Doç Dr. Erdoğan GÜNEŞ "Gıda Sanayi"

advertisement
“TÜRKİYE’DE AÇLIK TEHLİKESİ
VE
ÜRETİM İLİŞKİLERİ:
”GIDA SANAYİ” BOYUTU
Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Konu inceleme soruları/konuları?
• Gıda sanayindeki değişim! (üretimi, pazar
yapısı ve organizasyonu, dış ticaret,
uluslar arası piyasalar)• Gıda sanayi-tarımsal üretim ilişkisi,
yeterli-güvenli gıda üretimi, dağıtımı?
• Gıdaya ulaşma/ma nedenselliği. İçsel
gelişmeler, etki ve yansımaları!
• Nereye gidiyoruz? Ne yapmalıyız?
SANAYİ VE AÇLIK
Türkiye’de fertlerin %0,54’ü (374 bin kişi) sadece gıda
harcamalarını içeren açlık sınırının, %17,11’i (11.933
bin kişi) ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren
yoksulluk sınırının altındadır.
ÜRETİM
-ARZİklim Değişimi
TÜKETİM
Ham madde
-TALEPTemini, miktar ve
fiyat
İşleme Kapasitesi, Talep Değişimi, Satın
teknoloji
Alma Gücü, Beslenme,
Nüfus artışı ve
Dağılımı, Gıda
fiyatları, yoksulluk
GIDA
SANAYİ
İÇSEL
FAKTÖRLER
Gıda piyasası, Yoğunlaşma
Özelleştirmeler
Kayıt dışılık, pazarlama
Stratejileri, politikalar
DIŞSAL
FAKTÖRLER
Yabancı sermaye,
Dünyadaki gelişmelerkrizler, dış ticaret
sınırlandırmaları
• Gıda geleceğimiz ithalata dayalı olabilir mi?
• İç
piyasalarda
gıda
firmalarının
organizasyonunu-koordinasyonunu
nasıl
kurmalıyız?
• Tarım-sanayi ilişkisi nasıl geliştirilebilir?
• Beslenme her canlı gibi insanca yaşamın
gereği ise bu nasıl gerçekleşecek?
(Politikalar, organizasyonlar, yöntemler…)
Neler yapılmalı/yapılabilir?
• Üretim planlaması, güvenli hammadde temini, planlıstratejik-esnek yaklaşımları içeren uygulamalar,
• İçe dönük üretimi artırıcı, tüketimi teşvik edici, kontrol ve
denetimlerin sıkca yapıldığı bir gıda piyasası düzeni,
• Yerli sanayiciyi destekleyici ve yerli malı bilincini yeniden
canlandırıcı teşvikler,
• Tarımla sıkı ilişki içinde bütünleşen bir gıda sanayi
yaratmak,
• KOBİ niteliğindeki gıda işletmelerinin üretim güçlerini
artırmak için her alanda (üretim, girdi temini, satış vb.)
birlikte çalışma, anlayış ve dayanışma ruhunu artırmak,
• Gıda alanında iç piyasayı spekülatif etkilerden koruyan
Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerini desteklemek
İlginize teşekkür ederim.
E. Güneş
Download