyla birlikte olacağına söz vermişti (Yar. 17:7). İsrail
halkını Mısır‟dan kurtaran Tanrı, Buluşma Çadırı‟nda İsrail halkıyla birlikte olacağına söz verir. Buluşma Çadırı, Tanrı‟nın İsrail halkının arasında yaşadığını gösteren bir yerdir. İsa‟ya iman etmekle biz Tanrı‟nın halkı
olduk ve Tanrı şimdi bizimle birliktedir. Tanrı şimdi bize de seslenmek
istiyor. O‟nun sesini her gün duyuyor muyuz?
Bana hangi öğütler verilmektedir
38-46 Tanrı İsrail halkıyla sonsuza dek birlikte olacağına söz verdi. Tanrı
İsrail halkıyla birlikte yaşamak için onları Mısır‟dan kurtarmıştır. Tanrı
bizimle birlikte yaşamak için de bizi kurtarmıştır. Bizi kurtaran Rab‟be
şükrederek O‟nu yücelten bir yaşam sürdürmeliyiz.
178
Mısır’dan Çıkış 29:29-46
29
“Harunun kutsal giysileri, kendinden sonra oğullarına kalacak. Meshedilip atanırlarken bu giysileri giyecekler. 30Harun‟un yerine kâhin olan oğlu,
Kutsal Yer‟de hizmet etmek üzere Buluşma Çadırı‟na girdiğinde yedi gün
bu giysileri giyecek. 31-32“Harun‟la oğulları göreve atanırken kesilen koçun etini kutsal bir yerde haşlayacaksın. Haşlanan eti ve sepetteki ekmeği
Buluşma çadırının giriş bölümünde yiyecekler. 33Atanıp kutsal kılınmaları
için günahları bağışlatan bu sunuları yalnız onlar yiyebilir. Yabancı biri
yiyemez, çünkü bu sunular kutsaldır. 34Atanmaları için kesilen kurbanın
etinden ya da ekmekten sabaha artan olursa, yakacaksın. Bunlar yenmeyecek, çünkü kutsaldır. 35“Harun‟la oğulları için sana buyurduklarımın
hepsini yap. Atanmaları yedi gün sürecek. 36Günah bağışlatmak için günah sunusu olarak her gün bir boğa sunacaksın. Sunağı arındırmak için
günah sunusu sun, kutsal kılmak için de meshet. 37Yedi gün sunağı arındırarak kutsal kılacaksın. Böylece sunak çok kutsal olacak. Ona dokunan
her şey de kutsal sayılacaktır.” 38“Düzenli olarak her gün sunağın üzerinde bir yaşında iki erkek kuzu sunacaksınız. 39Kuzunun birini sabah, öbürünü akşamüstü sunun. 40Kuzuyla birlikte dörtte bir hin sıkma zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa ince un ve dökmelik sunu olarak dörtte bir
hin şarap sunacaksınız. 41Öbür kuzuyu akşamüstü, beni hoşnut eden koku,
yakılan sunu olarak, sabahki gibi tahıl sunusu ve dökmelik sunuyla birlikte bana sunacaksınız. 42“Bu yakmalık sunu Buluşma Çadırının giriş bölümünde, RAB‟bin huzurunda, kuşaklar boyu sürekli sunulacaktır. Musa‟yla konuşmak için İsrail halkıyla orada buluşacağım. 43İsrailliler‟le buluşurken çadır görkemimle kutsal kılınacak. 44“Buluşma Çadırını ve sunağı kutsal kılacak, Harun‟la oğullarını bana kâhinlik etmeleri için görevlendireceğim. 45İsrailliler arasında yaşayacak, onların Tanrısı olacağım.
46
Anlayacaklar ki, aralarında yaşamak için onları Mısır‟dan çıkaran Tanrıları RAB benim. Tanrıları RAB benim.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
179
Haziran
28 Ça
Buhur Sunağı ve
Bağışlanma Bedeli
Mısır’dan Çıkış 30:1-16
Buhur sunağı yapılır ve Lehva Sandığı‟nın karşısındaki perdenin önünde
konulur. Yirmi ve daha yukarı yaştaki herkes Rab‟be bedel olarak armağan
sunacaktır.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1-6 Buhur İsrail halkının duasıdır (Mez.141:2; Va.5:8; 8:3-4). Tanrı‟nın,
Buhur Sunağı‟nı İsrail halkıyla buluşacağı yere koymasını buyurması, İsrail halkının dualarına kulak vereceğini gösterir. Bizi dinleyen Rab‟be
şükranlarımızı sunalım.
