Yabancı dil öğretiminide Mobil Öğrenme ve olası hazır bulunuşluk

advertisement
Yabancı dil öğretiminide Mobil Öğrenme ve olası hazır bulunuşluk Bora BAŞARAN Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 26470 Eskişehir İnsanlığımız tarihi sürecinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak muhtelif toplumsal değişimlerle karşılaşmıştır. Bu toplumsal değişimlere oldukça yüzeysel ve tarihsel bağlamda bakılacak olursa; Yerleşik hayata geçiş, sanayi toplumuna ve bilgi toplumuna geçiş şeklinde sıralanabilir. Bu toplumsal değişimlerin ve gelişmelerin eğitim ve öğretim ortamlarına da istikrarlı olarak yansıması, öğretim ve teknoloji arasındaki ilişkinin hem köklü hem de sürekli bir değişim içerisinde olduğunun da göstergesidir. Abaküsten günümüz gelişmiş tablet bilgisayarlara kadar geçen sürede farklı teknolojik gelişmeler sadece günlük yaşamımıza etkide bulunmamış, aynı zamanda öğretim ortamlarında kullanılan yeni araçların ve buna bağlı olarak yeni yöntemlerin gelişmesine de yol açmıştır. Bu çerçeveden bakıldığında teknolojinin öğretime entegrasyonu bir olay yerine bir süreç olarak algılanmalıdır. Bu nedenle bu sürecin geçmişinin ve şimdiki durumunun incelenmesi ile birlikte gelecekteki eğilimlerin ortaya konulması belli bir zaman aralığı sonundaki değişimlerin gözlenerek bahse konu sürece ilişkin öngörülerde bulunulması önemlidir. Bu perspektiften bakıldığında öğretim amaçlı kullanılan teknolojilerin kavram olarak “Öğretim Teknolojilerinin” araç olmaktan çıkıp yöntemin kendisi olarak kabul görme aşamasına geçişinin izlenmesi de mümkündür. Geleceğin yabancı dil sınıflarında, her öğrencinin bireysel farklılığını göz önünde bulunduran, onları aktif konuma getiren, öğrenmelerini yaşamla ilişkilendirerek ve çağın gerektirdiği teknolojik donanıma sahip öğretmenlerin yetişmesinin sağlanması; geleceğin öğretim ortamlarına uygun çağdaş yaklaşımların öğretmen adaylarına sunulması ile mümkün olacaktır. Bu noktada tanıtılan teknolojinin kendisi kadar öğretmen adaylarının hazır bulunuşluk düzeyleri de önemli bir etkendir. Bu araştırmanın amacı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Bilgisayar Destekli Almanca Eğitimi” dersine katılan Almanca Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin gözlem yolu ile mobil öğrenme teknolojilerine ilişkin hazır bulunuşluk düzeylerinin betimlenmesine çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Mobil öğrenme, teknoloji tabanlı yabancı dil öğretimi, hazır bulunuşluk, Almanca Öğretmenliği. 
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards