PowerPoint Sunusu - Erzurum Teknik Üniversitesi

advertisement
İNOVATİF YAKLAŞIM ve
KEŞİFLER
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Radikal ve Artımsal İnovasyon
İnovasyon ya radikal fikirler sonucu daha önce
denenmemiş ve geliştirilmiş ürün veya üretim
yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük
atılımlarla oluşur (radikal inovasyonlar)
Ya da adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve
iyileştirme faaliyetini içeren çalışmalarının bir
sonucu olarak ortaya çıkar (artımsal
inovasyonlar)
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
İnovasyon Türleri
2. Yeniliğin İçeriğine Bağlı Olarak Yapılan
Sınıflandırma
İnovasyon Türü
Örnek
Mamül/Ürün İnovasyonu Yeni veya geliştirilmiş mamüller (telefon, cep telefonu)
Hizmet İnovasyonu
Marmaray, İnternet bankacılığı
Süreç İnovasyonu
Yeni üretim sürecinin geliştirilmesi (Evrak yazışmalarının
EBYS üzerinden yapılması)
Örgütsel/Organizasyonel
İnovasyon
Yeni haberleşme sistemi (intranet)
Yönetim İnovasyonu
Toplam kalite yönetimi sistemi, değişim mühendisliği
Üretim İnovasyonu
Tam zamanında üretim, yeni üretim planlama sistemi
Pazarlama İnovasyonu
Yeni satış teknikleri (internet üzerinden)
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Mamül/Ürün İnovasyonu
• Bir işletme tarafından pazara sunulan, elle tutulup
gözle görülen nesneler ürün olarak adlandırılır.
• Bir işletmenin farklı, yeni, değişik bir ürün geliştirmesi
ve bunu pazara sunması ürün inovasyonu yapması
anlamına gelir. Ancak işletmelerin ürün inovasyonu
yapmak için illa ki yeni bir ürün üretmeleri gerekmez.
Var olan ürünlerini daha iyi, daha kaliteli, daha üstün
özelliklerde yapmak için değiştirir ve farklılaştırırlarsa
da ürün inovasyonu yapmış olurlar.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Mamül/Ürün İnovasyonu
• Yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından
önemli ölçüde geliştirilmiş/ iyileştirilmiş bir mal veya
hizmetin pazara sunulmasıdır.
• Bu, teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde,
yerleşik yazılımda, kullanım kolaylığında veya diğer
işlevsel özelliklerde önemli iyileştirmeleri/
geliştirmeleri içerir.”
• Örnek: Kadınların kullanımı için geliştirilen aynalı
kredi kartı.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Hizmet İnovasyonu
• Bir işletme tarafından pazara sunulan, alıcılara
sağlanan faydalar hizmet olarak adlandırılır. Bir
işletmenin yeni, farklı ve değişik bir hizmet geliştirip
bunu müşterilerine sunması hizmet inovasyonudur.
• Ürün inovasyonun da olduğu gibi hizmet
inovasyonun da daha önce sunulmayan bir hizmeti
sunmak şart değildir. Zaten sunulmakta olan
hizmetleri daha çok müşteri çekecek şekilde
değiştirmek ve farklılaştırmak da hizmet inovasyonu
yapmak anlamına gelir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Süreç İnovasyonu
• Yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş/
iyileştirilmiş üretim ya da dağıtım yönteminin
uygulanmasıdır. Bu, tekniklerde, ekipmanda
ve/veya yazılımda önemli değişiklikleri içerir.”
• Örnek: Endüstriyel tasarımların bilgisayar
destekli yazılımlar kullanılarak yapılması
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
• İnovasyonun bir diğer temel kategorisi
‘organizasyonel inovasyon’dur. Bu tür inovasyon;
• Organizasyon yapısının önemli ölçüde değiştirilmesi
• İleri yönetim tekniklerinin uygulanması
• Yeni ya da önemli ölçüde değiştirilmiş stratejilerin
uygulanması faaliyetlerinden herhangi biri olabilir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
İnovasyon
• Firmanın iş uygulamalarında, işyeri
organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir
örgütsel yöntemin uygulanmasıdır.
