PowerPoint Sunusu

advertisement
Bölüm 4
Uluslararası İşletmecilik ve
Pazarlama
Öğrenme Amaçları
• Uluslararası işletmeciliğin önemini ve ülkelerin
ticaret yapma sebeplerini açıklamak ve
uluslararası ticaretteki mutlak ve karşılaştırmalı
üstünlükleri tartışmak.
• Ülkelerin uluslararası ticareti nasıl ölçtüğünü ve
döviz kurlarının önemini tanımlamak.
• Küresel işletmeciliğin karşı karşıya olduğu
engelleri belirlemek.
• Uluslararası ticaret örgütlerinin ve iktisadi
toplulukların uluslararası ticaret önündeki
engelleri nasıl azalttığını açıklamak.
• İşletmelerin küresel pazarlara girmede
izledikleri farklı düzeyde katılım içeren yolları
kıyaslamak.
• Küresel strateji ile çok uluslu yerel stratejiyi
birbirinden ayırmak.
Bölüme Bakış
• İhraç: Ülke içinde üretilen ve diğer
ülkelerdeki pazarlarda satılan ürün ve
hizmetlerdir.
• İthal: Yerel tüketiciler tarafından satın
alınan yabancı ülkelerde üretilmiş ürün
ve hizmetlerdir.
Ülkelerin Ticaret Yapma Sebepleri
Uluslararası Pazarın Boyutu
Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlük
• Bir ülke monopol oluşturabildiği ya da bütün
rakiplerinden daha düşük maliyetle üretim
gerçekleştirebildiği bir ürünün üretiminde
mutlak üstünlüğe sahiptir.
• Bir ülke, diğer ülkelerin çıktılarına kıyasla, belli
ürünleri diğer ürünlerden daha verimli bir
şekilde ve düşük fiyatla üretebiliyorsa
karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
Ülkeler Arasındaki Ticaretin Ölçümü
• Ticaret Dengesi: Bir ülkenin ihracatı ve
ithalatı arasındaki fark.
• Ödemeler Dengesi: Bir ülkeye giren ve o
ülkeden çıkış yapan toplam para.
ABD’nin Belli Başlı İhracat ve İthalatı
Döviz Kuru Oranları
• Döviz Kuru Oranı: Bir ülkenin para biriminin
diğer ülkelerin para birimlerine göre değeri.
• Devalüasyon: Bir para biriminin değerinde
diğer para birimlerine ya da sabit bir
standarda göre düşüşüdür.
Uluslararası Ticaretin Önündeki
Engeller
Sosyal ve Kültürel Farklılıklar
Dil
Değerler ve Dini Tutumlar
İktisadi Farklılıklar
Altyapı
Para Değişimi ve Kayması
Siyasal ve Yasal Farklılıklar
Siyasal İklim
Yasal Çevre
Uluslararası Düzenlemeler
Ticaret Kısıtlama Türleri
Tarifeler
Tarifeler:
İthal edilen ürünlere konan vergilerdir.
Tarife Dışı Engeller
• Kota: Belirli bir ürünün ithal edilebilecek
miktarına sınırlama getirmektir.
• Damping: Yerel rakiplere karşı piyasa payı
edinmek amacıyla ürünlerin yurt dışında içerdeki
maliyetinin ya da normal fiyatının altında bir
fiyatla satılmasıdır.
• Ambargo: Belirli ürünlerin ithalatının ya da bir
ülkeyle ticaretin bütünüyle yasaklanmasıdır.
• Döviz Kontrolü: Yabancı bir paranın alım satımını
belirlemek amacıyla belirli ürünlerin ya da belirli
şirketlerin ithalatının sınırlandırılmasıdır.
Uluslararası Ticaret Engellerinin Azaltılması
Uluslararası Ticareti Destekleyen Örgütler
• Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması (GATT): Dünya ölçeğinde
tarifeleri ve diğer ticaret engellerini
büyük ölçüde azaltan uluslararası ticaret
anlaşmasıdır.
Dünya Ticaret Örgütü
• Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ): GATT
anlaşmalarını denetleyen ve uluslararası
ticaret uyuşmazlıklarını çözümleyen, 153
üyeli uluslararası kuruluştur.
Dünya Bankası
Dünya Bankası:
Sanayileşmiş ülkeler tarafından az gelişmiş
ülkelere borç vermek amacıyla kurulmuş
örgüttür.
Uluslararası Para Fonu
• Uluslararası Para Fonu (IMF): Ticareti
artırmak, engelleri ortadan kaldırmak ve
bütçelerini denkleştiremeyen üye
ülkelere kısa vadeli borç vermek için
oluşturulan örgüttür.
Uluslararası İktisadi Topluluklar
NAFTA
• Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
(NAFTA): ABD, Kanada ve Meksika
arasında tarifeleri ve ticaret
kısıtlamalarını ortadan kaldırmaya
yönelik anlaşmadır.