7,8 Sabah akşam buhur yakılmalıdır. Bundan Tanrı‟nın bizimle ne kadar
çok konuşmak istediği anlaşılıyor. Dua etmek için yeterli zaman ayırıyor
muyuz? Bizimle konuşmak isteyen Rab‟be sürekli yaklaşıyor muyuz?
Bana hangi öğütler verilmektedir
6,9,10 Yalnız Rab‟bin buyurduğu buhur sunulmalıdır. Yılda bir kez sunak
arındırılmalıdır. Bizler Mesih‟in fedakârlığı sayesinde çekinmeden Rab‟be
dua edebiliriz.
11-16 İsrailliler canlarına karşılık bedel ödemelidirler. Herkes aynı miktarı ödemelidir. Fakirler istenilen miktardan az, zenginler ise istenilen miktardan fazla vermezler. Bu şekilde alınan armağanlar Buluşma Çadırı‟nın
hizmetinde kullanılacaktır. Biz de Tanrı‟ya ait olduk. Ayrım yapmadan
bizi kurtaran Rab‟be şükürler olsun.
180
Mısır’dan Çıkış 30:1-16
1
“Üzerinde buhur yakmak için akasya ağacından bir sunak yap. 2Kare biçiminde, boyu ve eni birer arşın, yüksekliği iki arşın, boynuzları kendinden olacak. 3Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapla. Çevresine
altın pervaz yap. 4İki yandaki pervazın altına iki altın halka yap. Bunlar
sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarayacak. 5Sırıkları akasya
ağacından yap ve altınla kapla. 6Sunağı Levha Sandığı‟nın karşısındaki
perdenin, sandığın üzerindeki Bağışlanma Kapağı‟nın önüne, seninle buluşacağım yere koy. 7“Harun her sabah kandillerin bakımını yaparken sunağın üzerinde güzel kokulu buhur yakacak. 8Akşamüstü kandilleri yakarken yine buhur yakacak. Böylece huzurumda kuşaklar boyunca sürekli
buhur yanacak. 9Sunağın üzerinde başka buhur, yakmalık sunu ya da tahıl
sunusu sunmayacaksınız; üzerine dökmelik sunu dökmeyeceksiniz. 10Harun yılda bir kez sunağın boynuzlarını arındıracak. Kuşaklarınız boyunca
yılda bir kez günahları bağışlatmak için sunulan sununun kanıyla sunağı
arındıracak. Sunak ben RAB için çok kutsaldır.” 11RAB Musa‟ya şöyle
dedi: 12“İsrailliler‟in sayımını yaptığın zaman, herkes canına karşılık bana
bedel ödeyecektir. Öyle ki, sayım yapılırken başlarına bela gelmesin.
13
Sayılan herkes armağan olarak bana yarım kutsal yerin şekeli verecektir.
–Bir şekel yirmi geradır.– 14Sayılan yirmi yaşındaki ve daha yukarı yaştaki herkes bana armağan verecektir. 15Canlarınızın bedeli olarak bu armağanı verdiğinizde, zengin yarım şekelden fazla, yoksul yarım şekelden eksik vermeyecek. 16İsrailliler‟den bedel olarak verilen paraları toplayacak,
Buluşma Çadırı‟nın hizmetinde kullanacaksın. Bu paralar canlarınızın bedeli olarak ben, RAB‟be İsrailliler‟i hep anımsatacak.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
181
Haziran
29 Pe
Yıkanma Kazanı,
Mesh Yağı ve Buhur
Mısır’dan Çıkış 30:17-38
Kâhinlerin yıkanması için bir kazan yapılmalı ve Buluşma Çadırı ile sunağın arasına koyulmalıdır. Mesh yağı ile buhurun nasıl kullanılması gerektiği anlatır.