• Örnek: Yeni bir tedarik zinciri yönetimi
yapısının kurulması
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
• İşletmeler sadece ürün ve hizmetlerini
geliştirip farklılaştırarak inovasyon yapmazlar.
Bir işletmenin rekabet avantajı yakalayıp bunu
koruyabilmesi için çalışma ve iş yapış
yöntemlerini geliştirmesi, farklılaştırması ve
yenilemesi gerekir. Bu, geliştirme,
farklılaştırma ve yenileme faaliyeti
organizasyonel inovasyon olarak adlandırılır.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
• Örneğin bir firmanın Japonlar tarafından 1990’larda
geliştirilen “sürekli iyileştirme” (kaizen) yöntemini
kullanmaya başlaması bir organizasyonel
inovasyondur.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
• Bu yönteme göre, işçiler de dahil olmak üzere
bir firmadaki tüm çalışanlar yaptıkları işle ilgili
süreçleri iyileştirme konusunda söz sahibidir
ve sürekli olarak bu iyileştirme fikirlerine kafa
yorarlar. Önerilen iyileştime fikirleri yöneticiler
tarafından değerlendirilir ve uygun bulunanlar
uygulamaya konulur.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
• Bu yöntem sayesinde başta Japon firmaları olmak
üzere, dünya genelinde sektöründe lider pek çok
firma en düşük maliyet ve en yüksek kaliteyle üretim
yapıp rakiplerinin önüne geçmeyi başarmıştır. Bunun
bir sonucu olarak da sürekli büyüyüp istihdam
yaratarak ülke ekonomilerine ve toplumlarına büyük
faydalar sağlamaktadırlar.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
• Organizasyonlarda sürdürülebilir inovasyon
• Organizasyonlarda inovatif süreçlerin gelişmesi
için gerekli yedi kriter sayılabilir:
1. Hedefin Net Olması
Organizasyonun parçası olan her kişinin misyon
ve vizyon hakkında ve hedefler hakkında net
olması gerekir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
2. Açık İletişim
Çalışanlar ve yönetim arasındaki açık iletişim bir
güven ortamı yaratır ve fikirlerin daha rahat
paylaşılmasını sağlar. Bu sürecin geliştirilmesinde
üst yönetimin liderlik rolü önemlidir. Liderlik
ekibinin şirketin performansı ve faaliyetlerine
ilişkin düzenli bilgilendirilmesi öncelikli güven
ortamı sağlayan konulardandır.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
• 3. Basitlik ve Daha Az Bürokrasi
Bürokrasi herhangi bir konuda aksiyon alma hızını
oldukça yavaşlatır. Bu yönüyle büyük kurumsal firmalar
küçük şirketlere göre daha dezavantajlı
durumdadır. Hızlı karar alma süreçleri inovasyon için
kilit bir faktör olarak nitelendirilebilir. Sadece kurum ve
kuruluşlar için geçerli değil bu.. Bireylerin fikirlerini
hayata geçirmekte önlerine çıkan her bir engelle o fikrin
gerçekleşeceğine olan inançları biraz daha kolay
körelebilir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
4. Sahiplendirme
Her bir çalışanın organizasyonun hedeflerine
nasıl katkıda bulunduğunu bilmesi bir
sahiplenme duygusu ve organizasyonu ileriye
götürme hissi oluşturacaktır.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
5. Tanıma ve Ödüllendirme
Ödüllendirme modelleri organizasyonda neyin önemli
görüldüğüne göre değişiklik göstermelidir. Bu sebeple
organizasyonda neyin performans olarak görüldüğü iyi
nitelendirilmelidir. Aynı zamanda kurum kültürüne
yönelik tutum ve davranışlardaki performansın
ödüllendirilmesi kuruluşta istenen kültürün oluşmasına
da olanak sağlayacaktır.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
6. Kabul Edilebilir Derecede Risk Alınmalı
Risk alma ve hataların yenilikçi süreçlerin
geliştirilmesinde çok önemli bir yeri bulunuyor. Bu
bağlamda, belli sınırlarda başarısızlıkların da inovasyon
için gelişme ve geliştirme süreçlerindeki önemi
anlaşılmalı. Bu alanda çalışanlara inisiyatif tanınması
önemlidir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Örgütsel/Organizasyonel
inovasyon
7. İşe Yaramayan Projeler ve Süreçlerden Kurtulma
Organizasyona katma değer sağlamayan süreçlerlerden
yenilerine yer açmak için kurtulmak gerekli. İnovasyon
sürekli bir değişim ve dönüşüm sürecidir ve atıl kaldığı
düşünülen her türlü süreç ve aktivitenin değiştirilmesi
veya durdurulması gerekir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yönetim İnovasyonu
• Küreselleşme sürecine bağlı olarak dünya hızla tek bir
pazar haline gelmiş, buna karşılık da tek bir üretim
platformu ortaya çıkmıştır. Bu da piyasada birbirine
benzeyen ürün ve hizmetlere neden olmaktadır.
