bahar yarıyılı doktora dersleri

advertisement
BAHAR YARIYILI DOKTORA DERSLERİ
DERS
KODU
ZORUNLU/
DERSİN ADI
KREDİSİ
S
Batı Destan Geleneği
(3-0-3)
S
İngiliz Kadın Romancılar
S
İngiliz Kadın Oyun Yazarları
S
İngiliz Siyasi Oyunları
S
Hiciv
S
Karşılaştırmalı Tiyatro
S
Shakespeare'in Trajedileri Ve Tarih
Oyunları
S
Ortaçağ İngiliz Edebiyatı
S
Ortaçağ İngiliz Tiyatrosu
S
Metafizik Şairler Ve Çağdaşları
S
İngiliz Neoklasik Şiiri
S
İngiliz Romantik Akımı
S
20. Yüzyıl İngiliz Şiiri (1960lara
Kadar)
SEÇMELİ
ELIT 802
(3-0-3)
ELIT 804
(3-0-3)
ELIT 806
(3-0-3)
ELIT 808
(3-0-3)
ELIT 810
(3-0-3)
ELIT 812
ELIT 814
(3-0-3)
(3-0-3)
ELIT 816
(3-0-3)
ELIT 818
(3-0-3)
ELIT 820
(3-0-3)
ELIT 822
(3-0-3)
ELIT 824
(3-0-3)
ELIT 826
(3-0-3)
S
İngiliz Savaş Şairleri
Çağdaş İngiliz Şiiri (1960lardan
Günümüze)
(3-0-3)
S
Çağdaş İngiliz Romanı (1950lerden
Günümüze)
(3-0-3)
S
S
Kültürel Teori
S
Siyaset ve Biyografi
S
Postkolonyal Teoriye Giriş
S
Haber Sosyolojisi
S
Kültürel Çeşitlilik Üzerine İncelemeler
ELIT 828
ELIT 830
ELIT 832
(3-0-3)
ELIT 834
(3-0-3)
ELIT 836
(3-0-3)
ELIT 838
(3-0-3)
ELIT 840
(3-0-3)
ELIT 842
S
(3-0-3)
Kutsal, Kurban ve Modernite
ELIT 844
S
(3-0-3)
Nefret Söylemi ve Medya
ELIT 846
S
Estetik İfadede Toplumsal Cinsiyet
"Queer" ve Beden
S
Kimlik, Hafıza ve Kültür
S
Fantastik, Mimetik ve Psikotik
S
İngiliz Dili Öğretiminde Kavramlar Ve
Kuramlar
ELIT 848
(3-0-3)
(3-0-3)
ELIT 850
(3-0-3)
ELIT 852
ELIT 854
(3-0-3)
(3-0-3)
S
Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş
Yönelimler
S
Dil Eğitiminde Kültürel Yaklaşımlar
S
Dilbilim Akımları
S
Söylem Çözümlemesi Yaklaşımları
Z
DOKTORA SEMİNER
(0-2-0)
Z
DOKTORA UZMANLIK ALANI
(4-0-0)
Z
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
(0-1-0)
ELIT 856
(3-0-3)
ELIT 858
(3-0-3)
ELIT 860
(3-0-3)
ELIT 862
ELIT 897
ELIT 898
ELIT 899
AÇILAN DERS İÇERİKLERİ
BAHAR YARIYILI
ELIT 802 Batı Destan Geleneği
Klasik Çağdan 17.yüzyıl sonuna kadar Batı destan geleneği incelenir ve İngiliz destanları ayrıntılı olarak
ele alınır.
ELIT 804 İngiliz Kadın Romancılar
Bu derste, 18. yüzyıldan günümüze kadar olan dönemde İngiliz kadın yazarlarının kültürel, edebi ve
sosyal hareketlilik içindeki durumu tanıtılır. Farklı dönemlerde kadın yazarlarının yeri, eğitimleri ve
erkek yazarlara kıyasla toplumda ve edebi çevrelerde nasıl karşılandıkları incelenir.
ELIT 806 İngiliz Kadın Oyun Yazarları
Bu derste, 17.yüzyıldan günümüze kadar olan dönemde İngiliz kadın yazarlar tarafından yazılmış
başlıca tiyatro eserleri sosyal, siyasal ve kültürel arka planla ilişkilendirilerek incelenir.
ELIT 808 İngiliz Siyasi Oyunları
Bu derste, 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişim gösteren İngiliz siyasi tiyatrosunu temsil eden önemli
yazarlar ve eserleri politik, sosyal ve kültürel arka planla ilişkilendirilerek incelenir, yorumlanır,
tartışılır.