Bana hangi öğütler verilmektedir
17-21 Yıkanma kazanı Buluşma Çadırı ile sunağın arasında olmalı ve
hizmet etmeden önce kâhinler oradaki suyla yıkanmalıdırlar. Yıkanmak,
günahı temizlemek için bir simge olduğundan dolayı Tanrı İsrail halkına
bununla ilgili kurallar vermiştir. Asıl yıkanması gereken yer yüreğimizdir.
22-30 Mesh yağının yapımı ve kullanmasıyla ilgili kurallar vardır. Buluşma Çadırı‟ndaki eşyalar bu yağ ile kutsal kılınıyor ve Harun ile oğulları da bu yağ ile kutsal kılınıyordu. Kutsal Rab‟be iman edip O‟na itaat ettiğimizde biz de kutsal olmaktayız.
31-33 Hiç kimse mesh yağının her isteğinde yapamaz ve kullanamaz.
Yalnız Tanrı‟nın buyruklarına göre yapılıp kullanılması gerekir. Tanrı‟nın
kutsal kıldığını kendi çıkarım için kullanıyor muyum? Yalnız Tanrı‟ya
sunulması gerekeni kendim için kullandım mı?
34-38 Buhur da diğerleri gibi çok değerli bir şekilde yapılmalı ve yalnızca
Tanrı‟ya buhur yakarken kullanılmalıdır. Yalnızca Tanrı‟ya ait olanı kendim veya başkaları için kullanmamalıyız.
182
Mısır’dan Çıkış 30:17-38
17
RAB Musa‟ya şöyle dedi: 18“Yıkanmak için tunç bir kazan yap. Ayaklığı da tunçtan olacak. Buluşma Çadırı ile sunağın arasına koyup içine su
doldur. 19Harun‟la oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkayacaklar. 20-21Buluşma Çadırı‟na girmeden ya da RAB için yakılan sunuyu sunarak hizmet
etmek üzere sunağa yaklaşmadan önce, ölmemek için ellerini, ayaklarını
yıkamalılar. Harun‟la soyunun bütün kuşakları boyunca sürekli bir kural
olacak bu.” 22RAB Musa‟ya şöyle dedi: 23“Şu nadide baharatı al: 500 şekel sıvı mür, yarısı kadar, yani 250‟şer şekel güzel kokulu tarçın ve kamış, 24500 kutsal yerin şekeli hıyarşembe, bir hin de zeytinyağı. 25Bunlardan ıtriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesh yağı yap. Ona
kutsal mesh yağı denecek. 26-28Buluşma Çadırı‟nı, Levha Sandığı‟nı, masayla takımlarını, kandillikle takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu
sunağıyla bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını hep bu yağla
meshet. 29Onları kutsal kıl ki, çok kutsal olsunlar. Onlara değen her şey
kutsal sayılacaktır. 30“Bana kâhin olmaları için Harun‟la oğullarını meshedip kutsal kıl. 31İsrailliler‟e de ki, „Kuşaklarınız boyunca bu kutsal
mesh yağı yalnız benim için kullanılacak. 32İnsan bedenine dökülmeyecek. Aynı reçeteyle benzeri yapılmayacak. O kutsaldır ve sizin için kutsal
olacaktır. 33Onun benzerini yapan ya da kâhin olmayan birinin üzerine
döken herkes halkının arasından atılacaktır.‟ ” 34Sonra RAB Musa‟ya şöyle dedi: “Güzel kokulu baharat –kara günnük, onika, kasnı ve saf günnük–
al. Hepsi aynı ölçüde olsun. 35Bir ıtriyatçı ustalığıyla bunlardan güzel kokulu bir buhur yap. Tuzlanmış, saf ve kutsal olacak. 36Birazını çok ince
döv, Buluşma Çadırı‟nda seninle buluşacağım yere, Levha Sandığı‟nın
önüne koy. Sizin için çok kutsal olacaktır. 37Aynı reçeteyle kendinize buhur yapmayacaksınız. Onu RAB için kutsal sayacaksınız. 38Kim koklamak için aynısını yaparsa halkının arasından atılacaktır.”


