FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ Doç. Dr. Celil ABUZAR

advertisement
FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Celil ABUZAR
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Eposta
Telefon
: [email protected]
: 0414 318 3451
ÖĞRENĠM DURUMU
Doktora: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisans: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
ĠDARĠ GÖREVLER
 2008-2012 Eğitim Fak İDKAB Böl. Başk
 2012-2015 İlahiyat Fak. Dekan Yard.
 2015-2017 Birecik MYO Müd.
 2015 - …Felsefe ve Din Bilimleri Böl. Başk.
YAYINLAR
Kitap:

Celil Abuzar, Üniversite Gençliğinin
Anlayışı,İpek Yay.İstanbul, 2010
Kitapta Bölüm:

Celil Abuzar, “Dini Hayat”, Geçmişten Günümüze
Şanlıurfa’da Dinî Hayat, Şanlıurfa İl Müftülüğü,
Şanlıurfa, 2011

Celil Abuzar, “Şair Nabi’nin Şanlıurfa’daki İzleri”, Şair
Nabi Sempozyumu, Ed. Ali BAKKAL, 2009, Şanlıurfa.

Celil, Abuzar, “İslam’ın Toplumsal Barışa Getirdiği
Öneriler”, İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama
Tecrübesi, II. Kutlu Doğum Sempozyumu, Nisan-2008,
Şanlıurfa.

Celil ABUZAR, “Televizyonun Ailedeki İslam Algısına
Etkisi”1
Değişen
Din
Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu,
Ed: Prof. Dr. Kasım ŞULUL vd., Şanlıurfa 2016. s. 174 178.
Ulusal Hakemli Makale:





Uluslararası Tebliğ:


“Celil Abuzar, “Şanlıurfa’da Değişen Toplumsal Yapıda
Taziye Geleneği –Bir Toplumsal Yapı Çözümlemesi-”,
Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, MayısAğustos/ Cilt: 10, Sayı: 2, 2010 Samsun.
Celil ABUZAR,
“Günümüzde Yeniden Şekillenen
Şanlıurfa Mevlevihanesinin Sosyolojik Tahlili”, Harran
Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 18, 2007,
Şanlıurfa.……………………..
Celil Abuzar, “Medyadaki Şiddet Haberlerinden Hareketle
Türkiye’de Toplumsal Çözülme ve Din”, Harran Üniv.
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 16, 2006,
Şanlıurfa.
Celil Abuzar, “Şanlıurfa’da Toplumsal Değişme ve Harran
Üniversitesinin Bu Değişime Etkisi”, Harran Üniv.
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 13, 2004,
Şanlıurfa.
Celil Abuzar, “Hz. Peygamber’in Hadislerinde Açık
Toplum”, Harran Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 12,
Sayı: 17, 2007, Şanlıurfa.
Celil ABUZAR, “Günümüzde Yeniden Şekillenen
Şanlıurfa
Mevlevihanesinin
Sosyolojik
Tahlili”
Uluslararası Mevlana Sempozyumu, Şanlıurfa, 2006.
Celil ABUZAR, “Televizyonun Ailedeki İslam Algısına
Etkisi” Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslam
Sempozyumu, 2016.
2
Download