ELIT 810 Hiciv
Bu derste, öncelikle hiciv kavramının, edebiyat içindeki kökenleri, etkileri ve gelişimi incelenir ve
seçilen eserler karşılaştırmalı bir biçimde değerlendirilir.
ELIT 812 Karşılaştırmalı Tiyatro
Bu derste, 19. yüzyılın ikinci yarısından 1960'lara kadar olan dönemin Batı tiyatrosunun başlıca oyun
yazarları ve eserleri incelenir; bu eserler içerik, biçim ve teknik açılardan değerlendirilir; oyun
analizlerinde ilgili eleştiri ve tiyatro kuramları uygulanır; oyun yazarlarının tiyatroya yaptıkları katkılar,
karşılaştırmalı bir şekilde incelenir.
ELIT 814 Shakespeare'in Trajedileri Ve Tarih Oyunları
Seneca geleneğinde tragedya anlayışı ile Shakespeare öncesi uygulamaları örnek tiyatro metinlerine
göndermelerle anlatılır. Bu bağlamda, Shakespeare'in ilk tragedyaları üzerinde durulur. Daha sonra,
Aristoteles'in tragedya kuramı bağlamında Shakespeare'in değişen tragedya anlayışı ele alınır ve bu
kavramsal geçişi yansıtan bir oyun incelenir. Hamartia kavramının temel alındığı ve tragedya
kahramanının kişiliğindeki bir ahlaki kusurun oluşturduğu tragedya anlayışını içeren oyunlar, ayrı ayrı
irdelenir. Ayrıca, tiyatro yazarlarınca yaygın olarak tarihi olayların ve kişilerin tiyatroya uyarlanması,
Shakespeare'in tiyatro sanatı ve tarihi kullanma amaçları anlatılır.
ELIT 816 Ortaçağ İngiliz Edebiyatı
Ders, Ortaçağ İngiliz kültürü ve toplumu ile ilgili bilgi verilerek başlar ve Ortaçağ İngiliz edebiyatının
temel edebi türlerinin ve yazarlarının tanıtılması ile devam eder. Derste, romans geleneği, rüya şiir
geleneği, tartışma geleneği, mektuplar ve mektup geleneği, kadın yazarlar ve mistik yazın geleneği
gibi belli başlı konular, Ortaçağ kültürü ve toplumu ile ilişkileri de göz önünde bulundurularak
incelenir.
ELIT 818 Ortaçağ İngiliz Tiyatrosu
Bu derste, Ortaçağ İngiltere'sinde görülen oyun türleri - mucize (mystery), tansık (miracle), ahlak
oyunları (morality) ve ara oyunları (interludes) - tarihsel gelişimleri ve biçim, içerik ve farklı
sahneleme teknikleri bakımından incelenir.
ELIT 820 Metafizik Şairler Ve Çağdaşları
Bu derste 17. Yüzyıl başında gelişen metafizik şiiri oluşturan sosyal, siyasal ve kültürel değişimler
bağlamında John Donne, George Herbert ve çağdaşlarının şiirlerinin okunup incelenmesi yoluyla
metafizik şiirin özellikleri ve 17. Yüzyıl kültürel gelişimlerinin edebiyata yansımaları incelenir.
ELIT 822 İngiliz Neoklasik Şiiri
İngiltere'de Neoklasik şiirin gelişimi, 17. yüzyılın sonundan 18. yüzyılın ortalarına kadar olan
dönemdeki Aydınlanma Çağının temel prensipleri ışığında incelenir. Neoklasik dönem İngiliz şairlerin
belli başlı eserleri bu bilgiler ışığında incelenir ve tartışılır.
ELIT 824 İngiliz Romantik Akımı
Romantik akımın Avrupa'daki ve İngiltere'deki gelişimi, tarihsel ve sosyal gelişmeler bağlamında
incelenir, şiir geleneğine getirilen yenilikler üzerinde durulur. Romantik dönem öncesi ve Romantik
dönem İngiliz şairlerin belli başlı eserleri bu bilgiler ışığında incelenir ve tartışılır.
ELIT 826 20. Yüzyıl İngiliz Şiiri (1960lara Kadar)
Ders 19. yüzyıl İngiliz şiirinden 20. yüzyıl İngiliz şiirine geçişi hazırlayan unsurların tanıtılması ile
başlayıp, 20. yüzyıl İngiliz tarihi, kültürü ve edebiyatı hakkında bilgi verilerek devam eder. Sonrasında
20. yüzyılın ilk çeyreğinde yazılan şiirler kapsamında I. Dünya Savaşı şairleri ve eserlerinden örnekler
incelenir. Ardından, modernist akımın şiire getirdiği yenilikler incelenerek başlıca modernist şairler ve
eserleri bu bağlamda ele alınır. Modernist akımın şiir geleneğine etkileri açıklandıktan sonra şiirin
1930'lar, 1940'lar ve 1950'lerdeki gelişimi değerlendirilir, başlıca şairler ve eserleri incelenir.
ELIT 828 İngiliz Savaş Şairleri
Bu derste, savaş şiiri ve savaş şairleri tanımlandıktan sonra Birinci Dünya savaşı ve İkinci Dünya Savaşı
sırasında yazılan savaş şiirleri ve dönem şairleri tarihsel, kültürel ve edebi gelişmeler çerçevesinde
içerik, dil ve yöntem açısından incelenir ve tartışılır.
ELIT 830 Çağdaş İngiliz Şiiri (1960lardan Günümüze)
Bu derste, 1970 sonrası dönemde ve günümüzde İngiliz şiirinde oluşan temel akımlar ve çağdaş İngiliz
şairleri kültürel ve edebi bağlamda okunup incelenerek şiirlerle örneklendirilip tartışılır.
ELIT 832 Çağdaş İngiliz Romanı (1950lerden Günümüze)
Bu derste, özellik 1960'lardan sonra roman türünde ortaya çıkan belli başlı teknik yenilikler, yazma
çeşitleri ve temalar tanıtılır. Ayrıca, "Postmodern roman" ilgili belli başlı kuramsal açıklamalar ve
eleştirel incelemelerle ve bunları örnekleyen metinlerle ilişkilendirilerek tartışılır. Postmodernizm ile
ilgili üstkurmaca, üstanlatı, özdüşünümsellik ve özbilinçlilik kullanımı, metinlerarasılık, parodi ve
pastiş, ironi, metinsellik ve kurgusallık gibi kavramlar incelenir ve belli başlı postmodern romanlarda
tartışılır.
ELIT 834 Kültürel Teori
Günümüz toplumlarının ve içinden geçtikleri deneyimlerin anlaşılmasında ve açıklanmasında tek bir
bilimsel disipline dayanan yaklaşım yetersiz kalmaktadır. Buna karşılık, farklı disiplinlerin ortak bir
araştırma konusu (örneğin; kültür) çevresinde toplanması, yeni analiz yöntemleri içeren ayrı bir
araştırma sahası geliştirebilme olanağını sunmaktadır. Kültür başlığı etrafında disiplinlerin işbirliği
"kültürel incelemeler"in özünü oluşturur. Bu ders, kültürel incelemelerle özdeşleşen "söylemlerarası
alan"ın akışkanlığını yakalamak ve Frankfurt Okulu, yapısalcılık, göstergebilim, post-yapısalcılık, postkolonyal teori, edebiyat kuramı, psikanaliz ve post-modernizm gibi teorilerin ana düşünce
damarlarına değinmeyi amaçlamaktadır.
ELIT 836 Siyaset ve Biyografi
Bu ders, Türkçe'deki hatıra çalışmaları sayesinde toplumsal ve siyasi değişim sürecinin derinlemesine
anlaşılması üzerine hazırlanmıştır. Öğrenciden öncelikle, Türk siyaset ve edebiyatının önde gelen
şahıslarının hatıralarında ortaya konulan temel siyasi ve varoluşsal sorunlar üzerine inceleme yapması
beklenmektedir.
ELIT 838 Postkolonyal Teoriye Giriş
Günümüzde dünya nasıl egemen güçlerin siyasi ve ekonomik parametreleriyle tanımlanabilir hale
gelmiştir? İktidarın, hegemonyanın kültürel etki alanı, tarihsel, coğrafi ve siyasi güçlerin birliğine ne
kadar bağlıdır? Bu ders, emperyalizm, post-koloniyalizm ve globalizm kavramlarını "ortadan" bir bakış
açısıyla, hem coğrafi olarak Doğu ile Batı'nın arasında, hem de tarihsel olarak ulus-devletin tartışmalı- post-koloniyal çağı ve globalizmin ulus-sonrası çağı arasında durarak inceleyecektir. Dersin
hedefi, emperyalizme karşı mücadelenin ilk elden kaynakları, bu mücadeleyi inceleyen ikincil metinler
ve bu konudaki sanatsal üretimlerden küçük bir seçki üzerinden, kültürel ve siyasi hegemonyaların
geçmişini, bugününü ve geleceğini anlamaya yönelik sorgulama ve düşünce yolları açmaktır.
