Hipertansiyonda Özel Hipertansiyonda Özel Durumlar

advertisement
Hipertansiyonda Özel
Durumlar
Uzm. Dr
Uzm
Dr. Zehra İlke Akyıldız
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği
™Hipertansiyon dünyadaki erişkin nüfusun
%26.4’nü etkilemekte (972 milyon erişkin)
™Hipertansiyon yılda yaklaşık 7.1 milyon
ölüme sebep olmaktadır.
olmaktadır
Değişik çalışmalara göre
Türkiye’de erişkin nüfusta bazı kronik
p
hastalıkların prevalansları
Hastalık
Hipertansiyon (30 yaş + )
%
12.0 – 38.0
İ k ik k
İskemik
kalp
l h
hastalıkları
t l kl
(30 yaş +)
30 –
3.0
66
6.6
Diyabetes mellitus (20 yaş+)
3.5 –
5.0
Depresyon (20 – 49 yaş)
23.0 – 27.0
Osteoartrit ((50 y
yaş
ş +))
25.5 – 38.8
Astma (20 yaş +)
5.2 – 10.5
Kronik bronşit (20 yaş +)
7 1 – 17.7
7.1
17 7
Avrupa kardiyoloji derneği hipertansiyon
kılavuzuna göre hangisi optimum tansiyon
değerini tanımlar?
A) Sistolik kan basıncı <120 mmHg ve diyastolik
kan basıncı <70
70 mmHg
B) Sistolik kan basıncı <140 mmHg ve diyastolik
kan
a bas
basıncı
c <90
90 mmHg
g
C) Sistolik kan basıncı <120 mmHg ve diyastolik
kan basıncı <80 mmHg
g
D) Sistolik kan basıncı <130 mmHg ve diyastolik
kan basıncı <85 mmHg
g
• 55 yaş, kadın
• Sigara, baba 55 yaşında Mİ
• Fizik Muayene
– T/A: 150/95 mmHg. N: 62/dk.
– Sistem muayeneleri normal
• T
Tansiyon
i
d
değerleri
ğ l i iiçin
i h
hastaya yaklaşım
kl
nasıl olmalıdır?
a) Ek öneri gerekli değil
y tarzı değişikliği
ğ ş ğ sonrasında başvuru
ş
b)) Hayat
c) Antihipertansif tedavi
d) Hayat tarzı değişikliği ve antihipertansif
tedavi beraber başlanması
Kardiyovasküler Risk Sınıflaması
Yaşam Tarzı Değişikliği
™ Fazla kilolardan kaçınmak
™ Tuzu kısıtlamak
™ Fiziki aktiviteleri arttırmak
™ Stresten uzak durmak
™ Hayvansal
H
l besinlerden
b i l d kaçınmak
k
k
™ Bitkisel besinleri daha fazla
tüketmek
™ Vitamin ve minerali yeterli almak
Yaklaşık SKB Azalması
Kilo verme
5-20 mmHg/10 KG
Yeme alışkanlığı
8 14 mmHg
8-14
Tuz kısıtlaması
2-8 mmHg
g
Fizik aktivite
4-9 mmHg
Alkol
2-4 mmHg
™
KB’ arttıran
KB’nı
tt
il
ilaçların
l
k
kesilmesi:
il
i
9 Oral kontraseptifler
9 NSAİİ’lar: Diüretikler, beta blokerler ve ACE
inhibitörleriyle
y etkileşen
ş ilaçlar
ç
9 Antihistaminikler, dekonjestanlar, fenilpropanolamin
9 Kortikosteroidler, minerlaokortikoid ve anabolik
steroid
9 Sempatomimetikler ve amfetamin benzeri ilaçlar
•
•
•
45 yaş, erkek
Bel ağrısı şikayeti nedeni ile polikliniğe başvuru
T/A: 150/95 mmHg. N:65/dk
K t l amaçlı
Kontrol
l istenilen
i t il kkan d
değerlerinde
ğ l i d
– AKŞ: 120 mg/dl
– Trigliserid:
T i li id 185 mg/dl
/dl
•
Bel çevresi: 106 cm
•
Tansiyon değerleri için hastaya yaklaşım nasıl
olmalıdır?
a)
b)
c)
d)
Ek öneri gerekli değil
Hayat tarzı değişikliği
Antihipertansif tedavi
H
Hayat
t tarzı
t
d ği ikliği ve antihipertansif
değişikliği
tihi t
if ttedavi
d i
• T/A: 170/105 mmHg. Evre- II HT
• AKŞ: 120 mg/dl,Trigliserid:
mg/dl Trigliserid: 185 mg/dl
mg/dl,Bel
Bel
çevresi: 106 cm
•
•
•
•
•
AKS > 100 mg/dl
M t b lik
Metabolik
sendrom
T/A ≥ 130/85 mmHg
HDL < 40 mg/dl (E), < 50 mg/dl (K)
TG > 150 mg/dl
Bel çevresi > 102 cm ((E),
) 88 cm ((K))
≥ 3 risk faktörü
Metabolik sendrom
DM
Organ hasarı
• Antihipertansif tedavide öncelikli yaklaşım
ne olmalıdır?
35 yaş, kadın
• Kontrol
K t l amaçlıl poliklinik
likli ik kkontrol
t l
• T/A: 125/85 mmHg.
g N:65/dk
• İki ay önce geçirilmiş ön yüz Mİ nedeni ile
LAD PKG uygulanmış
uygulanmış.
• T
Tansiyon
i
d
değerleri
ğ l i iiçin
i h
hastaya
t
yaklaşım
kl
nasıl olmalıdır?
a)
b))
c)
d)
Ek öneri gerekli değil
Hayat
y tarzı değişikliği
ğş ğ
Antihipertansif tedavi
Hayat tarzı değişikliği ve antihipertansif tedavi
Yerleşik Kardiyovasküler hastalık
veya
Renal hastalık
• Antihipertansif
p
tedavide öncelikli yyaklaşım
ş
ne olmalıdır?
Hipertansiflerin
p
Ne Kadarında
Kombinasyon Başlanmalı
Evre 1 HT
%25
140-159/90-99
≥ Evre 2 HT
%75
≥160/100
Kombinasyon başlanmalı
Türk hipertansiyon prevalans çalışması. J Hypertens 2005
Monoterapinin kan basıncı
k t lü d başarı
kontrolünde
b
oranı
%50 dolayındadır
•
•
•
•
•
65 yaş, erkek
k k
Şikayet: Baş ağrısı
Sigara, AÖ, HL
T/A: 155/80 mmHg
mmHg. N:62/dk
Antihipertansif tedavi kullanımı yok
Tansiyon değerleri için hastaya yaklaşım nasıl
olmalıdır?
a)
b)
c)
d)
Ek öneri gerekli değil
Hayat tarzı değişikliği
Antihipertansif tedavi
Hayat tarzı değişikliği ve antihipertansif tedavi
• Antihipertansif tedavide öncelikli yaklaşım
ne olmalıdır?
– 65 yaşında
d h
hasta;
t T/A
T/A: 155/80 mmHg.
H
İzole sistolik hipertansiyon
≥ 140 ve < 90 mmHg
Tiazid diüretik
diüretik, KA
•
•
•
•
55 yaş, erkek
Poliklinik kontrol
9y
yıldır DM +
T/A: 155/90 mmHg. N:72/dk
K t 2.1
Kreat:
21
• Tansiyon değerleri için hastaya yaklaşım
nasıl olmalıdır?
a)
b)
c)
d)
Ek öneri gerekli değil
Hayat tarzı değişikliği
Antihipertansif tedavi
Hayat tarzı değişikliği ve antihipertansif tedavi
• Antihipertansif
p
tedavide öncelikli yyaklaşım
ş ne
olmalıdır?
– Renal hastalık; T/A: 155/90 mmHg.
– Krea: 2.1
•
•
•
•
60 yaş, kadın
Ş
Şikayet:
çarpıntı
TA: 190/120 mmHg N: 112/dk aritmik
Bilinen RF saptanmadı.
EKG: AF
• Tansiyon değerleri için hastaya yaklaşım
nasıll olmalıdır?
l ld ?
a))
b)
c)
d)
Ek öneri g
gerekli değil
ğ
Hayat tarzı değişikliği
Antihipertansif tedavi
Hayat tarzı değişikliği ve antihipertansif tedavi
• Antihipertansif
p
tedavide öncelikli yyaklaşım
ş ne
olmalıdır?
– Risk faktörü yok
– Hızlı ventrikül yanıtlı AF
• Gebeliği öncesinde obez (VKİ: 34)
• 30 yaşında ikinci gebeliği olan, daha önceden
bilinen tansiyon yüksekliği ve başka bilinen
hastalığı olmayan hastanın yapılan 16.
haftadaki kontrolünde T/A: 145/92 mmHg
saptanmış.
• Tansiyon değerleri için hastaya yaklaşım nasıl
olmalıdır?
a. Ek öneri gerekli değil
b Hayat tarzı değişikliği
b.
c. Antihipertansif tedavi
d Hayat tarzı değişikliği ve antihipertansif
d.
tedavi
Gebede Hipertansiyon
İstirahat sonrası farklı zamanlarda, en az iki
ç
;
farklı ölçümde;
• Kan
K b
basıncının ≥140
140 /90 mmHg
H
ate a ve
e pe
perinatal
ata ö
ölüm
ü o
oranı
a yüksek
yü se
• Maternal
• Gebelikte en sık karşılaşılan tıbbi sorun
• Tüm gebeliklerin %12-22
Gebede Hipertansiyon
p
y
• Antihipertansif tedavide öncelikli yaklaşım
nasıl olmalıdır?
