İlgili Dosya: 1899576774_29radyolojia

advertisement
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı
29. GRUP
RADYOLOJİ
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞASİSTANLIK SINAVI
04/11/2012
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
: .....................................................
: .....................................................
ALANLAR
Atama Yapılacak Görevin Niteliği
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
100
110
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru
kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm
sorumluluk size ait olacaktır.
3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
11.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
A
RADYOLOJİ
1. GİST ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6. Bosniac sınıflamasına göre takip edilmesi
gereken kist hangisidir?
A) % 10-30’u maligndir.
B) Çoğu mideden kaynaklanır.
C) Eskiden leyomiyom olarak isimlendirilirlerdi.
D) Baryumlu incelemede “öküz gözü görünümü”
oluşur.
E) Distrofik kalsifikasyon yalnız benign formlarında görülür.
A) Tip 2
C) Tip 3
E) Tip 3F
B) Tip 4
D) Tip 2F
7. İnmemiş testis tanısında, hangi inceleme metodu ikinci sırada tercih edilmelidir?
2. Polip ile ilişkisi olmayan aşağıdakilerden han-
A) US
B) CT
C) MR
D) Venografi
E) Laparoskopi
gisidir?
A) Lynch sendromu
B) Turcot sendromu
C) Cowden hastalığı
D) Gardner sendromu
E) Peutz-Jeghers sendromu
8. Kontrast madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dimerik olanların vizkoziteleri daha yüksektir.
B) Ozmolalite ile yan etki arasında bir bağ yoktur.
C) Monomerik olanların osmolaliteleri daha yüksektir.
D) Bu ikisi de monomerik ve dimerik olarak alt
gruplara ayrılırlar.
E) İyotlu kontrast maddeler iyonik ve non iyonik
olarak iki ana gruba ayrılırlar.
3. FNH ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Genç kadınlarda görülür.
B) Santral skar tanı koydurucudur.
C) Dez organize karaciğer dokusudur.
D) Karaciğerde ikinci sıklıkta görülen benign
tümördür.
E) Karaciğerden atılan kontrast maddeler ile
tanısı konulabilir.
9. Termoiyonik emülsiyon nerede görülür?
A) Katot
B) Anot
C) Obje
D) Anod ile obje arasında
E) Katot ile anod arasında
4. Renal tümörler en sık görüldükleri yaşa göre
sıralandıklarında ortada hangisi olur?
A) Wilms
B) RCC
C) AML
D) Mezoblastik nefroma
E) Nefroblastoma
10. Radyoaktivite şiddet birimi hangisidir?
5. Yağ içermeyen renal kitle öncelikle hangisidir?
A) Elektrovolt
C) Gray
E) Bekerel
A) AML
B) RCC
C) Onkositoma
D) Lipoma
E) Lenfoma
2
B) Colomb
D) Rad
A
RADYOLOJİ
11. X-ışınının zararlı etkilerini azaltmaya yönelik
15. Aşağıdaki barsak tabakalarından hangisinin
uygulamalardan hangisi anlamsızdır?
ekojenitesinin sonografik karşılığı yanlıştır?
A) Kolimasyon
B) Düşük kV uygulamak
C) Kaynak-Obje mesafesine dikkat etmek
D) Koruyucu malzeme (kurşun önlük vs) kullanmak
E) Skopik işlemi mümkün olan en kısa zamanda
yapmak
A) Seroza-Ekojenik
B) Submukoza-Hipoekoik
C) Süperfisyal mukoza-Ekojenik
D) Muskularis mukoza-Hipoekoik
E) Muskularis propria-Hipoekoik
16. Tiroid nodülleri için aşağıdakilerden hangisi
12. Diagnostik radyoloji pratiğinde, x-ışınının mad-
beningden ziyade malign özelliktir?
de ile etleşiminde en önemli olan hangisidir?
A) İnce halo
B) Kaba kalsifikasyon
C) Elatografide yüksek elastisite özelliği
D) Anterior-posterior çapın, transvers çaptan
geniş olması
E) Kist içeriğinde kuyruklu yıldız artefaktı oluşturan ekojeniteler
A) Thomson saçılması B) Fotoelektrik olay
C) Compton olayı
D) Çift oluşumu
E) Fotoçözünme
13. X-ışını emüsyon spektrumu ile ilgisi olmayan
hangisidir?
17. Aşağıdakilerden hangisi akut tendinitlerde
A) Kolimasyon
B) Filtrasyon
C) Tüp potansı
D) Voltajın dalga şekli
E) Anod materyalinin yapısı
beklenen sonografi bulgusu değildir?
A) Color Dopplerde artmış vaskülarite
B) Tendon ekojenitesinde artış
C) İrregüler tendon kontur
D) Alsifikasyon olmaması
E) Tendon kalınlaşması
14. Akut hepatit tablosunda aşağıdakilerden hangisi en yaygın beklenen US bulgusudur?
18. Fetal kardiyak normal anatomi ile ilgili aşağı-
A) Hepatomegali
B) Diffüz ekojenite azalması
C) Periportal ekojenite artışı
D) Normal karaciğer görünümü
E) Safra kesesi duvarında ödem
dakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnterventriküler septumun kalın ve uzun parçası muskuler kesimdir.
B) Foramen ovalenin flebi sol atriyuma açılır.
C) Moderatör band sağ ventriküle işaret eder.
D) Fetal kalp toraksın yaklaşık üçte birini kaplar.
E) Mitral kapak triküspit kapaktan hafifçe daha
apikale yerleşir.
3
A
RADYOLOJİ
19. Obstetrik ultrasonda hangisi ‘’soft marker’’
23. Kemikte multipl enkondromlar ve yumuşak
olarak kabul edilmez?
doku hemanjiomları ile karakterize olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekojenik barsak
B) Nazal kemik yokluğu
C) Hafif ventrikülomegali
D) Kalınlaşmış ense kalınlığı
E) İntrakardiyak ekojenik odak
A) Olier hastalığı
B) Fibröz displazi
C) Brown tümörü
D) Mafucci hastalığı
E) Mccune Albright Sendromu
20. Aşağıdaki kemik tümörlerinin hangisi rad-
24. Aşağıdakilerin hangisi Charcot eklemi adı
yogramlara sintigrafiden daha duyarlı olarak
saptanır?
verilen değişikliğe yol açmaz?
A) Paget hastalığı
B) Osteosarkom
C) Multipl myelom
D) Metastaik nöroblastom
E) Kondrosarkom
A) Diabetik nöropati
B) Sipina bifida
C) Siringomyeli
D) Konjenital asimboli
E) Driller hastalığı
21. Eozinofilik granüloma (EG) ile doğru olmayan
25. Aşağıdakilerden hangisi PNET sınıfına dahil
hangisidir?
değildir?
A) Histiositozlar içinde en ağır formudur.
B) Kafatasında iyi sınırlı litik lezyonlar yapar.
C) Vertebra yerleşimi skolyoza neden olabilir.
D) Agresif seyrederse osteomyeliti veya Ewing
sarkomu taklit edebilir.
E) Vertebrada kollapsa neden olarak vertebra
plana görünümüne yol açar.
A) Medulloblastom
B) Retinoblastom
C) Hemanjioblastom D) Pineoblastom
E) Ependimoblastom
26. Aşağıdakilerin hangisinde diffüz meningial
kontrastlanma görülmez?
A) Tüberküloz menenjit
B) Subaraknoid kanama
C) Karsinomatöz menenjit
D) Viral/bakteriyel menenjit
E) İntrakraniyal hipotansiyon
22. Aşağıda verilen anevrizmal kemik kisti radyografik özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A) Korteks devamlılığı bozulur.
B) Epifizyel plak korunmuştur.
C) Eksantrik yerleşimli ekspansil lezyonlardır.
D) Fraktür olmadıkça periost reaksiyonu izlenmez.
E) Büyük lezyonlar, litik agresif metastazlara
benzer.
27. Karaciğer sağ lob anterior süperior segmenti
aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Segment 4
B) Segment 5
C) Segment 6
D) Segment 7
E) Segment 8
4
A
RADYOLOJİ
28. Aşağıdakilerden hangisi Polikistik Böbrek
33. Gridli kontrast/Gridsiz kontrast oranı ile elde
Hastalığına eşlik etmez?
edilen parametre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hepatik kist
B) Pankreatik kist
C) Berry anevrizması D) Mezenterik kist
E) Dalakta kist
A) Grid oranı
B) Bucky faktörü
C) Saçılma faktörü
D) Primer transmisyon
E) Kontrast artırma faktörü
29. Aşağıdakilerden hangisi RCC sinonimi değildir?
34. Dalga boyunda değişiklik olmadan radyasyon
A) Onkositom
B) Hipernefrom
C) Malign nefroma
D) Renal adenokarsinom
E) Berrak hücreli karsinom
yönünün değişmesi aşağıdakilerden hangisini
tanımlar?
A) Koherent saçılma B) Atenüasyon
C) Fotoelektrik olay
D) Çift oluşumu
E) Compton olayı
30. Aşağıdakilerden hangisi iyot alım testinde
azalmış alım nedeni değildir?
35. Fokus-film mesafesi 2 katına çıkarılırsa radyasyon ekspojuru nasıl etkilenir?
A) Tiroidit
B) Hipertiroidi
C) Tiroid hormon terapisi
D) İyotlu kontrast ajanlar
E) Bazı vitamin preparatları
A) 2 katına çıkar.
B) 4 katına çıkar.
C) Değişmez.
D) Yarıya iner.
E) 8 katına çıkar.
31. Aşağıdakilerden hangisi Talyum sintigrafisin-
36. Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif madde
de yanlış negatifliğe yol açan durumlardan
biridir?
reaksiyon tiplerinden değildir?
A) Ürtiker
B) Laringospazm
C) Burun kanaması
D) Kardiak aritmi
E) Kardivasküler kollaps
A) Aort stenozu
B) Sol dal bloğu
C) Kardiyomyopati
D) Multidamar hastalığı
E) Mitral valv prolapsusu
32. En iyi X ışını kısıtlayıcısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Konlar
B) Filtreler
C) Kolimatörler
D) Gridler
E) Açıklık diyaframları
5
A
RADYOLOJİ
37. Aşağıdakilerden hangisi kontrast alımı sonra-
41. Orbital medial duvarı boyunca ilerleyen etmo-
sı reaksiyon gelişme riskini arttıran nedenlerden değildir?
id hücrelere ne ad verilir?
A) Onodi hücresi
B) Haller hücresi
C) Fovea etmoidalis
D) Ager nazi hücresi
E) Supraorbital etmoid hücre
A) Atopik bünye
B) Kardiak hastalık
C) Orak hücreli anemi
D) Kronik akciğer hastalığı olması
E) Kontrast ajanlara daha önce reaksiyon gelişmiş olması
42. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
38. İntrakonal alandaki en sık benign tümör han-
A) T2A sekanslarda serviks yüksek sinyallidir.
B) T2A sekanslarda serozal zar düşük sinyallidir.
C) T2A sekanslarda endometrium yüksek sinyallidir.
D) T2A sekanslarda miyometrium orta sinyallidir.
E) T2A sekanslarda junktional zon düşük sinyallidir.
gisidir?
A) Dermoid kist
B) Hemanjiom
C) Rabdomiyom
D) Lenfanjiom
E) Pleomorfik tümör
43. Akciğer metastazı ile ilgili aşağıdaki eşleştir-
39. Jüvenil anjiyofibrom ile ilgili olarak aşağıdaki-
melerden hangisi yanlıştır?
lerden hangisi yanlıştır?
A) Kar fırtınası metastazı: Koryokarsinom
B) Rozet şekilli metastaz: Pankreas Ca
C) Tenis topu metastaz: Testis tm
D) Kalsifikasyon: Osteosarkom
E) Kavitasyon: Tiroid Ca
A) Sadece erkeklerde görülür.
B) Kliniğe epistaksis ile başvurur.
C) En sık nasal kaviteden köken alır.
D) Mezenşimal kökenli vasküler bir tümördür.
E) Lokal kemik remodelingine yol açan büyük
yumuşak doku kitlesi oluşturur.
44. İnterstisyel akciğer hastalıkları topografik
dağılımına göre değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
40. Aşağıdakilerden hangisi laringeal karsinomlarla ilgili olarak doğrudur?
A) Sarkoidoz: Santral dağılım
B) Ankilozan spondilit: Üst zon
C) Panasiner amfizem: Alt zon
D) Romatoid artrit: Üst zon
E) Silikozis: Üst zon
A) En sık supraglottik tip görülür.
B) Glottik tümörler geç semptom verir.
C) Glottik tümörler kötü prognozludur.
D) Subglottik tümörler en sık metastaz yapanlardır.
E) Glottik tümörler sıklıkla tanı konulduğunda
büyüktür.
6
A
RADYOLOJİ
45. Hilusla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
48.
yanlıştır?
A) Hiler açıyı, üst lob veni ile alt lob arteri yapar.
B) Hiler yer değişikliği üst lop kollapsında kuraldır.
C) Lingular segment kollapsında, hilus aşağıya
yer değiştirir.
D) Üst lop anterior segment ile alt lop süperior
segment hilusa süperpozedir.
E) Swyer James Mac Leod sendromu tek taraflı
küçük hilus nedenidir.
Yukarıdaki BT görüntüsünde en olası tanınız
nedir?
A) KOAH
B) Büllöz akciğer
C) Sentrilobuler amfizem
D) Lenfanjomyomatosis
E) Langerhans hücreli histiositosis
46. İnvaziv meme karsinomları ile ilgili hangisi
doğrudur?
A) Medüller karsinom ile müsinöz-kolloid karsinom birbirinden ayrılamaz.
B) Medüller karsinomda kalsifikasyon temel mamografik bulgudur.
C) İnvaziv meme karsinomları içinde en sık invaziv lobüler tipi görülür.
D) Duktal karsinom komedo tipinde spiküllü kitle
görünümü izlenir.
E) İnvaziv karsinom, ortası lusen etrafı spiküllü
yumuşak doku artışı ile karakterizedir.
47.
49. Aşağıdakilerden hangisi interlobüler septal
kalınlaşma yapan hastalıkların ayrıcı tanısında
yer almaz?
A) Langerhans hücreli histiositosis
B) Pulmoner ödem veya hemoraji
C) Pulmoner alveoler proteinosis
D) Lenfanjitik karsinomatosis
E) Sarkoidosis
I- Mengini iğnesinde kesici kısım uçtadır.
II- Tru-cut iğnede kesici kısım yandadır.
III- Koaksiyel yöntemde temel amaç lezyona
daha uygun yoldan ulaşmaktır.
IV- Chiba ile daha çok histopatolojiye yönelik
doku örneği alınır.
50. Kontrast maddelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Biyopsi tekniği ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Gadolinyum şelatları % 95 oranında glomerüler filtrasyonla atılmaktadır.
B) Gadolinyum şelatları dokunun T1 ve T2 değerlerini kısaltarak etki gösterir.
C) Demir oksit partikülleri primer olarak RES
hücreleri tarafından tutulur.
D) Mangofodipir-trisodiumda (Mn-DPDP) görüntülemede etkin olan kısım DPDP’dir.
E) Gadolinyum şelatları ekstraselüler dağılım
gösterirken Mn-DPDP hepatositler tarafından
tutulur.
A) I ve IV
B) III ve IV
C) II, III ve IV
D) I ve II
E) I, II ve III
7
A
RADYOLOJİ
51. İntraparankimal kanama tespit edilen olgunun
55. Böbrekte kalın kontrast tutan septası olan,
MR incelemesinde kanama odağı hem T1A
hem de T2A imajlarda hiperintens olarak izlenmektedir. Bulgular hangi dönem kanamayı
düşündürmektedir?
kalın nodüler duvarlı multiloküler görünüme
sahip kist Boşniak sınıflamasına göre tip kaçtır ve tedavisi nedir?
A) Tip 1: Cerrahi
B) Tip 2: Cerrahi
C) Tip 3: Cerrahi
D) Tip 4: Cerrahi
E) Tip 2: Takip
A) Akut dönem
B) Kronik dönem
C) Hiperakut dönem
D) Geç subakut dönem
E) Erken subakut dönem
56. Sklerozan kolanjit ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
52. Aşağıdaki beyaz cevher hastalıklarının hangi-
A) Olguların yarısında siroz gelişir.
B) Hastaların % 60-70’inde Crohn Hastalığı
vardır.
C) Safra kanallarında küçük divertiküler görünümler oluşur.
D) Safra yollarında birbirini takip eden daralma ve
genişlemeler vardır.
E) US ile safra kanallarında kalınlaşma, lümende
ekojeniteler görülür.
sinde makrosefali görülmez?
A) Krabbe hastalığı
B) Canavan hastalığı
C) Mukopolisakkaridoz
D) Aleksander hastalığı
E) Pelizaeus –Merzbacher Hastalığı
53. Aşağıdaki Doppler US bulgularından hangisi
57. Diffüz büyümüş plasenta için aşağıdakilerden
karotiste ciddi darlığı göstermez?
hangisi yanlıştır?
A) Pik sistolik hız 250 cm/sn
B) End diyastolik hız 70 cm/sn
C) İCA/CCA pik sistolik hız oranı 4.5
D) Gri skalada % 70 oranında darlık oluşturan
plak
E) Doppler incelemede postenotik türbülans
görülmesi
A) Şiddetli diyabet
B) Annede anemi
C) TROCH
D) Hidrops fötalis
E) İntraplasental hematom
58. Fetal hayatta koroid pleksusun medial ventri-
küler duvardan seperasyonu minimum kaç mm
nin üzerinde olması hâlinde takip gerektirir?
54. Aşağıdakilerden hangisi USG artefaktıdır?
A) 1
C) 3
E) 5
A) Flaş artefaktı
B) Twinkle artefaktı
C) Aliasing artefaktı
D) Ring down artefaktı
E) Yalancı akım artefaktı
8
B) 2
D) 4
A
RADYOLOJİ
59. Aşağıdakilerden hangisi hangisi spontan
64. Aşağıdaki patolojilerden hangisinde, röntgenog-
abortus riskini arttırmaz?
rafinin duyarlılığı ve özgüllüğü en yüksektir?
A) İkiz gebelik
B) Myoma uteri
C) 6 mm çaplı yolk sak
D) 90 cm/sn kalp atım hızı
E) Plasentadan düşük ekolu desidua
A) Akut apandisit
C) Divertikülit
E) İleus
B) Ürolityazis
D) Pankreatit
65. Anevrizmal kemik kisti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
60. Karaciğerde sağ lob anterior segment aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genelde 3. dekaddan sonra izlenirler.
B) Primer ve sekonder gelişen formu bulunur.
C) Ayırıcı tanıda sıklıkla telenjiektatik osteosarkom ile karışabilir.
D) Dev hücreli tümör ve osteoblastomdan anevrizmal kemik kistine dönüşüm olabilir.
E) Kemikte ekzantrik yerleşimli sıvı-sıvı seviyelenmesi gösteren multiple kistik kavitelerden
oluşur.
A) Segment 2
B) Segment 3
C) Segment 4
D) Segment 5
E) Segment 8
61. Arterial spin labeling (ASL) tekniği, hangisinin
yerine kullanabilir?
A) Perfüzyon MR
B) BOS akım MR
C) Fonksiyonel MR
D) MR spektroskopi
E) Difüzyon tensör görüntüleme
66. Raşitizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Raşitizm de metafizler genişlemiş ve çanak
şeklini almıştır.
B) Direk grafide metafiz ile epifiz arasındaki mesafe azalmış görülür.
C) Kemikteki yumuşama nedeniyle kemikte O ve
X deformiteleri oluşur.
D) Epifizdeki yetersiz mineralizasyondan dolayı
direk grafide epifiz görülmesi gecikir.
E) Renal tubululerden fosfat geri emiliminin
bozulması ile ilgili olan formuna D-Vitaminine
dirençli Raşitizm adı verilir.
62. Bir tanı metodunun performansını değerlendirmede; seçilen eşik değere göre, sistemin
gerçek pozitif (duyarlılık) ve yanlış pozitiflik
(1-özgüllük) oranlarını gösteren istatistiksel
yönteme ne ad verilir?
A) Student t testi
B) ROC eğrisi
C) H&D eğrisi
D) X2 testi
E) Mann-Whitney Utest
67. Aşağıdakilerin hangisi Kronik Sinüzitin sık
görülen BT bulgularından değildir?
63. Faz-kontrast MR tekniği ile aşağıdakilerden
hangisi ölçülemez?
A) Mukozal kalınlaşma ve sinüs opasifikasyonu
B) Sinüs duvarında kalınlaşma ve skleroz
C) Sinüs duvarlarında ekspansiyon
D) Retansiyone sıvı görünümleri
E) Kalsifikasyon
A) Maksimum akım hızı
B) Ortalama akım hızı
C) Akım debisi
D) Elastikiyet
E) Akım alanı
9
A
RADYOLOJİ
68. Pulmoner Tromboemboli tanısında aşağıda-
72. Glottik larinks kanserlerinde yanlış olan han-
kilerden hangisi yanılgılara neden olan bir
durum değildir?
gisidir?
A) En sık görülen larinks kanseridir.
B) MPR yapılarak yayılım daha iyi belirlenebilir.
C) Kontrastlı MR incelemede kontrastlanma
görülür.
D) Kartilaj invazyonunu BT, MR’dan daha iyi
gösterir.
E) BT incelemede gerçek vokal kord düzeyinde
asimetrik yumuşak doku lezyonu izlenir.
A) Obezite
B) Plevral effüzyon
C) Hiler lenf nodları
D) Solunum artefaktı
E) Kontrast maddenin otomatik enjektörle verilmesi
69. Asbestoziste aşağıdakilerden hangisi BT’de
sık görülen bulgu değildir?
73. Juvenil nazofarengeal angiofibromada hangisi
yanlıştır?
A) Kavitasyon
B) Plevral plak
C) Plevral effüzyon
D) Yuvarlak atelektazi
E) Plevral kalsifikasyon
A) Sıklıkla bilateral yerleşir.
B) Kontrast tutulumu belirgindir.
C) Adölesan erkek hastalarda görülür.
D) Nazal obstrüksiyon ve epistaksis en sık bulgulardır.
E) Sfenopalatin fossa yerleşimli solid kitlesel
lezyon
70. Aşağıdakilerden hangisi PA akciğer grafisinde
çift taraflı radyolüsensi artımı nedenlerinden
değildir?
74. Aspergillomada yanlış olan hangisidir?
A) KOAH
B) Bronşiolit
C) Kistik fibrozis
D) Kalp yetmezliği
E) Büllöz akciğer hastalığı
A) Genelde tek sinüs etkilenir.
B) En sık ethmoid sinüslerde gelişir.
C) Sinüs duvarında kalınlaşma ve skleroz izlenir.
D) Sinüs cerrahisi veya radyoterapi sonrası gelişebilir.
E) Sinüs lümeninde fokal kalsifikasyonlar içeren
yumuşak doku gözlenir.
71. Pontoserebellar köşe tümörlerinde MR incelemede ayırıcı tanıda düşünülmeyen durum
hangisidir?
75. Temporal kemik kırıklarında hangisi doğrudur?
A) Metastaz
B) Meningioma
C) Sinüs trombozu
D) Akustik schwannoma
E) Fasiyal schwannoma
A) En sık transvers kırıklar görülür.