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
183
Haziran
30 Cu
Görev Alan Kişiler
Mısır’dan Çıkış 31:1-18
Tanrı, Buluşma Çadırı ile ilgili tüm eşyaları yapacak olan Besalel ve Oholiav‟ı ruhla doldurur. Şabat Günü ile ilgili kurallara vurgu yapar.
Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği
1-6 Tanrı kendi hizmetinde yer alacak kişileri seçer ve ruhuyla doldurur.
Şimdi de Tanrı‟nın kilisesi için çalışacağı kişileri seçer ve onları ruhuyla
doldurur.
18 Tanrı, Musa ile konuşmasını bitirdikten sonra antlaşma koşullarını
yazdığı taş levhayı Musa‟ya verir. Tanrı‟nın sözüne ne kadar çok değer
veriyoruz? Tanrı‟nın sözünü her zaman yerine getiriyor muyum?
Bana hangi öğütler verilmektedir
12-15 Tanrı‟nın halkı, kendi kimliklerini unutmamalıdır. Mesih aracılığıyla Tanrı‟nın halkı olan bizler de Tanrı‟nın koyduğu kurallara dikkat
etmeli ve kutsal kıldıklarını çiğnemekten sakınmalıyız.
16,17 Gerçek dinleme, İsa Mesih‟te gerçekleşmiştir. İsrail halkı, Tanrı‟nın sözüne itaat etmeyerek gerçek huzuru yaşayamadılar. Ama bizler
Mesih‟te gerçek huzuru bulduk. Mesih‟i kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde
sonsuza kadar geçerli olan esenliği yaşayabiliriz.
184
Mısır’dan Çıkış 31:1-18
1
RAB Musa‟ya şöyle dedi: 2“Bak, Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu
Uri oğlu Besalel‟i seçtim. 3Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. 4Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek
ustaca yapıtlar üretsin; 5taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her
türlü sanat dalında çalışsın. 6Ayrıca Dan oymağından Ahisamak oğlu
Oholiav‟ı onunla çalışması için görevlendirdim. Sana buyurduğum işlerin
hepsini yapabilsinler diye öteki becerikli adamlara üstün yetenek verdim.
7
Buluşma Çadırı‟nı, Levha Sandığı‟nı, sandığın üzerindeki Bağışlanma
Kapağı‟nı, çadırın bütün takımlarını, 8masayla takımlarını, saf altın kandillikle takımlarını, buhur sunağını, 9yakmalık sunu sunağıyla takımlarını,
kazanla kazan ayaklığını, 10dokunmuş giysileri –Kâhin Harun‟un kutsal
giysileriyle oğullarının kâhin giysilerini– 11mesh yağını, kutsal yer için
güzel kokulu buhuru tam sana buyurduğum gibi yapsınlar.” 12RAB Musa‟ya şöyle buyurdu: 13“İsraillilere de ki, Şabat günlerimi kesinlikle tutmalısınız. Çünkü o sizinle benim aramda kuşaklar boyu sürecek bir belirtidir. Böylece anlayacaksınız ki, sizi kutsal kılan RAB benim. 14“ „Şabat
Günü‟nü tutmalısınız, çünkü sizin için kutsaldır. Kim onun kutsallığını
bozarsa, kesinlikle öldürülmeli. O gün çalışan herkes halkının arasından
atılmalı. 15Altı gün çalışılacak; ama yedinci gün RAB‟be adanmış Şabat‟tır, dinlenme günüdür. Şabat Günü çalışan herkes kesinlikle öldürülmelidir. 16İsrailliler, sonsuza dek sürecek bir antlaşma gereği olarak, Şabat
Günü‟nü kuşaklar boyu kutlamaya özen gösterecekler. 17Bu, İsrailliler‟le
benim aramda sürekli bir belirti olacaktır. Çünkü ben, RAB yeri göğü altı
günde yarattım, yedinci gün işe son verip dinlendim.‟ ” 18Tanrı Sina Dağı‟nda Musa‟yla konuşmasını bitirince, üzerine eliyle antlaşma koşullarını
yazdığı iki taş levhayı ona verdi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?