Tüketicinin emtialaşmış bu malları tercih noktası,
işletmelerin fiyat, ürün, süreç, deneyim, pazarlama gibi
açılardan inovasyona gitmesine bağlıdır.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yönetim İnovasyonu
• İnovasyonun çeşidi ne olursa olsun, önemli
olan, işletmenin içinde bulunduğu değişken
çevrenin sağlayacağı fırsatları, işletmenin
yararına dönüştürebilmektir. Farklılık
yaratılmadan kısır döngü çözülemeyecektir.
Farklı inovasyon türlerinden bir veya birkaçı
üzerinde odaklanabilmek için yönetim
inovasyonuna ihtiyaç vardır.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yönetim İnovasyonu
• İnovasyon yönetimi özellikle araştırma ve geliştirme
aktivitelerinin sistematik bir süreç olarak ele alınması
oluyor.
• Bahsedilen süreç temelde, fikir geliştirme,
kavramsallaştırma, fizibilite, ürün geliştirme, test ve
piyasaya çıkarma aşamalarından oluşmaktadır.
İnovasyon yönetimi, ürün, hizmet ve süreçlere ilişkin
geçerlidir.
• Örneğin, bir iş sürecinin daha iyi yapılması ve
etkinleştirilmesi de inovasyon oluyor.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yönetim İnovasyonu
• Sürekli artış gösteren rekabet ortamında ve üretim
süreçlerinin hızlanması inovasyonun iyi yönetilmesini
gerektirmektedir.
• Günümüzde inovasyon, hızla fikir üretimi olan
alanlara ve bu bakımdan özellikle müşteri talep ve
isteklerine odaklanmalıdır.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yönetim İnovasyonu
• Bunun yanında üst yönetimin inovasyona
odaklı politikalar oluşturması ve liderlik etmesi
de önemli noktalardan biridir.
• Bu iki temel nokta göz önünde bulundurularak
organizasyonlardaki iç süreçlerin
şekillendirilmesi gerekmektedir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yönetim İnovasyonu
• Yönetim İnovasyonu kurum ve kuruluşların inovatif
süreçleri (ürün, hizmetler ve iç süreçler) sistematik
olarak yerleştirmesi ve içselleştirmesidir. İnovasyon
yönetimi için organizasyon içerisindeki parlak
fikirlerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak süreçler
geliştirilmelidir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yönetim İnovasyonu
• Yönetimin Yeni Rolü
2008 Mayıs’ında bir grup bilim adamı ve iş
dünyası önderi Kaliforniya’da toplanarak
yönetimde inovasyon sağlayacak bir yol haritası
çıkarmaya çalıştılar. Bu grubun çalışmaları
sonucunda geleceğin yönetiminin hedeflemesi
gereken 25 konu başlığı belirlendi. Bunlardan
bazıları şunlardır:
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yönetim İnovasyonu
• Yönetimin işinin daha yüksek bir amaca hizmet ettiğine
emin ol,
• Korkuyu azalt, güveni arttır,
• Kontrol yöntemlerini yeniden tasarla,
• Liderliğin rolünü yeniden tarif et,
• Çeşitliliği arttır ve kullan,
• Fikirler, yetenekler, ve kaynaklar için bir iç Pazar oluştur,
• Fikir ayrılıklarını ve eleştiriyi teşvik et,
• Bütünsel performans ölçütleri oluştur,
• Yönetimin zaman çerçevesini ve perspektifini uzat.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Üretim İnovasyonu
• Üretimin daha hızlı, maliyetinin daha düşük
olması gibi etkenlerin göz önüne alınarak
üretim yönteminin geliştirilmesi veya
değiştirilmesi yoluna gidilmesidir.
Örneğin, yeni üretim planlama sisteminin
geliştirilmesi. Otomabil üretiminde insan
gücünden makine kullanımına geçilmesi.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Pazarlama inovasyonu
• Ürün ve hizmetler pazara sunulmak amacıyla
geliştirilir ve üretilir. Ürün ve hizmetlerin daha
çok satılması için daha fazla sayıda müşteri
çekebiliyor olması gerekir. Daha fazla müşteri
çekebilmek için ürün ve hizmetlerde farklı,
değişik ve yeni tasarımların, ambalajların ve
pazarlama yöntemlerinin geliştirilip
kullanılması pazarlama inovasyonu olarak
adlandırılır.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Pazarlama inovasyonu
• Ürün tasarımında veya paketinde, ürün
yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da
fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içeren
yeni bir pazarlama yönteminin uygulanmasıdır.
Örnek: Peynirlerin dilimlenmiş olarak satılması
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
İnovasyon Türleri
3. Yeniliğin Kapsamına Bağlı Olarak Yapılan
Sınıflandırma
Maksimum
Dünya için
yeni
(Facebook)
Minimum
Ülke için yeni Sektör için
(Cepten kredi) yeni
(Akıllı halı)
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Firma için
yeni
(EBYS)
Sayılarla İnovasyon
• Teknolojinin 50 Milyon kişiye ulaşması için
geçen süre
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Sayılarla İnovasyon
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
2011 Yılı Ülkelerarası İnovasyon
Sıralaması
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
İnovasyon Döngüsü
Fırsatların
yakalanması
Stratejik
seçimin
yapılması
Gerekli
Bilginin
edinilmesi
Öğrenme
Ticarileştirme
Çözümün
geliştirilmesi
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
İnovasyon Döngüsü
• İnovasyon, sürekliliği olan
ve her aşamasında geri
beslemelerin olduğu bir
süreçtir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Fırsatların yakalanması
• Bir işletmenin potansiyel inovasyon fikirleri için sürekli
olarak fırsatları belirlemesi ve değerlendirmesi gerekir. Bu
fırsatlar, işletmedeki çalışanların inovasyon fikirlerinden,
müşterilerin değişen gereksinimlerinden, rakiplerin
çalışmalarından, yeni geliştirilen teknolojilerden veya
tedarikçilerden kaynaklanıyor olabilir. Ya da yurt içinde
veya dışında herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından
yapılan bir araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmasının
sonuçları veya yeni bir düzenlemeye, kanuna ya da
standarda uyma zorunluluğu inovasyon fırsatlarını
doğurabilir. Rekabet gücünü kaybetmek istemeyen bir
işletmenin bu tür sinyalleri zaman kaybetmeden
yakalayabiliyor olması gerekir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Stratejik seçimin yapılması
• İnovasyon faaliyetine başlamak amacıyla kaynak
ayırmadan önce yakalanan fırsatlar arasından
stratejik açıdan en önemli olanının seçilmesi gerekir.
Bu seçimde göz önünde bulundurulacak etkenlerin
başında müşterilerin gereksinimleri ve istekleri gelir.