CAFTA-DR (Orta Amerika-Dominik
Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması)
• Orta Amerika-Dominik Cumhuriyeti
Serbest Ticaret Anlaşması (CAFTA-DR):
ABD, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El
Salvador, Guatemala, Honduras ve
Nikaragua arasındaki tarifeler ve ticaret
kısıtlamaları anlaşmasıdır.
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği (AB):
27 ülkeli Avrupa iktisadi ittifakıdır.
Küreselleşme Yolculuğu
• Küreselleşme yolculuğuna girişmeden önce bir
şirketin aşağıda birkaç örneği verilen bir dizi
önemli konuda karar vermesi gerekmektedir:
• Yurtdışında hangi piyasalara girileceğini belirleme.
• Yeni bir piyasaya girmek için gerekli harcamaların
analiz edilmesi.
• Yurt dışı faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği en iyi
yolu kararlaştırma.
Katılım Dereceleri
İthalatçılar ve İhracatçılar
• Bir şirket yurt dışında üretilmiş ürünleri yerel
piyasada satma amacıyla yurt dışından
getirirse ithalatçı olmaktadır. Diğer taraftan
yurt içinde ürün üretip ya da satın alıp bunları
yurt dışındaki piyasalarda satan firmalar ise
ihracatçı olmaktadır. İthalat ya da ihracat
stratejileri en az risk ve kontrolün bulunduğu
uluslararası katılımın en düşük derecesini ifade
etmektedir.
Karşılıklı Ticaret
• Karşılıklı Ticaret: İki veya daha fazla
ülkeyi kapsayan ticarette ödemenin para
yerine yerel ürünlerle yapılmasını
sağlayan takas anlaşmasıdır.
Sözleşmeye Dayalı Anlaşma
• Büyük ya da küçük bir şirket belirli ölçüde
uluslararası satış deneyimi elde ettikten sonra
yerel taraflarla sözleşmeye dayalı anlaşma
yapmaya karar verebilir. Bu anlaşmalar imtiyaz
anlaşması (franchising), yurt dışı lisans
anlaşması ve alt sözleşme (taşeron kullanma)
şeklindedir.
İmtiyaz Anlaşması (Franchising)
• İmtiyaz Anlaşması (franchising): Bir satıcının
(imtiyaz sahibi), imtiyazı veren işletmenin
ürünlerini, şirketin onayladığı süreçlerle o
şirketin markası altında üretme ve/veya satma
hakkını elde etmesini sağlayan sözleşmeye
dayalı anlaşmadır.
Yurt Dışı Lisans Anlaşması
• Yurt Dışı Lisans Anlaşması: Bir şirketin
diğerine belirli bir bölgede ürününü satma ya
da markasını, patentini, üretim sürecini
kullanma hakkını verdiği buna karşılık olarak
da lisans ücreti ya da başka bir tazminat elde
ettiği uluslararası anlaşmadır.
Alt Sözleşme (taşeron kullanma)
• Alt Sözleşme (taşeron kullanma): Ürün ya da
hizmetleri üretmede, dağıtmada ya da
satmada yerel işletmelerin kullanılmasını
içeren uluslararası anlaşmadır.
Offshoring
• Genellikle uluslararası işletmecilik başlatma
yolu olarak ele alınmasa da offshoring ya da
maliyeti azaltmak amacıyla üretimin bazı
aşamalarının ülke dışında gerçekleştirilmesi,
uygulamada gittikçe yaygınlaşmaktadır.
Uluslararası Doğrudan Yatırım
Ortak Yatırım:
Şirketler arasında belirli bir girişim için
oluşturulan ortaklık.
Çok Uluslu Şirketten Küresel
İşletmeye
Çok Uluslu Şirket:
Yurt dışında önemli çapta operasyon
ve pazarlama faaliyeti gerçekleştiren
bir işletmedir.
Uluslararası İşletme Stratejisi
Geliştirme
• Uluslararası işletmecilik gerçekleştirmek için
bir yapı oluştururken yöneticiler öncelikle
kurumsal amaçlarını, güçlü ve zayıf yönlerini,
ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerini
değerlendirmelidirler. Daha sonra yöneticiler
bu unsurları küresel ya da çok uluslu bir
strateji içerisinde bir araya getirebileceklerdir.
Küresel İşletme Stratejileri
• Küresel İşletme Stratejisi: Standart bir
ürünü dünya ölçeğinde sunmayı ve bunu
firmanın yerel ve yurt dışı piyasalarında
aynı biçimde yapmayı içeren stratejidir.
Çoklu Yerel İşletme Stratejisi
• Çoklu Yerel İşletme Stratejisi: Farklı
ulusal piyasalardaki farklı ihtiyaç ve
beğenilere hitap eden ürünleri geliştirme
ve pazarlamadır.
Download