Slayt 1

advertisement
KROMOZOMLAR & GENLER
ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU
1
KROMOZOM VE GENLER
Vücudumuzdaki hücrelerin çekirdekleri
içindeki yapılara kromozom adı verilir.
 Çubuk şeklinde yapılardır ve çiftler halinde
bulunur. Üzerinde kişisel özelliklerden
sorumlu olan genleri taşır.
 Genler kalıtımın temel materyalidir

2/22
İnsan hücresi 46
kromozomludur.
22 çifti
otozom kromozomu
bir çifti ise
gonozom (cinsiyet)
kromozomudur.
3/22
Genler
kromozomlar
üzerinde
şerit
biçiminde dizilmişlerdir. Belli bir mutant
gen, kromozom çiftlerinden yalnız birisi
üzerinde bulunuyorsa heterozigot, her
ikisi üzerinde bulunuyorsa homozigot
durumundadır.

Heterozigot kombinasyonlarda, gen
çiftlerinden biri üzerinde bulunan özelliğin
fenotipte belli olmasına ‘dominant’ yani
baskın özellik denir. Fenotipte belli
olmayan çekinik genlere ise ‘resesif’
genler denir.

4/22
Otozomal Dominant Karakter

Dominant gen anne ya da babada
bulunabilir. Bu dominant gen heterozigot
ya da homozigot durumunda olabilir.

Örneğin; babanın kanı Rh pozitif,
annenin kanı Rh negatif olsun (Rh
faktörünün ‘D’ tipi Rh pozitif, ‘d’ tipi ise
negatiftir). Rh pozitif baba, genotipi ‘DD’
olan bir homozigot, ya da genotipi ‘Dd’
olan bir heterozigot olabilir. D tipi olan Rh
pozitif dominant özelliğe sahiptir.
5/22

Rh negatif anne için olası genotip sadece
resesif özellik gösteren ‘dd’ dir. Çünkü
resesif
özellikler,
dominant
özellik
bulunmadığı zaman ortaya çıkar. Böylece
resesif özellikler sadece bir homozigot
durumunda bulunur. Bu anne babanın
çocuklarında Rh faktörü için olasılıklar
şöyle olacaktır:
6/22

Baba DD homozigot durumunda;

Görüldüğü gibi tüm çocuklar genotip
olarak Dd, fenotip olarak Rh pozitif
olacaktır.
7/22

Baba Dd hetero zigot durumunda;

Çocukların %50’ si genotip olarak dd,
fenotip olarak Rh negatif, %50’ si genotip
olarak Dd, fenotip olarak Rh pozitif
olacaktır.
8/22




Otozamal
dominant
geçişli
bir
hastalıkla ilgili kalıtımsal özellikler şöyle
özetlenebilir;
Kalıtsal özellik her kuşakta kendini
gösterir,
Hastalık her iki cinsi eşit sıklıkla etkiler,
Hasta bireyin anne ya da babası hastadır,
Homozigot olarak hasta bir kişi normal bir
şahısla evlendiğinde, bütün çocukları
hasta olacaktır. Heterozigot bir kişinin
normal bir kişi ile evlenmesi durumunda
ise
çocukların
%50’
si
hastalığı
göstercektir.
9/22
Otozomal Resesif Karakter

Özellik,
genlerden
biri
üzerinde
bulunur, fenotipte belli olmaz, ancak kişi
taşıyıcıdır. Yaklaşık 800 resesif hastalık
bilinmektedir.

Kistik fibrozis, resesif genlerle geçen
bir hastalıktır. Kistik fibrozis için resesif
genleri ‘k’, normal genleri ‘K’ ile
gösterelim.
Eşlerden
birinin
taşıyıcı,
ikisinin taşıyıcı ve birinin hasta olduğu
durumlarda, hastalığın çocukta çıkma
özellikleri şöyledir:
10/22

Eğer sadece bir ebeveyn taşıyıcı ise (Kk),
çocukların %50’ si taşıyıcı, diğer yarısı
sağlam olacaktır.
11/22

Eğer her iki ebeveyn de taşıyıcı ise,
çocukların %25’ i kistik fibrozisli hasta,
%25’ i sağlam, %50’ si taşıyıcı olacaktır.
12/22

Eğer bir ebeveyn hasta, diğeri sağlam ise
çocukların hepsi taşıyıcı olacaktır.
13/22





Otozomal resesif geçişli bir hastalıkla ilgili
kalıtımsal özellikler şöyle özetlenebilir;
Hastalık genellikle her kuşakta görülür,
Her iki cinste eşit sıklıkla görülür,
Eğer her iki ebeveyn de bu özellik için
homozigot ise bütün çocuklar hasta olacaktır,
Eğer her iki ebeveyn bu resesif özellik için
heterozigot ise çocukların %25’ i hasta
olacaktır.
Nadir resesif hastalıkların sık görüldüğü
ailelerde, sıklıkla akraba evliliğine rastlanır.
14/22
X’e bağlı karakterler

Seks kromozomları tarafından taşınan
hemen tüm özellikler X kromozomu
üzerinde bulunur. Bu özellikler, diğer X
kromozomu tarafından maskelenmediği
durumlarda ortaya çıkan özelliklerdir. Bu
nedenle kadında ortaya çıkması, ancak
homozigot durumunda olasıdır.

Erkekte
X
kromozomu
üzerinde
bulunan gen daima dominant olarak
ortaya çıkar, çünkü Y kromozomu üzerinde
bu genlerin karşılığı olacak gen bulunmaz.

15/22

Hemofili, X’ e bağlı kalıtımsal özelliklerin
en bilinen örneğidir. ‘X’ normal kromozom,
‘x’ ise resesif gen taşıyan kromozom
olsun, annenin taşıyıcı babanın normal,
annenin normal babanın hasta, annenin
taşıyıcı babanın hasta olduğu olgularda
hastalığın
ortaya
çıkma
olasılıkları
şöyledir:
16/22

Anne taşıyıcı, baba normal olduğunda; kız
çocuklarının
yarısı
taşıyıcı,
erkek
çocukların yarısı hasta olacaktır.
17/22

Baba hasta, anne normal olduğunda; kız
çocukları taşıyıcı, erkek çocukları sağlam
olacaktır.
18/22

Anne taşıyıcı, baba hasta olduğunda; kız
çocukları hasta ya da taşıyıcı, erkek
çocukların biri hasta, biri sağlam olacaktır.
19/22

Görüldüğü gibi hemofili yalnız erkek
çocuklarında görülen bir hastalıktır. Ancak
son olguda hemofili hastalığının kız
çocukta da ortaya çıktığını görüyoruz. Çok
nadir rastlanan bu durumda hemofili geni
homozigot durumundadır. Burada dikkat
edilmesi gereken diğer bir konu da X’ e
bağlı kalıtım şeklinde babadan oğla
hastalığın geçemeyeceğidir.
20/22
X’ e bağlı resesif geçişli hastalıklar
ile ilgili kalıtımsal özellikler şöyledir:
 Genel olarak erkeklerde hastalık görülür.
Kızlar taşıyıcıdır.
 Babadan oğla geçiş yoktur.
 Sadece babanın hasta, annenin taşıyıcı
olduğu durumlarda kız çocuklarında da
hastalık görülür.
21/22
X’
e
bağlı
dominant
geçişli
hastalıklar ile ilgili kalıtımsal özellikler
şöyledir:
 Hasta heterozigot annenin çocuklarının
%50’ si sağlam, %50’ si hastadır.
 Hasta homozigot annenin tüm çocukları
hastadır.
 Hasta babanın kız çocukları hasta, erkek
çocukları sağlamdır.
22/22
Download