urartu`da çanak çömlek

advertisement
kündür. Kil dokusu açısından değerlendirildiğinde ise,
Erken Demir Çağında kilin içinde gözlenen kum, küçük taş parçaları, mika ve kireç gibi katkıların, Urartu
dönemi kırmızı kaplarında giderek azaldığı ve kilin
daha özenli ve ince bir dokuya dönüştüğü görülür. En
önemlisi, Erken Demir Çağında yavaş dönen çarkta
üretilmiş kaplar yerine, Urartu döneminde kaplar hızlı dönen çarkta şekillendirilmiştir. Dolayısıyla Doğu
Anadolu’nun çanak çömlek teknolojisinde hızlı dönen
çarkın Urartularla birlikte kullanılmaya başladığını
söylenebiliriz.
URARTU’DA
ÇANAK ÇÖMLEK
Yazı ve Fotograf: Aylin Ü. ERDEM
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
U
rartu denildiğinde akla ilk gelen yüzeyi cilalanmış gibi parlayan kırmızı renkli kaplardır. Bugün Doğu Anadolu topraklarının
herhangi bir yerinde tesadüfen bulacağınız parlak
kırmızı çanak çömlek parçaları tereddütsüz Urartu’ya
tarihlenir. Kırmızıdan vişne rengine kadar çeşitlilik
gösteren bu kapların, Urartu Devleti’ni simgeleyen bir
gelenek olduğu kabul edilir. Ancak parlatılmış kırmızı
çanak çömlekler her ne kadar Urartu’yu karakterize
52 Aktüel Arkeoloji
eden bir gelenek olsa da, genel olarak kırmızı renginde çanak çömlek üretme geleneği Doğu Anadolu’da
ilk kez Urartu dönemiyle birlikte görülmez. Urartu
Devleti’nin hemen öncesindeki dönemde, yani Erken
Demir Çağında da az olmakla birlikte kırmızı renkli
kap geleneğinin varlığı bilinir. Ancak bu gelenek, üretim teknolojisi açısından Urartu döneminin kırmızı
mallarından farklıdır. Urartu döneminin parlak kırmızı renkli kapları yerine, Erken Demir Çağı kapları
mat görünümleriyle dikkati çeker. Ayrıca açık kahverengi veya pembemsi kahverengi kilden (hamur) üretilen Erken Demir Çağı kaplarının, kırmızıya boyanan
yüzeylerinde çoğu zaman fırça izlerini görmek müm-
Urartularla birlikte Doğu Anadolu’nun çanak çömlek
teknolojisi ileri seviyeye ulaşır ve seri üretim başlar.
Kalelerde ele geçen kapların aynı tipte ve özellikte
olması ve bazı kalelerde sayıları binleri bulan çanak
çömleğin depolandığı odaların ortaya çıkarılması
Urartu’daki seri üretimin göstergelerindendir. Ayrıca
bu dönemde ilk kez çanak çömlekler üzerinde atölye
işaretleri görülmeye başlar. Her ne kadar Urartu’da
şimdiye kadar herhangi bir çömlekçi atölyesi bulunmuş olmasa da, kaplar üzerinde tespit edilen farklı işaretler, atölyelerin azımsanamayacak sayıda olduğuna
işaret eder. Örneğin, sadece Ayanis Kalesi kazılarında
ortaya çıkarılan çanak çömlek parçaları üzerinde en
az 40 farklı atölyeye ait işaret tespit edilmiştir. Birbirinden farklı işaretlerin olması, aynı zamanda devlete
bağlı atölyeler dışında, bazı özel atölyelerin de varlık
göstermiş olabileceğini akla getirmektedir.
Doğu Anadolu, Transkafkasya ve Kuzeybatı İran’da
yer alan Urartu merkezlerinde (Van Kalesi, Toprakkale, Çavuştepe, Altıntepe, Anzaf, Adilcevaz-Kef, Ayanis,
Kayalıdere, Karmir-Blur, Erepuni, Bastam) gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan çanak çömlek parçaları, Urartular’ın, farklı amaçlara hizmet eden çeşitli
tipte ve boyutta kap ürettiklerini ortaya koyar. Bunlar
servis kapları, depolama kapları, pişirme kapları ve
kült kapları olarak gruplanabilir. Her grubun kil yapısı
ve üretim teknolojisi birbirinden farklıdır ve genel olarak altı farklı grupta karşımıza çıkarlar: Parlak Kırmızı
(Kırmızı Perdahlı), Kahve, Pembe, Devetüyü, Krem ve
Kaba Mallar. Söz konusu kaplar arasında Urartu dönemiyle birlikte ortaya çıkan yeni geleneklerle birlikte,
Erken Demir Çağından itibaren devam eden bazı geleneklerin de var olduğu göz ardı edilmemelidir.
Servis kapları olarak tanımlanan grubun içinde küçük
boy çanaklar, kâseler, tabaklar, testiler ve kadehler yer
alır. Testiler büyük oranda tek kulplu ve yonca ağızlıdır. Nadiren kulpsuz ve düz ağızlı olanlarına da rastlanır. Çanaklar ve kâseler ise basit ve omurgalı olmak
Ayanis Kalesi kırmızı
perdahlı testi
Ayanis Kalesi kırmızı
perdahlı testi
Ayanis Kalesi
pişirme kabı
Rezan Has Müzesi
pişmiş toprak kap
Rezan Has Müzesi
pişmiş toprak ayaklı kadeh
Rezan Has Müzesi
kırmızı perdahlı testi
Aktüel Arkeoloji 53
lar ise servis kapları içinde çoğunlukla çanaklarda ve
kâselerde, nadiren de kadehlerde gözlenir. Bu grup
mallar kilin kendi renginde bırakılmış ve genellikle
mat bırakılmıştır. Kil katkısı olarak kum, küçük taş
parçaları, mika ve kireç içerir.
üzere farklı tiplerde karşımıza çıkar. Urartular servis
kaplarını, kullanım yerine göre Kırmızı Perdahlı, Kahve, Pembe, Devetüyü ve Krem olmak üzere birbirinden farklı mal özelliğinde üretmişledir. Söz konusu
malların özellikle ince-orta yapım gösteren ve katkı
yoğunluğu az olan grubu servis kaplarının üretiminde
kullanılmıştır. Buna karşın Kahve, Pembe, Devetüyü
ve Krem malların bol katkılı ve orta kalitede olanları
ise daha çok depolama kaplarının üretiminde tercih
edilmiştir.
Servis kaplarının tüm formlarında kırmızı perdahlı
mal geleneğinde üretilmiş örnekler bulunur. Kırmızı perdahlı mallar daha önce de belirtildiği gibi
Urartu’nun en tipik çanak çömlek geleneğidir ve bilinen tüm Urartu merkezlerinde ele geçmiştir. Açık
kahve, gri veya kırmızı hamur üzerine kırmızı astarlıdır. Dış yüzeyi birçok örnekte cilalanmış gibi kaliteli
bir perdah uygulamasına sahip olsa da, perdah kalitesinin daha düşük olduğu örnekler de vardır. Kırmızı
perdahlı kapların kili ince ve özenlidir. Kilin içinde
katkı maddesi olarak kum ve küçük taş parçaları dışında az oranda mika da gözlenir. Kildeki katkı oranı
ikinci kalitede olanlarda artar. Benzer şekilde kahve
mallar da kırmızı perdahlı mallar gibi servis kaplarının tüm tiplerinde kullanılan bir maldır. Servis kabı
formunda üretilen kahve mallar ince-orta yapım gösterir ve kil katkısı (kum, küçük taş parçaları, mika, kireç) çok yoğun değildir. Yüzeyi perdahlıdır ve perdah
kalitesi kırmızı mallar grubunda olduğu gibi çok iyi
veya orta kalitededir. Pembe, devetüyü ve krem mal54 Aktüel Arkeoloji
Depolama kapları ise pithoslar, küpler ve büyük boy
çömleklerden oluşur. Yukarıda da belirtildiği gibi bu
gruptaki kaplar genellikle kahve, pembe, devetüyü ve
nadiren de krem mal geleneklerinin ikinci kalitedeki
grubunda üretilmişlerdir. Söz konusu kaplar içinde en
önemli grubu büyük boy pithoslar oluşturur. Omzuna
kadar taban altına gömülerek yerleştirilen pithoslar
Çavuştepe, Karmir-Blur, Bastam, Toprakkale ve Ayanis gibi kalelerin depo odalarında ortaya çıkarılmıştır. Kalın cidarlı, yoğun katkılı (kum, iri taş parçaları,
mika, saman) kahverengi kilden üretilen bu pithosların iyi-orta derecelerde pişirildiği anlaşılır. Depo odaları dışında, günlük depolamanın yapıldığı alanlarda
(kiler, mutfak vb. yapılar) ise küpler veya büyük boy
çömlekler yer alır. Büyük oranda kahve mal geleneğinde üretilen küpler, geniş ağızlıdır ve kalınlaştırılmış
ağız kenarına sahiptir. Çömlekler ise uzun gövdeli ve
küresel gövdeli olmak üzere farklı tiplerde ve boyutlarda karşımıza çıkar. Özellikle Kahve, Devetüyü ve
Pembe mal grubunda üretilen çömlekler hamur renginde astarlı veya astarsızdır. Büyük oranda perdahsız
Ayanis
Kalesi
uzun
gövdeli
çömlek
(mat) olan bu grup kaplarda, nadiren hafif derecede
perdahlanmış örneklere de rastlanır. Depolama kapları göz önüne alındığında, kuru ve sıvı gıdalarını özel
olarak üretilmiş büyük boy pithoslar içine depolayan
Urartuların, günlük depolama (kiler, mutfak vb.) faaliyetleri için küp ve çömlek formunu yaygın olarak
kullandıkları anlaşılır. Ayanis Kalesi kazılarından elde
edilen veriler, bu kapların içine tahıl ürünleri ve sıvı
gıdalar (yağ, şarap, bira, süt vb.) dışında, etin de depolandığını gösterir.
Pişirme kapları olarak tanımlanan grupta ise çanaklar,
küçük boyutlu boyunsuz çömlekler ve lenger olarak
tanımlanan düz dipli oval tepsiler yer alır. Kahverengi
kilden üretilen bu grup kaplar, oldukça kaba kil özelliğine sahip olduğu için kahve mal geleneğinden ayrılır.
Kil katkısı olarak kum ve iri taş parçalarıyla birlikte,
bol mika ve saman katkısıyla dikkati çeker. Çoğunlukla perdahsız olan kap yüzeyinde siyah renkte islenme
söz konusudur. Bu grup kaplar özellikle domestik faaliyetlerin yürütüldüğü alanlardan ele geçmiştir.
Urartu kültüründe günlük kullanım kapları dışında,
sadece törenlerde kullanılmak üzere üretilen ve kült
kapları (riton) olarak tanımlanan kaplar da söz konusudur. Bu grup kaplar içinde en bilinen grubu Karmirblur ve Ayanis’te ortaya çıkarılan çizme biçimli kaplar
oluşturur. Ayrıca Ayanis’te kuş biçiminde bir akıtacak
parçasının ele geçmesi, Urartu’da hayvan biçimli kapların üretildiğini gösterir.
Sonuç olarak Doğu Anadolu gibi dağlık bir coğrafyada yarı-göçebe aşiretlerin oluşturduğu farklı etnik
gruplardan oluşan Urartu halkının, devlet çatısı altında kendini kentli yaşama adapte etmeye başladığı
süreçte, çanak çömlek teknolojisinde de önemli adımlar atması şaşırtıcı değildir. Kaliteli servis kaplarından,
depolamanın yapıldığı büyük ölçekli pithoslara kadar
farklı işlevlere sahip kap tiplerinin çeşitli atölyelerde
seri halinde üretildiği anlaşılır. Arkeolojik kazılardan
elde edilen veriler, Urartu halkı gibi büyük oranda
hayvancılıkla uğraşan toplumlarda bile en azından
devlet erkânı ve elit kesimin kap kacak kullanımına,
gerekli itina ve özeni gösterdiklerini ve birbirinden
farklı kalitede ve tipte çanak çömleğe sahip olduklarını ortaya koyar. Eldeki verilere göre, bir Urartu kralı
ve kraliçesinin pırıl pırıl parlayan kırmızı renkli tabaklarda yemek yediğini ve yine kırmızı renkli testilerle
servis edilen parlak kırmızı kadehlerde içecek içtiğini
hayal etmek yanlış olmaz. n
Ayanis
Kalesi mühür
baskılı çanak
detay
Ayanis Kalesi
kırmızı perdahlı kaplar
Aktüel Arkeoloji 55
Download