İnovasyon için ayrılmış geniş kaynakları olan büyük
şirketler bile tüm fırsatları değerlendiremezler. Asıl
başarı, en büyük rekabet avantajını sunan fırsatı seçip
inovasyona dönüştürebilmektir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Gerekli bilginin edinilmesi
• İşletmeye rekabet gücü kazandırmada en yüksek potansiyele sahip
inovasyon fikrini hayata geçirmeye başlamadan önce ihtiyaç
duyulan kaynakların ayrılması gerekir. Bu amaçla, öncelikle ürün,
hizmet veya sürecin geliştirilebilmesi için gerekli bilgiler bir araya
getirilmelidir. Yazılı olan bilginin yanında yazılı olmayan bilgiye
erişmek de büyük önem taşır. İnovasyon faaliyetinin yürütüleceği
konuda yetkin, yerli veya yabancı bir uzmanı işe almak veya
danışman olarak çalıştırmak, yurt içindeki veya dışındaki üniversite
veya Ar-Ge kurumlarından hizmet almak, yazılı olmayan bilgiye
ulaşmanın yolları arasındadır. Hangi yol seçilirse seçilsin, edinilen
bilgilerin işletme tarafından özümsenmesi ve mümkün olduğunca
yazılı hâle getirilmesi işletmenin yetkinliğinin ve rekabet
avantajının sürdürülmesi açısından önemlidir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Çözümün geliştirilmesi ve
ticarileştirme
• İnovasyon için gerekli bilgi ve bilgi kaynakları bir
araya getirilip inovasyon projesi tanımlandıktan sonra
sıra uygulamaya gelir. Bu aşamada ürün, hizmet veya
süreç son hâlini alana kadar çalışmalar sürdürülür.
Pazardan sürekli olarak alınan bilgilerle desteklenen
geliştirme çalışmaları, ürünün, hizmetin pazarlanması
veya sürecin ticari kullanımı ile devam eder.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Öğrenme
• Bu aşama, diğer tüm aşamalardaki başarı ve
başarısızlıkların değerlendirilmesine, gerekli
bilgilerin üretilmesine ve bunların inovasyon
sürecini daha iyi yönetmede kullanılmasına
olanak sağlar. Öğrenme’nin etkisi diğer tüm
aşamalara yansıdığından inovasyonun
sürekliliği, dolayısıyla işletmenin rekabet
gücünün sürekliliği açısından büyük önem
taşır.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
İnovasyon için Gereken Kültür ve
Anlayış
• İnovasyon, farklı bir kültür ve anlayış
gerektirir. Bu farklı kültür ve anlayış,
geniş bir vizyona sahip, değişime ve
gelişmeye açık bireylerle
oluşturulabilir.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
İnovasyon için Gereken Kültür ve Anlayış
1. Farklı görmek
6. Başarısızlığı hoş
görmek
2. Risk almak
7. İletişim
3. Yaratıcılık
8. İş birliği
4. Müşterinin değerini
bilmek
9. Ağlar ve ilişkiler
5. Sorgulamak
10. Öğrenme ve bilgi
yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
ÇALIŞMALARI İNCELEYELİM
LOGOSI
ŞİRKETİN ADI
MARKASI
SLOGANI
BULUNMAKTADIR.
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
VİZYONLARINI VE MİSYONLARINI BELİRLEDİLER
MİSYONLARI
VİZYONLARI
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
GZFT ANALİZİ YAPILDI
(GZFT ANALİZİ NEDİR?)
•
•
•
•
•
G = Kurulan Sanal Şirketimizin GÜÇLÜ YANLARI
Z = Kurulan Sanal Şirketimizin ZAYIF YANLARI
F = Kurulan Sanal Şirketimizin
FIRSATLARI
T =Kurulan Sanal Şirketimizin TEHDİTLERİ
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
KURULAN SANAL
ŞİRKETİMİZİN
GÜÇLÜ YANLARINA
BAKALIM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
SANAL
ŞİRKETİMİZİN
ZAYIF YANLARINA
BAKALIM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
ŞİRKETİMİZİN
FIRSATLARINA
BAKALIM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
SANAL ŞİRKETİMİZİ
TEHDİT EDEN
ETMENLERİNE
BAKALIM
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
ÜRÜNÜMÜZÜN ÖZELLİKLERİ VE
AMBALAJI
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
REKLAM SENARYOSU
Emeği geçen arkadaşlara teşekkürler.
www.gelisenbeyin.net
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Diğer Derste Görüşmek Üzereeee…
Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM
Download