• 26 yaş,
yaş 29 haftalık ikinci gebelik
• Bir ay önceki kontrolde T/A:150/90 mmHg.
diyet tedavi önerilmiş
önerilmiş.
• Kontrolde T/A:160/100 mmHg
• Kan ve idrar tetkikleri olağan saptandı
saptandı.
• Tansiyon değerleri için hastaya yaklaşım nasıl
olmalıdır?
a Ek öneri gerekli değil
a.
b. Hayat tarzı değişikliği
c Antihipertansif tedavi
c.
d. Hayat tarzı değişikliği ve antihipertansif
tedavi
• Antihipertansif tedavide öncelikli yaklaşım
nasıl olmalıdır?
• Antihipertansif
p
tedavide öncelikli yyaklaşım
ş
nasıl olmalıdır?
• Metil dopa 250 mg tablet 2x1
1- Alfa Adrenerjik İnhibitörler(oral)
B
Günlük 2 gr’ı geçmemeli
2- Ca Kanal Blokerleri (Oral)
C
Nifedipin 90
90--120 mg/gün
mg/gün
3- B Blokerler (İv
(İv-- Oral)
C
• PİNDOLOL
non selektif ISA, 55-15 mg PO bid,kategori B
• OXPRENOLOL
20--80 mg PO bid/tid,kategori
20
C
• METOPROLOL
2.kuşak ajan,50ajan,50-400 mg PO qd, β1,kategori C
Hangi Antihipertansifleri
Kullanmayalım ?
• Diüretikler
ü et e hipovolemiye
po o e ye bağ
bağlı u
uterus
e us
iskemisini artırabileceğinden
kullanılmamalıdır.
kullanılmamalıdır
– Sadece şiddetli HT ve buna bağlı sol KY
gelişmiş ise yakın takip altında verilebilir
– KY belirtileri kalkar kalkmaz kesilmelidir.
• ACE inhibitörleri
i hibitö l i ve ATII reseptör
tö
blokörleri uterusta iskemi ve fetüste böbrek
fonksiyon bozukluğu,eklem kontraktürleri,
pulmoner hipoplazi, hipokalvarya,
yapabildiklerinden kullanılmaları sakıncalıdır.
Kan Basıncı Hedefi
Komplike olmayan HT
< 140/90 mmHg
Diabetes Mellitus
< 130/80 mmHg
Hedef Organ Hasarı
< 130/80 mmHg
Ülkemizde Mevcut Durum
™ Türkiye
Türkiye’de
de erişkin nüfusun % 33
33’ü
ü
(12 milyon erişkin) etkilenmekte
™ TEK HARF ç
çalışması,
ş
, 31 yaş
y ş üzerinde 8.8
milyon kişide şiddetli hipertansiyona işaret
etmekte
™ Halen tedavi alan her 3 erkek ve 4 kadından
1 tanesinde kan basıncı kontrol altında
HT & Hedef Organ Hasarı
İnme
HT
Atheroskleroz
Vazokonstriksiyon
Vasküler hipertrofi
p
Endotel disfonksiyonu
LV hipertrofisi
Fibrozis
Remodeling
Apoptozis
GFR
Proteinüri
Aldosterone sekr.
Glomerüler skleroz
Hipertansiyon
p
y
MI
Kalp
K
l
yetmezliği
Ölüm
Böbrek
yetmezliği
Adapted from Willenheimer R et al. Eur Heart J. 1999;20:997−1008; Dahlöf B. J Hum Hypertens. 1995;9(suppl 5): S37−S44;
Daugherty A et al.
al J Clin Invest.
Invest 2000;105:1605−1612;
2000;105:1605 1612; Fyhrquist F et al.
al J Hum Hypertens.
Hypertens 1995;9
(suppl 5): S19−S24; Booz GW, Baker KM. Heart Fail Rev. 1998;3:125−130; Beers MH, Berkow R, eds. The Merck Manual of
Diagnosis and Therapy. 17th ed. Whitehouse Station, NJ: Merck Research Laboratories; 1999: 1682−1704; Anderson S. Exp
Nephrol. 1996;4(suppl 1):34−40; Fogo AB. Am J Kidney Dis. 2000;35:179−188.
HİPERTANSİYON
BİRİNCİL
HİPERTANSİYON
İKİNCİL
HİPERTANSİYON
Nedeni belli olmayan
HİPERTANSİYON
Nedeni belli olan
HİPERTANSİYON
Hipertansiyonlu
p
y
kişilerin
ş
%90-%95’İ
Ş
OLUŞTURUR
%5 -%10
%10’U
OLUŞTURUR
Download