B) En iyi görüntüleme yöntemi MR’ dır.
C) Kemikçik dislokasyonları BT ile tanınabilir.
D) BOS fistülü ve akut kanama BT ile kolayca
ayrılır.
E) Longitudinal kırıklarda fasiyal sinir zedelenmesi daha sık görülür.
10
A
RADYOLOJİ
76. İzole mikotik anevrizmalara neden olan pato-
80. Renal arterde fibromüsküler displaziyi sapta-
jenler arasında en sık olanı hangisidir?
mada en duyarlı görüntüleme yöntemi hangisidir?
A) Escherichia coli
B) Staphylococcus aureus
C) Streptococcus pneumonia
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Staphylococcus epidermidis
A) BT Anjiyografi
B) Renal sintigrafi
C) MR Anjiyografi
D) Renal renkli doppler US
E) Konvansiyonel anjiyografi
77. Aşağıdakilerden hangisi trombolitik ajan
81. Aşağıdakilerden hangisi pulmoner arter anev-
değildir?
rizmasının en olası nedenlerinden değildir?
A) Trombin
B) Ürokinaz
C) Streptokinaz
D) Rekombinant pro-ürokinaz
E) Rekombinant doku plasminojen aktivatör (t-PA)
A) Behçet hastalığı
B) Takayasu arteriti
C) Marfan sendromu
D) Poliarteritis nodoza
E) Kronik pulmoner hipertansiyon
78. Visseral arter anevrizmaları en sık hangi arter-
82. Aşağıdaki kanser türlerinden hangisi anjiyog-
de görülür?
rafik olarak hipovaskülerdir?
A) Çölyak arter
B) Splenik arter
C) Hepatik arter
D) Gastroduodenal arter
E) Süperior mezenterik arter
A) Pankreas adenokarsinomu
B) Benign uterin leomiyom
C) Renal hücreli karsinom
D) Melanoma metastazı
E) Hepatoma
79. Sirozda karaciğer hastalığının şiddetini belir-
83. Aşağıdakilerden hangisi internal karotid arter
lemede kullanılan Child-Turcotte-Pugh sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi değerlendirme dışıdır?
A) Ensefalopati
C) ALT, AST
E) INR
dalı değildir?
A) Oftalmik arter
B) Orta serebral arter
C) Orta meningeal arter
D) Anterior koroidal arter
E) Anterior serebral arter
B) Asit
D) Albumin
11
A
RADYOLOJİ
84. Aşağıdakilerden hangisi hemorajik metastaz
89. Aşağıdakilerden hangisinde serebral kortikal
yapmaz?
tutulum görülmez?
A) Meme kanseri
B) Bronş kanseri
C) Koryokarsinom
D) Renal hücreli kanser
E) Kolon kanseri
A) Diffüz astrositom
B) Oligodendrogliom
C) Hemanjiyoblastoma
D) Anaplastik astrositoma
E) Disembriyoblastik nöroepitelyal tümör
85. 0,5-2 cm çaplı yuvarlak veya oval bir radyo-
lüsensi çevresinde reaktif yeni kemik oluşumuna bağlı yoğunluk artımı gösteren kemik
tümörü aşağıdakilerden hangileridir?
90. Aşağıdakilerden hangisi metakromatik lökodistrofi ile uyumsuzdur?
A) Lizozomal depo hastalığıdır.
B) Erken dönemde subkortikal U lifleri korunur.
C) Erken dönem perivenüler myelin kaybı görülür.
D) Erken dönem periventriküler kelebek görünümü ortaya çıkar.
E) Yürüme bozukluğu, vizüal motor bozukluk ve
karın ağrısı ile karakterizedir.
