Celali Dandanakan Karahanlılar Haçlı Seferlerinin Niazmiye

advertisement
İpek yolunda Türkler Ünitesi Türk İslam Tarihi
Boşluk Doldurma Etkinliği 1
Tablolardaki Bilgileri Uygun Boşluklara Yerleştiriniz
1. İslamiyet'inin Hindistan'a yayılmasında etkili olan Türk-İslam devleti .............................
2. ............................ Devletinin Türk tarihindeki önemi; İlk Müslüman Türk devleti olmasıdır.
3. Nizamülmülk, Alparslan'dan aldığı yetki ile kurmuş olduğu medreselere....................................... denir.
4. Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde, ...........................inşa edilmiştir.
5. Türklerin, Abbasiler döneminde ilk hizmetleri daha çok .....................alanında olmuştur.
6. Orta Asya Türk Kültürü ile İslam Kültürünün birleştirilerek, Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinin kurulması
..........................................ile başlamıştır.
7. Büyük Selçuklularda eyaletlerdeki adalet işlerine .................................bakardı.
8. Türkler İslamiyet'ten önce On iki Hayvanlı Türk Takvimi'ni kullanırken, Selçuklular döneminde Melikşah,
Ömer Hayyam’a ................................................ Takvimini hazırlatmıştır.
9. Büyük Selçuklular Döneminde yetenekli öğrencilerin okutulmasının ve topluma kazandırılması için Selçuklu
sultanları, .....................................kurup yaygınlaştırmışlardır.
10. Malazgirt Savaşı (1071) , Türklere Anadolu'yu kazandıran, Selçuklu-Bizans Savaşıdır. 1071 yılında
yapılmıştır. Malazgirt Savaşı Müslümanlar üzerine Avrupalı Hıristiyanların düzenlediği
....................................................temel nedenidir.
11. 1040 yılında Selçuklular ile Gazneliler arasında yapılan, Selçukluların başarısıyla sonuçlanan Selçukluların
kurulmasına ve Gaznelilerin yıkılış sürecine girmesine neden olan savaş .......................................Savaşıdır.
12. Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan 751 ...................................savaşıyla Türkler
İslamiyeti seçmeye başlamış ve. Çin'in batıya doğru ilerleyişi durmuştur.
13. Türkler'in İslamiyet'e hizmetleri ....................................döneminde önem kazanmıştır.
14. Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hacib tarafından yazılan ve Mutluluk Bilgisi anlamına gelen ve daha çok
öğütler veren kitabın adı................................................................................... dir.
15. Türk İslam devletlerin de Sultanın Müslüman halkının gözünde meşru bir egemen güç olarak kabul
edilmesi, .................................................ile sağlanırdı.
16. 963 te Alptigin tarafından kurulan Gazneliler, Gazneli Mahmut döneminde Hindistan’a 17 sefer yaparak
İslamiyeti yaymış ve bu yüzden Halife tarafından .............................. unvanı verilmiştir.
Celali
Dandanakan
Karahanlılar
Haçlı Seferlerinin
Niazmiye
Askerlik
Karahanlılar
Kutadgu Bilig
Kadılar
Sultan
Medreseleri
Gazneliler
Abbasiler
Kervansaray
Talas
Hutbe
Download