ELIT 840 Haber Sosyolojisi
Bu ders haberlere eleştirel bir bakış sağlayarak haberlerin sosyolojik etkilerini incelemektedir. Neden
haber medyası olduğu şekildedir? İstediklerini neden istemektedirler? Toplumda oynadıkları rollerdir
nelerdir? Televizyondan bloglara, farklı haber medyalarının özellikleri nelerdir? Haber medyası
hakkında araştırmacıların öğrendikleri şeyler nelerdir ve bu araştırmada kullanılan teknikler nelerdir?
Haber medyasında ve habercilikte yer edinen değişimler ve çatışmalar nelerdir?
ELIT 842 Kültürel Çeşitlilik Üzerine İncelemeler
Bu derste, Türkiye'nin çok kültürlü demografik topografyası tarihsel, sosyolojik ve kültürel arka
planıyla ele alınıyor. "Kavimler kapısı Anadolu" olarak anılan bu coğrafyada yaşamış ve yaşamakta
olan etnisiteler tarihsel gelişim içinde neler yaşadı? Anadolu'nun ortak kültürel mirasına hangi
katkılarda bulundu? Hangi kırılma noktalarında ne gibi sorunlar yaşandı? soruları bu derste yanıt
buluyor. Derse misafir olarak katılacak araştırmacı, tarihçi ve etnik gruplardan temsilcilerle
"azınlıklara" içerden bir bakış ve "öteki" kavramının Türkiye'deki yorumlanışı ele alınıyor.
ELIT 844 Kutsal, Kurban ve Modernite
Bu ders, aşağıdaki soruları gündeme getirmeyi hedefliyor: Kutsallığın yok olduğu modern toplumlarda
nasıl oluyor da "kurban" yeni bir sosyal kategori olarak ortaya çıkabiliyor? Dinselliğin kaybolduğu,
sekülerleşmiş Batı toplumunda "kurban" kavramı neden halen kutsallıkla bir ilişkisi varmışçasına
etkinliğini sürdürüyor? "Hedonist, egoist ve uçucu" olarak tanımlanan modern toplum bireyi,
dünyanın öteki ucundaki bir felaket kurbanının hikâyesi ve imajıyla nasıl duygulanabiliyor? Yaşam
projesini başarmak, sürekli hareketlilik ve "artıklarını" anında dışlamak üzerine kurmuş modern birey,
neden bir yandan da her kişiyi potensiyel bir kurban olarak görüyor?
ELIT 846 Nefret Söylemi ve Medya
Bu derste öncelikle öğrencilere ayrımcılık ve nefret söylemi kavramları örneklerle tanıtılacak ve bu
olguların ortaya çıkma, meşrulaştırılma ve gelişme süreçleri sosyal psikolojik bir bağlamda ele
alınacaktır. Daha sonra ayrımcılık, nefret söylemi, nefret suçu, hoşgörü/hoşgörüsüzlük, ifade
özgürlüğü ve sınırları gibi kavramlar derinlemesine irdelenecek ve bu kavramların birbirleriyle olan
ilişkileri tartışılacaktır. Dersin ilerleyen haftalarında medya ve nefret söylemi arasındaki ilişki öncelikle
dil-söylem-anlamın yeniden üretimi bağlamında ele alınacak; daha sonra habercilik, sinema, belgesel,
reklam, televizyon, internet gibi mecralar tek tek incelenecek, örnekler üzerinde derinlemesine
analizler yapılacaktır. Dersin sonunda ise ayrımcılıkla ve nefret söylemiyle mücadele için
yapılabilecekler; medya etiği, alternatif medyanın olanakları, ayrımcılığın zihinsel arkaplanıyla
mücadele yöntemleri, ayrımcılığın görünür kılınması gibi alt başlıklarla tartışılacaktır. Bu tartışma
yapılırken uluslararası örnekler ve farklı ülke deneyimleri de öğrencilere aktarılacaktır.
ELIT 848 Estetik İfadede Toplumsal Cinsiyet "Queer" ve Beden
Bu ders 'queer' olma hali, performans/performatiflik, çağdaş pastiş ve sinemasal-estetik pratikler
arasındaki kesişme ve etkileşimler üzerinde yoğunlaşacaktır. Çağdaş 'queer' teorilerini, çağdaş Batı
sanatsal ve sinemasal performanslarındaki bedensel dönüşü "bilmek" için metodolojik ve
epistemolojik araçlar olarak kullanarak, bedenselleşmiş seyirliklerin görsel-kültürel tarzını araştırmayı
ve özellikle de seks, toplumsal cinsiyet ve cinsellik üzerinde durmayı amaçlamaktadır.