A) Osteoblastoma
B) Osteoma
C) Osteoid Osteoma D) Endokroma
E) Dev hücreli tömör
86. X-ışının röntgen tanıda kullanılmasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Penetrasyon özelliği
B) Kimyasal etkisi
C) İyonizan etkisi
D) Prolojik etkisi
E) Heterojenite
91. Aşağıdakilerden hangisi siyatik sinirin oluşmasına katkıda bulunmaz?
A) L2
C) S1
E) S3
87. X ışınına karşı organizmadaki hücrelerin en
B) L4
D) S2
92. Aşağıdaki hangi jenerasyon tomografi ciha-
duyarlı (radyosensitif) olanı aşağıdakilerden
hangisidir?
zında ring artefaktı meydana gelmektedir?
A) Granülositler, osteositler
B) Kondrositler, kas hücreleri
C) Osteoblastlar, kondroblastlar
D) Olgun lenfositler, eritroblastlar
E) Myelositler, gramuloza hücreleri
A) 1. jenerasyon
B) 2. jenerasyon
C) 3. jenerasyon
D) 4. jenerasyon
E) 5. jenerasyon
93. Temporal rezolüsyonu en kısa olan tomografi
cihazı aşağıdakilerden hangisidir?
88. Kesintili Periost reaksiyonları aşağıdakilerden
A) Helikal BT
B) 64- kesitli BT
C) Çift-kaynaklı BT
D) Konvansiyonel BT
E) Elektron beam tomografi
hangisinde görülür?
A) Osteoid osteoma
B) Osteosakrom
C) Kondroblastoma
D) Osteoblastoma
E) Pulmoner osteoartropati
12
A
RADYOLOJİ
94. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi için aşağıda-
98. Aşağıdakilerden hangisi Down sendromu fetal
kilerden hangisi yanlıştır?
US bulgularından değildir?
A) Kesit kalınlığı dedektör sayısı ile belirlenir.
B) Dedektörlerin boyutları eşit olmak zorundadır.
C) Kesit kalınlığı X-ışınının kolimasyonu ile belirlenir.
D) Kesit sayısını, aygıtın elektroniği ve yazılımı
belirler.
E) Gantri içerisinde birden fazla X-ışın tüpü
olabilir.
A) Klinodaktili
B) Yarık damak-dudak
C) Nazal kemik yokluğu
D) Atrioventriküler septal defekt
E) İliyak kemikler arasında açıda daralma
99. Orta yaşlı hastada yapılan skrotal US’de ağrılı,
kırmızı skrotumda kirli gölgelenme bulgusu
saptanırsa olası tanı nedir?
95. Parotid boşlukta hangisi bulunmaz?
A) Fasiyal sinir
B) Parotid gland
C) Styloid proses
D) Eksternal karotid arter
E) Retromandibular ven
A) Testiste abse
B) Epididimit
C) Trombofilebit
D) Selülit
E) Fournier gangreni
100. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer hemanjiyomunun US bulgularındandır?
96. Orbita kemik duvarlarına katılmayan kemik
hangisidir?
A) Sınırları belirsizdir.
B) Artmış vaskülerite gösterir.
C) Daha sık sol lob yerleşimlidir.
D) Posterioda akustik güçlenme gösterir.
E) Santralinde skar dokusuyla uyumlu ekojenite
izlenir.
A) Temporal kemik
B) Zigomatik kemik
C) Nazal kemik
D) Lakrimal kemik
E) Frontal kemik
97. Aşağıdakilerden hangisi orta kulak oluşumlarından değildir?
A) Malleus
B) Sinüs timpani
C) Oval pencere
D) Piramidal eminens
E) Lateral semisirküler kanal
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
13
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4.Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
4 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞASİSTANLIK SINAVI
29. GRUP: RADYOLOJİ
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
e
a
b
a
e
d
c
b
a
e
b
c
a
d
b
d
b
e
b
c
a
a
d
e
c
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
a
e
d
a
b
d
c
e
a
b
c
d
b
c
d
b
a
e
d
c
a
d
e
a
d
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
d
e
b
d
c
b
a
c
e
d
a
b
d
e
a
b
c
e
a
d
c
d
a
b
c
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
b
a
b
c
e
d
a
c
e
c
a
d
b
d
b
a
c
e
b
c
a
e
b
e
d
Download