çocuk cerrahisi stajı - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

advertisement
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI
STAJIN TANITIMI
EĞİTİM DÖNEMİ
: Dönem V
YERLEŞKE
: Cebeci Hastanesi
STAJ SÜRESİ
: 5 iş günü
EĞİTİM BİRİMLERİ : Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği, Ameliyathanesi ve
Dershanesi
DERSHANE
: Çocuk Cerrahisi ABD Dershanesi; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Prof.
Dr. Bahtiyar Demirağ Amfisi
EĞİTİCİLER
Prof. Dr. Hüseyin DİNDAR
Prof. Dr. Tanju AKTUĞ
Prof. Dr. Ahmet Murat ÇAKMAK
Prof. Dr. Emin Aydın YAĞMURLU
Prof. Dr. Meltem KOLOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Gülnur GÖLLÜ BAHADIR
ÜROLOJİ ABD ÇOCUK ÜROLOJİSİ BD
Prof. Dr. Yakup Tarkan SOYGÜR
Doç. Dr. Berk BURGU
EĞİTİM SORUMLULARI: Prof. Dr. Meltem KOLOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Gülnur GÖLLÜ BAHADIR
ADRES
TELEFON
E-POSTA
SEKRETER
İLETİŞİM
: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cebeci Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim
Dalı
: 0312 595 62 27
: [email protected]
: Fatma YANIK
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJININ AMACI
Çocuk hastalarda cerrahi uygulama prensip ve yöntemlerini öğretmek, çocuklarda baş-boyun,
göğüs boşluğu, karın bölgesi ve genito-üriner bölge ile ilgili cerrahi sorunlar hakkında bilgi
edindirmek, bu sorunlara yönelik tanı ve cerrahi tedavi yaklaşımını öğretmek, acil hastalara
yaklaşım ilke ve becerilerini kazandırmak.
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJININ ÖĞRENME KAZANIMLARI
1. Çocukluk çağında sık görülen cerrahi tedavi gerektiren hastalıkları tanır ve aileyi çocuk
cerrahisi uzmanına yönlendirir.
2. Cerrahi sorunu olan çocuk hastadan anamnez alır, fizik muayene ve ayırıcı tanı yapar.
3. Yenidoğanda solunum sıkıntısı yapan nedenleri tanır.
4. Yenidoğanda ve çocukta intestinal tıkanıklık yapan nedenleri tanır.
5. Çocuklarda akut karın tanısı koyar ve uygun koşullarda sevk eder.
6. Genel vücut travmalı çocuk hastada ilk yaklaşım prensiplerini uygular.
7. Çocuklarda inguinal bölge sorunlarını tanır.
8. Çocuklarda anorektal bölge ve genito-üriner sistem ile ilgili cerrahi sorunları tanır.
9. Çocuklarda orta hat bileşim anomalilerini tanır.
10. Çocuklarda baş-boyun bölgesi ile ilgili anomalileri tanır.
11. Acil cerrahi sorunlu çocuk hastada sıvı ve elektrolit tedavisini planlar.
12. Acil cerrahi tedavi gerektiren kritik çocuk hastayı, gerekli ilk girişimleri yaparak çocuk
cerrahisi uzmanına sevk edebilir.
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJININ ÖĞRENME KAZANIMLARI İLE
PROGRAM YETERLİKLERİNİN EŞLEŞTİRME MATRİKSİ
ÖĞRENME KAZANIMLARI
Çocukluk çağında sık görülen cerrahi tedavi gerektiren hastalıkları tanır
ve aileyi çocuk cerrahisi uzmanına yönlendirir.
Cerrahi sorunu olan çocuk hastadan anamnez alır, fizik muayene ve
ayırıcı tanı yapar.
KARŞILADIĞI PROGRAM
YETERLİKLERİ
Hekim-2, Hekim-4
Ekip üyesi-3
Hekim-2
Yenidoğanda solunum sıkıntısı yapan nedenleri tanır.
Hekim-2
Çocuklarda akut karın tanısı koyar ve uygun koşullarda sevk eder.
Hekim-2, Hekim-4
Ekip üyesi-3
Yenidoğanda ve çocukta intestinal tıkanıklık yapan nedenleri tanır.
Genel vücut travmalı çocuk hastada ilk yaklaşım prensiplerini uygular.
Çocuklarda inguinal bölge sorunlarını tanır.
Çocuklarda anorektal bölge ve genito-üriner sistem ile ilgili cerrahi
sorunları tanır.
Çocuklarda orta hat bileşim anomalilerini tanır.
Hekim-2
Hekim-2, Hekim-3
Hekim-2
Hekim-2
Hekim-2
Çocuklarda baş-boyun bölgesi ile ilgili anomalileri tanır.
Hekim-2
Acil cerrahi tedavi gerektiren kritik çocuk hastayı, gerekli ilk girişimleri
yaparak çocuk cerrahisi uzmanına sevk edebilir.
Hekim-2, Hekim-3, Hekim-4
Ekip üyesi-3
Acil cerrahi sorunlu çocuk hastada sıvı ve elektrolit tedavisini planlar.
Hekim-2
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI SEMPTOMLAR / DURUMLAR LİSTESİ
 Abdominal distansiyon
 Boyunda kitle
 Bulantı-kusma
 Disfaji
 Dispne
 Disüri
 Enürezis
 Hematokezya / Rektal kanama
 Hematüri
 İdrar retansiyonu
 İnmemiş testis
 Kabızlık
 Karın ağrısı
 Karında kitle
 Kasıkta / skrotumda kitle
 Kazalar (Ev-iş-trafik kazaları, elektrik çarpması, düşme, boğulmalar)
 Kolik ağrılar (renal, bilier, intestinal)
 Korozif madde maruziyeti
 Kuşkulu genitalya
 Melena-hematemez
 Pelvik ağrı
 Sarılık
 Siyanoz
 Stridor
 Üriner inkontinans
 Yabancı cisim (yutma-aspirasyon)
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI HASTALIKLAR / KLİNİK PROBLEMLER LİSTESİ
 Gastroözefageal reflü
TT-K-İ
 Sıvı elektrolit (Na, K, Ca, Mg, P) denge bozuklukları
T-A-K
 Anal fissür
 Akut karın
 Alt gastrointestinal kanama
 Karın duvarı / Kasık hernileri
 Obstrüktif üropati
 Üriner sistem taş hastalığı
 Üst gastrointestinal kanama
 Yabancı cisim aspirasyonu
 Fimosis ve parafimosis
 Hidrosel
 Hipospadiasis, epispadiasis
 İleus
 Özefagus atrezisi
 Tortikolis
 Doğuştan yapısal anomaliler (anorektal malformasyonlar, biliyer atrezi,
brankiyal anomaliler, Hirschspung hastalığı, malrotasyon)
 Akalazya
 Apandisit
 Dışatım bozuklukları (enürezis, enkoprezis)
 Diafragma hernileri
 Kolesistit, kolelitiazis
 Nöroblastoma
 Pilor stenozu
 Tiroglossal kist
 Wilms tümörü
TT
T-A
T-A
T-A
T-A
T-A
T-A
T-A
T
T
T
T
T
T
ÖnT-K
ÖnT
ÖnT
ÖnT
ÖnT
ÖnT
ÖnT
ÖnT
ÖnT
ÖnT
 Yenidoğanda nekrotizan enterokolit
 Çoklu sistem travması
 İnvajinasyon
 Testis torsiyonu
 Yenidoğanda intestinal obstrüksiyon
 Yenidoğanda solunum güçlüğü
ÖnT
A
A
A
A
A
ÖĞRENME DÜZEYİ AÇIKLAMA
A
ÖnT
T
TT
İ
K
Acil durumu tanıyarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana
yönlendirebilmeli.
Ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli.
Tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön
işlemleri yaparak uzmana yönlendirmeli.
Tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli.
Birinci basamak koşullarında uzun süreli izlem ve kontrolünü yapabilmeli.
Korunma önlemlerini (birincil, ikincil, üçüncül korunmadan uygun olan/
olanları) uygulayabilmeli.
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI HEKİMLİK UYGULAMALARI LİSTESİ
UYGULAMA
DÜZEYİ
ASGARİ SAYI
Yardımsız yapma
1
Genel ve soruna yönelik öykü alabilme
Yardımsız yapma
Çocuk ve yenidoğan muayenesi
Yardımsız yapma
1
Gözleme
1
Batın muayenesi
Ürolojik muayene
El yıkama
Hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile
çıkarabilme
Yardımsız yapma
Gözleme
1
1
1
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
STAJ SONU SÖZLÜ SINAV
Olguya dayalı yapılandırılmış sözlü sınav
STAJ SONU YAZILI SINAV
Toplam 25 çoktan seçmeli sorudan oluşur.
1. Düzey: Klinik bilgileri değerlendiren çoktan seçmeli sorular.
2. Düzey: Klinik karar vermeyi değerlendiren olguya dayalı çoktan
seçmeli sorular (Soruların % 30-50’sini oluşturur).
KARNE NOTU
STAJ BAŞARI NOTUNUN
HESAPLANMASI
Aşağıdaki hekimlik uygulamaları değerlendirilecektir:
 Genel ve soruna yönelik öykü alabilme
 Batın muayenesi
 Çocuk ve yenidoğan muayenesi
 Ürolojik muayene
Staj sonu sözlü sınav % 50
Staj sonu yazılı sınav % 40
Karne notu % 10
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI EĞİTİM ETKİNLİKLERİ MATRİKSİ
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
YÖNTEMİ
ETKİNLİĞİN TÜRÜ
ETKİNLİĞİN ADI
SÜRESİ
Kuramsal ders
Çocuklarda akut karın
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
Yenidoğanda ve çocuklarda solunum
sıkıntısı yapan cerrahi nedenler
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
Kuramsal ders
Yenidoğanda intestinal obstrüksiyon ve
nekrotizan enterokolit
Çocuklarda hipertrofik pilor stenozu ve
intestinal obstrüksiyon
Kuramsal ders
Çocuklarda inguinal bölge sorunları
Kuramsal ders
Çocuklarda cerrahi tedavi gerektiren
genital sistem sorunları
Kuramsal ders
Kuramsal ders
Kuramsal ders
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
Çocuklarda anorektal malformasyonlar ve
Hirschsprung hastalığı
1 saat
Çocuklarda genel vücut travmasına
yaklaşım
1 saat
ÇSS, Sözlü sınav
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
1 saat
ÇSS, Sözlü sınav
Çocuklarda solid tümörlere cerrahi
yaklaşım
ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
Çocuklarda orta hat gelişim anomalileri
1 saat
ÇSS, Sözlü sınav
Multidisipliner
panel
Çocuklarda cerrahi tedavi gerektiren
üriner sistem sorunları
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
Alt ve üst gastrointestinal kanama
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
Üriner inkontinans, enürezis, enkoprezis
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
1 saat
ÇSS, Sözlü sınav
1 saat
ÇSS, Sözlü sınav
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
İnteraktif sunum
Yapılandırılmış olgu
tartışması
Yapılandırılmış olgu
tartışması
Yapılandırılmış olgu
tartışması
Yapılandırılmış olgu
tartışması
Yapılandırılmış olgu
tartışması
Yapılandırılmış olgu
tartışması
Yapılandırılmış olgu
tartışması
Cerrahi sorunu olan çocuklarda sıvıelektrolit tedavisi
Biliyer sistem sorunları (Biliyer atrezi,
kolelitiazis, kolesistit)
Baş-boyun anomalileri ve kitleleri
Yabancı cisim yutma-aspirasyonu, koroziv
madde maruziyeti
Çocuklarda üriner aciller: Akut skrotum,
renal kolik, posterior üretral valv
Gastro-özefageal reflü, akalazya ve göğüs
duvarı anomalileri
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
Olgu tartışması
Olgularla çocuk cerrahisi turu
1 saat
ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav
Hekimlik
uygulaması
Batın ve ürolojik muayene
1 saat
Karne notu
Hasta başı eğitim
İşbaşında öğrenme
İşbaşında öğrenme
Hasta sunumu ve tartışma
Poliklinikte pratik
Ameliyathanede pratik
1 saat
1 saat
1 saat
ÇSS: Çoktan seçmeli soru; O-ÇSS: Olguya dayalı çoktan seçmeli soru
Karne notu
Karne notu
Karne notu
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI İÇİN ÖNERİLEN KAYNAKLAR
1. Pediatric Surgery. Arnold G. Coran, Anthony Caldamone, N. Scott Adzick, Thomas Krummel
(Editors); Elsevier Health Sciences.
2. Essentials of Pediatric Surgery. Marc I. Rowe; Mosby.
3. Çocuk Cerrahisi. Can Başaklar; Palme Kitabevi.
4. UpToDate (http://www.uptodate.com).
5. Öğretim Üyelerinin Ders Notları. Ankara Üniversitesi Moodle Sistemi.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards