ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK

advertisement
DENİZLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
Ecz.HİLAL ÖZNUR
Uygulama Adı:AKILCI ANTİBİYOTİK KONTROLÜ
Uygulama Ekibi:Ecz. HİLAL ÖZNUR
Ecz. AYNUR ACAR GÜLER
AKILCI İLAÇ KONTROL KOMİTESİ
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
UYGULAMANIN AMACI
• Antibiyotiklerin gereksiz ve uygunsuz
kullanımını önleyerek antibiyotik direnç
gelişimini,istenmeyen yan etkileri en aza
indirmek
• Gereksiz ve fazla antibiyotik kullanımı sonucu
oluşan ekonomik yükü azaltmak
• Cerrahi girişimlerde cerrahi insizyon öncesinde
uygun antibiyotiğin, uygun zamanda, yeterli
dozda ve sürede başlanmasının sağlanmak;
•
Doğru Antibiyotik Kullanımı
İçin Neler Yapılabilir?
 1)Eğitim
 Sürekli
 Birebir, yüz yüze
 2)Kısıtlama Yöntemleri
 Hastane rehberi oluşturulması
 Hastane formüleri
 Kısıtlı antibiyogram bildirimi
 Kısıtlı Kullanım Uygulaması
EĞİTİM
• Proflaksi ve antibiyotik kullanımının doğru
yapılabilmesi için;
• Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi İçin
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri ve Cerrahi Antibiyotik
Profilaksi Rehberi ile ilgili eğitim
• Antibiyotiklerin sınıflandırılması eğitimi
• Antibiyotiklerin uygun kullanımı eğitimi
• Sadece hastane personeline değil,akılcı ilaç
kullanımıyla ilgili hasta yakınlarını da bilinçlendirmek
amacıyla eğitim düzenlendi
2)KISITLAMA YÖNTEMLERİ
• Hastanemizde ‘’ANTİBİYOTİK KULLANIM
KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ
REHBERİ’’ oluşturuldu ve antibiyotik
kullanımında bu rehber baz alındı
• ‘’PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI VERİ
TOPLAMA FORMU’’ oluşturuldu.
2)KISITLAMA YÖNTEMLERİ
Hastane Formüleri
 Hastanelerde kullanılacak antibiyotiklerin bir
çizelgesidir
 Birbirine benzeyen ve aynı gruptan olan
antibiyotiklerin sayısını en aza indirir
 Her yıl yeniden belirlenir
 Hastane patojenlerinin direnç durumu
 Piyasaya verilen yeni antibiyotikler
 Tedavi maliyeti
2)KISITLAMA YÖNTEMLERİ
Hastane Formüleri
• Hastane eczanesinde bulunan ilaçların tamamı ATC grubuna
göre sınıflandırılması.Aynı ATC grubundan olan ilaçların
azaltılması ve ilaç alım ihalelerinin buna göre düzenlenmesi
• Enfeksiyon kontrol komitesinde antibiyotiklerin tüketiminin
klinik bazlı olarak takibinin düzenli aralıklarla yapılması
 Antibiyotik duyarlılık sonuçlarının izlenmesi ve klinisyene
bildirilmesi
 Klinisyenlere antibiyotik kullanımı hakkında eğitim ve
profesyonel bilgilendirme
 Antibiyotik kullanımının hasta bakımına etkisinin izlenmesi
2)KISITLAMA YÖNTEMLERİ
• Kısıtlı antibiyogram bildirimi
• Hastanın ateş,CRP vb. değerleri göz önüne
alınarak belirlenen standartların üzerindeyse
hastaya antibiyogram kontrolü yapılır
KISITLI KULLANIM UYGULAMASI
Gereksiz antibiyotik kullanımının
sınırlanması
• Antibiyotik kullanımı için hastaneye özgü kılavuz
hazırlanması
• Antimikrobiyallerin uygulanmasını sınırlayıcı ulusal
müdahale politikası oluşturma
• Lokal ve ulusal liderler ile multidisipliner yaklaşımlı
rehberler geliştirme
KISITLI KULLANIM UYGULAMASI
Gereksiz antibiyotik kullanımının
sınırlanması
• Dar spektrumlu veya eski antibiyotiklerin
kullanımı
• Klinisyene antibiyotik seçiminde yardımcı olması
için bilgisayar programlarının hazırlanması
KISITLI KULLANIM UYGULAMASI
Hastane formülerinin eczane ve
antibiyotik kontrol komitesi tarafından
kısıtlanması
– Bir sınıf içindeki antibiyotiklerin rotasyonu
– Antibiyotik istem formlarının oluşturulması
– Antibiyotiklerin kesilmesini sağlayan istek formları
(profilaktik, tedavi amaçlı kullanım)
– Kullanımın sınırlanması
– Spesifik ilaçların çıkarılması
– Klinisyene kullanım bilgisi verilmesi
– Grup pratikleri
– Jenerik adlandırma
HASTANEMİZ İÇİN AKILCI
ANTİBİYOTİK KULLANIM POLİTİKASI
• Birlikte çözüm üretmeli:
• Hazırlanmış rehberlere uyum
• Ampirik tedavi öncesi etkeni tanımlamaya
yönelik tetkik istemi
• Dirençli mikroorg. izlenimi
Rasyonel Antibiyotik Kullanım
İlkeleri


Tedavi
 Kanıtlanmış enfeksiyonun tedavisi
 Ampirik tedavi
Profilaksi
 Cerrahi profilaksi
 Medikal profilaksi
Antibiyotik Kullanmadan Önce
Düşünülmesi Gereken Sorular
 Antibiyotik kullanmayı gerektiren bir endikasyon var
mı?
 Tedavi başlamadan önce tanı için uygun materyaller
alındı mı?
 Etken mikroorganizma veya mikroorganizmalar
nelerdir?
 En uygun antibiyotik hangisidir? Neden?
 Seçilecek antibiyotiğe ait özellikler nelerdir?
 Hastaya ait özellikler nelerdir?
 Antibiyotik kombinasyonuna gerek var mı?
YATAN
HASTA
SAYISI
ACİL
MUAYENE
SAYISI
ANTİBİYOTİK
TÜKETİMİ
2012
2167
12363
358.547
2013
2297
14299
313.682
ARTIŞ
%5,99
%15,7
--
AZALIŞ
--
--
%12,5
• 2012 ve 2013 yılı antibiyotik tüketimlerini
karşılaştırdığımızda yatan hasta sayısı ve acil
ayaktan hasta sayısında artış olmasına rağmen
antibiyotik kullanımında azalış olmuştur.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
• 2012 ve 2013 yılı hedeflerini incelediğimizde
profilaktik antibiyotik doğru kullanım
oranlarını %43.66’dan %50nin üzerine çıkmak
olarak hedef belirlenmiş iki dönem olarak
incelenen 2013 yılında bu hedefin de üstüne
çıkılmıştır.
Bu oran Türkiye ortalamasının çok üzerinde
bir değerdir.
Hasta yakınlarına verilen eğitim
Akılcı İlaç Komisyonu Toplantısı
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Toplantısı
Download