istanbul medipol üniversitesi mikrobiyoloji

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
MİKROBİYOLOJİ-II DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
MKBY122463
Ders Saati
2 saat teorik
Bölüm/Program
Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Süleyman Yıldırım, Öğr. Gör. Dr. Özlem Güven
Dersle İlgili Görüşme Saatleri
Cuma 15.30-17.15
Dersin Amacı
Ökaryot mikroorganizmaların ve virüslerin biyolojisini öğrenmek
Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olur:
1- Ökaryot mikroorganizmaların özelliklerini ve insan üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.
1.1. Fungusların klasifikasyonunu yapar
1.2. Fungusların hücre yapısını ve spor çeşitlerini açıklar
1.3. Funguslarla ilişkili enfeksiyon çeşitlerini tanımlar
1.4. Fungusların laboratuvar identifikasyonlarını
1.5. Antifungallerin etki mekanizmalarını açıklar
1.6. Fungal patojenlerin immün sistemi tarafından tanınması mekanizmalarını açıklar
2. Parazitleri sınıflandırabilecektir
2.1. Protozoonların yapısı, çoğalma ve gelişmesini açıklar
2.2. Medikal önemi olan parazitleri inceler ve tanımlar
2.3. Laboratuvarda ökaryotiklerın örneklerin mikroskobik incelenmesini yapar.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
3. Virüslerin yapısını tartışabilecektir
3.1. Kapsidin yapısı ve simetrisi konularını açıklar
4. Zarflı ve zarfsız virüsleri tanımlar
5. Virüs genomunu, viral replikasyon, transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarını tartışabilir.
5.1. Virüs genomunun sentezinde kullanılan polimerazları tanımlar
5.2. Viral RNA sentezini, genom polaritesi ve segmentli genom kavramlarını açıklar
5.3. Viral DNA sentezini açıklar
5.4. Ters transkripsiyon mekanizmasını açıklar
5.5. Viral genomun entegrasyonunu açıklar
5.6. Viral transkripsiyon mekanizmalarını açıklar
5.7. Virüs proteinlerinin sentezini açıklar
5.8. Virüslerin evrim sürecini ve türümsü kavramını açıklar
6. Virüslerin dünyada yayılımını, canlılar üzerindeki etkilerini ve önemini değerlendirebilecektir
6.1. Viral enfeksiyonun aşamalarını açıklar
6.2. Virüslerin bulaşma yollarını tanımlar
6.3. Akut, kronik, persistan, latent infeksiyon türlerini tanımlar
7. Antiviralleri ve etki mekanizmalarını tartışır
7.1. Antivirallerin hedef yapılarını tanımlar
7.2. Antivirallere direnç gelişimini açıklar
8. İnsanda infeksiyon etkeni olan önemli DNA virüslerini sınıflandırabilecektir
9. Transformasyona neden olan DNA virüslerini ve ilişkili mekanizmaları tartışabilecektir
10. İnsanda infeksiyon etkeni olan önemli RNA virüslerini sınıflandırabilecektir
11. Arbovirüsleri, vektör kavramını ve çevre ile ilişkilerini açıklar
12. Retroviridae ailesindeki virüsleri sınıflandırabilecektir
13. HIV ve patogenezini açıklar
Genel Yeterlilikler
Eleştirel düşünen,sorgulayan, yaratıcı ve üretken olmaları istenir.
1. Ökaryot mikroorganizmalar ve sınıflandırması
2. Mantar hücre yapısı ve sporları
3. Mikozlar ve antifungaller
4. Protozoonlar
5. Helmintler
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
7. Virüs genetiği ve viral evrim
8. Virüs-insan ilişkileri ve viral infeksiyonlar
9. Antiviraller
10. DNA virüsleri - I
11. DNA virüsleri - II
12. RNA virüsleri - I
12. RNA virüsleri - I
13. RNA virüsleri - II
14. Bakteriyofajlar, dev virüsler ve prionlar
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, gösterme, örnek olay inceleme
Dersin Koşulları
Öğrenciler derslere düzenli katılmalı, tartışmalarda aktif olmalı, ödev hazırlamalı ve sunmalıdır.
Ders Notu
Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
1- Bilimsel makaleler
2- Medical Microbiology, 7th Edition, Dr. Patrick R. Murray, Dr. Ken S. Rosenthal, Dr. Michael A.
Pfaller.
3- Virology, Principles and Applications, John B. Carter, Venetia A. Saunders.
Download