185
Kutsal Kitap’ı bir yılda okuma planı
Gün
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nisan
Yşu.1-3/ Mez.37
Yşu.4,5/ 1Ko.6
Yşu.6,7/ 1Ko.7
Yşu.8,9/ 1Ko.8
Yşu.10,11/ Mez.38
Yşu.12-15/ 1Ko.9
Yşu.16-19/ 1Ko.10
Yşu.20-22/ Mez.39
Yşu.23,24/ 1Ko.11
Hak.1,2/ 1Ko.12
Hak.3,4/ 1Ko.13
Hak.5,6/ Mez.40,41
Hak.7,8/ 1Ko.14
Hak.9,10/ 1Ko.15
Hak.11,12/ Mez.42,43
Hak.13,14/ 1Ko.16
Hak.15,16/ 2Ko.1
Hak.17,18/ 2Ko.2
Hak.19,20/ Mez.44
Hak.21/ 2Ko.3
Rut.1,2/ 2Ko.4
Rut.3,4/ Mez.45
1Sa.1-3/ 2Ko.5
1Sa.4-6/ 2Ko.6
1Sa.7-9/ 2Ko.7
1Sa.10,22/ Mez.46,47
1Sa.12,13/ 2Ko.8
1Sa.14,15/ 2Ko.9
1Sa.16,17/ Mez.48
1Sa.18,19/ 2Ko.10
 Mayıs

1Sa.20-22/ 2Ko.11
1Sa.23,24/ 2Ko.12
1Sa.25,26/ Mez.49
1Sa.27,28/ 2Ko.13
1Sa.29-31/ Mat.1
2Sa.1,2/ Mez.50
2Sa.3-5/ Mat.2
2Sa.6-7/ Mat.3
2Sa.8-10/ Mat.4
2Sa.11,12/ Mez.51
2Sa.13,14/ Mat.5
2Sa.15,16/ Mat.6
2Sa.17,18/ Mez.52-54
2Sa.19,20/ Mat.7
2Sa.21,22/ Mat.8
2Sa.23,24/ Mat9
1Kr.1,2/ Mez.55
1Kr.3-5/ Mat.10
1Kr.6,7/ Mat.11
1Kr.8,9/ Mez.56,57
1Kr.10,11/ Mat.12
1Kr.12,13/ Mat.13
1Kr.14,15/ Mat.14
1Kr.16,17/ Mez.58,59
1Kr.18,19/ Mat.15
1Kr.20,21/ Mat.16
1Kr.22/ Mez.60,61
2Kr.1-3/ Mat.17
2Kr.4,5/ Mat.18
2Kr.5,6/ Mat.19
2Kr.7-9/ Mez.62,63
Haziran

2Kr.10-12/ Mat.20
2Kr.13,14/ Mat.21
2Kr.15,16/ Mez 64,65
2Kr. 17,18/ Mat.22
2Kr.19,20/ Mat.23
2Kr21,22/ Mat.24
2Kr.23-25/ Mez.66,67
1Ta.1-3/ Mat.25
1Ta.4-6/ Mat.26
1Ta.7-9/ Mez.68
1Ta.10-13/ Mat.27
1Ta.14-16/ Mat.28
1Ta.17,18/ Gal.1
1Ta.19-21/ Mez.69
1Ta.22,23/ Gal.2
1Ta.24-27/ Gal.3
1Ta.28,29/ Mez.70,71
2Ta.1,2/ Gal.4
2Ta.3-5/ Gal5
2Ta.6,7/ Gal.6
1Ta.8,9/ Mez.72
2Ta.10-12/ Ef.1
2Ta.13-15/ Ef.2
2Ta.16,17/ Mez.73
2Ta.18-20/ Ef.3
2Ta.21-23/ Ef.4
2Ta.24,25/ Ef.5
2Ta.26-28/ Mez.74
2Ta.29,30/ Ef.6
2Ta.31,32/ Mez.75,76
Her üç ayda bir yayınlanan kitabımızın son sayfasında yer alan bu okuma planıyla Kutsal
Kitap’ı bir yıl içinde okumuş olacaksınız.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards