aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doğruları

advertisement
OSMANLI GENEL TEKRAR
AŞAĞIDA VERİLEN CÜMLELERDEKİ BOŞLUKLARI DOĞRULARI YAZARAK DOLDURUNUZ
1- 14.yüzyılda Yakın Doğudaki en güçlü devlet……………………………..’dir.
2-Osmanlı Devleti Rumeli’ye ……………………………. Zamanında geçmişler ve ilk olarak……………. Kalesini
almışlardır.
3-Osmanlı Devletine karşı düzenlenen ilk haçlı seferi………………………………………..’dır.
4-Anadolu Türk Siyasi birliğinin bozulmasına neden olan savaş……………………………………’dır.
5-Osmanlı Devleti ile haçlılar arasında yapılan ilk anlaşma……………………………………………….’dır.
6-Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene ilk olarak ………………………………………ile geçilmiştir.
7- Osmanlı Devleti en güçlü çağını……………………………………….zamanında yaşamıştır.
8-Fatih
Sultan
Mehmet
Bizansı
diriltme
umutlarını
söndürmek
için
…………….,…………………,………………………bölgelerini almıştır.
9-Osmanlı Devleti’nde yeniçerilerin çıkarmış olduğu isyanlara…………………………………isyanları denir.
10-II.Bayezit döneminin en önemli iç olayı………………………………………olayıdır.
11-Halifelik Osmanlılara …………………………………………………..zamanında geçmiştir.
12-Osmanlıların Balkanlara kesin olarak yerleştikleri savaş……………………………….savaşıdır.
13-Kanuni’nin Fransızlara verdiği ayrıcalıklara…………………………………….denir.
14-Osmanlılar Akdeniz’de ………………………………savaşı ile kesin olarak üstünlük kurmuşlardır.
15-Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı………………………..zamanında……………………..ile yapılmıştır.
16-Osmanlı Devleti’nde ilk ayrıcalıklar…………………………zamanında………………………verilmiştir.
17-Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılan padişah…………………………….’dir
18-Osmanlı Devleti’nin ekonomisini 16.yüzyılda zarara uğratan en önemli dış gelişme………………………….’dir.
19-Avrupa’da edebiyat,bilim ve güzel sanatlar alanında meydana gelen gelişmelere………………………….denir.
20-Avrupa’da mezhep birliğinin bozulmasına neden olan gelişme……………………………’dir.
21-Osmanlılarda yeniçeri isyanı sonucunda öldürülen ilk padişah……………………………..’dır.
22-Osmanlı ile Rusya arasında yapılan ilk anlaşma……………………………………..anlaşmasıdır.
23-Rusya Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma fırsatını…………………………………….anlaşması ile elde
etmiştir.
24-Osmanlı Devleti kurulduğu sırada , en güçlü rakibi…………………………………..beyliğidir.
25-Osmanlı Devleti’nde ilk dış borç …………………savaşı sırasında………………………’den alınmıştır.
26-Osmanlı Devletinde ilk isyan eden azınlık……………………………’dır.
27-Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk azınlık………………………………….’dır.
28-Ermeni meselesi ilk defa……………………………………………anlaşması ile gündeme gelmiştir.
29-Osmanlı Devletine ilk katılan beylik…………………………………’dır.
30- Osmanlı Devleti’ne en son katılan beylik……………………………………..’dir.
31-I.Dünya Savaşı’nın en önemli sebebi……………………………………….yarışıdır.
32-Osmanlı Devleti’nde ilk tersane………………………zamanında………………………….’da açılmıştır.
33-Fatih döneminde Karadeniz………………………..alınması ile bir Türk gölü haline gelmiştir.
34-Baharat yolu……………………………………………keşfi ile önemini kaybetmiştir.
35-Osmanlı Devleti’nde Ankara Savaşı’ndan sonra yaşanan taht kavgaları dönemine …………………………denir.
36-Avrupa’da laik eğitim sistemine …………………………………..sonucunda geçilmiştir.
37-Osmanlı
devleti’nde
17.
yüzyılda
meydana
gelen
ekonomik
ve
sosyal
nitelikli
isyanlara…………………………………………..denir.
38-İlk Osmanlı anayasasının adı…………………………………………………..’dir.
39-18.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin dış politikası……………………………………………….....................esasına
dayalıdır.
40-Osmanlı Devleti’nde ilk matbaa…………………………………………….açılmıştır.
41-Osmanlı Devleti ilk defa …………………………………………………………anlaşması sonunda yabancı bir
devlete savaş tazminatı ödemiştir.
AŞAĞIDA VERİLEN CÜMLELERİN KARŞISINA DOĞRU İSE DOĞRU;EĞER YANLIŞ İSE YANLIŞ
YAZARAK CÜMLENİN ALTINDAKİ BOŞLUĞA DOĞRUSUNU YAZINIZ.
1-Çelebi Mehmet döneminde meydana gelen ilk dini nitelikli isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır (……………………..)
Doğrusu:
2-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kazandığı ilk ciddi ve büyük savaş I.Kosova Savaşıdır. (………………….)
Doğrusu:
3-Osmanlı Devleti Rumeli’ye ilk kez Yıldırım Bayezit döneminde geçmiştir. (……………………..)
Doğrusu:
4-Sırpsındığı savaşı I.Murat döneminde meydana gelmiştir. (………………………)
Doğrusu:
5-Fatih döneminde Akkoyunlular ile yapılan savaş Otlukbeli Savaşıdır.. (…………………)
Dorusu:
6-Avusturya Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü Buçaş Anlaşması ile kabul etmiştir.(………………….)
Doğrusu:
7-Osmanlı Devleti’nin doğuda toprak kaybettiği ilk anlaşma Nasuh Paşa anlaşmasıdır.(………………….)
Doğrusu:
8-Pasarofça, Karlofça, Zitvatorok, Vasvar anlaşmaları Avusturya ile yapılmıştır. (………………….)
Doğrusu
9-Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kaybettiği ilk anlaşma Küçük kaynarca Anlaşmasıdır.(………………….)
Doğrusu:
10-Osmanlı Devleti Avusturya üzerindeki üstünlüğünü Zitvatorok Anlaşması ile kaybetmiştir.(……………………)
Doğrusu:
11-Ermeni meselesi ilk defa Ayastefanos Anlaşması ile gündeme gelmiştir.(…………………….)
Doğrusu:
12-Mohaç Savaşı, Belgrat’ın fethi, Preveze Deniz Savaşı II.Selim döneminde meydana gelmiştir.(…………………)
Doğrusu:
13-Osmanlı Devleti’nde bağımsızlığını ilk kazanan azınlık Sırplardır.(………………….)
Doğrusu:
14-Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçişin başlangıcı Tanzimat Fermanı ile olmuştur.(…………………)
Doğrusu:
15-Varna Savaşı, Edirne -Segedin Anlaşması, II.Kosova Savaşı II.Murat döneminde olmuştur.(………………….)
Doğrusu:
16-Yunanistan bağımsızlığını 1829 Edirne Anlaşması ile kazanmıştır.(………………….)
Doğrusu:
17-Osmanlı Devleti ilk kez Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den borç para almıştır.(…………………..)
Doğrusu:
18-Dünya üzerinde yaşayan tüm Türkleri tek çatı altında toplama düşüncesine Türkçülük denir.(………………….)
Doğrusu:
19-Sadece gayrimüslimlere haklar tanınan ferman Islahat Fermanıdır.(……………………….)
Doğrusu:
20-Osmanlı Devleti ilk defa Küçük Kaynarca Anlaşması ile başka bir devlete savaş tazminatı ödemiştir.(…………)
Doğrusu:
21-Avrupa’da mezhep birliğinin bozulmasına neden olan gelişme Rönesans Hareketidir.(……………………)
Doğrusu:
22-Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet sistemine II.Abdülhamit döneminde geçilmiştir.(…………………….)
Doğrusu:
23-Bugünkü Türk-İran sınırının çizilmesinde etkili olan anlaşma Kasr-ı Şirin anlaşmasıdır.(…………………)
Doğrusu:
24-Hotin ve Bucaş Anlaşmaları Lehistan ile yapılmıştır.(…………………..)
Doğrusu:
25-Ankara Savaşı sonucunda Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.(…………………..)
Doğrusu:
26-Osmanlı Devleti’nin batıda imzaladığı son kazançlı anlaşma Belgrat Anlaşmasıdır.(………………….)
Doğrusu:
Download