ELIT 850 Kimlik, Hafıza ve Kültür
Ders, kimliğin, belleğin ve mekanın yapılanışını, öncellik / geçerlilik / süreklilik kavramlarının
sorgulanması bağlamında inceler. Burada kimlik, var olma ve oluşma koşullarına işaret eder. Bellek,
geleneklere ve kökenlere dayanır. Yer ise anımsamanın ve unutmanın mekanlarına değinir, kentler,
müzeler, anıtlar, harabeler gibi. Geçmişin izlerinin kalması ya da kaybolmasının uzantısında, tarih ve
bellek, zamansallık ve mekansallık kavramları tartışılır. Başka temalar ise, varlık / yokluk, köklülük /
evsizlik, kalıcılık / geçicilik, nostalji / amnezi diye sıralanır. Ders, Sennett, Benjamin, Barthes,
Baudrillard, Huyssen, Crimp, Boyarin, Mitchell, Simmel, Abbas, Saleci, Lefebvre, Young, Terdiman,
Rajchman gibi yazarlardan haftalık okumalar çerçevesinde kurgulanır.
ELIT 852 Fantastik, Mimetik ve Psikotik
Dersin konusu sanattaki Fantastik/Mimetik ikiliği olacaktır. Bu ikiliğin Lacan'ın "Gerçek" dediği şeyle
ve bizim genel olarak "dışsal gerçeklik" dediğimiz şeyle başa çıkmanın farklı yöntemlerinden
kaynaklandığı tesbitiyle yola çıkacağız. Mimetik Aurebach'a göre gerçekliğin temsilidir, Fantastik ise
(Todorov, Suvin ve Brect'in tartışmalarını kullanırsak) "Gerçek" ile bir yüzleşme yoluyla bu gerçekliğin
yadırgatılmasıdır (Verfremdung). Psikotik ise bu karşılaşma ile başa çıkamamanın ve onu İmgesel
alanda içerememenin bir sonucudur. Derste ele alacağımız şey, bu üçlü karşılaşmadan kaynaklanan
sanat tarzları ve biçimleri olacaktır.
ELIT 854 İngiliz Dili Öğretiminde Kavramlar Ve Kuramlar
Bu ders, İngiliz Dili Eğitimi (ELT) kapsamına giren kavramlar, kuramlar ve araştırmaları içermektedir.
İngilizce öğretiminde, dilbilimsel, sosyo-politik, kültürel ve bilişsel perspektifler tartışılmaktadır.
ELIT 856 Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Yönelimler
Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar Dersi kapsamında yabancı dil alanında yeni yönelimlerin
kuramsal ve uygulama boyutları ile aktarılması hedeflenmektedir.
ELIT 858 Dil Eğitiminde Kültürel Yaklaşımlar
Bu dersin amacı kültür ve dil arasında ilişkiler kurup dil öğreniminde kültürel farkındalık
oluşturmaktır. Bu derste öğrenciler, kültür ve dil arasında bağıntılar kurabilecek ve böylece dil
ediniminde kültürün yerini kavrayacaklardır.
ELIT 860 Dilbilim Akımları
Saussure geleneğine bağlı dilbilim ekolleri, Prag, Viyana ve Londra dilbilim ekolleri, görecelik
kuramına dayanan ekoller, işlevselcilik, Amerikan yapısalcılığı, Üretici Dilbilim, ilişkisel dilbilgisi gibi
konular bu derste yer almaktadır.
ELIT 862 Söylem Çözümlemesi Yaklaşımları
Bu derste, söylem çözümlemesi alanının tanım, kapsam ve tarihçesi; söylem çözümlemesinde,
dilbilim ve söylem, söylem ve toplum, felsefe ve söylem, ruhbilim ve söylem, vb. gibi büyük ölçekli
yaklaşımlar; dilbilgisi ve söylem, anlam ve söylem, sözlük ve söylem gibi küçük ölçekli yaklaşımların
incelenmesi; ve alandaki yeni gelişmeler, sorunlar ve beklentiler tartışılmaktadır.
ELIT 897 Doktora Seminer (0-2-0)
ELIT 898 Doktora Uzmanlık Alanı (4-0-0)
ELIT 899 Doktora Tez Çalışması (0-1-0)
Download